ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.335.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 335

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiotredje årgången
18 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/783/EU

 

*

Rådets beslut av den 29 november 2010 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

1

Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1212/2010 av den 29 november 2010 om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1213/2010 av den 16 december 2010 om gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register avseende vägtransportföretag ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1214/2010 av den 17 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Carota Novella di Ispica [SGB])

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1215/2010 av den 17 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Montoro-Adamuz [SUB])

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1216/2010 av den 17 december 2010 om godkännande av andra ändringar än mindre ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Welsh Lamb [SGB])

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1217/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av forsknings- och utvecklingsavtal ( 1 )

36

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1218/2010 av den 14 december 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av specialiseringsavtal ( 1 )

43

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1219/2010 av den 17 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1220/2010 av den 17 december 2010 om försäljningspriser för spannmål inom den tredje enskilda anbudsinfordran inom ramen för de anbudsförfaranden som inletts genom förordning (EU) nr 1017/2010

50

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1221/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

52

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1222/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

54

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1223/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för tullkvoten för fjäderfäkött med ursprung i Israel som öppnades genom förordning (EG) nr 1384/2007

56

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2010 av den 17 december 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

58

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/784/Gusp av den 17 december 2010 om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps)

60

 

 

2010/785/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2010 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av pyriofenon i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2010) 9076]  ( 1 )

64

 

 

2010/786/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 2010 om beviljande av undantag från tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande för Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Malta, Polen, Portugal, Finland och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2010) 9126]

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/1


RÅDETS BESLUT

av den 29 november 2010

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

(2010/783/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 oktober 2006 antog rådet förordning (EG) nr 1563/2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (1).

(2)

Det protokoll som bifogas nämnda avtal upphör att gälla den 31 december 2010.

(3)

Europeiska unionen har förhandlat med Unionen Komorerna om ett nytt protokoll som ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Unionen Komorernas överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske. För att undvika avbrott i EU-fartygens fiskeverksamhet anges i artikel 13 i det nya protokollet att protokollet ska tillämpas provisoriskt.

(4)

Som ett resultat av dessa förhandlingar paraferades det nya protokollet den 21 maj 2010 och det ändrades genom en skriftväxling av den 16 september 2010.

(5)

Det är lämpligt att underteckna det nya protokollet och att tillämpa det provisoriskt, med förbehåll för att de förfaranden som krävs för dess ingående slutförs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Protokollet ska tillämpas provisoriskt i enlighet med dess artikel 13, med förbehåll för att de förfaranden som krävs för dess ingående slutförs.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EUT L 290, 20.10.2006, s. 6.


PROTOKOLL

om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

Artikel 1

Giltighetstid och fiskemöjligheter

1.   För en period på tre år ska de fiskemöjligheter som Europeiska unionens fartyg beviljas enligt artikel 5 i partnerskapsavtalet om fiske vara följande:

Notfartyg för tonfiskfiske: 45 fartyg.

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev: 25 fartyg.

2.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 5, 6, 8 och 9 i detta protokoll.

Artikel 2

Ekonomisk ersättning – betalningsvillkor

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 7 i partnerskapsavtalet om fiske ska för den period som avses i artikel 1 vara 1 845 750 EUR.

2.   Den ekonomiska ersättningen ska omfatta

a)

ett årligt belopp för tillträdet till Komorernas exklusiva ekonomiska zon på 315 250 EUR motsvarande en referensfångstmängd på 4 850 ton per år, och

b)

ett specifikt belopp på 300 000 EUR per år till stöd för genomförande av Komorernas sektoriella fiskeripolitik.

3.   Punkt 1 ska tillämpas om inte annat följer av artiklarna 3, 4, 5 och 6 i detta protokoll och artiklarna 12 och 13 i avtalet.

4.   Den ekonomiska ersättning som avses i punkt 1 ska betalas av Europeiska unionen till ett belopp av 615 250 EUR per år under giltighetstiden för detta protokoll, vilket motsvarar summan av de årliga belopp som avses i punkt 2 a och b.

5.   Om EU-fartygens totala fångst i Komorernas vatten överstiger 4 850 ton per år ska den årliga ekonomiska ersättningen ökas med 65 EUR för varje överskjutande ton fångst. Det totala årliga belopp som EU betalar får emellertid inte vara mer än dubbelt så stort som det belopp som anges i punkt 2 a (630 500 EUR). Om den kvantitet som fångas av EU-fartyg överstiger den kvantitet som motsvarar det dubbla totala årsbeloppet, ska det utestående beloppet för den överskjutande kvantiteten betalas det påföljande året.

6.   Betalningen ska ske senast 30 dagar efter protokollets ikraftträdande för det första året och senast på årsdagen för protokollet för de påföljande åren.

7.   Komorernas myndigheter har ensam behörighet att besluta hur den ekonomiska ersättning som avses i punkt 2 a ska användas.

8.   Hela den ekonomiska ersättning som anges i artikel 2.2 i detta protokoll ska betalas till ett bankkonto öppnat vid Komorernas centralbank för statskassans räkning.

9.   Från detta bankkonto ska ett belopp motsvarande den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2 b föras över till konto TR 5006 som öppnas vid centralbanken av fiskeriministeriet.

Artikel 3

Främjande av ett hållbart och ansvarsfullt fiske i Komorernas vatten

1.   Parterna ska senast tre månader efter detta protokolls ikraftträdande inom ramen för den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet om fiske enas om ett flerårigt sektorsprogram och tillhörande tillämpningsföreskrifter omfattande bland annat följande:

Årliga och fleråriga riktlinjer för användningen av den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b.

Årliga och fleråriga mål för att långsiktigt främja ett hållbart och ansvarsfullt fiske på grundval av de prioriteringar som Komorerna uttrycker i sin nationella fiskeripolitik och i annan politik som hänger samman med eller påverkar skapandet av ett hållbart och ansvarsfullt fiske.

Kriterier och förfaranden för en årlig utvärdering av resultaten.

2.   Alla förslag till ändringar av det fleråriga sektorsprogrammet ska godkännas av båda parter i den gemensamma kommittén.

3.   Komorerna ska varje år besluta om att, vid behov, anslå ett belopp utöver den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 b till genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet. Europeiska unionen ska underrättas om detta anslag.

4.   Om den årliga resultatutvärderingen av genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet motiverar det, förbehåller sig Europeiska kommissionen rätten att, efter samråd med parterna i den gemensamma kommittén, minska den del av den ekonomiska ersättningen som avses i artikel 2.2 b i protokollet, så att de medel som anslås till programmets genomförande anpassas till resultaten.

Artikel 4

Vetenskapligt samarbete för ett ansvarsfullt fiske

1.   Parterna förbinder sig att främja ett ansvarsfullt fiske i Komorernas vatten enligt principen om icke-diskriminering mellan de olika fiskeflottor som fiskar i dessa vatten.

2.   Europeiska unionen och Unionen Komorerna ska under protokollets giltighetstid övervaka fiskeresursernas tillstånd i Komorernas fiskezon.

3.   Parterna ska följa de rekommendationer och resolutioner som antagits av Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) och förbinder sig att främja samarbetet i underregionen när det gäller ansvarsfull förvaltning av fisket.

4.   Parterna ska i enlighet med artikel 4 i avtalet och på grundval av de rekommendationer och resolutioner som antagits av IOTC och mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning samråda i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet och, vid behov efter ett vetenskapligt möte och i samförstånd, anta åtgärder för en hållbar förvaltning av de fiskeresurser som berörs av EU-fartygens verksamhet.

Artikel 5

Justering av fiskemöjligheterna genom gemensamt beslut

De fiskemöjligheter som avses i artikel 1 får justeras genom ett gemensamt beslut förutsatt att de rekommendationer och resolutioner som antagits av IOTC bekräftar att justeringen garanterar en hållbar förvaltning av Komorernas fiskeresurser. I så fall ska den ekonomiska ersättningen enligt artikel 2.2 a höjas tidsproportionellt. Det totala årsbeloppet av den ekonomiska ersättningen som Europeiska unionen betalar får emellertid inte överstiga ett belopp som är dubbelt så stort som det som anges i artikel 2.2 a.

Artikel 6

Nya fiskemöjligheter

1.   Om EU-fartyg skulle vara intresserade av fiskemöjligheter som inte anges i artikel 1, ska parterna samråda innan de komoriska myndigheterna eventuellt beviljar ett tillstånd. Parterna ska vid behov komma överens om villkoren för dessa nya fiskemöjligheter och om så krävs göra ändringar i detta protokoll och dess bilaga.

2.   Parterna ska främja experimentellt fiske i vetenskapligt syfte. På begäran av endera parten ska parterna samråda i denna fråga och från fall till fall fastställa nya resurser, villkor och andra relevanta parametrar.

3.   Parterna ska utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte enligt Komorernas gällande lagstiftning och i enlighet med avtalade vetenskapliga och administrativa bestämmelser, i förekommande fall. Tillstånd att utföra experimentellt fiske i vetenskapligt syfte ska beviljas för högst sex månader.

4.   Om parterna kommer fram till att det experimentella fisket i vetenskapligt syfte har gett positiva resultat kan de komoriska myndigheterna vid ett möte i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 9 i avtalet tilldela EU-flottan möjligheter att fiska efter nya arter fram till dess att detta protokoll upphör att gälla. Den ekonomiska ersättning som anges i artikel 2.2 a i detta protokoll ska höjas i enlighet med detta.

Artikel 7

Ramvillkor för fisket – exklusivitetsklausul

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i avtalet får fartyg som för en EU-medlemsstats flagg bedriva fiske i Komorernas vatten endast om de har ett fisketillstånd som har utfärdats enligt detta protokoll och bilagan till detta protokoll.

2.   Komorernas myndigheter får utfärda fisketillstånd till EU-fartyg för fiskekategorier som inte omfattas av detta protokoll samt för experimentellt fiske i vetenskapligt syfte. Beviljandet av dessa tillstånd regleras dock av Unionen Komorernas lagar och andra författningar och båda parter måste ge sitt samtycke.

Artikel 8

Avbrytande och ändring av betalningen av den ekonomiska ersättningen

1.   Den ekonomiska ersättning som avses i artikel 2.2 a och 2.2 b får ändras eller avbrytas efter samråd i den gemensamma kommittén om

a)

onormala förhållanden, med undantag av naturfenomen, skulle hindra fiskeverksamheten i Komorernas exklusiva ekonomiska zon,

b)

endera parten, till följd av betydande ändringar i de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem,

c)

Europeiska unionen konstaterar att Komorerna har överträtt avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet.

2.   Europeiska unionen förbehåller sig rätten att delvis eller helt avbryta betalningen av den specifika ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 b i detta protokoll om

a)

en utvärdering gjord av den gemensamma kommittén visar att de resultat som uppnåtts inte stämmer överens med programmet,

b)

den ekonomiska ersättningen inte betalas.

3.   Betalningen av den ekonomiska ersättningen ska återupptas efter samråd och överenskommelse mellan parterna så snart den situation som rådde före händelserna enligt punkt 1 har återställts och/eller när resultaten av det ekonomiska genomförande som avses i punkt 2 gör det berättigat.

Artikel 9

Avbrytande av protokollets tillämpning

1.   Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten efter samråd i den gemensamma kommittén om

a)

onormala förhållanden, utom naturfenomen, gör det omöjligt att fiska i Komorernas exklusiva ekonomiska zon,

b)

endera parten, till följd av betydande ändringar i de politiska riktlinjer som lett fram till antagandet av detta protokoll, begär en översyn av bestämmelserna i protokollet för en eventuell ändring av dem,

c)

Europeiska unionen konstaterar att Komorerna har överträtt avgörande och grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna enligt artikel 9 i Cotonouavtalet,

d)

Europeiska unionens betalning av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2.2 a uteblir av andra orsaker än de som anges i artikel 8 i detta protokoll,

e)

det uppstår tvist mellan parterna om tolkningen av detta protokoll,

f)

endera parten inte följer bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Genomförandet av detta protokoll kan avbrytas på initiativ av endera parten om tvisten betraktas som allvarlig och samråden i den gemensamma kommittén inte har lett till att tvisten har kunnat lösas i godo.

3.   Den part som vill avbryta protokollets tillämpning ska skriftligen underrätta den andra parten om detta minst tre månader före den dag då avbrottet kommer att träda i kraft.

4.   Vid avbrytande ska parterna fortsätta att samråda för att försöka lösa tvisten i godo. Om en sådan lösning nås ska tillämpningen av protokollet återupptas och den ekonomiska ersättningen ska minskas i proportion till hur länge protokollets tillämpning har varit avbruten.

Artikel 10

Nationell lagstiftning

1.   EU-fartygens verksamhet i Komorernas vatten ska regleras genom gällande lagstiftning i Komorerna, om inte annat följer av partnerskapsavtalet om fiske, detta protokoll och bilagan med tillägg.

2.   De komoriska myndigheterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella ändringar eller ny lagstiftning när det gäller fiskerisektorn.

Artikel 11

Varaktighet

Detta protokoll och dess bilaga ska tillämpas under tre år från och med deras provisoriska tillämpning enligt artikel 13, utom vid uppsägning enligt artikel 12.

Artikel 12

Uppsägning

1.   Om endera parten har för avsikt att säga upp protokollet ska den skriftligen underrätta den andra parten om detta minst sex månader före den dag då uppsägningen avses träda i kraft.

2.   En underrättelse enligt första stycket innebär att samråd mellan parterna ska inledas.

Artikel 13

Provisorisk tillämpning

Detta protokoll och dess bilaga ska tillämpas provisoriskt från och med den dag de undertecknas.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta protokoll och dess bilaga ska träda i kraft den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet har slutförts.

BILAGA

Villkor för EU-fartygens fiskeverksamhet i komorernas vatten

KAPITEL I

FORMALITETER I SAMBAND MED ANSÖKAN OM OCH UTFÄRDANDE AV FISKETILLSTÅND

AVSNITT 1

Utfärdande av fisketillstånd

1.

Endast behöriga EU-fartyg kan erhålla tillstånd att fiska i Komorernas vatten.

2.

För att ett fartyg ska vara behörigt får inte fartygsägaren, befälhavaren eller själva fartyget vara belagda med förbud mot att fiska i Komorerna. Alla formaliteter i förhållande till Komorernas administration ska vara i sin ordning, vilket innebär att fartyget ska ha fullgjort alla sina tidigare skyldigheter till följd av fiskeverksamhet i Komorerna inom ramen för de fiskeavtal som slutits med EU. Fartygen ska följa bestämmelserna i förordning (EG) nr 1006/2008 om fisketillstånd.

3.

Varje EU-fartyg som ansöker om fisketillstånd ska företrädas av ett ombud med hemvist i Komorerna. Ombudets namn och adress ska anges i ansökan om fisketillstånd.

4.

De behöriga EU-myndigheterna ska för varje fartyg som önskar fiska enligt avtalet lämna in en ansökan till de behöriga komoriska myndigheterna minst 20 dagar före den dag då den begärda giltighetstiden inleds.

5.

Ansökningarna ska lämnas in till de behöriga komoriska myndigheterna på en blankett som överensstämmer med förlagan i tillägg 1.

6.

Varje ansökan om fisketillstånd ska åtföljas av följande handlingar:

Ett bevis för att avgiften för tillståndets giltighetstid är betald.

Alla andra handlingar eller intyg som krävs enligt särskilda bestämmelser för den aktuella fartygstypen enligt detta protokoll.

7.

Avgiften ska betalas till det konto som anges av de komoriska myndigheterna.

8.

Avgiften ska inkludera alla nationella och lokala avgifter utom hamnavgifter och serviceavgifter.

9.

Fisketillstånd ska för alla fartyg utfärdas till fartygsägarna, eller till deras företrädare via Europeiska unionens delegation i Mauritius, inom 15 dagar efter det att de behöriga komoriska myndigheterna har mottagit den dokumentation som anges i punkt 6.

10.

Om EU-delegationskontoret är stängt vid den tidpunkt då fisketillståndet undertecknas ska fisketillståndet överlämnas direkt till fartygets ombud och en kopia skickas till delegationen.

11.

Fisketillstånd ska beviljas individuellt för enskilda fartyg och får inte överlåtas.

12.

På begäran av Europeiska unionen och i händelse av bevisad force majeure ska fisketillståndet för ett fartyg ersättas med ett nytt fisketillstånd som utfärdas för ett fartyg av samma kategori som det fartyg som ska ersättas, utan att någon ny avgift behöver betalas.

13.

Ägaren till det fartyg som ska ersättas, eller dennes företrädare, ska via Europeiska unionens delegation lämna in det annullerade tillståndet till de behöriga komoriska myndigheterna.

14.

Det nya fisketillståndet ska träda i kraft den dag då fartygsägaren lämnar in det annullerade fisketillståndet till de behöriga komoriska myndigheterna. EU-delegationen i Mauritius ska informeras om att ett nytt fisketillstånd har utfärdats.

15.

Fisketillståndet ska alltid förvaras ombord på fartyget, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 i kapitel VI i denna bilaga.

AVSNITT 2

Villkor för fisketillstånd – Avgifter och förskott

1.

Fisketillstånden har en giltighetstid på ett år. De kan förnyas.

2.

Avgiften ska vara 35 EUR per ton som fångas i Komorernas vatten.

3.

Fisketillstånd ska utfärdas efter det att följande schablonbelopp har betalats till de behöriga nationella myndigheterna:

3 700 EUR per år per notfartyg för tonfiskfiske, motsvarande avgifterna för en fångst av 106 ton tonfiskar per år.

2 200 EUR per år per tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev, motsvarande avgifterna för en fångst av 63 ton tonfiskar per år.

4.

Senast den 31 juli påföljande år ska Europeiska kommissionen göra en slutavräkning av avgifterna för fisket, på grundval av de fångstdeklarationer som varje fartygsägare lämnat och som bekräftats av de vetenskapliga institut som ansvarar för kontrollen av fångstuppgifter i medlemsstaterna, exempelvis IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) eller Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5.

Slutavräkningen ska samtidigt sändas till Komorernas behöriga myndighet och till fartygsägarna.

6.

Fartygsägarna ska senast den 30 augusti påföljande år göra eventuella kompletterande betalningar till de behöriga komoriska myndigheterna; betalningarna ska göras till det konto som avses i avsnitt 1 punkt 7 i detta kapitel.

7.

Om slutavräkningen ger ett lägre belopp än det förskottsbelopp som anges i punkt 3 i detta avsnitt, ska det resterande beloppet inte betalas tillbaka till fartygsägaren.

AVSNITT 3

Stödfartyg

1.

Stödfartyg ska ha ett tillstånd enligt bestämmelserna och villkoren i komorisk lagstiftning.

2.

Det ska inte erläggas avgift för tillstånd som utfärdas till stödfartyg. Stödfartyg ska föra en EU-medlemsstats flagg eller ägas av ett europeiskt företag.

3.

De behöriga komoriska myndigheterna ska regelbundet förse kommissionen med en förteckning över dessa tillstånd via EU-delegationen i Mauritius.

KAPITEL II

FISKEZONER

För att inte skada det småskaliga fisket i Komorernas vatten får EU-fartygen inte fiska inom tio nautiska mil runt varje ö och inte heller inom en radie av tre nautiska mil från sådana fångstanordningar som har placerats ut av Komorernas fiskeriministerium och vilkas läge har meddelats Europeiska unionens företrädare i Mauritius.

Dessa bestämmelser kan ses över av den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet.

KAPITEL III

UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING

AVSNITT I

Fångstrapportering

1.

Alla fartyg som har tillstånd att fiska i Komorernas vatten enligt avtalet ska anmäla sina fångster till Komorernas fiskeriministerium enligt följande:

1.1

De EU-fartyg som har tillstånd att fiska i Komorernas vatten ska varje dag fylla i en IOTC-loggbok för tonfiskfiske (tillägg 2 och 3) för varje fiskeresa i Komorernas vatten. Loggboken ska fyllas i även om det inte görs några fångster.

1.2

Kopior av IOTC-loggboken för tonfiskfiske ska likaså skickas till de vetenskapliga institut som nämns i kapitel I avsnitt 2 punkt 4.

2.

Under de perioder då fartygen inte befinner sig i Komorernas vatten ska följande noteras i fiskeloggboken: ”Utanför Komorernas exklusiva ekonomiska zon”.

3.

Blanketterna ska fyllas i läsligt och undertecknas av fartygets befälhavare.

4.

Komorernas regering förbehåller sig rätten att dra in fisketillståndet för fartyg som bryter mot bestämmelserna i detta kapitel till dess att alla formkrav har uppfyllts och att döma fartygsägaren till påföljd enligt gällande lagstiftning i Komorerna. Europeiska kommissionen ska informeras om detta.

5.

Fångstdeklarationerna ska innehålla uppgifter om fartygets fångster under varje fiskeresa. De ska skickas till Komorernas fiskeriministerium på elektronisk väg med kopia till Europeiska kommissionen efter varje fiskeresas slut och, under alla omständigheter, innan fartyget lämnar Komorernas vatten. De två mottagarna av fångstdeklarationen ska på elektronisk väg omedelbart skicka ett mottagningsbevis till fartyget med kopia till var och en.

6.

De deklarationer som skickats på elektronisk väg under den ettårsperiod som tillståndet är giltigt enligt kapitel I avsnitt 2 punkt 1 i denna bilaga ska skickas som original på papper till Komorernas fiskeriministerium senast 45 dagar efter det att den sista fiskeresan under nämnda ettårsperiod har avslutats. Papperskopior ska samtidigt skickas till Europeiska kommissionen.

7.

Parterna ska vidta alla de åtgärder som krävs för att införa ett fångstrapporteringssystem som uteslutande bygger på att alla ovan nämnda uppgifter förmedlas på elektronisk väg; parterna ska dessutom arbeta för att snarast ersätta pappersversionen av fångstdeklarationen med en elektronisk version.

8.

Om det blir tekniska problem med det elektroniska fångstrapporteringssystemet, när det är infört, ska fångstrapporteringen göras enligt punkterna 5 och 6 tills systemet är återställt.

AVSNITT 2

Meddelande om fångster: inträde i och utträde ur komorernas vatten

1.

I denna bilaga används någon av följande definitioner för att avgöra hur länge ett EU-fartygs fiskeresa varar:

Den tid som förflyter mellan inträde i och utträde ur Komorernas vatten.

Den tid som förflyter mellan inträde i Komorernas vatten och en omlastning.

Den tid som förflyter mellan inträde i Komorernas vatten och en landning i Komorerna.

2.

EU-fartygen ska minst tre timmar i förväg meddela Komorernas myndigheter med ansvar för fiskerikontroll om inträde i eller utträde ur Komorernas vatten.

3.

Ett fartyg som meddelar inträde och/eller utträde ska samtidigt ange sin position samt vilka fångstmängder och vilka arter som förvaras ombord. Dessa meddelanden ska helst lämnas på elektronisk väg enligt förlagan i tillägg 4, men kan också lämnas per fax, med mottagningsbevis till fartyget. Vid problem ska dessa meddelande lämnas via radio.

4.

Ett fartyg som ertappas med att bedriva fiske utan att ha underrättat de behöriga komoriska myndigheterna ska betraktas som ett fartyg utan fisketillstånd.

5.

E-postadresser, faxnummer och telefonnummer samt radioanropsuppgifter ska också meddelas när fisketillstånden utfärdas.

AVSNITT 3

Omlastningar och lossningar

1.

EU-fartyg som vill lasta om eller lossa fångst i Komorernas vatten ska göra detta på redden utanför någon av Komorernas hamnar.

1.1

Fartygsägaren ska minst 24 timmar i förväg meddela de behöriga komoriska myndigheterna följande uppgifter:

Namnen på de fiskefartyg som ska omlastas eller lossas.

Namnet på lastfartyget.

Vikt i ton för varje art som ska omlastas eller lossas.

Dag för omlastningen eller lossningen.

Mottagaren av de lossade fångsterna.

2.

Omlastningen och lossningen ska betraktas som ett utträde ur Komorernas vatten. Fartygen ska därför lämna sina fångstdeklarationer till de behöriga komoriska myndigheterna och meddela om de avser att fortsätta fisket eller lämna Komorernas vatten.

3.

Omlastning eller lossning av fångster utöver de som anges i punkterna ovan är förbjuden i Komorernas vatten. Överträdelse kan leda till påföljder enligt gällande komorisk lagstiftning.

AVSNITT 4

Satellitövervakning

EU-fartyg ska övervakas med hjälp av, bland annat, satellitövervakningssystem, utan diskriminering, i enlighet med följande bestämmelser:

1.

För satellitövervakningen kommer de geografiska positioner som avgränsar Komorernas fiskezon att meddelas fartygsägarnas företrädare eller ombud och flaggstaternas kontrollcentrum.

2.

Parterna ska utbyta uppgifter om https-adresser och de specifikationer som används i elektroniska meddelanden mellan respektive kontrollcentrum enligt villkoren i punkterna 4 och 6. I dessa uppgifter ska i möjligaste mån ingå namn, telefon-, telex- och faxnummer samt e-postadresser som kan användas för vanliga meddelanden mellan kontrollcentrumen.

3.

Fartygens position ska fastställas med en felmarginal på mindre än 500 m och med ett 99 % konfidensintervall.

4.

Då ett fartyg som fiskar enligt avtalet mellan EU och Komorerna och satellitövervakas enligt EU-lagstiftningen inträder i Komorernas fiskezon ska flaggstatens kontrollcentrum omedelbart börja sända återkommande positionsrapporter med högst två timmars intervall till Komorernas fiskeriövervakningscentrum (CNCSP). Dessa meddelanden ska identifieras som positionsrapporter.

4.1

Meddelandenas frekvens kan ändras till minst var 30:e minut om det finns välgrundade bevis för att fartyget begår en överträdelse.

4.2

Komorernas fiskeriövervakningscentrum ska förelägga dessa bevis för flaggstatens kontrollcentrum och för Europeiska kommissionen. Begäran om att ändra frekvensen ska bifogas. Flaggstatens kontrollcentrum ska därefter skicka uppgifterna till Komorernas fiskeriövervakningscentrum i realtid omedelbart efter att ha mottagit begäran.

4.3

Komorernas fiskeriövervakningscentrum ska omedelbart underrätta flaggstatens kontrollcentrum och Europeiska kommissionen om att inspektionsförfarandet har avslutats.

4.4

Flaggstatens kontrollcentrum och Europeiska kommissionen ska hållas underrättade om uppföljningen av alla inspektionsförfaranden som grundar sig på denna särskilda begäran.

5.

De meddelanden som avses i punkt 4 ska sändas elektroniskt i https-format, utan något ytterligare protokoll. Meddelandena ska skickas i realtid, enligt det format som anges i tillägg 4.

5.1

Det är förbjudet att stänga av satellitövervakningsutrustning på fartyg som befinner sig i Komorernas vatten.

6.

Om anordningen för permanent satellitövervakning ombord på ett fiskefartyg drabbas av tekniska problem eller tekniskt avbrott ska befälhavaren på fartyget i rimlig tid meddela de uppgifter som anges i punkt 4 till flaggstatens kontrollcentrum. I dessa fall måste en positionsrapport sändas var fjärde timme så länge fartyget befinner sig i Komorernas vatten.

6.1

I positionsrapporten ska anges positionen varje timme såsom den registreras av det berörda fartygets befälhavare under de fyra timmarna.

6.2

Flaggstatens kontrollcentrum eller fiskefartyget ska utan dröjsmål skicka dessa meddelanden till Komorernas fiskeriövervakningscentrum.

6.3

Vid behov eller vid tvivel får de behöriga komoriska myndigheterna be flaggstatens kontrollcentrum om kompletterande information om ett specifikt fartyg.

7.

Defekt utrustning ska repareras eller ersättas så snart fartyget avslutat fiskeresan och under alla omständigheter inom högst en månad. Efter denna tidsfrist får fartyget i fråga inte påbörja någon ny fiskeresa förrän utrustningen reparerats eller ersatts.

8.

Maskin- och programvara för satellitövervakningssystemet får inte gå att manipulera, dvs. felaktiga positioner ska inte kunna läggas in eller skickas och uppgifter får inte kunna ändras. Systemet ska vara helautomatiskt och fungera under alla miljöförhållanden. Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar eller manipuleras på annat sätt.

8.1

Befälhavaren på fartyget ska se till att

uppgifterna inte ändras på något sätt,

antenner som är kopplade till satellitföljarna inte blockeras på något sätt,

strömtillförseln till satellitföljarna inte avbryts,

satellitföljarna inte avlägsnas från fartyget eller från den plats där de ursprungligen installerades,

varje byte av satellitövervakningsutrustning på ett fartyg omedelbart anmäls till de behöriga komoriska myndigheterna.

8.2

Vid varje överträdelse av ovan nämnda förpliktelser kan befälhavaren hållas ansvarig enligt Komorernas lagstiftning, förutsatt att fartyget var verksamt i Komorernas vatten.

9.

Flaggsstaternas kontrollcentrum ska övervaka sina respektive fartygs rörelser i Komorernas vatten. Om övervakningen av fartygen inte sker enligt fastställda villkor ska Komorernas fiskeriövervakningscentrum omedelbart underrättas och förfarandet i punkt 6 tillämpas.

10.

Flaggstaternas kontrollcentrum och Komorernas fiskeriövervakningscentrum ska samarbeta för att se till att dessa bestämmelser genomförs. Om Komorernas fiskeriövervakningscentrum konstaterar att en flaggstat inte skickar uppgifterna enligt punkt 4 ska den andra parten omedelbart underrättas om detta. Efter ett sådant meddelande ska sistnämnda part inom 24 timmar underrätta Komorernas fiskeriövervakningscentrum om orsakerna till varför uppgifterna i fråga inte har skickats, och ange en rimlig tidsfrist för när det kan följa dessa bestämmelser. Om bestämmelserna inte följs inom den fastställda tidsfristen ska parterna lösa tvisten skriftligen eller i enlighet med punkt 14.

11.

De övervakningsdata som meddelas den andra parten enligt dessa bestämmelser är uteslutande avsedda för de komoriska myndigheternas kontroll och övervakning av den EU-flotta som fiskar enligt fiskeavtalet mellan Europeiska unionen och Komorerna. Uppgifterna får under inga omständigheter vidarebefordras till tredje person.

12.

Parterna har enats om att på begäran utbyta information om den utrustning som används för satellitövervakningen för att försäkra sig om att all utrustning är fullt kompatibel med vardera partens krav i samband med dessa bestämmelser.

13.

Parterna har enats om att se över dessa bestämmelser när så är lämpligt, bland annat vid funktionsfel eller avvikelser på fartyg. Komorernas behöriga myndighet ska underrätta flaggstaten om detta senast 15 dagar före ett sådant möte.

14.

Vid tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna samråda inom den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i avtalet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna.

KAPITEL IV

PÅMÖNSTRING AV SJÖMÄN

1.

Varje EU-fartyg ska på egen bekostnad mönstra på minst en komorisk sjöman under en säsong i Komorernas vatten.

2.

Fartygsägarna ska bemöda sig om att mönstra på ytterligare sjömän från AVS-länderna.

3.

Fartygsägarna ska fritt kunna välja ut vilka sjömän de vill mönstra på från en förteckning som tillhandahålls av Komorernas behöriga myndighet.

4.

Fartygsägaren eller dennes företrädare ska meddela Komorernas behöriga myndighet namnen på de lokala sjömän som har mönstrats på, med uppgift om deras befattning.

5.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet ska gälla fullt ut för de sjömän som mönstrar på EU-fartygen. Detta gäller särskilt föreningsfriheten, erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten och undanröjandet av diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning.

6.

Anställningsavtal för sjömän, varav de undertecknande parterna ska få varsin kopia, ska upprättas mellan fartygsägarnas ombud och sjömännen och/eller deras fackförening eller företrädare i samråd med Komorernas behöriga myndighet. Avtalen ska säkerställa att sjömännen omfattas av tillämpligt socialt trygghetssystem och att detta omfattar liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

7.

AVS-sjömännens lön ska betalas av fartygsägarna. Fartygsägarna eller deras företrädare ska komma överens om lönen med sjömännen, deras fackföreningar eller deras företrädare. AVS-sjömännens lönevillkor får dock inte vara sämre än de som gäller för besättningar i de länder de kommer ifrån och under inga förhållanden sämre än ILO:s normer.

8.

Sjömän som anställs på EU-fartyg ska anmäla sig hos fartygets befälhavare dagen före den föreslagna påmönstringsdagen. Om sjömannen inte infinner sig vid det datum och klockslag som fastställts för påmönstringen ska fartygsägaren automatiskt befrias från sin skyldighet att mönstra på sjömannen.

9.

Om lokala sjömän inte mönstras på av andra skäl än de som ges i punkten ovan är ägarna till de berörda fartygen skyldiga att, för varje dag av fiskeresan i Komorernas vatten, betala ett schablonbelopp på 20 EUR per dag och fartyg. Beloppet ska betalas senast de tidsfrister som anges i kapitel I avsnitt 2 punkt 6 i denna bilaga.

10.

Beloppet ska användas till utbildning av lokala fiskare och ska betalas till det konto som anvisas av de komoriska myndigheterna.

KAPITEL V

OBSERVATÖRER

1.

Fartyg som har rätt att fiska i Komorernas vatten enligt avtalet ska ta ombord observatörer som utses av de komoriska fiskerimyndigheterna på nedanstående villkor:

1.1

Tonfiskfiskefartygen ska på begäran av Komorernas fiskeriministerium ta ombord en av ministeriet utsedd observatör, som har till uppgift att kontrollera fångsterna i Komorernas vatten.

1.2

Komorernas behöriga myndighet ska upprätta en förteckning över de fartyg som ska ta ombord en observatör samt en förteckning över de observatörer som utsetts för ändamålet. Förteckningarna ska hållas uppdaterade. De ska sändas till Europeiska kommissionen så snart de har upprättats och därefter var tredje månad om de har uppdaterats.

1.3

Komorernas behöriga myndighet ska i samband med att fisketillståndet utfärdas, dock senast 15 dagar före det datum som planerats för ombordtagande av en observatör, meddela de berörda fartygsägarna eller deras företrädare namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på fartyget.

2.

Den period som observatören ska vara ombord är en hel fiskeresa. På uttrycklig begäran av de behöriga komoriska myndigheterna kan tiden fördelas på flera fiskeresor beroende på den genomsnittliga längden för ett visst fartygs fiskeresor. Begäran ska framföras av de behöriga komoriska myndigheterna samtidigt som de meddelar namnet på den observatör som är utsedd att placeras ombord på det berörda fartyget.

3.

Villkoren för ombordtagande av observatörer ska bestämmas i samråd mellan fartygsägare eller deras företrädare och Komorernas myndigheter.

4.

När fartygsägaren har meddelats listan över utvalda fartyg ska observatören tas ombord i den hamn som fartygsägaren väljer och i början av den första fiskeresan i Komorernas vatten.

5.

De berörda fartygsägarna ska inom två veckor och med tio dagars varsel meddela de datum och hamnar i Komorerna som planerats för ombordtagande av observatörer.

6.

Om observatören tas ombord i en utländsk hamn, ska observatörens resekostnader betalas av fartygsägaren. Om ett fartyg med en observatör från Komorerna ombord lämnar Komorernas vatten ska alla åtgärder vidtas för att se till att observatören kan återvända så snart som möjligt, på fartygsägarens bekostnad.

7.

Om observatören inte har infunnit sig på överenskommen plats tolv timmar efter utsatt tid, ska fartygsägaren automatiskt befrias från skyldigheten att ta ombord observatören.

8.

Observatören ska behandlas som en befälsperson ombord. Observatören ska ha följande uppgifter:

8.1

Observera fartygens fiskeverksamhet.

8.2

Kontrollera fartygens position vid fiske.

8.3

Upprätta en förteckning över de fiskeredskap som används.

8.4

Kontrollera fångstuppgifterna i fiskeloggboken för Komorernas vatten.

8.5

Kontrollera bifångsternas procentandel och göra en uppskattning av hur stora mängder av säljbara arter av fisk, kräftdjur och bläckfisk som kastas överbord.

8.6

Meddela fiskeuppgifterna via radiosändare, även hur stora kvantiteter som finns ombord av fångster och bifångster.

9.

Befälhavaren ska vidta alla åtgärder inom sitt ansvarsområde för att garantera observatörens fysiska och psykiska välbefinnande när denne utövar sina uppgifter.

10.

Observatörerna ska ha tillgång till de hjälpmedel som behövs för deras tjänsteutövning. Befälhavaren ska ge observatörerna tillgång till de kommunikationsmedel som är nödvändiga för deras tjänsteutövning, de handlingar som är direkt kopplade till fartygets fiskeverksamhet, i synnerhet fiskeloggbok och skeppsdagbok, och till de delar av fartyget som observatören behöver få tillgång till för sin tjänsteutövning.

11.

Observatören ska under sin vistelse på fartyget

11.1

vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att hans eller hennes ombordstigning och närvaro ombord på fartyget inte avbryter eller hindrar fisket,

11.2

respektera egendom och utrustning ombord samt sekretessen för alla fartygshandlingar.

12.

När observationsperioden är avslutad och innan observatören lämnar fartyget ska observatören upprätta en aktivitetsrapport som ska skickas till de behöriga komoriska myndigheterna med kopia till Europeiska kommissionen. Observatören ska underteckna rapporten i närvaro av befälhavaren som får lägga till, eller låta lägga till, de synpunkter som han eller hon anser relevanta och signera dessa. En kopia av rapporten ska lämnas till fartygets befälhavare när observatören går i land.

13.

Fartygsägaren ska stå för observatörens kost och logi, vilka ska hålla samma standard som för befälspersoner, inom ramen för vad som är praktiskt möjligt ombord på fartyget.

14.

Observatörens lön och sociala avgifter ska betalas av de behöriga komoriska myndigheterna.

KAPITEL VI

KONTROLL

EU-fartyg ska följa de bestämmelser och rekommendationer som Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) har antagit när det gäller fiskeredskap, fiskeredskaps tekniska specifikationer och alla andra tekniska åtgärder som gäller för deras fiske.

1.   Fartygsförteckning

1.1

Europeiska unionen ska föra en uppdaterad förteckning över fartyg för vilka fisketillstånd utfärdas enligt detta protokoll. Förteckningen ska, så snart den är upprättad och därefter varje gång den uppdateras, skickas till de komoriska myndigheter som har ansvar för fiskerikontroll.

1.2

EU-fartygen får skrivas in i den förteckning som nämns i föregående punkt efter det att ett meddelande om erlagd förskottsbetalning enligt kapitel I avsnitt 2 punkt 3 i denna bilaga har inkommit. Fartygsägaren kan i detta fall få en bestyrkt kopia av förteckningen som får förvaras ombord i stället för fisketillståndet till dess att detta har utfärdats.

2.   Kontrollförfaranden

2.1

Befälhavare för EU-fartyg som bedriver fiskeverksamhet i Komorernas vatten ska tillåta komoriska tjänstemän med ansvar för inspektion och kontroll av fiskeverksamhet att komma ombord samt underlätta utförandet av deras uppgifter.

2.2

Tjänstemännen ska inte stanna ombord längre än tjänsteutövningen kräver.

2.3

Efter inspektion och kontroll ska en kopia av inspektionsrapporten utfärdas till fartygets befälhavare.

2.4

För att underlätta trygga inspektionsförfarandena, och utan att detta påverkar komorisk lagstiftning, ska bordningen ske på ett sådant sätt att inspektionsfartyg och inspektörer identifieras som tjänstemän bemyndigade av Komorerna.

2.5

Befälhavare på EU-fartyg som deltar i landning eller omlastning i en komorisk hamn ska tillåta och underlätta komoriska inspektörers kontroll av dessa operationer.

KAPITEL VII

BORDNING

1.   Bordning

1.1

De behöriga komoriska myndigheterna ska inom 24 timmar underrätta Europeiska kommissionen och flaggstaten om varje bordning och varje påföljd som utdöms för EU-fartyg i Komorernas vatten.

1.2

Samtidigt ska en kortfattad rapport om omständigheterna kring och orsakerna till bordningen överlämnas till Europeiska kommissionen.

2.   Bordningsprotokoll

2.1

När Komorernas behöriga myndighet har upprättat ett bordningsprotokoll ska detta undertecknas av fartygets befälhavare.

2.2

Underskriften ska inte påverka befälhavarens rättigheter eller möjligheter att försvara sig mot en anklagelse om överträdelse.

2.3

Befälhavaren ska föra sitt fartyg till den hamn som anvisas av de komoriska myndigheterna. Vid mindre överträdelser får Komorernas behöriga myndighet tillåta att det bordade fartyget fortsätter sin fiskeverksamhet.

3.   Samrådsmöte vid bordning

3.1

Innan några åtgärder avseende fartygets befälhavare eller besättning eller någon annan åtgärd beträffande fartygets last och utrustning övervägs, med undantag av sådana åtgärder som är nödvändiga för att kunna säkra bevis på en förmodad överträdelse, ska inom en arbetsdag efter det att ovannämnda uppgifter har mottagits, ett samrådsmöte hållas mellan Europeiska kommissionen och de behöriga komoriska myndigheterna, eventuellt med deltagande av en företrädare för den berörda medlemsstaten.

3.2

Under detta möte ska parterna utbyta alla sådana handlingar och all sådan information som kan bidra till att klarlägga omständigheterna kring de konstaterade händelserna. Fartygsägaren eller dennes företrädare ska underrättas om resultatet av mötet och om alla åtgärder som kan bli följden av bordningen.

4.   Regler för bordning

4.1

Innan ett rättsligt förfarande inleds ska ett försök göras att lösa frågan om den förmodade överträdelsen genom ett förlikningsförfarande. Detta förfarande ska avslutas senast tre arbetsdagar efter bordningen.

4.2

Vid förlikning ska bötesbeloppet fastställas i enlighet med komorisk lagstiftning. Beloppet ska registreras och kvitteras och uppgift om detta skickas till Europeiska kommissionen och till flaggstaten.

4.3

Om frågan inte har kunnat lösas genom förlikning och den förs vidare till en behörig juridisk instans, ska fartygsägaren ställa en bankgaranti, vars storlek ska fastställas med hänsyn till de kostnader som har uppstått genom bordningen samt storleken på de böter och skadestånd som kan åläggas dem som begått överträdelsen, i den bank som anges av de behöriga komoriska myndigheterna.

4.4

Bankgarantin ska vara oåterkallelig tills det rättsliga förfarandet har avslutats. Den ska frisläppas så snart förfarandet avslutas utan fällande dom. Vid en fällande dom som innebär lägre böter än den deponerade garantin, ska det resterande beloppet frisläppas av de behöriga komoriska myndigheterna.

4.5

Fartyget ska släppas och dess besättning ska tillåtas att lämna hamnen

så snart de förpliktelser som följer av förlikningsförfarandet har fullgjorts, eller

så snart en bankgaranti har ställts i enlighet med punkt 4.3 och den har godkänts av de behöriga komoriska myndigheterna, i väntan på att det rättsliga förfarandet slutförs.

Tillägg

1.   

Blankett för ansökan om fisketillstånd

2.   

Fiskeloggbok för tonfiskfiskefartyg

3.   

Fiskeloggbok för tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev

4.   

Blankett för deklaration om inträde i och utträde ur zon

5.   

Överföring av VMS-meddelanden till Komorerna – positionsrapport

Tillägg 1

ANSÖKAN OM FISKETILLSTÅND FÖR UTLÄNDSKT FISKEFARTYG

Den sökandes namn: …

Den sökandes adress: …

Namn och adress för fartygets befraktare om annan än ovan: …

Namn och adress för eventuell företrädare (ombud) i Komorerna: …

Fartygets namn: …

Fartygstyp: …

Registreringsland: …

Registreringshamn och registreringsnummer: …

Fartygets distriktsbeteckning: …

Radioanropssignal och frekvens: …

Fartygets längd: …

Fartygets bredd: …

Motortyp och effekt: …

Fartygets bruttotonnage: …

Fartygets nettotonnage: …

Minsta antal besättningsmän: …

Typ av fiske: …

Avsedda målarter: …

Begärd giltighetstid: …

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta.

Datum … Underskrift …

Tillägg 2

FÖRLAGA TILL LOGGBOK FÖR TONFISKFISKE

Image 1

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT

DATE/FECHA/DATE

HEURE/HORA/HOUR

LOCH/CORREDERA/LOCH

HOJA/SHEET No

DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICIÓN (cada lance o mediodia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACIÓN

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVACIONES

COMMENTS

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Une calée par ligne/Un lance cada línea/One set by line

UNDERSKRIFT

DATUM

Tillägg 3

FÖRLAGA TILL LOGGBOK FÖR TONFISKFISKE MED YTLÅNGREV

Image 2

Flag country/Pavilion

Name of boat/nom du navire

Date reported/Date de déclaration †

Name of captain/Nom du capitaine

Vessel size/Taille du navire

GT (tons)/TB (tonnes)

LOA (m)/LHT (m)

Reporting person/Personne déclarante

Name/Nom

Phone/Téléphone

License number/Numéro de licence

Departure date/Date de départ †

Departure port/Port de départ

Call sign/Indicatif radio

Arrival date/Date d’arrivée †

Arrival port/Port d’arrivée

Number of crew/Effectif équipage

† use YYYY/MM/DD for dates/utilisez AAAA/MM/JJ pour les dates

Gear configuration/configuration de l'engin

Branch line length/Longueur des avancons (m)

Float line length/longueur des ralingues de flotteurs (m)

Type of weight/type de poids

Length between branch lines/longueur entre les avancons

whole/entier

processed/transformé

För varje utsättning anges fångsten i antal och vikt (kg) på ovanstående och nedanstående rader

Image 3

Date

Position

Tunas/thons

Billfishes / Aiguilles de mer

Sharks/requins

Latitude

Longitude

southern bluefin/thon rouge

albacore/german

bigeye/patudo

yellowfin/albacore

skipjack/listao

Swordfish/espadon

Stripped marlin/marlin ray

blue marlin/marlin bleu

black marlin/marlin noir

Sailfish/voilier

Shortbill spearfish/marlin rostre court

Blue shark/Peau bleue

Porbeagle/requin taupe

Mako/petite taupe

Other/autres

Degree/Degrs ą

N S

Degree/Degrs ą

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

N S

E W

for dates, use the YYYY/MM/DD format/pour les dates, utiliser le format AAAA/MM/JJ

ą for positions, use the format/pour les positions, utiliser le formatŹ: XXXX'

** for SST, use a value with one decimal point/pour la SST, utiliser une valeur une dcimale

Tillägg 4

FÖRLAGA TILL TABELL FÖR UPPFÖLJNING AV EU-FARTYGS FISKEVERKSAMHET I KOMORERNAS VATTEN

Flaggstat

Fartygets namn

Fartygets nummer

År

Kategori

(notfartyg, ytlångrevsfartyg)

Tillstånd

Inträde i zon

Utträde ur zon

Fiske-dagar

(VMS)

Fångst

VMS-observationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg 5

ÖVERFÖRING AV VMS-MEDDELANDEN TILL KOMORERNA

Positionsrapport

Uppgift

Kod

Obligatorisk/frivillig

Kommentarer

Ny rapport

SR

O

Systemuppgift – visar att rapporten påbörjas

Mottagare

AD

O

Meddelandeuppgift – mottagare. Landskod enligt ISO Alfa 3

Avsändare

FS

O

Meddelandeuppgift – avsändare. Landskod enligt ISO Alfa 3

Typ av meddelande

TM

O

Meddelandeuppgift – typ av meddelande ”POS”

Radioanropssignal

RC

O

Fartygsuppgift – fartygets internationella radioanropssignal

Avtalspartens interna referensnummer

IR

F

Fartygsuppgift – avtalspartens unika nummer (flaggstatens ISO3-kod följd av ett nummer)

Externt registreringsnummer

XR

F

Fartygsuppgift – numret på fartygets sida

Flaggstat

FS

F

Uppgift om flaggstat

Latitud

LA

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter N/S ggmm (WGS-84)

Longitud

LO

O

Uppgift om fartygets position – i grader och minuter E/W ggmm (WGS-84)

Datum

DA

O

Uppgift om fartygets position – datum för registrering av position UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

O

Uppgift om fartygets position – tidpunkt för registrering av position UTC (TTMM)

Slut på rapport

ER

O

Systemuppgift – visar att rapporten är avslutad

Tecken: ISO 8859.1

En dataöverföring ska struktureras på följande sätt:

Dubbla snedstreck (//) och datafältkoden ”SR” anger att överföringen börjar.

Dubbla snedstreck (//) och en datafältkod anger att en uppgift börjar.

Ett enkelt snedstreck (/) skiljer datafältkoden från efterföljande data.

Datapar åtskiljs med ett mellanslag.

Datafältskoden ”ER” och dubbla snedstreck (//) i slutet anger att registreringen är avslutad.

Frivilliga uppgifter ska införas mellan ”Ny rapport” och ”Slut på rapport”.


FÖRORDNINGAR

18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/19


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1212/2010

av den 29 november 2010

om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Ett nytt protokoll (nedan kallat protokollet) till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (1) paraferades den 21 maj 2010 och ändrades genom skriftväxling den 16 september 2010. Protokollet ger EU-fartyg fiskemöjligheter i vatten som står under Unionen Komorernas överhöghet eller jurisdiktion när det gäller fiske.

(2)

Den 29 november 2010 antog rådet beslut 2010/783/EU (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa fördelningen av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna för protokollets giltighetstid.

(4)

I enlighet med artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (3) ska kommissionen, om det visar sig att de fiskemöjligheter som Europeiska unionen tilldelas enligt protokollet inte utnyttjas fullt ut, informera de berörda medlemsstaterna om detta. Om inget svar inkommit inom en tidsfrist som rådet ska fastställa, ska detta ses som en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fiskefartyg inte fullt ut utnyttjar sina fiskemöjligheter under den aktuella perioden. Denna tidsfrist bör fastställas.

(5)

Denna förordning bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och bör tillämpas från och med den 1 januari 2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Fiskemöjligheterna som fastställs i protokollet till avtalet ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

a)

Notfartyg för tonfiskfiske:

Spanien

22 fartyg

Frankrike

22 fartyg

Italien

1 fartyg

b)

Tonfiskfartyg för fiske med ytlångrev:

Spanien

12 fartyg

Frankrike

8 fartyg

Portugal

5 fartyg

2.   Förordning (EG) nr 1006/2008 ska tillämpas, utan att det påverkar bestämmelserna i avtalet och i protokollet.

3.   Om ansökningarna om fisketillstånd från de medlemsstater som avses i punkt 1 inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet ska kommissionen beakta ansökningar om fisketillstånd från alla andra medlemsstater i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1006/2008.

Den tidsfrist som avses i artikel 10.1 i nämnda förordning fastställs härmed till tio arbetsdagar.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EUT L 290, 20.10.2006, s. 7.

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.


18.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1213/2010

av den 16 december 2010

om gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register avseende vägtransportföretag

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (1), särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

För att underlätta sammankopplingen av nationella elektroniska register i enlighet med artikel 16.5 i förordning (EG) nr 1071/2009 bör kommissionen anta gemensamma bestämmelser om genomförandet av denna sammankoppling enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1071/2009.

(2)

Behandlingen av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009 måste ske i överensstämmelse med de bestämmelser om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2). Medlemsstaterna bör framför allt vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter används på otillåtet sätt.

(3)

I tillämpliga fall gäller de bestämmelser om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3) vid behandling av alla personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 1071/2009.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De gemensamma bestämmelserna för att möjliggöra sammankoppling av nationella elektroniska register fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 31 december 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.


BILAGA

Systemet för sammankoppling av nationella elektroniska register kallas ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings – Europeiska registret för vägtransportföretag).

1.   INFORMATIONSUTBYTE

1.1   Utbyte om överträdelser

1.1.1   Anmälan om överträdelse

Vid utbyte av information i enlighet med artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (1) eller artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 (2) ska medlemsstaterna skicka meddelanden i följande format: Anmälan om överträdelse (Infringement Notification Message).

Uppgiftstyp

Uppgift

Obligatorisk eller frivillig uppgift

Närmare beskrivning av uppgiftsfältets innehåll

Anmälande medlemsstat

Anmälande medlemsstat

Obligatorisk

Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 alpha 2

Anmälande behörig myndighet

Anmälande behöriga myndighets identitetsbeteckning

Obligatorisk

Fritext, alfanumeriskt fält