ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.346.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 346

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
30 december 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2010 av den 15 december 2010 om Europeiska unionens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010)

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1233/2010 av den 15 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

5

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1234/2010 av den 15 december 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) vad gäller det stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet

11

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1232/2010

av den 15 december 2010

om Europeiska unionens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 175 och 352.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och kravet på enhällighet i rådet som fastställs i artikel 352.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2), och

av följande skäl:

(1)

Internationella fonden för Irland (nedan kallad fonden) inrättades 1986 genom avtalet av den 18 september 1986 mellan de irländska och brittiska regeringarna beträffande Internationella fonden för Irland (nedan kallat avtalet) i syfte att främja ekonomiska och sociala framsteg samt uppmuntra till kontakter, dialog och försoning mellan nationalister och unionister över hela Irland, och därmed till att uppnå ett av de mål som anges i avtalet mellan Förenade kungariket och Irland av den 15 november 1985.

(2)

Unionen, som är medveten om att fondens mål återspeglar unionens egna mål, har sedan 1989 gett finansiellt bidrag till fonden. För perioden 2005–2006 anslogs, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 177/2005 av den 24 januari 2005 om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2005–2006) (3), 15 miljoner EUR från gemenskapens budget för perioden 2005–2006. Den förordningen upphörde att gälla den 31 december 2006.

(3)

Vid de bedömningar som har gjorts i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 177/2005 har det bekräftats att det finns behov av ytterligare stöd till fondens verksamhet och av bättre synergieffekter i fråga om dess mål och samordning med strukturfondsinsatserna, i synnerhet med det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (nedan kallat Peace-programmet) som inrättats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (4).

(4)

Fredsprocessen i Nordirland kräver fortsatt stöd till fonden från unionen även efter den 31 december 2006. Som ett erkännande av de särskilda ansträngningar som gjorts för fredsprocessen har Peace-programmet fått ytterligare stöd från strukturfonderna för perioden 2007–2013, i enlighet med punkt 22 i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (5).

(5)

Vid sitt möte i Bryssel den 15 och 16 december 2005 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att gemenskapen ska fortsätta att stödja fonden när den påbörjar den avgörande slutetappen av sitt arbete fram till 2010.

(6)

Huvudsyftet med denna förordning är att stödja fred och försoning genom ett urval verksamheter som är bredare än det som omfattas av strukturfonderna och som inte omfattas av unionens politik för ekonomisk och social sammanhållning.

(7)

Unionens bidrag till fonden bör utgöras av finansiella bidrag under 2007, 2008, 2009 och 2010, vilket innebär att de avslutas samtidigt med fonden.

(8)

Vid fördelningen av unionens bidrag bör fonden prioritera gränsöverskridande projekt eller projekt som involverar båda befolkningsgrupperna i syfte att komplettera de insatser som finansieras genom Peace-programmet under perioden 2007–2010.

(9)

I enlighet med avtalet ska samtliga bidragsgivare till fonden delta som observatörer i de möten som hålls i styrelsen för fonden.

(10)

Det är av avgörande betydelse att det finns en nära samordning mellan fondens verksamhet och de insatser som finansieras genom strukturfonderna enligt artikel 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt Peace-programmet.

(11)

I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela den tid som fonden består, som utgör den särskilda referensen enligt punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (6) för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet.

(12)

Unionens bidrag till fonden bör uppgå till 15 miljoner EUR för vart och ett av åren 2007, 2008, 2009 och 2010, uttryckt i löpande penningvärde.

(13)

Fondens strategi för slutetappen av dess verksamhet (från 2006 till 2010), kallad ”Sharing this Space”, är inriktad på fyra centrala områden: att skapa en grund för försoning hos de mest marginaliserade befolkningsgrupperna, att bygga broar för kontakt mellan delade befolkningsgrupper, att sträva mot ett mer integrerat samhälle och att efterlämna ett arv. Fondens och denna förordnings yttersta mål är följaktligen att uppmuntra till försoning mellan olika befolkningsgrupper.

(14)

Unionsstödet kommer att bidra till att stärka solidariteten mellan medlemsstaterna och mellan folken.

(15)

Stödet från fonden bör anses vara effektivt endast om det leder till hållbara ekonomiska och sociala förbättringar, och om det inte ersätter annan offentlig eller privat finansiering.

(16)

I rådets förordning (EG) nr 1968/2006 av den 21 december 2006 om gemenskapens finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) (7) fastställs det finansiella referensbeloppet för fonden för perioden 2007–2010.

(17)

I sin dom av den 3 september 2009 i mål C-166/07 (Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd) (8) ogiltigförklarade domstolen förordning (EG) nr 1968/2006 eftersom den grundades enbart på artikel 308 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat EG-fördraget), och fastslog att artikel 159.3 i EG-fördraget och artikel 308 i EG-fördraget är den korrekta rättsliga grunden. Domstolen fastslog emellertid också att verkningarna av förordning (EG) nr 1968/2006 skulle bestå fram till dess att en ny förordning, inom skälig tid, antagits på grundval av korrekt rättslig grund och att ogiltigförklaringen av förordning (EG) nr 1968/2006 saknade betydelse för såväl utbetalningar som redan verkställts som för åtaganden som gjorts med stöd av förordningen. För rättssäkerhetens skull är det nödvändigt att fortsätta att retroaktivt tillämpa artikel 6 i den här förordningen eftersom den hänför sig till hela programperioden 2007–2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Finansieringsramen för genomförandet av Internationella fonden för Irland (nedan kallad fonden) för perioden 2007–2010 ska vara 60 miljoner EUR.

De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten inom finansieringsramen.

Artikel 2

Fonden ska använda bidrag i enlighet med avtalet av den 18 september 1986 mellan de irländska och brittiska regeringarna beträffande Internationella fonden för Irland (nedan kallat avtalet).

Vid fördelningen av bidrag ska fonden prioritera gränsöverskridande projekt eller projekt mellan befolkningsgrupperna, för att komplettera de insatser som finansieras genom strukturfonderna, särskilt det särskilda programmet för fred och försoning i Nordirland och de angränsande grevskapen i Irland (nedan kallat Peace-programmet).

Bidrag ska användas på ett sådant sätt att det leder till hållbar ekonomisk och social förbättring i de berörda områdena. De får inte användas för att ersätta annan offentlig eller privat finansiering.

Artikel 3

Kommissionen ska företräda unionen som observatör vid fondens styrelsemöten.

Fonden ska företrädas genom en observatör vid möten i övervakningskommittén för Peace-programmet och, när så är lämpligt, för andra strukturfondsåtgärder.

Artikel 4

Kommissionen ska tillsammans med fondens styrelse fastställa lämpliga förfaranden för att främja samordning på alla nivåer mellan fonden och de förvaltningsmyndigheter och genomförandeorgan som inrättats för de berörda strukturfondsinsatserna, särskilt inom ramen för Peace.

Artikel 5

Kommissionen ska i samarbete med fondens styrelse fastställa lämpliga förfaranden för offentliggörande och information, i syfte att sprida kunskap om unionens bidrag till de projekt som finansieras av fonden.

Artikel 6

Senast den 30 juni 2008 ska fonden överlämna sin strategi för avveckling (avvecklingsstrategi) av verksamheten till kommissionen, inklusive

a)

en handlingsplan med planerade utbetalningar och förväntat avvecklingsdatum

b)

ett förfarande för återtagande av medel

c)

hantering av eventuella resterande belopp och ränteintäkter vid fondens avveckling.

Efterföljande utbetalningar till fonden ska vara beroende av att kommissionen godkänner avvecklingsstrategin. Om avvecklingsstrategin inte har lagts fram för kommissionen senast den 30 juni 2008, ska utbetalningarna till fonden stoppas tills strategin har inkommit.

Artikel 7

1.   Kommissionen ska förvalta bidragen.

Enligt punkt 2 ska det årliga bidraget överföras genom delutbetalningar enligt följande:

a)

Ett första förskott på 40 % ska betalas ut efter det att kommissionen har mottagit ett åtagande som undertecknats av fondens styrelseordförande och av vilket det framgår att fonden kommer att uppfylla de villkor för beviljande av bidrag som fastställs i denna förordning.

b)

Ett andra förskott på 40 % ska betalas ut sex månader senare.

c)

En slutlig utbetalning på 20 % ska göras efter det att kommissionen har mottagit och godkänt fondens årliga verksamhetsrapport och reviderade räkenskaper för året i fråga.

2.   Innan en delutbetalning görs, ska kommissionen göra en bedömning av fondens finansiella behov på grundval av fondens kassabehållning vid tidpunkten för varje planerad utbetalning. Om bedömningen är att fondens finansiella behov inte motiverar att en av delutbetalningarna sker, ska denna utbetalning skjutas upp. Kommissionen ska se över detta uppskjutande på grundval av ny information från fonden och fortsätta utbetalningarna så snart som dessa anses vara motiverade.

Artikel 8

Ett bidrag från fonden får betalas ut till en insats som erhåller eller som ska få finansiellt bistånd från strukturfonderna endast om summan av det finansiella biståndet plus 40 % av bidraget från fonden uppgår till högst 75 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

Artikel 9

En slutrapport ska överlämnas till kommissionen sex månader före den dag för fondens avveckling som föreskrivs i avvecklingsstrategin eller sex månader efter den sista utbetalning som avses i artikel 7.1 andra stycket c, beroende på vad som inträffar först, och den ska omfatta all nödvändig information för att kommissionen ska kunna utvärdera huruvida biståndet har genomförts och målen med fonden har uppfyllts.

Artikel 10

Bidraget för det sista året ska betalas ut efter den analys av fondens finansiella behov som avses i artikel 7.2 och förutsatt att fondens verksamhet bedrivs i överensstämmelse med avvecklingsstrategin.

Artikel 11

Slutdatum för stödberättigande utgifter ska vara den 31 december 2013.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6 ska tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning upphör att gälla den 31 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 december 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 29 april 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 juni 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 december 2010.

(3)  EUT L 30, 3.2.2005, s. 1.

(4)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(6)  EGT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(7)  EUT L 409, 30.12.2006, s. 86.

(8)  Mål C-166/07, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd [2009], rättsfallssamlingen I-7135.


30.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1233/2010

av den 15 december 2010

om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194.1 c,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 663/2009 (3) inrättades Europeiska energiprogrammet för återhämtning (återhämtningsprogrammet), för hjälp till ekonomisk återhämtning genom en finansieringsram på 3,98 miljarder EUR för 2009 och 2010.

(2)

Denna förordning bör inte påverka målet att före utgången av 2010 bevilja så stor del som möjligt av finansieringsramen på 3,98 miljarder EUR till de delprogram som avses i kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009. Det har dock fastslagits att delar av detta belopp inte kommer att användas inom ramen för delprogrammen.

(3)

I linje med Europa 2020-strategin för hållbar tillväxt och sysselsättning och i linje med EU: s klimat- och energipaket samt 2006 års handlingsplan för energieffektivitet kommer utvecklingen av nya typer av förnybara energikällor och en ökad energieffektivitet att bidra till grön tillväxt som behövs för att bygga en konkurrenskraftig och hållbar ekonomi och för att hantera klimatförändringarna. Genom att stödja en sådan politik kommer unionen att skapa nya jobb och ”gröna” marknadsmöjligheter som är grundvalen för en konkurrenskraftig, trygg och hållbar ekonomi. Här är det viktigt att myndigheter på högre och lägre nivå (flernivåstyre) samarbetar.

(4)

Ökade ekonomiska incitament är det bästa sättet att mildra hinder som dryga inledande kostnader och att stimulera hållbara förbättringar på energiområdet. Det bör därför skapas ett särskilt finansiellt instrument (instrumentet) i syfte att använda medel enligt kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009 för vilka åtaganden inte kan göras före utgången av 2010. Inrättandet av instrumentet bör ses mot bakgrund av det initiativ för finansiering av hållbar energi som föreslagits av kommissionen. Instrumentet bör stödja utvecklingen av pålitlig energieffektivitet och projekt på området förnybar energi, och underlätta de lokala, regionala och nationella myndigheternas finansiering av investeringsprojekt som rör energieffektivitet och förnybar energi, framför allt i tätorter. I samband med detta bör uppmärksamhet fästas vid synergier med andra finansiella resurser som finns tillgängliga i medlemsstaterna, såsom struktur- och sammanhållningsfonderna, Elenainstrumentet (European Local Energy Assistance Facility) och Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt förordning (EG) nr 397/2009 (4), för att undvika överlappningar med andra finansiella instrument.

(5)

Investeringsstöd på området hållbar energi kan bli mest effektivt och verkningsfullt när det erbjuds på lokal nivå. I vederbörligen motiverade fall kan det dock vara effektivare att satsa på nationell nivå, bl.a. av skäl förknippade med tillgängligheten av relevanta administrativa strukturer eller deras funktion.

(6)

För att ge unionens finansiering maximala effekter på kort sikt bör instrumentet förvaltas av en eller flera finansförmedlare som t.ex. internationella finansinstitut. Urvalet av finansförmedlare bör ske på grundval av deras dokumenterade förmåga att använda de finansiella medlen så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, med målet att maximera andra offentliga och privata investerares deltagande på kortast möjliga tid och uppnå högsta möjliga hävstångseffekt mellan unionens finansiering och den totala investeringen för att väsentligt öka investeringarna inom unionen. I ekonomiska och finansiella kristider, som får särskilt negativa konsekvenser för lokala och regionala myndigheters finanser, bör man dock se till att den besvärliga budgetsituationen för dessa myndigheter inte hindrar dem från att få tillgång till medlen.

(7)

I enlighet med förordning (EG) nr 663/2009 bör investeringsprojekt finansieras genom instrumentet endast om de har ett snabbt, mätbart och väsentligt inflytande på den ekonomiska återhämtningen inom unionen, tryggar energiförsörjningen och leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Sådana investeringsprojekt bidrar till grön tillväxt, utveckling av en konkurrenskraftig, sammankopplad, hållbar och grön ekonomi och till att arbetstillfällen skyddas, sysselsättning skapas och klimatförändringarna motverkas, i enlighet med målen i Europa 2020-strategin.

(8)

De kriterier som anges i förordning (EG) nr 663/2009 bör tillämpas vid urvalet av de projekt som ska finansieras enligt instrumentet samt vid fastställandet av deras stödberättigande. Projektens geografiska balans bör också beaktas som en väsentlig faktor för att garantera att förordningen har inflytande på den ekonomiska återhämtningen i hela unionen och för att visa att projekten i vissa medlemsstater inte har eller endast delvis har finansierats enligt kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009.

(9)

På grund av kravet om att förordningen på kort tid ska få ekonomisk verkan bör tiden mellan det att ansökan för ett projekt inkommer och det slutliga beslutet om ansökan inte överskrida sex månader.

(10)

Enskilda rättsliga åtaganden för genomförande av budgetåtagandena enligt kapitel IIa bör göras senast den 31 mars 2011.

(11)

Instrumentet bör inte vara ett prejudikat avseende användningen av unionens allmänna budget och eventuella framtida finansieringsåtgärder, inbegripet energisektorn, utan bör snarare betraktas som en undantagsåtgärd som antas under ekonomiskt svåra tider.

(12)

På grund av det akuta behovet att ta itu med den ekonomiska krisen bör de kostnader som uppstått enligt kapitel II i förordning (EG) nr 663/2009 vara stödberättigande från och med den 13 juli 2009, eftersom många sökande begärde att kostnaderna skulle vara stödberättigande från och med inlämnandet av stödansökan, i överensstämmelse med artikel 112 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (budgetförordningen). Kostnader som uppstått enligt kapitel IIa bör vara stödberättigande från och med den 1 januari 2011.

(13)

På grund av det akuta behovet att ta itu med den ekonomiska krisen bör denna förordning träda i kraft omedelbart vid offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 663/2009

Förordning (EG) nr 663/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande stycke läggas till:

”Denna förordning ska ge utrymme för införande av ett finansiellt instrument (instrumentet) till stöd för initiativ avseende energieffektivitet och förnybar energi.”

2.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Enskilda rättsliga åtaganden enligt kapitel II för genomförande av de budgetåtaganden som görs 2009 och 2010 ska göras senast den 31 december 2010. Enskilda rättsliga åtaganden enligt kapital IIa ska göras senast den 31 mars 2011.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   De finansförmedlare som beskrivs i bilaga II ska sträva efter att tilldela alla medel från det unionsbidrag som finns tillgängligt i instrumentet för investeringsprojekt och tekniskt stöd för projekt på områdena energieffektivitet och förnybar energi senast den 31 mars 2014. Inga medel från unionsbidraget får tilldelas efter detta datum. De medel från unionsbidraget som inte tilldelats av finansförmedlarna senast den 31 mars 2014 ska gå tillbaka till unionens allmänna budget. De medel från unionsbidraget som tilldelats investeringsprojekt ska vara investerade under en specificerad tidsperiod, dock senast till och med den 31 mars 2034. Unionen ska ha rätt till avkastning på sin investering i instrumentet under hela dess livstid, i proportion till sitt bidrag till instrumentet och i enlighet med sina rättigheter som aktieägare.”

3.

Följande kapitel ska införas:

”KAPITEL IIa

FINANSIELLT INSTRUMENT

Artikel 21a

Budgetanslag för vilka åtagande inte kan göras enligt kapitel II

1.   Budgetanslag motsvarande ett belopp på 146 344 644,50 EUR, som enligt artikel 3.2. inte kunnat bli föremål för enskilda rättsliga åtaganden enligt kapitel II, ska avsättas för det instrument som avses i artikel 1.4, med syftet att utforma lämpliga finansieringsinstrument i samarbete med finansinstitut och på ett kraftfullt sätt främja energieffektiviseringsprojekt och projekt för utnyttjande av förnybara energikällor.

2.   Instrumentet ska genomföras i överensstämmelse med bilaga II. Artikel 23.1 ska inte tillämpas på instrumentet.

3.   Unionens förhållande till instrumentet, inklusive förvaltningsavgifter och andra stödberättigande kostnader, ska vara begränsat till det belopp med vilket unionen bidrar till instrumentet som anges i punkt 1, och unionens budget ska inte vara bunden av något annat ansvar.”

4.

Artikel 22 ska utgå.

5.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Stödet enligt återhämtningsprogrammet får endast omfatta sådana projektrelaterade utgifter som betalas av stödmottagare och, när det gäller projekt enligt artikel 9, tredje parter som ansvarar för att projektet genomförs. De utgifter som uppstår enligt kapitel II kan vara stödberättigande från och med den 13 juli 2009.”

b)

Följande punkt ska införas:

”2a.   Ekonomiskt stöd enligt kapitel IIa ska täcka utgifter som rör investeringsprojekt och tekniskt stöd för projekt på områdena energieffektivitet och förnybar energi och som uppstår för de stödmottagare som beskrivs i punkt 3 i del A i bilaga II. Sådana utgifter kan vara stödberättigande från och med den 1 januari 2011.”

6.

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”1a.   Senast den 30 juni 2013 ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en halvtidsutvärdering till Europaparlamentet och rådet om de åtgärder som vidtagits enligt kapitel IIa, med särskilt fokus på följande:

a)

Den kostnadseffektivitet, hävstångseffekt och additionalitet som instrumentet uppvisar.

b)

Belägg för en sund ekonomisk förvaltning.

c)

I vilken utsträckning instrumentet har uppnått de mål som anges i denna förordning.

d)

I vilken utsträckning projekt som rör energieffektivitet och energi från förnybara energikällor behöver fortsatt stöd via instrumentet.

Rapporten med halvtidsutvärderingen ska, om lämpligt, och framför allt om kommissionens bedömning av de åtgärder som vidtagits enligt kapitel IIa är positiv, åtföljas av ett lagstiftningsförslag om att instrumentet ska fortsätta.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén lägga fram en utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts genom återhämtningsprogrammet, i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen.”

7.

I artikel 28 ska följande stycke läggas till:

”Rapporten ska innehålla information om alla omkostnader knutna till inrättandet och genomförandet av det instrument som fastställs i kapitel IIa.”

8.

Bilagan döps om till ”bilaga I” och följande bilaga läggs till:

”BILAGA II

FINANSIELLT INSTRUMENT

A.   Genomförande av det finansiella instrumentet för hållbara energiprojekt

1.   Instrumentets tillämpningsområde

Det finansiella instrumentet (instrumentet) ska användas för utvecklingen av projekt på områdena för energibesparingar, energieffektivitet och förnybar energi samt underlätta finansiering av lokala, regionala och, i vederbörligen motiverade fall, nationella myndigheters investeringar på dessa områden. Instrumentet ska genomföras i enlighet med de bestämmelser om delegering av budgetgenomförandeuppgifter som fastställs i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser.

Instrumentet ska användas för hållbara energiprojekt framför allt i tätortsområden. Detta ska framför allt innefatta projekt inom följande:

a)

Offentliga och privata byggnader som integrerar lösningar baserade på energieffektivitet och/eller förnybar energi, även lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik (IKT).

b)

Investeringar i kraftvärme med hög energieffektivitet, inklusive mikrokraftvärme, och i fjärrvärme-/fjärrkylsystem, särskilt från förnybara energikällor.

c)

Decentraliserade förnybara energikällor som är lokalt förankrade, samt deras integration i elnäten.

d)

Småskalig produktion från förnybara energikällor.

e)

Renare tätortstransporter som stöder ökad energieffektivitet och integrering av förnybara energikällor, med tyngdpunkten på kollektivtrafik, elfordon och vätgasdrivna fordon samt minskade utsläpp av växthusgaser.

f)

Lokal infrastruktur, däribland utomhusbelysning för offentlig infrastruktur, till exempel gatubelysning, energilagringslösningar, smarta mätare och intelligenta nät som utnyttjar IKT i full utsträckning.

g)

Energieffektivitet och teknik rörande förnybar energi med innovations- och ekonomisk potential och med användning av bästa tillgängliga förfaranden.

Instrumentet kan också användas för att ge incitament och tekniskt stöd samt för att öka medvetenheten hos lokala, regionala och nationella myndigheter i syfte att garantera en optimal användning av struktur- och sammanhållningsfonderna, framför allt på områdena energieffektivitet och ökat utnyttjande av förnybar energi i bostäder och andra typer av byggnader. Instrumentet ska stödja investeringsprojekt som är ekonomiskt och finansiellt genomförbara när det gäller att återbetala de investeringar som tilldelats via instrumentet och locka till sig offentliga och privata investeringar. I instrumentet kan därför bland annat ingå reserver och kapitaltilldelning för lån, garantier, aktier och andra finansiella produkter. Dessutom får upp till 15 procent av de medel som avses i artikel 21a användas för att ge tekniskt stöd till lokala, regionala och nationella myndigheter vid inrättande av teknik som rör projekt för energieffektivitet och förnybar energi och vid den första användningsfasen av sådan teknik.

2.   Synergier

Vid beviljande av finansiellt eller tekniskt stöd ska fokus också läggas på synergier med andra finansiella resurser i medlemsstaterna, såsom struktur- och sammanhållningsfonderna och Elenainstrumentet (European Local Energy Assistance Facility), så att överlappningar med andra instrument undviks.

3.   Stödmottagare

Instrumentets stödmottagare ska vara offentliga myndigheter, företrädesvis på lokal och regional nivå, eller offentliga eller privata enheter som verkar på dessa offentliga myndigheters uppdrag.

B.   Samarbete med finansförmedlare

1.   Urval och allmänna krav, inklusive kostnader

Instrumentet kommer att inrättas i samarbete med en eller flera finansförmedlare och ska vara öppet för lämpliga investerare. Urvalet av finansförmedlare kommer att ske på grundval av deras dokumenterade förmåga att använda de finansiella medlen så ändamålsenligt och effektivt som möjligt, i enlighet med de regler och kriterier som fastställs i denna bilaga.

Kommissionen ska se till att de totala allmänna omkostnaderna knutna till inrättandet och genomförandet av instrumentet, bland dem också förvaltningskostnader och övriga stödberättigande kostnader som faktureras av finansförmedlarna, begränsas i möjligaste mån, i linje med bästa praxis för liknande instrument, samtidigt som instrumentets kvalitet garanteras.

Unionens bidrag till instrumentet ska genomföras av kommissionen i enlighet med de bestämmelser som anges i artiklarna 53 och 54 i budgetförordningen.

Finansförmedlarna ska uppfylla de relevanta krav rörande delegering av budgetgenomförandeuppgifter som fastställs i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser, särskilt vad avser regler för upphandling, intern kontroll, redovisning och extern revision. Finansförmedlarna kommer inte att kunna åtnjuta någon annan finansiering än för förvaltningskostnader eller kostnader knutna till inrättandet och genomförandet av mekanismen.

Detaljerade villkor och bestämmelser för inrättandet av och ramvillkoren för instrumentet, däribland avseende övervakning och kontroll, ska fastställas i ett eller flera avtal mellan kommissionen och finansförmedlarna.

2.   Tillgänglig information

Instrumentet ska på Internet tillgängliggöra all relevant information om programförvaltning för intresserade parter. Informationen ska särskilt innehålla ansökningsförfaranden, bästa praxis och en översikt över projekt och rapporter.

C.   Finansieringsvillkor samt kvalifikations- och urvalskriterier

1.   Finansieringens omfattning

I enlighet med denna bilaga ska instrumentet begränsas till finansiering av

a)

investeringsprojekt som har ett snabbt, mätbart och väsentligt inflytande på den ekonomiska återhämtningen inom unionen, tryggar energiförsörjningen och leder till minskade utsläpp av växthusgaser, och

b)

tekniskt stöd till projekt för energieffektivitet och förnybar energi,

2.   Faktorer som ska beaktas

Vad gäller urvalet av projekt ska särskild uppmärksamhet ges den geografiska balansen.

Vad gäller finansieringen av investeringsprojekt ska särskild uppmärksamhet ges förmågan att garantera en betydande hävstångseffekt mellan unionens finansiering och den totala finansieringen i avsikt att öka investeringarna inom unionen. Hävstångseffekten för enskilda investeringsprojekt kan dock variera beroende på ett antal faktorer, såsom typ av projekt och ett projekts faktiska storlek, liksom på lokala förhållanden, inklusive stödmottagarens storlek och ekonomiska förmåga.

3.   Villkor för offentliga myndigheters tillgång till finansiering enligt instrumentet

Offentliga myndigheter som begär finansiering för investeringsprojekt eller tekniskt stöd för projekt för energieffektivitet och förnybar energi ska uppfylla följande villkor:

a)

De har gjort eller håller på att göra ett politiskt åtagande att mildra klimatförändringarna och kan, i förekommande fall, även redovisa konkreta mål om till exempel en ökad energieffektivitet och/eller användningen av energi från förnybara källor.

b)

De arbetar på att utveckla fleråriga strategier för att mildra klimatförändringarna och, i förekommande fall, för att uppnå sina mål, eller deltar i en flerårig strategi på lokal, regional eller nationell nivå för att mildra klimatförändringarna.

c)

De godtar att offentligt redovisa sina framsteg inom ramen för den övergripande strategin.

4.   Kvalifikations- och urvalskriterier för investeringsprojekt som finansieras genom instrumentet

Investeringsprojekt som finansieras genom instrumentet ska vara förenliga med följande kvalifikations- och urvalskriterier:

a)

En sund och tekniskt relevant strategi.

b)

En sund och kostnadseffektiv finansiering för åtgärdens hela investeringsfas.

c)

En geografisk balans i alla de projekt som omfattas av denna förordning.

d)

Projektets mognadsgrad, dvs. huruvida det har nått investeringsfasen och kommer att ha stora kapitalutgifter så snart som möjligt.

e)

I vilken utsträckning avsaknad av finansiering fördröjer genomförandet av åtgärden.

f)

I vilken utsträckning stöd från instrumentet kommer att stimulera offentlig och privat finansiering.

g)

Kvantifierad samhällsekonomisk inverkan.

h)

Kvantifierad miljöpåverkan.

5.   Kvalifikations- och urvalskriterier för projekt avseende tekniskt stöd som finansieras genom instrumentet

Projekt avseende tekniskt stöd som finansieras genom instrumentet ska vara förenliga med de kvalifikations- och urvalskriterier som anges i punkt 4 a, c e, f och g.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 december 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 15 september 2010 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 november 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 december 2010.

(3)  EUT L 200, 31.7.2009, s. 31.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 397/2009 av den 6 maj 2009 om ändring av förordning (EU) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder (EUT L 126, 21.5.2009, s. 3).

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


30.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/11


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1234/2010

av den 15 december 2010

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller det stöd som beviljats inom ramen för det tyska alkoholmonopolet

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 första stycket och 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

De särskilda reglerna om det stöd som Tyskland får bevilja inom ramen för det tyska alkoholmonopolet (monopolet) enligt artikel 182.4 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (3) löper ut den 31 december 2010.

(2)

Enligt den rapport som kommissionen har lagt fram enligt artikel 184.3 i förordning (EG) nr 1234/2007 har monopolet minskat i betydelse på senare år. Mellan 2001 och 2008 lämnade omkring 70 tullplomberade jordbruksbrännerier (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien) monopolet. Monopolets sålda volymer har minskat sedan 2003 och budgeten har minskat från 110 miljoner EUR 2003 till 80 miljoner EUR 2008. Vissa brännerier har således redan vidtagit åtgärder för att förbereda sitt inträde på den fria marknaden genom att bilda kooperativ, investera i mindre energiförbrukande utrustning för att minska produktionskostnaderna, och i större utsträckning saluföra sin alkohol direkt. Mer tid krävs dock för att underlätta denna anpassningsprocess och göra det möjligt för brännerier att överleva på den fria marknaden. Det anses nödvändigt att förlänga undantaget med ytterligare flera år för att slutföra processen med att avskaffa monopolet, och stödet, för att slutgiltigt kunna avveckla det.

(3)

I vissa delar av Tyskland är brännerierna av tradition knutna till små och medelstora jordbruksföretag, och de spelar en viktig roll för jordbrukens fortsatta verksamhet, eftersom de utgör en extra inkomstkälla för jordbrukarna och bidrar till att upprätthålla sysselsättningen i landsbygdsområden. Tullplomberade jordbruksbrännerier som i huvudsak bearbetar spannmål och potatis bör därför kunna fortsätta att erhålla stöd inom monopolet till och med den 31 december 2013. Senast det datumet bör alla tullplomberade brännerier ha trätt in på den fria marknaden. Denna tidsfrist sammanfaller också med början av den nya programperioden för landsbygdsutveckling 2014–2020, vilket för Tysklands del innebär en möjlighet att överföra delar av de medel som används inom monopolet till sitt landsbygdsutvecklingsprogram.

(4)

De småskaliga icke tullplomberade brännerierna (Abfindungsbrennereien), brännerianvändarna (Stoffbesitzer) och de kooperativa fruktbrännerierna (Obstgemeinschaftsbrennereien) bidrar särskilt till att bevara det traditionella landskapet och den biologiska mångfalden genom att hjälpa till att bevara de fruktträdgårdar som förser brännerierna med råvaror. Med tanke på detta, och det faktum att produktionen vid dessa brännerier är lokal och mycket begränsad, bör de kunna fortsätta att ta del av det stöd som beviljas inom monopolet under en sista period till och med den 31 december 2017. Senast denna dag ska monopolet avskaffas. För att säkerställa att detta stöd verkligen är på väg att fasas ut bör Tyskland från och med 2013 varje år lägga fram en årlig avvecklingsplan.

(5)

Produktionen av etanol inom ramen för monopolet är begränsad och motsvarar för närvarande mindre än 10 % av den totala produktionen av etanol som framställts av jordbruksprodukter i Tyskland. Särskilt eftersom alla tullplomberade brännerier kommer att ha trätt in på den fria marknaden den 31 december 2013 kommer den andelen att minska betydligt efter det datumet.

(6)

För att säkerställa kontinuitet i fråga om beviljande av stödet bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2011.

(7)

Förordning (EG) nr 1234/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 182 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.   Undantaget i artikel 180 andra stycket i denna förordning ska tillämpas på stöd som Tyskland beviljar inom ramen för det befintliga tyska alkoholmonopolet (monopolet) för produkter som efter ytterligare bearbetning saluförs av monopolet som etanol som framställts av jordbruksprodukter förtecknad i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta undantag ska endast gälla till och med den 31 december 2017 och ska inte påverka tillämpningen av artikel 108.1 och 108.3 första meningen i EUF-fördraget, och det ska vara beroende av att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den totala etanolproduktion inom monopolet som omfattas av stöd ska gradvis minska från de maximala 600 000 hl år 2011, till 420 000 hl år 2012 och till 240 000 hl år 2013 och får uppgå till maximalt 60 000 hl per år från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2017, då monopolet ska upphöra.

b)

Den produktion från tullplomberade jordbruksbrännerier som omfattas av stödet ska gradvis minska från 540 000 hl år 2011, till 360 000 hl år 2012 och 180 000 hl år 2013. Den 31 december 2013 ska alla tullplomberade brännerier ha lämnat monopolet. När de lämnar monopolet ska vart och ett av de tullplomberade jordbruksbrännerierna ha rätt att erhålla ett kompensationsstöd på 257,50 EUR per hl av nominella destillationsrättigheter i den mening som avses i den tillämpliga tyska lagstiftningen. Kompensationsstödet får inte beviljas efter den 31 december 2013. Det får dock betalas ut i flera delar, varav den sista får utbetalas senast den 31 december 2017.

c)

Småskaliga icke tullplomberade brännerier, brännerianvändare och kooperativa fruktbrännerier får ta del av det stöd som beviljas av monopolet till och med den 31 december 2017, under förutsättning att den produktion som omfattas av stödet inte överstiger 60 000 hl per år.

d)

Det stöd som totalt betalas ut från den 1 januari 2011 till den 31 december 2013 får uppgå till högst 269,9 miljoner EUR och det stöd som totalt betalas ut från den 1 januari 2014 till den 31 december 2017 får uppgå till högst 268 miljoner EUR.

e)

Före den 30 juni varje år ska Tyskland lägga fram en rapport för kommissionen om hur monopolet fungerar och om det stöd som beviljats inom ramen för monopolet under föregående år. Kommissionen ska vidarebefordra den rapporten till Europaparlamentet och rådet. Vidare ska de årliga rapporter som ska läggas fram under åren 2013 till 2016 åtföljas av en årlig avvecklingsplan för de småskaliga icke tullplomberade brännerierna, brännerianvändarna och de kooperativa fruktbrännerierna.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 december 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  Yttrande av den 15 september 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 november 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 december 2010.

(3)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.