ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.068.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 68

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
15 mars 2011


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

Europaparlamentet

 

 

2011/125/EU, Euratom

 

*

Slutgiltigt antagande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.Inkomster av det slag som anges i artikel 18.1 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BUDGETAR

 

 

Europaparlamentet

 

*

1

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.Inkomster av det slag som anges i artikel 18.1 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster.Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

BUDGETAR

Europaparlamentet

15.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/1


SLUTGILTIGT ANTAGANDE

av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011

(2011/125/EU, Euratom)

EUROPAPARLAMENTETS TALMAN AVGER DENNA FÖRKLARING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (1),

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3), särskilt den fleråriga budgetramen som föreskrivs i del I och anges i bilaga I,

med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 27 april 2010,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens budget som rådet antog den 12 augusti 2010,

med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2011 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 15 september 2010,

med beaktande av parlamentets resolution av den 20 oktober 2010 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 så som det ändrats av rådet,

med beaktande av de ändringar som Europaparlamentet antog den 20 oktober 2010 till förslaget till allmän budget,

med beaktande av talmannens skrivelse av den 22 oktober 2010 där han, i samförstånd med rådets ordförande, sammankallade till ett möte i förlikningskommittén den 27 oktober 2010,

med beaktande av skrivelsen från rådets ordförande av den 25 oktober 2010 där han informerade om att rådet kanske inte skulle godkänna alla de ändringar som parlamentet antagit,

med beaktande av ändringsskrivelserna nr 2/2011 och nr 3/2011 till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 11 oktober 2010 respektive den 20 oktober 2010,

med beaktande av att förlikningskommittén inte uppnådde enighet om ett gemensamt förslag inom de 21 dagar som avses i artikel 314.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det nya förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 som kommissionen lade fram den 26 november 2010 i enlighet med artikel 314.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens budget som rådet antog den 10 december 2010,

med beaktande av artiklarna 75b, 75d och 75e i parlamentets arbetsordning,

med beaktande av parlamentets godkännande av rådets ståndpunkt den 15 december 2010.

HÄRIGENOM FÖRKLARAS FÖLJANDE.

Enda artikel

Det förfarande som avses i artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har fullföljts och Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 har slutgiltigt antagits.

Utfärdad i Strasbourg den 15 december 2010.

J. BUZEK

Europaparlamentets talman


(1)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


EUROPEISKA UNIONENS ALLMÄNNA BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten

B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik

C. Personal som omfattas av tjänsteförteckningen

D. Fastigheter

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt I: Parlamentet

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt II: Europeiska rådet och rådet

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt III: Kommissionen (Volym II)

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt IV: Europeiska unionens domstol

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt V: Revisionsrätten

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt VII: Regionkommittén

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt VIII: Europeiska ombudsmannen

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt IX: Europeiska datatillsynsmannen

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

Avsnitt X: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

— Inkomster

— Utgifter

— Personal

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

A. Inledning och finansiering av den allmänna budgeten

B. Samlade inkomster redovisade per budgetrubrik

— Avdelning 1: Egna medel

— Avdelning 3: Överskott, saldon och justeringar

— Avdelning 4: Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

— Avdelning 5: Inkomster från institutionernas administrativa verksamhet

— Avdelning 6: Avgifter och bidrag inom ramen för olika unions- eller gemenskapsavtal och unions- eller gemenskapsprogram

— Avdelning 7: Dröjsmålsränta och böter

— Avdelning 8: Upp- och utlåning

— Avdelning 9: Diverse inkomster

C. Personal som omfattas av tjänsteförteckningen

D. Fastigheter

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Avsnitt I: Parlamentet

— Inkomster

— Avdelning 4: Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

— Avdelning 5: Inkomster från institutionens administration

— Avdelning 6: Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

— Avdelning 9: Diverse inkomster

— Utgifter

— Avdelning 1: Personer knutna till institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

— Avdelning 3: Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

— Avdelning 4: Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt II: Europeiska rådet och rådet

— Inkomster

— Avdelning 4: Diverse gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter

— Avdelning 5: Intäkter från institutionens administration

— Avdelning 6: Bidrag och återbetalningar inom ramen för EU- eller gemenskapsavtal och EU- eller gemenskapsprogram

— Avdelning 7: Dröjsmålsräntor

— Avdelning 9: Diverse intäkter

— Utgifter

— Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

— Avdelning 3: Utgifter på grund av särskilda uppgifter som institutionen utför

— Avdelning 4: Utgifter i samband med reflektionsgruppen

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt IV: Europeiska unionens domstol

— Inkomster

— Avdelning 4: Inkomster från personer med anknytning till institutionerna och andra unionsorgan

— Avdelning 5: Intäkter av institutionens administrativa verksamhet

— Avdelning 9: Diverse inkomster

— Utgifter

— Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

— Avdelning 3: Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt V: Revisionsrätten

— Inkomster

— Avdelning 4: Inkomster från personer som är knutna till institutionen

— Avdelning 5: Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

— Avdelning 9: Diverse inkomster

— Utgifter

— Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

— Inkomster

— Avdelning 4: Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

— Avdelning 5: Inkomster från institutionens administration

— Avdelning 9: Diverse inkomster

— Utgifter

— Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt VII: Regionkommittén

— Inkomster

— Avdelning 4: Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

— Avdelning 5: Inkomster från institutionens administration

— Avdelning 9: Diverse inkomster

— Utgifter

— Avdelning 1: Personer som är knutna till institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt VIII: Europeiska ombudsmannen

— Inkomster

— Avdelning 4: Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

— Avdelning 6: Avgifter och bidrag inom ramen för olika unionsavtal och unionsprogram

— Avdelning 9: Diverse inkomster

— Utgifter

— Avdelning 1: Utgifter för medarbetare vid institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

— Avdelning 3: Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt IX: Europeiska datatillsynsmannen

— Inkomster

— Avdelning 4: Diverse unionsskatter och unionsavgifter

— Avdelning 9: Diverse inkomster

— Utgifter

— Avdelning 1: Utgifter för medarbetare vid institutionen

— Avdelning 2: Fastigheter, utrustning och utgifter för drift av institutionen

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

Avsnitt X: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

— Inkomster

— Avdelning 4: Diverse unionsskatter och gemenskapsavgifter

— Avdelning 5: Intäkter från institutionens administration

— Avdelning 6: Bidrag och återbetalningar inom ramen för unions- eller gemenskapsavtal och unions- eller gemenskapsprogram

— Avdelning 7: Dröjsmålsräntor

— Avdelning 9: Diverse intäkter

— Utgifter

— Avdelning 1: Personal vid huvudkontoret

— Avdelning 2: Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader vid huvudkontoret

— Avdelning 3: Delegationer

— Avdelning 10: Övriga utgifter

— Personal

A. INLEDNING OCH FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

INLEDNING

Europeiska unionens allmänna budget är det dokument i vilket samtliga inkomster och utgifter som bedöms bli nödvändiga för Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen införs och godkänns för varje budgetår.

Vid upprättandet och genomförandet av budgeten bör de budgeträttsliga grundprinciperna iakttas – enhet, universalitet, specificering och ettårighet – liksom principerna om riktighet i budgeten, jämvikt, en enda beräkningsenhet, sund ekonomisk förvaltning samt öppenhet.

Principen om enhet och principen om riktighet i budgeten innebär att alla Europeiska unionens inkomster och utgifter, när dessa hör under budgeten, ska samlas och föras in i ett enda dokument.

Ettårsprincipen avser att budgeten röstas igenom för ett år i taget och att de anslag som godkänns för budgetåret i fråga, såväl i fråga om åtaganden som betalningar, som regel måste utnyttjas under loppet av det budgetåret.

Enligt jämviktsprincipen ska inkomstprognoserna för budgetåret överensstämma med anslagen för betalningar för samma budgetår. Finansiering genom lån av ett eventuellt budgetunderskott stämmer inte överens med systemet för gemenskapernas egna medel och är alltså inte tillåten.

Enligt principen om en enda beräkningsenhet ska budgeten upprättas och genomföras i euro och räkenskaperna redovisas i euro.

Principen om universalitet innebär att de totala inkomsterna täcker alla anslag för betalningar, med förbehåll för vissa inkomster (med begränsning) som används för att finansiera specifika utgifter. Alla inkomster och utgifter ska tas upp som bruttobelopp i budgeten utan att justeras mot varandra.

Principen om specificering innebär att anslag endast får godkännas för ett specifikt ändamål, för att på så sätt undvika all risk för sammanblandning mellan anslag.

Budgetanslagen ska användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Budgeten upprättas enligt principen om öppenhet vilken säkerställer god information om budgetens genomförande och om redovisningen.

För att utöka öppenheten i förvaltningen i fråga om målen om sund ekonomisk förvaltning, och i all synnerhet effektivitet och ändamålsenlighet, redovisas budgetens anslag och resurser efter ändamål, dvs. grunden för verksamheterna (verksamhetsbaserad budgetering).

De utgifter som godkänns genom denna budget uppgår till 141 909 398 849 EUR i åtagandebemyndiganden och 126 527 133 762 EUR i betalningsbemyndiganden, vilket innebär en ökning med 0,25 % respektive 2,90 % jämfört med 2010 års budget.

De budgeterade inkomsterna uppgår till totalt 126 527 133 762 EUR. Den enhetliga uttagssatsen för momsbaserade egna medel är 0,30 % (utom för Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige vars uttagssatser har fastställts till 0,225 %, 0,15 %, 0,10 % respektive 0,10 %) medan satsen för BNI-baserade egna medel ligger på 0,7538 %. Traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) utgör 13,26 % av den totala finansieringen av 2011 års budget. De egna medel som baseras på mervärdesskatt (momsmedel) utgör 10,90 % och de BNI-baserade medlen 74,72 %. För kategorin ”övriga inkomster” förutses ett totalbelopp på 1 421 368 232 EUR.

De egna medel som krävs för finansieringen av budgeten 2011 motsvarar 1,00 % av sammanlagd BNI, vilket ligger under det tak på 1,23 % av BNI som fastställts enligt beräkningsmetoden i artikel 3.1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

I följande tabeller redovisas de olika leden i finansieringen av 2011 års budget.

FINANSIERING AV DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

Anslag som ska täckas under budgetåret 2011 enligt artikel 1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel

UTGIFTER

Beskrivning

Budget 2011

Budget 2010 (1)

Förändring (%)

1. Hållbar tillväxt

53 279 897 424

47 647 241 763

+11,82

2. Skydd och förvaltning av naturresurser

56 378 918 184

58 135 640 809

–3,02

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1 459 246 345

1 477 871 910

–1,26

4. EU som global partner

7 237 527 520

7 787 695 183

–7,06

5. Administration

8 171 544 289

7 907 468 861

+3,34

Utgifter, totalt  (2)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


INKOMSTER

Beskrivning

Budget 2011

Budget 2010 (3)

Förändring (%)

Diverse inkomster (avdelningarna 4–9)

1 421 368 232

1 432 338 606

–0,77

Disponibla överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

p.m.

2 253 591 199

Överskott av egna medel på grund av återbetalning av överskott från Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Överskott av egna medel från mervärdesskatt och BNI-grundade egna medel från tidigare budgetår (kapitlen 3 1 och 3 2)

p.m.

p.m.

Inkomster, avdelningarna 3–9, totalt

1 421 368 232

3 685 929 805

–61,44

Tullar och sockeravgifter, nettobelopp (kapitlen 1 1 och 1 2)

16 777 100 000

15 719 200 000

+6,73

Egna medel från mervärdesskatt till enhetlig sats (tabellerna 1 och 2, kapitel 1 3)

13 786 799 525

13 277 325 100

+3,84

Återstår att finansiera med kompletterande egna medel (från BNI, tabell 3 och kapitel 1 4)

94 541 866 005

90 273 463 621

+4,73

Anslagen ska täckas av de egna medel som avses i artikel 2 i beslut 2007/436/EG, Euratom (4)

125 105 765 530

119 269 988 721

+4,89

Inkomster, totalt  (5)

126 527 133 762

122 955 918 526

+2,90


TABELL 1

Utjämning av de harmoniserade underlagen för egna medel från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

Medlemsstat

1 % av icke utjämnat beräkningsunderlag för moms

1 % av BNI

Utjämningssats (%)

1 % av BNI multiplicerat med utjämningssatsen

1 % av utjämnat beräkningsunderlag för moms (6)

Medlemsstater med utjämnat momsunderlag

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 490 188 000

3 616 891 000

50

1 808 445 500

1 490 188 000

 

Bulgarien

166 799 000

348 101 000

50

174 050 500

166 799 000

 

Tjeckien

661 192 000

1 398 582 000

50

699 291 000

661 192 000

 

Danmark

960 047 000

2 447 431 000

50

1 223 715 500

960 047 000

 

Tyskland

10 786 131 000

25 498 136 000

50

12 749 068 000

10 786 131 000

 

Estland

67 256 000

137 606 000

50

68 803 000

67 256 000

 

Irland

671 307 000

1 329 568 000

50

664 784 000

664 784 000

Irland

Grekland

1 068 721 000

2 326 192 000

50

1 163 096 000

1 068 721 000

 

Spanien

3 980 274 000

10 530 906 000

50

5 265 453 000

3 980 274 000

 

Frankrike

8 957 675 000

20 468 603 000

50

10 234 301 500

8 957 675 000

 

Italien

6 217 429 000

15 802 535 000

50

7 901 267 500

6 217 429 000

 

Cypern

167 385 000

173 886 000

50

86 943 000

86 943 000

Cypern

Lettland

67 515 000

171 066 000

50

85 533 000

67 515 000

 

Litauen

139 817 000

272 430 000

50

136 215 000

136 215 000

Litauen

Luxemburg

203 892 000

292 046 000

50

146 023 000

146 023 000

Luxemburg

Ungern

435 758 000

989 419 000

50

494 709 500

435 758 000

 

Malta

43 813 000

57 711 000

50

28 855 500

28 855 500

Malta

Nederländerna

2 971 670 000

6 033 982 000

50

3 016 991 000

2 971 670 000

 

Österrike

1 300 651 000

2 882 680 000

50

1 441 340 000

1 300 651 000

 

Polen

2 046 902 000

3 683 272 000

50

1 841 636 000

1 841 636 000

Polen

Portugal

1 016 939 000

1 633 378 000

50

816 689 000

816 689 000

Portugal

Rumänien

484 272 000

1 280 218 000

50

640 109 000

484 272 000

 

Slovenien

192 557 000

356 079 000

50

178 039 500

178 039 500

Slovenien

Slovakien

265 882 000

688 108 000

50

344 054 000

265 882 000

 

Finland

804 121 000

1 830 942 000

50

915 471 000

804 121 000

 

Sverige

1 538 220 000

3 505 588 000

50

1 752 794 000

1 538 220 000

 

Förenade kungariket

8 557 834 000

17 661 074 000

50

8 830 537 000

8 557 834 000

 

Totalt

55 264 247 000

125 416 430 000

 

62 708 215 000

54 680 820 000

 


TABELL 2

Fördelning av egna medel som härrör från mervärdesskatt (moms) enligt artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % av det utjämnade momsunderlaget

Enhetlig sats för egna momsmedel (7) (%)

Egna medel från moms till enhetlig sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 490 188 000

0,300

447 056 400

Bulgarien

166 799 000

0,300

50 039 700

Tjeckien

661 192 000

0,300

198 357 600

Danmark

960 047 000

0,300

288 014 100

Tyskland

10 786 131 000

0,150

1 617 919 650

Estland

67 256 000

0,300

20 176 800

Irland

664 784 000

0,300

199 435 200

Grekland

1 068 721 000

0,300

320 616 300

Spanien

3 980 274 000

0,300

1 194 082 200

Frankrike

8 957 675 000

0,300

2 687 302 500

Italien

6 217 429 000

0,300

1 865 228 700

Cypern

86 943 000

0,300

26 082 900

Lettland

67 515 000

0,300

20 254 500

Litauen

136 215 000

0,300

40 864 500

Luxemburg

146 023 000

0,300

43 806 900

Ungern

435 758 000

0,300

130 727 400

Malta

28 855 500

0,300

8 656 650

Nederländerna

2 971 670 000

0,100

297 167 000

Österrike

1 300 651 000

0,225

292 646 475

Polen

1 841 636 000

0,300

552 490 800

Portugal

816 689 000

0,300

245 006 700

Rumänien

484 272 000

0,300

145 281 600

Slovenien

178 039 500

0,300

53 411 850

Slovakien

265 882 000

0,300

79 764 600

Finland

804 121 000

0,300

241 236 300

Sverige

1 538 220 000

0,100

153 822 000

Förenade kungariket

8 557 834 000

0,300

2 567 350 200

Totalt

54 680 820 000

 

13 786 799 525


TABELL 3

Fastställande av den enhetliga procentsatsen och fördelningen av egna medel som ska betalas in på grundval av bruttonationalinkomsten (”ytterligare egna medel”) i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % av BNI

Enhetlig procentsats för ytterligare egna medel

Ytterligare egna medel till den enhetliga procentsatsen

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 616 891 000

 

2 726 497 830

Bulgarien

348 101 000

 

262 406 752

Tjeckien

1 398 582 000

 

1 054 284 132

Danmark

2 447 431 000

 

1 844 931 271

Tyskland

25 498 136 000

 

19 221 096 928

Estland

137 606 000

 

103 730 652

Irland

1 329 568 000

 

1 002 259 749

Grekland

2 326 192 000

 

1 753 538 451

Spanien

10 530 906 000

 

7 938 445 577

Frankrike

20 468 603 000

 

15 429 716 203

Italien

15 802 535 000

 

11 912 323 979

Cypern

173 886 000

 

131 079 372

Lettland

171 066 000

0,7538236 (8)

128 953 590

Litauen

272 430 000

 

205 364 166

Luxemburg

292 046 000

 

220 151 170

Ungern

989 419 000

 

745 847 402

Malta

57 711 000

 

43 503 914

Nederländerna

6 033 982 000

 

4 548 558 093

Österrike

2 882 680 000

 

2 173 032 244

Polen

3 683 272 000

 

2 776 537 395

Portugal

1 633 378 000

 

1 231 278 900

Rumänien

1 280 218 000

 

965 058 554

Slovenien

356 079 000

 

268 420 757

Slovakien

688 108 000

 

518 712 057

Finland

1 830 942 000

 

1 380 207 308

Sverige

3 505 588 000

 

2 642 595 001

Förenade kungariket

17 661 074 000

 

13 313 334 558

Totalt

125 416 430 000

 

94 541 866 005


TABELL 4

Beräkning av bruttominskningen av Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag samt finansieringen av denna bruttominskning, i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater

Bruttominskning

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

BNI-grundat belopp som tillämpas på bruttominskningen

Finansiering av bruttominskningen till förmån för Nederländerna och Sverige

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,88

23 934 277

23 934 277

Bulgarien

 

0,28

2 303 510

2 303 510

Tjeckien

 

1,12

9 254 923

9 254 923

Danmark

 

1,95

16 195 537

16 195 537

Tyskland

 

20,33

168 730 393

168 730 393

Estland

 

0,11

910 589

910 589

Irland

 

1,06

8 798 233

8 798 233

Grekland

 

1,85

15 393 254

15 393 254

Spanien

 

8,40

69 686 816

69 686 816

Frankrike

 

16,32

135 448 153

135 448 153

Italien

 

12,60

104 571 093

104 571 093

Cypern

 

0,14

1 150 667

1 150 667

Lettland

 

0,14

1 132 006

1 132 006

Litauen

 

0,22

1 802 768

1 802 768

Luxemburg

 

0,23

1 932 574

1 932 574

Ungern

 

0,79

6 547 344

6 547 344

Malta

 

0,05

381 895

381 895

Nederländerna

– 665 039 963

4,81

39 929 040

– 625 110 923

Österrike

 

2,30

19 075 737

19 075 737

Polen

 

2,94

24 373 544

24 373 544

Portugal

 

1,30

10 808 653

10 808 653

Rumänien

 

1,02

8 471 666

8 471 666

Slovenien

 

0,28

2 356 304

2 356 304

Slovakien

 

0,55

4 553 460

4 553 460

Finland

 

1,46

12 116 006

12 116 006

Sverige

– 164 885 941

2,80

23 197 744

– 141 688 197

Förenade kungariket

 

14,08

116 869 718

116 869 718

Totalt

– 829 925 904

100,—

829 925 904

0

BNP-deflator för EU enligt vårprognosen 2010:

a) EU-25 2004 = 107,4023 / b) EU-25 2006 = 112,1509 / c) EU-27 2006 = 112,4894 / d) EU-27 2011 = 118,4172

Samlat belopp för Nederländerna i 2011 års priser:

605 000 000 euro × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Samlat belopp för Sverige i 2011 års priser:

150 000 000 euro × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


TABELL 5

Korrigering av budgetobalanser till förmån för Förenade kungariket för budgetåret 2010 enligt artikel 4 i beslut 2007/436/EG, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivning

Korrigeringskoefficient (9) (%)

Belopp

1. Förenade kungarikets andel av det totala beräkningsunderlaget för moms (%)

15,3816

 

2. Förenade kungarikets andel av de totala fördelade utgifterna efter justering för utgifter inför anslutningen (%)

8,1222

 

3. (1) – (2)

7,2593

 

4. Totala fördelade utgifter

 

112 118 871 234

5 Föranslutningsutgifter (10) = (5a + 5b)

 

25 444 654 082

5a. Utgifter för stöd inför anslutningen

 

2 981 845 806

5b. Utgifter i samband med artikel 4.1 g

 

22 462 808 276

6. Totala fördelade utgifter, justerade för föranslutningsutgifter = (4) – (5)

 

86 674 217 152

7. Ursprungsbeloppet för korrigeringen till förmån för Förenade kungariket = (3) × (6) × 0,66

 

4 152 698 471

8. Förenade kungarikets fördel (11)

 

1 046 923 607

9. Förenade kungarikets korrigering, kärnbelopp = (7) – (8)

 

3 105 774 864

10. Förenade kungarikets icke-avsedda vinster (12)

 

26 548 215

11. Korrigering till förmån för Förenade kungariket = (9) – (10)

 

3 079 226 649


Enligt artikel 4.2 i beslut 2007/436/EG, Euratom får den höjning av Förenade kungarikets bidrag som följer av den minskning av de fördelade utgifterna till följd av utgifter inför anslutningen som avses i punkt 1 g i den artikeln under perioden 2007–2013 inte överstiga 10 500 000 000 EUR i 2004 års priser. Beloppen anges i tabellen nedan.

De brittiska korrigeringarna 2007–2012

Förändring av ursprungsbelopp med hänsyn till tröskeln på 10,5 miljarder EUR

(2007 års beslut om egna medel jämfört med 2000 års beslut), i EUR

Förändring

i löpande

priser

Förändring

i 2004 års

fasta priser

A) Förenade kungarikets korrigering för 2007

0

0

B) Förenade kungarikets korrigering för 2008

– 299 990 334

– 278 238 906

C) Förenade kungarikets korrigering för 2009

–1 349 647 274

–1 270 060 542

D) Förenade kungarikets korrigering för 2010

–2 280 386 723

–2 106 891 926

E) Förenade kungarikets korrigering för 2011

ej tillämpligt

ej tillämpligt

F) Förenade kungarikets korrigering för 2012

ej tillämpligt

ej tillämpligt

G) Summan av förändringarna = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 930 024 332

–3 655 191 375


TABELL 6

Beräkning av finansieringen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket, fastställd till –3 079 226 649 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andelar av BNI-beräkningsgrunden

Andelar utom Förenade kungariket

Andelar utom Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade kungariket

3/4 av Tysklands, Nederländernas, Österrikes och Sveriges andel i ”Andelar utom Förenade kungariket” (2)

Kolumn (4) fördelat enligt nyckeln i kolumn (3)

Finansieringsnyckel

Finansieringsnyckel tillämpad på korrigeringen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,88

3,36

5,18

 

1,37

4,72

145 448 571

Bulgarien

0,28

0,32

0,50

 

0,13

0,45

13 998 429

Tjeckien

1,12

1,30

2,—

 

0,53

1,83

56 242 158

Danmark

1,95

2,27

3,50

 

0,92

3,20

98 420 257

Tyskland

20,33

23,66

0,—

–17,75

0,—

5,92

182 159 254

Estland

0,11

0,13

0,20

 

0,05

0,18

5 533 646

Irland

1,06

1,23

1,90

 

0,50

1,74

53 466 849

Grekland

1,85

2,16

3,33

 

0,88

3,04

93 544 788

Spanien

8,40

9,77

15,08

 

3,98

13,75

423 486 700

Frankrike

16,32

19,—

29,31

 

7,74

26,73

823 118 270

Italien

12,60

14,67

22,63

 

5,97

20,64

635 478 409

Cypern

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

6 992 600

Lettland

0,14

0,16

0,24

 

0,06

0,22

6 879 197

Litauen

0,22

0,25

0,39

 

0,10

0,36

10 955 418

Luxemburg

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

11 744 250

Ungern

0,79

0,92

1,42

 

0,37

1,29

39 788 199

Malta

0,05

0,05

0,08

 

0,02

0,08

2 320 773

Nederländerna

4,81

5,60

0,—

–4,20

0,—

1,40

43 106 902

Österrike

2,30

2,68

0,—

–2,01

0,—

0,67

20 593 930

Polen

2,94

3,42

5,27

 

1,39

4,81

148 117 997

Portugal

1,30

1,52

2,34

 

0,62

2,13

65 684 174

Rumänien

1,02

1,19

1,83

 

0,48

1,67

51 482 303

Slovenien

0,28

0,33

0,51

 

0,13

0,47

14 319 254

Slovakien

0,55

0,64

0,99

 

0,26

0,90

27 671 369

Finland

1,46

1,70

2,62

 

0,69

2,39

73 628 953

Sverige

2,80

3,25

0,—

–2,44

0,—

0,81

25 043 999

Förenade kungariket

14,08

0,—

0,—

 

0,—

0,—

0

Totalt

100,—

100,—

100,—

–26,39

26,39

100,—

3 079 226 649

Beräkningarna görs med 15 decimaler.

TABELL 7

Sammanfattning av finansieringen (13) av den allmänna budgeten med uppgift om typ av egna medel för varje medlemsstat

Medlemsstat

Traditionella egna medel (TEM)

Momsbaserade och BNI-baserade egna medel, inbegripet justeringar

Egna medel totalt (14)

Sockeravgifter netto (75 %)

Tullavgifter, netto (75 %)

Traditionella egna medel totalt, netto (75 %)

Kostnader för uppbörd (25 % av TEM brutto) (symboliskt anslag)

Momsbaserade egna medel

BNI-baserade egna medel

Minskning Nederländerna och Sverige

Korrigering till förmån för Förenade kungariket

Nationella bidrag totalt

Andelar av total finansiering (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

6 600 000

1 512 400 000

1 519 000 000

506 333 333

447 056 400

2 726 497 830

23 934 277

145 448 571

3 342 937 078

3,09

4 861 937 078

Bulgarien

400 000

55 400 000

55 800 000

18 600 000

50 039 700

262 406 752

2 303 510

13 998 429

328 748 391

0,30

384 548 391

Tjeckien

3 400 000

193 300 000

196 700 000

65 566 667

198 357 600

1 054 284 132

9 254 923

56 242 158

1 318 138 813

1,22

1 514 838 813

Danmark

3 400 000

318 500 000

321 900 000

107 300 000

288 014 100

1 844 931 271

16 195 537

98 420 257

2 247 561 165

2,07

2 569 461 165

Tyskland

26 300 000

3 403 800 000

3 430 100 000

1 143 366 662

1 617 919 650

19 221 096 928

168 730 393

182 159 254

21 189 906 225

19,56

24 620 006 225

Estland

0

16 800 000

16 800 000

5 600 000

20 176 800

103 730 652

910 589

5 533 646

130 351 687

0,12

147 151 687

Irland

0

178 200 000

178 200 000

59 400 000

199 435 200

1 002 259 749

8 798 233

53 466 849

1 263 960 031

1,17

1 442 160 031

Grekland

1 400 000

155 000 000

156 400 000

52 133 334

320 616 300

1 753 538 451

15 393 254

93 544 788

2 183 092 793

2,02

2 339 492 793

Spanien

4 700 000

1 056 600 000

1 061 300 000

353 766 667

1 194 082 200

7 938 445 577

69 686 816

423 486 700

9 625 701 293

8,89

10 687 001 293

Frankrike

30 900 000

1 357 500 000

1 388 400 000

462 800 000

2 687 302 500

15 429 716 203

135 448 153

823 118 270

19 075 585 126

17,61

20 463 985 126

Italien

4 700 000

1 795 300 000

1 800 000 000

600 000 000

1 865 228 700

11 912 323 979

104 571 093

635 478 409

14 517 602 181

13,40

16 317 602 181

Cypern

0

33 200 000

33 200 000

11 066 667

26 082 900

131 079 372

1 150 667

6 992 600

165 305 539

0,15

198 505 539

Lettland

0

21 100 000

21 100 000

7 033 333

20 254 500

128 953 590

1 132 006

6 879 197

157 219 293

0,15

178 319 293

Litauen

800 000

47 900 000

48 700 000

16 233 334

40 864 500

205 364 166

1 802 768

10 955 418

258 986 852

0,24

307 686 852

Luxemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

43 806 900

220 151 170

1 932 574

11 744 250

277 634 894

0,26

289 934 894

Ungern

2 000 000

112 200 000

114 200 000

38 066 667

130 727 400

745 847 402

6 547 344

39 788 199

922 910 345

0,85

1 037 110 345

Malta

0

10 100 000

10 100 000

3 366 667

8 656 650

43 503 914

381 895

2 320 773

54 863 232

0,05

64 963 232

Nederländerna

7 300 000

2 039 100 000

2 046 400 000

682 133 333

297 167 000

4 548 558 093

– 625 110 923

43 106 902

4 263 721 072

3,94

6 310 121 072

Österrike

3 200 000

168 100 000

171 300 000

57 100 000

292 646 475

2 173 032 244

19 075 737

20 593 930

2 505 348 386

2,31

2 676 648 386

Polen

12 800 000

379 500 000

392 300 000

130 766 667

552 490 800

2 776 537 395

24 373 544

148 117 997

3 501 519 736

3,23

3 893 819 736

Portugal

200 000

131 300 000

131 500 000

43 833 334

245 006 700

1 231 278 900

10 808 653

65 684 174

1 552 778 427

1,43

1 684 278 427

Rumänien

1 000 000

142 300 000

143 300 000

47 766 667

145 281 600

965 058 554

8 471 666

51 482 303

1 170 294 123

1,08

1 313 594 123

Slovenien

0

78 800 000

78 800 000

26 266 667

53 411 850

268 420 757

2 356 304

14 319 254

338 508 165

0,31

417 308 165

Slovakien

1 400 000

93 400 000

94 800 000

31 600 000

79 764 600

518 712 057

4 553 460

27 671 369

630 701 486

0,58

725 501 486

Finland

800 000

138 000 000

138 800 000

46 266 667

241 236 300

1 380 207 308

12 116 006

73 628 953

1 707 188 567

1,58

1 845 988 567

Sverige

2 600 000

450 300 000

452 900 000

150 966 667

153 822 000

2 642 595 001

– 141 688 197

25 043 999

2 679 772 803

2,47

3 132 672 803

Förenade kungariket

9 500 000

2 753 300 000

2 762 800 000

920 933 334

2 567 350 200

13 313 334 558

116 869 718

–3 079 226 649

12 918 327 827

11,93

15 681 127 827

Totalt

123 400 000

16 653 700 000

16 777 100 000

5 592 366 667

13 786 799 525

94 541 866 005

0

0

108 328 665 530

100,—

125 105 765 530

B. SAMLADE INKOMSTER REDOVISADE PER BUDGETRUBRIK

Avdelning

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

1

EGNA MEDEL

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

6

AVGIFTER OCH BIDRAG INOM RAMEN FÖR OLIKA UNIONS- ELLER GEMENSKAPSAVTAL OCH UNIONS- ELLER GEMENSKAPSPROGRAM

30 000 000

30 000 000

4 559 416 721,52

7

DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH BÖTER

123 000 000

123 000 000

932 990 431,87

8

UPP- OCH UTLÅNING

438 717

p.m.

3 678 263,68

9

DIVERSE INKOMSTER

30 210 000

30 210 000

66 423 842,85

 

TOTALSUMMA

126 527 133 762

122 955 918 526

117 625 569 759,42

AVDELNING 1

EGNA MEDEL

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/2006 och föregående år

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1

Produktionsavgifter för lagring av socker

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3

Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7

Produktionsavgift

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8

Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Överskottsavgift

p.m.

p.m.

944 778,39

 

KAPITEL 1 1 TOTALT

123 400 000

123 400 000

131 589 896,87

KAPITEL 1 2

1 2 0

Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

 

KAPITEL 1 2 TOTALT

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

 

KAPITEL 1 3 TOTALT

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

 

KAPITEL 1 4 TOTALT

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

0

0

– 315 228 368,69

 

KAPITEL 1 5 TOTALT

0

0

– 315 228 368,69

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttominskning av Nederländernas och Sveriges årliga BNI-baserade bidrag i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

0

0

4 142 307,78

 

KAPITEL 1 6 TOTALT

0

0

4 142 307,78

 

Avdelning 1 – Totalt

125 105 765 530

119 269 988 721

110 373 020 433,48

KAPITEL 1 1 —

AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG

KAPITEL 1 1 —   AVGIFTER OCH LIKNANDE FASTSTÄLLDA INOM RAMEN FÖR DEN GEMENSAMMA ORGANISATIONEN AV MARKNADEN FÖR SOCKER (ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM)

1 1 0   Produktionsavgifter för regleringsåret 2005/2006 och föregående år

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Anmärkningar

Enligt den gemensamma marknadsorganisationen för socker var producenter av socker, isoglukos och inulinsirap tvungna att betala grundproduktionsavgifter samt B-avgifter. Avgifterna var avsedda att täcka utgifterna för marknadsstödet. För närvarande sammanhänger de belopp som förs in under denna artikel med revideringen av tidigare fastställda avgifter. Avgifter för regleringsåren 2007/2008 och påföljande år förs in under artikel 1 1 7 i detta kapitel som en ”produktionsavgift”.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

–2 283 540,09

1 1 1   Produktionsavgifter för lagring av socker

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

14 450 440,21

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från avgifter som tas ut av de nya medlemsstaterna i de fall sockerlager som anses utgöra överskott inte tagits bort i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14 januari 2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (EUT L 9, 15.1.2004, s. 8).

Denna artikel är även avsedd för inkomster från resterande avgifter för lagring av socker, eftersom denna avgift för lagring av socker har avskaffats genom rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

Artikeln täcker också utestående belopp i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 65/82 av den 13 januari 1982 om tillämpningsföreskrifter för överföring av socker till påföljande regleringsår (EGT L 9, 14.1.1982, s. 14), i de fall skyldigheten att lagra socker inte efterlevs och vid underlåtenhet att erlägga de belopp som anges i rådets förordning (EEG) nr 1789/81 av den 30 juni 1981 om allmänna bestämmelser för systemet med minimilager inom sockersektorn (EGT L 177, 1.7.1981, s. 39) i de fall de allmänna bestämmelserna för systemet med minimiregler inom sockersektorn inte efterlevs.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

p.m.

p.m.

8 566 175,25

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

303 588,38

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

p.m.

p.m.

3 748 404,19

Lettland

p.m.

p.m.

813 292,38

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

229 645,13

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

789 334,88

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

14 450 440,21

1 1 3   Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras, samt på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

397 365,75

Anmärkningar

Produktionsavgifter på C-socker, C-isoglukos och C-inulinsirap som inte exporteras. Artikeln omfattar också avgifterna på socker- och isoglukosersättning inom C-kvoten.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Kommissionens förordning (EEG) nr 2670/81 av den 14 september 1981 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerproduktion utöver kvoten (EGT L 262, 16.9.1981, s. 14).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

397 365,75

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

p.m.

p.m.

397 365,75

1 1 7   Produktionsavgift

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

Anmärkningar

Enligt den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden för socker ska en produktionsavgift tas ut av företag som producerar socker, isoglukos eller inulinsirap.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 16.

Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1), särskilt artikel 51.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgarien

400 000

400 000

401 391,—

Tjeckien

3 400 000

3 400 000

2 917 573,02

Danmark

3 400 000

3 400 000

3 356 485,49

Tyskland

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Spanien

4 700 000

4 700 000

5 428 011,31

Frankrike

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Italien

4 700 000

4 700 000

4 721 627,25

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

800 000

800 000

812 268,—

Luxemburg

0,—

Ungern

2 000 000

2 000 000

1 570 176,64

Malta

0,—

Nederländerna

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Österrike

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polen

12 800 000

12 800 000

9 289 822,03

Portugal

200 000

200 000

56 250,—

Rumänien

1 000 000

1 000 000

886 934,09

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finland

800 000

800 000

728 991,—

Sverige

2 600 000

2 600 000

2 283 540,09

Förenade kungariket

9 500 000

9 500 000

8 604 745,44

Artikel 1 1 7 – Totalt

123 400 000

123 400 000

118 080 852,61

1 1 8   Engångsbelopp avseende tilläggskvot för socker och tilläggskvot för isoglukos

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Ett engångsbelopp uttas på den tilläggskvot för socker eller tilläggskvot för isoglukos som har tilldelats företag i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 8 och artikel 9.2 och 9.3.

Kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om förvaltningen av den inre marknaden för socker och kvotsystemet (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

0,—

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

0,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

0,—

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9   Överskottsavgift

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

944 778,39

Anmärkningar

En överskottsavgift ska påföras och av medlemsstaterna tas ut av berörda företag som finns inom deras territorium i enlighet med artikel 64 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1), särskilt artikel 15.

Kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (EUT L 176, 30.6.2006, s. 22).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

0,—

Bulgarien

p.m.

p.m.

0,—

Tjeckien

p.m.

p.m.

0,—

Danmark

p.m.

p.m.

0,—

Tyskland

p.m.

p.m.

914 135,91

Estland

0,—

Irland

p.m.

p.m.

0,—

Grekland

p.m.

p.m.

0,—

Spanien

p.m.

p.m.

0,—

Frankrike

p.m.

p.m.

0,—

Italien

p.m.

p.m.

0,—

Cypern

0,—

Lettland

p.m.

p.m.

0,—

Litauen

p.m.

p.m.

0,—

Luxemburg

0,—

Ungern

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nederländerna

p.m.

p.m.

24 549,—

Österrike

p.m.

p.m.

0,—

Polen

p.m.

p.m.

661,60

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumänien

p.m.

p.m.

0,—

Slovenien

p.m.

p.m.

0,—

Slovakien

p.m.

p.m.

0,—

Finland

p.m.

p.m.

5 431,88

Sverige

p.m.

p.m.

0,—

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

p.m.

p.m.

944 778,39

KAPITEL 1 2 —   TULLAR OCH ANDRA AVGIFTER I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 A I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 2 0   Tullar och andra avgifter i enlighet med artikel 2.1 a i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

Anmärkningar

Användningen av tullar som egna medel för att finansiera gemensamma utgifter är den logiska konsekvensen av varornas fria rörlighet inom unionen. Denna artikel kan inbegripa avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan eller liknande avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av unionens institutioner för handel med tredjeland samt tullar på produkter som omfattades av fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen som nu upphört att gälla.

Beloppen redovisas netto efter avdrag för uppbördskostnader.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 a.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

1 512 400 000

1 440 400 000

1 416 348 750,37

Bulgarien

55 400 000

52 700 000

52 479 088,83

Tjeckien

193 300 000

177 400 000

163 922 845,39

Danmark

318 500 000

301 900 000

279 428 734,82

Tyskland

3 403 800 000

3 154 600 000

2 918 247 776,52

Estland

16 800 000

15 800 000

15 469 809,84

Irland

178 200 000

172 200 000

176 611 433,74

Grekland

155 000 000

163 000 000

189 364 822,79

Spanien

1 056 600 000

1 036 900 000

996 031 086,69

Frankrike

1 357 500 000

1 280 600 000

1 232 048 660,10

Italien

1 795 300 000

1 701 700 000

1 500 633 974,65

Cypern

33 200 000

31 200 000

30 743 797,10

Lettland

21 100 000

19 500 000

17 644 652,81

Litauen

47 900 000

44 200 000

39 491 948,33

Luxemburg

12 300 000

11 400 000

10 751 834,84

Ungern

112 200 000

100 000 000

91 334 442,06

Malta

10 100 000

9 800 000

9 415 724,53

Nederländerna

2 039 100 000

1 877 200 000

1 713 822 982,41

Österrike

168 100 000

159 900 000

153 700 810,60

Polen

379 500 000

336 000 000

290 198 607,—

Portugal

131 300 000

128 200 000

117 590 627,11

Rumänien

142 300 000

131 200 000

123 398 781,78

Slovenien

78 800 000

73 500 000

68 829 554,96

Slovakien

93 400 000

88 200 000

81 479 931,89

Finland

138 000 000

124 900 000

114 122 566,77

Sverige

450 300 000

422 300 000

370 099 306,19

Förenade kungariket

2 753 300 000

2 541 100 000

2 223 420 573,99

Artikel 1 2 0 – Totalt

16 653 700 000

15 595 800 000

14 396 633 126,11

KAPITEL 1 3 —   EGNA MEDEL FRÅN MERVÄRDESSKATT I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 B I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 3 0   Egna medel från mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

Anmärkningar

Den för alla medlemsstater enhetlig procentsats på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, fastställda enligt unionsreglerna, uppgår till 0,30 %. Det beräkningsunderlag som ska användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av BNI för varje medlemsstat. Under perioden 2007–2013 ska den fasta mervärdeskattesatsen för Österrike vara 0,225 %, för Tyskland 0,15 % och för Nederländerna och Sverige 0,10 %.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 b och 2.4.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

447 056 400

431 826 000

424 319 700,—

Bulgarien

50 039 700

47 289 600

50 547 600,01

Tjeckien

198 357 600

185 608 800

187 483 914,90

Danmark

288 014 100

279 603 600

293 564 908,56

Tyskland

1 617 919 650

1 591 451 700

1 581 459 150,—

Estland

20 176 800

19 381 200

20 656 950,17

Irland

199 435 200

192 087 600

208 952 250,—

Grekland

320 616 300

324 634 500

352 958 250,—

Spanien

1 194 082 200

1 171 392 600

1 542 368 100,—

Frankrike

2 687 302 500

2 601 826 800

2 694 111 000,—

Italien

1 865 228 700

1 813 767 300

2 000 065 800,—

Cypern

26 082 900

25 190 100

25 272 300,—

Lettland

20 254 500

20 302 500

23 462 583,08

Litauen

40 864 500

39 432 450

42 241 200,09

Luxemburg

43 806 900

41 264 700

42 061 950,—

Ungern

130 727 400

123 501 000

113 789 473,02

Malta

8 656 650

8 246 700

8 258 700,—

Nederländerna

297 167 000

257 072 000

282 072 999,96

Österrike

292 646 475

286 416 900

277 101 450,—

Polen

552 490 800

498 108 600

422 755 072,92

Portugal

245 006 700

239 920 200

231 396 000,—

Rumänien

145 281 600

134 115 000

141 236 846,53

Slovenien

53 411 850

51 704 850

53 130 450,—

Slovakien

79 764 600

75 822 000

82 874 400,—

Finland

241 236 300

232 248 600

236 805 900,—

Sverige

153 822 000

138 929 600

125 278 050,43

Förenade kungariket

2 567 350 200

2 446 180 200

2 278 403 001,64

Artikel 1 3 0 – Totalt

13 786 799 525

13 277 325 100

13 742 628 001,31

KAPITEL 1 4 —   EGNA MEDEL BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.1 C I BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

1 4 0   Egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

Anmärkningar

De BNI-baserade medlen är en ”kompletterande” resurs som ger de intäkter som behövs för att täcka utgifter som överskrider det belopp som inbringas genom traditionella egna medel, momsbaserade betalningar och övriga intäkter under ett givet år. Underförstått ser de BNI-baserade medlen till att Europeiska unionens allmänna budget alltid på förhand är balanserad.

Uttagssatsen för BNI avgörs av de kompletterande intäkter som krävs för att finansiera budgeterade utgifter som inte täcks av andra resurser (momsbaserade betalningar, traditionella egna medel och övriga intäkter). En uttagssats tillämpas alltså på varje medlemsstats BNI.

Den sats som kommer att tillämpas på medlemsstaternas bruttonationalinkomst för detta budgetår är 0,7538 %.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.1 c.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

2 726 497 830

2 621 134 499

2 381 246 881,04

Bulgarien

262 406 752

247 201 341

238 330 851,09

Tjeckien

1 054 284 132

983 927 108

895 012 330,38

Danmark

1 844 931 271

1 768 717 348

1 671 286 639,53

Tyskland

19 221 096 928

18 636 926 600

16 884 497 842,04

Estland

103 730 652

98 307 875

97 397 076,70

Irland

1 002 259 749

958 866 432

985 205 380,04

Grekland

1 753 538 451

1 731 945 117

1 664 190 583,—

Spanien

7 938 445 577

7 710 542 285

7 272 232 531,—

Frankrike

15 429 716 203

14 810 280 668

13 589 348 082,04

Italien

11 912 323 979

11 451 174 444

10 510 520 358,—

Cypern

131 079 372

125 744 407

119 158 353,—

Lettland

128 953 590

130 213 083

138 816 078,49

Litauen

205 364 166

196 839 633

199 784 486,29

Luxemburg

220 151 170

205 985 892

198 321 192,96

Ungern

745 847 402

697 361 285

599 254 504,69

Malta

43 503 914

41 166 029

38 939 593,—

Nederländerna

4 548 558 093

4 358 377 184

4 090 251 449,—

Österrike

2 173 032 244

2 095 235 440

1 911 207 838,96

Polen

2 776 537 395

2 486 467 716

1 999 772 270,42

Portugal

1 231 278 900

1 197 638 089

1 091 027 180,—

Rumänien

965 058 554

877 904 627

852 238 761,37

Slovenien

268 420 757

258 101 226

250 508 932,96

Slovakien

518 712 057

485 647 281

465 458 204,96

Finland

1 380 207 308

1 315 128 025

1 260 261 433,96

Sverige

2 642 595 001

2 351 995 614

2 060 335 111,17

Förenade kungariket

13 313 334 558

12 430 634 373

10 948 651 524,01

Artikel 1 4 0 – Totalt

94 541 866 005

90 273 463 621

82 413 255 470,10

KAPITEL 1 5 —   KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

1 5 0   Korrigering av obalanser i budgeten som beviljas Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 4 och 5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

0

0

– 315 228 368,69

Anmärkningar

Mekanismen för att korrigera obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket (den brittiska korrigeringen) infördes av Europeiska rådet i Fontainebleau i juni 1984 och genom ett efterföljande beslut om egna medel år 1985. Syftet var att minska Förenade kungarikets obalans i förhållande till budgeten genom en minskning av dess inbetalningar till unionen.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

145 448 571

166 903 516

250 480 224,96

Bulgarien

13 998 429

15 740 807

25 069 707,96

Tjeckien

56 242 158

62 652 601

92 637 750,59

Danmark

98 420 257

112 624 951

175 776 288,55

Tyskland

182 159 254

210 656 145

317 139 353,04

Estland

5 533 646

6 259 858

10 245 070,06

Irland

53 466 849

61 056 836

103 632 456,96

Grekland

93 544 788

110 283 440

175 054 017,—

Spanien

423 486 700

490 976 949

764 956 566,—

Frankrike

823 118 270

943 060 313

1 429 445 634,96

Italien

635 478 409

729 165 665

1 105 587 800,04

Cypern

6 992 600

8 006 908

12 534 110,04

Lettland

6 879 197

8 291 456

14 611 870,35

Litauen

10 955 418

12 533 972

21 015 066,97

Luxemburg

11 744 250

13 116 370

20 861 145,—

Ungern

39 788 199

44 405 219

62 320 872,88

Malta

2 320 773

2 621 291

4 096 005,—

Nederländerna

43 106 902

49 263 430

76 826 667,96

Österrike

20 593 930

23 682 779

35 897 970,96

Polen

148 117 997

158 328 466

208 797 487,91

Portugal

65 684 174

76 260 874

114 763 713,—

Rumänien

51 482 303

55 901 507

89 652 116,11

Slovenien

14 319 254

16 434 869

26 350 704,96

Slovakien

27 671 369

30 924 105

48 960 936,—

Finland

73 628 953

83 742 170

132 565 241,04

Sverige

25 043 999

26 584 980

38 316 035,47

Förenade kungariket

–3 079 226 649

–3 519 479 477

–5 672 823 182,46

Artikel 1 5 0 – Totalt

0

0

– 315 228 368,69

KAPITEL 1 6 —   BRUTTOMINSKNING AV NEDERLÄNDERNAS OCH SVERIGES ÅRLIGA BNI-BASERADE BIDRAG

1 6 0   Bruttominskning av Nederländernas och Sveriges årliga BNI-baserade bidrag i enlighet med artikel 2.5 i beslut 2007/436/EG, Euratom

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

0

0

4 142 307,78

Anmärkningar

För perioden 2007–2013 ska Nederländernas BNI-baserade bidrag till budgeten minskas med 605 000 000 EUR per år brutto, medan Sveriges BNI-baserade bidrag ska minskas med 150 000 000 EUR brutto, i båda fallen uttryckt i 2004 års priser. Dessa belopp räknas om till löpande priser.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.9.

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 2.5.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

23 934 277

23 602 839

24 132 837,96

Bulgarien

2 303 510

2 226 003

2 415 372,96

Tjeckien

9 254 923

8 860 084

9 155 560,96

Danmark

16 195 537

15 926 977

16 944 389,49

Tyskland

168 730 393

167 822 128

171 116 589,96

Estland

910 589

885 244

987 074,04

Irland

8 798 233

8 634 417

9 984 602,04

Grekland

15 393 254

15 595 850

16 865 802,96

Spanien

69 686 816

69 432 028

73 700 718,96

Frankrike

135 448 153

133 363 878

137 721 768,—

Italien

104 571 093

103 115 739

106 519 271,04

Cypern

1 150 667

1 132 305

1 207 614,96

Lettland

1 132 006

1 172 545

1 400 794,—

Litauen

1 802 768

1 772 505

2 024 724,—

Luxemburg

1 932 574

1 854 865

2 009 894,04

Ungern

6 547 344

6 279 611

6 109 282,09

Malta

381 895

370 693

394 635,—

Nederländerna

– 625 110 923

– 612 147 160

– 624 384 804,—

Österrike

19 075 737

18 867 213

19 369 209,—

Polen

24 373 544

22 390 189

20 138 780,69

Portugal

10 808 653

10 784 513

11 057 057,04

Rumänien

8 471 666

7 905 371

8 654 235,62

Slovenien

2 356 304

2 324 155

2 538 792,—

Slovakien

4 553 460

4 373 165

4 717 203,96

Finland

12 116 006

11 842 488

12 772 167,96

Sverige

– 141 688 197

– 140 323 242

– 148 700 177,51

Förenade kungariket

116 869 718

111 935 597

115 288 910,56

Artikel 1 6 0 – Totalt

0

0

4 142 307,78

AVDELNING 3

ÖVERSKOTT, SALDON OCH JUSTERINGAR

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 3 0

3 0 0

Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

3 0 2

Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

p.m.

p.m.

0,—

 

KAPITEL 3 0 TOTALT

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

KAPITEL 3 1

3 1 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

Artikel 3 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

 

KAPITEL 3 1 TOTALT

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITEL 3 2

3 2 0

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3

Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

Artikel 3 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

 

KAPITEL 3 2 TOTALT

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITEL 3 4

3 4 0

Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

p.m.

p.m.

5 690 587,91

 

KAPITEL 3 4 TOTALT

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITEL 3 5

3 5 0

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3 5 0 4

Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

p.m.

0

–5 894 916,19

 

Artikel 3 5 0 – Totalt

p.m.

0

–5 894 916,19

 

KAPITEL 3 5 TOTALT

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITEL 3 6

3 6 0

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

3 6 0 4

Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

p.m.

0

0,—

 

Artikel 3 6 0 – Totalt

p.m.

0

0,—

 

KAPITEL 3 6 TOTALT

p.m.

0

0,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Justering för genomförandet av beslut 2007/436/EG, Euratom avseende år 2007 och 2008

–88 684 851,97

 

KAPITEL 3 7 TOTALT

–88 684 851,97

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

2 253 591 199

330 078 341,24

KAPITEL 3 0 —

DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

KAPITEL 3 1 —

SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

KAPITEL 3 2 —

SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

KAPITEL 3 4 —

JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

KAPITEL 3 5 —

DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

KAPITEL 3 6 —

BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

KAPITEL 3 7 —

JUSTERING FÖR GENOMFÖRANDET AV BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET

3 0 0   Disponibelt överskott från det föregående budgetåret

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

2 253 591 199

1 796 151 820,81

Anmärkningar

Enligt bestämmelserna i artikel 15 i budgetförordningen ska saldot för varje budgetår, beroende på om det är fråga om överskott eller underskott, föras upp som inkomst eller utgift i budgeten för det påföljande budgetåret.

Beräkningar av sådana inkomster eller utgifter ska föras upp i budgeten under budgetprocessen eller eventuellt i en ändringsskrivelse som lämnas in enligt artikel 34 i budgetförordningen. Beräkningarna ska göras i enlighet med de riktlinjer som anges i artikel 15 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Efter det att räkenskaperna har avslutats för varje budgetår ska varje avvikelse från de beräknade värdena föras upp i budgeten för påföljande budgetår genom en ändringsbudget, som måste läggas fram av kommissionen inom 15 dagar efter inlämnandet av de preliminära redovisningarna.

Ett underskott ska föras upp i artikel 27 02 01 i utgiftsberäkningen för avsnitt III ”Kommissionen”.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 15.

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 7.

3 0 2   Överskott på egna medel till följd av återbetalning av överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för alla eventuella överskott från garantifonden för åtgärder avseende tredjeland, utöver målbeloppet, enligt artikel 3 i förordning (EG, Euratom) nr 480/2009.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 av 25 maj 2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (EUT L 145, 10.6.2009, s. 10).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 4.3.

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

KAPITEL 3 1 —   SALDON OCH SALDOJUSTERINGAR BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV MERVÄRDESSKATT FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.4, 10.5 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

3 1 0   Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 1 0 3   Utfall av tillämpningen av artikel 10.4, 10.5 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

Anmärkningar

Enligt artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 ska medlemsstaterna före den 31 juli tillställa kommissionen en översikt som anger totalbeloppet av det beräknade underlaget för momsmedlen avseende föregående kalenderår.

Varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknats på grundval av denna översikt i enlighet med EU:s regler och krediteras de tolv faktiskt gjorda betalningarna under det föregående budgetåret. Kommissionen beräknar saldot och informerar medlemsstaterna i så god tid att de kan föra in det på kommissionens konto enligt artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella korrigeringar av ovannämnda översikter till följd av kommissionens kontroller i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 och/eller eventuella ändringar av BNI för tidigare budgetår som återverkar på utjämningen av momsunderlaget kommer att medföra justeringar av momssaldona.

Rättslig grund

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.4, 10.5 och 10.8.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

–74 879 290,45

Bulgarien

p.m.

p.m.

411 027,82

Tjeckien

p.m.

p.m.

–17 437 400,97

Danmark

p.m.

p.m.

–18 712 622,05

Tyskland

p.m.

p.m.

123 522 626,24

Estland

p.m.

p.m.

– 754 402,96

Irland

p.m.

p.m.

–7 543 217,58

Grekland

p.m.

p.m.

–24 684 214,91

Spanien

p.m.

p.m.

–14 430 810,97

Frankrike

p.m.

p.m.

– 148 483 695,28

Italien

p.m.

p.m.

– 621 418 785,55

Cypern

p.m.

p.m.

– 454 387,16

Lettland

p.m.

p.m.

– 915 067,74

Litauen

p.m.

p.m.

– 440 016,77

Luxemburg

p.m.

p.m.

– 991 998,21

Ungern

p.m.

p.m.

– 573 725,28

Malta

p.m.

p.m.

–78 142,09

Nederländerna

p.m.

p.m.

–17 920 417,48

Österrike

p.m.

p.m.

–6 401 805,97

Polen

p.m.

p.m.

4 799 412,70

Portugal

p.m.

p.m.

–3 672 456,02

Rumänien

p.m.

p.m.

15 346 814,54

Slovenien

p.m.

p.m.

774 359,64

Slovakien

p.m.

p.m.

–5 911 212,90

Finland

p.m.

p.m.

440 108,29

Sverige

p.m.

p.m.

27 633 990,02

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

– 153 686 187,88

Punkt 3 1 0 3 – Totalt

p.m.

p.m.

– 946 461 518,97

KAPITEL 3 2 —   SALDON OCH JUSTERINGAR AV SALDON BERÄKNADE PÅ GRUNDVAL AV BRUTTONATIONALINKOMSTEN FÖR TIDIGARE BUDGETÅR TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL 10.6, 10.7 OCH 10.8 I FÖRORDNING (EG, EURATOM) NR 1150/2000

3 2 0   Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

3 2 0 3   Utfall av tillämpningen av artikel 10.6, 10.7 och 10.8 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 för budgetåren från och med 1995

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

Anmärkningar

På grundval av tal för total BNI till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 ska varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas i enlighet med Europeiska unionens regler och krediteras med de tolv betalningar som gjorts under det föregående budgetåret.

Kommissionen beräknar saldot och informerar medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december samma år.

Eventuella ändringar av tidigare budgetårs BNP/BNI i kraft av artikel 2.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 medför, om inte annat följer av artiklarna 4 och 5, en justering av det saldo som fastställts för berörd medlemsstat i kraft av artikel 10.7 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10.6, 10.7 och 10.8.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

26 862 819,69

Bulgarien

p.m.

p.m.

2 423 295,42

Tjeckien

p.m.

p.m.

–34 686 305,65

Danmark

p.m.

p.m.

–71 068 125,35

Tyskland

p.m.

p.m.

219 877 330,27

Estland

p.m.

p.m.

–3 487 837,13

Irland

p.m.

p.m.

–35 455 169,60

Grekland

p.m.

p.m.

–86 418 539,08

Spanien

p.m.

p.m.

–63 947 699,10

Frankrike

p.m.

p.m.

33 616 568,61

Italien

p.m.

p.m.

– 120 176 288,67

Cypern

p.m.

p.m.

–1 596 818,51

Lettland

p.m.

p.m.

8 614 426,97

Litauen

p.m.

p.m.

2 702 641,27

Luxemburg

p.m.

p.m.

–3 902 181,10

Ungern

p.m.

p.m.

–10 402 627,35

Malta

p.m.

p.m.

– 139 664,57

Nederländerna

p.m.

p.m.

– 100 141 251,40

Österrike

p.m.

p.m.

–39 873 577,37

Polen

p.m.

p.m.

31 184 803,61

Portugal

p.m.

p.m.

–13 539 188,40

Rumänien

p.m.

p.m.

49 533 992,05

Slovenien

p.m.

p.m.

5 512 854,12

Slovakien

p.m.

p.m.

–2 557 151,09

Finland

p.m.

p.m.

–56 740 352,55

Sverige

p.m.

p.m.

–15 955 865,08

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

– 150 962 870,36

Punkt 3 2 0 3 – Totalt

p.m.

p.m.

– 430 722 780,35

KAPITEL 3 4 —   JUSTERINGAR PÅ GRUND AV ATT VISSA MEDLEMSSTATER INTE DELTAR I VISSA POLITIKOMRÅDEN INOM OMRÅDET FÖR FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

3 4 0   Justeringar på grund av att vissa medlemsstater inte deltar i vissa politikområden inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

5 690 587,91

Anmärkningar

Enligt artikel 3 i protokollet om Danmarks ställning och artikel 5 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är dessa medlemsstater helt befriade från de ekonomiska konsekvenserna av vissa specifika politiska åtgärder inom området för frihet, säkerhet och rättvisa, med undantag för administrativa kostnader. De kan därför få en justering av inbetalda egna medel för varje år som de inte deltar.

Varje medlemsstats bidrag till justeringsmekanismen beräknas genom att på budgetutgifterna för åtgärden eller politikområdet applicera andelen aggregerad BNI och dess komponenter för föregående år, som medlemsstaterna tillhandahållit i enlighet med artikel 2.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (EUT L 181, 19.7.2003, s. 1).

Kommissionen beräknar saldot och informerar medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 den första arbetsdagen i december i enlighet med artikel 10a i den förordningen.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1), särskilt artikel 10a.

Protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 3, och protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 5.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

p.m.

1 125 764,94

Bulgarien

p.m.

p.m.

106 840,71

Tjeckien

p.m.

p.m.

425 107,23

Danmark

p.m.

p.m.

– 523 079,32

Tyskland

p.m.

p.m.

8 257 141,74

Estland

p.m.

p.m.

48 527,82

Irland

p.m.

p.m.

–2 346 208,01

Grekland

p.m.

p.m.

749 192,01

Spanien

p.m.

p.m.

3 435 599,87

Frankrike

p.m.

p.m.

6 376 041,30

Italien

p.m.

p.m.

5 024 248,22

Cypern

p.m.

p.m.

52 265,07

Lettland

p.m.

p.m.

72 316,90

Litauen

p.m.

p.m.

101 252,43

Luxemburg

p.m.

p.m.

96 426,56

Ungern

p.m.

p.m.

292 790,85

Malta

p.m.

p.m.

17 929,03

Nederländerna

p.m.

p.m.

1 880 809,67

Österrike

p.m.

p.m.

901 516,03

Polen

p.m.

p.m.

960 515,15

Portugal

p.m.

p.m.

516 028,30

Rumänien

p.m.

p.m.

359 225,17

Slovenien

p.m.

p.m.

117 048,93

Slovakien

p.m.

p.m.

210 732,09

Finland

p.m.

p.m.

599 685,24

Sverige

p.m.

p.m.

1 008 058,68

Förenade kungariket

p.m.

p.m.

–24 175 188,70

Artikel 3 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

5 690 587,91

KAPITEL 3 5 —   DEN SLUTLIGA BERÄKNINGEN AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET

3 5 0   Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

3 5 0 4   Utfallet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

0

–5 894 916,19

Anmärkningar

Utfall av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket.

Siffrorna för 2009 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för 2005.

Siffrorna för 2010 motsvarar resultatet av den slutliga beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för 2006.

Rättslig grund

Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, 7.10.2000, s. 42), särskilt artiklarna 4 och 5.

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

5 025 912

591 653,04

Bulgarien

p.m.

489 243

0,—

Tjeckien

p.m.

1 177 440

2 806 922,68

Danmark

p.m.

–9 197 734

–3 011 966,64

Tyskland

p.m.

39 179 773

–5 481 921,—

Estland

p.m.

–69 352

627 249,96

Irland

p.m.

2 623 764

2 962 200,—

Grekland

p.m.

65 528 142

9 093 524,04

Spanien

p.m.

22 584 489

–2 745 993,—

Frankrike

p.m.

–22 588 521

–8 257 101,—

Italien

p.m.

–94 910 109

–22 829 273,04

Cypern

p.m.

107 925

–55 882,63

Lettland

p.m.

1 017 474

– 570 026,21

Litauen

p.m.

– 725 966

–2 191 779,—

Luxemburg

p.m.

– 281 514

628 919,04

Ungern

p.m.

–6 699 387

–5 856 986,18

Malta

p.m.

128 050

122 538,96

Nederländerna

p.m.

10 720 377

16 057 254,—

Österrike

p.m.

– 499 052

–8 230 674,96

Polen

p.m.

8 677 483

–63 393,88

Portugal

p.m.

1 266 237

–1 614 009,—

Rumänien

p.m.

6 495 846

0,—

Slovenien

p.m.

1 562 004

888 598,40

Slovakien

p.m.

4 478 030

–2 664 084,11

Finland

p.m.

4 653 367

1 991 702,04

Sverige

p.m.

6 038 398

6 738 576,18

Förenade kungariket

p.m.

–46 782 319

15 169 036,12

Punkt 3 5 0 4 – Totalt

p.m.

0

–5 894 916,19

KAPITEL 3 6 —   BERÄKNING AV FINANSIERINGEN AV KORRIGERINGEN AV OBALANSER I BUDGETEN TILL FÖRMÅN FÖR FÖRENADE KUNGARIKET – UTFALL AV DE MELLANLIGGANDE UPPDATERINGARNA

3 6 0   Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

3 6 0 4   Beräkning av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket – Utfall av de mellanliggande uppdateringarna

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

0

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för skillnaden mellan tidigare budgeterad brittisk korrigering och den senaste aktualiseringen av korrigeringen innan de slutliga beräkningarna sker.

Siffrorna för 2010 motsvarar resultatet av den mellanliggande beräkningen av finansieringen av korrigeringen av obalanser i budgeten till förmån för Förenade kungariket för 2008.

Rättslig grund

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artiklarna 4 och 5.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

p.m.

–3 504 541

0,—

Bulgarien

p.m.

–1 523 420

0,—

Tjeckien

p.m.

496 143

0,—

Danmark

p.m.

–8 155 544

0,—

Tyskland

p.m.

– 213 638

0,—

Estland

p.m.

– 602 251

0,—

Irland

p.m.

–7 602 523

0,—

Grekland

p.m.

–7 281 407

0,—

Spanien

p.m.

–17 398 703

0,—

Frankrike

p.m.

–22 865 571

0,—

Italien

p.m.

–18 521 220

0,—

Cypern

p.m.

– 379 606

0,—

Lettland

p.m.

224 016

0,—

Litauen

p.m.

–1 577 325

0,—

Luxemburg

p.m.

–2 092 216

0,—

Ungern

p.m.

–2 763 065

0,—

Malta

p.m.

– 170 277

0,—

Nederländerna

p.m.

–5 075 335

0,—

Österrike

p.m.

– 501 383

0,—

Polen

p.m.

–2 489 164

0,—

Portugal

p.m.

– 312 262

0,—

Rumänien

p.m.

–10 996 050

0,—

Slovenien

p.m.

–1 405 069

0,—

Slovakien

p.m.

–3 676 917

0,—

Finland

p.m.

–7 803 260

0,—

Sverige

p.m.

1 895 807

0,—

Förenade kungariket

p.m.

124 294 781

0,—

Punkt 3 6 0 4 – Totalt

p.m.

0

0,—

KAPITEL 3 7 —   JUSTERING FÖR GENOMFÖRANDET AV BESLUT 2007/436/EG, EURATOM

3 7 0   Justering för genomförandet av beslut 2007/436/EG, Euratom avseende år 2007 och 2008

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

–88 684 851,97

Anmärkningar

Resultat av beräkningen av den retroaktiva tillämpningen av beslut 2007/436/EG, Euratom avseende åren 2007 och 2008.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 130, 31.5.2000, s. 1).

Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17), särskilt artikel 11.

Medlemsstater

Budget 2011

Budget 2010

Genomförande 2009

Belgien

204 589 861,—

Bulgarien

17 366 133,—

Tjeckien

71 898 232,29

Danmark

143 817 127,80

Tyskland

–1 736 354 527,—

Estland

8 734 505,06

Irland

91 629 026,—

Grekland

126 166 977,—

Spanien

592 534 409,—

Frankrike

1 096 152 291,—

Italien

949 414 872,—

Cypern

8 837 040,27

Lettland

11 682 657,39

Litauen

16 715 516,02

Luxemburg

16 872 718,—

Ungern

51 074 101,48

Malta

3 006 056,—

Nederländerna

–2 108 712 670,—

Österrike

–30 989 269,—

Polen

146 112 853,43

Portugal

89 132 398,—

Rumänien

61 014 784,18

Slovenien

19 006 610,—

Slovakien

36 944 055,65

Finland

110 353 342,—

Sverige

– 609 395 301,23

Förenade kungariket

523 711 348,69

Artikel 3 7 0 – Totalt

–88 684 851,97

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 4 0

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

4 0 3

Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

p.m.

p.m.

190 856,57

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

 

KAPITEL 4 0 TOTALT

651 822 507

658 029 636

565 859 344,12

KAPITEL 4 1

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

4 1 1

Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

4 1 2

Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

110 000

105 000

57 339,85

 

KAPITEL 4 1 TOTALT

515 479 741

510 728 320

450 864 950,57

KAPITEL 4 2

4 2 0

Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från decentraliserade organ och internationella organisationer

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

4 2 1

Bidrag från parlamentets ledamöter till en pensionsordning

p.m.

p.m.

820 485,—

 

KAPITEL 4 2 TOTALT

13 123 267

11 476 650

8 712 157,96

 

Avdelning 4 – Totalt

1 180 425 515

1 180 234 606

1 025 436 452,65

KAPITEL 4 0 —

DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

KAPITEL 4 1 —

AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

KAPITEL 4 2 —

ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

KAPITEL 4 0 —   DIVERSE SKATTER OCH AVDRAG FRÅN ERSÄTTNINGAR

4 0 0   Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionernas ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension samt till ledamöter i organen för Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsfonden, deras anställda och personer som uppbär pension därifrån

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

591 693 725

602 510 728

519 205 367,07

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av all skatt på löner och ersättningar av samtliga typer, med undantag för förmåner och familjebidrag som betalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän, andra anställda och personer som erhåller kompensationsutbetalningar vid upphörande av anställning enligt kapitel 01 i varje avdelning i utgiftsberäkningen och till personer som uppbär pension.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

Parlamentet

 

47 464 953

Rådet

 

22 212 000

Kommissionen:

 

408 054 400

— administration

(330 928 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(14 581 831)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(16 491 055)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(2 761 000)

 

— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

(579 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(2 438 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(859 000)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (Lönekontoret)

(1 157 000)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(3 109 000)

 

— Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(256 812)

 

— Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

(418 716)

 

— Det gemensamma företaget Artemis – Initiativet för inbyggda datorsystem (Artemis)

(44 663)

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(66 994)

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(100 492)

 

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA)

(391 237)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(254 739)

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(990 871)

 

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(259 194)

 

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

(970 832)

 

— Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

(212 149)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(3 251 522)

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(111 657)

 

— Eurojust

(614 658)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(805 557)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(578 823)

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(3 526 495)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(1 272 098)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

(1 836 615)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EFLA)

(654 087)

 

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(274 705)

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(150 738)

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(156 320)

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)

(106 075)

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(1 068 623)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(897 451)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(3 805 436)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(527 789)

 

— Det gemensamma företaget för europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac)

(33 497)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(245 646)

 

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(163 468)

 

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(1 381 083)

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(666 433)

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)

(879 910)

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

(120 032)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(774 812)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(337 534)

 

— Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI)

(551 422)

 

— Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC)

(164 497)

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(1 035 699)

 

— Genomförandeorganet för transeuropeiska nät (TEN-T EA)

(244 737)

 

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(100 492)

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(161 903)

 

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(217 732)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(3 374 913)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(1 091 356)

 

Domstolen

 

22 159 000

Revisionsrätten

 

10 497 081

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

4 436 469

Regionkommittén

 

3 008 956

Europeiska ombudsmannen

 

546 866

Europeiska datatillsynsmannen

 

452 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

17 672 000

Europeiska investeringsbanken

 

38 840 000

Europeiska centralbanken

 

14 250 000

Europeiska investeringsfonden

 

2 100 000

 

Totalt

591 693 725

4 0 3   Intäkter från det tillfälliga avdraget på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

190 856,57

Anmärkningar

Bestämmelserna om det tillfälliga avdraget tillämpades fram till den 30 juni 2003. Denna post kommer därför att täcka alla intäkter från resterande belopp avseende den tillfälliga avgiften från löner som utbetalas till ledamöter i kommissionen, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a i den version som var gällande fram till den 15 december 2003.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

— administration

(p.m.)

 

— forskning och teknisk utveckling

(p.m.)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(p.m.)

 

— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(p.m.)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel OIB)

(p.m.)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(p.m.)

 

— Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO)

(p.m.)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(p.m.)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(p.m.)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(p.m.)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(p.m.)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(p.m.)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(p.m.)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

(p.m.)

 

— Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

(p.m.)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(p.m.)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(p.m.)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(p.m.)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(p.m.)

 

— Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(p.m.)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(p.m.)

 

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

4 0 4   Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

60 128 782

55 518 908

46 463 120,48

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från den särskilda avgiften på löner för tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst i enlighet med artikel 66 a i tjänsteföreskrifterna.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter och till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (EGT L 268, 20.10.1977, s. 1).

Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut nr 1247/2002/EG av den 1 juli 2002 om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande av funktionen som europeisk datatillsynsman (EGT L 183, 12.7.2002, s. 1).

Rådets beslut 2009/909/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för Europeiska rådets ordförande (EUT L 322, 9.12.2009, s. 35).

Rådets beslut 2009/910/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (EUT L 322, 9.12.2009, s. 36).

Rådets beslut 2009/912/EU av den 1 december 2009 om fastställande av anställningsvillkoren för generalsekreteraren för Europeiska unionens råd (EUT L 322, 9.12.2009, s. 38).

Parlamentet

 

8 109 730

Rådet

 

2 258 000

Kommissionen:

 

42 428 398

— administration

(30 915 000)

 

— forskning och teknisk utveckling

(2 348 125)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(2 655 569)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(521 000)

 

— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

(110 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(410 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(139 000)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (Lönekontoret)

(215 000)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(555 000)

 

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(38 793)

 

— Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

(63 250)

 

— Det gemensamma företaget Artemis – Initiativet för inbyggda datorsystem (Artemis)

(6 747)

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(10 120)

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(15 180)

 

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA)

(55 242)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(30 058)

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(119 424)

 

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(32 502)

 

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

(144 330)

 

— Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

(32 046)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(508 242)

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(16 867)

 

— Eurojust

(46 805)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(101 587)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(83 938)

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(449 786)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(139 280)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

(252 386)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EFLA)

(79 079)

 

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(45 875)

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(22 770)

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(23 613)

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)

(16 023)

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(164 582)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(152 913)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(386 863)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(87 566)

 

— Det gemensamma företaget för europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac)

(5 060)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(37 106)

 

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(16 510)

 

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(46 805)

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(102 394)

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)

(129 028)

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

(18 132)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(103 322)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(43 173)

 

— Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI)

(64 880)

 

— Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC)

(23 870)

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(130 550)

 

— Genomförandeorganet för transeuropeiska nät (TEN-T EA)

(34 805)

 

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(15 180)

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(24 457)

 

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(32 890)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(446 258)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(159 417)

 

Domstolen

 

3 004 000

Revisionsrätten

 

1 100 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

947 174

Regionkommittén

 

437 055

Europeiska ombudsmannen

 

58 425

Europeiska datatillsynsmannen

 

74 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

1 712 000

 

Totalt

60 128 782

KAPITEL 4 1 —   AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

4 1 0   Personalens avgifter till pensionssystemet

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

437 655 803

430 238 260

374 439 928,64

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 1860/76 av den 29 juni 1976 om anställningsvillkor för personal vid Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor (EGT L 214, 6.8.1976, s. 24).

Parlamentet

 

58 631 602

Rådet

 

24 527 000

Kommissionen:

 

305 137 702

— administration

(204 432 325)

 

— forskning och teknisk utveckling

(17 597 225)

 

— forskning (indirekta åtgärder)

(19 901 259)

 

— Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

(3 268 319)

 

— Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

(996 587)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel (OIB)

(5 052 000)

 

— Infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg (OIL)

(1 516 000)

 

— Byrån för löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar (Lönekontoret)

(2 591 181)

 

— Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

(4 542 678)

 

— Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)

(367 775)

 

— Byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa

(599 633)

 

— Det gemensamma företaget Artemis – Initiativet för inbyggda datorsystem (Artemis)

(63 961)

 

— Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

(95 941)

 

— Det gemensamma företaget Clean Sky

(143 912)

 

— Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA)

(445 123)

 

— Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

(296 303)

 

— Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

(1 937 575)

 

— Europeiska byrån för återuppbyggnad

(p.m.)

 

— Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

(375 309)

 

— Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex)

(1 192 819)

 

— Europeisk byrå för samarbete i asylfrågor

(303 814)

 

— Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

(3 975 484)

 

— Europeiska bankmyndigheten (EBA)

(159 902)

 

— Eurojust

(981 419)

 

— Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

(1 209 354)

 

— Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

(819 457)

 

— Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

(3 090 008)

 

— Europeiska miljöbyrån (EEA)

(1 260 080)

 

— Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

(2 608 206)

 

— Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EFLA)

(743 740)

 

— Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (Galileo)

(353 342)

 

— Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

(215 868)

 

— Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

(223 863)

 

— Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)

(151 907)

 

— Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi

(1 292 617)

 

— Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

(1 380 207)

 

— Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea)

(3 796 239)

 

— Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

(737 351)

 

— Det gemensamma företaget för europeiska nanoelektronikinitiativet (Eniac)

(47 971)

 

— Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

(351 785)

 

— Europeiska polisakademin (Cepol)

(187 759)

 

— Europeiska polisbyrån (Europol)

(981 419)

 

— Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

(881 640)

 

— Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)

(2 093 394)

 

— Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

(171 895)

 

— Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(884 740)

 

— Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

(426 662)

 

— Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI)

(1 035 003)

 

— Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC)

(294 879)

 

— Genomförandeorganet för forskning (REA)

(2 118 080)

 

— Genomförandeorganet för transeuropeiska nät (TEN-T EA)

(454 054)

 

— Det gemensamma företaget för bränslecell- och vätgasteknik (FCH)

(143 912)

 

— Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI)

(231 858)

 

— Det gemensamma företaget en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (Sesar)

(311 809)

 

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (KHIM)

(4 271 005)

 

— Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

(1 531 054)

 

Domstolen

 

17 711 000

Revisionsrätten

 

7 715 532

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

5 974 002

Regionkommittén

 

4 303 311

Europeiska ombudsmannen

 

493 113

Europeiska datatillsynsmannen

 

411 000

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

12 751 541

 

Totalt

437 655 803

4 1 1   Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

77 713 938

80 385 060

76 367 682,08

Anmärkningar

Intäkten utgörs av inbetalningen till Europeiska unionen av det försäkringstekniska värdet eller det schablonmässiga återköpsvärdet för de pensionsrättigheter som tjänstemännen förvärvat i sina tidigare arbeten.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Parlamentet

 

9 134 938

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

66 779 000

Europeiska unionens domstol

 

500 000

Revisionsrätten

 

1 300 000

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

77 713 938

4 1 2   Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

110 000

105 000

57 339,85

Anmärkningar

Tjänstemän och övriga anställda som av personliga skäl tar tjänstledigt får fortsätta att förvärva pensionsrättigheter under förutsättning att de också står för kostnaden av arbetsgivarens bidrag.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Parlamentet

 

10 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

100 000

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

110 000

KAPITEL 4 2 —   ÖVRIGA AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMEN

4 2 0   Arbetsgivaravgift till pensionssystemet från decentraliserade organ och internationella organisationer

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

13 123 267

11 476 650

7 891 672,96

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av arbetsgivaravgiften till pensionssystemet från de decentraliserade organen och internationella organisationer.

Rättslig grund

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen.

Anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.

Kommissionen

 

13 123 267

4 2 1   Bidrag från parlamentets ledamöter till en pensionsordning

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

820 485,00

Anmärkningar

Denna intäkt utgörs av bidrag från ledamöter i Europaparlamentet till finansieringen av pensionssystemet.

Rättslig grund

De bestämmelser som avser kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet, särskilt bilaga III.

Parlamentet

 

p.m.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONERNAS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

KAPITEL 5 0

5 0 0

Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5 0 0 0

Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

72 027,05

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

39 602,42

5 0 0 2

Inkomster från leveranser av varor till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

362 665,38

 

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

474 294,85

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom

p.m.

p.m.

0,—

5 0 2

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 868 325,21

 

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

2 342 620,06

KAPITEL 5 1

5 1 0

Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

20 015 601,71

5 1 1 1

Återbetalning av hyreskostnader – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 082 853,85

 

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

21 098 455,56

 

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

p.m.

21 098 455,56

KAPITEL 5 2

5 2 0

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionernas konton

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

5 2 1

Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kommissionen

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

5 2 2

Räntor som genereras av förhandsfinansiering

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

5 2 3

Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

 

 

KAPITEL 5 2 TOTALT

57 194 000

68 794 000

107 684 846,69

KAPITEL 5 5

5 5 0

Inkomster från leverans av tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförs till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

14 496 682,85

5 5 1

Inkomster från tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på begäran av tredje man – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

3 289 115,57

 

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

p.m.

17 785 798,42

KAPITEL 5 7

5 7 0

Inkomster från återbetalning av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

41 991 820,80

5 7 1

Inkomster avdelade för specifika syften, i form av belopp som betalats från stiftelser eller som bidrag, gåvor eller legat, inklusive varje institutions inkomster avsatta för särskilda ändamål – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

31 997,47

5 7 2

Återbetalning av sociala utgifter som har uppkommit för en annan institutions räkning

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

140 034 796,82

5 7 4

Inkomst från kommissionens bidrag till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder för kommissionsanställda som arbetar vid unionens delegationer – inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

 

 

 

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

p.m.

182 058 615,09

KAPITEL 5 8

5 8 0

Inkomster från hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

160 148,61

5 8 1

Inkomster från försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

p.m.

p.m.

1 648 018,09

 

KAPITEL 5 8 TOTALT

p.m.

p.m.

1 808 166,70

KAPITEL 5 9

5 9 0

Övriga inkomster från administrativ verksamhet

100 000

100 000

1 746 769,61

 

KAPITEL 5 9 TOTALT

100 000

100 000

1 746 769,61

 

Avdelning 5 – Totalt

57 294 000

68 894 000

334 525 272,13

KAPITEL 5 0 —

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM

KAPITEL 5 1 —

HYRESINKOMSTER

KAPITEL 5 2 —

AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

KAPITEL 5 5 —

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

KAPITEL 5 7 —

ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

KAPITEL 5 8 —

DIVERSE ERSÄTTNINGAR

KAPITEL 5 9 —

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —   INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS EGENDOM (VAROR) OCH FAST EGENDOM

5 0 0   Inkomster från försäljning av lös egendom (varor)

5 0 0 0   Inkomster från försäljning av transportmedel – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

72 027,05

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionernas transportmedel.

Den omfattar också inkomster från avyttring av bokföringsmässigt helt avskrivna fordon som ersätts eller utrangeras.

I enlighet med artikel 18.1 e och ea i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 0 0 1   Inkomster från försäljning av annan lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

39 602,42

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning och inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel.

Den omfattar också inkomster från avyttring av utrustning, installationer och apparatur för vetenskapliga och tekniska ändamål som är bokföringsmässigt helt avskriven och som ersätts eller utrangeras.

I enlighet med artikel 18.1 e och ea i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 0 0 2   Inkomster från leveranser av varor till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

362 665,38

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 0 1   Inkomster från försäljning av fast egendom

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från försäljning av institutionernas fasta egendom.

5 0 2   Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

1 868 325,21

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 j i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Denna artikel inkluderar också inkomster från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

KAPITEL 5 1 —   HYRESINKOMSTER

5 1 0   Inkomster från uthyrning av lös egendom och utrustning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 1 1   Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter

5 1 1 0   Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

20 015 601,71

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 1 1 1   Återbetalning av hyreskostnader – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

1 082 853,85

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

KAPITEL 5 2 —   AVKASTNING AV INVESTERAT OCH UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

5 2 0   Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionernas konton

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

7 194 000

8 794 000

18 390 467,80

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton.

Parlamentet

 

1 300 000

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

5 600 000

Europeiska unionens domstol

 

130 000

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

64 000

Regionkommittén

 

100 000

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

7 194 000

5 2 1   Avkastning av investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på konton för subventionerade organisationer som överförs till kommissionen

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

10 000 000

10 000 000

26 885 559,70

Anmärkningar

Denna artikel innehåller inkomster från ränteåterbetalning från stödmottagande organisationer som satt in förskott från kommissionen på räntebärande konton. Om de lämnas outnyttjade måste dessa förskott med räntan återbetalas till kommissionen.

Kommissionen

 

10 000 000

5 2 2   Räntor som genereras av förhandsfinansiering

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

40 000 000

50 000 000

62 408 819,19

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att ta upp inkomster från räntor på förhandsfinansiering.

I enlighet med artikel 5a i budgetförordningen får belopp som tas upp under denna artikel användas till ytterligare anslag under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Räntor som genererats av förhandsfinansieringen ska således avdelas för det aktuella programmet eller åtgärden och dras av från utbetalningen av det återstående belopp som är förmånstagaren till godo.

I genomförandebestämmelserna till budgetförordningen anges vidare de fall där den behöriga utanordnaren undantagsvis ska begära in sådant räntebelopp på årsbasis.

Kommissionen

 

40 000 000

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 5a.

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1), särskilt artiklarna 4 och 4a.

5 2 3   Inkomster som uppstått på förvaltningskonton – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

 

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd för ränta och andra inkomster som uppstår på förvaltningskonton.

Förvaltningskontona sköts för unionens räkning av internationella finansinstitut (Europeiska investeringsfonden, Europeiska investeringsbanken, Europarådets utvecklingsbank/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling) som handhar unions-/gemenskapsprogram, och de belopp som inbetalas av unionen/gemenskapen kvarstår på kontona fram till dess att de görs tillgängliga för stödmottagarna inom programmet, t.ex. små och medelstora företag eller institutioner som driver projekt i anslutningsländer.

Ränta som uppstår på förvaltningskonton för unions-/gemenskapsprogram används i enlighet med artikel 18.2 i budgetförordningen till ytterligare anslag under de budgetposter som burit de ursprungliga utgifter vilka gett upphov till dessa inkomster.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), särskilt artikel 18.2.

Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

KAPITEL 5 5 —   INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

5 5 0   Inkomster från leverans av tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförs till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

14 496 682,85

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 g i budgetförordningen ska denna inkomst betraktas som en inkomst avsatt för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker på de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.

Parlamentet

 

p.m.

Rådet

 

p.m.

Kommissionen

 

p.m.

Europeiska unionens domstol

 

p.m.

Revisionsrätten

 

p.m.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

p.m.

Regionkommittén

 

p.m.

Europeiska ombudsmannen

 

p.m.

Europeiska datatillsynsmannen

 

p.m.

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder

 

p.m.

 

Totalt

p.m.

5 5 1   Inkomster från tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på begäran av tredje man – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

p.m.

p.m.

3 289 115,57

Anmärkningar

I enlighet med artikel 18.1 e i budgetförordningen ska denna inkomst be