ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.031.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 31

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
5 februari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 101/2011 av den 4 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 102/2011 av den 4 februari 2011 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller rumsliga datamängders och datatjänsters interoperabilitet

13

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 103/2011 av den 4 februari 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

35

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 104/2011 av den 4 februari 2011 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

37

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 105/2011 av den 4 februari 2011 om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 31 januari–1 februari 2011 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för februari månad 2011

39

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/79/Gusp av den 4 februari 2011 om genomförande av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

40

 

 

2011/80/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 2011 om tillstånd för utsläppande på marknaden av en fiskpeptidprodukt av Sardinops sagax som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2011) 522]

48

 

 

2011/81/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 2011 om ändring av besluten 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG och 2005/343/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter [delgivet med nr K(2011) 523]  ( 1 )

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 101/2011

av den 4 februari 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Tunisien (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2011/72/Gusp innehåller bestämmelser om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av vissa personer, samt personer med anknytning till dem, som är ansvariga för förskingring av den tunisiska statens medel och som på så sätt berövar den tunisiska befolkningen fördelarna av en hållbar utveckling av landets ekonomi och samhälle och försvårar utvecklingen mot demokrati. Dessa fysiska eller juridiska personer och enheter förtecknas i bilagan till beslutet.

(2)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att se till att alla medlemsstaters ekonomiska aktörer tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(3)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Förordningen bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(4)

Med tanke på det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet som situationen i Tunisien utgör och för att kunna säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagan till beslut 2011/72/Gusp bör det vara rådet som utövar befogenheten att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(5)

Ett led i förfarandet för att ändra förteckningarna i bilaga I till denna förordning bör bestå i att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som finns uppförda på förteckningen informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att inge sina kommentarer. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs bör rådet se över sitt beslut mot denna bakgrund och underrätta personen, enheten eller organet om detta.

(6)

För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen vid tillämpningen av denna förordning måste namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser ska frysas enligt denna förordning offentliggörs. All behandling av personuppgifter bör ske i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3).

(7)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart när den offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med

a)   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

b)   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning,

c)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster,

d)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning,

e)   unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 1.1 i beslut 2011/72/Gusp, av rådet har fastställts vara ansvariga för förskingring av den tunisiska statens medel, samt fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som är associerade med dem och som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I.

3.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 3

1.   Bilaga I ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna och organen tagits upp i förteckningen.

2.   Bilaga I ska också innehålla de uppgifter, när sådana finns tillgängliga, som krävs för att identifiera berörda fysiska eller juridiska personer, enheter och organ. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och id-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ får uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1.   Med avvikelse från artikel 2 kan de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilaga I och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel och ekonomiska resurser, eller

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, i detta fall förutsatt att den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelat alla andra medlemsstater och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

Artikel 5

1.   Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål ett beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, vilket fattades före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 förtecknades i bilaga I, eller för en rättslig eller administrativ dom eller en skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller en dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

Artikel 6

1.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 2.1.

2.   Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot tillgångar som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om sådana transaktioner.

Artikel 7

Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse har som uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

i)

en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska använda tillgångarna eller de ekonomiska resurserna som betalning,

ii)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

b)

Den berörda medlemsstaten har minst två veckor före beviljandet av tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen anmält de omständigheter den har fastställt samt sin avsikt att bevilja tillståndet.

Artikel 8

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med den här förordningen, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Förbudet i artikel 2.2 ska inte medföra ansvar av något slag för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande, om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

Artikel 9

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till den myndighet som enligt de webbplatser som anges bilaga II är behörig i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b)

samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 10

Kommissionen och medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet och domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 11

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

1.   Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana åtgärder som avses i artikel 2.1 ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för upptagande i förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att denna fysiska eller juridiska person eller enhet eller detta organ får tillfälle att inge kommentarer.

3.   Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut och underrätta den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.

4.   Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen så snart denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 14

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 15

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER DE FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER SAMT ENHETER OCH ORGANISATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

 

Namn

Information för identifiering

Skäl

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

F.d. president i Tunisien, född i Hamman-Sousse den 3 september 1936, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, innehar nationellt id-kort nr 00354671.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 oktober 1956, dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 00683530.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 4 mars 1944, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 11 rue de France- Radès Ben Arous, innehar nationellt id-kort nr 05000799.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Sabha-Lybie den 7 januari 1980, son till Yamina SOUIEI, företagsledare, gift med Inès LEJRI, bosatt i Résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. N°25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04524472.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 2 december 1981, son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 04682068.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 16 januari 1987, dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, innehar nationellt id-kort nr 00299177.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 17 juli 1992, dotter till Leïla TRABELSI, bosatt i presidentpalatset, innehar nationellt id-kort nr 09006300.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 5 november 1962, son till Saida DHERIF, företagsledare, bosatt på 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00777029.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 juni 1948, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, delegerad ledare för ett lantbruksföretag, bosatt på 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00104253.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Radès den 19 februari 1953, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, företagsledare, bosatt på 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, innehar nationellt id-kort nr 00403106.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 augusti 1974, son till Najia JERIDI, affärsman, bosatt på 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage, innehar nationellt id-kort nr 05417770.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 april 1950, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, företagsledare, bosatt på 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00178522.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 september 1955, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, verkställande direktör, bosatt på 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05150331.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 27 december 1958, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, marknadsdirektör, bosatt på 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00166569

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisisk medborgare, född i la Marsa den 5 maj 1959, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, verkställande direktör, bosatt på 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00046988.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 1 februari 1960, dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosatt på 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00235016

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisisk medborgare, född den 5 mars 1957, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, arbetar med ett byggföretag, bosatt på 4- rue Ennawras Gammarth supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00547946.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 juli 1973, son till Yamina SOUIEI, chef för ett byggföretag, bosatt i Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05411511.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 juni 1975, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leila TRABELSI), företagsledare, gift med Mourad MEHDOUI, bosatt på 41 rue Garibaldi -Tunis, innehar nationellt id-kort nr°05417907.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 maj 1962, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, verkställande direktör, bosatt på 41 rue Garibaldi - Tunis, innehar nationellt id-.kort nr 05189459.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 18 september 1976, son till Najia JERIDI, direktör, bosatt i lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05412560.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 4 december 1971, dotter till Yamina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 2 rue El Farrouj - la Marsa, innehar nationellt id-kort nr 05418095.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 20 december 1965, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, anställd på Tunisair, bosatt på 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00300638.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisisk medborgare, född den 29 januari 1988, son till Kaouther Feriel HAMZA, verställande direktör för företaget Stafiem - Peugeot, bosatt på 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisisk medborgare, född den 13 januari 1959, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, verkställande direktör, bosatt på rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00400688.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 5 juli 1965, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosatt på 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00589759.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 21 augusti 1971, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, politiskt rådgivare vid utrikesministeriet, innehar nationellt id-kort nr 05409131.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 11 mars 1972, son till Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, verkställande direktör, bosatt på 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04766495.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 8 mars 1963, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, läkare, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00589758.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 13 augusti 1960, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, verkställande direktör, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00642271.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 22 november 1949, son till Selma HASSEN, fotojournalist i Tyskland, bosatt på 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02951793.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 13 mars 1947, gift med Zohra BEN AMMAR, företagsledare, bosatt på rue El Moez - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02800443.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 16 maj 1952, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT, representant för Tunisair, bosatt på 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02914657.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 18 september 1956, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, företagschef, bosatt på avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02804872.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född den 28 oktober 1938, son till Selma HASSEN, pensionär, änkling efter Selma MANSOUR, bosatt på 255 cité El Bassatine - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 028106l4.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 21 oktober 1969, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, företagsledare, bosatt på avenue avenue Hédi Nouira - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04180053.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 29 april 1974, son till Selma MANSOUR, ogift, företagschef, bosatt på 83 Cap Marina - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04186963.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 12 oktober 1972, son till Selma MANSOUR, ogift, arbetar med export och import, bosatt på avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04192479.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 8 mars 1980, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekreterare på ett företag, bosatt på rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 06810509.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 8 oktober 1978, son till Hayet BEN ALI, företagsdirektör, bosatt på 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590835.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 9 augusti 1977, son till Hayet BEN ALI, företagsledare, bosatt på 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590836.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 30 augusti 1982, dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosatt på rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 08434380.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 13 januari 1970, son till Naïma BEN ALI, chef på Tunisair, bosatt i résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, innehar nationellt id-kort nr 05514395.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 22 oktober 1967, son till Naïma BEN ALI, chargé de mission vid transportministeriet, bosatt på 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05504161.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

45.

Montassar Ben Habib Ben .Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 3 januari 1973, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, företagsledare, bosatt på 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05539378.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Paris den 27 oktober 1966, son till Paulette HAZAT, företagsdirektör, bosatt på Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05515496 (dubbelt medborgarskap).

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Paris den 16 april 1971, son till Paulette HAZAT, gift med Amel SAID, företagsledare, bosatt på Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 00297112.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 28 augusti 1974, son till Leila DEROUICHE, marknadsdirektör, bosatt på 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04622472.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE BEHÖRIGA MYNDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA SOM AVSES I ARTIKLARNA 4.1, 5.1, 7 OCH 9.1 a SAMT ADRESS FÖR MEDDELANDEN TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

A.   Behöriga myndigheter i varje medlemsstat

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adress för meddelanden till och annan kommunikation med Europeiska kommissionen

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn +32 22955585

Fax +32 22990873


5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 102/2011

av den 4 februari 2011

om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller rumsliga datamängders och datatjänsters interoperabilitet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (1), särskilt artikel 7.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG när det gäller rumsliga datamängders och datatjänsters interoperabilitet (2) fastställs de tekniska arrangemangen för interoperabilitet för rumsliga data, inklusive definition av kodlistor som ska användas för attribut och sambandsroller för rumsliga objekttyper och datatyper.

(2)

Enligt förordning (EU) nr 1089/2010 måste attribut eller sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper som har en kodlistetyp ha värden som är giltiga enligt den kodlista det gäller.

(3)

Dessa tillåtna värden för kodlistor som definieras i förordning (EU) nr 1089/2010 krävs för genomförande av kraven i den förordningen och bör därför också fastställas i den förordningen.

(4)

Utvecklandet av de kodlistevärden som ingår i denna förordning har följt samma principer rörande användarkrav, referensmaterial, relevanta EU-politikområden eller verksamheter, genomförbarhet och proportionalitet i fråga om sannolika kostnader och nytta, berörda aktörers deltagande, samråd med berörda aktörer och internationella standarder, som de principer som har följts vid utvecklandet av de övriga tekniska arrangemang som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010.

(5)

Förordning (EU) nr 1089/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 22 i direktiv 2007/2/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1089/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   De uppräkningstyper och kodlistor som används i attribut och sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper ska följa de definitioner och omfatta de värden som anges i bilaga II. Uppräkningstypsvärdena och kodlistevärdena är språkneutrala mnemoniska koder för datorer.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

2.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”a)

Kodlistor som inte får utvidgas av medlemsstaterna.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Attribut eller sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper vars typ är en kodlista enligt definitionen i artikel 6.1 a får endast ha värden enligt de förteckningar som specificeras för kodlistan.

Attribut eller sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper vars typ är en kodlista enligt definitionen i artikel 6.1 b får endast ha värden som är giltiga enligt det register där kodlistan förvaltas.”

3.

Bilaga I ska ändras enligt bilaga I till denna förordning.

4.

Bilaga II ska ändras enligt bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  EUT L 323, 8.12.2010, s. 11.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EU) nr 1089/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Alla förekomster av ”Denna kodlista ska förvaltas i ett gemensamt kodlisteregister.” ska ersättas med ”Denna kodlista får inte utvidgas av medlemsstaterna.”

2.

I punkt 4.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan ConditionOfFacilityValue

Värde

Definition

disused

Anläggningen används inte.

functional

Anläggningen är funktionell.

projected

Anläggningen är under planering. Uppförandet har ännu inte inletts.

underConstruction

Anläggningen är under uppförande, ännu inte funktionell. Detta gäller endast det ursprungliga uppförandet av anläggningen, inte underhållsarbete.

3.

I punkt 4.2 ska följande stycken läggas till:

”Denna kodlista får inte utvidgas av medlemsstaterna.

Tillåtna värden för denna kodlista är de tvåställiga landskoder som förtecknas i Publikationshandboken som offentliggörs av Europeiska unionens publikationsbyrå.”

4.

I punkt 5.3.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan ConnectionTypeValue

Värde

Definition

crossBorderConnected

Förbindelse mellan två nätelement i olika nät av samma typ men i närliggande områden. De nätelement som det refereras till representerar olika men rumsligt förbundna verkliga företeelser.

crossBorderIdentical

Förbindelse mellan två nätelement i olika nät av samma typ men i närliggande områden. De nätelement som det refereras till representerar samma verkliga företeelser.

intermodal

Förbindelse mellan två nätelement i olika transportnät som använder olika transportmedel. Förbindelsen representerar en möjlighet för det som transporteras (personer, gods osv.) att byta transportmedel.

5.

I punkt 5.3.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan LinkDirectionValue

Värde

Definition

bothDirections

I båda riktningarna.

inDirection

I länkens riktning.

inOppositeDirection

I länkens motsatta riktning.


BILAGA II

Bilaga II till förordning (EU) nr 1089/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Alla förekomster av ”Denna kodlista ska förvaltas i ett gemensamt kodlisteregister.” ska ersättas med ”Denna kodlista får inte utvidgas av medlemsstaterna.”

2.

I punkt 3.3.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan GrammaticalGenderValue

Värde

Definition

common

”Gemensamt” grammatiskt genus (kombination av ”maskulin” och ”feminin”).

feminine

Feminint grammatiskt genus.

masculine

Maskulint grammatiskt genus.

neuter

Neutralt grammatiskt genus.

3.

I punkt 3.3.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan GrammaticalNumberValue

Värde

Definition

dual

Dubbelt grammatiskt numerus.

plural

Pluralt grammatiskt numerus.

singular

Enkelt grammatiskt numerus.

4.

I punkt 3.3.3 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan NameStatusValue

Värde

Definition

historical

Historiskt namn inte i aktuell användning.

official

Namn i aktuell användning och officiellt godkänt eller fastställt i lag.

other

Aktuellt men inte officiellt eller godkänt namn.

standardised

Namn i aktuell användning, accepterat eller rekommenderat av ett organ som har tilldelats rådgivande funktion och/eller beslutsmakt i frågor om toponomi.

5.

I punkt 3.3.4 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan NamedPlaceTypeValue

Värde

Definition

administrativeUnit

Administrativa enheter som delar upp områden där medlemsstaterna har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå, separerade genom administrativa gränser.

building

Geografisk belägenhet för byggnader.

hydrography

Hydrografiska element, inklusive marina områden och alla andra vattenförekomster och enheter som är relaterade till dem, inklusive huvudavrinningsområden och delavrinningsområden.

landcover

Fysiskt och biologiskt täcke över jordytan inklusive konstgjorda ytor, jordbruksytor, skogar, (halv-)naturliga områden och våtmarker.

landform

Geomorfologisk terrängegenskap.

other

Ett rumsligt objekt som inte ingår bland de andra typerna i kodlistan.

populatedPlace

En plats som bebos av människor.

protectedSite

Ett område som är betecknat eller förvaltas inom ramen för internationell lagstiftning, EU-lagstiftning och medlemsstaternas lagstiftning i syfte att uppnå specifika miljövårdsmål.

transportNetwork

Transportnät längs väg, spår, luft, vatten och kabel samt relaterad infrastruktur. Inkluderar länkar mellan olika nät.

6.

I punkt 3.3.5 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan NativenessValue

Värde

Definition

endonym

Namn på en geografisk lokalitet på ett officiellt eller väletablerat språk som förekommer inom det område där lokaliteten finns.

exonym

Namn som används på ett specifikt språk för en geografisk lokalitet som är belägen utanför det område där språket är vanligt och som har en annan form än endonymen eller endonymerna i det område där den geografiska lokaliteten är belägen.

7.

I punkt 4.4.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AdministrativeHierarchyLevel

Värde

Definition

1stOrder

Högsta nivån i den nationella administrativa hierarkin (landsnivå).

2ndOrder

Andra nivån i den nationella administrativa hierarkin.

3rdOrder

Tredje nivån i den nationella administrativa hierarkin.

4thOrder

Fjärde nivån i den nationella administrativa hierarkin.

5thOrder

Femte nivån i den nationella administrativa hierarkin.

6thOrder

Sjätte nivån i den nationella administrativa hierarkin.

8.

I punkt 5.4.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan GeometryMethodValue

Värde

Definition

byAdministrator

Har beslutats och registrerats manuellt av det adresstilldelningsansvariga officiella organet eller av dataförvaltaren.

byOtherParty

Har beslutats och registrerats manuellt av en annan part.

fromFeature

Har härletts automatiskt från ett annat rumsligt objekt enligt Inspire som är anknutet till adressen eller adresskomponenten.

9.

I punkt 5.4.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan GeometrySpecificationValue

Värde

Definition

addressArea

Position som härletts från det relaterade adressområdet.

adminUnit1stOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på första nivån.

adminUnit2ndOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på andra nivån.

adminUnit3rdOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på tredje nivån.

adminUnit4thOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på fjärde nivån.

adminUnit5thOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på femte nivån.

adminUnit6thOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på sjätte nivån.

building

Position som ska identifiera den relaterade byggnaden.

entrance

Position som ska identifiera ingångsdörr eller -port.

parcel

Position som ska identifiera det relaterade markskiftet.

postalDelivery

Position som ska identifiera en punkt för postutlämning.

postalDescriptor

Position som härletts från det relaterade postkodsområdet.

segment

Position som härletts från det relaterade vägsegmentet.

thoroughfareAccess

Position som ska identifiera tillträdespunkten från vägen.

utilityService

Position som ska identifiera en punkt för utility service (såsom el, gas och vatten).

10.

I punkt 5.4.3 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan LocatorDesignatorTypeValue

Värde

Definition

addressIdentifierGeneral

Adressidentifierare som består av siffror och/eller tecken.

addressNumber

Adressidentifierare som endast består av siffror.

addressNumber2ndExtension

Adressnumrets andra utökning.

addressNumberExtension

Adressnumrets utökning.

buildingIdentifier

Byggnadsidentifierare som består av siffror och/eller tecken.

buildingIdentifierPrefix

Prefix till byggnadsidentifieraren.

cornerAddress1stIdentifier

Adressidentifierare relaterad till den primära vägen i en hörnadress.

cornerAddress2ndIdentifier

Adressidentifierare relaterad till den sekundära vägen i en hörnadress.

entranceDoorIdentifier

Identifierare för ingångsdörr, ingångsport eller ingångspassage under tak.

floorIdentifier

Identifierare för våning eller plan inuti en byggnad.

kilometrePoint

Ett märke vid en väg försett med ett tal som anger det befintliga avståndet mellan vägens startpunkt och märket, uppmätt längs vägen.

postalDeliveryIdentifier

Identifierare för en punkt för postutlämning.

staircaseIdentifier

Identifierare för en trappa, i regel inuti en byggnad.

unitIdentifier

Identifierare för dörr, bostad, svit eller rum inuti en byggnad.

11.

I punkt 5.4.4 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan LocatorLevelValue

Värde

Definition

accessLevel

Lokatorn identifierar ett specifikt tillträde till ett markstycke, en byggnad eller liknande, med användning av ett ingångsnummer eller liknande identifierare.

postalDeliveryPoint

Lokatorn identifierar en punkt för postutlämning.

siteLevel

Lokatorn identifierar ett specifikt markstycke, en specifik byggnad eller liknande egendom, med användning av ett adressnummer, byggnadsnummer, byggnadsnamn eller egendomsnamn.

unitLevel

Lokatorn identifierar en specifik del av en byggnad.

12.

I punkt 5.4.5 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan LocatorNameTypeValue

Värde

Definition

buildingName

Namn på en byggnad eller del av en byggnad.

descriptiveLocator

Narrativ textbeskrivning av belägenheten eller det adresserbara objektet.

roomName

Identifierare för bostad, svit eller rum inuti en byggnad.

siteName

Namn på fastighet, byggnadskomplex eller anläggning.

13.

I punkt 5.4.6 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan PartTypeValue

Värde

Definition

name

Namndelen utgör kärnan eller roten för vägnamnet.

namePrefix

Namndelen används för att skilja åt bindeord utan att ta bort betydelse från vägnamnets kärna.

qualifier

Namndelen kvalificerar vägnamnet.

type

Namndelen indikerar vägens kategori eller typ.

14.

I punkt 5.4.7 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan StatusValue

Värde

Definition

alternative

En allmänt använd adress eller adresskomponent som avviker från masteradressen eller adresskomponenten enligt beslut från det officiella adresstilldelningsansvariga organet eller från dataförvaltaren.

current

Adress eller adresskomponent som enligt det officiella adresstilldelningsansvariga organet är aktuell och giltig eller som dataförvaltaren bedömer vara det lämpligaste populärnamnet för adressen.

proposed

Adress eller adresskomponent som väntar på godkännande från dataförvaltaren eller från det officiella adresstilldelningsansvariga organet.

reserved

Adress eller adresskomponent som har godkänts av det officiella adresstilldelningsansvariga organet eller av dataförvaltaren men som ännu inte har införts.

retired

Adress eller adresskomponent som inte längre finns i dagligt bruk eller som har avskaffats av det officiella adresstilldelningsansvariga organet eller av dataförvaltaren.

15.

I punkt 6.2.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan CadastralZoningLevelValue

Värde

Definition

1stOrder

Högsta nivån (största områdena) i hierarkin för fastighetsindelning, samma som eller motsvarande kommuner.

2ndOrder

Andra nivån i hierarkin för fastighetsindelning.

3rdOrder

Tredje nivån i hierarkin för fastighetsindelning.

16.

I punkt 7.1 ska följande stycken läggas till:

”—

Area Navigation (RNAV): en navigeringsmetod som gör det möjligt för ett luftfartyg att följa valfri flygväg inom täckområdet för ett stationsbundet navigeringshjälpmedel eller inom gränserna för ett slutet (self-contained) hjälpmedels möjligheter eller genom en kombination av dessa.

TACAN-navigering: en navigeringsmetod som gör det möjligt för ett luftfartyg att följa valfri flygväg inom täckområdet för stationsbundna Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)-navigeringshjälpmedel.”

17.

I punkt 7.3.3.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AccessRestrictionValue

Värde

Definition

forbiddenLegally

Tillträde till transportelementet förbjuds i lag.

physicallyImpossible

Tillträde till transportelementet är fysiskt omöjligt på grund av förekomsten av barriärer eller andra fysiska hinder.

private

Tillträde till transportelementet har restriktioner på grund av att det är i privat ägo.

publicAccess

Transportelementet är öppet för allmänheten.

seasonal

Tillträde till transportelementet beror på säsong.

toll

Tillträde till transportelementet är tullkontrollerat.

18.

I punkt 7.3.3.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RestrictionTypeValue

Värde

Definition

maximumDoubleAxleWeight

Fordons största vikt per dubbelaxel som tillåts på ett transportelement.

maximumDraught

Fordons största djupgående som tillåts på ett transportelement.

maximumFlightLevel

Fordons högsta flygnivå som tillåts på ett transportelement.

maximumHeight

Fordons största höjd som kan passera under ett annat objekt.

maximumLength

Fordons största längd som tillåts på ett transportelement.

maximumSingleAxleWeight

Fordons största vikt per enkelaxel som tillåts på ett transportelement.

maximumTotalWeight

Fordons största totalvikt som tillåts på ett transportelement.

maximumTripleAxleWeight

Fordons största vikt per trippelaxel som tillåts på ett transportelement.

maximumWidth

Fordons största bredd som tillåts på ett transportelement.

minimumFlightLevel

Fordons lägsta flygnivå som tillåts på ett transportelement.

19.

I punkt 7.4.2.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AerodromeCategoryValue

Värde

Definition

domesticNational

Flygplats som erbjuder inhemska nationella flygtrafikledningstjänster.

domesticRegional

Flygplats som erbjuder inhemska regionala flygtrafikledningstjänster.

international

Flygplats som erbjuder internationella flygtrafikledningstjänster.

20.

I punkt 7.4.2.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AerodromeTypeValue

Värde

Definition

aerodromeHeliport

Flygplats med landningsplats för helikopter.

aerodromeOnly

Endast flygplats.

heliportOnly

Endast helikopterflygplats.

landingSite

Landningsplats.

21.

I punkt 7.4.2.3. ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AirRouteLinkClassValue

Värde

Definition

conventional

Flygväg med konventionell navigering: flygväg som varken använder områdesnavigering (Area Navigation) eller TACAN-navigering för flygtrafikledningstjänster.

RNAV

Flygväg med områdesnavigering: flygväg som använder områdesnavigering (RNAV) för flygtrafikledningstjänster.

TACAN

TACAN-flygväg: flygväg som använder TACAN-navigering för flygtrafikledningstjänster.

22.

I punkt 7.4.2.4 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AirRouteTypeValue

Värde

Definition

ATS

ATS-flygväg enligt Icao bilaga 11.

NAT

Flygväg över Nordatlanten (del av det organiserade färdlinjesystemet OTS).

23.

I punkt 7.4.2.5 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AirUseRestrictionValue

Värde

Definition

reservedForMilitary

Luftfartsnätobjektet är uteslutande för militärt bruk.

temporalRestrictions

Tillfälliga restriktioner gäller för användningen av luftfartsnätobjektet.

24.

I punkt 7.4.2.6 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AirspaceAreaTypeValue

Värde

Definition

ATZ

Airport Traffic Zone (zon för flygplatstrafik). Luftrum med definierad avgränsning som upprättats kring en flygplats för skydd av flygplatstrafiken.

CTA

Control Area (kontrollområde). Kontrollerat luftrum som sträcker sig uppåt från en angiven gräns ovanför jordytan.

CTR

Control Zone (kontrollzon). Kontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.

D

Danger area (farligt område). Luftrum med definierad avgränsning inom vilket verksamhet som är farlig för flygtrafik kan förekomma vid angivna tider.

FIR

Fligth Information Region (flyginformationsregion). Luftrum av definierad omfattning inom vilket flyginformations- och alarmeringstjänster tillhandahålls. Kan t.ex. användas om tjänster tillhandahålls av flera enheter än en.

P

Prohibited area (skyddsområde). Luftrum med definierad avgränsning över en stats territorium och inom vilket flygtrafik är förbjuden.

R

Restricted area (restriktionsområde). Luftrum med definierad avgränsning över en stats territorium (landområden och territorialvatten) och inom vilket flygtrafik är begränsad på angivna villkor.

TMA

Terminal Control Area (terminalområde). Kontrollområde som i regel upprättas vid sammanflödande ATS-flygvägar i närheten av en eller flera stora flygplatser. Används i Europa främst enligt principen om flexibel luftrumsanvändning.

UIR

Upper Flight Information Region (UIR) (övre flyginformationsregion). Ett övre luftrum med definierad gränsdragning inom vilket flyginformationstjänster och alarmeringstjänster tillhandahålls. Varje stat bestämmer sina definitioner för övre luftrum.

25.

I punkt 7.4.2.7 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan NavaidTypeValue

Värde

Definition

DME

Distance Measuring Equipment (utrustning för avståndsmätning från flygplan).

ILS

Instrument Landing System (system för instrumentlandning).

ILS-DME

ILS med associerad DME.

LOC

Localizer (kurssändare).

LOC-DME

LOC och DME är associerade.

MKR

Marker Beacon (markeringsfyr).

MLS

Microwave Landing System (landningssystem baserat på mikrovågor).

MLS-DME

MLS med associerad DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (oriktad radiofyr).

NDB-DME

NDB och DME associerade.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon (oriktad radiofyr) och Marker Beacon (markeringsfyr).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (TACAN-fyr).

TLS

Transponder Landing System (transponderbaserat landningssystem).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (riktad radiofyr, VHF).

VOR-DME

VOR och DME är associerade.

VORTAC

VOR och TACAN är associerade.

26.

I punkt 7.4.2.8 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan PointRoleValue

Värde

Definition

end

Fysiskt slut för en riktning på start- eller landningsbana.

mid

Mittpunkt för start- eller landningsbana.

start

Fysisk början för en riktning på start- eller landningsbana.

threshold

Början på den del av landningsbanan som kan användas för landning.

27.

I punkt 7.4.2.9 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RunwayTypeValue

Värde

Definition

FATO

Final Approach and Take Off Area (slutlig inflygning och start) för helikoptrar.

runway

Start- eller landningsbana (rullbana) för flygplan.

28.

I punkt 7.4.2.10 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan SurfaceCompositionValue

Värde

Definition

asphalt

Ytan är ett skikt asfalt.

concrete

Ytan är ett skikt betong.

grass

Ytan är ett skikt gräs.

29.

I punkt 7.5.2.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan CablewayTypeValue

Värde

Definition

cabinCableCar

Linbanetransport vars fordon består av en upphängd kabin som inuti transporterar grupper av personer och/eller gods från en plats till en annan.

chairLift

Linbanetransport vars fordon består av upphängda stolar som transporterar enskilda personer eller grupper av personer från en plats till en annan med hjälp av en stålkabel eller ett stålrep som rör sig kring två punkter.

skiTow

Linbanetransport för att dra skid- och snowboardåkare uppför en sluttning.

30.

I punkt 7.6.3.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan FormOfRailwayNodeValue

Värde

Definition

junction

Järnvägsnod där järnvägsnätet har en mekanism som består av ett järnvägsspår med två rörliga skenor och de anslutningar som krävs och som gör det möjligt för fordon att svänga från ett spår in på ett annat.

levelCrossing

Järnvägsnod där järnvägsnätet korsar en väg på samma nivå.

pseudoNode

Järnvägsnod som representerar en punkt där ett eller flera attribut hos järnvägslänkarna som är kopplade till noden byter värde eller en punkt som behövs för att beskriva nätets geometri.

railwayEnd

Endast en järnvägslänk kopplar till järnvägsnoden. Det betyder slutet på en järnvägslinje.

railwayStop

Plats i järnvägsnätet där tåg stannar för att lasta/lossa gods eller för att låta passagerare stiga på eller av tåget.

31.

I punkt 7.6.3.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RailwayTypeValue

Värde

Definition

cogRailway

Järnvägstransport vars fordon kan färdas längs branta lutningar och där järnvägen har en kuggstång (i regel mellan skenorna) och fordonen har ett eller flera kugghjul som griper in i kuggskenan.

funicular

Järnvägstransport där ett fordon på skenor har en vidfäst kabel som rör fordonet uppåt och nedåt längs mycket branta sluttningar. Där det är möjligt fungerar fordonen i uppåt- och nedåtriktningarna som balanserande motvikter.

magneticLevitation

Järnvägstransport på en enda skena som styr fordonet och håller det uppe genom en mekanism med magnetisk levitation (svävtåg).

metro

Urbant järnvägstransportsystem som används i stora stadsområden på spår som inte delas med andra transportsystem, i regel eldrivet och i vissa fall underjordiskt.

monorail

Järnvägstransport på en enda skena som både fungerar som enda stöd och som styrskena.

suspendedRail

Järnvägstransport på en enda skena som fungerar både som stöd och som styrskena och ovanpå vilken ett fordon hänger och kan röra sig längs järnvägen.

train

Järnvägstransport som i regel har två parallella skenor på vilka ett kraftdrivet lokomotiv eller en motorvagn drar en serie sammankopplade fordon för att flytta dem längs järnvägen i syfte att transportera gods eller passagerare från en destination till en annan.

tramway

Ett järnvägstransportsystem (spårvagnar) i stadsområden, ofta på gatunivå tillsammans med motortrafik och fotgängare. Spårvagnarna drivs i regel med el.

32.

I punkt 7.6.3.3 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RailwayUseValue

Värde

Definition

cargo

Järnvägen används uteslutande för godstrafik.

carShuttle

Järnvägen används uteslutande för skytteltransport av bilar.

mixed

Järnvägen är i kombinerad användning. Den används för transport av passagerare och gods.

passengers

Järnvägen används uteslutande för passagerartrafik.

33.

I punkt 7.7.3.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan AreaConditionValue

Värde

Definition

inNationalPark

Hastighetsbegränsning inom en nationalpark.

insideCities

Hastighetsbegränsning inom städer.

nearRailroadCrossing

Hastighetsbegränsning nära en järnvägskorsning.

nearSchool

Hastighetsbegränsning nära en skola.

outsideCities

Hastighetsbegränsning utanför städer.

trafficCalmingArea

Hastighetsbegränsning i ett område för dämpning av trafik.

34.

I punkt 7.7.3.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan FormOfRoadNodeValue

Värde

Definition

enclosedTrafficArea

Vägnoden är belägen innanför och/eller representerar ett inneslutet trafikområde. Ett trafikområde är ett område som inte har någon intern struktur med rättsligt definierade körriktningar. Minst två vägar är förbundna till området.

junction

Vägnod där tre eller flera väglänkar förbinds.

levelCrossing

En vägnod där vägnätet korsar en järnväg på samma nivå.

pseudoNode

Exakt två väglänkar förbinder till vägnoden.

roadEnd

Endast en väglänk förbinder till vägnoden. Det betyder slutet på en väg.

roadServiceArea

Yta som är ansluten till en väg och som används för att erbjuda särskild service.

roundabout

Vägnoden representerar eller är del av en cirkulationsplats. En cirkulationsplats är en väg som bildar en ring längs vilken trafiken endast får röra sig i en riktning.

trafficSquare

Vägnoden är belägen innanför och/eller representerar en trafikö. En trafikö är ett område som är (delvis) omslutet av vägar och som inte används för trafik och som inte är en cirkulationsplats.

35.

I punkt 7.7.3.3 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan FormOfWayValue

Värde

Definition

bicycleRoad

Väg där cyklar är de enda tillåtna fordonen.

dualCarriageway

Väg som har fysiskt separerade körbanor oavsett antalet körfält och som inte är en motorväg eller motortrafikled.

enclosedTrafficArea

Område utan intern struktur med rättsligt definierade körriktningar. Minst två vägar är förbundna till området.

entranceOrExitCarPark

Väg som är speciellt utformad för infart till eller utfart från ett parkeringsområde.

entranceOrExitService

Väg som endast används som infart eller utfart för en service.

freeway

Väg som inte har enplanskorsningar med andra vägar.

motorway

Väg som i regel omfattas av bestämmelser rörande infart och användning. Den har två eller flera till största delen fysiskt separerade körbanor och inga enplanskorsningar.

pedestrianZone

Ett område med ett vägnät som är särskilt utformat att användas av fotgängare.

roundabout

En väg som bildar en ring längs vilken trafiken endast får röra sig i en riktning.

serviceRoad

Väg som löper parallellt med och som är avsedd att ansluta en väg med relativt god förbindelsemöjlighet till vägar med sämre förbindelsemöjlighet.

singleCarriageway

Väg där trafiken inte är separerad genom något fysiskt objekt.

slipRoad

Väg speciellt utformad för infart till eller avfart från en annan väg.

tractorRoad

Ordnad väg som endast kan användas av en traktor (jordbruksfordon eller skogsmaskin) eller ett terrängfordon (ett fordon med högre markfrigång, stora hjul och fyrhjulsdrift).

trafficSquare

Område som är (delvis) omslutet av vägar, som inte används för trafik och som inte är en cirkulationsplats.

walkway

Väg reserverad för fotgängare och stängd för vanliga fordon genom en fysisk barriär.

36.

I punkt 7.7.3.4 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RoadPartValue

Värde

Definition

carriageway

Del av vägen reserverad för trafik.

pavedSurface

Del av vägen med ytbeläggning.

37.

I punkt 7.7.3.5 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RoadServiceTypeValue

Värde

Definition

busStation

Vägservice som är busshållplats.

parking

Vägservice som är parkeringsanläggning.

restArea

Vägservice som är rastplats.

toll

Område med vägtullsservice såsom biljettautomater eller betalning av vägtull.

38.

I punkt 7.7.3.6 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RoadSurfaceCategoryValue

Värde

Definition

paved

Väg med hård belagd yta.

unpaved

Väg utan ytbeläggning.

39.

I punkt 7.7.3.7 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan ServiceFacilityValue

Värde

Definition

drinks

Drycker finns att tillgå.

food

Livsmedel finns att tillgå.

fuel

Bränsle finns att tillgå.

picnicArea

Picknickområde finns.

playground

Lekområde finns.

shop

Affär finns.

toilets

Toaletter finns.

40.

I punkt 7.7.3.8 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan SpeedLimitSourceValue

Värde

Definition

fixedTrafficSign

Källan är en fast trafikskylt (platsspecifik administrativ bestämmelse, explicit hastighetsgräns).

regulation

Källan är en förordning (nationell förordning, regel eller ”implicit hastighetsgräns”).

variableTrafficSign

Källan är en trafikskylt med varierande visning.

41.

I punkt 7.7.3.9 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan VehicleTypeValue

Värde

Definition

allVehicle

Alla typer av fordon, fotgängare ingår inte.

bicycle

Pedaldrivet fordon med två hjul.

carWithTrailer

Personbil med vidfäst släpkärra.

deliveryTruck

Lastfordon av relativt liten storlek vars huvudsakliga användning är leverans av gods eller material.

emergencyVehicle

Fordon som deltar i respons på nödfall, inbegripet men inte begränsat till polis, ambulans och brandkår.

employeeVehicle

Fordon som används av en anställd i en organisation enligt den organisationens förfaranden.

facilityVehicle

Fordon i särskild användning på ett lokaliserat område inom en privat fastighet eller fastighet som berörs av restriktioner.

farmVehicle

Fordon som i regel associeras med jordbruksverksamhet.

highOccupancyVehicle

Fordon befolkat med ett antal personer som motsvarar (eller överskrider) det specificerade minsta antalet passagerare.

lightRail

Tågliknande transportfordon begränsat till ett järnvägsnät inom ett begränsat område.

mailVehicle

Fordon som används för att samla in, transportera eller dela ut post.

militaryVehicle

Fordon auktoriserat av en militär myndighet.

moped

Fordon med två eller tre hjul försett med inbyggd förbränningsmotor med volym under 50 cc och högsta hastighet som inte överskrider 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Fordon med två eller tre hjul försett med inbyggd förbränningsmotor med volym över 50 cc och högsta hastighet som överskrider 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Litet fordon avsett för privat transport av personer.

pedestrian

Fotgängare.

privateBus

Fordon avsett för transport av stora grupper av personer och som är privatägt eller hyrt.

publicBus

Fordon avsett för transport av stora grupper av personer och som i regel körs längs offentliggjorda rutter och enligt tidtabeller.

residentialVehicle

Fordon vars ägare är bosatt (eller gäst) vid en särskild gata eller i en särskild stadsdel.

schoolBus

Fordon som används för en skolas räkning för att transportera elever.

snowChainEquippedVehicle

Alla fordon som är utrustade med snökedjor.

tanker

Ett lastfordon som har mer än två axlar och som används för bulktransport av vätska eller gas.

taxi

Fordon som är licensierat för att hyras och som i regel har en mätare.

transportTruck

Lastfordon avsett för godstransport över långa avstånd.

trolleyBus

Bussliknande masstransportfordon som via stänger är kopplade till ett elnät för kraftförsörjning.

vehicleForDisabledPerson

Fordon med märkning som anger att fordonet används av funktionshindrade.

vehicleWithExplosiveLoad

Fordon som transporterar explosiv last.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Fordon som transporterar farlig last annan än explosivt eller vattenförorenande material.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Fordon som transporterar vattenförorenande last.

42.

I punkt 7.7.3.10 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan WeatherConditionValue

Värde

Definition

fog

Hastigheten gäller när det förekommer dimma.

ice

Hastigheten gäller när det förekommer is.

rain

Hastigheten gäller när det förekommer regn.

smog

Hastigheten gäller när det förekommer en viss mängd smog.

snow

Hastigheten gäller när det förekommer snö.

43.

I punkt 7.8.3.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan FerryUseValue

Värde

Definition

cars

Färjan bär bilar.

other

Färjan bär andra former av transportmedel än passagerare, bilar, lastbilar eller tåg.

passengers

Färjan bär passagerare.

train

Färjan bär tåg.

trucks

Färjan bär lastbilar.

44.

I punkt 7.8.3.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan FormOfWaterwayNodeValue

Värde

Definition

junctionFork

Infrastrukturelement där ett fartygstrafikflöde korsar ett annat fartygstrafikflöde eller punkter där fartygstrafikflöden delas upp eller sammanstrålar.

lockComplex

Sluss eller grupp av slussar för att höja och sänka båtar mellan vattensträckor på olika nivåer längs flod- och kanalvattenvägar.

movableBridge

Bro som kan höjas eller svängas för att tillåta fartygspassage.

shipLift

Maskin för att transportera båtar mellan vattenförekomster på två olika höjder och som alternativ till kanalslussar.

waterTerminal

Plats där gods lastas om.

turningBasin

Plats där en kanal eller smal vattenväg blir bredare så att båtar kan svänga runt.

45.

I punkt 8.4.2.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan HydroNodeCategoryValue

Värde

Definition

boundary

Nod som används för att koppla samman olika nät.

flowConstriction

Nätnod som i sig inte är relaterad till nätets topologi men associerad till en hydrografisk punkt av intresse eller anläggning eller ett konstgjort objekt som påverkar nätflödet.

flowRegulation

Nätnod som i sig inte är relaterad till nätets topologi men associerad till en hydrografisk punkt av intresse eller anläggning eller ett konstgjort objekt som reglerar nätflödet.

junction

Nod där tre eller flera länkar förbinds.

outlet

Slutnoden i en serie av sinsemellan kopplade länkar.

source

Startnoden i en serie av sinsemellan kopplade länkar.

46.

I punkt 8.5.4.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan CrossingTypeValue

Värde

Definition

aqueduct

Ett rör eller en konstgjord kanal som är utformad för att transportera, i regel genom tyngdkraft, vatten från en avlägsen källa och avsett att användas som sötvatten, för jordbruk och/eller inom industri.

bridge

En struktur som förbinder två platser och gör det möjligt för en transportrutt att passera över ett hinder i terrängen.

culvert

En sluten kanal för ett vattendrags passage under en färdväg.

siphon

Rör som används för att flytta vätska från en viss nivå till en lägre nivå, med användning av vätskans tryckdifferential för att tvinga en vätskekolumn upp till en högre nivå därifrån den sedan faller nedåt till utloppet.

47.

I punkt 8.5.4.2 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan HydrologicalPersistenceValue

Värde

Definition

dry

Fylls och/eller strömmar sällan, i regel endast vid och/eller omedelbart efter kraftig nederbörd.

ephemeral

Fylls och/eller strömmar vid och omedelbart efter nederbörd.

intermittent

Fylls och/eller strömmar vissa delar av året.

perennial

Fylls och/eller strömmar kontinuerligt under hela året.

48.

I punkt 8.5.4.3 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan InundationValue

Värde

Definition

controlled

Ett område som periodvis är översvämmat på grund av reglering av vattennivån i en damm.

natural

Ett område som periodvis är översvämmat av vatten, med undantag för tidvatten.

49.

I punkt 8.5.4.4 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan ShoreTypeValue

Värde

Definition

boulders

Stora vatten- eller väderslitna stenar.

clay

En styv och seg finkornig jord som främst består av hydrerade aluminiumsilikater och som vid vattentillförsel blir mer plastisk och kan formas och torkas.

gravel

Små vattenslitna eller krossade stenar.

mud

Mjuk våt jord, sand, stoft och/eller annat jordmaterial.

rock

Stenar av varierande storlek.

sand

Granulärt material som består av små eroderade fragment av (främst kiselhaltiga) stenmaterial, finare än grus och grövre än grov silt.

shingle

Små, lösa, rundade vattenslitna småstenar, särskilt när de finns ansamlade på en havsstrand.

stone

Stycken av sten- eller mineralmaterial (annat än metall) med tydlig form och storlek, ofta konstgjort formade och använda för något specialändamål.

50.

I punkt 8.5.4.5 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan WaterLevelValue

Värde

Definition

equinoctialSpringLowWater

Nivån för springlågvatten nära tiden för en dagjämning.

higherHighWater

Det högsta av högvattnen (eller enda högvatten) för ett angivet måndygn (tidal day) på grund av deklinationseffekter från månen och solen (A1).

higherHighWaterLargeTide

Genomsnittet för de högsta högvattnen per år under en observationsperiod på 19 år.

highestAstronomicalTide

Den högsta tidvattennivån som kan förutspås inträffa under genomsnittliga meteorologiska förhållanden och valfri kombination av astronomiska förhållanden.

highestHighWater

Den högsta vattennivån som observeras vid en plats.

highWater

Den högsta nivån som vattenytan når under en tidvattencykel vid en plats.

highWaterSprings

En godtyckligt fastställd nivå som är en approximation av genomsnittsnivån för springhögvatten.

indianSpringHighWater

En tidvattennivå som är en approximation av genomsnittsnivån för det högre högvattnet vid springhögvatten.

indianSpringLowWater

En tidvattennivå som är en approximation av genomsnittsnivån för det lägre lågvattnet vid springtidvatten.

localDatum

En godtycklig nivå som fastställs av en lokal hamnmyndighet och används som referens när den myndigheten mäter nivåer och tidvattenhöjder.

lowerLowWater

Det lägsta av lågvattnen (eller enda lågvatten) för ett angivet måndygn (tidal day) på grund av deklinationseffekter från månen och solen (A1).

lowerLowWaterLargeTide

Genomsnittet för de lägsta lågvattnen per år under en observationsperiod på 19 år.

lowestAstronomicalTide

Den lägsta tidvattennivån som kan förutspås inträffa under genomsnittliga meteorologiska förhållanden och valfri kombination av astronomiska förhållanden.

lowestLowWater

En godtyckligt vald nivå som motsvarar det lägsta tidvatten som observerats vid en plats, eller något lägre.

lowestLowWaterSprings

En godtyckligt vald nivå som motsvarar den lägsta vattennivån som observerats vid en plats vid springtidvatten under en period som är kortare än 19 år.

lowWater

En approximation av genomsnittligt lågvatten antagen som referensnivå för en begränsad region, oavsett bättre bestämningar som görs senare.

lowWaterDatum

En approximation av genomsnittligt lågvatten som har antagits som standardreferens för ett begränsat område.

lowWaterSprings

En nivå som är en approximation av genomsnittsnivån för springlågvatten.

meanHigherHighWater

Genomsnittshöjd för högre högvatten vid en plats över en period på 19 år.

meanHigherHighWaterSprings

Genomsnittshöjd för högre högvatten vid springtidvatten vid en plats.

meanHigherLowWater

Genomsnitt för den högre lågvattenhöjden för varje måndygn (tidal day) observerat över den 19-åriga observationsperiod som fastställs som National Tidal Datum Epoch av National Ocean Service i USA.

meanHighWater

Genomsnittshöjden för alla högvatten vid en plats över en period på 19 år.

meanHighWaterNeaps

Genomsnittshöjd för högvatten vid niptidvatten.

meanHighWaterSprings

Genomsnittshöjd för högvatten vid springtidvatten.

meanLowerHighWater

Genomsnitt för den lägre lågvattenhöjden för varje måndygn (tidal day) observerat över den 19-åriga observationsperiod som fastställs som National Tidal Datum Epoch av National Ocean Service i USA.

meanLowerLowWater

Genomsnittshöjden för lägre lågvatten vid en plats över en period på 19 år.

meanLowerLowWaterSprings

Genomsnittshöjd för lägre lågvatten vid springtidvatten vid en plats.

meanLowWater

Genomsnittshöjden för alla lågvatten vid en plats över en period på 19 år.

meanLowWaterNeaps

Genomsnittshöjd för lågvatten vid niptidvatten.

meanLowWaterSprings

Genomsnittshöjd för lågvatten vid springtidvatten.

meanSeaLevel

Havets genomsnittshöjd vid en tidvattenstation mätt från en på förhand bestämd fast referensnivå.

meanTideLevel

Aritmetiska medeltalet av genomsnittet för högvatten och genomsnittet för lågvatten.

meanWaterLevel

Genomsnittet för alla timbaserade vattennivåer över den tillgängliga registreringsperioden.

nearlyHighestHighWater

En godtyckligt vald nivå som är en approximation av den högsta vattennivån som observerats vid en plats och som i regel är samma som springhögvatten.

nearlyLowestLowWater

En nivå som är en approximation av den lägsta vattennivån som observerats vid en plats och som i regel är samma som springhögvatten.

tropicHigherHighWater

Det högsta av högvattnen (eller enda högvatten) för de tidvatten som inträffar varannan månad när effekten av månens maximala deklination är störst.

tropicLowerLowWater

Det lägsta av lågvattnen (eller enda lågvatten) för de tidvatten som inträffar varannan månad när effekten av månens maximala deklination är störst.

51.

I punkt 9.4.1 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan DesignationSchemeValue

Värde

Definition

emeraldNetwork

Det skyddade området har en beteckning enligt Emerald Network.

IUCN

Det skyddade området har en klassificering enligt International Union for Conservation of Nature (Internationella naturvårdsunionens (IUCN)) klassificeringsschema.

nationalMonumentsRecord

Det skyddade området har en klassificering enligt National Monuments Record.

natura2000

Det skyddade området har en beteckning enligt habitatdirektivet (92/43/EEG) eller fågeldirektivet (79/409/EEG).

ramsar

Det skyddade området har en beteckning enligt Ramsarkonventionen.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Det skyddade området har en beteckning enligt UNESCO Man and Biosphere programme (Unescos program för människor och biosfär).

UNESCOWorldHeritage

Det skyddade området har en beteckning enligt UNESCO World Heritage Convention (Unescos världsarvskonvention).

52.

I punkt 9.4.3 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan IUCNDesignationValue

Värde

Definition

habitatSpeciesManagementArea

Det skyddade området är klassificerat som habitat- och artskyddsområde (habitat species management area) enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificeringsschema.

managedResourceProtectedArea

Det skyddade området är klassificerat som ett skyddat naturresursområde (managed resource protected area) enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificeringsschema.

nationalPark

Det skyddade området är klassificerat som nationalpark (national park) enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificeringsschema.

naturalMonument

Det skyddade området är klassificerat som naturmonument (natural monument) enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificeringsschema.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Det skyddade området är klassificerat som skyddat landskap eller havsområde (protected landscape or seascape) enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificeringsschema.

strictNatureReserve

Det skyddade området är klassificerat som strikt naturreservat (strict nature reserve) enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificeringsschema.

wildernessArea

Det skyddade området är klassificerat som vildmarksområde (wilderness area) enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificeringsschema.

53.

I punkt 9.4.4 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan NationalMonumentsRecordDesignationValue

Värde

Definition

agricultureAndSubsistence

Det skyddade området är klassificerat som jordbruks- eller försörjningsmonument (agricultural or subsistence monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

civil

Det skyddade området är klassificerat som civilt monument (civil monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

commemorative

Det skyddade området är klassificerat som minnesmonument (commemorative monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

commercial

Det skyddade området är klassificerat som kommersiellt monument (commercial monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

communications

Det skyddade området är klassificerat som kommunikationsmonument (communications monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

defence

Det skyddade området är klassificerat som försvarsmonument (defence monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

domestic

Det skyddade området är klassificerat som hemmalivsmonument (domestic monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

education

Det skyddade området är klassificerat som utbildningsmonument (education monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Det skyddade området är klassificerat som trädgårds-, park- eller stadsområdesmonument (garden, park or urban space monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

healthAndWelfare

Det skyddade området är klassificerat som hälso- och välfärdsmonument (health and welfare monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

industrial

Det skyddade området är klassificerat som industrimonument (industrial monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record

maritime

Det skyddade området är klassificerat som sjöfartsmonument (maritime monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

monument

Det skyddade området är klassificerat som ett monument av oklassificerad typ (monument with some unclassified form) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

recreational

Det skyddade området är klassificerat som rekreationsmonument (recreational monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Det skyddade området är klassificerat som religiöst eller rituellt monument eller gravmonument (religious, ritual or funerary monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

settlement

Det skyddade området är klassificerat som en bosättning (settlement) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

transport

Det skyddade området är klassificerat som transportmonument (transport monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Det skyddade området är klassificerat som vattenförsörjnings- och dräneringsmonument (water supply and drainage monument) enligt klassificeringsschemat i National Monuments Record.

54.

I punkt 9.4.5 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan Natura2000DesignationValue

Värde

Definition

proposedSiteOfCommunityImportance

Det skyddade området har föreslagits som område av gemenskapsintresse (proposed as a Site of Community Importance (SCI)) enligt Natura 2000.

proposedSpecialProtectionArea

Det skyddade området har föreslagits som särskilt skyddsområde (Special Protection Area (SPA)) enligt Natura 2000.

siteOfCommunityImportance

Det skyddade området har betecknats som område av gemenskapsintresse (Site of Community Importance (SCI)) enligt Natura 2000.

specialAreaOfConservation

Det skyddade området har betecknats som särskilt bevarandeområde (Special Area of Conservation (SAC)) enligt Natura 2000.

specialProtectionArea

Det skyddade området har betecknats som särskilt skyddsområde (Special Protection Area (SPA)) enligt Natura 2000.

55.

I punkt 9.4.6 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan RamsarDesignationValue

Värde

Definition

ramsar

Det skyddade området har en beteckning enligt Ramsarkonventionen.

56.

I punkt 9.4.7 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Värde

Definition

biosphereReserve

Det skyddade området har betecknats som biosfärreservat (Biosphere Reserve) enligt Man and Biosphere Programme.

57.

I punkt 9.4.8 ska följande tabell läggas till:

Tillåtna värden för kodlistan UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Värde

Definition

cultural

Det skyddade området är betecknat som kulturvärldsarv.

mixed

Det skyddade området är betecknat som blandat världsarv.

natural

Det skyddade området är betecknat som naturvärldsarv.


5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 103/2011

av den 4 februari 2011

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 februari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

103,7

JO

87,5

MA

57,1

TN

125,1

TR

102,2

ZZ

95,1

0707 00 05

EG

182,1

JO

96,7

MA

100,1

TR

117,9

ZZ

124,2

0709 90 70

MA

50,5

TR

137,6

ZA

57,4

ZZ

81,8

0709 90 80

EG

97,7

ZZ

97,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

54,3

IL

67,8

MA

55,8

TN

58,2

TR

69,0

ZA

41,5

ZZ

53,7

0805 20 10

IL

170,1

MA

78,1

TR

79,6

ZZ

109,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,1

EG

57,7

IL

102,9

JM

82,9

MA

104,2

PK

51,1

TR

68,9

ZZ

75,0

0805 50 10

AR

45,3

EG

52,0

MA

56,9

TR

53,9

UY

45,3

ZZ

50,7

0808 10 80

CL

90,0

CN

90,8

MK

42,6

US

99,7

ZZ

80,8

0808 20 50

CL

247,4

CN

49,7

US

130,7

ZA

102,5

ZZ

132,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 104/2011

av den 4 februari 2011

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 70/2011 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 februari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 26, 29.1.2011, s. 7.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 5 februari 2011

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

60,08

0,00

1701 11 90 (1)

60,08

0,00

1701 12 10 (1)

60,08

0,00

1701 12 90 (1)

60,08

0,00

1701 91 00 (2)

60,23

0,00

1701 99 10 (2)

60,23

0,00

1701 99 90 (2)

60,23

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 105/2011

av den 4 februari 2011

om fastställande av tilldelningskoefficienten för de ansökningar om importlicenser för olivolja som lämnas in under perioden 31 januari–1 februari 2011 inom ramen för tullkvoten för Tunisien och om tillfälligt upphörande av utfärdandet av importlicenser för februari månad 2011

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 3.1 och 3.2 i protokoll nr 1 (3) till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och republiken Tunisien å andra sidan (4) öppnas en tullfri kvot för import av obearbetad olivolja med KN-nummer 1509 10 10 och 1509 10 90 som är helt framställd i Tunisien och som transporteras direkt därifrån till europeiska unionen, inom en kvantitet som fastställs för varje år.

(2)

Månatliga kvantitativa begränsningar för utfärdande av importlicenser fastställs i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien (5).

(3)

I enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006 har ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en total kvantitet som överstiger den gräns som föreskrivs för februari månad i artikel 2.2 i nämnda förordning.

(4)

Därför bör kommissionen fastställa en tilldelningskoefficient så att importlicenser kan utfärdas i förhållande till den tillgängliga kvantiteten.

(5)

När begränsningen för februari månad har nåtts får ingen ytterligare importlicens utfärdas för månaden i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ansökningar om importlicenser som lämnas in under perioden 31 januari–1 februari 2011 i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1918/2006 ska multipliceras med tilldelningskoefficienten 95,463571 %.

Utfärdandet av importlicenser för februari 2011 ska tillfälligt upphöra för de kvantiteter för vilka ansökan lämnats in från och med den 7 februari 2011.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 februari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2011.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 57.

(4)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.

(5)  EUT L 365, 21.12.2006, s. 84.


BESLUT

5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/40


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/79/GUSP

av den 4 februari 2011

om genomförande av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (1), särskilt artikel 2.1 jämförd med artikel 31.2 i fördraget om Europeiska unionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 januari 2011 antog rådet beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien.

(2)

Den förteckning över personer som är föremål för restriktiva åtgärder som återfinns i bilagan till det beslutet bör ändras och informationen om vissa personer som är upptagna i förteckningen bör uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2011/72/Gusp ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 4 februari 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EUT L 28, 2.2.2011, s. 62.


BILAGA

”BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1

 

Namn

Information för identifiering

Skäl

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

F.d. president i Tunisien, född i Hamman-Sousse den 3 september 1936, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, innehar nationellt id-kort nr 00354671.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 oktober 1956, dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 00683530.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 4 mars 1944, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 11 rue de France- Radès Ben Arous, innehar nationellt id-kort nr 05000799.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Sabha-Lybie den 7 januari 1980, son till Yamina SOUIEI, företagsledare, gift med Inès LEJRI, bosatt i Résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04524472.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 2 december 1981, son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 04682068.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 16 januari 1987, dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, innehar nationellt id-kort nr 00299177.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 17 juli 1992, dotter till Leïla TRABELSI, bosatt i presidentpalatset, innehar nationellt id-kort nr 09006300.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 5 november 1962, son till Saida DHERIF, företagsledare, bosatt på 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00777029.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 juni 1948, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, delegerad ledare för ett lantbruksföretag, bosatt på 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00104253.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Radès den 19 februari 1953, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, företagsledare, bosatt på 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, innehar nationellt id-kort nr 00403106.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 augusti 1974, son till Najia JERIDI, affärsman, bosatt på 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage, innehar nationellt id-kort nr 05417770.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 april 1950, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, företagsledare, bosatt på 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00178522.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 september 1955, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, verkställande direktör, bosatt på 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05150331.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 27 december 1958, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, marknadsdirektör, bosatt på 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00166569

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisisk medborgare, född i la Marsa den 5 maj 1959, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, verkställande direktör, bosatt på 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00046988.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 1 februari 1960, dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosatt på 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00235016

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisisk medborgare, född den 5 mars 1957, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, arbetar med ett byggföretag, bosatt på rue Ennawras 4-Gammarth supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00547946.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 juli 1973, son till Yamina SOUIEI, chef för ett byggföretag, bosatt i Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05411511.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 juni 1975, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leila TRABELSI), företagsledare, gift med Mourad MEHDOUI, bosatt på 41 rue Garibaldi -Tunis, innehar nationellt id-kort nro05417907.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 maj 1962, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, verkställande direktör, bosatt på 41 rue Garibaldi - Tunis, innehar nationellt id-.kort nr 05189459.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 18 september 1976, son till Najia JERIDI, direktör, bosatt i lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05412560.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 4 december 1971, dotter till Yamina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 2 rue El Farrouj - la Marsa, innehar nationellt id-kort nr 05418095.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 20 december 1965, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, anställd på Tunisair, bosatt på 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00300638.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisisk medborgare, född den 29 januari 1988, son till Kaouther Feriel HAMZA, verställande direktör för företaget Stafiem - Peugeot, bosatt på 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisisk medborgare, född den 13 januari 1959, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, verkställande direktör, bosatt på rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00400688.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 5 juli 1965, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosatt på 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00589759.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 21 augusti 1971, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marouene MABROUK, politiskt rådgivare vid utrikesministeriet, innehar nationellt id-kort nr 05409131.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 11 mars 1972, son till Jaouida El BEJI, gift med Sirine BEN ALI, verkställande direktör, bosatt på 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04766495.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 8 mars 1963, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, läkare, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00589758.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 13 augusti 1960, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, verkställande direktör, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00642271.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 22 november 1949, son till Selma HASSEN, fotojournalist i Tyskland, bosatt på 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02951793.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 13 mars 1947, gift med Zohra BEN AMMAR, företagsledare, bosatt på rue El Moez - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02800443.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 16 maj 1952, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT, representant för Tunisair, bosatt på 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02914657.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 18 september 1956, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, företagschef, bosatt på avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02804872.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född den 28 oktober 1938, son till Selma HASSEN, pensionär, änkling efter Selma MANSOUR, bosatt på 255 cité El Bassatine - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 028106l4.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 21 oktober 1969, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, företagsledare, bosatt på avenue avenue Hédi Nouira - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04180053.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 29 april 1974, son till Selma MANSOUR, ogift, företagschef, bosatt på 83 Cap Marina - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04186963.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 12 oktober 1972, son till Selma MANSOUR, ogift, arbetar med export och import, bosatt på avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04192479.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 8 mars 1980, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekreterare på ett företag, bosatt på rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 06810509.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 8 oktober 1978, son till Hayet BEN ALI, företagsdirektör, bosatt på 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590835.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 9 augusti 1977, son till Hayet BEN ALI, företagsledare, bosatt på 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590836.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 30 augusti 1982, dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosatt på rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 08434380.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 13 januari 1970, son till Naïma BEN ALI, chef på Tunisair, bosatt i résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, innehar nationellt id-kort nr 05514395.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 22 oktober 1967, son till Naïma BEN ALI, chargé de mission vid transportministeriet, bosatt på 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05504161.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

45.

Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 3 januari 1973, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, företagsledare, bosatt på 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05539378.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Paris den 27 oktober 1966, son till Paulette HAZAT, företagsdirektör, bosatt på Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05515496 (dubbelt medborgarskap).

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Paris den 16 april 1971, son till Paulette HAZAT, gift med Amel SAID, företagsledare, bosatt på Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, innehar nationellt id-kort nr 00297112.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 28 augusti 1974, son till Leila DEROUICHE, marknadsdirektör, bosatt på 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04622472.

Person som är föremål för förundersökning från de tunisiska myndigheternas sida avseende förvärv av fast och lös egendom, öppnande av bankkonton och innehav av finansiella tillgångar i flera länder som ett led i penningtvättverksamhet.”


5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/48


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 februari 2011

om tillstånd för utsläppande på marknaden av en fiskpeptidprodukt av Sardinops sagax som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr K(2011) 522]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2011/80/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 april 2008 ansökte företaget Senmi Ekisu Co. Ltd hos de behöriga myndigheterna i Finland om att få släppa ut en fiskpeptidprodukt av Sardinops sagax på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 12 januari 2009 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Finland sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att fiskpeptidprodukten får släppas ut på marknaden.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 10 mars 2009.

(4)

Inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 258/97 framfördes i enlighet med den bestämmelsen motiverade invändningar mot utsläppandet av produkten på marknaden.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ombads därför den 14 augusti 2009 att yttra sig i frågan.

(6)

Den 9 juli 2010 avgav EFSA:s vetenskapliga panel för dietprodukter, nutrition och allergier sitt vetenskapliga yttrande Scientific opinion on the safety of ”Sardine Peptide Product” as a novel food ingredient  (2). Panelen kom där till slutsatsen att fiskpeptidprodukten är säker under de föreslagna användningsvillkoren och om den intas i avsedd mängd.

(7)

På grundval av den vetenskapliga utvärderingen fastställs det att fiskpeptidprodukten uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fiskpeptidprodukten av Sardinops sagax enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden i unionen som ny livsmedelsingrediens för de användningar som anges i bilaga II.

Artikel 2

Den fiskpeptidprodukt av Sardinops sagax som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel i vilka den ingår betecknas ”fiskpeptider av Sardinops sagax”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Senmi Ekisu Co. Ltd, Research & Development Department, 779–2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795–0021, Japan.

Utfärdat i Bryssel den 4 februari 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  The EFSA Journal, vol. 8(2010):7, artikelnr 1684.


BILAGA I

SPECIFIKATIONER FÖR FISKPEPTIDPRODUKT AV SARDINOPS SAGAX

Beskrivning:

Den nya livsmedelsingrediensen är en peptidblandning som framställs genom en alkalisk proteaskatalyserad hydrolys av fiskmuskel från Sardinops sagax, varefter peptidfraktionen isoleras genom kolonnkromatografi och produkten koncentreras genom vakuum- och sprejtorkning. Produkten består av ett gulaktigt vitt pulver.

Specifikation för fiskpeptidprodukt av Sardinops sagax

Peptider (1)

(peptider, dipeptider och tripeptider med kort kolkedja och med en molekylvikt på mindre än 2 kDa)

≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid)

0,1–0,16 g/100 g

Aska

≤ 10 g/100 g

Fukt

≤ 8 g/100 g


(1)  Kjeldahlmetoden


BILAGA II

ANVÄNDNINGAR FÖR FISKPEPTIDPRODUKTEN

Användningsgrupp

Högsta halt av fiskpeptidprodukten

Livsmedel baserade på yoghurt, yoghurtdrycker, syrade mjölkprodukter och mjölkpulver

0,48 g/100 g (konsumtionsfärdig produkt)

Smaksatt vatten och grönsaksbaserade drycker

0,3 g/100 g (konsumtionsfärdig produkt)

Frukostflingor

2 g/100 g

Soppor, stuvningar och soppulver

0,3 g/100 g (konsumtionsfärdig produkt)


5.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 februari 2011

om ändring av besluten 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG och 2005/343/EG i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter

[delgivet med nr K(2011) 523]

(Text av betydelse för EES)

(2011/81/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.3 c,

efter att ha rådfrågat Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2002/741/EG av den 4 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till kopieringspapper och grafiskt papper och ändring av beslut 1999/554/EG (2) upphör att gälla den 31 december 2010.

(2)

Kommissionens beslut 2002/747/EG av den 9 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor och ändring av beslut 1999/568/EG (3) upphör att gälla den 31 december 2010.

(3)

Kommissionens beslut 2003/31/EG av den 29 november 2002 om fastställande av ändrade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till maskindiskmedel och ändring av beslut 1999/427/EG (4) upphör att gälla den 31 december 2010.

(4)

Kommissionens beslut 2003/200/EG av den 14 februari 2003 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvättmedel och ändring av beslut 1999/476/EG (5) upphör att gälla den 31 december 2010.

(5)

Kommissionens beslut 2005/341/EG av den 11 april 2005 om fastställande av ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till persondatorer (6) upphör att gälla den 31 december 2010.

(6)

Kommissionens beslut 2005/343/EG av den 11 april 2005 om fastställande av ekologiska kriterier och de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till dessa kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till bärbara datorer (7) upphör att gälla den 31 december 2010.

(7)

I enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 har man i god tid gjort en översyn av de ekologiska kriterierna, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, som fastställts genom dessa beslut.

(8)

Mot bakgrund av de olika stadierna för översynen av dessa beslut, är det lämpligt att förlänga giltighetstiden för de ekologiska kriterierna samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav. Giltighetstiden för besluten 2003/31/EG och 2003/200/EG bör förlängas till och med den 30 april 2011. Giltighetstiden för besluten 2002/741/EG, 2005/341/EG och 2005/343/EG bör förlängas till och med den 30 juni 2011. Giltighetstiden för beslut 2002/747/EG bör förlängas till och med den 31 augusti 2011.

(9)

Besluten 2002/741/EG, 2002/747/EG, 2003/31/EG, 2003/200/EG, 2005/341/EG och 2005/343/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5 i beslut 2002/741/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ’kopieringspapper och grafiskt papper’, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska vara giltiga till och med den 30 juni 2011.”

Artikel 2

Artikel 5 i beslut 2002/747/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ’ljuskällor’, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska vara giltiga till och med den 30 april 2011.”

Artikel 3

Artikel 5 i beslut 2003/31/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ’maskindiskmedel’, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska vara giltiga till och med den 31 mars 2011.”

Artikel 4

Artikel 5 i beslut 2003/200/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ’tvättmedel’, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska vara giltiga till och med den 30 april 2011.”

Artikel 5

Artikel 3 i beslut 2005/341/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ’persondatorer’, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska vara giltiga till och med den 30 juni 2011.”

Artikel 6

Artikel 3 i beslut 2005/343/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ’bärbara datorer’, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska vara giltiga till och med den 30 juni 2011.”

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 februari 2011.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  EGT L 237, 5.9.2002, s. 6.

(3)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 44.

(4)  EGT L 9, 15.1.2003, s. 11.

(5)  EUT L 76, 22.3.2003, s. 25.

(6)  EUT L 115, 4.5.2005, s. 1.

(7)  EUT L 115, 4.5.2005, s. 35.