ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.343.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 343

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
29 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om datum för ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1256/2010 av den 17 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd i Svarta havet för 2011

2

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1257/2010 av den 20 december 2010 om förlängning av giltighetstiden för de tillfälliga bestämmelser om undantag från förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen som införts genom förordning (EG) nr 920/2005

5

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1258/2010 av den 20 december 2010 om fastställande för fiskeåret 2011 av orienteringspriser och unionens produktionspriser för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

6

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1260/2010 av den 22 december 2010 om offentliggörande för 2011 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1261/2010 av den 22 december 2010 om införande av en provisorisk utjämningstull på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien

57

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1262/2010 av den 22 december 2010 om ändring av förordningarna (EU) nr 462/2010, (EU) nr 463/2010 och (EU) nr 464/2010 vad gäller sista dagen för anbudsförfarandena för nedsättning av importtullen för import av majs till Spanien och Portugal och sorghum till Spanien för kvotåret 2010 samt av sista giltighetsdagen för de förordningarna

76

 

 

BESLUT

 

 

2010/813/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 22 december 2010 om ändring av beslut ECB/2009/25 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2010 (ECB/2010/32)

78

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/1


Information om datum för ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

Avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål (1), som undertecknades i Bryssel den 30 november 2009 och i Tokyo den 15 december 2009, träder i kraft den 2 januari 2011 i enlighet med artikel 31 i avtalet.


(1)  EUT L 39, 12.2.2010, s. 20.


FÖRORDNINGAR

29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/2


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1256/2010

av den 17 december 2010

om fastställande av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd i Svarta havet för 2011

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) ska bestämmelser för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet inrättas med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen.

(3)

Rådet ska anta åtgärder för att fastställa och fördela fiskemöjligheter för varje fiske eller grupp av fisken, inklusive vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa, beroende på vad som är lämpligt. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske, samtidigt som målen för den gemensamma fiskeripolitiken beaktas enligt förordning (EG) nr 2371/2002.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC) bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga råd och med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter samtidigt som de olika fiskerinäringarna garanteras en rättvis behandling, samt med hänsyn till de synpunkter som framfördes under samråden med berörda parter.

(5)

Utnyttjandet av fiskemöjligheter som fastställs i den här förordningen regleras av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (2), framförallt av artiklarna 33 och 34 i den förordningen om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och om anmälan av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att ange koder som medlemsstaterna ska använda då de skickar uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av denna förordning.

(6)

Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (3) måste det anges vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(7)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och för att trygga försörjningen för unionens fiskare är det viktigt att dessa fisken öppnas den 1 januari 2011. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter offentliggörandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheter för 2011 för vissa fiskbestånd i Svarta havet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på EU-fiskefartyg som är verksamma i Svarta havet.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   AKFM: Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet,

b)   Svarta havet: AKFM:s geografiska delområde såsom det definieras i resolution AKFM/33/2009/2,

c)   EU-fartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,

d)   total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet som får fångas ur varje bestånd varje år,

e)   kvot: en andel av den totala tillåtna fångstmängd som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER

Artikel 4

Totala tillåtna fångstmängder och fördelningar

De totala tillåtna fångstmängder, fördelningen av dessa bland medlemsstaterna och, beroende på vad som är lämpligt, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, fastställs i bilagan.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelningar

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

ytterligare landningar tillåtna enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 37, 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka fiskemöjligheterna har fastställts genom denna förordning får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat som har en kvot, och denna kvot inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en unionskvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna i form av kvoter och denna unionskvot inte är uttömd.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2010.

På rådets vägnar

S. VANACKERE

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.


BILAGA

TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGER SOM GÄLLER FÖR EU-FARTYG I OMRÅDEN MED TOTALA TILLÅTNA FÅNGSTMÄNGDER PER ART OCH PER OMRÅDE

I följande tabeller fastställs de totala tillåtna fångstmängder och kvoter (i ton färsk vikt) per bestånd och villkor som är funktionellt knutna till dessa, beroende på vad som är lämpligt.

Fiskbestånden förtecknas i alfabetisk ordning efter de latinska artnamnen. Nedanstående tabell innehåller de latinska namn och motsvarande svenskt namn som gäller vid tillämpningen av denna förordning:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Art

:

Piggvar

Psetta maxima

Zon

:

Svarta havet

TUR/F3742C

Bulgarien

43,2 (1)

 

Rumänien

43,2 (1)

 

EU

86,4 (1)

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon

:

Svarta havet

SPR/F3742C

Bulgarien

8 032,5

 

Rumänien

3 442,5

 

EU

11 475

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


(1)  Ingen fiskeverksamhet ska tillåtas från och med den 15 april till och med den 15 juni 2011.


29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/5


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1257/2010

av den 20 december 2010

om förlängning av giltighetstiden för de tillfälliga bestämmelser om undantag från förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen som införts genom förordning (EG) nr 920/2005

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 342, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna (1) har iriska ställning som officiellt språk och arbetsspråk för unionens institutioner.

(2)

I förordning (EG) nr 920/2005 anges att unionens institutioner av praktiska skäl och under en övergångsperiod inte är bundna av skyldigheten att avfatta alla akter, även domstolens domar, på iriska eller översätta dem till iriska, med undantag för de förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet. Det åligger rådet att inom fyra år efter tillämpningsdagen för förordning (EG) nr 920/2005, och vart femte år därefter, besluta om huruvida detta undantag ska upphävas.

(3)

Unionens institutioner kommer att fortsätt att ta initiativ för att förbättra medborgarnas tillgång till iriskspråkig information om unionens verksamhet. Det är emellertid fortfarande svårt att rekrytera tillräckligt många iriskspråkiga översättare, juristlingvister, tolkar och assistenter. Därför bör giltighetstiden för det undantag som medges i artikel 2 första stycket i förordning (EG) nr 920/2005 förlängas med en period om fem år, räknat från den 1 januari 2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Giltighetstiden för det undantag som avses i artikel 2 första stycket i förordning (EG) nr 920/2005 ska förlängas med en period om fem år, räknat från den 1 januari 2012.

Denna artikel ska inte tillämpas på förordningar som antas gemensamt av Europaparlamentet och rådet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

På rådets vägnar

J. SCHAUVLIEGE

Ordförande


(1)  EUT L 156, 18.6.2005, s. 3.


29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1258/2010

av den 20 december 2010

om fastställande för fiskeåret 2011 av orienteringspriser och unionens produktionspriser för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen anta åtgärder om fastställande av priser.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1) föreskrivs att orienteringspriser och unionens produktionspriser ska fastställas för varje fiskeår i syfte att bestämma de prisnivåer vid vilka intervention på marknaden ska ske för vissa fiskeriprodukter.

(3)

Det är rådets uppgift att fastställa orienteringspriser för varje enskild produkt och produktgrupp i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000, och unionens produktionspriser för produkterna i bilaga III till den förordningen.

(4)

Mot bakgrund av nu tillgängliga prisuppgifter för de aktuella produkterna och med hänsyn till kriterierna i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 104/2000 bör orienteringspriserna ökas, kvarstå oförändrade eller sänkas för fiskeåret 2011 beroende på vilken art det gäller.

(5)

Det är lämpligt att fastställa unionens producentpris för en av de produkter som ingår i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000 och beräkna unionens producentpriser för övriga produkter med hjälp av de omvandlingsfaktorer som fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 802/2006 av den 30 maj 2006 om fastställande av omvandlingsfaktorer för fisk av släktena Thunnus och Euthynnus  (2).

(6)

På grundval av de kriterier som fastställs i artikel 18.2 första och andra strecksatsen och i artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 bör unionens produktionspris ändras för fiskeåret 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För fiskeåret 1 januari–31 december 2011 ska orienteringspriserna enligt artikel 18.1 i förordning (EG) nr 104/2000 vara dem som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

För fiskeåret 1 januari–31 december 2011 ska unionens produktionspriser enligt artikel 26.1 i förordning (EG) nr 104/2000 vara dem som anges i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

På rådets vägnar

J. SCHAUVLIEGE

Ordförande


(1)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  EUT L 144, 31.5.2006, s. 15.


BILAGA I

Bilagor

Art

Produkter förtecknade i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 104/2000

Presentationsform i handeln

Orienteringspris

(EUR/ton)

I

1.

Sill av arten Clupea harengus

Hel fisk

274

2.

Sardiner av arten Sardina pilchardus

Hel fisk

574

3.

Pigghaj (Squalus acanthias)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

1 090

4.

Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

Hel fisk eller urtagen fisk, med huvud

704

5.

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Hel fisk

1 212

6.

Torsk av arten Gadus morhua

Hel eller urtagen fisk, med huvud

1 589

7.

Gråsej (Pollachius virens)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

799

8.

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

956

9.

Vitling (Merlangius merlangus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

889

10.

Långa (Molva spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

1 153

11.

Makrill av arten Scomber scombrus

Hel fisk

320

12.

Makrill av arten Scomber japonicus

Hel fisk

285

13.

Ansjovis (Engraulis spp.)

Hel fisk

1 274

14.

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

fr.o.m. 1.1.2011 t.o.m. 30.4.2011

1 026

Hel eller urtagen fisk, med huvud

fr.o.m. 1.5.2011 t.o.m. 31.12.2011

1 425

15.

Kummel av arten Merluccius merluccius

Hel eller urtagen fisk, med huvud

3 318

16.

Glasvarar (Lepidorhombus spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

2 342

17.

Sandskädda (Limanda limanda)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

803

18.

Skrubbskädda (Platichthys flesus)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

486

19.

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

Hel fisk

2 308

Urtagen fisk, med huvud

2 437

20.

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis) och rossiabläckfisk (Rossia macrosoma)

Hela

1 781

21.

Marulk (Lophius spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

2 923

Utan huvud

6 015

22.

Räkor av arten Crangon crangon

Endast kokta i vatten

2 423

23.

Nordhavsräka (Pandalus borealis)

Endast kokta i vatten

6 668

Färska eller kylda

1 614

24.

Krabbtaska (Cancer pagurus)

Hela

1 676

25.

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Hela

5 119

Stjärt

3 979

26.

Tunga (Solea spp.)

Hel eller urtagen fisk, med huvud

6 843

II

1.

Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 916

2.

Kummel (Merluccius spp.)

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 232

Frysta, i filéer, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 498

3.

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)

Frysta, i partier eller i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 447

4.

Svärdfisk (Xiphias gladius)

Frysta, hela, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

4 058

5.

Sepiabläckfisk (Sepia officinalis), rossiabläckfisk (Rossia macrosoma), dvärgbläckfisk (Sepiola rondeleti)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 915

6.

Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

2 161

7.

Bläckfisk och kalamarer (Loligo spp.)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

1 173

8.

Flygbläckfisk (Ommastrephes sagittatus)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

961

9.

Argentinsk bläckfisk ( Illex argentinus)

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

873

10.

Räkor av familjen Penaeidae

 

 

Räkor av arten Parapenaeus longirostris

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

4 072

Andra arter av familjen Penaeidae

Frysta, i ursprungsförpackningar innehållande homogena produkter

7 813


BILAGA II

Art

Produkter som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 104/2000

Vikt

Handelsmässiga upplysningar

Unionens produktionspris

(EUR/ton)

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

med en vikt på över 10 kg styck

Hela

1 200

Rensad, utan gälar

 

Annan typ

 

med en vikt på högst 10 kg styck

Hela

 

Rensad, utan gälar

 

Annan typ

 

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

med en vikt på över 10 kg styck

Hela

 

Rensad, utan gälar

 

Annan typ

 

med en vikt på högst 10 kg styck

Hela

 

Rensad, utan gälar

 

Annan typ

 

Bonit (Katsuwonus pelamis)

 

Hela

 

 

Rensad, utan gälar

 

 

Annan typ

 

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

 

Hela

 

 

Rensad, utan gälar

 

 

Annan typ

 

Andra arter av släktena Thunnus och Euthynnus

 

Hela

 

 

Rensad, utan gälar

 

 

Annan typ

 


29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/10


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1259/2010

av den 20 december 2010

om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.3,

med beaktande av rådets beslut 2010/405/EU av den 12 juli 2010 om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (1),

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Unionen har satt som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rörligheten för personer garanteras. För att göra det möjligt att gradvis inrätta ett sådant område ska unionen anta åtgärder om rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder, särskilt när detta är nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera korrekt.

(2)

Enligt artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska dessa åtgärder inbegripa åtgärder som syftar till att säkerställa förenligheten mellan tillämpliga bestämmelser i medlemsstaterna om lagkonflikter.

(3)

Kommissionen antog den 14 mars 2005 en grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad. Genom grönboken inleddes ett omfattande samråd om möjliga lösningar på de problem som kan uppstå under nuvarande förhållanden.

(4)

Den 17 juli 2006 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (2) i fråga om domstols behörighet och om införande av regler för tillämplig lag i äktenskapsmål.

(5)

Rådet drog vid sitt möte i Luxemburg den 5 och 6 juni 2008 slutsatsen att det inte fanns något enhälligt stöd för detta förslag och att oöverstigliga svårigheter gjorde det omöjligt att nå enhällighet vare sig då eller inom en överskådlig framtid. Rådet slog fast att målen i förslaget inte kunde uppnås inom rimlig tid med tillämpning av relevanta bestämmelser i fördragen.

(6)

Belgien, Bulgarien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Portugal, Rumänien och Slovenien riktade därefter en begäran till kommissionen vari de tillkännagav sin avsikt att sinsemellan upprätta ett fördjupat samarbete i fråga om tillämplig lag i äktenskapsmål. Den 3 mars 2010 drog Grekland tillbaka sin begäran.

(7)

Rådet antog den 12 juli 2010 beslut 2010/405/EU om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad.

(8)

Enligt artikel 328.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska de fördjupade samarbetena när de upprättas vara öppna för samtliga medlemsstater, förutsatt att medlemsstaterna tar hänsyn till de eventuella villkor för deltagande som fastställts genom beslutet om bemyndigande. De ska också vara öppna vid varje annat tillfälle, under förutsättning att de utöver nämnda villkor tar hänsyn till de akter som redan har antagits inom denna ram. Kommissionen och de medlemsstater som deltar i fördjupat samarbete ska se till att de främjar deltagande av så många medlemsstater som möjligt. Denna förordning ska i enlighet med fördragen vara till alla delar bindande och direkt tillämplig endast i de deltagande medlemsstaterna.

(9)

Denna förordning bör leda till en tydlig och samlad rättslig ram i fråga om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad i de deltagande medlemsstaterna; den bör garantera medborgarna ändamålsenliga lösningar när det gäller rättssäkerhet, förutsebarhet och flexibilitet och förhindra situationer där en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad före den andra för att försäkra sig om att saken prövas enligt en lagstiftning som vederbörande anser är mer gynnsam när det gäller att skydda hans eller hennes intressen.

(10)

Det materiella tillämpningsområdet och bestämmelserna i denna förordning bör överensstämma med förordning (EG) nr 2201/2003. Den bör dock inte tillämpas på annullering av äktenskap.

Denna förordning bör endast tillämpas på upplösning eller uppmjukning av de äktenskapliga banden. Den lag som fastställs enligt lagvalsreglerna i denna förordning bör gälla för skälen för äktenskapsskillnad och hemskillnad.

Förhandsfrågor som rättskapacitet och äktenskapets giltighet och frågor som de förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av en äktenskapsskillnad eller en hemskillnad, namnet, föräldraansvaret, underhållsskyldigheten eller eventuellt ytterligare åtgärder bör fastställas enligt de lagvalsregler som gäller i de berörda deltagande medlemsstaterna.

(11)

För att begränsa denna förordnings geografiska tillämpningsområde bör de medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet anges.

(12)

Denna förordning bör ha en universell karaktär, vilket innebär att det bör vara möjligt enligt de enhetliga lagvalsreglerna att anvisa lagen i en deltagande medlemsstat, lagen i en medlemsstat som inte deltar eller lagen i en stat utanför Europeiska unionen.

(13)

Denna förordning bör tillämpas oberoende av vid vilken slags domstol saken tas upp till prövning. I tillämpliga fall bör talan anses ha väckts vid en domstol i enlighet med förordning (EG) nr 2201/2003.

(14)

För att makarna ska kunna välja en tillämplig lag som de har nära anknytning till eller, om en sådan valmöjlighet saknas, för att den lagen ska kunna tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad, bör den berörda lagen vara tillämplig även om det inte är fråga om lagen i en deltagande medlemsstat. Om en lag i en annan medlemsstat anvisas, kan det nätverk som inrättats genom rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiska rättsligt nätverk på privaträttens område (3) bistå domstolarna med information om innehållet i utländsk rätt.

(15)

En ökad rörlighet för medborgarna kräver mer flexibilitet och en större rättssäkerhet. För att uppnå denna målsättning bör denna förordning stärka parternas oberoende i samband med äktenskapsskillnad och hemskillnad genom att ge dem en viss möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad.

(16)

Makarna bör kunna välja lagen i ett land till vilket de har särskild anknytning eller lagen i domstolslandet som tillämplig lag för deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad. Den lag som makarna väljer måste vara förenlig med de grundläggande rättigheterna såsom dessa erkänns i fördragen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(17)

Innan makarna väljer vilken lag som ska vara tillämplig är det viktigt att de har tillgång till uppdaterad information om viktiga aspekter av den nationella lagstiftningen, unionsrätten och förfarandena vid äktenskapsskillnad och hemskillnad. För att garantera sådan tillgång till relevanta uppgifter av nödvändig kvalitet uppdaterar kommissionen fortlöpande uppgifterna i det offentliga Internetbaserade informationssystem som inrättades genom rådets beslut 2001/470/EG.

(18)

En grundläggande princip i förordningen är att de båda makarna gemensamt ska göra ett sakligt och välgrundat val. Var och en av makarna bör exakt känna till de rättsliga och sociala följderna av lagvalet. Möjligheten för makar att tillsammans välja tillämplig lag bör inte påverka makarnas rättigheter och likställdhet. Därför bör domarna i de deltagande medlemsstaterna vara medvetna om vikten av att båda makarna gör ett sakligt och välgrundat val som baserats på information om de rättsliga följderna av lagvalsavtalet.

(19)

I syfte att sörja för rättssäkerhet samt för bättre tillgång till rättslig prövning bör bestämmelserna om materiell och formell giltighet fastställas på så sätt att man underlättar ett upplyst val från makarnas sida och så att deras samtycke respekteras. I fråga om formell giltighet bör vissa garantier införas för att säkerställa att makarna är medvetna om följderna av sitt val. Lagvalsavtalet bör åtminstone vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda parterna. Om lagen i den deltagande medlemsstat där båda makarna har hemvist vid ingående av avtalet föreskriver ytterligare formkrav, bör dessa bestämmelser respekteras. Sådana kompletterande formella krav kan finnas exempelvis i en deltagande medlemsstat där avtalet infogas i ett äktenskapsförord. Om makarna vid ingående av avtalet har hemvist i olika deltagande medlemsstater som föreskriver olika formkrav, räcker det med att formkraven i en av dessa medlemsstater respekteras. Om endast en av makarna vid ingående av avtalet har hemvist i en deltagande medlemsstat som föreskriver kompletterande formkrav, bör dessa respekteras.

(20)

Ett lagvalsavtal bör kunna ingås och ändras fram till dess att saken tas upp vid domstol, och till och med under själva förfarandet om domstolslandets lag tillåter det. I så fall bör det vara tillräckligt att domstolen registrerar lagvalet i enlighet med domstolslandets lag.

(21)

I de fall då inget lagval görs, och för att garantera rättssäkerhet och förutsebarhet samt förhindra situationer där en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad före den andra för att försäkra sig om att saken prövas enligt en lagstiftning som vederbörande anser mer gynnsam när det gäller att skydda sina intressen, bör denna förordning omfatta harmoniserade lagvalsregler som grundar sig på en rad anknytningskriterier som förutsätter en nära anknytning mellan makarna och lagen i fråga. Sådana anknytningskriterier bör väljas som säkerställer att förfarandena för äktenskapsskillnad eller hemskillnad omfattas av en lag till vilken makarna har en nära anknytning.

(22)

När det i denna förordning för tillämpningen av en stats lagstiftning hänvisas till nationalitet som ett anknytningskriterium bör frågan om hur fall med flera nationaliteter ska behandlas överlåtas till nationell lagstiftning med full respekt för Europeiska unionens allmänna principer.

(23)

Om ett mål anhängiggörs vid domstol om att omvandla en hemskillnad till äktenskapsskillnad och parterna inte har valt tillämplig lag bör den lag som tillämpats på hemskillnaden även tillämpas på äktenskapsskillnaden. En sådan kontinuitet främjar förutsebarheten för parterna och förbättrar rättssäkerheten. Om den lag som tillämpats på hemskillnaden inte föreskriver någon omvandling av hemskillnaden till äktenskapsskillnad bör dock äktenskapsskillnaden regleras av lagvalsreglerna för de fall då parterna inte gjort något lagval. Detta bör inte hindra makarna att ansöka om äktenskapsskillnad på grundval av andra regler i denna förordning.

(24)

I vissa situationer, till exempel när tillämplig lag saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad eller inte ger makarna lika rätt till äktenskapsskillnad eller hemskillnad på grund av den ena makens kön, bör domstolslandets lag ändå tillämpas. Detta bör dock inte påverka klausulen om grunderna för rättsordningen (ordre public).

(25)

Av hänsyn till allmänintresset bör domstolarna i de deltagande medlemsstaterna i undantagsfall ha rätt att avstå från att tillämpa en bestämmelse i utländsk lag i ett visst mål om det uppenbart strider mot grunderna för rättsordningen (ordre public) i domstolslandet. Domstolarna bör dock inte kunna åberopa detta undantag för att förhindra att en bestämmelse i en annan stats lagstiftning tillämpas om det skulle strida mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21 som förbjuder alla former av diskriminering.

(26)

Om denna förordning avser en omständighet där lagstiftningen i den deltagande medlemsstat där målet anhängiggörs vid domstol inte omfattar äktenskapsskillnad bör detta tolkas på sådant sätt att lagstiftningen i den medlemsstaten inte har institutet äktenskapsskillnad. I ett sådant fall ska domstolen inte vara skyldig att meddela en dom om äktenskapsskillnad enligt denna förordning.

Om denna förordning avser en omständighet där äktenskapet i fråga enligt lagstiftningen i den deltagande medlemsstat där målet anhängiggörs vid domstol inte är giltigt vad avser tillämpning av ett förfarande för äktenskapsskillnad bör detta bland annat tolkas så att ett sådant äktenskap inte existerar i den medlemsstatens lagstiftning. I ett sådant fall bör domstolen inte vara skyldig att meddela en dom om äktenskapsskillnad eller hemskillnad enligt denna förordning.

(27)

Eftersom det finns stater och deltagande medlemsstater som har två eller flera parallella rättsordningar eller regelverk för de frågor som omfattas av denna förordning, bör det fastställas i vilken utsträckning denna förordning ska vara tillämplig i de olika territoriella enheterna i dessa stater och deltagande medlemsstater eller på olika kategorier av personer i dessa stater och i de deltagande medlemsstaterna.

(28)

Om det saknas bestämmelser som fastställer tillämplig lag bör parterna när de väljer lagen i en stat där en av dem är medborgare samtidigt ange vilken territoriell enhets lagstiftning de enats om ifall den stat vars lag man valt omfattar flera territoriella enheter som var och en har sin egen rättsordning eller sitt eget regelverk i fråga om äktenskapsskillnad.

(29)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att stärka rättssäkerheten, förutsebarheten och flexibiliteten i äktenskapsmål med internationell anknytning och därigenom underlätta den fria rörligheten för personer i Europeiska unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av förordningens omfattning och verkan, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder, vid behov genom ett fördjupat samarbete, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(30)

Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21 som förbjuder all diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. De deltagande medlemsstaternas domstolar bör vid tillämpningen av denna förordning visa respekt för dessa rättigheter och principer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE, FÖRHÅLLANDE TILL FÖRORDNING (EG) 2201/2003, DEFINITIONER OCH UNIVERSELL TILLÄMPNING

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas i situationer där det föreligger en lagkonflikt i samband med äktenskapsskillnad eller hemskillnad.

2.   Denna förordning ska inte gälla i följande frågor, även om de kan uppkomma som en förhandsfråga i samband med prövningar av äktenskapsskillnad eller hemskillnad

a)

fysiska personers rättskapacitet

b)

förekomsten, giltigheten eller erkännandet av ett äktenskap

c)

annullering av ett äktenskap

d)

makarnas namn

e)

förmögenhetsrättsliga konsekvenserna av ett äktenskap

f)

föräldraansvar

g)

underhållsskyldighet

h)

arvstruster och arv.

Artikel 2

Förhållande till förordning (EG) nr 2201/2003

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av förordning (EG) nr 2201/2003.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   deltagande medlemsstat: en medlemsstat som deltar i det fördjupade samarbetet om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad enligt beslut 2010/405/EU eller på grund av ett beslut som antagits i enlighet med artikel 331.1 andra eller tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   domstol: alla de myndigheter i de deltagande medlemsstaterna som är behöriga i frågor som omfattas av denna förordning.

Artikel 4

Universell tillämpning

Den lag som anvisas i denna förordning ska tillämpas även om det är lagen i en icke deltagande medlemsstat.

KAPITEL II

ENHETLIGA REGLER OM TILLÄMPLIG LAG FÖR ÄKTENSKAPSSKILLNAD OCH HEMSKILLNAD

Artikel 5

Parternas val av tillämplig lag

1.   Makarna får enas om att välja vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad eller hemskillnad under förutsättning att det gäller någon av följande lagar:

a)

Lagen i den stat där makarna har gemensam hemvist vid tidpunkten för avtalets ingående.

b)

Lagen i den stat där makarna senast hade gemensam hemvist om en av dem fortfarande har hemvist där vid tidpunkten för avtalets ingående.

c)

Lagen i den stat där någon av makarna var medborgare vid tidpunkten för avtalets ingående.

d)

Domstolslandets lag.

2.   Ett lagvalsavtal får, utan att de påverkar tillämpningen av punkt 3, ingås och ändras vid vilken tidpunkt som helst, dock senast när saken tas upp till prövning av domstol.

3.   Om domstolslandets lag tillåter det kan makarna även välja tillämplig lag under pågående förfarande inför domstolen. I så fall ska domstolen registrera lagvalet i enlighet med domstolslandets lag.

Artikel 6

Samtycke och materiell giltighet

1.   Förekomsten och giltigheten av ett lagvalsavtal eller en bestämmelse i detta ska fastställas enligt den lag vilken det skulle underkastas enligt denna förordning om lagvalsavtalet eller bestämmelsen var giltiga.

2.   En make kan dock åberopa lagen i det land där han har sin hemvist när målet anhängiggörs vid domstol för att få fastställt att han inte har samtyckt till lagvalsavtalet, om det framgår av omständigheterna att det inte skulle vara rimligt att avgöra verkan av hans uppträdande enligt den lag som anges i punkt 1.

Artikel 7

Formell giltighet

1.   Det avtal som avses i artikel 5.1 och 5.2 ska vara skriftligt och dateras och undertecknas av båda makarna. Ett elektroniskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet ska anses vara likvärdigt med ett skriftligt meddelande.

2.   Om lagen i den deltagande medlemsstat där båda makarna har hemvist vid tidpunkten för avtalets ingående föreskriver ytterligare formkrav för denna typ av avtal, ska dock dessa formkrav tillämpas.

3.   Om makarna vid ingående av avtalet har hemvist i olika deltagande medlemsstater och om lagarna i dessa stater föreskriver olika formkrav, ska avtalet anses giltigt till formen om det uppfyller kraven enligt lagen i ett av dessa länder.

4.   Om endast en av makarna vid ingående av avtalet har hemvist i en deltagande medlemsstat och om denna stat föreskriver kompletterande formkrav för denna typ av avtal, ska dessa formkrav tillämpas.

Artikel 8

Tillämplig lag vid avsaknad av val

Vid avsaknad av val enligt artikel 5 ska äktenskapsskillnad och hemskillnad omfattas av lagen i den stat

a)

där makarna har gemensam hemvist vid den tidpunkt då målet anhängiggörs vid domstol eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,

b)

där makarna senast hade gemensam hemvist, förutsatt att de inte upphörde att ha gemensam hemvist där mer än ett år innan målet anhängiggjordes vid domstol och att en av makarna fortfarande hade hemvist i landet när målet anhängiggjordes vid domstol eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,

c)

där båda makarna var medborgare vid den tidpunkt då målet anhängiggjordes vid domstol, eller, om detta alternativ inte är tillämpligt,

d)

vid vars domstolar målet anhängiggörs.

Artikel 9

Omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad

1.   För det fall hemskillnad omvandlas till äktenskapsskillnad ska den lag som är tillämplig på äktenskapsskillnaden vara den lag som ska tillämpas på hemskillnaden om inte parterna i enlighet med artikel 5 har bestämt något annat.

2.   Om den lag som tillämpats på hemskillnaden inte föreskriver omvandling av hemskillnad till äktenskapsskillnad ska dock artikel 8 vara tillämplig om inte parterna i enlighet med artikel 5 har bestämt något annat.

Artikel 10

Domstolslandets lag

Om tillämplig lag enligt artikel 5 eller artikel 8 saknar bestämmelser om äktenskapsskillnad eller inte ger makarna lika rätt till äktenskapsskillnad eller hemskillnad på grund av den ena makens kön, ska domstolslandets lag tillämpas.

Artikel 11

Uteslutande av återförvisning

När denna förordning föreskriver att lagen i en viss stat ska tillämpas avses gällande rättsregler i den staten, med undantag för den statens internationella privaträtt.

Artikel 12

Grunderna för rättsordningen (ordre public)

Tillämpning av bestämmelser i den lag som anvisas i denna förordning får vägras endast om en sådan tillämpning är uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen (ordre public) i domstolslandet.

Artikel 13

Olikheter i nationell lag

Denna förordning ska inte på något sätt tvinga domstolarna i en deltagande medlemsstat vars lag inte medger äktenskapsskillnad eller inte anser att äktenskapet i fråga är giltigt vad avser tillämpning av ett skilsmässoförfarande att meddela en dom om äktenskapsskillnad genom tillämpning av denna förordning.

Artikel 14

Stater med två eller fler rättsordningar – territoriella lagkonflikter

När en stat omfattar flera territoriella enheter som var och en har en egen rättsordning eller ett eget regelverk för de frågor som omfattas av denna förordning ska

a)

alla hänvisningar till lagen i en sådan stat, vid fastställandet av den lag som ska tillämpas enligt denna förordning, avse gällande rättsregler i den berörda territoriella enheten,

b)

alla hänvisningar till hemvist i denna stat avse hemvisten i en territoriell enhet,

c)

alla hänvisningar till nationalitet avse den territoriella enhet som fastställts i den statens lagstiftning, eller, i avsaknad av tillämpliga bestämmelser, till den territoriella enhet som valts av parterna eller, om inget val gjorts, till den territoriella enhet till vilken maken eller makarna har den närmaste anknytningen.

Artikel 15

Stater med två eller fler rättsordningar – lagkonflikter avseende olika kategorier av personer

Med avseende på en stat som har två eller flera rättsordningar eller regelverk som är tillämpliga på olika kategorier av personer på det område som regleras genom denna förordning, ska varje hänvisning till lagen i den staten avse den rättsordning som är tillämplig enligt gällande regler i denna stat. I avsaknad av sådana regler ska den rättsordning eller det regelverk tillämpas som maken eller makarna har den närmaste anknytningen till.

Artikel 16

Tillämpning av förordningen på interna lagkonflikter

En deltagande medlemsstat där olika rättsordningar eller regelverk tillämpas för frågor som regleras genom denna förordning är inte skyldig att tillämpa denna förordning vid lagkonflikter mellan enbart sådana olika rättsordningar eller regelverk.

KAPITEL III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 17

Information från de deltagande medlemsstaterna

1.   Senast den 21 september 2011 ska de deltagande medlemsstaterna i förekommande fall underrätta kommissionen om sina nationella bestämmelser om

a)

vilka formkrav som gäller för avtal om val av tillämplig lag i enlighet med artikel 7.2–4, och

b)

möjligheterna att välja lag i enlighet med artikel 5.3.

De deltagande medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om eventuella senare ändringar av dessa bestämmelser.

2.   Kommissionen ska på lämpligt sätt ställa de uppgifter som meddelas i enlighet med punkt 1 till allmänhetens förfogande, bland annat på webbplatsen för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område.

Artikel 18

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning ska endast tillämpas på rättsliga förfaranden som inletts och på sådana avtal som avses i artikel 5 som ingåtts från och med den 21 juni 2012.

Ett lagvalsavtal som ingåtts före den 21 juni 2012 ska dock också ha verkan, förutsatt att det står i överensstämmelse med artiklarna 6 och 7.

2.   Denna förordning påverkar inte tillämpningen av lagvalsavtal som ingåtts i enlighet med lagstiftningen i den deltagande medlemsstat där saken prövas, innan den 21 juni 2012.

Artikel 19

Samband med befintliga internationella konventioner

1.   Utan att det påverkar de deltagande medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 351 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska denna förordning inte påverka tillämpningen av internationella konventioner som en eller flera deltagande medlemsstater har tillträtt när denna förordning antas eller vid antagandet av det beslut som avses i artikel 331.1 andra eller tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som fastställer lagvalsregler för äktenskapsskillnad eller hemskillnad.

2.   Denna förordning ska dock ha företräde i förbindelserna mellan de deltagande medlemsstaterna framför konventioner som ingåtts exklusivt mellan två eller flera av dem om dessa konventioner avser frågor som regleras i denna förordning.

Artikel 20

Översynsklausul

1.   Senast 31 december 2015 och vart femte år därefter ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ändringsförslag i syfte att anpassa denna förordning.

2.   De deltagande medlemsstaterna ska därför ge kommissionen relevant information om deras domstolars tillämpning av denna förordning.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 juni 2012, med undantag för artikel 17 som ska tillämpas från och med den 21 juni 2011.

För de deltagande medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet i enlighet med ett beslut som antagits enligt artikel 331.1 andra eller tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är denna förordning tillämplig från och med den dag som anges i det berörda beslutet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i de deltagande medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

På rådets vägnar

J. SCHAUVLIEGE

Ordförande


(1)  EUT L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (EUT L 338, 23.12.2003, s. 1).

(3)  EGT L 174, 27.6.2001, s. 25.


29.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 343/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2010

av den 22 december 2010

om offentliggörande för 2011 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 av den 17 december 1987 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 3 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den fullständiga versionen av den exportbidragsnomenklatur som gäller från och med 1 januari 2011 bör offentliggöras. Den följer av bestämmelserna i de förordningar som reglerar exporten av jordbruksprodukter.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1298/2009 av 18 december 2009 om offentliggörande för 2010 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87 (3) bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3846/87 ska ändras på följande sätt:

(1)

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

(2)

Bilaga II ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 1298/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft 1 januari 2011.

Den upphör att gälla den 31 december 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(3)  EUT L 353, 31.12.2009, s. 9.


BILAGA 1

”BILAGA 1

EXPORTBIDRAGSNOMENKLATUR FÖR JORDBRUKSPRODUKTER

INNEHÅLL

Sektor

1.

Spannmål och vete- eller rågmjöl, krossgryn eller grovt mjöl

2.

Ris och brutet ris

3.

Bearbetade produkter av spannmål

4.

Spannmålsbaserade foderblandningar

5.

Nötkött

6.

Griskött

7.

Fjäderfäkött

8.

Ägg

9.

Mjölk och mjölkprodukter

10.

Vitsocker och råsocker i obearbetad form

11.

Sirap, sockerlösningar och andra sockerprodukter

1.   Spannmål och vete- eller rågmjöl, krossgryn eller grovt mjöl

KN-nr

Varuslag

Produktkod

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg:

 

1001 10 00

Durumvete:

 

– –

För utsäde

1001 10 00 9200

– –

Andra slag

1001 10 00 9400

ex 1001 90

Andra slag:

 

 

– –

Annan spält, vete och blandsäd av vete och råg:

 

1001 90 91

– – –

Vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

Andra slag

1001 90 99 9000

1002 00 00

Råg

1002 00 00 9000

1003 00

Korn:

 

1003 00 10

För utsäde

1003 00 10 9000

1003 00 90

Andra slag

1003 00 90 9000

1004 00 00

Havre:

 

För utsäde

1004 00 00 9200

Andra slag

1004 00 00 9400

1005

Majs:

 

ex 1005 10

Utsädesmajs:

 

1005 10 90

– –

Annan

1005 10 90 9000

1005 90 00

Annan

1005 90 00 9000

1007 00

Sorghum:

 

1007 00 90

Annan

1007 00 90 9000

ex 1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål:

 

1008 20 00

Hirs

1008 20 00 9000

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

 

Finmalet mjöl av vete:

 

1101 00 11

– –

Av durumvete

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

Av vete och spält:

 

– – –

Med en askhalt av 0–600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

Med en askhalt av 601–900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

Med en askhalt av 901–1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

Med en askhalt av 1 101–1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

Med en askhalt av 1 651–1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

Med en askhalt överstigande 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

Blandsäd av vete och råg

1101 00 90 9000

ex 1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

1102 10 00

Av råg:

 

– –

Med en askhalt av 0–1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

Med en askhalt av mer än 1 400–2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

Med en askhalt av mer än 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmål:

 

 

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

 

1103 11

– –

Av vete

 

1103 11 10

– – –

Durumvete:

 

– – – –

Med en askhalt av 0–1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

Grovt mjöl, inbegripet fingryn, där mindre än 10 viktprocent kan passera genom en sikt med en maskvidd av 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – –

Annat

1103 11 10 9400

– – – –

Med en askhalt av mer än 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

Vete och spält:

 

– – – –

Med en askhalt av 0–600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

Med en askhalt av mer än 60 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ris och brutet ris

KN-nr

Varuslag

Produktkod

1006

Ris:

 

1006 20

Endast befriat från ytterskalet (råris):

 

 

– –

Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 20 11

– – –

Rundkornigt

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

Mellankornigt

1006 20 13 9000

 

– – –

Långkornigt:

 

1006 20 15

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 20 17 9000

 

– –

Annat:

 

1006 20 92

– – –

Rundkornigt

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

Mellankornigt

1006 20 94 9000

 

– – –

Långkornigt:

 

1006 20 96

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 20 98 9000

1006 30

Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat:

 

 

– –

Delvis slipat ris:

 

 

– – –

Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 30 21

– – – –

Rundkornigt

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

Mellankornigt

1006 30 23 9000

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 25

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 30 27 9000

 

– – –

Annat:

 

1006 30 42

– – – –

Rundkornigt

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

Mellankornigt

1006 30 44 9000

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 46

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3

1006 30 48 9000

 

– –

Helt slipat ris:

 

 

– – –

Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

 

1006 30 61

– – – –

Rundkornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 61 9100

– – – – –

Annat

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

Mellankornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 63 9100

– – – – –

Annat

1006 30 63 9900

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 65

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 65 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 67 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 67 9900

 

– – –

Annat:

 

1006 30 92

– – – –

Rundkornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 92 9100

– – – – –

Annat

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

Mellankornigt:

 

– – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 94 9100

– – – – –

Annat

1006 30 94 9900

 

– – – –

Långkornigt:

 

1006 30 96

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer än 2 men under 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 96 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3:

 

– – – – – –

I detaljhandelsförpackningar om högst 5 kg netto

1006 30 98 9100

– – – – – –

Annat

1006 30 98 9900

1006 40 00

Brutet ris

1006 40 00 9000


3.   Bearbetade produkter av spannmål

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg:

 

ex 1102 20

Av majs:

 

ex 1102 20 10

– –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

 

– – –

Med en fetthalt av högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (2)

1102 20 10 9200

– – –

Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent med högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

Annat:

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

Annat:

 

1102 90 10

– –

Av korn:

 

– – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1102 90 10 9100

– – –

Annat

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

Av havre:

 

– – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,8 viktprocent, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1102 90 30 9100

ex 1103

Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål:

 

 

Krossgryn och grovt mjöl (inbegripet fingryn):

 

ex 1103 13

– –

Av majs:

 

ex 1103 13 10

– – –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:

 

– – – –

Med en fetthalt av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3))

1103 13 10 9100

– – – –

Med en fetthalt av mer än 0,9 viktprocent, men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 10 9300

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,3 viktprocent, men högst 1,5 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

110313109500

ex 1103 13 90

– – –

Annat:

 

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent, men högst 1,7 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1,0 viktprocent, där högst 30 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 315 mikrometer och där högst 5 % passerar genom en sikt med en maskvidd av 150 mikrometer (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

Av annan spannmål:

 

1103 19 10

– – –

Av råg

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

Av korn:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

Av havre:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och en skalhalt av högst 0,1 %, med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Pelletar:

 

1103 20 20

– –

Av korn

1103 20 20 9000

1103 20 60

– –

Av vete

1103 20 60 9000

ex 1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

 

 

Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

 

ex 1104 12

– –

Havre:

 

ex 1104 12 90

– – –

Bearbetat till flingor:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1104 12 90 9100

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent, med en skalhalt av mer än 0,1 % men högst 1,5 % och med en vattenhalt av högst 12 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

Annan spannmål:

 

1104 19 10

– – –

Vete

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

Majs:

 

– – – –

Bearbetat till flingor:

 

– – – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,7 viktprocent (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

Korn:

 

ex 1104 19 69

– – – –

Bearbetad till flingor:

 

– – – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent

1104 19 69 9100

 

Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad till pärlgryn, klippt eller gröpad):

 

ex 1104 22

– –

Havre:

 

ex 1104 22 20

– – –

Skalad:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,5 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

Skalad och klippt eller gröpad:

 

– – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 2,3 viktprocent och med en skalhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,1 % och med en vattenhalt av högst 11 % där peroxidaset är praktiskt taget inaktiverat som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

Av majs:

 

ex 1104 23 10

– – –

Skalad, även klippt eller gröpad:

 

– – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,6 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – –

Med en fetthalt beräknad på torrsubstansen av mer än 0,9 viktprocent men högst 1,3 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,8 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

Annan spannmål:

 

 

– – –

Korn:

 

ex 1104 29 01

– – – –

Skalat:

 

– – – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

Skalat och klippt eller gröpat:

 

– – – – –

Med en askhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent och med en råfiberhalt beräknad på torrsubstansen av högst 0,9 viktprocent som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

Bearbetat till pärlgryn:

 

– – – – –

Med en skhalt beräknad på torrsubstansen av högst 1 viktprocent (utantalk):

 

– – – – – –

Första kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

Andra kategorin som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

Andra:

 

 

– – – –

Skalad, även klippt eller gröpad:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

Vete, inte klippt eller gröpad som motsvarar definitionen i bilagan till förordning (EG) nr 508/2008 (1)

1104 29 11 9000

 

– – – –

Inte vidare bearbetad än gröpad:

 

1104 29 51

– – – – –

Vete

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

Råg

1104 29 55 9000

1104 30

Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda:

 

1104 30 10

– –

Av vete

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

Av annan spannmål

1104 30 90 9000

1107

Malt, även rostat:

 

1107 10

Orostat:

 

 

– –

Av vete:

 

1107 10 11

– – –

I form av mjöl

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

Annat

1107 10 19 9000

 

– –

Annat:

 

1107 10 91

– – –

I form av mjöl

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

Annat

1107 10 99 9000

1107 20 00

Rostat

1107 20 00 9000

ex 1108

Stärkelse; inulin:

 

 

Stärkelse (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Vetestärkelse:

 

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 11 00 9200

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Majsstärkelse:

 

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 12 00 9200

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Potatisstärkelse:

 

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 13 00 9200

– – –

Med en torrsubstanshalt av minst 77 % men mindre än 80 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

Annan stärkelse:

 

ex 1108 19 10

– – –

Risstärkelse:

 

– – – –

Med en torrsubstanshalt av minst 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

Med en torrsubstanshalt av minst 84 % men mindre än 87 % och en renhetsgrad i torrsubstansen av minst 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Vetegluten, även torkat:

 

Torkat vetegluten, med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av minst 82 viktprocent (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

ex 1702 30

Glukos (inbegripet kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av glukos, inte innehållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen:

 

 

– –

Annat:

 

1702 30 50

– – –

I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

Annat (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen, med undantag av invertsocker:

 

1702 40 90

– –

Annat (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen:

 

1702 90 50

– –

Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin:

 

– – –

Maltodextrin, i fast form, vitt, även agglomererat

1702 90 50 9100

– – –

Annat (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Sockerkulör:

 

 

– – –

Annat:

 

1702 90 75

– – – –

I form av pulver, även agglomererat

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

Annat

1702 90 79 9000

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

ex 2106 90

Andra slag:

 

 

– –

Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:

 

 

– – –

Andra:

 

2106 90 55

– – – –

Av glukos eller maltodextrin (6)

2106 90 55 9000


4.   Spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nr

Varuslag

Produktkod

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (7):

 

ex 2309 10

Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar:

 

 

– –

Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

 

 

– – –

Innehållande stärkelse, glukos, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:

 

 

– – – –

Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 13 9000

 

– – – –

Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 10 31

– – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 33 9000

 

– – – –

Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 10 51

– – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 53 9000

ex 2309 90

Andra slag:

 

 

– –

Andra, inbegripet förblandningar:

 

 

– – –

Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller mjölkprodukter:

 

 

– – – –

Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra lösningar av glukos eller maltodextrin:

 

 

– – – – –

Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 viktprocent stärkelse (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 33 9000

 

– – – – –

Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 43 9000

 

– – – – –

Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

Inte innehållande mjölkprodukter eller innehållande mindre än 20 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 53 9000


5.   Nötkött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:

 

ex 0102 10

Renrasiga avelsdjur:

 

ex 0102 10 10

– –

Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

 

– – –

Med en levande vikt av minst 250 kg:

 

– – – –

Upp till 30 månaders ålder

0102 10 10 9140

– – – –

Andra

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

Kor:

 

– – –

Med en levande vikt av minst 250 kg:

 

– – – –

Upp till 30 månaders ålder

0102 10 30 9140

– – – –

Andra

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

Andra:

 

– – –

Med en levande vikt av minst 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

Andra:

 

 

– –

Tamboskap:

 

 

– – –

Med en vikt över 160 kg men inte över 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

För slakt:

 

– – – – –

Med en vikt över 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

Med en vikt över 300 kg:

 

 

– – – –

Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

 

0102 90 51

– – – – –

För slakt

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

Andra

0102 90 59 9000

 

– – – –

Kor:

 

0102 90 61

– – – – –

För slakt

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

Andra

0102 90 69 9000

 

– – – –

Andra:

 

0102 90 71

– – – – –

För slakt

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

Andra

0102 90 79 9000

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

 

0201 10 00

Hela eller halva kroppar:

 

– –

Främre delen av den hela eller halva kroppen med samtliga ben, hals och bog, men med mer än 10 revben:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 10 00 9110

– – –

Andra

0201 10 00 9120

– –

Andra:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 10 00 9130

– – –

Andra

0201 10 00 9140

0201 20

Andra styckningsdelar med ben:

 

0201 20 20

– –

Kompenserade kvartsparter:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 20 9110

– – –

Andra

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 30 9110

– – –

Andra

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – –

Med högst åtta revben eller åtta revbenspar:

 

– – – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 50 9110

– – – –

Andra

0201 20 50 9120

– – –

Med mer än åtta revben eller åtta revbenspar:

 

– – – –

Av vuxna handjur av nötkreatur (10)

0201 20 50 9130

– – – –

Andra

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

Andra slag:

 

– – –

Vikten av ben inte överstigande en tredjedel av styckningsdelens vikt

0201 20 90 9700

0201 30 00

Benfritt kött:

 

– –

Benfria styckningsdelar exporterade till USA enligt de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (12) eller till Kanada enligt de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

Urbenade slaktstycken, inbegripet malet kött, med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 78 % (15)

0201 30 00 9060

– –

Andra med en genomsnittlig andel magert nötkött (fettet borträknat) på minst 55 % (6), varje slaktstycke separat förpackat (15):

 

– – –

Från bakkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur med högst åtta revben eller revbenspar, rakt avskurna eller av typen pistol (11)

0201 30 00 9100

– – –

Från framkvartsparten på fullvuxna handjur av nötkreatur, vidhängande eller åtskilda, rakt avskurna eller av typen pistol (11)

0201 30 00 9120

– –

Andra

0201 30 00 9140

ex 0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:

 

0202 10 00

Hela eller halva kroppar:

 

– –

Främre delen av den hela eller halva kroppen med samtliga ben, hals och bog, men med mer än 10 revben

0202 10 00 9100

– –

Andra

0202 10 00 9900

ex 0202 20

Andra styckningsdelar med ben:

 

0202 20 10

– –

Kompenserade kvartsparter

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda:

 

– – –

Med högst åtta revben eller åtta revbenspar

0202 20 50 9100

– – –

Med mer än åtta revben eller revbenspar

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

Andra slag:

 

– – –

Vikten av ben inte överstigande en tredjedel av styckningsdelens vikt

0202 20 90 9100

0202 30

Benfritt kött:

 

0202 30 90

– –

Andra slag:

 

– – –

Benfria styckningsdelar exporterade till Förenta staterna enligt de villkor som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1643/ 2006 (12) eller till Kanada enligt de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

Annat, inbegripet malet kött med en genomsnittlig andel magert nötkött (undantaget fett) på minst 78 % (15)

0202 30 90 9200

– – –

Annat

0202 30 90 9900

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta:

 

0206 10

Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda:

 

 

– –

Andra:

 

0206 10 95

– – –

Njurtappen och mellangärdet

0206 10 95 9000

 

Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:

 

0206 29

– –

Andra:

 

 

– – –

Andra:

 

0206 29 91

– – – –

Njurtappen och mellangärdet

0206 29 91 9000

ex 0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter:

 

ex 0210 20

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur:

 

ex 0210 20 90

– –

Benfritt:

 

– – –

Saltat och torkat

0210 20 90 9100

ex 1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

 

ex 1602 50

Varor av nötkreatur och andra oxdjur:

 

 

– –

Andra:

 

ex 1602 50 31

– – –

Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar, som inte innehåller annat kött än från nötkreatur:

 

– – – –

Med en bindväv-/proteinkvot av högst 0,35 (16) och innehållande följande viktprocent kött av nötkreatur och andra oxdjur (med undantag av slaktbiprodukter och fett):

 

– – – – –

Minst 90 viktprocent:

 

– – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

Minst 80 men mindre än 90 viktprocent:

 

– – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

Andra, i hermetiskt tillslutna förpackningar:

 

– – – –

Inte innehållande annat kött än av nötkreatur och andra oxdjur:

 

– – – – –

Med en bindväv-/proteinkvot av högst 0,35 (16) och innehållande följande viktprocent kött av nötkreatur och andra oxdjur (med undantag av slaktbiprodukter och fett):

 

– – – – – –

Minst 90 viktprocent:

 

– – – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

Minst 80 men mindre än 90 viktprocent:

 

– – – – – – –

Produkter som uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Griskött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0103

Levande svin:

 

 

Andra:

 

ex 0103 91

– –

Vägande mindre än 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

Tamsvin

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

Vägande 50 kg eller mer:

 

 

– – –

Tamsvin:

 

0103 92 19

– – – –

Andra

0103 92 19 9000

ex 0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:

 

 

Färskt eller kylt:

 

ex 0203 11

– –

Hela eller halva kroppar:

 

0203 11 10

– – –

Av tamsvin (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Skinka och bog samt delar därav, med ben:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 12 11

– – – –

Skinka och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Bog och delar därav (29):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

Annat:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Framändar och delar därav (30):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Rygg och delar därav, med ben:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Sida (randig) och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0203 19 15 9100

 

– – – –

Annat:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

benfritt:

 

– – – – – –

skinka, framändar, bog eller rygg och delar därav (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

sida och delar därav med ett innehåll av brosk som är lägre än 15 viktprocent (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

Fryst:

 

ex 0203 21

– –

Hela eller halva kroppar:

 

0203 21 10

– – –

Av tamsvin (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Skinka och bog samt delar därav, med ben:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Skinka och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Bog och delar därav (29):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

Annat:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Framändar och delar därav (30):

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Rygg och delar därav, med ben:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Sida (randig) och delar därav:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0203 29 15 9100

 

– – – –

Annat:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

benfritt:

 

– – – – – –

skinka, framändar, bog och delar därav (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Kött och andra ätbara slaktbiprodukter, saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter:

 

 

Kött av svin:

 

ex 0210 11

– –

Skinka och bog, samt delar därav, med ben:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

 

– – – –

Saltat:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Skinka och delar därav:

 

– – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 11 9100

 

– – – –

Torkat eller rökt:

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Skinka eller delar därav:

 

– – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’ (18):

 

– – – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 31 9110

– – – – – –

Annat:

 

– – – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Sida (randig) och delar därav:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

ex 0210 12 11

– – – –

Saltad:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

Torkad eller rökt:

 

– – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

Annat:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

 

– – – –

Saltat:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Rygg och delar därav:

 

– – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 25 viktprocent

0210 19 40 9100

Ex02101950

– – – – –

Annat:

 

 

– – – – – –

Benfritt:

 

– – – – – – –

Skinka, framändar, bog eller rygg och delar därav (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Sida och delar därav, där svålen avlägsnats (17):

 

– – – – – – – –

Med ett totalt innehåll av ben och brosk av mindre än 15 viktprocent

0210 19 50 9310

 

– – – –

Torkat eller rökt:

 

 

– – – – –

Annat:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

Benfritt:

 

– – – – – – –

’Prosciutto di Parma’, ’Prosciutto di San Daniele’, och delar därav (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Skinka, framändar, bog och rygg eller delar därav (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter:

 

 

Andra slag (24):

 

1601 00 91

– –

Rå korv, torr eller bredbar (20)  (22):

 

– – –

Innehåller varken kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1601 00 91 9120

– – –

Andra slag

160100919190

1601 00 99

– –

Annat (19)  (22):

 

– – –

Innehåller varken kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä

1601 00 99 9110

– – –

Andra slag

1601 00 99 9190

ex 1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt:

 

 

Av svin:

 

ex 1602 41

– –

Skinka och delar därav:

 

ex 1602 41 10

– – –

Av tamsvin (23):

 

– – – –

Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på 1 kg eller mer (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på under 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Bog och delar därav:

 

ex 1602 42 10

– – –

Av tamsvin (23):

 

– – – –

Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på 1 kg eller mer (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt på under 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

Andra, inklusive blandningar:

 

 

– – –

Av tamsvin:

 

 

– – – –

innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inklusive fett av alla slag och ursprung:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

Andra (23)  (26):

 

– – – – – –

Kokt, innehållande 80 viktprocent eller mer av kött och fett (24)  (25):

 

– – – – – – –

Som varken innehåller fjäderfäkött eller slaktbiprodukter av fjäderfä:

 

– – – – – – – –

Innehållande en produkt som består av klart igenkännbara delar av muskelkött som på grund av storleken inte kan sägas ha erhållits från skinka, bog, rygg eller hals, tillsammans med små partiklar av synligt fett och ett mindre gelélager

1602 49 19 9130


7.   Fjäderfäkött

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0105

Levande fjäderfä, nämligen höns, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

 

 

Vägande högst 185 g:

 

0105 11

– –

Höns:

 

 

– – –

Kycklingar av honkön för avel och fortplantning

 

0105 11 11

– – – –

Värphöns

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

Andra

0105 11 19 9000

 

– – –

Andra:

 

0105 11 91

– – – –

Värphöns

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

Andra

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Kalkoner:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

Andra:

 

0105 19 20

– – –

Gäss

0105 19 20 9000

ex 0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta:

 

 

Höns:

 

ex 0207 12

– –

Ostyckade, frysta:

 

ex 0207 12 10

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar):

 

– – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – –

Andra

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form:

 

– – – –

’65 %-kycklingar’:

 

– – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – –

Andra

0207 12 90 9190

– – – –

Höns, plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås i varierande sammansättning:

 

– – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – –

Andra

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Styckningsdelar av fjäderfä samt ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, med undantag av lever, frysta:

 

 

– – –

Styckningsdelar:

 

 

– – – –

Med ben:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Halvor och kvarter:

 

– – – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – –

Andra

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Klubbor och delar därav:

 

– – – – – –

Höns hos vilka lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – –

Andra

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

Andra:

 

– – – – – –

Halvor och kvarter, utan gump:

 

– – – – – – –

Höns hos vilka yttersta spetsen av bröstbenet, lårbenet och skenbenet är fullständigt förbenade

 

– – – – – – –

Andra

0207 14 70 9190

– – – – – –

Styckningsdelar med antingen hel klubba eller del därav samt en del av ryggen, med en vikt som inte överstiger 25 % av totalvikten:

 

– – – – – – –

Höns hos vilka lårbenet är fullständigt förbenat

 

– – – – – – –

Andra

0207 14 70 9290

 

Kalkoner:

 

0207 25

– –

Ostyckade, frysta:

 

0207 25 10

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Styckningsdelar samt ätbara slaktbiprodukter, frysta:

 

 

– – –

Styckningsdelar:

 

ex 0207 27 10

– – – –

Benfria:

 

– – – – –

Homogeniserat kött, inberäknat mekaniskt separerat kött

 

– – – – –

Andra

 

– – – – – –

Andra än gump

0207 27 10 9990

 

– – – –

Med ben:

 

 

– – – – –

Klubbor och delar därav:

 

0207 27 60

– – – – – –

Underlår och delar därav

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

Andra

0207 27 70 9000


8.   Ägg

KN-nr

Varuslag

Produktkod

ex 0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

 

Ägg av fjäderfä:

 

 

– –

För kläckning (35):

 

0407 00 11

– – –

Av kalkoner eller gäss

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

Andra

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

Andra slag

0407 00 30 9000

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

 

Äggula:

 

ex 0408 11

– –

Torkad:

 

ex 0408 11 80

– – –

Annan:

 

– – – –

Lämplig till människoföda

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

Annan:

 

 

– – –

Annan:

 

ex 0408 19 81

– – – –

Flytande:

 

– – – – –

Lämplig till människoföda

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

Annan, även fryst:

 

 

– – – – –

Lämplig till människoföda

0408 19 89 9100

 

Andra slag:

 

ex 0408 91

– –

Torkade:

 

ex 0408 91 80

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Lämpliga till människoföda

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

Andra:

 

ex 0408 99 80

– – –

Andra:

 

– – – –

Lämpliga till människoföda

0408 99 80 9100


9.   Mjölk och mjölkprodukter

KN-nr

Varuslag

Produktkod

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (50):

 

0401 10

Med en fetthalt av högst 1 viktprocent:

 

0401 10 10

– –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

Andra slag

0401 10 90 9000

0401 20

Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent:

 

 

– –

Högst 3 viktprocent:

 

0401 20 11

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

0401 20 11 9100

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

040120199100

– – – –

Med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

0401 20 19 9500

 

– –

Mer än 3 viktprocent:

 

0401 20 91

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

Andra slag

0401 20 99 9000

0401 30

Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent:

 

 

– –

Högst 21 viktprocent:

 

0401 30 11

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Mer än 10 viktprocent men högst 17 viktprocent

0401 30 11 9400

– – – – –

Mer än 17 viktprocent

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av mer än 17 viktprocent

0401 30 19 9700

 

– –

Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

0401 30 31

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 35 viktprocent

0401 30 31 9100

– – – – –

Mer än 35 viktprocent men högst 39 viktprocent

0401 30 31 9400

– – – – –

Mer än 39 viktprocent

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 35 viktprocent

0401 30 39 9100

– – – – –

Mer än 35 viktprocent men högst 39 viktprocent

0401 30 39 9400

– – – – –

Mer än 39 viktprocent

0401 30 39 9700

 

– –

Mer än 45 viktprocent

 

0401 30 91

– – –

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 68 viktprocent

0401 30 91 9100

– – – – –

Mer än 68 viktprocent

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

Andra slag:

 

– – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – –

Högst 68 viktprocent

0401 30 99 9100

– – – – –

Mer än 68 viktprocent

0401 30 99 9500

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel (43):

 

ex 0402 10

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (46):

 

 

– –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

0402 10 11

– – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

Andra slag

0402 10 19 9000

 

– –

Andra (49):

 

0402 10 91

– – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

Andra slag

0402 10 99 9000

 

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent (46):

 

ex 0402 21

– –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

 

– – –

Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

 

0402 21 11

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 11 viktprocent

0402 21 11 9200

– – – – – –

Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 21 11 9300

– – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 21 11 9500

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 21 11 9900

 

– – – –

Andra slag:

 

0402 21 17

– – – – –

Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27 viktprocent:

 

– – – – – –

Högst 17 viktprocent

0402 21 19 9300

– – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 21 19 9500

– – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 21 19 9900

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

 

0402 21 91

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 28 viktprocent

0402 21 91 9100

– – – – – –

Mer än 28 viktprocent men högst 29 viktprocent

0402 21 91 9200

– – – – – –

Mer än 29 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 21 91 9350

– – – – – –

Mer än 45 viktprocent

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – –

Andra slag:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 28 viktprocent

0402 21 99 9100

– – – – – –

Mer än 28 viktprocent men högst 29 viktprocent

0402 21 99 9200

– – – – – –

Mer än 29 viktprocent men högst 41 viktprocent

0402 21 99 9300

– – – – – –

Mer än 41 viktprocent men högst 45 viktprocent

0402 21 99 9400

– – – – – –

Mer än 45 viktprocent men högst 59 viktprocent

0402 21 99 9500

– – – – – –

Mer än 59 viktprocent men högst 69 viktprocent

0402 21 99 9600

– – – – – –

Mer än 69 viktprocent men högst 79 viktprocent

0402 21 99 9700

– – – – – –

Mer än 79 viktprocent

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– –

Andra (49):

 

 

– – –

Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

 

 

– – – –

Andra slag:

 

0402 29 15

– – – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – – –

Högst 11 viktprocent

0402 29 15 9200

– – – – – – –

Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 29 15 9300

– – – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 29 15 9500

– – – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – –

Andra slag:

 

– – – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – – –

Mer än 11 viktprocent men högst 17 viktprocent

0402 29 19 9300

– – – – – – –

Mer än 17 viktprocent men högst 25 viktprocent

0402 29 19 9500

– – – – – – –

Mer än 25 viktprocent

0402 29 19 9900

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

 

0402 29 91

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – –

Andra slag:

 

– – – – –

Med en fetthalt av:

 

– – – – – –

Högst 41 viktprocent

0402 29 99 9100

– – – – – –

Mer än 41 viktprocent

0402 29 99 9500

 

Andra slag:

 

0402 91

– –

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel (48):

 

0402 91 10

– – –

Med en fetthalt av 8 viktprocent:

 

 

– – – –

Med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer och med en fetthalt av mer än 7,4 viktprocent

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – –

Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent:

 

 

– – – –

Med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 91 30 9300

0402 91 99

– – – –

Andra slag

0402 91 99 9000

0402 99

– –

Andra (49):

 

0402 99 10

– – –

Med en fetthalt av 9,5 viktprocent:

 

 

– – – –

Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer och med en fetthalt av mer än 6,9 viktprocent

0402 99 10 9350

 

– – –

Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 viktprocent:

 

0402 99 31

– – – –

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg:

 

– – – – –

Med en fetthalt av högst 21 viktprocent:

 

– – – – – –

Med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 99 31 9150

– – – – –

Med en fetthalt av mer än 21 viktprocent men högst 39 viktprocent

0402 99 31 9300

– – – – –

Med en fetthalt av mer än 39 viktprocent

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – –

Andra slag:

 

– – – – –

Med en fetthalt av högst 21 viktprocent med en sackaroshalt av 40 viktprocent eller mer, med en torrsubstanshalt exklusive fett av 15 % eller mer

0402 99 39 9150

ex 0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

 

ex 0403 90

Andra slag:

 

 

– –

Varken smaksatta eller innehållande frukt eller kakao:

 

 

– – –

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form (43)  (47):