ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.336.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 336

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
21 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1225/2010 av den 13 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1226/2010 av den 20 december 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

13

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1227/2010 av den 20 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1055/2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1228/2010 av den 15 december 2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1229/2010 av den 20 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2010 av den 20 december 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

22

 

 

BESLUT

 

 

2010/787/EU

 

*

Rådets beslut av den 10 december 2010 om statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor

24

 

*

Rådets beslut 2010/788/Gusp av den 20 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp

30

 

 

2010/789/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 november 2010 beträffande stöd för att täcka kostnaderna för bortskaffande och destruering av döda djur på jordbruksföretag i Vallonien (Statligt stöd C 1/10 – Belgien) [delgivet med nr K(2010) 7263]

43

 

 

2010/790/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2010 om anpassningen av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2009, den 1 september 2009, den 1 oktober 2009, den 1 november 2009, den 1 december 2009 och den 1 januari 2010 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer

50

 

 

2010/791/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2010 om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 [delgivet med nr K(2010) 8434]

55

 

 

2010/792/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2010 om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Ungern ( 1 )

60

 

 

2010/793/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2010 om ändring av beslut 2005/1/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien vad gäller presentationen av sådana slaktkroppar [delgivet med nr K(2010) 9187]

62

 

 

RIKTLINJER

 

 

2010/794/EU

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 13 december 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2010/30)

63

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199 av den 28.7.2008)

68

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1225/2010

av den 13 december 2010

om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter för 2011 och 2012

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1) ska bestämmelser införas för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska rön, särskilt de rapporter som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(3)

Det åligger rådet att anta åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter för varje fiske eller grupp av fisken, inbegripet, i tillämpliga fall, vissa villkor som är funktionellt knutna till dem. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning (EG) nr 2371/2002.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC:erna) bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga rön, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som de olika fiskerinäringarna garanteras en rättvis behandling, samt de synpunkter som framkommit vid samråden med berörda parter, framförallt från rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk och berörda regionala rådgivande nämnder.

(5)

Fiskemöjligheter bör stå i överensstämmelse med internationella avtal och principer, till exempel Förenta nationernas avtal om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995 (2), och de detaljerade förvaltningsprinciper som fastställts i FAO:s (Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation) internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske i det fria havet från 2008, enligt vilka ett regleringsorgan framför allt bör vara försiktigare när informationen är osäker, otillförlitlig eller otillräcklig. Avsaknaden av adekvat vetenskaplig information bör inte användas som förevändning för att skjuta upp eller underlåta att vidta bevarande- och förvaltningsåtgärder.

(6)

Enligt de senaste vetenskapliga rönen från Internationella havsforskningsrådet (Ices) (3) och från STECF (4) fångas de flesta djuphavsbestånden på ett ohållbart sätt. Enligt dessa rön bör dessutom fiskemöjligheterna för dessa bestånd, för att de ska vara hållbara, minskas till dess att utvecklingen av storleken på bestånden uppvisar en positiv trend. Ices rekommenderar dessutom att riktat fiske efter atlantisk soldatfisk inte bör vara tillåtet.

(7)

De huvudsakliga kommersiella arterna av djuphavshaj betraktas som utfiskade och bör därför inte vara föremål för något riktat fiske. Till dess att mängden oundvikliga bifångster har fastställts med hjälp av selektivitetsprojekt och andra tekniska åtgärder bör landning av bifångster inte vara tillåten.

(8)

Fiskemöjligheterna för djuphavsarter, som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (5), fastställs vartannat år. Ett undantag görs dock för bestånden av guldlax och det huvudsakliga fisket av birkelånga, för vilka fiskemöjligheterna beror på resultatet av de årliga förhandlingarna med Norge. Fiskemöjligheterna för de bestånden fastställs därför i en annan relevant årlig förordning om fastställande av fiskemöjligheter.

(9)

Enligt rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (6), måste det fastställas vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärderna enligt den förordningen.

(10)

För att trygga försörjningen för unionens fiskare är det viktigt att dessa fisken öppnas den 1 januari 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs för 2011 och 2012 årliga fiskemöjligheter för EU-fartyg för fiskebestånd av vissa djuphavsarter i EU-vatten och i vissa vatten utanför EU där det krävs fångstbegränsningar.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner

a)   EU-fartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen.

b)   EU-vatten: de vatten som omfattas av medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, med undantag för vatten som gränsar till de territorier som anges i bilaga II till fördraget.

c)   totala tillåtna fångstmängder (TAC): den kvantitet som får fångas och landas ur varje bestånd varje år.

d)   kvot: en andel av de totala tillåtna fångstmängder som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland,

e)   internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

2.   I denna förordning gäller följande definitioner avseende zoner

a)   Ices-områden (Internationella havsforskningsrådet): de områden som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (7),

b)   Cecaf-områden (östra centrala Atlanten eller FAO:s fiskeregion 34): de områden som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (8).

Artikel 3

TAC:er och fördelning

TAC:erna för djuphavsarter som fångas av EU-fartyg i EU-vatten och i vissa vatten utanför EU, fördelningen mellan medlemsstaterna av sådana TAC:er samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa anges i bilagan.

Artikel 4

Särskilda bestämmelser om fördelningen

Fördelningen mellan medlemsstaterna av de fiskemöjligheter som fastställs i bilagan ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

reduceringar och omfördelningar som görs enligt artikel 37 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (9) eller artikel 10.4 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (10),

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

de kvantiteter som hålls inne enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 5

Förhållande till förordning (EG) nr 847/96

Vid tillämpning av förordning (EG) nr 847/96 ska alla kvoter i bilagan till den här förordningen betraktas som analytiska kvoter.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk ur bestånd för vilka fiskemöjligheter fastställs genom denna förordning får endast förvaras ombord eller landas om den har fångats av fartyg från en medlemsstat vars kvot inte är uttömd.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (EGT L 189, 3.7.1998, s. 17).

(3)  Rapport från Ices rådgivande kommitté om vitt utspridda och vandrande bestånd, häfte 9, juni 2010.

(4)  Vetenskapliga och tekniska rapporter från JRC, översyn av vetenskapliga rön för 2011, del 2, juli 2010.

(5)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.

(6)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(7)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 70.

(8)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 1.

(9)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(10)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.


BILAGA

Hänvisningar till fiskeområden är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.

DEL 1

Definitioner av arter och grupper av arter

1.

I förteckningen i del 2 av denna bilaga anges fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Djuphavshaj kommer emellertid först i förteckningen. I tabellen nedan anges de svenska och de latinska namn som ska gälla i samband med den här förordningen.

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Beryxar

Beryx spp.

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Birkelånga

Molva dypterygia

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Fjällbrosmar

Phycis spp.

2.

I denna förordning avses med djuphavshaj följande arter:

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Hajar i släktet Apristurus spp.

Apristurus spp.

Kråshaj

Chlamydoselachus anguineus

Sorghaj

Centrophorus granulosus

Brun pigghaj

Centrophorus squamosus

Pailonahaj

Centroscymnus coelolepis

Långnosad småpiggshaj

Centroscymnus crepidater

Svart pigghaj

Centroscyllium fabricii

Skednoshaj

Deania calcea

Chokladhaj

Dalatias licha

Brunkäxa

Etmopterus princeps

Blåkäxa

Etmopterus spinax

Hågäl

Galeus melastomus

Gråhaj

Galeus murinus

Sexbågig kamtandhaj

Hexanchus griseus

Spetsfenad haj

Oxynotus paradoxus

Knorrhaj

Scymnodon ringens

Håkäring

Somniosus microcephalus

DEL 2

Årliga fiskemöjligheter som är tillgängliga för EU-fartyg i områden med TAC:er, per art och per område (i ton färsk vikt)

Art

:

Djuphavshaj

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX (DWS/56789-)

År

2011 (1)

2012

 

Tyskland

0

0

 

Estland

0

0

 

Irland

0

0

 

Spanien

0

0

 

Frankrike

0

0

 

Litauen

0

0

 

Polen

0

0

 

Portugal

0

0

 

Förenade kungariket

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Art

:

Djuphavshaj

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i X (DWS/10-)

År

2011 (2)

2012

 

Portugal

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Art

:

Djuphavshaj och Deania hystricosa och Deania profundorum

Zon

:

Internationella vatten i XII (DWS/12-)

År

2011 (3)

2012

 

Irland

0

0

 

Spanien

0

0

 

Frankrike

0

0

 

Förenade kungariket

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV (BSF/1234-)

År

2011

2012

 

Tyskland

4

3

 

Frankrike

4

3

 

Förenade kungariket

4

3

 

EU

12

9

 

TAC

12

9

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII (BSF/56712-)

År

2011

2012

 

Tyskland

27

25

 

Estland

13

12

 

Irland

67

62

 

Spanien

134

124

 

Frankrike

1 884

1 743

 

Lettland

88

81

 

Litauen

1

1

 

Polen

1

1

 

Förenade kungariket

134

124

 

Övriga (4)

7

6

 

EU

2 356

2 179

 

TAC

2 356

2 179

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X (BSF/8910-)

År

2011

2012

 

Spanien

11

11

 

Frankrike

26

26

 

Portugal

3 311

3 311

 

EU

3 348

3 348

 

TAC

3 348

3 348

 


Art

:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i CECAF 34.1.2. (BSF/C3412-)

År

2011

2012

 

Portugal

4 071

3 867

 

EU

4 071

3 867

 

TAC

4 071

3 867

 


Art

:

Beryxar

Beryx spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV (ALF/3X14-)

År

2011

2012

 

Irland

10

10

 

Spanien

74

74

 

Frankrike

20

20

 

Portugal

214

214

 

Förenade kungariket

10

10

 

EU

328

328

 

TAC

328

328

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II och IV (RNG/124-)

År

2011

2012

 

Danmark

2

1

 

Tyskland

2

1

 

Frankrike

9

10

 

Förenade kungariket

2

1

 

EU

15

13

 

TAC

15

13

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i III (RNG/03-) (5)

År

2011

2012

 

Danmark

804

804

 

Tyskland

5

5

 

Sverige

41

41

 

EU

850

850

 

TAC

850

850

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII (RNG/5B67)

År

2011 (6)

2012 (6)

 

Tyskland

5

5

 

Estland

43

38

 

Irland

190

165

 

Spanien

48

41

 

Frankrike

2 409

2 096

 

Litauen

55

48

 

Polen

28

25

 

Förenade kungariket

141

123

 

Övriga (7)

5

5

 

EU

2 924

2 546

 

TAC

2 924

2 546

 


Art

:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV (RNG/8X-14-)

År

2011 (8)

2012 (8)

 

Tyskland

30

26

 

Irland

6

6

 

Spanien

3 286

2 857

 

Frankrike

151

132

 

Lettland

53

46

 

Litauen

6

6

 

Polen

1 028

894

 

Förenade kungariket

13

12

 

EU

4 573

3 979

 

TAC

4 573

3 979

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI (ORY/06-)

År

2011

2012

 

Irland

0

0

 

Spanien

0

0

 

Frankrike

0

0

 

Förenade kungariket

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VII (ORY/07-)

År

2011

2012

 

Irland

0

0

 

Spanien

0

0

 

Frankrike

0

0

 

Förenade kungariket

0

0

 

Övriga

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Art

:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII och XIV (ORY/1CX14C)

År

2011

2012

 

Irland

0

0

 

Spanien

0

0

 

Frankrike

0

0

 

Portugal

0

0

 

Förenade kungariket

0

0

 

EU

0

0

 

TAC

0

0

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i II och IV (BLI/24-)

År

2011

2012

 

Danmark

4

4

 

Tyskland

4

4

 

Irland

4

4

 

Frankrike

25

25

 

Förenade kungariket

15

15

 

Övriga (9)

4

4

 

EU

56

56

 

TAC

56

56

 


Art

:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i III (BLI/03-)

År

2011

2012

 

Danmark

4

3

 

Tyskland

2

2

 

Sverige

4

3

 

EU

10

8

 

TAC

10

8

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII (SBR/678-)

År

2011 (10)

2012 (10)

 

Irland

6

6

 

Spanien

172

172

 

Frankrike

9

9

 

Förenade kungariket

22

22

 

Övriga (11)

6

6

 

EU

215

215

 

TAC

215

215

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i IX (SBR/09-)

År

2011 (12)  (13)

2012 (12)  (13)

 

Spanien

614

614

 

Portugal

166

166

 

EU

780

780

 

TAC

780

780

 


Art

:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i X (SBR/10-)

År

2011

2012

 

Spanien

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Förenade kungariket

10

10

 

EU

1 136

1 136

 

TAC

1 136

1 136

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III och IV (GFB/1234-)

År

2011

2012

 

Tyskland

9

9

 

Frankrike

9

9

 

Förenade kungariket

13

13

 

EU

31

31

 

TAC

31

31

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII (GFB/567-)

År

2011 (14)

2012 (14)

 

Tyskland

10

10

 

Irland

260

260

 

Spanien

588

588

 

Frankrike

356

356

 

Förenade kungariket

814

814

 

EU

2 028

2 028

 

TAC

2 028

2 028

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX (GFB/89-)

År

2011 (15)

2012 (15)

 

Spanien

242

242

 

Frankrike

15

15

 

Portugal

10

10

 

EU

267

267

 

TAC

267

267

 


Art

:

Fjällbrosmar

Phycis spp.

Zon

:

EU-vatten och internationella vatten i X och XII (GFB/1012-)

År

2011

2012

 

Frankrike

9

9

 

Portugal

36

36

 

Förenade kungariket

9

9

 

EU

54

54

 

TAC

54

54

 


(1)  Bifångster av upp till 3 % av 2009 års kvoter är tillåtna:

För referens: 2009 års kvot

Tyskland

20

Estland

1

Irland

55

Spanien

93

Frankrike

339

Litauen

1

Polen

1

Portugal

127

Förenade kungariket

187

(2)  Bifångster av upp till 3 % av 2009 års kvoter är tillåtna:

För referens: 2009 års kvot

Portugal

10

(3)  Bifångster av upp till 3 % av 2009 års kvoter är tillåtna:

För referens: 2009 års kvot

Irland

1

Spanien

17

Frankrike

6

Förenade kungariket

1

(4)  Endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(5)  Inget riktat fiske av skoläst får bedrivas i Ices-område IIIa i avvaktan på samråd mellan EU och Norge.

(6)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX, X, XII och XIV.

(7)  Endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot

(8)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII.

(9)  Endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot

(10)  Minsta landningsstorlek är 35 cm (total längd). 15 % av den landade fisken får emellertid ha en minsta landningsstorlek på åtminstone 30 cm (total längd).

(11)  Endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

(12)  Minsta landningsstorlek är 35 cm (total längd). 15 % av den landade fisken får emellertid ha en minsta landningsstorlek på åtminstone 30 cm (total längd).

(13)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i VI, VII and VIII.

(14)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX.

(15)  Högst 8 % av varje kvot får fiskas i EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1226/2010

av den 20 december 2010

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 anges de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av den förordningen.

(2)

På begäran av Estland bör uppgifterna om Estlands behöriga myndigheter ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 ska ändras på följande sätt:

Uppgifterna i avsnittet om Estland ska ersättas med följande:

”ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond

Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

ESTLAND

Tfn + 372 6377200

Fax + 372 6377288

E-post: stratkom@mfa.ee”


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1227/2010

av den 20 december 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1055/2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller kvalitetskriterier och kvalitetsrapportering för statistik över betalningsbalansen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 184/2005 fastställs en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1055/2008 (2) fastställs gemensamma kvalitetskriterier och kvalitetsrapporternas periodicitet gällande betalningsbalansstatistik.

(3)

Det är nödvändigt att anpassa de gemensamma kvalitetskriterierna och kvalitetsrapporternas periodicitet gällande betalningsbalansstatistik för att återspegla de kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (3) om europeisk statistik.

(4)

Förordning (EG) nr 1055/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från betalningsbalanskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1055/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska överlämna sina kvalitetsrapporter senast den 31 maj varje år.”

2.

Bilagan ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.

(2)  EUT L 283, 28.10.2008, s. 3.

(3)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.


BILAGA

1.   Inledning

Kvalitetsrapporten ska innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa kvalitetsindikatorer. Kommissionen (Eurostat) ska tillhandahålla resultaten av de kvantitativa indikatorerna för varje medlemsstat utifrån de inlämnade uppgifterna. Medlemsstaterna ska tolka och kommentera dem mot bakgrund av insamlingsmetoden.

2.   Tidsplan

Senast i slutet av det första kvartalet varje år ska kommissionen (Eurostat) ge medlemsstaterna utkast till kvalitetsrapporter, som grundar sig på uppgifter från det föregående året och som delvis är ifyllda i förväg med de flesta kvantitativa indikatorerna och andra uppgifter som kommissionen (Eurostat) har tillgång till.

Inom två månader efter att ha mottagit den i förväg ifyllda kvalitetsrapporten, dock senast den 31 maj varje år, ska medlemsstaterna lämna den ifyllda kvalitetsrapporten till kommissionen (Eurostat).

3.   Kvalitetskriterier

Kvalitetsrapporten ska innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa kvalitetsindikatorer som omfattar samtliga kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1228/2010

av den 15 december 2010

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 infördes Kombinerade nomenklaturen (KN) för att tillgodose de behov som uppstått genom den gemensamma tulltaxan, unionens statistik över utrikeshandeln och annan unionspolitik som berör importen eller exporten av varor.

(2)

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (2) gäller för de fall där beskattning inte är berättigad.

(3)

Under vissa omständigheter verkar det lämpligt att, med beaktande av att vissa varurörelser som omnämns i förordning (EG) nr 1186/2009 är av särskild art, minska den administrativa bördan i samband med deklarationen av sådana varurörelser genom att tilldela dem ett särskilt KN-nummer. Detta gäller särskilt där klassificeringen av varje varutyp i en varurörelse i syfte att ställa upp en tulldeklaration skulle medföra en arbetsbörda och kostnad som inte står i proportion till de berörda intressena.

(4)

Kommissionens förordningar (EU) nr 113/2010 av den 9 februari 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda varor eller varurörelser (3), och (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92 (4) ger medlemsstaterna möjlighet att använda ett förenklat klassificeringssystem för vissa varor i statistiken över handeln inom och utanför EU.

(5)

I dessa förordningar föreskrivs att särskilda varukoder får användas på vissa särskilda villkor. För att garantera öppenhet och insyn och i informationssyfte bör sådana koder anges i KN.

(6)

Därför är det lämpligt att införa kapitel 99 i KN.

(7)

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

(3)  EUT L 37, 10.2.2010, s. 1.

(4)  EUT L 343, 19.11.2004, s. 3.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ändras på följande sätt:

1.

I sammanfattningen, del 2, avdelning XXI, kapitel 99 ska meningen ”(Reserverat för speciella ändamål som bestäms av gemenskapens behöriga myndigheter)” ersättas med följande: ”Särskilda KN-nummer”.

2.

I del 2, avdelning XXI, mellan slutet av kapitel 98 och ”del 3” ska följande ”kapitel 99” införas:

KAPITEL 99

SÄRSKILDA KN-NUMMER

Underavdelning I

KN-nummer för vissa särskilda varurörelser

(Import eller export)

Anmärkningar:

1.

Bestämmelserna i denna underavdelning gäller endast för de varurörelser som omnämns i underavdelningen.

Sådana varor ska deklareras i relevant undernummer om villkoren och kraven för detta och i eventuella andra tillämpliga förordningar är uppfyllda. Beskrivningen av sådana varor ska vara tillräckligt exakt för att göra det möjligt att identifiera dem.

Medlemsstaterna har emellertid rätt att välja att inte tillämpa bestämmelserna i denna underavdelning om importtullar eller andra avgifter är tillämpliga.

2.

Bestämmelserna i denna underavdelning är inte tillämpliga på varuhandeln mellan medlemsstater.

3.

Importerade och exporterade varor enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 som har vägrats förmåner i form av befrielse från import- eller exporttull är uteslutna från denna underavdelning.

Rörelser som innehåller varor som omfattas av förbud eller restriktioner utesluts också från denna underavdelning.

KN-nummer

Varuslag

Anmärkning

1

2

3

 

Vissa varor, enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (import och export):

 

9905 00 00

Personlig egendom som tillhör fysiska personer som flyttar sin normala bostad

 (1)

9919 00 00

Följande varor, andra än de ovannämnda:

 

Brudutstyrsel och bohag som tillhör en person som flyttar sin normala bostad med anledning av giftermål. Personlig egendom förvärvad genom arv

 (1)

Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk

 (1)

Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer samt artiklar för utsmyckning vid begravningar

 (1)

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer och varor till förmån för katastrofoffer

 (1)

Underavdelning II

Statistiska koder för vissa särskilda varurörelser

Anmärkningar:

1.

Kommissionens förordningar (EG) nr 113/2010 av den 9 februari 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handelsstatistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda varor eller varurörelser (2), och (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och (EEG) nr 3590/92 (3) ger medlemsstaterna möjlighet att använda ett förenklat klassificeringssystem för vissa varor i statistiken över handeln inom och utanför EU.

2.

Koderna i denna underavdelning omfattas av de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 113/2010 och förordning (EG) nr 1082/2004.

Kod

Varuslag

1

2

9930

Varor som levereras till fartyg och flygplan:

9930 24 00

varor enligt KN kapitel 1–24.

9930 27 00

varor enligt KN kapitel 27.

9930 99 00

varor klassificerade på annan plats.

9931

Varor som levereras till bemanningen på havsbaserade anläggningar eller för drift av motorer, maskiner eller annan utrustning för havsbaserade anläggningar:

9931 24 00

varor enligt KN kapitel 1–24.

9931 27 00

varor enligt KN kapitel 27.

9931 99 00

varor klassificerade på annan plats.

9950 00 00

Kod som endast används för varuhandel mellan medlemsstater för enskilda transaktioner vars värde understiger 200 euro och i vissa fall för rapportering av restprodukter


(1)  Vid import ska det för tillämpning av detta nummer och befrielse från importtullar erfordras att villkoren i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 är uppfyllda.

(2)  EUT L 37, 10.2.2010, s. 1.

(3)  EGT L 343, 19.11.2004, s. 3.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1229/2010

av den 20 december 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

71,2

EG

88,4

MA

47,9

TR

114,5

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

78,6

ZZ

125,7

0709 90 70

MA

79,0

TR

95,8

ZZ

87,4

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

65,0

PE

58,9

TR

55,8

UY

48,7

ZA

44,7

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

68,3

ZZ

68,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

71,6

TR

70,0

ZZ

67,6

0805 50 10

AR

49,2

TR

51,4

UY

49,2

ZZ

49,9

0808 10 80

AR

74,9

CA

110,7

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

110,7

ZA

124,1

ZZ

86,6

0808 20 50

CN

76,6

US

86,2

ZZ

81,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1230/2010

av den 20 december 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 1184/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 330, 15.12.2010, s. 7.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 21 december 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

64,20

0,00

1701 11 90 (1)

64,20

0,00

1701 12 10 (1)

64,20

0,00

1701 12 90 (1)

64,20

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/24


RÅDETS BESLUT

av den 10 december 2010

om statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor

(2010/787/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 107.3 e,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1407/2002 av den 23 juli 2002 om statligt stöd till kolindustrin (2) upphör att gälla den 31 december 2010.

(2)

Det subventionerade kolets obetydliga bidrag till den totala energimixen berättigar inte längre att man har kvar sådana stöd för en trygg energiförsörjning på unionsnivå.

(3)

Unionens politik att främja förnybara energikällor samt en hållbar och säker koldioxidsnål ekonomi berättigar inte att icke-konkurrenskraftiga kolgruvor får stöd i det oändliga. Därför bör de stödkategorier som tillåts i förordning (EG) nr 1407/2002 inte fortgå i oändlighet.

(4)

Om det inte finns några sektorspecifika stödregler omfattas dock kolsektorn endast av de allmänna reglerna om statligt stöd. I detta sammanhang är det möjligt att icke-konkurrenskraftiga kolgruvor som för närvarande får stöd på grundval av förordning (EG) nr 1407/2002 inte längre skulle vara stödberättigade och kanske skulle tvingas stänga.

(5)

Utan att det påverkar tillämpningen av de allmänna reglerna om statligt stöd bör medlemsstaterna kunna vidta åtgärder för att lindra de sociala och regionala konsekvenserna av att gruvorna läggs ned, dvs. i god ordning avveckla verksamheten som ett led i en oåterkallelig nedläggningsplan och/eller finansiera extraordinära kostnader, särskilt ärvda åtaganden.

(6)

Detta beslut innebär för kolsektorn en övergång från tillämpning av sektorspecifika regler till tillämpning av allmänna regler om statligt stöd, vilka är tillämpliga på alla sektorer.

(7)

För att minimera den snedvridning av konkurrensen som statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor orsakar på den inre marknaden, bör sådant stöd trappas ned successivt och vara strikt begränsat till kolproduktionsenheter som planeras ska läggas ned definitivt.

(8)

För att mildra miljökonsekvenserna av kolproduktion vid kolproduktionsenheter till vilka nedläggningsstöd beviljas, bör medlemsstaterna fastställa en plan med lämpliga åtgärder, t.ex. på området energieffektivitet, förnybar energi eller avskiljning och lagring av koldioxid.

(9)

Företagen bör dessutom vara berättigade till stöd för att täcka kostnader som enligt normal redovisningssed inte direkt påverkar produktionskostnaderna. Syftet med sådant stöd är att täcka extraordinära kostnader som uppstår när deras kolproduktionsenheter läggs ned. För att undvika att sådant stöd orättmätigt gynnar sådana företag som lägger ned endast vissa produktionsanläggningar bör de berörda företagen särredovisa varje kolproduktionsenhet.

(10)

När kommissionen fullgör sitt uppdrag enligt detta beslut bör den se till att normala konkurrensvillkor upprättas, upprätthålls och följs. Framför allt när det gäller elmarknaden bör stödet till kolindustrin inte vara sådant att det påverkar elproducenternas val av försörjningskälla för sitt behov av primärenergi. Följaktligen bör kolets priser och mängder bygga på frivilliga överenskommelser mellan avtalsparterna mot bakgrund av de villkor som gäller på världsmarknaden.

(11)

Tillämpningen av detta beslut bör inte utesluta att stöd till kolindustrin kan anses vara förenligt med den inre marknaden av andra skäl. I detta sammanhang kommer andra specifika regler, särskilt de som gäller stöd till forskning, utveckling och innovation, miljöskydd och utbildning att även i fortsättningen tillämpas inom gränserna för maximal stödnivå, om inte annat anges.

(12)

Kommissionen bör bedöma de anmälda åtgärderna på grundval av detta beslut och fatta beslut i enlighet med rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (3).

(13)

För att undvika ett avbrott mellan åtgärderna enligt förordning (EG) nr 1407/2002 och de åtgärder som fastställs i detta beslut bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)   kol: högvärdigt, medelvärdigt och lågvärdigt kol av klass A och B enligt den klassificering som Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa upprättat i det internationella systemet för kodifiering av kol (4).

b)   nedläggning: definitivt upphörande med produktion och försäljning av kol.

c)   nedläggningsplan: en plan som har fastställts av en medlemsstat och som anger de åtgärder som bör leda till definitiv nedläggning av kolproduktionsenheter.

d)   kolproduktionsenhet: anläggning för brytning av kol under jord eller i dagbrott med tillhörande infrastruktur för framställning av råkol oberoende av andra delar av företaget.

e)   kolproduktionsår: ett kalenderår eller en annan tolvmånadersperiod som används som referens för avtal inom kolindustrin.

f)   produktionskostnader: totala kostnader som är förknippade med den löpande produktionen, inklusive utvinning och förädling av kol, särskilt rening och sortering, samt transport till användningsplatsen, normala avskrivningar och marknadsbaserade räntekostnader för lånat kapital.

g)   förluster i den löpande produktionen: den positiva skillnaden mellan kolproduktionskostnaden och försäljningspriset på användningsplatsen som bygger på frivilliga överenskommelser mellan avtalsparterna mot bakgrund av de villkor som gäller på världsmarknaden.

KAPITEL 2

STÖDETS FÖRENLIGHET

Artikel 2

Princip

1.   Stöd till kolindustrin inom ramen för en nedläggning av icke-konkurrenskraftiga gruvor kan anses vara förenligt med en väl fungerande inre marknad om det är förenligt med bestämmelserna i detta beslut.

2.   Stödet får bara täcka de kostnader som är förknippade med kol avsett för elproduktion, för kraftvärmeproduktion, för produktion av koks samt för masugnar inom stålindustrin, om sådan användning sker inom unionen.

Artikel 3

Nedläggningsstöd

1.   Stöd till ett företag som är särskilt avsett att täcka förluster i den löpande produktionen i kolproduktionsenheter kan anses vara förenligt med den inre marknaden endast om följande villkor uppfylls:

a)

Verksamheten i de berörda kolproduktionsenheterna måste ingå i en nedläggningsplan som ska vara genomförd senast den 31 december 2018.

b)

De berörda kolproduktionsenheterna ska läggas ned definitivt i enlighet med nedläggningsplanen.

c)

Det anmälda stödet får inte överstiga skillnaden mellan de uppskattade produktionskostnaderna och de intäkter som kan förväntas under ett kolproduktionsår. Det faktiskt utbetalade stödet ska korrigeras årligen på grundval av de faktiska utgifterna och intäkterna senast vid utgången av kolproduktionsåret efter det för vilket stöd beviljats.

d)

Stödbeloppet per ton kolekvivalent får inte leda till att priserna för kol från unionen på användningsplatsen hamnar under priserna på kol av motsvarande kvalitet från tredjeländer.

e)

De berörda kolproduktionsenheterna ska ha varit i drift den 31 december 2009.

f)

Det totala belopp nedläggningsstöd som beviljas av en medlemsstat ska minska fortlöpande: vid utgången av 2013 får minskningen inte vara mindre än 25 %, vid utgången av 2015 inte mindre än 40 %, vid utgången av 2016 inte mindre än 60 % och vid utgången av 2017 inte mindre än 75 % av beviljat stöd 2011.

g)

Det totala beloppet nedläggningsstöd till kolindustrin i en medlemsstat får inte under något år efter 2010 överstiga det stödbelopp som den medlemsstaten har beviljat och som kommissionen godkänt i enlighet med artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 1407/2002 för år 2010.

h)

Medlemsstaterna måste fastställa en plan med åtgärder för att mildra miljökonsekvenserna av kolproduktion vid kolproduktionsenheter till vilka nedläggningsstöd beviljas i enlighet med denna artikel, t.ex. på området energieffektivitet, förnybar energi eller avskiljning och lagring av koldioxid.

2.   Införande av åtgärder som utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget i en plan enligt led h i punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av de skyldigheter angående underrättelse och genomförandeförbud som åligger medlemsstaterna vad gäller sådana åtgärder enligt artikel 108.3 i fördraget och sådana åtgärders förenlighet med den inre marknaden.

3.   Om de kolproduktionsenheter som beviljas stöd enligt punkt 1 inte har lagts ned den dag som har fastställts i nedläggningsplanen på det sätt som kommissionen har godkänt, ska den berörda medlemsstaten återkräva allt det stöd som beviljats för hela den period som omfattas av nedläggningsplanen.

Artikel 4

Stöd för att täcka extraordinära kostnader

1.   Sådant statligt stöd som beviljats till företag som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som är förknippad med kolproduktion för att de ska kunna täcka de kostnader som uppstår eller har uppstått genom nedläggningen av kolproduktionsenheter och som inte avser den löpande produktionen kan anses förenligt med den inre marknaden om stödbeloppet inte överstiger dessa kostnader. Detta stöd kan täcka följande kostnader:

a)

Kostnader och avsättningar för kostnader som enbart åsamkats företag som lägger ned eller har lagt ned kolproduktionsenheter, inklusive företag som får nedläggningsstöd.

b)

Kostnader som åsamkas flera företag.

2.   De kostnadskategorier som omfattas av punkt 1 definieras i bilagan. Punkt 1 är inte tillämplig på kostnader som uppstår därför att miljöbestämmelser inte följs.

Artikel 5

Kumulering

1.   Det maximala stödbelopp som godkänns i detta beslut ska tillämpas oberoende av om stödet finansieras direkt av medlemsstaterna eller delfinansieras av unionen.

2.   Stöd som godkänns på grundval av detta beslut får inte kombineras med annat statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget eller med andra typer av unionsfinansiering för samma stödberättigande kostnader, om en sådan överlappning leder till ett högre stödbelopp än vad som godkänns i detta beslut.

Artikel 6

Särredovisning

Allt stöd som ett företag får ska bokföras i resultaträkningen som en särskild intäkt i förhållande till omsättningen. Om företag som får stöd på grundval av detta beslut fortsätter med handel eller drift efter att ha lagt ned vissa eller alla sina kolproduktionsenheter, ska de noggrant särredovisa varje kolproduktionsenhet och andra ekonomiska verksamheter som inte är förknippade med kolbrytning. Stöd som beviljas enligt detta beslut ska förvaltas på ett sådant sätt att det inte kan föras över till andra kolproduktionsenheter som inte omfattas av nedläggningsplanen eller till andra ekonomiska verksamheter inom samma företag.

KAPITEL 3

FÖRFARANDEN

Artikel 7

Information från medlemsstaterna

1.   Utöver förordning (EG) nr 659/1999 ska det stöd som avses i detta beslut omfattas av de särskilda regler som anges i punkterna 2–6.

2.   Medlemsstater som avser att bevilja nedläggningsstöd enligt artikel 3 ska meddela kommissionen en nedläggningsplan för de berörda kolproduktionsenheterna. Planen ska åtminstone omfatta följande:

a)

Identifiering av kolproduktionsenheterna.

b)

De faktiska eller uppskattade produktionskostnaderna för varje kolproduktionsenhet per kolproduktionsår.

c)

Den uppskattade kolproduktionen per kolproduktionsår för de kolproduktionsenheter som ingår i nedläggningsplanen.

d)

Det uppskattade beloppet nedläggningsstöd per kolproduktionsår.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om eventuella ändringar av nedläggningsplanen.

4.   Medlemsstaterna ska anmäla allt stöd som de under ett kolproduktionsår avser att bevilja kolindustrin på grundval av detta beslut. De ska lämna kommissionen alla uppgifter om beräkningen av de uppskattade produktionskostnaderna och ange kopplingen till de nedläggningsplaner som anmälts till kommissionen enligt punkt 2.

5.   Medlemsstaterna ska inom sex månader efter utgången av produktionsåret ifråga underrätta kommissionen om hur stort stödbelopp som faktiskt har betalats ut under det året och om hur det beräknats. Medlemsstaterna ska före utgången av följande kolproduktionsår underrätta kommissionen om eventuella justeringar som görs i förhållande till de belopp som ursprungligen betalats ut under ett visst kolproduktionsår.

6.   När medlemsstaterna anmäler stöd enligt artiklarna 3 och 4 och när de underrättar kommissionen om vilket stöd som faktiskt har betalats ut, ska de lämna all den information kommissionen behöver för att kunna kontrollera att bestämmelserna i detta beslut följs.

KAPITEL 4

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

Kommissionen ska vidta alla åtgärder som krävs för genomförandet av detta beslut. Den kan, inom de gränser som fastställs genom detta beslut, fastställa en gemensam ram för tillhandahållandet av de uppgifter som avses i artikel 7.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Det upphör att gälla den 31 december 2027.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2010.

På rådets vägnar

V. VAN QUICKENBORNE

Ordförande


(1)  Yttrande av den 23 november 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 205, 2.8.2002, s. 1.

(3)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(4)  Internationella systemet för kodifiering av medelvärdigt och högvärdigt kol (1998), Internationell klassificering av kolförande lager (1998) och Internationella systemet för kodifiering för användning av lågvärdigt kol (1999).


BILAGA

DEFINITION AV DE KOSTNADER SOM AVSES I ARTIKEL 4

1.   Kostnader och avsättningar för kostnader som åsamkas endast de företag som har lagt ned eller som lägger ned kolproduktionsenheter

Endast följande kostnadskategorier och endast om kostnaderna uppstått i samband med nedläggning av kolproduktionsenheter:

a)

Kostnader för sociala förmåner i samband med pensionering av arbetstagare innan de når lagstadgad pensionsålder.

b)

Andra extraordinära utgifter för arbetstagare som har förlorat eller som förlorar arbetet.

c)

Utbetalning av pensioner och bidrag utöver det lagstadgade pensionssystemet till arbetstagare som har förlorat eller som förlorar arbetet samt till arbetstagare som hade rätt till sådana utbetalningar före nedläggningen.

d)

Kostnader som betalas av företagen för återanpassning av arbetstagare i syfte att underlätta för dessa att hitta en ny anställning utanför kolindustrin, särskilt utbildningskostnader.

e)

Fria leveranser av kol till arbetstagare som har förlorat eller som förlorar arbetet och till arbetstagare som hade rätt till sådana leveranser före nedläggningen, eller deras monetära motsvarighet.

f)

Resterande kostnader på grund av administrativa, rättsliga eller skattemässiga bestämmelser som är specifika för kolindustrin.

g)

Extra säkerhetsarbete under jord till följd av att kolproduktionsenheter läggs ned.

h)

Terrängskador, i den mån de avser kolproduktionsenheter som har lagts ned eller som håller på att läggas ned.

i)

Alla vederbörligt motiverade kostnader i samband med återställande av gamla platser för kolutvinning, inklusive

resterande kostnader till följd av avgifter till organ som svarar för vatten och avlopp,

övriga resterande kostnader för vatten och avlopp.

j)

Resterande kostnader för före detta gruvarbetares sjukförsäkring.

k)

Kostnader i samband med uppsägning eller ändring av löpande avtal (till ett maximalt värde av sex månaders produktion).

l)

Väsentliga extraordinära avskrivningar som uppstått till följd av nedläggning av kolproduktionsenheter.

m)

Kostnader för rekultivering av markytor.

Värdestegringen för marken ska dras av från de stödberättigande kostnaderna för kostkategorierna g, h, i och m.

2.   Kostnader och avsättningar för kostnader som åsamkas flera företag

Endast följande kostnadskategorier:

a)

Höjning av avgifterna utöver det lagstadgade systemet för att täcka de sociala avgifter som uppstått genom att antalet betalande minskat till följd av nedläggning av kolproduktionsenheter.

b)

Utgifter för vatten och avlopp till följd av nedläggning av kolproduktionsenheter.

c)

Höjning av avgifterna till organ som svarar för vatten och avlopp om denna höjning uppstått till följd av att den kolproduktion som ligger till grund för avgiftsdebiteringen minskat efter en nedläggning av kolproduktionsenheter.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/30


RÅDETS BESLUT 2010/788/GUSP

av den 20 december 2010

om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 maj 2008 antog rådet gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Kongo (1) med anledning av att Förenta nationernas säkerhetsråd den 31 mars 2008 antog resolution 1807 (2008).

(2)

Den 1 december 2010 ändrade sanktionskommittén, upprättad i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) den förteckning över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Förfarandet för att ändra bilagan till detta beslut bör inbegripa att de personer och enheter som finns uppförda på förteckningen ska informeras om skälen till att de uppförts så att de ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Om synpunkter lämnas eller om väsentliga nya bevis framförs bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa synpunkter och informera den berörda personen eller enheten.

(4)

Detta beslut respekterar de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten till egendom och rätten till skydd av personuppgifter. Detta beslut bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(5)

Detta beslut står också i full överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga och den rättsligt bindande karaktären hos säkerhetsrådets resolutioner.

(6)

Gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp bör därför upphöra att gälla och ersättas med detta beslut.

(7)

Unionens genomförandeåtgärder återges i rådets förordning (EG) nr 889/2005 av den 13 juni 2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (2) och rådets förordning (EG) nr 1183/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och all dithörande materiel, inklusive skjutvapen och ammunition, militära fordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående till alla icke-statliga enheter och enskilda personer som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium genom medlemsstaternas medborgares försorg, från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, är förbjuden vare sig ovanstående har ursprung i medlemsstaterna eller inte.

2.   Det är även förbjudet att

a)

bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra, direkt eller indirekt, tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet, samt att tillhandahålla, tillverka, underhålla eller använda vapen och all dithörande materiel, inklusive skjutvapen och ammunition, militära fordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, till alla icke-statliga enheter och enskilda personer som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium,

b)

tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och dithörande materiel, eller för direkt eller indirekt beviljande, försäljning, tillhandahållande eller överföring av tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet, till alla icke-statliga enheter och enskilda personer som agerar på Demokratiska republiken Kongos territorium.

Artikel 2

1.   Artikel 1 ska inte gälla

a)

sådant tillhandahållande, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör vapen och dithörande materiel, vilket endast avser stöd till, eller endast ska användas inom, FN:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monuc),

b)

tillhandahållande, försäljning eller överföring av skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Demokratiska republiken Kongo av Förenta nationernas personal, mediernas företrädare samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personal, enbart för deras personliga bruk,

c)

tillhandahållande, försäljning eller överföring av icke-dödande militär utrustning som endast är avsedd för användning på det humanitära området eller som skydd, eller tillhandahållande av tekniskt bistånd och utbildning i samband med sådan icke-dödande utrustning.

2.   För tillhandahållande, försäljning eller överföring av vapen och dithörande materiel eller tillhandahållande av tjänster eller tekniskt bistånd och utbildning enligt punkt 1 krävs det ett förhandsgodkännande av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3.   Medlemsstaterna ska på förhand underrätta den sanktionskommitté som upprättats enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1533 (2004) (nedan kallad sanktionskommittén) om leveranser av vapen och dithörande materiel till Demokratiska republiken Kongo, eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering, förmedlingsverksamhet och andra tjänster med anknytning till militär verksamhet i Demokratiska republiken Kongo, utöver vad som avses i punkt 1 a och b. Sådana underrättelser ska innehålla all nödvändig information, bl.a., i förekommande fall, uppgifter om slutanvändare, föreslaget leveransdatum och transportväg.

4.   Medlemsstaterna ska från fall till fall ta ställning till leveranser enligt punkt 1 och därvid fullt ut beakta de kriterier som fastställs i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (4). Medlemsstaterna ska kräva lämpliga garantier mot missbruk av tillstånd som ges enligt punkt 2 och ska vid behov vidta åtgärder för återsändande av de vapen och dithörande materiel som levererats.

Artikel 3

Restriktiva åtgärder enligt artikel 4.1 och artikel 5.1 och 5.2 ska införas mot följande personer och, i förekommande fall, enheter i enlighet med sanktionskommitténs beslut:

Personer eller enheter som bryter mot vapenembargot och dithörande åtgärder som avses i artikel 1.

Politiska och militära ledare för utländska beväpnade grupper verksamma i Demokratiska republiken Kongo, som hindrar avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av kombattanter som hör till dessa grupper.

Politiska och militära ledare för kongolesiska milisstyrkor som erhåller stöd utanför Demokratiska republiken Kongo, som hindrar sina kombattanter från att delta i processen för avväpning, demobilisering och återanpassning.

Politiska och militära ledare verksamma i Demokratiska republiken Kongo som värvar eller använder barn i väpnade konflikter i strid med tillämplig internationell rätt.

Personer verksamma i Demokratiska republiken Kongo som begår allvarliga brott mot internationell rätt riktade mot barn eller kvinnor i väpnade konfliktsituationer, inbegripet dödande, lemlästande, sexuellt våld, bortförande och tvångsförflyttning.

Personer som hindrar tillträde för eller utdelning av humanitärt bistånd i östra delen av Demokratiska republiken Kongo.

Personer eller enheter som stöder de olagliga väpnade grupperna i östra delen av Demokratiska republiken Kongo genom olaglig handel med naturresurser.

De berörda personerna och enheterna upptas i förteckningen i bilagan.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att de personer som avses i artikel 3 reser in till eller passerar genom deras territorium.

2.   Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

3.   Punkt 1 gäller inte om sanktionskommittén

a)

på förhand och från fall till fall fastställer att en resa är motiverad av humanitära skäl, inklusive religiösa skyldigheter,

b)

drar slutsatsen att ett undantag skulle främja målen i FN:s säkerhetsråds berörda resolutioner, det vill säga fred och nationell försoning i Demokratiska republiken Kongo och stabilitet i regionen,

c)

på förhand och från fall till fall ger tillstånd till transitering för personer som återvänder till den stat där de är medborgare, eller deltar i insatser för att ställa personer som begått grova brott mot mänskliga rättigheter eller mot internationell humanitär rätt inför rätta.

4.   När en medlemsstat enligt punkt 3 tillåter personer som angetts av sanktionskommittén att resa in till eller passera genom dess territorium, ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av det.

Artikel 5

1.   Alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de personer eller enheter som avses i artikel 3, eller som innehas av enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av dem eller av personer eller enheter som handlar på deras vägnar eller under deras ledning, enligt förteckningen i bilagan, ska frysas.

2.   Inga penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för, eller utnyttjas till gagn för, de personer eller enheter som avses i punkt 1.

3.   Medlemsstaterna får medge undantag från de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 för penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som

a)

är nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inklusive betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lag, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser,

d)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, efter det att den berörda medlemsstaten har anmält ett sådant beslut till sanktionskommittén och det har godkänts av denna,

e)

är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen, de andra finansiella tillgångarna och ekonomiska resurserna får användas för att tillgodose ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan dom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats innan sanktionskommittén fört upp den berörda personen eller enheten i förteckningen, och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i artikel 3, efter det att den berörda medlemsstaten har gjort en anmälan till sanktionskommittén.

4.   De undantag som avses i punkt 3 a, b och c kan göras efter det att den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält att den avser att i förekommande fall bevilja tillgång till sådana penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser och sanktionskommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fyra arbetsdagar efter en sådan anmälan.

5.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum då dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

Artikel 6

Rådet ska ändra förteckningen i bilagan på grundval av beslut som fattats av säkerhetsrådet eller sanktionskommittén.

Artikel 7

1.   Om FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén lägger till en person eller enhet i förteckningen ska rådet införa denna person eller enhet i bilagan. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörda personer och enheter antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer och enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

2.   Om synpunkter lämnas eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut och informera de berörda personerna eller enheterna om detta.

Artikel 8

1.   I bilagan ska man ange de skäl som FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén lämnat till att de förtecknade personerna eller enheterna har införts i förteckningen.

2.   Bilagan ska också i förekommande fall innehålla de uppgifter som tillhandahålls av FN:s säkerhetsråd eller av sanktionskommittén och som är nödvändiga för att identifiera de berörda personerna eller enheterna. När det gäller personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. I bilagan ska även datum för införandet i förteckningen genom FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén tas upp.

Artikel 9

Detta beslut ska i förekommande fall ses över, ändras eller upphävas i enlighet med beslut som fattas av FN:s säkerhetsråd.

Artikel 10

Gemensam ståndpunkt 2008/369/Gusp upphör härmed att gälla.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft samma dag som den antas.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2010.

På rådets vägnar

J. SCHAUVLIEGE

Ordförande


(1)  EUT L 127, 15.5.2008, s. 84.

(2)  EUT L 152, 15.6.2005, s. 1.

(3)  EUT L 193, 23.7.2005, s. 1.

(4)  EUT L 335, 13.12.2008, s. 99.


BILAGA

a)

Förteckning över personer som avses i artiklarna 3, 4 och 5

Namn

Alias

Födelsedatum och födelseort

Personuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

Frank Kakolele BWAMBALE

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Lämnade CNDP i januari 2008. Uppehåller sig sedan december 2008 i Kinshasa.

F.d. ledare för RDC-ML med inflytande på det strategiska området. Han leder och kontrollerar RDC-ML-styrkornas aktiviteter. RCD-ML är en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003), ansvarig för olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot.

1.11.2005

Gaston IYAMUREMYE

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

Musanze-distriktet, norra provinsen, Rwanda

Ruhengeri, Rwanda

Andre vice ordförande för FDLR

Brigadgeneral

Uppehåller sig sedan november 2010 antingen i Kibua, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo, eller i Aru, Orientale-provinsen, Demokratiska republiken Kongo.

Enligt flera källor, bland annat expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo, är Gaston Iyamuremye andre vice ordförande för FDLR och anses tillhöra kärnan i FDLR:s militära och politiska ledning. Gaston Iyamuremye ledde även verksamheten på FDLR:s ordförande Ignace Murwanashyakas kontor i Kibua, Demokratiska republiken Kongo till och med december 2009.

1.12.2010

Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Jérôme Kakwavu

 

Från Demokratiska republiken Kongo.

Känd som ”Kommendant Jérôme”.

Greps i juni 2010 och hålls nu frihetsberövad i Kinshasas centralfängelse. Ett rättsligt förfarande har inletts mot honom och två andra av de fem personer i ledande befattning i FARDC.

F.d. ordförande för UCD/FAPC. FAPC kontrollerar olagliga gränsposteringar mellan Uganda och Demokratiska republiken Kongo – en viktig väg för transitering av vapen. Som ordförande för FAPC har han strategiskt inflytande och leder och kontrollerar FAPC-styrkornas aktiviteter. FAPC har varit inblandat i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Tilldelades generals grad i FARDC i december 2004.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri 2002.

En av fem personer i ledande befattning i FARDC som anklagats för allvarliga brott, bland annat sexuellt våld, och vilkas fall säkerhetsrådet tog upp med regeringen vid dess besök 2009.

1.11.2005

Germain KATANGA

 

 

Från Demokratiska republiken Kongo

I husarrest i Kinshasa sedan mars 2005 för FRPI:s inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Överlämnad av den kongolesiska regeringen till Internationella brottmålsdomstolen den 18 oktober 2007.

FRPI-ledare. Utsedd till general i FARDC i december 2004. Inblandad i transitering av vapen i strid med vapenembargot.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri från 2002 till 2003.

1.11.2005

Thomas LUBANGA

 

Ituri

Från Demokratiska republiken Kongo.

Frihetsberövad i Kinshasa sedan mars 2005 på grund av UPC/L:s inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Överlämnad av de kongolesiska myndigheterna till Internationella brottmålsdomstolen den 17 mars 2006.

Ställd inför rätta i december 2008 för krigsförbrytelser.

Ordförande för UPC/L, en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri från 2002 till 2003.

1.11.2005

Khawa Panga MANDRO

Kawa Panga

Kawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

20 augusti 1973, Bunia

Från Demokratiska republiken Kongo.

Känd som

”Chief Kahwa”,

”Kawa”.

Frihetsberövad av kongolesiska myndigheter i oktober 2005, frikänd av appellationsdomstolen i Kisangani, därefter överförd till de rättsliga myndigheterna i Kinshasa för nya åtal för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, mord, allvarliga våldsbrott och misshandel.

F.d. ledare för PUSIC, en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och som är inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. I fängelse i Bunia sedan april 2005 för att ha saboterat fredsprocessen i Ituri.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn från 2001 till 2002.

1.11.2005

Callixte MBARUSHIMANA

 

24 juli 1963, Ndusu/Ruhengeri, norra provinsen, Rwanda

Rwandier.

Nuvarande uppehållsort: Paris eller Thaïs, Frankrike.

Verkställande sekreterare för FDLR och vice ordförande för FDLR:s högsta militära ledning.

Politisk/militär ledare för en utländsk beväpnad styrka verksam i Demokratiska republiken Kongo som hindrar avväpning och kombattanters frivilliga återvändande och återflyttning i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b.

3.3.2009

Iruta Douglas MPAMO

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28 december 1965, Bashali, Masisi

29 december 1965, Goma, Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire)

Från Demokratiska republiken Kongo

Uppehåller sig i Goma och Gisenyi, Rwanda.

Reser ofta över internationella gränsen mellan Rwanda och Kongo.

Adress: Bld Kanyamuhanga 52, Goma.

Ägare och direktör i Compagnie Aérienne des Grands Lacs och Great Lakes Business Company, vars flygplan användes för att ge bistånd till de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003). Även ansvarig för att ha gett missledande information om flygningar och laster, uppenbarligen för att möjliggöra brott mot vapenembargot.

1.11.2005

Sylvestre MUDACUMURA

 

 

Rwandier

Känd som: ”Radja”, ”Mupenzi Bernard”, ”Generalmajor Mupenzi”, ”General Mudacumura”.

Har sedan november 2009 fortsatt att vara verksam som militär befälhavare för FDLR-FOCA.

Uppehåller sig i Kibua, Masisiterritoriet, Demokratiska republiken Kongo.

Befälhavare i FDLR med strategiskt inflytande. Leder och kontrollerar FDLR-styrkornas aktiviteter. FDLR är en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och som är inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot.

Mudacumura (eller någon av hans anställda) har haft telefonkontakt med FDLR-ledaren Murwanashyaka i Tyskland, bland annat vid tidpunkten för Busurungi-massakern i maj 2009, och med den militäre befälhavaren major Guillaume under operationerna Umoja Wetu och Kimia II 2009.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för tjugosju fall av rekrytering och användning av barn som genomfördes av trupper under hans befäl i Nordkivu från 2002 till 2007.

1.11.2005

Leodomir MUGARAGU

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Rwanda

Rushashi (norra provinsen), Rwanda

Adress: Katoyi, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo

FDLR/FOCA

Stabschef Brigadgeneral.

Enligt öppna källor och officiella rapporter är Leodomir Mugaragu stabschef för FOCA, FDLR:s beväpnade gren.

Enligt officiella rapporter har Mugaragu gedigen erfarenhet av planering av FDLR:s militära operationer i östra Demokratiska republiken Kongo.

1.12.2010

Leopold MUJYAMBERE

Musenyeri

Achille

Frere Petrus

Ibrahim

17 mars 1962, Kigali, Rwanda

fastställt 1966

Rwandier.

Rang: Överste.

Nuvarande uppehållsort: Mwenga, Sydkivu, Demokratiska republiken Kongo.

Befälhavare för andra divisionen av FOCA/ reservbrigaderna (en väpnad gren inom FDLR). Militär ledare för en utländsk beväpnad styrka verksam i Demokratiska republiken Kongo som hindrar avväpning och kombattanters frivilliga återvändande och återflyttning i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b. Enligt bevis som samlats in av expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo och som närmare anges i dess rapport av den 13 februari 2008 hade flickor som räddats från FDLR-FOCA tidigare bortförts och utsatts för sexuella övergrepp. Sedan mitten av 2007 har FLDR-FOCA, som tidigare rekryterade pojkar i mellersta och övre tonåren, tvångsrekryterat barn från 10 års ålder. De yngsta har sedan använts som eskorter och äldre barn har placeras ut som soldater i frontlinjen, i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 d och e.

3.3.2009

Dr Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 maj 1963, Butera (Rwanda)

Ngoma, Butare (Rwanda)

Rwandier.

Bosatt i Tyskland.

Sedan november 2009 fortfarande erkänd som ordförande för FDLR-FOCA:s politiska gren och överbefälhavare för FDLR:s väpnade styrkor.

Gripen av Tysklands federala polis den 17 november 2009 misstänkt för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i Demokratiska republiken Kongo, och på grund av andra anklagelser avseende bildande av och medlemskap i en utländsk terroristorganisation.

Ledare för FDLR och överbefälhavare för FDLR:s väpnade styrkor. Han har strategiskt inflytande och leder och kontrollerar FDLR-styrkornas aktiviteter. FDLR är en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och som är inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot.

Han har haft telefonkontakt med militära FDLR-fältbefälhavare (bland annat under Busurungi-massakern i maj 2009), har gett militära order till den högsta militära ledningen, var inblandad i samordningen av transiteringen av vapen och ammunition till FDLR-enheter och vidarebefordrade specifika användarinstruktioner, hanterade stora summor pengar som samlats in genom olaglig försäljning av naturresurser i områden under FDLR:s kontroll (s. 24–25, 83)

Reste 2006 till Uganda i strid mot ett reseförbud.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han i egenskap av ledare och militär befälhavare för FDLR ansvarig för FDLR:s rekrytering och användning av barn i östra Kongo.

1.11.2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6 april 1961 (möjligen 4 juni 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda

Rwandiskt pass som löpte ut den 10 september 2004.

Bosatt i Neuffen, Tyskland.

Sedan november 2009 fortfarande erkänd som förste vice ordförande för FDLR-FOCA:s politiska gren och ordförande för FDLR:s högsta militära ledning.

Gripen av Tysklands federala polis den 17 november 2009 misstänkt för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i Demokratiska republiken Kongo, och på grund av andra anklagelser avseende bildande av och medlemskap i en utländsk terroristorganisation.

Genom ledarskapet för FDLR, en utländsk väpnad grupp som agerar i Demokratiska republiken Kongo, hindrar Musoni avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av stridande som tillhör dessa grupper, i strid med resolution 1649 (2005).

29.3.2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel

Mutebutsi

Sydkivu

Från Demokratiska republiken Kongo (Sydkivu).

Frihetsberövad av rwandiska myndigheter i december 2007 när han försökte ta sig över gränsen in till Demokratiska republiken Kongo. Enligt rapporter är han för närvarande ”inspärrad”.

F.d. regional vice militärbefälhavare för FARDC för 10:e militärområdet, avskedad i april 2004 på grund av bristande disciplin. Slog sig ihop med andra överlöpare från f.d. RCDG för att med våld inta staden Bukavu i maj 2004.

Inblandad i mottagande av vapen utanför FARCD:s strukturer och leveranser till väpnade grupper och milisgrupper nämnda i punkt 20 i resolution 1493 (2003) i strid med vapenembargot.

1.11.2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

Överste eller general Överlämnad av Demokratiska republiken Kongos regering till Internationella brottmålsdomstolen den 7 februari 2008.

Stabschef i FNI och f.d. stabschef i FRPI med inflytande på det strategiska området. Han leder och kontrollerar FRPI-styrkornas aktiviteter. FRPI är en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och som är ansvarig för olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Frihetsberövad genom Monucs försorg i Bunia i oktober 2003.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn under 15 år i Ituri 2006.

1.11.2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Gripen och satt i husarrest i Kinshasa från och med mars 2005 för att ha varit inblandad i FNI:s kränkningar av mänskliga rättigheter.

Ordförande för FNI, en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003), inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot.

1.11.2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurant Nkunda

Batware

6 februari 1967

Nordkivu/Rutshuru

2 februari 1967

Från Demokratiska republiken Kongo.

Känd som

”Ordförande”,

”General Nkunda”,

”Papa Six”.

Gripen i Rwanda i januari 2009.

och därefter ersatt som befälhavare för CNDP i Nordkivu.

F.d. RCD-G-general.

Slog sig ihop med andra överlöpare från f.d. RCD-G för att med våld inta Bukavu i maj 2004. Mottagit vapen utanför FARDC:s strukturer i strid med vapenembargot.

Grundare av National Congress for the People's Defense 2006, ledande befattning inom Rally for Congolese Democracy-Goma (RDC-G) 1998–2006, överordnad befattning i Rwandan Patriotic Front (RPF) 1992–1998.

Enligt FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn i väpnade konflikter var han ansvarig för att trupper under hans kommando rekryterade och använde 264 barn i Nordkivu under 2002–2009.

Har, trots gripandet i Rwanda i januari 2009 och avsättningen som ordförande för CNDP, sedan november 2009 fortfarande viss kontroll över CNDP och dess internationella nätverk.

1.11.2005

Felicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda

 

Enligt många källor är Felicien Nsanzubukire första bataljonschef för FDLR och är baserad i Uvira-Sangeområdet i Sydkivu.

Felicien Nsanzubukire har varit medlem av FDLR sedan minst 1994 och verkar i östra delen av Demokratiska republiken Kongo sedan oktober 1998.

Expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo rapporterar att Felicien Nsanzubukire övervakade och samordnade den olagliga handeln med ammunition och vapen mellan åtminstone november 2008 och april 2009 från Förenade republiken Tanzania via Tanganyikasjön till FDLR-enheter baserad i Uvira- och Fiziområdena i Sydkivu.

1.12.2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Överste Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1 januari 1964, Gaseke, Gisenyiprovinsen, Rwanda, Fastställt 1964

Rwandier.

Grad: Överste.

Nuvarande uppehållsort: Peti, gränsen mellan Walikale och Masisi, Demokratiska republiken Kongo.

Övrigt: Erhöll militärutbildning i Egypten.

Kommendant för FOCA:s första division (en väpnad gren av FDLR). Militär ledare för en utländsk väpnad grupp verksam i Demokratiska republiken Kongo som hindrar avväpning och kombattanters frivilliga återvändande och återflyttning i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b. Enligt bevis, som samlats in av expertgruppen inom säkerhetsrådets sanktionskommitté i en rapport av den 13 februari 2008, hade flickor som räddats från FDLR-FOCA tidigare bortförts och utsatts för sexuella övergrepp. Sedan mitten av 2007 har FLDR-FOCA, som tidigare rekryterade pojkar i mellersta och övre tonåren, tvångsrekryterat barn från 10 års ålder. De yngsta används som eskorter och de äldre barnen som soldater vid frontlinjen i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 d och e.

3.3.2009

James NYAKUNI

 

 

Ugandier.

Handelspartner med ”Kommendant Jerome”, särskilt i fråga om smuggling över gränsen mellan Demokratiska republiken Kongo och Uganda, bl.a. misstänkt smuggling av vapen och militär utrustning i okontrollerade lastbilar. Brott mot vapenembargot och bistånd till de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003), inklusive finansiellt stöd som gör att dessa kan operera militärt.

1.11.2005

Stanislas NZEYIMANA

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1 januari 1966, Mugusa (Butare), Rwanda

Fastställt 1967

Alt. 28 augusti 1966

Rwandier.

Från och med november 2009 känd som generalmajor Stanislas Nzeyimana, ställföreträdande befälhavare för FDLR.

Nuvarande uppehållsort: Kalonge, Masisi, Nordkivu, Demokratiska republiken Kongo eller Kibua, Demokratiska republiken Kongo.

Reser ofta till Kigoma.

Ställföreträdande befälhavare för FOCA (en väpnad gren av FDLR). Militär ledare för en utländsk väpnad grupp som opererar i Demokratiska republiken Kongo, som hindrar avväpning och frivilligt återvändande eller återflyttning av kombattanter, i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 b. Enligt bevis som samlats in av expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo och som närmare anges i dess rapport av den 13 februari 2008 hade flickor som räddats från FDLR-FOCA tidigare bortförts och utsatts för sexuella övergrepp. Sedan mitten av 2007 har FDLR-FOC A, som tidigare rekryterade pojkar i åldersgruppen från mitten av tonåren till sena tonåren, även tvångsrekryterat ungdomar från 10-årsåldern. De yngsta har sedan använts som eskorter och äldre barn har placeras ut som soldater i främsta linjen, i strid med säkerhetsrådets resolution 1857 (2008) OP 4 d och e.

3.3.2009

Dieudonné OZIA MAZIO

Ozia Mazio

6 juni 1949, Ariwara

Från Demokratiska republiken Kongo.

Känd som:

”Omari”,

”Mr Omari”.

Avliden i Ariwara den 23 september 2008.

Ledare för FEC (La Fédération des Entreprises du Congo) i Aru-området. Smidit finansiella ränker med ”Kommendant Jerome” och FAPC. Smuggling över gränsen mellan Demokratiska republiken Kongo och Uganda för att leverera materiel och likvida medel till ”Kommendant Jerome” och hans styrkor. Brott mot vapenembargot, bl.a. genom bistånd till de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003).

1.11.2005

Bosco TAGANDA

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

General Taganda

 

Från Demokratiska republiken Kongo.

Känd som

”Terminator”

”Majoren”.

Fr.o.m. november 2009 de facto militär ledare för CNDP sedan general Laurent Nkunda frihetsberövats i januari 2009. F.d. stabschef för CNDP. Stationerad i Bunagana och Rutshuru.

Har, sedan utnämningen till de facto militär ledare för CNDP i januari 2009, fått instruktioner att sköta integrering med FARDC och fått befattningen vice operativ befälhavare för Kimia II även om detta förnekas officiellt av FARDC.

Militär befälhavare för UPC/L med inflytande på det strategiska området. Leder och kontrollerar UPC/L:s aktiviteter. UPC/L är en av de väpnade grupper och milisgrupper som nämns i punkt 20 i resolution 1493 (2003) och är inblandad i olaglig vapenhandel i strid med vapenembargot. Utnämndes till general i FARDC i december 2004 men vägrade godta denna befordran och fortsätter därför att stå utanför FARDC.

Enligt medarbetare till generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt var han ansvarig för rekrytering och användning av barn i Ituri 2002 och 2003, och 155 fall av direkt ansvar och/eller befälsansvar för rekrytering och användning av barn i Nordkivu från 2002 till 2009.

Som stabschef i CNDP hade han direkt ansvar och befälsansvar för massakern i Kiwanja (november 2008).

1.11.2005

Innocent ZIMURINDA

 

Den 1 september 1972

1975

Ngungu, Masisiterritoriet, Nordkivuprovinsen, Demokratiska republiken Kongo

Överstelöjtnant.

Enligt öppna källor och officiella rapporter tjänstgjorde överstelöjtnant Innocent Zimurinda för ”Congrès National pour la Défense du Peuple” (CNDP) som inlemmades i ”Forces Armées de la République Démocratique du Congo” (FARDC) i början av 2009.

Enligt flera källor gav överstelöjtnant Innocent Zimurinda, som en av ledarna för FARDC:s 231:a brigad, order som ledde till en massaker på över 100 rwandiska flyktingar, främst kvinnor och barn, under en militär operation i april 2009 i området Shalio.

Expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo rapporterade att ögonvittnen sett hur överstelöjtnant Innocent Zimurinda vägrade att släppa tre barn som stod under hans befäl i Kalehe den 29 augusti 2009.

Enligt flera källor deltog överstelöjtnant Innocent Zimurinda, innan CNDP inlemmades i FARDC, i CNDP:s operation i november 2008 som ledde till en massaker på 89 civila, däribland kvinnor och barn, i regionen Kiwanja.

I mars 2010 publicerade 51 människorättsgrupper som arbetar i östra delen av Demokratiska republiken Kongo ett klagomål på nätet där de hävdade att överstelöjtnant Innocent Zimurinda var ansvarig för flera människorättsövergrepp med mord på många civila, däribland mord på kvinnor och barn, mellan februari 2007 och augusti 2007. Överstelöjtnant Innocent Zimurinda har också, i samma klagomål, anklagats för att bära ansvaret för våldtäkt på ett stort antal kvinnor och flickor.

Enligt ett uttalande av den 21 maj 2010 av generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnad konflikt har Innocent Zimurinda varit inblandad i godtyckliga avrättningar av barnsoldater, även under operation Kimia II.

Enligt samma uttalande vägrade han att ge FN:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monuc) tillträde för att kontrollera trupper med minderåriga. Enligt expertgruppen inom FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté för Demokratiska republiken Kongo har överstelöjtnant Zimurinda direkt ansvar och befälsansvar för rekrytering och kvarhållande av barn i trupper under hans befäl.

1.12.2010

b)

Förteckning över enheter som avses i artiklarna 3, 4 och 5

Namn

Alias

Adress

Personuppgifter

Skäl

Datum för upptagande i förteckningen

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, Demokratiska republiken Kongo

Privatägt flygbolag med verksamheten förlagd till Butembo.

BAL saknar sedan december 2008 operativ licens för flygplan i Demokratiska republiken Kongo.

Kisoni Kambale (dog den 5 juli 2007 och ströks därefter från förteckningen den 24 april 2008) använde sitt flygbolag för att transportera guld, proviant och vapen för FNI mellan Mongbwalu och Butembo. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005).

29.3.2007

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

Butembo, Demokratiska republiken Kongo

Tfn: +253 (0) 99 983 784

Guldhandel i Butembo.

CONGOCOM ägdes av Kisoni Kambale (dog den 5 juli 2007 och ströks därefter från förteckningen den 24 april 2008).

Kambale förvärvade nästan hela guldproduktionen i Mongbwalu-distriktet, som kontrolleras av FNI. FNI tillskansar sig avsevärda inkomster genom skatter som åläggs denna produktion. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005).

29.3.2007

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL Avenue Président Mobutu Goma, Demokratiska republiken Kongo (CAGL har även ett kontor i Gisenyi, Rwanda)

GLBC, PO Box 315, Goma, Demokratiska republiken Kongo (GLBC har även ett kontor i Gisenyi, Rwanda)

GLBC hade i december 2008 inga funktionsdugliga flygplan, även om flera plan hade fortsatt att flyga under 2008 trots FN:s sanktioner.

CAGL och GLBC är företag som ägs av Douglas MPAMO, en person mot vilken det redan införts sanktioner enligt resolution 1596 (2005). CAGL och GLBC användes för att transportera vapen och ammunition i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

Guldexportföretag i Kampala (verkställande direktörer: Rajendra Kumar Vaya och Hirendra M. Vaya).

MACHANGA köpte guld genom reguljära handelsförbindelser med handlare i Demokratiska republiken Kongo med nära koppling till milisgrupperna. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005).

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (icke-statlig organisation)

TPD

Goma, Nordkivu

I december 2008 fanns TPD fortfarande och hade kontor i flera städer i områdena Masisi och Rutshuru, men dess verksamhet hade nästan upphört.

Inblandad i brott mot vapenembargot genom bistånd till RCD-G, särskilt genom att tillhandhålla lastbilar för att transportera vapen och trupper och även genom att transportera vapen för utdelning till delar av befolkningen i Masisi och Rutshuru, Nordkivu, i början av 2005.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda

Tfn: +256 41 533 578/9

Alternativ adress: PO Box 22709 Kampala, Uganda

Guldexportföretag i Kampala. (verkställande direktörer J.V. LODHIA – känd som ”Chuni”– och hans son Kunal LODHIA).

UCI köpte guld genom reguljära handelsförbindelser med handlare i Demokratiska republiken Kongo med nära koppling till milisgrupperna. Detta utgör ”tillhandahållande av bistånd” till olagliga väpnade grupper i strid med vapenembargot enligt resolutionerna 1493 (2003) och 1596 (2005).

29.3.2007


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/43


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 november 2010

beträffande stöd för att täcka kostnaderna för bortskaffande och destruering av döda djur på jordbruksföretag i Vallonien (Statligt stöd C 1/10 – Belgien)

[delgivet med nr K(2010) 7263]

(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)

(2010/789/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 108.2 första stycket (1),

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a (2),

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (3), och

av följande skäl:

I.   FÖRFARANDE

(1)

Till följd av ett klagomål som lämnades in den 23 april 2007 beslutade kommissionen att inleda en granskning avseende påstått statligt stöd som beviljats av Belgien för att täcka kostnader för bortskaffande och destruering av döda djur på jordbruksföretag i Vallonien.

(2)

Den 2 juli 2007 sände kommissionen en skrivelse till de belgiska myndigheterna och begärde att de skulle lämna uppgifter om den ifrågavarande åtgärden. De belgiska myndigheterna lämnade in uppgifter genom en skrivelse av den 27 juli 2007, diarieförd den 3 augusti 2007. Ett tekniskt möte hölls den 21 augusti 2007 på begäran av de behöriga belgiska myndigheterna. Efter mötet tillhandahöll dessa, den 4 oktober 2007, kompletterande uppgifter i ärendet.

(3)

Genom en skrivelse av den 10 september 2007 underrättade kommissionen Belgien om att stödet förts in i registret över icke-anmälda stöd med ärendenummer NN 56/2007, eftersom det hade visat sig att delar av medlen redan hade betalats ut.

(4)

Den 12 oktober 2007 hölls ännu ett tekniskt möte på begäran av de behöriga belgiska myndigheterna.

(5)

Genom en skrivelse av den 25 oktober 2007 anmodade kommissionen de belgiska myndigheterna att inkomma med ytterligare uppgifter. I avsaknad av svar inom den fastställda tidsfristen sände kommissionen den 21 december 2007 en skrivelse med påminnelse till de belgiska myndigheterna och angav en ny tidsfrist för att inkomma med svar.

(6)

Eftersom inget svar inkommit på den första skrivelsen med påminnelse inom den fastställda tidsfristen, sände kommissionen den 4 juni 2008 en ny skrivelse med påminnelse till de belgiska myndigheterna och uppmärksammade dem på att om den nya tidsfristen för att svara som fastställts till fyra veckor inte iakttogs, kunde kommissionen i enlighet med artikel 10.2 och 10.3 i förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (4) sända dem ett föreläggande om att lämna upplysningar. Den tidsfristen löpte ut den 4 juli 2008. Den 1 oktober 2008 antog kommissionen ett beslut med föreläggande om lämpliga upplysningar. I beslutet anmodade kommissionen de belgiska myndigheterna bl.a. att lämna in de tillämpliga formulär som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget för bedömningen av stöd som beviljats efter den 31 januari 2007 (5).

(7)

De belgiska myndigheterna svarade slutligen genom en skrivelse av den 27 november 2008 och lämnade in kompletterande upplysningar den 5 december 2008. De belgiska myndigheterna har fortfarande inte överlämnat de formulär som kommissionen efterfrågade i sitt beslut av den 1 oktober 2008.

(8)

Den 27 januari 2009 sände kommissionen en begäran om ytterligare uppgifter till de belgiska myndigheterna. De belgiska myndigheterna svarade genom en skrivelse av den 16 mars 2009, diarieförd den 19 mars 2009.

(9)

Genom en skrivelse av den 14 januari 2010 underrättade kommissionen Belgien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avseende det anmälda stödet. Kommissionens beslut om att inleda förfarandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 15 juli 2010. Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödåtgärderna i fråga. Kommissionen har inte mottagit några synpunkter från berörda parter.

(10)

Genom en skrivelse av den 19 februari 2010 begärde de belgiska myndigheterna en förlängning med en månad av den tidsfrist för att inkomma med svar som angetts i kommissionens skrivelse av 14 januari 2010. Genom en skrivelse av den 5 mars 2010 beviljade kommissionen en förlängning av tidsfristen med en månad. Genom en skrivelse av den 12 mars 2010 inkom de belgiska myndigheterna slutligen med svar på beslutet om att inleda förfarandet.

II.   BAKGRUND

II.1   Kommissionens beslut – Ärende nr NN 48/03

(11)

Under kommissionens granskning stod det klart att klagomålet avsåg genomförandet av den stödordning som kommissionen hade godkänt den 26 november 2003 inom ramen för ärendet om statligt stöd nr NN 48/03 (ex. N. 157/03) med titeln ”Hanteringen för bortskaffande och destruktion av kadaver från jordbruksföretag i regionen Vallonien”. Det ärendet avsåg en stödordning som anmälts av de belgiska myndigheterna och som innebar att belgiska staten skulle ge stöd till jordbruksföretag i form av subventionerade tjänster för att täcka alla kostnader för bortskaffande, förvaring, bearbetning och destruering av döda djur.

(12)

För att beslutet om avslutning av räkenskaperna skulle kunna antas och med beaktande av det nära förestående ikraftträdandet den 1 januari 2004 av gemenskapens riktlinjer för statligt stöd när det gäller TSE-test, döda djur och slaktavfall (nedan kallade TSE-riktlinjerna) (6) åtog sig de belgiska myndigheterna att göra ändringar i stödordningen. Ändringarna var nödvändiga för att uppfylla kraven i TSE-riktlinjerna, närmare bestämt punkt 29. Enligt denna punkt får medlemsstaterna bevilja statligt stöd upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande av döda djur, och upp till 75 % av kostnaderna för destruering av sådana djurkroppar. Den av Belgien anmälda stödordningen uppfyllde inte denna bestämmelse, eftersom stödet enligt den belgiska stödordningen kunde täcka 100 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar.

(13)

Mot bakgrund av skälen 11 och 12 åtog sig de belgiska myndigheterna (skälen 33 och 34 i kommissionens beslut om ärende NN 48/03) att ändra stödordningen så att stödet för att täcka kostnaderna för destruering av djurkroppar från och med den 1 januari 2004 endast skulle uppgå till högst 75 % av utgifterna, i stället för 100 %. De belgiska myndigheterna åtog sig även att senast i mitten av december 2003 styrka för kommissionen att de nödvändiga ändringarna hade förts in i stödordningen.

(14)

På grundval av dessa åtaganden godkände kommissionen stödordningen för en period av fem år från den 31 januari 2002. Den nya tidsfristen löpte ut 31 januari 2007.

II.2   Klagomål

(15)

Den 23 april 2007 mottog kommissionen ett klagomål, där det hävdades att de belgiska myndigheterna åsidosätter TSE-riktlinjerna genom att fortsätta att bevilja stöd upp till 100 % för såväl bortskaffande av döda djur som destruering av djurkroppar.

III.   DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

(16)

Stödordningen i fråga avser en regional åtgärd som syftar till att täcka alla kostnader för tjänster i samband med bortskaffande, transport, förvaring, bearbetning och destruering av döda djur på jordbruksföretag i Vallonien.

(17)

Bortskaffandet av djurkroppar från jordbruksföretagen har organiserats och hanterats genom ett offentligt tjänsteavtal som tilldelats av de regionala myndigheterna. Efter en allmän anbudsinfordran inom Europeiska unionen som offentliggjordes genom ett meddelande om offentlig tjänsteupphandling (7) tilldelades avtalet bolaget SA. Avtalet var indelat i tre separata delar motsvarande de olika tjänster som skulle tillhandahållas:

Insamling av djurkroppar på jordbruksföretagen och transport av dem till en bearbetningsenhet, om möjligt via en uppsamlingsplats eller en mellanförvaringsanläggning.

Bearbetning av djurkroppar, som i sin helhet betraktas som specificerat riskmaterial, samt transport av avfallet från bearbetningen till förbränningsanläggningar.

Fullständig destruering av avfallet från bearbetningen vid särskilda anläggningar.

(18)

SA RENDAC-UDES var det enda bolag som lämnade in anbud inom ramen för anbudsinfordran och dessutom avseende alla tre delarna. Avtalet tilldelades därför detta bolag den 31 januari 2002 för en period av fem år. Enligt uppgifter från de belgiska myndigheterna har avtalet förlängts minst fyra gånger: till och med den 31 december 2007, till och med den 31 december 2008, till och med den 30 juni 2009 och slutligen fram till genomförandet av ett nytt offentligt tjänsteavtal, som enligt de belgiska myndigheterna bör träda i kraft tredje kvartalet 2010.

(19)

Genom den ifrågavarande stödordningen ges stöd till jordbruksföretag. De belgiska myndigheterna har bekräftat att även om stödet ges direkt till bolaget SA RENDAC-UDES i dess egenskap av tjänsteleverantör, för att täcka kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls jordbruksföretagen, är det jordbruksföretagen som erhåller stödet i dess helhet för att täcka alla de kostnader för olika tjänster för insamling, transport, förvaring, bearbetning och destruering som de skulle ha behövt bära om stödordningen inte funnits. De belgiska myndigheterna har även försäkrat att de belopp som betalas direkt till bolaget SA RENDAC-UDES som vederlag för de tjänster som tillhandahålls jordbruksföretagen exakt motsvarar marknadspriset för de utförda tjänsterna.

(20)

Det vallonska avfallskontoret vid det regionala miljöministeriet har i uppgift att betala fakturorna från SA RENDAC-UDES som upprättas på grundval av dels ett schablonbelopp, dels en prisförteckning.

(21)

Inom ramen för granskningen av ärende nummer NN 48/03 bekräftade de belgiska myndigheterna att stödordningen endast avser döda djur på jordbruksföretag i Vallonien. Den avser inte djurkroppar från djurmarknader eller slakterier.

IV.   KOMMISSIONENS BESLUT AV DEN 13 JANUARI 2010

(22)

I sitt beslut av den 13 januari 2010 om att inleda granskningsförfarandet uttryckte kommissionen tvivel om stödordningens förenlighet med Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. Kommissionen ansåg närmare bestämt att de stödåtgärder som syftade till att täcka mer än 75 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar kunde betraktas som oförenliga med den inre marknaden på grundval av TSE-riktlinjerna och Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013 (nedan kallade riktlinjerna för 2007–2013) (8).

(23)

Med beaktande av att kommissionen hade godkänt stödordningen fram till den 31 januari 2007 på villkor att de belgiska myndigheter åtog sig att ändra stödordningen så att villkoren i TSE-riktlinjerna skulle vara uppfyllda från och med den 1 januari 2004 och de belgiska myndigheterna inte har fullgjort dessa åtaganden, drog kommissionen slutsatsen att det stöd som syftade till att täcka mer än 75 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar har missbrukats.

(24)

Kommissionen har följaktligen i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EG) nr 659/1999 i förbindelse med artikel 16 i samma förordning avseende missbruk av stöd beslutat att inleda ett formellt granskningsförfarande och har uppmanat Belgien att lämna sina synpunkter.

V.   KOMMENTARER FRÅN BELGIEN

(25)

I sitt svar av den 12 mars 2010 underrättade Belgien kommissionen om att nödvändiga åtgärder skulle vidtas för att genomföra en ny upphandling avseende ett offentligt tjänsteavtal. Enligt de belgiska myndigheterna bör arbetet med kravspecifikationerna för det framtida tjänsteavtalet vara slutfört senast den 15 april 2010 och tjänsteavtalet bör träda i kraft tredje kvartalet 2010. Fram till dess kommer, enligt de belgiska myndigheterna, det offentliga tjänsteavtal som ingicks den 31 januari 2002 och som har förlängts genom tillägg att tillämpas på samma villkor som de som gällde vid tilldelningen den 31 januari 2002.

(26)

De belgiska myndigheterna har vidare angett att Vallonien i) kommer att begära att principen om stöd av mindre betydelse ska tillämpas för att reglera situationen för jordbruksföretagen under perioden den 1 januari 2004–30 juni 2008, och ii) inom en period av högst tre månader kommer att kräva återbetalning från varje jordbruksföretag av ett belopp som motsvarar 25 % av kostnaderna för bearbetning och destruering av döda djur, beräknade för perioden från den 1 juli 2008 till den dag då det nya offentliga tjänsteavtalet träder i kraft.

(27)

De belgiska myndigheterna har slutligen underrättat kommissionen om att de i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 av den 6 oktober 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn (9) kommer att återkräva stöd av mindre betydelse som har överskridit 3 000 euro under en period på tre år. De belgiska myndigheterna har även bekräftat att det högsta tillåtna beloppet på 3 000 euro har överskridits för 58 jordbruksföretag.

VI.   BEDÖMNING AV STÖDET

VI.1   Förekomst av stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget

(28)

I artikel 107.1 i EUF-fördraget anges att stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

(29)

Dessa villkor är i förevarande ärende uppfyllda när det gäller stödet till förmån för jordbruksföretag. Stödet i fråga beviljas av offentliga organ i Vallonien och ger jordbruksföretagen i Vallonien en fördel genom att undanröja de kostnader för bortskaffande och destruering av djurkroppar som de under normala omständigheter skulle ha behövt bära.

(30)

Enligt domstolens rättspraxis visar enbart det faktum att ett företag får ökad konkurrenskraft i förhållande till konkurrerande företag genom en ekonomisk fördel som det inte skulle ha fått inom ramen för sin vanliga verksamhet att det finns en risk för snedvridning av konkurrensen (10).

(31)

Stöd till företag anses påverka handeln mellan medlemsstaterna när företaget är verksamt på en marknad som är öppen för handel inom Europeiska unionen (11). I den berörda sektorn finns det en betydande intern handel inom Europeiska unionen. Åtgärden kan således påverka handeln mellan medlemsstaterna.

(32)

Mot bakgrund av det ovanstående står det klart att villkoren i artikel 107.1 i EUF-fördraget är uppfyllda, utom när det gäller stöd som omfattas av tillämpningsområdet för lagstiftningen om stöd av mindre betydelse.

VI.1.1   Lagstiftningen om stöd av mindre betydelse

(33)

De belgiska myndigheterna har upprepade gånger angett att de har tillämpat de bestämmelser om stöd av mindre betydelse som är tillämpliga i jordbrukssektorn. Relevanta tillämpliga bestämmelser under den perioden som stödet har betalats ut är förordning (EG) nr 1860/2004 och kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter (12) genom vilken förordning (EG) nr 1860/2004 upphävdes.

(34)

Stöd som uppfyller villkoren i förordning (EG) nr 1860/2004 eller förordning (EG) nr 1535/2007 anses inte uppfylla samtliga villkor i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

(35)

Det bör emellertid preciseras att enligt artikel 3.7 i förordning (EG) nr 1535/2007 om stöd av mindre betydelse får stöd av mindre betydelse inte kumuleras med statligt stöd för samma stödberättigande kostnader, om sådan kumulering leder till en högre stödnivå än den som gäller i varje enskilt fall enligt EU-lagstiftningen. Denna bestämmelse är tillämplig i förevarande ärende: stödet av mindre betydelse (som täcker 25 % av jordbruksföretagens kostnader för destruering av djurkroppar) får inte kumuleras med återstående 75 %, som enligt EU-bestämmelserna (punkt 133 i riktlinjerna för 2007–2013 i förening med artikel 16 d i gruppundantagsförordningen), och som enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (13), kan anses förenligt med artikel 107.3 c i EUF-fördraget.

(36)

Enligt den ordning som inrättades genom förordning (EG) nr 1860/2004 om stöd av mindre betydelse förefaller det däremot som om kumulering av stödet av mindre betydelse och de belopp som täcker 75 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar inte är utesluten. Detta kan man sluta sig till av skäl 7 i förordning (EG) nr 1860/2004, där följande anges: ”Regeln om stöd av mindre betydelse påverkar inte företags möjligheter att få annat statligt stöd som har godkänts av kommissionen eller som omfattas av en gruppundantagsförordning, även för samma projekt.” Naturligtvis måste tillämpningsvillkoren för förordningen och särskilt stödtaket på 3 000 euro iakttas, varför stöd som överskrider tröskeln på 3 000 euro inte kan omfattas av förordning (EG) nr 1860/2004, och detta gäller hela stödbeloppet. Enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1535/2007 är kumulering möjlig fram till sex månader efter det att den förordningen trätt i kraft, dvs. till och med den 30 juni 2008. Efter den dagen ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 1535/2007 tillämpas.

VI.2   Stödets laglighet

(37)

Den stödordning som har godkänts av kommissionen med ärendenummer NN 48/2003 anmäldes och godkändes för perioden den 31 januari 2003–31 januari 2007. Kommissionen konstaterar emellertid att Belgien har fortsatt att tillämpa stödordningen efter den 1 februari 2007 utan att anmäla detta till kommissionen i enlighet med artikel 108.3 i EUF-fördraget. Stödordningen utgör således olagligt statligt stöd efter den 1 februari 2007.

VI.3   Stödets förenlighet

(38)

Enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget kan stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner anses vara förenligt med den gemensamma marknaden, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

(39)

Den ifrågavarande stödordningen avser stöd som ges i form av subventionerade tjänster och täcker alla kostnader för bortskaffande, transport, bearbetning och destruering av döda djur på jordbruksföretag i Vallonien.

(40)

När det gäller perioden den 31 januari 2002–31 december 2003 fastställde kommissionen i sitt beslut i ärende nummer NN 48/03 att stödordningen kunde omfattas av undantaget i artikel 107.3 c i EUF-fördraget. Som det förklarats ovan hade de belgiska myndigheterna emellertid åtagit sig att för perioden efter den 1 januari 2004 göra ändringar i den anmälda stödordningen för att göra den förenlig med TSE-riktlinjerna, som var tillämpliga från och med den 1 januari 2004. De belgiska myndigheterna skulle särskilt se till att stödet endast täckte 75 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar (återstoden av kostnaderna skulle bäras av jordbruksföretagen) och senast i mitten av december 2003 styrka för kommissionen att de nödvändiga ändringarna hade förts in i stödordningen.

(41)

Detta krav angavs i TSE-riktlinjerna, som utgjorde den då tillämpliga lagstiftningen. I punkt 29 i TSE-riktlinjerna angavs följande:

”29.

Från och med den 1 januari 2004 och tills vidare får medlemsstaterna bevilja statligt stöd upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande av döda djur som måste bortskaffas, och upp till 75 % av kostnaderna för destruering av sådana djurkroppar; […]”.

(42)

I punkterna 30 och 31 i TSE-riktlinjerna föreskrevs ett undantag från bestämmelsen om att stödet endast kunde täcka upp till 75 % av kostnaderna för destruering av döda djur:

”30.

Alternativt får medlemsstaterna bevilja statligt stöd upp till 100 % av kostnaderna för avlägsnande och destruering av djurkroppar om stödet finansieras genom en avgift eller genom obligatoriska bidrag som är avsedda att finansiera destruering av sådana djurkroppar, på villkor att sådana avgifter och bidrag begränsas till köttsektorn och åläggs denna direkt.

31.

Medlemsstaterna får bevilja statligt stöd upp till 100 % av kostnaden för avlägsnande och destruering av döda djur om det är obligatoriskt att utföra TSE-test på de döda djuren i fråga.”.

(43)

Det bör påpekas att de belgiska myndigheterna inom ramen för granskningen av ärende nummer NN 48/03 aldrig gjorde gällande att ett av dessa undantag kunde vara tillämpligt.

(44)

TSE-riktlinjerna upphävdes den 1 januari 2007, såsom det anges i punkt 194 c i riktlinjerna för 2007–2013. I enlighet med punkt 134 i riktlinjerna för 2007–2013 kommer kommissionen att förklara att statligt stöd för TSE-test och för avlivade eller självdöda djur är förenligt med artikel 108.3 c i EUF-fördraget om det uppfyller samtliga villkor i artikel 16 i förordning (EG) nr 1857/2006.

(45)

Artikel 16 i förordning (EG) nr 1857/2006 ändrar inte i sak bedömningen av det stöd som beviljats för bortskaffande och destruering av döda djur. Liksom i TSE-riktlinjerna föreskrivs i artikel 16.1 d i förordningen att stöd på upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande av avlivade eller självdöda djur, och 75 % av kostnaderna för destruering av sådana djurkroppar betraktas som förenligt med den inre marknaden. I artikel 16.1 e och f föreskrivs möjligheten att i stället för ett tak på 75 % tillämpa en stödnivå på 100 % i följande fall: i) om stödet finansieras via avgifter eller obligatoriska bidrag till finansieringen av destrueringen av sådana djurkroppar, förutsatt att sådana avgifter eller bidrag är begränsade till och direkt påläggs köttsektorn, eller ii) om det är obligatoriskt att utföra TSE-test på djuren i fråga.

(46)

Eftersom de nya bestämmelserna (riktlinjerna för 2007–2013 och förordning (EG) nr 1857/2006) inte i sak har ändrat situationen jämfört med de tidigare bestämmelserna (TSE-riktlinjerna), bör bedömningen av ärendet mot bakgrund av de tillämpliga EU-bestämmelserna vara den samma för hela den berörda perioden (dvs. från och med den 1 januari 2004 fram till i dag).

(47)

Som det har betonats ovan åtog sig de belgiska myndigheterna inom ramen för granskningen av ärende nummer NN 48/03 att göra ändringar i stödordningen så att stödet för att täcka kostnaderna för destruering av djurkroppar inte skulle överstiga 75 % av nämnda kostnader från och med den 1 januari 2004. Under granskningen av förevarande ärende har de belgiska myndigheterna dock inte förnekat att de har underlåtit att göra de ändringar i den statliga stödordningen som de hade åtagit sig.

(48)

Vidare har de belgiska myndigheterna inom ramen för detta ärende upprepade gånger (t.ex. i en skrivelse av den 27 november 2008) hävdat att det andra av de undantag som nämns i skäl 42 de facto är tillämpligt och att stödet kan täcka upp till 100 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar. Enligt de belgiska myndigheterna motiveras undantaget av den omständigheten att det var obligatoriskt att utföra TSE-test på alla döda djur (punkt 31 i TSE-riktlinjerna och artikel 16.1 f i förordning (EG) nr 1857/2006). Inga uppgifter som styrker detta påstående har emellertid lämnats in.

(49)

Det huvudsakliga argument som Belgien har anfört till stöd för sitt påstående är att skyldigheten att utföra dessa test föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (14). Detta argument kan emellertid inte godtas. Enligt den förordningen är de vallonska myndigheterna nämligen skyldiga att utföra TSE-test på döda djur enligt följande:

Mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2008, på alla döda nötkreatur på jordbruksföretagen som är äldre än 24 månader.

Från och med den 1 januari 2009, på alla döda nötkreatur på jordbruksföretagen som är äldre än 48 månader. En medlemsstat får emellertid besluta att fortsätta att utföra test på yngre nötkreatur som är mellan 24 och 48 månader.

(50)

Skyldigheten att utföra test föreligger följaktligen endast för djur från en viss ålder (24 månader för perioden den 1 juli 2001–31 december 2008 och 48 månader efter denna period). Vad som är ännu viktigare är att denna skyldighet endast gäller nötkreatur. Det är inte obligatoriskt att utföra TSE-test på döda djur av andra arter på jordbruksföretagen (svin, hästar, fjäderfän etc.). Av de uppgifter som lämnats av de belgiska myndigheterna (skrivelse av den 27 november 2008) framgår att antalet djurkroppar för vilka detta undantag eventuellt skulle kunna tillämpas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 999/2001 motsvarar mindre än 20–25 % av de totalkostnader som uppkommit för döda djur som hanterats inom ramen för tjänsteavtalet. Endast de kostnader som har ett absolut samband med den skyldighet att utföra TSE-test som föreskrivs i förordning nr 999/2001 kan således betraktas som förenliga, förutsatt att det är möjligt att exakt fastställa kostnaderna.

(51)

Kommissionen konstaterar även att det första undantaget, enligt vilket kostnader för bortskaffande och destruering av djurkroppar kan täckas upp till 100 % via avgifter eller obligatoriska bidrag inom köttsektorn, inte är tillämpligt i förevarande ärende. De belgiska myndigheterna har aldrig åberopat detta undantag och har inte heller lagt fram något som visar motsatsen.

(52)

Mot bakgrund av det ovanstående drar kommissionen slutsatsen att det stöd som syftar till att täcka mer än 75 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar inte är förenligt med den inre marknaden enligt TSE-riktlinjerna eller riktlinjerna för 2007–2013, med undantag för kostnader som direkt kan knytas till hanteringen av djurkroppar för vilka det föreligger en skyldighet att utföra TSE-test.

(53)

Med beaktande av den omständigheten att kommissionen har godkänt stödordningen till och med den 31 januari 2007 på grundval av de belgiska myndigheternas åtaganden att göra ändringar i stödordningen för att uppfylla kraven i TSE-riktlinjerna från och med den 1 januari 2004, och eftersom de nämnda myndigheterna inte har uppfyllt dessa åtaganden, drar kommissionen slutsatsen att det stöd som getts för åtgärderna och som var avsett att täcka mer än 75 % av kostnaderna för destruering av djurkroppar har missbrukats, åtminstone när det gäller stöd som inte varit avsett att kompensera för skyldigheten att utföra TSE-test.

(54)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999 ska olagligt statligt stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden återkrävas från mottagarna. Detta mål är uppnått när mottagarna, dvs. de företag som är de faktiska mottagarna av stödet, har återbetalat stödet i fråga samt eventuell dröjsmålsränta.

(55)

Detta beslut bör genomföras med omedelbar verkan, särskilt när det gäller återkrav av alla de enskilda stöd som beviljats enligt stödordningen, med undantag för stöd som har beviljats för särskilda projekt som när det beviljades uppfyllde samtliga villkor i förordningen om stöd av mindre betydelse, eller i undantagsbestämmelserna enligt artiklarna 1 och 2 i rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (15), eller i en stödordning som godkänts av kommissionen.

VII.   SLUTSATSER

(56)

Kommissionen konstaterar att Belgien olagligen har genomfört stödet i fråga i strid med artikel 108.3 i EUF-fördraget. Eftersom stödet delvis är oförenligt med den inre marknaden, bör Belgien avsluta det och återkräva de belopp som redan har utbetalats till stödmottagarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det statliga stöd som Belgien har genomfört till förmån för jordbrukare i Vallonien för att täcka kostnaderna för bortskaffande och destruering av döda djur på jordbruksföretag i Vallonien är delvis oförenligt med den inre marknaden.

2.   Endast den del av stödet som uteslutande syftar till att kompensera för jordbrukarnas skyldighet att utföra TSE-test i enlighet med förordning nr 999/2001 är förenlig, förutsatt att det är möjligt att exakt fastställa kostnaderna.

Artikel 2

Belgien ska upphäva den stödordning som avses i artikel 1.

Artikel 3

De stöd som har beviljats enligt den stödordning som avses i artikel 1 i detta beslut utgör inte stöd, om de vid tidpunkten för beviljandet uppfyllde villkoren i en förordning som antagits i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 994/98 och som var tillämplig vid tidpunkten i fråga.

Artikel 4

De enskilda stöd som har beviljats enligt den stödordning som avses i artikel 1 i detta beslut och som vid den tidpunkt när de beviljades uppfyllde villkoren i en förordning som antagits i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 994/98 eller i någon annan godkänd stödordning är förenliga med den inre marknaden upp till den högsta tillåtna stödnivån för den typen av stöd.

Artikel 5

1.   Om inte annat anges i artikel 1.2 och artiklarna 3 och 4 ska Belgien vidta alla nödvändiga åtgärder för att från stödmottagarna återkräva det oförenliga stöd som avses i artikel 1 och som olagligen har betalats ut.

2.   Återkravet ska ske utan dröjsmål och i enlighet med förfarandena i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa förfaranden gör det möjligt att omedelbart och effektivt verkställa detta beslut. Det återbetalningspliktiga stödet inbegriper ränta från den dag då stödet kom mottagaren till godo fram till den dag då det återbetalas. Räntan ska beräknas på grundval av den referensränta som används vid beräkningen av bidragsekvivalenten inom ramen för regionalstöd.

Artikel 6

Belgien ska inom två månader från delgivningen av detta beslut underrätta kommissionen om vilka åtgärder som har vidtagits för att följa beslutet.

Belgien ska informera kommissionen om hur de nationella åtgärderna för att verkställa detta beslut fortskrider fram till dess att det stöd som avses i artikel 1 är helt återbetalt. Belgien ska på kommissionens begäran omgående lämna alla uppgifter om de åtgärder som redan har vidtagits eller som planeras för att rätta sig efter detta beslut samt detaljerade uppgifter om de stödbelopp och räntebelopp som redan har återkrävts från stödmottagarna.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2010.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget ersatts av artikel 107 respektive artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Innehållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat. I detta beslut bör hänvisningar till artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget i förekommande fall förstås som hänvisningar till artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget.

(2)  EGT L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT C 191, 15.7.2010, s. 12.

(4)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(5)  EUT L 140, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EGT C 324, 24.12.2002, s. 2.

(7)  EGT S 156, 16.8.2001.

(8)  EUT C 319, 27.12.2006, s. 1.

(9)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 4.

(10)  Domstolens dom av den 17 september 1980 i mål C-730/79, Philip Morris Holland BV mot Europeiska gemenskapernas kommission (REG 1980, s. 2671).

(11)  Se särskilt domstolens dom av den 13 juli 1988 i mål C-102/87, Franska republiken mot Europeiska gemenskapernas kommission (REG 1988, s. 4067).

(12)  EUT L 337, 21.12.2007, s. 35.

(13)  EUT L 358, 16.12.2006, s. 3.

(14)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(15)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 december 2010

om anpassningen av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas från och med den 1 augusti 2009, den 1 september 2009, den 1 oktober 2009, den 1 november 2009, den 1 december 2009 och den 1 januari 2010 på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer

(2010/790/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 336,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EU) nr 768/2010 (2) fastställdes, i enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till dessa tjänsteföreskrifter, de korrigeringskoefficienter som med verkan från den 1 juli 2009 ska tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer.

(2)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna bör, med verkan från och med den 1 augusti 2009, den 1 september 2009, den 1 oktober 2009, den 1 november 2009, den 1 december 2009 och den 1 januari 2010, vissa av dessa korrigeringskoefficienter anpassas, eftersom förändringen i levnadskostnaderna enligt den statistik som kommissionen förfogar över, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och motsvarande växelkurs, för vissa tredjeländer har visat sig vara större än 5 % sedan korrigeringskoefficienterna senast fastställdes.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De korrigeringskoefficienter som ska tillämpas på löner i tjänstgöringslandets valuta till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska unionen som tjänstgör i tredjeländer har anpassats för vissa länder som anges i bilagan. Bilagan innehåller sex månadstabeller som visar vilka länder som berörs och vilka datum som gäller för vart och ett av dem (den 1 augusti 2009, den 1 september 2009, den 1 oktober 2009, den 1 november 2009, den 1 december 2009 och den 1 januari 2010).

Enligt genomförandebestämmelserna till budgetförordningen ska de växelkurser som gäller vid de datum som anges i första stycket användas vid beräkningen av dessa löner.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Catherine ASHTON

Vice ordförande


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 228, 31.8.2010, s. 1.


BILAGA

AUGUSTI 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

augusti 2009

Växelkurs

augusti 2009 (1)

Korrigeringskoefficient

augusti 2009 (2)

Eritrea (3)

11,28

21,6903

52,0

Georgien

1,919

2,3805

80,6

Ghana (4)

1,009

2,0935

48,2

Indonesien (Jakarta) (5)

10 091

13 989,6

72,1

Indonesien (Banda Aceh) (6)

7 989

13 989,6

57,1

Liberia (4)

USD 1,265

USD 1,4053

90,0

Moldavien

9,558

15,9211

60,0

Montenegro

0,6456

1

64,6

Serbien (Belgrad) (4)

65,28

93,045

70,2

Sudan (Khartum) (7)

1,93

3,55881

54,2


SEPTEMBER 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

september 2009

Växelkurs

september 2009 (8)

Korrigeringskoefficient

september 2009 (9)

Egypten (11)

3,272

7,9632

41,1

Gambia (12)

24,07

38,05

63,3

Guinea (Conakry)

4 456

6 793,48

65,6

Kazakstan (Astana) (11)

154,2

215,54

71,5

Sierra Leone

3 745

5 088,7

73,6

Sudan (Khartum) (10)

2,035

3,63297

56,0

Östtimor (13)

USD 1,008

USD 1,4364

70,2

Venezuela (14)

2,94

3,08826

95,2


OKTOBER 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

oktober 2009

Växelkurs

oktober 2009 (15)

Korrigeringskoefficient

oktober 2009 (16)

Albanien

89,99

134,994

66,7

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (18)

39,56

61,4321

64,4

Australien (18)

1,693

1,669

101,4

Kambodja

4 435

6 186,5

71,7

Kroatien

6,345

7,2708

87,3

Eritrea (17)

12,34

22,4703

54,9

Guinea-Bissau

644,7

655,957

98,3

Mali

593,6

655,957

90,5

Nya Kaledonien

141,4

119,332

118,5

Uganda

1 965

2 839,77

69,2

Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) (19)

USD 1,663

USD 1,45490

114,3

Sri Lanka (18)

107,3

169,169

63,4

Tajikistan

3,715

6,3745

58,3

Tanzania

1 287

1 894,85

67,9

Thailand

28,36

48,906

58,0

Turkiet (19)

1,742

2,168

80,4

Ukraina

7,579

11,746

64,5

Zambia (19)

3 830

6 820,88

56,2


NOVEMBER 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

november 2009

Växelkurs

november 2009 (20)

Korrigeringskoefficient

november 2009 (21)

Algeriet

74,7

107,642

69,4

Egypten (23)

3,544

8,26565

42,9

Indonesien (Banda Aceh) (22)

8 536

14 188,1

60,2

Israel

5,351

5,5483

96,4

Kazakstan (Almaty)

172

226,55

75,9

Kazakstan (Astana) (23)

162,9

226,55

71,9

Kirgizistan

48,82

64,4757

75,7

Laos (25)

9 584

12 734

75,3

Libanon

1 638

2 229,29

73,5

Nepal (25)

79,66

111,64

71,4

Ryssland

40,41

43,1957

93,6

Tchad

751,4

655,957

114,6

Venezuela (24)

3,172

3,17543

99,9


DECEMBER 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

december 2009

Växelkurs

december 2009 (26)

Korrigeringskoefficient

december 2009 (27)

Saudiarabien

4,174

5,5885

74,7

Kongo (Brazzaville)

725

655,957

110,5

Kuba

USD 1,105

USD 1,4918

74,1

Eritrea (28)

13,43

22,8273

58,8

Gambia (31)

25,54

40,1

63,7

Ghana (29)

1,069

2,155

49,6

Guatemala

8,18

12,3745

66,1

Haiti

60,46

64,591

93,6

Salomonöarna

10,68

11,7695

90,7

Indien

38,84

69,5925

55,8

Liberia (29)

USD 1,38

USD 1,4918

92,5

Madagaskar

2 140

2 907,57

73,6

Malaysia

3,289

5,0587

65,0

Malawi

158,9

213,936

74,3

Paraguay

4 341

7 186,56

60,4

Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) (32)

USD 1,772

USD 1,4918

118,8

Serbien (Belgrad) (29)

69,83

94,412

74,0

Sudan (Khartum) (30)

2,19

3,52542

62,1

Surinam

1,92

4,18

45,9

Turkiet (32)

1,831

2,283

80,2

Vietnam

12 873

29 495,2

43,6

Zambia (32)

4 038

6 974,14

57,9


JANUARI 2010

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

januari 2010

Växelkurs

januari 2010 (33)

Korrigeringskoefficient

januari 2010 (34)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (38)

37,26

61,447

60,6

Argentina

3,219

5,4559

59,0

Australien (38)

1,596

1,6036

99,5

Etiopien

14,33

18,2782

78,4

Indonesien (Jakarta) (35)

9 550

13 511,5

70,7

Island

144,5

180,96

79,9

Kosovo (Pristina)

0,5854

1

58,5

Laos (39)

8 875

12 174

72,9

Libyen

1,018

1,7683

57,6

Nepal (39)

74

107,83

68,6

Niger

593,3

655,957

90,4

Samoa

2,891

3,61939

79,9

Sri Lanka (38)

114,1

163,139

69,9

Östtimor (36)

USD 1,083

USD 1,4338

75,5

Venezuela (37)

3,357

3,0788

109,0


(1)  1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där US-dollar används).

(2)  Bryssel = 100.

(3)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: augusti, oktober och december.

(4)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti och december.

(5)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti 2009 och januari 2010.

(6)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti och november.

(7)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: augusti, september och december.

(8)  1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där US-dollar används).

(9)  Bryssel = 100.

(10)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: augusti, oktober och december.

(11)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti och december.

(12)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti 2009 och januari 2010.

(13)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: september 2009 och januari 2010.

(14)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: september och november 2009 samt januari 2010.

(15)  1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där US-dollar används).

(16)  Bryssel = 100.

(17)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: augusti, oktober och december.

(18)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: oktober 2009 och januari 2010.

(19)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: oktober och december.

(20)  1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där US-dollar används).

(21)  Bryssel = 100.

(22)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti och november.

(23)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: september och november.

(24)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: september och november 2009 samt januari 2010.

(25)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: november 2009 och januari 2010.

(26)  1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där US-dollar används).

(27)  Bryssel = 100.

(28)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: augusti, oktober och december.

(29)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti och december.

(30)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: augusti, september och december.

(31)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: september och december.

(32)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: oktober och december.

(33)  1 euro = x enheter i den nationella valutan (utom Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo och Östtimor, där US-dollar används).

(34)  Bryssel = 100.

(35)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: augusti 2009 och januari 2010.

(36)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: september 2009 och januari 2010.

(37)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas tre gånger: september och november 2009 samt januari 2010.

(38)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: oktober 2009 och januari 2010.

(39)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: november 2009 och januari 2010.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/55


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2010

om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007

(omarbetning)

[delgivet med nr K(2010) 8434]

(2010/791/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 121.b i jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 88/566/EEG av den 28 oktober 1988 om upprättande av en förteckning över produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87 (2) har genomgått genomgripande ändringar (3). Eftersom nya ändringar kommer att göras, bör beslutet av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Genom förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs principen att beteckningarna mjölk och mjölkprodukter inte får användas för andra produkter än de som upptas i punkt II i bilaga XII till den förordningen. Ett undantag från denna princip är beteckningen på produkter vars beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller beteckningar som uppenbarligen används för att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten.

(3)

Medlemsstaterna måste till kommissionen i en vägledande förteckning meddela vilka produkter som enligt deras bedömning ska betraktas som sådana undantag inom deras territorier. En förteckning över dessa produkter bör upprättas med utgångspunkt i de vägledande förteckningar som medlemsstaterna överlämnat. I förteckningen bör de aktuella produkterna betecknas i enlighet med deras traditionella bruk på unionens olika språk, så att dessa namn blir användbara i samtliga medlemsstater, under förutsättning att villkoren uppfylls i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (4).

(4)

Förteckningen kan kompletteras i enlighet med artikel 121 b i i förordning (EG) nr 1234/2007.

(5)

Till följd av de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen 2004 och 2007 har vissa av de nya medlemsstaterna lämnat in förteckningar över produkter som enligt deras bedömning uppfyller kriterierna för ovannämnda undantag. Förteckningen i bilaga I till detta beslut bör därför kompletteras genom att de aktuella produktnamnen som kan omfattas av undantag läggs till på de relevanta språken.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De produkter inom unionens territorium som motsvarar de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till förordning (EG) nr 1234/2007 upptas i förteckningen i bilaga I till detta beslut.

Artikel 2

Beslut 88/566/EEG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2010.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 310, 16.11.1988, s. 32.

(3)  Se bilaga II.

(4)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.


BILAGA I

Förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till förordning (EG) nr 1234/2007

ES

Leche de almendras

DA

 

Kakaosmør

 

Mandelsmør

 

Jordnøddesmør

 

Kokosmælk

 

Flødeboller

 

»… fromage«

använd i benämningen på en fruktbaserad efterrätt som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (till exempel citronfromage)

 

Smørtyve

 

Ostekiks

 

Osterejer

 

Flødetablet

 

Flødefodbolde

 

Flødemint

 

Flødekaramel

DE

 

Kokosmilch

 

Liebfrau(en)milch

 

Fischmilch

 

Milchner

 

Butterbirne

 

Rahmapfel

 

Butterbohne

 

Butterkohl

 

Butterpilz

 

Milchbrätling

 

Buttersalat

 

Erdnussbutter

 

Kakaobutter

 

Fleischkäse

 

Leberkäse

 

Käseklee

 

Butterhäuptel

 

Butterschnitzel

 

Faschiertes Butterschnitzel

 

Milchmargarine

 

Margarinestreichkäse

EL

 

Βούτυρο κακάου

 

Φρουτόκρεμα

 

Κρέμα αραβοσίτου

 

Κρέμα κάστανου

 

Νουκρέμα

EN

 

Coconut milk

 

”Cream …” eller ”Milk …”

använd i benämningen på en alkoholhaltig dryck som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (till exempel cream sherry, milk sherry)

 

Cream soda

 

Cream filled biscuits (till exempel custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, osv.)

 

Cream filled sweets or chocolates (till exempel peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

 

Cream crackers

 

Salad cream

 

Creamed coconut och andra liknande frukt-, nöt- och grönsaksprodukter där uttrycket ”creamed” är betecknande för produktens karakteristiska konsistens

 

Cream of tartar

 

Cream eller creamed soups (till exempel cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken, osv.)

 

Horseradish cream

 

Ice-cream

 

Jelly cream

 

Table cream

 

Cocoa butter

 

Shea butter

 

Nut butters (till exempel peanut butter)

 

Butter beans

 

Butter puffs

 

Fruit cheese (till exempel lemon cheese, Damson cheese)

FR

 

Lait d’amande

 

Lait de coco

 

«Crème …»

använd i benämningen på en soppa som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (till exempel crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, osv.)

 

«Crème …»

använd i benämningen på alkoholhaltiga drycker som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (till exempel crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, osv.)

 

«Crème …»

använd i benämningen på köttberedningar (till exempel crème de foie de volaille, pâté crème, osv.)

 

Crème de maïs

 

Crème de riz

 

Crème d’avoine

 

Crème d’anchois

 

Crème d’écrevisses

 

Crème de pruneaux, crème de marron (crème d’autres fruits à coque)

 

Crème confiseur

 

Beurre de cacao

 

Beurre de cacahouète

 

Fromage de tête

 

Haricot beurre

 

Beurré Hardy

IT

 

Latte di mandorla

 

Burro di cacao

 

Latte di cocco

 

Fagiolini al burro

HU

 

Vajretek

 

Gyümölcssajt (pl. birsalmasajt)

 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt

 

Haltej

 

Kakaóvaj

 

Kókusztej

 

Mogyoróvaj

 

Vajbab

 

Vajkörte

NL

 

Pindakaas

 

Hoofdkaas

 

Cacaoboter

 

Leverkaas

 

Hamkaas

 

Tongkaas

 

Nierkaas

 

Kokosmelk

 

„… crème”

använd i benämningar för soppa som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (till exempel groentencrème, tomatencrème, aspergecrème, osv.)

 

„… crème”

använd i benämningar på alkoholhaltig dryck som inte innehåller mjölk eller andra mjölkprodukter eller imitationer av mjölk eller mjölkprodukter (till exempel cassiscrème, frambozencrème, cacaocrème, bananencrème, osv.)

 

Crèmevulling

 

Levercrème

 

Boterbonen

PL

Ser jabłeczny

PT

 

Leite de coco

 

Manteiga de cacau

 

Manteiga de amendoim

 

Queijo doce de Tomar

 

Queijinho de sal

SL

Mesni sir

SK

 

Arašidové maslo

 

Fazul’a maslová (maslovka)

 

Kakaové maslo

 

Kokosové mlieko

 

Masliak

 

Maslová hruška (maslovka)

 

Pečeňový syr

 

Vtáčie mlieko

FI

 

Kaakaovoi

 

Maapähkinävoi

 

Voileipäkeksi

 

Voitatti

 

Voileipäkakku

SV

 

Jordnötssmör

 

Kakaosmör

 

Smörsopp

 

Kokosmjölk

 

Ostkex

 

Margarinost

 

Smördeg


BILAGA II

Det upphävda beslutet och dess ändringsrättsakt

Kommissionens beslut 88/566/EEG

(EGT L 310, 16.11.1988, s. 32)

Kommissionens beslut 98/144/EG

(EGT L 42, 14.2.1998, s. 61)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Beslut 88/566/EEG

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/60


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2010

om förlängning av övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark i Ungern

(Text av betydelse för EES)

(2010/792/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt bilaga X kapitel 3 punkt 2,

med beaktande av Ungerns begäran, och

av följande skäl:

(1)

I anslutningsakten från 2003 föreskrivs att Ungern, enligt de villkor som fastställs i akten, under en sjuårsperiod efter anslutningen, vilken löper ut den 30 april 2011, får fortsätta att förbjuda fysiska personer som inte är bosatta i Ungern eller är ungerska medborgare och juridiska personer att förvärva jordbruksmark. Detta är ett tidsbegränsat undantag från den fria rörligheten för kapital som fastställs i artiklarna 63 och 66 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Övergångsperioden kan bara förlängas med ytterligare tre år.

(2)

Ungern begärde den 10 september 2010 att övergångsperioden för förvärv av jordbruksmark förlängs med tre år.

(3)

Den främsta orsaken till att övergångsperioden beviljades var behovet av att säkra de samhällsekonomiska villkoren för jordbruksverksamhet till följd av införandet av den inre marknaden och övergången till den gemensamma jordbrukspolitiken i Ungern. Framför allt var syftet att minska farhågorna för de eventuella konsekvenserna för jordbrukssektorn av en liberalisering av förvärvet av jordbruksmark till följd av de stora skillnaderna vad gäller markpriser och inkomster jämfört med Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike (nedan kallade EU-15). Syftet med övergångsperioden var också att förenkla privatiseringsförfarandet och återlämnandet av jordbruksmark till jordbrukare. Redan i sin rapport av den 16 juli 2008 om En översyn av övergångsbestämmelser om förvärv av jordbruksfastigheter, som fastställs i anslutningsfördraget från 2003, (nedan kallad halvtidsöversynen) betonade kommissionen nödvändigheten av att detta förfarande skulle vara slutfört vid utgången av den fastställda övergångsperioden (1).

(4)

Trots en ökad konvergens mellan markpriserna i Ungern och priserna inom EU-15 efter Ungerns EU-anslutning, är enligt uppgift från Ungern, den genomsnittliga skillnaden i markpriser fortfarande i storleksordningen 3–20. Fullständig konvergens i fråga om markpriser var inte förväntad eller ansågs inte ens som ett nödvändigt villkor för att avsluta övergångsperioden. De betydande prisskillnaderna mellan Ungern och EU-15 är dock av en sådan storleksordning att de fortfarande kan utgöra ett hinder för en friktionsfri utveckling mot priskonvergens. Samtidigt minskade inkomstskillnaderna mellan ungerska jordbruksanställda och jordbrukare och inkomsterna inom denna sektor i EU-15, men det finns fortfarande skillnader. Enligt uppgifter från Eurostat har den ungerska jordbrukssektorn drabbats relativt hårt av den pågående finansiella och ekonomiska krisen. Realinkomsten för ungerska jordbruksarbetare föll under 2009 snabbast i EU (cirka 30 % jämfört med genomsnittliga 12 % i EU). Låga inkomster har varit kopplade till sämre kreditvillkor än i de flesta EU-15-länder, både vad gäller de nominella räntesatserna och de krediter som funnits tillgängliga för jordbrukare. Det efter Ungerns anslutning förväntade ökade antalet nya finansiella institut från EU-15 i Ungern har på grund av den finansiella och ekonomiska krisen inte kommit till stånd.

(5)

Även om återlämningsförfarandet fortskridit under övergångsperioden har det uppstått problem framför allt sedan 2008 vilket är anledningen till att det ännu inte slutförts. Samma tendens har kunnat konstaterats när det gäller privatiseringen av jordbruksmark. Osäkerhet i fråga om äganderätt och otillräckliga krediter och försäkringsmöjligheter för jordbrukare försvagar ytterligare den ungerska marknaden för jordbruksmark och utgör fortfarande ett hinder för att den ska fungera på tillfredsställande sätt.

(6)

Med hänsyn till detta kan man förvänta sig att priserna på jordbruksmark i Ungern kommer att utsättas för ytterligare tryck om restriktionerna hävs den 1 maj 2011 – vilket de ungerska myndigheterna tror. Med beaktande av det stora antalet aktörer, den mycket uppsplittrade ägarstrukturen på den ungerska marknaden för jordbruksmark – som inte nämnvärt förändrats sedan anslutningen – och det stora antalet arrenden skulle konsekvenserna sannolikt bli kännbara inom hela jordbrukssektorn. Således finns det en risk för allvarliga störningar inom den ungerska marknaden för jordbruksmark då övergångsperioden löper ut.

(7)

En förlängning på tre år av den övergångsperiod som avses i anslutningsakten, bilaga X kapitel 3 punkt 2 bör således beviljas.

(8)

För att kunna förbereda marknaden fullt ut för liberaliseringen är det också fortsättningsvis av yttersta vikt, även i ett ogynnsamt ekonomiskt klimat, att se till att förbättringar åstadkoms vad gäller kredit- och försäkringsmöjligheter för jordbrukare samt att återlämning och privatisering av jordbruksmark fortsätter under övergångsperioden, vilket poängteras i halvtidsöversynen.

(9)

Ökat tillflöde av utländskt kapital till marknaden för jordbruksmark i Ungern kan också medföra eventuella fördelar för denna marknad. Ökade utländska investeringar i den ungerska jordbrukssektorn skulle, enligt halvtidsöversynen, även få betydande långtidskonsekvenser för kapital- och kunskapstillgången, för det sätt på vilket jordbruksmarknaden fungerar och på jordbruksproduktiviteten. En successiv minskning av restriktionerna vad gäller utländskt ägande under övergångsperioden skulle också bidra till att förbereda den ungerska marknaden inför en fullständig liberalisering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den övergångsperiod för förvärv av jordbruksmark i Ungern som avses i anslutningsakten från 2003, bilaga X kapitel 3 punkt 2, ska förlängas till och med den 30 april 2014.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  KOM(2008) 461 slutlig av den 16 juli 2008.


21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/62


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2010

om ändring av beslut 2005/1/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien vad gäller presentationen av sådana slaktkroppar

[delgivet med nr K(2010) 9187]

(Endast den tjeckiska texten är giltig)

(2010/793/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (1), särskilt artikel 43 m jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2005/1/EG (2) godkändes sex metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien.

(2)

Den 23 februari 2010 begärde Tjeckien kommissionens godkännande för att föreskriva en annan presentation av slaktkroppar av gris än den standardpresentation som anges i punkt B.III första stycket i bilaga V till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

I enlighet med punkt B.III andra stycket i bilaga V till förordning (EG) nr 1234/2007 kan medlemsstaterna tillåtas att föreskriva en annan presentation av slaktkroppar av gris än den standardpresentation som anges i första stycket, om normal marknadspraxis på deras territorium avviker från den standardpresentationen. I begäran specificerades att det inom tjeckiskt territorium är marknadspraxis att slaktkroppar av gris presenteras utan att istret tagits bort. Denna presentation, som avviker från standardpresentationen, bör därför godkännas i Tjeckien.

(4)

För att prisnoteringar för slaktkroppar av gris ska kunna fastställas på ett enhetligt sätt bör den avvikande presentationen beaktas genom att vikten i sådana fall justeras i förhållande till vikten vid standardpresentation.

(5)

Beslut 2005/1/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

I direktiv 2005/1/EG ska följande artikel 1a införas:

”Artikel 1a

Utan hinder av den standardpresentation som avses i punkt B.III första stycket i bilaga V till förordning (EG) nr 1234/2007, får slaktkroppar av gris i Tjeckien presenteras utan att istret tagits bort innan de vägs och klassificeras. Vid sådan presentation ska den registrerade slaktkroppens vikt före kylning justeras enligt följande formel:

slaktkroppens vikt före kylning = 1,65651 + 0,96139 × vikten av slaktkroppen med ister.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2010.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 1, 4.1.2005, s. 8.


RIKTLINJER

21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/63


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 13 december 2010

om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden

(ECB/2010/30)

(2010/794/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1 och 14.3, jämförda med artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 18.2 och artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att förverkliga en gemensam penningpolitik krävs definitioner av de instrument och förfaranden som används av Eurosystemet, bestående av de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade deltagande medlemsstater) och Europeiska centralbanken (ECB), så att tillämpningen av penningpolitiken kan bli enhetlig i alla deltagande medlemsstater.

(2)

ECB har befogenhet att fastställa de riktlinjer som behövs för att genomföra Eurosystemets penningpolitik och de nationella centralbankerna är skyldiga att följa dessa riktlinjer.

(3)

Riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1) bör ändras för att spegla förändringar i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem, särskilt vad gäller a) nya urvalskriterier för egen användning av andra täckta bankobligationer än enligt UCITS-direktivet med lån avseende kommersiella fastigheter som bakomliggande tillgångar, b) godtagande av inlåning med fast löptid som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer och intradagskredit, samt c) ändringar av tillägg 5 i bilaga I p.g.a. att Estland inför euron den 1 januari 2011 och p.g.a. att namnet för Central Bank and Financial Services Authority of Ireland har ändrats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av bilaga I

Bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

Artikel 2

Kontroll

1.   De nationella centralbankerna ska senast den 31 december 2010 närmare informera ECB om de texter och åtgärder de avser anta för att genomföra punkterna 1, 3 och 4 i bilagan till denna riktlinje.

2.   De nationella centralbankerna ska senast den 8 januari 2011 närmare informera ECB om de texter och åtgärder de avser anta för att genomföra punkt 2 i bilagan till denna riktlinje.

Artikel 3

Ikraftträdande

1.   Denna riktlinje träder i kraft den andra dagen efter det att den har antagits.

2.   Punkterna 1, 3 och 4 i bilagan till denna riktlinje ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

3.   Punkt 2 i bilagan till denna riktlinje ska tillämpas från och med den 1 februari 2011.

Artikel 4

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 13 december 2010.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 6.2.2 ska första stycket ersättas med följande:

”Tre typer av icke omsättbara tillgångar är godtagbara som säkerheter i det gemensamma ramverket för godtagbara tillgångar: inlåning med fast löptid från godkända motparter, kreditfordringar och icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) (1).

2.

Avsnitt 6.2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Sjunde stycket (femte stycket under rubriken ”Regler för att använda godtagbara tillgångar”) ska ersättas med följande:

”Ovannämnda bestämmelser om nära förbindelser gäller inte a) nära förbindelser mellan motparten och en offentlig EES-myndighet med rätt att ta ut skatt eller i de fall där ett skuldinstrument garanteras av en offentlig EES-myndighet med rätt att ta ut skatt, b) täckta bankobligationer som emitterats i enlighet med kriterierna som fastställts i artikel 22.4 i UCITS-direktivet, c) fall där skuldförbindelser skyddas av särskilda juridiska skyddsmekanismer jämförbara med dem i b som i fallet med i) icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) som inte är värdepapper eller ii) strukturerade täckta bankobligationer med bostadslån som underliggande tillgångar eller strukturerade täckta bankobligationer med inteckningslån i kommersiella fastigheter som underliggande tillgångar, dvs. vissa täckta bankobligationer som enligt Europeiska kommissionen inte följer UCITS-direktivet, som uppfyller samtliga kriterier för värdepapper med bakomliggande tillgångar enligt avsnitt 6.2 och 6.3 samt följande tilläggskriterier (2):

när det gäller strukturerade täckta bankobligationer med bostadslån som underliggande tillgångar:

Alla bostadslån som utgör underliggande tillgångar för strukturerade täckta bankobligationer ska vara denominerade i euro; emittenten (samt gäldenären och borgensmannen, om dessa är juridiska personer) ska ha sitt säte i en medlemsstat, de underliggande tillgångarna ska finnas i en medlemsstat och tillämplig lag för lånet ska vara lagstiftningen i en medlemsstat.

Bostadslån är godtagbara för säkerhetspoolen för relevanta strukturerade täckta bankobligationer om de garanteras genom en godtagbar garanti eller säkras genom en inteckning. En godtagbar garanti ska vara realiserbar inom 24 månader vid fallissemang. När det gäller sådan utlåning mot garantier kan godtagbara garantier tillhandahållas i olika avtalsformat, däribland försäkringsavtal, förutsatt att de beviljas av en offentligrättslig enhet eller ett finansinstitut som står under offentlig tillsyn. Borgensmannen för sådan utlåning mot garantier får inte ha nära förbindelser med emittenten av de täckta bankobligationerna och ska ha bedömts som minst [A+/A1/AH] av en godtagbar ECAI under den tid som transaktionen pågår.

Högkvalitativ ersättningssäkerhet på upp till 10 procent av säkerhetspoolen ska godtas. Denna tröskel får endast överskridas efter en ingående granskning av den berörda nationella centralbanken.

Varje enskilt godtagbart lån får maximalt finansieras till 80 procent genom emission av strukturerade täckta bankobligationer (lån i relation till värde). Beräkningen av lånets storlek i relation till värdet ska ske på grundval av en konservativ marknadsvärdering.

Obligatorisk säkerhetsmarginal ska vara minst 8 procent.

Det maximala lånebeloppet för bostadslån är 1 miljon euro.

Den fristående kreditbedömningen av säkerhetspoolen ska motsvara en årlig PD-nivå på 10 baspunkter i enlighet med kreditratingtröskeln ’A’ (se avsnitt 6.3.1).

För långfristiga kreditbetyg ska en miniminivå på’A’ (’A-’ hos Fitch och Standard & Poor's, ’A3’ hos Moody's eller ’AL’ hos DBRS) tillämpas på emittenten samt de relaterade enheter som ingår i eller är relevanta för den transaktion som rör den strukturerade täckta bankobligationen.

när det gäller strukturerade täckta bankobligationer med inteckningslån i kommersiella fastigheter som underliggande tillgångar:

Alla inteckningslån i kommersiella fastigheter som utgör underliggande tillgångar för strukturerade täckta bankobligationer ska vara denominerade i euro; emittenten (samt gäldenären och borgensmannen, om dessa är juridiska personer) ska ha sitt säte i en medlemsstat, de underliggande tillgångarna ska finnas i en medlemsstat och tillämplig lag för lånet ska vara lagstiftningen i en medlemsstat.

Högkvalitativ ersättningssäkerhet på upp till 10 procent av säkerhetspoolen ska godtas. Denna tröskel får endast överskridas efter en ingående granskning av den berörda nationella centralbanken.

Varje enskilt godtagbart lån får maximalt finansieras till 60 procent genom emission av strukturerade täckta bankobligationer (lån i relation till värde). Beräkningen av lånets storlek i relation till värdet ska ske på grundval av en konservativ marknadsvärdering.

Obligatorisk säkerhetsmarginal ska vara minst 10 procent.

Varje låntagares andel i säkerhetspoolen får, efter aggregering av de enskilda utestående lånebeloppen för varje låntagare, inte överstiga 5 procent av säkerhetspoolens samlade värde.

Den fristående kreditbedömningen av säkerhetspoolen ska motsvara kreditkvalitetssteg 1 enligt Eurosystemets ratingskala (se avsnitt 6.3.1).

Kreditkvalitetssteg 2 ska tillämpas på emittenten och de relaterade enheter som ingår i, eller är relevanta för, den transaktion som rör den strukturerade täckta bankobligationen.

Minst en gång per år ska alla underliggande inteckningslån för kommersiella fastigheter värderas. Om marknadsvärdet på en fastighet fallit ska detta fullt ut reflekteras i värderingen. Om priserna stigit tillämpas ett värderingsavdrag på 15 procent. Lån som inte uppnår minimikraven för lånets storlek i relation till värdet ska antingen ersättas med nya lån eller så ska högre säkerhet ställas, förutsatt at den relevanta nationella centralbanken godkänner detta. Den primära värderingsmetod som ska användas är marknadsvärdering, dvs. det uppskattade pris som tillgångarna rimligtvis borde inbringa vid en normal försäljning. Skattningen ska baseras på mycket konservativa antaganden. I andra hand får även statistiska metoder användas för en värdering.

Vid varje given tidpunkt ska det finnas en likviditetsbuffert bestående av tillräckligt med likvida medel i form av eurokontanter hos en godkänd motpart för att täcka alla räntebetalningar avseende de täckta bankobligationerna under nästkommande sexmånadersperiod.

Om det kortfristiga kreditbetyget för en låntagare av ett underliggande kommersiellt inteckningslån faller under kreditkvalitetssteg 2 under den niomånadersperiod som föregår dagen då en del av en garanterad täckt bankobligation förfaller till betalning, ska denne låntagare inbetala tillräckligt med kontanta euromedel till likviditetsbufferten för att täcka den relevanta delen av den täckta bankobligationens kapitalbelopp samt relaterade kostnader som emittenten ska betala enligt den täckta bankobligationen.

I situationer då likviditeten är begränsad får det ursprungliga förfallodatumet förlängas upp till 12 månader för att kompensera för olika löptider på återbetalningen av lånen i säkerhetspoolen och återbetalningarna som sker inom ramen för den täckta bankobligationen. Den täckta bankobligationen får dock inte nyttjas för egen användning efter det ursprungliga förfallodatumet.

b)

Åttonde stycket (sjätte stycket under rubriken ”Regler för att använda godtagbara tillgångar”) ska ersättas med följande:

”Vad gäller strukturerade täckta bankobligationer med bostadslån som underliggande tillgångar eller strukturerade täckta bankobligationer med inteckningslån i kommersiella fastigheter som underliggande tillgångar ska motparterna också tillhandahålla rättslig information från en välrenommerad advokatbyrå som bekräftar att följande villkor är uppfyllda:

Emittenten av de täckta bankobligationerna är ett kreditinstitut med säte i en medlemsstat och är inget SPV-företag, även om dessa täckta bankobligationer garanteras av ett kreditinstitut med säte i en medlemsstat.

Enligt lagstiftningen i den medlemsstat där emittenten har sitt säte eller där de täckta bankobligationerna har emitterats står emittenten/emissionen av de täckta bankobligationerna under särskild offentlig tillsyn som har till syfte att skydda innehavare av täckta bankobligationer.

För det fall att emittenten blir insolvent prioriteras innehavarna av de täckta bankobligationerna i fråga om återbetalning av kapital och räntebetalningar från de (underliggande) godtagbara tillgångarna.

Kapital som härrör från emission av täckta bankobligationer ska (enligt de investeringsregler som fastställs i dokumentationen för de täckta bankobligationerna) investeras i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning om täckta obligationer eller annan lagstiftning som är tillämplig för dessa tillgångar.”

3.

I avsnitt 6.4.3 ska följande strecksats läggas till:

Det görs inget värderingsavdrag för inlåning med fast löptid.”

4.

Tabellen i tillägg 5 ska ersättas med följande:

Eurosystemets webbplatser

Centralbank

Webbplats

Europeiska centralbanken

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be eller www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d'Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi”


(1)  Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2011 gäller ett tillfälligt system för kreditfordringar, enligt vilket varje nationell centralbank kan välja ett lägsta tröskelvärde för storleken på kreditfordringar som är godtagbara som säkerheter (utom för gränsöverskridande användning) och huruvida en administrationsavgift ska tas ut. Från den 1 januari 2012 kommer ett gemensamt system att gälla.”

(2)  Strukturerade täckta bankobligationer med bostadslån som underliggande tillgångar som lämnas in före den 10 oktober 2010 och som inte uppfyller dessa kriterier får fortsätta att användas fram till den 31 mars 2011. Strukturerade täckta bankobligationer med inteckningslån i kommersiella fastigheter som underliggande tillgångar som lämnas in före den 1 februari 2011 och som inte uppfyller dessa kriterier får fortsätta att användas fram till den 31 mars 2011.”


Rättelser

21.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/68


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

( Europeiska unionens officiella tidning L 199 av den 28 juli 2008 )

På sidan 68, bilaga III, punkt 3.8, ska det

i stället för:

”För ett bränsle med sammansättningen CxHyOz är den generella formeln:

Formula

vara:

”För ett bränsle med sammansättningen CxHyOz är den generella formeln:

Formula