ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.060.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 60

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
5 mars 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014

1

 

 

2011/144/EU

 

*

Rådets beslut av den 15 februari 2011 om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

2

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 221/2011 av den 4 mars 2011 om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som fodertillsats för laxfiskar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, som företräds av DSM Nutritional products Sp. Z o.o) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 222/2011 av den 3 mars 2011 om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2010/11

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 223/2011 av den 4 mars 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2011/27/EU av den 4 mars 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa oryzalin som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG ( 1 )

12

 

*

Kommissionens direktiv 2011/28/EU av den 4 mars 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa indolylsmörsyra som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG ( 1 )

17

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/145/EU

 

*

Beslut nr 1/2011 av AVS–EU-ambassadörskommittén av den 17 februari 2011 om Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2009/564/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för campingplatstjänster (EUT L 196 av den 28.7.2009)

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/1


Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014

Avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014 (1), undertecknat i Bryssel den 28 juli och 19 augusti 2010, kommer provisoriskt att tillämpas i enlighet med artikel 3, tredje stycket i avtalet från och med den 1 januari 2011.


(1)  EUT L 291, 9.11.2010, s. 4.


5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/2


RÅDETS BESLUT

av den 15 februari 2011

om ingående av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

(2011/144/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.6 a iii och 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av avtal om ekonomiskt partnerskap med AVS-länderna.

(2)

Förhandlingarna med Republiken Fijiöarna och Papua Nya Guinea om ett interimsavtal om partnerskap (nedan kallat interimsavtalet) slutfördes den 23 november 2007.

(3)

Interimsavtalet har ännu inte ingåtts. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande regleras det förfarande som ska följas för detta ändamål av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(4)

Interimsavtalet bör därför ingås på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 76.2 i interimsavtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Dagen för ikraftträdande av avtalet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


FÖRORDNINGAR

5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 221/2011

av den 4 mars 2011

om godkännande av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som fodertillsats för laxfiskar (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Products Ltd, som företräds av DSM Nutritional products Sp. Z o.o)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av enzympreparatet 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” för 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 som fodertillsats för laxfiskar.

(4)

Tillsatsen har också godkänts provisoriskt för användning till laxfiskar genom kommissionens förordning (EG) nr 521/2005 (2).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för ansökan om godkännande för 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 för laxfiskar. Europeiska åmyndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 10 november 2010 (3) att 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön om det används på föreslaget sätt och att användning av det kan förbättra fosforutnyttjandet. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Myndigheten bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av Europeiska unionens referenslaboratorium för foder, inrättat i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

Av tydlighetsskäl bör uppgifterna om 6-fytas (EC 3.1.3.26) framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 utgå ur förordning (EG) nr 521/2005.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

I förordning (EG) nr 521/2005 ska artikel 2 och bilaga II utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 84, 2.4.2005, s. 3.

(3)  The EFSA Journal, vol. 8 (2010):12, artikelnr 1915.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurslag eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4a1641(i)

DSM Nutritional Products Ltd, företrädd av DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.

6-fytas

(EC 3.1.3.26)

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av 6-fytas framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223. Minsta aktivitet:

I flytande form: 20 000 FYT (1)/g

 

Beskrivning av det verksamma ämnet

6-fytas framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223

 

Analysmetod  (2)

Kolorimetrisk metod baserad på vanadomolybdats reaktion med oorganiskt fosfat erhållet genom verkan av 6-fytas framställt av Aspergillus oryzae DSM 14223 på ett fytathaltigt substrat (natriumfytat) vid pH 5,5 och 37 °C, som beräknas i förhållandet till en standardkurva för oorganiskt fosfat.

Laxfiskar

750 FYT

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

För användning i foder som innehåller mer än 0,23 % fytinbundet fosfor.

3.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

25 mars 2021


(1)  1 FYT motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol oorganiskt fosfat per minut från natriumfytat vid reaktionsbetingelserna med en fytatkoncentration på 5,0 mM vid pH 5,5 och 37 °C vid inkubering under 30 minuter.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns hos Europeiska unionens referenslaboratorium för foder på följande webbadress: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 222/2011

av den 3 mars 2011

om undantagsåtgärder avseende utsläppande på unionsmarknaden av socker och isoglukos utöver kvoterna under regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 64.2 och 187 jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Världsmarknadspriserna för socker har legat på en konstant hög nivå sedan början av regleringsåret 2010/11. De prognoser som har gjorts på grundval av världsmarknadspriserna på New Yorks terminsmarknad för socker för mars, maj och juli 2011 tyder på att världsmarknadspriset kommer att fortsätta att ligga konstant högt.

(2)

Den sammanlagda negativa skillnaden mellan tillgång och utnyttjande när det gäller socker och isoglukos under de två senaste regleringsåren beräknas till 1,0 miljon ton, vilket visar på de lägsta slutlagren i EU sedan sockerreformen genomfördes 2006. Om importen minskar ytterligare innebär detta ett hot mot sockerförsörjningen på unionens sockermarknad och situationen kan förvärras ytterligare om inte åtgärder vidtas.

(3)

Exporten från Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) och från de minst utvecklade länderna till Europeiska Unionen förväntas inte heller öka på kort sikt.

(4)

Å andra sidan har de goda skördarna i vissa delar av EU gett en produktion utöver den kvot som fastställs i artikel 56 i förordning (EU) nr 1234/2007. En del av detta socker bör göras tillgängligt på EU:s sockermarknad, så att en del av efterfrågan kan tillgodoses och onödiga prisökningar undvikas. Det socker som finns tillgängligt utöver kvoten uppskattas till 0,5 miljoner ton. Uppskattningen tar hänsyn till de åtaganden i form av leveransavtal som sockerproducenterna har gjort i förhållande till vissa industriella användare i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1234/2007, samt till de kvantiteter för vilka exportlicenser redan har utfärdats.

(5)

Genom artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 bemyndigas kommissionen att fastställa överskottsavgiften för socker och isoglukos som produceras utöver kvoterna till en så hög nivå att överskottskvantiteterna inte ackumuleras. Genom artikel 3.1 i kommissionens förordning (EG) nr 967/2006 av den 29 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 318/2006 i fråga om sockerproduktion utöver kvoterna (2) fastställs överskottsavgiften till 500 euro per ton.

(6)

Tack vare de exceptionellt låga sockerförsörjningsnivåerna på den inre marknaden under regleringsåret 2010/11 kan kommissionen som en undantagsåtgärd fastställa överskottsavgiften till noll för en begränsad kvantitet socker som har producerats utöver kvoterna, utan att detta innebär någon risk för att kvantiteterna ackumuleras.

(7)

Då det i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs kvoter för både socker och isoglukos bör en liknande åtgärd gälla för en lämplig kvantitet isoglukos som producerats utöver kvoten, med tanke på att isoglukos i viss mån fungerar som ett kommersiellt substitut för socker. För att bevara balansen mellan de båda produkterna bör den kvantitet isoglukos utöver kvoten som får släppas ut på den inre marknaden fastställas på grundval av förhållandet mellan kvoterna för de båda produkterna enligt bilaga VI i förordning (EG) nr 1234/2007.

(8)

Socker- och isoglukosproducenterna bör ansöka till medlemsstaternas behöriga myndigheter om licenser som styrker att de får sälja vissa kvantiteter som producerats utöver kvoterna på unionsmarknaden.

(9)

Genom att det fastställs övre gränser för hur stora kvantiteter en enskild producent kan ansöka om, och genom att licenserna begränsas till att endast omfatta producentens egen tillgängliga produktion, bör det vara möjligt att förhindra spekulation inom ramen för det system som inrättas genom denna förordning.

(10)

Det bör endast vara möjligt att ansöka fram till slutet av juni och giltighetstiden bör vara begränsad. Detta bör snabbt göra kvantiteterna tillgängliga på unionsmarknaden.

(11)

Genom ansökningarna bör sockerproducenterna förbinda sig att betala minimipriset för de sockerbetor som används för att producera det socker som ansökan avser.

(12)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör underrätta kommissionen om de ansökningar som de får in.

(13)

Kommissionen bör säkra att det endast utfärdas licenser inom de kvantitativa begränsningar som fastställs i denna förordning. Vid behov bör kommissionen därför kunna fastställa en tilldelningskoefficient som kan tillämpas på de ansökningar som har kommit in.

(14)

Medlemsstaterna bör omedelbart underrätta den sökande om huruvida dennas ansökan har godkänts i sin helhet eller bara till viss del.

(15)

Eftersom en överskottsavgift enligt artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska tas ut för kvantiteter som släpps ut på unionsmarknaden utöver licenserna bör det, av konsekvensskäl, föreskrivas att varje sökande som inte uppfyller åtagandet att på unionsmarknaden släppa ut de kvantiteter som licensen omfattar ska erlägga en avgift på 500 euro per ton, vilket bör kunna förhindra missbruk av undantagsåtgärden för utsläpp av socker och isoglukos utöver kvoterna på unionsmarknaden under regleringsåret 2010/11.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillfällig nedsättning av överskottsavgiften

Genom undantag från artikel 3.1 i förordning (EG) nr 967/2006 ska överskottsavgiften för maximalt 500 000 ton socker i vitsockerekvivalenter och 26 000 ton isoglukos i torkad form, som producerats utöver den kvot som anges i bilaga VI till förordning (EG) nr 1234/2007 och som släpps ut på unionsmarknaden under regleringsåret 2010/11, vara 0 euro per ton.

Artikel 2

Licensansökan

1.   För att komma ifråga för de villkor som anges i artikel 1 ska socker- och isoglukosproducenterna ansöka om en licens.

2.   De sökande ska vara företag som producerar bet- eller rörsocker eller isoglukos och som är godkända enligt artikel 57 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som har tilldelats en produktionskvot för regleringsåret 2010/11 i enlighet med artikel 56 i samma förordning.

3.   Varje sökande får endast lämna in en ansökan per produkt och vecka.

4.   Licensansökan ska skickas in per fax eller e-post till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken företaget godkänts. Medlemsstatens behöriga myndigheter får kräva att elektroniska ansökningar är försedda med en sådan avancerad elektronisk signatur av det slag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG (3).

5.   För att kunna behandlas ska en ansökan uppfylla följande krav:

a)

Ansökan ska innehålla följande:

i)

Uppgift om sökandens namn, adress och momsregistreringsnummer.

ii)

Uppgift om de kvantiteter som ansökan avser, uttryckt i ton vitsockerekvivalenter och i ton isoglukos i torkad form.

b)

Den kvantitet socker som ansökan avser får inte överskrida den kvantitet socker utöver kvoten som den sökande har deklarerat som lagerhållning i sin senaste underrättelse enligt artikel 21.1 i kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 (4). Kvantiteten ska minskas med de kvantiteter som ingår i outnyttjade licenser och exportlicenser som redan har utfärdats till sökanden enligt denna förordning eller enligt kommissionens förordning (EG) nr 397/2010 (5). Den kvantitet isoglukos som en ansökan avser får inte överstiga 10 % av den sökandes isoglukoskvot.

c)

Om ansökan avser socker ska den sökande förbinda sig att erlägga minimipriset för sockerbetor enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1234/2007 för de sockerkvantiteter som omfattas av licenser som har utfärdats i enlighet med artikel 6 i denna förordning.

d)

Ansökan ska avfattas på det eller de officiella språken i den medlemsstat där ansökan lämnas in.

6.   Ansökan får inte dras tillbaka eller ändras efter det att den har lämnats in, inte ens om ansökan endast godkänns till viss del.

Artikel 3

Inlämning av ansökningar

Ansökningar om licens kan lämnas in varje vecka från måndag till fredag, kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel), från och med den första måndagen efter det att denna förordning träder i kraft till och med den 24 juni 2011.

Artikel 4

Överföring av uppgifter om ansökningarna från medlemsstaterna

1.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska, på grundval av villkoren i artikel 2, besluta vilka ansökningar som kan godkännas. Om den behöriga myndigheten beslutar att en ansökan inte kan godkännas ska myndigheten omedelbart underrätta den sökande om detta.

2.   Den behöriga myndigheten ska senast på måndagen i varje vecka, per fax eller e-post, underrätta kommissionen om vilka ansökningar som har godkänts under föregående vecka. De medlemsstater som inte tagit emot några ansökningar, men som har socker- och isoglukoskvoter för regleringsåret 2010/11, ska inom samma tidsfrist underrätta kommissionen om att inga ansökningar har inkommit.

3.   Underrättelsernas form och innehåll ska fastställas på grundval av de förlagor som kommissionen tillhandahållit åt medlemsstaterna.

Artikel 5

Överskridande

Om de uppgifter som medlemsstaternas behöriga myndigheterna skickar in i enlighet med artikel 4.2 visar att de kvantiteter som ansökningarna avser överskrider de gränser som anges i artikel 1 ska kommissionen

a)

fastställa en tilldelningskoefficient som medlemsstaten ska tillämpa på de kvantiteter som ingår i var och en av de licensansökningar som medlemsstaten underättat kommissionen om,

b)

avslå de ansökningar som medlemsstaten ännu inte underrättat kommissionen om,

c)

avsluta ansökningsomgången.

Artikel 6

Utfärdande av licenser

1.   Utan hinder av artikel 5 ska medlemsstatens behöriga myndighet varje vecka, från måndag till och med senast fredag, utfärda licenser för de ansökningar för vilka det under den föregående veckan har skickats en underrättelse till kommissionen i enlighet med artikel 4.2.

I bilagan till denna förordning finns en förlaga till licensen.

2.   Varje måndag ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om för vilka kvantiteter socker och/eller isoglukos de har utfärdat licenser under föregående vecka.

Artikel 7

Licensernas giltighetstid

Licenserna ska vara giltiga till och med utgången av månaden efter utfärdandemånaden.

Artikel 8

Överlåtelse av licenser

Varken de rättigheter eller de skyldigheter som följer av en licens får överlåtas.

Artikel 9

Övervakning

1.   De sökande ska lägga till de kvantiteter för vilka de har beviljats licens enligt artikel 6 i denna förordning i de månatliga underrättelserna enligt artikel 21.1 i förordning (EG) nr 952/2006.

2.   Före utgången av den andra månaden efter den månad då licensen utfärdades ska varje sökande, till medlemsstatens behöriga myndighet, lämna in bevis för att samtliga kvantiteter som den sökandes licens omfattar har släppts ut på unionsmarknaden. För kvantiteter som ingår i licensen och som inte släpps ut på unionsmarknaden av andra skäl än force majeure ska det erläggas en avgift på 500 euro per ton. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka kvantiteter som har släppts ut på unionsmarknaden.

3.   Medlemsstaterna ska beräkna och meddela kommissionen skillnaden mellan den totala kvantitet socker och isoglukos som varje producent har producerat utöver kvoten och de kvantiteter som har avsatts av producenterna i enlighet med artikel 4.1 andra stycket i förordning (EG) nr 967/2006. Om de kvantiteter socker eller isoglukos utöver kvoterna som producenten har kvar är mindre än de kvantiteter som producentens ansökan avser ska producenten betala en avgift på 500 euro per ton för mellanskillnaden.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den upphör att gälla den 30 juni 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 22.

(3)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(4)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 39.

(5)  EUT L 115, 8.5.2010, s. 26.


BILAGA

(Förlaga för den licens som avses i artikel 6.1)

LICENS

för nedsättning under regleringsåret 2010/11 av den avgift som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 967/2006

Medlemsstat:

Kvothavare:

 

Produkt:

 

Kvantiteter som ansökan avser:

 

Kvantiteter för vilka licens utfärdas:

 

Under regleringsåret 2010/11 ska den avgift som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 967/2006 inte tas ut för de kvantiteter som denna licens avser, på villkor att de regler som anges i kommissionens förordning (EU) nr 222/2011, särskilt artikel 2.4 c, iakttas.

Underskrift av medlemsstatens behöriga myndighet Datum för utfärdande

Denna licens är giltig till och med utgången av månaden efter utfärdandemånaden.


5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 223/2011

av den 4 mars 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 mars 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

122,2

MA

49,6

TN

92,7

TR

97,6

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

163,5

ZZ

163,5

0709 90 70

MA

33,5

TR

132,7

ZZ

83,1

0805 10 20

EG

55,5

IL

67,8

MA

56,2

TN

51,2

TR

66,0

ZA

37,9

ZZ

55,8

0805 50 10

EG

36,5

MA

45,9

TR

55,6

ZZ

46,0

0808 10 80

CA

126,3

CL

90,0

CN

104,6

MK

54,8

US

102,6

ZZ

95,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

85,9

CN

57,6

US

96,8

ZA

111,2

ZZ

87,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/27/EU

av den 4 mars 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa oryzalin som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3) innehåller närmare bestämmelser för genomförandet av den tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick oryzalin.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 11e i förordning (EG) nr 1490/2002 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapport tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att oryzalin inte skulle införas som verksamt ämne.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Frankrike, som genom förordning (EG) nr 1490/2002 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Frankrike utvärderade de kompletterande uppgifter som den sökande lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 17 augusti 2009. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 6 augusti 2010 fram sin slutsats om oryzalin (6) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport godkändes slutgiltigt den 28 januari 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om oryzalin.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller oryzalin i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Oryzalin bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Därför måste specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt bekräftas av relevanta analysresultat, inklusive uppgifter om föroreningarnas betydelse, vilka av sekretesskäl benämns föroreningarna 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Relevansen av det testmaterial som används i toxicitetsdokumentationen bör bekräftas i förhållande till specifikationen av det tekniska materialet, och det bör ställas krav på uppgifter som bekräftar riskbedömningen för vattenlevande organismer. Under förutsättning att oryzalin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (7) klassificeras som ett ämne som ”misstänks kunna orsaka cancer” ska de berörda medlemsstaterna begära att ytterligare bekräftande uppgifter lämnas om relevansen av metaboliterna OR13 (8) och OR15 (9) och den motsvarande riskbedömningen avseende grundvattnet.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller oryzalin i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (10) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att man ska undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/934/EG fastställs att oryzalin inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser oryzalin i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser oryzalin i bilagan till beslut 2008/934/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller oryzalin som verksamt ämne senast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör oryzalin i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller oryzalin, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller oryzalin i bilaga I till samma direktiv. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller oryzalin som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller oryzalin som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oryzalin”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):9, artikelnr 1707 [59 s.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1707. Finns på www.efsa.europa.eu

(7)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  2-Etyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.

(9)  2-Etyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid.

(10)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”334

Oryzalin

CAS-nr 19044-88-3

CIPAC-nr 537

3,5-Dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamid

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropylamin:

≤ 0,1 mg/kg

Toluen: ≤ 4 g/kg

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om oryzalin, särskilt tilläggen I och II, i den form som slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 28 januari 2011.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till följande:

1.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

2.

Skyddet av vattenlevande organismer samt växter som inte är målarter.

3.

Skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

4.

Risken för växtätande fåglar och däggdjur.

5.

Risken för bin under blomningssäsongen.

Villkoren för godkännande ska vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska genomföra övervakningsprogram för att kontrollera eventuell grundvattenförorening av metaboliterna OR13 (2-Etyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid) och OR15 (2-Etyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid) i utsatta områden, där detta är tillämpligt. De berörda medlemsstaterna ska begära att bekräftande uppgifter om följande lämnas in:

1.

Specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt, med hjälp av relevanta analysresultat, inklusive uppgifter om föroreningarnas betydelse, vilka av sekretesskäl benämns föroreningarna 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12.

2.

Relevansen av det testmaterial som används i toxicitetsdokumentationen i förhållande till specifikationen av det tekniska materialet.

3.

Bedömningen av risken för vattenlevande organismer.

4.

Relevansen av metaboliterna OR13 och OR15, och den motsvarande riskbedömningen avseende grundvattnet, under förutsättning att oryzalin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1) klassificeras som ett ämne som ’misstänks kunna orsaka cancer’.

De berörda medlemsstaterna ska se till att sökanden till kommissionen lämnar uppgifter enligt punkterna 1 och 2 senast den 1 december 2011 och bekräftande uppgifter enligt punkt 3 senast den 31 maj 2013. Uppgifterna enligt punkt 4 ska lämnas inom sex månader efter delgivande av ett beslut om klassificering av oryzalin.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/28/EU

av den 4 mars 2011

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa indolylsmörsyra som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/941/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (2) och (EG) nr 2229/2004 (3) innehåller närmare bestämmelser om genomförandet av den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingick indolylsmörsyra.

(2)

Anmälaren återkallade i enlighet med artikel 24e i förordning (EG) nr 2229/2004 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapporten tagits emot. Följaktligen fastställdes det i kommissionens beslut 2008/941/EG av den 8 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) att indolylsmörsyra inte skulle införas som verksamt ämne.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad sökanden) har i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnat in en ny ansökan och begärt ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Frankrike, som genom förordning (EG) nr 2229/2004 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/941/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven gällande innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Frankrike utvärderade de kompletterande uppgifter som sökanden lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 26 januari 2010. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och sökanden för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 3 september 2010 fram sin slutsats om indolylsmörsyra (6) för kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport godkändes slutgiltigt den 28 januari 2011 i form av kommissionens granskningsrapport om indolylsmörsyra.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller indolylsmörsyra i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Indolylsmörsyra bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Man bör därför kräva att sökanden lämnar in ytterligare uppgifter för att bekräfta frånvaron av klastogen potential hos indolylsmörsyra, indolylsmörsyrans ångtryck, och följaktligen en studie av inhalationstoxiciteten, samt den naturliga bakgrundskoncentrationen av indolylsmörsyra i jorden.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller indolylsmörsyra i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (7) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att man ska undvika ytterligare svårigheter förefaller det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/941/EG fastställs att indolylsmörsyra inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser indolylsmörsyra i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/941/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser indolylsmörsyra i bilagan till beslut 2008/941/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller indolylsmörsyra som verksamt ämne senast den 30 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör indolylsmörsyra i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller indolylsmörsyra, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen som alla senast den 31 maj 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp produkten till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller indolylsmörsyra i bilaga I till samma direktiv. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om ett växtskyddsmedel innehåller indolylsmörsyra som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 31 maj 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett växtskyddsmedel innehåller indolylsmörsyra som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 31 maj 2015 eller senast det datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335, 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance indolylbutyric acid”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):9, artikelnr 1720 [42 s.], doi:10.2903/j.efsa.2010.1720. Finns på www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt Iupac

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”333

Indolylsmörsyra

CAS-nr 133-32-4

Cipac-nr 830

4-(1H-indol-3-yl)smörsyra

≥ 994 g/kg

1 juni 2011

31 maj 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne på prydnadsväxter.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om indolylsmörsyra, särskilt tilläggen I och II, i den form som slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 28 januari 2011.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för godkännande ska innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning och riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen.

De berörda medlemsstaterna ska begära in ytterligare uppgifter för att bekräfta

a)

frånvaron av klastogen potential hos indolylsmörsyra,

b)

indolylsmörsyrans ångtryck, och följaktligen en studie av inhalationstoxiciteten,

c)

den naturliga bakgrundskoncentrationen av indolylsmörsyra i jorden.

De berörda medlemsstaterna ska se till att sökanden inkommer med sådana bekräftande uppgifter till kommissionen senast den 31 maj 2013.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/21


BESLUT nr 1/2011 AV AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN

av den 17 februari 2011

om Republiken Ekvatorialguineas status i förhållande till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet

(2011/145/EU)

AVS–EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1), ändrat för första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet) och ändrat för andra gången i Ouagadougou den 22 juni 2010 (3) (nedan kallat det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 15.3 och 15.4,

med beaktande av AVS–EG-ministerrådets beslut av den 8 mars 2005 om antagande av AVS–EG-ministerrådets arbetsordning (4), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

AVS–EU-partnerskapsavtalet trädde i kraft den 1 juli 2008 i enlighet med artikel 93.3 i det avtalet. Det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 31 oktober 2010.

(2)

Ekvatorialguinea, som undertecknade det AVS–EU-partnerskapsavtalet den 25 juni 2005, har deponerat ratificeringsinstrumentet för avtalet med en reservation som förkastades av unionen och dess medlemsstater genom en skrivelse av den 19 december 2008. I enlighet med artikel 93.4 i det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet är ratificeringen följaktligen inte giltig.

(3)

Enligt artikel 94 i det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet ska varje ansökan om anslutning från en stat inges till och godkännas av ministerrådet.

(4)

I maj 2010 ingav Ekvatorialguinea en ansökan om anslutning enligt artikel 94 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och en begäran om att få observatörsstatus för att kunna delta i de gemensamma institutioner som inrättats genom AVS–EU-partnerskapsavtalet i avvaktan på att anslutningsförfarandet ska avslutas.

(5)

Observatörsstatusen skulle gälla till och med den 30 april 2011. Ekvatorialguinea bör deponera anslutningsakten hos det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalets depositarier, det vill säga Europeiska unionens råds generalsekretariat och AVS-staternas sekretariat senast den dagen.

(6)

I enlighet med artikel 15.4 i AVS–EU-partnerskapsavtalet kom ministerrådet den 21 juni 2010 i Ouagadougou överens om att ge ambassadörskommittén mandat att fatta ett beslut i dess namn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av begäran om anslutning och observatörsstatus

Ekvatorialguineas begäran om att ansluta sig till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, ändrat för första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 och ändrat för andra gången i Ouagadougou den 22 juni 2010 (nedan kallat det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet) godkänns härmed.

Ekvatorialguinea ska beviljas observatörsstatus till och med den 30 april 2011 i förhållande till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet.

Ekvatorialguinea ska deponera anslutningsakten hos det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalets depositarier, det vill säga generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd och AVS-staternas sekretariat, senast den dagen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2011.

På AVS–EU-ministerrådets vägnar av AVS–EU-ambassadörskommittén

GYÖRKÖS P.

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Avtal om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  Avtal om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

(4)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 44.


Rättelser

5.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 60/23


Rättelse till kommissionens beslut 2009/564/EG av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för campingplatstjänster

( Europeiska unionens officiella tidning L 196 av den 28 juli 2009 )

På sidan 55 ska det

i stället för:

”76.   Uttjänta textilier, möbler och andra produkter (upp till 3 poäng)”

vara:

”76.   Uttjänta textilier, möbler och andra produkter (upp till 2 poäng)”