ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.302.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 302

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
18 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

18.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR 1031/2010

av den 12 november 2010

om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artiklarna 3d.3 och 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2003/87/EG reviderades och ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (2) och genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (3). En av de förbättringar som infördes genom revideringen av direktiv 2003/87/EG var att auktionering bör vara huvudprincipen för tilldelning av utsläppsrätter, eftersom det är det system som är enklast och som i allmänhet anses vara mest ekonomiskt effektivt. För att systemet för handel med utsläppsrätter ska vara effektivt måste det ge en tydlig prissignal för koldioxidutsläpp så att utsläppen av växthusgaser kan minskas till lägsta möjliga kostnad. Auktioneringen bör bidra till och förstärka denna prissignal för koldioxidutsläpp.

(2)

Enligt artikel 10.1 i direktiv 2003/87/EG ska medlemsstaterna auktionera ut alla utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i det direktivet och som inte tilldelas gratis. Medlemsstaterna måste alltså auktionera ut utsläppsrätter som inte tilldelas gratis. De kan inte använda några andra tilldelningsmetoder och inte heller undanhålla eller annullera utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i stället för att auktionera ut dem.

(3)

I artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG fastställs flera mål för auktionsprocessen. Den bör vara förutsägbar, framför allt vad gäller auktionernas tidsschema och ordningsföljd samt de beräknade volymer utsläppsrätter som ska göras tillgängliga. Auktionerna bör utformas så att små och medelstora företag som omfattas av systemet för utsläppshandel har obegränsat, rättvist och lika tillträde, att även små utsläppare får tillgång till utsläppsrätter, att alla deltagare har tillgång till information samtidigt och att deltagarna inte kan undergräva auktionsförfarandet, samt att organisationen och deltagandet sker på ett kostnadseffektivt sätt så att onödiga administrativa kostnader undviks.

(4)

Dessa mål bör tolkas mot bakgrund av de övergripande syftena med revideringen av direktiv 2003/87/EG, vilken bland annat omfattar att öka harmoniseringen, undvika snedvridningar av konkurrensen och skapa större förutsägbarhet, vilket sammantaget bör förstärka prissignalen för koldioxidutsläpp så att utsläppen kan minskas till lägsta möjliga kostnad. De ökade insatserna för att minska utsläppen förutsätter ett system som är så ekonomiskt effektivt som möjligt och som bygger på tilldelningsvillkor som är fullständigt harmoniserade inom unionen.

(5)

Enligt artikel 3d.1 i direktiv 2003/87/EG ska 15 % av de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i det direktivet fördelas genom auktionering för perioden 1 januari 2012–31 december 2012, och enligt artikel 3d.2 ska samma procentandel av de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG fördelas genom auktion från och med den 1 januari 2013. Enligt artikel 3d.3 ska en förordning antas med närmare bestämmelser om medlemsstaternas fördelning genom auktionering av de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II och som inte ska fördelas gratis enligt artikel 3d.1 och 3d.2 eller artikel 3f.8 i direktiv 2003/87/EG.

(6)

Enligt de flesta av de berörda parter som deltog i den samrådsprocess som föregick antagandet av den här förordningen samt en överväldigande majoritet av medlemsstaterna, och enligt den konsekvensbedömning som kommissionen har utfört, uppnås de övergripande syftena med revideringen av direktiv 2003/87/EG bäst med hjälp av en gemensam auktionsinfrastruktur där en gemensam auktionsplattform genomför auktionerna. På så sätt kan snedvridningar av den inre marknaden undvikas. Man uppnår största möjliga ekonomiska effektivitet och utsläppsrätterna kan auktioneras ut på grundval av villkor som är fullständigt harmoniserade inom unionen. Att genomföra auktionerna via en gemensam auktionsplattform är också det bästa sättet att förstärka den prissignal för koldioxidutsläpp som krävs för att få ekonomiska aktörer att fatta de investeringsbeslut som behövs för att minska utsläppen av växthusgaser till lägsta möjliga kostnad.

(7)

Enligt de flesta av de berörda parter som deltog i den samrådsprocess som föregick antagandet av den här förordningen samt en överväldigande majoritet av medlemsstaterna, och enligt den konsekvensbedömning som kommissionen har utfört, är en gemensam auktionsinfrastruktur där en gemensam auktionsplattform genomför auktionerna också det bästa sättet att uppnå målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG. Det är den mest kostnadseffektiva metoden att auktionera ut utsläppsrätter, eftersom man undviker de onödiga administrativa bördor som oundvikligen skulle uppstå om det fanns flera auktionsinfrastrukturer. Det är det bästa sättet att se till att tillträdet till auktionerna såväl rättsligt som i praktiken är öppet, transparent och icke-diskriminerande. En gemensam metod gör auktionskalendern förutsägbar och är det bästa sättet att ge en tydlig prissignal för koldioxidutsläpp. En gemensam auktionsinfrastruktur är framför allt viktig för att ge lika tillträde för små och medelstora företag som omfattas av gemenskapssystemet och tillträde för företag som släpper ut små mängder. Kostnaderna för att sätta sig in i, registrera sig hos och delta i mer än en auktionsplattform skulle vara särskilt betungande för sådana företag. En gemensam auktionsplattform främjar ett så brett deltagande som möjligt inom unionen och minskar därför risken att deltagare undergräver auktionerna genom att använda dem för penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk.

(8)

För att motverka risken för minskad konkurrens på koldioxidmarknaden ger dock denna förordning medlemsstaterna möjlighet att avstå från att delta i den gemensamma auktionsplattformen genom att förordna sina egna fristående auktionsplattformar, under förutsättning att dessa förtecknas i en bilaga till denna förordning. En sådan förteckning bör baseras på att den förordnande medlemsstaten anmäler den fristående plattformen till kommissionen. Denna möjlighet innebär dock oundvikligen en ofullständig harmonisering av auktionsprocessen, och därför bör de arrangemang som införs genom denna förordning ses över inom en inledande femårsperiod i samråd med berörda parter i syfte att göra de ändringar som bedöms vara nödvändiga mot bakgrund av erfarenheterna. När kommissionen mottar en anmälan från en medlemsstat om förordnande av en fristående plattform bör den utan onödigt dröjsmål se till att den fristående plattformen förtecknas.

(9)

Det bör också vara möjligt för en medlemsstat att begära att auktionsövervakaren upprättar en rapport om den auktionsplattform som den har för avsikt att förordna, exempelvis vid utarbetande av eventuella ändringar av denna förordning för att förteckna fristående plattformar. Auktionsövervakaren bör dessutom övervaka auktionsplattformarnas förenlighet med denna förordning och målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG och rapportera om detta till medlemsstaterna, kommissionen och den berörda auktionsplattformen. Kontrollen bör omfatta auktionernas påverkan på marknadspositionen för auktionsplattformar på andrahandsmarknaden. För att auktionerande medlemsstater inte oavsiktligt ska bli bundna till en auktionsplattform längre än dess förordnandetid bör avtal om förordnande av en auktionsplattform innehålla lämpliga bestämmelser om att auktionsplattformen måste lämna över alla materiella och immateriella tillgångar som krävs för en efterföljande auktionsplattforms genomförande av auktionerna.

(10)

De bestämmelser som antas genom denna förordning om en förutsägbar auktionskalender, tillträdet till auktionerna och deras utformning, liksom bestämmelserna om hanteringen av säkerheter, betalning och leverans, och om övervakningen av auktionerna, är avhängiga av de val som kommer att göras beträffande antalet auktionsplattformar och vilken typ av enhet som kan fungera som en auktionsplattform. Kommissionen kan inte anta sådana bestämmelser i en helt harmoniserad förordning utan att känna till antalet auktionsplattformar och den konkreta kapaciteten hos den enhet som väljs för att genomföra auktionerna. Utgångspunkten för denna förordning är därför att auktionerna kommer att genomföras via en gemensam auktionsplattform, samtidigt som det föreskrivs ett förfarande för att fastställa antal och kvalitet av eventuella övriga auktionsplattformar som en medlemsstat kan bestämma sig för att använda.

(11)

Mot bakgrund av de begränsningar som skisseras i skäl 10 är det lämpligt att möjligheten att förteckna en fristående auktionsplattform i en bilaga till denna förordning förenas med villkor eller skyldigheter. Förteckningen av en fristående plattform i en bilaga till denna förordning påverkar inte kommissionens befogenheter att föreslå att en auktionsplattform stryks från förteckningen, särskilt om den står i strid med denna förordning eller målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG. Om den fristående plattformen inte är upptagen i förteckningen bör den auktionerande medlemsstaten auktionera ut sina utsläppsrätter via den gemensamma auktionsplattformen. Kommissionen bör i den kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG föreskriva åtgärder om tillfälligt upphävande av genomförandet av processer som rör auktionering av utsläppsrätter vid förhållanden som innebär att den fristående plattformen står i strid med denna förordning eller målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG.

(12)

De närmare bestämmelser som gäller det auktionsförfarande som ska genomföras av den fristående auktionsplattformen bör utvärderas av kommissionen och bör bli föremål för samråd med den kommitté som avses i artikel 23.3 i direktiv 2003/87/EG i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som föreskrivs i artikel 10.4 i samma direktiv. En sådan utvärdering är nödvändig för att säkerställa att förordnandet av den fristående auktionsplattformen, vilket sker på nationell nivå av de medlemsstater som avstår från att delta i den gemensamma auktionsplattformen, underkastas kontroll på samma nivå som förordnandet av den gemensamma auktionsplattformen i enlighet med den gemensamma åtgärd som föreskrivs i denna förordning. Medlemsstater som deltar i den gemensamma upphandlingen av den gemensamma auktionsplattformen kommer att göra detta i samarbete med kommissionen som deltar i hela förfarandet. Medlemsstater som inte deltar i den gemensamma auktionsplattformen kan dessutom beviljas observatörsstatus i det gemensamma upphandlingsförfarandet förutsatt att de uppfyller de lämpliga villkor som beslutas gemensamt av kommissionen och de deltagande medlemsstaterna i avtalet om den gemensamma upphandlingen.

(13)

Denna förordning bör tillämpas på auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II och kapitel III i direktiv 2003/87/EG från och med den 1 januari 2012 respektive från och med den 1 januari 2013. Den bör även tillämpas på auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG före den period som inleds 2013 om detta är nödvändigt för att se till att koldioxid- och elmarknaderna fungerar väl.

(14)

Enkelhet och tillgänglighet bör främjas genom att utsläppsrätter som auktioneras ut levereras inom högst fem handelsdagar. Med en sådan kort leveranstid kan man begränsa eventuella negativa effekter på konkurrensen mellan auktionsplattformarna och handelsplatserna på andrahandsmarknaden för utsläppsrätter. Korta leveranstider är dessutom enklare, uppmuntrar ett brett deltagande – vilket minskar risken för marknadsmissbruk – och ökar tillgängligheten för små och medelstora företag som omfattas av systemet samt för små utsläppare. I stället för att tillhandahålla forwardkontrakt och futurekontrakt genom auktionerna bör det vara marknadens ansvar att erbjuda optimala lösningar som tillgodoser efterfrågan på utsläppsrättsderivat. Det bör ges möjlighet att välja mellan 2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt under processen för förordnande av auktionsplattformen, så att det kan bedömas vilken auktionsprodukt som är den optimala. Ett 2-dagars spotkontrakt är inte ett finansiellt instrument enligt unionens finansmarknadslagstiftning, medan däremot 5-dagars futurekontrakt är finansiella instrument enligt unionens finansmarknadsregler.

(15)

Valet av om huruvida auktionsprodukten bör vara ett finansiellt instrument eller inte bör ingå som en del i förfarandet för att välja auktionsplattformen och bör baseras på en övergripande bedömning av kostnader och nytta hos de lösningar som erbjuds av kandidater som deltar i den konkurrensutsatta upphandlingen. Bedömningen bör särskilt avse kostnadseffektivitet, lika tillträde för små och medelstora företag som omfattas av systemet samt för små utsläppare samt tillfredsställande skydd och marknadstillsyn.

(16)

Så länge det saknas rättsliga åtgärder och tekniska möjligheter att leverera utsläppsrätter bör det finnas en alternativ metod att auktionera ut utsläppsrätter. Genom denna förordning införs därför en möjlighet att auktionera ut futurekontrakt och forwardkontrakt med leverans senast den 31 december 2013. Sådana futurekontrakt och forwardkontrakt är finansiella instrument, vilket innebär att både auktionsförrättaren och budgivarna omfattas av liknande skyddsbestämmelser som gäller enligt regelverket på finansmarknaderna. I denna förordning är skillnaden mellan futurekontrakt och forwardkontrakt att det för de förstnämnda krävs kontant marginalsäkerhet, medan det för de sistnämnda ställs andra marginalsäkerheter än kontanter. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att välja vilken typ av produkt som ska användas vid auktionering av utsläppsrätter beroende på vilka marginalsäkerhetskrav som passar bäst för deras budgetsituation. Om det skulle bli nödvändigt att använda sådana alternativa metoder för auktionering av utsläppsrätter skulle futurekontrakt och forwardkontrakt som en provisorisk lösning auktioneras ut av en eller två auktionsplattformar.

(17)

Eftersom målet är att uppnå enkelhet, rättvisa och kostnadseffektivitet samt minska risken för marknadsmissbruk bör auktionerna genomföras i en omgång, med förseglade bud och enhetliga priser. Om flera bud är lika bör en slumpmässig process tillämpas, eftersom detta skapar osäkerhet för budgivare och gör överenskommelser om att bjuda samma pris ohållbara. Auktionspriset förväntas ligga nära det pris som råder på andrahandsmarknaden, medan däremot ett auktionspris som är betydligt lägre än priset på andrahandsmarknaden sannolikt tyder på en brist i auktionen. Att låta ett sådant auktionspris bli rådande skulle snedvrida koldioxidprissignalen, störa koldioxidmarknaden och skulle inte säkerställa att budgivarna betalar ett skäligt pris för utsläppsrätterna. Därför bör auktionen ställas in i en sådan situation.

(18)

Auktionerna bör genomföras relativt ofta för att begränsa deras inverkan på andrahandsmarknadens funktion, men samtidigt vara stora nog att säkra ett tillräckligt deltagarantal. Om auktioner genomförs relativt ofta minskar risken för marknadsmissbruk eftersom det värde som står på spel för budgivarna i enskilda auktioner blir lägre och de får större flexibilitet att justera sina handelspositioner i senare auktioner. I denna förordning bör det därför föreskrivas att auktioner för utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG ska hållas minst en gång i veckan. Med hänsyn till att volymen av de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i samma direktiv är mycket mindre bör auktioner för dessa utsläppsrätter hållas minst varannan månad.

(19)

För att göra andrahandsmarknaden förutsägbar bör följande regler och förfaranden fastställas i denna förordning. Det bör för det första föreskrivas att de volymer utsläppsrätter som ska auktioneras 2011 och 2012 ska fastställas så snart det är praktiskt möjligt efter det att denna förordning har antagits. De fastställda volymerna och de produkter genom vilka de ska auktioneras ut kommer att förtecknas i en bilaga till denna förordning. Det bör för det andra fastställas klara och tydliga regler om vilken volym av utsläppsrätter som ska auktioneras ut under varje efterföljande år. Det bör för det tredje anges regler och förfaranden för upprättandet av en detaljerad auktionskalender för varje kalenderår i god tid före det berörda kalenderårets början som innehåller all relevant information för varje enskild auktion. Auktionskalendern bör endast kunna ändras i ett begränsat antal angivna fall. Eventuella justeringar bör göras på ett sätt som påverkar auktionskalenderns förutsägbarhet så lite som möjligt.

(20)

Den volym som ska auktioneras ut varje år bör som regel vara lika stor som den volym utsläppsrätter som har tilldelats det året. Alla utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut 2011 och 2012 bör undantas från denna regel. Med tanke på den förväntade tillgången på utsläppsrätter som sparats från den andra till den tredje handelsperioden, den förväntade tillgången på certifierade utsläppsminskningar (CER) och den förväntade volymen av utsläppsrätter som ska säljas enligt artikel 10a.8 i direktiv 2003/87/EG är det lämpligt att ta hänsyn till effekterna av eventuella ”tidiga auktioner” 2011 och 2012 genom att anpassa den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut 2013 och 2014.

(21)

Volymen av utsläppsrätter som ska auktioneras ut varje år bör fördelas jämnt över året i linje med efterfrågan på andrahandsmarknaden.

(22)

Det krävs öppet tillträde för att uppmuntra till deltagande och därmed säkerställa konkurrens i auktionerna. Det är också en förutsättning för deltagande och konkurrens i auktionerna att det finns ett förtroende för auktionsprocessens integritet, särskilt i förhållande till deltagare som försöker snedvrida auktionerna genom att utnyttja dem för penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk. För att garantera auktionernas integritet bör det ställas minimikrav på tillfredsställande kundkontroller för tillträde till auktionerna. För att dessa kontroller ska vara kostnadseffektiva bör rätten att ansöka om tillstånd att lägga bud i auktionerna ges till lätt identifierbara, väldefinierade deltagarkategorier, främst verksamhetsutövare vid stationära anläggningar och luftfartygsoperatörer som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, samt reglerade finansiella enheter som värdepappersföretag och kreditinstitut. Även företagsgrupper av verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer, exempelvis partnerskap, samriskföretag och konsortier som fungerar som en agent för sina medlemmars räkning, bör ha rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud i auktionerna. Det är därför förnuftigt att till en början begränsa rätten att ansöka om tillträde till auktionerna, men utan att utesluta att tillträdet kan komma att utvidgas till fler deltagarkategorier beroende på erfarenheterna från auktionerna eller till följd av kommissionens undersökning enligt artikel 12.1a i direktiv 2003/87/EG av huruvida marknaden för utsläppsrätter är tillräckligt skyddad mot marknadsmissbruk.

(23)

Av rättssäkerhetsskäl bör det i denna förordning även fastställas att auktionsplattformen ska omfattas av relevanta bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (4). Detta är särskilt viktigt med hänsyn till att auktionsplattformen måste ge tillträde inte bara till värdepappersföretag och kreditinstitut utan även till verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer samt andra personer som har auktoriserats att lägga bud för egen eller andras räkning och som inte själva omfattas av direktiv 2005/60/EG.

(24)

Genom denna förordning bör deltagarna ges möjlighet att välja att delta i auktionerna antingen direkt via Internet eller särskilda anslutningar eller via auktoriserade finansiella mellanhänder som står under tillsyn eller via andra personer som medlemsstaterna har auktoriserat att lägga bud för egen räkning eller för kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, om deras huvudsakliga verksamhet inte är att tillhandahålla investerings- eller banktjänster, under förutsättning att de följer bestämmelser om investerarskydd och kundkontroll som är likvärdiga dem som gäller för värdepappersföretag.

(25)

Syftet med att andra personer som auktoriserats av medlemsstaterna läggs till i förteckningen över personer som har rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud, är att ge indirekt tillträde för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer inte bara genom finansiella mellanhänder, utan också genom andra mellanhänder med vilka de har ett etablerat kundförhållande, exempelvis deras el- eller bränsleleverantör som är undantagna från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (5) enligt artikel 2.1 led i i det direktivet.

(26)

För att säkerställa rättssäkerhet och insyn bör denna förordning innehålla närmare bestämmelser om andra aspekter av auktionerna, såsom storlek på auktionsposter, möjlighet att dra tillbaka eller ändra inlämnade bud, vilken valuta som ska användas vid budgivning och betalning, inlämning och behandling av ansökningar om tillstånd att lägga bud, samt om när tillstånd ska avslås, dras in eller tillfälligt upphävas.

(27)

Varje medlemsstat bör förordna en auktionsförrättare som ska ansvara för auktioneringen av utsläppsrätter för dess räkning. Auktionsplattformen bör enbart ha ansvar för att genomföra auktionerna. En och samma auktionsförrättare bör kunna förordnas av mer än en medlemsstat. Auktionsförrättaren bör agera för varje förordnande medlemsstat för sig. Auktionsförrättaren bör ha ansvar för att auktionera ut utsläppsrätter på auktionsplattformen och för att ta emot de förordnande medlemsstaternas auktionsintäkter och distribuera dem till respektive medlemsstat. Det är viktigt att avtal mellan medlemsstaterna och deras auktionsförrättare är förenliga med avtal mellan auktionsförrättaren och auktionsplattformen. Vid eventuella konflikter bör de sistnämnda avtalen ha företräde.

(28)

Det är också nödvändigt att den auktionsförrättare som förordnas av en medlemsstat som inte deltar i den gemensamma auktionsplattformen, utan förordnar sin egen auktionsplattform, godkänns inte bara av den auktionsplattform som förordnas av medlemsstaten i fråga, utan även av den gemensamma auktionsplattformen. Detta är önskvärt för att kunna genomföra en smidig övergång från den fristående plattformen till den gemensamma auktionsplattformen om det skulle behövas, särskilt om den fristående plattformen inte förtecknas i en bilaga till denna förordning.

(29)

Kravet att auktionsplattformen ska vara en reglerad marknad bygger på önskemålet om att den organisatoriska infrastruktur som finns tillgänglig på andrahandsmarknaden används för att administrera auktionerna. Reglerade marknader måste framför allt ha vissa skyddsåtgärder i sin verksamhet enligt direktiv 2004/39/EG och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (6). Det handlar bland annat om åtgärder för att identifiera och hantera möjliga negativa följder av intressekonflikter för driften av den reglerade marknaden eller för dess aktörer, att identifiera och hantera risker som de är exponerade för och vidta effektiva åtgärder för att reducera sådana risker, att sörja för en säker hantering av systemens tekniska drift och ha effektiva beredskapsplaner för hantering av systemavbrott, att ha tydliga och icke godtyckliga regler och förfaranden för en rättvis och välordnad handel och fastställa objektiva kriterier för ett effektivt utförande av uppdrag, att främja en effektiv slutlig avveckling i rätt tid av de transaktioner som förmedlas genom dess system, samt att ha tillräckliga finansiella resurser för att främja en väl fungerande marknad med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden och de olika risker av varierande grad som de är exponerade för.

(30)

Kravet att auktionsplattformen ska vara en reglerad marknad har flera andra fördelar. Det gör det möjligt att utnyttja marknadens organisatoriska infrastruktur, erfarenhet, kompetens och klara och tydliga bindande operativa regler. Detta är av betydelse bland annat för clearing och avveckling av transaktioner och för övervakning av att marknadens egna regler och andra rättsliga skyldigheter följs, såsom förbudet mot marknadsmissbruk och kravet på att tillhandahålla en mekanism för tvistlösning utanför domstol. Detta är kostnadseffektivt och bidrar till att skydda auktionernas operativa integritet. De reglerade marknadernas regler för intressekonflikter kräver att auktionsförrättaren är oberoende i förhållande till auktionsplattformen, dess ägare eller marknadsplatsoperatör, för att inte äventyra den reglerade marknadens sunda funktion. Många potentiella deltagare i auktionerna kommer dessutom redan att vara antingen medlemmar eller deltagare i de olika reglerade marknader som är aktiva på andrahandsmarknaden.

(31)

Enligt direktiv 2004/39/EG ska reglerade marknader och deras marknadsplatsoperatörer auktoriseras och stå under tillsyn av de behöriga nationella myndigheterna i den medlemsstat där den reglerade marknaden eller dess marknadsplatsoperatör är registrerad eller belägen (dvs. hemmedlemsstaten). Utan att detta påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser i direktiv 2003/6/EG, framför allt eventuella straffrättsliga påföljder som föreskrivs i nationell lagstiftning om marknadsmissbruk, omfattas de reglerade marknaderna av hemmedlemsstatens offentligrättsliga lagstiftning. De omfattas därmed av den rättsliga behörigheten hos förvaltningsdomstolarna i hemmedlemsstaten på det sätt som fastställs i den nationella lagstiftningen. Detta regelverk är tillämpligt på handel, i motsats till auktioner, och endast på finansiella instrument, inte på spotprodukter. Av rättssäkerhetsskäl bör det i denna förordning därför föreskrivas att hemmedlemsstaten för den reglerade marknad som förordnas som auktionsplattform ser till att detta regelverk enligt dess lagstiftning är tillämpligt i relevanta delar på auktioner som genomförs av en auktionsplattform inom dess behörighetsområde. Det bör vidare krävas i denna förordning att auktionsplattformen ska erbjuda möjligheter till tvistlösning utanför domstol. Vidare bör den relevanta medlemsstaten fastställa en rätt att överklaga beslut som fattas genom en sådan tvistlösningsmekanism, oavsett om auktionsprodukten är ett finansiellt instrument eller ett spotkontrakt.

(32)

Konkurrens mellan olika potentiella auktionsplattformar måste säkerställas genom en konkurrensutsatt upphandling inför förordnandet av auktionsplattformen om så krävs enligt unionens eller nationell upphandlingslagstiftning. Auktionsplattformen bör vara knuten till minst ett clearingsystem eller avvecklingssystem. Mer än ett clearingsystem eller avvecklingssystem kan anslutas till auktionsplattformen. Förordnandet av den gemensamma auktionsplattformen bör gälla under en period på högst fem år. Förordnandet av fristående plattformar bör gälla under en period på högst tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år under vilka de arrangemang som styr alla auktionsplattformar bör ses över. Regeln om en period på tre år för den fristående auktionsplattformen är avsedd att säkerställa en minsta förordnandetid för den fristående plattformen samtidigt som den förordnande medlemsstaten kan ansluta sig till den gemensamma plattformen om den väljer att göra detta efter det att treårsperioden har löpt ut, utan att det påverkar möjligheten för den förordnande medlemsstaten att förlänga förordnandet av den fristående plattformen med ytterligare två år i avvaktan på resultatet av kommissionens översyn. Efter utgången av varje förordnandeperiod bör en ny konkurrensutsatt upphandling genomföras om en upphandling krävs enligt antingen unionens eller nationell upphandlingslagstiftning. Effekterna på andrahandsmarknaden av valet av en gemensam auktionsplattform för att genomföra auktionerna förväntas bli begränsade eftersom endast utsläppsrätter som ska levereras senast inom fem dagar bör auktioneras ut.

(33)

Genomförandet av auktioner, fastställandet och hanteringen av auktionskalendern och diverse andra uppgifter i samband med auktionerna, t.ex. att underhålla en uppdaterad webbplats som är tillgänglig i hela unionen, förutsätter en gemensam åtgärd av medlemsstaterna och kommissionen i den mening som avses i artikel 91.1 tredje stycket i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7) (budgetförordningen). Behovet av en sådan gemensam åtgärd följer av att systemet för handel med utsläppsrätter är unionsomfattande, av de övergripande politiska syftena med revideringen av direktiv 2003/87/EG och av att kommissionen enligt direktiv 2003/87/EG är direkt ansvarig för det närmare genomförandet av ett antal inslag i systemet för handel med utsläppsrätter som får direkt effekt på framför allt auktionskalendern och på övervakningen av auktionerna. Denna förordning bör därför innehålla bestämmelser om att en konkurrensutsatt upphandling för att förordna den gemensamma auktionsplattformen och auktionsövervakaren ska ske i form av ett gemensamt upphandlingsförfarande av kommissionen och medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 125c i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8). Enligt artikel 125c i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 kan de upphandlingsregler som gäller för kommissionen tillämpas på ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan medlemsstaterna och kommissionen. Eftersom upphandlingen är unionsomfattande är det lämpligt att i relevant utsträckning tillämpa upphandlingsreglerna i budgetförordningen och i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 på det gemensamma upphandlingsförfarandet. Det bör i denna förordning närmare anges vilka auktionstjänster som ska upphandlas av medlemsstaterna och vilka tekniska stödtjänster som ska upphandlas av kommissionen, särskilt när det gäller eventuella beslut om komplettering av ofullständiga bilagor till denna förordning, hur ofta det är lämpligt att genomföra auktioner, samordning av auktionskalendrar för de olika auktionsplattformarna, införande av en största budstorlek samt eventuella ändringar av denna förordning, särskilt ändringar som rör kopplingar till andra system och tjänster för att främja en god inblick i auktionsbestämmelserna utanför unionen. Det är lämpligt att kommissionen upphandlar sådana tjänster från den gemensamma auktionsplattform som har störst erfarenhet av att genomföra auktioner för mer än en medlemsstats räkning. Detta påverkar inte eventuella samråd med andra auktionsplattformar eller berörda parter.

(34)

Upphandlingen av auktionsplattformarna bör ske genom ett öppet, tydligt och konkurrensutsatt urvalsförfarande såvida inte förordnandet av auktionsplattformen av en medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärden inte omfattas av upphandlingsregler enligt både unionens upphandlingslagstiftning och nationell upphandlingslagstiftning. Vid förordnandet av auktionsplattformarna och det clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplat till dem bör hänsyn tas till de lösningar som kandidaterna erbjuder för att säkerställa kostnadseffektivitet, ett obegränsat, rättvist och lika tillträde till auktionerna för små och medelstora företag och för små utsläppare samt en gedigen tillsyn av auktionerna som omfattar en mekanism för tvistlösning utanför domstol. Den auktionsplattform som auktionerar ut forwardkontrakt och futurekontrakt får undantagsvis upphandlas på grundval av att den får tillämpa de tillträdesbestämmelser, betalnings- och leveransregler och regler för marknadstillsyn som är tillämpliga på andrahandsmarknaden. De särskilda förfaranden som ska tillämpas vid upphandlingen av den gemensamma auktionsplattformen bör anges i ett avtal mellan kommissionen och medlemsstaterna, vilket bör fastställa det praktiska tillvägagångssättet för utvärdering av bud eller ansökningar om att få lägga bud och för tilldelningen av kontrakt, samt vilken lagstiftning som ska vara tillämplig på kontraktet och vilken domstol som ska vara behörig att avgöra tvister, i enlighet med vad som krävs i artikel 125c i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

(35)

Om inte annat följer av gällande regler för offentlig upphandling, inklusive regler om att undvika intressekonflikter och upprätthålla sekretess, kan medlemsstater som inte deltar i den gemensamma åtgärden helt eller delvis beviljas observatörsstatus i det gemensamma upphandlingsförfarandet på villkor som avtalas gemensamt av de medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden och kommissionen och fastställs i det gemensamma upphandlingsavtalet. Ett sådant tillträde kan vara önskvärt för att främja överensstämmelse mellan de fristående auktionsplattformarna och den gemensamma auktionsplattformen när det gäller aspekter av auktionsprocessen som inte är helt harmoniserade i denna förordning.

(36)

Medlemsstater som beslutar sig för att inte delta i en gemensam åtgärd för att förordna den gemensamma auktionsplattformen, utan i stället beslutar sig för att förordna en egen auktionsplattform, bör informera kommissionen om sitt beslut relativt snabbt efter det att denna förordning har trätt i kraft. Det är vidare nödvändigt att kommissionen kontrollerar huruvida medlemsstater som förordnar en egen auktionsplattform vidtar de åtgärder som behövs för att se till att auktionsprocessen är förenlig med bestämmelserna i denna förordning och målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG. Det är dessutom nödvändigt att kommissionen samordnar de detaljerade auktionskalendrar som föreslås av andra auktionsplattformar än den gemensamma auktionsplattformen med de auktionskalendrar som föreslås av den gemensamma auktionsplattformen. När kommissionen har gjort en bedömning av alla fristående plattformar bör den i en bilaga till denna förordning förteckna dessa auktionsplattformar, förordnande medlemsstater och eventuella tillämpliga villkor eller skyldigheter, inbegripet eventuella villkor eller skyldigheter som rör deras auktionskalendrar. Förteckningen innebär inte att kommissionen intygar att den förordnande medlemsstaten har följt alla tillämpliga regler för offentlig upphandling i samband med förordnandet av sin auktionsplattform.

(37)

Enligt artikel 10.3 i direktiv 2003/87/EG ska medlemsstaterna besluta hur intäkterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. För att undanröja alla tveksamheter bör det i denna förordning föreskrivas att intäkterna från auktioner överförs direkt till den auktionsförrättare som har förordnats av varje medlemsstat.

(38)

Eftersom auktioneringen av utsläppsrätter innebär att dessa i första hand släpps ut på andrahandsmarknaden i stället för att delas ut gratis direkt till verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer, bör clearingsystem eller avvecklingssystem inte vara bundna av krav på leverans av utsläppsrätterna till vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare om leveransen uteblir på grund av orsaker utanför systemets kontroll. Det bör därför föreskrivas i denna förordning att det enda budgivare eller senare rättsinnehavare kan göra om auktionerade utsläppsrätter inte levereras är att acceptera att leveransen blir försenad. Det är emellertid viktigt att auktionerade utsläppsrätter som inte levereras på grund av att full betalning inte erlagts kan auktioneras ut i framtida auktioner som anordnas av samma auktionsplattform.

(39)

Medlemsstaterna bör inte behöva ställa andra säkerheter än själva utsläppsrätterna i auktionerna, eftersom medlemsstaternas enda åtaganden gäller leveransen av utsläppsrätterna. Det bör därför föreskrivas i denna förordning att medlemsstaternas enda skyldigheter vid auktionering av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt enligt definitionen i denna förordning är att clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut förhandsdeponerar de utsläppsrätter som ska auktioneras ut på ett villkorsdepåkonto hos unionsregistret.

(40)

Det är emellertid nödvändigt att en auktionsplattform, inklusive varje clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplat till den, genomför lämplig säkerhets- och annan riskhantering som krävs för att säkerställa att auktionsförrättarna får full betalning för de auktionerade utsläppsrätterna till auktionspriset, oberoende av om en vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare inte fullgör sin betalningsskyldighet.

(41)

Av kostnadseffektivitetsskäl bör vinnande budgivare ha möjlighet att handla med de utsläppsrätter som de har tilldelats i auktionen redan innan dessa utsläppsrätter har levererats. Ett undantag från detta krav på att utsläppsrätter ska kunna överlåtas vidare kan endast medges om utsläppsrätterna levereras inom två handelsdagar efter auktionen. Denna förordning ger därför möjlighet att ta emot betalning från och genomföra leverans till en vinnande budgivares senare rättsinnehavare, i stället för till den vinnande budgivaren själv. Denna möjlighet bör dock inte göra det möjligt att kringgå ansökningskraven för att få lägga bud i auktionerna.

(42)

Strukturen för och nivån på de avgifter som tillämpas av auktionsplattformar och det clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplat till dem bör inte vara mindre fördelaktiga än jämförbara avgifter och villkor som tillämpas för transaktioner på andrahandsmarknaden. För att säkerställa öppenhet bör alla avgifter och villkor vara lättfattliga, specificerade och offentliga. Kostnaderna för auktionsprocessen bör som regel täckas av budgivarnas avgifter i enlighet med avtalet om förordnande av auktionsplattformen. För upphandlingen av en kostnadseffektiv gemensam auktionsplattform är det dock viktigt att medlemsstaterna deltar i den gemensamma åtgärden från början. Av detta skäl är det lämpligt att medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden i ett senare skede kan åläggas att bära sina egna kostnader och att dessa belopp kan dras av från de kostnader som annars belastar budgivarna. Sådana bestämmelser bör dock inte vara till nackdel för medlemsstater som önskar delta i den gemensamma åtgärden efter det att den fristående auktionsplattformens förordnandetid har löpt ut. Medlemsstater som tillfälligt deltar i den gemensamma åtgärden till följd av att en förordnad fristående auktionsplattform inte har tagits upp i förteckningen bör heller inte missgynnas. Auktionsförrättaren bör betala endast för tillträde till auktionsplattformen, om något alls, men kostnaderna för clearing- och avvecklingssystemet bör i förekommande fall belasta budgivarna enligt den allmänna regeln.

(43)

Det bör icke desto mindre föreskrivas att kostnaderna för auktionsövervakaren ska belasta medlemsstaterna och dras av från auktionsintäkterna. Dessutom är det lämpligt att i avtalet om förordnande av auktionsövervakaren göra åtskillnad mellan de kostnader för auktionsövervakaren som framför allt är beroende av antalet auktioner och övriga kostnader. Den exakta avgränsningen mellan dessa kostnader bör fastställas i samband med det gemensamma upphandlingsförfarandet.

(44)

En opartisk auktionsövervakare bör förordnas för att övervaka och rapportera om auktionsprocessens överensstämmelse med målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, om efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning och om eventuella bevis för konkurrensbegränsande beteende eller marknadsmissbruk. För auktionsövervakningen krävs liksom för auktionerna en gemensam åtgärd av medlemsstaterna och kommissionen, varför det är lämpligt med ett gemensamt upphandlingsförfarande. Auktionsplattformar, auktionsförrättare och behöriga nationella myndigheter med ansvar för tillsynen av auktionsplattformen, värdepappersföretag eller kreditinstitut och alla andra personer som är auktoriserade att lägga bud för andras räkning och som deltar i auktioner eller som deltar i utredning av och åtal för marknadsmissbruk bör vara skyldiga att samarbeta med auktionsövervakaren för att denne ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

(45)

För att säkerställa att auktionsövervakaren är opartisk bör kraven för dennes förordnande utformas så att hänsyn tas till kandidater med minst risk för intressekonflikter eller marknadsmissbruk med särskilt beaktande av deras eventuella verksamheter på andrahandsmarknaden och deras interna processer och förfaranden för att minska risken för intressekonflikter eller marknadsmissbruk, utan att detta påverkar deras förmåga att fullgöra sitt uppdrag snabbt och i enlighet med högsta tänkbara yrkesmässiga krav och kvalitetskrav.

(46)

Konkurrensbegränsande beteende och marknadsmissbruk är oförenligt med de principer om öppenhet, insyn, harmonisering och icke-diskriminering som ligger till grund för denna förordning. Denna förordning bör därför innehålla lämpliga bestämmelser för att minska risken för sådana beteenden i samband med auktionerna. En gemensam auktionsplattform, en enkel utformning av auktionerna, relativt frekventa auktioner, ett slumpmässigt förfarande om flera anbud är lika, ett tillfredsställande tillträde till auktionerna, lika tillgång till information och tydliga bestämmelser bidrar till att minska risken för marknadsmissbruk. Genom att utsläppsrätterna auktioneras ut med hjälp av finansiella instrument omfattas både auktionsförrättare och budgivare av samma kontrollbestämmelser som gäller enligt det regelverk som är tillämpligt på finansmarknaderna. Denna förordning bör föreskriva regler som liknar dem som gäller för finansiella instrument för att motverka risken för marknadsmissbruk ifall auktionsprodukten inte är ett finansiellt instrument. En opartisk auktionsövervakare bör kontrollera hela auktionsprocessen, inklusive själva auktionerna och tillämpningen av auktionsbestämmelserna.

(47)

Det är också avgörande att säkerställa auktionsförrättarens integritet. När medlemsstaterna utser auktionsförrättaren bör de därför ta hänsyn till kandidater med minst risk för intressekonflikter eller marknadsmissbruk med särskilt beaktande av deras eventuella verksamheter på andrahandsmarknaden och deras interna processer och förfaranden för att minska risken för intressekonflikter eller marknadsmissbruk, utan att detta påverkar deras förmåga att fullgöra sitt uppdrag snabbt och i enlighet med högsta tänkbara yrkesmässiga krav och kvalitetskrav. En naturlig följd av detta krav är att medlemsstaterna uttryckligen bör förbjudas att låta sin auktionsförrättare ta del av insiderinformation om auktionerna. Överträdelse av detta förbud bör leda till effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner.

(48)

Det bör dessutom föreskrivas att auktionsplattformen ska övervaka budgivarnas beteende och informera de behöriga nationella myndigheterna vid marknadsmissbruk, penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt de rapporteringsskyldigheter som fastställs i direktiv 2003/6/EG och med tillämpning av de rapporteringsskyldigheter som fastställs i direktiv 2005/60/EG.

(49)

När de tillämpar de nationella åtgärder som i relevant utsträckning införlivar avdelningarna III och IV i direktiv 2004/39/EG och direktiv 2003/6/EG bör medlemsstaternas behöriga myndigheter beakta motsvarande bestämmelser i unionsåtgärder om genomförande av dessa direktiv.

(50)

Genom denna förordning bör det dessutom införas en möjlighet att fastställa en högsta gräns för hur stor andel av den totala volym av utsläppsrätter som auktioneras ut i enskilda auktioner eller under ett visst kalenderår som en enskild budgivare får lägga bud på, eller andra lämpliga korrigerande åtgärder. Med hänsyn till den potentiella administrativa börda som denna möjlighet kan medföra, bör den endast utnyttjas när behöriga nationella myndigheter har underrättats om marknadsmissbruk, penningtvätt eller finansiering av terrorism och har beslutat att inte agera, under förutsättning att det kan påvisas att möjligheten bör utnyttjas och skulle ha effekt. Utnyttjandet av denna möjlighet bör vara förenat med villkor om att ett förhandsyttrande från kommissionen om detta inhämtas. Innan kommissionen avger sitt yttrande bör den höra medlemsstaterna och auktionsövervakaren om auktionsplattformens förslag. Kommissionens egen bedömning av om marknaden för utsläppsrätter är tillräckligt skyddad mot marknadsmissbruk enligt artikel 12.1a i direktiv 2003/87/EG kommer också att ha betydelse för dess yttrande.

(51)

Andra personer som har auktoriserats av medlemsstaterna att lägga bud för kunderna i sin huvudsakliga verksamhet bör också följa de uppföranderegler som föreskrivs i denna förordning för att se till att deras kunder har ett tillfredsställande skydd.

(52)

Det är nödvändigt att i denna förordning fastställa vilket språk som ska användas i samband med auktionsplattformar, på ett sätt som skapar tydlighet och väger målet om icke-diskriminerande tillträde till auktionerna mot målet om största möjliga kostnadseffektivitet. Dokumentation som inte offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning bör offentliggöras på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar, nämligen engelska. Användningen av ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar föreskrivs redan i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (9).

(53)

Medlemsstaterna kan besluta att på egen bekostnad översätta all dokumentation till deras officiella nationella språk. Om en medlemsstat väljer att göra detta, bör även fristående plattformar översätta all dokumentation om den egna auktionsplattformen till den berörda medlemsstatens språk, på den medlemsstats bekostnad som har förordnat den fristående plattformen i fråga. Följaktligen bör auktionsplattformarna kunna behandla all muntlig och skriftlig kommunikation från personer som ansöker om tillstånd att lägga bud, personer som har tillstånd att lägga bud och budgivare som deltar i en auktion på vart och ett av de språk som en medlemsstat på egen bekostnad har tillhandahållit översättningen till, om dessa personer begär detta. Auktionsplattformarna kan inte ålägga dessa personer att betala för de extra kostnader som detta medför. Dessa kostnader bör i stället delas lika mellan samtliga budgivare på den berörda auktionsplattformen i syfte att garantera lika tillträde till auktionerna i hela unionen.

(54)

För att säkerställa rättssäkerhet och insyn bör denna förordning innehålla närmare bestämmelser om andra aspekter av auktioneringen, såsom offentliggörande, meddelande om och anmälan av auktionsresultat, skydd av konfidentiell information, korrigering av fel i överföringar av betalningar eller utsläppsrätter som har gjorts och säkerheter som har ställts eller frisläppts enligt denna förordning, rätten att överklaga auktionsplattformens beslut samt om ikraftträdande.

(55)

Vid tillämpningen av denna förordning bör värdepappersföretag som lägger bud på finansiella instrument för egen eller sina kunders räkning anses utföra en investeringstjänst eller investeringsåtgärd.

(56)

Denna förordning föregriper inte kommissionens undersökning enligt artikel 12.1a i direktiv 2003/87/EG för att fastställa om marknaden för utsläppsrätter är tillräckligt skyddad mot marknadsmissbruk, och inte heller eventuella förslag som kommissionen kan komma att lägga fram för att uppnå ett sådant skydd. Denna förordning syftar till att säkerställa att transaktionsvillkoren är rättvisa och korrekta, i avvaktan på resultatet av kommissionens undersökning.

(57)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget, till exempel när det gäller bestämmelserna för att garantera obegränsat, rättvist och lika tillträde för små och medelstora företag som omfattas av unionens system för handel med utsläppsrätter och för små utsläppare.

(58)

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av gällande bestämmelser om den inre marknaden.

(59)

Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt i artikel 11 i denna, och i artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Denna förordning hindrar därför inte på något sätt medlemsstaterna från att utöva sina konstitutionella rättigheter i fråga om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna.

(60)

För att se till att auktionerna genomförs på ett förutsägbart sätt och i rätt tid bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(61)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 23.1 i direktiv 2003/87/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter i enlighet med direktiv 2003/87/EG.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på tilldelning genom auktionering av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II (luftfart) i direktiv 2003/87/EG och på tilldelning genom auktionering av utsläppsrätter som omfattas av kapitel III (stationära anläggningar) i det direktivet vilka får överlämnas under handelsperioder från och med den 1 januari 2013.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

futurekontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut som finansiella instrument i enlighet med artikel 38.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (10), för leverans vid en överenskommen tidpunkt i framtiden till det auktionspris som fastställs enligt artikel 7.2 i den här förordningen varvid marginalsäkerhetskrav för att avspegla prisförändringar ska betalas kontant.

2.

forwardkontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut som finansiella instrument i enlighet med artikel 38.3 i förordning (EG) nr 1287/2006, för leverans vid en överenskommen tidpunkt i framtiden till det auktionspris som fastställs enligt artikel 7.2 i den här förordningen varvid marginalsäkerhetskrav för att avspegla prisförändringar får garanteras antingen genom andra säkerheter än kontanter eller genom en överenskommen statlig garanti, enligt den centrala motpartens eget val.

3.

2-dagars spotkontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut för leverans vid en överenskommen tidpunkt senast den andra handelsdagen efter auktionsdagen, i enlighet med artikel 38.2 a i förordning (EG) nr 1287/2006.

4.

5-dagars futurekontrakt: utsläppsrätter som auktioneras ut som finansiella instrument i enlighet med artikel 38.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006, för leverans vid en överenskommen tidpunkt senast den femte handelsdagen efter auktionsdagen.

5.

bud: ett bud i en auktion för att förvärva en viss volym utsläppsrätter till ett specificerat pris.

6.

budgivningsperiod: den tidsperiod under vilken bud får läggas.

7.

handelsdag: varje dag under vilken en auktionsplattform och det clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplat till den är öppna för handel.

8.

värdepappersföretag: samma som i artikel 4.1.1 i direktiv 2004/39/EG.

9.

kreditinstitut: samma som i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG (11).

10.

finansiellt instrument: samma som i artikel 4.1.17 i direktiv 2004/39/EG om inget annat anges i denna förordning.

11.

andrahandsmarknad: den marknad där personer köper eller säljer utsläppsrätter antingen före eller efter det att de har tilldelats gratis eller genom auktionering.

12.

moderföretag: samma som i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 83/349/EEG (12).

13.

dotterföretag: samma som i artiklarna 1 och 2 i direktiv 83/349/EEG.

14.

anknutet företag: ett företag som är kopplat till ett moderföretag eller dotterföretag genom ett samband i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

15.

kontroll: samma som i artikel 3.2 och 3.3 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (13) i dess tillämpning enligt kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet (14). Skäl 22 i den förordningen och punkterna 52 och 53 i det tillkännagivandet ska tillämpas vid fastställandet av begreppet kontroll för statsägda företag.

16.

auktionsprocess: den process som omfattar fastställande av auktionskalender, förfaranden för tillstånd att lägga bud, budgivningsförfaranden, genomförande av auktionen, beräkning och meddelande av auktionsresultat, system för betalning av köpeskilling, leverans av utsläppsrätter, hantering av den säkerhet som ska täcka eventuella transaktionsrisker, samt tillsyn och övervakning av att en auktionsplattform genomför auktionerna på rätt sätt.

17.

penningtvätt: samma som i artikel 1.2 i direktiv 2005/60/EG med beaktande av artikel 1.3 och 1.5 i samma direktiv.

18.

finansiering av terrorism: samma som i artikel 1.4 i direktiv 2005/60/EG med beaktande av artikel 1.5 i samma direktiv.

19.

brottsliga handlingar: samma som i artikel 3.4 i direktiv 2005/60/EG.

20.

auktionsförrättare: en offentlig eller privat aktör som av en medlemsstat har förordnats att auktionera ut utsläppsrätter för denna medlemsstats räkning.

21.

särskilt depåkonto: en eller flera typer av depåkonton som föreskrivs i den tillämpliga kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG för deltagande i eller genomförande av auktionsprocessen, inbegripet förvaring av utsläppsrätter i väntan på leverans i enlighet med denna förordning.

22.

särskilt bankkonto: ett bankkonto som anges av en auktionsförrättare eller budgivare eller senare rättsinnehavare för att ta emot betalningar i enlighet med denna förordning.

23.

åtgärd för att uppfylla kraven på kundkontroll: samma som i artikel 8.1 i direktiv 2005/60/EG med beaktande av artikel 8.2 i samma direktiv.

24.

verklig förmånstagare: samma som i artikel 3.6 i direktiv 2005/60/EG.

25.

bestyrkt kopia: en kopia av ett original vars riktighet intygas av en advokat, revisor, notarius publicus eller liknande person som enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning är behörig att officiellt intyga en kopias riktighet.

26.

person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel 3.8 i direktiv 2005/60/EG.

27.

marknadsmissbruk: antingen insiderhandel enligt definitionen i led 28 i denna artikel eller som förbjuds enligt artikel 38 eller otillbörlig marknadspåverkan enligt definitionen i led 30 i denna artikel eller i artikel 37 b, eller båda.

28.

insiderhandel: användning av insiderinformation som är förbjuden enligt artiklarna 2, 3 och 4 i direktiv 2003/6/EG i samband med ett finansiellt instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG och som det hänvisas till i artikel 9 i samma direktiv, om inget annat anges i denna förordning.

29.

insiderinformation: samma som i artikel 1.1 i direktiv 2003/6/EG i samband med ett finansiellt instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG och som det hänvisas till i artikel 9 i samma direktiv, om inget annat anges i denna förordning.

30.

otillbörlig marknadspåverkan: samma som i artikel 1.2 i direktiv 2003/6/EG i samband med ett finansiellt instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG och som det hänvisas till i artikel 9 i samma direktiv, om inget annat anges i denna förordning.

31.

clearingsystem: en eller flera infrastrukturer som är kopplade till auktionsplattformen och som kan erbjuda clearing, ställande av marginalsäkerhet, nettning, hantering av säkerheter, avveckling och leverans samt andra tjänster, som utförs av en central motpart med åtkomst antingen direkt eller indirekt via medlemmar i den centrala motparten som fungerar som mellanhänder mellan sina kunder och den centrala motparten.

32.

clearing: alla processer som utförs innan en budgivningsperiod inleds, under budgivningsperioden och efter det att budgivningsperioden avslutats fram till och med avvecklingen och som berör hanteringen av eventuella risker som uppstår under denna period, bland annat ställande av marginalsäkerhet, nettning eller novation och andra tjänster, som eventuellt utförs av ett clearingsystem eller avvecklingssystem.

33.

ställande av marginalsäkerhet: ställandet av en säkerhet för en viss finansiell position av en auktionsförrättare eller budgivare, eller en eller flera mellanhänder som agerar för deras räkning, vilket omfattar hela processen med att mäta, beräkna och erbjuda säkerheten, som ska garantera att alla betalningsåtaganden som görs av en budgivare och alla leveransåtaganden som görs av en auktionsförrättare, eller av en eller flera mellanhänder som agerar för deras räkning, kan fullgöras inom en mycket kort tidsperiod.

34.

avveckling: den vinnande budgivarens eller en senare rättsinnehavares eller en central motparts eller en avvecklingsagents betalning av det erforderliga beloppet för de utsläppsrätter som ska levereras till budgivaren eller den senare rättsinnehavaren eller den centrala motparten eller avvecklingsagenten, samt leveransen av utsläppsrätterna till budgivaren eller den senare rättsinnehavaren eller den centrala motparten eller avvecklingsagenten.

35.

central motpart: en enhet som träder in antingen direkt mellan en auktionsförrättare och en budgivare eller senare rättsinnehavare, eller mellan mellanhänder som företräder dem, och som fungerar som enda motpart för var och en av dem och garanterar att auktionsintäkterna betalas ut till auktionsförrättaren eller dennes ombud eller att auktionerade utsläppsrätter levereras till budgivaren eller dennes ombud, enligt artikel 48.

36.

avvecklingssystem: en infrastruktur som, oavsett om den är kopplad till auktionsplattformen eller ej, kan erbjuda avvecklingstjänster som kan omfatta clearing, nettning, hantering av säkerheter eller andra tjänster som gör det möjligt att för en auktionsförrättares räkning leverera utsläppsrätter till en budgivare eller senare rättsinnehavare och för en budgivare eller senare rättsinnehavare att betala köpeskillingen till en auktionsförrättare genom antingen

a)

banksystemet och unionsregistret,

b)

en eller flera avvecklingsagenter som företräder en auktionsförrättare och en budgivare eller senare rättsinnehavare, vilka utnyttjar avvecklingsagenten direkt eller indirekt via medlemmar hos avvecklingsagenten som fungerar som mellanhänder mellan sina kunder och avvecklingsagenten.

37.

avvecklingsagent: en aktör som till auktionsplattformen tillhandahåller avvecklingskonton, genom vilka instruktioner från auktionsförrättaren eller dennes ombud om överföring av de auktionerade utsläppsrätterna och en vinnande budgivares eller senare rättsinnehavares eller deras ombuds betalning av auktionspriset kan ske samtidigt eller så gott som samtidigt på ett säkert sätt.

38.

säkerhet: de olika former av säkerhet som avses i artikel 2 m i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG (15), inklusive eventuella utsläppsrätter som godtas som säkerhet av clearingsystemet eller avvecklingssystemet.

39.

reglerad marknad: samma som i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.

40.

små och medelstora företag: verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer som är små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (16).

41.

små utsläppare: verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatörer vars genomsnittliga utsläpp av koldioxidekvivalenter var högst 25 000 ton under de tre kalenderåren närmast före det år då de deltar i en auktion, fastställt på grundval av deras kontrollerade utsläpp.

42.

marknadsplatsoperatör: samma som i artikel 4.1.13 i direktiv 2004/39/EG.

43.

etablering: något av följande:

a)

Bosättningsort eller permanent adress inom unionen vid tillämpning av artikel 6.3 tredje stycket.

b)

Samma som i artikel 4.1.20 a i direktiv 2004/39/EG med beaktande av kraven i artikel 5.4 i det direktivet vid tillämpning av artikel 18.2 i denna förordning.

c)

Samma som i artikel 4.1.20 a i direktiv 2004/39/EG med beaktande av kraven i artikel 5.4 i det direktivet vid tillämpning av artikel 18.3 i denna förordning, när det gäller personer som avses i artikel 18.1 b i denna förordning.

d)

Samma som i artikel 4.7 i direktiv 2006/48/EG vid tillämpning av artikel 18.3 i denna förordning, när det gäller personer som avses i artikel 18.1 c i denna förordning.

e)

Samma som i artikel 4.1.20 a i direktiv 2004/39/EG vid tillämpning av artikel 19.2 i denna förordning, när det gäller företagsgrupper som avses i artikel 18.1 d i denna förordning.

f)

Samma som i artikel 4.1.20 b i direktiv 2004/39/EG vid tillämpning av artikel 35.4, 35.5 och 35.6 samt artikel 42.1 i denna förordning.

KAPITEL II

AUKTIONERNAS UTFORMNING

Artikel 4

Auktionsprodukter

1.   Utsläppsrätter ska erbjudas till försäljning på en auktionsplattform genom standardiserade elektroniska kontrakt som överlåts på den auktionsplattformen (auktionsprodukter). Auktionsprodukterna behöver inte överlåtas på samma auktionsplattform om utsläppsrätterna levereras inom två handelsdagar efter auktionen.

2.   Fram till dess att de rättsliga åtgärder och tekniska möjligheter som krävs för att leverera utsläppsrätter har genomförts ska medlemsstaterna auktionera ut utsläppsrätter i form av antingen futurekontrakt eller forwardkontrakt.

Futurekontrakt och forwardkontrakt ska auktioneras ut i enlighet med artiklarna 11.1 och 32 och bilaga I.

Vid auktionering av futurekontrakt och forwardkontrakt får leveransen av utsläppsrätterna inte ske senare än den 31 december 2013.

3.   Senast tre månader efter det att de rättsliga åtgärder och tekniska möjligheter som krävs för att leverera utsläppsrätter har genomförts ska medlemsstaterna auktionera ut utsläppsrätter i form av antingen 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

Artikel 5

Auktionsformat

Auktionerna ska vara utformade så, att budgivarna ska lägga sina bud under en angiven budgivningsperiod utan att kunna se andra budgivares bud. Varje vinnande budgivare ska betala samma auktionspris som avses i artikel 7 för varje utsläppsrätt oavsett priset i budet.

Artikel 6

Inlämnande och tillbakadragande av bud

1.   Minsta budvolym ska utgöra en auktionspost.

En auktionspost bestående av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska omfatta 500 utsläppsrätter.

En auktionspost bestående av futurekontrakt eller forwardkontrakt ska omfatta 1 000 utsläppsrätter.

2.   I varje bud ska anges följande:

a)

Budgivarens identitet och huruvida budgivaren lägger budet för egen eller för en kunds räkning.

b)

Om budgivaren lägger budet för en kunds räkning ska kundens identitet anges.

c)

Budvolymen, uttryckt i antalet utsläppsrätter i heltalsmultiplar av auktionsposter på 500 eller 1 000 utsläppsrätter.

d)

Det pris i euro som bjuds för varje utsläppsrätt angivet med två decimaler.

3.   Varje bud får endast läggas, ändras eller dras tillbaka inom en angiven budgivningsperiod.

Inlämnade bud får ändras eller dras tillbaka senast en angiven tidpunkt före budgivningsperiodens slut. Denna tidpunkt ska fastställas av den berörda auktionsplattformen och offentliggöras på den auktionsplattformens webbplats minst fem handelsdagar innan budgivningsperioden inleds.

Endast en fysisk person som är etablerad i unionen och som har utsetts enligt artikel 19.2 d och är auktoriserad att göra bindande åtaganden för en budgivare i alla avseenden som berör auktionerna, däribland att lägga bud (budgivarens ombud) har rätt att lägga, ändra eller dra tillbaka ett bud för en budgivares räkning.

Varje bud ska vara bindande så snart det har lämnats in, om det inte dras tillbaka eller ändras i enlighet med denna punkt eller dras tillbaka i enlighet med punkt 4.

4.   Om den relevanta auktionsplattformen är förvissad om att ett verkligt misstag har gjorts vid läggandet av ett bud, får den på begäran av budgivarens ombud betrakta det bud som lagts av misstag som tillbakadraget efter budgivningsperiodens slut men innan auktionspriset har fastställts.

5.   Ett värdepappersföretags eller ett kreditinstituts mottagande, vidarebefordran och inlämnande av ett bud hos en auktionsplattform ska betraktas som en investeringstjänst i den mening som avses i artikel 4.1.2 i direktiv 2004/39/EG om auktionsprodukten är ett finansiellt instrument.

Artikel 7

Auktionspris och hantering av lika bud

1.   Auktionspriset ska fastställas så snart budgivningsperioden har avslutats.

2.   En auktionsplattform ska sortera inlämnade bud efter budpris. Om priset är detsamma i flera bud ska dessa bud sorteras genom ett slumpmässigt urvalsförfarande enligt en algoritm som auktionsplattformen fastställt före auktionen.

Budvolymerna ska summeras, med början med det högsta budpriset. Priset på det bud där summan av budvolymerna är lika med eller överskrider volymen auktionerade utsläppsrätter ska vara auktionspriset.

3.   Alla bud som ingår i summan av budvolymer fastställd enligt punkt 2 ska få tilldelning till auktionspriset.

4.   Om den totala volymen vinnande bud fastställd enligt punkt 2 överskrider volymen av auktionerade utsläppsrätter, ska den återstående volymen av auktionerade utsläppsrätter tilldelas den budgivare som har lagt det sista bud som ingår i summan av budvolymerna.

5.   Om den totala volymen bud, sorterad enligt punkt 2, är lägre än volymen auktionerade utsläppsrätter, ska auktionsplattformen ställa in auktionen.

6.   Om auktionspriset är betydligt lägre än det pris som råder på andrahandsmarknaden under och omedelbart före budgivningsperioden med beaktande av de kortfristiga prisvariationerna på utsläppsrätter under en bestämd period före auktionen, ska auktionsplattformen ställa in auktionen.

7.   Innan en auktion inleds ska auktionsplattformen fastställa metoden för tillämpning av punkt 6, efter att ha samrått med auktionsövervakaren och fått dess yttrande samt efter att ha meddelat de behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 56. Den berörda auktionsplattformen ska i största möjliga utsträckning beakta auktionsövervakarens yttrande.

Mellan två budgivningsperioder på samma auktionsplattform får den berörda auktionsplattformen ändra metoden efter att ha samrått med auktionsövervakaren och meddelat de behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 56.

8.   Om en auktion ställs in i enlighet med punkt 5 eller 6 ska den auktionerade volymen fördelas jämnt över de kommande auktioner som är planerade för samma auktionsplattform.

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt över de fyra nästföljande planerade auktionerna.

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt över de två nästföljande planerade auktionerna.

KAPITEL III

AUKTIONSKALENDER

Artikel 8

Tidpunkt och frekvens

1.   En auktionsplattform ska genomföra auktioner separat genom sin egen regelbundet återkommande budgivningsperiod. Budgivningsperioden ska inledas och avslutas på samma handelsdag. Budgivningsperioden ska pågå i minst två timmar. Budgivningsperioderna för två eller flera auktionsplattformar får inte överlappa varandra och det ska vara minst två timmars uppehåll mellan två på varandra följande budgivningsperioder.

2.   Auktionsplattformen ska fastställa datum och tidpunkter för auktionerna med hänsyn till allmänna helgdagar som påverkar internationella finansmarknader och andra relevanta händelser eller omständigheter som enligt auktionsplattformens uppfattning kan påverka det korrekta genomförandet av auktionerna och göra det nödvändigt med ändringar. Det ska inte hållas några auktioner under de två veckorna över jul och nyår varje år.

3.   Under särskilda omständigheter får en auktionsplattform, efter att ha samrått med auktionsövervakaren och fått dess yttrande, ändra tidpunkten för en budgivningsperiod genom att meddela alla som kan komma att påverkas. Den berörda auktionsplattformen ska i största möjliga utsträckning beakta auktionsövervakarens yttrande.

4.   Från och med den sjätte auktionen eller tidigare ska den auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 genomföra auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG minst en gång i veckan och genomföra auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG minst en gång varannan månad.

Ingen annan auktionsplattform får genomföra en auktion under någon av högst två dagar i veckan då en auktionsplattform förordnad enligt artikel 26.1 eller 26.2 genomför en auktion. Om en auktionsplattform förordnad enligt artikel 26.1 eller 26.2 genomför auktioner mer än två dagar i veckan, ska den fastställa och offentliggöra vilka två dagar inga andra auktioner får äga rum. Den ska göra detta senast den dag då den fattar de beslut och offentliggör den information som avses i artikel 11.1.

5.   Från och med den sjätte auktionen eller tidigare ska volymen av de utsläppsrätter som ska auktioneras ut av den auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 fördelas jämnt över de auktioner som ska hållas ett visst år, med undantag för de volymer som auktioneras ut i auktioner som hålls i augusti varje år, vilka ska vara hälften så stora som de volymer som auktioneras ut i auktioner som hålls under årets övriga månader.

6.   Ytterligare bestämmelser om tidpunkt och frekvens för auktioner som genomförs av andra auktionsplattformar än dem som förordnas enligt artikel 26.1 och 26.2 fastställs i artikel 32.

Artikel 9

Omständigheter som förhindrar att auktioner genomförs

Utan att det påverkar tillämpningen av de regler som avses i artikel 58 i tillämpliga fall får en auktionsplattform ställa in en auktion om ett korrekt genomförande av denna auktion störs eller sannolikt kommer att störas av någon omständighet som påverkar säkerheten eller tillförlitligheten i det it-system som krävs för att söka tillstånd att lägga bud, få tillträde till eller genomföra en auktion.

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt över de fyra nästföljande planerade auktionerna.

När det gäller utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG ska den volym som ska auktioneras ut fördelas jämnt över de två nästföljande planerade auktionerna.

Artikel 10

Årliga volymer av auktionerade utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG

1.   Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut under 2011 eller 2012 samt de auktionsprodukter genom vilka utsläppsrätterna ska auktioneras ut ska anges i bilaga I till denna förordning.

2.   Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut under 2013 och 2014 ska vara den kvantitet utsläppsrätter som fastställs enligt artiklarna 9 och 9a i samma direktiv för det berörda året, minus den tilldelning som ska göras gratis i enlighet med artiklarna 10a.7 och 11.2 i samma direktiv, minus hälften av den totala volymen av alla utsläppsrätter som auktioneras ut under 2011 och 2012.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut varje kalenderår från och med 2015 ska vara den kvantitet utsläppsrätter som fastställs enligt artiklarna 9 och 9a i samma direktiv för det berörda året, minus den tilldelning som ska göras gratis i enlighet med artiklarna 10a.7 och 11.2 i samma direktiv.

Eventuella kvantiteter som ska auktioneras ut enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG ska läggas till den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut under ett visst kalenderår och som har fastställts enligt första eller andra stycket i denna punkt.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut under det sista året av varje handelsperiod ska fastställas med hänsyn till eventuellt nedlagd verksamhet vid en anläggning i enlighet med artikel 10a.19 i samma direktiv, till eventuell anpassning av antalet utsläppsrätter som ska tilldelas gratis enligt artikel 10a.20 i samma direktiv samt till kvarvarande utsläppsrätter i den reserv för nya deltagare som föreskrivs i artikel 10a.7 i samma direktiv.

3.   Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut varje kalenderår från och med 2013 ska baseras på den uppskattade kvantitet utsläppsrätter som ska auktioneras ut enligt vad kommissionen har fastställt och offentliggjort i enlighet med artikel 10.1 i samma direktiv eller på den senaste ändringen av kommissionens ursprungliga uppskattning, som offentliggjorts senast den 31 januari föregående år.

Eventuella senare ändringar av volymen utsläppsrätter som ska auktioneras ut under ett visst kalenderår ska beaktas vid fastställandet av den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut under nästa kalenderår.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10a.7 i direktiv 2003/87/EG ska varje medlemsstats andel av de utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i det direktivet som ska auktioneras ut ett visst kalenderår vara den andel som fastställs enligt artikel 10.2 i samma direktiv, minus eventuell gratis tilldelning som medlemsstaten gör under en övergångsperiod enligt artikel 10c i direktiv 2003/87/EG under det kalenderåret, plus eventuella utsläppsrätter som ska auktioneras ut av den medlemsstaten under samma kalenderår enligt artikel 24 i det direktivet.

Artikel 11

Kalender för enskilda auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG och som auktioneras ut av auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning

1.   De auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska fastställa och offentliggöra budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum, samt auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för de utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner varje kalenderår, senast den 28 februari föregående år, eller så snart därefter det är praktiskt möjligt, efter att ha samrått med kommissionen och fått kommissionens yttrande. De berörda auktionsplattformarna ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

2.   De auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska basera sina fastställanden och offentliggöranden enligt punkt 1 i den här artikeln på det som kommissionen har fastställt och offentliggjort i fråga om de uppskattade volymer utsläppsrätter som ska auktioneras ut, eller på den senaste ändringen av kommissionens ursprungliga uppskattning enligt artikel 10.1 i direktiv 2003/87/EG.

3.   Budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum för utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner under det sista året av varje handelsperiod får anpassas av den berörda auktionsplattformen för att ta hänsyn till eventuellt nedlagd verksamhet vid en anläggning i enlighet med artikel 10a.19 i samma direktiv, till eventuell anpassning av antalet utsläppsrätter som ska tilldelas gratis enligt artikel 10a.20 i samma direktiv samt till kvarvarande utsläppsrätter i den reserv för nya deltagare som föreskrivs i artikel 10a.7 i samma direktiv.

4.   Kalendern för enskilda auktioner för utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som genomförs av en annan auktionsplattform än de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska fastställas och offentliggöras i enlighet med artikel 32 i denna förordning.

Artikel 12

Årliga volymer av auktionerade utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG

1.   Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut 2012 ska vara den volym som beräknas och beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 3d.1 i samma direktiv.

Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut varje kalenderår från och med 2013 ska vara den volym som beräknas och beslutas av kommissionen i enlighet med artikel 3d.2 i samma direktiv, fördelat jämnt över det antal år som handelsperioden i fråga omfattar.

Den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut under det sista året av varje handelsperiod ska emellertid fastställas med hänsyn till kvarstående utsläppsrätter i den särskilda reserv som avses i artikel 3f i direktiv 2003/87/EG.

2.   För varje kalenderår under en viss handelsperiod ska varje medlemsstats andel av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut vara den andel som fastställs för den handelsperioden i enlighet med artikel 3d.3 i samma direktiv delat med det antal år som handelsperioden i fråga omfattar.

Artikel 13

Kalender för enskilda auktioner av utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG och som auktioneras ut av auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning

1.   De auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska fastställa och offentliggöra budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum för de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner 2012, senast den 30 september 2011, eller så snart därefter det är praktiskt möjligt, efter att ha samrått med kommissionen och fått kommissionens yttrande. De berörda auktionsplattformarna ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

2.   Från och med 2012 ska de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning fastställa och offentliggöra budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum, samt auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för de utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner varje kalenderår, senast den 28 februari föregående år, eller så snart därefter det är praktiskt möjligt, efter att ha samrått med kommissionen och fått kommissionens yttrande. De berörda auktionsplattformarna ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

Budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum, samt auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner under det sista året av varje handelsperiod får anpassas av den berörda auktionsplattformen för att ta hänsyn till kvarvarande utsläppsrätter i den särskilda reserv som avses i artikel 3f i samma direktiv.

3.   De auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska basera sina fastställanden och offentliggöranden enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel på det beslut som kommissionen har antagit i enlighet med artikel 3e.3 i direktiv 2003/87/EG.

4.   Bestämmelserna om kalendern för enskilda auktioner för utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG som genomförs av en annan auktionsplattform än de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning ska fastställas och offentliggöras i enlighet med artikel 32 i denna förordning.

Artikel 14

Anpassningar av auktionskalendern

1.   Fastställanden och offentliggöranden av de årliga volymer som ska auktioneras ut och av budgivningsperioder, volymer, datum, auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum i samband med enskilda auktioner enligt artiklarna 10–13 och 32.4 får inte ändras med undantag för anpassningar som görs på grund av något av följande:

a)

Att en auktion ställs in i enlighet med artiklarna 7.5, 7.6, 9 och 32.5.

b)

En avstängning av en annan auktionsplattform än de auktionsplattformar som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 i denna förordning, i enlighet med den kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG.

c)

Ett beslut som fattas av en medlemsstat enligt artikel 30.8.

d)

Eventuell bristande avveckling enligt artikel 45.5.

e)

Kvarvarande utsläppsrätter i den särskilda reserv som avses i artikel 3f i direktiv 2003/87/EG.

f)

Nedläggning av verksamhet i en anläggning i enlighet med artikel 10a.19 i direktiv 2003/87/EG, anpassning av antalet utsläppsrätter som ska tilldelas gratis enligt artikel 10a.20 i samma direktiv eller kvarvarande utsläppsrätter i den reserv för nya deltagare som föreskrivs i artikel 10a.7 i samma direktiv.

g)

Ett ensidigt införande av ytterligare verksamheter och växthusgaser enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG.

h)

Åtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 29a i direktiv 2003/87/EG.

i)

Ikraftträdandet av ändringar av denna förordning eller av direktiv 2003/87/EG.

2.   Om det inte anges i denna förordning hur en ändring ska genomföras, får den berörda auktionsplattformen inte genomföra ändringen innan den har samrått med kommissionen och fått kommissionens yttrande. Den berörda auktionsplattformen ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

KAPITEL IV

TILLTRÄDE TILL AUKTIONERNA

Artikel 15

Personer som får lägga bud direkt i en auktion

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28.3 får endast personer som är behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud enligt artikel 18 och som har fått tillstånd att lägga bud enligt artiklarna 19 och 20 lägga bud direkt i en auktion.

Artikel 16

Tillträdesmetoder

1.   En auktionsplattform ska erbjuda tillträde till sina auktioner på icke-diskriminerande grunder.

2.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska se till att det är möjligt att få tillträde till dess auktioner på distans genom ett elektroniskt gränssnitt med säker och tillförlitlig åtkomst via Internet.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska dessutom ge budgivarna möjlighet att få tillträde till dess auktioner genom särskilda anslutningar till det elektroniska gränssnittet.

3.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt får erbjuda ett eller flera alternativa sätt att få tillträde till auktionerna om det huvudsakliga sättet att få tillträde är otillgängligt av någon anledning, under förutsättning att dessa alternativa sätt är säkra och tillförlitliga och deras användning inte leder till någon diskriminering mellan budgivare.

Artikel 17

Utbildning och rådgivning

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska erbjuda en praktisk webbaserad utbildningsmodul för den auktionsprocess som den genomför, med vägledning om hur man fyller i och skickar in eventuella blanketter och med en simulering av hur man lägger bud i en auktion. Auktionsplattformen ska även tillhandahålla rådgivning via telefon, fax och e-post, åtminstone under arbetstid varje handelsdag.

Artikel 18

Personer som är behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud

1.   Följande personer ska vara behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktioner:

a)

En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör som har ett verksamhetsutövardepåkonto och som lägger bud för egen räkning, inbegripet moderföretag, dotterföretag eller anknutna företag som ingår i samma grupp av företag som verksamhetsutövaren eller luftfartygsoperatören.

b)

Värdepappersföretag godkända enligt direktiv 2004/39/EG som lägger bud för egen eller för sina kunders räkning.

c)

Kreditinstitut godkända enligt direktiv 2006/48/EG som lägger bud för egen eller för sina kunders räkning.

d)

Företagsgrupper av personer som förtecknas i led a som lägger bud för egen räkning och fungerar som en agent för sina medlemmar.

e)

Offentliga organ eller statligt ägda enheter i medlemsstaterna som kontrollerar någon av de personer som anges i led a.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av undantaget i artikel 2.1 i i direktiv 2004/39/EG ska personer som omfattas av detta undantag och som är auktoriserade enligt artikel 59 i denna förordning vara behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktionerna, antingen för egen räkning eller för kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, under förutsättning att en medlemsstat där de är etablerade har infört lagstiftning som gör det möjligt för den berörda behöriga nationella myndigheten i den medlemsstaten att auktorisera dem att lägga bud för egen räkning eller för kunder i sin huvudsakliga verksamhet.

3.   Personer som avses i punkt 1 b eller 1 c ska ha rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktioner för sina kunders räkning när de lägger bud på auktionsprodukter som inte är finansiella instrument under förutsättning att en medlemsstat i vilken de är etablerade har infört lagstiftning som tillåter den berörda behöriga nationella myndigheten i den medlemsstaten att auktorisera dem att lägga bud för egen eller för sina kunders räkning.

4.   När de personer som avses i punkt 1 b och c samt i punkt 2 lägger bud för sina kunders räkning ska de se till att kunderna själva ha rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt enligt punkt 1 eller 2.

När de personer som avses i första stycket själva lägger bud för sina egna kunders räkning ska de se till att även dessa kunder ha rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt enligt punkt 1 eller 2. Detsamma ska gälla för alla senare kunder i kedjan som lägger indirekta bud i auktionerna.

5.   Följande personer ska inte ha rätt att ansöka om tillstånd att lägga bud direkt i auktioner och de får inte heller delta i auktioner genom en eller flera personer som har tillstånd att lägga bud enligt artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för någon annan persons räkning, om de utövar sin funktion i samband med auktionerna i fråga:

a)

Auktionsförrättaren.

b)

Auktionsplattformen, inklusive varje clearingsystem och varje avvecklingssystem som är kopplat till den.

c)

Personer som direkt eller indirekt i hög grad kan påverka ledningen för de personer som anges i leden a och b.

d)

Personer som arbetar för personer som anges i leden a och b.

6.   Auktionsövervakaren får inte delta i någon auktion direkt eller indirekt genom en eller flera personer som har tillstånd att lägga bud enligt artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för någon annan persons räkning.

Personer som direkt eller indirekt i hög grad kan påverka ledningen för auktionsövervakaren får inte delta i någon auktion direkt eller indirekt genom en eller flera personer som har tillstånd att lägga bud enligt artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för någon annan persons räkning.

Personer som arbetar för auktionsövervakaren i samband med auktionerna får inte delta i någon auktion direkt eller indirekt genom en eller flera personer som har fått tillstånd att lägga bud enligt artiklarna 19 och 20, varken för egen eller för någon annan persons räkning.

7.   Den möjlighet som enligt artiklarna 44–50 erbjuds en auktionsplattform, inklusive ett clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplat till den, att ta emot betalning, utföra leverans eller ta emot säkerhet från en vinnande budgivares senare rättsinnehavare får inte undergräva tillämpningen av artiklarna 17–20 i denna förordning.

Artikel 19

Krav för tillstånd att lägga bud

1.   När en auktionsplattform organiserar en andrahandsmarknad ska medlemmar eller deltagare i den andrahandsmarknad som organiseras av en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt som är behöriga enligt artikel 18.1 eller 18.2 få tillstånd att lägga bud direkt i de auktioner som genomförs av den auktionsplattformen utan några ytterligare krav för tillträde, under förutsättning att samtliga följande villkor uppfylls:

a)

Kraven för tillstånd för medlemmar eller deltagare att handla med utsläppsrätter via den andrahandsmarknad som organiseras av den auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vara minst lika stränga som dem som anges i punkt 2 i denna artikel.

b)

Den auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska ta emot all ytterligare information som krävs för att kontrollera uppfyllandet av alla krav som anges i punkt 2 i denna artikel som inte har kontrollerats tidigare.

2.   Personer som inte är medlemmar eller deltagare i den andrahandsmarknad som organiseras av en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt och som är behöriga personer enligt artikel 18.1 eller 18.2 ska få tillstånd att lägga bud direkt i de auktioner som genomförs av den auktionsplattformen under förutsättning att de

a)

är etablerade i unionen, en verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör,

b)

har ett särskilt depåkonto,

c)

har ett särskilt bankkonto,

d)

utser minst ett ombud för budgivaren enligt definitionen i artikel 6.3 tredje stycket,

e)

inför den berörda auktionsplattformen på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med tillämpliga åtgärder för att uppfylla kraven på kundkontroll, kan styrka sin identitet, de verkliga förmånstagarnas identitet, sin integritet, en affärs- och handelsprofil som fastställer förhållandet till budgivaren, typen av budgivare, auktionsproduktens egenskaper, storleken på eventuella bud samt betalnings- och leveransmetoder,

f)

inför den berörda auktionsplattformen på ett tillfredsställande sätt kan styrka sin finansiella ställning, särskilt att de kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden och betala sina kortfristiga skulder i tid,

g)

har eller på begäran kan införa de interna processer, förfaranden och avtal som krävs för att tillämpa en största budstorlek som åläggs enligt artikel 57,

h)

uppfyller kraven i artikel 49.1.

När en auktionsplattform inte organiserar en andrahandsmarknad ska personer som är behöriga enligt artikel 18.1 eller 18.2 få tillstånd att lägga bud direkt i de auktioner som genomförs av den auktionsplattformen under förutsättning att de uppfyller villkoren i leden a–h i denna punkt.

3.   Personer som omfattas av artikel 18.1 b och c eller 18.2 som lägger bud för sina kunders räkning ska ha ansvaret för att se till att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Kunderna är behöriga enligt artikel 18.1 eller 18.2.

b)

De har eller kommer att i god tid innan budgivningsperioden inleds ha de lämpliga interna processer, förfaranden och avtal som krävs för att

i)

de ska kunna hantera bud från sina kunder, inbegripet lägga bud, ta emot betalning och överföra utsläppsrätter,

ii)

förhindra att konfidentiell information från den del av deras verksamhet som ansvarar för att ta emot, förbereda och lägga bud för kundernas räkning röjs för den del av deras verksamhet som ansvarar för att förbereda och lägga bud för deras egen räkning,

iii)

säkerställa att deras kunder som själva agerar för kunder som är budgivare i auktionerna tillämpar de krav som anges i punkt 2 i denna artikel och i den här punkten samt att de ställer samma krav på sina kunder och kundernas kunder i enlighet med artikel 18.4.

Den berörda auktionsplattformen får förlita sig på tillförlitliga kontroller som utförs av de personer som avses i första stycket i denna punkt, deras kunder eller kundernas kunder i enlighet med artikel 18.4.

Personer som avses i första stycket i denna punkt ska ha ansvaret för att se till att de kan visa för auktionsplattformen att villkoren i leden a och b i första stycket i denna punkt är uppfyllda, när auktionsplattformen begär detta enligt artikel 20.5 d.

Artikel 20

Inlämnande och behandling av ansökningar om tillstånd att lägga bud

1.   Personer som är behöriga enligt artikel 18.1 eller 18.2 ska, innan de lägger sitt första bud direkt genom en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt, ansöka om tillstånd att lägga bud hos den berörda auktionsplattformen.

När en auktionsplattform organiserar en andrahandsmarknad ska medlemmar eller deltagare i den andrahandsmarknad som organiseras av den berörda auktionsplattformen som uppfyller kraven i artikel 19.1 få tillstånd att lägga bud utan att ansöka enligt första stycket i den här punkten.

2.   En ansökan om tillstånd att lägga bud enligt punkt 1 ska göras genom att fylla i en elektronisk ansökan som finns tillgänglig på Internet. Den elektroniska ansökan och tillgången till den via Internet ska tillhandahållas och upprätthållas av den berörda auktionsplattformen.

3.   Till ansökan om tillstånd att lägga bud ska bifogas bestyrkta kopior av alla styrkande handlingar som krävs av auktionsplattformen för att visa att den sökande uppfyller kraven i artikel 19.2 och 19.3. En ansökan om tillstånd att lägga bud ska åtminstone innehålla de uppgifter som anges i bilaga II.

4.   En ansökan om tillstånd att lägga bud ska tillsammans med styrkande handlingar på begäran göras tillgänglig för kontroll av auktionsövervakaren, av de behöriga nationella rättsvårdande myndigheterna i en medlemsstat som genomför en utredning som avses i artikel 62.3 e och av alla behöriga unionsorgan som deltar i gränsöverskridande utredningar.

5.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt får avslå en ansökan om tillstånd att lägga bud i deras auktioner om den sökande vägrar något av följande:

a)

Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om ytterligare information om eller förtydliganden av eller bevis för inlämnad information.

b)

Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om att få intervjua någon av den sökandes tjänstemän i den sökandes affärslokaler eller någon annanstans.

c)

Att tillåta utredningar eller kontroller begärda av auktionsplattformen, inklusive besök eller kontroller på plats i den sökandes affärslokaler.

d)

Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om information som krävs från en sökande, en sökandes kunder eller kundernas kunder i enlighet med artikel 18.4 för att kontrollera att kraven i artikel 19.3 är uppfyllda.

e)

Att tillmötesgå en begäran från auktionsplattformen om information som krävs för att kontrollera att kraven i artikel 19.2 är uppfyllda.

6.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vidta de åtgärder som anges i artikel 13.4 i direktiv 2005/60/EG i fråga om sina transaktioner eller affärsförbindelser med personer i politiskt utsatt ställning, oberoende av deras bosättningsland.

7.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska kräva att den som ansöker om tillstånd att lägga bud i auktionsplattformens auktioner säkerställer att den sökandes kunder tillmötesgår varje begäran som görs enligt punkt 5 och att eventuella kunder till den sökandes kunder enligt artikel 18.4 gör detsamma.

8.   En ansökan om tillstånd ska anses ha dragits tillbaka om den sökande inte lämnar in information begärd av en auktionsplattform inom en rimlig tidsperiod som anges i en begäran om information gjord enligt punkt 5 a, d eller e från den berörda auktionsplattformen, som inte får vara kortare än fem handelsdagar från datumet för begäran om information, eller inte svarar, samtycker till eller samarbetar under en intervju, utredning eller kontroll enligt punkt 5 b eller c.

9.   En sökande får inte lämna falsk eller missvisande information till en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt. En sökande ska ge den berörda auktionsplattformen fullständig, uppriktig och snabb information om eventuella förändringar i den sökandes förhållanden som kan påverka dennes ansökan om tillstånd att lägga bud i den berörda auktionsplattformens auktioner eller eventuella tillstånd att lägga bud som redan har beviljats den sökande.

10.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska fatta beslut om en ansökan som den har fått in och ska meddela sitt beslut till den sökande.

Den berörda auktionsplattformen får

a)

bevilja ovillkorat tillträde till auktionerna under en period som inte får vara längre än den period under vilken auktionsplattformens förordnande gäller, inklusive en eventuell förlängning eller förnyelse av detta förordnande,

b)

bevilja villkorat tillträde till auktionerna under en period som inte får vara längre än den period under vilken auktionsplattformens förordnande gäller, under förutsättning att de angivna villkoren uppfylls på ett angivet datum, vilket ska kontrolleras i vederbörlig ordning av den berörda auktionsplattformen,

c)

vägra att bevilja tillstånd att lägga bud.

Artikel 21

Avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av tillstånd att lägga bud

1.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vägra att bevilja tillstånd att lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva redan beviljade tillstånd för personer som

a)

inte är eller inte längre är behöriga att ansöka om tillstånd att lägga bud enligt artikel 18.1 eller 18.2,

b)

inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven i artiklarna 18, 19 och 20,

c)

uppsåtligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot denna förordning, villkoren för tillståndet att lägga bud i den berörda auktionsplattformens auktioner eller några andra instruktioner eller avtal i samband med dessa auktioner.

2.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska vägra att bevilja tillstånd att lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva redan beviljade tillstånd att lägga bud om den misstänker penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk i samband med en sökande, under förutsättning att det inte är troligt att avslaget, indragningen eller det tillfälliga upphävandet skulle försvåra de behöriga nationella myndigheternas arbete för att söka eller gripa dem som begår sådan verksamhet.

I ett sådant fall ska den berörda auktionsplattformen lämna en rapport till den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i direktiv 2005/60/EG i enlighet med artikel 55.2 i denna förordning.

3.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt får vägra att bevilja tillstånd att lägga bud i dess auktioner, dra in eller tillfälligt upphäva redan beviljade tillstånd för personer som

a)

av oaktsamhet bryter mot denna förordning, villkoren för tillståndet att lägga bud i den berörda auktionsplattformens auktioner eller några andra instruktioner eller avtal i samband med dessa auktioner,

b)

i övrigt har uppträtt på ett sätt som inverkar menligt på ett ordnat och effektivt genomförande av en auktion,

c)

avses i artikel 18.1 b eller c eller artikel 18.2 och inte har lagt bud i några auktioner under de föregående 220 handelsdagarna.

4.   Personer som avses i punkt 3 ska meddelas beslutet om avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av tillståndet och ges möjlighet att inom en i beslutet om avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av tillståndet fastställd lämplig tidsfrist lämna ett skriftligt svar.

Efter att ha tagit del av personens skriftliga svar ska den berörda auktionsplattformen om det är befogat

a)

bevilja ett tillstånd eller återställa tillståndet från och med ett angivet datum,

b)

bevilja ett villkorat tillstånd eller villkorat återställa tillståndet, under förutsättning att angivna villkor uppfylls senast ett angivet datum, vilket ska kontrolleras i vederbörlig ordning av den berörda auktionsplattformen,

c)

bekräfta beslutet om avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av tillståndet med verkan från och med ett angivet datum.

Auktionsplattformen ska meddela personen i fråga sitt beslut.

5.   Personer vars tillstånd dras in eller tillfälligt upphävs enligt punkterna 1, 2 eller 3 ska vidta rimliga åtgärder för att dra sig ur auktionerna

a)

under ordnade former,

b)

på ett sätt som inte skadar deras kunders intressen eller inkräktar på auktionernas effektiva funktion,

c)

på ett sätt som inte påverkar deras skyldigheter att uppfylla eventuella betalningsvillkor, villkor för tillstånd att lägga bud i auktionerna eller andra instruktioner eller avtal i samband med dessa auktioner,

d)

på ett sätt som inte äventyrar deras skyldigheter i fråga om skydd för konfidentiell information enligt artikel 19.3 b ii som ska fortsätta att gälla i 20 år efter det att de har dragit sig ur auktionerna.

Det ska i det beslut om avslag, indragning eller tillfälligt upphävande av tillstånd som avses i punkterna 1, 2 och 3 anges vilka eventuella åtgärder som krävs för att efterleva den här punkten, och auktionsplattformen ska kontrollera att dessa åtgärder efterlevs.

KAPITEL V

FÖRORDNANDE AV AUKTIONSFÖRRÄTTAREN OCH DENNES UPPGIFTER

Artikel 22

Förordnande av auktionsförrättaren

1.   Varje medlemsstat ska förordna en auktionsförrättare. Ingen medlemsstat får auktionera ut utsläppsrätter utan att förordna en auktionsförrättare. Mer än en medlemsstat får förordna samma auktionsförrättare.

2.   Auktionsförrättaren ska förordnas av den förordnande medlemsstaten i god tid innan auktionerna inleds för att ingå och genomföra de nödvändiga arrangemangen med den auktionsplattform som förordnats eller ska förordnas av den medlemsstaten, inklusive varje clearingsystem och avvecklingssystem som är kopplade till den, för att möjliggöra för auktionsförrättaren att auktionera ut utsläppsrätter för den förordnande medlemsstatens räkning på ömsesidigt överenskomna villkor.

3.   För medlemsstater som inte deltar i de gemensamma åtgärder som avses i artikel 26 ska auktionsförrättaren förordnas av den förordnande medlemsstaten i god tid innan auktionerna inleds på de auktionsplattformar som förordnats enligt artikel 26.1 och 26.2 för att ingå och genomföra de nödvändiga arrangemangen med dessa auktionsplattformar, inklusive varje clearingsystem och avvecklingssystem som är kopplade till dem, för att möjliggöra för auktionsförrättaren att auktionera ut utsläppsrätter för den förordnande medlemsstatens räkning på ömsesidigt överenskomna villkor, i enlighet med artikel 30.7 andra stycket och artikel 30.8 första stycket.

4.   Medlemsstaterna ska avstå från att röja insiderinformation i den mening som avses i artikel 3 led 29 och artikel 37 a för någon person som arbetar för en auktionsförrättare.

I händelse av obehörigt röjande av insiderinformation till personer som arbetar för auktionsförrättaren, ska villkoren för förordnande av auktionsförrättaren ange lämpliga åtgärder för att personer till vilka obehörigt röjande har skett ska avlägsnas från auktionen.

Andra stycket i denna punkt ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 11–16 i direktiv 2003/6/EG och artikel 43 i denna förordning på varje överträdelse av förbudet i första stycket i denna punkt.

5.   De utsläppsrätter som ska auktioneras ut för en medlemsstats räkning får inte ingå i auktionerna innan en auktionsförrättare har förordnats och innan de arrangemang som avses i punkt 2 har ingåtts och genomförts.

6.   Punkt 5 ska inte påverka rättsliga konsekvenser som uppstår enligt unionsrätten till följd av att en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter enligt punkterna 1–4.

7.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om auktionsförrättarens identitet och dennes kontaktuppgifter.

Auktionsförrättarens identitet och kontaktuppgifter ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 23

Auktionsförrättarens uppgifter

Auktionsförrättaren ska

a)

auktionera ut den volym utsläppsrätter som ska auktioneras ut av varje medlemsstat som har förordnat förrättaren,

b)

ta emot de auktionsintäkter som tillfaller varje medlemsstat som har förordnat förrättaren,

c)

fördela de auktionsintäkter som tillfaller varje medlemsstat som har förordnat förrättaren.

KAPITEL VI

FÖRORDNANDE AV AUKTIONSÖVERVAKAREN OCH DENNES UPPGIFTER

Artikel 24

Auktionsövervakaren

1.   Alla auktionsprocesser ska övervakas av samma auktionsövervakare.

2.   Alla medlemsstater ska förordna en auktionsövervakare efter ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissionen och medlemsstaterna som genomförs enligt artikel 91.1 tredje stycket i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och artikel 125c i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

3.   Auktionsövervakaren ska förordnas för högst fem år.

Minst tre månader innan auktionsövervakarens förordnande löper ut eller avslutas ska en efterträdare förordnas enligt punkt 2.

4.   Auktionsövervakarens identitet och kontaktuppgifter ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 25

Auktionsövervakarens uppgifter

1.   Auktionsövervakaren ska övervaka varje auktion och på medlemsstaternas vägnar rapportera till kommissionen och de berörda medlemsstaterna om det korrekta genomförandet av de auktioner som genomförts under den föregående månaden, inom den tidsfrist som anges i artikel 10.4 fjärde stycket i direktiv 2003/87/EG, i enlighet med det stycket, framför allt i fråga om

a)

rättvist och öppet tillträde,

b)

insyn,

c)

prisbildning,

d)

tekniska och operativa aspekter.

2.   Auktionsövervakaren ska överlämna en konsoliderad årsrapport till medlemsstaterna och kommissionen, vilken ska innehålla

a)

de uppgifter som anges i punkt 1 både för varje enskild auktion och samlat för varje auktionsplattform,

b)

eventuella avsteg från avtalet om förordnande av en auktionsplattform,

c)

eventuella bevis för konkurrensbegränsande beteende eller marknadsmissbruk,

d)

auktionernas påverkan på marknadspositionen för auktionsplattformar på andrahandsmarknaden, i förekommande fall,

e)

förhållandet mellan de auktionsprocesser som behandlas i den konsoliderade rapporten och mellan dem och andrahandsmarknadens funktion enligt artikel 10.5 i direktiv 2003/87/EG,

f)

uppgifter om hur många, vilken typ av och status för klagomål som har lämnats enligt artikel 59.4 och om alla andra klagomål som har lämnats till de nationella behöriga tillsynsmyndigheterna för kreditinstitut och värdepappersföretag,

g)

uppgifter om eventuell uppföljning som gjorts av rapporter lämnade av auktionsövervakaren enligt punkterna 3, 4 och 5,

h)

eventuella rekommendationer som bedöms vara lämpliga för att förbättra någon av auktionsprocesserna eller för att göra en översyn av

i)

denna förordning inklusive den översyn som avses i artikel 33,

ii)

den kommissionsförordning som antas i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG,

iii)

direktiv 2003/87/EG inklusive den översyn av koldioxidmarknadens funktion som anges i artiklarna 10.5 och 12.1a i det direktivet.

3.   Auktionsövervakaren får på begäran av kommissionen och en eller flera medlemsstater eller om så krävs enligt punkt 5 då och då lämna rapporter om specifika frågor avseende auktionsprocesserna, när detta är nödvändigt för att ta upp den aktuella frågan före inlämnande av de rapporter som avses i punkt 1 eller 2. I annat fall får auktionsövervakaren rapportera om sådana frågor i de rapporter som avses i punkt 1 eller 2.

4.   En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26 i denna förordning, utan väljer att förordna sin egen auktionsplattform enligt artikel 30.1 och 30.2 i denna förordning, får begära att auktionsövervakaren förser medlemsstaterna, kommissionen och den berörda auktionsplattformen med en teknisk rapport om förmågan hos den auktionsplattform medlemsstaten föreslår, eller har för avsikt att föreslå, att genomföra auktionsprocesserna i enlighet med kraven i denna förordning och i överensstämmelse med målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG.

I rapporten ska auktionsövervakaren tydligt ange vilka delar av auktionsprocessen som uppfyller kraven i första stycket och vilka som inte gör det. Den ska innehålla tydliga rekommendationer om vidare utveckling eller förbättring av auktionsprocessen om det är lämpligt, med förslag om en specifik tidsplan för genomförande av rekommendationerna.

5.   Om den auktionsprocess som genomförs av auktionsplattformen strider mot denna förordning eller är oförenlig med målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG, eller på begäran av kommissionen i fall där den misstänker en sådan överträdelse, ska auktionsövervakaren omedelbart rapportera detta till medlemsstaterna, kommissionen och den berörda auktionsplattformen.

Rapporten ska tydligt ange typen av överträdelse eller oförenlighet. Den ska innehålla tydliga rekommendationer för att avhjälpa situationen, med förslag om en specifik tidsplan för genomförande av rekommendationerna. Rapporten får om det är lämpligt innehålla en rekommendation om att avstänga den berörda auktionsplattformen. Auktionsövervakaren ska löpande se över sin rapport enligt denna punkt och varje kvartal lämna en uppdaterad rapport till medlemsstaterna, kommissionen och den berörda auktionsplattformen.

6.   Alla yttranden som auktionsövervakaren avger enligt artiklarna 7.7 eller 8.3 i denna förordning ska ingå i auktionsövervakarens uppgifter enligt denna artikel.

7.   De rapporter och yttranden som anges i denna artikel ska utarbetas i ett begripligt, standardiserat och lättillgängligt format som ska fastställas i avtalet om förordnande av auktionsövervakaren.

KAPITEL VII

FÖRORDNANDE AV EN AUKTIONSPLATTFORM AV MEDLEMSSTATER SOM DELTAR I EN GEMENSAM ÅTGÄRD TILLSAMMANS MED KOMMISSIONEN SAMT AUKTIONSPLATTFORMENS UPPGIFTER

Artikel 26

Förordnande av en auktionsplattform genom en gemensam åtgärd mellan medlemsstaterna och kommissionen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 ska medlemsstaterna förordna en auktionsplattform för auktionering av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt i enlighet med ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissionen och de medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 ska medlemsstaterna förordna en eller två auktionsplattformar för auktionering av futurekontrakt eller forwardkontrakt, under förutsättning att dessa auktionsprodukter förtecknas i bilaga I, i enlighet med ett gemensamt upphandlingsförfarande mellan kommissionen och de medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden.

3.   Det gemensamma upphandlingsförfarande som avses i punkterna 1 och 2 ska genomföras enligt artikel 91.1 tredje stycket i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och artikel 125c i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

4.   De auktionsplattformar som avses i punkterna 1 och 2 ska förordnas för en period av högst fem år.

5.   Identiteten och kontaktuppgifterna för de auktionsplattformar som avses i punkterna 1 och 2 ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

6.   Alla medlemsstater som ansluter sig till de gemensamma åtgärderna enligt punkterna 1 och 2 efter det att det avtal om gemensamt upphandlingsförfarande som ingåtts mellan de deltagande medlemsstaterna och kommissionen har trätt i kraft ska godta de villkor som beslutats av medlemsstaterna och kommissionen i avtalet om gemensamt upphandlingsförfarande samt eventuella beslut som redan antagits inom ramen för det avtalet.

Varje medlemsstat som i enlighet med artikel 30.4 beslutar att inte delta i den gemensamma åtgärden utan i stället förordna sin egen auktionsplattform får beviljas observatörsstatus på villkor som beslutas i det gemensamma upphandlingsavtalet mellan de medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden och kommissionen, om inte annat följer av gällande regler för offentlig upphandling.

Artikel 27

Uppgifter för den auktionsplattform som förordnas enligt artikel 26.1

1.   Den auktionsplattform som förordnas enligt artikel 26.1 ska tillhandahålla medlemsstaterna följande tjänster som beskrivs mer utförligt i avtalet om förordnande av auktionsplattformen:

a)

Ge tillträde till auktionerna i enlighet med artiklarna 15–21, inklusive att tillhandahålla och underhålla de Internetbaserade elektroniska gränssnitt och den webbplats som krävs.

b)

Genomföra auktionerna i enlighet med artiklarna 4–7.

c)

Administrera auktionskalendern i enlighet med artiklarna 8–14.

d)

Tillkännage och meddela resultatet av en auktion i enlighet med artikel 61.

e)

Tillhandahålla eller genom underleverantörer säkerställa tillhandahållandet av det clearingsystem eller avvecklingssystem som krävs för att

i)

hantera betalningar från vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare och fördela intäkterna från auktionerna till auktionsförrättaren enligt artiklarna 44 och 45,

ii)

leverera de auktionerade utsläppsrätterna till de vinnande budgivarna eller senare rättsinnehavare i enlighet med artiklarna 46, 47 och 48,

iii)

hantera säkerheter, inbegripet eventuella marginalsäkerheter, som ställs av auktionsförrättaren eller budgivarna, i enlighet med artiklarna 49 och 50.

f)

Ge auktionsövervakaren all information om genomförandet av auktionerna som auktionsövervakaren behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt artikel 53.

g)

Övervaka auktionerna, anmäla misstankar om penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder eller sanktioner, inbegripet att tillhandahålla en mekanism för tvistlösning utanför domstol, i enlighet med artiklarna 44–59 och 64.1.

2.   Auktionsplattformen ska vara kopplad till minst ett clearingsystem eller avvecklingssystem minst 20 handelsdagar innan den första budgivningsperioden inleds av den auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1.

Artikel 28

Uppgifter för den auktionsplattform som förordnas enligt artikel 26.2

1.   En auktionsplattform som förordnas enligt artikel 26.2 ska tillhandahålla medlemsstaterna följande tjänster:

a)

Ge tillträde till auktionerna i enlighet med de bestämmelser som gäller på andrahandsmarknaden, organiserad av auktionsplattformen, med de ändringar som görs i det avtal genom vilket auktionsplattformen förordnas.

b)

Genomföra auktionerna i enlighet med artiklarna 4–7.

c)

Administrera auktionskalendern i enlighet med artiklarna 8–14.

d)

Tillkännage och meddela resultatet av en auktion i enlighet med artikel 61.

e)

I enlighet med de bestämmelser som gäller på den andrahandsmarknad som organiseras av auktionsplattformen, med undantag för att artikel 40 ska gälla under alla omständigheter, med de ändringar som görs i det avtal genom vilket auktionsplattformen förordnas, tillhandahålla det clearingsystem eller avvecklingssystem som krävs för att

i)

hantera betalningar från budgivare eller senare rättsinnehavare och fördela intäkterna från auktionerna till auktionsförrättaren,

ii)

leverera de auktionerade utsläppsrätterna till de vinnande budgivarna eller senare rättsinnehavare,

iii)

hantera säkerheter, inbegripet eventuella marginalsäkerheter, som ställs av auktionsförrättaren eller budgivarna.

f)

Ge auktionsövervakaren all information om genomförandet av auktionerna som auktionsövervakaren behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt artikel 53.

g)

Övervaka auktionerna, anmäla misstankar om penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder eller sanktioner, inbegripet att tillhandahålla en mekanism för tvistlösning utanför domstol, i enlighet med de bestämmelser som gäller på den andrahandsmarknad som organiseras av auktionsplattformen, med de ändringar som görs i det avtal genom vilket auktionsplattformen förordnas.

2.   Den berörda auktionsplattformen ska vara kopplad till minst ett clearingsystem eller avvecklingssystem minst 20 handelsdagar innan den första budgivningsperioden inleds av den auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.2.

3.   Artiklarna 16.2, 16.3, 17, 19, 20, 21, 54, 55, 56, 60.3, 63.4 och 64 ska inte tillämpas på de auktioner som genomförs av en auktionsplattform som auktionerar ut futurekontrakt eller forwardkontrakt.

Artikel 29

Tjänster som de auktionsplattformar som förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2 ska tillhandahålla kommissionen

Auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 ska tillhandahålla tekniska stödtjänster till kommissionen för dess arbete med

a)

komplettering av bilaga I och eventuell samordning av auktionskalendern till bilaga III,

b)

alla yttranden som kommissionen avger enligt denna förordning,

c)

alla yttranden eller rapporter som lämnas av auktionsövervakaren om hur de auktionsplattformar som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 fungerar,

d)

rapporter eller förslag från kommissionen i enlighet med artiklarna 10.5 och 12.1a i direktiv 2003/87/EG,

e)

ändringar av denna förordning eller direktiv 2003/87/EG som påverkar koldioxidmarknadens funktion, inbegripet genomförandet av auktionerna,

f)

varje översyn av denna förordning, direktiv 2003/87/EG eller den kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i det direktivet, som påverkar koldioxidmarknadens funktion, inbegripet genomförandet av auktionerna,

g)

varje annan gemensam åtgärd som berör koldioxidmarknadens funktion, inbegripet genomförandet av auktioner som har överenskommits mellan kommissionen och de medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden.

KAPITEL VIII

FÖRORDNANDE AV AUKTIONSPLATTFORMAR AV MEDLEMSSTATER SOM VÄLJER ATT HA EN EGEN AUKTIONSPLATTFORM SAMT DESSA AUKTIONSPLATTFORMARS UPPGIFTER

Artikel 30

Förordnande av en annan auktionsplattform än en som förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2

1.   En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26 i denna förordning får förordna en egen auktionsplattform för auktionering av sin andel av den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i form av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

2.   En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26 i denna förordning får förordna en egen auktionsplattform för auktionering av sin andel av den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i form av futurekontrakt eller forwardkontrakt, under förutsättning att dessa produkter förtecknas i bilaga I till denna förordning.

3.   Medlemsstater som inte deltar i den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26 får förordna samma auktionsplattform eller separata auktionsplattformar för auktionering av futurekontrakt eller forwardkontrakt respektive 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

4.   En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26 ska underrätta kommissionen om sitt beslut att inte delta i den gemensamma åtgärden utan i stället förordna en egen auktionsplattform enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande.

5.   En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26 ska välja en egen auktionsplattform förordnad enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel på grundval av ett urvalsförfarande som är förenligt med unionens och nationell upphandlingslagstiftning om en upphandling krävs enligt antingen unionens eller nationell upphandlingslagstiftning. Urvalsförfarandet ska omfattas av alla tillämpliga korrigerande åtgärder och verkställighetsförfaranden enligt unionens eller nationell lagstiftning.

De auktionsplattformar som avses i punkterna 1 och 2 ska förordnas för en period av högst tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare högst två år.

Förordnandet av de auktionsplattformar som avses i punkterna 1 och 2 ska villkoras av att den berörda auktionsplattformen förtecknas i bilaga III i enlighet med punkt 7. Förordnandet får inte träda i kraft förrän förteckningen av den berörda auktionsplattformen i bilaga III i enlighet med punkt 7 har trätt i kraft.

6.   Varje medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som avses i artikel 26, utan väljer att förordna sin egen auktionsplattform enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel, ska förse kommissionen med en fullständig anmälan som ska innehålla samtliga följande uppgifter:

a)

Identiteten på den auktionsplattform som medlemsstaten föreslår att förordna, med uppgift om huruvida samma auktionsplattform eller separata auktionsplattformar ska auktionera ut futurekontrakt eller forwardkontrakt respektive 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

b)

De närmare operativa bestämmelser som skulle reglera den auktionsprocess som ska genomföras av den eller de auktionsplattformar som medlemsstaten föreslår att förordna, inklusive avtalsbestämmelserna om förordnande av den berörda auktionsplattformen och varje clearingsystem och avvecklingssystem som är kopplade till den föreslagna auktionsplattformen, med angivelse av villkor och bestämmelser som styr avgifters struktur och nivå, hantering av säkerheter, betalning och leverans.

c)

Föreslagna budgivningsperioder, enskilda volymer, auktionsdatum med angivelse av relevanta allmänna helgdagar, samt auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för de utsläppsrätter som ska auktioneras ut i enskilda auktioner under ett visst kalenderår samt all annan information som kommissionen behöver för att avgöra om den föreslagna auktionskalendern är förenlig med auktionskalendern för de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 och med andra auktionskalendrar som föreslagits av andra medlemsstater som inte deltar i den gemensamma åtgärd som anges i artikel 26 utan väljer att förordna sina egna auktionsplattformar.

d)

De närmare regler och villkor för granskning och övervakning av auktionerna som ska gälla för medlemsstatens föreslagna plattform enligt artikel 35.4, 35.5 och 35.6 samt närmare regler för skydd mot penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk, inklusive eventuella korrigerande åtgärder eller sanktioner.

e)

De närmare åtgärder som införs för att följa artiklarna 22.4 och 34 i fråga om förordnande av auktionsförrättaren.

Anmälan ska visa förenlighet med bestämmelserna i denna förordning och överensstämmelse med målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG.

En anmälande medlemsstat får ändra sin ursprungliga anmälan före det förtecknande som avses i punkt 7.

Varje anmälande medlemsstat ska lägga fram sin ursprungliga och ändrade anmälan för den kommitté som avses i artikel 23.1 i direktiv 2003/87/EG.

7.   Andra auktionsplattformar än de som förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2, de medlemsstater som förordnar dem, deras förordnandetid och alla tillämpliga villkor eller skyldigheter ska anges i bilaga III om kraven i denna förordning och målen i artikel 10.4 i direktiv 2003/87/EG är uppfyllda. Kommissionen och den kommitté som avses i artikel 23.1 i direktiv 2003/87/EG ska agera enbart på grundval av dessa krav och mål och ska ta full hänsyn till rapporter som lämnas av auktionsövervakaren i enlighet med artikel 25.4 i denna förordning.

Om upptagning i förteckningen enligt första stycket inte har gjorts, ska en medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som anges i artikel 26, utan väljer att förordna en egen auktionsplattform enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln, använda de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 för att auktionera ut sin andel av de utsläppsrätter som annars skulle ha auktionerats ut på den auktionsplattform som ska förordnas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel under tremånadersperioden efter ikraftträdandet av förteckningen enligt första stycket.

8.   En medlemsstat som inte deltar i den gemensamma åtgärd som anges i artikel 26, utan väljer att förordna sin egen auktionsplattform enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel, får ansluta sig till den gemensamma åtgärd som anges i artikel 26, i enlighet med artikel 26.6.

Den volym utsläppsrätter som enligt planen skulle ha auktionerats ut av en annan auktionsplattform än de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 ska fördelas jämnt över de auktioner som genomförs av den berörda auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2.

Artikel 31

Uppgifter för andra auktionsplattformar än de auktionsplattformar som förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2

1.   En auktionsplattform som förordnas enligt artikel 30.1 ska fullgöra samma uppgifter som den auktionsplattform som förordnas enligt artikel 26.1, i enlighet med artikel 27, med undantag för artikel 27.1 c om auktionskalendern som inte ska tillämpas.

2.   En auktionsplattform som förordnas enligt artikel 30.2 ska fullgöra samma uppgifter som de auktionsplattformar som förordnas enligt artikel 26.2, i enlighet med artikel 28, med undantag för artikel 28.1 c om auktionskalendern som inte ska tillämpas.

3.   De bestämmelser om auktionskalendern som anges i artiklarna 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 12, 14 och 32 ska tillämpas på de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2.

Artikel 32

Auktionskalender för andra auktionsplattformar än de auktionsplattformar som förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2

1.   Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som auktioneras ut i enskilda auktioner som genomförs av en auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 i denna förordning ska vara högst 20 miljoner utsläppsrätter och minst 10 miljoner utsläppsrätter, utom när den totala volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut av den förordnande medlemsstaten är mindre än 10 miljoner för ett visst kalenderår, då utsläppsrätterna ska auktioneras ut i en enda auktion per kalenderår.

2.   Den volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG som auktioneras ut i enskilda auktioner som genomförs av en auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 i denna förordning ska vara högst 5 miljoner utsläppsrätter och minst 2,5 miljoner utsläppsrätter, utom när den totala volym utsläppsrätter som omfattas av kapitel II i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut av den förordnande medlemsstaten är mindre än 2,5 miljoner för ett visst kalenderår, då utsläppsrätterna ska auktioneras ut i en enda auktion per kalenderår.

3.   Den totala volym utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III i direktiv 2003/87/EG som ska auktioneras ut av samtliga auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 i denna förordning, ska fördelas jämnt över varje enskilt år, med undantag för att den volym som auktioneras ut i auktioner i augusti varje år, vilka ska vara hälften så stora som de volymer som auktioneras ut under årets övriga månader.

4.   De auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 i denna förordning ska, efter att ha samrått med kommissionen och fått kommissionens yttrande, senast den 31 mars året innan eller så snart därefter det är praktiskt möjligt fastställa och offentliggöra budgivningsperioder, enskilda volymer och auktionsdatum, samt auktionsprodukt, betalnings- och leveransdatum för de utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III i direktiv 2003/87/EG och som ska auktioneras ut i enskilda auktioner varje år, efter det att fastställande och offentliggörande enligt artiklarna 11.1 och 13.1 i denna förordning har gjorts av de auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 och 26.2 i denna förordning. De berörda auktionsplattformarna ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

De offentliggjorda kalendrar som avses i första stycket ska uppfylla alla tillämpliga villkor eller skyldigheter i bilaga III.

5.   När en auktion som genomförs av en auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 ställs in av auktionsplattformen i enlighet med artiklarna 7.5, 7.6 eller 9, ska den auktionerade volymen fördelas jämnt över de nästföljande fyra auktioner som är planerade för samma auktionsplattform eller, om den berörda auktionsplattformen genomför mindre än fyra auktioner under ett visst kalenderår, över de nästföljande två auktioner som är planerade för samma auktionsplattform.

Artikel 33

Översyn av denna förordning

Efter det att auktionsövervakaren har lämnat den konsoliderade årsrapporten i enlighet med artikel 25.2, vilken ska lämnas senast den 31 december 2014, ska kommissionen se över de arrangemang som anges i denna förordning, inklusive hanteringen av alla auktionsprocesser.

Översynen ska analysera de erfarenheter som gjorts när det gäller samspelet mellan de auktionsplattformar som förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2 och de som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 och när det gäller samspelet mellan auktionerna och andrahandsmarknaden.

Översynen ska genomföras i samråd med medlemsstaterna och berörda parter.

Kommissionen kan lägga fram de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att hantera eventuell snedvridning av eller brister i den inre marknaden eller koldioxidmarknaden till följd av arrangemangen i denna förordning, med beaktande av översynens resultat, för att sådana åtgärder ska kunna träda i kraft senast den 31 december 2016.

KAPITEL IX

KRAV FÖR FÖRORDNANDE AV AUKTIONSFÖRRÄTTARE, AUKTIONSÖVERVAKARE OCH AUKTIONSPLATTFORMAR

Artikel 34

Krav för förordnande av auktionsförrättare och auktionsövervakare

1.   När medlemsstaterna förordnar auktionsförrättare och auktionsövervakaren ska de ta hänsyn till i vilken omfattning kandidaterna

a)

uppvisar minst risk för intressekonflikter eller marknadsmissbruk med hänsyn till

i)

verksamheter på andrahandsmarknaden,

ii)

interna processer och förfaranden för att minska risken för intressekonflikter eller marknadsmissbruk,

b)

har förmåga att fullgöra auktionsförrättarens eller auktionsövervakares uppgifter i rätt tid och i enlighet med högsta yrkes- och kvalitetsstandard.

2.   Förordnandet av auktionsförrättaren ska villkoras av att de arrangemang som avses i artikel 22.2 och 22.3 ingås mellan auktionsförrättaren och den berörda auktionsplattformen.

Artikel 35

Krav för förordnande av auktionsplattformar

1.   Auktioner får endast genomföras på en auktionsplattform som har godkänts som en reglerad marknad enligt punkt 5 av de behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 4 andra stycket.

2.   Alla auktionsplattformar som förordnas enligt denna förordning för auktionering av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska tillåtas att, utan ytterligare rättsliga eller administrativa krav från medlemsstaterna, vidta lämpliga åtgärder för att underlätta för budgivare som avses i artikel 18.1 och 18.2 att få tillträde till och delta i auktioner.

3.   När medlemsstaterna förordnar en auktionsplattform ska de ta hänsyn till i vilken omfattning kandidaterna kan visa att de uppfyller alla följande kriterier, nämligen

a)

säkerställer respekt för principen om icke-diskriminering, såväl rättsligt som i praktiken,

b)

ger obegränsat, rättvist och lika tillträde till auktionerna för små och medelstora företag som omfattas av unionens system och tillträde till auktionerna för små utsläppare,

c)

säkerställer kostnadseffektivitet och undviker onödiga administrativa bördor,

d)

har en kraftfull auktionsövervakning, anmäler misstankar om penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk och hanterar eventuella korrigerande åtgärder eller sanktioner som krävs, inbegripet att tillhandahålla en mekanism för tvistlösning utanför domstol,

e)

undviker snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden inklusive koldioxidmarknaden,

f)

säkerställer att koldioxidmarknaden fungerar väl, inklusive genomförandet av auktionerna,

g)

är kopplade till ett eller flera clearingsystem eller avvecklingssystem,

h)

har tillräckliga bestämmelser om att en auktionsplattform måste lämna över alla materiella och immateriella tillgångar som krävs för en efterföljande auktionsplattforms genomförande av auktionerna.

4.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska inte förordnas förrän den medlemsstat där den reglerade kandidatmarknaden och dess marknadsplatsoperatör är etablerade i god tid, och under alla omständigheter innan den första budgivningsperioden inleds, har sett till att de nationella genomförandeåtgärderna för avdelning III i direktiv 2004/39/EG i relevant utsträckning tillämpas på auktioneringen av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska inte förordnas förrän den medlemsstat där den reglerade kandidatmarknaden och dess marknadsplatsoperatör är etablerade i god tid, och under alla omständigheter innan den första budgivningsperioden inleds, har sett till att de behöriga nationella myndigheterna i den medlemsstaten i relevant utsträckning kan auktorisera och övervaka dem i enlighet med de nationella genomförandeåtgärderna för avdelning IV i direktiv 2004/39/EG.

När den reglerade kandidatmarknaden och dess marknadsplatsoperatör inte är etablerade i samma medlemsstat ska första och andra styckena tillämpas både på den medlemsstat där den reglerade kandidatmarknaden är etablerad och på medlemsstaten där dess marknadsplatsoperatör är etablerad.

5.   De behöriga nationella myndigheterna i den medlemsstat som avses i punkt 4 andra stycket i denna artikel, som har utsetts enligt artikel 48.1 i direktiv 2004/39/EG, ska besluta om godkännande av en reglerad marknad enligt denna förordning under förutsättning att den reglerade marknaden och dess marknadsplatsoperatör följer bestämmelserna i avdelning III i direktiv 2004/39/EG, såsom de genomförts i nationell lagstiftning i den medlemsstat där de är etablerade enligt punkt 4 i denna artikel. Beslutet om godkännande ska fattas i enlighet med avdelning IV i direktiv 2004/39/EG, såsom den genomförts i nationell lagstiftning i den medlemsstat där de är etablerade enligt punkt 4 i denna artikel.

6.   De behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 5 i denna artikel ska upprätthålla en effektiv marknadstillsyn och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att de krav som avses i den punkten uppfylls. För detta ändamål ska de ha förmåga att direkt, eller med hjälp av andra behöriga nationella myndigheter som utsetts enligt artikel 48.1 i direktiv 2004/39/EG, utöva de befogenheter som anges i de nationella genomförandeåtgärderna för artikel 50 i det direktivet i fråga om den reglerade marknaden och dess marknadsplatsoperatör som avses i punkt 4 i denna artikel.

Medlemsstaten för varje behörig nationell myndighet avses i punkt 5 ska se till att de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 51 och 52 i direktiv 2004/39/EG tillämpas i fråga om de personer som är ansvariga för att inte ha fullgjort sina skyldigheter enligt avdelning III i direktiv 2004/39/EG, såsom de genomförts i nationell lagstiftning i den medlemsstat där de är etablerade enligt punkt 4 i denna artikel.

Vid tillämpningen av denna punkt ska nationella genomförandeåtgärder för artiklarna 56–62 i direktiv 2004/39/EG tillämpas på samarbete mellan behöriga nationella myndigheter i olika medlemsstater.

KAPITEL X

REGLER OM MARKNADSMISSBRUK SOM GÄLLER FÖR AUKTIONSPRODUKTER

Artikel 36

Regler om marknadsmissbruk som gäller för finansiella instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG

1.   Vid tillämpningen av denna förordning gäller att om 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt är finansiella instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG, ska det direktivet tillämpas på auktioneringen av de auktionsprodukterna.

2.   Om 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt inte är finansiella instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG ska bestämmelserna i artiklarna 37–43 i denna förordning tillämpas.

Artikel 37

Definitioner för regler om marknadsmissbruk som gäller för andra auktionsprodukter än finansiella instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG

Vid tillämpningen av artiklarna 38–43, som gäller för andra auktionsprodukter än finansiella instrument i den mening som avses i artikel 1.3 i direktiv 2003/6/EG, gäller följande definitioner:

a)

insiderinformation: icke offentliggjord information av specifik natur, som direkt eller indirekt hänför sig till en eller flera av auktionsprodukterna och som, om den offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på budpriserna.

För personer som har i uppdrag att utföra budläggning ska insiderinformation också avse information av specifik natur som meddelats av en kund om kundens förestående bud, som direkt eller indirekt hänför sig till en eller flera av auktionsprodukterna och som, om den offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på budpriserna.

b)

otillbörlig marknadspåverkan:

i)

bud, eller transaktioner eller order på andrahandsmarknaden

som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om efterfrågan eller pris på auktionsprodukterna, eller

som genom en persons agerande eller fleras samarbete låser fast ett auktionspris på auktionsprodukterna vid en onormal eller konstlad nivå,

utom i de fall då den person som lade budet, eller gjorde transaktionen eller lade ordern på andrahandsmarknaden, kan visa att skälen att lägga budet är legitima.

ii)

bud där falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer utnyttjas.

iii)

spridning genom medierna, inklusive Internet, eller på annat sätt av information som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om auktionsprodukterna, även spridning av rykten och falska eller vilseledande nyheter, om personen som spred informationen insåg eller borde ha insett att den var falsk eller vilseledande. När journalister verkar i sin yrkesroll ska spridning av sådan information bedömas med hänsyn till regler som är tillämpliga på deras yrke, såvida inte dessa personer direkt eller indirekt erhåller fördel eller vinning genom att sprida informationen i fråga.

Särskilt följande fall följer av den huvuddefinition som anges i första stycket b:

Att en person, eller flera personer i samarbete, verkar för att skapa sig en dominerande ställning när det gäller efterfrågan på en auktionsprodukt och detta får till följd att auktionspris fixeras, direkt eller indirekt, eller andra oskäliga transaktionsvillkor skapas.

Att köpa eller sälja utsläppsrätter eller relaterade derivat på andrahandsmarknaden före auktionen vilket får till följd att auktionspriset på auktionsprodukterna fixeras på en onormal eller konstlad nivå eller vilseleder budgivare som lägger bud i auktionerna.

Att lägga ett bud på en auktionsprodukt och utnyttja en tillfällig eller regelbunden tillgång till traditionella eller elektroniska medier genom att yttra sig om auktionsprodukten och därefter dra nytta av den påverkan dessa yttranden får på andra budpris på auktionsprodukten utan att samtidigt ha offentliggjort intressekonflikten på ett korrekt och effektivt sätt.

Artikel 38

Förbud mot insiderhandel

1.   Ingen person som avses i andra stycket och som förfogar över insiderinformation får utnyttja denna för att lägga, ändra eller dra tillbaka ett bud, för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, på en auktionsprodukt som informationen avser.

Första stycket ska tillämpas på varje person som förfogar över insiderinformation

a)

genom sin ställning i auktionsplattformens, auktionsförrättarens eller auktionsövervakarens administrations-, lednings- eller kontrollorgan, eller

b)

genom aktieinnehav i auktionsplattformen, auktionsförrättaren eller auktionsövervakaren, eller

c)

genom att ha tillgång till information i sin anställning, i sin verksamhet eller under sina åligganden, eller

d)

genom sin brottsliga verksamhet.

2.   Om en person som avses i punkt 1 är en juridisk person, ska förbudet i den punkten också gälla de fysiska personer som deltar i beslutet att lägga, ändra eller dra tillbaka budet för den juridiska personens räkning.

3.   Denna artikel ska inte tillämpas på inlämnande, ändring eller tillbakadragande av ett bud på en auktionsprodukt som görs för att uppfylla ett åtagande, när detta åtagande följer av ett avtal som ingåtts innan personen i fråga kom att förfoga över insiderinformation.

Artikel 39

Annan förbjuden användning av insiderinformation

Ingen person som omfattas av förbudet i artikel 38 får

a)

röja insiderinformation till någon annan person, utom i fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden,

b)

på grundval av insiderinformation föreslå eller förmå någon annan person att lägga, ändra eller dra tillbaka budet på auktionsprodukter som omfattas av informationen.

Artikel 40

Andra personer som omfattas av förbudet mot insiderhandel

Artiklarna 38 och 39 ska även tillämpas på varje person, utöver de personer som anges i de artiklarna, som har insiderinformation när denna person inser eller borde ha insett att det rör sig om insiderinformation.

Artikel 41

Förbud mot otillbörlig marknadspåverkan

Ingen person får bedriva otillbörlig marknadspåverkan.

Artikel 42

Särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk

1.   Auktionsplattformen, auktionsförrättaren och auktionsövervakaren ska var och en upprätta en förteckning över personer som arbetar för dem, antingen det föreligger ett anställningsförhållande eller inte, och som har tillgång till insiderinformation. Auktionsplattformen ska regelbundet uppdatera sin förteckning och översända den till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den är etablerad, närhelst så begärs. Auktionsförrättaren och auktionsövervakaren ska var och en regelbundet uppdatera sin förteckning och översända den till den behöriga nationella myndigheten i den medlemsstat där auktionsplattformen är etablerad och till auktionsförrättarens eller auktionsövervakarens etableringsmedlemsstat, i enlighet med kontraktet om förordnande av någon av dem, närhelst den behöriga nationella myndigheten begär det.

2.   Personer i ledande ställning hos auktionsplattformen, auktionsförrättaren eller auktionsövervakaren, och i tillämpliga fall dem närstående personer, ska till den behöriga nationella myndighet som avses i punkt 1 åtminstone rapportera bud som läggs, ändras eller dras tillbaka för egen räkning avseende auktionsprodukterna eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till auktionsprodukterna.

3.   Personer som tar fram eller sprider analyser om auktionsprodukter och personer som tar fram eller sprider annan information med rekommendationer eller förslag om investeringsstrategi avsedd för distributionskanaler eller för allmänheten, ska vidta rimliga försiktighetsmått för att säkerställa att informationen presenteras sakligt, och att de uppger vilka intressen de har eller anger intressekonflikter beträffande auktionsprodukterna.

4.   Auktionsplattformen ska anta strukturella bestämmelser som syftar till att förebygga och upptäcka otillbörlig marknadspåverkan.

5.   Varje person som avses i artikel 59.1 som har rimliga skäl att misstänka att en transaktion kan utgöra insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan ska utan dröjsmål meddela den behöriga nationella myndigheten i etableringsmedlemsstaten.

Artikel 43

Tillsyn och kontroll

1.   De behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 11 i direktiv 2003/6/EG ska upprätthålla effektiv marknadstillsyn och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna i artiklarna 37–42 i denna förordning följs.

2.   De behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 1 i denna artikel ska ha de befogenheter som föreskrivs i de nationella genomförandeåtgärderna för artikel 12 i direktiv 2003/6/EG.

3.   Medlemsstaterna ska se till att de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 14 och 15 i direktiv 2003/6/EG tillämpas i fråga om de personer som är ansvariga för att inte ha följt artiklarna 37–42 i denna förordning i samband med auktioner som genomförs inom deras territorium eller i annat land.

4.   Vid tillämpning av artiklarna 37–42 i denna förordning och punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska nationella genomförandeåtgärder för artikel 16 i direktiv 2003/6/EG tillämpas på samarbete mellan behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 1 i denna artikel.

KAPITEL XI

BETALNING OCH ÖVERFÖRING AV AUKTIONSINTÄKTERNA

Artikel 44

Betalning från vinnande budgivare och överföring av intäkterna till medlemsstaterna

1.   Varje vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare, inbegripet mellanhänder som agerar för deras räkning, ska betala den köpeskilling som budgivaren har meddelats enligt artikel 61.3 c för de utsläppsrätter som budgivaren har vunnit och meddelats enligt artikel 61.3 a genom att överföra eller arrangera överföringen av köpeskillingen via clearingsystemet eller avvecklingssystemet till auktionsförrättarens särskilda bankkonto i avräknade medel antingen innan eller senast vid leverans av utsläppsrätterna till budgivarens eller en senare rättsinnehavares särskilda depåkonto.

2.   En auktionsplattform, inklusive det eller de clearingsystem eller avvecklingssystem som är kopplade till den, ska överföra de betalningar som görs av budgivarna eller eventuella senare rättsinnehavare till följd av auktionering av utsläppsrätter som omfattas av kapitlen II och III i direktiv 2003/87/EG till de auktionsförrättare som auktionerade ut utsläppsrätterna i fråga.

3.   Betalning till auktionsförrättarna ska göras i euro eller i den förordnande medlemsstatens valuta om medlemsstaten inte ingår i euroområdet, enligt den berörda medlemsstatens eget val, oavsett i vilken valuta budgivarnas betalning görs, under förutsättning att det berörda clearingsystemet eller avvecklingssystemet kan hantera den nationella valutan i fråga.

Växelkursen ska vara den kurs som offentliggörs omedelbart efter budgivningsperiodens slut av en erkänd finansiell nyhetstjänst som anges i det avtal genom vilket den berörda auktionsplattformen förordnas.

Artikel 45

Konsekvenser av sena eller uteblivna betalningar

1.   Utsläppsrätter som en vinnande budgivare har meddelats enligt artikel 61.3 a ska levereras till den vinnande budgivaren eller senare rättsinnehavare endast om hela den köpeskilling som budgivaren meddelats enligt artikel 61.3 c har betalats till auktionsförrättaren enligt artikel 44.1.

2.   En vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare som inte har uppfyllt alla sina skyldigheter enligt punkt 1 i denna artikel senast på den förfallodag som har meddelats den vinnande budgivaren enligt artikel 61.3 d ska inte anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet.

3.   En budgivare som inte har fullgjort sin betalningsskyldighet får åläggas att betala något av följande, eller båda:

a)

Ränta för varje dag med början den dag då beloppet förföll till betalning enligt artikel 61.3 d och fram till och med den dag då betalningen görs, till den räntesats som anges i avtalet om förordnande av den berörda auktionsplattformen, beräknad på daglig basis.

b)

En straffavgift som ska tillfalla auktionsförrättaren minus eventuella avdrag för kostnader som clearingsystemet eller avvecklingssystemet gör.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 ska det ena av följande ske om en vinnande budgivare inte har fullgjort sin betalningsskyldighet:

a)

Den centrala motparten ska träda in för att ta emot leveransen av utsläppsrätterna och betala beloppet till auktionsförrättaren.

b)

Avvecklingsagenten ska använda säkerheter som ställts av budgivaren för att betala beloppet till auktionsförrättaren.

5.   Om avveckling inte sker ska utsläppsrätterna auktioneras ut vid de nästföljande två auktioner som är planerade för den berörda auktionsplattformen.

KAPITEL XII

LEVERANS AV DE AUKTIONERADE UTSLÄPPSRÄTTERNA

Artikel 46

Överföring av de auktionerade utsläppsrätterna

1.   Utsläppsrätter som har auktionerats ut enligt artikel 4.2 i denna förordning ska innan tidsfristen för leveransen löper ut överföras av unionsregistret till ett särskilt depåkonto, där de ska förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut till dess att utsläppsrätterna levereras till de vinnande budgivarna eller senare rättsinnehavare enligt auktionsresultatet i enlighet med den tillämpliga kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG.

2.   Utsläppsrätter som har auktionerats ut enligt artikel 4.3 i denna förordning ska innan en budgivningsperiod inleds överföras av unionsregistret till ett särskilt depåkonto, där de ska förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut till dess att utsläppsrätterna levereras till de vinnande budgivarna eller senare rättsinnehavare enligt auktionsresultatet i enlighet med den tillämpliga kommissionsförordning som antas enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 47

Leverans av de auktionerade utsläppsrätterna

1.   Clearingsystemet eller avvecklingssystemet ska tilldela varje utsläppsrätt som auktioneras ut av en medlemsstat till en vinnande budgivare, till dess att den totala tilldelade volymen är lika med den volym utsläppsrätter som meddelats budgivaren enligt artikel 61.3 a.

En budgivare får vid behov tilldelas utsläppsrätter från mer än en medlemsstat som deltar i samma auktion för att uppnå den volym utsläppsrätter som meddelats budgivaren enligt artikel 61.3 a.

2.   När beloppet har betalats enligt artikel 44.1 ska varje vinnande budgivare eller senare rättsinnehavare få utsläppsrätterna sig tilldelade så snart det är praktiskt möjligt, och under alla omständigheter senast när tidsfristen för leverans löper ut, genom att samtliga eller delar av de utsläppsrätter som meddelats budgivaren enligt artikel 61.3 a överförs från ett särskilt depåkonto där utsläppsrätterna förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut till ett särskilt depåkonto som innehas av den vinnande budgivaren eller senare rättsinnehavare, eller till ett särskilt depåkonto där utsläppsrätterna förvaras av ett clearingsystem eller avvecklingssystem i egenskap av förvaringsinstitut för den vinnande budgivaren eller senare rättsinnehavare.

Artikel 48

Försenad leverans av auktionerade utsläppsrätter

1.   Om clearingsystemet eller avvecklingssystemet inte kan leverera samtliga eller delar av de auktionerade utsläppsrätterna på grund av omständigheter utanför dess kontroll ska clearingsystemet eller avvecklingssystemet leverera utsläppsrätterna så snart som möjligt och de vinnande budgivarna eller senare rättsinnehavare ska godta leverans vid det senare tillfället.

2.   Den korrigerande åtgärd som anges i punkt 1 ska vara den enda korrigerande åtgärd som en vinnande budgivare eller en senare rättsinnehavare ska ha rätt till i fall där auktionerade utsläppsrätter inte kan levereras på grund av omständigheter som ligger utanför det berörda clearingsystemets eller avvecklingssystemets kontroll.

KAPITEL XIII

FÖRVALTNING AV SÄKERHETER

Artikel 49

Säkerheter som ställs av budgivaren

1.   Innan budgivningsperioden inleds för auktioneringen av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska budgivare eller mellanhänder som agerar för deras räkning åläggas att ställa säkerheter.

2.   Om så begärs ska outnyttjade säkerheter som ställts av en icke vinnande budgivare, tillsammans med upplupen ränta på kontanta säkerheter, frisläppas så snart det är praktiskt möjligt efter budgivningsperiodens slut.

3.   Om så begärs ska säkerheter som ställts av en vinnande budgivare och som inte har använts för avveckling, tillsammans med upplupen ränta på kontanta säkerheter, frisläppas så snart det är praktiskt möjligt efter avveckling.

Artikel 50

Säkerheter som ställs av auktionsförrättaren

1.   Innan budgivningsperioden inleds för auktionering av 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska auktionsförrättaren endast vara skyldig att lämna utsläppsrätter som säkerhet som ska förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut i väntan på leverans.

2.   När de rättsliga åtgärder och tekniska möjligheter som krävs för att leverera utsläppsrätter har genomförts, får alla säkerheter som ställts av medlemsstaterna för auktionering av futurekontrakt eller forwardkontrakt, enligt den auktionerande medlemsstatens eget val och med auktionsplattformens tillåtelse, frisläppas och ersättas med utsläppsrätter som ska förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut i väntan på leverans.

3.   Om utsläppsrätter som lämnats som säkerhet enligt punkt 1 eller 2 inte används, får clearingsystemet eller avvecklingssystemet hålla dem kvar, enligt den auktionerande medlemsstatens eget val, på ett särskilt depåkonto där de förvaras av clearingsystemet eller avvecklingssystemet i egenskap av förvaringsinstitut i väntan på leverans.

KAPITEL XIV

AVGIFTER OCH KOSTNADER

Artikel 51

Avgifternas struktur och nivå

1.   Strukturen för och nivån på avgifter och därmed sammanhängande villkor som tillämpas av en auktionsplattform och av ett eller flera clearingsystem och avvecklingssystem får inte vara mindre fördelaktiga än jämförbara standardiserade avgifter och villkor som tillämpas på andrahandsmarknaden.

2.   En auktionsplattform och clearingsystemen och avvecklingssystemen får endast tillämpa avgifter, rabatter eller villkor som uttryckligen fastställs i avtalet om förordnande.

3.   Alla avgifter och villkor som tillämpas enligt punkterna 1 och 2 ska vara tydligt angivna, lättfattliga och offentliga. De ska vara specificerade så att det framgår vilken avgift som tas ut för vilken typ av tjänst.

Artikel 52

Kostnader för auktionsprocessen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska kostnaderna för de tjänster som anges i artiklarna 27.1, 28.1 och 31 täckas genom avgifter som betalas av budgivarna, med de undantagen att

a)

kostnaden för en central motpart som godtar en statlig garanti i stället för icke-kontant säkerhet när utsläppsrätter auktioneras ut som forwardkontrakt ska belasta den auktionerande medlemsstat som erbjuder den statliga garantin,

b)

eventuella kostnader för de arrangemang mellan auktionsförrättaren och auktionsplattformen som avses i artikel 22.2 och 22.3 för att möjliggöra för auktionsförrättaren att auktionera ut utsläppsrätter för den förordnande medlemsstatens räkning, men med undantag för kostnaderna för clearingsystem eller avvecklingssystem knutna till den berörda auktionsplattformen, ska belasta den auktionerande medlemsstaten.

De kostnader som avses i första stycket a och b ska dras av från de auktionsintäkter som ska betalas till auktionsförrättarna enligt artikel 44.2 och 44.3.

2.   Om en medlemsstat inte undertecknar det avtal om gemensamt upphandlingsförfarande som avses i artikel 26.6 första stycket inom den tidsfrist som anges i artikel 30.4, men senare ansluter sig till den gemensamma åtgärden, kan den åläggas att bekosta sin egen andel av kostnaderna för de tjänster som anges i artiklarna 27.1 och 28.1 från och med det datum då den medlemsstaten börjar auktionera via den auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 och fram till dess att auktionsplattformens förordnandetid avslutas eller löper ut.

I vilken utsträckning medlemsstaten kan åläggas att bekosta sin egen andel av kostnaderna för de tjänster som anges i artiklarna 27.1 och 28.1 ska anges i avtalet om gemensamt upphandlingsförfarande och kontraktet med den berörda auktionsplattformen.

En medlemsstat som ansluter sig till den gemensamma åtgärden till följd av att den förordnandetid som anges i artikel 30.5 andra stycket har löpt ut, eller på grund av att en auktionsplattform som har anmälts enligt artikel 30.6 inte har tagits upp i förteckningen enligt artikel 30.7, ska inte åläggas att bekosta sin egen andel av kostnaderna enligt denna punkt.

De kostnader som belastar budgivare enligt punkt 1 ska minskas med beloppet för de kostnader som belastar en medlemsstat enligt denna punkt.

3.   Den andel av kostnaderna för auktionsövervakaren som varierar beroende på antalet auktioner, och som specificeras närmare i avtalet om förordnande av auktionsövervakaren, ska fördelas jämnt över antalet auktioner. Alla andra kostnader som auktionsövervakaren haft, vilka specificeras närmare i avtalet om förordnande av auktionsövervakaren, förutom kostnaderna för en eventuell rapport som upprättats enligt artikel 25.4, ska fördelas jämnt mellan antalet auktionsplattformar, om inte annat anges i avtalet om förordnande av auktionsövervakaren.

Den andel av kostnaderna för auktionsövervakaren som avser en auktionsplattform som förordnats enligt artikel 30.1 eller 30.2, inbegripet kostnaderna för en eventuell rapport som begärts enligt artikel 25.4, ska belasta den förordnande medlemsstaten.

Den andel av kostnaderna för auktionsövervakaren som avser en auktionsplattform som förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2 ska fördelas jämnt mellan de medlemsstater som deltar i den gemensamma åtgärden i enlighet med deras andelar av den totala volym utsläppsrätter som auktioneras ut på den berörda auktionsplattformen.

De kostnader för auktionsövervakaren som belastar varje medlemsstat ska dras av från de auktionsintäkter som ska betalas av auktionsförrättarna till de förordnande medlemsstaterna enligt artikel 23 c.

KAPITEL XV

AUKTIONSKONTROLL, KORRIGERANDE ÅTGÄRDER OCH SANKTIONER

Artikel 53

Samarbete med auktionsövervakaren

1.   Auktionsförrättare, auktionsplattformar och de behöriga nationella myndigheter som utövar tillsyn över dem ska på begäran ge auktionsövervakaren all information om auktionerna som de har tillgång till och som rimligen kan behövas för att auktionsövervakaren ska kunna fullgöra sina uppgifter.

2.   Auktionsövervakaren ska ha rätt att observera genomförandet av auktionerna.

3.   Auktionsförrättare, auktionsplattformar och de behöriga nationella myndigheter som utövar tillsyn över dem ska bistå auktionsövervakaren i fullgörandet av dennes uppgifter genom att aktivt samarbeta med auktionsövervakaren inom sina behörighetsområden.

4.   De behöriga nationella myndigheter som utövar tillsyn över kreditinstitut och värdepappersföretag samt de behöriga nationella myndigheter som utövar tillsyn över personer som har auktoriserats att lägga bud för andras räkning enligt artikel 18.2 ska bistå auktionsövervakaren i fullgörandet av dennes uppgifter genom att aktivt samarbeta med auktionsövervakaren inom sina behörighetsområden.

5.   De skyldigheter som åläggs de behöriga nationella myndigheterna i punkterna 1, 3 och 4 ska ta hänsyn till tystnadsplikt som de omfattas av enligt unionsrätten.

Artikel 54

Övervakning av förhållandet till budgivare

1.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska övervaka förhållandet till budgivare som får lägga bud i auktionsplattformens auktioner under hela förhållandets löptid genom att göra följande:

a)

Granska bud som läggs under hela förhållandets löptid för att säkerställa att budgivarnas budgivningsbeteende är förenligt med auktionsplattformens kännedom om kunden, dennes verksamhet och riskprofil och vid behov källan till kundens medel.

b)

Upprätthålla effektiva system och förfaranden för att regelbundet övervaka att personer som har tillstånd att lägga bud enligt artikel 19.1, 19.2 och 19.3 följer auktionsplattformens regler för uppförande på marknaden.

c)

Övervaka transaktioner som genomförs av personer med tillstånd att lägga bud enligt artiklarna 19.1, 19.2, 19.3 och 20.6 med hjälp av auktionsplattformens system för att identifiera överträdelser av de regler som avses i led b, orättvisa eller störande auktioneringsvillkor eller beteenden som kan leda till marknadsmissbruk.

När den berörda auktionsplattformen granskar bud i enlighet med första stycket led a ska den särskilt uppmärksamma verksamheter som den med hänsyn till deras natur anser kunna förväntas vara relaterade till penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar.

2.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska se till att de handlingar, uppgifter eller information som den har om en budgivare hålls aktuella. För detta ändamål får en sådan auktionsplattform

a)

begära information från budgivaren enligt artiklarna 19.2 och 19.3 samt 20.5, 20.6 och 20.7 för att övervaka förhållandet till den budgivaren efter det att budgivaren har fått tillstånd att lägga bud i auktionerna under hela förhållandets löptid och under en period av fem år efter det att förhållandet har avslutats,

b)

kräva att personer som har fått tillstånd att lägga bud regelbundet ska lämna in en ny ansökan om tillstånd att lägga bud,

c)

kräva att personer som har tillstånd att lägga bud omedelbart ska informera den berörda auktionsplattformen om alla förändringar i den information som har lämnats till plattformen enligt artiklarna 19.2 och 19.3 samt 20.5, 20.6 och 20.7.

3.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska föra register över

a)

den ansökan om tillstånd om att lägga bud som har lämnats in av en sökande enligt artikel 19.2 och 19.3, inklusive alla ändringar av den,

b)

de kontroller som har utförts vid

i)

behandlingen av den ansökan om tillstånd att lägga bud som har lämnats in enligt artiklarna 19, 20 och 21,

ii)

granskningen och övervakningen av förhållandet enligt punkt 1 a och c efter det att en sökande har fått tillstånd att lägga bud,

c)

all information om ett visst bud som har lagts av en viss budgivare i en auktion, inklusive tillbakadragande eller ändring av sådana bud, enligt artikel 6.3 andra stycket och artikel 6.4,

d)

all information om genomförandet av varje auktion där en budgivare har lagt ett bud.

4.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska bevara de register som avses i punkt 3 under hela den tid som en budgivare har tillstånd att lägga bud i plattformens auktioner och under minst fem år efter det att förhållandet till denna budgivare har avslutats.

Artikel 55

Anmälan av penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar

1.   De behöriga nationella myndigheter som avses i artikel 37.1 i direktiv 2005/60/EG ska övervaka och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt uppfyller kraven på kundkontroll i artiklarna 19 och 20.6 i denna förordning, kraven på övervakning och registerföring i artikel 54 i denna förordning och underrättelsekraven i punkterna 2 och 3 i denna artikel.

De behöriga nationella myndigheter som avses i första stycket ska ha de befogenheter som föreskrivs i de nationella genomförandeåtgärderna för artikel 37.2 och 37.3 i direktiv 2005/60/EG.

En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt får hållas ansvarig för överträdelser av artiklarna 19, 20.6, 20.7, 21.1, 21.2 och 54 i denna förordning och av punkterna 2 och 3 i denna artikel. De nationella genomförandeåtgärderna för artikel 39 i direktiv 2005/60/EG ska tillämpas i detta avseende.

2.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt, dess ledning och personal ska samarbeta fullt ut med den finansunderrättelseenhet som avses i artikel 21 i direktiv 2005/60/EG genom att omedelbart

a)

på eget initiativ informera finansunderrättelseenheten när de känner till, misstänker eller har rimliga skäl att misstänka att det förekommer, har förekommit, eller gjorts försök till penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar i auktionerna,

b)

på begäran ge finansunderrättelseenheten all nödvändig information enligt de förfaranden som inrättats genom tillämplig lagstiftning.

3.   Den information som avses i punkt 2 ska vidarebefordras till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat inom vars territorium den berörda auktionsplattformen är belägen.

I de nationella genomförandeåtgärderna för de bestämmelser och förfaranden för efterlevnadskontroll och kommunikation som avses i artikel 34.1 i direktiv 2005/60/EG ska det anges vilken eller vilka personer som är ansvariga för att vidarebefordra information enligt denna artikel.

4.   Den medlemsstat inom vars territorium en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt är belägen ska se till att de nationella genomförandeåtgärderna för artiklarna 26–29, 32, 34.1 och 35 i direktiv 2005/60/EG tillämpas på den berörda auktionsplattformen.

Artikel 56

Anmälan av marknadsmissbruk

1.   En auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska, till de behöriga nationella myndigheter som har förordnats enligt artikel 43.2 i direktiv 2004/39/EG och som ansvarar för tillsynen över den berörda auktionsplattformen eller för utredning och lagföring av marknadsmissbruk på den berörda auktionsplattformen eller med hjälp av dess system, anmäla om en person som har tillstånd att lägga bud i auktionen, eller en person för vars räkning den person som har tillstånd att lägga bud i auktionen agerar, misstänks för marknadsmissbruk.

Nationella genomförandeåtgärder för artikel 25.2 i direktiv 2005/60/EG ska tillämpas.

2.   Den berörda auktionsplattformen ska underrätta auktionsövervakaren och kommissionen om att den har gjort en anmälan enligt punkt 1 och om vilka åtgärder den har vidtagit eller föreslår att vidta för att korrigera de överträdelser som avses i punkt 1.

Artikel 57

Största budstorlek och andra korrigerande åtgärder

1.   En största budstorlek eller varje annan korrigerande åtgärd som behövs för att minska en faktisk eller potentiell identifierbar risk för marknadsmissbruk, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra brottsliga handlingar samt konkurrensbegränsande beteende får åläggas av varje auktionsplattform efter det att plattformen har samrått med kommissionen och fått kommissionens yttrande, under förutsättning att införandet av en största budstorlek eller någon annan korrigerande åtgärd verkligen skulle minska risken i fråga. Kommissionen får rådgöra med de berörda medlemsstaterna och auktionsövervakaren och få deras yttrande om den berörda auktionsplattformens förslag. Den berörda auktionsplattformen ska i största möjliga utsträckning beakta kommissionens yttrande.

2.   Den största budstorleken ska antingen anges som en procentsats av det totala antalet auktionerade utsläppsrätter i en viss auktion eller en procentsats av det totala antalet auktionerade utsläppsrätter under ett visst år, beroende på vilket alternativ som är lämpligast för att hantera den risk för marknadsmissbruk som identifierats enligt artikel 56.1.

3.   Vid tillämpningen av denna artikel avses med största budstorlek det högsta antal utsläppsrätter som bud får läggas på, direkt eller indirekt, av en grupp av personer som anges i artikel 18.1 eller 18.2 och som tillhör någon av följande kategorier:

a)

Samma grupp av företag, inklusive eventuella moderföretag och deras dotterföretag samt anknutna företag.

b)

Samma affärsgruppering.

c)

En separat ekonomisk enhet med självständig beslutanderätt där de, direkt eller indirekt, kontrolleras av offentliga organ eller statligt ägda enheter.

Artikel 58

Regler för uppförande på marknaden eller andra avtalsvillkor

Artiklarna 53–57 ska inte påverka någon annan åtgärd som en auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt har rätt att vidta enligt sina regler för uppförande på marknaden eller andra avtalsvillkor som gäller direkt eller indirekt för någon budgivare som har tillstånd att lägga bud i auktionerna, under förutsättning att åtgärden inte strider mot eller undergräver bestämmelserna i artiklarna 53–57.

Artikel 59

Uppföranderegler för andra personer som har auktoriserats att lägga bud för andras räkning enligt artikel 18.1 b och c och 18.2

1.   Denna artikel ska tillämpas på

a)

personer som har auktoriserats att lägga bud enligt artikel 18.2,

b)

värdepappersföretag och kreditinstitut som avses i artikel 18.1 b och c som har auktoriserats att lägga bud enligt artikel 18.3.

2.   Personer som avses i punkt 1 ska tillämpa följande uppföranderegler i förhållandet med sina kunder:

a)

De ska ta emot instruktioner från sina kunder på jämförbara villkor.

b)

De får vägra att lägga bud för en kunds räkning om de har rimliga skäl att misstänka penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk som omfattas av nationell genomförandelagstiftning för artiklarna 24 och 28 i direktiv 2005/60/EG.

c)

De får vägra att lägga bud för en kunds räkning om de har rimliga skäl att misstänka att kunden inte kan betala de utsläppsrätter som den vill lägga bud på.

d)

De ska ingå ett skriftligt avtal med sina kunder. Ingångna avtal får inte innehålla några orättvisa villkor eller begränsningar för den berörda kunden. Avtalen ska omfatta alla villkor för de erbjudna tjänsterna, framför allt i fråga om betalning och leverans av utsläppsrätterna.

e)

De får ålägga sina kunder att göra en deposition i form av en förskottsbetalning för utsläppsrätter.

f)

De får inte i onödan begränsa antalet bud som en kund får lägga.

g)

De får inte hindra eller begränsa sin kund när det gäller att utnyttja tjänster från andra enheter som är behöriga enligt artikel 18.1 b–e och 18.2 att lägga bud för deras räkning i auktionerna.

h)

De ska ta vederbörlig hänsyn till intressena hos de kunder som uppmanar dem att lägga bud för deras räkning i auktionerna.

i)

De ska behandla sina kunder rättvist och utan diskriminering.

j)

De ska upprätthålla lämpliga interna system och förfaranden för att behandla förfrågningar från kunder om att fungera som deras agent i en auktion och kunna delta effektivt i en auktion, särskilt i fråga om att lägga bud för sina kunders räkning samt ta upp betalning och säkerheter från och överföra utsläppsrätter till de kunder för vilkas räkning de agerar.

k)

De ska förhindra att konfidentiell information från den del av deras verksamhet som ansvarar för att ta emot, förbereda och lägga bud för kundernas räkning röjs för den del av deras verksamhet som ansvarar för att förbereda och lägga bud för deras egen räkning eller för den del av deras verksamhet som ansvarar för att handla för deras egen räkning på andrahandsmarknaden.

l)

De ska bevara information som de har erhållit eller skapat i sin roll som mellanhänder som hanterar bud för sina kunders räkning i samband med auktionerna, i fem år från det datum då informationen i fråga erhölls eller skapades.

Beloppet på den deposition som avses i led e ska beräknas på ett rättvist och rimligt sätt.

Metoden för att beräkna storleken på den deposition som avses i led e ska anges i de avtal som ingås enligt led d.

Varje del av den deposition som avses i led e som inte används till betalning för utsläppsrätter ska betalas tillbaka till den som har lämnat depositionen inom en rimlig tid efter auktionen, enligt villkoren i det avtal som har ingåtts enligt led d.

3.   Personer som avses i punkt 1 ska tillämpa följande uppföranderegler när de lägger bud för egen eller för sina kunders räkning:

a)

De ska lämna all information som begärs av en auktionsplattform som de har rätt att lägga bud hos eller av auktionsövervakaren och som auktionsplattformen eller auktionsövervakaren behöver för att fullgöra sina respektive uppgifter enligt denna förordning.

b)

De ska agera med integritet, rimlig kompetens, noggrannhet och aktsamhet.

4.   De behöriga nationella myndigheter som utsetts av de medlemsstater där de personer som avses i punkt 1 är etablerade ska vara ansvariga för att auktorisera dessa personer att utföra de verksamheter som avses i den punkten och för att övervaka och upprätthålla efterlevnaden av de uppföranderegler som anges i punkterna 2 och 3 inklusive handläggning av eventuella klagomål angående bristande efterlevnad av uppförandereglerna.

5.   De behöriga nationella myndigheter som avses i punkt 4 ska bevilja auktorisation till de personer som avses i punkt 1 endast om personerna uppfyller alla följande villkor:

a)

De har tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet för att säkerställa en korrekt tillämpning av de uppföranderegler som anges i punkterna 2 och 3.

b)

De har infört de förfaranden och kontroller som behövs för att hantera intressekonflikter och på bästa sätt tillgodose kundernas intressen.

c)

De uppfyller kraven i nationell lagstiftning som införlivar direktiv 2005/60/EG.

d)

De iakttar alla andra åtgärder som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till den form av budgivningstjänster som erbjuds och hur sofistikerade de berörda kunderna är i fråga om investerings- eller handelsprofil samt eventuella riskbaserade bedömningar av sannolikheten för penningtvätt, finansiering av terrorism eller brottsliga handlingar.

6.   De behöriga nationella myndigheterna i den medlemsstat där de personer som avses i punkt 1 är auktoriserade ska övervaka och upprätthålla de villkor som anges i punkt 5. Medlemsstaten ska se till att

a)

dess behöriga nationella myndigheter har tillgång till nödvändiga undersökningsresurser och sanktioner som är effektiva, proportionella och avskräckande,

b)

det inrättas en mekanism för att hantera klagomål och för att dra in auktorisationer om de auktoriserade personerna bryter mot sina skyldigheter enligt en sådan auktorisation.

c)

dess behöriga nationella myndigheter kan återkalla den auktorisation som beviljats enligt punkt 5 om en person som avses i punkt 1 allvarligt och systematiskt har överträtt bestämmelserna i punkterna 2 och 3.

7.   Kunder till budgivare som avses i punkt 1 får lämna in eventuella klagomål på efterlevnaden av uppförandereglerna i punkt 2 till de behöriga myndigheter som anges i punkt 3 i enlighet med förfarandereglerna för sådana klagomål i den medlemsstat där de personer som avses i punkt 1 står under tillsyn.

8.   Personer som avses i punkt 1 som har tillstånd att lägga bud på en auktionsplattform enligt artiklarna 18, 19 och 20 ska tillåtas att, utan ytterligare rättsliga eller administrativa krav från medlemsstaterna, tillhandahålla budgivningstjänster till kunder som avses i artikel 19.3 a.

KAPITEL XVI

INSYN OCH SEKRETESS

Artikel 60

Offentliggörande

1.   Auktionsplattformen ska underhålla en särskild, aktuell auktionswebbplats och där offentliggöra all lagstiftning, all vägledning, alla riktlinjer, blanketter, handlingar, tillkännagivanden, inbegripet auktionskalendern, all annan icke-konfidentiell information som berör auktionerna på plattformen, alla beslut, inbegripet eventuella beslut enligt artikel 57 om att införa en största budstorlek eller vidta andra korrigerande åtgärder för att minska en faktisk eller potentiell identifierbar risk för penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk på den plattformen.

Information som inte längre är aktuell ska arkiveras. Arkivet ska finnas tillgängligt genom samma auktionswebbplats.

2.   Icke-konfidentiella versioner av auktionsövervakarens rapporter till medlemsstaterna och kommissionen enligt artikel 25.1 och 25.2 ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Rapporter som inte längre är aktuella ska arkiveras. Arkivet ska finnas tillgängligt genom samma auktionswebbplats.

3.   En förteckning över namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadresser och webbplatser för samtliga personer som har fått tillstånd att lägga bud för andras räkning i auktioner som genomförs av någon auktionsplattform som auktionerar ut 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt ska offentliggöras på den webbplats som upprätthålls av den berörda auktionsplattformen.

Artikel 61

Tillkännagivande och meddelande av auktionsresultaten

1.   En auktionsplattform ska tillkännage resultatet av varje auktion som den genomför så snart det är praktiskt möjligt och senast 15 minuter efter budgivningsperiodens slut.

2.   Det tillkännagivande som görs enligt punkt 1 ska minst innehålla följande uppgifter:

a)

Den volym utsläppsrätter som auktionerats ut.

b)

Auktionspriset i euro.

c)

Den totala volymen lagda bud.

d)

Det totala antalet budgivare och antalet vinnande budgivare.

e)

Ifall en auktion ställs in, de auktioner till vilka volymen utsläppsrätter kommer att överföras.

f)

De totala intäkterna från auktionen.

g)

Intäkternas fördelning mellan medlemsstaterna när det är fråga om auktionsplattformar som har förordnats enligt artikel 26.1 eller 26.2.

3.   Samtidigt som tillkännagivandet enligt punkt 1 ska auktionsplattformen meddela varje vinnande budgivare som lägger bud genom dess system

a)

det totala antalet utsläppsrätter som ska tilldelas den budgivaren,

b)

vilka av budgivarens lika bud som i förekommande fall har valts slumpmässigt,

c)

vilket belopp som ska betalas i euro eller i en av budgivaren vald valuta i en medlemsstat som inte är medlem i euroområdet, under förutsättning att clearingsystemet eller avvecklingssystemet kan hantera den nationella valutan i fråga,

d)

det datum då betalningen senast måste vara gjord i avräknade medel till auktionsförrättarens särskilda bankkonto.

4.   Om budgivaren har valt en annan valuta än euro ska auktionsplattformen informera en vinnande budgivare som har deltagit i någon av den plattformens auktioner om den växelkurs som auktionsplattformen har använt för att beräkna det belopp som ska betalas i den valuta som den vinnande budgivaren har valt.

Växelkursen ska vara den kurs som offentliggörs omedelbart efter budgivningsperiodens slut av en erkänd finansiell nyhetstjänst som anges i det avtal där den berörda auktionsplattformen förordnas.

5.   En auktionsplattform ska underrätta det relevanta clearingsystem och avvecklingssystem som är kopplat till den om den information som har lämnats till varje vinnande budgivare enligt punkt 3.

Artikel 62

Skydd av konfidentiell information

1.   Följande ska anses vara konfidentiell information:

a)

Innehållet i ett bud.

b)

Innehållet i alla instruktioner om att lägga bud, även i det fall det inte läggs något bud.

c)

Information som röjer eller som gör det möjligt att sluta sig till den berörda budgivarens identitet och något av följande:

i)

det antal utsläppsrätter som en budgivare vill förvärva i en auktion,

ii)

det pris som en budgivare är villig att betala för dessa utsläppsrätter.

d)

Information från eller härledd ur ett eller flera bud eller instruktioner att lägga bud som var för sig eller tillsammans sannolikt

i)

ger en indikation på efterfrågan på utsläppsrätter före en auktion,

ii)

ger en indikation på auktionspriset före en auktion,

e)

Information som lämnas av personer i samband med att förhållandet till budgivare upprättas eller upprätthålls eller inom ramen för övervakning av detta förhållande enligt artiklarna 19, 20, 21 och 54.

f)

Rapporter och yttranden från auktionsövervakaren enligt artikel 25.1–25.6 med undantag för de delar som finns i de icke-konfidentiella versioner av auktionsövervakarens rapporter som offentliggörs av kommissionen enligt artikel 60.2.

g)

Affärshemligheter som lämnas av personer som deltar i en konkurrensutsatt upphandling för att förordna en auktionsplattform eller en auktionsövervakare.

h)

Information om den algoritm som används för det slumpmässiga valet av lika bud enligt artikel 7.2.

i)

Information om metoden för att fastställa vad som utgör ett auktionspris som är betydligt lägre än det pris som råder på andrahandsmarknaden före och under en auktion, som avses i artikel 7.6.

2.   Konfidentiell information får inte röjas av någon person som har fått den informationen, oavsett om detta har skett direkt eller indirekt, utom i enlighet med punkt 3.

3.   Punkt 2 ska inte hindra röjande av konfidentiell information som

a)

redan har gjorts tillgänglig för allmänheten på ett lagligt sätt,

b)

offentliggörs med skriftligt medgivande av en budgivare, en person med tillstånd att lägga bud eller en person som ansöker om tillstånd att lägga bud,

c)

måste röjas eller vara offentligt tillgänglig enligt en skyldighet i unionsrätten,

d)

offentliggörs enligt ett domstolsbeslut,

e)

offentliggörs inom ramen för en straffrättslig, administrativ eller rättslig utredning eller process som genomförs inom unionen,

f)

röjs av en auktionsplattform för auktionsövervakaren för att göra det möjligt för eller bistå denne att fullgöra sina uppgifter eller skyldigheter i fråga om auktionerna,

g)

har sammanställts eller redigerats innan den röjs så att det är osannolikt att följande kan urskiljas:

i)

enskilda bud eller instruktioner att lägga bud,

ii)

enskilda auktioner,

iii)

enskilda budgivare, potentiella budgivare eller personer som ansöker om tillstånd att lägga bud,

iv)

enskilda ansökningar om tillstånd att lägga bud,

v)

enskilda förhållanden till budgivare.

h)

avses i punkt 1 f, under förutsättning att den röjs för allmänheten på ett icke-diskriminerande och välordnat sätt av de behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna när det gäller information som omfattas av artikel 25.2 c och av kommissionen när det gäller annan information som omfattas av artikel 25.2,

i)

avses i punkt 1 g, under förutsättning att den röjs för personer som arbetar för medlemsstaterna eller kommissionen, som deltar i den konkurrensutsatta upphandling som avses i punkt 1 g och som själva är bundna av tystnadsplikt enligt sitt anställningsavtal,

j)

offentliggörs efter utgången av en period på 30 månader som löper från och med någon av följande dagar, med förbehåll för eventuella kvarstående sekretesskyldigheter enligt unionsrätten:

i)

den dag då budgivningsperioden inleddes för den auktion under vilken den konfidentiella informationen först röjdes, när det gäller konfidentiell information i punkt 1 a–d,

ii)

den dag då förhållandet till en budgivare avslutades, när det gäller konfidentiell information i punkt 1 e,

iii)

den dag då auktionsövervakaren lämnade sin rapport eller sitt yttrande, när det gäller konfidentiell information i punkt 1 f,

iv)

den dag då informationen lämnas in i samband med den konkurrensutsatta upphandlingen, när det gäller konfidentiell information i punkt 1 g.

4.   De åtgärder som krävs för att säkerställa att konfidentiell information inte röjs obehörigt och konsekvenserna av ett sådant obehörigt röjande av en auktionsplattform eller av auktionsövervakaren, inklusive alla personer som enligt avtal arbetar för dem, ska anges i de avtal där de förordnas.

5.   Konfidentiell information som erhålls av en auktionsplattform eller av auktionsövervakaren inklusive alla personer som enligt avtal arbetar för dem får enbart användas för fullgörandet av deras skyldigheter eller uppgifter i fråga om auktionerna.

6.   Punkterna 1–5 ska inte hindra utbytet av konfidentiell information mellan en auktionsplattform och auktionsövervakaren eller mellan någon av dem och

a)

de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna för en auktionsplattform,

b)

de behöriga nationella myndigheter som har ansvar för att utreda och lagföra penningtvätt, finansiering av terrorism, brottsliga handlingar eller marknadsmissbruk,

c)

kommissionen.

Konfidentiell information som utbyts enligt denna punkt får inte röjas för andra personer än dem som avses i leden a, b och c i strid med punkt 2.

7.   Varje person som arbetar eller har arbetat för en auktionsplattform eller auktionsövervakaren och som deltar i auktionerna ska vara bunden av tystnadsplikt och ska se till att konfidentiell information skyddas enligt denna artikel.

Artikel 63

Språkbestämmelser

1.   Skriftlig information från en auktionsplattform i enlighet med artikel 60.1 och 60.3 eller från auktionsövervakaren i enlighet med artikel 60.2 eller enligt det avtal där dessa förordnas som inte offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning ska vara avfattad på ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

2.   En medlemsstat får på egen bekostnad tillhandahålla översättningen av all information som omfattas av punkt 1 från en auktionsplattform till det officiella språket eller de officiella språken i den medlemsstaten.

Om en medlemsstat på egen bekostnad tillhandahåller översättningen av all information som omfattas av punkt 1 från en auktionsplattform som har förordnats enligt artikel 26.1, ska varje medlemsstat som har förordnat en auktionsplattform enligt artikel 30.1 också på egen bekostnad tillhandahålla översättningen till samma språk av all information som omfattas av punkt 1 från den auktionsplattform som den har förordnat enligt artikel 30.1.

3.   Personer som ansöker om tillstånd att lägga bud och personer som har tillstånd att lägga bud får lämna in följande på det officiella unionsspråk som de har valt enligt punkt 4, under förutsättning att en medlemsstat har beslutat tillhandahålla en översättning till det språket enligt punkt 2:

a)

Deras ansökningar om tillstånd att lägga bud inklusive alla styrkande handlingar.

b)

Deras bud, inbegripet tillbakadragande eller ändringar av buden.

c)

Frågor i samband med leden a eller b.

En auktionsplattform får begära en styrkt översättning till ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

4.   Personer som ansöker om tillstånd att lägga bud, personer som har tillstånd att lägga bud och budgivare som deltar i en auktion ska välja det officiella unionsspråk på vilket de ska få alla meddelanden enligt artiklarna 8.3, 20.10, 21.4 och 61.3.

All annan muntlig eller skriftlig kommunikation från en auktionsplattform till personer som ansöker om tillstånd att lägga bud, personer som har tillstånd att lägga bud och budgivare som deltar i en auktion ska utan ytterligare kostnader för sökandena, personerna och budgivarna i fråga ske på det språk som har valts enligt första stycket, under förutsättning att en medlemsstat har beslutat att tillhandahålla en översättning till det språket enligt punkt 2.

Även i det fall en medlemsstat i enlighet med punkt 2 har beslutat att tillhandahålla en översättning till det språk som har valts enligt första stycket i denna punkt, får den som ansöker om tillstånd att lägga bud, den som har tillstånd att lägga bud eller den budgivare som deltar i en auktion avstå från sin rätt enligt andra stycket i denna punkt genom att i förväg ge sitt skriftliga medgivande till att den berörda auktionsplattformen endast använder ett språk som allmänt används i internationella finanskretsar.

5.   Medlemsstaterna ska ansvara för att alla översättningar som görs enligt punkt 2 är korrekta.

Personer som lämnar in en översättning av ett dokument som avses i punkt 3 och varje auktionsplattform som meddelar ett översatt dokument enligt punkt 4 ska ha ansvaret för att se till att det är en korrekt översättning av originalet.

KAPITEL XVII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 64

Rätt att överklaga

1.   En auktionsplattform ska se till att den förfogar över en mekanism för hantering utanför domstol av klagomål från personer som ansöker om tillstånd att lägga bud, budgivare som har fått tillstånd att lägga bud eller vars tillstånd att lägga bud har avslagits, dragits in eller tillfälligt upphävts.

2.   Medlemsstater där tillsyn utövas över en reglerad marknad som har förordnats som auktionsplattform eller över dess marknadsplatsoperatör ska säkerställa att alla beslut som fattas genom den mekanism för hantering utanför domstol av klagomål som avses i punkt 1 i denna artikel är väl underbyggda och omfattas av rätten att överklaga till de domstolar som avses i artikel 52.1 i direktiv 2004/39/EG. Denna rätt ska inte påverka någon rätt att överklaga direkt till de domstolar eller de behöriga administrativa organ som föreskrivs i de nationella genomförandeåtgärderna för artikel 52.2 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 65

Rättelse av fel

1.   Varje fel som har gjorts i samband med överföring av betalningar eller utsläppsrätter eller säkerhet eller deposition som har lämnats eller frisläppts enligt denna förordning ska anmälas till clearingsystemet eller avvecklingssystemet så snart felet kommer till någon persons kännedom.

2.   Clearingsystemet eller avvecklingssystemet ska vidta alla åtgärder som krävs för att rätta eventuella fel i samband med överföring av betalningar eller utsläppsrätter eller säkerhet eller deposition som har lämnats eller frisläppts enligt denna förordning som kommer till deras kännedom, oavsett hur de får kännedom om felen.

3.   Varje person som drar fördel av ett fel enligt punkt 1 som inte kan rättas enligt punkt 2 på grund av mellanliggande rättigheter hos en tredjepartsköpare i god tro, och som kände till eller borde ha känt till felet men underlät att anmäla det till clearingsystemet eller avvecklingssystemet ska vara skyldig att ersätta eventuella uppkomna skador.

Artikel 66

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2010.

På kommissionens vägnar

Ordförande

José Manuel BARROSO


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

(4)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(5)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(7)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(9)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(10)  EUT L 241, 2.9.2006, s. 1.

(11)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(12)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(13)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(14)  EUT C 95, 16.4.2008, s. 1.

(15)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

(16)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.


BILAGA I

Utsläppsrätter som auktioneras ut före 2013 och de auktionsprodukter genom vilka de ska auktioneras ut som avses i artikel 10.1

Volym

Medlemsstat

Auktionsprodukt

Kalenderår

[…]

[…]

[…]

[…]


BILAGA II

Förteckning över de uppgifter som avses i artikel 20.3

1.   Bevis på behörighet enligt artikel 18.1 eller 18.2.

2.   Den sökandes namn, adress, telefon- och faxnummer.

3.   Kontokoden för den sökandes särskilda depåkonto.

4.   Fullständiga uppgifter om den sökandes särskilda depåkonto.

5.   Uppgift om namn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress för ett eller flera ombud för budgivaren i enlighet med artikel 6.3 tredje stycket.

6.   Juridiska personer ska bifoga bevis på

a)

sin stiftelseurkund med uppgifter om den sökandes rättsliga form, den lag som den rättsliga formen omfattas av, samt huruvida den sökande är ett aktiebolag som är noterat vid en eller flera erkända aktiebörser,

b)

den sökandes registreringsnummer i det relevanta register där den sökande är registrerad, om detta är tillämpligt; i annat fall det memorandum, de stadgar eller andra handlingar som styrker den juridiska personens instiftande.

7.   För juridiska personer och/eller rättsliga konstruktioner, den information som krävs för att identifiera den verkliga förmånstagaren och förstå ägar- och kontrollstrukturen för den juridiska personen eller rättsliga konstruktionen.

8.   Fysiska personer ska styrka sin identitet genom ett identitetskort, körkort, pass eller liknande statligt utfärdad handling som innehåller den sökandes fullständiga namn, fotografi, födelsedatum och permanent bostadsadress inom unionen; detta kan vid behov ske med hjälp av andra lämpliga styrkande handlingar.

9.   Verksamhetsutövare ska bifoga det tillstånd som avses i artikel 4 i direktiv 2003/87/EG.

10.   Luftfartygsoperatörer ska bifoga bevis på att de är förtecknade enligt artikel 18a.3 i direktiv 2003/87/EG eller den övervakningsplan som har lämnats in och godkänts enligt artikel 3g i samma direktiv.

11.   Sådan information som krävs för att utföra de åtgärder för att uppfylla kraven på kundkontroll som avses i artikel 19.2 e.

12.   Den sökandes senaste reviderade årsrapport och redovisning inklusive resultat- och balansräkning om sådana finns, eller mervärdesskattedeklaration, eller sådan ytterligare information som krävs för att konstatera att den sökandes solvens och kreditvärdighet uppfyller kraven.

13.   Registreringsnummer för mervärdesskatt om sådant finns och, om den sökande inte är registrerad för mervärdesskatt, något annat sätt att identifiera den sökande hos skattemyndigheten i etableringsmedlemsstaten eller den medlemsstat där den sökande är skattskyldig, eller sådan ytterligare information som krävs för att fastställa den sökandes skattestatus inom unionen.

14.   En förklaring om att den sökande såvitt den känner till uppfyller kraven i artikel 19.2 f.

15.   Bevis för uppfyllande av kraven i artikel 19.2 g.

16.   Bevis för att den sökande uppfyller kraven i artikel 19.3.

17.   En förklaring om att den sökande har den rättskapacitet och behörighet som krävs för att lägga bud för egen eller andras räkning i en auktion.

18.   En förklaring att det såvitt den sökande känner till inte finns några rättsliga, regleringsmässiga, avtalsmässiga eller andra hinder för den sökande att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

19.   En förklaring om huruvida den sökande vill betala i euro eller i en valuta i en medlemsstat som inte ingår i euroområdet, och om vilken valuta som väljs.


BILAGA III

Andra auktionsplattformar än de som förordnas enligt artikel 26.1 eller 26.2 och deras förordnande medlemsstater samt alla tillämpliga villkor eller skyldigheter som avses i artikel 30.7

Auktionsplattform

Förordnandetid

Förordnande medlemsstat

Villkor

Skyldigheter

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]