ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.071.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 71

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
18 mars 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/17/EU av den 9 mars 2011 om upphävande av rådets direktiv 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG om metrologi ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 263/2011 av den 17 mars 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) vad gäller inledandet av en fullständig uppgiftsinsamling för Esspros modul om sociala förmåner netto ( 1 )

4

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 264/2011 av den 17 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 265/2011 av den 17 mars 2011 om fastställande av exportbidrag för nötkött

11

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 266/2011 av den 17 mars 2011 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

15

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 267/2011 av den 17 mars 2011 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

17

 

 

BESLUT

 

 

2011/165/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 mars 2011 om utnämning av fyra ungerska ledamöter och sex ungerska suppleanter i Regionkommittén

19

 

 

2011/166/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 mars 2011 om inrättande av Share-Eric-konsortiet

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/17/EU

av den 9 mars 2011

om upphävande av rådets direktiv 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG om metrologi

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I unionens politik för en bättre lagstiftning understryks vikten av att förenkla den nationella lagstiftningen och unionslagstiftningen såsom varande en avgörande faktor för att företagens konkurrenskraft ska förbättras och Lissabonagendans mål uppnås.

(2)

Flera mätinstrument omfattas av särdirektiv som antagits på grundval av rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (3), vilket omarbetades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG av den 23 april 2009 om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (4).

(3)

Rådets direktiv 71/317/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning avseende parallellepipediska handelsvikter från 5 till 50 kg och cylindriska handelsvikter från 1 till 10 kg (5), 71/347/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hektolitervikt av säd (6), 71/349/EEG av den 12 oktober 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kalibrering av tankvolym på fartyg (7), 74/148/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om precisionsvikter från 1 mg till 50 kg (8), 75/33/EEG av den 17 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kallvattenmätare (9), 76/765/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholmätare och alkoholaerometrar (10) och 86/217/EEG av den 26 maj 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om manometrar för bestämning av lufttrycket i fordonsdäck (11), som antagits på grundval av direktiv 71/316/EEG, är tekniskt föråldrade, återspeglar inte den aktuella nivån i mättekniken eller rör instrument som inte utvecklas tekniskt och används i allt mindre utsträckning. Dessutom är nationella bestämmelser tillåtna jämte unionsbestämmelserna.

(4)

Rådets direktiv 76/766/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om alkoholtabeller (12) föreskriver visserligen total harmonisering, men det mesta av dess innehåll ingår i unionsförordningarna om mätning av alkoholhalten i vin och spritdrycker, nämligen kommissionens förordning (EEG) nr 2676/90 av den 17 september 1990 om fastställande av gemensamma analysmetoder för vin (13) och kommissionens förordning (EG) nr 2870/2000 av den 19 december 2000 om fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker (14). De internationella standarderna för alkoholtabeller är identiska med dem som föreskrivs i direktiv 76/766/EEG och kan fortsätta att utgöra grunden för nationella bestämmelser.

(5)

Den tekniska utvecklingen och innovationen när det gäller mätinstrument som omfattas av de direktiv som upphävs kommer i praktiken att tryggas antingen genom frivillig tillämpning av de internationella och europeiska standarder som utarbetats eller genom tillämpning av nationella bestämmelser med tekniska specifikationer som baseras på dessa standarder eller, i enlighet med principerna om bättre lagstiftning, genom komplettering av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (15). Dessutom säkras den fria rörligheten på den inre marknaden för alla produkter som omfattas av de direktiv som upphävs genom att artiklarna 34, 35 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och principen om ömsesidigt erkännande tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

(6)

Mot bakgrund av den kommande översynen av direktiv 2004/22/EG bör emellertid datumet för upphävande av sju av direktiven ligga tillräckligt långt fram i tiden för att ge Europaparlamentet och rådet möjlighet att ändra sin ståndpunkt vid eventuella ändringar av direktiv 2004/22/EG.

(7)

Direktiv 71/349/EEG bör upphävas.

(8)

Direktiven 71/317/EEG, 71/347/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG bör också upphävas så snart som möjligt, dock först efter en bedömning av huruvida de mätinstrument som omfattas av tillämpningsområdet för dessa direktiv bör ingå i tillämpningsområdet för direktiv 2004/22/EG. Denna bedömning bör kommissionen göra samtidigt som den utarbetar sin rapport om genomförandet av direktiv 2004/22/EG. I samband med den bedömningen skulle datumet för upphävande av de direktiven kunna tidigareläggas i syfte att säkra konsekvens i unionens lagstiftningsarbete på området mätinstrument. Under alla omständigheter bör upphävandet av dessa direktiv få verkan senast den 1 december 2015.

(9)

Upphävandet av direktiven bör inte leda till några nya hinder för den fria rörligheten för varor eller till ytterligare administrativa bördor.

(10)

Upphävandet av direktiven bör inte påverka befintliga EG-typgodkännanden och EG-typgodkännandeintyg under dessas giltighetstid.

(11)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (16) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.1 ska direktiv 71/349/EEG upphöra att gälla med verkan från den 1 juli 2011.

Artikel 2

Om inte annat följer av artikel 4 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2 ska direktiven 71/347/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG upphöra att gälla med verkan från den 1 december 2015.

Artikel 3

Om inte annat följer av artikel 4 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.3 ska direktiven 71/317/EEG och 74/148/EEG upphöra att gälla med verkan från den 1 december 2015.

Artikel 4

Senast den 30 april 2011 ska kommissionen på grundval av rapporter från medlemsstaterna utvärdera huruvida de mätinstrument som omfattas av tillämpningsområdet för de direktiv som avses i artiklarna 2 och 3 behöver ingå i tillämpningsområdet för direktiv 2004/22/EG och huruvida övergångsåtgärderna och datumet för upphävande av de direktiven behöver anpassas i enlighet med detta. Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag i detta syfte.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 2 och 3. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2015.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

1.   EG-intyg om inledande kontroller som har gjorts, och kalibreringsintyg som har utfärdats, senast den 30 juni 2011 enligt direktiv 71/349/EEG ska förbli giltiga.

2.   EG-typgodkännanden och EG-typgodkännandeintyg som har utfärdats senast den 30 november 2015 enligt direktiven 71/347/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG och 86/217/EEG ska förbli giltiga.

3.   Vikter i överensstämmelse med direktiv 71/317/EEG och vikter i överensstämmelse med direktiv 74/148/EEG får till och med den 30 november 2025 bli föremål för inledande EG-kontroll i enlighet med artiklarna 8, 9 och 10 i direktiv 2009/34/EG.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 mars 2011.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

GYŐRI E.

Ordförande


(1)  EUT C 277, 17.11.2009, s. 49.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 december 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 februari 2011.

(3)  EGT L 202, 6.9.1971, s. 1.

(4)  EUT L 106, 28.4.2009, s. 7.

(5)  EGT L 202, 6.9.1971, s. 14.

(6)  EGT L 239, 25.10.1971, s. 1.

(7)  EGT L 239, 25.10.1971, s. 15.

(8)  EGT L 84, 28.3.1974, s. 3.

(9)  EGT L 14, 20.1.1975, s. 1.

(10)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 143.

(11)  EGT L 152, 6.6.1986, s. 48.

(12)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 149.

(13)  EGT L 272, 3.10.1990, s. 1.

(14)  EGT L 333, 29.12.2000, s. 20.

(15)  EUT L 135, 30.4.2004, s. 1.

(16)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 263/2011

av den 17 mars 2011

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) vad gäller inledandet av en fullständig uppgiftsinsamling för Esspros modul om sociala förmåner netto

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 av den 25 april 2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) (1), särskilt artiklarna 5.2 och 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 458/2007 fastställs metoder som ska användas för att sammanställa jämförbar statistik till gagn för Europeiska unionen samt tidsgränser för överföring och spridning av statistiska uppgifter som sammanställts i enlighet med det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (nedan kallat Esspros).

(2)

I syfte att införa en modul om sociala förmåner netto genomfördes insamling av pilotdata för år 2005 i alla medlemsstater enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 458/2007.

(3)

Eftersom en sammanfattning av de nationella pilotinsamlingarna visade att resultatet av en mycket stor majoritet av pilotstudierna var positivt, bör man anta de genomförandeåtgärder som behövs för att inleda en fullständig uppgiftsinsamling för modulen om sociala förmåner netto.

(4)

Uppgifter till modulen om sociala förmåner netto bör samlas enligt en snävare tolkning så att populationen av förmånstagare blir densamma som den som mottar sociala förmåner brutto, vilken det samlas in uppgifter om i Esspros grundsystem.

(5)

Enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 458/2007 bör man anta genomförandeåtgärder för det första året för vilket fullständig uppgiftsinsamling ska ske samt åtgärder beträffande en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna, definitioner som ska användas och regler för spridning för modulen om sociala förmåner netto.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna ska varje år lämna in uppgifter rörande Esspros modul om sociala förmåner netto till kommissionen (Eurostat). Referensperioden ska vara ett kalenderår.

2.   Sista dagen för överföring av uppgifter för år N, tillsammans med eventuell revidering av föregående års uppgifter, ska vara den 31 december år N + 2.

3.   Det första referensåret då fullständig uppgiftsinsamling om sociala förmåner netto ska göras ska vara 2010.

Artikel 2

1.   De definitioner som ska tillämpas för modulen om sociala förmåner netto fastställs i bilaga I.

2.   De detaljerade klassificeringar som ska tillämpas för modulen om sociala förmåner netto fastställs i bilaga II.

3.   De kriterier för spridning av uppgifter som rör modulen för sociala förmåner netto fastställs i bilaga III.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 113, 30.4.2007, s. 3.


BILAGA I

Definitioner för modulen om sociala förmåner netto

1.

De definitioner som fastställs i artikel 2 i förordning (EG) nr 458/2007 ska tillämpas.

2.

De definitioner som fastställs i punkt 1.3 ”Utgifter i redovisningsområden för socialt skydd” i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 10/2008 (1) ska tillämpas.

3.

I denna förordning gäller dessutom följande definitioner:

3.1.   sociala förmåner netto – snävare tolkning: värdet av de sociala förmånerna efter avdrag för skatt och socialförsäkringsavgifter, vilka betalas av förmånstagaren på kontanta sociala förmåner, samt efter tillägg för eventuella övriga skatteförmåner enligt formeln:

Sociala förmåner netto (snävare tolkning) = sociala förmåner brutto * (1-GSS-GSSFA) + övriga skatteförmåner

Övriga skatteförmåner ska tas med i beräkningen av sociala förmåner netto endast om de inte ingår i GSS och/eller GSSFA.

3.2.   genomsnittlig specificerad skattesats (GSS) för en förmån (eller grupp av förmåner): summan av skatter som förmånstagaren betalar på förmånen dividerat med det totala beloppet av förmånen (dvs. den erhållna bruttoförmånen).

3.3.   genomsnittlig specificerad socialförsäkringsavgift (GSSFA) för en förmån (eller grupp av förmåner): summan av socialförsäkringsavgifter som förmånstagaren betalar på förmånen dividerat med det totala beloppet av förmånen (dvs. den erhållna bruttoförmånen).

3.4.   övrig skatteförmån: den del av det totala värdet av en skatteförmån som avser skattelättnader för sociala förmåner (i motsats till den del som avser skattelättnader för andra inkomster).

4.

De detaljerade definitioner som ska användas vid tillämpningen av denna förordning anges i Esspros-manualen, som utarbetats av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.


(1)  EUT L 5, 9.1.2008, s. 3.


BILAGA II

Detaljerade klassificeringar rörande modulen om sociala förmåner netto

1.

Sociala förmåner delas upp i behovsprövade och icke-behovsprövade förmåner. I klassificeringen av sociala förmåner görs det ytterligare en uppdelning mellan förmåner som utges som kontantförmån i form av periodisk utbetalning eller som engångsbelopp enligt följande:

Sociala förmåner.

Icke-behovsprövade sociala förmåner.

Icke-behovsprövade kontantförmåner.

Icke-behovsprövade periodiska kontantförmåner.

Icke-behovsprövade kontantförmåner, engångsbelopp.

Behovsprövade sociala förmåner.

Behovsprövade kontantförmåner.

Behovsprövade periodiska kontantförmåner.

Behovsprövade kontantförmåner, engångsbelopp.

2.

Förmåner delas upp efter funktioner, vilka anges i artikel 2 b i förordning (EG) nr 458/2007. Denna detaljerade klassificering aggregeras på första nivån i klassificeringen enligt följande:

Hälso- och/eller sjukvård.

Funktionshinder.

Ålderdom.

Efterlevande.

Familj/barn.

Arbetslöshet.

Boende.

Social utsatthet (som inte klassificerats i andra sammanhang).


BILAGA III

Kriterier för spridning av uppgifter rörande modulen om sociala förmåner netto

1.

Eurostat ska offentliggöra uppgifter från medlemsstaterna endast efter det att de aggregerats över redovisningsområdena, åtminstone för

totala sociala förmåner netto,

andelen sociala förmåner som är belagda med skatter och/eller socialförsäkringsavgifter,

sociala förmåner netto efter funktion,

behovsprövade respektive icke-behovsprövade.

2.

Kommissionen (Eurostat) ska på begäran sprida detaljerade uppgifter fördelade på enskilda redovisningsområden och på enskilda medlemsstater till särskilda användare (nationella myndigheter som sammanställer Esspros-uppgifter, kommissionens avdelningar och internationella institutioner).

3.

Om den berörda medlemsstaten samtycker till en fullständig spridning av uppgifterna ska den särskilda användaren få offentliggöra uppgifter för enskilda redovisningsområden.

4.

Om den berörda medlemsstaten inte samtycker till en fullständig spridning ska den särskilda användaren få offentliggöra uppgifter som aggregerats över redovisningsområdena. Aggregeringen över redovisningsområdena ska överensstämma med de regler för spridning som fastställts av den berörda medlemsstaten.


18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 264/2011

av den 17 mars 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

71,2

MA

53,2

TN

51,7

TR

81,8

ZZ

64,5

0707 00 05

JO

110,6

TR

150,7

ZZ

130,7

0709 90 70

MA

42,5

TR

110,9

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

57,6

IL

71,1

MA

53,7

TN

45,3

TR

73,3

ZZ

60,2

0805 50 10

EG

67,3

TR

49,4

ZZ

58,4

0808 10 80

AR

96,2

BR

84,2

CA

103,1

CL

97,4

CN

119,2

MK

50,2

US

130,2

ZZ

97,2

0808 20 50

AR

91,5

CL

74,6

CN

53,6

US

79,9

ZA

84,8

ZZ

76,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/11


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 265/2011

av den 17 mars 2011

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 164.2 och artikel 170 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i del XV i bilaga I till den förordningen och priserna i EU utjämnas genom exportbidrag.

(2)

Med tanke på den rådande situationen på marknaden för nötkött bör det fastställas exportbidrag i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164 och 167–169 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

I enlighet med artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen variera för olika bestämmelseorter, om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom EU och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

I artikel 7.2 tredje stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) föreskrivs en minskning av det särskilda bidraget, om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 %, men mer än 85 %, av vikten av den sammanlagda mängden styckningsdelar från urbeningen.

(6)

De bidrag som för närvarande tillämpas har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 1206/2010 (6). Eftersom nya bidrag bör fastställas, bör den förordningen upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, och ska bland annat beredas i en godkänd anläggning, och uppfylla de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1359/2007 ska det bidrag som gäller för produkter med KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 3,5 euro/100 kg.

Artikel 3

Förordning (EU) nr 1206/2010 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 333, 17.12.2010, s. 49.


BILAGA

Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 18 mars 2011

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

24,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

24,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

30,5

B03

EUR/100 kg nettovikt

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

11,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

42,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

24,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

25,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

15,0

EG

EUR/100 kg nettovikt

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

11,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

10,3

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför unionen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 33 och 42 och i vissa fall artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EGT L 186, 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 21) och, om tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.

(4)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 (EUT L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är uppfyllda.

(7)  Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).

Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.


18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 266/2011

av den 17 mars 2011

om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 164.2 och 170 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter inom EU får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för fjäderfäkött bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164, 167 och 169 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom EU och som är försedda med ett identifieringsmärke i enlighet med artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3).

(5)

De bidrag som för närvarande tillämpas har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 1207/2010 (4). Eftersom nya bidrag bör fastställas, bör den förordningen upphävas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på identifieringsmärkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 1207/2010 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 333, 17.12.2010, s. 53.


BILAGA

Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 18 mars 2011

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

V03:

A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.


18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 267/2011

av den 17 mars 2011

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 143,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tilllämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 mars 2011 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

140,8

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

135,2

0

BR

121,1

0

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

218,9

24

BR

248,4

16

AR

319,1

0

CL

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

179,2

10

BR

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

208,9

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

276,6

6

BR

390,3

0

CL

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

337,0

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

281,9

1

BR

3502 11 90

Torkat äggalbumin

602,6

0

AR


(1)  Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”


BESLUT

18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/19


RÅDETS BESLUT

av den 14 mars 2011

om utnämning av fyra ungerska ledamöter och sex ungerska suppleanter i Regionkommittén

(2011/165/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den ungerska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 december 2009 och den 18 januari 2010 besluten 2009/1014/EU (1) och 2010/29/EU (2) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015.

(2)

Fyra platser som ledamot i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Ferenc BENKŐ, Attila JÓSZAI, György IPKOVICH och András SZALAY har löpt ut. Fyra platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för László BÁKONYI, Károlyné KOCSIS, Zoltán NAGY och József PAIZS har löpt ut. Två platser som suppleant blir lediga till följd av att István BÓKA och Attila KISS utnämns till ledamöter i Regionkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015,

a)

som ledamöter

István BÓKA, Balatonfüred város polgármestere,

Attila KISS, Hajdúböszörmény város polgármestere,

Sándor KOVÁCS, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke och

Jenő MANNINGER, Zala Megyei Közgyűlés elnöke

och

b)

som suppleanter

Zoltán HORVÁTH, Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke,

Ferenc KOVÁCS, Vas Megyei Közgyűlés elnöke,

Ferenc TEMERINI, Soltvadkert, önkormányzati képviselő,

Attila TILKI, Fehérgyarmat város polgármestere,

Botond VÁNTSA, Szigetszentmiklós, önkormányzati képviselő och

Tamás VARGHA, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2011.

På rådets vägnar

FAZEKAS S.

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


18.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 mars 2011

om inrättande av Share-Eric-konsortiet

(2011/166/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (1), och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 723/2009 ger kommissionen befogenhet att inrätta europeiska konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallade Eric-konsortier).

(2)

Den 14 december 2010 begärde Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike att kommissionen skulle inrätta Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) som ett europeiskt konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Share-Eric); Konungariket Belgien anslöt sig till denna begäran den 21 januari 2011; och Schweiz har begärt att få bli inkluderat som observatör i Share-Eric-konsortiet.

(3)

Konungariket Nederländerna har tillhandahållit en deklaration om erkännande av Share-Eric-konsortiet som internationellt organ i den mening som avses i artikel 143 g och artikel 151.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2) och en som en internationell organisation i den mening som avses i andra strecksatsen i artikel 23.1 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (3).

(4)

Kommissionen har enligt sina skyldigheter enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 723/2009 bedömt ansökan och dragit slutsatsen att den uppfyller de krav som fastställs i förordning (EG) nr 723/2009.

(5)

Enligt artikel 6.1 och artikel 20 i förordning (EG) nr 723/2009 har den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 20 i den förordningen rådfrågats om sin åsikt om inrättandet av Share-Eric-konsortiet och avgett ett positivt yttrande.

(6)

Share-Eric-konsortiet förväntas bli en viktig tillgång för andra större europeiska forsknings- och innovationsinitiativ som rör befolkningens åldrande, t.ex. det föreslagna initiativet ”more years – better lives” inom den gemensamma programplaneringen, det gemensamma programmet för it-stöd i hemmet och det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Inrättande av Share-Eric-konsortiet

1.   Ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur för Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europa) med benämningen Share-Eric-konsortiet inrättas härmed i enlighet med förordning (EG) nr 723/2009.

Share-Eric-konsortiet ska vara en juridisk person från och med datum för detta besluts ikraftträdande och ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Konsortiet får särskilt förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

2.   De stadgar för Share-Eric-konsortiet som överenskommits mellan konsortiets medlemmar bifogas detta beslut. Stadgeändringar görs i enlighet med bestämmelserna i stadgarna och i artikel 11 i förordning (EG) nr 723/2009. Stadgarna ska finnas allmänt tillgängliga på Eric-konsortiets webbplats och i dess stadgeenliga säte.

3.   Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4.   Det här beslutet är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.


BILAGA

STADGAR FÖR SHARE-ERIC-KONSORTIET

Gällande uppbyggnad och drift av Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

Innehåll

Artikel 1:

Inrättande av ett Share-Eric-konsortium

Artikel 2:

Stadgeenligt säte och arbetsspråk

Artikel 3:

Uppgifter

Artikel 4:

Principer

Artikel 5:

Organisationens organ och vetenskapliga partnerinstitutioner

Artikel 6:

Rådet

Artikel 7:

Styrelsen

Artikel 8:

Täckning

Artikel 9:

Bidrag

Artikel 10:

Ansvar och försäkringar

Artikel 11:

Immateriella rättigheter

Artikel 12:

Spridning och användning av Share-data

Artikel 13:

Upphandling och skattebefrielse

Artikel 14:

Anställning

Artikel 15:

Ändringar

Artikel 16:

Anslutning

Artikel 17:

Organisationens varaktighet

Artikel 18:

Dessa stadgars tillgänglighet

Bilaga 1:

Vetenskapliga partnerinstitutioner och gruppledare för länderna

Bilaga 2:

Vetenskapligt övervakningsorgan

Bilaga 3:

Beräknade undersöknings- och driftskostnader

Bilaga 4:

Selektiv anbudsinfordran

Republiken Österrike

Konungariket Belgien

Republiken Tjecken

Förbundsrepubliken Tyskland

Konungariket Nederländerna

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM ÖNSKAR stärka Europas och de avtalsslutande parternas länders ställning inom forskningen i världen och intensifiera det vetenskapliga samarbetet mellan discipliner och över nationsgränser,

SOM BEAKTAR en rapport från Europeiska kommissionen till Europeiska unionens råd 2001 (rådsdokument 6997/01) som identifierar befolkningens åldrande och de sociala och ekonomiska utmaningar denna medför för tillväxt och välstånd som ett av de mest akuta problemen under det tjugoförsta århundradet i Europa, pekar på stora infrastrukturklyftor i förståelsen av enskilda och befolkningars åldrande och meddelar att man vill ”undersöka möjligheten att i samarbete med medlemsstaterna inleda en europeisk longitudinell undersökning av åldrandet” för att främja den europeiska forskningen om åldrande,

SOM BYGGER på den gällande prototypen för en sådan undersökning (Share, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) som har valts ut av Esfris färdplan för uppgradering till en av de centrala forskningsinfrastrukturerna för det europeiska forskningsområdet,

SOM ERKÄNNER att denna nya tvärdisciplinära, internationella och longitudinella undersökning med oöverträffad kvalitet när det gäller samstämmighet, bredd och internationell jämförbarhet i framtiden kommer att ha stor betydelse inom många olika områden av grundforskning och tillämpad forskning, t.ex. demografi, ekonomi, epidemiologi, gerontologi, biologi, medicin, psykologi, folkhälsa, hälso- och sjukvårdspolitik, sociologi och statistik,

SOM ERKÄNNER att evidensbaserat politiskt beslutsfattande kräver en aktuell datainfrastruktur,

SOM FÖRVÄNTAR sig att andra länder deltar i de verksamheter som genomförs i samarbete enligt nedanstående stadgar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av Share-Eric-konsortiet

1.   Det ska finnas en distribuerad europeisk forskningsinfrastruktur med beteckningen Share (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

2.   Share ska ha den juridiska formen av ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (Eric) och bildas enligt förordning (EG) nr 723/2009 och betecknas Share-Eric-konsortiet (nedan även kallat organisationen).

Artikel 2

Stadgeenligt säte och arbetsspråk

1.   Organisationens stadgeenliga säte ska vara Tilburg i Nederländerna.

2.   De avtalsslutande parterna enas om att så snart den deklaration som krävs enligt artikel 5.1 d i förordning (EG) nr 732/2009 tillhandahålls av de tyska myndigheterna inleda en ändring av stadgarna för att flytta det stadgeenliga sätet till Tyskland. En sådan ändring ska inte träda i kraft före slutet av fas 1 enligt definitionen i Artikel 8.

3.   Organisationens arbetsspråk ska vara engelska.

Artikel 3

Uppgifter

1.   Share-Eric-konsortiet ska bygga upp en infrastruktur av mikrodata för hushåll och enskilda individer som behövs för att förstå åldrandet ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv (nedan kallat Undersökningen). Organisationens huvuduppgifter är

a)

att utforma ett basinstrument för undersökningen som fångar upp den nödvändiga informationen om ekonomi, hälsa och familje-/samhällsförhållanden i livet för personer från 50 års ålder och uppåt och deras partner,

b)

att använda detta undersökningsinstrument vartannat år på en panel av respondenter i alla de deltagande länderna och hålla kontakten med alla paneldeltagare mellan utfrågningsomgångarna,

c)

att sammanställa de insamlade uppgifterna i en användarvänlig databas som är tillgänglig för alla forskare, med iakttagande av tillämpliga begränsningar gällande datakonfidentialitet och att upprätthålla denna databas, inklusive datarensning, imputering och dokumentation.

2.   Den nuvarande prototypen för Share ska uppgraderas i tre dimensioner:

a)

Förlänga Share över tiden för att få fram en genuin panel som följer individer när de åldras och reagerar på förändringar i den sociala och ekonomiska miljön. Uppgraderingen kommer att innebära att ytterligare undersökningsomgångar läggs till vartannat år i tre faser, i enlighet med artikel 8.

b)

Utöka Share så att alla EU-medlemsstater inkluderas.

c)

Öka provstorleken för Share så att undersökningen blir användbar även för analyser inom länder. Generellt ska målprovstorleken vara 6 000 personer i åldern 50 år eller äldre i varje medlemsstat.

3.   Share-Eric-konsortiet ska utföra sina uppgifter på icke-ekonomiska grunder.

Artikel 4

Principer

1.   Share ska utformas av forskare för forskare. Forskning av högsta kvalitet har företräde framför alla andra överväganden. Shares vetenskapliga kvalitet ska övervakas av ett oberoende vetenskapligt övervakningsorgan (bilaga 2).

2.   Share ska vara en överstatlig undersökning. Jämförbarhet mellan länder inom Share ska ligga till grund för alla beslut i samband med utformningen. Dessutom ska jämförbarhet med Shares systerundersökningar, bland annat U.S. Health and Retirement Study och English Longitudinal Study of Ageing, ligga till grund för beslut om Shares utformning. Ämnen med överstatlig forskningspotential ska prioriteras framför ämnen som gäller enskilda länder.

3.   Share ska integrera ekonomi, hälsa och samhällsvetenskap. Ämnen med tvärdisciplinär forskningspotential ska prioriteras framför ämnen inom enskilda discipliner.

4.   Share ska vara en longitudinell studie som följer individer när de åldras. Ämnen med longitudinell forskningspotential ska prioriteras framför ämnen som gäller enskilda tidpunkter.

5.   Forskning baserad på Share ska främja en evidensbaserad EU-politik, t.ex. innovationsinitiativet Europa 2020, för att göra det möjligt att möta utmaningarna med en åldrande befolkning i alla EU-länder.

Artikel 5

Organisationens organ och vetenskapliga partnerinstitutioner

1.   Organisationens organ ska vara generalförsamlingen, nedan kallad rådet (artikel 6) och styrelsen (artikel 7).

2.   På förslag av styrelsen och med hänsyn till de principer som fastställs i artikel 4 ska de avtalsslutande parterna utse en forskningsinstitution som ansvarar för att genomföra Share-Eric-konsortiets forskningsuppgifter i sitt land (nedan kallad vetenskaplig partnerinstitution).

3.   Om de principer som fastställs i artikel 4 överträds av någon av de vetenskapliga partnerinstitutionerna kan den avtalsslutande parten ersätta den vetenskapliga partnerinstitutionen på förslag från styrelsen.

4.   Styrelsen ska rådråga det vetenskapliga övervakningsorganet (bilaga 2) vid förslag på en ny eller ersättning av en tidigare vetenskaplig partnerinstitution.

5.   De aktuella vetenskapliga partnerinstitutionerna listas i bilaga 1.

Artikel 6

Rådet

1.   Varje avtalsslutande part ska företrädas i rådet av upp till två ledamöter. Rådets ledamöter ska utses och avsättas av den avtalsslutande parten. Varje avtalsslutande part ska skriftligen och utan dröjsmål underrätta rådets ordförande varje gång någon av deras ledamöter i rådet utses eller avsätts.

2.   Varje avtalsslutande part har en enda röst i rådet. Beslut ska fattas med enkel majoritetsröstning om inget annat krävs enligt dessa stadgar. Vid lika röstetal ska värdlandet ha utslagsröst.

3.   Rådet ska utse en ordförande och en vice ordförande bland de avtalsslutande parternas ledamöter för en period av två år. I och med att de utses lämnar ordföranden och vice ordföranden sina delegationer. De avtalsslutande parter som berörs av detta utser en annan ledamot som företräder dem i rådet.

4.   Rådet har möten minst en gång årligen. Rådets möten sammankallas av rådets ordförande. Ett rådsmöte ska även sammankallas på begäran av minst två avtalsslutande parter. Dessutom kan extraordinära rådsmöten sammankallas på begäran av samordnaren (artikel 7) om organisationens intressen kräver detta.

5.   Rådet tar emot och godkänner den årsrapport, det årsbokslut och den årliga utgiftsplan som lämnas in av styrelsen. Rådet ska minst årligen granska de faktiska och planerade kostnaderna för undersökningsverksamhet och drift. Rådet kan enhälligt godkänna en ändring av bidraget till övriga gemensamma kostnader i den årliga utgiftsplanen som inte täcks av någon annan finansieringskälla (artikel 9.5).

6.   Rådet tar emot och godkänner den årliga verksamhetsplanen som innehåller de övergripande vetenskapliga målen för Share, undersökningens fokus för nästa omgång, certifieringsprocessen och tidsschemat för undersökning och spridning. Vartannat år ska rådet få en rapport från det vetenskapliga övervakningsorganet.

7.   Rådet utser med kvalificerad majoritet (minst två tredjedelar av de avtalsslutande parterna) samordnaren, områdessamordnarna och övriga ledamöter i styrelsen enligt artikel 7 vid nominering av de vetenskapliga partnerinstitutionerna.

8.   Länder som har åtagit sig att delta i Share-Eric-konsortiet genom att skriva under samförståndsavtalet om framtagning av Share (den 15 juli 2009) kan bli observatörer utan rösträtt i rådet tills de har anslutit sig till Share-Eric-konsortiet enligt artikel 16.

Artikel 7

Styrelsen

1.   Styrelsen består av upp till sex ledamöter, inklusive:

a)

direktören för Share (nedan kallad samordnaren),

b)

tre områdessamordnare som representerar Shares tre vetenskapliga områden (ekonomi, hälso- och sjukvård och samhälle/familjenätverk),

c)

i tillämpliga fall, andra forskare som representerar ett viktigt vetenskapligt område eller ett viktigt operativt centrum för Share.

2.   Styrelsens ledamöter måste vara forskare med internationellt rykte och erfarenhet av forskning om åldrande och/eller hantering av undersökningar.

3.   Styrelsen lägger fram alla förslag till strategiska beslut och budgetbeslut för rådet. Styrelsen ansvarar för alla finansiella processer och ledningsprocesser som upprätthåller den vetenskapliga kvaliteten, jämförbarheten mellan länder och den övergripande balansen i utformningen av Share-undersökningen. Styrelsen ansvarar särskilt för Share-Erics finanser och resultat samt för att rättsliga bestämmelser, t.ex. om datakonfidentialitet och säkerhetsbestämmelser, på europeisk nivå följs.

4.   Styrelsen tillhandahåller en årsrapport om status för undersökningen till rådet, föreslår en årlig utgifts- och verksamhetsplan för rådet och sammanställer årsredovisningen.

5.   Samordnaren leder styrelsen och är den juridiska företrädaren för Share-Eric-konsortiet. Samordnaren ansvarar för genomförandet av undersökningen och för att samma höga metodologiska standarder upprätthålls i alla deltagande länder.

6.   Områdessamordnarna ansvarar för att undersökningen håller högsta vetenskapliga kvalitet inom deras respektive forskningsområden. Områdessamordnarna ansvarar särskilt för utformningen av frågeformuläret inom sina respektive områden och för integriteten hos de data som levereras till forskarpubliken.

7.   Styrelsen ska rådgöra med utomstående experter och inrätta ett organ bestående av forskare som ger råd i vetenskapliga frågor (det vetenskapliga övervakningsorganet). Detta organ ska vara oberoende av organisationen (bilaga 2).

8.   Förhållandena mellan styrelsen och de vetenskapliga partnerinstitutionerna ska regleras genom ett konsortieavtal.

Artikel 8

Täckning

1.   Organisationen ska täcka in en undersökningsperiod på sju undersökningsomgångar uppdelade på tre faser:

a)

Under fas I ska organisationen genomföra en inledande fullskalig undersökningsomgång 2010 och 2011 baserat på den utformning som har tagits fram under den förberedande fasen.

b)

Under fas II ska organisationen genomföra ytterligare tre fullskaliga undersökningsomgångar under åren 2012/13, 2014/15 och 2016/17, aktualisera utformningen för att anpassa den till utvecklingen och sprida data.

c)

Efter en framgångsrik vetenskaplig utvärdering ska organisationen under fas III genomföra ytterligare tre fullskaliga undersökningsomgångar under åren 2018/19, 2020/21 och 2022/23, aktualisera utformningen för att anpassa den till utvecklingen och sprida data.

Artikel 9

Bidrag

1.   Bidrag från de avtalsslutande parterna ska täcka kostnaderna för de sju undersökningsomgångarna i varje land plus kostnader för samordning och gemensamma kostnader, t.ex. för aktualisering av utformningen, spridning av data i samband med de sju datainsamlingsomgångarna och budgetar för samordnaren, områdessamordnarna och det vetenskapliga övervakningsorganet.

2.   Bidrag från de avtalsslutande parterna ska täcka fyra typer av kostnader: (A) undersökningskostnader i varje land, (B) driftskostnader för undersökningen i varje land, (C) samordningskostnader och (D) övriga gemensamma kostnader i den mån dessa inte täcks via andra finansieringskällor. En tabell som visar de preliminära beräkningarna av dessa kostnader under fas I ingår i bilaga 3.

3.   Varje avtalsslutande part ska antingen direkt eller genom den vetenskapliga partnerinstitution för vilken parten ansvarar göra medel tillgängliga som täcker landets andel av undersökningskostnaderna (kolumn A i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).

4.   Varje avtalsslutande part ska göra medel tillgängliga för den vetenskapliga partnerinstitution för vilken parten ansvarar som täcker landets andel av driftskostnaderna (kolumn B i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).

5.   Förbundsrepubliken Tyskland ska finansiera samordningskostnaderna för undersökningen (kolumn C i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).

6.   Varje avtalsslutande part ska bidra till Share-Eric-konsortiet med sin andel av de gemensamma kostnader för undersökningen som inte täcks via någon annan finansieringskälla. Varje avtalsslutande parts andel ska vara proportionell mot den BNP per capita som senast registrerats av Eurostat, med förbehållet att ingen avtalsslutande parts andel ska vara mindre än 0,5 gånger eller större än 1,5 gånger den genomsnittliga andelen. Sammansättningen av övriga gemensamma kostnader ska specificeras i den årliga utgiftsplanen (kolumn D i tabellen med preliminära kostnadsberäkningar i bilaga 3).

7.   Share-Eric-konsortiet eller de vetenskapliga partnerinstitutionerna, som ett konsortium, får svara på anbudsinfordringar från Europeiska kommissionen, U.S. National Institute on Aging och andra överstatliga och nationella finansieringsorganisationer som tillhandahåller finansiering för projektet som helhet, bland annat delar av eller hela de gemensamma kostnader som anges i kolumn D i bilaga 3.

Artikel 10

Ansvar och försäkringar

1.   Medlemmarnas finansiella ansvar för Erics skulder ska vara begränsat till deras respektive bidrag till Share-Eric-konsortiet och ska överenskommas i de årliga utgiftsplanerna.

2.   Share-Eric-konsortiet ska vidta lämpliga åtgärder för att försäkra de risker som är specifika för uppbyggnad och genomförande av en undersökning.

Artikel 11

Immateriella rättigheter

1.   I stadgarna avses med immateriella rättigheter rättigheter enligt artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, undertecknad den 14 juli 1967.

2.   Share-Eric-konsortiet äger undersökningen och alla immateriella rättigheter som härrör från planering och genomförande av undersökningen.

3.   När det gäller immaterialrättsliga frågor regleras förhållandena mellan de avtalsslutande parterna av parternas nationella lagstiftning.

Artikel 12

Spridning och användning av Share-data

1.   Share-Eric-konsortiet ska efter rensning, imputering och dokumentation utan dröjsmål sprida insamlade data till forskarsamhället.

2.   Användning av Share-data ska vara kostnadsfri för hela forskarsamhället. Styrelsen ska inrätta ett användarråd som företräder forskarsamhällets intressen, med hänsyn till synpunkter från det vetenskapliga övervakningsorganet.

3.   Användning och insamling av Share-data är föremål för europeisk och nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter. Användning av Share-data av personer som inte omfattas av EU-lagstiftningen får ske på villkor att dessa personer undertecknar en deklaration om datakonfidentialitet i enlighet med det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen (EUT L 6, 10.1.2002, s. 52).

Artikel 13

Upphandling och skattebefrielse

1.   Share-Eric ska behandla upphandlingskandidater och anbudsgivare på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, oberoende av om de har sin bas i Europeiska unionen eller inte. All upphandling ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering och konkurrens.

2.   Generellt ska Share-Eric-konsortiets upphandling ske enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (1), med de ändrade tröskelvärdena enligt kommissionens förordning (EG) nr 1422/2007 (2) om ändring av det direktivet samt gällande nationella upphandlingsbestämmelser.

3.   För upphandling av tjänster i form av forskning och utveckling som gäller undersökningen, där nyttan tillkommer hela forskarsamhället och som ersätts helt av Share-Eric-konsortiet ska artikel 16 f i direktiv 2004/18/EG tillämpas genom ett selektivt förfarande (bilaga 4). Vid sådana selektiva förfaranden, förhandlingsförfaranden med publicering av meddelande om upphandling och i samband med en konkurrenspräglad dialog får myndigheterna i de avtalsslutande länderna begränsa det antal lämpliga kandidater de inbjuder att inkomma med anbud, som de förhandlar eller genomför en dialog med, förutsatt att ett tillräckligt antal lämpliga kandidater finns.

4.   Skattebefrielse som följer av direktiv 2006/112/EG ska begränsas till mervärdesskatt för varor och tjänster för forskning och utveckling inom undersökningen som är avsedda för officiell användning, har ett värde som överstiger 250 euro, är till nytta för hela forskarsamhället och ersätts helt av Share-Eric-konsortiet. Inga ytterligare begränsningar gäller.

Artikel 14

Anställning

1.   Share-Eric-konsortiet tillämpar jämställdhet mellan kvinnor och män. Anställningsavtal ska följa den nationella lagstiftningen i det land där personalen är anställd.

2.   Om inget annat gäller enligt den nationella lagstiftningen ska varje avtalsslutande part inom ramen för sin behörighet underlätta rörlighet och boende för medborgare i de avtalsslutande länderna som utför arbete för Share-Eric-konsortiets räkning och för deras familjer.

Artikel 15

Ändringar

1.   Rådet ska ha befogenhet att ändra dessa stadgar och deras bilagor genom särskild omröstning. Två tredjedels majoritet ska krävas för ändring av dessa artiklar och bilagor. Datum för ändringar ska registreras i dessa stadgar.

2.   Stadgarna för Share-Eric-konsortiet ska alltid följa förordning (EG) nr 723/2009 och andra tillämpliga europeiska lagar och förordningar.

Artikel 16

Anslutning

1.   När dessa stadgar har trätt i kraft har alla regeringar rätt att ansluta sig med samtycke från två tredjedelar av de avtalsslutande parterna i rådet, på förhandlade villkor. Anslutningsvillkoren ska vara föremål för en överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna och den regering eller grupp av regeringar som ansluter sig till konsortiet.

2.   På förslag av styrelsen och med hänsyn till de principer som fastställs i artikel 4 ska den avtalsslutande part som ansluter sig utse en forskningsinstitution som ansvarar för att genomföra Share-Eric-konsortiets forskningsuppgifter i detta land.

3.   Styrelsen ska rådråga det vetenskapliga övervakningsorganet när de ska föreslå en vetenskaplig partnerinstitution.

Artikel 17

Organisationens varaktighet

1.   Organisationen inrättas för perioden fram till och med den 31 december 2024. Den ska innefatta fas I, II och III enligt definitionen i artikel 8.

2.   En avtalsslutande part kan lämna organisationen efter fas I eller fas II.

3.   En motion med angivande av förfarande och tidsram kan, om den godkänns av rådet med två tredjedels majoritet, leda till att organisationen avvecklas. Detta gäller särskilt om beslutet att inte slutföra fas III fattas av organisationen.

4.   Europeiska kommissionen ska underrättas om ett sådant beslut inom 10 dagar från det att det fattats, i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 723/2009.

Artikel 18

Dessa stadgars tillgänglighet

Dessa stadgar ska finnas allmänt tillgängliga på Share-Eric-konsortiets webbplats, i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 723/2009.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(2)  EUT L 317, 5.12.2007, s. 34.

BILAGA 1

VETENSKAPLIGA PARTNERINSTITUTIONER OCH GRUPPLEDARE FÖR LÄNDERNA

Land

Deltagande organisationer

Kort beskrivning

Österrike

University of Linz, Dept. of Economics

Institutionen för ekonomi vid Linz Universitet leder Österrikes deltagande i Share-projektet. Institutionens forskning har fokus på arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och problem med pensionsreformen samt miljöekonomi. Institutionen företräds av Rudolf Winter-Ebmer, professor i ekonomi och specialist på empirisk arbetsmarknadsekonomi.

Belgien

University of Antwerp, CSP

CSP:s huvudsakliga mål har varit studier av sociala strategiers tillräcklighet. Dess forskning bygger huvudsakligen på storskaliga socioekonomiska undersökningar av hushåll. Karel van den Bosch, senior forskare, kommer att vara gruppledare för Belgien.

Belgien

University of Liège, CREPP

CREPP:s främsta specialområden är social trygghet, beteende i samband med pension, välbefinnande bland äldre och övergångar mellan generationer. Sergio Perelman ansvarar för samordningen av den franskspråkiga delen av Share-projektet i Belgien.

Republiken Tjeckien

CERGE-EI, Prag

CERGE-EI är helt ackrediterat både i Förenta staterna och Republiken Tjeckien. Dess främsta expertområden är sociala, ekonomiska och politiska övergångar i de central- och östeuropeiska länderna och i före detta Sovjetunionen. Radim Bohacek kommer att vara gruppledare för Tjeckien.

Tyskland

University of Mannheim, MEA (Mannheim Res. Inst. for the Economics of Ageing)

MEA är ett världsberömt ledande forskningscentrum för åldrandets ekonomi. Centrumets forskningsområden är sparande, socialförsäkring och offentlig politik, makroekonomiska konsekvenser av befolkningars åldrande och folkhälsa. MEA företräds av Axel Börsch-Supan, direktör, som har samordnat Share-projektfamiljen.

Nederländerna

University of Tilburg,

Netspar

Netspar är ett forskningsnätverk för studier av pensioner, åldrande och pensionering som är knutet till fakulteten för ekonomi och företagsekonomi vid Tilburgs universitet.. Dess generaldirektör, Frank van der Duyn Schouten, kommer att vara gruppledare för Nederländerna.

BILAGA 2

VETENSKAPLIGT ÖVERVAKNINGSORGAN

Artikel 1

Inrättande

Styrelsen kommer att sätta samman ett övervakningsorgan bestående av minst sex framstående, oberoende och erfarna forskare (nedan kallat det vetenskapliga övervakningsorganet) som ska fungera som utomstående rådgivare för undersökningen genom att kontrollera kvaliteten på forskningskonsortiets arbete och regelbundet ge råd till rådet och forskningskonsortiet.

Artikel 2

Oberoende

Det vetenskapliga övervakningsorganet ska vara oberoende av Share-Eric-konsortiet.

Artikel 3

Uppgifter

1.   Det vetenskapliga övervakningsorganets huvuduppgift är att övervaka Shares vetenskapliga kvalitet. Det ska ge styrelsen och forskningskonsortiet återkoppling minst en gång årligen.

2.   Vartannat år ska det vetenskapliga övervakningsorganet utfärda en skriftlig rapport till Share-Eric-konsortiets råd. Rapporten ska även innehålla en bedömning av de tjänster som erbjuds användarna av Share-data.

3.   Inledningsvis och efter ungefär tre år ska det vetenskapliga övervakningsorganet genomföra en grundlig översyn av den vetenskapliga strategin för Share och därvid granska innovationsområden och metoder för datainsamling.

Artikel 4

Ledamöter

1.   Det vetenskapliga övervakningsorganets ledamöter väljer nya ledamöter i den mån de anser detta vara lämpligt för att alla vetenskapliga områden som täcks av Share ska vara tillräckligt väl representerade.

2.   Minst en ledamot ska vara en forskare som deltar i English Longitudinal Study of Ageing för att säkra ett nära samarbete med den undersökningen och för att organet ska kunna ge ytterligare råd och vägledning utifrån erfarenheter därifrån.

3.   Minst en ledamot ska vara en forskare som deltar i U.S. Health and Retirement Study för att säkra ett nära samarbete med den undersökningen och för att organet ska kunna ge ytterligare råd och vägledning utifrån erfarenheter därifrån.

4.   Den nuvarande ordföranden för det vetenskapliga övervakningsorganet är Arie Kapteyn.

5.   Övriga nuvarande ledamöter och de områden de representerar är:

 

Orazio Attanasio (inkomster, konsumtion, sparande)

 

Lisa Berkman (social epidemiologi och biomarkörer)

 

Nicholas Christakis (medicinsk sociologi och förvaltningsdata)

 

Mick Couper (undersökningsmetoder, metoder för spridning av data och ny teknik)

 

Michael Hurd (sparande och hälsa, dataåtkomst och datakvalitet, harmonisering med HRS)

 

Daniel McFadden (undersökningsmetodik)

 

Norbert Schwarz (undersökningspsykologi och metodik för dataåtkomst)

 

Andrew Steptoe (biomarkörer, harmonisering med ELSA)

Artikel 5

Budget

1.   Ordföranden för det vetenskapliga övervakningsorganet får en budget enligt artikel 9.1 i stadgarna för Share-Eric-konsortiet för resekostnader och arvoden till organets ledamöter. Ordföranden för det vetenskapliga övervakningsorganet har ensam behörighet att bestämma hur budgeten ska användas.

2.   Den aktuella årliga budgeten är 30 000 euro. Styrelsens personal sköter den tekniska hanteringen av budgeten.

BILAGA 3

PRELIMINÄRA KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR FAS I (UNDERSÖKNINGSOMGÅNG 4)

Denna bilaga innehåller preliminära kostnadsberäkningar för att genomföra undersökningsomgång 4 av Share 2010 och 2011, dvs. under fas I enligt artikel 8.1. Kostnadskategorierna hänvisar till artikel 9 (”Bidrag”). Denna bilaga utgör inte den årliga utgiftsplan som krävs enligt artikel 6.5 utan fungerar som underlag för en sådan plan, som sedan tas fram av styrelsen när Share-Eric-konsortiet har inrättats.

A.: Preliminära beräkningar av undersökningskostnaderna har tagits fram av Shares styrelsegrupp baserat på undersökningskostnaderna för 2006 och 2008. För nya länder bygger de preliminära beräkningarna på kostnaderna i jämförbara länder.

B.: De preliminära beräkningarna av driftskostnaderna bygger på motsvarande två heltidsanställda i varje land med löner enligt EU:s Marie Curie-program och beräkningar av kostnader för resor, uppehälle och allmänna omkostnader i varje land baserat på undersökningsomgångarna 2006 och 2008.

De preliminära kostnadsberäkningarna för Österrike, Tjeckien, Frankrike, Tyskland och Polen har tillhandahållits av dessa länder. Deras beräknade driftskostnader kan involvera fler eller färre anställda än vad som antas i de beräkningar som Share-styrelsen har tillhandahållit.

C.: Samordningskostnaderna för Tyskland har beräknats utifrån undersökningsomgångarna 2006 och 2008.

D.: Ländernas bidrag till alla övriga gemensamma kostnader har beräknats utifrån undersökningsomgångarna 2006 och 2008 och tilldelats varje land i enlighet med artikel 9.5. Dessa kostnader kan dock vara betydligt lägre eller till och med noll om andra finansierande organisationer, t.ex. Europeiska kommissionen eller U.S. National Institute on Aging, bidrar till dem genom bidrag eller separata avtal.

Beraknade kostnader for undersoknlngsomgàng 4 (2010-2011) per land och källa

(euro x 1000)

 

(Α)

Undersökningskostn för ett prov med 6 000 personer

(B)

Driftskostnader (personal, resor och allmänna

(C)

Samordnings kostnader i Tyskland

(D)

maximal andei av övriga gemensamma kostnader

Summa

Österrike

1 006

322

 

109

1 438

Belgien

778

318

 

99

1 194

Tjecklen

338

167

 

71

576

Danmark

892

409

 

105

1 406

Estland

460

243

 

59

761

Frankrike

1 024

327

 

97

1 448

Tyskland

784

314

1 887

102

3 087

Grekland

602

285

 

84

971

Ungern

460

243

 

55

758

Irland

1 024

339

 

126

1 490

Israel

602

285

 

79

966

Italien

782

322

 

88

1 191

Luxemburg

1 556

358

 

145

2 059

Nederländerna

794

314

 

117

1 224

Polen

453

226

 

50

730

Portugal

602

285

 

66

953

Slovenien

460

243

 

79

781

Spanien

786

300

 

91

1 177

Sverige

1 024

339

 

107

1 471

Schweiz

1 556

358

 

122

2 036

SUMMA

15 983

5 997

1 887

1 851

25 719

BILAGA 4

SELEKTIV ANBUDSINFORDRAN

Följande selektiva förfarande för anbudsinfordran ska tillämpas för alla forsknings- och utvecklingstjänster som rör undersökningen där nyttan tillkommer hela forskarsamhället och som ersätts helt av Share-Eric-konsortiet.

Forsknings- och utvecklingstjänster inom undersökningen inkluderar de forsknings- och utvecklingstjänster som krävs för att upprätthålla och utveckla tekniknivån för undersökningsmetodiken. Sådana tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, utveckling av programvara för undersökningen, forskning om undersökningsmetodik samt utveckling av innovativa intervjutekniker och deras tillämpning vid fältarbete.

Beskrivningen av de tjänster som ska upphandlas ska göras allmänt tillgängliga i ett meddelande om upphandling innan upphandlingsförfarandet inleds. De avtalsslutande parterna ska i ett sådant meddelande ange vilka kriterier eller regler för objektivitet och icke-diskriminering de avser att tillämpa, det minsta antalet kandidater de avser att inbjuda och i tillämpliga fall det högsta antalet.

Konkurrensen får begränsas till tre potentiella leverantörer. Om det finns tre eller färre leverantörer på marknaden för de tjänster som ska upphandlas måste alla leverantörer på marknaden inkluderas i konkurrensen.

Vilken av anbudsgivarna som väljs ska bygga på det lägsta erbjudna priset och den högsta erbjudna kvaliteten på tjänsten. Tjänstekvaliteten ska definieras genom ovannämnda beskrivning.