ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.052.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 52

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
25 februari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2011/116/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 december 2010 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

1

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

3

 

 

2011/117/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 januari 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar

33

Avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar

34

 

 

2011/118/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 januari 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

45

Avtal mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

47

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 156/2011 av den 13 december 2010 om fördelning av fiskemöjligheterna enligt protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

66

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/1


RÅDETS BESLUT

av den 13 december 2010

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

(2011/116/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 25 april 2006 antog rådet förordning (EG) nr 805/2006 om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (1) (nedan kallat partnerskapsavtalet).

(2)

Ett protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet (nedan kallat det tidigare protokollet) bifogades partnerskapsavtalet. Det tidigare protokollet löpte ut den 25 februari 2010.

(3)

Unionen har förhandlat med Mikronesiska federationen (nedan kallad Mikronesien) om ett nytt protokoll (nedan kallat protokollet) till partnerskapsavtalet, som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Mikronesiens överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(4)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades protokollet den 7 maj 2010.

(5)

Enligt artikel 15 i protokollet ska protokollet tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas.

(6)

För att säkerställa ett snabbt återupptagande av EU-fartygens fiskeverksamhet är det viktigt att protokollet börjar tillämpas så snart som möjligt, särskilt med tanke på att det tidigare protokollet redan har löpt ut.

(7)

Protokollet bör undertecknas och tillämpas provisoriskt i väntan på att förfarandena för protokollets ingående har avslutats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (nedan kallat protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet (2), i enlighet med artikel 15 i protokollet, i väntan på att de förfaranden som krävs för dess ingående slutförs.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EUT L 151, 6.6.2006, s. 1.

(2)  Dagen för protokollets undertecknande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


PROTOKOLL

om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

Artikel 1

Tillämpningsperiod och fiskemöjligheter

1.   Mikronesiska federationen ska bevilja Europeiska unionens tonfiskfartyg årliga fiskemöjligheter i enlighet med artikel 6 i partnerskapsavtalet om fiske, i överensstämmelse med kapitel 24 i Mikronesiska federationens lag och inom de gränser som anges i de åtgärder för bevarande och förvaltning som har antagits av kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (nedan kallad WCPFC), särskilt bevarande- och förvaltningsåtgärd nr 2008-01.

2.   Under en period av fem år från och med detta protokolls ikraftträdande ska de fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet med artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske omfatta årliga fisketillstånd för fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon för sex notfartyg och tolv långrevsfartyg.

3.   Punkterna 1 och 2 ska tillämpas med förbehåll för artiklarna 5, 6, 8 och 10 i detta protokoll.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning - betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i partnerskapsavtalet om fiske ska, under den period som avses i artikel 1.2, vara 559 000 EUR per år.

2.   Den ekonomiska ersättningen ska omfatta följande:

a)

Ett årligt belopp för tillträdet till Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon på 520 000 EUR motsvarande en referensfångstmängd på 8 000 ton per år minus 111 800 EUR.

b)

Ett specifikt belopp på 150 800 EUR per år till stöd för och för genomförande av Mikronesiska federationens sektoriella fiskeripolitik.

3.   Punkt 1 ska tillämpas med förbehåll för artiklarna 4, 5 och 6 i detta protokoll och artiklarna 13 och 14 i partnerskapsavtalet om fiske.

4.   Om EU-fiskefartygens totala årsfångst av tonfisk i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon överstiger 8 000 ton ska totalbeloppet för den årliga ersättningen ökas med 65 EUR för varje överskjutande ton tonfiskfångst. Det totalbelopp som Europeiska unionen ska betala årligen får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som den ersättning som anges i punkt 2 a. Om de mängder som fångas av EU-fiskefartyg överstiger den mängd som motsvarar en fördubbling av det belopp som anges i punkt 2 a, ska parterna så snart som möjligt samråda för att fastställa det belopp som ska erläggas för den överskjutande mängden.

5.   Betalningen ska ske senast 45 dagar efter det att protokollet till partnerskapsavtalet om fiske har trätt i kraft för det första året och senast på årsdagen för protokollets ikraftträdande för de påföljande åren.

6.   Mikronesiska federationens myndigheter har ensam behörighet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a ska användas.

7.   Den ekonomiska ersättningen ska betalas in till ett konto som öppnats för Mikronesiska federationens regerings räkning vid Bank of FSM Micronesia i Honolulu, Hawaii. Följande kontouppgifter ska gälla:

Bank of FSM Micronesia, Honolulu, Hawaii

Identitetsnummer: 1213-02373

Inbetalningar ska göras till kontonummer 08-18-5018 vid Bank of FSM.

Kontohavare: Mikronesiska federationens regering.

8.   Kopior av kvitton på betalningar och gireringar ska sändas till myndigheten FSM National Oceanic Resource Management Authority (nedan kallad Norma) som bevis på gjorda betalningar.

Artikel 3

Främjande av ansvarsfullt fiske i Mikronesiska federationens vatten

1.   Europeiska unionen och Mikronesiska federationen ska så snart detta protokoll har trätt i kraft och senast tre månader efter den dagen, samråda inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske för att enas om ett flerårigt sektorsprogram och tillämpningsföreskrifter för detta, med bland annat följande innehåll:

a)

Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b inom ramen för de initiativ som genomförs årligen.

b)

Årliga och fleråriga mål för att införa och långsiktigt främja ett hållbart och ansvarsfullt fiske på grundval av de prioriteringar som Mikronesiska federationen uttrycker i sin nationella fiskeripolitik och i annan politik som hänger samman med eller påverkar skapandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

c)

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

2.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet måste godkännas av parterna i den gemensamma kommittén.

3.   Mikronesiska federationen ska varje år besluta om att, vid behov, anslå ett belopp utöver den ekonomiska ersättningen som avses i artikel 2.2 b till genomförandet av det fleråriga programmet. Europeiska unionen ska underrättas om detta anslag. Mikronesiska federationen ska underrätta Europeiska kommissionen om användningen senast 45 dagar före årsdagen för protokollets ikraftträdande.

4.   Om den årliga resultatutvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar det, förbehåller sig Europeiska kommissionen rätten att minska den del av den ekonomiska ersättningen som avses i artikel 2.2 b i protokollet, så att de medel som anslås till programmets genomförande anpassas till resultaten.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete för ansvarsfullt fiske

1.   Parterna förbinder sig att främja ansvarsfullt fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Europeiska unionen och Mikronesiska federationen ska under protokollets giltighetstid se till att fiskeresurserna i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon utnyttjas på ett hållbart sätt.

3.   Parterna förbinder sig att främja samarbete på underregional nivå för ett ansvarsfullt fiske, framför allt inom ramen för WCPFC och övriga berörda underregionala eller internationella organisationer.

4.   Parterna ska i enlighet med artikel 4 i partnerskapsavtalet om fiske, artikel 4.1 i detta protokoll och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning samråda i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske, och, vid behov, anta åtgärder för en hållbar förvaltning av de fiskeresurser i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon som berörs av den verksamhet som bedrivs av de EU-fartyg som har beviljats tillstånd enligt detta protokoll och som beviljats fisketillstånd enligt bilagan.

Artikel 5

Anpassning av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 i detta protokoll får anpassas genom ett gemensamt beslut på villkor att rekommendationerna från WCPFC bekräftar att anpassningen ifråga säkrar en hållbar förvaltning av Mikronesiska federationens resurser. I så fall ska den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a höjas tidsproportionellt.

Artikel 6

Nya fiskemöjligheter

1.   Om EU-fartyg skulle vara intresserade av fiskemöjligheter som inte anges i artikel 1 i detta protokoll ska detta meddelas Mikronesiska federationens myndigheter i form av en intresseanmälan eller förfrågan. Sådana fiskemöjligheter ska endast beviljas i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar och kan komma att fastställas i ett annat avtal.

2.   Parterna kan gemensamt utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte i Mikronesiska federationens fiskezon i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar. För detta ändamål och på grundval av vetenskapliga bedömningar ska parterna samråda på begäran av endera parten och från fall till fall fastställa nya resurser, villkor och andra relevanta parametrar.

3.   Parterna ska utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar och efter att de har enats om detta gemensamt. Tillstånd att utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte ska beviljas på försök under en tidsperiod och från och med ett datum som parterna ska fastställa gemensamt.

4.   Om parterna kommer fram till att det experimentella fisket i vetenskapligt syfte har gett positiva resultat för bevarandet av ekosystemen och levande marina resurser kan EU-fartygen beviljas nya fiskemöjligheter efter samråd mellan parterna.

Artikel 7

Villkor för att få bedriva fiske – exklusivitetsklausul

1.   EU-fartyg får endast bedriva fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon om de har ett fisketillstånd som har utfärdats av Norma enligt detta protokoll.

2.   Norma får utfärda fisketillstånd till EU-fartyg för fiskekategorier som inte omfattas av detta protokoll samt för experimentellt fiske i vetenskapligt syfte. Beviljandet av dessa tillstånd regleras dock av Mikronesiska federationens lagstiftning och båda parter måste ge sitt samtycke.

Artikel 8

Avbrytande och översyn av betalningen av ersättningen

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a och 2.2 b i detta protokoll får ändras eller avbrytas om

a)

onormala förhållanden, med undantag av naturfenomen, hindrar fiskeverksamheten i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, eller

b)

endera parten, till följd av betydande ändringar av de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem, eller

c)

Europeiska unionen konstaterar att Mikronesiska federationen har överträtt avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet

2.   Europeiska unionen förbehåller sig rätten att delvis eller helt avbryta betalningen av den specifika ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 b i detta protokoll om

a)

en utvärdering som görs av den gemensamma kommittén visar att de resultat som uppnåtts inte stämmer överens med vad som planerats, eller

b)

Mikronesiska federationen inte utnyttjar den specifika ekonomiska ersättningen korrekt.

3.   När situationen åter blivit normal, ska betalningen av den ekonomiska ersättningen återupptas sedan de båda parterna efter samråd gemensamt enats om att det är möjligt att återuppta normal fiskeverksamhet.

Artikel 9

Indragning och återlämnande av fisketillstånd

Mikronesiska federationen förbehåller sig rätten att dra in de fisketillstånd som föreskrivs i artikel 1.2 i detta protokoll i följande fall:

a)

Om ett visst fartyg begår en allvarlig överträdelse av Mikronesiska federationen lagar och andra författningar.

b)

Om en fartygsägare inte iakttar en domstolsdom som avgetts för en överträdelse som begåtts av dennes fiskefartyg. Så snart domen iakttas ska fisketillståndet återlämnas till fartyget för den återstående giltighetstiden.

Artikel 10

Avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Tillämpningen av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om

a)

onormala förhållanden, med undantag av naturfenomen, hindrar fiskeverksamheten i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, eller

b)

Europeiska unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 a uteblir av andra orsaker än de som anges i artikel 8 i detta protokoll, eller

c)

det uppstår tvist mellan parterna om tolkningen eller tillämpningen av detta protokoll, eller

d)

endera parten inte följer bestämmelserna i detta protokoll, eller

e)

endera parten, till följd av betydande ändringar av de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem, eller

f)

endera parten konstaterar en överträdelse av avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet.

2.   Protokollets tillämpning kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten mellan parterna betraktas som allvarlig och om samråden mellan parterna inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft.

4.   Vid avbrytande av tillämpningen ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen av protokollet återupptas och den ekonomiska ersättningen ska minskas i tidsproportionellt i förhållande till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 11

Nationella lagar och andra författningar

1.   EU-fartygens verksamhet i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska regleras genom gällande lagar och andra författningar i Mikronesiska federationen, om inte annat följer av partnerskapsavtalet om fiske, detta protokoll och bilagan med tillägg.

2.   Mikronesiska federationen ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella ändringar eller ny lagstiftning på fiskeområdet senast tre månader innan ändringarna eller den nya lagstiftningen träder i kraft.

Artikel 12

Upphävande av det tidigare protokollet

Detta protokoll med sina bilagor upphäver och ersätter det protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen, som trädde i kraft den 26 februari 2007.

Artikel 13

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilagor ska tillämpas under fem år, utom vid uppsägning av protokollet i enlighet med artikel 14.

Artikel 14

Uppsägning

1.   Om endera parten har för avsikt att säga upp protokollet ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen avses träda i kraft. En underrättelse enligt första stycket innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

2.   Betalningen av den ersättning som avses i artikel 2 i detta protokoll för det år då uppsägningen träder i kraft ska minskas tidsproportionellt.

Artikel 15

Provisorisk tillämpning

Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga ska träda i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

BILAGA

VILLKOR FÖR EU-FARTYGENS FISKEVERKSAMHET I MIKRONESISKA FEDERATIONEN

KAPITEL I

FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

AVSNITT 1

Utfärdande av fisketillstånd (licenser)

1.

Endast behöriga fartyg kan erhålla tillstånd för fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

2.

För att ett fartyg ska vara behörigt måste ägaren och befälhavaren ha fullgjort alla tidigare skyldigheter som uppstått genom deras fiskeverksamhet i Mikronesiska federationen inom ramen för avtalet. Fartyget ska ha godkänd status i FFA:s regionala fiskefartygsregister och i WCPFC:s fiskefartygsregister.

3.

Varje EU-fartyg som ansöker om fisketillstånd ska företrädas av ett ombud med hemvist i Mikronesiska federationen. Ombudets namn och adress ska anges i ansökan om fisketillstånd.

4.

Europeiska kommissionen ska, för varje fartyg som vill fiska enligt avtalet och minst 30 dagar före önskat giltighetsdatum, lämna in en ansökan om tillstånd genom ett e-postmeddelande (norma@mail.fm) till förvaltningschefen vid National Oceanic Resource Management Authority (nedan kallad Norma), med kopia till Europeiska unionens delegation med ansvar för Mikronesiska federationen (nedan kallad delegationen).

5.

Ansökan ska lämnas in till förvaltningschefen och ska göras på blanketter som överensstämmer med förlagan i tillägg 1a om det är fråga om en första tillståndsansökan och tillägg 1b om det gäller en förnyelse av ett tillstånd.

6.

Norma ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att uppgifterna i ansökningarna om fisketillstånd behandlas konfidentiellt. Uppgifterna får användas uteslutande inom ramen för tillämpningen av fiskeavtalet.

7.

En ansökan om fisketillstånd ska innehålla följande:

a)

Betalning eller bevis för betalning av avgiften för fisketillståndets giltighetstid.

b)

En kopia av mätbrevet, bestyrkt av flaggmedlemsstaten, med uppgift om fartygets dräktighet uttryckt i GRT eller GT.

c)

Ett nytaget, minst 10 × 15 cm stort, bestyrkt färgfoto av fartyget i dess nuvarande skick, taget från sidan.

d)

Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt de särskilda bestämmelser som gäller för den aktuella fartygstypen i enlighet med detta protokoll.

e)

Ett intyg om att fartyget har godkänd status i FFA:s regionala fiskefartygsregister och i WCPFC:s fiskefartygsregister.

f)

En kopia av försäkringbrevet på engelska, vilket ska vara giltigt under fisketillståndets hela giltighetstid.

g)

Ansökningsavgift på 460 EUR per fartyg eller motsvarande betalningsbevis.

h)

Avgift på 1 500 EUR per fartyg som bidrag till observatörsprogrammet.

8.

Alla avgifter ska betalas in till det konto som öppnats för Mikronesiska federationens regerings räkning vid Bank of FSM Micronesia i Honolulu, Hawaii.

Bank of FSM Micronesia, Honolulu Hawaii

Identitetsnummer: 1213-02373

Inbetalningar ska göras till kontonummer 08-18-5018 vid Bank of FSM.

Kontohavare: Mikronesiska federationens regering.

9.

Avgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom hamnavgifter, serviceavgifter och omlastningsavgifter.

10.

Fisketillstånd ska för alla fartyg utfärdas både i elektronisk form och i pappersformat till fartygsägarna, med kopia till Europeiska kommissionen och delegationen, inom 30 arbetsdagar efter det att förvaltningschefen har mottagit den dokumentation som anges i kapitel I avsnitt I punkt 7 i denna bilaga. Den elektroniska kopian ska ersättas av fisketillståndet i pappersformat så snart detta tas emot.

11.

Fisketillstånd ska beviljas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas.

12.

På begäran av Europeiska unionen och i händelse av bevisad force majeure ska fisketillståndet för ett fartyg ersättas med ett nytt fisketillstånd för ett fartyg av samma kategori som det fartyg som ska ersättas, för fisketillståndets resterande giltighetstid, utan att någon ny avgift behöver betalas. Båda fartygens totala fångst ska beaktas när EU-fartygens fångstnivå beräknas för att fastställa om Europeiska unionen ska göra ytterligare betalningar i enlighet med artikel 2.4 i protokollet.

13.

Det första fartygets ägare ska, via delegationen, lämna tillbaka det fisketillstånd som ska annulleras till förvaltningschefen.

14.

Det nya fisketillståndet ska träda i kraft samma dag som förvaltningschefen utfärdar det och det ska vara giltigt under den period som återstår av det ursprungliga tillståndets giltighetstid. Delegationen ska underrättas om det nya fisketillståndet.

15.

Fisketillståndet ska alltid förvaras ombord på fartyget och ska placeras på en väl synlig plats i styrhytten, utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V avsnitt 3 punkt 1 i denna bilaga. Under en rimlig tid efter det att tillståndet utfärdas, dock högst 45 dagar, och i väntan på att fartyget erhåller originaltillståndet, får ett tillstånd i elektronisk form eller en annan handling som godkänts av förvaltningschefen, betraktas som ett tillräckligt bevis för giltigt tillstånd i samband med kontroll, övervakning och tillsyn inom ramen för detta avtal. Tillståndet i elektronisk form ska ersättas av fisketillståndet i pappersformat så snart detta tas emot.

16.

Parterna ska samarbeta för att främja ett fisketillståndssystem som uteslutande bygger på att all sådan information och dokumentation som avses ovan förmedlas på elektronisk väg. Parterna ska samarbeta för att främja att pappersfisketillståndet så snart som möjligt ersätts med en elektronisk motsvarighet, som förteckningen över fartyg med tillstånd att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt punkt 1 i detta avsnitt.

AVSNITT 2

Villkor för fisketillstånd – avgifter och förskott

1.

Fisketillstånden ska vara giltiga i ett år. De kan förnyas. Fisketillstånden ska förnyas i förhållande till vilket antal fiskemöjligheter som är tillgängliga i enlighet med protokollet.

2.

Avgiften ska vara 35 EUR per ton som fångas i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

3.

Fisketillstånd ska utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till det konto som anges kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga:

a)

15 000 EUR för varje notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en fångst av 428 ton tonfisk och tonfiskliknande arter per år. Under det första år då detta protokoll tillämpas ska de förskottsbetalningar som EU-fartygsägarna redan har erlagt inom ramen för föregående protokoll beaktas, och

b)

4 200 EUR för varje långrevsfartyg, motsvarande avgifterna för en fångst av 120 ton tonfisk och tonfiskliknande arter per år.

4.

Europeiska kommissionen ska senast den 30 juni varje år göra en slutavräkning av de avgifter som ska betalas under fiskeåret för de mängder som fångats under det föregående året på grundval av de fångstdeklarationer som lämnats av varje fartygsägare. Uppgifterna ska bekräftas av de vetenskapliga institut som är ansvariga för att kontrollera Europeiska unionens fångstuppgifter (Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) och Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR)).

5.

Kommissionens avräkning av avgifter ska sändas till förvaltningschefen för granskning och godkännande.

Norma kan inom 30 dagar efter mottagandet ifrågasätta avräkningen och vid meningsskiljaktigheter begära att den gemensamma kommittén sammankallas.

Om inga invändningar framförs inom 30 dagar efter mottagandet av avräkningen, ska avräkningen av avgifter anses vara godkänd av Norma.

6.

Slutavräkningen av avgifter ska samtidigt och utan dröjsmål meddelas till förvaltningschefen, delegationen och till fartygsägarna genom deras nationella administrationer.

7.

Eventuella kompletterande betalningar från fartygsägarna till Mikronesiska federationen ska inom fyrtiofem (45) dagar efter mottagandet av den bekräftade slutliga avräkningen göras till det konto som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga.

8.

Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskottsbelopp som anges i punkt 3 i detta avsnitt, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

KAPITEL II

FISKEZONER OCH FISKEVERKSAMHET

AVSNITT 1

Fiskezoner

1.

De fartyg som anges i artikel 1 i protokollet får bedriva fiskeverksamhet inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, med undantag för territorialvatten och namngivna bankar utmärkta på sjökort enligt följande: DMAHTC NO 81019 (andra utgåvan, mars 1945; aktualiserad den 17 juli 1972, rättad genom NM 3/78 av den 21 juni 1978, DMAHTC NO. 81023 (tredje utgåvan av den 7 augusti 1976) och DMAHATC NO. 81002 (fjärde utgåvan av den 26 januari 1980, rättad genom NM 4/48). Förvaltningschefen ska meddela Europeiska kommissionen eventuella ändringar av dessa stängda områden minst två månader innan ändringarna börjar tillämpas.

2.

Fiske är förbjudet inom två sjömil från förankrade anordningar som samlar fisk och som tillhör Mikronesiska federationen eller en enskild person eller annan aktör, och vars placering ska meddelas med hjälp av geografiska koordinater, samt en sjömil från undervattensrev som är utmärkta på sjökorten i punkt 1.

AVSNITT 2

Fiskeverksamhet

1.

Endast fiske efter tonfisk och tonfiskliknande arter ska vara tillåtet för notfartyg och långrevsfartyg. Tillfälliga bifångster av andra fiskarter än tonfisk ska rapporteras till Norma.

2.

Den fiskeverksamhet som bedrivs av EU-fiskefartyg ska följa kraven i WCPFC:s bevarande- och förvaltningsåtgärder, däribland CMM-2008-01.

3.

Bottenfiske och korallfiske är inte tillåtet inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

4.

EU-fartygen ska ha alla fiskeredskap stuvade när fartygen befinner sig på någon av staternas inre vatten, territorialhavet eller inom en sjömil från undervattensrev.

5.

EU-fartygen ska bedriva all fiskeverksamhet på ett sätt som inte stör det traditionella, lokalbaserade fisket, och de ska släppa alla sköldpaddor, marina däggdjur och revlevande fiskar fria på ett sätt som ger dessa olika typer av fångst största möjliga chans att överleva.

6.

EU-fartygen, deras befälhavare och operatörer ska se till att all fiskeverksamhet bedrivs på ett sätt som inte stör andra fartygs fiskeverksamhet och fiskeredskap.

KAPITEL III

ÖVERVAKNING

AVSNITT 1

Fångstregistrering

1.

Fiskefartygens befälhavare ska i sina fiskeloggböcker registrera den information som anges i tillägg 2a och 2b. Skyldigheten att skicka in fångstuppgifter och loggboksuppgifter elektroniskt ska gälla för fartyg på mer än 24 meter från och med den 1 januari 2010 och därefter stegvis för fartyg på tolv meter från och med 2012. Parterna ska samarbeta för att främja ett system för fångstrapportering som uteslutande bygger på att all sådan information och dokumentation som avses ovan förmedlas på elektronisk väg. Parterna ska samarbeta för att främja att loggböckerna i pappersform snabbt ersätts med elektroniska loggböcker.

2.

Om fartyget inte har gjort någon fiskeinsats en viss dag, eller om en fiskeinsats har gjorts utan fångst, ska fartygets befälhavare registrera detta i den dagliga fångstdeklarationen. Om ingen fiskeverksamhet har bedrivits före midnatt lokal tid en viss dag, ska fartyget ange i fångstdeklarationen att ingen fiskeverksamhet har bedrivits.

3.

Tid och datum för inträde och utträde ur Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska registreras i loggboken omedelbart efter inseglingen respektive utseglingen.

4.

För oavsiktlig bifångst av andra arter än tonfisk ska EU-fartygen rapportera art samt storlek och kvantitet uttryckt i vikt eller antal för varje art i loggboken, oavsett om fångsten förvaras ombord på fartyget eller om den har kastats överbord.

5.

Loggboken ska fyllas i läsligt varje dag och undertecknas av fartygets befälhavare.

AVSNITT 2

Fångstrapportering

1.

För de ändamål som denna bilaga avser ska följande definitioner användas för att avgöra hur länge ett EU-fartygs fiskeresa varar:

a)

Den tid som förflyter mellan inträde i och utträde ur Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, eller

b)

den tid som förflyter mellan inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och en omlastning, eller

c)

den tid som förflyter mellan inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och en landning i en hamn i Mikronesiska federationen.

2.

Alla EU-fartyg som har rätt att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt avtalet ska rapportera sina fångster i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon till förvaltningschefen enligt följande:

a)

Alla undertecknade loggboksutdrag ska via flaggstaternas fiskeövervakningscentrum skickas till Mikronesiska federationens fiskeriövervakningscentrum och till Europeiska kommissionen; fångstdeklarationerna ska skickas på elektronisk väg inom fem dagar efter varje landning eller omlastning.

b)

Ett fartygs befälhavare ska varje vecka skicka en fångstrapport med den information som avses i tillägg 3 del 3 till förvaltningschefen och till Europeiska kommissionen. Veckorapporterna om position och fångst ska förvaras ombord tills att landning och omlastning har avslutats.

3.

Inträde i och utträde ur fiskezonen:

a)

EU-fartygen ska minst 24 timmar i förväg underrätta förvaltningschefen vid förestående inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och omedelbart efter utträde ur zonen. Fartygen ska vid inträde i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon genast underrätta förvaltningschefen via fax eller e-post i enlighet med förlagan i tillägg 3 eller via radio.

b)

Ett fartyg som meddelar utträde ska samtidigt ange sin position samt kvantitet och arter av fångst som förvaras ombord i enlighet med förlagan i tillägg 3. Dessa meddelanden ska helst lämnas via fax, men kan också lämnas via e-post eller radio om fax saknas.

4.

Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat förvaltningschefen ska betraktas som ett fartyg utan fisketillstånd.

5.

Fartygen ska få information om Normas fax- och telefonnummer och e-postadresser i samband med att fisketillstånden utfärdas.

6.

Varje EU-fartyg ska hålla sin loggbok och fångstdeklarationer tillgängliga för kontroll av inspektörer från tillsynsmyndigheter och andra personer och aktörer godkända av Norma.

AVSNITT 3

Fartygsövervakningssystem

1.

Alla EU-fartyg ska rätta sig efter det FFA-system för fartygsövervakning (VMS) som är tillämpligt i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon när de fiskar i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon. Alla EU-fartyg ska ha en av FFA godkänd meddelandeöverföringsenhet (MTU) installerad ombord, vilken ska underhållas och ständigt vara helt funktionsduglig. Fartyget och operatören ska förbinda sig att inte manipulera med, avlägsna eller låta avlägsna meddelandeöverföringsenheten från fartyget efter det att den har installerats, utom för nödvändigt underhåll och reparation. Operatören och varje fartyg ska ha ansvaret för inköp och underhåll av och driftskostnader för meddelandeöverföringsenheten och ska samarbeta fullt ut med NORMA när det gäller dess användning.

2.

Punkt 1 ska inte hindra parterna från att beakta andra möjligheter till fartygsövervakning med hjälp av VMS som är förenliga med WCPFC:s VMS-system.

AVSNITT 4

Landning

1.

EU-fartyg som vill lasta om fångst i hamnar i Mikronesiska federationen ska göra detta i de hamnar som utsetts av Mikronesiska federationen. I tillägg 4 finns en förteckning över de aktuella hamnarna.

2.

Fartygens ägare ska minst 48 timmar i förväg meddela förvaltningschefen och flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll följande uppgifter i enlighet med förlagan i del 4 i tillägg 3: Om landningen görs i en hamn utanför Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska detta meddelas på samma villkor som ovan till den hamnstat där landningen ska äga rum och till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll.

3.

Befälhavare på EU-fartyg som deltar i landning eller omlastning i en hamn i Mikronesiska federationen ska tillåta att inspektörer från Mikronesiska federationen inspekterar operationen och underlätta inspektionen. Efter varje inspektion ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

4.

EU-fartygen får inte lossa fisk eller bifångst i en hamn eller ge bort fisk eller bifångst till någon person eller annan aktör utan skriftligt förhandstillstånd av behörig myndighet i den berörda staten i Mikronesiska federationen och skriftligt förhandsgodkännande från Norma.

AVSNITT 5

Omlastning

1.

EU-fartyg som vill lasta om fångst i Mikronesiska federationens vatten ska göra omlastningen i någon av Mikronesiska federationens utsedda hamnar. I tillägg 4 finns en förteckning över de aktuella hamnarna.

2.

Fartygens ägare ska minst 48 timmar i förväg meddela detta till förvaltningschefen.

3.

Omlastningen ska ses som slutet på en fiskeresa. Fartygen ska därför lämna in sina fångstdeklarationer till förvaltningschefen och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

4.

EU-fartyg som fiskar i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon får under inga omständigheter omlasta sin fångst till havs.

5.

Varje omlastning av fångster som inte avses i punkterna ovan är förbjuden i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon. Överträdelse kan leda till påföljd enligt Mikronesiska federationen lagar och andra författningar.

6.

Befälhavare på EU-fartyg som deltar i omlastning i en hamn i Mikronesiska federationen ska tillåta att inspektörer från Mikronesiska federationen inspekterar operationen och underlätta inspektionen. Efter varje inspektion ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

7.

EU-fartygen får inte lossa fisk eller bifångst i en hamn eller ge bort fisk eller bifångst till någon person eller annan aktör utan skriftligt förhandstillstånd av behörig myndighet i den berörda staten i Mikronesiska federationen och skriftligt förhandsgodkännande från NORMA.

KAPITEL IV

OBSERVATÖRER

1.

I samband med att ansökan om fisketillstånd lämnas in ska varje berört EU-fartyg betala in en särskild avgift för observatörsprogrammet, i enlighet med kapitel I avsnitt 1 punkt 7 h, till det konto som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga.

2.

EU-fartyg som har rätt att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon enligt avtalet ska på nedanstående villkor ta ombord observatörer.

A.

Notfartyg:

När notfartyg från EU fiskar i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska de alltid ha en observatör ombord och denne ska ha utsetts inom ramen för Mikronesiska federationens observatörsprogram eller WCPFC:s regionala observatörsprogram.

B.

Långrevsfartyg:

a)

Förvaltningschefen ska varje år fastställa omfattningen av programmet för observation ombord på grundval av antalet fartyg som har tillstånd att fiska i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och tillståndet för de fiskeresurser som utnyttjas av dessa fartyg. Förvaltningschefen ska följaktligen fastställa antalet eller procentandelen fartyg som ska ha skyldighet att ta ombord en observatör.

b)

Förvaltningschefen ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över observatörer som utsetts för ändamålet. Förteckningarna ska hållas uppdaterade. De ska sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

c)

Förvaltningschefen ska i samband med att fisketillståndet utfärdas, eller senast femton (15) dagar före det datum som planerats för observatörens ombordstigning, meddela de berörda fartygsägarna eller deras ombud att man avser att placera en observatör ombord på fartyget och så snart som möjligt meddela observatörens namn.

d)

Förvaltningschefen ska bestämma hur lång tid observatören ska vara ombord; tiden ska dock normalt inte överstiga den tid som observatören behöver för att fullgöra sina uppgifter. Förvaltningschefen ska underrätta fartygsägarna eller deras ombud om denna tid när han meddelar dem namnet på den observatör som utsetts för placering ombord på det berörda fartyget.

3.

Om inte annat följer av detta kapitel punkt 2.A, ska de berörda fartygsägarna tio dagar före den dag som vid en fiskeresas början planerats för ombordtagning av observatör meddela vilka datum och vid vilka hamnar i Mikronesiska federationen de avser ta ombord observatörer.

4.

Om observatören tas ombord i en utländsk hamn ska resekostnaderna betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en observatör från Mikronesiska federationen ombord lämnar Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända till Mikronesiska federationen så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

5.

Om observatören inte inom sex (6) timmar efter överenskommen tid infinner sig på den plats där han ska gå ombord, ska fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

6.

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter:

a)

Observera fartygens fiskeverksamhet.

b)

Kontrollera fartygens position vid fiske.

c)

Genomföra biologiska provtagningar inom ramen för vetenskapliga program.

d)

Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

e)

Kontrollera fiskeloggbokens fångstuppgifter för Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

f)

Kontrollera bifångsternas procentandel och uppskatta hur stora kvantiteter av säljbara arter av fisk, kräftdjur, bläckfisk och marina däggdjur som kastas överbord.

g)

Meddela fiskeuppgifterna en gång i veckan via radiosändare, även hur stora kvantiteter fångster och bifångster som finns ombord.

7.

Befälhavarna ska tillåta behöriga observatörer att gå ombord på de fartyg som har tillstånd att bedriva fiske inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon och ska göra allt de kan för att säkerställa observatörernas fysiska säkerhet och välbefinnande när de utför sina uppgifter.

a)

Befälhavaren ska tillåta och underlätta observatörens ombordstigning på fartyget för vetenskapliga ändamål, övervakning och andra uppgifter.

b)

Befälhavaren ska underlätta för observatören att få full tillgång till de hjälpmedel och den utrustning ombord på fartyget som observatören anser sig behöva för att utföra sina uppgifter.

c)

Observatören ska ha tillträde till bryggan, till fisk som finns ombord och till utrymmen som används för att förvara, bereda, väga och lagra fisk.

d)

Observatören får ta ett rimligt antal prover och ska ha full tillgång till fartygets dokumentation, inbegripet loggböcker, fångstdeklarationer och andra handlingar, för inspektion och kopiering.

e)

Observatören ska tillåtas att samla in alla andra uppgifter som rör fisket i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

8.

Observatörerna ska under sin vistelse på fartyget

a)

vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att deras närvaro inte hindrar fartygets normala verksamhet, och

b)

respektera material och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

9.

När observationsperioden är avslutad och efter avstämning ska en aktivitetsrapport upprättas, vilken ska undertecknas i närvaro av befälhavaren som får lägga till kompletterande anmärkningar som han anser väsentliga och signera dessa. Kopior av rapporten ska lämnas till befälhavaren när observatören går iland och till delegationen.

10.

Fartygsägaren ska stå för observatörens kost och logi på samma villkor som gäller för befälspersoner.

11.

Observatörens lön och tillhörande sociala avgifter ska betalas av Norma när fartyget bedriver fiske i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

KAPITEL V

KONTROLL OCH TILLSYN

AVSNITT 1

Fartygets identifiering

1.

Av fiske- och sjösäkerhetsskäl ska alla fartyg vara märkta och identifierade i enlighet med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) godkända standardspecifikation för märkning och identifiering av fiskefartyg.

2.

Hamn- eller distriktsbeteckningens bokstäver och siffror ska vara målade eller på annat sätt angivna på båda sidor av fartygets bog, så högt över vattnet som möjligt så att märkningen är klart synlig från havet och luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund de är målade på. Fartygets namn och registreringshamn ska också vara målade på fartygets bog och akter.

3.

Mikronesiska federationen och Europeiska unionen kan om nödvändigt begära att den internationella radioanropssignalen (IRCS), IMO-numret (Internationella sjöfartsorganisationen) eller den externa distriktsbeteckningens bokstäver och siffror målas på styrhyttens tak så att de är tydligt synliga från luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund de är målade på.

a)

Kontrastfärgerna ska vara vitt och svart.

b)

Diskriktsbeteckningens bokstäver och siffror som är målade eller på annat sätt angivna på fartygets skrov får inte kunna tas bort, utplånas, ändras, göras oläsliga, täckas eller gömmas.

4.

Ett fartyg som inte visar sitt namn och radioanropssignal eller signalbokstäver på föreskrivet sätt kan eskorteras till en hamn i Mikronesiska federationen för vidare undersökning.

5.

Varje fartygsoperatör ska säkerställa ständig övervakning av den internationella nöd- och anropsfrekvensen 2 182 kHz (HF) och/eller den internationella säkerhets- och anropsfrekvensen 156,8 MHz (kanal 16, VHF-FM) för att underlätta kommunikationen med Mikronesiska federationens fiskeförvaltnings-, övervaknings- och tillsynsmyndigheter.

6.

Varje fartygsoperatör ska se till att en ny och aktuell utgåva av den internationella signalboken (Interco) finns ombord och att den ständigt är tillgänglig.

AVSNITT 2

Kommunikation med mikronesiska federationens patrullfartyg

1.

Kommunikationen mellan fartyg med tillstånd och Mikronesiska federationens patrullfartyg ska ske med hjälp av internationella signalkoder enligt följande:

Internationell signalkod – Betydelse:

L

Stoppa farten ögonblickligen.

SQ3

Stoppa eller lägg bi. Jag kommer att borda er.

QN

Kom långs sidan på min styrbordssida.

QN1

Kom långs sidan på min babordssida.

TD2

Är ni ett fiskefartyg?

C

Ja.

N

Nej

QR

Jag kan inte komma långs sidan.

QP

Jag kommer långs sidan.

2.

Mikronesiska federationen ska lämna en förteckning över alla patrullfartyg som används för fiskerikontroll till Europeiska kommissionen. Förteckningen ska innehålla samtliga uppgifter om de aktuella fartygen, dvs. namn, flagg, typ, foto, externa identifieringsmärken, IRCS och kommunikationskapacitet.

3.

Patrullfartyg ska vara tydligt märkta och identifierbara som fartyg som används av regeringen/i regeringens tjänst.

AVSNITT 3

Fartygsförteckning

Europeiska kommissionen ska föra en uppdaterad förteckning över fartyg för vilka ett fisketillstånd har utfärdats enligt detta protokoll. Förteckningen ska, så snart den är upprättad och därefter varje gång den uppdateras, skickas till de myndigheter i Mikronesiska federationen som har ansvaret för fiskerikontroll.

AVSNITT 4

Nationella lagar och andra författningar

Ett fartyg och dess operatörer ska strängt iaktta denna bilaga samt Mikronesiska federationens och dess staters lagar och andra författningar. De bör även följa internationella fördrag, konventioner och fiskeriförvaltningsavtal som både Mikronesiska federationen och Europeiska unionen är part i. Bristande efterlevnad av denna bilaga och de lagar och andra författningar som gäller i Mikronesiska federationen och dess stater kan medföra betydande böter och andra civil- och straffrättsliga påföljder.

AVSNITT 5

Kontrollförfaranden

1.

Befälhavare på EU-fartyg som bedriver fiskeverksamhet i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon ska, när som helst då de befinner sig i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon eller på territorialvatten eller inre vatten som tillhör någon av staterna i Mikronesiska federationen, tillåta Mikronesiska federationens behöriga tillsynstjänstemän med ansvar för inspektion och kontroll av fiskeverksamhet att komma ombord, och underlätta utförandet av deras uppgifter.

2.

För att underlätta säkrare inspektion bör bordningen ske efter föregående anmälan som sänds till fartyget, där uppgift om inspektionsfartygets identitet och inspektörens namn ingår.

3.

Tillsynsjänstemännen ska ha full tillgång till fartygets dokumentation, inbegripet loggböcker, fångstdeklarationer och andra handlingar samt till elektronisk utrustning som används för att registrera och lagra data, och fartygets befälhavare ska tillåta sådana behöriga tjänstemän att göra anteckningar på tillstånd utfärdade av Norma eller på andra handlingar som krävs enligt avtalet.

4.

Befälhavaren ska omedelbart följa alla anvisningar som ges av de behöriga tjänstemännen samt bidra till en säker ombordstigning och underlätta deras inspektion av fartyget, redskap, utrustning, dokumentation, fisk och fiskprodukter.

5.

Fartygets befälhavare och besättning får inte angripa, hindra, göra motstånd mot, försena, neka ombordstigning för, skrämma eller störa en behörig tjänsteman i utförandet av dennes uppgifter.

6.

Tjänstemännen ska inte stanna ombord längre än tjänsteutövningen kräver.

7.

Om bestämmelserna i detta kapitel inte efterlevs förbehåller sig Mikronesiska federationen rätten att till dess alla formaliteter uppfyllts dra in fisketillståndet för det fartyg som har brutit mot reglerna och att för fartygsägaren utdöma påföljd enligt Mikronesiska federationens gällande lagar och andra författningar. Europeiska kommissionen ska informeras om detta.

8.

Efter inspektion och kontroll ska ett intyg utfärdas till fartygets befälhavare.

9.

Mikronesiska federationen ska se till att all personal som är direkt involverad i inspektion av fiskefartyg som omfattas av detta avtal har den utbildning som krävs för fiskeriinspektion och att de är insatta i de fisken som berörs. Under inspektion ombord av fiskefartyg som omfattas av detta avtal ska Mikronesiska federationens fiskeriinspektörer se till att besättningen, fartyget och fartygslasten behandlas helt i enlighet med de internationella bestämmelser avseende bordning och inspektion som har fastställts av WCPFC.

AVSNITT 6

Kvarhållande

1.   Kvarhållande av fiskefartyg

a)

Förvaltningschefen ska inom 24 timmar underrätta delegationen om alla kvarhållanden och påföljder för EU-fartyg i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon.

b)

Delegationen ska samtidigt erhålla en kortfattad rapport om de omständigheter och orsaker som ledde till kvarhållandet.

2.   Rapport om kvarhållande

a)

När kontrolltjänstemannen har upprättat en rapport ska fartygets befälhavare underteckna den.

b)

Underskriften ska inte påverka befälhavarens rättigheter eller hans möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

c)

Befälhavaren ska föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av kontrolltjänstemannen. Vid mindre överträdelser kan förvaltningschefen tillåta det kvarhållna fartyget att fortsätta sin fiskeverksamhet.

3.   Samrådsmöte vid kvarhållande

a)

Innan några åtgärder avseende fartygets befälhavare eller besättning eller någon annan åtgärd beträffande fartygets last och utrustning övervägs, med undantag av sådana åtgärder som är nödvändiga för att kunna säkra bevis på en förmodad överträdelse ska, inom en arbetsdag efter det att ovannämnda uppgifter har mottagits, ett samrådsmöte hållas mellan delegationen och förvaltningschefen, eventuellt med deltagande av en företrädare för den berörda flaggmedlemsstaten.

b)

Under mötet ska parterna utbyta alla relevanta handlingar och information som kan bidra till att klarlägga de faktiska omständigheterna. Fartygsägaren eller dennes ombud ska underrättas om resultatet av mötet och om alla åtgärder som kan bli följden av kvarhållandet.

4.   Förlikning efter kvarhållande

a)

Innan domstolsförfarande inleds ska man försöka reglera den förmodade överträdelsen genom ett förlikningsförfarande. Detta förfarande ska avslutas senast fyra (4) arbetsdagar efter kvarhållandet.

b)

Vid förlikning ska bötesbeloppet fastställas i enlighet med Mikronesiska federationens lagar och andra författningar.

c)

Om frågan inte kan lösas genom förlikning och den förs vidare till en behörig juridisk instans, ska fartygsägaren ställa en bankgaranti, vars storlek ska fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom kvarhållandet och de böter och skadestånd som kan bli följden av överträdelsen, till det konto som anges i kapitel I avsnitt 1 punkt 8 i denna bilaga.

d)

Bankgarantin ska vara oåterkallelig tills det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska omedelbart frisläppas om förfarandet avslutas utan fällande dom. Vid en fällande dom som innebär lägre böter än den ställda garantin, ska det resterande beloppet frisläppas av den behöriga juridiska instans som ansvarar för rättsprocessen.

e)

Fartyget ska släppas och dess besättning ska tillåtas att lämna hamnen

1.

så snart de förpliktelser som följer av förlikningen har fullgjorts, eller

2.

så snart den bankgaranti som avses i punkt 4 c har ställts och godkänts av den behöriga juridiska instansen, i väntan på att rättsprocessen slutförs.

KAPITEL VI

MILJÖANSVAR

1.

EU-fartyg ska erkänna behovet av att skydda den ömtåliga marina miljön i Mikronesiska federationens laguner och atoller, och de får inte släppa ut några ämnen som kan skada eller försämra de marina resursernas kvalitet.

2.

Vid bunkring eller annan överföring av produkter som ingår i Förenta nationernas internationella kod för sjötransport av farligt gods (IMDG) under en fiskeresa i Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, ska EU-fartyg rapportera detta i enlighet med förlagan i tillägg 3 del 5.

KAPITEL VII

ANSTÄLLNING AV SJÖMÄN

1.

Varje EU-fartyg från som fiskar enligt avtalet ska förbinda sig att anställa minst en (1) medborgare från Mikronesiska federationen som besättningsman.

2.

Fartygsägarna ska fritt kunna välja vilka sjömän som ska anställas på fartygen bland namnen på en förteckning som tillhandahålls av förvaltningschefen.

3.

Fartygsägaren eller dennes ombud ska meddela förvaltningschefen namnen på de sjömän från Mikronesiska federationen som anställs på fartyget, med uppgift om deras befattning.

4.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla för de sjömän som anställs på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten samt icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

5.

Anställningsavtal för sjömän från Mikronesiska federationen, varav undertecknarna ska ha varsin kopia, ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen och/eller deras fackföreningar eller företrädare i samråd med förvaltningschefen. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av det tillämpliga sociala trygghetssystemet och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

6.

Lönen för sjömän från Mikronesiska federationen ska betalas av fartygsägarna. Innan fisketillstånden utfärdas ska lönen fastställas i samförstånd mellan fartygsägarna eller deras ombud och förvaltningschefen. Lönevillkoren för sjömän från Mikronesiska federationen får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i Mikronesiska federationen och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

7.

Alla sjömän som anställs på EU-fartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstringen ska fartygsägaren automatiskt befrias från sin skyldighet att mönstra på sjömannen.

KAPITEL VIII

OPERATÖRENS ANSVAR

1.

Operatören ska se till att hans fartyg är sjövärdiga och försedda med lämplig livräddnings- och överlevnadsutrustning för alla passagerare och besättningsmedlemmar.

2.

För att skydda Mikronesiska federationen och dess stater, medborgare och invånare, ska operatören se till att fartygen har ett lämpligt heltäckande försäkringsskydd genom en internationellt erkänd försäkringsgivare godtagen av Norma för Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon, inbegripet områden inom laguner och atoller, territorialhavet och undervattensrev, styrkt genom det försäkringsbrev som avses i kapitel 1 avsnitt 1 punkt 7.f i denna bilaga.

3.

Om ett EU-fartyg är inblandat i en sjöolycka eller incident inom Mikronesiska federationens exklusiva ekonomiska zon (inbegripet inre vatten och territorialhavet) som leder till någon typ av skador på miljö, egendom eller personer, ska fartyget och operatören omedelbart meddela Norma och förvaltningschefen för Department of Transportation, Communications and Infrastructure i Mikronesiska federationen.

Tillägg

1.

Fisketillstånd – ansökningsblanketter

a.

Ansökan om fisketillstånd och registrering

b.

Ansökan om förnyat tillstånd

2.

Blanketter för fångstdeklaration

a.

Fiskeloggbok för notfartyg

b.

Fiskeloggbok för långrevsfartyg

3.

Rapportuppgifter

4.

Förteckning över utsedda hamnar i Mikronesiska federationen

Tillägg 1a

Image

Image

Image

Image

Tillägg 1b

Image

Image

Tillägg 2a

Image

Image

Tillägg 2b

Image

Image

Tillägg 3

Image

Image

Image

Image

Tillägg 4

UTSEDDA HAMNAR

1.

Tomil Harbor i staten Yap.

2.

Weno Anchorage i staten Chuuk.

3.

Mesenieng Harbor i staten Pohnpei.

4.

Okat Harbor i staten Kosrae.


25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/33


RÅDETS BESLUT

av den 18 januari 2011

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar

(2011/117/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med beslut 2010/706/EU (1), undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) på unionens vägnar den 17 juni 2010, med förbehåll för att det senare ingås.

(2)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av unionens ståndpunkt i denna fråga.

(3)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Förenade kungariket.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av 28 februari 2002 om en begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(6)

Avtalet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) godkänns härmed.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna den underrättelse som föreskrivs i artikel 14.1 i avtalet för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (4).

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, ska företräda unionen i den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 12 i avtalet.

Artikel 4

Unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén i fråga om antagandet av dess arbetsordning i enlighet med artikel 12.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 januari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EUT L 308, 24.11.2010, s. 1.

(2)  EUT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EUT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad ”unionen”,

och

GEORGIEN

nedan kallade ”parterna”,

SOM ÖNSKAR underlätta de mellanfolkliga kontakterna som en viktig förutsättning för en stabil utveckling av ekonomiska, humanitära, kulturella, vetenskapliga samt övriga förbindelser genom att förenkla utfärdandet av viseringar för georgiska medborgare,

SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR avsikten att på längre sikt införa ett viseringsfritt system för deras medborgare, förutsatt att alla villkor för väl hanterad och säker rörlighet är uppfyllda,

SOM ERINRAR SIG att alla unionsmedborgare från och med den 1 juni 2006 är befriade från viseringskravet när de reser till Georgien för en period av högst 90 dagar eller transiterar genom Georgiens territorium,

SOM ERKÄNNER att om Georgien återinför viseringskrav för unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas georgiska medborgare enligt detta avtal automatiskt, på ömsesidig grundval, att tillämpas på de berörda unionsmedborgarna,

SOM ERINRAR SIG att dessa viseringskrav endast kan återinföras för alla unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare,

SOM ERKÄNNER att förenklade viseringsförfaranden inte bör leda till olaglig migration och som särskilt uppmärksammar säkerhets- och återtagandeaspekterna,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa och protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, som åtföljer fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

SOM BEAKTAR det protokoll om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Syftet med detta avtal är att förenkla utfärdandet av viseringar för vistelser på högst 90 dagar per 180-dagarsperiod för georgiska medborgare.

2.   Om Georgien återinför viseringskravet för alla unionsmedborgare eller vissa kategorier av unionsmedborgare kommer samma förenklade viseringsförfaranden som beviljas georgiska medborgare enligt detta avtal automatiskt, på ömsesidig grundval, att tillämpas på berörda unionsmedborgare.

Artikel 2

Generalklausul

1.   De förenklade viseringsförfaranden som föreskrivs i detta avtal ska endast vara tillämpliga på georgiska medborgare i den mån dessa inte är undantagna från viseringskravet genom bestämmelser i unionens eller medlemsstaternas lagar och andra författningar, detta avtal eller andra internationella avtal.

2.   Den nationella lagstiftningen i Georgien eller medlemsstaterna eller unionens lagstiftning ska vara tillämplig på frågor som inte omfattas av detta avtal, såsom vägran att utfärda visering, erkännande av resehandlingar, bevis för att det finns tillräckliga medel för uppehället samt avvisnings- och utvisningsåtgärder.

Artikel 3

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: en medlemsstat i unionen, med undantag av Danmark, Irland samt Förenade konungariket och Nordirland,

b)   unionsmedborgare: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i a,

c)   georgisk medborgare: en person som innehar ett georgiskt medborgarskap i enlighet med den nationella lagstiftningen,

d)   visering: ett tillstånd som har utfärdats av en medlemsstat för genomresa eller vistelser inom en medlemsstats territorium på högst 90 dagar under en period av 180 dagar från dagen för den första inresan till medlemsstaternas territorium,

e)   lagligen bosatt: en georgisk medborgare som på grundval av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning fått tillstånd eller har rätt att vistas längre tid än 90 dagar inom en medlemsstats territorium.

Artikel 4

Dokument som styrker syftet med resan

1.   För följande kategorier av georgiska medborgare ska följande dokument vara tillräckliga för att motivera syftet med resan till den andra partens territorium:

a)

För nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdpersonen.

b)

För medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan ställd till Georgien, ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom medlemsstaternas territorium:

En skrivelse avfattad av en georgisk myndighet som bekräftar att den sökande är medlem av en georgisk delegation och reser till medlemsstaternas territorium för att delta i ovannämnda evenemang, tillsammans med en kopia av den officiella inbjudan.

c)

För elever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet:

En skriftlig inbjudan eller ett intyg om inskrivning från det universitet eller den högskola eller skola som agerar som värd, eller studentkort eller intyg för de kurser som ska bevistas.

d)

För personer som reser av medicinska skäl och för nödvändiga medföljande personer:

Ett officiellt dokument från den medicinska inrättningen som bekräftar att det finns ett behov av läkarvård vid den inrättningen och av medföljande personer samt bevis för tillräckliga ekonomiska medel att betala läkarvården.

e)

För journalister och ackrediterade personer som medföljer dessa å yrkets vägnar:

Ett intyg eller annat dokument som utfärdats av en yrkesorganisation som styrker att den berörda personen är en kvalificerad journalist eller medföljande person och ett dokument utfärdat av dennes arbetsgivare som anger att syftet med resan är att utföra journalistiskt arbete eller assistera i sådant arbete.

f)

För deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personer:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, behöriga myndigheter, nationella idrottsförbund eller nationella olympiska kommittéer i medlemsstaterna.

g)

För affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer:

En skriftlig inbjudan från en som värd agerande juridisk person eller ett företag, eller ett kontor eller en filial till dessa, statliga eller lokala myndigheter i medlemsstaterna eller en kommitté som anordnar handels- och industriutställningar, konferenser och symposier vilka hålls inom medlemsstaternas territorier, godkänd av Georgiens statliga registreringsmyndighet.

h)

För fria yrkesutövare som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang som anordnas inom medlemsstaternas territorium:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen som bekräftar att personen i fråga deltar i evenemanget.

i)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen, en bekräftelse på att personen företräder organisationen i det civila samhället samt ett intyg på inrättandet av organisationen i fråga från relevant register, som utfärdats av en statlig myndighet i enlighet med nationell lagstiftning.

j)

För personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra:

En skriftlig inbjudan från värdorganisationen att delta i dessa verksamheter.

k)

För chaufförer som utför internationella gods- och passagerartransporter till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Georgien:

En skriftlig inbjudan från den nationella sammanslutning av transportföretag i Georgien som ansvarar för internationell vägtransport med angivande av resornas syfte, längd och frekvens.

l)

För deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter:

En skriftlig inbjudan från förvaltningschefen eller borgmästaren i dessa.

m)

För besök på militära och civila begravningsplatser:

Ett officiellt dokument som bekräftar att graven finns och underhålls samt den sökandes släktband eller annat förhållande till den gravsatte.

2.   Den skriftliga inbjudan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla följande uppgifter:

a)

För den inbjudna personen: för- och efternamn, födelsedatum, kön, medborgarskap, passnummer, resans tidpunkt och syfte, antal inresor och, i förekommande fall, namn på make eller maka och barn som medföljer den inbjudna personen.

b)

För den person som utfärdar inbjudan: för- och efternamn samt adress.

c)

För den juridiska person, det företag eller den organisation som utfärdar inbjudan: fullständiga namn- och adressuppgifter, och

om inbjudan har utfärdats av en organisation eller en myndighet: namn på och befattning för den person som har undertecknat inbjudan,

om den person som utfärdar inbjudan är en juridisk person eller ett företag eller ett kontor eller en filial till dessa, som etablerats inom en medlemsstats territorium: registreringsnummer i enlighet med vad som krävs i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

3.   För de kategorier av personer som anges i punkt 1 i denna artikel ska alla typer av viseringar utfärdas i enlighet med det förenklade förfarandet utan krav på annan motivering, inbjudan eller validering beträffande resans syfte som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning.

Artikel 5

Utfärdande av viseringar för flera inresor

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till fem år för följande kategorier av personer:

a)

Makar och barn (även adopterade), som är under 21 år eller som är underhållsberättigade, vilka besöker georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium, med en giltighetstid som inskränker sig till giltighetstiden för dessa medborgares uppehållstillstånd.

b)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar, konstitutionsdomstolar och högsta domstolar, om dessa inte är undantagna från viseringsplikt genom detta avtal, när de utövar sina ämbeten, med en giltighetstid som inskränker sig till deras ämbetsperiod om denna är kortare än fem år.

c)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Georgien ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

2.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på upp till ett år för följande kategorier av personer, förutsatt att dessa under det föregående året har erhållit minst en visering, som de har använt i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta medlemsstatens territorium och att det finns skäl för att ansöka om en visering för flera inresor:

a)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en offentlig inbjudan ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas av mellanstatliga organisationer inom medlemsstaternas territorium.

b)

För företrädare för organisationer i det civila samhället som regelbundet reser till medlemsstaterna i syfte att delta i utbildning, seminarier och konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

c)

Utövare av fria yrken som deltar i internationella utställningar, konferenser, symposier, seminarier eller andra liknande evenemang och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

d)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra, och som regelbundet reser till medlemsstaterna.

e)

Studerande och forskarstuderande som regelbundet reser i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram.

f)

Deltagare i officiella utbytesprogram som anordnas av vänorter.

g)

Personer som reser av medicinska skäl och nödvändig medföljande personal.

h)

Journalister och ackrediterade personer som medföljer dessa å yrkets vägnar.

i)

Affärsfolk och företrädare för näringslivsorganisationer som regelbundet reser till medlemsstaterna.

j)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och personer som medföljer dessa å yrkets vägnar.

k)

Chaufförer som utför internationell gods- och passagerartransport till medlemsstaternas territorier i fordon registrerade i Georgien.

3.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska utfärda viseringar för flera inresor med en giltighetstid på minst två år och högst fem år till de kategorier av personer som anges i punkt 2 i denna artikel, förutsatt att dessa under de senaste två åren har använt ettåriga viseringar för flera inresor i enlighet med lagstiftningen om inresa till och vistelse inom den besökta medlemsstatens territorium och att skälen för att ansöka om en visering för flera inresor fortfarande är giltiga.

4.   Den sammanlagda vistelsen på medlemsstaternas territorium för de personer som avses i punkterna 1–3 i denna artikel får inte överstiga 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 6

Avgifter för handläggning av viseringsansökningar

1.   Avgiften för handläggning av georgiska medborgares viseringsansökningar ska uppgå till 35 EUR.

Detta belopp får omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4.

Om Georgien återinför viseringskravet för unionsmedborgare får den viseringsavgift som tas ut av Georgien inte vara högre än 35 EUR eller, om avgiften omprövas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14.4, det belopp som överenskommits.

2.   Om en medlemsstat samarbetar med en extern tjänsteleverantör kan en avgift för tilläggstjänster tillkomma. Handläggningsavgiften ska stå i proportion till de kostnader som den externe tjänsteleverantören ådrar sig vid utförandet av sina tjänster och ska inte vara högre än 30 EUR. Den eller de berörda medlemsstaterna ska bibehålla möjligheten för samtliga sökande att lämna in ansökningarna direkt vid medlemsstatens/medlemsstaternas konsulat.

3.   Några avgifter för handläggning av viseringsansökan uttas inte för följande kategorier av personer:

a)

Pensionstagare.

b)

Barn under 12 år.

c)

Ledamöter i nationella och regionala regeringar, författningsdomstolar och högsta domstolar, om de inte är undantagna från viseringskravet genom detta avtal.

d)

Funktionshindrade och nödvändiga medföljande personer.

e)

Nära anhöriga – makar, barn (även adopterade), föräldrar (även förmyndare), far- och morföräldrar samt barnbarn – vilka besöker georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium.

f)

Medlemmar i officiella delegationer som, efter en officiell inbjudan ställd till Georgien ska delta i möten, samråd, förhandlingar eller utbytesprogram, eller i evenemang som anordnas på medlemsstaternas territorium av mellanstatliga organisationer.

g)

Elever, studerande, forskarstuderande och åtföljande lärare som företar resor i studie- eller utbildningssyfte, även inom ramen för utbytesprogram och annan skolrelaterad verksamhet.

h)

Journalister och ackrediterade personer som är medföljande å yrkets vägnar.

i)

Deltagare i internationella idrottsevenemang och medföljande personal.

j)

Företrädare för organisationer i det civila samhället som reser i syfte att delta i utbildning, seminarier eller konferenser, även inom ramen för utbytesprogram.

k)

Personer som deltar i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga verksamheter, inklusive utbytesprogram som anordnas av universitet och andra.

l)

Personer som uppvisat dokument som styrker att de måste företa sin resa av humanitära skäl, vilket inbegriper brådskande medicinsk behandling, och en medföljande person, eller för att närvara vid en nära anhörigs begravning eller för att besöka en nära anhörig som är allvarligt sjuk.

Artikel 7

Ansökningsfrister för viseringar

1.   Medlemsstaternas beskickningar och konsulat ska fatta ett beslut med anledning av en ansökan om utfärdande av visering inom tio kalenderdagar från dagen för mottagandet av ansökan och de dokument som krävs för utfärdande av viseringen.

2.   Tidsfristen för att fatta ett beslut med anledning av en viseringsansökan får förlängas upp till 30 kalenderdagar i enskilda fall, särskilt när det krävs en ytterligare prövning av ansökan.

3.   Tidsfristen för att fatta beslut om en viseringsansökan får i brådskande fall förkortas till två arbetsdagar eller ännu kortare tid.

Artikel 8

Avresa i fall av förlorade eller stulna dokument

Medborgare i unionen och georgiska medborgare som har förlorat eller bestulits på sina identitetshandlingar under vistelsen inom Georgien eller medlemsstaternas territorium får lämna detta territorium på grundval av giltiga identitetshandlingar som berättigar till gränspassage, utfärdade av medlemsstaternas eller Georgiens diplomatiska eller konsulära beskickningar utan någon visering eller annat tillstånd.

Artikel 9

Förlängning av visering vid exceptionella omständigheter

Giltighetstiden och/eller vistelsetiden för en visering som utfärdats till en georgisk medborgare ska förlängas om en medlemsstats centrala myndigheter anser att viseringsinnehavaren har styrkt att det föreligger force majeure eller humanitära skäl som hindrar honom från att lämna medlemsstaternas territorium före utgången av den giltighetstid eller vistelsetid som viseringen medger. En sådan förlängning ska göras kostnadsfritt.

Artikel 10

Diplomatpass

1.   Georgiska medborgare som innehar ett giltigt diplomatpass får resa in på, lämna och transitera genom medlemsstaternas territorium utan visering.

2.   De personer som avses i punkt 1 i denna artikel får vistas på medlemsstaternas territorium under en period av högst 90 dagar per 180-dagarsperiod.

Artikel 11

Viseringars territoriella giltighet

Om inte annat följer av bestämmelser i medlemsstaternas nationella lagar och andra författningar om nationell säkerhet och om inte annat följer av unionens regler om viseringar med begränsad territoriell giltighet, ska georgiska medborgare ha rätt att resa inom medlemsstaternas territorium på lika villkor som unionsmedborgare.

Artikel 12

Gemensam kommitté för handhavandet av avtalet

1.   Parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för unionen och Georgien. Unionen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

2.   Kommittén ska i synnerhet ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till avtalet, samt

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet.

3.   Kommittén ska sammanträda närhelst detta är nödvändigt, på begäran av någon av parterna, dock minst en gång om året.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Detta avtals förhållande till bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och Georgien

Detta avtal ska från och med sitt ikraftträdande ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala eller multilaterala avtal eller arrangemang som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Georgien, i den mån bestämmelserna i de sistnämnda avtalen eller arrangemangen omfattar frågor som tas upp i detta avtal.

Artikel 14

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som anges ovan är avslutade.

2.   Med avvikelse från punkt 1 i denna artikel träder detta avtal i kraft först på dagen för ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande om den dagen infaller efter den dag som avses i punkt 1.

3.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 6.

4.   Detta avtal får ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Ändringarna ska träda i kraft efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

5.   Var och en av parterna får helt eller delvis upphäva detta avtal av skäl som rör den allmänna ordningen, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet av folkhälsan. Beslutet om detta ska anmälas till den andra parten senast 48 timmar innan det träder i kraft. Den part som har avbrutit tillämpningen av avtalet ska omedelbart underrätta den andra parten när skälen för avbrytandet inte längre föreligger.

6.   Var och en av parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

Utfärdat i Bryssel den 17 juni 2010 i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och georgiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image

BILAGA

PROTOKOLL TILL AVTALET OM DE MEDLEMSSTATER SOM INTE TILL FULLO TILLÄMPAR SCHENGENREGELVERKET

De medlemsstater som är bundna av Schengenregelverket men som ännu inte utfärdar Schengenviseringar ska, i avvaktan på att rådet fattar beslut för detta ändamål, utfärda nationella viseringar vilkas giltighet ska inskränkas till deras eget territorium.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 582/2008/EG av den 17 juni 2008 om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier (1) har harmoniserade åtgärder vidtagits för att förenkla transitering för innehavare av Schengenvisering och Schengenuppehållstillstånd genom de medlemsstaters territorium som ännu inte till fullo tillämpar Schengenregelverket.


(1)  EUT L 161, 20.6.2008, s. 30.

GEMENSAM FÖRKLARING RÖRANDE ARTIKEL 10 OM DIPLOMATPASS

Europeiska unionen kan delvis upphäva avtalet, och i synnerhet artikel 10, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 14.5 i detta avtal, om genomförandet av artikel 10 missbrukas av den andra parten eller medför ett hot mot den allmänna säkerheten.

Om genomförandet av artikel 10 upphävs ska båda parterna inleda ett samråd inom ramen för den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet i syfte att lösa de problem som ledde fram till upphävandet.

Båda parterna åtar sig att prioritera en hög grad av dokumentsäkerhet för diplomatpass, främst genom inläggning av biometriska kännetecken. För unionens del kommer detta att säkras genom iakttagande av kraven i förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (1).


(1)  EUT L 385, 29.12.2004, s. 1.

GEMENSAM FÖRKLARING RÖRANDE HARMONISERINGEN AV INFORMATION OM FÖRFARANDEN FÖR UTFÄRDANDE AV VISERING FÖR KORTARE VISTELSE OCH DOKUMENT SOM MÅSTE BIFOGAS VID EN ANSÖKAN OM VISERINGAR FÖR KORTARE VISTELSE

Parterna till detta avtal erkänner vikten av öppenhet för viseringssökande och överväger att eventuellt vidta följande åtgärder:

Att utarbeta grundläggande information för sökande angående förfarandena och villkoren för viseringsansökningar, viseringarna och giltigheten hos de viseringar som utfärdas.

Europeiska unionen kommer att upprätta en förteckning över minimikrav med syftet att georgiska sökande ska få sammanhängande och enhetlig grundläggande information och i princip ställas inför samma krav när det gäller inlämnande av styrkande dokument.

Den information som avses ovan bör få stor spridning (på konsulatens informationstavlor, i broschyrer, på webbplatser, etc.).

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att avtalet inte är tillämpligt på Konungariket Danmarks beskickningar och konsulats förfaranden för utfärdande av viseringar.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Konungariket Danmark och Georgien utan dröjsmål ingår ett bilateralt avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FÖRENADE KUNGARIKET OCH IRLAND

Parterna noterar att avtalet inte är tillämpligt på det territorium som lyder under Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, samt Irland.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Förenade konungariket och Nordirland, samt Irland och Georgien ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Det är därför önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein samt Georgien utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse på liknande villkor som de i avtalet mellan unionen och Georgien.

EUROPEISKA UNIONENS FÖRKLARING OM FÖRENKLADE FÖRFARANDEN FÖR FAMILJEMEDLEMMAR

Europeiska unionen noterar Georgiens förslag om att utvidga definitionen av begreppet familjemedlemmar som bör kunna dra nytta av förenklade viseringsförfaranden, liksom den vikt som Georgien lägger vid att underlätta rörligheten för denna personkategori.

I syfte att underlätta rörligheten för ett större antal personer som har familjeband (särskilt systrar och bröder och deras barn) med georgiska medborgare som är lagligen bosatta inom medlemsstaternas territorium uppmanar Europeiska unionen medlemsstaternas konsulat att fullt ut utnyttja de befintliga möjligheterna i gemenskapens regelverk att förenkla utfärdandet av viseringar för denna personkategori, framför allt genom förenklade krav på dokumentation för de sökande, befrielse från handläggningsavgifter och, i tillämpliga fall, utfärdande av viseringar för flera inresor.

EUROPEISKA UNIONENS FÖRKLARING OM UPPHÄVANDE AV AVTALET OM FÖRENKLADE VISERINGSFÖRFARANDEN

Om Georgien i strid med artikel 1.2 i avtalet återinför viseringskrav för medborgare i en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen, eller för vissa kategorier av dessa medborgare, kommer unionen att upphäva tillämpningen av avtalet.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMARBETET RÖRANDE RESEDOKUMENT

Parterna är överens om att den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med artikel 12 i avtalet i samband med övervakandet av genomförandet av avtalet bör utvärdera effekten av den säkerhetsnivå som tillämpas för respektive resedokument på avtalets funktion. Därför är parterna överens om att regelbundet utbyta information om åtgärder som vidtas för att undvika en onödigt stor ökning av resedokument, utvecklingen av de tekniska säkerhetsaspekterna för resedokument, samt att beakta användaranpassningen i samband med utfärdandet av resedokument.


25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/45


RÅDETS BESLUT

av den 18 januari 2011

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2011/118/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 79.3 jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut 2010/687/EG 8 november 2010 (1) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar (nedan kallat avtalet) på unionens vägnar den 17 juni 2010, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Avtalet bör godkännas.

(3)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Det är lämpligt att införa ett förenklat förfarande för fastställandet av unionens ståndpunkt i denna fråga.

(4)

I enlighet med artikel 3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna underrättelse enligt artikel 23.2 i avtalet, för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet (2).

Artikel 3

Kommissionen ska, biträdd av experter från medlemsstaterna, företräda unionen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 18 i avtalet.

Artikel 4

Unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av dess arbetsordning, i enlighet med artikel 18.5 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 18 januari 2011.

På rådets vägnar

MATOLCSY Gy.

Ordförande


(1)  EUT L 294, 12.11.2010, s. 9.

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen,

och

GEORGIEN,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att stärka sitt samarbete för att kunna bekämpa olaglig invandring mer effektivt,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på Georgiens eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och i en anda av samarbete önskar underlätta transiteringen av dessa personer,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka unionens, dess medlemsstaters och Georgiens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967,

SOM BEAKTAR att Irland, enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte kommer att delta i detta avtal, om det inte meddelar sin önskan att delta, i enlighet med det protokollet.

SOM BEAKTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen av Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte är tillämpliga på Konungariket Danmark, i enlighet med protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   avtalsslutande parter: Georgien och unionen,

b)   georgisk medborgare: varje person som innehar georgiskt medborgarskap,

c)   medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt unionens definition innehar medborgarskap i en medlemsstat,

d)   medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen som är bunden av detta avtal,

e)   tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Georgien eller en av medlemsstaterna,

f)   statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

g)   uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Georgien eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom dess territorium; detta inbegriper inte tillfälliga tillstånd att vistas inom dess territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd,

h)   visering: ett tillstånd som har utfärdats eller ett beslut som har fattats av Georgien eller någon av medlemsstaterna och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

i)   begärande stat: den stat (Georgien eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal,

j)   anmodad stat: den stat (Georgien eller någon av medlemsstaterna) till vilken en ansökan om återtagande i enlighet med artikel 7 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 14 i detta avtal inges,

k)   behörig myndighet: samtliga nationella myndigheter i Georgien eller någon av medlemsstaterna som i enlighet med artikel 19.1 a har till uppgift att genomföra detta avtal,

l)   transitering: en tredjelandsmedborgares eller statslös persons färd genom den anmodade statens territorium under resa från den begärande staten till bestämmelsestaten.

m)   gränsregion: ett område som sträcker sig upp till 5 kilometer från områden som tillhör hamnar, inbegripet tullområden, och internationella flygplatser i medlemsstaterna eller Georgien.

AVSNITT I

GEORGIENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   Georgien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är georgiska medborgare.

2.   Georgien ska även återta

a)

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten eller innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en annan medlemsstat, och

b)

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som anges i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom Georgien territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i den begärande medlemsstaten eller innehar ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av en annan medlemsstat.

3.   Georgien ska även återta personer som efter inresan till en medlemsstats territorium har fråntagits, förverkat eller avsagt sig sitt medborgarskap i Georgien, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av denna medlemsstat.

4.   Efter det att Georgien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska den georgiska behöriga diplomatiska beskickningen eller konsulatet, oavsett vilka önskemål som den person som ska återtas har, så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 90 dagar. Om Georgien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska Georgien anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (1).

5.   Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska Georgiens behöriga beskickning eller konsulat inom tre arbetsdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller vid behov utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om Georgien inom tre arbetsdagar inte har utfärdat det nya resedokumentet eller förlängt dess giltighetstid, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används (2).

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Georgien ska, på begäran av en medlemsstat och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom den begärande medlemsstatens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om återtagande innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av Georgien, eller

b)

olagligt har rest in till en medlemsstats territorium omedelbart efter att ha vistats inom eller transiterat genom georgiskt territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i Georgien, eller

b)

den begärande medlemsstaten har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till landets territorium, såvida inte

i)

denna person innehar en visering eller ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid som utfärdats av Georgien,

ii)

den visering eller det uppehållstillstånd som har utfärdats av den begärande medlemsstaten har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

iii)

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

c)

den anmodade staten har utvisat tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen till hans eller hennes ursprungsstat eller en tredjestat.

3.   När Georgien har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska Georgien så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda ett resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits. Om Georgien inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska landet anses ha godtagit att EU:s enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

AVDELNING II

UNIONENS ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 4

Återtagande av egna medborgare

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Georgien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta varje person som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Georgiens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer är medborgare i den berörda medlemsstaten.

2.   En medlemsstat ska även återta:

a)

underåriga ogifta barn till sådana personer som anges i punkt 1, oavsett barnets födelseort eller medborgarskap, såvida inte barnet har en oberoende rätt att uppehålla sig i Georgien, och

b)

makar, med annat medborgarskap, till sådana personer som avses i punkt 1, förutsatt att de har rätt att resa in till och vistas inom den anmodade medlemsstatens territorium eller kan beviljas sådan rätt, såvida de inte har en oberoende rätt att uppehålla sig i Georgien.

3.   En medlemsstat ska även återta personer som efter inresan till Georgiens territorium har fråntagits eller avsagt sig medborgarskap i en medlemsstat, såvida inte dessa personer åtminstone har utlovats medborgarskap av Georgien.

4.   Efter det att den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska denna medlemsstats behöriga diplomatiska beskickning eller konsulat, oavsett vilka önskemål som den person som ska återtas har, så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda det resedokument som krävs för återtagandet av den berörda personen; detta resedokument ska ha en giltighetstid på 90 dagar. Om den anmodade medlemsstaten inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska landet anses ha godtagit att Georgiens enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

5.   Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom giltighetstiden för det ursprungligen utfärdade resedokumentet, ska den anmodade medlemsstatens behöriga beskickning eller konsulat inom tre arbetsdagar förlänga resedokumentets giltighetstid eller, om så behövs, utfärda ett nytt resedokument med samma giltighetstid. Om den anmodade medlemsstaten inte inom tre arbetsdagar har utfärdat det nya resedokumentet eller förlängt dess giltighetstid, ska medlemsstaten anses ha godtagit att Georgiens enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

Artikel 5

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   En medlemsstat ska, på begäran av Georgien och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta alla tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de villkor som gäller för inresa till eller vistelse eller bosättning inom Georgiens territorium, förutsatt att det bevisas eller på grundval av tillräcklig bevisning skäligen kan antas att dessa personer

a)

vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om återtagande innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olagligt har inrest till Georgiens territorium omedelbart efter att ha vistats på eller transiterat genom den anmodade medlemsstatens territorium.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast har befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

Georgien har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen före eller efter inresan till georgiskt territorium, såvida inte

i)

denna person innehar en visering eller ett uppehållstillstånd med en längre giltighetstid som utfärdats av den anmodade medlemsstaten,

ii)

den visering eller det uppehållstillstånd som har utfärdats av Georgien har erhållits med hjälp av falska eller förfalskade handlingar, eller genom att lämna felaktiga uppgifter, eller

iii)

personen i fråga underlåter att iaktta eventuella villkor som är knutna till viseringen.

c)

den anmodade medlemsstaten har utvisat tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen till hans eller hennes ursprungsstat eller en tredjestat.

3.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 åligger den medlemsstat som utfärdat viseringen eller uppehållstillståndet. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd åligger återtagandeskyldigheten i punkt 1 den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla ska återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst. Om inga sådana dokument kan uppvisas gäller återtagandeskyldigheten i punkt 1 för den medlemsstat från vilken den senaste utresan skedde.

4.   När den anmodade medlemsstaten har lämnat ett positivt svar på ansökan om återtagande ska medlemsstaten så snabbt som möjligt och senast inom tre arbetsdagar utfärda ett resedokument för utvisning för den person vars återtagande har godtagits. Om medlemsstaten inte har utfärdat det nya resedokumentet inom tre arbetsdagar, ska den anses ha godtagit att Georgiens enhetligt utformade resedokument för utvisning används.

AVDELNING III

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDE

Artikel 6

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2 och 5 krävas att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument eller en giltig identitetshandling kan återtagandet av personen ske utan att den begärande staten behöver inge en ansökan om återtagande eller ett skriftligt meddelande i enlighet med artikel 11.1, till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

3.   Om en person har gripits i den begärande statens gränsområde (inbegripet på flygplatser) efter att olagligen ha tagit sig över gränsen direkt från den anmodade statens territorium får den begärande staten, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, inge en ansökan om återtagande inom två dagar från gripandet av den berörda personen (påskyndat förfarande).

Artikel 7

Ansökan om återtagande

1.   Ansökan om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn och födelsedatum samt, om möjligt, födelseort och senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller make.

b)

När det gäller egna medborgare, angivande av på vilket sätt bevis eller tillräcklig bevisning för medborgarskap kommer att tillhandahållas.

c)

När det gäller tredjelandsmedborgare och statslösa personer, angivande av på vilket sätt bevis eller tillräcklig bevisning för uppfyllandet av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olaglig inresa och olaglig vistelse kommer att tillhandahållas.

d)

Ett fotografi av den person som ska återtas.

e)

Fingeravtryck.

2.   Begäran om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Alla andra skydds- eller säkerhetsåtgärder eller uppgifter om personens hälsotillstånd som kan komma att krävas i samband med det enskilda överföringsfallet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökningar om återtagande åtföljer som bilaga 5.

4.   En ansökan om återtagande får inges på olika sätt, även på elektronisk väg.

Artikel 8

Bevismedel rörande medborgarskap

1.   Bevis för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 1 till detta avtal, inbegripet dokument som upphört att gälla högst 6 månader tidigare. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Georgien ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare utredning. Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Tillräcklig bevisning för medborgarskap enligt artiklarna 2.1 och 4.1 kan särskilt lämnas med hjälp av de dokument som förtecknas i bilaga 2 till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska medlemsstaterna och Georgien anse att medborgarskapet är fastställt, såvida de inte kan bevisa annat. Tillräcklig bevisning för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

3.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna 1 och 2 kan uppvisas, eller om de är otillräckliga, ska den anmodade statens behöriga diplomatiska och konsulära beskickningar på den begärande statens ansökan, vilken ingår i ansökan om återtagande, vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål, och senast fyra arbetsdagar från den dag ansökan om återtagande mottogs, höra den person som ska återtas i syfte att fastställa hans eller hennes medborgarskap. Förfarandet för dessa utfrågningar får fastställas i de genomförandeprotokoll som föreskrivs i artikel 19 i detta avtal.

Artikel 9

Bevisning beträffande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 3 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Medlemsstaterna och Georgien ska ömsesidigt erkänna sådana bevis utan att kräva ytterligare undersökning.

2.   Tillräcklig bevisning för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artiklarna 3.1 och 5.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevismedel som anges i bilaga 4 till detta avtal; de kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. När sådan tillräcklig bevisning uppvisas ska medlemsstaterna och Georgien anse att villkoren är uppfyllda, såvida de inte kan bevisa annat.

3.   Olaglig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller nödvändigt tillstånd för att uppehålla sig inom den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument, nödvändig visering eller nödvändigt uppehållstillstånd ska också utgöra tillräcklig bevisning för olaglig inresa, vistelse eller bosättning.

Artikel 10

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast sex månader efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. I de fall där det finns rättsliga eller faktiska hinder för att begäran ska kunna inges i tid ska tidsfristen på den begärande statens begäran förlängas, men endast till dess att hindren inte längre kvarstår.

2.   En ansökan om återtagande ska besvaras skriftligen

a)

inom två arbetsdagar om ansökan omfattas av det påskyndade förfarandet (artikel 6.3), eller

b)

inom 12 kalenderdagar i alla andra fall.

Den angivna tidsfristen ska börja löpa samma dag som begäran om återtagande mottas. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   Om en ansökan om återtagande avslås ska skälen för detta anges skriftligen.

4.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att de tidsfrister som fastställs i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras inom tre månader. Denna tidsfrist ska på ansökan från den begärande staten förlängas med den tid som krävs för att åtgärda rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 11

Överföringsvillkor och transportsätt

1.   Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i den begärande staten, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.2, minst tre arbetsdagar i förväg underrätta de behöriga myndigheterna i den anmodade staten om dagen för överföring, ort för inresa, eventuell eskort och andra uppgifter av betydelse för överföringen.

2.   Transporten kan utföras med flyg eller landvägen. Återsändande med flyg ska inte begränsas till Georgiens eller medlemsstaternas nationella flygbolag utan kan ske med utnyttjande av reguljärt flyg eller, när det gäller medborgare i den anmodade staten, charterflyg. Vid återsändande med eskort ska eskorten inte begränsas till personer bemyndigade av den begärande staten, förutsatt att de är bemyndigade av Georgien eller en medlemsstat.

Artikel 12

Återtagande på felaktiga grunder

Den begärande staten ska ta tillbaka varje person som har återtagits av den anmodade staten om det inom sex månader, och när det gäller tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, inom 12 månader, efter det att den berörda personen har överförts konstateras att kraven i artiklarna 2–5 i detta avtal inte är uppfyllda.

I sådana fall ska procedurreglerna i detta avtal gälla i tillämpliga delar och alla tillgängliga uppgifter avseende den faktiska identiteten och medborgarskapet för den person som ska återtas tillhandahållas.

AVDELNING IV

TRANSITERINGAR

Artikel 13

Principer

1.   Medlemsstaterna och Georgien bör begränsa transiteringen av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer till de fall där sådana personer inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten.

2.   Georgien ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om en medlemsstat begär detta, och en medlemsstat ska tillåta transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer om Georgien begär detta, om den fortsatta resan i eventuella andra transiteringsstater och återtagandet av bestämmelsestaten garanteras.

3.   Georgien eller en medlemsstat kan vägra transitering

a)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen löper verklig risk att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller dödsstraff eller förföljelse på grund av ras, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk övertygelse i bestämmelsestaten eller någon annan transiteringsstat,

b)

om tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen kommer att bli föremål för straffrättsliga påföljder i den anmodade staten eller i någon annan transiteringsstat, eller

c)

av folkhälsoskäl eller av skäl som rör nationell säkerhet, allmän ordning eller andra nationella intressen i den anmodade staten.

4.   Georgien eller en medlemsstat kan återkalla ett utfärdat tillstånd, om det senare uppkommer eller uppdagas sådana omständigheter som avses i punkt 3, vilka lägger hinder i vägen för transiteringen, eller om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten, vid behov och utan dröjsmål, ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 14

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna i den anmodade staten och ska innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering (med flyg eller landvägen), eventuella andra transiteringsstater och avsedd slutdestination.

b)

Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, samt typ av och nummer på resedokument).

c)

Avsedd inreseort, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

d)

En förklaring om att den begärande staten anser att villkoren i artikel 13.2 är uppfyllda och att det inte finns några kända skäl för ett avslag enligt artikel 13.3.

Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökan om transitering medföljer som bilaga 6 till detta avtal.

2.   Den anmodade staten ska inom fem kalenderdagar efter mottagandet av ansökan skriftligen underrätta den begärande staten om inresetillståndet och bekräfta ort och beräknad tidpunkt för inresan eller underrätta den om avslag på begäran om inresetillstånd och om skälen för detta.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som ska återtas jämte eventuell eskort undantas från kravet på att ansöka om visering för flygplatstransitering.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta.

5.   Transitering av personerna ska ske inom 30 dagar efter det att samtycke har givits till begäran.

AVSNITT V

KOSTNADER

Artikel 15

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar de behöriga myndigheternas rätt att av den person som ska återtas eller tredje man kräva återbetalning av de kostnader som är förbundna med återtagandet ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten.

AVSNITT VI

UPPGIFTSSKYDD OCH ICKE-PÅVERKANSKLAUSUL

Artikel 16

Uppgiftsskydd

Överlämnande av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för genomförandet av detta avtal och ska göras av de behöriga myndigheterna i Georgien eller en medlemsstat, beroende på omständigheterna. Bearbetning och behandling av personuppgifter i ett särskilt fall ska vara underställda den nationella lagstiftningen i Georgien och, i de fall där kontrollenheten är en behörig myndighet i en medlemsstat, bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och i den nationella lagstiftning i den berörda medlemsstaten som antagits till följd av det direktivet. Dessutom ska följande principer gälla:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte bearbetas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller ytterligare bearbetas; meddelade personuppgifter får endast röra följande:

i)

Uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller aliasnamn, kön, civilstånd, födelsedatum och födelseort, samt nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

ii)

Pass, identitetskort eller körkort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdande).

iii)

Anhalter och resvägar.

iv)

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de bearbetas ytterligare.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter, när bearbetningen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till bearbetningens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran meddela den underrättande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och om de resultat som uppnåtts av detta.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 17

Icke-påverkansklausul

1.   Detta avtal ska inte påverka unionens, medlemsstaternas och Georgiens rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt folkrätten, särskilt

a)

konventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet av den 31 januari 1967 angående flyktingars rättsliga ställning,

b)

de internationella konventioner som reglerar vilken stat som ansvarar för prövningen av en asylansökan,

c)

Europeiska konventionen av den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och protokollen till denna,

d)

FN:s konvention av den 10 december 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

e)

internationella konventioner om utlämning och transitering,

f)

multilaterala internationella konventioner och avtal som innehåller regler för återtagande av utländska medborgare, exempelvis konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra formella eller informella ordningar.

AVSNITT VII

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 18

Gemensam kommitté för återtagande

1.   De avtalsslutande parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad kommittén) som bland annat ska ha till uppgift

a)

att övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

att besluta om de ordningar som behövs för en enhetlig tillämpning av detta avtal,

c)

att ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 19 i detta avtal upprättas av enskilda medlemsstater och Georgien,

d)

att rekommendera ändringar av detta avtal och dess bilagor.

2.   Kommitténs beslut ska vara bindande för de avtalsslutande parterna.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för Europeiska unionen och Georgien.

4.   Kommittén ska sammanträda när så är nödvändigt på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

5.   Kommittén ska själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

Genomförandeprotokoll

1.   På begäran av en medlemsstat eller Georgien ska Georgien och en medlemsstat upprätta ett genomförandeprotokoll med bland annat bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter, gränspasseringsställen och utbyte av information om kontaktställen,

b)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort,

c)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna 1–4 till detta avtal,

d)

formerna för återtagande enligt det påskyndade förfarandet, och

e)

förfarandet för utfrågningar.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommitté för återtagande som avses i artikel 18 har underrättats.

3.   Georgien samtycker till att tillämpa alla bestämmelser i ett genomförandeprotokoll som upprättas med en medlemsstat även i sina förbindelser med en annan medlemsstat, om denna medlemsstat så begär.

Artikel 20

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 19 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Georgien, såvitt bestämmelserna i dessa är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal.

AVSNITT VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga och inom Georgiens territorium.

2.   Detta avtal ska vara tillämpligt inom Irlands territorium endast efter det att Europeiska unionen har lämnat en underrättelse till Georgien om detta. Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Konungariket Danmarks territorium.

Artikel 22

Ändringar av avtalet

Detta avtal kan komma att ändras och kompletteras genom överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar och tillägg ska upprättas i form av separata protokoll, som ska utgöra en integrerad del av detta avtal och träda i kraft i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 23 i detta avtal.

Artikel 23

Ikraftträdande, giltighetstid och upphörande

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då den sista avtalsslutande parten till den andra har anmält att de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats.

3.   Detta avtal ska vara tillämpligt på Irland den första dagen i den andra månaden efter den dag då en underrättelse enligt artikel 21.2 har lämnats.

4.   Detta avtal ingås på obestämd tid.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom att officiellt underrätta den andra avtalsslutande parten. Avtalet upphör att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 24

Bilagor

Bilagorna 1–6 ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2010 i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och georgiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  I enlighet med vad som fastställs i Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1994.

(2)  Dito.

BILAGA 1

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA BEVIS FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.1)

Alla slag av pass (t.ex. nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass inklusive pass för barn).

Identitetskort (inbegripet tillfälliga och provisoriska).

Intyg om medborgarskap eller andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller klart anges.

BILAGA 2

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKAS UPPVISANDE ANSES VARA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR MEDBORGARSKAP

(ARTIKLARNA 2.1, 4.1 OCH 8.2)

Den anmodade staten är antingen en av medlemsstaterna eller Georgien:

Dokument som anges i bilaga 1 som upphört att gälla mer än sex månader tidigare.

Fotokopior av något av de dokument som anges i bilaga 1 till detta avtal.

Körkort eller fotokopior av körkort.

Födelseattester eller fotokopior av födelseattester.

Identitetskort för företagsanställda eller fotokopior av sådana kort.

Vittnesutsagor.

Förklaringar av den berörda personen samt det språk som han eller hon talar, även fastställt genom ett officiellt testresultat.

Varje annat dokument som kan bidra till fastställandet av den berörda personens medborgarskap.

Tjänsteböcker och militära identitetshandlingar.

Sjöfartsböcker och tjänstgöringsbevis för skeppare.

Passersedel som utfärdats av den anmodade staten.

Den anmodade staten är Georgien:

Bekräftelse av identitet genom sökning i informationssystemet för viseringar (1).

När det gäller medlemsstater som inte använder informationssystemet för viseringar, bekräftelse av identitet på grundval av dessa medlemsstaters register över viseringsansökningar.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.

BILAGA 3

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.1)

Visering och/eller uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

Inrese- och avresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument eller annan bevisning för inresa/avresa (t.ex. fotografi).

BILAGA 4

GEMENSAM FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT VILKA ANSES UTGÖRA TILLRÄCKLIG BEVISNING FÖR UPPFYLLANDE AV VILLKOREN FÖR ÅTERTAGANDE AV TREDJELANDSMEDBORGARE OCH STATSLÖSA PERSONER

(ARTIKLARNA 3.1, 5.1 OCH 9.2)

Beskrivning av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta, författad av de behöriga myndigheterna i den staten.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Rapporter, eller bekräftelse av upplysningar, som lämnats av familjemedlemmar, medresenärer, etc.

Förklaring av den berörda personen.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

Officiella förklaringar av gränsmyndighetens personal och andra vittnen som kan intyga den berörda personens gränspassage.

Officiell förklaring av den berörda personen i rättsliga eller administrativa förfaranden.

Dokument, intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare eller tandläkare, inträdeskort till offentliga eller privata institutioner, biluthyrningskontrakt, kreditkortskvitton, etc.) som tydligt visar att den berörda personen har uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Angivna flyg-, tåg-, buss- eller båtbiljetter eller passagerarlistor som visar att den berörda personen vistats inom den anmodade statens territorium och visar den berörda personens resväg.

BILAGA 5

Image

Image

Image

BILAGA 6

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 3.1 OCH 5.1

Parterna är överens om att en person ska anses ”resa in omedelbart” från Georgiens territorium i den mening som avses i dessa bestämmelser om han eller hon anländer till en medlemsstats territorium, utan att däremellan ha rest in i ett tredjeland eller, om den anmodade staten är en medlemsstat, om han eller hon anländer till Georgiens territorium, utan att däremellan ha rest in i ett tredjeland. Flygplatstransitering i ett tredjeland ska inte betraktas som inresa i detta land.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

De avtalsslutande parterna noterar att detta avtal inte gäller Konungariket Danmarks territorium eller medborgare i Konungariket Danmark. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Georgien och Danmark ingår ett återtagandeavtal med motsvarande innehåll som detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Georgien ingår ett avtal om återtagande med Island och Norge med motsvarande innehåll som i detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SCHWEIZ

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska unionen och Schweiz, särskilt i kraft av avtalet som trädde i kraft den 1 mars 2008 beträffande detta lands associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Georgien ingår ett avtal om återtagande med Schweiz med motsvarande innehåll som i detta avtal.


FÖRORDNINGAR

25.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 52/66


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 156/2011

av den 13 december 2010

om fördelning av fiskemöjligheterna enligt protokollet till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ett nytt protokoll (nedan kallat protokollet) till partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen (1) (nedan kallat avtalet) paraferades den 7 maj 2010. Protokollet ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Mikronesiska federationens överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(2)

Den 13 december 2010 antog rådet beslut 2011/116/EU (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet.

(3)

Det bör fastställas en metod för fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna under den femårspersiod som avses i artikel 13 i protokollet och under den period då det tillämpas provisoriskt.

(4)

I enlighet med artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (3) bör kommissionen, om det visar sig att de fiskemöjligheter som Europeiska unionen tilldelas enligt protokollet inte utnyttjas fullt ut, informera de berörda medlemsstaterna om detta. Om inget svar inkommit inom en tidsfrist som rådet ska fastställa, ska detta ses som en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fiskefartyg inte fullt ut utnyttjar sina fiskemöjligheter under den aktuella perioden. Denna tidsfrist bör fastställas.

(5)

Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)

Notfartyg för tonfiskfiske

Spanien

5 fartyg

Frankrike

1 fartyg

b)

Långrevsfartyg:

Spanien

12 fartyg

2.   Förordning (EG) nr 1006/2008 ska tillämpas, utan att det påverkar bestämmelserna i avtalet och protokollet.

3.   Om ansökningarna om fisketillstånd från de medlemsstater som avses i punkt 1 inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet ska kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla andra medlemsstater i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1006/2008.

Den tidsfrist som avses i artikel 10.1 i den förordningen ska fastställas till 10 arbetsdagar.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EUT L 151, 6.6.2006, s. 3.

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.