ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.077.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 77

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
23 mars 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 283/2011 av den 22 mars 2011 om ändring av förordning (EG) nr 633/2007 vad gäller de övergångsbestämmelser som avses i artikel 7 ( 1 )

23

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina

25

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 285/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

 

 

BESLUT

 

 

2011/177/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 2011 om ändring av beslut 2008/458/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [delgivet med nr K(2011) 1159]

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011

av den 15 mars 2011

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(omarbetning)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 397,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ett antal materiella ändringar ska göras i rådets förordning (EG) nr 1777/2005 av den 17 oktober 2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 77/388/EEG rörande det gemensamma systemet för mervärdesskatt (2). Det är av tydlighets- och rationaliseringsskäl önskvärt att det görs en omarbetning av de aktuella bestämmelserna.

(2)

I direktiv 2006/112/EG anges regler om mervärdesskatt, vilka i vissa fall tolkas av medlemsstaterna. Antagandet av gemensamma tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG bör säkerställa en tillämpning av mervärdesskattesystemet som bättre överensstämmer med den inre marknadens syfte, i de fall det uppstår eller riskerar att uppstå skillnader i tillämpningen som är oförenliga med en väl fungerande inre marknad. Dessa tillämpningsföreskrifter blir juridiskt bindande först från och med den dag då denna förordning träder i kraft och påverkar inte giltigheten av den lagstiftning och den tolkning som medlemsstaterna tidigare antagit.

(3)

De ändringar som följer av antagandet av rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster (3) bör återspeglas i denna förordning.

(4)

Målet med denna förordning är att säkerställa enhetlig tillämpning av det nuvarande mervärdesskattesystemet genom att fastställa tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG, särskilt med avseende på beskattningsbara personer, leverans av varor och tillhandahållande av tjänster samt platsen för beskattningsbara transaktioner. I enlighet med proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. En enhetlig tillämpning säkerställs bäst av en förordning, eftersom den är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

(5)

Dessa tillämpningsföreskrifter innehåller specifika regler som klargör vissa tillämpningsfrågor och syftar till att just dessa specifika omständigheter ska behandlas enhetligt i hela unionen. De kan alltså inte överföras på andra fall och ska, med hänsyn till ordalydelsen, tillämpas restriktivt.

(6)

Om en icke beskattningsbar person ändrar vistelseort och överför ett nytt transportmedel eller om ett nytt transportmedel återförs till den medlemsstat där det ursprungligen levererades undantaget från mervärdesbeskattning till den icke beskattningsbara person som återför det, bör det klargöras att en sådan överföring inte utgör ett gemenskapsinternt förvärv av ett nytt transportmedel.

(7)

För vissa tjänster är det tillräckligt att tillhandahållaren visar att köparen av dessa tjänster, oavsett om denne är en beskattningsbar person eller inte, är lokaliserad utanför gemenskapen för att tillhandahållandet av dessa tjänster inte ska omfattas av tillämpningsområdet för mervärdesskatt.

(8)

Det bör specificeras att tilldelningen av ett registreringsnummer för mervärdesskatt till en beskattningsbar person, som tillhandahåller eller mottar tjänster till eller från en annan medlemsstat och för vilka mervärdesskatten ska betalas uteslutande av köparen, inte påverkar den beskattningsbara personens rätt att inte bli beskattad för sina gemenskapsinterna förvärv av varor. Om den beskattningsbara personen i samband med ett gemenskapsinternt förvärv av varor meddelar leverantören sitt registreringsnummer för mervärdesskatt ska han dock alltid anses ha valt att göra dessa transaktioner föremål för mervärdesbeskattning.

(9)

Den fortsatta integrationen av den inre marknaden har lett till ett ökat behov av samarbete över gränserna mellan ekonomiska aktörer som är etablerade i olika medlemsstater och till uppkomsten av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), som inrättats i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) (4). Det bör därför klargöras att en EEIG är en beskattningsbar person om den levererar varor eller tillhandahåller tjänster mot ersättning.

(10)

Det är nödvändigt att klart definiera restaurang- och cateringtjänster samt skillnaderna dem emellan och den ändamålsenliga behandlingen av dessa tjänster.

(11)

För ökad klarhet bör de transaktioner som identifierats som tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg förtecknas utan att förteckningarna ska anses slutgiltiga eller uttömmande.

(12)

Det är å ena sidan nödvändigt att fastställa att en transaktion som endast utgörs av montering av olika maskindelar som köparen står för måste betraktas som ett tillhandahållande av tjänster samt, å andra sidan, att bestämma platsen för ett sådant tillhandahållande när tjänsten tillhandahålls en icke beskattningsbar person.

(13)

Försäljningen av en option såsom ett finansiellt instrument bör behandlas som ett tillhandahållande av tjänster skilt från de underliggande transaktioner som optionen hänför sig till.

(14)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av reglerna om platsen för beskattningsbara transaktioner bör begrepp som den plats där en beskattningsbar person har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet, fast etableringsställe och den plats där en person är bosatt eller stadigvarande vistas klargöras. Begreppens praktiska tillämpning bör, med beaktande av domstolens praxis, underlättas genom användningen av så tydliga och objektiva kriterier som möjligt.

(15)

Det bör fastställas regler för att leveranser av varor ska behandlas enhetligt i de fall en leverantör har överskridit tröskelvärdet för distansförsäljning till en annan medlemsstat.

(16)

Det bör klargöras att den resa ett transportmedel gör, inte turerna dess passagerare reser, bestämmer den del av en persontransport som genomförs i gemenskapen.

(17)

Vid ett gemenskapsinternt förvärv av varor bör inte beskattningsrätten för den medlemsstat där förvärvet ägde rum påverkas av hur transaktionen behandlas i mervärdesskattehänseende i den medlemsstat varifrån varorna försänts eller transporterats.

(18)

En korrekt tillämpning av reglerna om platsen för tillhandahållande av tjänster är huvudsakligen beroende på köparens status som en beskattningsbar eller icke beskattningsbar person och i vilken egenskap han agerar. För att kunna avgöra om köparen har status som en beskattningsbar person är det nödvändigt att fastslå vilken slags bevisning det bör krävas att tillhandahållaren införskaffar från köparen.

(19)

Det bör klargöras att, om tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person är avsedda för privata bruk, inbegripet köparens personals privata bruk, den beskattningsbara personen inte kan anses agera i egenskap av beskattningsbar person. Det är tillräckligt att köparen meddelar tillhandahållaren sitt registreringsnummer för mervärdesskatt för att fastställa att köparen agerar i egenskap av beskattningsbar person, om inte tillhandahållaren har uppgifter som motsäger detta. Det bör även säkerställas att en enda tjänst som förvärvas för rörelseändamål, men som även används för privat bruk, blir beskattad på enbart en plats.

(20)

För att det ska gå att exakt fastställa var köparen är etablerad krävs det att tillhandahållaren av tjänsten bekräftar den information som köparen lämnat.

(21)

Om tjänster tillhandahålls en köpare som är etablerad på flera platser bör det, utan att det påverkar tillämpningen av den allmänna regeln om platsen för tillhandahållande av tjänster till en beskattningsbar person, finnas regler som hjälper tillhandahållaren att fastställa köparens fasta etableringsställe till vilket tjänsterna tillhandahållits, samtidigt som omständigheterna beaktas. Om tillhandahållaren av tjänsterna inte kan fastställa denna plats bör det finnas regler som klargör tillhandahållarens skyldigheter. Dessa regler bör inte påverka eller ändra köparens skyldigheter.

(22)

Det bör också anges vid vilken tidpunkt tillhandahållaren av tjänsten ska fastställa köparens status, i vilken egenskap denne agerar och dennes placering, oberoende av om köparen är en beskattningsbar person eller inte.

(23)

Principen om missbruk gäller generellt för bestämmelserna i denna förordning, men det bör ändå påpekas att den särskilt gäller för vissa bestämmelser i denna förordning.

(24)

Vissa specifika tjänster, såsom tilldelning av tv-sändningsrättigheter för fotbollsmatcher, textöversättning, tjänster som avser framställningar om återbetalning av mervärdesskatt och tjänster utförda som förmedlare för en icke beskattningsbar person, inbegriper gränsöverskridande transaktioner eller ibland även deltagande av ekonomiska aktörer som är etablerade utanför gemenskapen. I syfte att skapa större rättssäkerhet bör platsen för tillhandahållande av sådana tjänster fastställas klart och tydligt.

(25)

Det bör specificeras att tjänster som tillhandahålls av en förmedlare som agerar i annans namn och för annans räkning och som är del i tillhandahållandet av logi inom hotellsektorn inte omfattas av den specifika regeln för tillhandahållande av tjänster med anknytning till fast egendom.

(26)

En regel om platsen för tillhandahållandet bör också fastställas för de fall då flera tjänster som tillhandahålls i samband med en begravning kan anses som en enda tjänst.

(27)

För att säkerställa att tillhandahållanden av kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande tjänster behandlas på ett enhetligt sätt, behöver tillträdet till sådana arrangemang och tjänster i anknytning till tillträdet definieras.

(28)

Det är nödvändigt att klargöra hur restaurang- och cateringtjänster, som tillhandahålls ombord på ett transportmedel under utförandet av en persontransporttjänst inom flera länders territorium, ska behandlas.

(29)

Med hänsyn till att särskilda regler för uthyrning av transportmedel är beroende av hur länge transportmedlet innehas eller används är det nödvändigt att både fastställa vilka fordon som bör betraktas som transportmedel och att klargöra hur ett sådant tillhandahållande ska behandlas vid flera på varandra följande avtal. Det är även nödvändigt att fastställa den plats där ett transportmedel faktiskt ställs till köparens förfogande.

(30)

Under vissa bestämda omständigheter bör en betal- eller kreditkortsavgift som betalas i samband med en transaktion inte minska beskattningsunderlaget för transaktionen.

(31)

Det är nödvändigt att klargöra att den reducerade skattesatsen får tillämpas på uthyrning av tält, husvagnar och husbilar som installerats på en campingplats och används som logi.

(32)

Yrkesutbildning eller fortbildning bör, oavsett utbildningens längd, inkludera utbildning med direkt anknytning till en näring eller ett yrke samt utbildning som syftar till förvärv av kunskaper för yrkesändamål eller att hålla sådana kunskaper aktuella.

(33)

”Platinum nobles” bör behandlas såsom uteslutna från undantaget från skatteplikt för valuta, sedlar och mynt.

(34)

Det bör specificeras att undantaget från skatteplikt för tillhandahållande av tjänster i samband med import av varor, när tjänsternas värde ingår i varornas beskattningsunderlag, bör omfatta transporttjänster som tillhandahålls vid ett byte av vistelseort.

(35)

Varor som transporteras ut ur gemenskapen av köparen och som är avsedda för utrustning, bunkring eller proviantering av transportmedel som används för icke-kommersiella syften av andra personer än fysiska personer, såsom offentligrättsliga organ och sammanslutningar, bör uteslutas från rätten till undantag från skatteplikt för exporttransaktioner.

(36)

För att säkerställa enhetlig administrativ praxis vid beräkningen av minimivärdet i samband med undantag från skatteplikt vid utförsel av varor som medförs i resandes personliga bagage bör bestämmelserna för denna beräkning harmoniseras.

(37)

Det bör specificeras att undantaget från skatteplikt för vissa med export likställda transaktioner också bör gälla de tjänster som omfattas av den särskilda ordningen för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg.

(38)

En organisation som ska inrättas enligt den rättsliga ramen för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) bör endast betraktas som en internationell organisation när det gäller undantag från mervärdesskatteplikt om den uppfyller vissa villkor. De egenskaper som krävs av organisationen för att den ska omfattas av undantaget från skatteplikt bör därför identifieras.

(39)

Leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster inom ramen för diplomatiska och konsulära förbindelser eller till erkända internationella organisationer eller vissa väpnade styrkor undantas från mervärdesskatteplikt inom vissa gränser och på vissa villkor. För att en beskattningsbar person, som gör en sådan leverans eller ett sådant tillhandahållande från en annan medlemsstat, ska kunna avgöra om villkoren och gränserna för detta undantag har uppfyllts bör ett intyg om undantag från skatteplikt fastställas.

(40)

Införselhandlingar som tillhandahålls på elektronisk väg bör också få användas i samband med utövande av rätten att göra avdrag, om de uppfyller samma krav som pappersbaserade dokument.

(41)

Om en leverantör av varor eller tillhandahållare av tjänster har ett fast etableringsställe inom territoriet för den medlemsstat där skatten ska betalas, bör det specificeras under vilka förhållanden etableringsstället bör vara betalningsskyldigt för mervärdesskatt.

(42)

Det bör klargöras att en beskattningsbar person som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas, måste anses vara en beskattningsbar person som är etablerad i den medlemsstaten när det gäller betalningsskyldigheten, även om sätet inte är involverat i leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänsterna.

(43)

För att garantera en korrekt skatteuppbörd bör det klargöras att varje beskattningsbar person är skyldig att, vid vissa beskattningsbara transaktioner, så snart han har fått ett registreringsnummer för mervärdesskatt meddela detta.

(44)

För att säkerställa att de ekonomiska aktörerna behandlas lika bör de vikter för investeringsguld som slutgiltigt godtagits av guldmarknaden anges och en gemensam dag för fastställande av värdet av guldmynt bestämmas.

(45)

Vissa villkor måste uppfyllas för att den särskilda ordningen för beskattningsbara personer som inte är etablerade i gemenskapen och som tillhandahåller tjänster på elektronisk väg till icke beskattningsbara personer som är etablerade eller bosatta i gemenskapen ska få tillämpas. Om dessa villkor inte längre uppfylls bör följderna av detta tydligt klargöras.

(46)

Vissa ändringar följer av direktiv 2008/8/EG. Då dessa ändringar avser å ena sidan beskattning av långtidsuthyrning av transportmedel från och med den 1 januari 2013 och, å andra sidan, beskattning av tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg från och med den 1 januari 2015, bör det specificeras att de motsvarande artiklarna i denna förordning är tillämpliga endast från och med dessa datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE

Artikel 1

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i avdelningarna I–V och VII–XII i direktiv 2006/112/EG.

KAPITEL II

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

(AVDELNING I I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 2

Följande ska inte betraktas som gemenskapsinterna förvärv enligt artikel 2.1 b i direktiv 2006/112/EG:

a)

En icke beskattningsbar persons överföring av ett nytt transportmedel vid ändring av vistelseort, förutsatt att det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 138.2 a i direktiv 2006/112/EG inte kunde tillämpas vid tiden för leveransen.

b)

En icke beskattningsbar persons återföring av ett nytt transportmedel till den medlemsstat från vilken det ursprungligen levererades till honom inom ramen för det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 138.2 a i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 59a första stycket b i direktiv 2006/112/EG ska tillhandahållandet av följande tjänster inte vara föremål för mervärdesskatt, om tillhandahållaren visar att den plats för tillhandahållandet som fastställts enligt kapitel V avsnitt 4 underavsnitten 3 och 4 i denna förordning är belägen utanför gemenskapen:

a)

Från och med den 1 januari 2013, de tjänster som anges i artikel 56.2 första stycket i direktiv 2006/112/EG.

b)

Från och med den 1 januari 2015, de tjänster som anges i artikel 58 i direktiv 2006/112/EG.

c)

De tjänster som anges i artikel 59 i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 4

En beskattningsbar person som i enlighet med artikel 3 i direktiv 2006/112/EG har rätt att inte beskattas för sina gemenskapsinterna förvärv av varor, ska fortsätta ha denna rätt om den beskattningsbara personen har tilldelats ett registreringsnummer för mervärdesskatt enligt artikel 214.1 d eller e i det direktivet med anledning av de mottagna tjänsterna för vilka han är skyldig att betala mervärdesskatt eller tjänsterna som han tillhandahåller inom en annan medlemsstats territorium för vilka mervärdesskatt ska betalas uteslutande av mottagaren.

Om den beskattningsbara personen emellertid meddelar leverantören detta registreringsnummer för mervärdesskatt med anledning av ett gemenskapsinternt förvärv av varor ska han anses ha utnyttjat valmöjligheten som ges i artikel 3.3 i det direktivet.

KAPITEL III

BESKATTNINGSBARA PERSONER

(AVDELNING III I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 5

En europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG) som inrättats i enlighet med förordning (EEG) nr 2137/85, vilken levererar varor eller tillhandahåller tjänster mot ersättning till medlemmar i grupperingen eller till tredje parter, ska vara en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 2006/112/EG.

KAPITEL IV

BESKATTNINGSBARA TRANSAKTIONER

(ARTIKLARNA 24–29 I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 6

1.   Med restaurang- och cateringtjänster avses tjänster som består i att för mänsklig konsumtion leverera beredd eller oberedd mat eller dryck eller båda, åtföljda av tillräckligt med stödtjänster som möjliggör omedelbar konsumtion av det levererade. Leveransen av mat eller dryck eller båda är endast en del i helheten, i vilken tjänsteaspekten ska dominera. Restaurangtjänster är tillhandahållandet av sådana tjänster i tillhandahållarens lokaler och cateringtjänster är tillhandahållandet av sådana tjänster på andra ställen än i tillhandahållarens lokaler.

2.   En leverans av beredd eller oberedd mat eller dryck eller båda, med eller utan transport, som inte åtföljs av några andra stödtjänster, ska inte anses som restaurang- och cateringtjänster enligt punkt 1.

Artikel 7

1.   Begreppet tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg som anges i direktiv 2006/112/EG ska inbegripa tjänster som tillhandahålls via Internet eller ett elektroniskt nät och som till sin natur är sådana att tillhandahållandet huvudsakligen är automatiserat, kräver ett minimalt mått av mänsklig inblandning och inte kan utföras i avsaknad av informationsteknik.

2.   Punkt 1 ska i synnerhet omfatta följande:

a)

Tillhandahållande av digitaliserade produkter i allmänhet, t.ex. programvara och ändringar och uppdateringar av programvara.

b)

Tjänster som tillhandahåller eller stöder en kommersiell eller personlig närvaro på ett elektroniskt nät, t.ex. en webbplats eller en webbsida.

c)

Tjänster som genereras automatiskt från en dator via Internet eller ett elektroniskt nät, när en mottagare matar in vissa specifika uppgifter.

d)

Tilldelning mot ersättning av rättigheter att utbjuda varor eller tjänster till försäljning på en webbplats på Internet, vilken fungerar som en marknadsplats online, där de potentiella köparna lägger bud via ett automatiserat förfarande och där parterna får meddelande om försäljningen genom automatiskt genererad e-post från en dator.

e)

Servicepaket för Internet (ISP) i vilka telekommunikationsdelen endast är en understödjande och underordnad del (dvs. paket som omfattar mer än bara Internetanslutning och innehåller andra inslag, såsom sidor med ett innehåll som tillhandahåller nyheter, meteorologisk information eller turistinformation, spelplatser, webbhotellverksamhet, tillträde till diskussioner online osv.).

f)

De tjänster som förtecknas i bilaga I.

3.   I synnerhet följande ska inte omfattas av punkt 1:

a)

Radio- och televisionssändningar.

b)

Telekommunikationstjänster.

c)

Varor för vilka beställningen och orderhanteringen sker på elektronisk väg.

d)

Cd-rom, disketter och liknande fysiska medier.

e)

Trycksaker såsom böcker, nyhetsbrev, tidningar eller tidskrifter.

f)

Cd-skivor och ljudkassetter.

g)

Videokassetter och dvd-skivor.

h)

Spel på cd-rom.

i)

Tjänster av fackmän, t.ex. jurister och ekonomiska konsulter, som ger kunderna råd via e-post.

j)

Undervisning, när kursens innehåll förmedlas av en utbildare över Internet eller ett annat elektroniskt nät (dvs. via fjärrförbindelse).

k)

Fysisk reparation offline av datorutrustning.

l)

Datalagerhanteringstjänster offline.

m)

Reklam, t.ex. i tidningar, på affischer och i tv.

n)

Användarstöd per telefon.

o)

Undervisning som enbart tillhandahålls via korrespondens, t.ex. brevkurser.

p)

Konventionella auktioner som kräver direkt medverkan av människor, oavsett hur buden läggs.

q)

Telefoni med en videobildkomponent, även kallad bildtelefoni.

r)

Tillgång till Internet och World Wide Web.

s)

Telefoni som tillhandahålls via Internet.

Artikel 8

Om en beskattningsbar person endast monterar olika maskindelar som alla har försetts honom av hans kund, ska den transaktionen utgöra ett tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 24.1 i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 9

Försäljningen av en option, i de fall en sådan försäljning är en transaktion inom tillämpningsområdet för artikel 135.1 f i direktiv 2006/112/EG, ska utgöra ett tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 24.1 i det direktivet. Ett sådant tillhandahållande av tjänster ska betraktas som skilt från de underliggande transaktioner som tjänsterna hänför sig till.

KAPITEL V

PLATSEN FÖR BESKATTNINGSBARA TRANSAKTIONER

AVSNITT 1

Begrepp

Artikel 10

1.   Vid tillämpningen av artiklarna 44 och 45 i direktiv 2006/112/EG ska den plats där en beskattningsbar person har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet vara den plats där företagets centrala administrativa funktioner utförs.

2.   Vid fastställandet av den plats som avses i punkt 1 ska hänsyn tas till platsen där väsentliga beslut om företagets centrala ledning fattas, platsen för företagets stadgeenliga säte samt platsen där ledningen sammanträder.

Om dessa kriterier inte gör det möjligt att med säkerhet fastställa sätet för ett företags ekonomiska verksamhet ska platsen där väsentliga beslut om företagets centrala ledning fattas ha företräde.

3.   Enbart en postadress kan inte anses vara den plats där en beskattningsbar person har sätet för sin ekonomiska verksamhet.

Artikel 11

1.   Vid tillämpningen av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG ska med begreppet fast etableringsställe avses varje annat etableringsställe, än det säte för den ekonomiska verksamheten som avses i artikel 10 i denna förordning, som har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna ta emot och använda de tillhandahållna tjänsterna för sitt eget behov.

2.   Vid tillämpningen av följande artiklar ska med begreppet fast etableringsställe avses varje annat etableringsställe än det säte för den ekonomiska verksamheten som avses i artikel 10 i denna förordning som har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna tillhandahålla de tjänster som det tillhandahåller:

a)

Artikel 45 i direktiv 2006/112/EG,

b)

Från och med den 1 januari 2013, artikel 56.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG,

c)

Till och med den 31 december 2014, artikel 58 i direktiv 2006/112/EG,

d)

Artikel 192a i direktiv 2006/112/EG.

3.   Innehavet av ett registreringsnummer för mervärdesskatt ska inte i sig vara tillräckligt för att en beskattningsbar person ska anses ha ett fast etableringsställe.

Artikel 12

Med den plats där en fysisk person är bosatt, oavsett om denne är en beskattningsbar person eller inte, ska vid tillämpningen av direktiv 2006/112/EG avses den adress som anges i folkbokföringen eller i ett liknande register eller den adress som personen angett för relevant skattemyndighet, såvida det inte finns bevisning för att denna adress inte är korrekt.

Artikel 13

Med den plats där en fysisk person stadigvarande vistas, oavsett om denne är en beskattningsbar person eller inte, som anges i direktiv 2006/112/EG ska avses den plats där denna fysiska person vanligtvis vistas till följd av personliga eller yrkesmässiga förbindelser.

Om de yrkesmässiga förbindelserna finns i ett annat land än de personliga förbindelserna, eller när det inte finns några yrkesmässiga förbindelser, ska platsen för den stadigvarande vistelsen bestämmas av personliga förbindelser som visar en nära anknytning mellan den fysiska personen och den plats där han vistas.

AVSNITT 2

Platsen för leverans av varor

(Artiklarna 31–39 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 14

Om under ett kalenderår det tröskelvärde som tillämpas av en medlemsstat enligt artikel 34 i direktiv 2006/112/EG överskrids, ska artikel 33 i det direktivet inte medföra ändring av platsen för leveranser av andra varor än punktskattepliktiga varor, när det gäller de leveranser under samma kalenderår som gjordes innan det tröskelvärde som medlemsstaten tillämpar under innevarande kalenderår överskreds, förutsatt att samtliga av följande villkor uppfylls:

a)

Leverantören har inte utnyttjat valmöjligheten enligt artikel 34.4 i det direktivet.

b)

Värdet av hans leveranser av varor överskred inte tröskelvärdet under det föregående kalenderåret.

Artikel 33 i direktiv 2006/112/EG ska däremot medföra ändring av platsen för följande leveranser till den medlemsstat där försändelsen eller transporten avslutas:

a)

Den leverans av varor som medför att det tröskelvärde som medlemsstaten tillämpar under innevarande kalenderår överskreds under det kalenderåret.

b)

Alla efterföljande leveranser av varor i den medlemsstaten under samma kalenderår.

c)

Leveranser av varor i den medlemsstaten under kalenderåret efter det kalenderår under vilket den händelse som avses i led a inträffade.

Artikel 15

Den del av en persontransport som genomförs i gemenskapen som anges i artikel 37 i direktiv 2006/112/EG ska bestämmas av transportmedlets resa och inte av den resa som någon av passagerarna har genomfört.

AVSNITT 3

Platsen för gemenskapsinterna förvärv av varor

(Artiklarna 40, 41 och 42 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 16

Om ett gemenskapsinternt förvärv av varor i den mening som avses i artikel 20 i direktiv 2006/112/EG har ägt rum, ska den medlemsstat där försändelsen eller transporten av varorna avslutas utöva sin beskattningsrätt oavsett vilken mervärdesskattebehandling som tillämpats på transaktionen i den medlemsstat från vilken försändelsen eller transporten avgick.

En eventuell begäran från leverantören av varorna om justering av den mervärdesskatt som denne fakturerat och redovisat till den medlemsstat från vilken försändelsen eller transporten avgick ska behandlas av denna medlemsstat i enlighet med dess egna regler.

AVSNITT 4

Platsen för tillhandahållande av tjänster

(Artiklarna 43–59 i direktiv 2006/112/EG)

Underavsnitt 1

Köparens status

Artikel 17

1.   Om platsen för tillhandahållande av tjänster beror på huruvida köparen är en beskattningsbar eller icke beskattningsbar person, ska köparens status fastställas på grundval av artiklarna 9–13 och 43 i direktiv 2006/112/EG.

2.   En icke beskattningsbar juridisk person som är registrerad eller skyldig att vara registrerad till mervärdesskatt enligt artikel 214.1 b i direktiv 2006/112/EG på grund av att hans gemenskapsinterna förvärv av varor är föremål för mervärdesskatt eller att han har valt att låta dessa transaktioner bli föremål för mervärdesskatt, ska vara en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 43 i det direktivet.

Artikel 18

1.   Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, får tillhandahållaren betrakta en i gemenskapen etablerad köpare som en beskattningsbar person:

a)

om köparen har meddelat sitt individuella registreringsnummer för mervärdesskatt till honom, och tillhandahållaren i enlighet med artikel 31 i rådets förordning (EG) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (5) införskaffar en bekräftelse av såväl detta registreringsnummer som tillhörande namn och adress,

b)

om köparen ännu inte har erhållit något individuellt registreringsnummer för mervärdesskatt, men meddelar tillhandahållaren att han har ansökt om det och tillhandahållaren införskaffar någon annan form av bevisning som visar att köparen är en beskattningsbar person eller en icke beskattningsbar juridisk person som är skyldig att registrera sig för mervärdesskatt och på en rimlig kontrollnivå med hjälp av normala kommersiella säkerhetsförfaranden, såsom sådana avseende identitets- eller betalningskontroll, bekräftar riktigheten av uppgifterna som lämnats av köparen.

2.   Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, får tillhandahållaren betrakta en köpare som är etablerad i gemenskapen som en icke beskattningsbar person, om han kan visa att köparen inte har meddelat honom sitt individuella registreringsnummer för mervärdesskatt.

3.   Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, får tillhandahållaren betrakta en köpare som är etablerad utanför gemenskapen som en beskattningsbar person:

a)

om han från köparen införskaffar ett intyg som utfärdats av köparens behöriga skattemyndigheter, såsom bekräftelse på att köparen bedriver ekonomisk verksamhet, för att möjliggöra för denne att få återbetalning av mervärdesskatt enligt rådets direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium (6),

b)

för det fall köparen inte innehar detta intyg, om tillhandahållaren har det registreringsnummer för mervärdesskatt eller ett liknande nummer som tilldelats köparen av etableringsstaten och som används för att identifiera företag eller någon annan form av bevisning som visar att köparen är en beskattningsbar person, och om tillhandahållaren på en rimlig kontrollnivå med hjälp av normala kommersiella säkerhetsförfaranden, såsom sådana avseende identitets- eller betalningskontroll, bekräftar riktigheten av uppgifterna som lämnats av köparen.

Underavsnitt 2

I vilken egenskap köparen agerar

Artikel 19

Vid tillämpningen av reglerna om platsen för tillhandahållande av tjänster i artiklarna 44 och 45 i direktiv 2006/112/EG ska en beskattningsbar person, eller en icke beskattningsbar juridisk person som anses vara en beskattningsbar person, som mottar tjänster uteslutande för privat bruk, inbegripet hans personals privata bruk, anses som en icke beskattningsbar person.

Såvida han inte har uppgifter som motsäger det, såsom uppgifter om de tillhandahållna tjänsternas art, får tillhandahållaren anse att tjänsterna är avsedda för köparens rörelse, om köparen har meddelat sitt individuella registreringsnummer för mervärdesskatt för den transaktionen.

Om en och samma tjänst är avsedd för både privata bruk, inbegripet köparens personals privata bruk, och för hans rörelse, ska tillhandahållandet av denna tjänst uteslutande omfattas av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG, förutsatt att det inte förekommer något missbruk.

Underavsnitt 3

Köparens placering

Artikel 20

Om tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person, eller en icke beskattningsbar juridisk person som anses vara en beskattningsbar person, omfattas av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG och om den beskattningsbara personen endast är etablerad i ett land eller, i avsaknad av ett säte för den ekonomiska verksamheten eller ett fast etableringsställe, han är bosatt och stadigvarande vistas endast i ett land, ska tillhandahållandet av tjänsterna beskattas i det landet.

Tillhandahållaren ska fastställa den platsen på grundval av uppgifter från köparen samt bekräfta dessa uppgifter med hjälp av normala kommersiella säkerhetsförfaranden, såsom sådana avseende identitets- eller betalningskontroll.

Uppgifterna kan innefatta det registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats köparen av den medlemsstat där han är etablerad.

Artikel 21

Om ett tillhandahållande av tjänster till en beskattningsbar person, eller till en icke beskattningsbar juridisk person som anses vara en beskattningsbar person, omfattas av tillämpningsområdet för artikel 44 i direktiv 2006/112/EG och den beskattningsbara personen är etablerad i mer än ett land, ska tillhandahållandet beskattas i det land där den beskattningsbara personen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet.

Om tjänsterna emellertid tillhandahålls ett fast etableringsställe som tillhör den beskattningsbara personen och är beläget på en annan plats än den där denne har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet, ska detta tillhandahållande beskattas på platsen för det fasta etableringsställe som mottar tjänsten och använder den för sitt eget behov.

Om den beskattningsbara personen inte har något säte för sin ekonomiska verksamhet eller något fast etableringsställe, ska tillhandahållandet beskattas på den ort där denne är bosatt eller stadigvarande vistas.

Artikel 22

1.   För att bestämma köparens fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahållits, ska tillhandahållaren undersöka den tillhandahållna tjänstens art och användning.

Om den tillhandahållna tjänstens art och användning inte gör det möjligt för honom att identifiera det fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahållits, ska tillhandahållaren, vid identifierandet av det fasta etableringsstället, lägga särskilt vikt vid om kontraktet, orderblanketten och det registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av köparens medlemsstat och som meddelats honom av köparen, identifierar det fasta etableringsstället som köpare av tjänsten och om det fasta etableringsstället är den enhet som betalar för tjänsten.

Om köparens fasta etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahållits inte kan identifieras i enlighet med första och andra styckena i denna punkt eller om tjänster som omfattas av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG tillhandahålls en beskattningsbar person enligt ett avtal som omfattar en eller flera tjänster som används på ett oidentifierbart och okvantifierbart sätt, får tillhandahållaren rättmätigt anse att tjänsterna har tillhandahållits på den plats där köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet.

2.   Tillämpningen av denna artikel ska inte påverka köparens skyldigheter.

Artikel 23

1.   Från och med den 1 januari 2013, om ett tillhandahållande av tjänster i enlighet med artikel 56.2 första stycket i direktiv 2006/112/EG ska beskattas på den plats där köparen är etablerad eller, i avsaknad av ett etableringsställe, där han är bosatt eller stadigvarande vistas, ska tillhandahållaren fastställa den platsen på grundval av faktauppgifter från köparen samt bekräfta uppgifterna med hjälp av normala kommersiella säkerhetsförfaranden såsom sådana avseende identitets- eller betalningskontroll.

2.   Om ett tillhandahållande av tjänster i enlighet med artiklarna 58 och 59 i direktiv 2006/112/EG ska beskattas på den plats där köparen är etablerad eller, i avsaknad av ett etableringsställe, där han är bosatt eller stadigvarande vistas, ska tillhandahållaren fastställa den platsen på grundval av faktauppgifter från köparen samt bekräfta uppgifterna med hjälp av normala kommersiella säkerhetsförfaranden, såsom sådana avseende identitets- eller betalningskontroll.

Artikel 24

1.   Från och med den 1 januari 2013, om tjänster som omfattas av artikel 56.2 första stycket i direktiv 2006/112/EG tillhandahålls en icke beskattningsbar person som är etablerad i mer än ett land eller bosatt i ett land och stadigvarande vistas i ett annat, ska företräde ges åt den plats som bäst säkerställer beskattning på den plats där konsumtionen faktiskt sker vid fastställandet av platsen för tillhandahållande av dessa tjänster.

2.   Om tjänster som omfattas av artiklarna 58 och 59 i direktiv 2006/112/EG tillhandahålls en icke beskattningsbar person som är etablerad i mer än ett land eller bosatt i ett land och stadigvarande vistas i ett annat, ska företräde ges åt den plats som bäst säkerställer beskattning på den plats där konsumtionen faktiskt sker vid fastställandet av platsen för tillhandahållande av dessa tjänster.

Underavsnitt 4

Gemensamma bestämmelser om fastställande av köparens status, i vilken egenskap denne agerar och dennes placering

Artikel 25

Vid tillämpningen av bestämmelserna om platsen för tillhandahållande av tjänster ska enbart omständigheter som råder vid tidpunkten för den beskattningsgrundande händelsen beaktas. Eventuella senare ändringar av den mottagna tjänstens användning ska inte påverka fastställandet av platsen för tillhandahållandet, förutsatt att det inte förekommer något missbruk.

Underavsnitt 5

Tillhandahållande av tjänster som omfattas av de allmänna reglerna

Artikel 26

En transaktion varigenom ett organ tilldelar beskattningsbara personer tv-sändningsrättigheter för fotbollsmatcher, ska omfattas av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 27

Tillhandahållandet av tjänster i form av ansökan om eller mottagande av återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (7) ska omfattas av artikel 44 i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 28

Tillhandahållandet av tjänster inom ramen för ombesörjandet av en begravning ska, om begravningen utgör en enda tjänst, omfattas av artiklarna 44 och 45 i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 29

Tillhandahållandet av tjänster i form av textöversättning ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 41 i denna förordning, omfattas av artiklarna 44 och 45 i direktiv 2006/112/EG.

Underavsnitt 6

Förmedlares tillhandahållande av tjänster

Artikel 30

Tillhandahållanden av tjänster av förmedlare som anges i artikel 46 i direktiv 2006/112/EG ska omfatta både tillhandahållanden av tjänster av förmedlare som agerar i mottagaren av den förmedlade tjänstens namn och för dennes räkning och tillhandahållanden av tjänster av förmedlare som agerar i tillhandahållaren av den förmedlade tjänstens namn och för dennes räkning.

Artikel 31

Tjänster som tillhandahålls av förmedlare som agerar i annans namn och för annans räkning och som består i att förmedla tillhandahållande av logi i hotellsektorn eller i sektorer som har en liknande funktion ska omfattas av:

a)

Artikel 44 i direktiv 2006/112/EG om de tillhandahålls en beskattningsbar person som agerar i denna egenskap eller en icke beskattningsbar juridisk person som anses vara en beskattningsbar person,

b)

Artikel 46 i det direktivet om de tillhandahålls en icke beskattningsbar person.

Underavsnitt 7

Tillhandahållande av tjänster som har samband med kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande verksamheter och evenemang

Artikel 32

1.   Tjänster avseende tillträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga eller liknande evenemang av det slag som avses i artikel 53 i direktiv 2006/112/EG ska omfatta tillhandahållande av tjänster vars huvudsakliga egenskap består i att ge rätt till tillträde till ett evenemang i utbyte mot en biljett eller betalning, inklusive betalning i form av ett abonnemang, en säsongsbiljett eller en periodisk avgift.

2.   Punkt 1 ska tillämpas särskilt med avseende på följande:

a)

Tillträdesrätten till föreställningar, teaterföreställningar, cirkusföreställningar, mässor, nöjesparker, konserter, utställningar samt andra liknande kulturella evenemang.

b)

Tillträdesrätten till idrottsevenemang såsom matcher eller tävlingar.

c)

Tillträdesrätten till evenemang av pedagogiskt eller vetenskapligt slag såsom konferenser och seminarier.

3.   Punkt 1 omfattar inte nyttjandet av anläggningar såsom gymnastiksalar och liknande mot betalning av en avgift.

Artikel 33

De underordnade tjänster som avses i artikel 53 i direktiv 2006/112/EG ska inkludera tjänster som direkt sammanhänger med tillträde till kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska, underhållningsmässiga eller liknande evenemang och som tillhandahålls var för sig mot ersättning till en person som närvarar vid ett evenemang.

Sådana underordnade tjänster ska särskilt inkludera användning av garderob eller sanitära anläggningar men ska inte inkludera rena förmedlingstjänster hänförliga till biljettförsäljning.

Underavsnitt 8

Tillhandahållande av tjänster med anknytning till transport samt värderingar av och arbete på lös egendom

Artikel 34

Med undantag för de fall då de varor som monteras blir del i fast egendom, ska platsen för tillhandahållande av tjänster till en icke beskattningsbar person som endast består i att en beskattningsbar person monterar olika maskindelar, varav samtliga har försetts honom av köparen, fastställas i enlighet med artikel 54 i direktiv 2006/112/EG.

Underavsnitt 9

Tillhandahållande av restaurang- och cateringtjänster ombord på transportmedel

Artikel 35

Den del av en persontransport som genomförs i gemenskapen som anges i artikel 57 i direktiv 2006/112/EG ska bestämmas av transportmedlets resa och inte av den resa som genomförs av respektive passagerare.

Artikel 36

Om restaurang- och cateringtjänster tillhandahålls under den del av en persontransport som genomförs i gemenskapen, ska tillhandahållandet omfattas av artikel 57 i direktiv 2006/112/EG.

Om restaurang- och cateringtjänster tillhandahålls utanför en sådan del men inom en medlemsstats eller ett tredjelands territorium eller ett tredje territorium, ska tillhandahållandet omfattas av artikel 55 i det direktivet.

Artikel 37

Platsen för tillhandahållandet av en restaurang- eller cateringtjänst i gemenskapen som utförs delvis under en del av en persontransport som genomförs i gemenskapen, och delvis utanför en sådan del men på en medlemsstats territorium, ska i sin helhet fastställas i enlighet med de regler för fastställande av platsen för tillhandahållandet som är tillämpliga vid början av tillhandahållandet av restaurang- eller cateringtjänsten.

Underavsnitt 10

Uthyrning av transportmedel

Artikel 38

1.   Begreppet transportmedel som anges i artikel 56 och artikel 59 första stycket g i direktiv 2006/112/EG ska innefatta fordon, motordrivna eller inte, och andra utrustningar och anordningar utformade för att transportera personer eller föremål från en plats till en annan, vilka kan bogseras, dras eller skjutas på av fordon och som normalt är utformade och faktiskt kapabla att användas för att transportera.

2.   De transportmedel som avses i punkt 1 ska omfatta särskilt följande fordon:

a)

Landfordon, t.ex. bilar, motorcyklar, cyklar, trehjuliga fordon och husvagnar.

b)

Släpfordon och påhängsvagnar.

c)

Järnvägsvagnar.

d)

Fartyg.

e)

Luftfartyg.

f)

Fordon som är särskilt utformade för att transportera sjuka eller skadade personer.

g)

Jordbrukstraktorer och andra jordbruksfordon.

h)

Mekaniskt eller elektroniskt framdrivna invalidfordon.

3.   Fordon som har gjorts permanent orörliga och containrar ska inte anses vara transportmedel som anges i punkt 1.

Artikel 39

1.   Vid tillämpningen av artikel 56 i direktiv 2006/112/EG ska längden på en sammanhängande period för innehav eller en användning av ett transportmedel som är föremål för uthyrning bestämmas på grundval av avtalet mellan de involverade parterna.

Avtalet ska fungera som en presumtion vilken dock kan brytas med hjälp av sakförhållanden eller rättsliga skäl för att fastställa den faktiska längden på den sammanhängande perioden för innehavet eller användningen.

Det förhållandet att den avtalade perioden för korttidsuthyrning, i den mening som avses i artikel 56 i direktiv 2006/112/EG, överskrids till följd av force majeure ska inte inverka på fastställandet av längden på den sammanhängande perioden för innehavet eller användningen av transportmedlet.

2.   Om uthyrningen av ett och samma transportmedel omfattas av flera på varandra följande avtal mellan samma avtalsparter, ska periodlängden vara längden på den sammanhängande perioden för innehavet eller användningen av transportmedlet som anges i avtalen sammantagna.

Vid tillämpningen av första stycket ska ett avtal och förlängningar av detta utgöra på varandra följande avtal.

Den avtalade perioden för korttidsuthyrning enligt det eller de avtal som föregår ett avtal som betraktas som långtidsuthyrning ska dock inte ifrågasättas, förutsatt att det inte förekommer något missbruk.

3.   Såvida det inte förekommer något missbruk ska på varandra följande avtal mellan samma parter, men avseende olika transportmedel, inte betraktas som på varandra följande avtal vid tillämpningen av punkt 2.

Artikel 40

Den plats där transportmedlet faktiskt ställs till kundens förfogande som anges i artikel 56.1 i direktiv 2006/112/EG ska vara den plats där köparen eller tredje part som agerar på dennes vägnar tar det i fysisk besittning.

Underavsnitt 11

Tillhandahållande av tjänster till icke beskattningsbara personer utanför gemenskapen

Artikel 41

Tillhandahållandet av tjänster i form av textöversättning till en icke beskattningsbar person som är etablerad utanför gemenskapen ska omfattas av artikel 59 första stycket c i direktiv 2006/112/EG.

KAPITEL VI

BESKATTNINGSUNDERLAG

(AVDELNING VII I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 42

Om en leverantör av varor eller en tillhandahållare av tjänster, som villkor för att godta betalning med kredit- eller betalkort, kräver att köparen ska betala ett belopp till honom själv eller till ett annat företag och det totala pris som ska betalas av köparen inte påverkas av hur betalningen görs, ska detta belopp också ingå i beskattningsunderlaget för leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna i enlighet med artiklarna 73–80 i direktiv 2006/112/EG.

KAPITEL VII

SKATTESATSER

Artikel 43

Begreppet tillhandahållande av semesterlogi som anges i led 12 i bilaga III till direktiv 2006/112/EG ska innefatta tält, husvagnar eller husbilar som installerats på campingplatser och används som logi.

KAPITEL VIII

UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKT

AVSNITT 1

Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset

(Artiklarna 132, 133 och 134 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 44

Tjänster i form av yrkesutbildning och fortbildning som tillhandahålls i enlighet med artikel 132.1 i i direktiv 2006/112/EG ska inbegripa utbildning med direkt anknytning till en näring eller ett yrke och sådan utbildning som syftar till förvärv av kunskaper för yrkesändamål eller att hålla sådana kunskaper aktuella. Yrkesutbildningens eller fortbildningens längd ska sakna betydelse i detta sammanhang.

AVSNITT 2

Undantag för andra verksamheter

(Artiklarna 135, 136 och 137 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 45

Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 135.1 e i direktiv 2006/112/EG ska inte vara tillämpligt på platinum nobles.

AVSNITT 3

Undantag för import

(Artiklarna 143, 144 och 145 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 46

Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 144 i direktiv 2006/112/EG ska vara tillämpligt på transporttjänster i samband med import av lös egendom vid ändring av vistelseort.

AVSNITT 4

Undantag för export

(Artiklarna 146 och 147 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 47

Begreppet transportmedel för privat bruk som anges i artikel 146.1 b i direktiv 2006/112/EG ska inbegripa transportmedel som används för icke-kommersiella syften av andra personer än fysiska personer, såsom offentligrättsliga organ i den mening som avses i artikel 13 i det direktivet samt sammanslutningar.

Artikel 48

När det, som ett villkor för undantaget från skatteplikt vid leverans av varor som medförs i resandes personliga bagage, ska fastställas om det tröskelvärde som fastställts av en medlemsstat i enlighet med artikel 147.1 första stycket c i direktiv 2006/112/EG har överskridits, ska beräkningen göras på grundval av fakturabeloppet. Det sammanlagda värdet av flera varor får bara användas om alla varorna omfattas av en och samma faktura som utfärdas av en och samma beskattningsbara person, som levererar varorna till en och samma köpare.

AVSNITT 5

Undantag för vissa med export likställda transaktioner

(Artiklarna 151 och 152 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 49

Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 151 i direktiv 2006/112/EG ska också vara tillämpligt på elektroniska tjänster om dessa tillhandahålls av en beskattningsbar person som omfattas av den särskilda ordningen för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg som föreskrivs i artiklarna 357–369 i det direktivet.

Artikel 50

1.   För att en organisation ska kunna erkännas som en internationell organisation vid tillämpningen av artikel 143.1 g och artikel 151.1 första stycket b i direktiv 2006/112/EG, ska en organisation som ska inrättas som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium), som anges i rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (8), uppfylla samtliga följande villkor:

a)

Den ska vara en separat juridisk person och ha full rättskapacitet.

b)

Den ska inrättas enligt och omfattas av unionslagstiftningen.

c)

Dess medlemmar ska inbegripa medlemsstater och i tillämpliga fall tredjeländer och mellanstatliga organisationer, men exkludera privata organ eller organisationer.

d)

Den ska ha specifika och legitima mål som eftersträvas samfällt och i huvudsak är av icke-ekonomisk karaktär.

2.   Det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 143.1 g och artikel 151.1 första stycket b i direktiv 2006/112/EG ska vara tillämpligt på ett Eric-konsortium som anges i punkt 1, om det erkänns som en internationell organisation av värdmedlemsstaten.

Gränserna och villkoren för ett sådant undantag ska fastställas genom ett avtal mellan konsortiets medlemmar i enlighet med artikel 5.1 d i förordning (EG) nr 723/2009. Om varor inte försänds eller transporteras ut ur den medlemsstat där leveransen äger rum och när det gäller tillhandahållande av tjänster, får undantaget beviljas i form av återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med artikel 151.2 i direktiv 2006/112/EG.

Artikel 51

1.   Om mottagaren av en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster är etablerad inom gemenskapen men inte i den medlemsstat där leveransen eller tillhandahållandet äger rum ska intyget om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt som fastställs i bilaga II till denna förordning, med förbehåll för de förklarande anmärkningarna i bilagan till intyget, tjäna som en bekräftelse på att transaktionen är berättigad till ett sådant undantag enligt artikel 151 i direktiv 2006/112/EG.

Vad gäller användningen av detta intyg får medlemsstaten där mottagaren av varorna eller tjänsterna är etablerad bestämma om antingen ett gemensamt intyg om undantag från mervärdesskatte- och punktskatteplikt eller två separata intyg ska användas.

2.   Det intyg som anges i punkt 1 ska stämplas av de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten. Om varorna eller tjänsterna är avsedda för officiellt bruk får emellertid medlemsstaterna, på villkor som de fastställer, ge mottagaren dispens från kravet på att få intyget stämplat. Denna dispens får dras tillbaka i händelse av missbruk.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om vilken kontaktpunkt som har utsetts för att ange de myndigheter som ansvarar för att stämpla intyget och i vilken omfattning de ger dispens från kravet på att intyget ska stämplas. Kommissionen ska informera övriga medlemsstater om de uppgifter som har mottagits från medlemsstaterna.

3.   Om direkt undantag från skatteplikt tillämpas i den medlemsstat där leveransen eller tillhandahållandet äger rum ska leverantören eller tillhandahållaren införskaffa det intyg som avses i punkt 1 från mottagaren av varorna eller tjänsterna och behålla intyget som en del av sina räkenskaper. Om undantaget beviljas i form av en återbetalning av mervärdesskatt enligt artikel 151.2 i direktiv 2006/112/EG, ska intyget bifogas den ansökan om återbetalning som lämnas till den berörda medlemsstaten.

KAPITEL IX

AVDRAG

(AVDELNING X I DIREKTIV 2006/112/EG)

Artikel 52

Om importmedlemsstaten har infört ett elektroniskt system för fullgörande av tullformaliteterna, ska begreppet importdokument i artikel 178 e i direktiv 2006/112/EG omfatta elektroniska versioner av sådana dokument, förutsatt att systemet gör det möjligt att kontrollera hur avdragsrätten utövats.

KAPITEL X

SKYLDIGHETER FÖR BESKATTNINGSBARA PERSONER OCH FÖR VISSA ICKE BESKATTNINGSBARA PERSONER

(AVDELNING XI I DIREKTIV 2006/112/EG)

AVSNITT 1

Personer som är betalningsskyldiga för mervärdesskatt

(Artiklarna 192a –205 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 53

1.   Vid tillämpningen av artikel 192a i direktiv 2006/112/EG ska ett fast etableringsställe som tillhör en beskattningsbar person beaktas endast om det har en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att kunna utföra den leverans av varor eller det tillhandahållande av tjänster som det medverkar i.

2.   Om en beskattningsbar person har ett fast etableringsställe inom territoriet för den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas ska detta etableringsställe inte anses medverka i leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster i den mening som avses i artikel 192a b i direktiv 2006/112/EG, om inte etableringsställets tekniska och personella resurser används av honom för transaktionerna som ingår i fullgörandet av den beskattningsbara leveransen eller tillhandahållandet av dessa varor eller tjänster som utförs inom den medlemsstaten, före eller under fullgörandet.

Om det fasta etableringsställets resurser enbart används för administrativa stöduppgifter, t.ex. bokföring, fakturering och indrivning av fordringar, ska de inte anses användas för fullgörandet av leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster.

Om emellertid en faktura utfärdas med angivande av det registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av medlemsstaten där det fasta etableringsstället är beläget, ska detta fasta etableringsställe anses ha medverkat i leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster i den medlemsstaten, såvida motsatsen inte bevisas.

Artikel 54

Om en beskattningsbar person har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet inom territoriet för den medlemsstat där mervärdesskatten ska betalas, ska artikel 192a i direktiv 2006/112/EG inte vara tillämplig, oavsett om sätet medverkar i leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster som han gör inom den medlemsstaten eller inte.

AVSNITT 2

Diverse bestämmelser

(Artiklarna 272 och 273 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 55

För de transaktioner som anges i artikel 262 i direktiv 2006/112/EG är beskattningsbara personer som har tilldelats ett individuellt registreringsnummer för mervärdesskatt i enlighet med artikel 214 i det direktivet och icke beskattningsbara juridiska personer som registrerats till mervärdesskatt skyldiga att, när de agerar i denna egenskap, omedelbart meddela sina registreringsnummer för mervärdesskatt till den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster till dem.

De beskattningsbara personer som avses i artikel 3.1 b i direktiv 2006/112/EG, vilka har rätt att inte beskattas för sina gemenskapsinterna förvärv av varor i enlighet med artikel 4 första stycket i denna förordning, är inte skyldiga att meddela sina individuella registreringsnummer för mervärdesskatt till den som levererar varor till dem om de tilldelats registreringsnumren i enlighet med artikel 214.1 d eller e i det direktivet.

KAPITEL XI

SÄRSKILDA ORDNINGAR

AVSNITT 1

Särskild ordning för investeringsguld

(Artiklarna 344–356 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 56

I artikel 344.1.1 i direktiv 2006/112/EG ska uttrycket en av guldmarknaderna godtagen vikt åtminstone omfatta de omsatta enheter och vikter som anges i bilaga III till denna förordning.

Artikel 57

Vid upprättandet av den förteckning över guldmynt som avses i artikel 345 i direktiv 2006/112/EG ska begreppen pris och marknadsvärdet i artikel 344.1.2 i det direktivet avse priset respektive marknadsvärdet den 1 april varje år. Om den 1 april inte infaller på en dag då dessa värden fastställs, ska värdena den dag då de nästa gång fastställs användas.

AVSNITT 2

Särskild ordning för icke etablerade beskattningsbara personer som tillhandahåller icke beskattningsbara personer tjänster på elektronisk väg

(Artiklarna 357–369 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 58

Om under loppet av ett kalenderkvartal en icke-etablerad beskattningsbar person som utnyttjar den särskilda ordningen för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg som föreskrivs i artiklarna 357–369 i direktiv 2006/112/EG uppfyller åtminstone ett av kriterierna för strykning i artikel 363 i det direktivet, ska identifieringsmedlemsstaten utesluta denna icke-etablerade beskattningsbara person från den särskilda ordningen. I sådana fall får den icke-etablerade beskattningsbara personen därefter, när som helst under samma kvartal, uteslutas från den särskilda ordningen.

För tillhandahållanden av tjänster på elektronisk väg som gjorts före strykningen men under det kalenderkvartal under vilket strykningen inträffar ska den icke-etablerade beskattningsbara personen inge en mervärdesskattedeklaration för hela kvartalet i enlighet med artikel 364 i direktiv 2006/112/EG. Kravet på ingivande av denna mervärdesskattedeklaration ska inte påverka det eventuella kravet på att vara registrerad till mervärdesskatt enligt de normala reglerna i en medlemsstat.

Artikel 59

Varje rapporteringsperiod (kalenderkvartal) enligt artikel 364 i direktiv 2006/112/EG ska vara en oberoende rapporteringsperiod.

Artikel 60

När en mervärdesskattedeklaration väl har ingetts i enlighet med artikel 364 i direktiv 2006/112/EG, får uppgifterna i den ändras endast genom ändring av den deklarationen, inte genom justeringar i en senare mervärdesskattedeklaration.

Artikel 61

Belopp i mervärdesskattedeklarationer som upprättas inom ramen för den särskilda ordningen för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg som föreskrivs i artiklarna 357–369 i direktiv 2006/112/EG ska inte avrundas uppåt eller nedåt till närmaste heltal i den berörda valutan. Det exakta mervärdesskattebeloppet ska redovisas och betalas.

Artikel 62

Den identifieringsmedlemsstat som har mottagit ett belopp som är högre än det som följer av den mervärdesskattedeklaration som ingetts för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg i enlighet med artikel 364 i direktiv 2006/112/EG, ska återbetala det överskjutande beloppet direkt till den berörda beskattningsbara personen.

Om en identifieringsmedlemsstat har mottagit ett belopp som motsvarar en mervärdesskattedeklaration som senare visar sig vara inkorrekt och den medlemsstaten redan har fördelat detta belopp bland konsumtionsmedlemsstaterna, ska dessa återbetala det överskjutande mottagna beloppet direkt till den icke-etablerade beskattningsbara personen och underrätta identifieringsmedlemsstaten om den justering som bör göras.

Artikel 63

Mervärdesskattebelopp som betalas enligt artikel 367 i direktiv 2006/112/EG ska vara hänförliga till den mervärdesskattedeklaration som inges i enlighet med artikel 364 i det direktivet. Eventuella senare ändringar av de belopp som betalats får endast företas med hänvisning till den deklarationen och får inte tas upp i en annan deklaration eller justeras i en senare deklaration.

KAPITEL XII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 64

Förordning (EG) nr 1777/2005 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 65

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Däremot ska

artiklarna 3 a, 11.2 b, 23.1 och 24.1 tillämpas från och med den 1 januari 2013.

artikel 3 b tillämpas från och med den 1 januari 2015.

artikel 11.2 c tillämpas till och med den 31 december 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 288, 29.10.2005, s. 1.

(3)  EUT L 44, 20.2.2008, s. 11.

(4)  EGT L 199, 31.7.1985, s. 1.

(5)  EUT L 268, 12.10.2010, s. 1.

(6)  EGT L 326, 21.11.1986, s. 40.

(7)  EUT L 44, 20.2.2008, s. 23.

(8)  EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.


BILAGA I

Artikel 7 i denna förordning

1.

Punkt 1 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG

a)

Webbhotellverksamhet.

b)

Automatiserat distansunderhåll online av programvara.

c)

Fjärradministration av datasystem.

d)

Datalagerhantering online där vissa uppgifter lagras och hämtas på elektronisk väg.

e)

Tillhandahållande online av diskutrymme på begäran.

2.

Punkt 2 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG

a)

Tillgång till eller nedladdning av programvara, t.ex. upphandlings-, bokförings- eller antivirusprogram, samt uppdateringar.

b)

Programvara som förhindrar att det visas reklam på skärmen, även kallad ”bannerblockerare”.

c)

Nedladdningsbara drivrutiner, såsom programvara som förbinder datorer med kringutrustning, t.ex. skrivare.

d)

Automatisk installation online av filter på webbplatser.

e)

Automatisk installation online av brandväggar.

3.

Punkt 3 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG

a)

Tillgång till och nedladdning av ”skrivbordsteman”.

b)

Tillgång till och nedladdning av fotografier, illustrationer eller skärmsläckare.

c)

Det digitaliserade innehållet i böcker och andra elektroniska publikationer.

d)

Prenumeration på nättidningar och nättidskrifter.

e)

Webbloggar och webbplatsstatistik.

f)

Nyheter, trafikinformation och väderrapporter online.

g)

Information online som genereras automatiskt av en programvara genom att köparen för in vissa uppgifter, t.ex. rättsliga och finansiella uppgifter, inbegripet uppgifter såsom kontinuerligt uppdaterade börsuppgifter.

h)

Tillhandahållande av annonsutrymme, t.ex. annonser på en webbplats eller webbsida.

i)

Användning av sökverktyg och Internetkataloger.

4.

Punkt 4 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG

a)

Tillgång till eller nedladdning av musik till datorer och mobiltelefoner.

b)

Tillgång till eller nedladdning av jinglar, musikutdrag, ringsignaler eller andra ljud.

c)

Tillgång till eller nedladdning av filmer.

d)

Nedladdning av spel till datorer och mobiltelefoner.

e)

Tillgång till automatiserade nätbaserade spel som inte fungerar utan Internet eller liknande elektroniska nätverk och där deltagarna befinner sig på avstånd från varandra.

5.

Punkt 5 i bilaga II till direktiv 2006/112/EG

a)

Automatiserad undervisning på distans som inte fungerar utan Internet eller ett liknande elektroniskt nät och som tillhandahålls med begränsad, eller utan, mänsklig medverkan, inbegripet virtuella klassrum, utom när Internet eller ett liknande elektroniskt nät används endast som ett verktyg för kommunikation mellan läraren och eleven.

b)

Arbetsböcker som eleverna fyller i online och som rättas automatiskt, utan mänsklig medverkan.


BILAGA II

Artikel 51 i denna förordning

Image

Image

Förklarande anmärkningar

1.

För leverantören/tillhandahållaren och/eller den godkände upplagshavaren utgör detta intyg ett dokument till stöd för undantag från skatteplikt för leveranserna eller tillhandahållandena av varor eller tjänster eller försändelsen av varor till de berättigade organisationer eller personer som anges i artikel 151 i direktiv 2006/112/EG och artikel 13 i direktiv 2008/118/EG. I enlighet härmed ska ett intyg upprättas för varje leverantör/tillhandahållare/upplagshavare. Leverantören/tillhandahållaren/upplagshavaren är dessutom skyldig att behålla intyget som en del av sina räkenskaper i enlighet med tillämplig lagstiftning i sin medlemsstat.

2.

a)

Kraven på det papper som ska användas är fastställda i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 164 av den 1 juli 1989, s. 3.

Vitt papper med måtten 210 mm × 297 mm ska användas till samtliga exemplar och får ha en högsta avvikelse på längden av minus 5 eller plus 8 mm.

Vid undantag från punktskatteplikt ska intyget upprättas i två exemplar varav

ett ska behållas av avsändaren, och

ett ska medfölja förflyttningen av de punktskattepliktiga varorna.

b)

Varje outnyttjat utrymme i fält 5 B ska korsas över så att inget kan tillfogas.

c)

Dokumentet ska fyllas i så att det är lättläsligt och på ett sådant sätt att de ifyllda uppgifterna är beständiga. Det är inte tillåtet att radera eller att skriva över uppgifter. Det ska fyllas i på ett av värdmedlemsstaten erkänt språk.

d)

Om beskrivningen av varorna och/eller tjänsterna (fält 5 B i intyget) hänvisar till en inköpsorderblankett som upprättats på ett språk som inte erkänts av värdmedlemsstaten, ska den berättigade organisationen eller personen bifoga en översättning.

e)

Om intyget å andra sidan har upprättats på ett språk som inte erkänts av leverantörens/tillhandahållarens/upplagslagerhavarens medlemsstat ska den berättigade organisationen eller personen bifoga en översättning av uppgifterna om varorna och/eller tjänsterna i fält 5 B.

f)

Med erkänt språk avses ett officiellt språk i medlemsstaten eller ett av unionens officiella språk som medlemsstaten har godkänt för detta ändamål.

3.

Den berättigade organisationen eller personen lämnar genom sin förklaring i fält 3 i intyget de upplysningar som är nödvändiga för bedömningen av ansökan om undantag från skatteplikt i värdmedlemsstaten.

4.

Organisationen bekräftar genom sin förklaring i fält 4 i intyget uppgifterna i dokumentets fält 1 och 3 a och intygar att den berättigade personen är anställd av organisationen.

5.

a)

Hänvisningen till inköpsorderblanketten (fält 5 B i intyget) ska innehålla åtminstone datum och ordernummer. Orderblanketten bör innehålla alla de uppgifter som anges i fält 5 i intyget. Om intyget måste stämplas av värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska även orderblanketten stämplas.

b)

Angivandet av registreringsnumret för punktskatt enligt artikel 22.2 a i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter är frivilligt. Registreringsnumret för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnumret ska anges.

c)

Valutorna bör anges med en kod på tre bokstäver i enlighet med standarden ISO-kod 4217, som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (1).

6.

Den ovannämnda förklaringen av den berättigade organisationen eller personen ska i fält 6 bestyrkas genom värdmedlemsstatens behöriga myndighets stämpel/stämplar. Den myndigheten får göra sitt godkännande avhängigt ett samtycke av en annan myndighet i värdmedlemsstaten. Det är den behöriga skattemyndighetens sak att inhämta ett sådant samtycke.

7.

För att förenkla förfarandet får den behöriga myndigheten undanta den berättigade organisationen från förpliktelsen att få intyget stämplat, om undantaget från skatteplikt avser officiellt bruk. Den berättigade organisationen bör ange detta undantag i fält 7 i intyget.


(1)  Exempel på valutakoder som används: EUR (euro), BGN (lev), CZK (tjeckiska kronor), DKK (danska kronor), GBP (brittiska pund), HUF (forinter), LTL (litas), PLN (zloty), RON (rumänska leu), SEK(svenska kronor) och USD (US-dollar).


BILAGA III

Artikel 56 i denna förordning

Enhet

Omsatta vikter

Kg

12,5/1

Gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Uns (1 uns = 31,1035 gram)

100/10/5/1/1/2/1/4

Tael (1 tael = 1,193 uns) (1)

10/5/1

Tola (10 tola = 3,75 uns) (2)

10


(1)  Tael = en traditionell kinesisk viktenhet. Den nominella finheten i en tael-tacka från Hongkong är 990, men i Taiwan kan tackor på 5 och 10 tael ha en finhet på 999,9.

(2)  Tola = en traditionell indisk viktenhet för guld. Den vanligaste storleken på en guldtacka är 10 tola med en finhet på 999.


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1777/2005

Denna förordning

Kapitel I

Kapitel I

Artikel 1

Artikel 1

Kapitel II

Kapitlen III och IV

Kapitel II avsnitt 1

Kapitel III

Artikel 2

Artikel 5

Kapitel II avsnitt 2

Kapitel IV

Artikel 3.1

Artikel 9

Artikel 3.2

Artikel 8

Kapitel III

Kapitel V

Kapitel III avsnitt 1

Kapitel V avsnitt 4

Artikel 4

Artikel 28

Kapitel III avsnitt 2

Kapitel V avsnitt 4

Artikel 5

Artikel 34

Artikel 6

Artiklarna 29 och 41

Artikel 7

Artikel 26

Artikel 8

Artikel 27

Artikel 9

Artikel 30

Artikel 10

Artikel 38.2 b–c

Artikel 11.1–11.2

Artikel 7.1–7.2

Artikel 12

Artikel 7.3

Kapitel IV

Kapitel VI

Artikel 13

Artikel 42

Kapitel V

Kapitel VIII

Kapitel V avsnitt 1

Kapitel VIII avsnitt 1

Artikel 14

Artikel 44

Artikel 15

Artikel 45

Kapitel V avsnitt 2

Kapitel VIII avsnitt 4

Artikel 16

Artikel 47

Artikel 17

Artikel 48

Kapitel VI

Kapitel IX

Artikel 18

Artikel 52

Kapitel VII

Kapitel XI

Artikel 19.1

Artikel 56

Artikel 19.2

Artikel 57

Artikel 20.1

Artikel 58

Artikel 20.2

Artikel 62

Artikel 20.3 första stycket

Artikel 59

Artikel 20.3 andra stycket

Artikel 60

Artikel 20.3 tredje stycket

Artikel 63

Artikel 20.4

Artikel 61

Kapitel VIII

Kapitel V avsnitt 3

Artikel 21

Artikel 16

Artikel 22

Artikel 14

Kapitel IX

Kapitel XII

Artikel 23

Artikel 65

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


23.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 283/2011

av den 22 mars 2011

om ändring av förordning (EG) nr 633/2007 vad gäller de övergångsbestämmelser som avses i artikel 7

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 552/2004 av den 10 mars 2004 om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (”förordning om driftskompatibilitet”) (1), särskilt artikel 3.5,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (2), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med genomförandet av protokollet för överföring av färdplansdata är utbyte av färdplansdata i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst (3).

(2)

För att kunna efterleva kraven i bilaga I punkt 6 i kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst (4) måste vissa medlemsstater och leverantörer av flygtrafiktjänster uppdatera både sina IP-nätverk (Internetprotokoll) och sina färdplansdatasystem och nätverksinfrastrukturer. Kostnaderna för att uppdatera systemen före den 20 april 2011 kan bli mycket stora för de berörda medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänster och det bör därför antas lämpliga övergångsbestämmelser för att hålla kostnaderna nere.

(3)

Under övergångsbestämmelsernas giltighetstid bör de berörda medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänster vidta de åtgärder som krävs för att säkra driftskompatibilitet inom EATMN (det europeiska nätverket för flygledningstjänst).

(4)

Förordning (EG) nr 633/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 633/2007 ska ändras på följande sätt: I artikel 7 ska de två första styckena numreras som punkt 1 och 2 och följande ska införas som punkterna 3, 4 och 5:

”3.   Om en medlemsstat eller en leverantör av flygtrafiktjänster utarbetar ett protokoll för överföring av färdplansdata mellan sina system i samband med genomförandet av förordning (EG) nr 1032/2006 ska de system som avses i artikel 1.2 a och b vara förenliga med kraven i bilaga I senast den 31 december 2012.

4.   Om en medlemsstat eller en leverantör av flygtrafiktjänster har begärt eller undertecknat ett bindande avtal om detta eller har utarbetat ett protokoll för överföring av färdplansdata för de system som avses i artikel 1.2 a och b före den dag då denna förordning träder i kraft och det därför inte är möjligt att säkra efterlevnad av kraven i bilaga I punkt 6 får leverantören av flygtrafiktjänster eller enheten för militär kontroll använda andra versioner av Internetprotokollet för icke-hierarkisk kommunikation mellan sina system fram till och med den 31 december 2014.

Dessa medlemsstater och leverantörer av flygtrafiktjänster ska säkra att all icke-hierarkisk kommunikation från deras system till andra medlemsstater och leverantörer av flygtrafiktjänster överensstämmer med de krav som anges i bilaga I, utom i de fall då det enligt ett bilateralt avtal som ingåtts före den 20 april 2011 är tillåtet att använda andra versioner av Internetprotokollet under en övergångsperiod, dock som längst till och med den 31 december 2014.

5.   De medlemsstater som avses i punkterna 3 och 4 ska senast den 20 april 2011 till kommissionen lämna in detaljerade uppgifter om de åtgärder som vidtagits av leverantören av flygtrafiktjänster eller enheten för militär kontroll för att säkra driftskompatibilitet för de system som avses i artikel 1.2 a och b, inom EATMN.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  EUT L 186, 7.7.2006, s. 27.

(4)  EUT L 146, 8.6.2007, s. 7.


23.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011

av den 22 mars 2011

om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 48.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens direktiv 2002/72/EG (2) fastställs särskilda bestämmelser om plastmaterial och plastföremål avsedda att komma i kontakt med livsmedel, inklusive krav rörande sammansättning samt restriktioner och specifikationer för ämnen som får användas i dessa material och föremål.

(2)

Det har mottagits flera meddelanden och varningar genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder enligt artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (3) i fråga om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel som importeras till unionen från Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Hongkong) och som i livsmedel eller livsmedelssimulatorer avger kemikaliemängder som inte överensstämmer med unionslagstiftningen.

(3)

Dessa meddelanden och varningar rör främst köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka inte följer de krav rörande avgivande av primära aromatiska aminer och formaldehyd i livsmedel som fastställs i del A i bilaga V respektive avsnitt A i bilaga II till direktiv 2002/72/EG.

(4)

Primära aromatiska aminer (nedan kallade PAA) är en grupp föreningar varav några är cancerframkallande, medan andra av dessa föreningar misstänks vara cancerframkallande. PAA i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel kan härröra från förekomsten av orenheter eller nedbrytningsprodukter.

(5)

Det har rapporterats att köksredskap av polyamid som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och Hongkong avger en hög halt av PAA i livsmedel.

(6)

Enligt direktiv 2002/72/EG får formaldehyd användas vid framställning av plast, förutsatt att denna plast inte avger mer än 15 mg/kg formaldehyd i livsmedel (specifik migrationsgräns [SML] uttryckt som formaldehyd och hexametylentetramin totalt).

(7)

Det har rapporterats att köksredskap av melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong avger formaldehyd i livsmedel i mängder som är högre än de tillåtna.

(8)

För att öka kunskapen om de krav som fastställs i unionslagstiftningen rörande material avsedda att komma i kontakt med livsmedel och som importeras till unionen, har kommissionen under de senaste åren tagit flera initiativ. Exempelvis har man anordnat kurser för de kinesiska kontrollmyndigheterna och den berörda industrin.

(9)

Trots dessa initiativ konstaterade kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor vid kontrollbesök i Kina och Hongkong under 2009 att det förelåg allvarliga brister i det offentliga kontrollsystemet i fråga om plastmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel och avsedda för import till unionen. Det har konstaterats att en stor del av de köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och Hongkong fortfarande inte uppfyller kraven i unionslagstiftningen vid kontrollerna.

(10)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 (4) fastställs särskilda bestämmelser för material och föremål som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel, inklusive vissa generella och specifika krav som dessa material och föremål ska uppfylla. I enlighet med artikel 24 i den förordningen ska medlemsstaterna genomföra offentliga kontroller för att se till att förordningen efterlevs i enlighet med tillämpliga bestämmelser i unionslagstiftningen om offentliga livsmedels- och foderkontroller. De bestämmelserna fastställs i förordning (EG) nr 882/2004.

(11)

Närmare bestämt föreskrivs det i artikel 48.1 i förordning (EG) nr 882/2004 att om villkor och närmare förfaranden för import av produkter från tredjeländer inte fastställs i unionslagstiftningen, kan de om så krävs fastställas av kommissionen.

(12)

Enligt artikel 48.2, i förordning (EG) nr 882/2004 är det möjligt att införa särskilda villkor för import av specifika produkter som kommer från vissa tredjeländer med hänsyn till de risker som är förbundna med dessa produkter.

(13)

För att minimera de hälsorisker som kan uppstå i förbindelse med köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong, bör varje enskild sändning av dessa produkter åtföljas av lämplig dokumentation, inklusive analysresultat som visar att den uppfyller kraven rörande avgivande av PAA respektive formaldehyd enligt direktiv 2002/72/EG.

(14)

För att säkerställa en mer effektiv kontroll av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong bör importörerna eller deras företrädare i förväg meddela sändningarnas ankomsttid och art. Medlemsstaterna bör även ha möjlighet att utse särskilda första införselställen där sändningar av dessa artiklar kan föras in i unionen. Dessa uppgifter bör göras allmänt tillgängliga.

(15)

För att säkerställa en viss enhetlighet på unionsnivå när det gäller kontroll av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong bör förfarandet för offentlig kontroll enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras i den här förordningen. Denna kontroll bör omfatta dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll.

(16)

När brister konstateras vid den fysiska kontrollen bör medlemsstaterna genast underrätta kommissionen om detta via systemet för snabb varning för livsmedel och foder.

(17)

Medlemsstaterna bör i särskilda fall ha möjlighet att tillåta vidare transport från det första införselstället av sändningar av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong, förutsatt att det görs överenskommelser med den behöriga myndigheten på bestämmelseorten vilka garanterar sändningarnas spårbarhet i avvaktan på resultaten av den fysiska kontrollen. Den behöriga myndigheten får på så vis möjlighet att hantera importen av dessa sändningar på ett effektivt sätt.

(18)

Köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong bör få övergå till fri omsättning först när alla kontroller är genomförda och resultaten kända. Därför bör resultatet av kontrollerna göras tillgängligt för tullmyndigheterna innan varorna kan få övergå till fri omsättning.

(19)

Det bör inrättas ett förfarande för registrering av de uppgifter som erhålls vid dessa kontroller. Dessa uppgifter bör regelbundet föreläggas kommissionen.

(20)

Bestämmelserna i denna förordning bör regelbundet ses över med hänsyn till de uppgifter som mottas från medlemsstaterna.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Hongkong).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   köksredskap i plast: plastmaterial enligt artikel 1.1 och 2 i direktiv 2002/72/EG vilka omfattas av KN-nr ex 3924 10 00,

b)   sändning: ett antal köksredskap i plast av polyamid eller melamin vilka omfattas av samma dokument, transporteras med samma transportmedel och kommer från samma tredjeland,

c)   behöriga myndigheter: medlemsstaternas behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 882/2004/EG,

d)   första införselställe: det ställe där en sändning förs in i unionen,

e)   dokumentkontroll: kontroll av de dokument som avses i artikel 3 i denna förordning,

f)   identitetskontroll: okulärbesiktning för att säkerställa att de dokument som åtföljer sändningen överensstämmer med sändningens innehåll,

g)   fysisk kontroll: uttagning av prover för analys och laboratorieundersökning samt varje annan kontroll som krävs för att kontrollera efterlevnaden av kraven rörande avgivande av PPA och formaldehyd i direktiv 2002/72/EG.

Artikel 3

Importvillkor

1.   Köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong får importeras till medlemsstaterna endast om importören för varje enskild sändning för den behöriga myndigheten framlägger en vederbörligen ifylld förklaring om att sändningen uppfyller de krav rörande avgivande av primära aromatiska aminer och formaldehyd som fastställs i del A i bilaga V respektive i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2002/72/EG.

2.   En mall för den förklaring som avses i punkt 1 fastställs i bilagan till den här förordningen. Förklaringen ska avfattas på det officiella språket eller något av de officiella språken i den medlemsstat till vilken sändningen importeras.

3.   Den förklaring som avses i punkt 1 ska åtföljas av en laboratorierapport som ska innehålla följande uppgifter:

a)

När det gäller köksredskap av polyamid, analysresultat som visar att de inte avger primära aromatiska aminer i påvisbara mängder i livsmedel eller livsmedelssimulatorer. Detektionsgränsen ska tillämpas på summan av de primära aromatiska aminerna. När det gäller analysen fastställs detektionsgränsen för primära aromatiska aminer till 0,01 mg/kg för livsmedel eller livsmedelssimulatorer.

b)

När det gäller köksredskap av melamin, analysresultat som visar att de inte avger formaldehyd i livsmedel eller livsmedelssimulatorer i en mängd som överstiger 15 mg/kg livsmedel.

4.   Den behöriga myndigheten ska i den förklaring som återfinns i bilagan till denna förordning ange om varorna godkänns för övergång till fri omsättning eller inte, beroende på om de i enlighet med punkt 1 uppfyller villkoren i direktiv 2002/72/EG.

Artikel 4

Förhandsanmälan av sändningar

Importörerna eller deras företrädare ska minst två arbetsdagar i förväg anmäla till den behöriga myndigheten på det första införselstället när (datum och tid) sändningarna som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong förväntas ankomma.

Artikel 5

Meddelande om det första införselstället

Om medlemsstaterna beslutar att utse särskilda första införselställen för sändningar som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong ska de på Internet offentliggöra en uppdaterad förteckning över dessa ställen och meddela kommissionen Internetadressen.

Kommissionen ska på sin webbplats i informationssyfte tillhandahålla länkar till de nationella förteckningarna över de särskilda första införselställena.

Artikel 6

Kontroller på det första införselstället

1.   Den behöriga myndigheten på det första införselstället ska genomföra följande kontroller:

a)

Dokumentkontroll av alla sändningar inom två arbetsdagar efter deras ankomst.

b)

Identitetskontroll och fysisk kontroll, inklusive laboratorieanalyser av 10 % av sändningarna, vilka ska göras på ett sådant sätt att importörerna eller deras företrädare inte kan förutsäga om en viss sändning kommer att genomgå en sådan kontroll; resultaten av de fysiska kontrollerna ska finnas tillgängliga så snart det är tekniskt möjligt.

2.   Om bristande överensstämmelse konstateras vid de laboratorieundersökningar som avses i punkt 1 b, ska de behöriga myndigheterna genast underrätta kommissionen om resultaten via det system för snabb varning för livsmedel och foder som införts genom artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002.

Artikel 7

Vidaretransport

Den behöriga myndigheten på det första införselstället får ge tillstånd för vidare transport av sändningar som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong, i avvaktan på resultaten av den kontroll som avses i artikel 6.1 b.

Om den behöriga myndigheten utfärdar ett sådant tillstånd som avses i första stycket, ska den meddela detta till den behöriga myndigheten på bestämmelseorten och förelägga en kopia av den förklaring som återfinns i bilagan, vederbörligen ifylld enligt vad som föreskrivs i artikel 3, tillsammans med resultaten av de kontroller som avses i artikel 6.1 b, så snart de senare föreligger.

Medlemsstaterna ska se till att det vidtas lämpliga åtgärder för att säkerställa att sändningarna fortsätter att stå under ständig tillsyn av de behöriga myndigheterna och på intet sätt kan manipuleras förrän resultaten av de kontroller som avses i artikel 6.1 b föreligger.

Artikel 8

Övergång till fri omsättning

Köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och Hongkong får övergå till fri omsättning under förutsättning att den förklaring som återfinns i bilagan framläggs för tullmyndigheterna, vederbörligen ifylld enligt vad som föreskrivs i artikel 3.

Artikel 9

Rapportering till kommissionen

1.   När de behöriga myndigheterna genomför den kontroll som avses i artikel 6.1 ska de registrera följande uppgifter:

a)

Närmare uppgifter om varje sändning som kontrollerats, inklusive

i)

storleken, angiven som antal artiklar,

ii)

ursprungslandet.

b)

Uppgifter om antalet sändningar som provtagits för analys.

c)

Resultaten av de kontroller som avses i artikel 6.

2.   Medlemsstaterna ska förelägga kommissionen en rapport med de uppgifter som avses i punkt 1 före utgången av den månad som följer på varje kvartal.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EGT L 220, 15.8.2002, s. 18.

(3)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.


BILAGA

Förklaring som ska avges för varje sändning av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina

Image


23.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 285/2011

av den 22 mars 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

115,9

TR

90,5

ZZ

81,3

0707 00 05

EG

170,1

JO

110,6

TR

149,2

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

38,2

TR

114,2

ZZ

76,2

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

51,2

TN

56,9

TR

73,7

ZZ

62,5

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,2

ZZ

53,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,1

CA

88,7

CL

98,0

CN

99,3

MK

50,2

US

137,9

UY

66,1

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

91,9

CL

80,1

CN

58,3

US

79,9

ZA

97,1

ZZ

81,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

23.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 mars 2011

om ändring av beslut 2008/458/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden

[delgivet med nr K(2011) 1159]

(Endast de bulgariska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2011/177/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar (1), särskilt artiklarna 23 och 35.4, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits sedan Europeiska flyktingsfonden inrättades bör skyldigheterna när det gäller insyn, likabehandling och icke-diskriminering i kommissionens beslut 2008/458/EG (2) vid genomförandet av projekt klargöras.

(2)

Medlemsstaterna är skyldiga att rapportera om genomförandet av de årliga programmen. Det är därför lämpligt att förtydliga vilken information medlemsstaterna ska tillhandahålla.

(3)

För att minska medlemsstaternas administrativa börda och skapa större rättssäkerhet bör bestämmelserna om vilka utgifter i projekt som medfinansieras av Europeiska återvändandefonden som berättigar till stöd förenklas och förtydligas.

(4)

De flesta av de ändringar som införs genom detta beslut bör vara tillämpliga omedelbart. Med hänsyn till att de årliga programmen för 2009 och 2010 redan pågår, bör emellertid de ändrade bestämmelserna om stödberättigande för åtgärder som medfinansieras av Europeiska återvändandefonden tillämpas från och med det årliga programmet för 2011. Medlemsstaterna bör dock under vissa förutsättningar ha möjlighet att redan tidigare tillämpa de bestämmelserna.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, är den grundläggande rättsakten och därmed detta beslut bindande för Förenade kungariket.

(6)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, är den grundläggande rättsakten och därmed detta beslut bindande för Irland.

(7)

I enlighet med artikel 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, är detta beslut inte bindande för eller tillämpligt i Danmark.

(8)

Åtgärderna i detta beslut överensstämmer med yttrandet från den gemensamma kommittén Solidaritet och hantering av migrationsströmmar, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar (3).

(9)

Beslut 2008/458/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/458/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 9.1 ska andra meningen ersättas med följande:

”Eventuella betydande ändringar av innehållet i förslagsinfordringarna ska också offentliggöras på samma villkor.”

2.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Upphandling i samband med genomförandet

Vid tilldelning av kontrakt för genomförande av projekten ska den berörda staten eller berörda regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organisationer, sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller av flera sådana offentligrättsliga organ handla i enlighet med de i unionen och på nationell nivå tillämpliga bestämmelserna och principerna om offentlig upphandling.

Andra enheter än de som avses i första stycket ska tilldela kontrakt för genomförandet av projekt efter lämpligt offentliggörande, för att säkerställa att principerna om insyn, icke-diskriminering och likabehandling följs. Kontrakt som är värda mindre än 100 000 euro får tilldelas på grundval av infordran av minst tre anbud. Utan att det påverkar tillämpningen av gällande nationella bestämmelser ska kontrakt som är värda mindre än 5 000 euro inte omfattas av några formella krav.”

3.

I artikel 21 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Den ansvariga myndigheten ska genom en formell skrivelse underrätta kommissionen om eventuella ändringar av betydelse i förvaltnings- och kontrollsystemen och översända en reviderad beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen till kommissionen så snabbt som möjligt, och senast när ändringen i fråga träder i kraft.”

4.

I artikel 24 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   I den redovisning i tabellform som sammanhänger med läges- och slutrapporterna ska anges hur beloppen fördelas per prioriterat område och per specifik prioritering i enlighet med de strategiska riktlinjerna.”

5.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande meningar läggas till:

”Eventuella ändringar av den revisionsstrategi som har lämnats in i enlighet med artikel 30.1 c i den grundläggande rättsakten och godkänts av kommissionen ska översändas till kommissionen så snabbt som möjligt. Den ändrade revisionsstrategin ska fastställas i enlighet med mallen i bilaga VI, med markeringar som visar vilka ändringar som gjorts.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Utom när vart och ett av de två senaste årliga program som kommissionen har antagit motsvarar ett årligt gemenskapsbidrag på mindre än 1 miljon euro, ska revisionsmyndigheten lämna in en årlig revisionsplan före den 15 februari varje år från och med 2010. Revisionsplanen ska fastställas i enlighet med mallen i bilaga VI. Medlemsstaterna behöver inte lämna in revisionsstrategin på nytt i samband med att de lämnar in den årliga revisionsplanen. Om det är fråga om en gemensam revisionsstrategi enligt artikel 30.2 i den grundläggande rättsakten kan en gemensam årlig revisionsplan lämnas in.”

6.

Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Handlingar som upprättats av den attesterande myndigheten

1.   Attesteringen för den ansökan om en andra förhandsfinansiering som avses i artikel 39.4 i den grundläggande rättsakten ska upprättas av den attesterande myndigheten och översändas till kommissionen av den ansvariga myndigheten i det format som anges i bilaga VIII.

2.   Attesteringen för den ansökan om slutbetalning som avses i artikel 40.1 a i den grundläggande rättsakten ska upprättas av den attesterande myndigheten och översändas till kommissionen av den ansvariga myndigheten i det format som anges i bilaga IX.”

7.

Artikel 37 ska ersättas med följande:

”Artikel 37

Elektroniskt utbyte av handlingar

De handlingar som avses i kapitel 3 ska, förutom i form av vederbörligen undertecknade pappersversioner av informationen, också skickas på elektronisk väg.”

8.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Artikel 1.1–1.7 och punkterna 1–5 i bilagan ska tillämpas från den dag då detta beslut antas.

2.   Punkt 6 i bilagan ska tillämpas senast från och med det årliga programmet för 2011.

3.   Medlemsstaterna får besluta att tillämpa punkt 6 i bilagan på pågående och framtida projekt från och med de årliga programmen för 2009 och 2010, under förutsättning att principerna om likabehandling, insyn och icke-diskriminering respekteras fullt ut. I så fall ska medlemsstaterna tillämpa de nya bestämmelserna som helhet på det berörda projektet och om så behövs ändra bidragsöverenskommelsen. När det gäller utgifter för tekniskt stöd får medlemsstaterna besluta att tillämpa punkt 6 i bilagan från och med det årliga programmet för 2008.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2011.

På kommissionens vägnar

Cecilia MALMSTRÖM

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 144, 6.6.2007, s. 45.

(2)  EUT L 167, 27.6.2008, s. 135.

(3)  EUT L 144, 6.6.2007, s. 22.


BILAGA

Bilagorna till beslut 2008/458/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

1.1

Punkt 2 ska utgå.

1.2

Punkt 4.2 ska utgå.

2.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

2.1

Del A punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2

Beskrivning av förfarandena för att välja ut projekt (den ansvariga myndigheten/delegerade myndigheten eller associerade organ) och hur de utfallit”.

2.2

I del A punkt 2 tabell 1 ska ordet ”berättigande” strykas.

3.

Bilaga V del A ska ändras på följande sätt:

3.1

Punkt 1.2 ska ersättas med följande:

”1.2.

Uppdatering i förhållande till lägesrapporten om beskrivningen av hur urvalet av projekt och anbudsinfordringar organiserats (den ansvariga myndigheten/delegerade myndigheten eller associerade organ) och hur de utfallit, om tillämpligt”.

3.2

Följande punkt 1.8 ska läggas till:

”1.8

Bekräftelse av att det inte gjorts några betydande ändringar av förvaltnings- och kontrollsystemet sedan den senaste översynen, som kommissionens underrättades om den …”.

3.3

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   FINANSIELLT GENOMFÖRANDE

Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 1

Ingående ekonomisk rapport

 

Medlemsstat: […]

 

Berört årligt program: […]

 

Ställningen per: [dag/månad/år]


(alla belopp i euro)

Planerat av medlemsstaten (enligt det årliga program som godkänts av kommissionen)

Åtaganden på medlemsstatsnivå

Faktiska siffror som godtagits av den ansvariga myndigheten

(kostnader för stödmottagarna och det slutliga gemenskapsbidraget)

Åtgärder

Projekt

Ref. prioritering

Ref. Särskild prioritering (1)

Totala planerade kostnader

Gemenskapsbidrag

Gemenskapsbidrag i %

Totala stödberättigande kostnader

Gemenskapsbidrag

Gemenskapsbidrag i %

Totala stödberättigande kostnader

Gemenskapsbidrag

Gemenskapsbidrag i %

Bidrag från tredje part

Intäkter från projektet

Utbetalning/återbetalning bör göras av den ansvariga myndigheten

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

(g)

(h)

(i = h/g)

(j)

(k)

(l)

Åtgärd 1: […]

projekt 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt åtgärd 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd…: […]

projekt 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt åtgärd…: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärd N: […]

projekt 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt åtgärd N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniskt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga insatser (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   BILAGOR

Projektets stödberättigande utgifter, överensstämmelse med principen att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte och kortfattad projektbeskrivning.

Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 6 A

Projektets stödberättigande utgifter och inkomstkällor. Överensstämmelse med principen om att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte enligt punkt 1.3.3 i bilaga XI

Ställningen per (dag/månad/år)


 

Stödberättigande kostnader

Inkomstkällor

 

Direkta kostnader

Indirekta kostnader

Totala stödberättigande kostnader

Bidrag från EU

Bidrag från tredje part

Intäkter från projektet

Totalt – Inkomster

(enligt punkt I.3.3 i bilaga XI)

 

(a)

(b)

(c) = (a) + (b)

(e)

(f)

(g)

(h) = (e) + (f) + (g)

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT – ÅTGÄRD 1

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT – ÅTGÄRD 2

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

Projektnummer

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT – ÅTGÄRD N

 

 

 

 

 

 

 

TEKNISKT STÖD

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT – ÅRLIGT PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

4.1

Rubriken ska ersättas med följande:

4.2

I fotnot 1 ska ordet ”stödberättigande” strykas.

4.3

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

De deklarerade utgifterna har uppstått i samband med åtgärder som valts ut enligt de kriterier som gäller för det årliga programmet.”

5.

I bilaga IX ska rubriken ska ersättas med följande:

6.

Bilaga XI ska ersättas med följande:

”BILAGA XI

BESTÄMMELSER OM VILKA UTGIFTER SOM SKA GE RÄTT TILL STÖD EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN

I.   Allmänna principer

I.1   Grundläggande principer

1.

I enlighet med den grundläggande rättsakten måste utgifter uppfylla följande krav för att vara stödberättigande:

a)

De ska överensstämma med fondens räckvidd och mål, i enlighet med vad som beskrivs i artiklarna 1, 2 och 3 i den grundläggande rättsakten.

b)

De ska överensstämma med de stödberättigande åtgärder som förtecknas i artiklarna 4 och 5 i den grundläggande rättsakten.

c)

De ska vara nödvändiga för genomförandet av de verksamheter i projektet som ingår i de fleråriga och årliga programmen, i enlighet med vad kommissionen godkänt.

d)

De ska vara skäliga och följa principerna för sund ekonomisk förvaltning, särskilt de som gäller prisvärdhet och kostnadseffektivitet.

e)

De ska ha ådragits av den slutliga stödmottagaren eller av projektpartner, som ska vara etablerade och registrerade i en medlemsstat, såvida det inte är fråga om internationella offentliga organisationer som inrättats enligt mellanstatliga avtal, fackorgan som inrättats av sådana internationella organisationer, Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. När det gäller artikel 39.2 i detta beslut ska de regler som är tillämpliga på den slutliga stödmottagaren även vara tillämpliga på partner som deltar i projektet.

f)

De ska vara kopplade till de målgrupper som anges i artikel 7 i den grundläggande rättsakten.

g)

De ska ha uppstått i enlighet med de specifika bestämmelserna i bidragsöverenskommelsen.

2.

Vid fleråriga åtgärder, i den mening som avses i artikel 15.6 i den grundläggande rättsakten, anses endast den del av åtgärden som får medfinansiering genom ett årligt program vara ett projekt som dessa bestämmelser om stödberättigande ska tillämpas på.

3.

Projekt som stöds genom fonden får inte finansieras via andra källor som får stöd ur gemenskapens budget. Projekt som stöds av fonden ska medfinansieras genom offentliga eller privata källor.

I.2   Budgeten för ett projekt

Budgeten för ett projekt ska redovisas enligt följande:

Utgifter

Inkomster

+

Direkta kostnader

+

Indirekta kostnader (fast procentsats av direkta kostnader som fastställs i bidragsöverenskommelsen)

+

Bidrag från gemenskapen (definierat som det lägsta av de tre belopp som anges i artikel 12 i detta beslut)

+

Bidrag från den slutliga stödmottagaren och projektpartner

+

Bidrag från tredje part

+

Intäkter från projektet

=

Sammanlagda stödberättigande kostnader

=

Sammanlagda inkomster

Budgeten ska vara balanserad: De sammanlagda stödberättigande kostnaderna ska vara lika med de sammanlagda inkomsterna.

I.3   Inkomster och principen om att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte

1.

Projekt som stöds genom fonden får inte syfta till ekonomisk vinning. Om inkomstkällorna i slutet av projektet, inklusive intäkter, överstiger utgifterna, ska bidraget till projektet från fonden sänkas i enlighet därmed. Alla projektets inkomstkällor måste bokföras i den slutliga stödmottagarens räkenskaper eller skattehandlingar samt vara möjliga att identifiera och kontrollera.

2.

Projektinkomsterna ska komma från alla projektets ekonomiska bidragsgivare, från offentliga eller privata källor, inklusive den slutliga stödmottagarens egna bidrag, samt från eventuella intäkter som uppstått genom projektet. Med ”intäkter” avses i denna regel inkomster som ett projekt, under den period det varit stödberättigat i enlighet med punkt I.4, har från försäljning, uthyrning, tjänster, inskrivningsavgifter eller annan likvärdig inkomst.

3.

Gemenskapens bidrag är i enlighet med principen om att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte, enligt artikel 12 c i detta beslut, lika med ”sammanlagda stödberättigande utgifter” minus ”bidrag från tredje part” och ”intäkter från projektet”.

I.4   Period under vilken utgifterna berättigar till stöd

1.

Kostnaderna för ett projekt måste uppstå och respektive betalning (utom vid avskrivningar) göras efter den 1 januari det år som avses i beslutet om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program. Den period under vilken utgifterna berättigar till stöd löper fram till den 30 juni år N (2) +2, vilket innebär att kostnaderna för ett projekt måste ha uppstått före detta datum.

2.

Undantag från den i punkt 1 angivna period under vilken utgifterna berättigar till stöd beviljas för tekniskt stöd till medlemsstaterna (se punkt IV.3).

I.5   Utgiftsredovisning

1.

Utgifterna ska motsvara de utbetalningar som de slutliga stödmottagarna gjort. Dessa ska ske i form av finansiella transaktioner (kontanttransaktioner), utom vid avskrivningar.

2.

Som regel ska utgifterna vara bestyrkta genom officiella fakturor. Om detta inte är möjligt, ska utgifterna styrkas med bokföringsunderlag eller verifikationshandlingar med likvärdigt bevisvärde.

3.

Utgifterna ska vara tydliga och kunna kontrolleras. Framför allt måste utgifterna

a)

finnas bokförda i den slutliga stödmottagarens räkenskaper,

b)

vara fastställda i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i det land där den slutliga stödmottagaren är etablerad och i enlighet med den slutliga stödmottagarens normala rutiner för kostnadsredovisning, och

c)

vara deklarerade i enlighet med kraven i tillämplig skatte- och sociallagstiftning.

4.

Den slutliga stödmottagaren är när så krävs skyldig att arkivera bestyrkta kopior av bokföringsunderlag som verifierar partnernas inkomster och utgifter för det berörda projektet.

5.

Lagringen och behandlingen av sådana uppgifter som anges i punkterna 2–4 ska ske i enlighet med den nationella dataskyddslagstiftningen.

I.6   Territoriell tillämpning

1.

Utgifter för sådana åtgärder som beskrivs i artiklarna 4 och 5 i den grundläggande rättsakten måste

a)

ha ådragits av de slutliga stödmottagare som anges i punkt I.1.1 e, och

b)

ha uppstått inom medlemsstaternas eller tredjelands territorium.

2.

Projektpartner som är registrerade och etablerade i tredjeländer får endast delta i projekt under förutsättning att det inte medför några merkostnader, med förbehåll för internationella offentliga organisationer som inrättats enligt mellanstatliga avtal, särskilda byråer som inrättats av sådana internationella organisationer, Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

II.   Kategorier av stödberättigande kostnader (på projektnivå)

II.1   Direkta stödberättigande kostnader

Projektets direkt stödberättigande kostnader är sådana kostnader som, med vederbörlig hänsyn till de allmänna villkor för vad som berättigar till stöd i del I, kan identifieras som specifika utgifter direkt kopplade till genomförandet av projektet. Direkta kostnader ska inkluderas i projektets uppskattade totala budget.

Följande direkta kostnader berättigar till stöd:

II.1.1   Personalkostnader

1.

Kostnader för personal som avsatts för projektet, det vill säga faktisk lön och sociala avgifter samt andra lagstadgade kostnader, förutsatt att detta ligger i linje med mottagarens gängse lönepolicy.

2.

För internationella organisationer kan de stödberättigande personalkostnaderna inbegripa anslag för att täcka sådana lönerelaterade förpliktelser och rättigheter som regleras i lag.

3.

Motsvarande lönekostnader för personal i offentliga organisationer, i den mån de avser sådan verksamhet som den berörda offentliga organisationen inte skulle ha utfört om inte åtgärden genomförts. Denna personal ska ha avdelats för eller utsetts till att medverka i genomförandet av projektet genom ett skriftligt beslut av den slutliga stödmottagaren.

4.

Personalkostnader ska redovisas i detalj i finansplanen, med uppgift om personalens arbetsuppgifter och antal.

II.1.2   Resekostnader och traktamenten

1.

Resekostnader och traktamenten är stödberättigande som direkta kostnader för personal eller andra som deltar i projektverksamheten och vars resor är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

2.

Resekostnader är stödberättigande på grundval av de faktiska utgifterna. Ersättningen ska beräknas på de billigaste offentliga transportmedlen, och flyg ska i allmänhet tillåtas endast för resor över 800 km (tur och retur), eller när det geografiska läget motiverar flygresor. Om privatbil används betalas ersättningen normalt antingen på grundval av utgiften för offentliga kommunikationer eller med milersättning enligt den berörda medlemsstatens offentliga bestämmelser eller enligt vad som tillämpas av den slutliga stödmottagaren.

3.

Levnadsomkostnader är stödberättigande på grundval av faktiska kostnader eller ett dagtraktamente. Om en organisation har egna dagtraktamenten ska dessa tillämpas inom de övre gränser som finns fastlagda av medlemsstaten i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Traktamenten förväntas normalt täcka förflyttningar på platsen (inklusive taxiresor), inkvartering, måltider, lokala telefonsamtal och småutgifter.

II.1.3   Utrustning

II.1.3.1   Allmänna bestämmelser

1.

Utgifter för förvärv av utrustning är endast stödberättigande om de är av väsentlig betydelse för genomförandet av projektet. Utrustningen ska ha de tekniska egenskaper som behövs för projektet och uppfylla gällande normer och standarder.

2.

I valet mellan leasing, förhyrning eller inköp måste alltid det billigaste alternativet väljas. Om det på grund av projektets korta varaktighet eller utrustningens snabba värdeminskning, inte är möjligt att leasa eller hyra utrustningen, godtas att denna köps in.

II.1.3.2   Förhyrning och leasing

Utgifter i samband med förhyrning och leasing berättigar till medfinansiering med förbehåll för medlemsstatens regler, nationella lagstiftning och praxis eller förhyrningens eller leasingens varaktighet för projektet.

II.1.3.3   Inköp

1.

När utrustning köps in före eller under projektets löptid ska det i budgeten specificeras huruvida den fulla kostnaden har tagits upp eller endast den del av avskrivningarna som motsvarar den tid som utrustningen använts i projektet och den faktiska användningsgraden. Den senare ska beräknas enligt tillämpliga nationella bestämmelser.

2.

Utrustning som inköpts innan projektet påbörjades, men som används för att genomföra projektet, är stödberättigande på grundval av avskrivningen. Dessa utgifter berättigar dock inte till stöd om utrustningen ursprungligen köptes in med hjälp av ett bidrag från gemenskapen.

3.

För enskilda poster som understiger 20 000 euro är hela inköpskostnaden stödberättigande, under förutsättning att utrustningen inköps före de tre sista månaderna av projektet. Enskilda poster som överstiger 20 000 euro är endast stödberättigande på grundval av avskrivning.

II.1.4   Fastigheter

II.1.4.1   Allmänna bestämmelser

I fall av inköp av fastighet, uppförande eller renovering av fastighet eller förhyrning av fastighet ska den ha de tekniska egenskaper som behövs för projektet och uppfylla tillämpliga normer och standarder.

II.1.4.2   Inköp, uppförande eller renovering av fastighet

1.

Om förvärv av fastighet är väsentligt för genomförandet av projektet och är tydligt kopplat till dess mål, berättigar inköp av fastighet, dvs. redan uppförda byggnader, eller uppförande av fastighet till medfinansiering enligt nedanstående villkor, utan att det hindrar tillämpning av strängare nationella regler:

a)

Ett intyg ska erhållas från en oberoende kvalificerad värderingsman eller ett vederbörligen bemyndigat offentligt organ om att köpeskillingen inte överstiger marknadsvärdet, där det antingen bestyrks att fastigheten uppfyller nationella bestämmelser eller preciseras på vilka punkter den inte gör det och som den slutliga stödmottagaren planerar att åtgärda som ett led i projektet.

b)

Fastigheten har inte inköpts med bidrag från gemenskapen vid en tidpunkt före projektets genomförande.

c)

Fastigheten får uteslutande användas för det syfte som anges i projektet under en period av minst fem år efter projektets slutdatum.

d)

Endast den del av avskrivningen av dessa tillgångar som motsvarar den tid som de använts i projektet och den faktiska användningsgraden berättigar till stöd. Avskrivningen ska beräknas i enlighet med nationella redovisningsregler.

2.

Med förbehåll för villkoret i punkt 1 c är förbättrings-, moderniserings- och renoveringsarbeten stödberättigande fullt ut upp till ett värde på 100 000 euro. För överstigande belopp gäller villkoren i punkt 1 c och 1 d.

II.1.4.3   Förhyrning

Förhyrning av fastighet berättigar till medfinansiering om det finns en tydlig koppling mellan förhyrningen och målet för det berörda projektet, enligt nedanstående villkor och utan att det hindrar tillämpning av strängare nationella regler:

a)

Fastigheten får inte ha inköpts med bidrag från gemenskapen.

b)

Fastigheten ska endast användas för genomförandet av projektet. Om så ej är fallet är endast den del av kostnaderna som motsvarar användningen för projektet stödberättigande.

II.1.5   Förbrukningsmaterial, förrådsartiklar och allmänna tjänster

Kostnaderna för förbrukningsmaterial, förrådsartiklar och allmänna tjänster är stödberättigande, under förutsättning att de går att identifiera och är direkt nödvändiga för genomförandet av projektet.

II.1.6   Utläggning på entreprenad

1.

Som generell regel måste de slutliga stödmottagarna ha förmåga att själva förvalta projekten. Det belopp som motsvarar det uppdrag inom ramen för projektet som läggs ut på entreprenad måste tydligt anges i bidragsöverenskommelsen.

2.

Utgifter för följande entreprenörskontrakt berättigar inte till medfinansiering från fonden:

a)

Utläggning på entreprenad av uppgifter som avser den övergripande förvaltningen av projektet.

b)

Utläggning på entreprenad som höjer kostnaden för projektet utan att i motsvarande mån öka dess värde.

c)

Utläggning på entreprenad med mellanhänder eller konsulter där betalningen fastställs som en procentsats av totalkostnaden för projektet, om inte sådan betalning motiveras av den slutliga stödmottagaren genom hänvisning till det faktiska värdet av det arbete eller de tjänster som utförs.

3.

Alla underleverantörer ska åta sig att för varje entreprenörskontrakt förse revisions- och kontrollorganen med all nödvändig information om de verksamheter som har lagts ut på entreprenad.

II.1.7   Kostnader som har direkt samband med unionens medfinansieringskrav

Kostnader för att uppfylla krav som är kopplade till unionens medfinansiering, exempelvis offentliggörande, insyn, utvärdering av projektet, extern revision, bankgarantier, översättningskostnader osv. är stödberättigande som direkta kostnader.

II.1.8   Expertarvoden

Arvoden för juridisk rådgivning, notariatsavgifter, utgifter för fack- eller finansexperter är stödberättigande.

II.1.9   Särskilda utgifter i relation till målgrupperna

1.

Särskilda utgifter för målgrupperna kommer i enlighet med de åtgärder som anges i artikel 5 i den grundläggande rättsakten att utgöras av helt eller partiellt stöd i form av

a)

kostnader som stödmottagaren har ådragit sig för målgrupperna,

b)

kostnader som återvändande ådragit sig och som senare återbetalas av den slutliga stödmottagaren, eller

c)

icke återbetalningsbara schablonbelopp (såsom är fallet när det gäller mindre stöd för att starta ekonomisk verksamhet och ekonomiska incitament för återvändande i enlighet med vad som anges i artikel 5.8 och 5.9 i den grundläggande rättsakten).

2.

Dessa kostnader är stödberättigande på följande villkor:

a)

Den slutliga stödmottagaren sparar de nödvändiga upplysningarna och den nödvändiga bevisningen för att personerna motsvarar de specifika målgrupper och situationer som anges i artikel 5 i den grundläggande rättsakten och som gör dem berättigade att ta emot ett sådant stöd.

b)

Den slutliga stödmottagaren sparar de nödvändiga upplysningarna om de återvändande som tar emot ett sådant stöd för att dessa personer ska kunna identifieras på ett säkert sätt, liksom upplysningar om dagen för deras återvändande till sitt land och bevis för att de har tagit emot stödet.

c)

Den slutliga stödmottagaren sparar bevisning om det stöd som lämnats (t.ex. fakturor och kvitton) och, i fråga om schablonbelopp, bevisning för att personerna i fråga har tagit emot stödet.

Lagringen och bearbetningen av sådana uppgifter måste vara förenliga med den nationella lagstiftningen om uppgiftsskydd.

3.

Stödåtgärder efter återvändandet till det berörda tredjelandet, såsom utbildnings- och sysselsättningsstöd, kortsiktiga åtgärder som är nödvändiga för återanpassningsprocessen samt bistånd efter återvändandet enligt artikel 5.5, 5.8 respektive 5.9 i den grundläggande rättsakten får inte ha en längre varaktighet än 12 månader efter dagen för tredjelandsmedborgarens återvändande.

II.2   Indirekta stödberättigande kostnader

1.

Stödberättigande indirekta kostnader för åtgärden är kostnader som, med vederbörlig hänsyn till villkoren för stödberättigande i punkt I.1.1, inte kan anses som specifika kostnader med direkt anknytning till genomförandet av projektet.

2.

Genom avvikelse från punkt I.1.1 e och punkt 1.5 kan indirekta kostnader vara stödberättigande på grundval av en fast procentsats på högst 7 % av de direkta stödberättigande kostnaderna

3.

Organisationer som får driftsbidrag från unionens budget får inte ta upp indirekta kostnader i sin preliminära budget.

III.   Icke stödberättigande utgifter

Stöd kan inte utgå för följande:

a)

Mervärdesskatt, om inte den slutliga stödmottagaren kan visa att han inte kan få tillbaka den.

b)

Kapitalavkastning, amorteringar och räntor på upplåning, skuldräntor, valutaväxlingsavgifter och -förluster, avsättningar för framtida förluster eller skulder, skuldräntor, osäkra fordringar, böter, ekonomiska påföljder, processutgifter och överdrivna eller mindre välbetänkta utgifter.

c)

Representationskostnader som uteslutande avser projektpersonal. Det kan till exempel röra sig om rimliga utgifter för sociala tillställningar som är motiverade i projektet, t.ex. vid projektets avslutning eller i samband med möten i projektets styrelse.

d)

Kostnader som deklarerats av den slutliga stödmottagaren och som omfattas av ett annat projekt eller arbetsprogram som beviljats gemenskapsbidrag.

e)

Markinköp.

f)

Bidrag in natura.

IV.   Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

1.

Alla kostnader som är nödvändiga för att den ansvariga myndigheten, den delegerade myndigheten, revisionsmyndigheten, den attesterande myndigheten eller andra organ som bistår i de uppgifter som förtecknas i punkt 2 ska kunna driva och förvalta fonden är stödberättigande som kostnader för tekniskt stöd inom de ramar som anges i artikel 17 i den grundläggande rättsakten.

2.

Detta omfattar följande åtgärder:

a)

Utgifter i samband med förberedelser, urval, utvärdering, ledning och övervakning av åtgärder.

b)

Utgifter för revision och kontroll av åtgärder eller projekt på plats.

c)

Utgifter för utvärderingar av åtgärder eller projekt.

d)

Utgifter för information, spridning och insyn i samband med åtgärderna.

e)

Utgifter för förvärv, installation och underhåll av datoriserade system för förvaltning, övervakning och utvärdering av fonderna.

f)

Utgifter för möten i övervakningskommittéerna och underkommittéerna som gäller genomförandet av åtgärderna. Dessa utgifter kan även omfatta kostnader för experter och andra deltagare i dessa kommittéer (även deltagare från länder utanför EU) om deras närvaro är nödvändig för att åtgärden ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

g)

Utgifter för att förstärka den administrativa kapaciteten att driva och förvalta fonden.

3.

Verksamhet kopplad till tekniskt stöd måste utföras och motsvarande betalningar göras efter den 1 januari det år som avses i beslutet om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program. Den period under vilken utgifterna berättigar till stöd varar till dess att tidsfristen för överlämnande av slutrapporten om genomförandet av det årliga programmet har löpt ut.

4.

Eventuell upphandling ska genomföras i enlighet med nationella upphandlingsregler i medlemsstaten.

5.

Medlemsstaterna får genomföra tekniska stödåtgärder för denna fond tillsammans med tekniska stödåtgärder för några eller alla fyra fonderna. I det fallet ska dock bara den kostnadsandel som använts för att genomföra den gemensamma åtgärden som stämmer överens med denna fond berättiga till stöd för finansiering ur denna fond, och medlemsstaterna ska se till att

a)

den andel av kostnaderna som är avsedd för gemensamma åtgärder debiteras motsvarande fond på ett rimligt och kontrollerbart sätt, och

b)

att det inte förekommer någon dubbel finansiering av kostnaderna.”


(1)  Om tillämpligt.”

(2)  ”N” avser det år som anges i beslutet om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program.