ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.322.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 322

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
8 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i programmet Aktiv ungdom och i handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013)

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1137/2010 av den 7 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1138/2010 av den 7 december 2010 om ändring för etthundrafyrtionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1139/2010 av den 7 december 2010 om ändring för etthundrafyrtioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1140/2010 av den 7 december 2010 om fördelningen för regleringsåret 2010/2011 av 5000 ton korta linfibrer och hampfibrer i nationella garanterade kvantiteter mellan Danmark, Grekland, Irland, Italien och Luxemburg

9

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1141/2010 av den 7 december 2010 om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av en andra grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om fastställande av förteckningen över dessa ämnen ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1142/2010 av den 7 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1266/2007 vad gäller tillämpningsperioden för övergångsbestämmelserna avseende villkoren för att undanta vissa djur från utförselförbudet i rådets direktiv 2000/75/EG ( 1 )

20

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1143/2010 av den 7 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1251/2008 vad gäller perioden för tillämpning av övergångsbestämmelserna för vissa vattenlevande prydnadsdjur som är avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur ( 1 )

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1144/2010 av den 3 december 2010 om förbud mot fiske efter lubb i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för brittisk flagg

24

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1145/2010 av den 3 december 2010 om förbud mot fiske efter lubb i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

26

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1146/2010 av den 3 december 2010 om förbud mot fiske efter rödspätta i VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för spansk flagg

28

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1147/2010 av den 3 december 2010 om förbud mot fiske efter torsk i Nafo 3M med fartyg som för estnisk flagg

30

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1148/2010 av den 3 december 2010 om förbud mot fiske efter torsk i Nafo 3M med fartyg som för spansk flagg

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1149/2010 av den 3 december 2010 om förbud mot fiske efter dolkfisk i EG-vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII med fartyg som för spansk flagg

34

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1150/2010 av den 7 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

36

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/90/EU av den 7 december 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa pyridaben som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG ( 1 )

38

 

 

BESLUT

 

 

2010/757/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 november 2010 om utnämnande av europeisk kulturhuvudstad för år 2015 i Belgien

42

 

 

2010/758/EU

 

*

Rådets beslut av den 2 december 2010 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Bulgarien

43

 

 

2010/759/EU

 

*

Rådets beslut av den 2 december 2010 om att 4-metylmetkatinon (mefedron) ska underställas kontrollåtgärder

44

 

 

2010/760/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 6 december 2010 om tullbefrielse för import av varor som är avsedda att kostnadsfritt delas ut eller göras tillgängliga för offer för översvämningarna våren 2010 i Ungern [delgivet med nr K(2010) 8482]

46

 

 

2010/761/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 7 december 2010 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2010/221/EU vad gäller godkända nationella åtgärder av Ungern och Förenade kungariket rörande vårviremi hos karp [delgivet med nr K(2010) 8617]  ( 1 )

47

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2010/89/EU av den 6 november 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa kvinmerak som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG (EUT L 320 av den 7.12.2010)

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/1


Meddelande om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i programmet ”Aktiv ungdom” och i handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013)

Avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i programmet ”Aktiv ungdom” och i handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013) (1), undertecknat i Bryssel den 15 februari 2010, kommer provisoriskt att tillämpas i enlighet med artikel 5 andra stycket i avtalet från och med den 1 januari 2011.


(1)  EUT L 87, 7.4.2010, s. 9.


FÖRORDNINGAR

8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/2


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1137/2010

av den 7 december 2010

om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.1,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 147/2003 (2) infördes ett allmänt förbud mot tillhandahållande av teknisk rådgivning, tekniskt stöd, teknisk utbildning, finansiering eller ekonomiskt stöd med anknytning till militär verksamhet till alla personer, enheter eller organ i Somalia.

(2)

I punkt 7 i FN:s säkerhetsråds resolution 1907 (2009) uppmanas medlemsstaterna, i syfte att säkerställa en strikt tillämpning av dessa bestämmelser, att inspektera alla lasttransporter till och från Somalia om de tror att lasten kan innehålla artiklar som är förbjudna, antingen enligt punkt 5 eller 6 i resolutionen eller enligt det allmänna och fullständiga vapenembargot mot Somalia.

(3)

I rådets beslut 2010/231/Gusp föreskrivs att vissa lasttransporter till och från Somalia får inspekteras och, när det gäller luftfartyg och fartyg, att ytterligare information före ankomst och avresa om varor som förs in i eller ut ur unionen får krävas. Den informationen måste lämnas i enlighet med bestämmelserna om summariska införsel- och utförseldeklarationer i rådets förordning (EEG) nr 2913/1992 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(4)

Denna åtgärd faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och unionslagstiftning är därför nödvändig för att genomföra den, särskilt för att den ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(5)

Förordning (EG) nr 147/2003 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel ska införas i rådets förordning (EG) nr 147/2003:

”Artikel 3a

1.   För att säkerställa en strikt tillämpning av artiklarna 1 och 3 i rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia (4) ska det för alla varor som införs i eller lämnar unionens tullområde till och från Somalia krävas att information före ankomst eller avresa lämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

2.   Bestämmelserna avseende skyldigheten att lämna information före ankomst och avresa, särskilt om den person som lämnar informationen, beträffande tidsfrister att iaktta och uppgifter som krävs, ska vara de som anges i de relevanta bestämmelserna om summariska införsel- och utförseldeklarationer och om tulldeklarationer i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (6).

3.   Dessutom ska den person som lämnar information enligt punkt 2 lämna en deklaration om huruvida varorna omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (7) och, om export av dem är föremål för ett undantag, närmare beskriva innehållet i exportlicensen.

4.   Fram till och med den 31 december 2010 får summariska införsel- och utförseldeklarationer och de kompletterande uppgifter som krävs enligt denna artikel inlämnas skriftligen genom användning av affärs-, hamn- eller transportdokumentation, om den innehåller de nödvändiga upplysningarna.

5.   Från och med den 1 januari 2011 ska de kompletterande uppgifter som avses i tredje punkten lämnas antingen skriftligen eller, om så är lämpligt, i en tulldeklaration.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

På rådets vägnar

D. REYNDERS

Ordförande


(1)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  EUT L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4)  EUT L 105, 27.4.2010, s. 17.

(5)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(6)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUT C 69, 18.3.2010, s. 19.”


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1138/2010

av den 7 december 2010

om ändring för etthundrafyrtionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7c.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen. Genom kommissionens förordning (EG) nr 246/2006 (2) fördes Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel) upp på förteckningen i bilaga I.

(2)

Den 29 september 2010 upphävde tribunalen förordning (EG) nr 881/2002 med avseende på Sanabel (3), med hänvisning till att rätten till försvar, rätten till domstolsprövning och rätten till egendom inte hade iakttagits.

(3)

Efter det att kommissionen mottagit en motivering från FN:s sanktionskommitté för al-Qaida och talibanerna meddelade kommissionen denna motivering till Sanabel i augusti 2009. I juli 2010 meddelade kommissionen en relaterad motivering som den just mottagit från sanktionskommittén. Sanabel har lämnat in synpunkter på motiveringarna.

(4)

Sanabel finns upptagen på den förteckning över personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla som upprättats av FN:s sanktionskommitté för al-Qaida och talibanerna.

(5)

Efter att noga ha övervägt synpunkterna från Sanabel i enlighet med artikel 7c.3 i förordning (EG) nr 881/2002 och med beaktande av det preventiva syftet med frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser anser kommissionen att det är berättigat att Sanabel ska ingå i förteckningen på grund av dess anknytning till talibanerna, Usama bin Ladin eller nätverket al-Qaida.

(6)

Mot denna bakgrund bör beslutet att föra upp Sanabel på förteckningen ersättas av ett nytt beslut som bekräftar att Sanabel ska ingå i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002.

(7)

Det nya beslutet bör gälla från och med den 11 februari 2006, med beaktande av det preventiva syftet med frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt förordning (EG) nr 881/2002 och behovet av att skydda legitima intressen för de ekonomiska aktörer som förlitat sig på det beslut som fattades 2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har till uppgift att granska uppförande på förteckningen enligt förordning (EG) nr 881/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2010.

Den ska tillämpas från och med den 11 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  EUT L 40, 11.2.2006, s. 13.

(3)  Mål T-135/06 (dom i gemensamma målen T-135/06–T-138/06).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken Juridiska personer, grupper och enheter bekräftas följande:

”Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adress: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Förenade kungariket, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Förenade kungariket, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Förenade kungariket, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Förenade kungariket, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: a) välgörenhetsorganisationens nummer: 1083469, b) registreringsnummer: 3713110. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 februari 2006.”


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1139/2010

av den 7 december 2010

om ändring för etthundrafyrtioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen. Genom förordning (EG) nr 246/2006 (2) fördes Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih och Tahir Nasuf upp på förteckningen i bilaga 1. Detta skedde till följd av ett beslut i FN:s sanktionskommitté, som fattades i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1267(1999) rörande al-Qaida och talibanerna och därmed associerade personer och enheter, om att lägga till dem till den konsoliderade förteckningen.

(2)

Den 29 september 2010 upphävde tribunalen (3) förordning (EG) nr 881/2002 med avseende på Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih och Tahir Nasuf, med hänvisning till att rätten till försvar, rätten till domstolsprövning och rätten till egendom inte hade iakttagits.

(3)

Kommissionen meddelade Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih och Tahir Nasuf en motivering till beslutet den 22 september 2009, den 7 augusti 2009 respektive den 11 augusti 2009, efter det att ovannämnda domstolsförfaranden hade inletts. Därmed åtgärdades de brister som tribunalen konstaterat.

(4)

Mot denna bakgrund bör beslutet att föra upp Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih och Tahir Nasuf på förteckningen ersättas av ett nytt beslut i enlighet med artikel 7a.1 i förordning (EG) nr 881/2002 för att säkerställa överensstämmelse med FN:s sanktionskommittés beslut och med beaktande av syftet med frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser i samma förordning.

(5)

Det nya beslutet bör gälla från och med den 11 februari 2006, med beaktande av det preventiva syftet med frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt förordning (EG) nr 881/2002 och behovet av att skydda legitima intressen för de ekonomiska aktörer som förlitat sig på det beslut som fattades 2006.

(6)

Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih och Tahir Nasuf har redan haft möjlighet att lämna synpunkter på de motiveringar de meddelats i enlighet med artiklarna 7a.3 och 7c.3 i förordning (EG) nr 881/2002. Kommissionen har meddelat sanktionskommittén dessa synpunkter och har inlett en omprövning av sina beslut att införa restriktiva åtgärder mot dem i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7b.2 i förordning (EG) nr 881/2002. Resultatet av omprövningen kommer att meddelas Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih och Tahir Nasuf.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 11 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  EUT L 40, 11.2.2006, s. 13.

(3)  Gemensamma målen T-135/06–T-138/06.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken ”Fysiska personer” bekräftas följande personer:

(a)

Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adress: Birmingham, Förenade kungariket. Född den 2 september 1957 i Benghazi, Libyen. Brittisk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 februari 2006.

(b)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adress: Birmingham, Förenade kungariket. Född den 15 december 1959 i Libyen. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 februari 2006.

(c)

Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adress: Manchester, Förenade kungariket. Född a) den 4 november 1961, b) den 11 april 1961 i Tripoli, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: RP0178772 (libyskt passnummer). Nationellt identitetsnummer: PW548083D (brittiskt socialförsäkringsnummer). Övriga upplysningar: bosatt i Förenade kungariket i januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 februari 2006.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1140/2010

av den 7 december 2010

om fördelningen för regleringsåret 2010/2011 av 5 000 ton korta linfibrer och hampfibrer i nationella garanterade kvantiteter mellan Danmark, Grekland, Irland, Italien och Luxemburg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 95 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8.1 i kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (2) fastställs att fördelningen av 5 000 ton korta linfibrer och hampfibrer i nationella garanterade kvantiteter, enligt artikel 94.1a i förordning (EG) nr 1234/2007, för regleringsåret 2010/2011 ska göras före den 16 november innevarande regleringsår.

(2)

Danmark har därför lämnat in uppgifter till kommissionen om vilka arealer som omfattas av köpe- eller försäljningsavtal, beredningsåtaganden eller avtal om beredning på beställning liksom uppgifter om beräknad avkastning för strån och fibrer av hampa och lin.

(3)

Däremot kommer det inte att produceras lin- eller hampfibrer i Italien, Grekland, Irland och Luxemburg under regleringsåret 2010/2011.

(4)

Enligt de beräkningar av produktionen som gjorts på grundval av de inlämnade uppgifterna kommer den samlade produktionen i de fem berörda medlemsstaterna inte att uppgå till de 5 000 ton som de tilldelats. De nationella garanterade kvantiteterna bör därför fastställas enligt nedan.

(5)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För regleringsåret 2010/2011 ska fördelningen av nationella garanterade kvantiteter, enligt artikel 94.1a jämförd med led A.II b i bilaga XI till förordning (EG) nr 1234/2007, vara följande:

Danmark

84 ton

Grekland

0 ton

Irland

0 ton

Italien

0 ton

Luxemburg

0 ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 november 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 149, 7.6.2008, s. 38.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1141/2010

av den 7 december 2010

om fastställande av förfarandet för förnyat upptagande av en andra grupp verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om fastställande av förteckningen över dessa ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 91/414/EEG får beslut om upptagande av ett verksamt ämne på begäran förnyas.

(2)

Kommissionen har fått skrivelser från flera tillverkare med begäran om förnyat upptagande av verksamma ämnen som anges i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och för vilka tiden för upptagandet löper ut under 2011 och 2012.

(3)

Det är nödvändigt att föreskriva ett förfarande för inlämning och bedömning av ansökningar om förnyat upptagande av dessa verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(4)

Tidsfrister bör fastställas för de olika stegen i det förfarandet för att säkerställa att de genomförs utan dröjsmål.

(5)

De tillverkare som begär förnyat upptagande av verksamma ämnen som omfattas av denna förordning bör vara skyldiga lämna sin ansökan till relevant rapporterande medlemsstat.

(6)

Om två eller flera ansökningar för samma verksamma ämne har lämnats in separat och uppfyller kraven bör den rapporterande medlemsstaten vidarebefordra de uppdaterade kontaktuppgifterna för varje sökande till övriga sökande för att underlätta inlämning av gemensam dokumentation och för att om möjligt undvika upprepade studier som omfattar ryggradsdjur.

(7)

För att se till att förfarandena för förnyat upptagande är effektiva bör den rapporterade medlemsstaten, innan dokumentationen lämnas in, anordna ett möte för att diskutera det aktuella forskningsläget när det gäller det verksamma ämnet samt överväga om och, vid behov, hur den dokumentation som lämnats in för det första upptagandet ska uppdateras.

(8)

Den dokumentation som lämnas in för förnyat upptagande bör innehålla nya uppgifter av betydelse för det verksamma ämnet och nya riskbedömningar med hänsyn till alla ändrade krav på uppgifter och alla förändringar av vetenskapliga eller tekniska kunskaper sedan det verksamma ämnet första gången togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, i enlighet med de vägledande dokument som kommissionen offentliggjort och relevanta yttranden från vetenskapliga kommittén för växter eller Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa). De användningsområden som ansökan gäller bör återspegla representativa användningssätt. Sökanden bör på grundval av de inlämnade uppgifterna visa att kraven i artikel 5 i direktiv 91/414/EEG kommer att uppfyllas för ett eller flera preparat.

(9)

Sökandena bör separat förteckna de studier om ryggradsdjur som ska läggas fram tillsammans med dokumentationen, och den rapporterande medlemsstaten bör på begäran göra dessa förteckningar tillgängliga för att främja tidiga diskussioner om utbyte av uppgifter om ryggradsdjur för att undvika upprepade studier som avser ryggradsdjur.

(10)

Vid utvärderingarna bör hänsyn tas till sådan teknisk eller vetenskaplig information om ett verksamt ämne som utomstående parter lämnat in inom fastställd tid, särskilt information om ämnets potentiella skadeverkningar. Sökandena bör ges möjlighet att lämna synpunkter på sådan information.

(11)

De förnyade bedömningsrapporter som de rapporterande medlemsstaterna utarbetar bör på begäran av kommissionen vid behov kunna bli föremål för samråd som anordnas av Efsa innan de läggs fram för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(12)

Syftet med bestämmelserna om skydd för uppgifter i artikel 13 i direktiv 91/414/EEG är att motivera sökandena att sammanställa sådana utförliga studier som krävs enligt bilagorna II och III till det direktivet. Uppgiftsskyddet bör dock inte utvidgas artificiellt genom framtagning av nya studier som inte behövs för beslut om förnyat upptagande av ett verksamt ämne. Sökandena bör därför vara skyldiga att uttryckligen ange vilka studier som är nya i förhållande till den ursprungliga dokumentation som användes när ämnet först togs upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och att ange en motivering för sina ansökningar.

(13)

Med tanke på den särskilda situation då delar av förfarandet för förnyat upptagande fortfarande pågår under den tid då direktiv 91/414/EEG gäller medan besluten om förnyat upptagande däremot kommer att antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (2), uppmuntras sökandena, när det gäller den uppdaterade redogörelsens utformning och dokumentationens utformning och innehåll, att särskilt beakta de specifika vägledande dokument som kommissionen offentliggjort.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs förfarandet för förnyat upptagande i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   tillverkare: den person som själv tillverkar det verksamma ämnet eller som genom ett avtal låter någon annan part eller person tillverka det verksamma ämnet och som av tillverkaren utsetts att vara dennes exklusiva företrädare när det gäller efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning.

b)   sökande: en tillverkare som ansöker om förnyat upptagande av ett verksamt ämne som anges i kolumn A i bilaga I.

c)   rapporterande medlemsstat: den medlemsstat som utvärderar ett verksamt ämne enligt kolumn B i bilaga I för respektive verksamt ämne.

d)   medrapporterande medlemsstat: en medlemsstat som medverkar i den rapporterande medlemsstatens utvärdering enligt kolumn C i bilaga I för respektive verksamt ämne.

e)   upptagande: upptagande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

f)   förnyat upptagande: förnyat upptagande av ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Artikel 3

Medlemsstatens samordnande myndighet

Varje medlemsstat ska utse en myndighet (nedan kallad samordnande myndighet) som samordnar och sköter kontakterna med sökandena, övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa) i enlighet med denna förordning. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om sin samordnande myndighets namn och kontaktuppgifter och om alla eventuella ändringar.

Kommissionen ska offentliggöra en förteckning med namn och kontaktuppgifter för medlemsstaternas samordnande myndigheter. Kommissionen ska hålla förteckningen uppdaterad i enlighet med de meddelanden om ändringar den får.

Artikel 4

Inlämnande av ansökan

1.   En tillverkare som vill förnya upptagandet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av ett verksamt ämne som anges i kolumn A i bilaga I till denna förordning, eller av varianter av något av dessa ämnen, ska separat för varje verksamt ämne lämna in en ansökan till den rapporterande och till den medrapporterande medlemsstaten senast den 28 mars 2011.

2.   När ansökan lämnas in får sökanden, i enlighet med artikel 14 i direktiv 91/414/EEG, begära att vissa delar av informationen ska hållas konfidentiella. Sökanden ska redovisa sådana delar av ansökan separat samt ange skälen till begäran om sekretessen.

Sökanden ska samtidigt lämna in eventuella önskemål om skydd för uppgifter i enlighet med artikel 13 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Sökanden ska skicka en kopia av ansökan, utan den uppdaterade redogörelse som avses i artikel 5.2, till kommissionen och Efsa.

4.   Om flera tillverkare vill förnya upptagandet av samma verksamma ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG får en gemensam ansökan lämnas in av en gemensam företrädare.

5.   En avgift, som avses i artikel 19, ska i förekommande fall betalas vid inlämningen av ansökan.

Artikel 5

Ansökans utformning och innehåll

1.   En ansökan ska lämnas in i den utformning som anges i bilaga II.

2.   I ansökan ska det anges vilka av de avsnitt i dokumentationen som lämnades in för det första upptagandet av det verksamma ämnet som måste uppdateras med ny information.

Denna del av ansökan kallas nedan den uppdaterade redogörelsen.

3.   Den uppdaterade redogörelsen ska ange den nya information som sökanden planerar att lämna in och ska visa att denna information är nödvändig med anledning av krav på eller kriterier för uppgifter som inte var tillämpliga vid det första upptagandet av det verksamma ämnet, förändringar som rör representativa användningsområden eller det faktum att ansökan gäller en ändring av ett förnyat upptagande.

I den uppdaterade redogörelsen ska de nya studier om ryggradsdjur som sökanden planerar att lämna in anges separat.

4.   Den rapporterande medlemsstaten ska på begäran av en berörd part ge tillgång till den information som sökanden angett enligt punkt 3.

Artikel 6

Kontroll av ansökan

1.   Den rapporterande medlemsstaten ska senast en månad efter mottagandet av ansökan kontrollera om ansökan uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5.

2.   Om den rapporterande medlemsstaten anser att ansökan uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 ska den, inom den tid på en månad som föreskrivs i punkt 1, underrätta sökanden, kommissionen och Efsa om dagen för mottagandet och om det faktum att ansökan uppfyller kraven.

3.   Om den rapporterande medlemsstaten anser att ansökan inte uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 ska den, inom den tid på en månad som föreskrivs i punkt 1, underrätta sökanden om dagen för mottagandet och förklara vilka krav som inte har uppfyllts. Den rapporterande medlemsstaten ska samtidigt ge sökanden en frist på 14 dagar att lämna in en ansökan som uppfyller kraven. Fristen ska förlänga den tid på en månad som föreskrivs i punkt 1. Om den rapporterande medlemsstaten vid utgången av den frist som fastställts för att lämna in en ansökan som uppfyller kraven anser att ansökan uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 ska punkt 2 tillämpas.

Om den rapporterande medlemsstaten vid utgången av den frist som fastställts för att lämna in en ansökan som uppfyller kraven anser att ansökan fortfarande inte uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5, ska den genast underrätta sökanden, kommissionen och Efsa om detta samt ange sina skäl.

När kommissionen har mottagit meddelandet från den rapporterande medlemsstaten ska den, med beaktande av den rapporterande medlemsstatens uppfattning, besluta huruvida ansökan uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 samt underrätta den rapporterande medlemsstaten, övriga medlemsstater och Efsa om sitt beslut. Den rapporterande medlemsstaten ska genast underrätta sökanden om det beslutet.

4.   Om ingen ansökan avseende ett verksamt ämne uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, ska det verksamma ämnet utgå ur bilaga I till det direktivet. Beslut ska fattas om att ämnet inte ska tas upp och att godkännandena av växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet ska återkallas.

5.   Om två eller flera ansökningar som gäller samma verksamma ämne har lämnats in separat och alla ansökningar anses uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 ska den rapporterande medlemsstaten meddela kontaktuppgifterna för varje sökande till övriga sökande.

6.   Kommissionen ska, för varje verksamt ämne, offentliggöra namn och adress för de sökande vars ansökningar anses uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5.

Artikel 7

Kontakter före inlämning

Om en ansökan uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 får sökanden begära ett möte med den rapporterande och den medrapporterande medlemsstaten för att diskutera den uppdaterade redogörelsen. Om ett sådant möte begärs ska sådana kontakter ske före inlämningen av den kompletterande dokumentation som föreskrivs i artikel 9.

Artikel 8

Tillgång till ansökan

Den rapporterande medlemsstaten ska på begäran av en berörd part göra ansökan tillgänglig, med undantag av den information för vilken konfidentiell behandling har begärts och motiverats i enlighet med artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 9

Inlämning av kompletterande dokumentation

1.   När den rapporterande medlemsstaten i enlighet med artikel 6.2 har underrättat sökanden om att ansökan uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 ska sökanden till den rapporterande och den medrapporterande medlemsstaten lämna in en kompletterande sammanfattning och kompletterande fullständig dokumentation (nedan kallade kompletterande dokumentation). Den kompletterande dokumentationen ska bifogas den dokumentation som lämnades in för det första upptagandet, med efterföljande uppdateringar (nedan kallad ursprunglig dokumentation).

2.   Innehållet i den kompletterande dokumentationen ska uppfylla kraven i artikel 10.

3.   Den kompletterande dokumentationen ska lämnas in senast den dag som anges för respektive verksamt ämne i kolumn D i bilaga I.

4.   På begäran av Efsa eller en medlemsstat ska sökanden göra den ursprungliga dokumentationen tillgänglig, om denne har tillgång till den dokumentationen.

5.   Om fler än en sökande begär förnyat upptagande av samma verksamma ämne ska sökandena vidta de åtgärder som är rimliga för att lämna in sin dokumentation gemensamt. Om dokumentationen inte lämnas in gemensamt av alla sökande ska skälen till detta anges i dokumentationen. För varje studie som omfattar ryggradsdjur ska de sökande som berörs lämna närmare upplysningar om de försök som gjorts för att undvika att samma tester upprepas samt, i förekommande fall, motivera behovet av att genomföra upprepade studier.

Artikel 10

Den kompletterande dokumentationens innehåll

1.   Den kompletterande sammanfattningen ska innehålla följande:

a)

En kopia av ansökan, om sökanden lämnar in sin ansökan tillsammans med en annan sökande, namn och adress för sökanden och den gemensamma företrädaren enligt artikel 4.4, om sökanden ersätts av en annan sökande, namn och adress för sökanden.

b)

Information om en eller flera representativa användningar på en gröda som odlas i stor omfattning avseende minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet och som visar att kraven för upptagande enligt artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 91/414/EEG uppfylls. Om den inlämnade informationen inte avser en gröda som odlas i stor omfattning ska en motivering lämnas in.

c)

Uppgifter och riskbedömningar som inte ingick i den ursprungliga dokumentationen och som är nödvändiga för att avspegla ändringar

i)

av kraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG,

ii)

av vetenskaplig och teknisk kunskap sedan det första upptagandet av det berörda verksamma ämnet eller

iii)

av representativa användningsområden.

d)

För varje del av kraven för verksamma ämnen, enligt bilaga II till direktiv 91/414/EEG, för vilka nya uppgifter krävs i enlighet med led c, sammanfattningar och resultat av tester och studier, namnet på deras ägare och på den person eller det institut som genomfört dem samt skälen till att varje test eller studie krävs mot bakgrund av den befintliga vetenskapliga och tekniska kunskapen eller för en ändring av ett förnyat upptagande.

e)

För varje del av kraven för ett växtskyddsmedel, enligt bilaga III till direktiv 91/414/EEG, för vilka nya uppgifter krävs i enlighet med led c, sammanfattningar och resultat av tester och studier, namnet på deras ägare och på den person eller det institut som genomfört testerna och studierna avseende ett eller flera växtskyddsmedel som är representativa för de avsedda användningsområdena samt skälen till att varje test eller studie krävs mot bakgrund av den befintliga vetenskapliga och tekniska kunskapen eller för en ändring av ett förnyat upptagande av det verksamma ämnet.

f)

För varje test eller studie som omfattar ryggradsdjur, en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att undvika djurförsök och undvika att samma försök utförs mer än en gång på ryggradsdjur.

g)

I förekommande fall, en kopia av en ansökan om sådana gränsvärden som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (3).

h)

En bedömning av all inlämnad information.

i)

En checklista som visar att den kompletterande dokumentation som avses i punkt 3 är fullständig, med uppgift om vilka uppgifter som är nya.

2.   De användningar som avses i punkt 1 b ska, i förekommande fall, omfatta de användningsområden som utvärderades för det första upptagandet. Minst ett växtskyddsmedel som avses i punkt 1 b får inte innehålla något annat verksamt ämne, om ett sådant växtskyddsmedel finns för en representativ användning.

3.   Den fullständiga kompletterande dokumentationen ska innehålla den fullständiga texten till varje test och rapport från studier som avses i punkt 1 d och e.

Artikel 11

Kontroll av kompletterande dokumentation

1.   Den rapporterande medlemsstaten ska senast en månad efter mottagandet av den kompletterande dokumentationen kontrollera om den kompletterande dokumentationen har lämnats in senast den dag som anges i kolumn D i bilaga I för respektive verksamt ämne och om den innehåller alla delar som föreskrivs i artikel 10.1 och 10.3, med hjälp av den checklista som avses i artikel 10.1 i.

2.   Om den kompletterande dokumentationen har lämnats in senast den dag som gäller och innehåller alla delar som föreskrivs i artikel 10.1 och 10.3 ska den rapporterande medlemsstaten, inom den tid som föreskrivs i punkt 1, underrätta sökanden, kommissionen och Efsa om dagen för mottagandet och om det faktum att dokumentationen anses vara fullständig.

Den rapporterande medlemsstaten ska därefter börja bedöma det verksamma ämnet.

3.   Om den kompletterande dokumentationen inte har lämnats in senast den dag som gäller eller inte innehåller alla delar som föreskrivs i artikel 10.1 och 10.3 ska den rapporterande medlemsstaten, inom den tid som föreskrivs i punkt 1, underrätta sökanden om dagen för mottagandet och förklara vilka delar som saknas. Den rapporterande medlemsstaten ska samtidigt ge sökanden en frist på 14 dagar för att lämna in den fullständiga dokumentationen. Fristen ska förlänga den tid på en månad som föreskrivs i punkt 1.

Om dokumentationen, vid utgången av den frist som fastställts för att lämna in en kompletterande dokumentation som uppfyller kraven, innehåller alla delar som föreskrivs i artikel 10.1 och 10.3 ska punkt 2 tillämpas.

Om dokumentationen, vid utgången av den frist som fastställts för att lämna in en kompletterande dokumentation som uppfyller kraven, fortfarande inte innehåller alla delar som föreskrivs i artikel 10.1 och 10.3 ska den rapporterande medlemsstaten genast underrätta sökanden, kommissionen och Efsa om att ansökan avslås samt förklara skälen till sitt beslut.

4.   Om ingen kompletterande dokumentation som uppfyller kraven i artikel 10.1 och 10.3 avseende ett verksamt ämne har lämnats in senast den dag som gäller, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, ska det verksamma ämnet utgå ur bilaga I till det direktivet. Beslut ska fattas om att ämnet inte ska tas upp och att godkännandena av växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet ska återkallas.

Artikel 12

Tillbakadragande av ansökan och ersättande av sökanden

1.   En sökande får dra tillbaka sin ansökan genom att underrätta den rapporterande medlemsstaten. Sökanden ska i så fall samtidigt underrätta den medrapporterande medlemsstaten, kommissionen, Efsa och övriga sökande som har lämnat in en ansökan som gäller samma verksamma ämne om tillbakadragandet.

2.   En sökande får ersättas av en annan tillverkare i fråga om alla rättigheter och skyldigheter enligt denna förordning genom att den rapporterande medlemsstaten underrättas genom en gemensam förklaring från sökanden och den andra tillverkaren. Sökanden och den andra tillverkaren ska i så fall samtidigt underrätta den medrapporterande medlemsstaten, kommissionen, Efsa och övriga sökande som har lämnat in en ansökan som gäller samma verksamma ämne om att sökanden har ersatts.

3.   Om en sökande drar tillbaka sin ansökan och ingen annan ansökan har lämnats in för samma verksamma ämne som uppfyller kraven i artiklarna 4, 5, 9 och 10 ska det verksamma ämnet utgå ur bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Beslut ska fattas om att ämnet inte ska tas upp och att godkännandena av växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet ska återkallas.

4.   Punkt 3 ska inte tillämpas om flera sökande gemensamt har lämnat in sin dokumentation och inte alla dessa har dragit tillbaka sin ansökan. I ett sådant fall ska förfarandet för förnyat upptagande av det verksamma ämnet fortsätta på grundval av den dokumentation som lämnats in.

Artikel 13

Inlämning av uppgifter från tredje part

En person eller medlemsstat som vill lämna upplysningar som skulle kunna bidra till bedömningen, särskilt när det gäller potentiella skadeverkningar av det verksamma ämnet eller dess restprodukter på människors och djurs hälsa och på miljön, ska lämna dessa upplysningar till den rapporterande medlemsstaten senast den dag som anges för respektive verksamt ämne i kolumn D i bilaga I.

Den rapporterande medlemsstaten ska utan dröjsmål vidarebefordra all mottagen information till den medrapporterande medlemsstaten, Efsa och sökanden. Sökanden får sända in synpunkter på de inlämnade upplysningarna till den rapporterande medlemsstaten och övriga berörda parter senast två månader efter mottagandet.

Artikel 14

Den rapporterande och den medrapporterande medlemsstatens bedömning

1.   Den rapporterande medlemsstaten ska, efter samråd med den medrapporterande medlemsstaten, senast elva månader efter att ha underrättat sökanden om att den kompletterande dokumentationen anses vara fullständig i enlighet med artikel 11.2, utarbeta och lämna en rapport till kommissionen, med en kopia till Efsa, med en bedömning av huruvida det verksamma ämnet även i fortsättningen kan antas uppfylla kraven för upptagande enligt artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 91/414/EEG (nedan kallad förnyad bedömningsrapport).

Den förnyade bedömningsrapporten ska också innehålla följande:

a)

En rekommendation om förnyat upptagande.

b)

Eventuella förslag till gränsvärden som ska fastställas.

c)

En slutsats om vilka nya studier i den kompletterande dokumentationen som är av betydelse för bedömningen.

d)

En rekommendation om vilka delar av rapporten som ska bli föremål för samråd med experter i enlighet med artikel 16.2.

e)

De eventuella punkter där den medrapporterande medlemsstaten inte gjorde samma bedömning som den rapporterande medlemsstaten.

2.   Vid bedömningen ska den rapporterande medlemsstaten beakta den kompletterande dokumentationen, alla upplysningar som lämnats av tredje part, sökandens synpunkter på dessa upplysningar och, i förekommande fall, den ursprungliga dokumentationen.

3.   Om den rapporterande medlemsstaten behöver ytterligare information ska den ange en frist för sökanden att lämna denna information. Denna frist får inte leda till någon förlängning av den frist på elva månader som föreskrivs i punkt 1.

4.   Den rapporterande medlemsstaten får samråda med Efsa och begära ytterligare teknisk eller vetenskaplig information från andra medlemsstater. Sådana samråd och begäran om information får inte leda till någon förlängning av den frist på elva månader som föreskrivs i punkt 1.

5.   Information som lämnas av sökanden men som inte har begärts, eller information som lämnas efter sista inlämningsdagen enligt punkt 3 första stycket ska inte beaktas, såvida den inte lämnas in i enlighet med artikel 7 i direktiv 91/414/EEG.

6.   När den rapporterande medlemsstaten lämnar den förnyade bedömningsrapporten till kommissionen ska medlemsstaten begära att sökanden lämnar in den kompletterande sammanfattningen, uppdaterad med den ytterligare information som den rapporterande medlemsstaten begärt i enlighet med punkt 3 eller som lämnats in i enlighet med artikel 7 i direktiv 91/414/EEG till Efsa, övriga medlemsstater och, på begäran, till kommissionen.

Artikel 15

Synpunkter på den förnyade bedömningsrapporten samt tillgång till den rapporten och till den kompletterande sammanfattningen

1.   Efsa ska efter att ha mottagit den förnyade bedömningsrapporten genast vidarebefordra den till sökanden och till medlemsstaterna för synpunkter. Dessa synpunkter ska inom två månader lämnas till Efsa, som ska sammanställa och vidarebefordra dem tillsammans med sina egna synpunkter till kommissionen.

2.   Efsa ska på begäran av en berörd part göra den förnyade bedömningsrapporten tillgänglig, med undantag av den information för vilken konfidentiell behandling har begärts och motiverats i enlighet med artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

3.   Efsa ska göra den kompletterande sammanfattningen tillgänglig för allmänheten, med undantag av den information för vilken konfidentiell behandling har begärts och motiverats i enlighet med artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 16

Utvärdering av den förnyade bedömningsrapporten

1.   Kommissionen ska utan dröjsmål granska den förnyade bedömningsrapporten och de synpunkter som mottagits i enlighet med artikel 15.1.

2.   Kommissionen får samråda med Efsa och begära en slutsats om hela riskbedömningen eller om särskilda punkter i riskbedömningen. Ett sådant samråd får omfatta en begäran om anordnande av ett samråd med experter. Efsa ska använda de vägledande dokument som finns tillgängliga när denna förordning träder i kraft.

Efsa ska lämna sina slutsatser senast sex månader efter mottagandet av begäran.

Om punkt 3 gäller, ska den tiden förlängas med den tid som avses i punkt 3 första och andra stycket.

3.   Om Efsa anser att det krävs kompletterande information eller uppgifter från sökanden för att en begäran från kommissionen ska kunna godtas i enlighet med punkt 2 ska Efsa i samråd med den rapporterande medlemsstaten fastställa en frist på längst en månad för sökanden att lämna informationen eller uppgifterna. Efsa ska samtidigt underrätta kommissionen och medlemsstaterna. Sökanden ska lämna den information som begärts till Efsa, den rapporterande medlemsstaten och den medrapporterande medlemsstaten.

Den rapporterande medlemsstaten ska inom två månader från mottagandet utvärdera den information som mottagits och skicka sin utvärdering till Efsa.

4.   Information som lämnas av sökanden men som inte har begärts, eller information som lämnas efter sista inlämningsdagen enligt punkt 3 första stycket ska inte beaktas, såvida den inte lämnas in i enlighet med artikel 7 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 17

Granskningsrapport och presentation av utkast till akter

1.   Kommissionen ska utarbeta en granskningsrapport med beaktande av den rapporterande medlemsstatens förnyade bedömningsrapport, de synpunkter som avses i artikel 15.1 och, i förekommande fall, Efsas slutsats.

Sökanden ska ges möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till granskningsrapport inom en tid som kommissionen bestämmer.

Kommissionen ska för den kommitté som avses i artikel 19.1 i direktiv 91/414/EEG lägga fram utkastet till granskningsrapport inom sex månader från mottagandet av de synpunkter som avses i punkt 15.1 eller, om kommissionen har fört samråd i enlighet med artikel 16.2, från mottagandet av Efsas slutsats.

2.   På grundval av granskningsrapporten och med beaktande av eventuella synpunkter som lämnats av sökanden inom den tid som kommissionen bestämt i enlighet med punkt 1 andra stycket ska kommissionen lägga fram följande för kommittén:

a)

Ett utkast till akt om förnyat upptagande av det berörda verksamma ämnet i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, i förekommande fall med uppgift om villkor och begränsningar, samt om tiden för detta upptagande, eller

b)

ett utkast till akt om att låta det verksamma ämnet utgå ur bilaga I till direktiv 91/414/EEG, med bestämmelser om att det inte ska tas upp och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne ska återkallas.

3.   De utkast till akter som avses i punkt 2 ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 18

Tillgång till granskningsrapporten

Kommissionen ska göra granskningsrapporten tillgänglig för allmänheten, med undantag av de delar av rapporten för vilka konfidentiell behandling har begärts och motiverats i enlighet med artikel 14 i direktiv 91/414/EEG.

Artikel 19

Avgifter

1.   Medlemsstaterna får kräva ersättning för kostnaderna i samband med arbete som de utför inom denna förordnings tillämpningsområde, genom olika former av avgifter.

2.   Medlemsstaterna ska se till att de avgifter som avses i punkt 1

a)

fastställs på ett sätt som medger insyn, och

b)

motsvarar den faktiska totala kostnaden för arbetet, utom om det är av allmänt intresse att minska avgifterna.

Avgifterna kan följa en skala med fasta avgifter som baseras på de genomsnittliga kostnaderna för det arbete som avses i punkt 1.

Artikel 20

Andra skatter eller avgifter

Artikel 19 ska inte påverka de rättigheter medlemsstaterna har att, utöver den avgift som föreskrivs i artikel 19, enligt bestämmelserna i fördraget behålla eller införa andra skatter eller avgifter för godkännande, utsläppande på marknaden, användning och kontroll av verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över verksamma ämnen som avses i artikel 1, rapporterande medlemsstater och medrapporterande medlemsstater för dessa ämnen samt sista inlämningsdag för dokumentation

Kolumn A

 

Kolumn B

Kolumn C

Kolumn D

Ämne

Ny rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

Sista inlämningsdag för dokumentation

2,4-D

2012

Grekland

Polen

29 februari 2012

Amitrol

2011

Frankrike

Ungern

29 februari 2012

Esfenvalerat

2011

Förenade kungariket

Portugal

29 februari 2012

Flumioxazin

2012

Tjeckien

Frankrike

29 februari 2012

Lambda-cyhalotrin

2011

Sverige

Spanien

29 februari 2012

Acibenzolar-S-metyl

2011

Frankrike

Spanien

29 februari 2012

Bentazon

2011

Nederländerna

Tyskland

29 februari 2012

Cyklanilid

2011

Österrike

Grekland

29 februari 2012

Fenhexamid

2011

Förenade kungariket

Italien

29 februari 2012

Järnfosfat

2011

Tyskland

Polen

29 februari 2012

Pymetrozin

2011

Tyskland

Belgien

29 februari 2012

Flupyrsulfuronmetyl

2011

Frankrike

Danmark

31 maj 2012

Dikvat

2011

Förenade kungariket

Sverige

31 maj 2012

Glyfosat

2012

Tyskland

Slovakien

31 maj 2012

Iprovalikarb

2012

Irland

Italien

31 maj 2012

Paecylomyces fumosoroseus

2011

Belgien

Nederländerna

31 maj 2012

Tiabendazol

2011

Spanien

Nederländerna

31 maj 2012

Pyridat

2011

Österrike

Lettland

31 maj 2012

Sulfosulfuron

2012

Sverige

Irland

31 maj 2012

Pyraflufenetyl

2011

Nederländerna

Litauen

31 maj 2012

Prosulfuron

2012

Frankrike

Slovakien

31 maj 2012

Tifensulfuronmetyl

2012

Förenade kungariket

Österrike

31 augusti 2012

Cinidonetyl

2012

Ungern

Förenade kungariket

31 augusti 2012

Cyhalofopbutyl

2012

Italien

Österrike

31 augusti 2012

Florasulam

2012

Polen

Belgien

31 augusti 2012

Metalaxyl-M

2012

Belgien

Grekland

31 augusti 2012

Pikolinafen

2012

Tyskland

Lettland

31 augusti 2012

Isoproturon

2012

Tyskland

Tjeckien

31 augusti 2012

Metsulfuronmetyl

2011

Slovenien

Sverige

31 augusti 2012

Triasulfuron

2011

Frankrike

Danmark

31 augusti 2012

Famoxadon

2012

Förenade kungariket

Finland

31 augusti 2012


BILAGA II

Ansökans utformning enligt artikel 5.1

Ansökan ska vara skriftlig och ska undertecknas av sökanden. Den ska skickas som rekommenderad försändelse till den rapporterande medlemsstat som anges i kolumn B i bilaga I och till den medrapporterande medlemsstat som anges i kolumn C i bilaga I.

En kopia av ansökan, utan uppdaterad redogörelse, ska skickas till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, Enhet E3, 1049 Bryssel, Belgien, samt till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Largo N. Palli 5/A, I-43121 Parma, Italien.

Ansökan ska lämnas in enligt följande förlaga:

FÖRLAGA

1.   Uppgifter om sökanden

1.1

Sökandens namn och adress, inklusive namn på den fysiska person som ansvarar för ansökan och övriga förpliktelser som följer av denna förordning:

1.2.1

 

a)

Telefon:

b)

Fax

c)

E-postadress:

1.2.2

 

a)

Kontaktperson:

b)

Annan person:

2.   Information för att underlätta identifiering

2.1

Trivialnamn (föreslaget eller ISO-godkänt). Ange i förekommande fall också vilka varianter av ämnet i form av t.ex. salter, estrar och aminer som tillverkaren framställer.

2.2

Kemisk benämning (IUPAC- och CAS-nomenklatur).

2.3

CAS-, CIPAC- och EG-nummer (om sådana finns).

2.4

Empirisk formel och strukturformel, molekylmassa.

2.5

Specifikationer avseende det verksamma ämnets renhetsgrad i g/kg, vilken om möjligt ska vara identisk med eller redan godkänd som motsvarande den som anges i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

2.6

Klassificering och märkning av det verksamma ämnet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och blandningar (1) (hälso- och miljöeffekter).

En uppdaterad redogörelse enligt artikel 5.2 ska bifogas som bilaga till ansökan.

Sökanden bekräftar att ovanstående upplysningar inlämnade den … är korrekta.

Underskrift (den person som är behörig att företräda sökanden i punkt 1.1)


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1142/2010

av den 7 december 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1266/2007 vad gäller tillämpningsperioden för övergångsbestämmelserna avseende villkoren för att undanta vissa djur från utförselförbudet i rådets direktiv 2000/75/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (1), särskilt artiklarna 9.1 c, 11 och 12 samt artikel 19 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue (2) fastställs bestämmelser om bekämpning och övervakning samt om restriktioner för förflyttning av dessa djur inom och från restriktionszoner.

(2)

I artikel 8 i förordning (EG) nr 1266/2007 fastställs villkor för undantag från utförselförbudet i direktiv 2000/75/EG. I artikel 8.1 i den förordningen fastställs att förflyttning av djur eller sperma, ägg och embryon från dessa djur från en anläggning eller en station för insamling eller lagring av sperma inom en restriktionszon till en annan anläggning eller station för insamling eller lagring av sperma ska undantas från utförselförbudet, under förutsättning att djuren eller sperman, äggen och embryona uppfyller villkoren i bilaga III till den förordningen eller andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av blåtungevirus och skydd mot angrepp av smittspridare, vilka krävs av den behöriga myndigheten på ursprungsorten och vilka har godkänts av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten innan djuren förflyttas.

(3)

I artikel 9a i förordning (EG) nr 1266/2007 fastställs att mottagande medlemsstater fram till och med den 31 december 2010, genom undantag från villkoren i bilaga III till den förordningen och på grundval av resultatet en riskbedömning i vilken hänsyn tas till de entomologiska och epidemiologiska villkoren för införsel av djur, får kräva att ytterligare villkor uppfylls vid förflyttning av vissa djur som omfattas av undantaget enligt artikel 8.1 i den förordningen. Dessa ytterligare villkor omfattar att djuren måste vara mindre än 90 dagar gamla, de måste sedan födseln ha hållits i utrymmen som skyddats mot smittspridare och de måste ha genomgått vissa tester som nämns i bilaga III till den förordningen.

(4)

Femton medlemsstater och Norge har anmält till kommissionen att de har tillämpat denna övergångsbestämmelse. Resultaten av de genomförda riskbedömningarna, som finns tillgängliga för allmänheten på kommissionens webbplats, visar att införandet av blåtunga till dessa medlemsstater och till Norge till följd av förflyttning av djur från restriktionszoner kan få allvarliga konsekvenser.

(5)

Den allmänna sjukdomssituationen när det gäller blåtunga har förbättrats avsevärt sedan 2008. Viruset finns dock kvar i delar av unionen.

(6)

För att säkra en harmoniserad tillämpning har medlemsstaterna efterlyst särskilda kriterier för en ”smittspridarsäker anläggning”, som är ett viktigt krav i samband med en rad av de villkor som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 1266/2007 och som syftar till att skydda djur mot angrepp av smittspridare. Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) håller för närvarande på att utarbeta en definition av begreppet smittspridarskyddad anläggning eller anordning. Kommissionen kommer att använda resultatet av detta arbete vid utarbetandet av kriterier för en smittspridarsäker anläggning enligt bilaga III till den förordningen.

(7)

I väntan på att kriterierna för en smittspridarsäker anläggning ska utarbetas bör tillämpningsperioden för de övergångsbestämmelser som anges i artikel 9a i förordning (EG) nr 1266/2007 förlängas med ytterligare sex månader.

(8)

Förordning (EG) nr 1266/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I inledningsfrasen i artikel 9a.1 i förordning (EG) nr 1266/2007 ska datumet ”31 december 2010” ersättas med ”30 juni 2011”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 283, 27.10.2007, s. 37.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1143/2010

av den 7 december 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1251/2008 vad gäller perioden för tillämpning av övergångsbestämmelserna för vissa vattenlevande prydnadsdjur som är avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artiklarna 17.2, 22, 25 och 61.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 av den 12 december 2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter (2) finns bestämmelser om djurhälsovillkor och intygskrav för import till unionen av vattenlevande prydnadsdjur avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur.

(2)

Enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1251/2008 får prydnadsfisk av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar som förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG och som är avsedd för slutna anläggningar för prydnadsdjur endast importeras till unionen från tredjeländer och områden, zoner eller delområden i tredjeländer som förtecknas i bilaga III till den förordningen. Epizootiskt ulcerativt syndrom förtecknas i del II i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG som en exotisk sjukdom hos vissa mottagliga arter av fiskar.

(3)

Enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 1251/2008 får medlemsstaterna under en övergångsperiod till och med den 31 december 2010 tillåta import av vattenlevande prydnadsdjur av arter som är mottagliga för epizootiskt ulcerativt syndrom och som endast är avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur från tredjeländer eller områden i tredjeländer som är medlemmar av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

(4)

I del II.2 i förlagan till djurhälsointyg för vattenlevande prydnadsdjur som är avsedda för slutna anläggningar i del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1251/2008 anges vissa importkrav som gäller epizootiskt ulcerativt syndrom. Enligt artikel 20.5 andra stycket i den förordningen ska dessa krav inte gälla under den övergångsperiod som avses ovan.

(5)

För närvarande krävs det ytterligare studier för att mer exakt bedöma riskerna i samband med import av sådana vattenlevande prydnadsdjur till unionen. För att handeln med dessa djur inte ska störas bör perioden för tillämpning av övergångsbestämmelserna enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 1251/2008 förlängas till och med den 31 december 2012.

(6)

Vissa andra övergångsbestämmelser i artikel 20 i den förordningen är inte längre tillämpliga. För att unionslagstiftningen ska vara klar och tydlig bör dessa bestämmelser utgå.

(7)

Förordning (EG) nr 1251/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 20 i förordning (EG) nr 1251/2008 ska ersättas med följande:

”Artikel 20

Under en övergångsperiod till och med den 31 december 2012 får medlemsstaterna tillåta import av vattenlevande prydnadsdjur av arter som är mottagliga för epizootiskt ulcerativt syndrom och som endast är avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur från tredjeländer eller områden i tredjeländer som är medlemmar av Världsorganisationen för djurhälsa (OIE).

Under denna övergångsperiod gäller inte kraven avseende epizootiskt ulcerativt syndrom i del II.2 i förlagan till djurhälsointyg i del B i bilaga IV för vattenlevande prydnadsdjur som endast är avsedda för slutna anläggningar för prydnadsdjur.”

Artikel 2

I anmärkning 3 till del II.2 i förlagan till djurhälsointyg i del B i bilaga IV ska datumet ”den 1 januari 2011” ersättas med ”den 1 januari 2013”.

Under en övergångsperiod till och med den 31 december 2012 får sändningar av vattenlevande prydnadsdjur som åtföljs av djurhälsointyg som utfärdats i enlighet med del B i bilaga IV till förordning (EG) nr 1251/2008, i den utformning den hade före de ändringar som införs genom den här förordningen, fortsätta att importeras till eller transiteras genom unionen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 337, 16.12.2008, s. 41.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1144/2010

av den 3 december 2010

om förbud mot fiske efter lubb i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för brittisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

23/T&Q

Medlemsstat

Förenade kungariket

Bestånd

USK/567EI.

Art

Lubb (Brosme brosme)

Område

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

Datum

21.5.2010


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1145/2010

av den 3 december 2010

om förbud mot fiske efter lubb i EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

22/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

USK/567EI.

Art

Lubb (Brosme brosme)

Område

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

Datum

27.6.2010


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1146/2010

av den 3 december 2010

om förbud mot fiske efter rödspätta i VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

24/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

PLE/8/3411

Art

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Område

VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

Datum

27.6.2010


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1147/2010

av den 3 december 2010

om förbud mot fiske efter torsk i Nafo 3M med fartyg som för estnisk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

28/T&Q

Medlemsstat

Estland

Bestånd

COD/N3M.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Nafo 3M

Datum

1.8.2010


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1148/2010

av den 3 december 2010

om förbud mot fiske efter torsk i Nafo 3M med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

48/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

COD/N3M.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Nafo 3M

Datum

7.10.2010


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1149/2010

av den 3 december 2010

om förbud mot fiske efter dolkfisk i EG-vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 1359/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2009 och 2010 (2) fastställs kvoter för 2009 och 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 352, 31.12.2008, s. 1.


BILAGA

nr

25/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

BSF/56712-

Art

Dolkfisk (Aphanopus carbo)

Område

EG-vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII

Datum

27.6.2010


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1150/2010

av den 7 december 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

63,0

MA

88,9

MK

66,1

TR

139,6

ZZ

89,4

0707 00 05

EG

145,5

TR

89,1

ZZ

117,3

0709 90 70

MA

87,7

TR

81,1

ZZ

84,4

0805 10 20

AR

50,8

BR

57,8

MA

57,1

TR

50,8

ZA

51,6

ZW

48,4

ZZ

52,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

72,2

TR

68,8

ZZ

70,5

0805 50 10

AR

45,9

TR

52,3

UY

57,1

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

74,9

AU

187,9

BR

50,3

CA

100,0

CL

84,2

CN

95,3

MK

26,7

NZ

99,2

US

116,9

ZA

113,0

ZZ

94,8

0808 20 50

CN

84,3

US

125,5

ZA

143,3

ZZ

117,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


DIREKTIV

8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/38


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/90/EU

av den 7 december 2010

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa pyridaben som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3) innehåller närmare bestämmelser för genomförandet av den tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I förteckningen ingår pyridaben.

(2)

Den sökande återkallade i enlighet med artikel 11e i förordning (EG) nr 1490/2002 sin ansökan om att det verksamma ämnet ska införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG inom två månader från det att utkastet till bedömningsrapport tagits emot. Följaktligen antogs kommissionens beslut 2008/934/EG av den 5 december 2008 om att inte ta upp vissa verksamma ämnen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen (4) om att pyridaben inte skulle införas i bilaga I.

(3)

Den ursprungliga anmälaren (nedan kallad den sökande) lämnade i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG in en ny ansökan och begärde ett påskyndat förfarande i enlighet med artiklarna 14–19 i kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5).

(4)

Ansökan lämnades till Nederländerna, som i förordning (EG) nr 451/2000 hade utsetts till rapporterande medlemsstat. Tidsfristen för det påskyndade förfarandet har följts. Specifikationen för det verksamma ämnet och de avsedda användningarna är desamma som de som anges i beslut 2008/934/EG. Ansökan uppfyller dessutom de återstående kraven på innehåll och förfarande i artikel 15 i förordning (EG) nr 33/2008.

(5)

Nederländerna utvärderade de kompletterande uppgifter som den sökande lämnat och lade fram en kompletterande rapport. Rapporten lämnades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) och till kommissionen den 15 juni 2009. Myndigheten skickade den kompletterande rapporten till övriga medlemsstater och den sökande för synpunkter, och vidarebefordrade därefter de mottagna synpunkterna till kommissionen. I enlighet med artikel 20.1 i förordning (EG) nr 33/2008 och på kommissionens begäran lade myndigheten den 28 maj 2010 fram sin slutsats om pyridaben för kommissionen (6). Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens slutsats i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och rapporten färdigställdes slutgiltigt den 28 oktober 2010 i form av kommissionens granskningsrapport om pyridaben.

(6)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller pyridaben i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som har undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Pyridaben bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Man bör därför kräva att den sökande lämnar in ytterligare uppgifter för att bekräfta resultaten av riskbedömningen på grundval av de senaste vetenskapliga rönen när det gäller exponeringen för metaboliterna W-1 och B-3 som bildas vid fotolys i vatten, den långsiktiga risken för däggdjur och bedömningen av fettlösliga resthalter.

(8)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller pyridaben i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Erfarenheterna från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (7) har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter är det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavarna av ett godkännande kan visa att de har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

I beslut 2008/934/EG fastställs att pyridaben inte ska införas i bilaga I och att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne ska återkallas senast den 31 december 2011. Den rad som avser pyridaben i bilagan till det beslutet måste utgå.

(13)

Beslut 2008/934/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Den rad som avser pyridaben i bilagan till beslut 2008/934/EG ska utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska senast den 31 oktober 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

1.   Om så krävs ska medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller pyridaben som verksamt ämne senast den 1 november 2011.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor som rör pyridaben i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som gäller detta verksamma ämne, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller pyridaben, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 30 april 2011 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp växtskyddsmedlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller pyridaben i bilaga I till det direktivet. På grundval av denna prövning ska medlemsstaterna fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller pyridaben som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 april 2015 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller pyridaben som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 april 2015 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den 1 maj 2011.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333, 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.

(6)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridaben”, The EFSA Journal, vol. 8(2010):6, artikelnr 1632. [70 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1632. Internet: www.efsa.europa.eu

(7)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10.


BILAGA

Följande post ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”318

Pyridaben

CAS-nr 96489-71-3

CIPAC-nr 583

2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbensyltio)-4-kloropyrididazin-3(2H)-on

≥ 980 g/kg

1 maj 2011

30 april 2021

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid och akaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pyridaben från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 oktober 2010, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till

säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet; villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning,

risken för vattenlevande organismer och däggdjur,

risken för leddjur som inte är målarter, inklusive honungsbin.

Villkoren för godkännandet ska inbegripa riskreducerande åtgärder och program för övervakning ska införas vid behov för att kontrollera honungsbins faktiska exponering för pyridaben i områden som i stor utsträckning används av bin som söker föda eller av biodlare.

De berörda medlemsstaterna ska begära att uppgifter om följande lämnas in:

Risken för vattenmiljön till följd av exponering för metaboliterna W-1 och B-3, som bildas vid fotolys i vatten.

Den potentiella långsiktiga risken för däggdjur.

Bedömningen av fettlösliga resthalter.

De ska se till att den sökande inkommer med sådana bekräftande uppgifter till kommissionen senast den 30 april 2013.”


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


BESLUT

8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/42


RÅDETS BESLUT

av den 18 november 2010

om utnämnande av europeisk kulturhuvudstad för år 2015 i Belgien

(2010/757/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019 (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation,

med beaktande av urvalsjuryns rapport från februari 2010 avseende urvalsförfarandet för europeisk kulturhuvudstad i Belgien, och

av följande skäl:

Kriterierna i artikel 4 i beslut nr 1622/2006/EG är helt uppfyllda.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mons utses till europeisk kulturhuvudstad 2015 i Belgien.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 2010.

På rådets vägnar

F. LAANAN

Ordförande


(1)  EUT L 304, 3.11.2006, s. 1.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/43


RÅDETS BESLUT

av den 2 december 2010

om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Bulgarien

(2010/758/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1), särskilt artikel 25,

med beaktande av rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF (2), särskilt artikel 20 och kapitel 4 i bilagan, och

av följande skäl:

(1)

Enligt protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, ska rättsverkan för de akter som unionens institutioner, organ, kontor och byråer antar före Lissabonfördragets ikraftträdande bestå så länge som dessa akter inte upphävs, ogiltigförklaras eller ändras genom tillämpning av fördragen.

(2)

I enlighet med detta är artikel 25 i beslut 2008/615/RIF tillämplig och rådet måste enhälligt besluta om huruvida medlemsstaterna har genomfört bestämmelserna i kapitel 6 i det beslutet.

(3)

I artikel 20 i beslut 2008/616/RIF föreskrivs att beslut enligt artikel 25.2 i beslut 2008/615/RIF, ska fattas på grundval av en utvärderingsrapport som ska grundas på ett frågeformulär. När det gäller det automatiska utbytet av uppgifter i enlighet med kapitel 2 i beslut 2008/615/RIF, ska utvärderingsrapporten grundas på ett utvärderingsbesök och en testkörning.

(4)

Enligt kapitel 4 punkt 1.1 i bilagan till beslut 2008/616/RIF avser det frågeformulär som utarbetas av den berörda rådsarbetsgruppen vart och ett av de automatiserade utbytena av information och ska besvaras av en medlemsstat så snart som den anser sig uppfylla de nödvändiga förutsättningarna för att dela information i de relevanta informationskategorierna.

(5)

Bulgarien har besvarat frågeformuläret om uppgiftsskydd och frågeformuläret om utbyte av fingeravtrycksuppgifter.

(6)

Bulgarien har genomfört en framgångsrik testkörning med Österrike.

(7)

Ett utvärderingsbesök har gjorts i Bulgarien och en rapport om utvärderingsbesöket har sammanställts av Österrikes/Spaniens värderingsgrupp och översänts till den berörda rådsarbetsgruppen.

(8)

En övergripande utvärderingsrapport med en sammanfattning av resultaten av frågeformuläret, utvärderingsbesöket och testkörningen för utbyte av fingeravtrycksuppgifter har lagts fram för rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med syftet automatisk sökning av fingeravtrycksuppgifter har Bulgarien fullt ut genomfört de allmänna bestämmelserna om dataskydd i kapitel 6 i beslut 2008/615/RIF och har rätt att ta emot och översända personuppgifter enligt artikel 9 i det beslutet från och med den dag då det här beslutet träder i kraft.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2010.

På rådets vägnar

M. WATHELET

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 12.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/44


RÅDETS BESLUT

av den 2 december 2010

om att 4-metylmetkatinon (mefedron) ska underställas kontrollåtgärder

(2010/759/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen (1), särskilt artikel 8.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens initiativ, och

av följande skäl:

(1)

En riskbedömningsrapport om mefedron har utarbetats på grundval av artikel 6 i beslut 2005/387/RIF vid ett extra sammanträde med den utvidgade vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. Rapporten lades fram för kommissionen den 3 augusti 2010.

(2)

Mefedron är ett syntetiskt katinon som framställs och säljs lagligt huvudsakligen i Asien, medan den slutliga förpackningen verkar ske i Europa. Mefedron säljs huvudsakligen som pulver, men även som kapslar eller tabletter. Det kan köpas via Internet genom s.k. head shops och av langare på gatan. På Internet marknadsförs mefedron ofta som växtnäring, badsalt, eller kemikalier för forskning. Det marknadsförs mycket sällan som lagligt psykoaktivt ämne och vanligen finns ingen hänvisning eller konkret information om dess potentiella psykoaktiva effekt.

(3)

Det är svårt att bedöma mefedronets specifika effekter eftersom det i första hand används i kombination med ämnen som alkohol och annan stimulantia. Mefedron anses ha liknande fysiska effekter som annan stimulerande narkotika, i synnerhet ectasy (MDMA). Effektens kortvarighet, som leder till upprepat intag, är dock mer likt kokain. Det finns bevis som tyder på att det kan användas som ett alternativ till olaglig stimulantia, att riskerna för missbruk är höga och att ämnet kan vara beroendeframkallande. Det krävs fördjupade undersökningar för att i detalj utröna hur beroendeframkallande ämnet är.

(4)

Inom EU har två dödsfall rapporterats där mefedron verkar vara ensam dödsorsak. I samband med åtminstone ytterligare 37 dödsfall har mefedron påträffats i obduktionsprover.

(5)

Från 22 medlemsstater har kommissionen fått rapporter om beslag av mefedron i pulver- eller tablettform. Det finns få belägg för storskalig bearbetning eller distribution av mefedron eller inblandning av organiserad brottslighet. Det finns uppgifter som tyder på att det i de länder mefedron underställts kontrollåtgärder fortfarande går att få tag på det på den olagliga marknaden.

(6)

Mefedron har inte något etablerat eller erkänt medicinskt värde eller användning i Europeiska unionen och det finns inget annat känt berättigat ändamål.

(7)

Mefedron omfattas för närvarande inte av någon bedömning och har inte bedömts enligt FN:s system. I elva medlemsstater omfattas mefedron av kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder i enlighet med deras lagstiftning enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen. Två medlemsstater tillämpar kontrollåtgärder för mefedron i enlighet med sin medicinska lagstiftning.

(8)

Enligt riskbedömningen är de vetenskapliga bevisen begränsade och vidare undersökningar behövs om de hälsorisker och sociala risker som är förknippade med mefedron. På grund av ämnets stimulerande egenskaper, beroendeframkallande förmåga, potentiella dragningskraft, hälsorisker och avsaknad av medicinska fördelar bör dock försiktighetsprincipen gälla och mefedron underställas kontrollåtgärder.

(9)

Eftersom mefedron redan kontrolleras i elva medlemsstater kan man genom att ställa det under kontroll i hela unionen bidra till att undvika gränsöverskridande problem som rör efterlevnaden av lagstiftning och rättsligt samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som enligt deras nationella lagstiftning krävs för att underställa 4-metylmetkatinon (mefedron) kontrollåtgärder och sådana straffrättsliga påföljder som föreskrivs i deras lagstiftning som överensstämmer med deras skyldigheter enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2010.

På rådets vägnar

M. WATHELET

Ordförande


(1)  EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 december 2010

om tullbefrielse för import av varor som är avsedda att kostnadsfritt delas ut eller göras tillgängliga för offer för översvämningarna våren 2010 i Ungern

[delgivet med nr K(2010) 8482]

(Endast den ungerska texten är giltig)

(2010/760/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (1), särskilt artikel 76,

med beaktande av begäran av den 2 juni 2010 från Ungerns regering om tullbefrielse för import av varor som är avsedda att kostnadsfritt göras tillgängliga för offer för översvämningarna våren 2010 i Ungern, och

av följande skäl:

(1)

En översvämning är en katastrof i den mening som avses i kapitel XVII C i förordning (EG) nr 1186/2009. Tullbefrielse för import av varor som uppfyller kraven i artiklarna 74–80 i förordning (EG) nr 1186/2009 bör därför beviljas.

(2)

För att kommissionen på lämpligt sätt ska informeras om användningen av de varor som omfattas av tullbefrielsen måste Ungerns regering meddela vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa tullfritt importerade varor används på annat sätt än vad som föreskrivits.

(3)

Kommissionen bör även underrättas om importens omfattning och art.

(4)

Samråd med övriga medlemsstater har skett i enlighet med artikel 76 i förordning (EG) nr 1186/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Varor som importeras för övergång till fri omsättning av statliga organ eller av organisationer som är godkända av behöriga ungerska myndigheter, i syfte att kostnadsfritt delas ut till offer för översvämningarna våren 2010 i Ungern, eller kostnadsfritt göras tillgängliga för dessa samtidigt som de förblir respektive organisations egendom, ska beviljas befrielse från importtullar i enlighet med artikel 2.1 a i förordning (EG) nr 1186/2009.

2.   Varor som importeras för övergång till fri omsättning av hjälporganisationer för att tillgodose dessa organisationers behov i samband med deras verksamhet ska också beviljas tullbefrielse.

Artikel 2

Ungerns regering ska senast den 31 januari 2011 till kommissionen översända en förteckning över godkända organisationer enligt artikel 1.1.

Artikel 3

Ungerns regering ska senast den 31 januari 2011 ge kommissionen fullständig information, uppdelad på större produktkategorier, om typ och kvantitet för de olika varor som beviljats tullbefrielse enligt artikel 1.

Artikel 4

Ungerns regering ska senast den 31 januari 2011 underrätta kommissionen om de åtgärder som den vidtar för att se till att artiklarna 78, 79 och 80 i förordning (EG) nr 1186/2009 efterlevs.

Artikel 5

Artikel 1 i detta beslut ska vara tillämplig på import som skett från och med den 1 maj 2010 till och med den 31 december 2010.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Ungern.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 2010.

På kommissionens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.


8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/47


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 december 2010

om ändring av bilagorna I och II till beslut 2010/221/EU vad gäller godkända nationella åtgärder av Ungern och Förenade kungariket rörande vårviremi hos karp

[delgivet med nr K(2010) 8617]

(Text av betydelse för EES)

(2010/761/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artikel 43.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (2) tillåts vissa medlemsstater att tillämpa restriktioner för import och utsläppande på marknaden av sändningar av dessa djur. Syftet är att förebygga införandet av vissa sjukdomar, inklusive vårviremi hos karp (SVC), under förutsättning att medlemsstaterna antingen har visat att de, eller vissa avgränsade områden, är fria från sjukdomen i fråga (nedan kallade sjukdomsfria områden) eller att de har inrättat ett utrotningsprogram för att uppnå detta.

(2)

I bilaga I till beslut 2010/221/EU förtecknas de sjukdomsfria områdena och i bilaga II förtecknas de områden som har godkända utrotningsprogram.

(3)

I bilaga II till beslut 2010/221/EU förtecknas för närvarande Storbritannien som ett område i Förenade kungariket som har ett godkänt utrotningsprogram för SVC. Förenade kungariket har nu lämnat uppgifter som visar att utrotningsprogrammet har genomförts med framgång och att Storbritannien bör anses som fritt från SVC och därför föras upp i bilaga I i stället för i bilaga II till det beslutet när det gäller den sjukdomen.

(4)

Ungern har till kommissionen lämnat in ansökningar för godkännande av nationella åtgärder rörande SVC. Ungern har också genomfört riktad övervakning av SVC under de senaste två åren och den har visat att medlemsstatens hela territorium är fritt från SVC. Ungern bör därför föras upp i bilaga I till beslut 2010/221/EU som fritt från SVC.

(5)

Bilagorna I och II till beslut 2010/221/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2010/221/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 98, 20.4.2010, s. 7.


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2010/221/EU ska ersättas med följande:

BILAGA I

Medlemsstater och områden som betraktas som fria från sjukdomarna i tabellen och vars nationella åtgärder för att förhindra att dessa sjukdomar förs in godkänts i enlighet med artikel 43.2 i direktiv 2006/88/EG

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av det område som omfattas av godkända nationella åtgärder

Vårviremi hos karp (SVC)

Danmark

DK

Hela territoriet

Irland

IE

Hela territoriet

Ungern

HU

Hela territoriet

Finland

FI

Hela territoriet

Sverige

SE

Hela territoriet

Förenade kungariket

UK

Hela Förenade kungarikets territorium. Guernsey, Jersey och Isle of Man

Renibakterios (BKD)

Irland

IE

Hela territoriet

Förenade kungariket

UK

Nordirland. Jersey och Isle of Man

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Finland

FI

Inlandet

Sverige

SE

Inlandet

Förenade kungariket

UK

Isle of Man

Infektion orsakad av Gyrodactylus salaris (GS)

Irland

IE

Hela territoriet

Finland

FI

Avrinningsområdena för Tenojoki och Näätämönjoki. Avrinningsområdena för Paatsjoki, Luttojoki och Uutuanjoki ska betraktas som buffertzoner.

Förenade kungariket

UK

Hela Förenade kungarikets territorium. Guernsey, Jersey och Isle of Man

BILAGA II

Medlemsstater och områden som har infört utrotningsprogram för vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vars nationella åtgärder för att bekämpa dessa sjukdomar godkänts i enlighet med artikel 43.2 i direktiv 2006/88/EG

Sjukdom

Medlemsstat

Kod

Geografisk avgränsning av det område som omfattas av godkända nationella åtgärder

Renibakterios (BKD)

Finland

FI

Inlandet

Sverige

SE

Inlandet

Förenade kungariket

UK

Storbritannien

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Sverige

SE

Kustområdena


Rättelser

8.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/50


Rättelse till kommissionens direktiv 2010/89/EU av den 6 november 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa kvinmerak som verksamt ämne och om ändring av beslut 2008/934/EG

( Europeiska unionens officiella tidning L 320 av den 7 december 2010 )

På framsidan och på sidan 3, i titeln, och på sidan 5, i underskriften, ska det:

i stället för:

”6 november 2010”

vara:

”6 december 2010”.