ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.314.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 314

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
30 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1060/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk ( 1 )

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk ( 1 )

47

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare ( 1 )

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

30.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1059/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade akter när det gäller märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Bestämmelserna om energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk fastställs i kommissionens direktiv 97/17/EG av den 16 april 1997 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av hushållsdiskmaskiner (2).

(3)

Hushållsdiskmaskiners elförbrukning står för en betydande del av unionens totala hushållselförbrukning. Utöver de förbättringar av energieffektiviteten som redan har uppnåtts är möjligheterna att ytterligare minska dessa apparaters energiförbrukning stora.

(4)

Direktiv 97/17/EG bör upphöra att gälla och nya bestämmelser bör fastställas genom den här förordningen för att säkerställa att energimärkningen ger leverantörerna dynamiska incitament att ytterligare förbättra hushållsdiskmaskinernas energieffektivitet och att snabba på marknadens utveckling mot energieffektiva tekniker.

(5)

Den information som återges på etiketten bör bygga på tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (3).

(6)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i etiketten för diskmaskiner för hushållsbruk.

(7)

Denna förordning bör dessutom innehålla krav avseende den tekniska dokumentationen och informationsbladet för diskmaskiner för hushållsbruk.

(8)

Förordningen bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av diskmaskiner för hushållsbruk samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(9)

Det bör införas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

(10)

För att underlätta övergången från direktiv 97/17/EG till denna förordning bör det finnas bestämmelser enligt vilka diskmaskiner för hushållsbruk som är märkta enligt denna förordning anses uppfylla kraven i direktiv 97/17/EG.

(11)

Direktiv 97/17/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav för märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk samt inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   diskmaskin för hushållsbruk: en maskin som diskar, sköljer och torkar porslin, glas, matbestick och kokkärl genom kemiska, mekaniska, termiska och elektriska medel, och som i huvudsak är utformad för annat bruk än yrkesbruk.

2.   inbyggd diskmaskin för hushållsbruk: diskmaskin för hushållsbruk avsedd att monteras i skåp, iordningställd nisch eller liknande utrymme och som kräver möbelpanel.

3.   kuvert: en bestämd uppsättning porslin, glas och matbestick för en person.

4.   kapacitet: det högsta antal kuvert och servisdelar som enligt leverantören kan behandlas i diskmaskinen för hushållsbruk med valt program, när maskinen laddas enligt leverantörens anvisningar.

5.   program: en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som leverantören anser vara lämpliga för vissa angivna grader av smutsning eller typer av diskgods, eller båda, och som tillsammans bildar en komplett cykel.

6.   programtid: den tid som löper mellan start av programmet och programmets slut (med undantag av användarprogrammerad fördröjning).

7.   cykel: en fullständig process med diskning, sköljning och torkning enligt det valda programmet.

8.   frånläge: ett läge där diskmaskinen för hushållsbruk är manuellt frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå lägsta möjliga effektförbrukning som kan bestå under en obestämd tid medan diskmaskinen för hushållsbruk är ansluten till en strömkälla och används enligt leverantörens instruktioner; i de fall det inte finns någon knapp eller strömbrytare som är tillgänglig för slutanvändaren avser frånläge det läge som uppnås efter det att diskmaskinen för hushållsbruk av sig själv återgår till den effektförbrukning som gäller när maskinen inte är i bruk.

9.   viloläge: ett läge med lägsta effektförbrukningsnivå som hålls oförändrad under en obegränsad tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt diskmaskinen.

10.   motsvarande diskmaskin för hushållsbruk: en modell av diskmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden och som har samma kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energi- och vattenförbrukning och utsläpp av luftburet akustiskt buller som en annan modell av diskmaskin för hushållsbruk som samma leverantör har släppt ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

11.   slutanvändare: en konsument som köper eller förväntas köpa en diskmaskin för hushållsbruk.

12.   försäljningsställe: den plats där diskmaskiner för hushållsbruk visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

Leverantörerna ska se till att

a)

varje diskmaskin för hushållsbruk är försedd med en tryckt etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I,

b)

ett informationsblad utformat enligt vad som anges i bilaga II finns tillgängligt,

c)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga III finns tillgänglig på begäran för myndigheterna i medlemsstaterna och kommissionen,

d)

alla annonser för en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisuppgift,

e)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk och som anger dess specifika tekniska parametrar innehåller denna modells energieffektivitetsklass.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska se till att

a)

varje diskmaskin för hushållsbruk, på försäljningsstället, är märkt utvändigt på framsidan eller ovansidan av diskmaskinen med den etikett som tillhandahållits av leverantörerna enligt artikel 3 a, på sådant sätt att etiketten syns tydligt,

b)

diskmaskiner för hushållsbruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade diskmaskinen, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga IV,

c)

alla annonser för en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisuppgift,

d)

allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk och som anger dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till denna modells energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder, som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska bedöma överensstämmelsen när det gäller uppgiven energieffektivitetsklass, årlig energiförbrukning, årlig vattenförbrukning, torkeffektsindex, programtid, effektförbrukning i frånläge och viloläge, vilolägets varaktighet och luftburet akustiskt buller i enlighet med det förfarande som anges i bilaga V.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fyra år efter det att den har trätt i kraft. Vid översynen ska man särskilt bedöma kontrolltoleranserna i bilaga V.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 97/17/EG ska upphöra att gälla den 20 december 2011.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.   Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publicerats före den 30 mars 2012.

2.   Diskmaskiner för hushållsbruk som släpps ut på marknaden före den 30 november 2011 ska uppfylla de bestämmelser som fastställs i direktiv 97/17/EG.

3.   Om en åtgärd för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (4) vad gäller krav på ekodesign av diskmaskiner för hushållsbruk har antagits ska diskmaskiner för hushållsbruk som uppfyller bestämmelserna i genomförandeåtgärden med avseende på kraven på diskeffektivitet och bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp före den 20 december 2011 anses uppfylla kraven i direktiv 97/17/EG.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 20 december 2011. Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 20 april 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EGT L 118, 7.5.1997, s. 1.

(3)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.


BILAGA I

Etikett

1.   ETIKETT

Image

1)

Följande information ska finnas på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk från andra modeller av samma varumärke eller med samma namn.

III.

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga VI. Pilen som anger diskmaskinens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt i kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 1 b i bilaga VII.

V.

Årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt i liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga VII.

VI.

Torkeffektsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga VI.

VII.

Kapacitet i antal standardkuvert för standarddiskcykeln.

VIII.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

2)

Etiketten ska utformas enligt punkt 2. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 66/2010 (1), kan en kopia av miljömärket läggas till.

2.   UTFORMNING

Etiketten ska vara utformad som visas i figuren nedan.

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

b)

Bakgrunden ska vara vit.

c)

Färgmodellen ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till bilden ovan):

Image

Kantlinje: 5 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp

:

färg: X-00-00-00. Piktogram enligt bild; EU:s logotyp och energilogotypen (i kombination): bredd: 92 mm, höjd: 17 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 92,5 mm.

Image

A–G-skala

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

Klass 1: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00:

Klass 6: 00-70-X-00:

Lägsta klassen: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 18 pt, versaler och vit; ”+”-symboler: Calibri fet 12 pt, versaler, vit, inpassad på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 26 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 29 pt, versaler och vit; ”+”-symboler: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, inpassad på en enda rad.

Image

Energi

Text: Calibri normal 11 pt, versaler, 100 % svart.

Image

Årlig energiförbrukning

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 37 pt, 100 % svart.

Andra raden: Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Årlig vattenförbrukning:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Torkeffektsklass:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri normal 16 pt, horisontell skala 75 %, 100 % svart; och Calibri fet 22 pt, horisontell skala 75 %, 100 % svart.

Image

Kapacitet:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Bullerutsläpp:

Piktogram enligt bild:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke.

Image

Leverantörens modellbeteckning.

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska rymmas på en yta om 92 × 15 mm.

Image

Förordningens nummer: Calibri fet 9 pt, 100 % svart.


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA II

Informationsblad

1.

Informationen i informationsbladet för diskmaskiner för hushållsbruk ska anges i följande ordning och ska tas upp i produktbroschyren eller andra handlingar som medföljer produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk från andra modeller av diskmaskiner av samma varumärke eller med samma namn.

c)

Kapacitet i antal standardkuvert för standarddiskcykeln.

d)

Energieffektivitetsklass i enlighet med punkt 1 i bilaga VI.

e)

Om diskmaskinen för hushållsbruk tilldelats EU:s miljömärke enligt förordning (EU) nr 66/2010 kan denna information lämnas.

f)

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt som kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 1 b i bilaga VII. Den ska anges som ”Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.”.

g)

Energiförbrukning (Et ) i en standarddiskcykel.

h)

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (Po och Pl ).

i)

Årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt i liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga VII. Den ska beskrivas som: ”vattenförbrukning ’X’ liter per år, baserad på 280 standarddiskcykler. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.”

j)

Torkeffektsklass, bestämd enligt punkt 2 i bilaga VI och uttryckt som ”torkeffektsklass ’X’ på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)”. När dessa uppgifter ges i en tabell kan de uttryckas på annat sätt förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från G (minst effektiv) till A (effektivast).

k)

Angivelse av att ”standardprogrammet” är den standarddiskcykel som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att detta program är avsett för diskning av normalt smutsat gods och att det är det effektivaste programmet när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

l)

Programtiden för standarddiskcykeln, uttryckt i minuter och avrundad till närmaste heltal.

m)

Vilolägets varaktighet (Tl ) om hushållsdiskmaskinen är utrustad med ett effektstyrningssystem.

n)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

o)

Om diskmaskinen för hushållsbruk är avsedd att byggas in ska detta anges.

2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av diskmaskiner för hushållsbruk som tillhandahålls av samma leverantör.

3.

Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt. Om den information som anges i punkt 1 inte redan har visats på etiketten måste även den anges.


BILAGA III

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3 c ska omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

En allmän beskrivning av diskmaskinens modell, tillräcklig för att medge en enkel och otvetydig identifiering.

c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som är behörig att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

f)

Tekniska parametrar för mätningarna enligt följande:

i)

energiförbrukning,

ii)

vattenförbrukning,

iii)

programtid,

iv)

torkeffekt,

v)

effektförbrukning i frånläge,

vi)

effektförbrukning i viloläge,

vii)

vilolägets varaktighet,

viii)

utsläpp av luftburet akustiskt buller.

g)

Resultatet av beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga VII.

2.

När den information som anges i den tekniska dokumentationen för en viss modell av diskmaskin för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av design eller extrapolering från andra motsvarande diskmaskiner för hushållsbruk, eller båda, ska den dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar, eller båda, och om provningar som har utförts av leverantörer för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Informationen ska även innehålla en förteckning över alla andra motsvarande modeller av diskmaskiner för hushållsbruk där informationen har erhållits på samma grunder.


BILAGA IV

Information som ska lämnas när slutanvändaren inte kan förväntas se den utställda diskmaskinen

1.

Informationen som avses i artikel 4 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Energieffektivitetsklass i enlighet med punkt 1 i bilaga VI.

b)

Kapacitet i antal standardkuvert för standarddiskcykeln.

c)

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt i kWh per år, beräknad enligt punkt 1 b i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal.

d)

Årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt i liter per år, beräknad enligt punkt 3 i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal.

e)

Torkeffektklass i enlighet med punkt 2 i bilaga VI.

f)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

g)

Om modellen är avsedd att byggas in ska detta anges.

2.

Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga II.

3.

Teckenstorlek och typsnitt för all den information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.


BILAGA V

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När myndigheterna i medlemsstaterna utför kontroll av överensstämmelsen med kraven i artiklarna 3 och 4 ska de prova en enda diskmaskin för hushållsbruk. Om de uppmätta parametrarna inte motsvarar de av leverantören uppgivna värdena, inom de gränser som anges i tabell 1, ska mätningar utföras på ytterligare tre diskmaskiner för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre diskmaskiner ska motsvara de av leverantören uppgivna värdena inom de gränser som anges i tabell 1, med undantag för energiförbrukningen, där det uppmätta värdet inte får vara mer än 6 % högre än märkvärdet för Et .

I annat fall ska det anses att modellen och alla andra motsvarande modeller av diskmaskiner för hushållsbruk inte uppfyller kraven enligt artiklarna 3 och 4.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet (1) för AEC .

Vattenförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Wt .

Torkeffektsindex

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 19 % lägre än märkvärdet för ID .

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Et .

Programtid

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tt .

Effektförbrukning i frånläge och viloläge

Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl högre än 1,00 W får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet. Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po and Pl lägre än eller lika med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än märkvärdet.

Vilolägets varaktighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tl .

Utsläpp av luftburet akustiskt buller;

Det uppmätta värdet ska motsvara märkvärdet.


(1)  Med ”märkvärde” avses det värde som leverantören deklarerat.


BILAGA VI

Energieffektivitetsklasser och torkeffektsklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Energieffektivitetsklassen för en diskmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitets index (EEI) enligt vad som framgår av tabell 1.

Energieffektivitetsindex (EEI) för en diskmaskin för hushållsbruk ska beräknas enligt punkt 1 i bilaga VII.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (minst effektiv)

EEI ≥ 90

2.   TORKEFFEKTSKLASSER

Torkeffektsklassen för en diskmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med dess torkeffekts index (ID ) enligt vad som framgår av tabell 2.

Torkeffektsindex (ID ) ska beräknas enligt punkt 2 i bilaga VII.

Tabell 2

Torkeffektsklasser

 

 

A (effektivast)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (minst effektiv)

0,33 ≥ ID


BILAGA VII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex, torkeffektsindex och vattenförbrukning

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell av diskmaskin för hushållsbruk jämförs diskmaskinens årliga energiförbrukning med dess årliga standardenergiförbrukning.

a)

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande och avrundas till en decimal:

Formula

där:

AEC

=

hushållsdiskmaskinens årliga energiförbrukning,

SAEC

=

hushållsdiskmaskinens årliga standardenergiförbrukning.

b)

Den årliga energiförbrukningen (AEc ) beräknas enligt följande i kWh/år och avrundas till två decimaler:

(i)

Formula

där:

Et

=

energiförbrukning för standarddiskcykeln, angiven i kWh och avrundad till tre decimaler,

Pl

=

effekt i viloläge för standarddiskcykeln, angiven i watt och avrundad till två decimaler,

Po

=

effekt i frånläge för standarddiskcykeln, angiven i watt och avrundad till två decimaler,

Tt

=

programtid för standarddiskcykeln, angiven i minuter och avrundad till närmaste hela minut.

280

=

totalantalet standarddiskcykler per år.

(ii)

När hushållsdiskmaskinen är utrustad med effektstyrningssystem och den automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program, beräknas den årliga energiförbrukningen AEC med beaktande av den tid det tar att övergå från viloläge till frånläge, enligt följande formel:

Formula

där:

Tl

=

uppmätt tid i viloläge för standarddiskcykeln, angiven i minuter och avrundad till närmaste hela minut,

280

=

totalantalet standarddiskcykler per år.

c)

Årlig standardenergiförbrukning (SAEC ) beräknas enligt följande i kWh/år och avrundas till två decimaler:

(i)

för diskmaskiner för hushållsbruk med en kapacitet på ps ≥ 10 och en bredd på > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

för diskmaskiner för hushållsbruk med en kapacitet på ps ≤ 9 och diskmaskiner för hushållsbruk med en kapacitet på 9 < ps ≤ 11 och en bredd på ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

där:

ps

=

antalet kuvert.

2.   BERÄKNING AV TORKEFFEKTSINDEX

För beräkningen av torkeffektsindex (ID ) för en modell av diskmaskin för hushållsbruk jämförs diskmaskinens torkeffekt med torkeffekten hos en referensmodell av en diskmaskin som ska ha de egenskaper som anges i allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det ändamålet i Europeiska unionens officiella tidning.

a)

Torkeffektsindex (ID ) beräknas enligt följande och avrundas till två decimaler:

Formula

ID = exp(lnID )

där:

DT,i

=

torkeffekten för den hushållsdiskmaskin som provas under en provningscykel (i),

DR,i

=

torkeffekten för referensmodellen för en diskmaskin under en provningscykel (i),

n

=

antalet provningscykler, n ≥ 5.

b)

Torkeffekten (D) är det genomsnittliga värdet för hur vått varje iplockat diskgods är efter det att standarddiskcykeln avslutats. Poängen för väta beräknas enligt vad som anges i tabell 1:

Tabell 1

Antal våta spår (WT) eller våta strimmor (WS)

Totalt vått område (Aw) i mm2

Poäng för väta

WT = 0 och WS = 0

Ej tillämpligt

2 (mest effektiv)

1 < WT ≤ 2 eller WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT eller WS = 2

or WS = 1 and WT = 1

Aw > 50

0 (minst effektiv)

3.   BERÄKNING AV ÅRLIG VATTENFÖRBRUKNING

En diskmaskins årliga vattenförbrukning (AWC ) beräknas enligt följande i liter och avrundas uppåt till närmaste heltal:

AWC = Wt × 280

där:

Wt

=

vattenförbrukningen för standarddiskcykeln, angiven i liter och avrundad till en decimal.


30.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/17


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1060/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerade akter med avseende på märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Bestämmelser om energimärkning av kylar och frysar för hushållsbruk fastställs i kommissionens direktiv 94/2/EG av den 21 januari 1994 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller märkning som anger energiförbrukning hos elektriska kylar och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (2).

(3)

Elektriciteten som används till kylar och frysar för hushållsbruk svarar för en betydande del av hushållens totala elförbrukning i unionen. Utöver den förbättrade energieffektivitet som redan har uppnåtts finns det stora möjligheter att ytterligare minska energiförbrukningen för kylar och frysar för hushållsbruk.

(4)

Direktiv 94/2/EG bör upphöra att gälla och nya bestämmelser fastställas genom den här förordningen i syfte att säkerställa att energimärkningen ger tillverkarna dynamiska incitament att ytterligare förbättra energieffektiviteten för kylar och frysar för hushållsbruk och påskynda marknadens omställning till energieffektiv teknik.

(5)

Den kombinerade effekten av de bestämmelser som fastställs i denna förordning och i kommissionens förordning (EG) nr 643/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för kylskåp och frysar för hushållsbruk (3), kan bli en årlig elbesparing på 6 TWh till 2020 (4), jämfört med en situation då inga åtgärder vidtas.

(6)

Det finns också möjligheter till energibesparing för produkter på de växande marknaderna för kylar och frysar av absorptionstyp och vinkylskåp. Förordningen bör därför omfatta även dessa produkter.

(7)

Kylar och frysar av absorptionstyp är ljudlösa, men har en avsevärt högre energiförbrukning än kylskåp och frysar av kompressortyp. För att slutanvändarna ska kunna fatta ett välgrundat beslut bör uppgifter om luftburet akustiskt buller för kylar och frysar för hushållsbruk anges på etiketten.

(8)

Den information som återges på etiketten bör bygga på tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (5).

(9)

Denna förordning bör innehålla bestämmelser om en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i etiketten för kylar och frysar för hushållsbruk.

(10)

Denna förordning bör dessutom innehålla krav avseende den tekniska dokumentationen och informationsbladet för kylar och frysar för hushållsbruk.

(11)

Vidare bör förordningen innehålla krav för den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av kylar och frysar för hushållsbruk, samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(12)

Det bör antas bestämmelser om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

(13)

I syfte att underlätta övergången från direktiv 94/2/EG till denna förordning bör kylar och frysar för hushållsbruk som är märkta i enlighet med denna förordning anses uppfylla kraven i direktiv 94/2/EG.

(14)

Direktiv 94/2/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk med en förvaringsvolym på 10–1 500 liter.

2.   Denna förordning ska gälla för elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk, inklusive sådana som säljs för icke-hushållsbruk eller för kylning av andra varor än matvaror liksom för inbyggda apparater.

Förordningen ska också gälla för elektriska nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk som kan drivas med batteri.

3.   Denna förordning ska inte gälla för

a)

kylar och frysar som i första hand drivs med andra energikällor än elektricitet, exempelvis gasol, fotogen eller biodiesel,

b)

batteridrivna kylar och frysar som kan anslutas till elnätet med en ac/dc-omvandlare som inköps separat,

c)

specialtillverkade kylar och frysar som tillverkas i enstaka exemplar och som inte motsvarar några andra kyl- eller frysmodeller,

d)

kylar och frysar för användning i tjänstesektorn där avlägsnande av kylvaror registreras elektroniskt och uppgifterna automatiskt kan överföras till ett fjärrkontrollsystem för avstämning via en nätverksförbindelse, och

e)

kylar och frysar där huvudfunktionen inte är att förvara matvaror genom kylning, exempelvis fristående ismaskiner och automater för kylda drycker.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner:

1.   matvaror: mat, ingredienser, drycker inklusive vin och andra produkter som i första hand är avsedda för konsumtion och som kräver kylning till angivna temperaturer.

2.   kyl eller frys för hushållsbruk: ett isolerat skåp med ett eller flera utrymmen, avsett för att kyla eller frysa in matvaror eller för att förvara kylda eller frysta matvaror i icke-kommersiellt syfte, som kyls med en eller flera energiförbrukande processer, inklusive apparater som säljs som byggsatser som monteras av slutanvändaren.

3.   inbyggd produkt: en fast kyl eller frys som är avsedd att installeras i ett skåp, i en i förväg förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

4.   kylskåp: en produkt som är avsedd för förvaring av matvaror och som har minst ett utrymme som är lämpligt för förvaring av färska matvaror och/eller drycker, inklusive vin.

5.   kyl eller frys av kompressortyp: en kyl eller frys där kylningen sker med hjälp av en motordriven kompressor.

6.   kyl eller frys av absorptionstyp: en kyl eller frys där kylningen sker genom en absorptionsprocess där värme används som energikälla.

7.   kyl- och frysskåp: en produkt med minst ett förvaringsutrymme avsett för färska matvaror och minst ett utrymme avsett för infrysning av färska matvaror och förvaring av frysta matvaror under trestjärniga förvaringsförhållanden (frysutrymme för matvaror).

8.   förvaringsskåp för frysta matvaror: en produkt med ett eller flera utrymmen som är lämpliga för förvaring av frysta matvaror.

9.   matvarufrys: ett frysskåp med ett eller flera utrymmen lämpliga för att frysa in matvaror vid temperaturer som sträcker sig från omgivningstemperatur ned till – 18 °C och som också är lämpligt för förvaring av frysta matvaror under trestjärniga förvaringsförhållanden, en matvarufrys kan också innehålla tvåstjärniga sektioner och/eller utrymmen i det aktuella utrymmet eller skåpet.

10.   vinkylskåp: en produkt som enbart innehåller ett eller flera utrymmen för förvaring av vin.

11.   universalskåp: en kyl eller frys som endast har ett eller flera utrymmen för ospecificerad användning.

12.   ekvivalent kyl eller frys för hushållsbruk: en modell av kyl eller frys för hushållsbruk som släppts ut på marknaden med samma brutto- och förvaringsvolymer, samma egenskaper vad gäller teknik, effektivitet och prestanda och samma slags utrymmen som en annan modell av kyl eller frys för hushållsbruk som släppts ut på marknaden med ett annat kommersiellt kodnummer av samma tillverkare.

13.   slutanvändare: konsument som köper eller förväntas köpa en kyl eller frys för hushållsbruk.

14.   försäljningsställe: plats där kylar och frysar för hushållsbruk exponeras eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

De definitioner som fastställs i bilaga I gäller också.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

Leverantörer ska säkerställa att

a)

varje kyl eller frys för hushållsbruk är försedd med en tryckt etikett som har det format och innehåller den information som anges i bilaga II,

b)

ett informationsblad enligt bilaga III, tillhandahålls,

c)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga IV tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d)

alla annonser för en viss modell av kyl eller frys för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

e)

allt tekniskt reklammaterial som avser en viss modell av kyl eller frys för hushållsbruk och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljare ska säkerställa att

a)

varje kyl eller frys för hushållsbruk på försäljningsstället är märkt med den etikett som tillhandahållits av leverantörerna enligt artikel 3 a utvändigt på apparatens framsida eller ovansida, på ett sådant sätt att etiketten syns tydligt,

b)

kylar och frysar för hushållsbruk som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med bilaga V,

c)

alla annonser för en viss modell av kyl eller frys för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

d)

allt tekniskt reklammaterial som avser en viss modell av kyl eller frys för hushållsbruk och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artikel 3 ska fastställas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, enligt vad som föreskrivs i bilaga VI.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa förfarandet i bilaga VII vid bedömning av överensstämmelse när det gäller uppgiven energieffektivitetsklass, årlig energiförbrukning, kapacitet för färsk- och frysvaror, infrysningskapacitet och luftburet akustiskt buller.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska genomföra en översyn av denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fyra år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska man särskilt bedöma kontrolltoleranserna i bilaga VII och möjligheterna att ta bort eller minska värdena för korrigeringsfaktorerna i bilaga VIII.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 94/2/EG ska upphöra att gälla den 30 november 2011.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.   Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publiceras före den 30 mars 2012.

2.   Kylar och frysar för hushållsbruk som släpps ut på marknaden före den 30 november 2011 ska uppfylla bestämmelserna i direktiv 94/2/EG.

3.   Kylar och frysar för hushållsbruk som uppfyller bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp före den 30 november 2011 ska anses uppfylla kraven i direktiv 94/2/EG.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 30 november 2011. Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 30 mars 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EGT L 45, 17.2.1994, s. 1.

(3)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 53.

(4)  Uppmätt enligt Cenelec-standard EN 153 i februari 2006/EN ISO 15502 i oktober 2005.

(5)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.


BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II–IX

I bilagorna II–IX gäller följande definitioner:

a)   avfrostningssystem: ett automatiskt system som ska förhindra konstant frostbildning, där kylningen tillhandahålls genom mekanisk luftcirkulation, förångaren eller förångarna avfrostas av ett automatiskt avfrostningssystem och vattnet från avfrostningen leds bort automatiskt.

b)   frostfritt utrymme: ett utrymme som avfrostas av ett avfrostningssystem.

c)   kyl- och svalskåp: en kyl där det finns minst ett utrymme för färska matvaror och ett svalutrymme, som inte är ett utrymme för förvaring av frysta matvaror eller ett isfack.

d)   svalskåp: en kyl där det bara finns ett eller flera svalutrymmen.

e)   kylskåp med lågtemperaturfack: en kyl där det finns minst ett utrymme för förvaring av färska matvaror och ett lågtemperaturfack, men inget utrymme för frysta matvaror.

f)   utrymme: något av de utrymmen som anges i punkterna g–n.

g)   utrymme för förvaring av färska matvaror: ett utrymme som är avsett för förvaring av icke frysta matvaror, som i sig kan delas upp ytterligare.

h)   svalutrymme: ett utrymme som är avsett för förvaring av särskilda matvaror eller drycker vid en temperatur som är högre än i ett utrymme för förvaring av färska matvaror.

i)   lågtemperaturfack: ett utrymme som är särskilt avsett för förvaring av lättfördärvliga matvaror.

j)   isfack: ett utrymme med låg temperatur som är särskilt avsett för att framställa och förvara is.

k)   förvaringsutrymme för frysta matvaror: ett utrymme med låg temperatur som är avsett för förvaring av frysta matvaror och som klassas enligt temperaturen som följer:

i)   Enstjärnigt utrymme: ett utrymme för förvaring av frysta matvaror där temperaturen är högst – 6 °C.

ii)   Tvåstjärnigt utrymme: ett utrymme för förvaring av frysta matvaror där temperaturen är högst – 12 °C.

iii)   Trestjärnigt utrymme: ett utrymme för förvaring av frysta matvaror där temperaturen är högst – 18 °C.

iv)   Utrymme för infrysning av matvaror (eller fyrstjärnigt utrymme): ett utrymme som är lämpligt för att frysa in minst 4,5 kg matvaror för 100 liters förvaringsvolym, och under inga omständigheter mindre än 2 kg, från rumstemperatur ned till – 18 °C under 24 timmar, och som också är lämpligt för förvaring av frysta matvaror under trestjärniga förvaringsförhållanden och även kan omfatta tvåstjärniga sektioner i samma utrymme.

v)   nollstjärnigt utrymme: ett utrymme för förvaring av frysta matvaror där temperaturen är < 0 °C och som också kan användas för att frysa och förvara is, men som inte är avsett för förvaring av lättfördärvliga matvaror.

l)   vinförvaringsutrymme: ett utrymme som uteslutande utformats för att under kort tid förvara viner för att ge dem en idealisk dricktemperatur eller för lagring av viner under lång tid för att låta vinet mogna, och som har följande egenskaper:

m)   universalutrymme: ett utrymme som är avsett att användas vid två eller flera av utrymmestypernas temperaturer som kan ställas in av slutanvändaren så att de konstant håller sig inom det drifttemperaturintervall som gäller för varje utrymmestyp enligt tillverkarens instruktioner. Om en viss funktion kan ändra temperaturen i ett utrymme till ett annat driftstemperaturintervall under enbart en kort period (såsom en snabbinfrysningsfunktion) är utrymmet emellertid inte ett ”universalutrymme” enligt definitionen som gäller för denna förordning.

n)   övrigt utrymme: ett utrymme, som inte är ett utrymme för vinförvaring, som är avsett för att förvara vissa matvaror vid en temperatur som överstiger + 14 °C.

o)   tvåstjärnig sektion: en del av en matvarufrys eller ett utrymme för infrysning av matvaror, ett trestjärnigt utrymme eller ett trestjärnigt förvaringsskåp för frysta matvaror som inte har egen dörr eller egen lucka och i vilken temperaturen inte överstiger – 12 °C.

p)   frysbox: en matvarufrys där utrymmet eller utrymmena kan nås från produktens ovansida eller som både har utrymmen som kan nås ovanifrån och framifrån, men där bruttovolymen för utrymmena som öppnas ovanifrån överstiger 75 % av produktens totala bruttovolym.

q)   toppöppnande typ eller boxtyp: en kyl eller frys där utrymmet eller utrymmena enbart kan nås från produktens ovansida.

r)   skåptyp: en kyl eller frys där utrymmet eller utrymmena enbart kan nås från produktens framsida.

s)   snabbinfrysning: en reversibel funktion som kan aktiveras av slutanvändaren enligt tillverkarens instruktioner som sänker frysens eller frysutrymmenas förvaringstemperatur för att uppnå en snabbare infrysning av ofrysta matvaror.

t)   modellbeteckning: vanligtvis alfanumerisk kod som särskiljer en viss kyl- eller frysmodell från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn.


BILAGA II

Etikett

1.   ETIKETT FÖR KYLAR OCH FRYSAR FÖR HUSHÅLLSBRUK I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSERNA A+++ TILL C

Image

1.

Följande information ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med bilaga IX. Pilen som anger energieffektivitetsklassen för kylen eller frysen för hushållsbruk ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt i kWh per år, beräknad i enlighet med punkt 3.2 i bilaga VIII och avrundad till närmaste heltal.

V.

Den sammanlagda förvaringsvolymen i alla utrymmen som inte kvalificerar sig för stjärnmärkning (dvs. drifttemperaturer > – 6 °C) avrundad till närmaste heltal.

VI.

Den sammanlagda förvaringsvolymen i alla utrymmen för förvaring av frysvaror som kvalificerar sig för stjärnmärkning (dvs. drifttemperaturer ≤ – 6 °C), avrundad till närmaste heltal, och stjärnmärkning för det utrymme som står för den största delen av volymen. Om apparaterna inte har några utrymmen för förvaring av frysta matvaror ska leverantören ange ”-L” i stället för ett värde och lämna platsen för stjärnmärkningen tom.

VII.

Luftburet akustiskt buller uttryckt i dB(A) re 1 pW, avrundat till närmaste heltal.

För vinkylskåp ska emellertid punkterna V och VI ersättas med angiven kapacitet i antal standardflaskor om 75 centiliter som får plats i apparaten enligt tillverkarens instruktioner.

2.

Etiketten ska utformas enligt punkt 3.1 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1) kan en kopia av miljömärket läggas till.

2.   ETIKETT FÖR KYLAR OCH FRYSAR FÖR HUSHÅLLSBRUK I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSERNA D TILL G

Image

1.

Den information som anges i punkt 1.1 ska lämnas på etiketten.

2.

Etiketten ska utformas enligt punkt 3.2 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 kan en kopia av miljömärket läggas till.

3.   ETIKETTENS UTFORMNING

1.

För kylar och frysar för hushållsbruk i energieffektivitetsklasserna A+++ till C, förutom vinkylskåp, ska etiketten utformas enligt följande:

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

b)

Etikettens bakgrund ska vara vit.

c)

Färgmodellen ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna återfinns i figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 5 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp

:

färg: X-00-00–00.

Piktogram enligt bild: EU-logotyp + energilogotyp: bredd: 92 mm, höjd: 17 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 92,5 mm.

Image

Skala A–G

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

Klass 1: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00

Klass 3: 30-00-X-00

Klass 4: 00-00-X-00

Klass 5: 00-30-X-00

Klass 6: 00-70-X-00

Lägsta klass: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 19 pt, versaler och vit; ”+”-symboler: Calibri fet 13 pt, versaler, vita, inpassade på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 26 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 29 pt, versaler och vit; ”+”-symboler: Calibri fet 18 pt, versaler, vita och inpassade på en enda rad.

Image

Energi

Text: Calibri normal 11 pt, versaler, svart.

Image

Årlig energiförbrukning:

Ram: 3 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

Andra raden: Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Förvaringsvolymen i alla utrymmen som inte kvalificerar sig för stjärnmärkning:

Ram: 3 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 25 pt, 100 % svart. Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Luftburet akustiskt buller:

Ram: 3 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart.

Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Förvaringsvolymen i alla utrymmen för förvaring av frysvaror som kvalificerar sig för stjärnmärkning:

Ram: 3 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart.

Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 90 × 15 mm.

Image

Förordningens nummer:

Text: Calibri fet 11 pt.

2.

För kylar och frysar för hushållsbruk i energieffektivitetsklasserna D–G, förutom vinkylskåp, ska etiketten utformas enligt följande:

Image

Förklaringar:

Etiketten ska utformas enligt punkt 3.1 i denna bilaga, förutom när det gäller nummer 8 där följande gäller:

Image

Årlig energiförbrukning:

Ram: 3 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 32 pt, 100 % svart.

Andra raden: Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

3.

För vinkylskåp ska etikettens utformas enligt följande:

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

b)

Etikettens bakgrund ska vara vit.

c)

Färgmodellen ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna återfinns i figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 5 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp

:

färg: X-00-00-00.

Piktogram enligt bild: EU-logotyp + energilogotyp: bredd: 92 mm, höjd: 17 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: cyan 100 % – längd: 92,5 mm.

Image

Skala A–G

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

Högsta klass: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00

Klass 3: 30-00-X-00

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00

Klass 6: 00-70-X-00

Lägsta klass(er): 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 19 pt, versaler och vit; ”+”-symboler: Calibri fet 13 pt, versaler, vita, inpassade på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 26 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 29 pt, versaler, vit; ”+”-symboler: Calibri fet 18 pt, versaler, vita, inpassade på en enda rad.

Image

Energi

Text: Calibri normal 11 pt, versaler, svart.

Image

Årlig energiförbrukning:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 30 pt, 100 % svart.

Andra raden: Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

Image

Angiven kapacitet i antal standardflaskor:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 28 pt, 100 % svart.

Calibri normal 15 pt, 100 % svart.

Image

Luftburet akustiskt buller:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart.

Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 90 × 15 mm.

Image

Förordningens nummer:

Text: Calibri fet 11 pt.


(1)  1 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA III

Informationsblad

1.

Uppgifterna i informationsbladet ska lämnas i följande ordning och ska inkluderas i produktbroschyren eller andra handlingar som levereras tillsammans med produkten.

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning enligt definitionen i punkt t i bilaga I.

c)

Kategori av kyl eller frys för hushållsbruk i enlighet med punkt 1 i bilaga VIII.

d)

Modellens energieffektivitetsklass i enlighet med bilaga IX.

e)

Om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010 kan detta anges.

f)

Årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt i kWh per år, beräknad i enlighet med punkt 3.2 i bilaga II och avrundad till närmaste heltal. Den ska beskrivas enligt följande: ”Energiförbrukning ’XYZ’ kWh per år, baserad på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras”.

g)

Förvaringsvolym för varje utrymme och tillämplig stjärnmärkning i enlighet med punkt 1.1 VI i bilaga II, i förekommande fall.

h)

Designtemperatur ska anges för ”övriga utrymmen” i den mening som avses i punkt n i bilaga I. För vinförvaringsutrymmen ska den kallaste lagringstemperaturen anges. Den kan antingen vara förhandsinställd eller inställningsbar av en slutanvändare och ska kunna hållas konstant i enlighet med tillverkarens instruktioner.

i)

Uppgiften ”frostfri” för motsvarande utrymmen i enlighet med punkt b i bilaga I.

j)

”Säkerhet vid strömavbrott i ’X’ timmar”, definierat som ”temperaturstegringstid”.

k)

”Infrysningskapacitet” i kg/24 tim.

l)

”Klimatklass” i enlighet med punkt 1, tabell 3 i bilaga VIII, och uttryckt som: ”Klimatklass: W [klimatklass]. Denna apparat är avsedd att användas vid en omgivningstemperatur mellan ’X’ [lägsta temperatur] °C och ’Y’ [högsta temperatur] °C”.

m)

Luftburet akustiskt buller uttryckt i dB(A) re 1 pW, avrundat till närmaste heltal.

n)

Om modellen är avsedd att vara en inbyggd apparat ska detta anges.

o)

För vinkylskåp ska följande information lämnas: ”Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin”. Denna punkt gäller inte kylar och frysar för hushållsbruk som inte särskilt utformats för vinförvaring men som ändå kan användas för det ändamålet, och inte heller kylar och frysar som har ett utrymme för vinförvaring kombinerat med någon annan typ av utrymme.

2.

Ett informationsblad kan omfatta flera olika modeller av kylar och frysar från samma leverantör.

3.

Uppgifterna i informationsbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. Om den information som anges i punkt 1 inte redan har visats på etiketten måste även den anges.


BILAGA IV

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3 c ska omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

En allmän beskrivning av kyl- eller frysmodellen som är tillräcklig för att möjliggöra en enkel och otvetydig identifiering.

c)

Om möjligt referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d)

Om möjligt övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som har behörighet att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

f)

Följande tekniska parametrar för mätningar, fastställda i enlighet med bilaga VIII:

i)

yttermått,

ii)

totalt utrymme som krävs vid användning,

iii)

total(a) bruttovolym(er),

iv)

förvaringsvolym(er) och total(a) förvaringsvolym(er),

v)

stjärnmärkning(ar) på utrymmen för förvaring av frysta matvaror,

vi)

avfrostningstyp,

vii)

förvaringstemperatur,

viii)

energiförbrukning,

ix)

temperaturstegringstid,

x)

infrysningskapacitet,

xi)

effektförbrukning,

xii)

fuktighet i vinförvaringsutrymme,

xiii)

utsläpp av luftburet akustiskt buller.

g)

Resultatet av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga VIII.

2.

I de fall då uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell av kyl eller frys för hushållsbruk har erhållits genom beräkningar med utgångspunkt i design, eller extrapolering från andra ekvivalenta kylar eller frysar, eller båda, ska dokumentationen innehålla detaljerade uppgifter om dessa beräkningar eller extrapoleringar, eller båda, och om provningar som leverantörerna genomfört för att kontrollera att dessa beräkningar är riktiga. Uppgifterna ska också omfatta en förteckning över alla andra ekvivalenta modeller av kylar eller frysar för hushållsbruk där uppgifterna erhållits på samma grund.


BILAGA V

Information som ska tillhandahållas då slutanvändaren inte kan förväntas se den utställda produkten

1.

Informationen som avses i artikel 4 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga IX.

b)

Årlig energiförbrukning uttryckt i kWh per år, beräknad i enlighet med punkt 3.2 i bilaga VIII och avrundad uppåt till närmaste heltal.

c)

Förvaringsvolym för varje utrymme och tillämplig stjärnmärkning i enlighet med punkt 1.1 VI i bilaga II, i förekommande fall.

d)

”Klimatklass” i enlighet med punkt 1, tabell 3 i bilaga VIII.

e)

Luftburet akustiskt buller uttryckt i dB(A) re 1 pW, avrundat till närmaste heltal.

f)

Om modellen är avsedd att byggas in ska detta anges.

g)

För vinkylskåp ska följande information lämnas: ”Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin”. Denna punkt gäller inte kylar och frysar för hushållsbruk som inte särskilt utformats för vinförvaring men som ändå kan användas för det ändamålet, och inte heller kylar och frysar som har ett utrymme för vinförvaring kombinerat med någon annan typ av utrymme.

2.

Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga III.

3.

Teckenstorlek och typsnitt för all den information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.


BILAGA VI

Mätningar

1.   När det gäller överensstämmelse och kontroll av att kraven i denna förordning efterlevs ska mätningar utföras enligt ett tillförlitligt, exakt och reproducerbart mätförfarande som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive de metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts i det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROVNING

Följande allmänna villkor gäller för provning:

1)

Om det finns kondenshindrande värmeaggregat som slutanvändaren kan slå på och stänga av, ska de slås på och – om de är reglerbara – ställas in på högsta värme.

2)

Om det finns dörrmonterade anordningar (såsom dispensrar för is, kylt vatten/drycker) som slutanvändaren kan slå på eller stänga av, ska de vara påslagna när energiförbrukningen mäts, men utan att användas.

3)

För universalskåp och -utrymmen ska förvaringstemperaturen när energiförbrukningen mäts vara den nominella temperaturen för den kallaste utrymmestypen under kontinuerlig normal användning enligt vad som anges i tillverkarens instruktioner.

4)

Energiförbrukningen för en kyl eller frys för hushållsbruk ska fastställas för den kallaste konfigurationen enligt tillverkarens instruktioner för kontinuerlig normal användning för ett ”övrigt utrymme” enligt vad som anges i tabell 5 i bilaga VIII.

3.   TEKNISKA PARAMETRAR

Följande parametrar ska fastställas:

a)

Yttermått: avrundas till närmaste millimeter.

b)

Totalt utrymme som krävs vid användning: avrundas till närmaste millimeter.

c)

Total(a) bruttovolym(er): avrundas till närmaste heltal kubikdecimeter eller liter.

d)

Förvaringsvolym(er) och total(a) förvaringsvolym(er): avrundas till närmaste heltal kubikdecimeter eller liter.

e)

Avfrostningstyp.

f)

Förvaringstemperatur.

g)

Energiförbrukning: uttrycks i kilowattimmar per 24 timmar (kWh/24 tim) avrundat till tre decimaler.

h)

Temperaturstegringstid.

i)

Infrysningskapacitet.

j)

Fuktighet i vinförvaringsutrymme: uttrycks i procent avrundat till närmaste heltal.

k)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller.


BILAGA VII

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

För att kontrollera överensstämmelsen med kraven i artiklarna 3 och 4 ska medlemsstaternas myndigheter prova en enda kyl eller frys för hushållsbruk. Om den uppmätta parametern inte motsvarar de värden som angetts av tillverkaren, inom det intervall som anges i tabell 1, ska mätningarna utföras på ytterligare tre kylar eller frysar för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre ytterligare kylar eller frysar för hushållsbruk ska uppfylla kraven inom det intervall som anges i tabell 1.

I annat fall ska modellen och alla övriga ekvivalenta modeller av kylar eller frysar för hushållsbruk anses inte uppfylla kraven.

Förutom det förfarande som anges i bilaga VI ska medlemsstaternas myndigheter utnyttja tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Angiven bruttovolym

Det uppmätta värdet får inte understiga märkvärdet (1) med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter.

Angiven förvaringsvolym

Det uppmätta värdet får inte understiga märkvärdet med mer än det som är störst av 3 % eller 1 liter. Om volymerna för svalutrymmen och utrymmen för färska matvaror kan justeras i förhållande till varandra av användaren, gäller denna mätosäkerhet när svalutrymmet justerats till sin minsta volym.

Infrysningskapacitet

Det uppmätta värdet får inte understiga märkvärdet med mer än 10 %.

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte överstiga märkvärdet (E24h ) med mer än 10 %.

Vinkylskåp

Det uppmätta värdet för relativ fuktighet får inte överskrida det nominella intervallet med mer än 10 %.

Luftburet akustiskt buller

Det uppmätta värdet ska överensstämma med märkvärdet.


(1)  Med ”märkvärde” avses ett värde som angetts av tillverkaren.


BILAGA VIII

Klassificering av kylar och frysar för hushållsbruk, metod för beräkning av ekvivalent volym och energieffektivitetsindex

1.   KLASSIFICERING AV KYLAR OCH FRYSAR FÖR HUSHÅLLSBRUK

Kylar och frysar för hushållsbruk klassificeras i kategorier enligt vad som anges i tabell1.

Varje kategori definieras av sin specifika kombination av utrymmen enligt vad som anges i tabell 2, oberoende av antalet dörrar och/eller lådor.

Tabell 1

Kategorier för kylar och frysar för hushållsbruk

Kategori

Benämning

1

Kylskåp med ett eller flera utrymmen för färska matvaror

2

Kyl- och svalskåp, svalar och vinkylskåp

3

Kylskåp med lågtemperaturfack och kylskåp med ett nollstjärnigt utrymme

4

Kylskåp med minst ett enstjärnigt utrymme

5

Kylskåp med minst ett tvåstjärnigt utrymme

6

Kylskåp med minst ett trestjärnigt utrymme

7

Kyl- och frysskåp

8

Frysskåp

9

Frysbox

10

Universalskåp och övriga kylar och frysar

Kylar och frysar för hushållsbruk som inte kan klassificeras i någon av kategorierna 1-9 på grund av utrymmenas temperatur klassificeras som kategori 10.

Tabell 2

Klassificering av kylar och frysar för hushållsbruk med respektive fördelning av utrymmen

Nominell temperatur (för EEI) (°C)

Design T

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Kategori

(nummer)

Utrymmestyper

Övrigt

Vinförvaring

Sval

Förvaring av färska matvaror

Kyl

Nollstjärnig/Isfack

Enstjärnig

Tvåstjärnig

Trestjärnig

Fyrstjärnig

Produktkategori

Kombination av utrymmen

KYLSKÅP MED ETT ELLER FLERA UTRYMMEN FÖR FÄRSKA MATVAROR

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

1

KYL- OCH SVALSKÅP, SVALAR OCH VINKYLSKÅP

O

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

2

O

O

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

KYLSKÅP MED LÅGTEMPERATURFACK OCH KYLSKÅP MED ETT NOLLSTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

Y

O

N

N

N

N

3

O

O

O

Y

O

Y

N

N

N

N

KYLSKÅP MED MINST ETT ENSTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

O

O

Y

N

N

N

4

KYLSKÅP MED MINST ETT TVÅSTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

O

O

O

Y

N

N

5

KYLSKÅP MED MINST ETT TRESTJÄRNIGT UTRYMME

O

O

O

Y

O

O

O

O

Y

N

6

KYL- OCH FRYSSKÅP

O

O

O

Y

O

O

O

O

O

Y

7

FRYSSKÅP

N

N

N

N

N

N

N

O

(Y) (1)

Y

8

FRYSBOX

N

N

N

N

N

N

N

O

N

Y

9

UNIVERSALSKÅP OCH ÖVRIGA KYLAR OCH FRYSAR

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

Anmärkningar:

Y = utrymmet finns; N = utrymmet finns ej; O = utrymmet finns som tillval

Kylar och frysar för hushållsbruk klassificeras i en eller flera klimatklasser enligt vad som framgår av tabell 3.

Tabell 3

Klimatklasser

Klass

Symbol

Genomsnittlig omgivningstemperatur

°C

Utökad temperering

SN

+ 10 till + 32

Temperering

N

+ 16 till + 32

Subtropisk

ST

+ 16 till + 38

Tropisk

T

+ 16 till + 43

Kylarna och frysarna ska kunna bibehålla den förvaringstemperatur som krävs i de olika utrymmena samtidigt och inom tillåtna temperaturramar (under avfrostningscykeln) såsom anges i tabell 4 för de olika typerna av kylar och frysar för hushållsbruk och för rätt klimatklasser.

Universalskåp och -utrymmen ska kunna bibehålla den förvaringstemperatur som krävs för de olika typerna av utrymmen om de temperaturerna kan ställas in av slutanvändaren enligt tillverkarens instruktioner.

Tabell 4

Förvaringstemperaturer

Förvaringstemperaturer (°C)

Övrigt utrymme

Vinförvaringsutrymme

Svalutrymme

Utrymme för förvaring av färskvaror

Lågtemperaturfack

Enstjärnigt utrymme

Tvåstjärnigt utrymme/sektion

Matvarufrys och trestjärnigt utrymme/skåp

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Anmärkningar:

tom: förvaringstemperatur i övrigt utrymme.

twma: förvaringstemperatur i vinförvaringsutrymme med en variation på 0,5 K.

tcm: förvaringstemperatur i svalutrymme.

t1m, t2m, t3m: förvaringstemperaturer i utrymme för förvaring av färskvaror.

tma: genomsnittlig förvaringstemperatur i utrymme för förvaring av färskvaror.

tcc: momentan förvaringstemperatur i lågtemperaturfack.

t*, t**, t***: maximala temperaturer i utrymmen för förvaring av frysta matvaror.

förvaringstemperatur för isfack och för det nollstjärniga utrymmet ligger under 0 °C.

2.   BERÄKNING AV EKVIVALENT VOLYM

Den ekvivalenta volymen för en kyl eller frys för hushållsbruk är summan av de ekvivalenta volymerna för samtliga utrymmen. Den beräknas i liter och avrundas till närmaste heltal som:

Formula

där:

 

n är antal utrymmen

 

Vc är utrymmenas förvaringsvolym

 

Tc är utrymmenas nominella temperatur enligt tabell 2

 

Formula är den termodynamiska faktorn enligt tabell 5

 

FFc, CC och BI är volymkorrigeringsfaktorer enligt tabell 6

Den termodynamiska korrigeringsfaktorn Formula är temperaturskillnaden mellan den nominella temperaturen för ett utrymme Tc (definierat i tabell 2) och omgivningstemperaturen under normala provningsförhållanden vid + 25 C, uttryckt som en kvot av samma skillnad för ett utrymme för färska matvaror vid + 5 C.

Den termodynamiska faktorn för de utrymmen som beskrivs i punkterna g-n i bilaga I anges i tabell 5.

Tabell 5

Termodynamiska faktorer för kylarnas och frysarnas utrymmen

Utrymme

Nominell temperatur

(25-Tc )/20

Övrigt utrymme

Design- temperatur

Formula

Svalutrymme/vinförvaringsutrymme

+12 °C

0,65

Utrymme för förvaring av färskvaror

+5 °C

1,00

Lågtemperaturfack

0 °C

1,25

Isfack och nollstjärnigt utrymme

0 °C

1,25

Enstjärnigt utrymme

–6 °C

1,55

Tvåstjärnigt utrymme

–12 °C

1,85

Trestjärnigt utrymme

–18 °C

2,15

Utrymme för infrysning av matvaror (fyrstjärnigt utrymme)

–18 °C

2,15

Anmärkningar:

i)

För universalutrymmen bestäms den termodynamiska faktorn av den nominella temperatur som i tabell 2 anges för den kallaste typen av utrymmen som kan ställas in av slutanvändaren och hålla en konstant temperatur enligt tillverkarens instruktioner.

ii)

För alla tvåstjärniga sektioner (i en frys) bestäms den termodynamiska faktorn till Tc = – 12 °C.

iii)

För övriga utrymmen bestäms den termodynamiska faktorn av den lägsta designtemperatur som kan ställas in av slutanvändaren och hållas konstant i enlighet med tillverkarens instruktioner.

Tabell 6

Korrigeringsfaktorernas värde

Korrigeringsfaktor

Värde

Villkor

FF (frostfritt)

1,2

För frostfria utrymmen för förvaring av frysta matvaror

1

Övrigt

CC (klimatklass)

1,2

För T-klassade (tropiska) apparater

1,1

För ST-klassade (subtropiska) apparater

1

Övrigt

BI (inbyggda)

1,2

För inbyggda apparater med en bredd på mindre än 58 cm

1

Övrigt

Anmärkningar:

i)

FF är volymkorrektionsfaktorn för frostfria utrymmen.

ii)

CC är volymkorrektionsfaktorn för en given klimatklass. Om en kyl eller frys ingår i mer än en klimatklass ska klimatklassen med högst korrigeringsfaktor användas vid beräkningen av ekvivalent volym.

iii)

BI är volymkorrektionsfaktor för inbyggda produkter.

3.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

Vid beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en viss modell av kyl eller frys för hushållsbruk jämförs den årliga energiförbrukningen för kylen eller frysen med dess normala årliga energiförbrukning.

1.

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas och avrundas till en decimal enligt följande:

Formula

där:

AEC

=

årlig energiförbrukning för kylen eller frysen för hushållsbruk

SAEC

=

normal årlig energiförbrukning för kylen eller frysen för hushållsbruk

2.

Den årliga energiförbrukningen (AEC ) beräknas i kWh/år och avrundas till två decimaler, som:

AEC = E24h × 365

där:

E24h

är energiförbrukningen för kylen eller frysen för hushållsbruk i kWh/24 tim. avrundad till tre decimaler.

3.

Den normala årliga energiförbrukningen (SAEC ) beräknas i kWh/år och avrundas till två decimaler, som:

SAEC = Veq × MNCH

där:

 

Veq är den ekvivalenta volymen för kylen eller frysen för hushållsbruk,

 

CH motsvarar 50 kWh/år för kylar och frysar för hushållsbruk med lågtemperaturfack som har en förvaringsvolym på minst 15 liter,

 

M- och N-värdena anges för varje kategori av kylar eller frysar för hushållsbruk i tabell 7.

Tabell 7

M- och N-värden per kategori av kylar och frysar för hushållsbruk

Kategori

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  inkluderar även trestjärniga skåp för frysta matvaror.

(2)  För frostfria kylar och frysar för hushållsbruk tillåts en temperaturavvikelse under avfrostningscykeln på högst 3 K under det som kortast av antingen en period på 4 timmar eller 20 % av driftcykelns varaktighet.

(3)  Anmärkning: För kylar och frysar för hushållsbruk av kategori 10 är M- och N-värdena beroende av temperatur och antal stjärnor för utrymmet med lägst förvaringstemperatur som kan ställas in av slutanvändaren och bibehållas konstant enligt tillverkarens instruktioner. När det bara finns ett ”övrigt utrymme” enligt definitionen i tabell 2 och punkt n i bilaga I används M- och N-värdena för kategori 1. Produkter med trestjärniga utrymmen eller utrymmen för infrysning matvaror anses tillhöra kategorin kyl- och frysskåp.


BILAGA IX

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för en kyl eller frys för hushållsbruk fastställs i enlighet med apparatens energieffektivitetsindex (EEI) såsom anges i tabell 1 från och med den 20 december 2011 till och med den 30 juni 2014 och tabell 2 från och med den 1 juli 2014.

Energieffektivitetsindex för en kyl eller frys för hushållsbruk ska fastställas enligt punkt 3 i bilaga VIII.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser till och med den 30 juni 2014

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (minst effektiv)

EEI ≥ 150


Tabell 2

Energieffektivitetsklasser från och med den 1 juli 2014

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (minst effektiv)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/47


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1061/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerade akter angående märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Bestämmelserna för energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk fastställs i kommissionens direktiv 95/12/EG av den 23 maj 1995 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av tvättmaskiner (2).

(3)

Elförbrukningen hos tvättmaskiner för hushållsbruk står för en betydande del av hushållens sammanlagda elförbrukning i EU. Utöver de förbättringar av energieffektivitet som redan har uppnåtts är möjligheterna att ytterligare minska dessa maskiners energiförbrukning stora.

(4)

Direktiv 95/12/EG bör upphöra att gälla och nya bestämmelser bör fastställas i den här förordningen för att säkerställa att energimärkningen ger leverantörerna dynamiska incitament att ytterligare förbättra energieffektiviteten hos tvättmaskiner för hushållsbruk och att snabba på marknadens utveckling mot energieffektiv teknik.

(5)

Kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk omfattas av kommissionens direktiv 96/60/EG av den 19 september 1996 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (3) och de bör därför inte omfattas av denna förordning. Med tanke på att de har liknande funktioner som tvättmaskiner för hushållsbruk bör dock direktiv 96/60/EG ses över så snart som möjligt.

(6)

Den information som återges på etiketten bör bygga på tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (4).

(7)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i etiketten för tvättmaskiner för hushållsbruk.

(8)

Denna förordning bör innehålla krav avseende den tekniska dokumentationen och informationsbladet för tvättmaskiner för hushållsbruk.

(9)

Förordningen bör också innehålla krav för den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av tvättmaskiner för hushållsbruk, samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(10)

Det bör införas bestämmelser om en översyn av bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

(11)

För att underlätta övergången från direktiv 95/12/EG till denna förordning bör tvättmaskiner för hushållsbruk som är märkta enligt denna förordning anses uppfylla kraven i direktiv 95/12/EG.

(12)

Direktiv 95/12/EG bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs även för andra ändamål än hushållsbruk liksom inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk.

2.   Denna förordning ska inte gälla kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   tvättmaskin för hushållsbruk: en automatisk tvättmaskin som tvättar och sköljer textilier med vatten och som även har centrifugeringsfunktion, och som i huvudsak är utformad för annat bruk än yrkesbruk.

2.   inbyggd tvättmaskin för hushållsbruk: en tvättmaskin för hushållsbruk avsedd att installeras i ett skåp, i en förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

3.   automatisk tvättmaskin: en tvättmaskin där tvättprocessen sköts helt och hållet av maskinen utan att användaren behöver ingripa medan programmet körs.

4.   kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk: en tvättmaskin för hushållsbruk som utöver centrifugeringsfunktionen också har en funktion för att torka textilier, i regel genom upphettning och tumling.

5.   program: en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som leverantören anser vara lämpliga för tvätt av vissa typer av textilier.

6.   cykel: en fullständig process med tvätt, sköljning och centrifugering enligt det valda programmet.

7.   programtid: den tid som förflyter mellan start av programmet och programmets slut med undantag av användarprogrammerad fördröjning.

8.   nominell kapacitet: avser den maximala mängd i kg med 0,5 kg-intervaller av torra textilier av en viss typ som enligt leverantören kan behandlas i en tvättmaskin för hushållsbruk med det valda programmet, när maskinen laddas enligt leverantörens anvisningar.

9.   halv maskin: tvättmaskinens halva nominella kapacitet för ett visst program.

10.   restfukthalt: den andel fukt som finns kvar i tvätten efter centrifugeringsfasen.

11.   frånläge: ett läge där tvättmaskinen för hushållsbruk är frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå lägsta möjliga effektförbrukning som kan bestå under en obestämd tid medan tvättmaskinen för hushållsbruk är ansluten till en strömkälla och används enligt leverantörens instruktioner; där det inte finns någon knapp eller brytare tillgänglig för slutanvändaren, avses med frånläge det tillstånd som uppstår efter det att tvättmaskinen av sig själv återgår till den effektförbrukning som gäller när maskinen inte är i bruk.

12.   viloläge: ett läge med lägsta effektförbrukningsnivå som hålls oförändrad under obegränsad tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt tvättmaskinen för hushållsbruk.

13.   motsvarande tvättmaskin för hushållsbruk: en modell av tvättmaskin för hushållsbruk som släpps ut på marknaden och som har samma nominella kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energi- och vattenförbrukning och utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt och centrifugering som en annan modell av tvättmaskin för hushållsbruk som samma leverantör har släppt ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

14.   slutanvändare: en konsument som köper eller förväntas köpa en tvättmaskin för hushållsbruk.

15.   försäljningsställe: den plats där tvättmaskiner för hushållsbruk visas upp eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

Leverantörerna ska säkerställa att

a)

varje tvättmaskin för hushållsbruk är försedd med en tryckt etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga I,

b)

ett informationsblad enligt bilaga II tillhandahålls,

c)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen,

d)

alla annonser för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

e)

allt tekniskt reklammaterial som angår en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller den modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska säkerställa att

a)

varje tvättmaskin för hushållsbruk på försäljningsstället är försedd med den etikett som leverantören tillhandahåller enligt artikel 3 a utvändigt på framsidan eller ovansidan av tvättmaskinen för hushållsbruk så att etiketten blir klart synlig,

b)

tvättmaskiner för hushållsbruk som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade produkten, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med bilaga IV,

c)

alla annonser för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk innehåller en hänvisning till dess energieffektivitetsklass, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

d)

allt tekniskt reklammaterial som avser en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till den modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa förfarandet i bilaga V vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller uppgiven energieffektivitetsklass, årlig energiförbrukning, årlig vattenförbrukning, centrifugeringseffektivitetsklass, effektförbrukning i frånläge och viloläge, vilolägets varaktighet, restfukthalt, centrifugeringshastighet och utsläpp av luftburet akustiskt buller.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fyra år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges i bilaga V bedömas.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 95/12/EG ska upphöra att gälla den 20 december 2011.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.   Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publicerats före den 20 april 2012.

2.   Tvättmaskiner för hushållsbruk som släpps ut på marknaden före den 20 december 2011 ska uppfylla bestämmelserna i direktiv 95/12/EG.

3.   Om en åtgärd för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (5) vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk har antagits ska tvättmaskiner för hushållsbruk som uppfyller bestämmelserna i genomförandeåtgärden med avseende på kraven på tvätteffektivitet och bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp före den 20 december 2011 anses uppfylla kraven i direktiv 95/12/EG.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 20 december 2011. Artikel 3 d och e samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 20 april 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EGT L 47, 24.2.1996, s. 35.

(3)  EGT L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.


BILAGA I

Etikett

1.   ETIKETT

Image

1.

Följande information ska finnas på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning, vilket avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga VI. Pilen som anger energieffektivitetsklass för tvättmaskinen för hushållsbruk ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Viktad årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt som kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal i enlighet med bilaga VII.

V.

Viktad årlig vattenförbrukning (AWC ) uttryckt som liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal i enlighet med bilaga VII.

VI.

Nominell kapacitet uttryckt i kg för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogrammet bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

VII.

Centrifugeringseffektivitetsklass enligt punkt 2 i bilaga VI.

VIII.

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60 °C full maskin uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

2.

Etiketten ska vara utformad i enlighet med punkt 2. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1), kan en kopia av miljömärket läggas till.

2.   ETIKETTENS UTFORMNING

Etiketten ska vara utformad enligt figuren nedan.

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den dock behålla de proportioner som anges av specifikationerna ovan.

b)

Bakgrunden ska vara vit.

c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till bilden ovan):

Image

Kantlinje: 5 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp: färg: X-00-00-00.

Piktogram enligt bild: EU-logotyp och energilogotyp (i kombination): bredd: 92 mm, höjd: 17 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 92,5 mm.

Image

Skala A–G

Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

Högsta klassen: X-00-X-00,

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klassen: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 18 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 12 pt, versaler, vit, på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 26 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 29 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 18 pt, versaler, vit, på en enda rad.

Image

Energi: text: Calibri normal 11 pt, versaler, 100 % svart.

Image

Viktad årlig energiförbrukning

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 42 pt, 100 % svart; och Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Viktad årlig vattenförbrukning

Piktogram enligt bild

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Nominell kapacitet

Piktogram enligt bild

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Centrifugeringseffektivitetsklass

Piktogram enligt bild

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri normal 16 pt, vågrät skala 75 %, 100 % svart och Calibri fet 22 pt, vågrät skala 75 %, 100 % svart.

Image

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Piktogram enligt bild

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 24 pt, 100 % svart; och Calibri normal 16 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning bör passa in på en yta med måtten 92 × 15 mm.

Image

Förordningens nummer: Calibri fet 12 pt, 100 % svart.


(1)  1 EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA II

Informationsblad

1.

Informationen i informationsbladet för tvättmaskinen för hushållsbruk ska anges i följande ordning och ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls tillsammans produkt.

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning, vilket avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn.

c)

Nominell kapacitet uttryckt i kg bomull för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

d)

Energieffektivitetsklass enligt punkt 1 i bilaga VI.

e)

Om en tvättmaskin för hushållsbruk har tilldelats ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan den informationen tas med.

f)

Viktad årlig energiförbrukning (AEC ) uttryckt som kWh per år, avrundad uppåt till närmaste heltal. Den ska beskrivas som: ”Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C Full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.”

g)

Energiförbrukningen (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) för standardprogram bomull 60 °C vid full maskin och halv maskin och för standardprogram bomull 40 °C vid halv maskin.

h)

Viktad effektförbrukning vid frånläge och viloläge.

i)

Viktad årlig vattenförbrukning (AE C) uttryckt som liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal. Den ska beskrivas som: ”Vattenförbrukning ’X’ liter per år, baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60 °C och 40 °C full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.”

j)

Centrifugeringseffektivitetsklassen bestäms enligt punkt 2 i bilaga VI, och uttrycks som ”centrifugeringseffektivitetsklass ’X’ på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)”. Detta kan uttryckas på annat sätt förutsatt att det framgår att skalan går från G (minst effektiv) till A (effektivast).

k)

Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är högst.

l)

Angivelse av att ”standardprogrammet bomull 60 °C” och ”standardprogrammet bomull 40 °C” är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.

m)

Programtiden för ”standardprogram bomull 60 °C full maskin” och ”standardprogram bomull 40 °C halv maskin”, uttryckt i minuter och avrundad till närmaste minut.

n)

Vilolägets varaktighet (Tl ) om tvättmaskinen för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem.

o)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60 °C full maskin uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

p)

Om tvättmaskinen för hushållsbruk är avsedd att byggas in, ska detta anges.

2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk som tillhandahålls av samma leverantör.

3.

Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. Om den information som anges i punkt 1 inte redan har visats på etiketten måste även den anges.


BILAGA III

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3 c ska omfatta

a)

leverantörens namn och adress,

b)

en allmän beskrivning av tvättmaskinmodellen, tillräcklig för att medge en enkel och otvetydig identifiering,

c)

om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats,

d)

om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts,

e)

identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal,

f)

en uppgift om huruvida tvättmaskinsmodellen frigör silverjoner under tvättcykeln eller inte, enligt följande: ”Denna produkt frigör/frigör inte silverjoner under tvättcykeln.”

g)

tekniska parametrar för mätningarna enligt följande:

i)

energiförbrukning,

ii)

programtid,

iii)

vattenförbrukning,

iv)

effektförbrukning i frånläge,

v)

effektförbrukning i viloläge,

vi)

vilolägets varaktighet,

vii)

restfukthalt,

viii)

utsläpp av luftburet akustiskt buller,

ix)

högsta centrifugeringshastighet,

h)

resultatet av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga VII.

2.

När den information som ges i den tekniska dokumentationen för en viss modell av tvättmaskin för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av design eller extrapolering från andra motsvarande tvättmaskiner för hushållsbruk eller båda, ska den dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar eller båda, och om provningar som har utförts av leverantörer för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Informationen ska även innehålla en förteckning över alla andra modeller av motsvarande tvättmaskiner för hushållsbruk där informationen har erhållits på samma grunder.


BILAGA IV

Information som ska tillhandahållas i de fall där slutanvändarna inte kan förväntas se den visade produkten

1.

Informationen som avses i artikel 4 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Nominell kapacitet uttryckt i kg bomull för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

b)

Energieffektivitetsklass enligt punkt 1 i bilaga VI.

c)

Viktad årlig energiförbrukning uttryckt i kWh per år, beräknad enligt punkt 1 c i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal,

d)

Viktad årlig vattenförbrukning uttryckt i liter per år, beräknad enligt punkt 2 a i bilaga VII och avrundad uppåt till närmaste heltal,

e)

Centrifugeringseffektivitetsklass enligt punkt 2 i bilaga VI.

f)

Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är högst.

g)

Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60 °C full maskin, uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.

h)

Om tvättmaskinen för hushållsbruk tillverkas för att byggas in, ska detta anges.

2.

Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i bilaga II.

3.

Teckenstorlek och typsnitt för all den information som räknas upp i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.


BILAGA V

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter utför kontrollen av överensstämmelse med kraven i artiklarna 3 och 4 ska de prova en enda tvättmaskin för hushållsbruk. Om de uppmätta parametrarna inte motsvarar de av leverantören uppgivna värdena, inom de gränser som anges i tabell 1, ska mätningar utföras på ytterligare tre tvättmaskiner för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre tvättmaskiner för hushållsbruk ska motsvara de av leverantören uppgivna värdena inom de gränser som anges i tabell 1, med undantag för energiförbrukningen där det uppmätta värdet inte får vara mer än 6 % högre än märkvärdet för Et .

I annat fall ska det anses att modellen och alla andra motsvarande modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk inte uppfyller kraven i artiklarna 3 och 4.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet (1) för AEC .

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Et .

Programtid

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tt .

Vattenförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Wt .

Restfukthalt

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för D.

Centrifugeringshastighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % lägre än märkvärdet.

Effektförbrukning i frånläge och viloläge

Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl högre än 1,00 W får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet. Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl lägre än eller lika med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än märkvärdet.

Vilolägets varaktighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Tl .

Utsläpp av luftburet akustiskt buller

Det uppmätta värdet ska stämma överens med märkvärdet.


(1)  Med ”märkvärde” avses det värde som leverantören deklarerat.


BILAGA VI

Energieffektivitetsklasser och centrifugeringseffektivitetsklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Energieffektivitetsklassen för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEI) enligt tabell 1.

Energieffektivitetsindexet (EEI) för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas enligt punkt 1 i bilaga VII.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (minst effektiv)

EEI ≥ 87

2.   CENTRIFUGERINGSEFFEKTIVITETSKLASSER

Centrifugeringseffektivitetsklassen för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas i enlighet med restfukthalten (D) enligt tabell 2.

Restfukthalten (D) för en tvättmaskin för hushållsbruk ska fastställas enligt punkt 3 i bilaga VII.

Tabell 2

Centrifugeringseffektivitetsklasser

Centrifugeringseffektivitetsklass

Restfukthalt (%)

A (effektivast)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (minst effektiv)

D ≥ 90


BILAGA VII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex, årlig vattenförbrukning och restfukthalt

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell av tvättmaskin för hushållsbruk jämförs tvättmaskinens viktade årliga energiförbrukning för standardprogram bomull 60 °C full och halv maskin och standardprogram bomull 40 °C halv maskin med dess årliga standardenergiförbrukning.

a)

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

Formula

där:

AEC

=

årlig energiförbrukning för tvättmaskinen för hushållsbruk,

SAEC

=

årlig standardenergiförbrukning för tvättmaskinen för hushållsbruk.

b)

Årlig standardenergiförbrukning (SAEC ) beräknas enligt följande formel i kWh/år och avrundas till två decimaler:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

där:

c

=

hushållstvättmaskinens nominella kapacitet för standardprogram bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägst.

c)

Den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) beräknas enligt följande formel i kWh/år och avrundas till två decimaler:

(i)

Formula

där:

Et

=

viktad energiförbrukning,

Po

=

viktad effekt i frånläge,

Pl

=

viktad effekt i viloläge,

Tt

=

viktad programtid,

220

=

sammanlagt antal standardtvättcykler per år.

(ii)

När tvättmaskinen för hushållsbruk är försedd med ett effektstyrningssystem och den automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program, beräknas den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) med hänsyn tagen till den faktiska tiden i viloläget enligt följande formel:

Formula

där:

Tl

=

tid i ”viloläge”.

d)

Den viktade energiförbrukningen (Et ) beräknas i kWh enligt följande formel och avrundas till tre decimaler:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

där:

Et,60

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Et,60½

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Et,40½

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

e)

Den viktade effekten vid frånläge (Po ) beräknas i W enligt följande formel och avrundas till två decimaler:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

där:

Po,60

=

effekten i frånläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Po,60½

=

effekten i frånläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Po,40½

=

effekten i frånläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

f)

Den viktade effekten vid viloläge (Pl ) beräknas i W enligt följande formel och avrundas till två decimaler:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

där:

Pl,60

=

effekten i viloläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Pl,60½

=

effekten i viloläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Pl,40½

=

effekten i viloläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

g)

Den viktade programtiden (Tt ) beräknas som antalet minuter enligt följande formel och avrundas till närmaste minut:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

där:

Tt,60

=

programtiden för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Tt,60½

=

programtiden för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Tt,40½

=

programtiden för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

h)

Den viktade tiden i viloläge (Tl ) beräknas i minuter enligt följande formel och avrundas till närmaste minut:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

där:

Tl,60

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Tl,60½

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Tl,40½

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

2.   BERÄKNING AV VIKTAD ÅRLIG VATTENFÖRBRUKNING

a)

Den viktade årliga vattenförbrukningen (AWC ) för en tvättmaskin för hushållsbruk beräknas i liter enligt följande formel och avrundas uppåt till närmaste heltal:

AWc = Wt × 220

där:

Wt

=

viktad vattenförbrukning,

220

=

sammanlagt antal standardtvättcykler per år.

b)

Den viktade årliga vattenförbrukningen (Wt ) beräknas i liter enligt följande formel och avrundas uppåt till närmaste heltal:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

där:

Wt,60

=

vattenförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Wt,60½

=

vattenförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Wt,40½

=

vattenförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

3.   BERÄKNING AV DEN VIKTADE RESTFUKTHALTEN

Den viktade restfukthalten (D) för en tvättmaskin för hushållsbruk beräknas som en procentuell andel enligt följande formel och avrundas till närmaste hela procenttal:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

där:

D60

är restfukthalten för standardprogram bomull 60 °C full maskin, uttryckt i procent och avrundad till närmaste hela procenttal,

D60½

är restfukthalten för standardprogram bomull 60 °C halv maskin, uttryckt i procentuell andel och avrundad till närmaste hela procenttal,

D40½

är restfukthalten för standardprogram bomull 40 °C halv maskin, uttryckt i procentuell andel och avrundad till närmaste hela procenttal.


30.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/64


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1062/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2010/30/EU kräver att kommissionen antar delegerad lagstiftning om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Den elektricitet som förbrukas av tv-mottagare svarar för en betydande del av hushållens sammanlagda elförbrukning i unionen, och tv-mottagare med likvärdig funktionalitet skiljer sig i stor utsträckning i fråga om energieffektivitet. Tv-mottagarnas energieffektivitet kan förbättras väsentligt. Tv-mottagare bör därför omfattas av kraven på energimärkning.

(3)

Harmoniserade bestämmelser för att ange tv-mottagares energieffektivitet och energiförbrukning genom märkning och standardiserad produktinformation bör införas för att stimulera tillverkarna att förbättra tv-mottagarnas energieffektivitet, uppmuntra slutanvändare att köpa energieffektiva modeller, minska dessa produkters elförbrukning och bidra till att den inre marknaden fungerar.

(4)

Den sammantagna effekten av bestämmelserna i denna förordning och kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (2) skulle kunna ge en årlig elbesparing på 43 TWh till år 2020 jämfört med situationen om inga åtgärder skulle vidtas.

(5)

Den information som återges på etiketten bör bygga på tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (3).

(6)

Denna förordning bör innehålla regler för en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll i etiketten för tv-mottagare.

(7)

Denna förordning bör dessutom innehålla krav avseende den tekniska dokumentationen och informationsbladet för tv-mottagarna.

(8)

Förordningen bör dessutom innehålla krav avseende den information som ska lämnas i samband med varje form av distansförsäljning av tv-mottagare, samt annonsering och tekniskt reklammaterial för dessa.

(9)

För att uppmuntra tillverkningen av energieffektiva tv-mottagare bör leverantörer som vill släppa ut tv-mottagare på marknaden som kan uppfylla kraven för högre energieffektivitetsklasser, tillåtas använda etiketter där dessa klasser anges före det datum då det blir obligatoriskt att ange dem.

(10)

Bestämmelser bör antas om en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för tv-mottagare.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner:

1.   tv-mottagare: en tv-apparat eller en tv-monitor.

2.   tv-apparat: en produkt som i första hand är avsedd för att visa och ta emot audiovisuella signaler och som släpps på marknaden under en viss modell- eller systembeteckning, och som består av

3.   tv-monitor: en produkt som är utformad för att på en integrerad bildskärm återge en videosignal från flera olika källor, inklusive tv-utsändningar, som eventuellt kan kontrollera och återge ljudsignaler från en extern källanordning, som anslutits via standardiserade videosignalingångar, inklusive standarderna cinch (component, composite), SCART, HDMI och kommande trådlösa standarder (men exklusive videosignalingångar som inte är standard, såsom DVI och SDI), men som inte kan ta emot och behandla sändningssignaler.

4.   påläge: läget när tv-mottagaren är ansluten till elnätet och producerar ljud och bild.

5.   hemläge: den tv-inställning som rekommenderas av tillverkaren för normal användning i hemmet.

6.   standbyläge(n): ett läge där utrustningen är ansluten till elnätet, är beroende av energi från detta nät för att kunna fungera som avsett och därvid endast erbjuder följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid:

7.   frånläge: ett läge där utrustningen är ansluten till elnätet och inte erbjuder någon funktion; följande ska också betraktas som frånläge:

8.   reaktiveringsfunktion: en funktion som gör det möjligt att aktivera andra lägen, inklusive påläge, via en fjärromkopplare, inklusive fjärrkontroll, en intern sensor, en timer till ett tillstånd för att tillhandahålla ytterligare funktioner inklusive påläge.

9.   informations- eller statusmeny: en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockor.

10.   fast meny: en uppsättning tv-inställningar, som fördefinierats av tillverkaren och där tv-mottagarens användare måste välja en viss uppsättning när tv-mottagaren tas i bruk första gången.

11.   maximalt luminansförhållande: förhållandet mellan den maximala luminansen i tv-mottagarens hemläge eller påläge, såsom det ställts in av leverantören, i tillämpliga fall, och den maximala luminansen i det ljusstarkaste påläget.

12.   försäljningsställe: den plats där tv-mottagare visas upp eller erbjuds för försäljning, uthyrning eller hyrköp.

13.   slutanvändare: en konsument som köper eller förväntas köpa en tv-mottagare.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

1.   Leverantörerna ska säkerställa att

a)

varje tv-mottagare är försedd med en tryckt etikett som innehåller den information och har det format som anges i bilaga V,

b)

ett informationsblad enligt bilaga III tillhandahålls,

c)

den tekniska dokumentationen enligt bilaga IV tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d)

alla annonser för en viss tv-mottagarmodell innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

e)

allt tekniskt reklammaterial som avser en viss tv-mottagarmodell och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass.

2.   Energieffektivitetsklasserna ska bygga på det energieffektivitetsindex som beräknas i enlighet med bilaga II.

3.   Etiketten enligt bilaga V ska tillämpas enligt följande tidtabell:

a)

När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 30 november 2011 ska etiketterna för tv-mottagare i energieffektivitetsklass

i)

A, B, C, D, E, F och G överensstämma med punkt 1 i bilaga V eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 2 i bilaga V,

ii)

A+ överensstämma med punkt 2 i bilaga V,

iii)

A++ överensstämma med punkt 3 i bilaga V,

iv)

A+++ överensstämma med punkt 4 i bilaga V.

b)

När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2014 i energieffektivitetsklasserna A+, A, B, C, D, E och F ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 2 i bilaga V eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 3 i den bilagan.

c)

När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2017 i energieffektivitetsklasserna A++, A+, A, B, C, D och E ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 3 i bilaga V eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 4 i den bilagan.

d)

När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2020 i energieffektivitetsklasserna A+++, A++, A+, A, B, C och D ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 4 i bilaga V.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska säkerställa att

a)

varje tv-mottagare på försäljningsstället är försedd med den etikett som leverantörerna tillhandahåller enligt artikel 3.1 på tv-mottagarens framsida, på ett sådant sätt att den blir klart synlig,

b)

tv-mottagare som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade tv-mottagaren, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med bilaga VI,

c)

alla annonser för en viss tv-mottagarmodell innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

d)

allt tekniskt reklammaterial som avser en viss tv-mottagarmodell och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller den modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå enligt bilaga VII.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga VIII vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller den uppgivna energieffektivitetsklassen.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Artikel 3.1 d och e samt artikel 4 b, c och d ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publiceras före den 30 mars 2012.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 november 2011. Artikel 3.1 d och e samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 30 mars 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  EUT L 191, 23.7.2009, s. 42.

(3)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.


BILAGA I

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsklassen för en tv-mottagare ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEI) såsom anges i tabell 1. En tv-mottagares energieffektivitetsindex ska bestämmas i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

Tabell 1

Energieffektivitetsklass för en tv-mottagare

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (minst effektiv)

1,00 ≤ EEI


BILAGA II

Beräkningsmetod för energieffektivitetsindex och årlig energiförbrukning i påläge

1.

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt formeln EEI = P/Pref (A),

där:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 watt/dm2,

Pbasic

=

20 watt för tv-apparater med en kanalväljare/mottagare men ingen hårddisk,

Pbasic

=

24 watt för tv-apparater med hårddisk(ar),

Pbasic

=

24 watt för tv-apparater med två eller flera kanalväljare/mottagare,

Pbasic

=

28 watt för tv-apparater med hårddisk(ar) och två eller flera kanalväljare/mottagare,

Pbasic

=

15 watt för tv-monitorer,

A är den bildskärmens synliga yta uttryckt i dm2,

P är tv-mottagarens effektförbrukning i watt i påläge, mätt i enlighet med bilaga VII och avrundad till en decimal.

2.

Den årliga energiförbrukningen E i kWh i påläge beräknas enligt E = 1,46 × P.

3.

Tv-mottagare med automatisk ljusstyrkereglering.

För beräkningen av energieffektivitetsindexet och den årliga energiförbrukningen i påläge enligt punkt 1 respektive 2 reduceras effektförbrukningen i påläge, såsom fastställd enligt förfarandet i bilaga VII, med 5 % om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda när tv-mottagaren släpps ut på marknaden:

a)

Tv-mottagarens luminans i hemläge eller påläge såsom inställd av leverantören reduceras automatiskt mellan en omgivande ljusintensitet på minst 20 lux och 0 lux.

b)

Den automatiska ljusstyrkeregleringen aktiveras i tv-mottagarens hemläge eller dess påläge enligt leverantörens inställning.


BILAGA III

Informationsblad

1.

Informationen i informationsbladet för tv-mottagaren ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning, där modellbeteckning avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss tv-mottagarmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

c)

Modellens energieffektivitetsklass i enlighet med tabell 1 i bilaga I. Om tv-mottagaren har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 (1), kan denna information tas med.

d)

Synlig skärmdiagonal i centimeter och tum.

e)

Effektförbrukning i påläge, mätt i enlighet med förfarandet som fastställs i bilaga VII.

f)

Årlig energiförbrukning, beräknad i enlighet med bilaga II i kWh per år och avrundad till närmaste heltal. Den ska beskrivas som: ”Energiförbrukning ’XYZ’ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.”

g)

Effektförbrukning i standbyläge och frånläge eller bådadera, mätt enligt förfarandet i bilaga VII.

h)

Skärmupplösning i fysiskt antal bildpunkter horisontellt och vertikalt.

2.

Ett informationsblad kan gälla ett antal tv-mottagarmodeller som levereras av samma leverantör.

3.

Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. Om detta är fallet måste den information som anges i punkt 1, men som inte redan har visats på etiketten, också anges.


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.


BILAGA IV

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 c ska omfatta:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

En allmän beskrivning av tv-mottagarmodellen, tillräcklig för att medge en enkel och otvetydig identifiering.

c)

Om det är tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d)

Om det är tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som har behörighet att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

f)

Testparametrar för mätningar:

i)

omgivande temperatur,

ii)

testspänning i volt och frekvens i Hz,

iii)

total harmonisk distorsion för elförsörjningssystemet,

iv)

ingångsterminal för ljud- och videotestsignaler,

v)

information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

g)

Påläges-parametrar:

i)

effektförbrukning i watt, avrundad till en decimal för effektmätningar på upp till 100 watt, och till närmaste heltal för effektmätningar över 100 watt,

ii)

egenskaper för den dynamiska videosignal för programinnehåll som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll,

iii)

stegsekvensen som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd för effektförbrukningen,

iv)

för tv-mottagare med fast meny, förhållandet mellan maximal luminans i hemläget och den maximala luminansen i tv-mottagarens ljusstarkaste påläge, uttryckt som procentuell andel,

v)

för tv-monitorer, en beskrivning av relevanta egenskaper för den kanalväljare som använts för mätningarna.

h)

För varje standby- eller frånläge:

i)

effektförbrukning i watt, avrundad till två decimaler,

ii)

använd mätmetod,

iii)

beskrivning av hur läget valdes eller programmerades,

iv)

händelsesekvens för att nå det läge där tv-mottagaren byter läge automatiskt.


BILAGA V

Etikett

1.   ETIKETT 1

Image

a)

Följande information ska finnas på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning, där ”modellbeteckning” avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss tv-mottagarmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III.

Energieffektivitetsklass för tv-mottagaren, fastställd i enlighet med bilaga I. Pilen som anger tv-mottagarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV.

Effektförbrukning i påläge i watt, avrundad till närmaste heltal.

V.

Årlig energiförbrukning i påläge, beräknad i enlighet med punkt 2 i bilaga II, i kWh och avrundad till närmaste heltal.

VI.

Synlig skärmdiagonal i tum och centimeter.

När det gäller tv-mottagare med en väl synlig strömställare som, när den ställs om till frånläge, ställer in tv-mottagaren i ett läge där effektförbrukningen inte överstiger 0,01 watt, får symbolen enligt punkt 5.8 läggas till.

Om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan en kopia av miljömärket läggas till.

b)

Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

2.   ETIKETT 2

Image

a)

Den information som anges i punkt 1 a ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

3.   ETIKETT 3

Image

a)

Den information som anges i punkt 1 a ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

4.   ETIKETT 4

Image

a)

Den information som anges i punkt 1 a ska tas med på etiketten.

b)

Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

5.   Etiketten ska utformas såsom visat nedan:

Image

Förklaringar:

a)

Etiketten ska vara minst 60 mm bred och 120 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den dock behålla de proportioner som anges av specifikationerna ovan.

b)

För tv-mottagare med en skärmyta över 29 dm2 ska bakgrunden vara vit. För tv-mottagare med en skärmyta på 29 dm2 eller mindre ska bakgrunden vara vit eller genomskinlig.

c)

Färgerna är CMYK – cyan, magenta, gult och svart enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till bilden ovan):

Image

Kantlinje: 3 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Etikettens logotyp:

färg: X-00-00-00

Piktogram enligt bild, EU:s logotyp och etikettens logotyp (i kombination): bredd: 51 mm, höjd: 9 mm.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 51 mm.

Image

Skala A–G

Pil: höjd: 3,8 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

Högsta klass: X-00-X-00,

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klass: 00-X-X-00.

Text: Calibri fet 10 pt, versaler, vit, ”+”symboler: Calibri fet 7 pt, versaler, vit.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil: bredd: 26 mm, höjd: 8 mm, 100 % svart;

Text: Calibri fet 15 pt, versaler, vit, ”+”symboler: Calibri fet 10 pt, versaler, vit.

Image

Energi

Text: Calibri normal 7 pt, versaler, 100 % svart.

Image

Logotyp – brytare:

Piktogram enligt bild, ram: 1 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Image

Text avseende effektförbrukning i påläge:

Ram: 1 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 14 pt, 100 % svart.

Andra raden: Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

Image

Storlek på tv-mottagarens skärmdiagonal:

Piktogram enligt bild

Ram: 1 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 14 pt, 100 % svart. Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

Image

Text avseende årlig energiförbrukning:

Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

Värde: Calibri fet 25 pt, 100 % svart.

Andra raden: Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellinformation bör passa in inom ett område på 51 × 8 mm.

Image

Referensperiod

Text: Calibri fet 8 pt

Text: Calibri tunn 9 pt


BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas i de fall där slutanvändarna inte kan förväntas se den visade produkten

1.

Informationen som nämns i artikel 4 b ska lämnas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass enligt bilaga I.

b)

Effektförbrukning i påläge enligt punkt 1 i bilaga II.

c)

Årlig effektförbrukning enligt punkt 2 i bilaga II.

d)

Den synliga skärmdiagonalen.

2.

Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i bilaga III.

3.

Teckenstorlek och typsnitt för all den information som nämns i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.


BILAGA VII

Mätningar

1.   När det gäller överensstämmelse och kontroll av att kraven i denna förordning uppfylls, ska mätningar utföras enligt ett tillförlitligt, exakt och reproducerbart mätförfarande som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive de metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts i detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Mätningar av effektförbrukning i påläge enligt punkt 1 i bilaga II

a)

Allmänna villkor:

i)

Mätningarna ska utföras vid en omgivningstemperatur på 23 °C +/– 5 °C.

ii)

Mätningarna ska göras med användning av en dynamisk videosignal för programinnehåll som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll. Mätningen ska avse den genomsnittliga effektförbrukningen under tio minuter i följd.

iii)

Mätningarna ska göras efter det att tv-mottagaren har varit i frånläge under minst en timma omedelbart följt av minst en timma i påläge och de ska vara avslutade inom högst tre timmar i påläge. Relevant videosignal ska visas under hela tiden utrustningen är i påläge. För tv-mottagare som man vet stabiliseras inom en timma kan varaktigheten reduceras om man kan visa att de resulterande mätningarna ligger inom 2 % av resultaten som annars skulle uppnås under de perioder som beskrivs här.

iv)

Mätningarna ska göras med en osäkerhet på mindre än eller motsvarande 2 % vid konfidensnivån 95 %.

v)

Mätningarna ska i förekommande fall utföras med den automatiska ljusstyrkeregleringen avstängd. Finns automatisk ljusstyrkereglering och denna inte kan stängas av måste ljuset vid mätning falla direkt in i sensorn för bakgrundsljus med en intensitet på minst 300 lux.

b)

Förhållanden för mätning av tv-mottagares effektförbrukning i påläge:

i)

Tv-apparater utan fast meny: Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i påläge såsom den levereras av tillverkaren, dvs. tv-mottagarens ljusstyrkereglering ska vara i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren.

ii)

Tv-apparater med fast meny: Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i hemläge.

iii)

Tv-monitorer utan fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i påläge som den levereras av tillverkaren, dvs. tv-monitorns ljusstyrkereglering ska vara i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren. Kanalväljarens effektförbrukning är inte relevant för mätning av tv-monitorns effektförbrukning i påläge.

iv)

Tv-monitorer med fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i hemläge.

3.   Mätningar av effektförbrukning i standby-/frånläge enligt punkt 1 g i bilaga III

Mätningarna av effekter på 0,50 watt eller högre ska göras med en osäkerhet på mindre än eller lika med 2 % vid en konfidensnivå på 95 %. Mätning av effekter under 0,50 watt ska göras med en osäkerhet på mindre än eller lika med 0,01 watt vid en konfidensnivå på 95 %.

4.   Mätningar av maximal luminans enligt punkt 2 c i bilaga VIII

a)

Mätningarna av den maximala luminansen ska göras med en luminansmätare som detekterar den del av skärmen som visar en helt (100 %) vit bild, som ingår i ett testmönster för fullskärmstest vars bildmedelvärde inte överskrider den nivå där skärmens luminanssystem sätter in effektbegränsning.

b)

Mätningarna av luminansförhållandet ska göras utan att luminansmätarens detektionspunkt på skärmen påverkas vid växling mellan tv-mottagarens hemläge eller påläge, såsom inställt av tillverkaren, i tillämpliga fall, och det ljusstarkaste påläget.


BILAGA VIII

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När myndigheterna i medlemsstaterna kontrollerar överensstämmelsen med kraven i artiklarna 3 och 4, ska de tillämpa följande kontrollförfarande för effektförbrukning i påläge enligt punkt 1 i bilaga II och effektförbrukning i standby-/frånläge enligt punkt 1 g i bilaga III.

1.

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda enhet.

2.

Modellen ska anses motsvara det uppgivna värdet för effektförbrukningen i påläge och de uppgivna värdena för effektförbrukning i standby- och/eller frånläge, om

a)

resultatet för effektförbrukning i påläge inte överskrider det uppgivna värdet för effektförbrukningen med mer än 7 %, och

b)

resultaten för effektförbrukningens värde i standby- och frånläge, såsom tillämpligt, inte överskrider de uppgivna värdena för effektförbrukningen med mer än 0,10 watt, och

c)

resultatet för det maximala luminansförhållandet överskrider 60 %.

3.

Om de resultat som avses i punkt 2 a, b eller c inte uppnås ska ytterligare tre enheter av samma modell provas.

4.

Efter att ytterligare tre enheter av samma modell har provats ska modellen anses motsvara det uppgivna värdet för effektförbrukningen i påläge och de uppgivna värdena för effektförbrukning i standby- och frånläge, om

a)

genomsnittet av mätresultaten för effektförbrukning i påläge för de sistnämnda tre enheterna inte överskrider det uppgivna värdet för effektförbrukningen med mer än 7 %, och

b)

genomsnittet av resultaten för standby- och frånläge, såsom tillämpligt, för de sistnämnda tre enheterna inte överskrider de uppgivna värdena för effektförbrukning med mer än 0,10 watt, och

c)

genomsnittet av resultaten för det maximala luminansförhållandet för de sistnämnda tre enheterna överskrider 60 %.

5.

Om de resultat som avses i punkterna 4 a, b eller c inte uppnås, ska modellen anses inte uppfylla kraven.