ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.297.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 297

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
13 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Föreskrifter nr 37 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av glödlampor avsedda för användning i typgodkända lyktor på motorfordon och tillhörande släpvagnar

1

 

*

Ändringar av föreskrifter nr 13 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon i kategorierna M, N och O med avseende på bromsning

183

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

13.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/1


Endast FN/ECE-texterna i original har bindande folkrättslig verkan. Dessa föreskrifters status och dagen för deras ikraftträdande bör kontrolleras i den senaste versionen av FN/ECE:s statusdokument TRANS/WP.29/343, som finns på:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Föreskrifter nr 37 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av glödlampor avsedda för användning i typgodkända lyktor på motorfordon och tillhörande släpvagnar

Inbegripet all giltig text fram till och med:

Supplement 34 till ändringsserie 03 – dag för ikraftträdande: 19 augusti 2010

INNEHÅLL

FÖRESKRIFTER

1.

Tillämpningsområde

2.

Administrativa bestämmelser

2.1

Definitioner

2.2

Ansökan om typgodkännande

2.3

Märkningar

2.4

Typgodkännande

3.

Tekniska krav

3.1

Definitioner

3.2

Övergripande bestämmelser

3.3

Tillverkning

3.4

Provningar

3.5

Glödtrådens position och dimensioner

3.6

Färg

3.7

UV-strålning

3.8

Anmärkning avseende färgen selektivt gul

3.9

Kontroll av optiska egenskaper

3.10

Standardglödlampor

4.

Produktionsöverensstämmelse

5.

Påföljd för bristande produktionsöverensstämmelse

6.

Produktionens definitiva upphörande

7.

Namn och adresser till de tekniska tjänster som ansvarar för utförandet av typgodkännandeprovningarna samt till de administrativa myndigheterna

8.

Övergångsbestämmelser

BILAGOR

Bilaga 1 –

Datablad för glödlampor

Bilaga 2 –

Rapport avseende beviljat, utökat, ej beviljat eller återkallat typgodkännande eller produktionens definitiva upphörande för en typ av glödlampa enligt föreskrifter nr 37

Bilaga 3 –

Exempel på typgodkännandemärkets utformning

Bilaga 4 –

Ljuscentrum och glödtrådens form

Bilaga 5 –

Kontroll av glödlampors färg

Bilaga 6 –

Minimikrav för tillverkarens förfaranden för kvalitetskontroll

Bilaga 7 –

Provtagning och överensstämmelsenivåer för tillverkarens provningsdata

Bilaga 8 –

Minimikrav för den administrativa myndighetens stickprov

Bilaga 9 –

Överensstämmelse godkänd genom stickprov

Bilaga 10 –

Översättning av termer som förekommer i ritningarna i bilaga 1

1.   TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa föreskrifter gäller för de glödlampor som visas i bilaga 1 och som är avsedda för användning i typgodkända lyktor för motorfordon och tillhörande släpvagnar.

2.   ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

2.1   Definitioner

2.1.1   Definition av ”kategori”

Ordet kategori används i dessa föreskrifter för att beskriva olika grundkonstruktioner av standardglödlampor. Varje kategori har en viss beteckning, som till exempel: ”H4”, ”P21W”, ”T4W”, ”PY21W” eller ”RR10W”.

2.1.2   Definition av ”typ”

Glödlampor av olika typer  (1) är glödlampor av samma kategori som skiljer sig åt i sådana väsentliga avseenden som

2.1.2.1

handelsnamn eller varumärke (glödlampor med samma handelsnamn eller varumärke men tillverkade av olika tillverkare anses vara av olika typer, medan glödlampor som tillverkas av samma tillverkare och som endast skiljer sig åt avseende handelsnamn eller varumärke kan anses vara av samma typ),

2.1.2.2

kolvkonstruktion och/eller sockelkonstruktion, i den utsträckning dessa skillnader påverkar det optiska resultatet,

2.1.2.3

märkspänning,

2.1.2.4

halogen.

2.2   Ansökan om typgodkännande

2.2.1

Ansökan om typgodkännande ska lämnas in av innehavaren av handelsnamnet eller varumärket eller av innehavarens vederbörligen godkända representant.

2.2.2

Varje ansökan om typgodkännande ska åtföljas av följande (se även punkt 2.4.2):

2.2.2.1

Ritningar i tre exemplar som är tillräckligt detaljerade för att typen ska kunna identifieras.

2.2.2.2

En kort teknisk beskrivning.

2.2.2.3

Fem provexemplar för varje färg som ansökan avser.

2.2.3

När det gäller en typ av glödlampa som endast till handelsnamn eller varumärke avviker från en typ som redan har typgodkänts är det tillräckligt att inlämna

2.2.3.1

en förklaring av tillverkaren att den inlämnade typen i alla avseenden utom handelsnamn eller varumärke är identisk med och har samma tillverkare som en typ som redan har typgodkänts, varvid den senare identifieras med hjälp av sin typgodkännandekod,

2.2.3.2

två provexemplar som bär det nya handelsnamnet eller varumärket.

2.2.4

Den behöriga myndigheten ska kontrollera att det finns tillfredsställande arrangemang för en effektiv kontroll av produktionsöverensstämmelsen innan typgodkännande beviljas.

2.3   Märkningar

2.3.1

Glödlampor som inlämnas för typgodkännande ska på sockel eller kolv (2) vara märkta med följande:

2.3.1.1

Den sökandes handelsnamn eller varumärke.

2.3.1.2

Märkspänningen. För glödlampor för vilka endast en typ för 12 V är standardiserad och vars största tillåtna kolvdiameter inte är större än 7,5 mm, behöver dock inte märkspänningen anges.

2.3.1.3

Den internationella beteckningen för den relevanta kategorin. Effektsymbolen ”W” i denna beteckning behöver inte anges när den största tillåtna kolvdiametern inte är större än 7,5 mm.

2.3.1.4

Märkeffekten (i fråga om glödlampor med två glödtrådar ska märkeffekten anges i ordningen: glödtråd med hög effekt/glödtråd med låg effekt). Detta behöver inte anges särskilt om det ingår i den internationella beteckningen för den relevanta kategorin av glödlampa.

2.3.1.5

Ett tillräckligt stort utrymme för att anbringa typgodkännandemärket.

2.3.2

Det utrymme som avses i punkt 2.3.1.5 ska anges i de ritningar som åtföljer ansökan om typgodkännande.

2.3.3

Halogenglödlampor som uppfyller kraven i punkt 3.7 nedan ska vara märkta med ett ”U”.

2.3.4

Andra påskrifter än de som omfattas av punkterna 2.3.1 och 2.4.3 får anbringas under förutsättning att de inte på ett ogynnsamt sätt påverkar belysningsegenskaperna.

2.4   Typgodkännande

2.4.1

Om alla provexemplar av en typ av glödlampa som inlämnas i enlighet med punkterna 2.2.2.3 eller 2.2.3.2 ovan uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter ska typgodkännande beviljas.

2.4.2

En typgodkännandekod ska tilldelas varje godkänd typ. Det första tecknet i koden (för närvarande siffran 2 motsvarande ändringsserie 02, som trädde i kraft den 27 oktober 1983, och ändringsserie 03, som inte krävde någon ändring av typgodkännandenumret och som trädde i kraft den 1 juni 1984, ska ange löpnumret på de senaste betydande tekniska ändringarna av föreskrifterna vid beviljandet av typgodkännandet. Därefter följer en identifieringskod som omfattar högst två tecken. Endast de arabiska siffror och versaler som förtecknas i fotnoten (3) ska användas. En och samma part i överenskommelsen får inte tilldela en annan glödlampa samma kod. Rapporter om beviljat, utökat, ej beviljat eller återkallat typgodkännande eller produktionens definitiva upphörande för en typ av glödlampa enligt dessa föreskrifter ska meddelas de parter till överenskommelsen som tillämpar dessa föreskrifter med hjälp av ett formulär som överensstämmer med mallen i bilaga 2 till dessa föreskrifter tillsammans med en ritning, som tillhandahålls av den som ansöker om typgodkännande, i ett format som inte överskrider A4 (210 × 297 mm) och som är minst i skala 2:1. Om den sökande så önskar får samma typgodkännandekod tilldelas både den glödlampa som avger vitt ljus och den glödlampa som avger selektivt gult ljus (se punkt 2.1.2.3).

2.4.3

På varje glödlampa som överensstämmer med en typ som godkänts enligt dessa föreskrifter ska det, på den plats som anges i punkt 2.3.1.5, som tillägg till de märkningar som föreskrivs i punkt 2.3.1 finnas ett internationellt typgodkännandemärke bestående av

2.4.3.1

en avskuren cirkel som omger bokstaven ”E” följt av det särskilda landsnumret för landet som beviljat typgodkännande (4),

2.4.3.2

typgodkännandekoden, placerad nära intill den avskurna cirkeln.

2.4.4

Om den sökande har erhållit samma typgodkännandekod för flera handelsnamn eller varumärken, räcker det med ett eller flera av dem för att uppfylla kraven i punkt 2.3.1.1.

2.4.5

Märkningarna och påskrifterna som anges i punkterna 2.3.1 och 2.4.3 ska vara lättläsliga och outplånliga.

2.4.6

I bilaga 3 till dessa föreskrifter ges ett exempel på typgodkännandemärkets utformning.

3.   TEKNISKA KRAV

3.1   Definitioner

3.1.1   märkspänning: spänning (i volt) märkt på glödlampan.

3.1.2   märkeffekt: effektmärkning (i watt) på glödlampan, som kan ingå i den internationella beteckningen för tillämplig kategori.

3.1.3   provspänning: spänning vid glödlampans anslutningar för vilken glödlampans elektriska och fotometriska egenskaper är avsedda och ska provas.

3.1.4   målvärden: värden som ska uppnås, inom angivna toleranser, när glödlampan försörjs med ström vid sin provspänning.

3.1.5   standardglödlampa (referensglödlampa): en glödlampa som avger vitt eller gult eller rött ljus med minskad måttolerans, som används för fotometrisk provning av belysnings- och ljussignaleringsanordningar. Standardglödlampor är definierade för endast en spänning för varje kategori.

3.1.6   referensljusflöde: definierat ljusflöde för en standardglödlampa med vilket belysningsanordningens optiska egenskaper ska jämföras.

3.1.7   uppmätt ljusflöde: definierat värde för ljusflödet för provning av en glödlampa i en standardstrålkastare enligt beskrivningen i punkt 3.9.

3.1.8   referensaxel: en axel definierad med referens till sockeln och i förhållande till vilken vissa av glödlampans mått anges.

3.1.9   referensplan: ett plan definierat med referens till sockeln och i förhållande till vilket vissa av glödlampans mått anges.

3.2   Övergripande bestämmelser

3.2.1

Varje inlämnat provexemplar ska uppfylla tillämpliga specifikationer i dessa föreskrifter.

3.2.2

Glödlampor ska vara så konstruerade att de är och förblir funktionsdugliga vid normal användning. De får dessutom inte uppvisa några tillverknings- eller konstruktionsfel.

3.3   Tillverkning

3.3.1

Glödlampskolvar får inte uppvisa några märken eller fläckar som kan försämra effektiviteten och optiska prestanda.

3.3.2

Glödlampor ska vara utrustade med standardsocklar som överensstämmer med tillämpligt sockeldatablad i IEC-publikation 60061, tredje utgåvan, såsom anges i respektive lampdatablad i bilaga 1.

3.3.3

Sockeln ska vara hållfast och säkert fastsatt på kolven.

3.3.4

För att försäkra sig om att glödlampor uppfyller kraven i punkterna 3.3.1–3.3.3 ska en visuell kontroll och en måttkontroll samt, om så krävs, en provmontering utföras.

3.4   Provningar

3.4.1

Glödlampor ska först åldras vid sin provspänning under cirka en timme. För dubbeltrådiga glödlampor ska varje glödtråd åldras för sig.

3.4.2

I fallet med en glödlampa som har en belagd kolv ska kolvens yta, efter att ha åldrats den tid som anges i punkt 3.4.1, torkas av helt lätt med en bomullsduk indränkt i en blandning av 70 volymprocent n-heptan och 30 volymprocent toluen. Efter cirka fem minuter ska ytan kontrolleras visuellt. Den får inte uppvisa några märkbara förändringar.

3.4.3

Glödtrådens position och dimensioner ska mätas på glödlampor som försörjs med ström vid en spänning 90–100 % av provspänningen.

3.4.4

Om inte annat anges ska elektriska och fotometriska mätningar utföras vid provspänning.

3.4.5

Elektriska mätningar ska utföras med instrument av minst klass 0.2.

3.4.6

Det ljusflöde (i lumen) som anges på glödlampans datablad i bilaga 1 gäller för glödlampor som avger vitt ljus om inte en speciell färg anges där.

I det fall då färgen selektivt gult är tillåten ska ljusflödet från glödlampan med en selektivt gul yttre kolv vara minst 85 % av det angivna ljusflödet för den tillämpliga glödlampa som avger vitt ljus.

3.5   Glödtrådens position och dimensioner

3.5.1

Glödtrådens geometriska former ska i princip vara såsom anges i respektive datablad för glödlampan i bilaga 1.

3.5.2

För raka glödtrådar ska korrekt position och form kontrolleras såsom anges i tillämpligt datablad.

3.5.3

Om glödtråden i åtminstone en vy visas som en punkt i databladet för glödlampan, ska ljuscentrums läge fastställas i överensstämmelse med bilaga 4.

3.5.4

Längden på en rak glödtråd bestäms av dess ändar vilka – om inte annat anges i tillämpligt datablad – definieras som ytterändarna av det första och sista varvet av glödtrådstvinningen sett i vinkelrät projektion mot glödlampans referensaxel. En sådan ytterände ska utgöras av en spets där den vinkel som bildas av vinkelbenen inte är större än 90°. För dubbeltvinnade glödtrådar ska ytterändarna av den sekundära tvinningen beaktas.

3.5.4.1

För axiella glödtrådar ska ytterändarnas extremlägen fastställas genom att glödlampan roteras runt sin referensaxel. Längden ska sedan mätas i en riktning som är parallell med referensaxeln.

3.5.4.2

För tvärgående glödtrådar ska glödtrådsaxeln placeras vinkelrätt mot projektionsriktningen. Längden ska sedan mätas i en riktning som är vinkelrät mot referensaxeln.

3.6   Färg

3.6.1

Färgen på det ljus som glödlampan avger ska vara vit om inte annat anges på tillämpligt datablad.

3.6.2

De definitioner av färg på det avgivna ljuset som anges i föreskrifter nr 48 och den ändringsserie till dessa som gäller vid tidpunkten för ansökan om typgodkännandet ska tillämpas i dessa föreskrifter.

3.6.3

Färgen på det avgivna ljuset ska mätas med den metod som anges i bilaga 5. Varje uppmätt värde ska ligga inom önskat toleransområde (5). Dessutom får de uppmätta värdena, när det gäller glödlampor som avger vitt ljus, inte avvika mer än 0,020 enheter i x- och/eller y-riktning från en valfri punkt inom Planckområdet (IEC-publikation 15.2 Colorimetry, 1986). Glödlampor för användning i ljussignaleringsanordningar ska uppfylla de krav som anges i punkt 2.4.2 i IEC-publikation 60809, ändring [5] till utgåva 2.

3.7   UV-strålning

UV-strålningen från halogenlampor ska vara sådan att följande förhållanden uppfylls:

Formula

Formula

där

Ee(λ)

(W/nm)

är spektralfördelningen för ljusstrålningen,

V (λ)

(1)

är den spektrala ljuseffektiviteten,

km = 683

(lm/W)

är den ekvivalenta fotometriska strålningen,

λ

(nm)

är våglängden.

Detta värde ska beräknas med hjälp av intervall om fem nanometrer.

3.8   Anmärkning avseende färgen selektivt gul

Typgodkännande enligt dessa föreskrifter kan beviljas, enligt punkt 3.6 ovan, för en typ av glödlampa som avger vitt såväl som selektivt gult ljus. Artikel 3 i 1958 års överenskommelse, till vilken dessa föreskrifter utgör en bilaga, ska inte förhindra de avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter från att förbjuda att glödlampor som avger antingen vitt eller selektivt gult ljus används på fordon som registreras inom deras område.

3.9   Kontroll av optiska egenskaper

(Gäller endast glödlampor av kategorierna R2, H4 och HS1.)

3.9.1

Denna kontroll av optiska egenskaper ska utföras vid en spänning som är sådan att angivet uppmätt ljusflöde erhålls. Även specifikationerna i punkt 3.4.6 ska iakttas.

3.9.2

För 12 V-glödlampor som avger vitt ljus:

Det provexemplar som allra mest överensstämmer med de krav som anges för standardglödlampan ska provas i en standardstrålkastare såsom anges i punkt 3.9.5 och det ska verifieras huruvida enheten, som omfattar tidigare nämnda strålkastare och den glödlampa som provas, uppfyller det ljusspridningskrav som anges för halvljus i tillämpliga föreskrifter.

3.9.3

För 6 V- och 24 V-glödlampor som avger vitt ljus:

Det provexemplar som närmast överensstämmer med de nominella dimensionsvärdena ska provas i en standardstrålkastare såsom anges i punkt 3.9.5 och det ska verifieras huruvida enheten, som omfattar tidigare nämnda strålkastare och den glödlampa som provas, uppfyller det ljusspridningskrav som anges för halvljus i tillämpliga föreskrifter. Avvikelser som inte överskrider 10 % av de minsta tillåtna värdena godtas.

3.9.4

Glödlampor som avger selektivt gult ljus ska provas på samma sätt såsom beskrivs i punkterna 3.9.2 och 3.9.3 i en standardstrålkastare enligt beskrivningen i punkt 3.9.5. för att säkerställa att belysningen motsvarar minst 85 % för 12 V glödlampor och minst 77 % för 6 V- och 24 V-glödlampor, med minsta värden för det ljusspridningskrav som anges för halvljus i tillämpliga föreskrifter. Gränsvärdet för starkaste belysning kvarstår oförändrat.

Vad gäller glödlampor med selektiv gul kolv ska denna provning utelämnas om typgodkännandet även ges till samma typ av glödlampa som avger vitt ljus.

3.9.5

En strålkastare ska anses vara en standardstrålkastare om den

3.9.5.1

uppfyller tillämpliga villkor för godkännande,

3.9.5.2

har en effektiv diameter på minst 160 mm,

3.9.5.3

med en standardglödlampa, vid de olika punkter och i de olika zoner till vilka hänvisning sker för den berörda typen av strålkastare, avger belysning som är lika med

3.9.5.3.1

högst 90 % av maximigränserna och

3.9.5.3.2

minst 120 % av de minimigränser som föreskrivs för den berörda typen av strålkastare.

3.10   Standardglödlampor

Ytterligare krav för standardglödlampor (referensglödlampor) ges i tillämpliga datablad i bilaga 1.

Kolvar på standardglödlampor (referensglödlampor) som avger vitt ljus ska inte ändra CIE-färgkoordinaterna för en ljuskälla med färgtemperaturen 2 856 K med mer än 0,010 enheter i x- och/eller y-riktning.

För standardglödlampor (referensglödlampor) som avger gult eller rött ljus ska ändringar av kolvens temperatur inte påverka ljusflödet så att det försämrar fotometriska mätningar av signalanordningar.

4.   PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

4.1

Glödlampor som är godkända i enlighet med dessa föreskrifter ska tillverkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med den godkända typen genom att uppfylla de märkningskrav och tekniska krav som anges under punkt 3 ovan och i bilagorna 1, 3 och 4 till dessa föreskrifter.

4.2

För att verifiera att bestämmelserna i punkt 4.1 är uppfyllda ska lämpliga kontroller av produktionen utföras.

4.3

Tillståndshavaren ska särskilt

4.3.1

bestyrka befintligheten av förfaranden som ger effektiv kontroll av produkternas kvalitet,

4.3.2

ha tillgång till nödvändig kontrollutrustning för att kontrollera överensstämmelsen för varje godkänd typ,

4.3.3

säkerställa att uppgifter om provresultat dokumenteras och att de tillhöriga dokumenten finns tillgängliga under en period som bestäms av myndigheten,

4.3.4

analysera resultaten av varje typ av prov, med tillämpning av kriterierna i bilaga 7, för att verifiera och säkerställa produktegenskapernas stabilitet och ta hänsyn till variationer i industriell produktion,

4.3.5

säkerställa att för varje typ av produkt åtminstone de prov som föreskrivs i bilaga 6 till dessa föreskrifter utförs,

4.3.6

säkerställa att alla provexemplar som vid provning ger bevis på icke överensstämmelse med typen ska ge upphov till ytterligare provtagning och ytterligare prov. Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att återställa produktionsöverensstämmelsen i fråga.

4.4

Den behöriga myndighet som beviljat typgodkännandet får när som helst kontrollera de metoder för kontroll av överensstämmelse med godkänd typ som är tillämpliga för varje tillverkningsenhet.

4.4.1

Vid varje inspektion ska provböckerna och dokumentationen av produktionsövervakningen framläggas för den besökande inspektören.

4.4.2

Inspektören får slumpmässigt ta provexemplar som provas i tillverkarens laboratorium. Det minsta antalet provexemplar kan avgöras på grundval av resultaten från tillverkarens egna kontroller.

4.4.3

När kvalitetsnivån förefaller otillfredsställande eller när det verkar nödvändigt att verifiera giltigheten av utförda prov enligt punkt 4.4.2 ovan, ska inspektören välja provexemplar som ska sändas till den tekniska tjänst som har utfört typgodkännandeprovningarna.

4.4.4

Den behöriga myndigheten får utföra vilka prov som helst som föreskrivs i dessa föreskrifter. Om den behöriga myndigheten beslutar att ta stickprov ska kriterierna i bilagorna 8 och 9 till dessa föreskrifter tillämpas.

4.4.5

Normalt intervall för dessa kontroller som bemyndigas av behörig myndighet ska vara vartannat år. I de fall då negativa resultat dokumenteras under ett av dessa besök, ska den behöriga myndigheten se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att återupprätta produktionens överensstämmelse med godkänd typ så snart som möjligt.

5.   PÅFÖLJD FÖR BRISTANDE PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

5.1

Ett typgodkännande som med avseende på en glödlampa beviljas i enlighet med dessa föreskrifter får återkallas om de krav som ställs inte uppfylls eller om en glödlampa som bär ett typgodkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen.

5.2

Om en avtalsslutande part som tillämpar dessa föreskrifter återkallar ett typgodkännande som tidigare beviljats, ska avtalsparten genast rapportera detta till övriga avtalsparter som tillämpar dessa föreskrifter, med hjälp av ett rapportformulär som överensstämmer med mallen i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

6.   PRODUKTIONENS DEFINITIVA UPPHÖRANDE

Om innehavaren av ett typgodkännande helt upphör med produktionen av en typ av glödlampa som godkänts enligt dessa föreskrifter, ska denne underrätta den myndighet som beviljat typgodkännandet. Då myndigheten fått ett sådant meddelande ska myndigheten informera övriga parter till 1958 års överenskommelse som tillämpar dessa föreskrifter, med hjälp av ett rapportformulär som överensstämmer med mallen i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

7.   NAMN OCH ADRESSER TILL DE TEKNISKA TJÄNSTER SOM ANSVARAR FÖR UTFÖRANDET AV TYPGODKÄNNANDEPROVNINGARNA SAMT TILL DE ADMINISTRATIVA MYNDIGHETERNA

De avtalsparter till 1958 års avtal som tillämpar dessa föreskrifter ska till FN:s sekretariat rapportera namn och adresser till de tekniska tjänster som ansvarar för typgodkännandeprovningarna, liksom till de administrativa myndigheter som beviljar typgodkännande, till vilka intyg om beviljat, utökat, ej beviljat eller återkallat typgodkännande eller produktionens definitiva upphörande, som utfärdas i annat land, ska skickas.

8.   ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

8.1

Typgodkännanden som beviljats enligt föregående ändringsserie ska fortsätta att vara giltiga, med undantag för produktionsöverensstämmelse, där aktuell produktion av glödlampor ska överensstämma med den senaste ändringsserien från och med 12 månader efter den dag då dessa ändringar träder i kraft (6).

8.2

I följande tabell anges tidigare beteckningar och motsvarande nya beteckningar:

Gamla beteckningar

Nya beteckningar enligt ändringsserie 03

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3

12 månader efter det att supplement 28 till ändringsserie 03 till föreskrifter nr 37 trätt i kraft, får inga glödlampor av kategorierna R2, S1 och C21W användas i lyktor för typgodkännandeändamål.

8.4

Avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter får dock fortsätta att bevilja typgodkännande av lyktor där glödlampor av kategorierna R2, S1 och C21W används, förutsett att dessa är avsedda som reservdelar för installation på fordon som redan är i bruk.


(1)  En selektivt gul kolv eller en extra selektivt gul yttre kolv, endast avsedd att ändra färgen, men inte de andra egenskaperna för en glödlampa som avger vitt ljus, innebär dock inte en förändring av glödlampans typ.

(2)  I det senare fallet får belysningsegenskaperna inte påverkas ogynnsamt.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(4)  1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 5 för Sverige, 6 för Belgien, 7 för Ungern, 8 för Tjeckien, 9 för Spanien, 10 för Serbien, 11 för Förenade kungariket, 12 för Österrike, 13 för Luxemburg, 14 för Schweiz, 15 (vakant), 16 för Norge, 17 för Finland, 18 för Danmark, 19 för Rumänien, 20 för Polen, 21 för Portugal, 22 för Ryssland, 23 för Grekland, 24 för Irland, 25 för Kroatien, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien, 28 för Vitryssland, 29 för Estland, 30 (vakant), 31 för Bosnien och Hercegovina, 32 för Lettland, 33 (vakant), 34 för Bulgarien, 35 (vakant), 36 för Litauen, 37 för Turkiet, 38 (vakant), 39 för Azerbajdzjan, 40 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 41 (vakant), 42 för Europeiska gemenskapen (typgodkännanden beviljas av dess medlemsstater med användning av respektive ECE-symbol), 43 för Japan, 44 (vakant), 45 för Australien, 46 för Ukraina, 47 för Sydafrika, 48 för Nya Zeeland, 49 för Cypern, 50 för Malta, 51 för Sydkorea, 52 för Malaysia, 53 för Thailand, 54 och 55 (vakanta), 56 för Montenegro, 57 (vakant) och 58 för Tunisien. Påföljande nummer kommer att tilldelas andra länder i den kronologiska ordning som de ratificerar eller ansluter sig till överenskommelsen om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon, utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon, samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter, och det nummer de då tilldelas ska delges de avtalsslutande parterna av FN:s generalsekreterare.

(5)  Vad gäller produktionsöverensstämmelse avseende färgerna gult och rött ska minst 80 % av mätresultaten ligga inom önskat toleransområde.

(6)  Den ändrade texten i denna punkt införs genom supplement 14 till ändringsserie 03. Detta supplement trädde i kraft 3 september 1997 och har även införts i texten i dessa föreskrifters nya punkter 2.3.3 och 3.7 samt i de nya databladen HIR1 och PY27/7W i bilaga 1.


BILAGA 1

DATABLAD  (1) FÖR GLÖDLAMPOR

Lista med kategorier av glödlampor indelade i grupper och motsvarande databladsnummer:

Grupp 1

Utan generella restriktioner:

Kategori

Datablad nr

H1

H1/1 till 3

H3

H3/1 till 4

H4

H4/1 till 5

H7

H7/1 till 4

H8

H8/1 till 4

H8B

H8/1 till 4

H9 (3)

H9/1 till 4

H9B (3)

H9/1 till 4

H10

H10/1 till 3

H11

H11/1 till 4

H11B

H11/1 till 4

H12

H12/1 till 3

H13

H13/1 till 4

H13A

H13/1 till 4

H14

H14/1 till 4

H15

H15/1 till 5

H16

H16/1 till 4

H21W (2)

H21W/1 till 2

H27W/1

H27W/1 till 3

H27W/2

H27W/1 till 3

HB3

HB3/1 till 4

HB3A

HB3/1 till 4

HB4

HB4/1 till 4

HB4A

HB4/1 till 4

HIR1 (3)

HIR1/1 till 3

HIR2

HIR2/1 till 3

HS1

HS1/1 till 5

HS2

HS2/1 till 3

HS5

HS5/1 till 4

HS5A (5)

HS5A/1 till 3

HS6 (4)

HS6/1 till 4

PSX24W (2)

P24W/1 till 3

PSX26W (2)

PSX26W1 till 3

PX24W (2)

P24W/1 till 3

S2

S1/S2/1 till 2

S3

S3/1

Grupp 2

Endast för användning i signallyktor, kurvtagningslyktor, backlyktor och bakre nummerskyltsbelysning:

Kategori

Datablad nr

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 till 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 till 2

HY21W

H21W/1 till 2

P13W

P13W/1 till 3

P19W

P19W/1 till 3

P21W

P21W/1 till 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 till 3)

P21/5W

P21/5W/1 till 3

P24W

P24W/1 till 3

P27W

P27W/1 till 2

P27/7W

P27/7W/1 till 3

PC16W

PC16W/1 till 3

PCR16W

PC16W/1 till 3

PCY16W

PC16W/1 till 3

PR19W

P19W/1 till 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 till 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 till 3)

PR24W

P24W/1 till 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 till 3)

PS19W

P19W/1 till 3

PS24W

P24W/1 till 3

PSR19W

P19W/1 till 3

PSR24W

P24W/1 till 3

PSY19W

P19W/1 till 3

PSY24W

P24W/1 till 3

PY19W

P19W/1 till 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 till 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 till 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 till 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 till 2

W21/5W

W21/5W/1 till 3

WP21W

WP21W/1 till 2

WPY21W

WP21W/1 till 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 till 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 till 2

Grupp 3

Endast för användning som reservdelar (se övergångsbestämmelser i punkterna 8.3 och 8.4):

Kategori

Datablad nr

C21W

C21W/1 till 2

R2

R2/1 till 3

S1

S1/S2/1 till 2

Lista med datablad för glödlampor och deras ordning i denna bilaga:

Datablad nr

 

C5W/1

 

C21W/1 till 2

 

H1/1 till 3

 

H3/1 till 4

 

H4/1 till 5

 

H7/1 till 4

 

H8/1 till 4

 

H9/1 till 4

 

H10/1 till 3

 

H11/1 till 4

 

H12/1 till 3

 

H13/1 till 4

 

H14/1 till 4

 

H15/1 till 5

 

H16/1 till 4

 

H6W/1

 

H10W/1 till 2

 

H21W/1 till 2

 

H27W/1 till 3

 

HB3/1 till 4

 

HB4/1 till 4

 

HIR1/1 till 3

 

HIR2/1 till 3

 

HS1/1 till 5

 

HS2/1 till 3

 

HS5/1 till 4

 

HS5A/1 till 3

 

HS6/1 till 4

 

P13W/1 till 3

 

P19W/1 till 3

 

P21W/1 till 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 till 3

 

P24W/1 till 3

 

P27W/1 till 2

 

P27/7W/1 till 3

 

PC16W/1 till 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 till 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 till 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 till 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 till 3

 

W16W/1

 

W21W/1 till 2

 

W21/5W/1 till 3

 

WP21W/1 till 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 till 2

KATEGORI C5W-LAMPOR — Datablad C5W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Sockel SV8.5 enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-81-4)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

6

12

24

12

Watt

5

5

Provspänning

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Målvärden

Watt

Högst 5,5

Högst 7,7

Högst 5,5

Ljusflöde

45 ± 20 %

 

Referensljusflöde: 45 lm vid cirka 13,5 V

KATEGORI C21W-LAMPOR — Datablad C21W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

GLÖDLAMPA ENDAST FÖR BACKLYKTA

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Sockel SV8.5 enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-81-4)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

21

21

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 26,5

Högst 26,5

Ljusflöde

460 ± 15 %

 

Referensljusflöde: 460 lm vid cirka 13,5 V

KATEGORI C21W-LAMPOR — Datablad C21W/2

Krav för projektion på skärmen

Denna provning används för att fastställa om en glödlampa överensstämmer med kraven, genom att kontrollera om glödtråden är korrekt placerad i förhållande till referensaxeln och lampans längsgående mittlinje.

Image

12 V

a

h

k

Normaltillverkade glödlampor

4,0 + d

14,5

2,0

Standardglödlampa

2,0 + d

14,5

0,5

d= glödtrådens nominella diameter enligt uppgift från tillverkaren.

Provningsförfarande och krav

1.

Glödlampan placeras i en hållare (fäste) som kan roteras 360° runt referensaxeln så att frontalprojektionen kan ses på skärmen där glödtrådens bild projiceras. Referensplanet på skärmen ska sammanfalla med glödlampans mittpunkt. Centralaxeln som eftersträvas på skärmen ska sammanfalla med lampans längsgående mittlinje.

2.

Frontalprojektion

2.1

Glödtrådens projektion ska i sin helhet ligga inom rektangeln när lampan roteras 360°.

2.2

Glödtrådens mittpunkt får inte avvika med mer än avståndet ”k” från den eftersträvade centralaxeln.

KATEGORI H1-LAMPOR — Datablad H1/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI H1-LAMPOR — Datablad H1/2

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50 / – 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Sockel P14.5s enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-46-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

6

12

24

12

Watt

55

70

55

Provspänning

Volt

6,3

13,2

28,0

13,2

Målvärden

Watt

Högst 63

Högst 68

Högst 84

Högst 68

Ljusflöde ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 150

13,2 V

1 550

KATEGORI H1-LAMPOR — Datablad H1/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens placering kontrolleras endast i riktningarna A och B såsom visas i datablad H1/1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens begynnelsepunkt enligt definitionerna i datablad H1/2, fotnot 10/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2.

KATEGORI H3-LAMPOR — Datablad H3/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI H3-LAMPOR — Datablad H3/2

Image

KATEGORI H3-LAMPOR — Datablad H3/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

Minst 3,0

Minst 4,0

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Sockel PK22s enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-47-4)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

6

12

24

12

Watt

55

70

55

Provspänning

Volt

6,3

13,2

28,0

13,2

Målvärden

Watt

Högst 63

Högst 68

Högst 84

Högst 68

Ljusflöde ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 100

13,2 V

1 450

KATEGORI H3-LAMPOR — Datablad H3/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om en glödtråd uppfyller kraven.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= glödtrådens diameter

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens mittpunkt ska vara inom gränserna för måttet k.

KATEGORI H4-LAMPOR — Datablad H4/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Figur 3

Lampans största yttermått (4)

Image

(1)

Referensplanet är det plan som utgörs av anliggningspunkterna för sockelringens tre flänsar.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av cirkeln med diametern ”M”.

(3)

Färgen på det utsända ljuset ska vara vit eller selektivt gul.

(4)

Kolven och dess fästen ska inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Om en yttre selektivt gul kolv används får dock kolven och dess fästen inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 3.

(5)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig åtminstone till kolvens cylindriska del. Den ska också överlappa den inre skölden då den senare observeras från en riktning vinkelrätt mot referensaxeln.

KATEGORI H4-LAMPOR — Datablad H4/2

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35 / – 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

Högst 40°

Högst 40°

Sockel P43t enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-39-6)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12 (22)

24 (22)

12 (22)

Watt

60

55

75

70

60

55

Provspänning

Volt

13,2

28,0

13,2

Målvärden

Watt

Högst 75

Högst 68

Högst 85

Högst 80

Högst 75

Högst 68

Ljusflöde ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Uppmätt ljusflöde lm (23)

750

800

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

KATEGORI H4-LAMPOR — Datablad H4/3

Sköldens position

Image

Ritningen är inte tvingande med avseende på sköldens utformning

Glödtrådarnas position

Image

KATEGORI H4-LAMPOR — Datablad H4/4

Tabell över de mått (i mm) som avses i ritningarna i datablad H4/3

Referens (24)

Mått (25)

Tolerans

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

Minst 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Beror på sköldens form

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGORI H4-LAMPOR — Datablad H4/5

Tilläggsförklaringar till datablad H4/3

Nedanstående mått mäts i tre olika riktningar:

1.

För måtten a, b1, c, d, e, f, lR och lC.

2.

För måtten g, h, p och q.

3.

För måttet b2.

Måtten p och q mäts i plan som är parallella med och belägna på avståndet 33 mm från referensplanet.

Måtten b1, b2, c och h mäts i plan som är parallella med och belägna på avstånden 29,5 mm (30,0 mm för 24 V glödlampor) och 33 mm från referensplanet.

Måtten a och g mäts i plan som är parallella med och belägna på avstånden 23,5 mm och 26,0 mm från referensplanet.

Anmärkning: För mätmetoden, se tillägg E till IEC-publikation 60809.

KATEGORI H7-LAMPOR — Datablad H7/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Lampans största yttermått (5)

Image

Figur 3

Bestämning av referensaxel (2)

Image

(1)

Referensplanet definieras av de punkter på fästet där sockelringens tre stödklackar vilar.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och den korsar skärningspunkten för de två vinkelräta linjerna som visas i figur 3.

(3)

Färgen på det utsända ljuset ska vara vit eller selektivt gul.

(4)

Anmärkningar beträffande glödtrådens diameter:

a)

Inga restriktioner för den verkliga diametern gäller, men målet för framtida utveckling är att d ska vara högst 1,3 mm för 12 V och högst 1,7 mm för 24 V glödlampor.

b)

För samma tillverkare ska konstruktionsdiametern i standardglödlampor (referensglödlampor) och normaltillverkade glödlampor vara densamma.

(5)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

KATEGORI H7-LAMPOR — Datablad H7/2

Figur 4

Område fritt från förvrängningar (6) och svart topp (7)

Image

Figur 5

Metallfri zon (8)

Image

Figur 6

Godtagbar avvikelse för glödtrådens axel (9)

(endast för standardglödlampor)

Image

Figur 7

Kolvens excentricitet

Image

(6)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

(7)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets. Den ska också sträcka sig minst till ett plan parallellt med referensplanet där γ3 korsar den yttre kolvytan (vy B i datablad H7/1).

(8)

Lampans inre konstruktion ska vara sådan att ströljus och reflexioner endast förekommer ovanför själva glödtråden betraktad ur vågrät riktning. (Vy A i figur 1 i datablad H7/1.)

Inga metalldelar förutom glödtrådstvinningar får förekomma inom de skuggade delarna som visas i figur 5.

KATEGORI H7-LAMPOR — Datablad H7/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

Minst 0,5

övervägs

h1 (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

Minst 40°

Minst 40°

γ2

Minst 50°

Minst 50°

γ3

Minst 30°

Minst 30°

Sockel PX26d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-5-6)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

24

12

Watt

55

70

55

Provspänning

Volt

13,2

28,0

13,2

Målvärden

Watt

Högst 58

Högst 75

Högst 58

Ljusflöde

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 100

13,2 V

1 500

KATEGORI H7-LAMPOR — Datablad H7/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Mått i mm

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens position kontrolleras endast i riktningarna A och B, såsom beskrivs i datablad H7/1, figur 1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad H7/3, fotnot 9/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI H8- OCH H8B-LAMPOR — Datablad H8/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Lampans största yttermått (3)

Image

(1)

Referensplanet är det plan som utgörs av undersidan av sockelns avfasade instyrningsfläns.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockeln vars diameter är 19 mm.

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

(4)

Färgen på det utsända ljuset ska vara vit eller selektivt gul.

(5)

Anmärkningar beträffande glödtrådens diameter:

a)

Inga restriktioner för den verkliga diametern gäller, men målet för framtida utveckling är att d ska vara högst 1,2 mm.

b)

För samma tillverkare ska konstruktionsdiametern i standardglödlampor (referensglödlampor) och normaltillverkade glödlampor vara densamma.

KATEGORI H8- OCH H8B-LAMPOR — Datablad H8/2

Figur 3

Område fritt från förvrängningar (6) och svart topp (7)

Image

Figur 4

Metallfri zon (8)

Image

Figur 5

Godtagbar avvikelse för glödtrådens axel (9)

(endast för standardglödlampor)

Image

Figur 6

Kolvens excentricitet (10)

Image

(6)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

(7)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets. Den ska också sträcka sig minst till ett plan parallellt med referensplanet där γ3 korsar den yttre kolvytan (vy B i datablad H8/1).

(8)

Lampans inre konstruktion ska vara sådan att ströljus och reflexioner endast förekommer ovanför själva glödtråden betraktad ur vågrät riktning. (Vy A i figur 1 i datablad H8/1.) Inga metalldelar förutom glödtrådstvinningar får förekomma inom de skuggade delarna som visas i figur 4.

(9)

Glödtrådens avvikelse i förhållande till referensaxeln mäts endast i observationsriktningarna A och B såsom visas i figur 1 i datablad H8/1. Mätpunkterna är de punkter där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

(10)

Glödtrådens avvikelse i förhållande till kolvens axel mätt i två plan som är parallella med referensplanet där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

KATEGORI H8- OCH H8B-LAMPOR — Datablad H8/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

Minst 0,5

övervägs

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

Minst 50°

Minst 50°

γ2

Minst 40°

Minst 40°

γ3

Minst 30°

Minst 30°

Sockel:

H8:

PGJ19-1

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-146-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

35

35

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 43

Högst 43

Ljusflöde

800 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

600

13,2 V

800

KATEGORI H8- OCH H8B-LAMPOR — Datablad H8/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om en glödtråd uppfyller kraven.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens position kontrolleras endast i riktningarna A och B, såsom beskrivs i datablad H8/1, figur 1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad H8/3, fotnot 11/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI H9- OCH H9B-LAMPOR — Datablad H9/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Lampans största yttermått (3)

Image

(1)

Referensplanet är det plan som utgörs av undersidan av sockelns avfasade instyrningsfläns.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockeln vars diameter är 19 mm.

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

(4)

Anmärkningar beträffande glödtrådens diameter:

a)

Inga restriktioner för den verkliga diametern gäller, men målet för framtida utveckling är att d ska vara högst 1,4 mm.

b)

För samma tillverkare ska konstruktionsdiametern i standardglödlampor (referensglödlampor) och normaltillverkade glödlampor vara densamma.

KATEGORI H9- OCH H9B-LAMPOR — Datablad H9/2

Figur 3

Område fritt från förvrängningar (5)

Image

Figur 4

Metallfri zon (6)

Image

Figur 5

Godtagbar avvikelse för glödtrådens axel (7)

(endast för standardglödlampor)

Image

Figur 6

Kolvens excentricitet (8)

Image

(5)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

(6)

Lampans inre konstruktion ska vara sådan att ströljus och reflexioner endast förekommer ovanför själva glödtråden betraktad ur vågrät riktning. (Vy A såsom anges i figur 1 i datablad H9/1.) Inga metalldelar förutom glödtrådstvinningar får förekomma inom de skuggade delarna som visas i figur 4.

(7)

Glödtrådens avvikelse i förhållande till referensaxeln mäts endast i observationsriktningarna A och B såsom visas i figur 1 i datablad H9/1. Mätpunkterna är de punkter där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

(8)

Glödtrådens avvikelse i förhållande till kolvens axel mätt i två plan som är parallella med referensplanet där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

KATEGORI H9- OCH H9B-LAMPOR — Datablad H9/3

Mått i mm

Toleranser

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 40°

Sockel:

H9:

PGJ19-5

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-146-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

65

65

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 73

Högst 73

Ljusflöde

2 100 ± 10 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 500

13,2 V

2 100

KATEGORI H9- OCH H9B-LAMPOR — Datablad H9/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om en glödtråd uppfyller kraven.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens position kontrolleras endast i riktningarna A och B, såsom beskrivs i datablad H9/1, figur 1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad H9/3, fotnot 10/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI H10-LAMPOR — Datablad H10/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI H10-LAMPOR — Datablad H10/2

Mått i mm (43)

Tolerans

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sockel PY20d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-31-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

42

42

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 50

Högst 50

Ljusflöde

850 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

600

13,2 V

850

KATEGORI H10-LAMPOR — Datablad H10/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens placering kontrolleras endast i riktningarna A och B såsom visas i datablad H10/1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad H10/2, fotnot 10/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI H11- OCH H11B-LAMPOR — Datablad H11/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Lampans största yttermått (3)

Image

(1)

Referensplanet är det plan som utgörs av undersidan av sockelns avfasade instyrningsfläns.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockeln vars diameter är 19 mm.

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

(4)

Färgen på det utsända ljuset ska vara vit eller selektivt gul.

(5)

Anmärkningar beträffande glödtrådens diameter:

a)

Inga restriktioner för den verkliga diametern gäller, men målet för framtida utveckling är att d ska vara högst 1,4 mm.

b)

För samma tillverkare ska konstruktionsdiametern i standardglödlampor (referensglödlampor) och normaltillverkade glödlampor vara densamma.

KATEGORI H11- OCH H11B-LAMPOR — Datablad H11/2

Figur 3

Område fritt från förvrängningar (6) och svart topp (7)

Image

Figur 4

Metallfri zon (8)

Image

Figur 5

Godtagbar avvikelse för glödtrådens axel (9)

(endast för standardglödlampor)

Image

Figur 6

Kolvens excentricitet (10)

Image

(6)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

(7)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets. Den ska också sträcka sig minst till ett plan parallellt med referensplanet där γ3 korsar den yttre kolvytan (vy B i datablad H11/1).

(8)

Lampans inre konstruktion ska vara sådan att ströljus och reflexioner endast förekommer ovanför själva glödtråden betraktad ur vågrät riktning (vy A i figur 1 i datablad H11/1). Inga metalldelar förutom glödtrådstvinningar får förekomma inom de skuggade delarna som visas i figur 4.

(9)

Glödtrådens avvikelse i förhållande till referensaxeln mäts endast i observationsriktningarna A och B såsom visas i figur 1 i datablad H11/1. Mätpunkterna är de punkter där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

(10)

Kolvaxelns excentricitet i förhållande till glödtrådens axel mätt i två plan som är parallella med referensplanet där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

KATEGORI H11- OCH H11B-LAMPOR — Datablad H11/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3(14)

4,5 ± 0,1

g

Minst 0,5

övervägs

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

Minst 50°

Minst 50°

γ2

Minst 40°

Minst 40°

γ3

Minst 30°

Minst 30°

Sockel:

H11:

PGJ19-2

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-146-1)

H11B:

PGJY19-2

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-110-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

24

12

Watt

55

70

55

Provspänning

Volt

13,2

28,0

13,2

Målvärden

Watt

Högst 62

Högst 80

Högst 62

Ljusflöde

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 000

13,2 V

1 350

KATEGORI H11- OCH H11B-LAMPOR — Datablad H11/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om en glödtråd uppfyller kraven.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens position kontrolleras endast i riktningarna A och B, såsom beskrivs i datablad H11/1, figur 1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens ändpunkter, såsom de definieras i datablad H11/3 fotnot 11/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI H12-LAMPOR — Datablad H12/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI H12-LAMPOR — Datablad H12/2

Mått i mm (51)

Tolerans

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

Minst 4,8

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sockel PZ20d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-31-2)

ELECTRICAL AND PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

53

53

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 61

Högst 61

Ljusflöde

1 050 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

775

13,2 V

1 050

KATEGORI H12-LAMPOR — Datablad H12/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= glödtrådens diameter.

För observationsriktningarna A, B och C, se datablad H12/1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens mittpunkt ska vara inom gränserna för måtten b1 och b2.

KATEGORI H13- OCH H13A-LAMPOR — Datablad H13/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

KATEGORI H13- OCH H13A-LAMPOR — Datablad H13/2

Figur 2

Bestämning av referensaxel (2)

Image

Figur 4

Kolvavvikelse (8)

Image

Figur 3

Område fritt från förvrängningar (6) och ljusavskärmande beläggning (7)

Image

Figur 5

Ljusavskärmning i riktning mot sockeln (9)

Image

(6)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar axiellt och cylindriskt inom vinklarna β och δ. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna β och δ och behöver inte verifieras i det område som täcks av den ljusavskärmande beläggningen.

(7)

Den ljusavskärmande beläggningen ska sträcka sig minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets. Den ska också sträcka sig minst till ett plan parallellt med referensplanet där γ korsar den yttre kolvytan (vy B i datablad H13/1).

(8)

Halvljusglödtrådens avvikelse i förhållande till kolvens axel mätt i två plan som är parallella med referensplanet där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar halvljusglödtrådens axel.

(9)

Ljuset ska vara blockerat över kolvens sockelände upp till vinkeln θ. Detta krav gäller i alla riktningar runt referensaxeln.

KATEGORI H13- OCH H13A-LAMPOR — Datablad H13/3

Figur 6

Glödtrådarnas position och dimensioner (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORI H13- OCH H13A-LAMPOR — Datablad H13/4

Mått i mm

Tolerans

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

d1 (13) (58)

Högst 1,8

d2 (13) (58)

Högst 1,8

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

Minst 42°

δ

Minst 52°

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Sockel:

H13:

P26.4t

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER (59)

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

55

60

55

60

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 68

Högst 75

Högst 68

Högst 75

Ljusflöde

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

KATEGORI H14-LAMPOR — Datablad H14/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Lampans största yttermått (3)

Image

(1)

Referensplanet definieras av de punkter på fästet där sockelringens tre flänsar vilar.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockelns diameter ”M”

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

KATEGORI H14-LAMPOR — Datablad H14/2

Figur 3

Område fritt från förvrängningar (4) och svart topp (5)

Image

Figur 4

Kolvexcentricitet

Image

Figur 5

Avvikelse för glödtrådens axel (7)

(endast för standardglödlampor)

Image

(4)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2 och behöver inte verifieras i det område som täcks av den mörka avskärmningen.

(5)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets. Den ska också sträcka sig minst till ett plan parallellt med referensplanet där γ3 korsar den yttre kolvytan (vy B i datablad H14/1).

(6)

Kolvaxelns excentricitet i förhållande till halvljusglödtrådens axel mätt i två plan som är parallella med referensplanet där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar halvljusglödtrådens axel.

(7)

Glödtrådarnas avvikelse i förhållande till referensaxeln mäts endast i observationsriktningarna A, B och C såsom visas i figur 1 i datablad H14/1. Mätpunkterna är de punkter där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådarnas axlar.

KATEGORI H14-LAMPOR — Datablad H14/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampor

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

Minst 0,3

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

Minst 55°

γ2

Minst 52°

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

Sockel P38t enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-133-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

55

60

55

60

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden Watt

Watt

Högst 68

Högst 75

Högst 68

Högst 75

Ljusflöde

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

KATEGORI H14-LAMPOR — Datablad H14/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådarnas rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 är diametern på halvljusglödtråden och d2 är diametern på helljusglödtråden.

Anmärkningar beträffande glödtrådarnas diametrar:

a)

Inga restriktioner för den verkliga diametern gäller, men målet för framtida utveckling är att d1 ska vara högst 1,2 mm d2 högst 1,6 mm.

b)

För samma tillverkare ska konstruktionsdiametern i standardglödlampor och normaltillverkade glödlampor vara densamma.

Glödtrådarnas position kontrolleras endast i riktningarna A, B och C, såsom visas i figur 1 i datablad H14/1.

Halvljusglödtråden ska ligga helt inom rektangeln A och helljusglödtråden helt inom rektangeln B.

Halvljusglödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad H14/3, fotnot 8/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI H15-LAMPOR — Datablad H15/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Figur 3

Lampans största yttermått (3)

Image

Figur 2

Bestämning av referensaxel (2)

Image

Figur 4

Område fritt från förvrängningar (4)

Image

(1)

Referensplanet definieras av de punkter där fästet har kontakt med sockelringens tre flänsar, sett från anslutningssidan. Det är avsett att användas som ett inre referensplan.

Hjälpreferensplanet definieras av de punkter på fästets yta där sockelringens tre stödklackar vilar. Det är avsett att användas som ett yttre referensplan.

Sockeln är utformad för användning av (det inre) referensplanet, men för vissa tillämpningar kan (det yttre) hjälpreferensplanet användas i stället.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och korsar skärningspunkten för de två vinkelräta linjerna som visas i figur 2 i datablad H15/1.

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 3. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

(4)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2 som framgår av figur 4. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

KATEGORI H15-LAMPOR — Datablad H15/2

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

Minst 50°

Minst 50°

Minst 50°

γ2

Minst 50°

Minst 50°

Minst 50°

r

För mer information se sockelns datablad

Sockel PGJ23t-1 enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-155-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

Watt

15

55

20

60

15

55

Provspänning

Volt

13,2

28,0

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 19

Högst 64

Högst 24

Högst 73

Högst 19

Högst 64

 

Ljusflöde

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Referensljusflöde vid cirka 12 V

 

1 000

Referensljusflöde vid cirka 13,2 V

 

1 350

Referensljusflöde vid cirka 13,5 V

290

 

KATEGORI H15-LAMPOR — Datablad H15/3

Position of the shield

Image

Position of the filaments

Image

KATEGORI H15-LAMPOR — Datablad H15/4

Tabell över de mått (i mm) som avses i ritningarna i datablad H15/3

Referens (64)

Mått (65)

Tolerans

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

min. 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Beror på sköldens form

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

KATEGORI H15-LAMPOR — Datablad H15/5

Tilläggsförklaringar till datablad H15/3

Nedanstående mått mäts i fyra olika riktningar:

1.

För måtten a, c1, c2, d, e, f, lR och lC.

2.

För måtten g, h, p och q.

3.

För måttet b1.

4.

För måttet b2.

Måtten b1, b2, c1 och h mäts i plan som är parallella med referensplanet på avstånden 31,0 mm och 33,5 mm (34,0 mm för lampor av 24 V-typ).

Måtten c2, p och q mäts i ett plan som är parallellt med referensplanet på avståndet 33,5 mm (34,0 mm för lampor av 24 V-typ).

Måtten a och g mäts i plan som är parallella med referensplanet på avstånden 24,0 mm (24,5 mm för lampor av 24 V-typ) och 26,0 mm.

KATEGORI H16-LAMPOR — Datablad H16/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Kategori H16

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Lampans största yttermått (3)

Image

(1)

Referensplanet är det plan som utgörs av undersidan av sockelns avfasade instyrningsfläns.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockeln vars diameter är 19 mm.

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

(4)

Det utsända ljuset ska vara vitt eller selektivt gult.

(5)

Anmärkningar beträffande glödtrådens diameter:

Inga restriktioner för den verkliga diametern gäller, men målet för framtida utveckling är att d ska vara högst 0,9 mm.

För samma tillverkare ska konstruktionsdiametern i standardglödlampor (referensglödlampor) och normaltillverkade glödlampor vara densamma.

KATEGORI H16-LAMPOR — Datablad H16/2

Figur 3

Område fritt från förvrängningar (6) och svart topp (7)

Image

Figur 4

Metallfri zon (8)

Image

Figur 5

Godtagbar avvikelse för glödtrådens axel (9)

(endast för standardglödlampor)

Image

Figur 6

Kolvens excentricitet (10)

Image

(6)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

(7)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig minst till vinkeln γ3 och minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets.

(8)

Lampans inre konstruktion ska vara sådan att ströljus och reflexioner endast förekommer ovanför själva glödtråden betraktad ur vågrät riktning. (Vy A såsom anges i figur 1 i datablad H16/1.) Inga metalldelar förutom glödtrådstvinningar får förekomma inom de skuggade delarna som visas i figur 4.

(9)

Glödtrådens avvikelse i förhållande till referensaxeln mäts endast i observationsriktningarna A och B såsom visas i figur 1 i datablad H16/1. Mätpunkterna är de punkter där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

(10)

Glödtrådens avvikelse i förhållande till kolvens axel mätt i två plan som är parallella med referensplanet där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar glödtrådens axel.

KATEGORI H16-LAMPOR — Datablad H16/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standard-glödlampa

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

Minst 0,5

övervägs

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

Minst 50°

Minst 50°

γ2

Minst 40°

Minst 40°

γ3

Minst 30°

Minst 30°

Sockel: H16: PGJ19-3 enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-110-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

19

19

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 22

Högst 22

Ljusflöde

500 + 10 % / – 15 %

 

Referensljusflöde: 500 lm vid cirka 13,2 V

Referensljusflöde: 550 lm vid cirka 13,5 V

KATEGORI H16-LAMPOR — Datablad H16/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om en glödtråd uppfyller kraven.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens position kontrolleras endast i riktningarna A och B, såsom beskrivs i datablad H16/1, figur 1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad H16/3, fotnot 11, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI H6W- OCH HY6W-LAMPOR — Datablad H6W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Lateral avvikelse (1)

 

 

0,75

Högst 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

Minst 30°

Sockel:

H6W:

BAX9s

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-150-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

6

6

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 7,35

Högst 7,35

Ljusflöde

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Referensljusflöde vid cirka 13,5 V

Vitt: 125 lm

Gult: 75 lm

(1)

Största laterala avvikelse för glödtrådens centrum från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller axeln X-X.

(2)

I området mellan de yttre vinkelbenen av vinklarna γ1 och γ2 får kolven inte ha områden med optiska störningar och kolvens krökning ska ha en radie som inte är mindre än 50 procent av kolvens verkliga diameter.

(3)

Över sockelns hela längd får det inte förekomma utskjutande delar eller lödningar som sträcker sig utanför sockelns tillåtna största diameter.

(4)

Färgen på det ljus som de normaltillverkade glödlamporna avger ska vara vit för kategori H6W och gul för kategori HY6W.

(5)

Färgen på det ljus som standardglödlamporna avger ska vara vit för kategori H6W och vit eller gul för kategori HY6W.

KATEGORI H10W/1- OCH HY10W-LAMPOR — Datablad H10W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Lateral avvikelse (1)

 

 

0,75

Högst 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

Minst 30°

Sockel:

H10W/1:

BAU9s

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-150A-1)

HY10W:

BAUZ9s

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-150B-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

10

10

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 12

Högst 12

Ljusflöde

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Referensljusflöde vid cirka 13,5 V

Vitt: 200 lm

Gult: 120 lm

(1)

Största laterala avvikelse för glödtrådens centrum från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller axeln X-X.

(2)

I området mellan de yttre vinkelbenen av vinklarna γ1 och γ2 får kolven inte ha områden med optiska störningar och kolvens krökning ska ha en radie som inte är mindre än 50 procent av kolvens verkliga diameter.

(3)

Över sockelns hela längd får det inte förekomma utskjutande delar eller lödningar som sträcker sig utanför sockelns tillåtna största diameter.

(4)

Färgen på det ljus som de normaltillverkade glödlamporna avger ska vara vit för kategori H10W och gul för kategori HY10W.

(5)

Färgen på det ljus som standardglödlamporna avger ska vara vit för kategori H10W och vit eller gul för kategori HY10W.

KATEGORI H21W- OCH HY21W-LAMPOR — Datablad H21W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Lateral avvikelse (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

45° min.

Sockel:

H21W:

BAY9s

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-9-1)

HY21W:

BAW9s

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-149-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

24

12

Watt

21

21

21

Provspänning

Volt

13,5

28,0

13,5

Målvärden

Watt

Högst 26,25

Högst 29,4

Högst 26,25

Ljusflöde

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

Vitt: 415 lm

13,2 V

Vitt: 560 lm

13,5 V

Vitt: 600 lm

Gult: 300 lm

(1)

Kontrolleras med hjälp av ett ”rutsystem”, datablad H21W/2.

(2)

Största laterala avvikelse för glödtrådens centrum från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller axeln X-X.

(3)

Den laterala avvikelsen, med avseende på det plan som är vinkelrätt mot X-X, mäts i den position som anges i punkt 1 av det provningsförfarande som beskrivs i datablad H21W/2.

(4)

I området mellan de yttre vinkelbenen av vinklarna γ1 och γ2 får kolven inte ha områden med optiska störningar och kolvens krökning ska ha en radie som inte är mindre än 50 procent av kolvens verkliga diameter.

(5)

Färgen på det ljus som de normaltillverkade glödlamporna avger ska vara vit för kategori H21W och gul för kategori HY21W.

(6)

Färgen på det ljus som standardglödlamporna avger ska vara vit för kategori H21W och vit eller gul för kategori HY21W.

KATEGORI H21W- OCH HY21W-LAMPOR — Datablad H21W/2

Krav för projektion på skärmen

Denna provning används för att bestämma om en glödlampa uppfyller kraven, genom att kontrollera om glödtråden är rätt placerad i förhållande till referensaxeln och referensplanet och om dess axel är vinkelrät, inom ± 7,5°, mot ett plan som går igenom referenstappens mittpunkt och referensaxeln.

Image

Referens

a

b

h

k

Mått

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

glödtrådens verkliga diameter.

f

=

glödtrådens verkliga längd.

Provningsförfarande och krav

1.   Glödlampan placeras i ett fäste som kan roteras runt sin axel och som antingen har en kalibrerad måttskala eller fasta mätpunkter som motsvarar toleransgränserna för vinkelavvikelse. Fästet roteras sedan så att man får en ändprojektion av glödtråden på skärmen. Glödtrådens ändprojektion ska uppnås inom toleransgränserna för vinkelavvikelse.

2.   Sidoprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt, referensaxeln i lodrät riktning, och glödtråden betraktas bakifrån, ska glödlampans projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”B” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt.

3.   Frontalprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt, referensaxeln i lodrät riktning, och lampan betraktas i en riktning som är vinkelrät mot glödtrådens axel

3.1

ska glödtrådens projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”h” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt,

3.2

får glödtrådens mittpunkt inte avvika med mer än avståndet ”k” från den eftersträvade referensaxeln.

KATEGORI H27W/1- OCH H27W/2-LAMPOR — Datablad H27W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

KATEGORI H27W/1

Image

KATEGORI H27W/2

Image

(1)

Referensplanet definieras av det plan som utgörs av undersidan av sockelns avfasade instyrningsfläns.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockeln vars diameter är 13,10 mm.

(3)

Glaskolv och dess fästen får inte vara större än en teoretisk cylinder centrerad på referensaxeln.

(4)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig över kolvens hela topp, inklusive kolvens cylindriska del upp till skärningen med γ1.

KATEGORI H27W/1- OCH H27W/2-LAMPOR — Datablad H27W/2

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

E

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

Högst 4,8

4,2 ± 0,20

K

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

Nominellt 38°

Nominellt 38°

γ2 (76)

Nominellt 44°

Nominellt 44°

Sockel

H27W/1:

PG13

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

27

27

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 31

Högst 31

Ljusflöde

477 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

KATEGORI H27W/1- OCH H27W/2-LAMPOR — Datablad H27W/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Mått i mm

Image

Referens

a

c

k

g

Mått

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= glödtrådens verkliga diameter.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens mittpunkt ska vara inom gränserna för måttet k.

KATEGORI HB3- OCH HB3A-LAMPOR — Datablad HB3/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI HB3- OCH HB3A-LAMPOR — Datablad HB3/2

Område fritt från förvrängningar (7)

Image

Glödtrådens position och dimensioner

Image

(6)

Färgen på det utsända ljuset ska vara vit eller selektivt gul.

(7)

Glaskolvens yttre yta ska vara fri från optiska förvrängningar axiellt inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

KATEGORI HB3- OCH HB3A-LAMPOR — Datablad HB3/3

Mått i mm (84)

Toleranser

Toleranser

Standardglödlampa

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

1

Minst 45°

2

Minst 52°

Sockel P20d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-31-2) (85)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

60

60

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 73

Högst 73

Ljusflöde

1 860 ± 12 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 300

13,2 V

1 860

KATEGORI HB3- OCH HB3A-LAMPOR — Datablad HB3/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens placering kontrolleras endast i riktningarna A och B såsom visas i datablad HB3/1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens begynnelsepunkt såsom den definieras i datablad HB3/3, fotnot 11/, ska ligga inom området ”B” och glödtrådens slutpunkt inom området ”C”.

Området ”A” omfattar inga krav beträffande glödtrådens mittpunkt.

KATEGORI HB4- OCH HB4A-LAMPOR — Datablad HB4/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI HB4- OCH HB4A-LAMPOR — Datablad HB4/2

Område fritt från förvrängningar (7) och svart topp (8)

Image

Kolvens excentricitet

Image

Glödtrådens position och dimensioner

Image

(6)

Färgen på det utsända ljuset ska vara vit eller selektivt gul.

(7)

Glaskolvens yttre yta ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2 och behöver inte verifieras i det område som täcks av den mörka avskärmningen.

(8)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig åtminstone till vinkeln γ3 och minst nå fram till det förvrängningsfria området av kolven som definieras av vinkeln γ1.

KATEGORI HB4- OCH HB4A-LAMPOR — Datablad HB4/3

Mått i mm (91)

Toleranser

Normaltillverkade glödlampo

Standardglödlampa

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Sockel P22d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-32-2) (92)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

51

51

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 62

Högst 62

Ljusflöde

1 095 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

825

13,2 V

1 095

KATEGORI HB4- OCH HB4A-LAMPOR — Datablad HB4/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens placering kontrolleras endast i riktningarna A och B, såsom visas i datablad HB4/1.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens begynnelsepunkt såsom den definieras i datablad HB4/3, fotnot 12/, ska ligga inom området ”B” och glödtrådens slutpunkt inom området ”C”.

Området ”A” omfattar inga krav beträffande glödtrådens mittpunkt.

KATEGORI HIR1-LAMPOR — Datablad HIR1/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI HIR1-LAMPOR — Datablad HIR1/2

Mått i mm (98)

Toleranser

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

Högst 1,6

 

 

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 50°

Sockel PX20d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-31-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

65

65

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 73

Högst 73

Ljusflöde

2 500 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 840

13,2 V

2 500

KATEGORI HIR1-LAMPOR — Datablad HIR1/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens placering kontrolleras endast i riktningarna A och B såsom visas i datablad HIR1/1.

Glödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad HIR1/2, fotnot 10/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI HIR2-LAMPOR — Datablad HIR2/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI HIR2-LAMPOR — Datablad HIR2/2

Mått i mm (103)

Toleranser

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

Högst 1,6

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 50°

Sockel PX22d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-32-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

55

55

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 63

Högst 63

Ljusflöde

1 875 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

1 355

13,2 V

1 875

KATEGORI HIR2-LAMPOR — Datablad HIR2/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= glödtrådens diameter.

Glödtrådens placering kontrolleras endast i riktningarna A och B såsom visas i datablad HIR2/1.

Glödtrådens ändpunkter såsom de definieras i datablad HIR2/2, fotnot 10/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

KATEGORI HS1-LAMPOR — Datablad HS1/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Maximum lamp outlines (4)

Figur 2

Figur 3

Image

(1)

Referensplanet är det plan som utgörs av anliggningspunkterna för sockelringens tre flänsar.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av cirkeln med diametern ”M”.

(3)

Färgen på det utsända ljuset ska vara vit eller selektivt gul.

(4)

Kolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 2. Om en yttre selektivt gul kolv används får dock kolven och dess fästen inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 3.

(5)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig åtminstone till kolvens cylindriska del. Den ska också överlappa den inre skölden då den senare observeras från en riktning vinkelrätt mot referensaxeln.

KATEGORI HS1-LAMPOR — Datablad HS1/2

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

a

Högst 40°

Högst 40°

Sockel PX43t enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-34-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

6 (104)

12 (104)

12 (104)

Watt

35

35

35

35

35

35

Provspänning

Volt

6,3

13,2

13,2

Målvärden

Watt ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Ljusflöde ±

700

440

825

525

 

15

 

Uppmätt ljusflöde (105) lm

 

450

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

700

450

13,2 V

825

525

KATEGORI HS1-LAMPOR — Datablad HS1/3

Sköldens position

Image

Glödtrådarnas position

Image

KATEGORI HS1-LAMPOR — Datablad HS1/4

Tabell över de mått (i mm) som avses i ritningarna i datablad HS1/3

Referens (106)

Mått (107)

Tolerans

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

Minst 0,1/högst 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Beror på sköldens form

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

KATEGORI HS1-LAMPOR — Datablad HS1/5

Tilläggsförklaringar till datablad HS1/3

Nedanstående mått mäts i tre olika riktningar:

(1)

För måtten a, b1, c, d, e, f, lR och lC.

(2)

För måtten g, h, p och q.

(3)

För måttet b2.

Måtten p och q mäts i plan som är parallella med och belägna på avståndet 33 mm från referensplanet.

Måtten b1 och b2 mäts i plan som är parallella med och belägna på avstånden 29,5 mm och 33 mm från referensplanet.

Måtten a och g mäts i plan som är parallella med och belägna på avstånden 25,0 mm och 26,0 mm från referensplanet.

Måtten c och h mäts i plan som är parallella med och belägna på avstånden 29,5 mm och 31 mm från referensplanet.

Anmärkning: För mätmetoden, se tillägg E till IEC-publikation 60809.

KATEGORI HS2-LAMPOR — Datablad HS2/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI HS2-LAMPOR — Datablad HS2/2

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

Minst 15°

γ (4)

40°

 

 

Minst 40°

Sockel PX13.5s enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-35-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

6

12

6

Watt

15

15

Provspänning

Volt

6,75

13,5

6,75

Målvärden

Watt

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Ljusflöde

320 ± 15 %

 

Referensljusflöde: 320 lm vid cirka 6,75 V

KATEGORI HS2-LAMPOR — Datablad HS2/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödlampans rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

Referens

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Mått

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= glödtrådens verkliga diameter

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens begynnelsepunkt ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2.

KATEGORI HS5-LAMPOR — Datablad HS5/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

GLÖDLAMPA FÖR MOTORCYKLAR

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Område fritt från förvrängningar (4) och svart topp (5)

Image

(1)

Referensplanet definieras av insidan av den trestegs-fasade flänsen.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockeln vars diameter är 23 mm.

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 1. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

(4)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

(5)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig minst till vinkeln γ3 och minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets.

KATEGORI HS5-LAMPOR — Datablad HS5/2

Figur 3

Glödtrådens position och dimensioner

Vy B av helljusglödtråden

Image

Vy A av halvljusglödtråden

Image

Horisontalprojektion av helljusglödtråden

Image

Horisontalprojektion av halvljusglödtråden

Image

KATEGORI HS5-LAMPOR — Datablad HS5/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 23°

γ3

Minst 50°

Sockel P23t enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-138-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Spänning

V

12

12

Effekt

W

35

30

35

30

Provspänning

V

13,2

13,2

Målvärden

Effekt

W

Högst 40

Högst 37

Högst 40

Högst 37

Ljusflöde

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

460

380

13,2 V

620

515

KATEGORI HS5-LAMPOR — Datablad HS5/4

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att bestämma om en glödlampa uppfyller kraven genom att kontrollera om

a)

halvljusglödtråden är rätt placerad i förhållande till referensaxeln och referensplanet och om

b)

helljusglödtråden är rätt placerad i förhållande till halvljusglödtråden.

Mått i millimeter

Sidoprojektion

Image

Referens

a

b

c

d

v

Mått

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

Halvljusglödtrådens diameter

d2

=

Helljusglödtrådens diameter

Frontalprojektion

Image

Referens

h

k

Mått

6,0

0,5

Glödtrådarna ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

Glödtrådens mittpunkt ska ligga inom gränserna för måttet k.

KATEGORI HS5A-LAMPOR — Datablad HS5A/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

GLÖDLAMPA FÖR MOTORCYKLAR

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Område fritt från förvrängningar (4) och svart topp (5)

Image

(1)

Referensplanet definieras av insidan av den trestegs-fasade flänsen.

(2)

Referensaxeln är vinkelrät mot referensplanet och går igenom mitten av lampsockeln vars diameter är 23 mm.

(3)

Glaskolven och dess fästen får inte nå utanför den ytterkontur som visas i figur 1. Ytterkonturen är koncentrisk med referensaxeln.

(4)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar inom vinklarna γ1 och γ2. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna γ1 och γ2.

(5)

Den mörka avskärmningen ska sträcka sig minst till vinkeln γ3 och minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets.

KATEGORI HS5A-LAMPOR — Datablad HS5A/2

Figur 3

Glödtrådens position och dimensioner

Image

KATEGORI HS5A-LAMPOR — Datablad HS5A/3

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampadard

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

Minst 50°

γ2

Minst 23°

γ3

Minst 50°

Sockel PX23tenligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-138A-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Spänning

V

12 (120)

12 (120)

Effekt

W

45

40

45

40

Provspänning

V

13,2

13,2

Målvärden

Effekt

W

50 max.

45 max.

50 max.

45 max.

Ljusflöde

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

KATEGORI HS6-LAMPOR — Datablad HS6/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

KATEGORI HS6-LAMPOR — Datablad HS6/2

Figur 2

Definition av referensaxel (9)

Image

Figur 4

Kolvavvikelse (8)

Image

Figur 3

Område fritt från förvrängningar (6) och ljusavskärmande beläggning (7)

Image

Figur 5

Ljusavskärmning i riktning mot sockeln (9)

Image

(6)

Glaskolven ska vara fri från optiska förvrängningar axiellt och cylindriskt inom vinklarna β och δ. Detta krav gäller kolvens hela omkrets inom vinklarna β och δ och behöver inte verifieras i det område som täcks av den ljusavskärmande beläggningen.

(7)

Den ljusavskärmande beläggningen ska sträcka sig minst till den cylindriska delen av kolven och täcka överdelens hela omkrets. Den ska också sträcka sig minst till ett plan parallellt med referensplanet där γ korsar den yttre kolvytan så som visas i figur 3 (vy i riktning B i datablad HS6/1).

(8)

Halvljusglödtrådens avvikelse i förhållande till kolvens axel mätt i två plan som är parallella med referensplanet där projektionen av utsidan av de yttersta tvinningarna närmast intill respektive längst ifrån referensplanet korsar halvljusglödtrådens axel.

(9)

Ljuset ska vara blockerat över kolvens sockelände upp till vinkeln θ. Detta krav gäller i alla riktningar runt referensaxeln.

KATEGORI HS6-LAMPOR — Datablad HS6/3

Figur 6

Glödtrådarnas position och dimensioner (10) (11) (12) (13) (14)

Image

KATEGORI HS6-LAMPOR — Datablad HS6/4

Mått i mm

Tolerans

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

d1 (13) (122)

Högst 1,4

d2 (13) (122)

Högst 1,4

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

Minst 42°

δ

Minst 52°

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Sockel

:

PX26.4t enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-128-3)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER (123)

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

40

35

40

35

Provspänning

Volt

13,2

13,2

Målvärden

Watt

Högst 45

Högst 40

Högst 45

Högst 40

Ljusflöde

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

630 / 420

13,2 V

900 / 600

KATEGORI P13W-LAMPOR — Datablad P13W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Figur 1

Huvudritning

Image

Figur 2

Metallfri zon (3)

Image

(1)

Referensplanet definieras av anliggningspunkterna mellan sockeln och fästet.

(2)

Inga restriktioner för glödtrådens verkliga diameter gäller, men målet är att d ska vara högst 1,0 mm.

(3)

Inga ljusavskärmande delar förutom glödtrådstvinningar får förekomma inom det skuggade området som visas i figur 2. Detta krav gäller runt hela omkretsen inom vinklarna α1 och α2.

KATEGORI P13W-LAMPOR — Datablad P13W/2

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

Minst 30,0°

Minst 30,0°

α2  (126)

Minst 58,0°

Minst 58,0°

Sockel PG18.5d-1 enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-147-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Spänning

V

12

12

Effekt

W

13

13

Provspänning

V

13,5

13,5

Målvärden

Effekt

W

Högst 19

Högst 19

Ljusflöde

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Referensljusflöde vid cirka 13,5 V

250 lm

KATEGORI P13W-LAMPOR — Datablad P13W/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Normaltillverkade glödlampor

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Standardglödlampor

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Glödtrådens position kontrolleras i två mot varandra vinkelräta plan, där det ena är planet genom anslutningstrådarna.

Glödtrådens ändpunkter, såsom de definieras i datablad P13W/2 fotnot (4), ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

KATEGORI P19W-, PY19W-, PR19W-, PS19W-, PSY19W- OCH PSR19W-LAMPOR — Datablad P19W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI P19W-, PY19W-, PR19W-, PS19W-, PSY19W- OCH PSR19W-LAMPOR — Datablad P19W/2

Mått i mm (127)

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

Minst 58°

P19W Sockel PGU20-1

PY19W Sockel PGU20-2

PR19W Sockel PGU20-5

PS19W Sockel PG20-1

PSY19W Sockel PG20-2

PSR19W Sockel PG20-5

enligt IEC-publikation 60061

(datablad 7004-127-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

19

19

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 20

Högst 20

Ljusflöde

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Referensljusflöde vid cirka 13,5 V

Vitt: 350 lm

Gult: 215 lm

Rött: 80 lm

 

KATEGORI P19W-, PY19W-, PR19W-, PS19W-, PSY19W- OCH PSR19W-LAMPOR — Datablad P19W/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Normaltillverkade glödlampor

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardglödlampor

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Glödtrådens position kontrolleras i två mot varandra vinkelräta plan, där det ena är planet genom anslutningstrådarna.

Glödtrådens ändpunkter, såsom de definieras i datablad P19W/2 fotnot 6/, ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

KATEGORI P21W LAMPOR — Datablad P21W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Lateral avvikelse (1)

6,12 V

 

 

(3)

Högst 0,3

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sockel BA15s enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-11A-9) (2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

6

12

24

12

Watt

21

21

Provspänning

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Målvärden

Watt

Högst 27,6

Högst 26,5

Högst 29,7

Högst 26,5

Ljusflöde

460 ± 15 %

 

Referensljusflöde: 460 lm vid cirka 13,5 V

(1)

Den största laterala avvikelsen för glödtrådens mittpunkt från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller tapparnas axel.

(2)

Glödlampor med sockel BA15d kan användas för specialändamål; de har samma dimensioner.

(3)

Kontrolleras med hjälp av ett ”rutsystem”, datablad P21W/2.

(4)

I denna vy kan glödtråden i 24 V-lampan vara rak eller V-formad. Detta ska anges i ansökan om typgodkännande. Om den är rak gäller de krav för projektion på skärmen som anges i datablad P21W/2. Om den är V-formad ska ändarna på glödtrådarna vara på samma avstånd inom ± 3 mm från referensplanet.

KATEGORI P21W LAMPOR — Datablad P21W/2

Krav för projektion på skärmen

Denna provning används för att bestämma om en glödlampa uppfyller kraven, genom att kontrollera om glödtråden är rätt placerad i förhållande till referensaxeln och referensplanet och om dess axel är vinkelrät, inom ± 15°, mot ett plan som går igenom tapparnas mittpunkter (P21W) eller genom referenstappen (PY21W och PR21W) och referensaxeln.

Sidoprojektion

Frontalprojektion

Image


Referens

a

b

h

k

Mått

3,5

3,0

9,0

1,0

Provningsförfarande och krav

1.   Glödlampan placeras i ett fäste som kan roteras runt sin axel och som antingen har en kalibrerad måttskala eller fasta mätpunkter som motsvarar toleransgränserna för vinkelavvikelse. Fästet roteras sedan så att man får en ändprojektion av glödtråden på skärmen. Glödtrådens ändprojektion ska uppnås inom toleransgränserna för vinkelavvikelse.

2.   Sidoprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt, referensaxeln i lodrät riktning, och glödtråden betraktas bakifrån, ska glödlampans projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”b” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt.

3.   Frontalprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt och referensaxeln i lodrät riktning och lampan betraktas i en riktning som är vinkelrät mot glödtrådens axel

3.1.

ska glödtrådens projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”h” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt,

3.2.

får glödtrådens mittpunkt inte avvika med mer än avståndet ”k” från referensaxeln.

KATEGORI P21/4W-LAMPOR — Datablad P21/4W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Lateral avvikelse

 

 

(1)

Högst 0,3 (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Sockel BAZ15d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-11C-3)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

24

12

Watt

21

4

21

4

21 / 4

Provspänning

Volt

13,5

28,0

13,5

Målvärden

Watt

Högst 26,5

Högst 5,5

Högst 29,7

Högst 8,8

Högst 26,5/5,5

Ljusflöde ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Referensljusflöde: 440 lm och 15 lm vid cirka 13,5 V

(1)

Dessa mått ska kontrolleras med hjälp av ett ”rutsystem” 3/ som grundar sig på de mått och toleransvärden som visas ovan. ”x” och ”y” avser huvudglödtråden (hög effekt), inte referensaxeln. Åtgärder för att öka precisionen av glödtrådens och fästets placering planeras.

(2)

Den största laterala avvikelsen för huvudglödtrådens mittpunkt från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller referenstappens axel.

(3)

”Rutsystemet” är detsamma som för glödlampan P21/5W.

KATEGORI P21/5W-LAMPOR — Datablad P21/5W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Lateral avvikelse (2)

6,12 V

 

 

(1)

Högst 0,3

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sockel BAY15d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-11B-7)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

6

12

24

12

Watt

21

5

21

5

21

5

21 / 5

Provspänning

Volt

6,75

13,5

28,0

13,5

Målvärden

Watt

Högst 27,6

Högst 6,6

Högst 26,5

Högst 6,6

Högst 29,7

Högst 11,0

Högst 26,5 och 6,6

Ljusflöde ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Referensljusflöde: 440 och 35 lm vid cirka 13,5 V

Se fotnoter i datablad P21/5W/2.

KATEGORI P21/5W-LAMPOR — Datablad P21/5W/2

Anmärkningar:

(1)

Dessa mått ska kontrolleras med hjälp av ett ”rutsystem”. Se databladen P21/5W/2 och P21/5W/3. ”x” och ”y” avser huvudglödtråden (hög effekt), inte referensaxeln.

(2)

Den största laterala avvikelsen för huvudglödtrådens (högeffektstrådens) mittpunkt från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller referenstappens axel.

(3)

I denna vy kan glödtrådarna i 24 V-lampor vara raka eller V-formade. Detta ska anges i ansökan om typgodkännande. Om glödtrådarna är raka gäller kraven för projektion på skärmen. Om de är V-formade ska ändarna på glödtrådarna vara på samma avstånd inom ± 3 mm från referensplanet.

Krav för projektion på skärmen

Denna provning används för att bestämma om en glödlampa uppfyller kraven, genom att kontrollera

a)

att huvudglödtråden (högeffektstråden) är rätt placerad i förhållande till referensaxeln och referensplanet och har en axel som är vinkelrät, inom ± 15°, mot ett plan som går igenom tapparnas mittpunkter och referensaxeln och

b)

att sekundärglödtråden (lågeffektstråden) är rätt placerad i förhållande till huvudglödtråden (högeffektstråden).

Provningsförfarande och krav

1.   Glödlampan placeras i ett fäste som kan roteras runt sin axel och som antingen har en kalibrerad måttskala eller fasta mätpunkter som motsvarar toleransgränserna för vinkelavvikelse (dvs. 15°). Fästet roteras sedan så att man får en ändprojektion av huvudglödtråden på skärmen på vilken bilden av glödtråden projiceras. Glödtrådens ändprojektion ska uppnås inom toleransgränserna för vinkelavvikelse.

2.   Sidoprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt, referensaxeln i lodrät riktning och referenstappen till höger, och då huvudglödtråden (högeffektstråden) betraktas bakifrån, ska följande villkor uppfyllas:

2.1.

Huvudglödtrådens projektion ska i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”b” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt.

2.2.

Sekundärglödtrådens (lågeffektstrådens) projektion ska i sin helhet ligga

2.2.1.

inom en rektangel med bredden ”c” och höjden ”d” som har sin mittpunkt på avstånd ”v” till höger om och på avstånd ”u” ovanför huvudglödtrådens (högeffektstrådens) teoretiska mittpunkt,

2.2.2.

ovanför en rät linje som tangerar övre kanten av huvudglödtrådens (högeffektstrådens) projektion och som stiger från vänster till höger i 25° vinkel,

2.2.3.

till höger om huvudglödtrådens (högeffektstrådens) projektion.

3.   Frontalprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt och referensaxeln i lodrät riktning, och glödlampan betraktas i en riktning som är vinkelrät mot huvudglödtrådens axel

3.1.

ska huvudglödtrådens projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”h” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt,

3.2.

får huvudglödtrådens mittpunkt inte avvika med mer än avståndet ”k” från referensaxeln,

3.3.

får sekundärglödtrådens mittpunkt inte avvika från referensaxeln med mer än ± 2 mm (± 0,4 mm för standardglödlampor).

KATEGORI P21/5W-LAMPOR — Datablad P21/5W/3

(Mått i mm)

Sidoprojektion

Image

Referens

a

b

c

d

u

v

Mått

3,5

3,0

4,8

2,8

Frontalprojektion

Image

Referens

a

h

k

Mått

3,5

9,0

1,0

KATEGORI P24W-, PX24W-, PY24W-, PR24W-, PS24W-, PSX24W-, PSY24W- och PSR24W-LAMPOR — Datablad P24W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI P24W-, PX24W-, PY24W-, PR24W-, PS24W-, PSX24W-, PSY24W- och PSR24W-LAMPOR — Datablad P24W/2

Mått i mm (132)

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

Minst 58,0°

P24W

Sockel PGU20-3

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-127-2)

PX24W

Sockel PGU20-7

PY24W

Sockel PGU20-4

PR24W

Sockel PGU20-6

PS24W

Sockel PG20-3

PSX24W

Sockel PG20-7

PSY24W

Sockel PG20-4

PSR24W

Sockel PG20-6

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

24

24

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 25

Högst 25

Ljusflöde

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Referensljusflöde vid cirka

12 V

Vitt: 345 lm

13,2 V

Vitt: 465 lm

13,5 V

Vitt: 500 lm

Gult: 300 lm

Rött: 115 lm

KATEGORI P24W-, PX24W-, PY24W-, PR24W-, PS24W-, PSX24W-, PSY24W- och PSR24W-LAMPOR — Datablad P24W/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Normaltillverkade glödlampor

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardglödlampor

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Normaltillverkade glödlampor

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Standard filament lamps

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Glödtrådens position kontrolleras i två mot varandra vinkelräta plan, där det ena är planet genom anslutningstrådarna.

Glödtrådens ändpunkter, såsom de definieras i datablad P24W/2 fotnot (6), ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

KATEGORI P27W-LAMPOR — Datablad P27W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Lateral avvikelse (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Sockel W2.5x16d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-104-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

27

27

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 32,1

Högst 32,1

Ljusflöde

475 ± 15 %

 

Referensljusflöde: 475 lm vid cirka 13,5 V

(1)

Referensaxeln definieras med avseende på referenskilarna och är vinkelrät mot referensplanet.

(2)

Den största laterala avvikelsen för glödtrådens mittpunkt från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller axeln genom referenskilarna.

(3)

Kontrolleras med hjälp av ett ”rutsystem”, datablad P27W/2.

KATEGORI P27W-LAMPOR — Datablad P27W/2

Krav för projektion på skärmen

Denna provning används för att bestämma om en glödlampa uppfyller kraven, genom att kontrollera om glödtråden är rätt placerad i förhållande till referensaxeln och referensplanet och om dess axel är vinkelrät, inom ± 15°, mot ett plan som går igenom kilarnas mittpunkter och referensaxeln.

Image

Referens

a

b

h

k

Mått

3,5

3,0

11,9

1,0

Provningsförfarande och krav

1.   Glödlampan placeras i ett fäste som kan roteras runt sin axel och som antingen har en kalibrerad måttskala eller fasta mätpunkter som motsvarar toleransgränserna för vinkelavvikelse. Fästet roteras sedan så att man får en ändprojektion av glödtråden på skärmen. Glödtrådens ändprojektion ska uppnås inom toleransgränserna för vinkelavvikelse.

2.   Sidoprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt och referensaxeln i lodrät riktning, och glödtråden betraktas bakifrån, ska glödlampans projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”b” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt.

3.   Frontalprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt och referensaxeln i lodrät riktning, och lampan betraktas i en riktning som är vinkelrät mot glödtrådens axel

3.1

ska glödtrådens projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”h” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt,

3.2

får glödtrådens mittpunkt inte avvika med mer än avståndet ”k” från referensaxeln.

KATEGORI P27/7W-LAMPOR — Datablad P27/7W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 

e

 

27,9 (3)

 

27,9 ± 0,3

f

 

 

9,9

9,9 + 0 / – 2

Lateral avvikelse (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,4

x (4)

 

5,1 (3)

 

5,1 ± 0,5

y (4)

 

0,0 (3)

 

0,0 ± 0,5

β

75° (3)

90°

105° (3)

90° ± 5°

Sockel W2,5x16q enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-104-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

27

7

27

7

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 32,1

Högst 8,5

Högst 32,1

Högst 8,5

Ljusflöde

475 ±15 %

36 ±15 %

 

Referensljusflöde: 475 och 36 lm vid cirka 13,5 V

(1)

Referensaxeln definieras med avseende på referenskilarna och är vinkelrät mot referensplanet.

(2)

Den största laterala avvikelsen för huvudglödtrådens (högeffektstrådens) mittpunkt från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav den ena innehåller referenskilarnas axel.

(3)

Kontrolleras med hjälp av ett ”rutsystem”, datablad P27/7W/2 och 3.

(4)

”x” och ”y” betecknar sekundärglödtrådens (lågeffektstrådens) axels avvikelse från huvudglödtrådens (högeffektstrådens) axel.

KATEGORI P27/7W-LAMPOR — Datablad P27/7W/2

Krav för projektion på skärmen

Denna provning används för att bestämma om en glödlampa uppfyller kraven, genom att kontrollera

a)

att huvudglödtråden (högeffektstråden) är rätt placerad i förhållande till referensaxeln och referensplanet och har en axel som är vinkelrät, inom ± 15°, mot ett plan som går igenom kilarnas mittpunkter och referensaxeln och

b)

att sekundärglödtråden (lågeffektstråden) är rätt placerad i förhållande till huvudglödtråden (högeffektstråden).

Provningsförfarande och krav

1.   Glödlampan placeras i ett fäste som kan roteras runt sin axel och som antingen har en kalibrerad måttskala eller fasta mätpunkter som motsvarar toleransgränserna för vinkelavvikelse. Fästet roteras sedan så att man får en ändprojektion av huvudglödtråden på skärmen på vilken bilden av glödtråden projiceras. Glödtrådens ändprojektion ska uppnås inom toleransgränserna för vinkelavvikelse.

2.   Sidoprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt och referensaxeln i lodrät riktning, och referenskilen till höger och huvudglödtråden (högeffektstråden) betraktas bakifrån, ska

2.1

huvudglödtrådens projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”b” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt,

2.2

sekundärglödtrådens projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med bredden ”c” och höjden ”d” som har sin mittpunkt i på ett avstånd ”u” från huvudglödtrådens teoretiska mittpunkt.

3.   Frontalprojektion

Då glödlampan placeras med sockeln nedåt och referensaxeln i lodrät riktning, och glödlampan betraktas i en riktning som är vinkelrät mot huvudglödtrådens axel

3.1

ska huvudglödtrådens projektion i sin helhet ligga inom en rektangel med höjden ”a” och bredden ”h” som har sin mittpunkt i glödtrådens teoretiska mittpunkt,

3.2

får huvudglödtrådens mittpunkt inte avvika med mer än avståndet ”k” från referensaxeln,

3.3

får sekundärglödtrådens mittpunkt inte avvika från referensaxeln med mer än ± 2 mm (± 0,4 mm för standardglödlampor).

KATEGORI P27/7W-LAMPOR — Datablad P27/7W/3

Sidoprojektion

Image

Referens

a

b

c

d

u

Mått

3,5

3,0

4,8

5,1

Frontalprojektion

Image

Referens

a

h

k

Mått

3,5

11,9

1,0

KATEGORI PC16W-, PCY16W- OCH PCR16W-LAMPOR — Datablad PC16W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

KATEGORI PC16W-, PCY16W- OCH PCR16W-LAMPOR — Datablad PC16W/2

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 (140)

e (137)  (138)

 

18,5

 

18,5

f (137)  (138)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (139)

54°

 

 

Minst 54°

PC16W

Sockel PU20d-1

enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-157-1)

PCY16W

Sockel PU20d-2

PCR16W

Sockel PU20d-7

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

12

Watt

16

16

Provspänning

Volt

13,5

13,5

Målvärden

Watt

Högst 17

Högst 17

Ljusflöde

PC16W

300 ±15 %

 

PCY16W

180 ± 20 %

 

PCR16W

70 ± 20 %

 

Referensljusflöde vid cirka

13,5 V

Vitt: 300 lm

Gult: 180 lm

Rött: 70 lm

KATEGORI PC16W-, PCY16W- OCH PCR16W-LAMPOR — Datablad PC16W/3

Krav för projektion på skärmen

Detta prov används för att genom kontroll av glödtrådens rätta placering i förhållande till referensaxeln och referensplanet bestämma om glödlampan uppfyller kraven.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Normaltillverkade glödlampor

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Standardglödlampor

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Glödtrådens position kontrolleras i två mot varandra vinkelräta plan, där det ena är planet genom anslutningstrådarna.

Glödtrådens ändpunkter, såsom de definieras i datablad PC16W/2 fotnot (5), ska ligga mellan linjerna Z1 och Z2 och mellan linjerna Z3 och Z4.

Glödtråden ska i sin helhet ligga inom de angivna gränserna.

KATEGORI PR21W-LAMPOR — Datablad PR21W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

(4)

e

12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

Lateral avvikelse (1)

12 V

 

 

(3)

Högst 0,3

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Sockel BAW15s enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-11E-1)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

24

12

Watt

21

21

Provspänning

Volt

13,5

28,0

 

Målvärden

Watt

Högst 26,5

Högst 29,7

Högst 26,5

Ljusflöde

110 ± 20 %

 

Referensljusflöde vid cirka 13,5 V

Vitt: 460 lm

Rött: 110 lm

 

(1)

Den största laterala avvikelsen för glödtrådens mittpunkt från två sinsemellan vinkelrätt belägna plan som båda innehåller referensaxeln och varav det ena innehåller referenstappens axel.

(2)

Färgen på det ljus som de normaltillverkade glödlamporna avger ska vara röd (se även fotnot 4/).

(3)

Kontrolleras med hjälp av ett ”rutsystem”, datablad P21W/2.

(4)

Färgen på det ljus som standardglödlamporna avger ska vara vit eller röd.

(5)

I denna vy kan glödtråden i 24 V-lampan vara rak eller V-formad. Detta ska anges i ansökan om typgodkännande. Om den är rak gäller de krav för projektion på skärmen som anges i datablad P21W/2. Om den är V-formad ska ändarna på glödtråden vara på samma avstånd inom ± 3 mm från referensplanet.

KATEGORI PR21/4W-LAMPOR — Datablad PR21/4W/1

Ritningarna är endast avsedda att illustrera glödlampans viktigaste mått (i mm).

Image

Mått i mm

Normaltillverkade glödlampor (145)

Standardglödlampa

Minst

Nominellt

Högst

 (146)

e

 

31,8 (141)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Lateral avvikelse

 

 

 (141)

Högst 0,3 (142)

x, y

 (141)

2,8 ± 0,5

β

75° (141)

90° (141)

105° (141)

90° ± 5°

Sockel BAU15d enligt IEC-publikation 60061 (datablad 7004-19-2)

ELEKTRISKA OCH FOTOMETRISKA EGENSKAPER

Märkvärden

Volt

12

24 (144)

12

Watt

21

4

21

4

21 / 4

Provspänning

Volt

13,5

28,0

13,5

Målvärden

Watt

Högst 26,5

Högst 5,5

Högst 29,7

Högst 8,8

Högst 26,5/5,5

Ljusflöde ± %

105

4