ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.344.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 344

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
29 december 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1231/2010

av den 24 november 2010

om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 79.2 b,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentet (3), rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (4) har påkallat en bättre integration av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium genom att ge dem enhetliga rättigheter som ligger så nära unionsmedborgarnas rättigheter som möjligt.

(2)

Rådet (rättsliga och inrikes frågor) underströk den 1 december 2005 att unionen måste säkerställa en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium och att en mer kraftfull integrationspolitik bör sikta på att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med unionsmedborgarnas.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 859/2003 (5) utvidgades förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 när det gäller samordning av medlemsstaternas lagstadgade system för social trygghet till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar.

(4)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet artikel 34.2.

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (6) ersätter förordning (EEG) nr 1408/71. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (7) ersätter förordning (EEG) nr 574/72. Förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72 ska upphöra att gälla den dag då förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 börjar tillämpas.

(6)

Genom förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 uppdateras och förenklas samordningsreglerna betydligt, såväl för de försäkrade som för socialförsäkringsinstitutionerna. För socialförsäkringsinstitutionerna syftar de uppdaterade samordningsreglerna till att påskynda och underlätta behandlingen av uppgifter om rätt till förmåner för de försäkrade och till att minska motsvarande administrativa kostnader.

(7)

Att främja en hög social trygghetsnivå samt att höja levnadsstandarden och livskvaliteten i medlemsstaterna utgör mål för unionen.

(8)

För att undvika att arbetsgivare och nationella socialförsäkringsinstitutioner tvingas att handlägga komplexa juridiska och administrativa situationer som endast berör en begränsad grupp av personer, är det viktigt att alla fördelar av moderniseringen och förenklingen i fråga om social trygghet kan åtnjutas genom ett enda rättsligt samordningsinstrument som kombinerar förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009.

(9)

Det är därför nödvändigt att ersätta förordning (EG) nr 859/2003 med en rättsakt vars huvudsyfte är att ersätta förordning (EEG) nr 1408/71 respektive förordning (EEG) nr 574/72 med förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009.

(10)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 på tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar får inte ge berörda personer rätt till vare sig inresa, vistelse eller bosättning eller tillträde till arbetsmarknaden i en medlemsstat. Tillämpningen av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör följaktligen inte påverka medlemsstaternas rätt att inte utfärda, att återkalla eller att vägra att förlänga ett inrese-, uppehålls- eller arbetstillstånd i den berörda medlemsstaten, i enlighet med unionslagstiftningen.

(11)

Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör enligt den här förordningen endast vara tillämpliga om den berörda personen redan lagligen vistas på en medlemsstats territorium. Laglig vistelse bör därför vara en nödvändig förutsättning för tillämpningen av dessa förordningar.

(12)

Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 bör inte tillämpas i en situation som i alla avseenden är begränsad till en enda medlemsstat. Detta är bl.a. fallet när en tredjelandsmedborgare endast har anknytning till ett tredjeland och en enda medlemsstat.

(13)

Förutsättningen om laglig vistelse på en medlemsstats territorium bör inte påverka de rättigheter som härrör från tillämpningen i en eller flera medlemsstater av förordning (EG) nr 883/2004 beträffande pension vid invaliditet, ålderdom eller till efterlevande för en tredjelandsmedborgare som dessförinnan uppfyllt villkoren enligt den här förordningen eller för efterlevande till en sådan tredjelandsmedborgare, om de härleder sina rättigheter från en arbetstagare, när de vistas i ett tredjeland.

(14)

Rätten till arbetslöshetsförmåner enligt artikel 64 i förordning (EG) nr 883/2004 bibehålls på villkor av att vederbörande registrerar sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i var och en av de medlemsstater som han eller hon reser in i. Dessa bestämmelser får således endast tillämpas på en tredjelandsmedborgare om denne, i förekommande fall i kraft av sitt uppehållstillstånd eller sin långvariga bosättning, har rätt att registrera sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen i den medlemsstat som han eller hon reser in i, och rätt att arbeta där lagligen.

(15)

Denna förordning bör inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt internationella avtal med tredjeland i vilka unionen är part och vilka innehåller bestämmelser om förmåner som rör social trygghet.

(16)

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av att den rör situationer där flera länder berörs och de därför, på grund av den föreslagna åtgärdens unionsdimension, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(17)

I enlighet med artikel 3 i protokoll (21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Irland genom en skrivelse av den 24 oktober 2007 meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(18)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Förenade kungariket inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Förenade kungariket.

(19)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar samt deras familjemedlemmar och efterlevande, förutsatt att de lagligen vistas inom en medlemsstats territorium och inte befinner sig i en situation som i alla avseenden är begränsad till en enda medlemsstat.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 859/2003 ska upphöra att gälla mellan medlemsstater som är bundna av denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Strasbourg den 24 november 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  EUT C 151, 17.6.2008, s. 50.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 juli 2008 (EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 259), rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 26 juli 2010 (EUT C 253 E, 21.9.2010, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 7 oktober 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 1999 om Europeiska rådets möte i Tammerfors (EGT C 154, 5.6.2000, s. 63).

(4)  Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 september 1991 om ställningen för migrerande arbetstagare från tredje land (EGT C 339, 31.12.1991, s. 82).

(5)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 1.

(6)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.