ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.326.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 326

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
10 december 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2010/88/EU av den 7 december 2010 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1157/2010 av den 9 december 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2012 års förteckning över sekundära målvariabler för boendeförhållanden ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1158/2010 av den 9 december 2010 om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg ( 1 )

11

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1159/2010 av den 9 december 2010 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2010 av den 9 december 2010 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

33

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

59

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 av den 9 december 2010 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

61

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1163/2010 av den 9 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Agneau du Périgord (SGB)]

64

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1164/2010 av den 9 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (SUB)]

66

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1165/2010 av den 9 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salzwedeler Baumkuchen [SGB])

68

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1166/2010 av den 9 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Agnello di Sardegna (SGB)]

70

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1167/2010 av den 9 december 2010 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Prosciutto di Modena (SUB)]

72

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1168/2010 av den 9 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

74

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

DIREKTIV

10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/1


RÅDETS DIREKTIV 2010/88/EU

av den 7 december 2010

om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 97.1 i rådets direktiv 2006/112/EG (1) föreskrivs att normalskattesatsen under perioden 1 januari 2006–31 december 2010 inte får vara lägre än 15 %.

(2)

De normalskattesatser för mervärdesskatt som nu gäller i olika medlemsstaterna har, i kombination med övergångsordningens bestämmelser, säkerställt att detta system har fungerat på ett godtagbart sätt. Med de nya regler om platsen för tillhandahållande av tjänster som gynnar beskattning på konsumtionsplatsen har möjligheterna att utnyttja olika mervärdesskattesatser genom omlokalisering begränsats ytterligare och potentiell snedvridning av konkurrensen minskat.

(3)

För att förhindra att ökande skillnader mellan medlemsstaternas normalskattesatser för mervärdesskatt leder till strukturella obalanser i EU och snedvridning av konkurrensen inom vissa branscher är det sedvanligt att fastställa minimiskattesatser när det gäller indirekt beskattning. Detta är fortfarande nödvändigt i fråga om mervärdesskatt.

(4)

I avvaktan på resultatet av samrådet om en ny mervärdesskattestrategi som väntas behandla framtida bestämmelser och motsvarande harmoniseringsnivåer är det för tidigt att fastställa en permanent normalskattesats eller att överväga att ändra minimiskattesatsen.

(5)

Följaktligen bör den gällande miniminivån för normalskattesatsen på 15 % behållas under en ytterligare period, som är tillräckligt lång för att garantera rättssäkerheten, samtidigt som ytterligare översyn blir möjlig.

(6)

Detta utesluter inte att mervärdesskattelagstiftningen ändras ytterligare före den 31 december 2015 med anledning av resultatet av den nya mervärdesskattestrategin.

(7)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller

(8)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 97 i direktiv 2006/112/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 97

Från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2015 får normalskattesatsen inte vara lägre än 15 %.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2011. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2010.

På rådets vägnar

D. REYNDERS

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1157/2010

av den 9 december 2010

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2012 års förteckning över sekundära målvariabler för boendeförhållanden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) (1), särskilt artikel 15.2 f, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1177/2003 inrättades en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik över inkomst- och levnadsvillkor, med jämförbara och aktuella tvärsnittsdata och longitudinella data om inkomstfördelning och om graden av fattigdom och social utslagning och om hur dessa företeelser är fördelade i befolkningen på nationell nivå och på EU-nivå.

(2)

Enligt artikel 15.2 f i förordning (EG) nr 1177/2003 behövs det tillämpningsåtgärder för att fastställa den förteckning över sekundära målområden och variabler som varje år ska ingå i tvärsnittsdelstudien för EU–Silc. Den förteckning över sekundära målvariabler som ska ingå i modulen om boendeförhållanden bör fastställas för 2012. Den bör också omfatta variablernas koder och definitioner.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de sekundära målvariablerna, variabelkoderna och definitionerna för 2012 års modul om boendeförhållanden, som ska ingå i tvärsnittsdelstudien för den europeiska statistiken över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc), fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.


BILAGA

I denna förordning ska följande enhet, datainsamlingsmetod, referensperiod och definitioner tillämpas:

1.   Enhet

Målvariablerna avser följande två typer av enheter:

Hushåll: alla variabler utom de som avser ”Flytt till annan bostad”.

Individer: variabler som avser ”Flytt till annan bostad”.

2.   Datainsamlingsmetod

För variabler som samlas in på hushållsnivå (del 1 i förteckningen nedan) är datainsamlingsmetoden personlig intervju med hushållets svarsperson.

För variabler som samlas in på individnivå (del 2 i förteckningen nedan) är datainsamlingsmetoden personlig intervju med alla nuvarande medlemmar i hushållet som är 16 år eller äldre eller, i förekommande fall, med den utvalda svarspersonen i hushållet.

På grund av den särskilda karaktären på de uppgifter som ska samlas in tillåts endast personliga intervjuer (undantagsvis indirekta intervjuer för personer som är tillfälligt bortresta eller oförmögna att svara) eller uppgifter som hämtats ur register.

3.   Referensperiod

Målvariablerna hänför sig till följande fyra typer av referensperioder:

 

Vanligtvis: en normal vinter/sommar i området där bostaden är belägen (för variablerna ”Bostaden tillräckligt varm under vintern” och ”Bostaden tillräckligt sval under sommaren”).

 

De senaste fem åren (för de variabler som avser ”Flytt till annan bostad”). Perioden avser de fem åren före intervjudagen.

 

De närmaste sex månaderna (för de variabler som avser ”Sannolikhet att hushållet flyttar till annan bostad”). Perioden avser de sex månaderna efter intervjudagen.

 

Den nuvarande perioden (övriga variabler).

4.   Definitioner

1)   Installationer och bekvämligheter i bostaden

a)   Elinstallationer: ledningar, kontakter, uttag och andra permanenta elinstallationer i bostaden.

b)   Sanitetsinstallationer: rörledningar, kranar och avloppsledningar.

c)   Centralvärme e.d.: en bostad anses ha centralvärme om uppvärmningen antingen kommer från ett fjärrvärmesystem, en gemensam värmecentral eller från en värmeanläggning installerad i byggnaden eller bostaden, oavsett energikälla. Här ingår även fasta elradiatorer, gasberedare och dylikt. Flertalet rum ska ha tillgång till värme.

d)   Annan permanent värmeanläggning: en bostad anses ha ”Annan permanent värmeanläggning” om den inte har ”Centralvärme e.d.”. Hit hör t.ex. kakelugnar, kaminer, öppna spisar och dylikt (även luftkonditioneringsanläggningar som används för uppvärmning).

e)   Annan uppvärmning: inget permanent värmesystem eller värmeanläggning. Bostaden kan emellertid vara utrustad med bärbara värmeelement, inklusive bärbara luftkonditioneringsapparater som används för uppvärmning.

f)   Tillräckligt: räcker för att tillgodose hushållets allmänna behov. En installation som ständigt är ur funktion anses inte vara någon installation. Bristfälliga installationer kan t.ex. vara installationer i dåligt skick, farliga installationer, installationer som med jämna mellanrum är ur funktion, där elströmmen eller vattentrycket inte är tillräckligt för att vattnet ska kunna användas, där vattnet är odrickbart eller där det inte finns tillräckligt med vatten. Mindre, tillfälliga problem, t.ex. stopp i avloppet, innebär inte att installationen är bristfällig.

2)   Grundläggande tjänsters tillgänglighet

a)

Tillgänglighet: här avses de tjänster som hushållet använder med hänsyn till ekonomiska, fysiska, tekniska och hälsorelaterade aspekter.

b)

Tjänsternas tillgänglighet bedöms utifrån fysisk och teknisk tillgänglighet samt öppettider, men inte utifrån kvalitet, pris och liknande aspekter. Följaktligen bör tillgängligheten avse en objektiv och fysisk verklighet. Den bör inte bygga på subjektiva känslor.

c)

Tillgängligheten bör fastställas i förhållande till de tjänster som faktiskt utnyttjas av hushållet. Om hushållet inte använder en tjänst ska koden -2 ”Ej tillämpligt” användas.

d)

Den fysiska tillgängligheten ska bedömas i avstånd men även beträffande infrastruktur och utrustning t.ex. för svarspersoner med ett fysiskt funktionshinder.

e)

Tillgänglighet vad beträffar telefonbanktjänster och nätbanktjänster bör också tas med i bedömningen om hushållet faktiskt utnyttjar dem.

f)

De tjänster som tillhandahålls i hemmet bör också beaktas, om de faktiskt utnyttjas av hushållet. Tillgängligheten ska alltså utvärderas oberoende av på vilket sätt hushållet får tillgång till tjänsten.

g)

Tillgängligheten ska bedömas på hushållsnivå, dvs. hur svårtillgängliga tjänsterna är ska gälla för hushållet som helhet. Om svarspersonen inte utnyttjar en tjänst men andra medlemmar av hushållet gör det, ska svarspersonen bedöma tillgängligheten för dessa andra hushållsmedlemmar.

h)

Om en medlem av hushållet har ett funktionshinder men en annan hushållsmedlem lätt kan få tillgång till tjänsten i dennes ställe, och tjänstens tillgänglighet inte orsakar några andra problem för hushållet såtillvida att den inte utgör någon belastning för hushållet, ska tjänsten anses vara lättillgänglig för hushållet.

i)

Om en hushållsmedlem däremot har ett funktionshinder och har svårt att få tillgång till en tjänst (som han eller hon personligen behöver ha tillgång till) och hushållet inte har de resurser som krävs för att hjälpa till (dvs. om ingen annan hushållsmedlem lätt kan få tillgång till tjänsten i hans eller hennes ställe), eller det verkligen utgör en belastning för hushållet, ska tjänsten anses vara svårtillgänglig för hushållet.

j)

Dagligvarutjänster: tjänster som kan tillgodose största delen av de dagliga behoven.

k)

Banktjänster: ta ut kontanter, föra över pengar och betala räkningar.

l)

Posttjänster: skicka och ta emot post och paket.

m)

Kollektivtrafik: buss, tunnelbana, spårvagn osv.

n)

Primärvård: allmänläkare, vårdcentral och liknande.

o)

Grundskola: om fler än ett barn i hushållet går i grundskolan bör svaret gälla den skola som är mest svårtillgänglig.

5.   Dataöverföring

De sekundära målvariablerna ska översändas till Eurostat i filen med hushållsuppgifter (H) och i filen med personliga uppgifter (P) efter de primära målvariablerna.

OMRÅDEN FÖR OCH FÖRTECKNING ÖVER MÅLVARIABLER

 

Modul 2012

Boendeförhållanden

Variabel

Kod

Målvariabel

1.   

FRÅGOR TILL HUSHÅLLEN

Utrymme i bostaden

HC010

 

Trångboddhet

1

Ja

2

Nej

HC010_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

HC020

 

Bostadens storlek i kvadratmeter

0–999 m2

HC020_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

Installationer och bekvämligheter i bostaden

HC030

 

Tillräckliga elinstallationer

1

Ja

2

Nej

HC030_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (inga elinstallationer)

HC040

 

Tillräckliga sanitetsinstallationer

1

Ja

2

Nej

HC040_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (inga sanitetsinstallationer)

HC050

 

Bostaden utrustad med värme

1

Ja – centralvärme e.d.

2

Ja – annan permanent värmeanläggning

3

Ja – annan uppvärmning

4

Nej – ingen uppvärmning alls

HC050_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

HC060

 

Bostaden tillräckligt varm under vintern

1

Ja

2

Nej

HC060_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

HC070

 

Bostaden tillräckligt sval under sommaren

1

Ja

2

Nej

HC070_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

Allmän belåtenhet med bostaden

HC080

 

Allmän belåtenhet med bostaden

1

Mycket missnöjd

2

Missnöjd

3

Nöjd

4

Mycket nöjd

HC080_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

Grundläggande tjänsters tillgänglighet

HC090

 

Dagligvarutjänster

1

Mycket svårtillgängliga

2

Något svårtillgängliga

3

Lättillgängliga

4

Mycket lättillgängliga

HC090_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (hushållet använder inte tjänsterna)

HC100

 

Banktjänster

1

Mycket svårtillgängliga

2

Något svårtillgängliga

3

Lättillgängliga

4

Mycket lättillgängliga

HC100_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (hushållet använder inte tjänsterna)

HC110

 

Posttjänster

1

Mycket svårtillgängliga

2

Något svårtillgängliga

3

Lättillgängliga

4

Mycket lättillgängliga

HC110_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (hushållet använder inte tjänsterna)

HC120

 

Kollektivtrafik

1

Mycket svårtillgänglig

2

Något svårtillgänglig

3

Lättillgänglig

4

Mycket lättillgänglig

HC120_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (hushållet använder inte tjänsterna)

HC130

 

Primärvård

1

Mycket svårtillgänglig

2

Något svårtillgänglig

3

Lättillgänglig

4

Mycket lättillgänglig

HC130_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (hushållet använder inte tjänsterna)

HC140

 

Grundskola

1

Mycket svårtillgänglig

2

Något svårtillgänglig

3

Lättillgänglig

4

Mycket lättillgänglig

HC140_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (hushållet använder inte tjänsterna)

Sannolikhet att hushållet flyttar till annan bostad

HC150

 

Sannolikhet att hushållet flyttar till annan bostad

1

Ja – hushållet måste flytta ifrån bostaden

2

Ja – hushållet planerar att flytta

3

Nej – hushållet kommer sannolikt inte att flytta

HC150_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

HC160

 

Främsta orsak för att vara tvungen att flytta

1

Hushållet måste flytta eftersom hyresvärden har sagt upp/kommer att säga upp hyreskontraktet

2

Hushållet måste flytta eftersom hyresvärden har beslutat detta/kommer att besluta detta och det inte finns något formellt hyreskontrakt

3

Hushållet måste flytta på grund av vräkning

4

Hushållet måste flytta på grund av ekonomiska svårigheter

5

Hushållet måste flytta av andra orsaker

HC160_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (HC150 = 2 eller 3)

2.   

FRÅGOR TILL ENSKILDA INDIVIDER

Flytt till annan bostad

PC170

 

Flytt till annan bostad

1

Ja

2

Nej

PC170_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

PC180

 

Främsta orsak till flytten

1

Familjeskäl

2

Sysselsättningsskäl

3

Utbildningsskäl

4

Vräkning

5

Hyresvärden har inte förlängt kontraktet

6

Önskan att byta ägandeform

7

Själva bostaden

8

Bostadsområdet

9

Ekonomiska skäl

10

Andra skäl

PC180_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (PC170 = 2)

-3

Ej utvald svarsperson


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1158/2010

av den 9 december 2010

om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg för järnväg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rekommendationen ERA/REC/SAF/09-2009 från Europeiska järnvägsbyrån, som lämnades till kommissionen den 18 september 2009, om en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2004/49/EG tillhandahåller en ram för likvärdiga villkor för samtliga järnvägsföretag, genom tillämpning av samma krav med avseende på säkerhetsintyg i hela unionen. Syftet med den gemensamma säkerhetsmetoden är att tillhandahålla en ram för att de nationella säkerhetsmyndigheterna ska kunna harmonisera sina beslutskrav i unionen, i enlighet med artikel 17.4 i direktiv 2004/49/EG.

(2)

Det är nödvändigt att tillhandahålla en metod för hur de nationella säkerhetsmyndigheterna ska bedöma lämpligheten hos de processer som järnvägsföretagen har utvecklat för att uppfylla de harmoniserade kraven för att erhålla säkerhetsintyg del A utfärdade i enlighet med artikel 10.2 a och säkerhetsintyg del B utfärdade i enlighet med artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG. De kriterier som de nationella säkerhetsmyndigheterna ska använda vid sin bedömning bör definieras och de förfaranden som ska följas bör införas.

(3)

När det gäller överensstämmelse med säkerhetskravet, enligt vilket ansvaret för underhåll av järnvägsfordon bör vara klart definierat, bör ett järnvägsföretag som inte är den enhet som ansvarar för underhåll av alla de fordon som det använder i sin verksamhet genom lämpliga överenskommelser, såsom GCU (General Contract of Use), säkerställa att det för varje fordon finns en underhållsansvarig enhet som tar hand om fordonsunderhållet i enlighet med artikel 14 a i direktiv 2004/49/EG. Avtalet mellan parterna bör specificera det informationsutbyte mellan båda företagen som behövs för att säkerställa en säker drift av fordonen.

(4)

Vid bedömning av överensstämmelsen med säkerhetskraven för produkter eller tjänster som entreprenörer eller leverantörer förser järnvägsföretagen med, såsom tillhandahållandet av tjänster via utbildningsanstalter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (2), kan tillstånd eller intyg som har beviljats entreprenörer eller leverantörer i enlighet med relevant unionslagstiftning anses vara giltig bevisning. Certifiering av enheter som ansvarar för underhåll i enlighet med artikel 14a i direktiv 2004/49/EG kan också betraktas som giltig bevisning. Fram till dess att det europeiska certifieringssystemet träder i kraft kan intyg som ges på grundval av samförståndsavtalet om fastställande av de grundläggande principerna för ett gemensamt system för certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar (3), undertecknat den 14 maj 2009, betraktas som giltig bevisning när överensstämmelsen med relevanta säkerhetskrav bedöms.

(5)

De nationella säkerhetsmyndigheterna bedömer ett järnvägsföretags förmåga att uppfylla alla de krav som gäller för att bedriva verksamhet i allmänhet och i det specifika nät för vilket järnvägsföretaget ansöker om intyg, genom att bedöma dess samlade säkerhetsstyrningssystem.

(6)

Varje nationell säkerhetsmyndighet bör införa förfaranden för att undersöka om de resultat som anges i ansökan om ett säkerhetsintyg uppnås i verksamheten efter att intyget har beviljats och om alla nödvändiga krav fortlöpande uppfylls i enlighet med artikel 16.2 f och artikel 17.2 i direktiv 2004/49/EG. Därför krävs framtagning av ett system för tillsyn efter att ett intyg har beviljats som baserar sig på grundläggande principer för att säkerställa att de nationella säkerhetsmyndigheterna tillämpar ett harmoniserat tillvägagångssätt i varje medlemsstat.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 27.1 i direktiv 2004/49/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg i enlighet med artikel 6.3 b i direktiv 2004/49/EG.

I den gemensamma säkerhetsmetoden ingår

a)

ett förfarande och kriterier för att bedöma ansökningar från järnvägsföretag om säkerhetsintyg enligt artikel 10.2 i direktiv 2004/49/EG, som anges i bilagorna I, II och III till denna förordning,

b)

principer för att övervaka överensstämmelsen med kraven i direktiv 2004/49/EG efter att den nationella säkerhetsmyndigheten har beviljat intyget, som anges i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med tillsyn: de förfaranden som den nationella säkerhetsmyndigheten inför för att övervaka säkerhetsnivån efter att den har beviljat ett säkerhetsintyg.

Artikel 3

Förfaranden för att bedöma ansökningar

1.   Vid bedömning av ansökningar om både säkerhetsintyg del A och del B som har lämnats in efter att denna förordning har trätt i kraft ska de nationella säkerhetsmyndigheterna tillämpa det förfarande som anges i bilaga I till denna förordning för att bedöma ansökningarnas överensstämmelse med kraven i direktiv 2004/49/EG. De nationella säkerhetsmyndigheterna ska använda de bedömningskriterier som anges i bilaga II till denna förordning för säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10.3 i direktiv 2004/49/EG och de som ingår i bilaga III till denna förordning för säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10.4 i direktiv 2004/49/EG. Dessa kriterier ska också användas när säkerhetsintyg förnyas i enlighet med artikel 10.5 i direktiv 2004/49/EG.

2.   Vid bedömningen får de nationella säkerhetsmyndigheterna godkänna de sökandes utfästelser om att de kommer att hantera risker genom avtal med tredje man. I avtalen ska även specificeras vilket informationsutbyte som behövs för att säkerställa en säker drift av fordon, särskilt i fråga om de områden som hör samman med underhåll.

3.   De produkter eller tjänster som entreprenörer eller leverantörer förser järnvägsföretagen med ska antas överensstämma med säkerhetskraven om entreprenörerna, leverantörerna eller produkterna är certifierade i enlighet med relevanta certifieringssystem som har inrättats inom ramen för unionslagstiftning för tillhandahållandet av sådana produkter och tjänster.

Artikel 4

Tillsyn

När de nationella säkerhetsmyndigheterna har beviljat ett säkerhetsintyg, avseende både del A och del B, ska de utöva tillsyn över järnvägsföretagets fortsatta tillämpning av sina säkerhetsstyrningssystem och tillämpa de principer för tillsyn som anges i bilaga IV.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  EUT L 315, 3.12.2007, s. 51.

(3)  http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/doc/signed_mou_on_ecm.pdf


BILAGA I

Förfarande för bedömning av överensstämmelse med de krav som måste uppfyllas för att erhålla säkerhetsintyg utfärdade i enlighet med artikel 10.2 a och b i direktiv 2004/49/EG

1.   De förfaranden som en nationell säkerhetsmyndighet inför för att ta emot och bedöma ansökningar och bevilja säkerhetsintyg ska bygga på följande ramprinciper.

a)   Framtagning och granskning av bedömningsprocessen

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska ta fram strukturerade och granskningsbara processer som ska utföras av lämpliga behöriga personer. De ska granska ansökningarna mot de bedömningskriterier för säkerhetsstyrningssystem som anges i bilaga II och III. De ska föra protokoll över och motivera alla beslut. Den nationella säkerhetsmyndighetens övergripande bedömningsprocess ska regelbundet granskas internt och kontinuerligt förbättras för att säkerställa dess fortlöpande genomslagskraft och effektivitet.

b)   Bedömningsprocessens kvalitet

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska övervaka kvaliteten på det egna arbetet under viktiga faser av behandlingen av ansökningar om säkerhetsintyg.

c)   Bedömningens omfattning

Bedömningen ska ske på styrningssystemnivå och vara processdriven. I de fall då brister upptäcks vid granskningen kan den nationella säkerhetsmyndigheten själv fatta beslut och ska, beroende på den bristande överensstämmelsens karaktär och allvarlighetsgrad, beskriva vilka punkter som behöver förbättras. I sista hand ska den nationella säkerhetsmyndigheten utnyttja sin befogenhet att avslå en ansökan.

Bedömningen ska vara

anpassad till riskerna, typen och omfattningen på den sökandes verksamhet,

baserad på bedömningar av järnvägsföretagets allmänna förmåga att bedriva verksamhet på ett säkert sätt, enligt vad som anges i dess säkerhetsstyrningssystem.

d)   Tidsfrist för bedömningen

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska slutföra bedömningen inom den tidsperiod som anges i artikel 12 i direktiv 2004/49/EG och samtidigt se till att den bevisning som tillhandahålls av den sökande är tillräcklig. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska så snart det är praktiskt möjligt informera järnvägsföretagen om frågor som ger upphov till allvarliga betänkligheter under bedömningsfasen.

e)   Beslutsfattande under bedömningen

Ett beslut om att godkänna eller avslå en ansökan om säkerhetsintyg ska baseras på den bevisning som den sökande tillhandahåller och om relevanta krav har följts.

2.   Den nationella säkerhetsmyndigheten ska bedöma om ansökan om ett säkerhetsintyg uppfyller kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 (1).

3.   Den nationella säkerhetsmyndigheten ska särskilt bedöma om den bifogade sammanfattningen av säkerhetsstyrningssystemets manual möjliggör en första bedömning av säkerhetsstyrningssystemets kvalitet och lämplighet, och ska besluta inom vilka områden ytterligare information behövs. Den nationella säkerhetsmyndigheten kan, som en del av denna begäran om mer information, begära detaljerad information i sådan omfattning som den anser vara rimlig för att kunna bedöma ansökan.

4.   När ett säkerhetsintyg beviljas ska överensstämmelsen mellan den sökandes säkerhetsstyrningssystem och bedömningskriterierna dokumenteras med hänsyn till varje bedömningskriterium.

5.   Om den nationella säkerhetsmyndigheten har några funderingar eller upptäcker en eventuell bristande överensstämmelse, ska den nationella säkerhetsmyndigheten specificera detta och hjälpa den sökande att förstå vilken detaljnivå som förväntas i svaret. Detta uppnås genom att

a)

noggrant hänvisa till de relevanta kriterierna och se till att den sökande har förstått vilka områden med bristande överensstämmelse som har identifierats,

b)

fastställa vilken del av tillhörande förordningar, regler och standarder som är relevant,

c)

ange varför bedömningskriteriet inte är uppfyllt,

d)

komma överens om ytterligare åtaganden, information och styrkande bevisning som ska tillhandahållas, enligt vad som krävs på kriteriets detaljnivå, och specificera både den åtgärd som den sökande måste vidta för att korrigera bristen och inom vilken tidsram som överensstämmelsen måste uppfyllas,

e)

specificera vilka områden som kan bli föremål för ytterligare granskning genom tillsyn efter att intyget har beviljats.

6.   Om ett järnvägsföretag ansöker om säkerhetsintyg avseende både del A och del B vid samma tillfälle ska den nationella säkerhetsmyndigheten säkerställa att intygets del A beviljas först eller att båda intygen beviljas tillsammans i enlighet med förordning (EG) nr 653/2007. De nationella säkerhetsmyndigheterna ska dock definiera ett förfarande för hur ansökningsblanketten (särskilt försättssidan för bilagorna) ska användas om en ny ansökan görs samtidigt för båda intygen.

7.   De allmänna ramförfarandena för att bedöma ansökningar om säkerhetsintyg ska också gälla ansökningar om säkerhetsintyg enligt artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG.

8.   En nationell säkerhetsmyndighets bedömning av en ansökan om ett säkerhetsintyg enligt artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG ska endast gälla ett järnvägsföretags förmåga att uppfylla de krav som är nödvändiga för trafiken på det specifika järnvägsnätet som det söker intyg för genom tillämpning av de förfaranden som de har infört för att erhålla del A av intyget.

9.   Syftet med dessa bedömningskriterier är att visa att resultatet av tillämpningen av förfaranden eller processer för att sköta driften i ett specifikt järnvägsnät har dokumenterats och ett åtagande om att genomföra dem har gjorts. För att kontrollera om kriterierna är uppfyllda kan den nationella säkerhetsmyndigheten begära att järnvägsföretaget lämnar in ett prov på den dokumentation som järnvägsföretaget planerar att använda.

10.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska samarbeta för att ta itu med bristande överensstämmelse med bedömningskriterierna avseende del B eller för att hantera frågor gällande ansökan avseende del B. En nationell säkerhetsmyndighet som bedömer en ansökan avseende del B ska samarbeta med den nationella säkerhetsmyndighet som utfärdade del A för att diskutera och komma överens om vilka åtgärder, om det finns några, som var och en ska vidta för att säkerställa överensstämmelse med bedömningskriterierna avseende del B.


(1)  EUT L 153, 14.6.2007, s. 9.


BILAGA II

Kriterier för att bedöma överensstämmelse med kraven för att erhålla säkerhetsintyg utfärdade i enlighet med artikel 10.2 a i direktiv 2004/49/EG som hör samman med järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem i enlighet med artikel 9 och bilaga III i det direktivet

A.   RISKHANTERINGSÅTGÄRDER FÖR ALLA RISKER SOM JÄRNVÄGSFÖRETAGETS VERKSAMHET GER UPPHOV TILL (1)

A.1

Det finns förfaranden för att identifiera risker som har samband med järnvägsdrift, inklusive risker som uppstår som en direkt följd av arbetsaktiviteter, arbetets utformning eller arbetsbelastning och andra organisationers/personers verksamhet.

A.2

Det finns förfaranden för att utveckla och vidta åtgärder för riskhantering.

A.3

Det finns förfaranden för att övervaka riskhanteringsåtgärdernas effektivitet samt genomföra förändringar när så krävs.

A.4

Det finns förfaranden för att fastslå behovet av att samarbeta med andra enheter (såsom infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, tillverkare, underhållsleverantörer, underhållsansvariga enheter, fordonsinnehavare, tjänsteleverantörer och upphandlande enheter) i förekommande fall, om frågor som rör kontaktpunkterna mellan dem och som sannolikt kommer att påverka införandet av lämpliga riskhanteringsåtgärder i enlighet med artikel 4.3 i direktiv 2004/49/EG.

A.5

Det finns förfaranden för överenskommen dokumentation och kommunikation med relevanta enheter, inklusive identifiering av varje deltagande organisations roll och ansvar samt specifikationer för informationsutbyte.

A.6

Det finns förfaranden för att kontrollera hur effektiva dessa åtgärder är och genomföra förändringar när så krävs.

B.   RISKHANTERING VID UNDERHÅLL OCH MATERIELFÖRSÖRJNING (2)

B.1

Det finns förfaranden för att få fram krav/standarder/processer gällande underhåll från säkerhetsdata och från tilldelningen av rullande materiel.

B.2

Det finns förfaranden för att anpassa underhållsintervallen efter typ och omfattning av den trafik som bedrivs och/eller data från rullande materiel.

B.3

Det finns förfaranden för att säkerställa att underhållsansvaret är klart definierat i syfte att fastställa underhållsbefattningarnas befogenheter och ange lämpliga ansvarsnivåer.

B.4

Det finns förfaranden för att samla in information om fel och brister som uppstår under den dagliga driften och för att rapportera dessa till dem som ansvarar för underhållet.

B.5

Det finns förfaranden för att identifiera och rapportera risker som uppstår på grund av brister samt konstruktioner med bristande överensstämmelse eller fel under hela livscykeln till berörda parter.

B.6

Det finns förfaranden för att verifiera och kontrollera underhållets utförande och resultat för att säkerställa att de överensstämmer med företagets normer.

C.   RISKHANTERING SOM HÖR SAMMAN MED ANLITANDET AV ENTREPRENÖRER OCH KONTROLL AV LEVERANTÖRER (3)

C.1

Det finns förfaranden för att kontrollera kompetensen hos entreprenörer (inklusive underentreprenörer) och leverantörer.

C.2

Det finns förfaranden för att verifiera och kontrollera säkerhetsnivån och resultaten för alla upphandlade tjänster och produkter som tillhandahålls av antingen entreprenören eller leverantören för att säkerställa att de uppfyller de krav som anges i avtalet.

C.3

Ansvarsområden och arbetsuppgifter gällande järnvägssäkerhet är tydligt definierade, kända och fördelade mellan avtalsparterna och alla andra berörda parter.

C.4

Det finns förfaranden för att säkerställa att säkerhetsrelaterade handlingar och avtal går att spåra.

C.5

Det finns förfaranden för att säkerställa att säkerhetsuppgifter, inklusive utbyte av säkerhetsrelaterad information, utförs av entreprenörer eller leverantörer i enlighet med de relevanta krav som anges i avtalet.

D.   RISKER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ANDRA PARTER UTANFÖR JÄRNVÄGSSYSTEMET (4)

D.1

Det finns förfaranden för att identifiera potentiella risker från andra parter utanför järnvägssystemet, där så är tillämpligt och rimligt.

D.2

Det finns förfaranden för att fastställa lämpliga kontrollåtgärder för att begränsa de risker som finns identifierade i D.1 i den mån de hör samman med den sökandes ansvar.

D.3

Det finns förfaranden för att se till att de åtgärder som identifierades i D.2 är effektiva samt genomföra förändringar när så krävs.

E.   DOKUMENTERING AV SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEMET

E.1

Det finns en beskrivning av verksamheten där driftens typ, omfattning och risk klargörs.

E.2

Det finns en beskrivning av säkerhetsstyrningssystemets struktur, av vilken roll- och ansvarsfördelning framgår.

E.3

Det finns en beskrivning av säkerhetsstyrningssystemets förfaranden, vilket krävs enligt artikel 9 och bilaga III till direktiv 2004/49/EG, i överensstämmelse med typen och omfattningen av trafik.

E.4

Det görs en uppräkning och kort beskrivning av säkerhetskritiska processer och uppgifter som är relevanta för den typ av verksamhet/tjänster som utförs.

F.   ANSVARSFÖRDELNING (5)

F.1

Det finns en beskrivning av hur samordningen av säkerhetsstyrningssystemets verksamhet i hela organisationen säkerställs, baserad på dokumenterad kunskap och huvudansvar på ledningsnivå.

F.2

Det finns förfaranden för att säkerställa att personal med delegerat ansvar inom organisationen har befogenhet, kompetens och lämpliga resurser för att fullgöra sitt åliggande.

F.3

De säkerhetsrelaterade ansvarsområdena och ansvarsfördelningen för specifika tillhörande funktioner, tillsammans med deras avgränsning, är klart definierade.

F.4

Det finns ett förfarande för att säkerställa att säkerhetsuppgifterna är klart definierade och delegerade till personal med lämplig kompetens.

G.   SÄKRING AV LEDNINGENS KONTROLL PÅ OLIKA NIVÅER (6)

G.1

Det finns en beskrivning av hur ansvaret fördelas för varje säkerhetsrelaterad process i hela organisationen.

G.2

Det finns ett förfarande för regelmässig kontroll av hur uppgifterna utförs och som säkerställs av linjeledningen, vilken måste ingripa om uppgifterna inte utförs på rätt sätt.

G.3

Det finns förfaranden för att identifiera och hantera andra ledningsaktiviteters påverkan på säkerhetsstyrningssystemet.

G.4

Det finns förfaranden så att de personer som är involverade i säkerhetsstyrningen omfattas av ett resultatansvar.

G.5

Det finns förfaranden för att fördela lämpliga resurser i syfte att tillhandahålla säkerhetsuppgifter i säkerhetsstyrningssystemet.

H.   HUR PERSONAL OCH DERAS FÖRETRÄDARE PÅ ALLA NIVÅER BERÖRS (7)

H.1

Det finns förfaranden för att säkerställa att personal och personalrepresentanter företräds på lämpligt sätt samt konsulteras när det handlar om att fastställa, föreslå, se över och utveckla säkerhetsaspekterna av operationella förfaranden som kan komma att beröra personal.

H.2

Personalengagemang och samrådsåtgärder finns dokumenterat.

I.   SÄKERSTÄLLANDE AV KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING (8)

Det finns förfaranden för att, i den mån detta är rimligen genomförbart, säkerställa en kontinuerlig förbättring av säkerhetsstyrningssystemet. Dessa ska omfatta följande:

a)

Förfaranden för regelbundna översyner av säkerhetsstyrningssystemet, enligt vad som anses nödvändigt.

b)

Förfaranden för att beskriva åtgärder för att kontrollera och analysera relevanta säkerhetsdata.

c)

Förfaranden för att beskriva hur fastställda fel ska rättas till.

d)

Förfaranden för att ange hur nya säkerhetsstyrningsregler genomförs baserat på utveckling och gjorda erfarenheter.

e)

Förfaranden för att beskriva hur resultat från de interna revisionerna används för att förbättra säkerhetsstyrningssystemet.

J.   SÄKERHETSPOLITIK SOM GODKÄNTS AV ORGANISATIONENS CHEF OCH MEDDELATS ALL PERSONAL (9)

Det finns ett dokument som beskriver organisationens säkerhetspolitik och som

a)

har meddelats och är tillgänglig för all personal, t.ex. via organisationens intranät,

b)

är lämplig sett till trafikens typ och omfattning,

c)

är godkänd av organisationens chef.

K.   ORGANISATIONENS KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA MÅL FÖR UPPRÄTTHÅLLANDE OCH FÖRBÄTTRING AV SÄKERHET SAMT PLANER OCH FÖRFARANDEN FÖR UPPNÅENDET AV DESSA MÅL (10)

K.1

Det finns förfaranden för att fastställa relevanta säkerhetsmål i linje med det rättsliga regelverket, och det finns ett dokument i vilket dessa mål anges.

K.2

Det finns förfaranden för att fastställa relevanta säkerhetsmål som överensstämmer med den aktuella järnvägsdriften och relevanta risker.

K.3

Det finns förfaranden för att regelbundet bedöma den övergripande säkerhetsnivån i förhållande till organisationens säkerhetsmål och de mål som har fastställts på medlemsstatsnivå.

K.4

Det finns förfaranden för att regelbundet övervaka och granska driftsrutiner genom att

a)

sammanställa relevanta säkerhetsdata för att fastställa trender när det gäller säkerhetsnivån och bedöma hur målen uppfylls,

b)

tolka relevanta data och genomföra nödvändiga förändringar.

K.5

Järnvägsföretaget har förfaranden för att utveckla planer och förfaranden i syfte att uppnå sina mål.

L.   FÖRFARANDEN FÖR ATT UPPFYLLA BEFINTLIGA, NYA OCH ÄNDRADE TEKNISKA OCH OPERATIVA NORMER ELLER ANDRA FÖRESKRIFTER (11)

L.1

Det finns förfaranden för säkerhetsrelaterade krav, som är relevanta för trafikens typ och omfattning, för att

a)

identifiera dessa krav och uppdatera relevanta förfaranden i syfte att återspegla förändringar av dem (ändringshantering),

b)

genomföra dem,

c)

kontrollera överensstämmelsen med dem,

d)

vidta åtgärder om bristande överensstämmelse identifieras.

L.2

Det finns förfaranden för att säkerställa att rätt personal, förfaranden, specifika handlingar, utrustning och rullande materiel används för avsett syfte.

L.3

Säkerhetsstyrningssystemet har förfaranden för att säkerställa att underhåll utförs enligt tillämpliga krav.

M.   FÖRFARANDEN OCH METODER FÖR UTFÖRANDE AV RISKBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER FÖR RISKHANTERING NÄRHELST EN ÄNDRING AV DRIFTSFÖRHÅLLANDENA ELLER NYTT MATERIAL MEDFÖR NYA RISKER FÖR INFRASTRUKTURER ELLER VERKSAMHETER (12)

M.1

Det finns förfaranden för att hantera ändringar av utrustning, förfaranden, organisation, bemanning eller samspel.

M.2

Det finns riskbedömningsförfaranden för att hantera ändringar och tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning som avses i kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 (13) när så krävs.

M.3

Järnvägsföretaget har förfaranden för att förmedla riskbedömningens resultat till andra processer inom organisationen och göra dem synliga för relevant personal.

N.   TILLHANDAHÅLLANDE AV PROGRAM FÖR UTBILDNING AV PERSONAL OCH SYSTEM FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV ATT PERSONALENS KOMPETENS BIBEHÅLLS OCH ATT UPPGIFTERNA UTFÖRS I ENLIGHET DÄRMED (14)

N.1

Det finns ett kompetensstyrningssystem som åtminstone omfattar

a)

identifiering av vilken kunskap och vilka färdigheter som krävs för de säkerhetsrelaterade uppgifterna,

b)

urvalsprinciper (krav på grundläggande utbildningsnivå, psykisk och fysisk lämplighet),

c)

grundläggande utbildning samt certifiering av förvärvade kunskaper och färdigheter,

d)

fortlöpande utbildning och regelbunden uppdatering av befintliga kunskaper och färdigheter,

e)

regelbundna kompetenskontroller, efter behov,

f)

särskilda åtgärder vid olyckor/tillbud eller lång arbetsfrånvaro, efter behov eller i förekommande fall,

g)

särskild utbildning i säkerhetsstyrningssystemet för personal som arbetar med att säkerställa att säkerhetsstyrningssystemet fungerar.

N.2

Det finns förfaranden inom ramen för kompetensstyrningssystemet som gör det möjligt att

a)

identifiera vilka befattningar som utför säkerhetskritiska uppgifter,

b)

identifiera vilka befattningar som har ansvar för att fatta driftsrelaterade beslut inom säkerhetsstyrningssystemet,

c)

ge personalen den kompetens, de färdigheter och den (medicinska respektive psykologiska) lämplighet som krävs för de relevanta uppgifterna och regelbundet repetera/uppdatera dessa,

d)

tilldela personal med kompetens som är lämplig för de relevanta uppgifterna,

e)

övervaka hur uppgifterna utförs och införa korrigerande åtgärder när detta krävs.

O.   ARRANGEMANG FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TILLRÄCKLIG INFORMATION INOM ORGANISATIONEN OCH, I TILLÄMPLIGA FALL, MELLAN ORGANISATIONER SOM ÄR VERKSAMMA INOM SAMMA INFRASTRUKTUR (15)

O.1

Det finns förfaranden för att säkerställa att

a)

personalen har kunskap och kännedom om säkerhetsstyrningssystemet och information som är lättillgänglig,

b)

lämplig dokumentation om säkerhetsstyrningssystemet ges till den säkerhetspersonal som berörs.

O.2

Det finns förfaranden för att säkerställa att

a)

viktig driftsrelaterad information är relevant och giltig,

b)

personalen är medveten om dess existens innan den tillämpas,

c)

informationen finns tillgänglig för personalen och att kopior delas ut formellt när detta krävs.

O.3

Åtgärder har vidtagits för informationsutbytet mellan järnvägsorganisationerna.

P.   FÖRFARANDEN OCH FORMAT FÖR HUR SÄKERHETSINFORMATION SKA DOKUMENTERAS OCH UTARBETANDE AV ETT FÖRFARANDE FÖR KONFIGURATIONSKONTROLL AV VITAL SÄKERHETSINFORMATION (16)

P.1

Det finns förfaranden för att säkerställa att all relevant säkerhetsinformation är korrekt, fullständig, överensstämmande, lätt att förstå, uppdaterad på lämpligt sätt och vederbörligt dokumenterad.

P.2

Det finns förfaranden för att

a)

utforma, generera, distribuera och hantera ändringskontrollen i all relevant säkerhetsdokumentation,

b)

ta emot, samla in och lagra all relevant dokumentation/information på papper eller genom andra registreringssystem.

P.3

Det finns ett förfarande för konfigurationskontroll av vital säkerhetsinformation.

Q.   FÖRFARANDEN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT OLYCKOR, TILLBUD OCH HÄNDELSER SOM KUNDE HA LETT TILL OLYCKOR OCH ANDRA FARLIGA HÄNDELSER RAPPORTERAS, UTREDS OCH ANALYSERAS OCH ATT NÖDVÄNDIGA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VIDTAS (17)

Q.1

Det finns förfaranden för att säkerställa att olyckor, tillbud, händelser som kunde ha lett till olyckor och andra farliga händelser

a)

rapporteras, registreras, utreds och analyseras,

b)

rapporteras till de nationella organen i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lagstiftning.

Q.2

Det finns förfaranden för att säkerställa att

a)

rekommendationerna från de nationella säkerhetsmyndigheterna, nätverket av undersökningsorgan, branschvisa/interna utredningar utvärderas och genomförs om detta är tillämpligt eller förordnas,

b)

relevanta rapporter/uppgifter från andra järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, underhållsansvariga enheter och järnvägsfordonsinnehavare övervägs och beaktas.

Q.3

Det finns förfaranden för att relevant information gällande utredning och orsaker till olyckor, tillbud, händelser som kunde ha lett till olyckor och andra farliga händelser används för att fastställa och anta korrigerande åtgärder.

R.   TILLHANDAHÅLLANDE AV SÅDANA LARMRUTINER SAMT SÅDAN INFORMATION I NÖDSITUATIONER SOM HAR GODKÄNTS AV DE TILLÄMPLIGA OFFENTLIGA MYNDIGHETERNA (18)

R.1

Det finns ett dokument i vilket alla typer av nödsituationer, inklusive drift vid störning, identifieras och det finns förfaranden för att identifiera nya sådana.

R.2

Det finns förfaranden, för varje identifierad typ av nödsituation, för att säkerställa att

a)

larmtjänster omgående kan kontaktas,

b)

larmtjänsterna får all relevant information, både i förväg, med tanke på förberedelserna inför larmutryckningen och vid själva nödsituationen

R.3

Roller och ansvarsområden för alla parter identifieras och anges i ett dokument.

R.4

Det finns planer för larmrutiner och information som omfattar

a)

förfaranden för att larma all personal med ansvar för hantering av nödsituationer,

b)

åtgärder för att sprida dessa till samtliga parter, inklusive passagerarinstruktionerna för nödsituationer,

c)

åtgärder för att kontakta behörig personal omgående så att de kan fatta de beslut som krävs.

R.5

Det finns ett dokument som beskriver hur resurser och medel har fördelats och hur utbildningskrav har identifierats.

R.6

Det finns förfaranden för att återupprätta normala driftförhållanden så snart som möjligt.

R.7

Det finns förfaranden för att i samarbete med andra parter testa katastrofplanerna i syfte att utbilda personalen, pröva rutinerna, identifiera svaga punkter och kontrollera hur potentiella nödsituationer hanteras.

R.8

Det finns förfaranden för att säkerställa att behörig personal eller ansvarig person (särskilt när det gäller trafik med farligt gods), som har lämpliga språkkunskaper, kan kontaktas enkelt och utan dröjsmål.

R.9

Det finns ett förfarande för att kontakta den underhållsansvariga enheten eller järnvägsfordonsinnehavaren vid en nödsituation.

S.   BESTÄMMELSER OM ÅTERKOMMANDE INTERN REVISION AV SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEM (19)

S.1

Det finns ett internt revisionssystem som är oberoende, opartiskt och följer ett genomblickbart förfarande.

S.2

Det finns en tidsplan över planerade interna revisioner, som kan ses över med hänsyn till resultaten från tidigare revisioner och effektivitetskontroller.

S.3

Det finns förfaranden för att identifiera och välja ut revisorer med lämplig kompetens.

S.4

Det finns förfaranden för att

a)

analysera och utvärdera revisionsresultaten,

b)

föreslå uppföljningsåtgärder,

c)

följa upp åtgärdernas effektivitet,

d)

dokumentera utförandet och resultatet av revisionerna.

S.5

Det finns förfaranden för att säkerställa att företagsledningen har kännedom om revisionsresultaten och tar ett övergripande ansvar för att det görs förändringar inom säkerhetsstyrningssystemet.

S.6

Det finns ett dokument som visar hur revisionsprocessen är planerad i förhållande till rutinåtgärderna för att säkerställa överensstämmelsen med interna förfaranden och normer.


(1)  Artikel 9.2 i direktiv 2004/49/EG.

(2)  Artikel 9.2 i direktiv 2004/49/EG.

(3)  Artikel 9.2 i direktiv 2004/49/EG.

(4)  Artikel 9.2 i direktiv 2004/49/EG.

(5)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 1.

(6)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 1.

(7)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 1.

(8)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 1.

(9)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 a.

(10)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 b.

(11)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 c.

(12)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 d.

(13)  EUT L 108, 29.4.2009, s. 4.

(14)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 e.

(15)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 f.

(16)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 g.

(17)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 h.

(18)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 i.

(19)  Bilaga III till direktiv 2004/49/EG, punkt 2 j.


BILAGA III

Kriterier för bedömning av överensstämmelsen med de krav som måste uppfyllas för att erhålla säkerhetsintyg utfärdade i enlighet med artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG

ALLMÄNT

Huvuddragen anges för den trafik som en ansökan om del B av ett intyg avser och det finns en beskrivning om hur järnvägsföretagets allmänna förfaranden, som har utarbetats som stöd för det intyg som utfärdats i enlighet med artikel 10.2 a i direktiv 2004/49/EG tillämpas för att utarbeta alla de åtgärder (inklusive resursfördelning) som krävs för att bedriva trafiken.

A.   ÖVERENSSTÄMMELSE MED NÄTSPECIFIKA REGLER (1)

A.1

Det finns dokument innehållande resultat som visar att hänsyn har tagits till specifika regler och specifika risker som hör samman med trafiken som bedrivs i det järnvägsnät som ansökan för del B gäller och för att visa att järnvägsföretaget kan uppfylla alla nätspecifika regler och alla undantag för eller avvikelser från dessa regler.

A.2

Nätkontaktpunkterna med andra parter som deltar i järnvägsdriften på järnvägsnätet i fråga har identifierats.

A.3

Det finns dokument som visar hur järnvägsföretaget kommer att interagera med järnvägsnätets infrastrukturförvaltare och andra järnvägsföretag som bedriver trafik i järnvägsnätet, inklusive uppgifter om hur informationsutbytet ska ske.

A.4

Det finns dokument som visar hur järnvägsföretaget kommer att hantera nödsituationer, inklusive samspelet med infrastrukturförvaltaren och behöriga offentliga myndigheter.

A.5

Det finns dokument som anger specifika regler för utredning av olyckor och tillbud och som visar att den sökande kan följa dem.

B.   ÖVERENSSTÄMMELSE MED NÄTSPECIFIKA KRAV GÄLLANDE PERSONALENS KOMPETENS (2)

B.1

Dokumentationen visar att den sökandes säkerhetsstyrningssystem innehåller ett kompetensstyrningssystem för att

a)

identifiera de personalkategorier (anställda eller anlitade) som ingår i den verksamhet som bedrivs,

b)

tillhandahålla behörig personal för järnvägsnätet i fråga, särskilt den personal som ska utföra en rad olika uppgifter och garantera att certifiering innehas i förekommande fall.

B.2

Dokumentationen visar att det har vidtagits åtgärder för att organisera personalens dagliga arbete för att säkerställa att säkerhetsrelaterade uppgifter utförs och att personal har utsetts för att utföra lämpliga uppgifter.

B.3

Dokumentationen demonstrerar den sökandes förmåga att ta fram dokument som ska användas vid utbildning av behörig personal och dess förmåga att säkerställa att dokumenten är korrekta, uppdateras regelbundet och är skrivna på ett språk och med en terminologi som den personal som måste använda dem förstår.

C.   ÖVERENSSTÄMMELSE MED NÄTSPECIFIKA KRAV GÄLLANDE HANTERING AV RULLANDE MATERIEL (3)

C.1

I dokumentationen anges tydligt typen av rullande materiel som ska användas i det specifika järnvägsnätet och vilken typ av drift som ska utföras.

C.2

I dokumentationen anges hur järnvägsföretaget uppfyller eventuella driftsbegränsningar som gäller den typ av rullande materiel som används i järnvägsnätet.

C.3

I dokumentationen anges ytterligare underhållskrav för järnvägsnätet i fråga och det finns lämpliga underhållsförfaranden.

C.4

I dokumentationen anges ytterligare krav för att hantera tillbud med rullande materiel för järnvägsnätet i fråga och det finns lämpliga förfaranden för att hantera dessa.


(1)  Första strecksatsen i bilaga IV till direktiv 2004/49/EG.

(2)  Andra strecksatsen i bilaga IV till direktiv 2004/49/EG.

(3)  Tredje strecksatsen i bilaga IV till direktiv 2004/49/EG.


BILAGA IV

Principer för tillsyn efter att ett intyg avseende del a eller del b har beviljats

1.

De nationella säkerhetsmyndigheternas tillvägagångssätt för tillsyn av järnvägsföretagens uppfyllande av kraven enligt artikel 4.1 och artikel 16.2 e i direktiv 2004/49/EG ska baseras på följande principer. Dessa principer gäller inom ramen för tillsynsaktiviteterna som helhet och i enskilda fall inom denna ram.

2.

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska tillämpa proportionalitetsprincipen mellan genomförande och risk. Åtgärder som vidtas av en nationell säkerhetsmyndighet för att uppnå överensstämmelse eller för att ställa järnvägsföretagen till svars för att de inte uppfyller sina lagstadgade skyldigheter ska stå i proportion till säkerhetsriskerna eller allvarlighetsgraden för bristande överensstämmelse, inklusive faktisk eller potentiell skada.

3.

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska tillämpa principen om överensstämmelse för tillvägagångssättet för att säkerställa att en nationell säkerhetsmyndighet antar ett likartat tillvägagångssätt under likartade omständigheter för att uppnå samma mål.

4.

Den nationella säkerhetsmyndighetens tillsynsverksamhet ska i huvudsak vara inriktad på de verksamheter som den nationella säkerhetsmyndigheten anser ger upphov till de allvarligaste riskerna eller i vilka riskerna är minst välkontrollerade. För att göra detta ska den nationella säkerhetsmyndigheten ha metoder och befogenheter att bedöma järnvägsföretagets fortlöpande säkerhetsnivå.

5.

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska besluta om hur deras resurser ska prioriteras på ett effektivt sätt, men varje enskild nationell säkerhetsmyndighet ska själv avgöra hur detta uppnås på bästa sätt. Fokuseringen ska ligga på dem som ansvarar för risken och som är bäst lämpade för att hantera den.

6.

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska tillämpa öppenhetsprincipen för att hjälpa järnvägsföretagen att förstå vad som förväntas av dem (inklusive vad de ska göra och inte göra) och vad de kan förvänta sig av den nationella säkerhetsmyndigheten.

7.

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska ansvara för sina beslut i enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2004/49/EG. De nationella säkerhetsmyndigheterna ska därför ha policyer och principer enligt vilka de kan bedömas. Vidare ska de nationella säkerhetsmyndigheterna även ha ett förfarande för att hantera klagomål.

8.

De nationella säkerhetsmyndigheterna ska utveckla samarbetet med varandra för att utbyta information och samordna åtgärder mot överträdelser. Detta är särskilt viktigt för säkerhetsintyg del B. Därutöver ska de nationella säkerhetsmyndigheterna utveckla samarbetet med andra behöriga myndigheter för att utbyta information och utveckla enhetliga tillvägagångssätt för att hantera frågor som påverkar järnvägssäkerheten.


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1159/2010

av den 9 december 2010

om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import (1), särskilt artiklarna 17.3, 17.6 och 21.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 517/94 fastställs kvantitativa importrestriktioner för vissa textilprodukter med ursprung i vissa tredjeländer, vilka ska fördelas enligt ”först till kvarn”-principen.

(2)

Enligt den förordningen är det under vissa omständigheter möjligt att använda andra tilldelningsmetoder, att dela upp kvoterna i omgångar eller att reservera en del av en särskild kvantitativ begränsning uteslutande för ansökningar som stöds av bevis för importens tidigare omfattning.

(3)

Regler för förvaltningen av kvoterna för 2011 bör antas före kvotårets början så att kontinuiteten i handeln inte störs.

(4)

De åtgärder som har antagits under tidigare år, t.ex. de åtgärder som infördes genom kommissionens förordning (EU) nr 1258/2009 av den 18 december 2009 om regler för förvaltningen och fördelningen av de textilkvoter som fastställts för år 2010 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 517/94 (2), har visat sig vara tillfredsställande, varför liknande regler bör antas för 2011.

(5)

I syfte att tillmötesgå så många näringsidkare som möjligt bör fördelningsmetoden enligt ”först till kvarn”-principen göras mera flexibel genom att det fastställs ett tak för de kvantiteter som får tilldelas varje näringsidkare genom denna metod.

(6)

För att en viss kontinuitet i handeln och en effektiv kvotförvaltning ska kunna garanteras bör näringsidkare ha möjlighet att låta sin första ansökan om importtillstånd för 2011 omfatta lika stora kvantiteter som de importerat under 2010.

(7)

För att kvoterna ska kunna utnyttjas optimalt bör en näringsidkare som har utnyttjat minst hälften av den redan beviljade kvantiteten ha möjlighet att ansöka om ytterligare en kvantitet, under förutsättning att det finns disponibla kvantiteter i kvoterna.

(8)

För att säkerställa en god förvaltning bör importtillstånden vara giltiga i nio månader från och med utfärdandedagen, dock inte längre än till årets slut. Medlemsstaterna bör utfärda importlicenser först när kommissionen har underrättat dem om att det finns kvantiteter tillgängliga och endast om näringsidkarna kan bevisa att det finns ett kontrakt och kan intyga, såvida inte motsatsen uttryckligen föreskrivs, att de inte redan för kategorierna och länderna i fråga har tilldelats ett importtillstånd i gemenskapen som utfärdats i enlighet med denna förordning. De behöriga nationella myndigheterna bör emellertid kunna förlänga licensernas giltighetstid med tre månader på importörernas begäran, i de fall där licenserna vid förlängningsansökans tidpunkt utnyttjats till minst hälften, dock längst till och med den 31 mars 2012.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är i enlighet med yttrandet från den textilkommitté som inrättades genom artikel 25 i förordning (EG) nr 517/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med den här förordningen är att fastställa regler för 2011 för förvaltningen av kvantitativa kvoter för import av vissa textilprodukter som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 517/94.

Artikel 2

De kvoter som avses i artikel 1 ska fördelas i den ordningsföljd som kommissionen mottar medlemsstaternas anmälningar om individuella näringsidkares ansökningar om kvantiteter, vilka för varje enskild näringsidkare inte får överstiga de maximikvantiteter som anges i bilaga I.

Dessa maximikvantiteter ska emellertid inte gälla för näringsidkare som vid sin första ansökan för 2011 kan bevisa för de behöriga nationella myndigheterna att de för de berörda kategorierna och tredjeländerna importerade mer än de maximikvantiteter som angetts för varje kategori enligt de importlicenser som beviljats dem för 2010.

För dessa näringsidkare får de behöriga myndigheterna tillåta import som inte överskrider de kvantiteter som importerades 2010 från de berörda tredjeländerna och för berörda kategorier, under förutsättning att detta ryms inom kvoten.

Artikel 3

Alla importörer som redan har utnyttjat minst 50 procent av den kvantitet som de tilldelats enligt denna förordning får lämna in en ny ansökan för samma produktkategori och samma ursprungsland avseende kvantiteter som inte får överstiga de maximikvantiteter som anges i bilaga I.

Artikel 4

1.   De behöriga nationella myndigheter som anges i bilaga II får från och med kl. 10.00 den 7 januari 2011 till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka ansökningar om importtillstånd inkommit.

Den tid som anges i första stycket ska vara lokal tid i Bryssel.

2.   De behöriga nationella myndigheterna ska utfärda importtillstånd först när kommissionen i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 517/94 har anmält att det finns kvantiteter tillgängliga för import.

De ska utfärda importtillstånd endast om näringsidkarna

a)

kan bevisa att det finns ett kontrakt för leverans av varorna, och

b)

skriftligen intygar att de för kategorin och landet i fråga

i)

inte redan har tilldelats ett importtillstånd enligt denna förordning, eller

ii)

har tilldelats ett importtillstånd enligt denna förordning, men har utnyttjat det till minst 50 procent.

3.   Importtillstånden ska vara giltiga i nio månader från och med utfärdandedagen, dock inte längre än till och med den 31 december 2011.

De behöriga nationella myndigheterna får dock på importörens begäran förlänga tillståndens giltighetstid med tre månader om tillstånden vid tidpunkten för begäran om förlängning utnyttjats till minst 50 procent. En sådan förlängning får under inga omständigheter vara längre än till och med den 31 mars 2012.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i samtliga medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUT L 338, 19.12.2009, s. 24.


BILAGA I

Maximikvantiteter enligt artiklarna 2 och 3:

Land

Kategori

Enhet

Maximikvantitet

Vitryssland

1

kilogram

20 000

2

kilogram

80 000

3

kilogram

5 000

4

styck

20 000

5

styck

15 000

6

styck

20 000

7

styck

20 000

8

styck

20 000

15

styck

17 000

20

kilogram

5 000

21

styck

5 000

22

kilogram

6 000

24

styck

5 000

26/27

styck

10 000

29

styck

5 000

67

kilogram

3 000

73

styck

6 000

115

kilogram

20 000

117

kilogram

30 000

118

kilogram

5 000

Nordkorea

1

kilogram

10 000

2

kilogram

10 000

3

kilogram

10 000

4

styck

10 000

5

styck

10 000

6

styck

10 000

7

styck

10 000

8

styck

10 000

9

kilogram

10 000

12

par

10 000

13

styck

10 000

14

styck

10 000

15

styck

10 000

16

styck

10 000

17

styck

10 000

18

kilogram

10 000

19

styck

10 000

20

kilogram

10 000

21

styck

10 000

24

styck

10 000

26

styck

10 000

27

styck

10 000

28

styck

10 000

29

styck

10 000

31

styck

10 000

36

kilogram

10 000

37

kilogram

10 000

39

kilogram

10 000

59

kilogram

10 000

61

kilogram

10 000

68

kilogram

10 000

69

styck

10 000

70

par

10 000

73

styck

10 000

74

styck

10 000

75

styck

10 000

76

kilogram

10 000

77

kilogram

5 000

78

kilogram

5 000

83

kilogram

10 000

87

kilogram

8 000

109

kilogram

10 000

117

kilogram

10 000

118

kilogram

10 000

142

kilogram

10 000

151A

kilogram

10 000

151B

kilogram

10 000

161

kilogram

10 000


BILAGA II

Förteckning över de tillståndsmyndigheter som avses i artikel 4:

1.

Österrike

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A – 1011 Wien

Tfn +43 1711000

Fax +43 1711008386

2.

Belgien

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie

Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tfn +32 022776713

Fax +32 022775063

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale Potentiel économique

Service Licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Tfn +32 022776713

Fax +32 022775063

3.

Bulgarien

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция ‘Регистриране, лицензиране и контрол’

ул. ‘Славянска’ 8

1052 София

Tfn

+359 29407008/+359 29407673/+359 29407800

Fax

+359 29815041/+359 29804710/+359 29883654

4.

Cypern

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

1421 Nicosia

Tfn +357 2 867100

Fax +357 2 375120

5.

Tjeckien

Ministerstvo prumyslu a obchodu

Licencní správa

Na Frantisku 32

110 15 Praha 1

Tfn +420 224907111

Fax +420 224212133

6.

Danmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

2100 København

Tfn +45 35466030

Fax +45 35466029

7.

Estland

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Estland

Tfn +372 6256400

Fax +372 6313660

8.

Finland

Tullihallitus

PL 512

00101 Helsinki

Tfn +358 96141

Fax +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

00101 Helsingfors

Fax +358 204922852

9.

Frankrike

Ministère de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi

Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

Tfn +33 144539026

Fax +33 153449172

10.

Tyskland

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29–35

65760 Eschborn

Tfn +49 61969080

Fax +49 6196908800

11.

Grekland

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

Tfn +30 210328602122

Fax +30 2103286094

12.

Ungern

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest.

Németvölgyi út 37-39

1124

MAGYARORSZÁG

Tfn +36 14585503

Fax +36 14585814

E-post: mkeh@mkeh.gov.hu

13.

Irland

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tfn +353 16312121

Fax +353 16312826

14.

Italien

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione III - Politiche settoriali

Viale Boston 25

00144 Roma

Tfn +39 0659647517, +39 0659932202, +39 0659932198

Fax +39 0659932263, +39 0659932636

E-post: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.

Lettland

Ekonomikas ministrija

Brivibas iela 55

1519 Riga

Tfn +371 67013299/+371 67013248

Fax +371 67280882

16.

Litauen

Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 38/2

01104 Vilnius

Tfn +370 52628750/+370 52619488

Fax +370 52623974

17.

Luxemburg

Ministère de l'Economie et du Commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

Tfn +352 4782371

Fax +352 466138

18.

Malta

Ministry of Finance, Economy and Investment

Commerce Department, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta LTV2000

Malta

Tfn +356 25690202

Fax +356 21237112

19.

Nederländerna

Belastingdienst/Douane

centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tfn +31 505232600

Fax +31 505232210

20.

Polen

Ministerstwo Gospodarki

Pl.Trzech Krzyzy 3/5

00-950 Warszawa

Tfn +48 226935553

Fax +48 226934021

21.

Portugal

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

1149-060 LISBOA

Tfn +351 1218814263

Fax +351 1218814261

E-post: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Rumänien

Ministerul Econoniei

Comertului și Mediului de Afaceri

Directia Generala Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr 16

Bucuresti, sector 1

Cod postal 010036

Tfn +40 213150081

Fax +40 213150454

E-post: clc@dce.gov.ro

23.

Slovakien

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tfn +421 248542021/+421 248547119

Fax +421 243423919

24.

Slovenien

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

4270 Jesenice

Slovenija

Tfn +386 42974470

Fax +386 042974472

E-post: taric.cuje@gov.si

25.

Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

28046 Madrid

Tfn +34 913493817, +34 913493874

Fax +34 913493831

26.

Sverige

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

27.

Förenade kungariket

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Tfn +44 1642364333

Fax +44 1642364269

E-post: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1160/2010

av den 9 december 2010

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (1), särskilt artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

De gemensamma reglerna för import av vissa textilprodukter från tredjeländer bör uppdateras för att ta hänsyn till ändringar av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (2) som också påverkar vissa KN-nummer i bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93.

(2)

Förordning (EEG) nr 3030/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättades genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3030/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93 ska ändras på följande sätt:

Bilaga I ska ersättas med följande:

BILAGA I

TEXTILPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1  (1)

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ”ex” innebär detta att KN-numrets räckvidd och den motsvarande varubeskrivningen ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i varje kategori.

2.

Om det inte närmare anges vilket material produkterna i kategorierna 1–114 med ursprung i Kina består av, ska dessa produkter anses uteslutande bestå av ull, fina djurhår, bomull eller konstfibrer.

3.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

4.

Med babykläder avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2010

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I A

1

Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Vävnader av bomull andra än slingervävnader, frotté, vävda band, luggvävnader, sniljvävnader, tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Vävnader av syntetstapelfibrer (diskontinuerliga eller avfall) andra än vävda band, luggvaror (inbegripet frotté) och sniljvävnader

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

GRUPP I B

4

Skjortor, T-tröjor, lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage (andra än av ull eller fina djurhår), undertröjor och liknande, av trikå

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Tröjor, pullovrar, slipovrar, västar, twinsets, koftor, bäddjackor och jumprar (andra än kavajer och blazrar), anoraker, vindjackor, midjejackor och liknande, av trikå

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor (inkl. fritidsbyxor), vävda, för män eller pojkar; långbyxor och fritidsbyxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer för kvinnor eller flickor; underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än de som ingår i kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPP II A

9

Handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull; toaletthanddukar och kökshanddukar av annan textilvara än trikå, av handduksfrotté och liknande vävnader, av bomull

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Garn av syntetstapelfibrer eller syntetfiberavfall, inte i detaljhandelsuppläggningar

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Varav: av akryl

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Garn av korta regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader (andra än handduksfrotté eller frottévävnader av bomull och vävda band) och tuftade dukvaror, av ull, bomull eller konstfibrer

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Varav: av bomullsmanchester

5801 22 00

 

 

39

Bordslinne, toalett- och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå, andra än av handduksfrotté eller liknande frottévävnader av bomull

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II B

12

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet åderbråcksstrumpor, andra än produkter i kategori 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 par

41

13

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas) (i kategori 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, jackor, blazrar för kvinnor eller flickor, av ull, bomull eller konstfiber (andra än parkas) (i kategori 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Näsdukar, av annan textilvara än trikå

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Parkas; anoraker, vindjackor och liknande, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer; överdelar av fodrade träningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Bysthållare, vävda eller av trikå

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar, halvhandskar och vantar i kategorierna 10 och 87, och strumpor, sockor och liknande, av annan textilvara än trikå, i kategori 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Träningsoveraller, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Skiddräkter, av annan textilvara än trikå

ex 6211 20 00

 

 

78

Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 och 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Överrockar, kavajer, blazrar, jackor och andra plagg, inbegripet skiddräkter, av trikå, utom plagg i kategorierna 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 och 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

GRUPP III A

33

Vävnader av garn av syntetfilament framställda av remsor e.d. av polyetylen eller polypropylen, med en bredd av mindre än 3 m

5407 20 11

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av annan textilvara än trikå, framställda av remsor e.d.

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av polyeten eller polypropen, med en bredd av minst 3 m

5407 20 19

 

 

35

Vävnader av syntetfibrer (kontinuerliga), andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Vävnader av kontinuerliga regenatfibrer, andra än sådana som används för framställning av däck i kategori 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Vävnader av regenatstapelfibrer

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 a)

Syntetiska gardintyger, inbegripet nätgardintyger, av trikå

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 b)

Nätgardiner, av annan textilvara än trikå

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Vävda gardiner (inbegripet draperier, rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än otexturerat enkelt garn, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar

5401 20 10

Garn av regenatfibrer; garn av regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt garn av cellulosaacetat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Kardad eller kammad får- eller lammull eller andra kardade eller kammade fina djurhår

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Garn av får- eller lammull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Vävnader av får- eller lammull eller fina djurhår

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Bomull, kardad eller kammad

5203 00 00

 

 

53

Slingervävnader av bomull

5803 00 10

 

 

54

Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5507 00 00

 

 

55

Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall), i detaljhandelsuppläggningar

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattorna i kategori 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

5805 00 00

 

 

61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kategori 62 Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av textilmaterial som satts samman med gummitrådar

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)

5606 00 915606 00 99

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda

5807 10 105807 10 90

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar

5808 10 005808 90 00

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitrådRaschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38 a och 63, av ull, bomull eller konstfibrer

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

GRUPP III B

10

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 par

59

67

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg eller tillbehör till kläder

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Varav: säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, framställda av polyeten- eller polypropenremsor

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Strumpbyxor och trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Långa strumpor för damer, av syntetfibrer

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 par

33

72

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Dräkter och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Kostymer och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Slipsar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än trikå

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Surrningsgarn och tågvirke av syntetfibrer, även flätat

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tält

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av vävnad, andra än sådana som är framställda av remsor av polyetylen eller polypropylen

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningar

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn eller tågvirke

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 905608 90 00

 

 

98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

5901 10 005901 90 00

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

5904 10 005904 90 00

Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå, utom sådana som används till däck

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de som ingår i kategori 100

5907 00 00

 

 

100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, annat än sådant som framställs av syntetfibrer

ex 5607 90 90

 

 

109

Presenningar, segel och markiser

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Vävda luftmadrasser

6306 40 00

 

 

111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, andra än de som ingår i kategorierna 113 och 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än trikå

6307 10 90

 

 

114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

GRUPP IV

115

Garn av lin eller rami

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Vävnader av lin eller rami

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar, av annan textilvara än trikå, av lin eller rami

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami

ex 5607 90 90

 

 

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av lin, av annan textilvara än trikå

ex 6305 90 00

 

 

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Syntetstapelfibrer

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 a)

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 41

5402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av syntetmaterial

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 015404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Konstgjorda stapelfibrer

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 a)

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, annat än garn i kategori 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av regenatmaterial

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Grova djurhår, kardade eller kammade

5105 40 00

 

 

129

Garn av grova djurhår eller tagel

5110 00 00

 

 

130 a)

Garn av natursilke annat än garn spunnet av avfall av natursilke

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 b)

Garn av natursilke annat än i kategori 130 a; gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer

5308 90 90

 

 

132

Pappersgarn

5308 90 50

 

 

133

Garn av mjukhampa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalliserat garn

5605 00 00

 

 

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

5113 00 00

 

 

136

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Luggvävnader, inbegripet sniljvaror, och vävda band, av natursilke eller avfall av natursilke

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer andra än rami

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn

5809 00 00

 

 

140

Dukvaror av trikå av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Res- och sängfiltar av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

ex 6301 90 90

 

 

142

Mattor och annan golvbeläggning av sisal, andra fibrer av släktet Agave eller av manillahampa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Filt av grova djurhår

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av abaca (manillahampa) eller mjukhampa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 a)

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 b)

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave, andra än produkter i kategori 146 a

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 c)

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), annat än okardat och okammat

ex 5003 00 00

 

 

148 a)

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 b)

Garn av kokosfibrer

5308 10 00

 

 

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av mer än 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än begagnade

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 a)

Golvbeläggning av kokosfibrer

5702 20 00

 

 

151 b)

Mattor och annan golvbeläggning, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än tuftade eller flockade

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning

5602 10 11

 

 

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

6305 10 10

 

 

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

5001 00 00

Råsilke, ej snott eller tvinnat

5002 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och okammat

ex 5003 00 00

Ull, okardad och okammad

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

5104 00 00

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och abaca

5305 00 00

Bomull, okardad och okammad

5201 00 105201 00 90

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302 10 005302 90 00

Abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5303 10 005303 90 00

Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

 

 

156

Blusar och pullovrar av trikå, av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Plagg av trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Klänningar, blusar och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

6204 49 106206 10 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

6214 10 00

Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller avfall av natursilke

6215 10 00

 

 

160

Näsdukar av natursilke eller avfall av natursilke

ex 6213 90 00

 

 

161

Plagg av annan textilvara än trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt kategori 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

BILAGA I A

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2010

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Förbandsgas och artiklar av förbandsgas föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

3005 90 31

 

 

BILAGA I B

1.

Denna bilaga omfattar textila råmaterial (kategorierna 128 och 154), andra textilprodukter än de av ull och fina djurhår, bomull och konstfibrer, samt konstfibrer och stapelfibrer och garn enligt kategorierna 124, 125 a, 125 b, 126, 127 a och 127 b.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska varubeskrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ex innebär detta att det är KN-numret och den motsvarande varubeskrivningen som ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i varje kategori.

3.

Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

4.

Med babykläder avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.

Kategori

Varubeskrivning

KN-nummer 2010

Omräkningstabell

styck/kg

g/styck

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I

ex 20

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader och tuftade dukvaror

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå andra än de som ingår i kategori 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II

ex 12

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankelsockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor eller flickor, av trikå

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar och slängkappor för män eller pojkar

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, jackor, blazrar för kvinnor eller flickor, andra än parkas

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Näsdukar, av annat textilmaterial än natursilke eller avfall av natursilke

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar

ex 6107 29 00

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), av trikå

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Bysthållare, vävda eller av trikå

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar och vantar i kategorierna ex 10 och ex 87, och strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå, i kategori ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Träningsoveraller av trikå

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Vävda plagg av textilmaterial enligt nr 5903, 5906 och 5907, utom sådana som ingår i kategorierna ex 14 och ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Plagg av trikå enligt nr 5903 och 5907 och skiddräkter av trikå

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

GRUPP III A

ex 38 b)

Nätgardiner, av annan textilvara än trikå

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Vävda gardiner (inbegripet rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än trikå

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mattor i kategorierna ex 58, 142 och 151 b)

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

 

 

ex 60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kategorierna ex 62 och 137 Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av textilmaterial som satts samman med gummitrådar

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda, stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte broderade, som längdvara eller tillskurna, vävda

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger och liknande artiklar

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategori ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå

ex 6301 10 00

 

 

GRUPP III B

ex 10

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 par

59

ex 67

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg eller tillbehör till kläder

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Simkläder

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Slipsar och liknande artiklar, av trikå, andra än de som ingår i kategori 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller annan textilvara

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för spädbarn, av annan textilvara än trikå

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tält

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än golvbeläggningar

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av garn, surrningsgarn eller tågvirke

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textilvävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå, utom sådana som används till däck

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de som ingår i kategori ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Presenningar, segel och markiser

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Vävda luftmadrasser

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, andra än de som ingår i kategorierna ex 113 och ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än trikå

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk, andra än de som ingår i kategori 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

GRUPP IV

115

Garn av lin eller rami

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Vävnader av lin eller rami

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och andra inredningsartiklar, av annan textilvara än trikå, av lin eller rami

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami

ex 5607 90 90

 

 

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, begagnade, av lin, av annan textilvara än trikå

ex 6305 90 00

 

 

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än vävda band

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller rami, av annan textilvara än trikå

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Syntetstapelfibrer

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 a)

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av syntetmaterial

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Konstgjorda stapelfibrer

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 a)

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsuppläggningar, enkelt garn av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt garn av cellulosaacetat

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 b)

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av regenatmaterial

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Grova djurhår, kardade eller kammade

5105 40 00

 

 

129

Garn av grova djurhår eller tagel

5110 00 00

 

 

130 a)

Garn av natursilke annat än garn spunnet av avfall av natursilke

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 b)

Garn av natursilke annat än i kategori 130 a; gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer

5308 90 90

 

 

132

Pappersgarn

5308 90 50

 

 

133

Garn av mjukhampa

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalliserat garn

5605 00 00

 

 

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

5113 00 00

 

 

136 a)

Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, andra än oblekta, avkokta eller blekta

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 b)

Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke, andra än de som ingår i kategori 136 a

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Luggvävnader, inbegripet sniljvaror, och vävda band, av natursilke eller avfall av natursilke

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer andra än rami

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn

5809 00 00

 

 

140

Dukvaror av trikå av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Res- och sängfiltar av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer

ex 6301 90 90

 

 

142

Mattor och annan golvbeläggning av sisal, andra fibrer av släktet Agave eller av manillahampa

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

 

 

144

Filt av grova djurhår

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av abaca (manillahampa) eller mjukhampa

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 a)

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 b)

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet Agave, andra än produkter i kategori 146 a

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 c)

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), annat än okardat och okammat

ex 5003 00 00

 

 

148 a)

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 b)

Garn av kokosfibrer

5308 10 00

 

 

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av mer än 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än begagnade

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 a)

Golvbeläggning av kokosfibrer

5702 20 00

 

 

151 b)

Mattor och annan golvbeläggning, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, andra än tuftade eller flockade

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte impregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning

5602 10 11

 

 

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303

6305 10 10

 

 

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

5001 00 00

Råsilke, ej snott eller tvinnat

5002 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och okammat

ex 5003 00 00

Ull, okardad och okammad

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet avfall och riven lump

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår

5104 00 00

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och abaca

5305 00 00

Bomull, okardad och okammad

5201 00 105201 00 90

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Mjuk hampa (Cannabis sativa), oberedd eller beredd men ospunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5302 10 005302 90 00

Abaca (manillahampa eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5303 10 005303 90 00

Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

5305 00 00

 

 

156

Blusar och pullovrar av trikå, av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Plagg av trikå, utom plagg i kategorierna ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 och 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Klänningar, blusar och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

6204 49 106206 10 00

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke

6214 10 00

Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller avfall av natursilke

6215 10 00

 

 

160

Näsdukar av natursilke eller avfall av natursilke

ex 6213 90 00

 

 

161

Plagg av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 och 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 


(1)  Anm.: Omfattar endast kategorierna 1–114, med undantag av Ryssland och Serbien, för vilka kategorierna 1–161 omfattas.

(2)  Gäller endast import från Kina.


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/59


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1161/2010

av den 9 december 2010

om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 18.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten.

(3)

När myndigheten tagit emot en ansökan ska den utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen samt avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska fatta beslut om huruvida hälsopåståenden ska godkännas, med beaktande av myndighetens yttrande.

(5)

Efter en ansökan från Laboratoire Vie et Santé, inlämnad den 29 december 2008 enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Catalgine® bouffées de chaleur på minskning av antalet blodvallningar (fråga nr EFSA-Q-2009-00852) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Bidrar till att minska antalet blodvallningar.”

(6)

Den 13 januari 2010 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Catalgine® bouffées de chaleur och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(7)

Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006 omfattas endast av övergångsåtgärderna i artikel 28.5 i den förordningen om de uppfyller villkoren i den artikeln, bl.a. att de ska vara förenliga med förordningen. När det gäller det påstående som omfattas av den här förordningen, fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intag av livsmedlet och den påstådda effekten, och således uppfyller påståendet inte kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 och kan inte omfattas av övergångsperioden i artikel 28.5 i den förordningen. En övergångsperiod på sex månader medges för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till kraven i den här förordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det hälsopåstående som anges i bilagan till denna förordning ska inte tas upp i den unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Det får dock fortsätta att användas i sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal vol. 8(2010):1, artikelnr 1422.


BILAGA

Ej godkänt hälsopåstående

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Catalgine® bouffées de chaleur

Bidrar till att minska antalet blodvallningar

Q-2009-00852


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1162/2010

av den 9 december 2010

om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 17.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten.

(3)

När myndigheten tagit emot en ansökan ska den utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om ansökan samt avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska fatta beslut om huruvida hälsopåståenden ska godkännas, med beaktande av myndighetens yttrande.

(5)

De två yttranden som det hänvisas till i den här förordningen rör ansökningar avseende hälsopåståenden om barns utveckling och hälsa enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006.

(6)

Efter en ansökan från Danone Baby Nutrition, inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Immunofortis® på spädbarns immunsystem (fråga nr EFSA-Q-2008-106) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Immunofortis® för att stärka din babys immunsystem på ett naturligt sätt.”

(7)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande, som inkom till kommissionen och medlemsstaterna den 4 februari 2010, att den inlämnade informationen inte är tillräcklig för att det ska gå att fastställa ett orsakssamband mellan intag av Immunofortis® och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(8)

Efter en ansökan från Vifor Pharma (Potters), inlämnad enligt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Eye qTM på arbetsminnet (fråga nr EFSA-Q-2009-00485) (3). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Eye qTM (en unik kombination av High-EPA/DHA/GLA omega-3, 6 PUFA) innehåller de essentiella näringsämnen som bidrar till att förbättra barns arbetsminne.” De förkortningar som sökanden använder står för eikosapentaensyra (EPA), dokosahexaensyra (DHA), gamma-linolensyra (GLA) och fleromättade fettsyror (PUFA).

(9)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande, som inkom till kommissionen och medlemsstaterna den 4 mars 2010, att den inlämnade informationen inte är tillräcklig för att det ska gå att fastställa ett orsakssamband mellan intag av Eye qTM och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(10)

I enlighet med artikel 28.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 får de hälsopåståenden som avses i artikel 14.1 b i den förordningen och som inte godkänts genom ett beslut enligt artikel 17.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 fortsätta att användas i sex månader efter det att den här förordningen antagits, förutsatt att en ansökan gjordes före den 19 januari 2008. Eftersom ansökan avseende hälsopåståendet om Eye qTM inte gjordes före den 19 januari 2008 är dock kravet i artikel 28.6 b inte uppfyllt, och övergångsperioden i den artikeln är inte tillämplig. En övergångsperiod på sex månader bör i enlighet med detta medges för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till kraven i den här förordningen.

(11)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De hälsopåståenden som anges i bilagan till denna förordning ska inte tas upp i den unionsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1924/2006.

De får dock fortsätta att användas i sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal vol. 8(2010):2, artikelnr 1430.

(3)  The EFSA Journal vol. 8(2010):3, artikelnr 1516.


BILAGA

Ej godkända hälsopåståenden

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Immunofortis®

Immunofortis® för att stärka din babys immunsystem på ett naturligt sätt

Q-2008-106

Artikel 14.1 b – hälsopåstående om barns utveckling och hälsa

Eye qTM

Eye qTM (en unik kombination av High-EPA/DHA/GLA omega-3, 6 PUFA) innehåller de essentiella näringsämnen som bidrar till att förbättra barns arbetsminne

Q-2009-00485


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/64


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1163/2010

av den 9 december 2010

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Agneau du Périgord (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”Agneau du Périgord” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 112, 1.5.2010, s. 7.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.1   Färskt kött (och slaktbiprodukter)

FRANKRIKE

Agneau du Périgord (SGB)


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/66


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1164/2010

av den 9 december 2010

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket och genom tillämpning av artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 undersökt Italiens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino” som registrerats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2) ändrad genom kommissionens förordning 1263/96 (3).

(2)

Eftersom de aktuella ändringarna inte är mindre ändringar i den mening som avses i artikel 9 i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning  (4) offentliggjort ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning. Då inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen, bör ändringarna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de ändringar i produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  EUT C 73, 23.3.2010, s. 42.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6.   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino (SUB)


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/68


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1165/2010

av den 9 december 2010

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Salzwedeler Baumkuchen [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 har Tysklands ansökan om registrering av beteckningen ”Salzwedeler Baumkuchen (SGB)” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 95, 15.4.2010, s. 29.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordningen (EG) nr 510/2006:

Klass 2.4   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

TYSKLAND

Salzwedeler Baumkuchen (SGB)


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/70


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1166/2010

av den 9 december 2010

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Agnello di Sardegna (SGB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006, granskat Italiens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Agnello di Sardegna”. Denna har registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (2) i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr 138/2001 (3).

(2)

Eftersom de aktuella ändringarna inte är mindre ändringar i den mening som avses i artikel 9 i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning  (4) offentliggjort ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning. Då inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen, bör ändringarna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de ändringar i produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  EGT L 23, 25.1.2001, s. 17.

(4)  EUT C 70, 19.3.2010, s. 31.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.1 –   Färskt kött och slaktbiprodukter

ITALIEN

Agnello di Sardegna (SGB)


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/72


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1167/2010

av den 9 december 2010

om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Prosciutto di Modena (SUB)]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 granskat Italiens ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Prosciutto di Modena” som registrerats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de aktuella ändringarna inte är mindre ändringar i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändringar i Europeiska unionens officiella tidning  (3), i enlighet med artikel 6.2 första stycket i samma förordning. Då inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen, bör ändringarna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed godkänns de ändringar av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EGT L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT C 72, 20.3.2010, s. 20.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.2.   Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

ITALIEN

Prosciutto di Modena (SUB)


10.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1168/2010

av den 9 december 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

62,5

MA

74,9

MK

66,1

TR

131,9

ZZ

83,9

0707 00 05

EG

150,8

TR

114,3

ZZ

132,6

0709 90 70

MA

95,4

TR

135,1

ZZ

115,3

0805 10 20

AR

50,8

BR

52,6

CL

87,6

MA

61,3

PE

58,9

SZ

46,6

TR

58,0

ZA

51,3

ZW

48,4

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

66,9

ZZ

66,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

71,2

TR

68,3

ZZ

69,8

0805 50 10

TR

64,6

ZZ

64,6

0808 10 80

AU

187,9

CA

105,7

CN

95,3

MK

26,7

NZ

98,3

US

113,0

ZA

120,1

ZZ

106,7

0808 20 50

CN

117,2

US

128,4

ZA

143,3

ZZ

129,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.