ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.024.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 24

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
27 januari 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18 januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

27.1.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 57/2011

av den 18 januari 2011

om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen anta bestämmelser om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) ska det införas bestämmelser för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(3)

Det åligger rådet att anta bestämmelser om fastställande och fördelning av fiskemöjligheterna för varje fiske eller grupp av fisken, inbegripet, om så är lämpligt, vissa villkor som är funktionellt knutna till dem. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning (EG) nr 2371/2002.

(4)

Om totala tillåtna fångstmängder (TAC) tilldelas endast en medlemsstat bör den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 2.1 i fördraget bemyndigas att fastställa nivån på denna TAC. Det bör säkerställas att den berörda medlemsstaten vid fastställandet av denna TAC-nivå handlar helt i överensstämmelse med de principer och regler som ligger till grund för den gemensamma fiskeripolitiken och ser till att det berörda beståndet utnyttjas på nivåer som med största möjliga sannolikhet ska ge en maximal hållbar avkastning med början 2015, bland annat genom att vidta de åtgärder som krävs för att samla in lämpliga uppgifter, utvärdera det berörda beståndet och fastställa det beståndets maximala hållbara avkastning.

(5)

De totala tillåtna fångstmängderna bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter samtidigt som de olika fiskerinäringarna garanteras en rättvis behandling, och mot bakgrund av de synpunkter som framfördes under samråden med berörda parter, i synnerhet vid mötena med den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk och de berörda regionala rådgivande nämnderna.

(6)

När det gäller bestånd för vilka det upprättats särskilda fleråriga planer bör de totala tillåtna fångstmängderna fastställas i enlighet med bestämmelserna i dessa planer. De totala tillåtna fångstmängderna för bestånden av kummel, havskräfta, tunga i Biscayabukten, västra delen av Engelska kanalen och Nordsjön, rödspätta i Nordsjön, sill i vattnen väster om Skottland och torsk i Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak, östra delen av Engelska kanalen, vattnen väster om Skottland och Irländska sjön bör därför fastställas i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (2), rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön (3), rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (4), rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (5), rådets förordning (EG) nr 676/2007 av den 11 juni 2007 om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön (6), rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (7), rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (8) och rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (9).

(7)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (10) bör det anges vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(8)

För vissa arter, t.ex. vissa hajarter, skulle även en begränsad fiskeverksamhet kunna medföra en allvarlig risk för deras bevarande. För sådana arter bör fiskemöjligheterna därför begränsas fullständigt genom ett allmänt förbud mot att fiska efter sådana arter.

(9)

Havskräfta fångas i blandade demersala fisken tillsammans med olika andra arter. I ett område väster om Irland som går under namnet Porcupine Bank finns det ett akut behov av bevarandeåtgärder för att i största möjliga utsträckning minska fångsterna av havskräfta. Fiskemöjligheterna i detta område bör därför begränsas till enbart fångster av pelagiska arter utan bifångst av havskräfta.

(10)

Med tanke på den senaste utvecklingen i fisket efter trynfiskar i Ices-delområdena VI, VII och VIII och för att säkra en hållbar förvaltning av detta bestånd bör därför fångstbegränsningar införas för detta.

(11)

Taken för fiskeansträngningen för 2011 bör fastställas i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2166/2005, artikel 5 i förordning (EG) nr 509/2007, artikel 9 i förordning (EG) nr 676/2007, artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 1342/2008 och artiklarna 5 och 9 i förordning (EG) nr 302/2009, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 (11).

(12)

En fransk fartygsgrupp har uteslutits från tillämpningen av det fiskeansträngningssystem som fastställs i artikel 11 i förordning (EG) nr 1342/2008 i enlighet med förordning (EG) nr 754/2009. Av den information som Frankrike lämnat 2010 medför uteslutningen av den fartygsgruppen från fiskeansträngningssystemet inte längre en minskning av den administrativa arbetsbördan. Ett av villkoren för att utesluta dem är därför inte längre uppfyllt. Det är därför lämpligt att på nytt inbegripa den franska fartygsgruppen i det ovannämnda fiskeansträngningssystemet. Eftersom den förvaltningsperiod som fastställs i bilaga IIA till förordning (EU) nr 53/2010 (12) löper ut den 31 januari 2011 bör fartygsgruppen inbegripas på nytt från och med den 1 februari 2011.

(13)

I enlighet med rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (Ices) är det nödvändigt att behålla och revidera ett system för att förvalta tobisfiskar i EU-vattnen i Ices-sektionerna II a och III a och Ices-delområde IV.

(14)

Mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rekommendationerna från Ices och i enlighet med internationella åtaganden inom ramen för Nordostatlantiska fiskerikonventionen (NEAFC) bör fiskeansträngningen beträffande vissa djuphavsarter begränsas.

(15)

I enlighet med förfarandet i avtalen eller protokollen om fiskeförbindelser med Norge (13), Färöarna (14) och Grönland (15) har unionen hållit samråd om fiskerättigheter med dessa parter. Samråden med Färöarna har ännu inte slutförts och arrangemangen för 2011 med denna part förväntas ingås i början av 2011. För att undvika avbrott i unionens fiskeverksamhet och samtidigt möjliggöra den flexibilitet som är nödvändig för att ingå de arrangemangen i början av 2011 är det lämpligt för unionen att preliminärt fastställa fiskemöjligheterna för bestånd med förbehåll för att avtalet med Färöarna ingås.

(16)

Unionen är avtalsslutande part i flera fiskeriorganisationer och deltar i andra organisationer som samarbetande icke-part. I enlighet med 2003 års anslutningsakt ska dessutom de fiskeavtal som Republiken Polen ingått före anslutningen till Europeiska unionen, som t.ex. konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav, från och med dagen för anslutningen förvaltas av unionen. Dessa fiskeriorganisationer har rekommenderat införandet av ett antal åtgärder för 2011, däribland fiskemöjligheter för EU-fartyg. Dessa fiskemöjligheter bör tillämpas i unionslagstiftningen.

(17)

Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) lyckades inte nå enighet om antagandet av bevarandeåtgärder för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit vid sitt årliga möte 2010. En majoritet av de avtalsslutande parterna, inbegripet unionen, ansåg dock att fiskemöjligheterna för dessa tre bestånd bör regleras för att säkra en hållbar förvaltning av dem. Unionen bör därför anta bestämmelser om detta.

(18)

Vid sitt årliga möte 2010 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) tabeller som visar Iccats avtalsslutande parters över- och underutnyttjande av sina fiskemöjligheter. I detta sammanhang antog Iccat ett beslut där det noteras att unionen under 2009 underutnyttjade sina kvoter för nordliga och sydliga svärdfiskbestånd, storögd tonfisk och nordliga bestånd av långfenad tonfisk. För att man ska kunna rätta sig efter de anpassningar av unionens kvoter som Iccat fastställt är det nödvändigt att fördelningen av de fiskemöjligheter som härrör från detta underutnyttjande görs på grundval av varje medlemsstats respektive bidrag till underutnyttjandet utan att man ändrar den fördelningsnyckel som fastställs i denna förordning i fråga om den årliga TAC-tilldelningen. Vid mötet ändrades återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk. Iccat antog dessutom rekommendationer om bevarande av storögda rävhajar, hammarhajar och årfenshajar. För att bidra till bevarandet av fiskbestånden är det nödvändigt att genomföra dessa åtgärder i unionslagstiftningen.

(19)

Vid sitt årliga möte 2010 reviderade tonfiskkommissionen för Indiska oceanen (IOTC) den sammanlagda kapaciteten för de flottor som fiskade efter tropisk tonfisk mellan 2006 och 2008 samt för svärdfisk och långfenad tonfisk mellan 2007 och 2008. IOTC godkände också genomförandet av utvecklingsplaner för flottorna. IOTC antog dessutom en resolution om bevarande av storögda rävhajar (familjen Alopiidae) som fångas vid fisken i dess befogenhetsområde.

(20)

Vid det tredje internationella mötet som hölls i maj 2007 för att skapa en regional fiskeriförvaltningsorganisation (RFMO) för södra Stilla havet (SPRFMO) antog deltagarna tillfälliga bestämmelser, inklusive fiskemöjligheter, för att reglera pelagiskt fiske och bottenfiske i detta område fram till dess att denna regionala förvaltningsorganisation inrättas. Dessa tillfälliga bestämmelser reviderades vid de åttonde internationella samråden för inrättandet av SPRFMO i november 2009 och kommer att revideras igen vid den kommande andra förberedande konferensen för SPRFMO-kommissionen i januari 2011. Enligt den överenskommelse som uppnåddes bland deltagarna om dessa tillfälliga bestämmelser är dessa frivilliga och inte rättsligt bindande enligt internationell rätt. Det är ändå lämpligt mot bakgrund av Förenta nationernas avtal om fiskbestånd att tillämpa dessa bestämmelser i unionslagstiftningen.

(21)

Vid sitt årliga möte 2010 antog Sydostatlantiska fiskeriorganisationen (Seafo) fångstbegränsningar för ytterligare fyra fiskbestånd i Seafos konventionsområde. Det är nödvändigt att tillämpa dessa fångstbegränsningar i unionslagstiftningen.

(22)

I enlighet med artikel 291 i fördraget bör de åtgärder som krävs för att fastställa fångstbegränsningarna för vissa kortlivade fiskbestånd av brådskande skäl antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (16).

(23)

Vissa internationella bestämmelser som skapar eller begränsar fiskemöjligheter för unionen kommer att antas av berörda RFMO i slutet av året och bli tillämpliga innan denna förordning träder i kraft. Bestämmelserna för att genomföra sådana åtgärder i unionslagstiftningen bör därför tillämpas med retroaktiv verkan. Eftersom vissa fiskemöjligheter i området som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis fastställs för en tidsperiod som tar sin början den 1 december 2010 gäller särskilt att bestämmelserna om detta i denna förordning bör tillämpas från och med den dagen. En sådan tillämpning med retroaktiv verkan skulle inte påverka principen om berättigade förväntningar eftersom parterna i konventionen inte får bedriva fiske i konventionsområdet utan tillstånd.

(24)

De fiskemöjligheter som fastställs i denna förordning utnyttjas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (17), och särskilt i enlighet med artiklarna 33 och 34 i den förordningen om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och meddelande av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att närmare ange de koder som medlemsstaterna ska använda då de översänder uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av denna förordning.

(25)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och för att garantera utkomstmöjligheter för fiskare i unionen bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2011, med undantag för bestämmelser om begränsningar av fiskeansträngning, vilka bör tillämpas från och med den 1 februari 2011, och särskilda bestämmelser i särskilda områden där ett specifikt tillämpningsdatum enligt skäl 23 bör anges. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter att den har offentliggjorts.

(26)

Fiskemöjligheter bör utnyttjas i enlighet med gällande unionslagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs följande fiskemöjligheter:

a)

För år 2011 fångstmöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd.

b)

För perioden 1 februari 2011–31 januari 2012 vissa begränsningar av fiskeansträngningen.

c)

För de perioder som anges i artiklarna 20, 21 och 22 och i bilagorna IE och V fiskemöjligheter för vissa bestånd i det område som omfattas av konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

d)

För de perioder som anges i artikel 28, fiskemöjligheter för vissa bestånd i konventionsområdet för Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC).

2.   I denna förordning fastställs också tillfälliga fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd eller grupper av fiskbestånd som är föremål för bilaterala fiskesamråd med Färöarna. De definitiva fiskemöjligheterna ska fastställas av rådet på förslag av kommissionen.

3.   Vissa fiskemöjligheter som fastställs i bilaga I förblir ofördelade och får inte fiskas av medlemsstaterna förrän definitiva fiskemöjligheter har fastställts i enlighet med punkt 2. I dessa fiskemöjligheter ingår ytterligare fiskemöjligheter för makrill som härrör från ofångade kvoter under 2010.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Om inte annat anges ska denna förordning tillämpas på

a)

EU-fartyg, och

b)

fartyg från tredjeland i EU-vatten.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   EU-fartyg: varje fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen.

b)   fartyg från tredjeland: ett fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och är registrerat i ett tredjeland.

c)   EU-vatten: de vatten som omfattas av medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, med undantag av vatten som gränsar till de territorier som anges i bilaga II till fördraget.

d)   totala tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet som får fångas och landas ur varje bestånd varje år.

e)   kvot: en andel av de totala tillåtna fångstmängder som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

f)   internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

g)   maskstorlek: den maskstorlek som fastställts i enlighet med förordning (EG) nr 517/2008 (18).

h)   EU: s fiskeflottregister: det register som kommissionen upprättat i enlighet med artikel 15.3 i förordning (EG) nr 2371/2002.

i)   fiskeloggbok: den loggbok som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande områdesavgränsningar:

a)   Ices-områden (Internationella havsforskningsrådet): de områden som definieras i förordning (EG) nr 218/2009 (19).

b)   Skagerrak: det område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

c)   Kattegatt: det område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

d)   VII (Porcupine Bank – Enhet 16): det område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

53° 30′ N, 15° 00′ W.

53° 30′ N, 11° 00′ W.

51° 30′ N, 11° 00′ W.

51° 30′ N, 13° 00′ W.

51° 00′ N, 13° 00′ W.

51° 00′ N, 15° 00′ W.

53° 30′ N, 15° 00′ W.

e)   Cádizbukten: det område i Ices-sektion IXa som ligger öster om longitud 7° 23′ 48″ W.

f)   Cecaf-områden (östra Centralatlanten eller FAO: s stora fiskeområde 34): de områden som definieras i förordning (EG) nr 216/2009 (20).

g)   Nafo-områden (Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del): de områden som definieras i förordning (EG) nr 217/2009 (21).

h)   Seafos konventionsområde (Fiskeorganisationen för Sydostatlanten): de områden som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (22).

i)   Iccats konventionsområde (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten): det område som definieras i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (23).

j)   CCAMLR: s konventionsområde (Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis): det område som definieras i förordning (EG) nr 601/2004 (24).

k)   IATTC: s konventionsområde (Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk): det område som definieras i konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (25).

l)   IOTC-området (Indiska oceanens tonfiskkommission): det område som definieras i avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (26).

m)   SPRFMO: s konventionsområde (Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet): det fria havsområde som ligger söder om 10° N, norr om CCAMLR:s konventionsområde, öster om Siofa:s konventionsområde enligt definitionen i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (27) och väster om de fiskeområden som står under sydamerikanska staters jurisdiktion.

n)   WCPFC: s konventionsområde (Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet): det område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (28).

o)   Den del av Berings hav som är fritt hav: det fria havsområde i Berings hav som ligger mer än 200 nautiska mil utanför de baslinjer från vilka bredden av Berings havs kuststaters territorialvatten mäts.

AVDELNING II

FISKEMÖJLIGHETER FÖR EU-FARTYG

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 5

TAC och fördelning

1.   De totala tillåtna fångstmängderna för EU-fartyg i EU-vatten eller i vissa andra vatten än EU-vatten och fördelningen av dessa TAC mellan medlemsstaterna samt, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dem anges i bilaga I.

2.   EU-fartyg tillåts att ta fångster, inom de totala tillåtna fångstmängder som anges i bilaga I, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands, Islands och Norges fiskerijurisdiktion, samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på de villkor som anges i artikel 15 och i bilaga III till den här förordningen samt i förordning (EG) nr 1006/2008 (29) och dess tillämpningsföreskrifter.

3.   Kommissionen ska fastställa TAC för lodda i de grönländska vatten i Ices-delområdena V och XIV som är tillgängliga för unionen på grundval av TAC och de fiskemöjligheter som Grönland fastställt för unionen i enlighet med partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan och protokollet till detta.

4.   I ljuset av de vetenskapliga uppgifter som samlas in under det första halvåret 2011 får de TAC som anges i bilaga I för följande bestånd ses över av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002:

a)

Tobisfiskar i EU-vattnen i Ices-sektionerna IIa och IIIa och Ices-delområdet IV i enlighet med bestämmelserna i bilaga IID till denna förordning.

b)

Beståndet av vitlinglyra i EU-vattnen i Ices-sektionerna IIa och IIIa och Ices-delområdet IV och beståndet av skarpsill i EU-vattnen i Ices-sektionerna IIa och Ices-delområdet IV.

Artikel 6

Särskilda bestämmelser om vissa TAC:er

1.   Vissa TAC:er i bilaga IA, vilka anges med en fotnot med en hänvisning till denna artikel, ska bestämmas av den berörda medlemsstaten utifrån uppgifter som insamlats och analyserats av den medlemsstaten, så att de som

a)

är förenliga med principerna och reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken, i synnerhet principen om hållbart utnyttjande av beståndet, och

b)

med största möjliga sannolikhet ska leda till ett utnyttjande av beståndet som är förenligt med en maximal hållbar avkastning från och med år 2015.

2.   Senast den 28 februari 2011 ska den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om vilken fångstmängd som fastställts i enlighet med punkt 1 och om vilka åtgärder som medlemsstaten avser att vidta i syfte att uppfylla kraven i den bestämmelsen. Mot bakgrund av denna information får kommissionen, i de fall där de villkor som anges i artikel 7 i förordning (EG) nr 2371/2002 är uppfyllda, besluta om nödåtgärder.

Artikel 7

Ytterligare tilldelning för fartyg som deltar i försöksverksamhet med fullt dokumenterade fisken

1.   När det gäller vissa bestånd som räknas upp i bilaga IA och som anges med en fotnot med en hänvisning till denna artikel får en medlemsstat, på de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel, bevilja fartyg som deltar i försöksverksamhet med fullt dokumenterade fisken en ytterligare tilldelning inom ramen för de begränsningar som anges i bilaga IA, i form av en procentandel av den kvot som tilldelats den medlemsstaten.

2.   En medlemsstat får endast bevilja fartyg en ytterligare tilldelning under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

På fartyget används kameror för interntelevision, kopplade till sensorer, som spelar in all fiskeverksamhet och all bearbetning ombord på fartyget.

b)

Den ytterligare tilldelning som beviljas ett enskilt fartyg som bedriver fullt dokumenterat fiske får till mängden inte överstiga 75 % av utkasten för fartygstypen i fråga och får under inga omständigheter innebära att fartygets tilldelning ökar med mer än 30 %.

c)

Fartygets hela fångst av beståndet i fråga ska räknas av från dess tilldelning.

3.   I de fall där en medlemsstat upptäcker att ett fartyg som deltar i försöksverksamhet med fullt dokumenterade fisken inte uppfyller de villkor som anges i punkt 2 i denna artikel ska den omedelbart dra in den ytterligare tilldelning som fartyget har tilldelats och förbjuda fartyget att delta i denna försöksverksamhet under återstoden av 2011.

4.   En medlemsstat som avser att tillämpa punkterna 1, 2 och 3 ska innan någon ytterligare tilldelning beviljas lämna kommissionen följande uppgifter:

En förteckning över de fartyg som deltar i försöksverksamheten och detaljuppgifter om den elektroniska fjärrövervakningsutrustning som finns installerad ombord.

Kapacitet, typ och specifikationer med avseende på de redskap som används av fartygen.

Beräknad andel utkast för fartygstyperna i fråga.

Fartygens fångstmängd under 2010 av det bestånd som TAC:n i fråga avser.

Artikel 8

Förbjudna arter

1.   Det ska vara förbjudet för EU-fartyg att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter:

a)

Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias) i alla EU-vatten och andra vatten.

b)

Havsängel (Squatina squatina) i alla EU-vatten.

c)

Slätrocka (Dipturus batis) i EU-vattnen i Ices-sektionen IIa och Ices-delområdena III, IV, VI, VII, VIII, IX och X.

d)

Brokrocka (Raja undulata) och grårocka (Rostroraja alba) i EU-vattnen i Ices-delområdena VI, VII, VIII, IX och X.

e)

Håbrand (Lamna nasus) i internationella vatten.

f)

Hajrockor (Rhinobatidae) i EU-vattnen i Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X och XII.

2.   De arter som avses i punkt 1 ska omedelbart släppas oskadade i den mån detta är möjligt.

Artikel 9

Särskilda bestämmelser om fördelningen

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar som görs enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1006/2008,

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

de kvantiteter som hålls inne enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 37, 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Om inget annat anges i bilaga I till denna förordning, ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av försiktighets-TAC och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i samma förordning ska tillämpas på bestånd som omfattas av analytisk TAC.

Artikel 10

Begränsning av fiskeansträngningen

Under perioden 1 februari 2011–31 januari 2012 ska de begränsningar av fiskeansträngningen som fastställs i

a)

bilaga IIA tillämpas på förvaltningen av vissa bestånd i Kattegatt, Skagerrak, den del av Ices-sektion IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt, Ices-delområde IV och Ices-sektionerna VIa, VIIa och VIId samt i EU-vattnen i Ices-sektionerna IIa och Vb,

b)

bilaga IIB tillämpas på åtgärder för kummel- och havskräftbeståndens återhämtning i Ices-sektionerna VIIIc och IXa, med undantag av Cádizbukten,

c)

bilaga IIC tillämpas på förvaltningen av bestånden av tunga i Ices-sektion VIIe,

Artikel 11

Begränsning av fångster och fiskeansträngning i djuphavsfisken

1.   Artikel 3 i förordning (EG) nr 2347/2002 (30) ska tillämpas på liten hälleflundra. Villkoren i den artikeln ska gälla vid fiske efter, behållande ombord, omlastning eller landning av liten hälleflundra.

2.   Medlemsstaterna ska se till att fiskeansträngningen under 2011, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, för fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 2347/2002 inte överstiger 65 % av den genomsnittliga årliga fiskeansträngningen för den berörda medlemsstatens fartyg år 2003 under fiskeresor då djuphavsfisketillstånd innehades eller arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilagorna I och II till den förordningen, fångades. Denna punkt ska enbart tillämpas på fiskeresor då över 100 kg andra djuphavsarter än guldlax fångades.

Artikel 12

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka TAC har fastställts får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat som har en kvot, och denna kvot inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en EU-kvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och denna EU-kvot inte är uppfiskad.

Artikel 13

Restriktioner för utnyttjande av vissa fiskemöjligheter

1.   De fiskemöjligheter som fastställs i bilaga I för lubb, torsk, glasvar, marulk, kolja, vitling, kummel, birkelånga, långa, havskräfta, rödspätta, bleka, gråsej, rockor, tunga och pigghaj i Ices-delområde VII eller relevanta sektioner därav ska begränsas genom förbud mot fiske efter eller behållande ombord av alla sådana arter under perioden 1 maj–31 juli 2011 i Porcupine Bank. Tillämpliga uppgifter i bilaga I ska fastställas genom korshänvisning till denna artikel.

2.   Vid tillämpning av denna artikel ska Porcupine Bank anses omfatta det område som avgränsas av loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

Punkt

Latitud

Longitud

1

52° 27′N

12° 19′W

2

52° 40′N

12° 30′W

3

52° 47′N

12° 39,600′W

4

52° 47′N

12° 56′W

5

52° 13,5′N

13° 53,830′W

6

51° 22′N

14° 24′W

7

51° 22′N

14° 03′W

8

52° 10′N

13° 25′W

9

52° 32′N

13° 07,500′W

10

52° 43′N

12° 55′W

11

52° 43′N

12° 43′W

12

52° 38,800′N

12° 37′W

13

52° 27′N

12° 23′W

14

52° 27′N

12° 19′W

3.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel ska det vara tillåtet att segla genom Porcupine Bank med de arter ombord som avses i den punkten i enlighet med artikel 50.3, 50.4 och 50.5 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 14

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

KAPITEL II

Tillstånd att fiska i tredjelands vatten

Artikel 15

Fisketillstånd

1.   Det största antalet fisketillstånd för EU-fartyg som fiskar i tredjelands vatten fastställs i bilaga III.

2.   Om en medlemsstat, på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, överför kvoter till en annan medlemsstat som ett led i ett utbyte av fiskekvoter inom de fiskeområden som anges i bilaga III ska överföringen inbegripa en motsvarande överföring av fisketillstånd och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet fisketillstånd för varje fiskeområde, enligt bilaga III, får dock inte överskridas.

KAPITEL III

Fiskemöjligheter i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers vatten

Avsnitt 1

ICCAT-området

Artikel 16

Begränsning av kapaciteten för fiske efter, odling och gödning av blåfenad tonfisk

1.   Det antal spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg från EU som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i östra Atlanten ska begränsas enligt punkt 1 i bilaga IV.

2.   Det antal EU-fartyg för kustnära icke-industriellt fiske som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Medelhavet ska begränsas enligt punkt 2 i bilaga IV.

3.   Det antal EU-fartyg som i odlingssyfte fiskar efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet och som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm ska begränsas enligt punkt 3 i bilaga IV.

4.   Det antal fiskefartyg och motsvarande totala GT-kapacitet som har tillstånd att fiska efter, behålla ombord, lasta om, transportera eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas enligt punkt 4 i bilaga IV.

5.   Det antal fällor som får användas inom fisket efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas enligt punkt 5 i bilaga IV.

6.   Kapaciteten för odling och gödning av blåfenad tonfisk samt den största mängd vildfångad blåfenad tonfisk som får avsättas för insättning i gödnings- eller odlingsanläggningar i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 6 i bilaga IV.

Artikel 17

Ytterligare villkor för den kvot för blåfenad tonfisk som tilldelas enligt bilaga ID

Utöver den förbudsperiod som föreskrivs i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 302/2009 ska fiske efter blåfenad tonfisk med snörpvadsfartyg vara förbjudet i östra Atlanten och Medelhavet under perioden 15 april–15 maj 2011.

Artikel 18

Sport- och fritidsfiske

Medlemsstaterna ska avsätta en särskild kvot för blåfenad tonfisk för sport- och fritidsfiske från de kvoter som de tilldelats enligt bilaga ID.

Artikel 19

Hajar

1.   Behållande ombord, omlastning eller landning av delar eller hela kroppar av storögda rävhajar (Alopias superciliosus) ska vara förbjudet vid allt fiske.

2.   Det ska vara förbjudet att bedriva riktat fiske efter arten rävhajar (Alopias).

3.   Behållande ombord, omlastning eller landning av delar eller hela kroppar av hammarhajar av familjen Sphyrnidae (med undantag för Sphyrna tiburo) i samband med fisken i Iccat-området ska vara förbjudet.

4.   Behållande ombord, omlastning eller landning av delar eller hela kroppar av årfenshajar (Carcharhinus longimanus) ska vara förbjudet vid allt fiske.

Avsnitt 2

CCAMLR-området

Artikel 20

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i del A i bilaga V ska vara förbjudet i de områden och under de perioder som anges i den bilagan.

2.   För nytt fiske och undersökande fiske ska de TAC och bifångstbegränsningar som anges i del B i bilaga V gälla i de delområden som anges i samma del.

Artikel 21

Undersökande fiske

1.   Endast de medlemsstater som är medlemmar i CCAMLR-kommissionen får delta i undersökande långrevsfiske efter Dissostichus spp. i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 utanför områden under nationell jurisdiktion under fiskeåret 2011. Om en sådan medlemsstat avser att delta i sådant fiske ska medlemsstaten senast den 24 juli 2011 anmäla detta till CCAMLR-sekretariatet i enlighet med artiklarna 7 och 7a i förordning (EG) nr 601/2004.

2.   När det gäller FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 anges TAC och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion samt deras fördelning per småskalig forskningsenhet (SSRU) inom vart och ett av dessa områden i del B i bilaga V. Fisket i en småskalig forskningsenhet ska upphöra när de rapporterade fångsterna når de angivna totala tillåtna fångstmängderna och fiske i den enheten ska då vara förbjudet under resten av fiskesäsongen.

3.   Fisket ska ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och för att undvika en alltför stor koncentration av fångster och fiskeansträngning. I FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är det dock förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 22

Krillfiske under fiskesäsongen 2011/2012

1.   Endast de medlemsstater som är medlemmar i CCAMLR-kommissionen får fiska efter antarktisk krill (Euphausia superba) i CCAMLR:s konventionsområde under fiskesäsongen 2011/2012. En sådan medlemsstat ska, om den avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde, anmäla följande till CCAMLR:s sekretariat i enlighet med artikel 5a i förordning (EG) nr 601/2004, och till kommissionen, och i alla händelser senast den 1 juni 2011:

a)

Medlemsstatens avsikt att fiska efter atlantisk krill, i det format som anges i del C i bilaga V.

b)

Nätredskapets utformning, i det format som anges i del D i bilaga V.

2.   Den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla de uppgifter som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004 för varje fartyg som en medlemsstat ger tillåtelse att delta i fiske efter antarktisk krill.

3.   En medlemsstat som avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde ska endast anmäla fartyg med tillstånd som för dess flagg vid tidpunkten för anmälan.

4.   En medlemsstat får bevilja deltagande i fiske efter antarktisk krill för ett annat fartyg än det som anmäldes till CCAMLR:s sekretariat i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel, om det anmälda fartyget är förhindrat att delta på grund av legitima operativa skäl eller force majeure. I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta CCAMLR:s sekretariat och kommissionen och tillhandahålla

a)

fullständiga uppgifter om det eller de berörda ersättningsfartygen, däribland de uppgifter som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004,

b)

en fullständig redovisning av skälen till utbytet och alla relevanta styrkande bevis eller hänvisningar.

5.   En medlemsstat får inte tillåta ett fartyg som är upptaget i någon av CCAMLR:s förteckningar över IUU-fartyg (IUU: olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) att delta i fiske efter antarktisk krill.

Avsnitt 3

IOTC-området

Artikel 23

Begränsning av fiskekapaciteten för fartyg som fiskar i IOTC-området

1.   Det största antal EU-fartyg som får fiska efter tropiska tonfiskar i IOTC-området, och motsvarande GT-kapacitet, fastställs i punkt 1 i bilaga VI.

2.   Det största antal EU-fartyg som får fiska efter svärdfisk (Xiphias gladius) och långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i IOTC-området, och motsvarande kapacitet avseende totalt bruttotonnage, fastställs i punkt 2 i bilaga VI.

3.   Medlemsstaterna får omfördela fartyg som ingår i ett av de två fisken som avses i punkterna 1 och 2 till det andra fisket, under förutsättning att de för kommissionen kan visa att denna ändring inte leder till en ökning av fiskeansträngningen för de berörda fiskbestånden.

4.   Medlemsstaterna ska i samband med en föreslagen överföring av kapacitet till deras flotta se till att de fartyg som ska överföras finns med i IOTC:s fartygsregister eller i fartygsregistret hos en annan regional fiskeriorganisation för tonfisk. Fartyg som förekommer i en regional RFMO över IUU-fartyg får inte överföras.

5.   För att kunna genomföra de utvecklingsplaner som lämnats in till IOTC får medlemsstaterna endast utvidga sin fiskekapacitet utöver de tak som avses i punkterna 1 och 2, inom de gränser som fastställs i dessa planer.

Artikel 24

Hajar

1.   Bevarande ombord, omlastning eller landning av delar av eller hela kroppar av rävhajar av alla arter av familjen Alopiidae ska vara förbjudet i allt fiske.

2.   De arter som avses i punkt 1 ska omedelbart släppas oskadade i den mån detta är möjligt.

Avsnitt 4

SPRFMO-området

Artikel 25

Pelagiskt fiske – kapacitetsbegränsning

Medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 har bedrivit aktivt pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde ska begränsa det totala bruttotonnaget för fartyg som för deras flagg och som under 2011 fiskar efter pelagiska bestånd till totalt 78 610 bruttotonnaget i detta område på ett sådant sätt att det säkrar ett hållbart utnyttjande av de pelagiska fiskbestånden i södra Stilla havet.

Artikel 26

Pelagiskt fiske – TAC

1.   Endast de medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 har bedrivit aktivt pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde, enligt artikel 25, får fiska efter pelagiskt bestånd i detta område i enlighet med de totala tillåtna fångstmängder som anges i bilaga IJ.

2.   Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen anmäla namn och kännetecken, inklusive totalt bruttotonnage, för de av deras fartyg som deltar i det fiske som avses i denna artikel.

3.   I syfte att övervaka det fiske som avses i denna artikel ska medlemsstaterna till kommissionen, för vidarebefordran till SPRFMO:s interimssekretariat, översända VMS-register (VMS: kontrollsystem för fartyg), månatliga fångstrapporter och, om de finns tillgängliga, hamnanlöp senast den 15:e månaden efter.

Artikel 27

Bottenfiske

De medlemsstater som avses i artikel 25 ska begränsa bottenfiskeansträngningen eller fångsterna i SPRFMO:s konventionsområde till de genomsnittliga årsnivåerna under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 med avseende på antalet fiskefartyg och andra parametrar som återspeglar fångstnivån, fiskeansträngningen och fiskekapaciteten och begränsa dem till de delar av SPRFMO:s konventionsområde där bottenfiske ägde rum under den föregående fiskesäsongen.

Avsnitt 5

IATTC-området

Artikel 28

Fiske med snörpvad

1.   Fiske med snörpvadsfartyg efter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), storögd tonfisk (Thunnus obesus) och bonit (Katsuwonus pelamis) är förbjudet

a)

antingen under perioden 29 juli–28 september 2011, eller under perioden 18 november 2011–18 januari 2012, i det område som avgränsas enligt följande:

Nord-, Mellan- och Sydamerikas kust mot Stilla havet.

Longitud 150° W.

Latitud 40° N.

Latitud 40° S.

b)

under perioden 29 september–29 oktober 2011 inom det område som avgränsas enligt följande:

Longitud 96° W.

Longitud 110° W.

Latitud 4° N.

Latitud 3° S.

2.   De berörda medlemsstaterna ska före den 1 april 2011 meddela kommissionen vilken stängningsperiod enligt punkt 1 a som valts. Alla de berörda medlemsstaternas snörpvadsfartyg ska stoppa snörpvadsfisket i de områden som definieras i punkt 1 under den period som valts.

3.   Fartyg som fiskar med snörpvad efter tonfisk i IATTC:s konventionsområde ska behålla ombord och sedan landa all gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit som fångats, med undantag för fisk som anses otjänlig som människoföda av andra skäl än storleken. Denna bestämmelse ska emellertid inte tillämpas på det sista kastet under en fångstresa när utrymmet i lastrummet kan vara otillräckligt för att ta emot den tonfisk som fångas vid det kastet.

Avsnitt 6

SEAFO-området

Artikel 29

Åtgärder till skydd för djuphavshaj

Riktat fiske efter följande djuphavshajar i SEAFO:s konventionsområde ska vara förbjudet:

Rockor (Rajidae).

Pigghaj (Squalus acanthias).

Etmopterus bigelowi.

Etmopterus brachyurus.

Stor blåkäxa (Etmopterus princeps).

Etmopterus pusillus.

Apristurus manis.

Långnosad småpiggshaj (Scymnodon squamulosus).

Djuphavshajar av överordningen Selachimorpha.

Avsnitt 7

WCPFC-området

Artikel 30

Begränsning av fiskeansträngningen för storögd tonfisk, gulfenad tonfisk, bonit och långfenad tonfisk

Medlemsstaterna ska se till att den totala fiskeansträngningen för storögd tonfisk (Thunnus obesus), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), bonit (Katsuwonus pelamis) och långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i WCPFC:s konventionsområde begränsas till den fiskeansträngning som fastställs i partnerskapsavtalen om fiske mellan unionen och kuststaterna i området.

Artikel 31

Stängt område för FAD-fiske

1.   I den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger mellan 20° nordlig bredd och 20° sydlig bredd ska fiske med snörpvadsfartyg som använder sig av FAD-redskap (anordningar som samlar fisk) vara förbjudet mellan kl. 00.00 den 1 juli 2011 och kl. 24.00 den 30 september 2011. Under denna period får ett fartyg som fiskar med snörpvad endast bedriva fiske i denna del av WCPFC:s konventionsområde om det finns en observatör ombord som övervakar att fartyget inte

a)

lägger ut eller använder FAD-redskap eller någon tillhörande elektronisk utrustning,

b)

fiskar efter hela stim med användning av FAD-redskap.

2.   Alla de snörpvadsfartyg som fiskar i den del av WCPFC:s konventionsområde som anges i punkt 1 ska behålla ombord och landa eller lasta om all storögd tonfisk, gulfenad tonfisk och bonit som fångats.

3.   Punkt 2 ska inte tillämpas i följande fall, nämligen

a)

på det sista kastet under en fångstresa om fartyget inte har tillräckligt med utrymme i lastrummet för all fisk,

b)

om fisken anses otjänlig som människoföda av andra skäl än storleken, eller

c)

om frysutrustningen drabbas av ett allvarligt fel.

Artikel 32

Stängda områden för fiske med snörpvad

Fiske med snörpvad efter storögd tonfisk och gulfenad tonfisk ska vara förbjudet i följande områden på det fria havet:

a)

De internationella vatten som avgränsas av gränserna för Indonesiens, Palaus, Mikronesiens och Papua Nya Guineas exklusiva ekonomiska zoner (EEZ).

b)

De internationella vatten som avgränsas av gränserna för Mikronesiens, Marshallöarnas, Naurus, Kiribatis, Tuvalus, Fijis, Salomonöarnas och Papua Nya Guineas EEZ.

Artikel 33

Begränsning av antalet EU-fartyg som får fiska efter svärdfisk

Det största antal EU-fartyg som har tillstånd att fiska efter svärdfisk (Xiphias gladius) i områden söder om 20° sydlig bredd i WCPFC:s konventionsområde anges i bilaga VII.

Avsnitt 8

Berings Hav

Artikel 34

Förbud mot fiske i den del av Berings hav som är fritt hav

Fiske efter alaskapollack (Theragra chalcogramma) i den del av Berings hav som är fritt hav ska vara förbjudet.

AVDELNING III

FISKEMÖJLIGHETER FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND I EU-VATTEN

Artikel 35

TAC

Fiskefartyg som för norsk flagg och fiskefartyg som är registrerade på Färöarna får ta fångster i EU-vatten inom ramen för de TAC som anges i bilaga I till denna förordning och på de villkor som anges i denna avdelning och i kapitel III i förordning (EG) nr 1006/2008.

Artikel 36

Fisketillstånd

1.   Det största antalet fisketillstånd för fartyg från tredjeland som fiskar i EU-vatten fastställs i bilaga VIII.

2.   Fisk från bestånd för vilka TAC har fastställts får endast behållas ombord eller landas om fångsterna har tagits av ett fartyg från tredjeland vars kvot inte är uppfiskad.

Artikel 37

Förbjudna arter

1.   Det ska vara förbjudet för fartyg från tredjeland att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter:

a)

Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias) i alla EU-vatten.

b)

Havsängel (Squatina squatina) i alla EU-vatten.

c)

Slätrocka (Dipturus batis) i EU-vattnen i Ices-sektion II a och Ices-delområdena III, IV, VI, VII, VIII, IX och X.

d)

Brokrocka (Raja undulata) och grårocka (Rostroraja alba) i EU-vattnen i Ices-delområdena VI, VII, VIII, IX och X.

e)

Hajrockor (Rhinobatidae) i EU-vattnen i Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X och XII.

2.   De arter som avses i punkt 1 ska omedelbart släppas oskadade i den mån detta är möjligt.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 38

Ändring av förordning (EG) nr 754/2009

Artikel 1 h i förordning (EG) nr 754/2009 ska utgå.

Artikel 39

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Artikel 38 ska dock tillämpas från och med den 1 februari 2011.

Om fiskemöjligheter för CCAMLR:s konventionsområde fastställs för perioder som börjar före den 1 januari 2011 ska artiklarna 20, 21 och 22 och bilagorna IE och V tillämpas från och med början av respektive tillämpningsperioder för dessa fiskemöjligheter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2011.

På rådets vägnar

MARTONYI J.

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 345, 28.12.2005, s. 5.

(4)  EUT L 65, 7.3.2006, s. 1.

(5)  EUT L 122, 11.5.2007, s. 7.

(6)  EUT L 157, 19.6.2007, s. 1.

(7)  EUT L 344, 20.12.2008, s. 6.

(8)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 20.

(9)  EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.

(10)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(11)  EUT L 214, 19.8.2009, s. 16.

(12)  Rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (EUT L 21, 26.1.2010, s. 1).

(13)  Avtal om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (EGT L 226, 29.8.1980, s. 48).

(14)  Avtal om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas lokala myndigheter, å andra sidan (EGT L 226, 29.8.1980, s. 12).

(15)  Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan (EUT L 172, 30.6.2007, s. 4) och Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan (EUT L 172, 30.6.2007, s. 9).

(16)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(18)  Kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (EUT L 151, 11.6.2008, s. 5).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (omarbetning) (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(20)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (omarbetning) (EUT L 87, 31.3.2009, s. 1).

(21)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (omarbetning) (EUT L 87, 31.3.2009, s. 42).

(22)  Konventionen ingicks genom rådets beslut 2002/738/EG (EGT L 234, 31.8.2002, s. 39).

(23)  Unionen ansluten genom rådets beslut 86/238/EEG (EGT L 162, 18.6.1986, s. 33).

(24)  Rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (EUT L 97, 1.4.2004, s. 16).

(25)  Konventionen ingicks genom rådets beslut 2006/539/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 22).

(26)  Unionen ansluten genom rådets beslut 95/399/EG (EGT L 236, 5.10.1995, s. 24).

(27)  Avtalet ingicks genom rådets beslut 2008/780/EG (EUT L 268, 9.10.2008, s. 27).

(28)  Unionen ansluten genom rådets beslut 2005/75/EG (EUT L 32, 4.2.2005, s. 1).

(29)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).

(30)  Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (EGT L 351, 28.12.2002, s. 6).


BILAGA I

TAC-MÄNGDER FÖR EU-FARTYG I OMRÅDEN MED FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND I EU-VATTEN, PER ART OCH PER OMRÅDE (I TON LEVANDE VIKT, UTOM DÄR ANNAT ANGES)

I följande tabeller anges TAC-mängder och kvoter (i ton levande vikt, utom där annat anges) för varje bestånd och villkor som är funktionellt knutna till dem, i förekommande fall.

Alla TAC som anges i denna bilaga ska betraktas som kvoter med avseende på denna förordning och därför omfattas av reglerna i förordning (EG) nr 1224/2009, särskilt artiklarna 33 och 34. Hänvisningar till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Nedan följer en tabell över de latinska namnen och motsvarande svenskt namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Amblyraja radiata

RJR

Klorocka

Ammodytes spp.

SAN

Tobisfiskar

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Brosme brosme

USK

Lubb

Caproidae

BOR

Trynfiskar

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Chaceon maritae

CGE

Djuphavsrödkrabba

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Maskeringskrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dipturus batis

RJB

Slätrocka

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Stor blåkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Hälleflundra

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grånoting

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Leucoraja circularis

RJI

Sandrocka

Leucoraja fullonica

RJF

Näbbrocka

Leucoraja naevus

RJN

Blomrocka

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Limanda limanda

DAB

Sandskädda

Lophiidae

ANF

Marulkfiskar

Rockor

GRV

Långstjärtar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Martialia hyadesi

SQS

Kalamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergtunga

Molva dypterygia

BLI

Birkelånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabba

Penaeus spp.

PEN

Penaeusräka

Platichthys flesus

FLE

Skrubbskädda

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfisk

Pollachius pollachius

POL

Bleka

Pollachius virens

POK

Gråsej

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Raja brachyura

RJH

Ljusrocka

Raja clavata

RJC

Knaggrocka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Svartbuksrocka

Raja microocellata

RJE

Småögd rocka

Raja montagui

RJM

Fläckrocka

Raja undulata

RJU

Brokrocka

Rajiformes – Rajidae

SRX

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Rostroraja alba

RJA

Grårocka

Scomber scombrus

MAC

Fiske efter makrill

Scophthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Solea spp.

SOO

Soleidae

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Squalus acanthias

DGS

Pigghaj/rödhaj

Tetrapturus albidus

WHM

Vit marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig blåfenad tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Blåfenad tonfisk

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrillar

Trisopterus esmarkii

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

Nedan följer en tabell över de svenska namnen och motsvarande latinska namn (endast i upplysningssyfte):

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk krill

KRI

Euphausia superba

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bergtunga

LEM

Microstomus kitt

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Birkelånga

BLI

Molva dypterygia

Bleka

POL

Pollachius pollachius

Blomrocka

RJN

Leucoraja naevus

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåfenad tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Brokrocka

RJU

Raja undulata

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Djuphavsrödkrabba

CGE

Chaceon maritae

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Fiske efter makrill

MAC

Scomber scombrus

Fläckrocka

RJM

Raja montagui

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Grånoting

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grårocka

RJA

Rostroraja alba

Gråsej

POK

Pollachius virens

Guldlax

ARU

Argentina silus

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Håbrand

POR

Lamna nasus

Hälleflundra

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Kalamari

SQS

Martialia hyadesi

Klorocka

RJR

Amblyraja radiata

Knaggrocka

RJC

Raja clavata

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Krabba

PAI

Paralomis spp.

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ljusrocka

RJH

Raja brachyura

Lodda

CAP

Mallotus villosus

Lubb

USK

Brosme brosme

Långa

LIN

Molva molva

Långstjärtar

GRV

Rockor

Marulkfiskar

ANF

Lophiidae

Maskeringskrabbor

PCR

Chionoecetes spp.

Nordhavsräka

PRA

Pandalus borealis

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Näbbrocka

RJF

Leucoraja fullonica

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Penaeusräka

PEN

Penaeus spp.

Pigghaj/rödhaj

DGS

Squalus acanthias

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Plattfisk

FLX

Pleuronectiformes

Rockor

SRX

Rajiformes – Rajidae

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sandrocka

RJI

Leucoraja circularis

Sandskädda

DAB

Limanda limanda

Sill

HER

Clupea harengus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skrubbskädda

FLE

Platichthys flesus

Slätrocka

RJB

Dipturus batis

Slätvar

BLL

Scophthalmus rhombus

Småögd rocka

RJE

Raja microocellata

Soleidae

SOO

Solea spp.

Stor blåkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Svartbuksrocka

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Sydlig blåfenad tonfisk

SBF

Thunnus maccoyii

Taggmakrillar

JAX

Trachurus spp.

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Tobisfiskar

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Trynfiskar

BOR

Caproidae

Tunga

SOL

Solea solea

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarkii

BILAGA IA

Skagerrak, Kattegatt, Ices-delområdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, EU-vatten i Cecaf, Franska Guyanas vatten

Art

:

Tobisfiskar

Ammodytes spp.

Zon

:

Norska vatten i IV

SAN/04-N.

Danmark

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Tobisfiskar och därtill hörande bifångster

Ammodytes spp.

Zon

:

EU-vatten i II a, III a och IV (1)

(SAN/2A3A4.)

Danmark

228 514 (2)

Analytisk TAC.

Förenade kungariket

4 995 (2)

Tyskland

350 (2)

Sverige

8 391 (2)

Ej tilldelat

2 750 (3)

EU

242 250 (2)  (4)

Norge

20 000

TAC

265 000

Särskilda villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna mängder tas upp i följande förvaltningsområden för tobisfiskar som definieras i bilaga IID:

Zon

:

EU-vatten i förvaltningsområden för tobisfiskar

 

1

2

3 ()

4 ()

5 ()

6 ()

7 ()

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danmark

185 398

43 117

 

 

 

 

 

Förenade kungariket

4 052

942

Tyskland

287

66

Sverige

6 808

1 583

EU

196 545

45 708

Norge

16 626

3 774

Ej tilldelade

2 231

519

()  Fastställs senare.


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I och II

(ARU/1/2.)

Tyskland

28

Analytisk TAC.

Frankrike

9

Nederländerna

22

Förenade kungariket

44

EU

103

TAC

103


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EU-vatten i III och IV

(ARU/3/4.)

Danmark

1 040

Analytisk TAC.

Tyskland

11

Frankrike

8

Irland

8

Nederländerna

49

Sverige

41

Förenade kungariket

19

EU

1 176

TAC

1 176


Art

:

Guldlax

Argentina silus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

(ARU/567.)

Tyskland

357

Analytisk TAC.

Frankrike

8

Irland

331

Nederländerna

3 733

Förenade kungariket

262

EU

4 691

TAC

4 691


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II och XIV

(USK/1214EI.)

Tyskland

6 (6)

Analytisk TAC.

Frankrike

6 (6)

Förenade kungariket

6 (6)

Övriga

3 (6)

EU

21 (6)

TAC

21


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

(USK/3A/BCD)

Danmark

12

Analytisk TAC.

Sverige

6

Tyskland

6

EU

24

TAC

24


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EU-vatten i IV

(USK/04-C.)

Danmark

53

Analytisk TAC.

Tyskland

16

Frankrike

37

Sverige

5

Förenade kungariket

80

Övriga

5 (7)

EU

196

TAC

196


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

(USK/567EI.)

Tyskland

4

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas

Spanien

14

Frankrike

172

Irland

17

Förenade kungariket

83

Övriga

4 (8)

EU

294

Norge

2 923 (9)  (10)  (11)

TAC

3 217


Art

:

Lubb

Brosme brosme

Zon

:

Norska vatten i IV

(USK/04-N.)

Belgien

0

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

165

Tyskland

1

Frankrike

0

Nederländerna

0

Förenade kungariket

4

EU

170

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Trynfisk

Caproidae

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

(BOR/678-.)

Danmark

7 900

Försiktighets-TAC

Irland

22 227

Förenade kungariket

1 223

Alla medlemsstater

1 650

EU

33 000

TAC

33 000


Art

:

Sill (12)

Clupea harengus

Zon

:

IIIa

(HER/03A.)

Danmark

12 368 (13)  (14)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Tyskland

198 (13)  (14)

Sverige

12 938 (13)  (14)

Ej tilldelat

495 (13)  (15)

EU

25 504 (13)  (14)

TAC

30 000


Art

:

Sill (16)

Clupea harengus

Zon

:

EU-vatten och norska vatten i IV norr om 53°30′N

(HER/4AB.)

Danmark

27 707

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Tyskland

17 423

Frankrike

11 888

Nederländerna

26 579

Sverige

2 035

Förenade kungariket

29 832

EU

115 464

Norge

58 000 (17)

TAC

200 000

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

Norska vatten söder om 62°N

(HER/*04N-)

EU

50 000


Art

:

Sill (18)

Clupea harengus

Zon

:

Norska vatten söder om 62°N

(HER/04-N.)

Sverige

846 (18)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

EU

846

TAC

200 000


Art

:

Sill (19)

Clupea harengus

Zon

:

Bifångster i IIIa

(HER/03A-BC)

Danmark

5 692

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Tyskland

51

Sverige

916

EU

6 659

TAC

6 659


Art

:

Sill (20)

Clupea harengus

Zon

:

Bifångster i IV, VIId och i EU-vatten i IIa

(HER/2A47DX)

Belgien

82

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

15 833

Tyskland

82

Frankrike

82

Nederländerna

82

Sverige

77

Förenade kungariket

301

EU

16 539

TAC

16 539


Art

:

Sill (21)

Clupea harengus

Zon

:

IVc, VIId (22)

(HER/4CXB7D)

Belgien

7 100 (23)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

395 (23)

Tyskland

248 (23)

Frankrike

6 447 (23)

Nederländerna

10 092 (23)

Förenade kungariket

2 254 (23)

EU

26 536

TAC

26 536


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb och VIb och VIaN (24)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

2 432 (25)

Analytisk TAC.

Frankrike

460 (25)

Irland

3 286 (25)

Nederländerna

2 432 (25)

Förenade kungariket

13 145 (25)

Ej tilldelat

726 (26)

EU

21 755 (25)

TAC

22 481


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIb, VIIc; VIaS (27)

(HER/6AS7BC)

Irland

4 065

Analytisk TAC.

Nederländerna

406

EU

4 471

TAC

4 471


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VI Clyde (28)

(HER/06ACL.)

Förenade kungariket

Att fastställa (29)

Försiktighets-TAC

EU

Att fastställa (30)

TAC

Att fastställa (30)


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIa (31)

(HER/07A/MM)

Irland

1 374

Analytisk TAC.

Förenade kungariket

3 906

EU

5 280

TAC

5 280


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIe och VIIf

(HER/7EF.)

Frankrike

490

Försiktighets-TAC

Förenade kungariket

490

EU

980

TAC

980


Art

:

Sill

Clupea harengus

Zon

:

VIIg (32), VIIh (32), VIIj (32) och VIIk (32)

(HER/7G-K.)

Tyskland

147

Analytisk TAC.

Frankrike

815

Irland

11 407

Nederländerna

815

Förenade kungariket

16

EU

13 200

TAC

13 200


Art

:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

3 635

Analytisk TAC.

Portugal

3 965

EU

7 600

TAC

7 600


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

10 (33)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

3 068 (33)

Tyskland

77 (33)

Nederländerna

19 (33)

Sverige

537 (33)

EU

3 711

TAC

3 835


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Kattegatt

(COD/03AS.)

Danmark

118

Analytisk TAC.

Tyskland

2

Sverige

70

EU

190

TAC

190


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

IV; EU-vatten i IIa; den del av IIIa som inte ingår i Skagerrak och Kattegatt

(COD/2A3AX4.)

Belgien

793 (34)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

4 557 (34)

Tyskland

2 889 (34)

Frankrike

980 (34)

Nederländerna

2 575 (34)

Sverige

30 (34)

Förenade kungariket

10 455 (34)

EU

22 279

Norge

4 563 (35)

TAC

26 842

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

Norska vatten i IV

(COD/*04N-)

EU

19 363


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

Norska vatten söder om 62°N

(COD/04-N.)

Sverige

382 (36)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

EU

382

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIb; EU-vatten och internationella vatten i Vb väster om 12°00′W och i XII och XIV

(COD/5W6-14)

Belgien

0

Försiktighets-TAC

Tyskland

1

Frankrike

12

Irland

17

Förenade kungariket

48

EU

78

TAC

78


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIa; EU-vatten och internationella vatten i Vb öster om 12°00′W

(COD/5BE6A)

Belgien

0

Analytisk TAC.

Tyskland

3

Frankrike

29

Irland

40

Förenade kungariket

110

EU

182

TAC

182


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIa

(COD/07A.)

Belgien

7

Analytisk TAC.

Frankrike

19

Irland

332

Nederländerna

2

Förenade kungariket

146

EU

506

TAC

506


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX and X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

167

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2 735

Irland

825

Nederländerna

1

Förenade kungariket

295

EU

4 023

TAC

4 023


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Zon

:

VIId

(COD/07D.)

Belgien

67 (37)

Analytisk TAC.

Frankrike

1 313 (37)

Nederländerna

39 (37)

Förenade kungariket

145 (37)

EU

1 564

TAC

1 564


Art

:

Håbrand

Lamna nasus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X och XII

(POR/3-12)

Danmark

0

Analytisk TAC.

Frankrike

0

Tyskland

0

Irland

0

Spanien

0

Förenade kungariket

0

EU

0

 

0

TAC

0


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

6

Analytisk TAC.

Danmark

5

Tyskland

5

Frankrike

30

Nederländerna

24

Förenade kungariket

1 775

EU

1 845

TAC

1 845


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(LEZ/561214)

Spanien

385

Analytisk TAC.

Frankrike

1 501

Irland

439

Förenade kungariket

1 062

EU

3 387

TAC

3 387


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VII

(LEZ/07.)

Belgien

494

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

5 490

Frankrike

6 663

Irland

3 029

Förenade kungariket

2 624

EU

18 300

TAC

18 300


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

999

Analytisk TAC.

Frankrike

807

EU

1 806

TAC

1 806


Art

:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 010

Analytisk TAC.

Frankrike

50

Portugal

34

EU

1 094

TAC

1 094


Art

:

Sandskädda och skrubbskädda

Limanda limanda och Platichthys flesus

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(D/F/2AC4-C)

Belgien

503

Försiktighets-TAC

Danmark

1 888

Tyskland

2 832

Frankrike

196

Nederländerna

11 421

Sverige

6

Förenade kungariket

1 588

EU

18 434

TAC

18 434


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(ANF/2AC4-C)

Belgien

341 (38)

Analytisk TAC.

Danmark

752 (38)

Tyskland

367 (38)

Frankrike

70 (38)

Nederländerna

258 (38)

Sverige

9 (38)

Förenade kungariket

7 846 (38)

EU

9 643 (38)

TAC

9 643


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

Norska vatten i IV

(ANF/04-N.)

Belgien

45

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

1 152

Tyskland

18

Nederländerna

16

Förenade kungariket

269

EU

1 500

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(ANF/561214)

Belgien

196

Analytisk TAC.

Tyskland

224

Spanien

210

Frankrike

2 412

Irland

546

Nederländerna

189

Förenade kungariket

1 679

EU

5 456

TAC

5 456


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VII

(ANF/07.)

Belgien

2 984 (39)

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas

Tyskland

333 (39)

Spanien

1 186 (39)

Frankrike

19 149 (39)

Irland

2 447 (39)

Nederländerna

386 (39)

Förenade kungariket

5 807 (39)

EU

32 292 (39)

TAC

32 292 (39)


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanien

1 318

Analytisk TAC.

Frankrike

7 335

EU

8 653

TAC

8 653


Art

:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

1 310

Analytisk TAC.

Frankrike

1

Portugal

260

EU

1 571

TAC

1 571


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

(HAD/3A/BCD)

Belgien

10

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

1 688

Tyskland

107

Nederländerna

2

Sverige

200

EU

2 007

TAC

2 095


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

IV; EU-vatten i område IIa

(HAD/2AC4.)

Belgien

196

Analytisk TAC.

Danmark

1 349

Tyskland

858

Frankrike

1 496

Nederländerna

147

Sverige

136

Förenade kungariket

22 250

EU

26 432

Norge

7 625

TAC

34 057

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

Norska vatten i IV

(HAD/*04N-)

EU

19 662


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

Norska vatten söder om 62°N

(HAD/04-N.)

Sverige

707 (40)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

EU

707

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

(HAD/6B1214)

Belgien

8

Analytisk TAC.

Tyskland

10

Frankrike

413

Irland

295

Förenade kungariket

3 022

EU

3 748

TAC

3 748


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb och VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgien

2

Analytisk TAC.

Tyskland

3

Frankrike

111

Irland

328

Förenade kungariket

1 561

EU

2 005

TAC

2 005


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

VIIb-k, VIII, IX and X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

148

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

8 877

Irland

2 959

Förenade kungariket

1 332

EU

13 316

TAC

13 316


Art

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon

:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgien

21

Analytisk TAC.

Frankrike

95

Irland

570

Förenade kungariket

631

EU

1 317

TAC

1 317


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IIIa

(WHG/03A.)

Danmark

929

Försiktighets-TAC

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Nederländerna

3

Sverige

99

EU

1 031

TAC

1 050


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IV; EU-vatten i område IIa

(WHG/2AC4.)

Belgien

286

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

1 236

Tyskland

321

Frankrike

1 857

Nederländerna

714

Sverige

2

Förenade kungariket

8 933

EU

13 349

Norge

1 483 (41)

TAC

14 832

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

Norska vatten i IV

(WHG/*04N-)

EU

9 044


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(WHG/561214)

Tyskland

2

Analytisk TAC.

Frankrike

39

Irland

97

Förenade kungariket

185

EU

323

TAC

323


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgien

0

Analytisk TAC.

Frankrike

4

Irland

68

Nederländerna

0

Förenade kungariket

46

EU

118

TAC

118


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj and VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgien

158

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

9 726

Irland

4 865

Nederländerna

79

Förenade kungariket

1 740

EU

16 568

TAC

16 568


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

VIII

(WHG/08.)

Spanien

1 270

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 905

EU

3 175

TAC

3 175


Art

:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

Att fastställa (42)

Försiktighets-TAC

EU

Att fastställa (43)

TAC

Att fastställa (43)


Art

:

Vitling och bleka

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon

:

Norska vatten söder om 62°N

(W/P/04-N.)

Sverige

190 (44)

Försiktighets-TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

EU

190

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

(HKE/3A/BCD)

Danmark

1 531

Analytisk TAC.

Sverige

130

EU

1 661

TAC

1 661 (45)


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(HKE/2AC4-C)

Belgien

28

Analytisk TAC.

Danmark

1 119

Tyskland

128

Frankrike

248

Nederländerna

64

Förenade kungariket

348

EU

1 935

TAC

1 935 (46)


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(HKE/571214)

Belgien

284 (47)

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas

Spanien

9 109

Frankrike

14 067 (47)

Irland

1 704

Nederländerna

183 (47)

Förenade kungariket

5 553 (47)

EU

30 900

TAC

30 900 (48)

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

37

Spanien

1 469

Frankrike

1 469

Irland

184

Nederländerna

18

Förenade kungariket

827

EU

4 004


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgien

9 (49)

Analytisk TAC.

Spanien

6 341

Frankrike

14 241

Nederländerna

18 (49)

EU

20 609

TAC

20 609 (50)

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

VI och VII; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 837

Frankrike

3 305

Nederländerna

6

EU

5 150


Art

:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

6 844

Analytisk TAC.

Frankrike

657

Portugal

3 194

EU

10 695

TAC

10 695


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

Norska vatten i II och IV

(WHB/4AB-N.)

Danmark

0

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Förenade kungariket

0

EU

0

TAC

0


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

(WHB/1X14)

Danmark

1 533 (51)

Analytisk TAC.

Tyskland

596 (51)

Spanien

1 300 (51)

Frankrike

1 067 (51)

Irland

1 187 (51)

Nederländerna

1 869 (51)

Portugal

121 (51)

Sverige

379 (51)

Förenade kungariket

1 990 (51)

EU

10 042 (51)

TAC

40 100


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

824

Analytisk TAC.

Portugal

206

EU

1 030 (52)

TAC

40 100


Art

:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon

:

EU-vatten i II, IVa, V, VI norr om 56°30′N och VII väster om 12°W

(WHB/24A567)

Norge

6 461 (53)  (54)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

TAC

40 100


Art

:

Bergtunga och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(L/W/2AC4-C)

Belgien

346

Försiktighets-TAC

Danmark

953

Tyskland

122

Frankrike

261

Nederländerna

793

Sverige

11

Förenade kungariket

3 905

EU

6 391

TAC

6 391


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i områdena Vb, VI, VII

(BLI/5B67-) (57)

Tyskland

18 (60)

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas

Estland

3 (60)

Spanien

57 (60)

Frankrike

1 297 (60)

Irland

5 (60)

Litauen

1 (60)

Polen

1 (60)

Förenade kungariket

330 (60)

Övriga

5 (55)  (60)

Ej tilldelat

165 (61)

EU

1 717 (60)

Norge

150 (56)

TAC

2 032


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

Internationella vatten i XII

(BLI/12INT-) (62)

Estland

2

Analytisk TAC.

Spanien

778

Frankrike

19

Litauen

7

Förenade kungariket

7

Övriga

2 (62)

EU

815

TAC

815


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I och II

(LIN/1/2.)

Danmark

8

Analytisk TAC.

Tyskland

8

Frankrike

8

Förenade kungariket

8

Övriga

4 (63)

EU

36

TAC

36


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

(LIN/3A/BCD)

Belgien

7 (64)

Analytisk TAC.

Danmark

51

Tyskland

7 (64)

Sverige

20

Förenade kungariket

7 (64)

EU

92

TAC

92


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EU-vatten i IV

(LIN/04.)

Belgien

16

Analytisk TAC.

Danmark

243

Tyskland

150

Frankrike

135

Nederländerna

5

Sverige

10

Förenade kungariket

1 869

EU

2 428

TAC

2 428


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V

(LIN/05.)

Belgien

9

Försiktighets-TAC

Danmark

6

Tyskland

6

Frankrike

6

Förenade kungariket

6

EU

33

TAC

33


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

(LIN/6X14.)

Belgien

29 (67)

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

5 (67)

Tyskland

106 (67)

Spanien

2 150 (67)

Frankrike

2 293 (67)

Irland

575 (67)

Portugal

5 (67)

Förenade kungariket

2 641 (67)

Ej tilldelat

220 (68)

EU

7 804 (67)

Norge

6 140 (65)  (66)

TAC

14 164


Art

:

Långa

Molva molva

Zon

:

Norska vatten i IV

(LIN/04-N.)

Belgien

6

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

747

Tyskland

21

Frankrike

8

Nederländerna

1

Förenade kungariket

67

EU

850

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

(NEP/3A/BCD)

Danmark

3 800

Analytisk TAC.

Tyskland

11

Sverige

1 359

EU

5 170

TAC

5 170


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(NEP/2AC4-C)

Belgien

1 227

Analytisk TAC.

Danmark

1 227

Tyskland

18

Frankrike

36

Nederländerna

631

Förenade kungariket

20 315

EU

23 454

TAC

23 454


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

Norska vatten i IV

(NEP/04-N.)

Danmark

1 135

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Tyskland

1

Förenade kungariket

64

EU

1 200

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb

(NEP/5BC6.)

Spanien

28

Analytisk TAC.

Frankrike

111

Irland

185

Förenade kungariket

13 357

EU

13 681

TAC

13 681


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VII

(NEP/07.)

Spanien

1 306 (69)

Analytisk TAC.

Frankrike

5 291 (69)

Irland

8 025 (69)

Förenade kungariket

7 137 (69)

EU

21 759 (69)

TAC

21 759 (69)


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanien

234

Analytisk TAC.

Frankrike

3 665

EU

3 899

TAC

3 899


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanien

87

Analytisk TAC.

Frankrike

4

EU

91

TAC

91


Art

:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanien

76

Analytisk TAC.

Portugal

227

EU

303

TAC

303


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

IIIa

(PRA/03A.)

Danmark

2 891

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Sverige

1 557

EU

4 448

TAC

8 330


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(PRA/2AC4-C)

Danmark

2 673

Analytisk TAC.

Nederländerna

25

Sverige

108

Förenade kungariket

792

EU

3 598

TAC

3 598


Art

:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon

:

Norska vatten söder om 62°N

(PRA/04-N.)

Danmark

357

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Sverige

123 (70)

EU

480

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Penaeusräka

Penaeus spp.

Zon

:

Franska Guyanas vatten

(PEN/FGU.)

Frankrike

Att fastställa (71)  (72)

Försiktighets-TAC

EU

Att fastställa (72)  (73)

TAC

Att fastställa (72)  (73)


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

48

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

6 189

Tyskland

32

Nederländerna

1 190

Sverige

332

EU

7 791

TAC

7 950


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

Kattegatt

(PLE/03AS.)

Danmark

1 769

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Tyskland

20

Sverige

199

EU

1 988

TAC

1 988


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

IV; EU-vatten i IIa; och den del av IIIa som inte ingår i Skagerrak och Kattegatt

(PLE/2A3AX4)

Belgien

4 238

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

13 772

Tyskland

3 973

Frankrike

795

Nederländerna

26 485

Förenade kungariket

19 599

EU

68 862

Norge

4 538

TAC

73 400

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden:

 

Norska vatten i IV

(PLE/*04N-)

EU

28 527


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(PLE/561214)

Frankrike

10

Försiktighets-TAC

Irland

275

Förenade kungariket

408

EU

693

TAC

693


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgien

42

Analytisk TAC.

Frankrike

18

Irland

1 063

Nederländerna

13

Förenade kungariket

491

EU

1 627

TAC

1 627


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIb och VIIc

(PLE/7BC.)

Frankrike

16

Försiktighets-TAC

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

62

EU

78

TAC

78


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIId och VIIe

(PLE/7DE.)

Belgien

763

Analytisk TAC.

Frankrike

2 545

Förenade kungariket

1 357

EU

4 665

TAC

4 665


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIf och VIIg

(PLE/7FG.)

Belgien

56

Analytisk TAC.

Frankrike

101

Irland

200

Förenade kungariket

53

EU

410

TAC

410


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIIh, VIIj och VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgien

12

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

23

Irland

81

Nederländerna

46

Förenade kungariket

23

EU

185

TAC

185


Art

:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon

:

VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanien

66

Försiktighets-TAC

Frankrike

263

Portugal

66

EU

395

TAC

395


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(POL/561214)

Spanien

6

Försiktighets-TAC

Frankrike

190

Irland

56

Förenade kungariket

145

EU

397

TAC

397


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VII

(POL/07.)

Belgien

420

Försiktighets-TAC

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

25

Frankrike

9 667

Irland

1 030

Förenade kungariket

2 353

EU

13 495

TAC

13 495


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanien

252

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 230

EU

1 482

TAC

1 482


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanien

208

Försiktighets-TAC

Frankrike

23

EU

231

TAC

231


Art

:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon

:

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanien

273

Försiktighets-TAC

Portugal

9

EU

282

TAC

282


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

(POK/2A34.)

Belgien

32

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Danmark

3 788

Tyskland

9 565

Frankrike

22 508

Nederländerna

96

Sverige

520

Förenade kungariket

7 333

EU

43 842

Norge

49 476 (74)

TAC

93 318


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i områdena Vb, XII och XIV

(POK/561214)

Tyskland

543

Analytisk TAC.

Frankrike

5 393

Irland

429

Förenade kungariket

3 317

EU

9 682

TAC

9 682


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

Norska vatten söder om 62°N

(POK/04-N.)

Sverige

880 (75)

Analytisk TAC.

EU

880

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Gråsej

Pollachius virens

Zon

:

VII, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

6

Försiktighets-TAC

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 375

Irland

1 516

Förenade kungariket

446

EU

3 343

TAC

3 343


Art

:

Piggvar och slätvar

Psetta maxima och Scopthalmus rhombus

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(T/B/2AC4-C)

Belgien

340

Försiktighets-TAC

Danmark

727

Tyskland

186

Frankrike

88

Nederländerna

2 579

Sverige

5

Förenade kungariket

717

EU

4 642

TAC

4 642


Art

:

Rockor

Rajidae

Zon

:

EU-vatten i IIa och IV

(SRX/2AC4-C)

Belgien

235 (76)  (77)  (78)

Analytisk TAC.

Danmark

9 (76)  (77)  (78)

Tyskland

12 (76)  (77)  (78)

Frankrike

37 (76)  (77)  (78)

Nederländerna

201 (76)  (77)  (78)

Förenade kungariket

903 (76)  (77)  (78)

EU

1 397 (76)  (78)

TAC

1 397 (78)


Art

:

Rockor

Rajidae

Zon

:

EU-vatten i IIIa

(SRX/03-C.)

Danmark

45 (79)  (80)

Analytisk TAC.

Sverige

13 (79)  (80)

EU

58 (79)  (80)

TAC

58 (80)


Art

:

Rockor

Rajidae

Zon

:

EU-vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k

(SRX/67AKXD)

Belgien

1 027 (81)  (82)  (83)

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas

Estland

6 (81)  (82)  (83)

Frankrike

4 612 (81)  (82)  (83)

Tyskland

14 (81)  (82)  (83)

Irland

1 485 (81)  (82)  (83)

Litauen

24 (81)  (82)  (83)

Netherlands

4 (81)  (82)  (83)

Portugal

25 (81)  (82)  (83)

Spanien

1 241 (81)  (82)  (83)

Förenade kungariket

2 941 (81)  (82)  (83)

EU

11 379 (81)  (82)  (83)

TAC

11 379 (82)


Art

:

Rockor

Rajidae

Zon

:

EU-vatten i VIId

(SRX/07D.)

Belgien

80 (84)  (85)  (86)

Analytisk TAC.

Frankrike

670 (84)  (85)  (86)

Nederländerna

4 (84)  (85)  (86)

Förenade kungariket

133 (84)  (85)  (86)

EU

887 (84)  (85)  (86)

TAC

887 (85)


Art

:

Rockor

Rajidae

Zon

:

EU-vatten i VIII och IX

(SRX/89-C.)

Belgien

9 (87)  (88)

Analytisk TAC.

Frankrike

1 760 (87)  (88)

Portugal

1 426 (87)  (88)

Spanien

1 435 (87)  (88)

Förenade kungariket

10 (87)  (88)

EU

4 640 (87)  (88)

TAC

4 640 (88)


Art

:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon

:

EU-vatten i område IIa och IV; EU-vatten och internationella vatten i områdena Vb och VI

(GHL/2A-C46)

Danmark

2

Analytisk TAC.

Tyskland

3

Estland

2

Spanien

2

Frankrike

31

Irland

2

Litauen

2

Polen

2

Förenade kungariket

123

EU

169

TAC

520 (89)


Art

:

Fiske efter makrill

Scomber scombrus

Zon

:

IIIa och IV; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc och delområdena 22–32

(MAC/2A34.)

Belgien

425 (92)  (94)

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Danmark

11 209 (92)  (94)

Tyskland

443 (92)  (94)

Frankrike

1 339 (92)  (94)

Nederländerna

1 348 (92)  (94)

Sverige

4 038 (90)  (91)  (92)  (94)

Förenade kungariket

1 248 (92)  (94)

EU

20 002 (90)  (92)  (94)

Norge

169 019 (93)

TAC

Ej tillämpligt

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden: Dessa är preliminära mängder i enlighet med artikel 1.2 i denna förordning.

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa och IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationella vatten i IIa, från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2011 samt i december 2011

(MAC/*2A6.)

Danmark

 

4 130

 

 

5 012

Frankrike

 

490

 

 

 

Nederländerna

 

490

 

 

 

Sverige

 

 

390

10

1 697

Förenade kungariket

 

490

 

 

 

Norge

3 000

 

 

 

 


Art

:

Fiske efter makrill

Scomber scombrus

Zon

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe, EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV

(MAC/2CX14-)

Tyskland

16 459 (96)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Spanien

20 (96)

Estland

137 (96)

Frankrike

10 974 (96)

Irland

54 861 (96)

Latvia

101 (96)

Litauen

101 (96)

Nederländerna

24 002 (96)

Polen

1 159 (96)

Förenade kungariket

150 870 (96)

Ej tilldelat

4 990 (97)

EU

258 684 (96)  (99)

Norge

14 050 (95)  (98)

TAC

Ej tillämpligt

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden och under nedan angivna perioder. Dessa är preliminära kvoter i enlighet med artikel 1.2 i denna förordning.

 

EU-vatten och norska vatten i område IVa

(MAC/*04A-C)

Under perioderna 1 januari–15 februari 2011 och 1 september–31 december 2011

Norska vatten i IIa

(MAC/*AN-)

Tyskland

6 622

605

Frankrike

4 415

403

Irland

22 074

2 017

Nederländerna

9 657

882

Förenade kungariket

60 706

5 548

EU

103 474

9 455


Art

:

Fiske efter makrill

Scomber scombrus

Zon

:

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanien

24 372 (100)  (101)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

Frankrike

162 (100)  (101)

Portugal

5 038 (100)  (101)

EU

29 572

TAC

Ej tillämpligt

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande områden. Preliminär kvot i enlighet med artikel 1.2 i denna förordning.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanien

2 047

Frankrike

14

Portugal

423


Art

:

Fiske efter makrill

Scomber scombrus

Zon

:

Norska vatten i områdena IIa och IVa

(MAC/24-N)

Danmark

11 240 (102)  (103)

Analytisk TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

EU

11 240 (102)  (103)

TAC

Ej tillämpligt


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

(SOL/3A/BCD)

Danmark

704

Analytisk TAC.

Tyskland

41 (104)

Nederländerna

68 (104)

Sverige

27

EU

840

TAC

840 (105)


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

EU-vatten i II och IV

(SOL/24.)

Belgien

1 171

Analytisk TAC.

Danmark

535

Tyskland

937

Frankrike

234

Nederländerna

10 571

Förenade kungariket

602

EU

14 050

Norge

50 (106)

TAC

14 100


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(SOL/561214)

Irland

48

Försiktighets-TAC

Förenade kungariket

12

EU

60

TAC

60


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIa

(SOL/07A.)

Belgien

179

Analytisk TAC.

Frankrike

2

Irland

73

Nederländerna

56

Förenade kungariket

80

EU

390

TAC

390


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIb och VIIc

(SOL/7BC.)

Frankrike

7

Försiktighets-TAC

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

37

EU

44

TAC

44


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIId

(SOL/07D.)

Belgien

1 306

Analytisk TAC.

Frankrike

2 613

Förenade kungariket

933

EU

4 852

TAC

4 852


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIe

(SOL/07E.)

Belgien

25 (107)

Analytisk TAC.

Frankrike

267 (107)

Förenade kungariket

418 (107)

EU

710

TAC

710


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIf och VIIg

(SOL/7FG.)

Belgien

775

Analytisk TAC.

Frankrike

78

Irland

39

Förenade kungariket

349

EU

1 241

TAC

1 241


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIh, VIIj och VIIk

(SOL/7HJK.)

Belgien

35

Analytisk TAC.

Artikel 13 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

71

Irland

190

Nederländerna

56

Förenade kungariket

71

EU

423

TAC

423


Art

:

Tunga

Solea solea

Zon

:

VIIIa och VIIIb

(SOL/8AB.)

Belgien

53

Analytisk TAC.

Spanien

10

Frankrike

3 895

Nederländerna

292

EU

4 250

TAC

4 250


Art

:

Soleidae

Soleidae

Zon

:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX and X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

(SOX/8CDE34)

Spanien

403

Försiktighets-TAC

Portugal

669

EU

1 072

TAC

1 072


Art

:

Skarpsill och därtill hörande bifångster

Sprattus sprattus

Zon

:

IIIa

(SPR/03A.)