ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.293.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 293

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
11 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1013/2010 av den 10 november 2010 om genomförandebestämmelser för unionens flottpolitik enligt definitionen i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 2371/2002

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1015/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1016/2010 av den 10 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk ( 1 )

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1017/2010 av den 10 november 2010 om inledande av försäljning på den inre marknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

41

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1018/2010 av den 10 november 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

44

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1019/2010 av den 10 november 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

46

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/77/EU av den 10 november 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG vad gäller sista giltighetsdag för införandet av vissa verksamma ämnen i bilaga I ( 1 )

48

 

 

BESLUT

 

 

2010/682/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2010 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Slovakien

58

 

 

2010/683/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2010 om ändring av beslut 97/555/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel [delgivet med nr K(2010) 7603]  ( 1 )

60

 

 

2010/684/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 10 november 2010 om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till hälsointyg för djur från anläggningar [delgivet med nr K(2010) 7640]  ( 1 )

62

 

 

2010/685/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 10 november 2010 om ändring av avsnitt 3 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten ( 1 )

67

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (EUT L 15 av den 20.1.2010)

72

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1013/2010

av den 10 november 2010

om genomförandebestämmelser för unionens flottpolitik enligt definitionen i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 2371/2002

(kodifiering)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artiklarna 11.7, 12.1 första stycket, 12.2, 13.2 och 14.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1438/2003 av den 12 augusti 2003 om genomförandebestämmelser för gemenskapens flottpolitik enligt definitionen i kapitel III i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (2) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Anpassningen av unionsflottans fiskekapacitet bör omfattas av sträng övervakning så att den bringas i överensstämmelse med tillgängliga resurser. I kapitel III i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställs ett antal särskilda åtgärder i detta syfte.

(3)

För att säkerställa att medlemsstaterna genomför kapitel III i förordning (EG) nr 2371/2002 på rätt sätt bör det fastställas bestämmelser som tar hänsyn till alla de parametrar som när det gäller tonnage (GT) och maskinstyrka (kW) är relevanta för förvaltningen av flottkapaciteten och som föreskrivs i den förordningen och i rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskesektorn (4). Den här förordningen bör ta hänsyn till anslutningen av Republiken Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien den 1 maj 2004 och av Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007.

(4)

Den 1 januari 2003 bör referensnivåer som framgår av del A i bilaga I fastställas för fiskekapaciteten för varje medlemsstats flotta, med undantag av den del av dess flotta som är registrerad i de yttersta randområdena.

(5)

Genom bestämmelserna i artikel 11 i förordning (EG) nr 2371/2002 tillåts medlemsstaterna att återutbygga 4 % av det årliga genomsnittliga tonnage som skrotats med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2006 och 4 % av det tonnage som skrotats med offentligt stöd från och med den 1 januari 2007.

(6)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 tar hänsyn till det gällande kravet, i enlighet med artikel 25.3 b och c i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (5), att minska maskinstyrkan hos en motor som har ersatts med offentligt stöd med minst 20 %, med undantag för ersättningar av motorer i småskaligt kustfiske i enlighet med den förordningen.

(7)

Det är nödvändigt att fastställa bestämmelser för justering av referensnivåerna så att hänsyn tas till artikel 11.4, 11.5 och 11.6 och, för att främja öppenhet och insyn, artikel 13.1 b ii i förordning (EG) nr 2371/2002 samt till ommätningen av unionsflottan. Efter det att mätningen av alla fiskefartyg är slutförd bör anpassningsregeln behållas för en strikt tillämpning av systemet för inträde och utträde när det gäller tonnage.

(8)

Ansökningar som de medlemsstater som förtecknas i bilaga I, del A har lämnat in till kommissionen före den 31 december 2002 och som gäller en ökning av deras mål enligt det fjärde fleråriga utvecklingsprogrammet (FUP IV), såsom föreskrevs i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 2792/99 och artikel 3 och artikel 4.2 i rådets beslut 97/413/EG (6), ska, i förekommande fall, beaktas vid fastställandet av referensnivåer.

(9)

Det är nödvändigt att fastställa en beräkningsmetod för bedömning av om medlemsstaterna hanterar inträde i och utträde ur sina fiskefartygsflottor i enlighet med förordning (EG) nr 2371/2002.

(10)

Undantaget från systemet för inträde och utträde för de fartyg som inträdde i flottan från och med den 1 januari 2003 eller, för de medlemsstater som förtecknas i bilaga I, del B, från och med anslutningsdatumet, bör ta hänsyn till ett administrativt beslut som antogs före den 1 januari 2003 respektive före anslutningsdatumet. För beräkningen av flottans sammanlagda fiskekapacitet den 1 januari 2003 bör särskild behandling beviljas vid inträde i flottan när det gäller fartyg för vilka ett sådant administrativt beslut fattats under förutsättning att dessa fartyg inte inträdde i flottan senare än fem år efter datumet för det administrativa beslut som fattats av den berörda medlemsstaten.

(11)

I syfte att säkerställa öppenhet i bedömningen och likvärdig behandling av ansökningarna samtidigt som en ökning av fiskeansträngningen till följd av moderniseringsarbeten förhindras, bör det fastställas genomförandebestämmelser för medlemsstaternas beslut om stödberättigandet hos sådana moderniseringsarbeten som görs i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 i syfte att förbättra säkerheten, arbetsvillkoren, produktkvaliteten och hygienen ombord på fartygen.

(12)

Enligt rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (7), påverkar ökningar av inneslutna volymer över huvuddäck inte tonnaget för fartyg vars totala längd underskrider 15 meter. En ökning av GT i samband med en modernisering av sådana fartyg över huvuddäck beaktas därför inte vid anpassningen av referensnivåerna i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

(13)

Medlemsstaterna bör tillåtas bevilja en begränsad ökning av tonnaget för nya eller befintliga fartyg för att förbättra säkerheten ombord, hygienen, arbetsvillkoren och produktvillkoren, förutsatt att fartygens förmåga att fånga fisk inte ökar och att småskaligt kustfiske prioriteras enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 1198/2006. Ökningen bör kopplas till insatserna för att anpassa fiskekapaciteten med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 eller den 1 maj 2004 och den 31 december 2006 och från och med den 1 januari 2007 och framåt.

(14)

Det är nödvändigt att fastställa genomförandebestämmelser för att säkerställa att det fastställs tydliga bestämmelser och förfaranden för hur medlemsstaterna ska sända uppgifter till registret över unionens fiskeflotta, och det behövs nya kontrollregler så att uppgifternas kvalitet och tillförlitlighet kan garanteras.

(15)

De årliga rapporterna och den sammanfattning av dessa som kommissionen gör i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 2371/2002 bör ge en tydlig bild av balansen mellan flottornas fiskekapacitet och deras fiskemöjligheter.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

Genom denna förordning fastställs genomförandebestämmelser för kapitel III i förordning (EG) nr 2371/2002. Den ska tillämpas i fråga om fiskekapaciteten hos unionens fiskefartyg med undantag av fartyg som

a)

uteslutande används inom vattenbruket enligt definitionen i artikel 3 d i förordning (EG) nr 1198/2006, eller

b)

är registrerade i Frankrikes, Portugals eller Spaniens yttersta randområden enligt artikel 355.1 i fördraget.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande definitioner med de betydelser som här anges:

1.   GTa1 eller sammanlagt tonnage för fartyg som utträdde ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2006: sammanlagt tonnage för fartyg som utträtt ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2006. I den formel som avser referensnivån uttryckt i tonnage i artikel 4 beaktas detta värde endast för den kapacitet som överskred den minskning av tonnaget som krävs för att iaktta referensnivåerna enligt artikel 12.1 i förordning (EG) nr 2371/2002.

För de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I, GTa1 eller sammanlagt tonnage för fartyg som utträdde ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2006: sammanlagt tonnage för fartyg som utträtt ur flottan med offentligt stöd mellan anslutningsdatumet och den 31 december 2006.

2.   GTS eller sammanlagda tonnageökningar som beviljats med stöd av artikel 11.5 i förordning (EG) 2371/2002: sammanlagda tonnageökningar som beviljats med stöd av artikel 11.5 i förordning (EG) 2371/2002 och som registrerats före det datum för vilket GTt är beräknat.

3.   GTa2 eller sammanlagt tonnage för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter den 31 december 2006: sammanlagt tonnage för fartyg som utträtt ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 januari 2007 och det datum för vilket GTt är beräknat. I den formel som avser referensnivån uttryckt i tonnage i artikel 4 beaktas detta värde endast för den kapacitet som överskred den minskning av tonnaget som krävs för att iaktta referensnivåerna enligt artikel 12.1 i förordning (EG) nr 2371/2002.

4.   GT100 eller sammanlagt tonnage för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat efter den 31 december 2002: sammanlagt tonnage för fartyg på mer än 100 GT som inträdde i flottan mellan den 1 januari 2003 och det datum för vilket GTt är beräknat, samt för vilka ett administrativt beslut om att bevilja stöd fattats av den berörda medlemsstaten efter den 31 december 2002.

GT100 eller sammanlagt tonnage för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat efter den 31 december 2002: för de medlemsstater som förtecknas i bilaga I, del B sammanlagt tonnage för fartyg på mer än 100 GT som inträdde i flottan mellan den 1 maj 2004 och det datum för vilket GTt är beräknat, samt för vilka ett administrativt beslut om att bevilja stöd fattats av den berörda medlemsstaten efter den 30 april 2004.

5.   kWa eller sammanlagd maskinstyrka för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter den 31 december 2002: sammanlagd maskinstyrka för fartyg som utträtt ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och det datum för vilket kWt beräknas. I den formel som avser referensnivån uttryckt i maskinstyrka i artikel 4 beaktas detta värde endast för den kapacitet som överskred den minskning av maskinstyrkan som krävs för att iaktta referensnivåerna enligt artikel 12.1 i förordning (EG) nr 2371/2002.

kWa eller sammanlagd maskinstyrka för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter den 31 december 2002: för de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I sammanlagd maskinstyrka för fartyg som utträdde ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 maj 2004 och det datum för vilket kWt är beräknat.

6.   kW100 eller sammanlagd maskinstyrka för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat efter den 31 december 2002: sammanlagd maskinstyrka för fartyg på mer än 100 GT som inträdde i flottan mellan den 1 januari 2003 och det datum för vilket kWt är beräknat, samt för vilka ett administrativt beslut om att bevilja stöd fattats av den berörda medlemsstaten efter den 31 december 2002.

kW100 eller sammanlagd maskinstyrka för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat efter den 31 december 2002: för de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I sammanlagd maskinstyrka för fartyg på mer än 100 GT som inträdde i flottan mellan den 1 maj 2004 och det datum för vilket kWt är beräknat, samt för vilka ett administrativt beslut om att bevilja stöd fattats av den berörda medlemsstaten efter den 30 april 2004.

7.   GTt : flottans sammanlagda tonnage beräknat ett visst datum efter den 1 januari 2003.

8.   Δ(GT-GRT) eller resultatet av ommätningen av flottan: skillnaden mellan flottans sammanlagda kapacitet uttryckt i tonnage den 1 januari 2003 och samma värde som omräknats efter det att ommätningen av flottan i GT avslutats i enlighet med förordning (EEG) nr 2930/86.

9.   kWt : flottans sammanlagda maskinstyrka beräknad ett visst datum efter den 1 januari 2003.

10.   huvuddäck: övre däck enligt den definition som fastställts av 1969 års internationella konvention om skeppsmätning.

11.   kW r eller den sammanlagda maskinstyrka som ersatts med offentligt stöd under förutsättning att det sker en minskning av maskinstyrkan: sammanlagd maskinstyrka hos de motorer som ersatts med offentligt stöd efter den 31 december 2006 i enlighet med bestämmelserna i artikel 25.3 b och c i förordning (EG) nr 1198/2006.

KAPITEL II

REFERENSNIVÅER FÖR FISKEFLOTTOR

Artikel 3

Fastställande av referensnivåer

För varje medlemsstat som förtecknas i del A i bilaga I fastställs referensnivåerna i tonnage (GT) och maskinstyrka (kW) den 1 januari 2003 och som det hänvisas till i artikel 12 i förordning (EG) nr 2371/2002, i del A i bilaga I, med undantag av referensnivåerna för de yttersta randområdena.

Artikel 4

Övervakning av referensnivåer

1.   För varje medlemsstat som förtecknas i del A i bilaga I, ska referensnivån i tonnage vid ett visst datum efter den 1 januari 2003 (R(GT)t) vara densamma som referensnivån för den medlemsstaten enligt del A i bilaga I den 1 januari 2003 (R(GT)03), justerad genom

a)

avdrag för

i)

99 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg som utträdde ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2006 (GTa1),

ii)

96 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter 31 december 2006 (GTa2),

b)

och genom tillägg av den sammanlagda tonnageökningen beviljad med stöd av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 (GTS).

Dessa referensnivåer ska fastställas enligt följande formel:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

När ny fiskekapacitet tillförs flottan enligt artikel 13.1 b ii i förordning (EG) nr 2371/2002 ska de referensnivåer som anges i denna punkt andra stycket minskas med 35 % av det sammanlagda tonnaget hos fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd som beviljats efter den 31 december 2002, (GT100), enligt följande formel:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   För varje medlemsstat som förtecknas i del A i bilaga I ska referensnivån i maskinstyrka, vid ett visst datum efter den 1 januari 2003 (R(kW)t) vara densamma som referensnivån för den medlemsstaten enligt del A i bilaga I den 1 januari 2003 (R(kW)03), justerad genom avdrag för den sammanlagda maskinstyrkan för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter den 31 december 2002 (kWa) och 20 % av den sammanlagda maskinstyrka av de motorer som ersatts med offentligt stöd under förutsättning att det sker en minskning av maskinstyrkan (kWr).

Dessa referensnivåer ska fastställas enligt följande formel:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

När ny fiskekapacitet tillförs flottan enligt artikel 13.1 b ii i förordning (EG) nr 2371/2002 ska de referensnivåer som avses i denna punkt andra stycket minskas med 35 % av den sammanlagda maskinstyrkan för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd som beviljats efter den 31 december 2002, (kW100), enligt följande formel:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

KAPITEL III

FÖRVALTNING AV INTRÄDEN OCH UTTRÄDEN

Artikel 5

Flottans fiskekapacitet den 1 januari 2003

Med undantag för de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I ska med tillämpning av artikel 7 fiskekapaciteten uttryckt i tonnage (GT03) och maskinstyrka (kW03) den 1 januari 2003 fastställas i enlighet med bilaga II och med beaktande av fartygsinträden vilka är baserade på ett administrativt beslut som den berörda medlemsstaten fattat mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002 i enlighet med den lagstiftning som gällde vid den tidpunkten, och särskilt i enlighet med den nationella ordning för inträde/utträde som anmälts till kommissionen med stöd av artikel 6.2 i beslut 97/413/EG, under förutsättning att dessa fartygsinträden inte äger rum mer än fem år efter datumet för det administrativa beslutet.

Artikel 6

Fiskekapacitet vid anslutningsdatumet hos flottan i de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I

Vid tillämpning av artikel 8 ska, när det gäller de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I, fiskekapaciteten uttryckt i tonnage (GTacc) och maskinstyrka (kWacc) vid anslutningsdatumet fastställas i enlighet med bilaga III och med beaktande av fartygsinträden vilka är baserade på ett administrativt beslut som den berörda medlemsstaten fattat upp till fem år före anslutningsdatumet, under förutsättning att dessa fartygsinträden inte äger rum mer än fem år efter datumet för det administrativa beslutet.

Artikel 7

Övervakning av inträden och utträden

1.   För att uppfylla kraven enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska varje medlemsstat som förtecknas i del A i bilaga I till denna förordning, se till att fiskekapaciteten i tonnage (GTt) alltid överensstämmer med eller understiger fiskekapaciteten den 1 januari 2003 (GT03), justerad genom

a)

avdrag för

i)

99 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg som utträdde ur flottan med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2006 (GTa1),

ii)

96 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter 31 december 2006 (GTa2),

iii)

35 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat efter den 31 december 2002 (GT100),

b)

och genom tillägg av:

i)

sammanlagd tonnageökning beviljad med stöd av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 (GTS),

ii)

resultatet av ommätningen av flottan (Δ(GT-GRT)).

Dessa medlemsstater ska se till att följande formel följs:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   För att uppfylla kraven enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska varje medlemsstat som förtecknas i del A i bilaga I till denna förordning, se till att fiskekapaciteten i maskinstyrka (kWt) alltid är lika med eller understiger fiskekapaciteten den 1 januari 2003 (kW03), justerad genom avdrag för

a)

den sammanlagda maskinstyrkan för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter den 31 december 2002 (kWa),

b)

20 % av den sammanlagda maskinstyrka som ersatts med offentligt stöd under förutsättning att det sker en minskning av maskinstyrkan (kWr),

c)

35 % av den sammanlagda maskinstyrkan för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat efter den 31 december 2002 (kW100).

Dessa medlemsstater ska se till att följande formel följs:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Artikel 8

Övervakning av inträden och utträden i de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I

1.   För att uppfylla kraven enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska varje medlemsstat som förtecknas i del B i bilaga I till denna förordning se till att fiskekapaciteten i tonnage (GTt) alltid överensstämmer med eller understiger fiskekapaciteten vid anslutningsdatumet (GTacc), justerad genom

a)

avdrag för

i)

de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I som anslöt sig till unionen den 1 maj 2004, 98,5 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg som utträdde ur flottan med offentligt stöd mellan det datumet och den 31 december 2006 (GTa1),

ii)

varje medlemsstat som förtecknas i del B i bilaga I, 96 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd efter 31 december 2006 (GTa2),

iii)

varje medlemsstat som förtecknas i del B i bilaga I, 35 % av det sammanlagda tonnaget för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat på eller efter anslutningsdatumet (GT100),

b)

och genom tillägg av:

i)

den sammanlagda tonnageökningen beviljad med stöd av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 (GTS),

ii)

resultatet av ommätningen av flottan (Δ(GT-GRT)).

Dessa medlemsstater ska se till att följande formel följs:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   För att uppfylla kraven enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska varje medlemsstat som förtecknas i del B i bilaga I till denna förordning se till att fiskekapaciteten i maskinstyrka (kWt) alltid överensstämmer med eller understiger fiskekapaciteten på anslutningsdatumet (kWacc), justerad genom

a)

den sammanlagda maskinstyrkan för fartyg som utträder ur flottan med offentligt stöd på eller efter anslutningsdatumet (kWa),

b)

20 % av den sammanlagda maskinstyrka som ersatts med offentligt stöd under förutsättning att det sker en minskning av maskinstyrkan (kWr),

c)

35 % av den sammanlagda maskinstyrkan för fartyg på mer än 100 GT som inträder i flottan med offentligt stöd beviljat på eller efter anslutningsdatumet (kW100).

Dessa medlemsstater ska se till att följande formel följs:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

KAPITEL IV

TONNAGEÖKNING I SYFTE ATT FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN OMBORD, ARBETSFÖRHÅLLANDENA, HYGIEN OCH PRODUKTKVALITET

Artikel 9

Ansökningar som berättigar till tonnageökning

En ansökan om att öka ett fartygs tonnage med stöd av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska berättiga till tonnageökning om följande villkor är uppfyllda:

a)

Fartyget har inte redan beviljats tonnageökning med stöd av ovannämnda bestämmelser.

b)

Det berörda fartyget har en total längd på 15 meter eller mer.

c)

Fartygets ålder, beräknad som skillnaden mellan det datum då ansökan mottogs och det datum då fartyget togs i bruk enligt definitionen i artikel 6 i förordning (EEG) nr 2930/86, uppgår till minst fem år.

d)

Tonnageökningen uppstår genom moderniseringsarbeten som ska utföras i syfte att förbättra säkerheten ombord, arbetsförhållandena, hygienen och produktkvaliteten.

e)

De arbeten som avses i punkt d kommer inte att öka volymen under huvuddäck.

f)

De arbeten som avses i punkt d kommer inte att öka volymen i fråga om förvaringsutrymmen för fisk eller fiskeredskap.

Artikel 10

Medlemsstaternas skyldigheter

1.   Medlemsstaterna ska bedöma ansökningarna om tonnageökning och besluta om de kan godtas i enlighet med villkoren i artikel 9.

2.   Medlemsstaterna ska föra register över alla fartyg för vilka ett beslut om tonnageökning med stöd av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 har fattats. Registret ska innehålla alla tekniska uppgifter som använts vid medlemsstatens bedömning av ansökan. Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran och utan dröjsmål kunna uppvisa dessa register.

KAPITEL V

INSAMLING AV UPPGIFTER

Artikel 11

Medlemsstatens insamling av uppgifter och meddelande av uppgifter till kommissionen

1.   Varje medlemsstat ska samla in information om

a)

alla inträden i eller utträden ur flottan,

b)

all modernisering av ett fartyg som påverkar dess fiskekapacitet.

2.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen minst följande uppgifter:

a)

Fartygets interna registreringsnummer och namn.

b)

Fartygets fiskekapacitet i GT och kW.

c)

Fartygets registreringshamn.

d)

Typ av och datum för följande händelser:

i)

utträde (t.ex. skrotning, export, överföring till en annan medlemsstat, gemensamt företag, överföring till annan verksamhet),

ii)

inträde (t.ex. nybyggnation, import, överföring från en annan medlemsstat, överföring från en annan verksamhet), eller

iii)

modernisering, specificerat om det rör sig om modernisering av säkerhetsskäl enligt artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

e)

uppgift om händelsen omfattas av offentligt stöd.

f)

i förekommande fall, datum för medlemsstatens administrativa beslut att bevilja stödet.

g)

om det rör sig om modernisering, ändring av maskinstyrka (i kW), ändring av tonnage (i GT) över och under huvuddäck.

KAPITEL VI

UTBYTE AV INFORMATION SAMT ÅRSRAPPORT

Artikel 12

Utbyte av information

Medlemsstaterna ska tillhandahålla övriga medlemsstater och kommissionen information rörande genomförandet av unionens lagstiftning om flottpolitiken och den ska omfatta följande:

a)

Nationella genomförandebestämmelser och genomförandeverktyg som garanterar efterlevnad av kapitel III i förordning (EG) nr 2371/2002.

b)

Administrativa förfaranden för övervakning av flottan samt uppgifter om vilka myndigheter som är involverade i denna.

c)

Information om flottkapacitetens utveckling, särskilt i fråga om uppläggningar och förnyelser med offentligt stöd.

d)

Planer för att minska flottan för att referensnivåerna ska kunna efterlevas, om sådana finns.

e)

Information om flottkapacitetens utveckling i de yttersta randområdena i samband med överföring av fartyg mellan fastlandet och de yttersta randområdena.

f)

Information om de effekter på flottkapaciteten som ordningarna för ansträngningsbegränsning får, särskilt när dessa ingår i en återhämtningsplan eller en flerårig förvaltningsplan.

g)

All övrig information som anses vara relevant och till nytta vid utbyte av information och fungerande praxis mellan medlemsstater.

Artikel 13

Årsrapport

1.   Varje medlemsstat ska senast den 30 april varje år ha sänt in en rapport om de ansträngningar de under det gångna året gjort för att uppnå en hållbar jämvikt mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter, och denna rapport ska sändas i elektroniskt format.

2.   På grundval av uppgifter i registret över unionens fiskeflotta och uppgifter i de rapporter som mottagits i enlighet med punkt 1, ska kommissionen före den 31 juli varje år utarbeta en sammanfattning och lägga fram den för den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom artikel 30.1 i förordning (EG) nr 2371/2002.

Dessa två kommittéer ska senast den 31 oktober varje år överlämna sitt yttrande till kommissionen.

3.   Senast den 31 december varje år ska kommissionen skicka sammanfattningen och medlemsstaternas rapporter till Europaparlamentet och rådet, åtföljda av yttrandena från de kommittéer som avses i punkt 2.

Artikel 14

Uppgifter som ska ingå i årsrapporten

1.   De rapporter från medlemsstaterna som föreskrivs i artikel 13 ska minst omfatta följande uppgifter:

a)

En beskrivning av fiskeflottorna i relation till olika fisken: utveckling under det föregående året, inklusive fisken som täcks av fleråriga förvaltnings- eller återhämtningsplaner.

b)

Uppgifter om inverkan på fiskekapaciteten av de ordningar för minskning av fiskeansträngningen som antagits inom ramen för de fleråriga förvaltnings- eller återhämtningplanerna eller, i förekommande fall, inom ramen för nationella ordningar.

c)

Information om efterlevnaden av ordningarna för inträde/utträde och av referensnivån.

d)

En sammanfattande rapport om svagheter och styrka i flottförvaltningsordningen tillsammans med en plan för förbättring av och information om den allmänna efterlevnaden av åtgärderna inom ramen för flottpolitiken.

e)

All information om ändringar av de administrativa förfaranden som rör flottförvaltningen.

2.   Dessa rapporter från medlemsstaterna får inte vara längre än tio sidor.

Artikel 15

Förordning (EG) nr 1438/2003 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 16

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 204, 13.8.2003, s. 21.

(3)  Se bilaga IV.

(4)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10.

(5)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(6)  EGT L 175, 3.7.1997, s. 27.

(7)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.


BILAGA I

DEL A

Referensnivåer per medlemsstat  (1)

Medlemsstat

Referensnivåer 1 januari 2003

R(GT)03

R(kW)03

Belgien

23 372

67 857

Danmark

132 706

459 526

Tyskland

84 262

175 927

Irland

88 700

244 834

Grekland

119 910

653 497

Spanien (förutom registrerad kapacitet på Kanarieöarna den 31 december 2002)

728 344

1 671 739

Frankrike (förutom FUP IV-målen för de segment som avser de franska utomeuropeiska departementen)

230 257

920 969

Italien

229 862

1 338 971

Nederländerna

197 599

487 809

Portugal (förutom FUP IV-målen för de segment som avser Azorerna och Madeira)

171 502

412 025

Finland

23 203

216 195

Sverige

51 993

261 028

Förenade kungariket

286 120

1 129 194

Totalt

2 367 830

8 039 571

DEL B

Förteckning över medlemsstater som anslöt sig efter den 1 januari 2003

 

Bulgarien

 

Tjeckien

 

Estland

 

Cypern

 

Lettland

 

Litauen

 

Ungern

 

Malta

 

Polen

 

Rumänien

 

Slovenien

 

Slovakien


(1)  Referensnivåerna får revideras för att ta hänsyn till fartyg som existerade den 31 december 2002 men som antingen inte omfattades av FUP IV eller inte var registrerade vid den tidpunkt då denna tabell sammanställdes.


BILAGA II

Regler för beräkningen av fiskekapacitet uttryckt i tonnage (GT03) och maskinstyrka (kW03) den 1 januari 2003

Vid tillämpningen av denna bilaga avses med

1.   GTFR: Flottans fiskekapacitet den 1 januari 2003 uttryckt i tonnage beräknat på grundval av registret över unionens fiskeflotta.

2.   GT1: sammanlagt tonnage för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 med offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002, för vilka en motsvarande kapacitet drogs in utan offentligt stöd mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002.

3.   GT2: Sammanlagt tonnage för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 med offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 2002 och den 30 juni 2002 i ett FUP IV-segment som inte uppfyllt sina mål, för vilka en motsvarande kapacitet har dragits in utan offentligt stöd efter den 31 december 2002.

4.   GT3: sammanlagt tonnage för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 utan offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002, för vilka en motsvarande kapacitet drogs in utan offentligt stöd mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002.

5.   GT4: Sammanlagt tonnage för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 med offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2001 i ett FUP IV-segment som inte uppfyllt sina mål, för vilka en motsvarande kapacitet har dragits in utan offentligt stöd efter den 31 december 2002.

6.   kWFR: Flottans fiskekapacitet den 1 januari 2003 uttryckt i maskinstyrka beräknat på grundval av registret över unionens fiskeflotta.

7.   kW1: sammanlagd maskinstyrka för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 med offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002, för vilka en motsvarande kapacitet drogs in utan offentligt stöd mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002.

8.   kW2: Sammanlagd maskinstyrka för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 med offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 2002 och den 30 juni 2002 i ett FUP IV-segment som inte uppfyllt sina mål, för vilka en motsvarande kapacitet har dragits in utan offentligt stöd efter den 31 december 2002.

9.   kW3: sammanlagd maskinstyrka för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 utan offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002, för vilka en motsvarande kapacitet drogs in utan offentligt stöd mellan den 1 januari 1998 och den 31 december 2002.

10.   kW4: Sammanlagd maskinstyrka för fartyg som inträdde i flottan efter den 31 december 2002 med offentligt stöd på grundval av ett administrativt beslut som fattats mellan den 1 januari 2000 och den 31 december 2001 i ett FUP IV-segment som inte uppfyllt sina mål, för vilka en motsvarande kapacitet har dragits in utan offentligt stöd efter den 31 december 2002.

Flottans fiskekapacitet uttryckt i tonnage GT03 och i maskinstyrka kW03, enligt definitionen i artikel 6, ska beräknas enligt följande formel:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


BILAGA III

Regler för beräkningen av fiskekapacitet uttryckt i tonnage (GTacc) och maskinstyrka (kWacc) för de medlemsstater som förtecknas i del B i bilaga I vid anslutningsdatumet

Vid tillämpning av denna bilaga avses med

1.   GTFR: flottans fiskekapacitet på dagen för anslutning uttryckt i tonnage beräknat på grundval av registret över unionens fiskeflotta,

2.   GT1: sammanlagt tonnage för fartyg som inträdde i flottan efter anslutningsdatumet på grundval av ett administrativt beslut som fattats under femårsperioden före det datumet,

3.   kWFR: flottans fiskekapacitet vid anslutningsdatumet uttryckt i maskinstyrka beräknat på grundval av registret över unionens fiskeflotta,

4.   kW1: sammanlagd maskinstyrka för fartyg som inträdde i flottan efter anslutningsdatumet på grundval av ett administrativt beslut som fattats upp till fem år före anslutningsdatumet.

Flottans fiskekapacitet uttryckt i tonnage GTacc och i maskinstyrka kWacc, enligt definitionen i artikel 6, ska beräknas enligt följande formel:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


BILAGA IV

Upphävd förordning och förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 1438/2003

(EUT L 204, 13.8.2003, s. 21)

Kommissionens förordning (EG) nr 916/2004

(EUT L 163, 30.4.2004, s. 81)

Kommissionens förordning (EG) nr 1277/2007

(EUT L 284, 30.10.2007, s. 14)

Kommissionens förordning (EG) nr 1086/2008

(EUT L 297, 6.11.2008, s. 9)


BILAGA V

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1438/2003

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1–10

Artikel 2.1–10

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.11

Artiklarna 3 och 4

Artiklarna 3 och 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10.1 och 10.2

Artikel 11.1 och 11.2

Artikel 10.3

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 14 första stycket

Artikel 16

Artikel 14 andra stycket

Bilaga I

Del A i bilaga I

Del B i bilaga I

Bilagorna II och III

Bilagorna II och III

Bilaga IV

Bilaga V


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1014/2010

av den 10 november 2010

om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 8.9 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 443/2009 ska medlemsstaterna varje år registrera och överlämna vissa uppgifter till kommissionen om nya personbilar som registrerats på deras territorium under det föregående året. Eftersom dessa uppgifter ska användas som grund för att fastställa specifika koldioxidutsläppsmål för tillverkare av nya personbilar och för att bedöma huruvida tillverkarna uppnår dessa mål, bör bestämmelserna om insamling och rapportering av uppgifterna harmoniseras.

(2)

För att fullt ut kunna bedöma om varje tillverkare uppnår sina specifika koldioxidutsläppsmål enligt förordning (EG) nr 443/2009 och för att få nödvändig erfarenhet av tillämpningen av den förordningen behöver kommissionen detaljerade uppgifter på tillverkarnivå för varje fordonsserie, indelade efter typ, variant och version. Medlemsstaterna bör därför se till att sådana uppgifter registreras och överlämnas till kommissionen tillsammans med sammanställda uppgifter i enlighet med artikel 8.2 i den förordningen.

(3)

I enlighet med artiklarna 18 och 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (2) ska en tillverkare se till att varje ny personbil som släpps ut på marknaden i EU åtföljs av ett giltigt intyg om överensstämmelse, och en medlemsstat får inte registrera ett sådant fordon om det inte åtföljs av ett sådant intyg om överensstämmelse. Logiskt sett bör därför intyget om överensstämmelse vara den främsta källan för de uppgifter som medlemsstaterna ska registrera, göra tillgängliga för tillverkarna i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 443/2009 och rapportera till kommissionen. För att medlemsstaterna ska kunna använda uppgifter från andra källor än det intyg om överensstämmelse som anges i skäl 26 i förordning (EG) nr 443/2009 när en ny personbil registreras och tas i bruk, bör det fastställas vilka andra dokument som ger tillräcklig noggrannhet och som medlemsstaterna därför bör tillåtas använda.

(4)

Det är viktigt att uppgifterna om registrering av nya personbilar är korrekta och kan behandlas effektivt i syfte att fastställa de specifika utsläppsmålen enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 443/2009. Tillverkarna bör därför förse kommissionen med aktuella uppgifter om namnen på och den första delen av fordonets identifieringsnummer, enligt rådets direktiv 76/114/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3), som finns på intygen om överensstämmelse i de olika registreringsmedlemsstaterna. Tack vare dessa uppgifter kommer kommissionen att kunna förse medlemsstaterna med en aktuell förteckning över de fastställda tillverkarnamn som bör användas för uppgiftsrapportering.

(5)

Medlemsstaterna bör registrera och rapportera uppgifter om nyregistrerade fordon som är avsedda att drivas med alternativa bränslen. Om kommissionen ska kunna ta hänsyn till minskningarna av det specifika utsläppsmålet till följd av användning av etanol (E85) i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 443/2009, bör medlemsstaterna förse kommissionen med nödvändiga uppgifter, inbegripet andelen bensinstationer på deras territorium och, där detta är tillämpligt, det totala antalet av dessa som tillhandahåller etanol (E85) som uppfyller de hållbarhetskriterier som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (4) och i artikel 7b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (5).

(6)

I artiklarna 23 och 24 i direktiv 2007/46/EG föreskrivs ett förenklat godkännandeförfarande med vilket ett europeiskt intyg om överensstämmelse inte behöver utfärdas. Medlemsstaterna bör övervaka antalet fordon som registreras genom dessa förfaranden i syfte att bedöma effekten på övervakningsförfarandet och uppnåendet av EU:s genomsnittliga utsläppsmål för koldioxid för den nya personbilsparken.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

Förutom de definitioner som ges i artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) 443/2009 gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   dokumentation för typgodkännande: de dokument som innehåller de uppgifter som anges i tredje kolumnen i tabellen i bilaga I till denna förordning.

2.   sammanställda övervakningsuppgifter: de sammanställda uppgifter som anges i den första tabellen i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 443/2009.

3.   detaljerade övervakningsuppgifter: de detaljerade uppgifter som anges i den andra tabellen i del C i bilaga II till förordning (EG) nr 443/2009 och som är uppdelade på tillverkare och fordonsserie och indelade efter typ, variant och version.

4.   grundfordon: enligt definitionen i artikel 3.18 i direktiv 2007/46/EG.

5.   tvåbränslefordon för gas och flexbränslefordon för etanol: enligt definitionen i artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (6).

Artikel 2

Överlämnande av uppgifter

De sammanställda övervakningsuppgifterna tillsammans med de detaljerade övervakningsuppgifterna ska överlämnas av medlemsstaterna via elektronisk dataöverföring till det centrala dataarkivet som förvaltas av Europeiska miljöbyrån. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen när uppgifterna har översänts.

Artikel 3

Uppgiftskällor

1.   Oavsett vilken uppgiftskälla en medlemsstat använder för att ta fram de sammanställda och de detaljerade övervakningsuppgifterna ska uppgifterna grundas på informationen i intyget om överensstämmelse för den berörda personbilen eller dokumentationen för typgodkännande, inbegripet den information som anges i bilagorna III och VIII till direktiv 2007/46/EG enligt tabellen i bilaga I till denna förordning.

2.   Parametern ”totalt antal nyregistreringar” i de detaljerade övervakningsuppgifterna ska erhållas från det totala antalet registreringar som skapats under varje år och som var för sig avser endast ett fordon.

3.   Om det finns fler än ett tillverkarnamn på intyget om överensstämmelse eller dokumentationen för typgodkännande ska medlemsstaten rapportera tillverkaren av grundfordonet.

4.   De koldioxidutsläppsvärden som ska rapporteras under parametern ”Specifika koldioxidutsläpp” i de detaljerade övervakningsuppgifterna ska tas från posten ”blandad körning” i intyget om överensstämmelse eller dokumentationen för typgodkännande, utom då posten ”viktad, blandad” är tillämplig.

5.   Vid rapportering av fordon som drivs med alternativa bränslen i de detaljerade övervakningsuppgifterna ska den behöriga myndigheten ange bränsletyp och driftssätt enligt bilaga I till denna förordning.

6.   För tvåbränslefordon för gas och flexbränslefordon för etanol ska den behöriga myndigheten rapportera följande koldioxidutsläppsvärden under parametern ”Specifika koldioxidutsläpp (g/km)” i de detaljerade övervakningsuppgifterna:

a)

För tvåbränslefordon för gas som drivs med bensin och gasformiga bränslen ska koldioxidutsläppsvärdena för gasol eller naturgas i enlighet med del A punkt 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 443/2009 rapporteras.

b)

För flexbränslefordon för etanol som drivs med bensin och etanol (E85) som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 443/2009 ska koldioxidutsläppsvärdena för bensin rapporteras.

Beträffande punkt b ska medlemsstaterna rapportera värdet för bensin även när villkoren för minskning i artikel 6 i förordning (EG) nr 443/2009 inte är uppfyllda. Medlemsstaterna får dock även rapportera värdet för E85.

7.   Om fordonet har axlar med olika spårvidd ska medlemsstaten rapportera den maximala axelbredden under parametern ”Avtryck – spårvidd (mm)” i de detaljerade övervakningsuppgifterna.

8.   Om de sammanställda och detaljerade övervakningsuppgifterna tas från dokumentationen för typgodkännande, och uppgifterna innehåller värdeintervall, ska medlemsstaterna säkerställa att de rapporterade uppgifterna är tillräckligt noggranna och motsvarar uppgifterna i intyget om överensstämmelse.

Artikel 4

Bevarande och kontroll av uppgifter

Medlemsstaterna ska säkerställa bevarande, insamling, kontroll, verifiering och överlämnande av de sammanställda övervakningsuppgifterna och de detaljerade övervakningsuppgifterna.

Artikel 5

Medlemsstaternas behandling av uppgifter

1.   Vid beräkningen av det genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp som ska ingå i de sammanställda övervakningsuppgifterna ska medlemsstaterna inte beakta följande:

a)

De procentandelar som fastställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 443/2009.

b)

De superkrediter som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 443/2009.

c)

Den koldioxidutsläppsminskning som beviljats i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 443/2009.

d)

Den koldioxidutsläppsminskning som uppnåtts tack vare innovativ teknik i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009.

2.   Vid beräkningen av den genomsnittsvikt och det genomsnittliga avtryck som ska ingå i de sammanställda övervakningsuppgifterna ska medlemsstaterna inte beakta följande:

a)

De procentandelar som fastställs i artikel 4 i förordning (EG) nr 443/2009.

b)

De superkrediter som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 443/2009.

3.   När medlemsstaterna tar fram de detaljerade övervakningsuppgifterna ska följande ingå:

a)

För varje fordon med specifika koldioxidutsläpp på mindre än 50 g/km: Antalet fordon registrerade utan tillämpning av de multiplikationsfaktorer som anges i artikel 5 i förordning (EG) nr 443/2009.

b)

För varje fordon som är avsett att drivas med etanol (E85): De specifika koldioxidutsläppen utan tillämpning av 5 % koldioxidutsläppsminskning för sådana fordon i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 443/2009.

c)

För varje fordon utrustat med innovativ teknik: De specifika koldioxidutsläppen utan beaktande av koldioxidutsläppsminskning genom innovativ teknik som beviljats i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009.

4.   De sammanställda och de detaljerade övervakningsuppgifterna ska rapporteras med den noggrannhet som anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 6

Rapportering av bensinstationer som tillhandahåller etanol (E85)

1.   Uppgifter om andelen bensinstationer i respektive territorium i medlemsstaterna som tillhandahåller etanol (E85) som uppfyller de hållbarhetskriterier för biobränslen som anges i artikel 17 i direktiv 2009/28/EG och i artikel 7b i direktiv 98/70/EG, ska överföras till kommissionen på elektroniskt väg tillsammans med de sammanställda övervakningsuppgifterna.

Andelen bensinstationer ska avrundas nedåt till närmaste femtal.

2.   Om andelen bensinstationer som tillhandahåller etanol (E85) överskrider 30 % ska medlemsstaterna informera kommissionen om det totala antal bensinstationer där etanol (E85) tillhandahålls på samma sätt som andra flytande kolvätebränslen och som uppfyller hållbarhetskriterierna i punkt 1.

3.   De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska överlämnas till kommissionen senat den 28 februari varje år.

Om kommissionen inte har gjort några invändningar inom tre månader efter att uppgifterna har mottagits i enlighet med punkt 2 i denna artikel ska den minskning som föreskrivs i artikel 6 i förordning (EG) nr 443/2009 tillämpas.

Artikel 7

Fordon som inte omfattas av EG-typgodkännande

1.   Om personbilar omfattas av nationellt typgodkännande av små serier i enlighet med artikel 23 i direktiv 2007/46/EG eller enskilda godkännanden i enlighet med artikel 24 i det direktivet ska medlemsstaterna informera kommissionen om respektive antal sådana bilar som registrerats på deras territorium.

2.   När den behöriga myndigheten tar fram de sammanställda övervakningsuppgifterna ska den, i stället för tillverkarens namn, ange en av följande uppgifter:

a)

”AA-IVA” för rapportering av fordonstyper som godkänts enskilt.

b)

”AA-NSS” för rapportering av fordonstyper som godkänts i små serier.

Medlemsstaterna får även ange detaljerade övervakningsuppgifter för dessa fordon, och ska då använda de beteckningar som avses i a och b.

Artikel 8

Förteckning över tillverkare

1.   Tillverkarna ska senast den 15 december 2010 informera kommissionen om följande:

a)

De namn som de anger eller avser att ange på intygen om överensstämmelse.

b)

Den första delen av ett fordonsidentifieringsnummer i enlighet med direktiv 76/114/EEG som de anger eller avser att ange på intygen om överensstämmelse.

De ska utan dröjsmål meddela kommissionen om eventuella ändringar av upplysningarna som avses i a och b. Nya tillverkare som inträder på marknaden ska utan dröjsmål meddela kommissionen om de upplysningar som avses i första stycket.

2.   När den behöriga myndigheten tar fram de sammanställda övervakningsuppgifterna och de detaljerade övervakningsuppgifterna ska den använda tillverkarnamnen i förteckningen som kommissionen ska upprätta på grundval av de namn som meddelas i enlighet med punkt 1. Förteckningen ska offentliggöras på Internet för första gången den 31 december 2010 och ska uppdateras regelbundet.

3.   Om namnet på en tillverkare inte finns med i förteckningen ska den behöriga myndigheten använda namnet på intyget om överensstämmelse eller i dokumentationen för typgodkännande för att ta fram de sammanställda övervakningsuppgifterna och de detaljerade övervakningsuppgifterna.

Artikel 9

Ytterligare uppgifter som ska tillhandahållas av tillverkarna

1.   För de meddelanden som avses i artikel 8.4 andra stycket i förordning (EG) nr 443/2009, ska tillverkarna senast den 31 maj varje år informera kommissionen om namn och adress för den kontaktperson som meddelandet ska skickas till.

Om de inlämnade uppgifterna ändras ska tillverkaren utan dröjsmål informera kommissionen om detta. Nya tillverkare som inträder på marknaden ska utan dröjsmål informera kommissionen om sina kontaktuppgifter.

2.   Om en grupp av anslutna företag bildar en pool ska den, för att artikel 7.6 i förordning (EG) nr 443/2009 ska kunna tillämpas, bevisa för kommissionen att anslutningen mellan gruppens medlemmar uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 3.2 i den förordningen.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EGT L 24, 30.1.1976, s. 1.

(4)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

(5)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(6)  EUT L 199, 28.7.2008, s. 1.


BILAGA I

Uppgiftskällor

Parameter

Intyg om överensstämmelse

(Del 1, mall B i bilaga IX till direktiv 2007/46/EG)

Dokumentation för typgodkännande

(Direktiv 2007/46/EG)

Tillverkare

Avsnitt 0.5

Bilaga III, del 1, avsnitt 0.5

Typ

Avsnitt 0.2

Bilaga III, del 1, avsnitt 0.2

Variant

Avsnitt 0.2

Bilaga VIII, avsnitt 3

Version

Avsnitt 0.2

Bilaga VIII, avsnitt 3

Fabrikat

Avsnitt 0.1

Bilaga III, del 1, avsnitt 0.1

Handelsnamn

Avsnitt 0.2.1

Bilaga III, del 1, avsnitt 0.2.1

Typgodkänd fordonskategori

Avsnitt 0.4

Bilaga III, del 1, avsnitt 0.4

Vikt (kg)

Till och med den 29 april 2010: avsnitt 12.1

Från och med den 30 april 2010: avsnitt 13

Bilaga III, del 1, avsnitt 2.6 (1)

Avtryck – hjulbas (mm)

Till och med den 29 april 2010: avsnitt 3

Från och med den 30 april 2010: avsnitt 4

Bilaga III, del 1, avsnitt 2.1 (2)

Avtryck – spårvidd (mm)

Till och med den 29 april 2010: avsnitt 5

Från och med den 30 april 2010: avsnitt 30

Bilaga III, del 1, avsnitt 2.3.1 och 2.3.2 (3)

Specifika koldioxidutsläpp (g/km) (4)

Till och med den 29 april 2010: avsnitt 46.2

Från och med den 30 april 2010: avsnitt 49.1

Bilaga VIII, avsnitt 3

Bränsletyp

Till och med den 29 april 2010: avsnitt 25

Från och med den 30 april 2010: avsnitt 26

Bilaga III, del 1, avsnitt 3.2.2.1

Driftssätt

Från och med den 30 april 2010: avsnitt 26.1

Bilaga III, del 1, avsnitt 3.2.2.4


(1)  Enligt artikel 3.8 i denna förordning.

(2)  Enligt artikel 3.8 i denna förordning.

(3)  Enligt artikel 3.7 och 3.8 i denna förordning.

(4)  Enligt artikel 3.4 i denna förordning.


BILAGA II

Tabeller över uppgifternas noggrannhet

Tabell 1

Den noggrannhet som krävs för de sammanställda övervakningsuppgifter som ska rapporteras i enlighet med artikel 2

Koldioxid (g/km)

I enlighet med artikel 9.2 andra stycket i förordning (EG) nr 443/2009

Vikt (kg)

Heltal

Avtryck (m2)

Avrundat till tre decimaler


Tabell 2

Den noggrannhet som krävs för de detaljerade övervakningsuppgifter som ska rapporteras i enlighet med artikel 2

Koldioxid (g/km)

Heltal

Vikt (kg)

Heltal

Avtryck – hjulbas (mm)

Heltal

Avtryck – spårvidd (mm)

Heltal

Utsläppsminskning genom innovativ teknik (g/km)

Avrundat till en decimal


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1015/2010

av den 10 november 2010

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska krav på ekodesign fastställas av kommissionen för energirelaterade produkter med betydande försäljnings- och handelsvolym som har betydande miljöpåverkan och betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 första strecksatsen i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, om det är lämpligt, införa genomförandeåtgärder för hushållsapparater, inklusive tvättmaskiner för hushållsbruk.

(3)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av tvättmaskiner som vanligen används i hushåll. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts för allmänheten.

(4)

Denna förordning bör omfatta produkter som utformats för att tvätta tvätt i hushåll.

(5)

Kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk har särskilda egenskaper och bör därför inte omfattas av denna förordning. De erbjuder dock funktioner liknande dem i tvättmaskiner för hushållsbruk och bör därför snarast möjligt omfattas av andra genomförandeåtgärder för direktiv 2009/125/EG.

(6)

Den miljöaspekt hos tvättmaskiner för hushållsbruk som identifierats som betydande för denna förordning är energi- och vattenförbrukningen i användarfasen. Den årliga el- och vattenförbrukningen i unionen för de produkter som avses i denna förordning beräknades till 35 TWh respektive 2 213 miljoner m3 år 2005. Om inga särskilda åtgärder vidtas beräknas den årliga el- och vattenförbrukningen uppgå till 37,7 TWh respektive 2 051 miljoner m3 år 2020. Den förberedande studien visar att el- och vattenförbrukningen för de produkter som avses i denna förordning kan minskas väsentligt.

(7)

Den förberedande studien visar att krav avseende de andra ekodesignparametrar som avses i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs eftersom el- och vattenförbrukningen för tvättmaskiner för hushållsbruk i användarfasen är den absolut viktigaste miljöaspekten.

(8)

El- och vattenförbrukningen för de produkter som omfattas av denna förordning bör göras mer effektiv genom att man använder befintliga generiska kostnadseffektiva tekniska lösningar som kan minska de sammanlagda kostnaderna för inköp och användning av dessa produkter.

(9)

Ekodesignkraven bör inte påverka produktens funktion ur slutanvändarens perspektiv och de bör inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt. Framför allt bör vinsterna från en minskad el- och vattenförbrukning under användningsfasen mer än väl uppväga alla ytterligare miljöeffekter under tillverkningsfasen.

(10)

Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får en tillräcklig tidsfrist för att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsschemat bör vara sådant att man undviker negativa effekter på funktionerna för den utrustning som finns på marknaden och att man tar hänsyn till kostnadseffekterna för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som man garanterar att målen i denna förordning uppnås i tid.

(11)

Mätning av relevanta produktparametrar bör utföras med pålitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (2).

(12)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör det i denna förordning anges tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(13)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V och VI till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen rör de krav som anges i denna förordning.

(14)

Förutom de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik fastställas för att garantera allmän och enkel tillgång till information om miljöprestanda under livscykeln för de produkter som omfattas av denna förordning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och tvättmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs även för andra ändamål än hushållsbruk och inbyggda tvättmaskiner för hushållsbruk.

2.   Denna förordning gäller inte kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   tvättmaskin för hushållsbruk: en automatisk tvättmaskin som tvättar och sköljer textilier med vatten och som även har en centrifugeringsfunktion, och som i huvudsak är utformad för annat bruk än yrkesbruk.

2.   inbyggd tvättmaskin för hushållsbruk: en tvättmaskin för hushållsbruk som är avsedd att installeras i ett skåp, i en i förväg förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

3.   automatisk tvättmaskin: en tvättmaskin där tvättprocessen sköts helt och hållet av maskinen utan att användaren behöver ingripa medan programmet körs.

4.   kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk: en tvättmaskin för hushållsbruk som utöver centrifugeringsfunktionen också har en funktion för att torka tvätten, i regel genom upphettning och tumling.

5.   program: en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som tillverkaren anser vara lämpliga för tvätt av vissa typer av textilier.

6.   cykel: en fullständig process med tvätt, sköljning och centrifugering enligt det valda programmet.

7.   programtid: den tid som löper mellan start av programmet och programmets slut med undantag av användarprogrammerad fördröjning.

8.   nominell kapacitet: den maximala mängd i kilogram (med 0,5 kg-intervaller) av torra textilier av en viss typ som enligt tillverkaren kan behandlas i tvättmaskinen med valt program, när maskinen laddas enligt tillverkarens anvisningar.

9.   halv maskin: tvättmaskinens halva nominella kapacitet för ett visst program.

10.   restfukthalt: den andel fukt som finns kvar i tvätten efter centrifugeringsfasen.

11.   frånläge: ett läge där tvättmaskinen är manuellt frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå lägsta möjliga effektförbrukning som kan bestå under en obestämd tid medan tvättmaskinen är ansluten till en kraftkälla och används enligt tillverkarens instruktioner; om det inte finns några knappar eller brytare som är tillgängliga för slutanvändaren avses med frånläge det tillstånd som uppstår efter det att tvättmaskinen av sig själv återgår till den effektförbrukning som gäller när maskinen inte är i bruk.

12.   viloläge: ett läge med lägsta effektförbrukningsnivå som hålls oförändrad under obegränsad tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt tvättmaskinen.

13.   motsvarande tvättmaskin: en tvättmaskinsmodell som släpps ut på marknaden och som har samma nominella kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energi- och vattenförbrukning och utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt och centrifugering som en annan tvättmaskinsmodell som samma tillverkare har släppt ut på marknaden med avvikande modellbeteckning.

Artikel 3

Krav på ekodesign

De allmänna kraven på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk anges i punkt 1 i bilaga I.

De specifika kraven på ekodesign för tvättmaskiner för hushållsbruk anges i punkt 2 i bilaga I.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara det interna designkontrollsystem som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   Den tekniska dokumentation som ska tillhandahållas för bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla en kopia av den beräkning som anges i bilaga II till denna förordning.

När den information som anges i den tekniska dokumentationen för en viss tvättmaskinsmodell för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av design eller extrapolering från andra motsvarande tvättmaskiner för hushållsbruk eller båda, ska den tekniska dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar eller båda, och av de provningar som har utförts av tillverkare för att kontrollera att beräkningarna stämmer. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen även innehålla en förteckning över alla andra modeller av motsvarande tvättmaskiner för hushållsbruk där den information som finns med i den tekniska beskrivningen har erhållits på samma grunder.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som anges i bilaga III till denna förordning när de genomför de marknadsövervakningskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG av överensstämmelse med de krav som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

De indikativa riktmärken för tvättmaskiner för hushållsbruk med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning senast fyra år efter ikraftträdandet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och redovisa resultatet av denna översyn inför samrådsforumet för ekodesign. Vid översynen ska man särskilt utvärdera kontrolltoleranserna i bilaga III, möjligheten att fastställa krav på sköljnings- och centrifugeringseffektivitet och möjligheten till varmvattenintag.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 december 2011.

De krav på ekodesign som anges nedan ska dock tillämpas enligt följande tidsschema:

a)

De allmänna ekodesignkrav som fastställs i punkt 1.1 i bilaga I ska gälla från och med den 1 december 2012.

b)

De allmänna ekodesignkrav som fastställs i punkt 1.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 juni 2011.

c)

De allmänna ekodesignkrav som fastställs i punkt 1.3 i bilaga I ska gälla från och med den 1 december 2013.

d)

De specifika krav på ekodesign som fastställs i punkt 2.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 december 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.


BILAGA I

Krav på ekodesign

1.   ALLMÄNNA KRAV PÅ EKODESIGN

1)

Vid beräkningen av energiförbrukning och andra parametrar för tvättmaskiner för hushållsbruk ska den cykel som tvättar normalt smutsad bomullstvätt (nedan kallad standardprogram bomull) vid 40 °C och 60 °C användas. Dessa cykler ska vara lätta att identifiera på hushållstvättmaskinens programvalsanordning eller visningsskärm i förekommande fall, eller båda, och ska anges som ”standardprogram bomull 60 °C” och ”standardprogram bomull 40 °C”.

2)

I den instruktionsbok som tillhandahålls av tillverkaren ska följande anges:

a)

Standardprogrammen bomull 60 °C och bomull 40 °C ska anges som ”standardprogram bomull 60 °C” och ”standardprogram bomull 40 °C”. Det ska anges att de är lämpliga för att tvätta normalt smutsad bomullstvätt och att dessa program är effektivast när det gäller den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för denna typ av bomullstvätt. Dessutom ska det anges att den faktiska vattentemperaturen kan avvika från den angivna cykeltemperaturen.

b)

Effektförbrukningen i frånläge och i viloläge.

c)

Vägledande information om programtid, restfukthalt, energi- och vattenförbrukning för de vanligaste tvättprogrammen vid full eller halv maskin, eller båda.

d)

Rekommendation om vilken typ av tvättmedel som är lämplig för de olika tvättemperaturerna.

3)

Tvättmaskiner för hushållsbruk ska erbjuda slutanvändaren en cykel vid 20 °C. Detta program ska vara lätta att identifiera på hushållstvättmaskinens programvalsanordning eller visningsskärm i förekommande fall, eller båda.

2.   SPECIFIKA KRAV PÅ EKODESIGN

Tvättmaskiner för hushållsbruk ska uppfylla följande krav:

1)

Från och med den 1 december 2011:

För alla tvättmaskiner för hushållsbruk ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 68.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på mer än 3 kg ska tvätteffektivitetsindexet (Iw ) vara högre än 1,03.

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på högst 3 kg ska tvätteffektivitetsindexet (Iw ) vara högre än 1,00.

För alla tvättmaskiner för hushållsbruk ska vattenförbrukningen (Wt ) vara

Wt  ≤ 5 × c + 35

där c är hushållstvättmaskinens nominella kapacitet för standardprogrammet bomull 60 °C full maskin eller för standardprogrammet bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägre.

2)

Från och med den 1 december 2013:

För tvättmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på minst 4 kg ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 59.

För alla tvättmaskiner för hushållsbruk ska vattenförbrukningen vara,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

där c½ är hushållstvättmaskinens nominella kapacitet för standardprogrammet bomull 60 °C halv maskin eller för standardprogrammet bomull 40 °C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägre.

Energieffektivitetsindexet (EEI), tvätteffektivitetsindexet (Iw ) och vattenförbrukningsindexet (Wt ) beräknas i enlighet med bilaga II.


BILAGA II

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex, tvätteffektivitetsindex, vattenförbrukning och restfukthalt

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en tvättmaskinsmodell för hushållsbruk jämförs tvättmaskinens vägda årliga energiförbrukning för standardprogram bomull 60 °C full och halv maskin och standardprogram bomull 40 °C halv maskin med den årliga standardenergiförbrukningen.

a)

Energieffektivitetsindexet (EEI) beräknas enligt följande och avrundas till en decimal:

Formula

där

AEC

=

hushållstvättmaskinens vägda årliga energiförbrukning,

SAEC

=

hushållstvättmaskinens årliga standardenergiförbrukning.

b)

Den årliga standardenergiförbrukningen (SAEC ) beräknas enligt följande som antalet kWh/år och avrundas till två decimaler:

Formula

där

c

=

hushållstvättmaskinens nominella kapacitet för standardprogrammet bomull 60 °C full maskin eller standardprogram bomull 40 °C full maskin, beroende på vilket värde som är lägre.

c)

Den vägda årliga energiförbrukningen (AEC ) beräknas enligt följande som antalet kWh/år och avrundas till två decimaler:

i)

Formula

där

Et

=

vägd energiförbrukning,

Po

=

vägd effekt i frånläge,

Pl

=

vägd effekt i viloläge,

Tt

=

programmets längd,

220

=

totalantalet standardtvättcykler per år.

ii)

När energistyrningssystem används och hushållstvättmaskinen automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program beräknas den vägda årliga energiförbrukningen (AEC ) med beaktande av vilolägets faktiska varaktighet enligt följande formel:

Formula

där

Tl

=

tid i viloläge.

d)

Den vägda energiförbrukningen (Et) beräknas som antalet kWh enligt följande och avrundas till tre decimaler:

Formula

där

Et,60

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Et,60½

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Et,40½

=

energiförbrukningen för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

e)

Den vägda effekten vid frånläge (Po ) beräknas som antalet W enligt följande och avrundas till två decimaler:

Formula

där

Po,60

=

effekten vid frånläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Po,60½

=

effekten vid frånläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Po,40½

=

effekten vid frånläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

f)

Den vägda effekten vid viloläge (Pl ) beräknas som antalet W enligt följande och avrundas till två decimaler:

Formula

där

Pl,60

=

effekten vid viloläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Pl,60½

=

effekten vid viloläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Pl,40½

=

effekten vid viloläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

g)

Den vägda programtiden (Tt ) beräknas som antalet minuter enligt följande och avrundas till närmaste hela minut:

Formula

där

Tt,60

=

programtiden för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Tt,60½

=

programtiden för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Tt,40½

=

programtiden för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

h)

Den vägda tiden i viloläge (Tl ) beräknas som antalet minuter enligt följande och avrundas till närmaste hela minut:

Formula

där

Tl,60

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

Tl,60½

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

Tl,40½

=

tiden i viloläge för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

2.   BERÄKNING AV TVÄTTEFFEKTIVITETSINDEX

Vid beräkningen av tvätteffektivitetsindex (Iw ) för en tvättmaskin för hushållsbruk för standardprogram bomull 60 °C full och halv maskin och standardprogram bomull 40 °C halv maskin jämförs hushållstvättmaskinens vägda tvätteffektivitet med tvätteffektiviteten hos en referensmodell av en tvättmaskin som ska ha de egenskaper som anges i allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

a)

Tvätteffektivitetsindex (Iw ) beräknas enligt följande och avrundas till tre decimaler:

Formula

där

IW,60

=

tvätteffektivitetsindex för standardprogram bomull 60 °C full maskin,

IW,60½

=

tvätteffektivitetsindex för standardprogram bomull 60 °C halv maskin,

IW,40½

=

tvätteffektivitetsindex för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

b)

Tvätteffektivitetsindex för ett standardprogram bomull (p) beräknas enligt följande:

Formula

där

WT,i

=

tvätteffektivitet för en tvättmaskin för hushållsbruk vid provning under en provningscykel (i),

WR,a

=

genomsnittlig tvätteffektivitet för referensmodellen av en tvättmaskin,

n

=

antal provningscykler, n ≥ 3 för ett standardprogram bomull 60 °C full maskin, n ≥ 2 för ett standardprogram bomull 60 °C halv maskin och n ≥ 2 för standardprogram bomull 40 °C halv maskin.

c)

Tvätteffektivitetsindex (W) är genomsnittet av reflexionsvärdet för varje provningsomgång efter det att provningscykeln avslutats.

3.   BERÄKNING AV VATTENFÖRBRUKNINGEN

Vattenförbrukningen (Wt ) beräknas enligt följande och avrundas till en decimal:

Wt = Wt,60

där

Wt,60

=

vattenförbrukningen för standardprogram bomull 60 °C full maskin.

4.   BERÄKNING AV RESTFUKTHALT

Restfukthalt (D) efter ett program beräknas i procent och avrundas till närmaste hela procent.


BILAGA III

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När myndigheterna i medlemsstaterna utför den kontroll av överensstämmelse med kraven som anges i bilaga I ska de prova en enda tvättmaskin för hushållsbruk. Om de uppmätta parametrarna inte uppfyller de värden som tillverkaren angett i den tekniska dokumentationen enligt artikel 4.2, inom de gränser som anges i tabell 1, ska mätningar utföras på ytterligare tre tvättmaskiner för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre tvättmaskiner ska uppfylla kraven inom de gränser som anges i tabell 1, med undantag för energiförbrukningen där det uppmätta värdet inte får vara mer än 6 % högre än märkvärdet för Et .

I annat fall ska det anses att modellen och alla andra motsvarande modeller av tvättmaskiner för hushållsbruk inte uppfyller kraven i bilaga I.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda pålitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet (1) (AEC ).

Tvätteffektivitetsindex

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 4 % lägre än märkvärdet för IW .

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Et .

Programtid

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % längre än märkvärdena för Tt .

Vattenförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Wt .

Effektförbrukning i frånläge och viloläge

Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl högre än 1,00 W får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet. Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl lägre än eller lika med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än märkvärdet.

Vilolägets varaktighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % längre än det uppgivna värdet Tl .


(1)  Med märkvärde avses ett värde som deklareras av tillverkaren.


BILAGA IV

Riktmärken

När denna förordning trädde i kraft identifierades följande bästa tillgängliga teknik på marknaden för tvättmaskiner för hushållsbruk vad gäller deras vatten- och energiförbrukning, tvätteffektivitet och luftburna akustiska buller under tvätt/centrifugering för standardprogram bomull 60 °C full maskin (1):

1)

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 3 kg:

a)   Energiförbrukning: 0,57 kWh/cykel (eller 0,19 kWh/kg), vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 117,84 kWh/år, varav 105,34 kWh/år för 220 tvättar och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 39 liter/cykel, vilket motsvarar 8 580 liter/år för 220 tvättar.

c)   Tvätteffektivitetsindex: 1,03 > Iw  > 1,00.

d)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (900 varv per minut): ingen uppgift.

2)

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 3,5 kg:

a)   Energiförbrukning: 0,66 kWh/cykel (eller 0,19 kWh/kg), vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 134,50 kWh/år, varav 122,00 kWh/år för 220 tvättar och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 39 liter/cykel, motsvarande 8 580 liter/år för 220 tvättar.

c)   Tvätteffektivitetsindex: Iw = 1,03.

d)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 100 varv per minut): ingen uppgift.

3)

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 4,5 kg:

a)   Energiförbrukning: 0,76 kWh/cykel (eller 0,17 kWh/kg), vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 152,95 kWh/år, varav 140,45 kWh/år för 220 tvättar och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 40 liter/cykel, motsvarande 8 800 liter/år för 220 tvättar.

c)   Tvätteffektivitetsindex: Iw = 1,03.

d)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 000 varv per minut): 55/70 dB(A) re 1pW.

4)

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 5 kg:

a)   Energiförbrukning: 0,850 kWh/cykel (eller 0,17 kWh/kg), vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 169,60 kWh/år, varav 157,08 kWh/år för 220 tvättar och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 39 liter/cykel, vilket motsvarar en årlig vattenförbrukning på 8 580 liter för 220 tvättar.

c)   Tvätteffektivitetsindex: Iw = 1,03.

d)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 200 varv per minut): 53/73 dB(A) re 1pW.

5)

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 6 kg:

a)   Energiförbrukning: 0,9 kWh/cykel (eller 0,15 kWh/kg), vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 178,82 kWh/år, varav 166,32 kWh/år för 220 tvättar och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 37 liter/cykel, vilket motsvarar en årlig vattenförbrukning på 8 140 liter för 220 tvättar.

c)   Tvätteffektivitetsindex: Iw = 1,03.

d)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 600 varv per minut): ingen uppgift.

6)

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 7 kg:

a)   Energiförbrukning: 1,05 kWh/cykel (eller 0,15 kWh/kg), vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 201,00 kWh/år, varav 188,50 kWh/år för 220 tvättar och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 43 liter/cykel, vilket motsvarar en årlig vattenförbrukning på 9 460 liter för 220 tvättar.

c)   Tvätteffektivitetsindex: Iw = 1,03.

d)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 000 varv per minut): 57/73 dB(A) re 1pW.

e)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 400 varv per minut): 59/76 dB(A) re 1pW.

f)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 200 varv per minut): 48/62 dB(A) re 1pW (för inbyggda hushållstvättmaskiner).

7)

Hushållstvättmaskiner med en nominell kapacitet på 8 kg:

a)   Energiförbrukning: 1,200 kWh/tvätt (eller 0,15 kWh/kg), vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 234,26 kWh/år, varav 221,76 kWh/år för 220 tvättar och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 56 liter/cykel, vilket motsvarar en årlig vattenförbrukning på 12 320 liter för 220 tvättar.

c)   Tvätteffektivitetsindex: Iw = 1,03.

d)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 400 varv per minut): 54/71 dB(A) re 1pW.

e)   Luftburet akustiskt buller under tvätt/centrifugering (1 600 varv per minut): 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Vid utvärderingen av den årliga energiförbrukningen användes den beräkningsmetod som anges i bilaga II för en programtid på 90 minuter och en förbrukning på 1 watt i frånläge och en förbrukning på 2 watt i viloläge.


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1016/2010

av den 10 november 2010

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (1), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2009/125/EG ska krav på ekodesign fastställas av kommissionen för energirelaterade produkter med betydande försäljnings- och handelsvolym som har betydande miljöpåverkan och betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 första strecksatsen i direktiv 2009/125/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, om det är lämpligt, införa genomförandeåtgärder för hushållsapparater, inklusive diskmaskiner för hushållsbruk.

(3)

Kommissionen har genomfört en förberedande studie för att analysera de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av diskmaskiner som vanligen används i hushåll. Studien har genomförts tillsammans med intressenter och berörda parter från unionen och tredjeländer, och resultaten har offentliggjorts för allmänheten.

(4)

Denna förordning bör omfatta produkter som utformats för att diska bordsserviser i hushåll.

(5)

Den miljöaspekt hos diskmaskiner för hushållsbruk som identifierats som betydande för denna förordning är energiförbrukningen i användarfasen. Den årliga elförbrukningen i unionen för de produkter som avses i denna förordning beräknades till 24,7 TWh år 2005, vilket motsvarar 13 miljoner ton koldioxid. Om inga särskilda åtgärder vidtas beräknas den stiga till 35 TWh år 2020. Den förberedande studien visar att el- och vattenförbrukningen för de produkter som avses i denna förordning kan minskas väsentligt.

(6)

Den förberedande studien visar att krav avseende de andra ekodesignparametrar som avses i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG inte behövs eftersom elförbrukningen för diskmaskiner för hushållsbruk i användarfasen är den absolut viktigaste miljöaspekten.

(7)

Elförbrukningen för de produkter som omfattas av denna förordning bör göras mer effektiv genom att man använder befintliga generiska kostnadseffektiva tekniska lösningar som kan minska de sammanlagda kostnaderna för inköp och användning av dessa produkter.

(8)

Ekodesignkraven bör inte påverka produktens funktion ur slutanvändarens perspektiv och de bör inte påverka hälsa, säkerhet eller miljö negativt. Framför allt bör vinsterna från en minskad elförbrukning under användningsfasen mer än väl uppväga alla ytterligare miljöeffekter under tillverkningsfasen.

(9)

Ekodesignkraven bör införas gradvis så att tillverkarna får en tillräcklig tidsfrist för att anpassa de produkter som omfattas av denna förordning. Tidsschemat bör vara sådant att man undviker negativa effekter på funktionerna för den utrustning som finns på marknaden och att man tar hänsyn till kostnadseffekterna för slutanvändare och tillverkare, framför allt små och medelstora företag, samtidigt som man garanterar att målen i denna förordning uppnås i tid.

(10)

Mätning av relevanta produktparametrar bör utföras med pålitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (2).

(11)

I enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör det i denna förordning anges tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(12)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V och VI till direktiv 2009/125/EG i den utsträckning som informationen rör de krav som anges i denna förordning.

(13)

Förutom de rättsligt bindande krav som anges i denna förordning bör indikativa riktmärken för bästa tillgängliga teknik fastställas för att garantera allmän och enkel tillgång till information om miljöprestanda under livscykeln för de produkter som omfattas av denna förordning.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk och inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.   diskmaskin för hushållsbruk: en maskin som diskar, sköljer och torkar porslin, glas, matbestick och kokkärl genom kemiska, mekaniska, termiska och elektriska medel, och som i huvudsak är utformad för annat bruk än yrkesbruk.

2.   inbyggd diskmaskin för hushållsbruk: en diskmaskin för hushållsbruk som är avsedd att installeras i ett skåp, i en i förväg förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

3.   kuvert: en bestämd uppsättning porslin, glas och matbestick för en person.

4.   nominell kapacitet: det högsta antal kuvert och servisdelar som enligt tillverkaren kan behandlas i diskmaskinen med valt program, när maskinen laddas enligt tillverkarens anvisningar.

5.   program: en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som tillverkaren anser vara lämpliga för vissa angivna grader av smutsning eller typer av disk, eller båda, och som tillsammans bildar en komplett cykel.

6.   programtid: den tid som löper mellan start av programmet och programmets slut med undantag av användarprogrammerad fördröjning.

7.   cykel: en fullständig process med diskning, sköljning och torkning enligt det valda programmet.

8.   frånläge: ett läge där diskmaskinen är manuellt frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå lägsta möjliga effektförbrukning som kan bestå under en obestämd tid medan diskmaskinen är ansluten till en kraftkälla och används enligt tillverkarens instruktioner; om det inte finns några knappar eller brytare som är tillgängliga för slutanvändaren avses med frånläge det tillstånd som uppstår efter det att diskmaskinen av sig själv återgår till den effektförbrukning som gäller när maskinen inte är i bruk.

9.   viloläge: ett läge med lägsta effektförbrukningsnivå som hålls oförändrad under en obegränsad tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt diskmaskinen.

10.   motsvarande diskmaskin: en hushållsdiskmaskinsmodell som släpps ut på marknaden och som har samma nominella kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energi- och vattenförbrukning och utsläpp av luftburet akustiskt buller som en annan hushållsdiskmaskinsmodell som samma tillverkare har släppt ut på marknaden med avvikande modellbeteckning.

Artikel 3

Krav på ekodesign

De allmänna kraven på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk anges i punkt 1 i bilaga I.

De specifika kraven på ekodesign för diskmaskiner för hushållsbruk anges i punkt 2 i bilaga I.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.   Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara det interna designkontrollsystem som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga V till det direktivet.

2.   Den tekniska dokumentation som ska tillhandahållas för bedömning av överensstämmelse i enlighet med artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla resultaten av den beräkning som anges i bilaga II till denna förordning.

När den information som anges i den tekniska dokumentationen för en viss diskmaskinsmodell för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av design eller extrapolering från andra motsvarande diskmaskiner för hushållsbruk eller båda, ska den tekniska dokumentationen innehålla uppgifter om sådana beräkningar eller extrapoleringar eller båda, och av de provningar som har utförts av tillverkare för att kontrollera att beräkningarna stämmer. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen även innehålla en förteckning över alla andra modeller av motsvarande diskmaskiner för hushållsbruk där den information som finns med i den tekniska dokumentationen har erhållits på samma grunder.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som anges i bilaga III till denna förordning när de genomför de marknadsövervakningskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG av överensstämmelse med de krav som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

De indikativa riktmärken för diskmaskiner för hushållsbruk med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning senast fyra år efter ikraftträdandet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och redovisa resultatet av denna översyn inför samrådsforumet för ekodesign. Vid översynen ska man särskilt utvärdera kontrolltoleranserna i bilaga III, möjligheten att fastställa krav på vattenförbrukningen i diskmaskiner för hushållsbruk och möjligheten till varmvattenintag.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den ska tillämpas från och med den 1 december 2011.

De krav på ekodesign som anges nedan ska dock tillämpas enligt följande tidsschema:

a)

De allmänna krav på ekodesign som anges i punkt 1.1 i bilaga I ska gälla från och med den 1 december 2012.

b)

De allmänna krav på ekodesign som anges i punkt 1.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 juni 2012.

c)

De specifika krav på ekodesign som anges i punkt 2.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 december 2013.

d)

De specifika krav på ekodesign som anges i punkt 2.3 i bilaga I ska gälla från och med den 1 december 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.


BILAGA I

Krav på ekodesign

1.   ALLMÄNNA KRAV PÅ EKODESIGN

1.

Vid beräkningen av energiförbrukning och andra parametrar för diskmaskiner för hushållsbruk ska den cykel som tvättar normalt smutsad bordsservis (nedan kallad standarddiskcykeln) användas. Denna cykel ska vara lätt att identifiera på hushållsdiskmaskinens programvalsanordning eller visningsskärm i förekommande fall, eller båda, och ska anges som ”standardprogram”. Detta program ska vara fabriksinställt i hushållsdiskmaskiner som är utrustade med automatiskt programval eller en funktion för att automatiskt välja ett diskprogram eller behålla valet av ett program.

2.

I den instruktionsbok som tillhandahålls av tillverkaren ska följande anges:

a)

Standarddiskcykeln ska anges som ”standardprogram”, och det ska anges att detta program är lämpligt för att diska normalt smutsade bordsserviser och att det är det effektivaste programmet när det gäller den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för denna typ av bordsservis.

b)

Effektförbrukningen i frånläge och i viloläge.

c)

Vägledande information om programtid, energi- och vattenförbrukning för de vanligaste diskprogrammen.

2.   SPECIFIKA KRAV PÅ EKODESIGN

Diskmaskiner för hushållsbruk ska uppfylla följande krav:

1.

Från och med den 1 december 2011:

a)

För alla diskmaskiner för hushållsbruk, förutom diskmaskiner med en nominell kapacitet på 10 kuvert och en bredd på högst 45 cm, ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 71.

b)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 10 kuvert och en bredd på högst 45 cm ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 80.

c)

För alla diskmaskiner för hushållsbruk ska diskeffektivitetsindexet (IC ) vara högre än 1,12.

2.

Från och med den 1 december 2013:

a)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 11 kuvert eller mer och diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 10 kuvert och en bredd större än 45 cm ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 63.

b)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 10 kuvert och en bredd på högst 45 cm ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 71.

c)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 8 kuvert eller mer ska torkeffektivitetsindexet (ID ) vara högre än 1,08.

d)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 7 kuvert eller mindre ska torkeffektivitetsindexet (ID ) vara högre än 0,86.

3.

Från och med den 1 december 2016:

a)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 8 och 9 kuvert och diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 10 kuvert och en bredd på högst 45 cm ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 63.

Energieffektivitetsindexet (EEI), diskeffektivitetsindexet (IC ) och torkeffektivitetsindexet (ID ) för diskmaskiner för hushållsbruk beräknas enligt bilaga II.


BILAGA II

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex, diskeffektivitetsindex och torkeffektivitetsindex

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en hushållsdiskmaskinsmodell jämförs diskmaskinens årliga energiförbrukning med hushållsdiskmaskinens standardenergiförbrukning.

a)

Energieffektivitetsindexet (EEI) beräknas enligt följande och avrundas till en decimal:

Formula

där

AEC

=

hushållsdiskmaskinens årliga energiförbrukning,

SAEC

=

hushållsdiskmaskinens årliga standardenergiförbrukning.

b)

Den årliga energiförbrukningen (AEc ) beräknas enligt följande som antalet kWh/år och avrundas till två decimaler:

i)

Formula

där

Et

=

energiförbrukning för standarddiskcykeln, angett i kWh och avrundat till tre decimaler,

Pl

=

effekt i viloläge för standarddiskcykeln, angett i watt och avrundat till två decimaler,

Po

=

effekt i frånläge för standarddiskcykeln, angett i watt och avrundat till två decimaler,

Tt

=

programtid för standarddiskcykeln, angett i minuter och avrundat till närmaste hela minut.

ii)

När energistyrningssystem används och hushållsdiskmaskinen automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program beräknas AEC med beaktande av vilolägets faktiska varaktighet enligt följande formel:

Formula

där

Tl

=

uppmätt tid i viloläge för standarddiskcykeln, angett i minuter och avrundat till närmaste hela minut,

280

=

totalantalet standarddiskcykler per år.

c)

Årlig standardenergiförbrukning (SAEC ) beräknas enligt följande som antalet kWh/år och avrundas till två decimaler:

i)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på ps ≥ 10 och en bredd på > 50 cm:

Formula

ii)

För diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på ps ≤ 9 och diskmaskiner för hushållsbruk med en nominell kapacitet på ps > 9 och en bredd på ≤ 50 cm:

Formula

där

ps

=

antal kuvert.

2.   BERÄKNING AV DISKEFFEKTIVITETSINDEX

Vid beräkningen av diskeffektivitetsindex (IC ) för en diskmaskinsmodell för hushållsbruk jämförs diskmaskinens diskeffektivitet med diskeffektiviteten hos en referensmodell av en diskmaskin som ska ha de egenskaper som anges i allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

a)

Diskeffektivitetsindexet (IC ) beräknas enligt följande och avrundas till två decimaler:

Formula

IC  = exp(lnIC )

där

CT,i

=

diskeffektiviteten för den hushållsdiskmaskin som provas under en provningscykel (i),

CR,i

=

diskeffektiviteten för referensmodellen av en diskmaskin under en provningscykel (i),

n

=

antal provningscykler, n ≥ 5.

b)

Diskeffektiviteten (C) är det genomsnittliga värdet för hur smutsigt varje iplockat diskgods är efter det att standarddiskcykeln avslutats. Poängen för smutsning beräknas enligt vad som anges i tabell 1:

Tabell 1

Antal små stänkformade smutspartiklar (n)

Totalt smutsat område (AS ) i mm2

Poäng för smutsning

n = 0

AS = 0

5 (mest effektiv)

0 < n ≤ 4

0 < AS ≤ 4

4

4 < n ≤ 10

0 < AS ≤ 4

3

10 < n

4 < AS ≤ 50

2

Ej tillämpligt

50 < AS ≤ 200

1

Ej tillämpligt

200 < AS

0 (minst effektiv)

3.   BERÄKNING AV TORKEFFEKTIVITETSINDEX

Vid beräkningen av torkeffektivitetsindex (ID ) för en diskmaskinsmodell för hushållsbruk jämförs diskmaskinens torkeffektivitet med torkeffektiviteten hos en referensmodell av en diskmaskin som ska ha de egenskaper som anges i allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

a)

Torkeffektivitetsindexet (ID ) beräknas enligt följande och avrundas till två decimaler:

Formula

ID = exp(lnID )

där

DT,i

=

torkeffektiviteten för den hushållsdiskmaskin som provas under en provningscykel (i),

DR,i

=

torkeffektiviteten för referensmodellen av en diskmaskin under en provningscykel (i),

n

=

antal provningscykler, n ≥ 5.

b)

Torkeffektiviteten (D) är det genomsnittliga värdet för hur vått varje iplockat diskgods är efter det att standarddiskcykeln avslutats. Poängen för väta beräknas enligt vad som anges i tabell 2:

Tabell 2

Antal våta spår (WT) eller våta strimmor (WS)

Totalt vått område (Aw) i mm2

Poäng för väta

WT = 0 och WS = 0

Ej tillämpligt

2 (mest effektiv)

1 < WT ≤ 2 eller WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT eller WS = 2

eller WS = 1 och WT = 1

Aw > 50

0 (minst effektiv)


BILAGA III

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När myndigheterna i medlemsstaterna utför den kontroll av överensstämmelse med kraven som anges i bilaga I ska de prova en enda diskmaskin för hushållsbruk. Om de uppmätta parametrarna inte uppfyller de värden som tillverkaren angett i den tekniska dokumentationen enligt artikel 4.2, inom de gränser som anges i tabell 1, ska mätningar utföras på ytterligare tre diskmaskiner för hushållsbruk. Det aritmetiska medelvärdet av de uppmätta värdena för dessa tre hushållsdiskmaskiner ska uppfylla kraven inom de gränser som anges i tabell 1, med undantag för energiförbrukningen där det uppmätta värdet inte får vara mer än 6 % högre än märkvärdet för Et .

I annat fall ska det anses att modellen och alla andra motsvarande modeller av diskmaskiner för hushållsbruk inte uppfyller kraven i bilaga I.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda pålitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive de metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

Tabell 1

Uppmätt parameter

Kontrolltoleranser

Årlig energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet (1) för AEC .

Diskeffektivitetsindex

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % lägre än märkvärdet för IC .

Torkeffektivitetsindex

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 19 % lägre än märkvärdet för ID .

Energiförbrukning

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet för Et .

Programtid

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet Tt .

Effektförbrukning i frånläge och viloläge

Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl högre än 1,00 W får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet. Det uppmätta värdet på effektförbrukningen Po och Pl lägre än eller lika med 1,00 W får inte vara mer än 0,10 W högre än märkvärdet.

Vilolägets varaktighet

Det uppmätta värdet får inte vara mer än 10 % högre än märkvärdet Tl .


(1)  Med märkvärde avses ett värde som deklareras av tillverkaren.


BILAGA IV

Riktmärken

När denna förordning trädde i kraft identifierades följande bästa tillgängliga teknik på marknaden för diskmaskiner för hushållsbruk vad gäller deras energieffektivitet, el- och vattenförbrukning, disk- och torkeffektivitet samt luftburna akustiska buller:

1.

Hushållsdiskmaskiner med 15 kuvert (inbyggd modell):

a)   Energiförbrukning: 0,88 kWh/cykel, vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 268,9 kWh/år, varav 246,4 kWh/år för 280 diskcykler och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 10 liter/cykel, vilket motsvarar 2 800 liter/år för 280 diskcykler.

c)   Diskeffektivitetsindex: IC > 1,12.

d)   Torkeffektivitetsindex: ID > 1,08.

e)   Luftburet akustiskt buller: 45 dB(A) re 1pW.

2.

Hushållsdiskmaskiner med 14 kuvert (under bänk-modell):

a)   Energiförbrukning: 0,83 kWh/cykel, vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 244,9 kWh/år, varav 232,4 kWh/år för 280 diskcykler och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 10 liter/cykel, vilket motsvarar 2 800 liter/år för 280 diskcykler.

c)   Diskeffektivitetsindex: IC > 1,12.

d)   Torkeffektivitetsindex: ID > 1,08.

e)   Luftburet akustiskt buller: 41 dB(A) re 1pW.

3.

Hushållsdiskmaskiner med 13 kuvert (under bänk-modell):

a)   Energiförbrukning: 0,83 kWh/cykel, vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 244,9 kWh/år, varav 232,4 kWh/år för 280 diskcykler och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 10 liter/cykel, vilket motsvarar 2 800 liter/år för 280 diskcykler.

c)   Diskeffektivitetsindex: IC > 1,12.

d)   Torkeffektivitetsindex: ID > 1,08.

e)   Luftburet akustiskt buller: 42 dB(A) re 1pW.

4.

Hushållsdiskmaskiner med 12 kuvert (fristående modell):

a)   Energiförbrukning: 0,950 kWh/cykel, vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 278,5 kWh/år, varav 266 kWh/år för 280 diskcykler och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 9 liter/cykel, vilket motsvarar 2 520 liter/år för 280 diskcykler.

c)   Diskeffektivitetsindex: IC > 1,12.

d)   Torkeffektivitetsindex: ID > 1,08.

e)   Luftburet akustiskt buller: 41 dB(A) re 1pW.

5.

Hushållsdiskmaskiner med 9 kuvert (inbyggd modell):

a)   Energiförbrukning: 0,800 kWh/cykel, vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 236,5 kWh/år, varav 224 kWh/år för 280 diskcykler och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 9 liter/cykel, vilket motsvarar 2 520 liter/år för 280 diskcykler.

c)   Diskeffektivitetsindex: IC > 1,12.

d)   Torkeffektivitetsindex: ID > 1,08.

e)   Luftburet akustiskt buller: 44 dB(A) re 1pW.

6.

Hushållsdiskmaskiner med 6 kuvert (inbyggd modell):

a)   Energiförbrukning: 0,63 kWh/cykel, vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 208,5 kWh/år, varav 196 kWh/år för 280 diskcykler och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 7 liter/cykel, vilket motsvarar 1 960 liter/år för 280 diskcykler.

c)   Diskeffektivitetsindex: IC > 1,12.

d)   Torkeffektivitetsindex: 1,08 ≥ ID > 0,86.

e)   Luftburet akustiskt buller: 45 dB(A) re 1pW.

7.

Hushållsdiskmaskiner med 4 kuvert (fristående modell):

a)   Energiförbrukning: 0,51 kWh/cykel, vilket motsvarar en total årlig energiförbrukning på 155,3 kWh/år, varav 142,8 kWh/år för 280 diskcykler och 12,5 kWh/år vid energisparlägen.

b)   Vattenförbrukning: 9,5 liter/cykel, vilket motsvarar 2 660 liter/år för 280 diskcykler.

c)   Diskeffektivitetsindex: IC > 1,12.

d)   Torkeffektivitetsindex: 1,08 ≥ ID > 0,86.

e)   Luftburet akustiskt buller: 53 dB(A) re 1pW.


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1017/2010

av den 10 november 2010

om inledande av försäljning på den inre marknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 f jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (2) ska spannmål som innehas av interventionsorgan säljas genom anbudsförfarande.

(2)

Medlemsstaterna har interventionslager av vete och korn. För att tillgodose marknadsbehoven är det lämpligt att dessa spannmålslager görs tillgängliga på den inre marknaden. Det bör därför inledas stående anbudsinfordringar för försäljning på den inre marknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. Var och en av dessa anbudsinfordringar bör anses utgöra en separat anbudsinfordran.

(3)

Med hänsyn till situationen på den inre marknaden bör kommissionen ansvara för förvaltningen av anbudsinfordringarna. Dessutom bör en tilldelningskoefficient fastställas för de anbud som ligger på samma nivå som det lägsta försäljningspriset.

(4)

För en effektiv förvaltning av systemet bör det föreskrivas villkor och tidsfrister för överföringen av de upplysningar som kommissionen kräver.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Härmed inleds ett anbudsförfarande för försäljning av spannmål från interventionslager på den inre marknaden i enlighet med bestämmelserna i avdelning III i förordning (EU) nr 1272/2009.

De maximala kvantiteter som finns tillgängliga per medlemsstat anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Tidsfrister

1.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran ska löpa ut den 24 november 2010, kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för efterföljande delanbudsinfordringar ska löpa ut följande dagar kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel):

8 och 15 december 2010,

12 och 26 januari 2011,

9 och 23 februari 2011,

9 och 23 mars 2011,

13 och 27 april 2011,

11 och 25 maj 2011,

15 och 29 juni 2011.

2.   Anbuden ska lämnas till de interventionsorgan som godkänts av medlemsstaterna och som det finns en förteckning över på Internet (3).

Artikel 3

Meddelande till kommissionen

Det meddelande som föreskrivs i artikel 45 i förordning (EU) nr 1272/2009 ska lämnas senast kl. 16.00 (lokal tid i Bryssel) den dag då tidsfristen för inlämnande av anbud löper ut enligt artikel 2 i denna förordning.

Artikel 4

Beslut på grundval av anbud

Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007, för varje typ av spannmål och för varje medlemsstat, fastställa det lägsta försäljningspriset eller besluta att inte godta de mottagna anbuden, i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) nr 1272/2009.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.

(3)  Adresser till interventionsorganen finns på Europeiska kommissionens webbplats CIRCA (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


BILAGA

Förteckning över anbudsinfordringar

(ton)

Medlemsstat

Kvantiteter som erbjuds till försäljning på den inre marknaden

 

Vete

Korn

Majs

KN-nummer

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

”—” = Inget interventionslager för spannmålstypen i medlemsstaten.


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1018/2010

av den 10 november 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

68,6

MA

73,9

MK

35,0

ZZ

59,2

0707 00 05

AL

54,8

EG

161,4

TR

149,8

ZA

121,6

ZZ

121,9

0709 90 70

MA

83,5

TR

112,9

ZZ

98,2

0805 20 10

MA

69,7

ZA

147,7

ZZ

108,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

47,9

TR

69,5

UY

54,6

ZA

60,7

ZZ

58,2

0805 50 10

AR

40,0

CL

81,9

EC

92,5

TR

73,2

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

76,4

0806 10 10

BR

242,2

PE

182,7

TR

160,8

US

269,2

ZA

79,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

117,5

US

111,4

ZA

84,4

ZZ

89,0

0808 20 50

CN

48,5

US

48,2

ZZ

48,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1019/2010

av den 10 november 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 1012/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 292, 10.11.2010, s. 34.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 11 november 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

57,71

0,16

1701 99 10 (2)

57,71

0,00

1701 99 90 (2)

57,71

0,00

1702 90 95 (3)

0,58

0,18


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/48


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/77/EU

av den 10 november 2010

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG vad gäller sista giltighetsdag för införandet av vissa verksamma ämnen i bilaga I

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Införandena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av de verksamma ämnen som förtecknas i bilagan till det här direktivet löper ut mellan den 31 maj 2011 och den 31 december 2012.

(2)

Enligt artikel 5.5 i direktiv 91/414/EEG kan införandet av ett verksamt ämne på begäran förlängas förutsatt att en ansökan lämnas in senast två år före sista giltighetsdag för införandet. Kommissionen har tagit emot ansökningar om förlängning av införandet för alla de ämnen som avses i skäl 1.

(3)

Närmare bestämmelser kommer att behövas om inlämnande och utvärdering av de ytterligare uppgifter som behövs för att kunna förlänga införandet i bilaga I. Det är därför motiverat att förlänga införandet av de verksamma ämnen som avses i skäl 1 för en period som är tillräckligt lång för att de sökande ska kunna sammanställa sina ansökningar och kommissionen ska kunna utvärdera ämnena och fatta beslut om ansökningarna.

(4)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Rad 7 ska ersättas med följande:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”7

Metsulfuronmetyl

CAS-nr 74223-64-6

EEG-nr 441

Metyl-2-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5,-triazin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)bensoat

960 g/kg

1 juli 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet,

ta särskild hänsyn till inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 16 juni 2000.”

2.

Raderna 9–28 ska ersättas med följande:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (2)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”9

Triasulfuron

CAS-nr 82097-50-5

CIPAC-nr 480

1-[2-(2-Kloroetoxi)fenylsulfonyl]-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea

940 g/kg

1 augusti 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet,

ta särskild hänsyn till inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 13 juli 2000.

10

Esfenvalerat

CAS-nr 66230-04-4

CIPAC-nr 481

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(S)-2-(4-klorofenyl)-3-metylbutyrat

830 g/kg

1 augusti 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till den möjliga inverkan på vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 13 juli 2000.

11

Bentazon

CAS-nr 25057-89-0

CIPAC-nr 366

3-Isopropyl-(1H)-2,1,3-bensotiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioxid

960 g/kg

1 augusti 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 13 juli 2000.

12

Lambda-cyhalotrin

CAS-nr 91465-08-6

CIPAC-nr 463

En blandning (1:1) av

 

(S)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(Z)-(1R,3R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

och

 

(R)-α-cyano-3-fenoxibensyl-(Z)-(1S,3S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat

810 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till användarsäkerheten,

ta särskild hänsyn till den möjliga inverkan på vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter, inklusive bin, och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder,

ta särskild hänsyn till restsubstanser i livsmedel och i synnerhet de akuta effekterna därav.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 19 oktober 2000.

13

Fenhexamid

CAS-nr 126833-17-8

CIPAC-nr 603

N-(2,3-dikloro-4-hydroxifenyl)-1-metylcyklohexankarboxamid

≥ 950 g/kg

1 juni 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 19 oktober 2000.

14

Amitrol

CAS-nr 61-82-5

CIPAC-nr 90

H-[1,2,4]-triazol-3-ylamin

900 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om amitrol från ständiga kommittén för växtskydd av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av användarna,

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet i känsliga områden, i synnerhet när det gäller andra användningsområden än grödor,

ta särskild hänsyn till skyddet av nyttiga leddjur,

ta särskild hänsyn till skyddet av fåglar och vilda däggdjur. Användningen av amitrol under parningssäsongen får bara tillåtas när en lämplig riskbedömning visar att effekterna inte blir oacceptabla och när villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

15

Dikvat

CAS-nr 2764-72-9 (jon), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC-nr 55

9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniafenantrenjon (dibromid)

950 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

På grundval av aktuella tillgängliga uppgifter får endast användning som markherbicid och torkmedel godkännas. Användning vid bekämpning av vattenlevande växter får inte godkännas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om dikvat från ständiga kommittén för växtskydd av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till den möjliga inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder,

ta särskild hänsyn till skyddet av användarna vid privat användning och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

16

Pyridat

CAS-nr 55512-33.9

CIPAC-nr 447

6-Kloro-3-fenylpyridazin-4-yl-S-oktyltiokarbonat

900 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

Får godkännas endast för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pyridat från ständiga kommittén för växtskydd av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet,

ta särskild hänsyn till den möjliga inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

17

Tiabendazol

CAS-nr 148-79-8

CIPAC-nr 323

2-Tiazol-4-yl-1H-bensimidazol

985 g/kg

1 januari 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid. Användning för bladbesprutning får inte godkännas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tiabendazol från ständiga kommittén för växtskydd av den 12 december 2000, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande och bottenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

Lämpliga riskreducerande åtgärder (t.ex. rening med diatoméslam eller aktivt kol) ska vidtas för att skydda ytvattnet från oacceptabla nivåer av förorening genom spillvatten.

18

Paecilomyces fumosoroseus Apopkastam 97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874

Ej tillämpligt

Frånvaro av sekundära metaboliter bör kontrolleras med HPLC i varje fermenteringslösning

1 juli 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Varje fermenteringslösning bör kontrolleras med HPLC för att säkerställa frånvaron av sekundära metaboliter.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 27 april 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl)

CAS-nr 144740-54-5

CIPAC-nr 577

2-(4,6-Dimetoxipyrimidin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)-6-trifluorometylnikotinat, mononatriumsalt

903 g/kg

1 juli 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 27 april 2001.

20

Acibenzolar-S-metyl

CAS-nr 135158-54-2

CIPAC-nr 597

Benso[1,2,3]tiadiazol-7-karbotioat-S-metylester

970 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som ämne som aktiverar växters försvarssystem.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

21

Cyklanilid

CAS-nr 113136-77-9

CIPAC-nr 586

Ej tillgängligt

960 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

Den högsta tillåtna halten av orenheten 2,4-dikloroanilin (2,4-DCA) i det färdiga verksamma ämnet ska vara 1 g/kg.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

22

Järn(III)fosfat

CAS-nr 10045-86-0

CIPAC-nr 629

Järn(III)fosfat

990 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som molluskicid.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

23

Pymetrozin

CAS-nr 123312-89-0

CIPAC-nr 593

(E)-6-metyl-4-[(pyridin-3-ylmetylen)amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3-on

950 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

24

Pyraflufenetyl

CAS-nr 129630-19-9

CIPAC-nr 605

Etyl-2-kloro-5-(4-kloro-5-difluorometoxi-1-metylpyrazol-3-yl)-4-fluorofenoxiacetat

956 g/kg

1 november 2001

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till inverkan på alger och vattenlevande växter och vid behov vidta riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 29 juni 2001.

25

Glyfosat

CAS-nr 1071-83-6

CIPAC-nr 284

N-(fosfonometyl)glycin

950 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om glyfosat från ständiga kommittén för växtskydd av den 29 juni 2001, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet i känsliga områden, i synnerhet när det gäller andra användningsområden än grödor.

26

Tifensulfuronmetyl

CAS-nr 79277-27-3

CIPAC-nr 452

Metyl-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-ylkarbamoyl-sulfamoyl)tiofen-2-karboxylat

960 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tifensulfuronmetyl från ständiga kommittén för växtskydd av den 29 juni 2001, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet,

ta särskild hänsyn till inverkan på vattenlevande växter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

27

2,4-D

CAS-nr 94-75-7

CIPAC-nr 1

(2,4-Diklorofenoxi)ättiksyra

960 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om 2,4-D från ständiga kommittén för växtskydd av den 2 oktober 2001, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga jordmåns- och/eller klimatförhållanden,

ta särskild hänsyn till hudabsorption,

ta särskild hänsyn till skydd av leddjur som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.

28

Isoproturon

CAS-nr 34123-59-6

CIPAC-nr 336

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea

970 g/kg

1 januari 2003

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om isoproturon från ständiga kommittén för växtskydd av den 7 december 2001, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga jordmåns- och/eller klimatförhållanden eller vid en högre dosering än den som anges i granskningsrapporten samt vid behov vidta riskreducerande åtgärder,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder.”

3.

Raderna 30–39 ska ersättas med följande:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (3)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”30

Iprovalikarb

CAS-nr 140923-17-7

CIPAC-nr 620

{2-Metyl-1-[1-(4-metylfenyl)etylkarbonyl]propyl}-karbamidsyra-isopropylester

950 g/kg

(provisorisk specifikation)

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om iprovalikarb från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 februari 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska

specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt bekräftas och dokumenteras med hjälp av relevanta analysresultat; det testmaterial som används i toxicitetsdokumentationen bör jämföras med och kontrolleras mot specifikationen av det tekniska materialet,

medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av användarna.

31

Prosulfuron

CAS-nr 94125-34-5

CIPAC-nr 579

1-(4-Metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyl)-fenylsulfonyl]-urea

950 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om prosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 februari 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

omsorgsfullt beakta risken för vattenlevande växter om det verksamma ämnet används nära ytvatten; vid behov ska riskreducerande åtgärder vidtas,

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga jordmåns- och/eller klimatförhållanden. Vid behov ska riskreducerande åtgärder vidtas.

32

Sulfosulfuron

CAS-nr 141776-32-1

CIPAC-nr 601

1-(4,6-Dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[(2-etansulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridin)sulfonyl]urea

980 g/kg

1 juli 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om sulfosulfuron från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 26 februari 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande växter och alger; vid behov ska riskreducerande åtgärder vidtas,

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga jordmåns- och/eller klimatförhållanden.

33

Cinidonetyl

CAS-nr 142891-20-1

CIPAC-nr 598

(Z)-etyl-2-kloro-3-[2-kloro-5-(cyklohex-1-en-1,2-dikarboximido)fenyl]akrylat

940 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cinidonetyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga jordmånsförhållanden (t.ex. jordar med neutrala eller höga pH-värden) och/eller klimatförhållanden ,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

34

Cyhalofopbutyl

CAS-nr 122008-85-9

CIPAC-nr 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-fluorofenoxi)fenoxi]propionat

950 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om cyhalofopbutyl från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

omsorgsfullt beakta den möjliga inverkan av flygbesprutning på icke målorganismer, särskilt på vattenlevande arter; villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder,

omsorgsfullt beakta den möjliga inverkan av markbesprutning på vattenlevande organismer i risfälten. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

35

Famoxadon

CAS-nr 131807-57-3

CIPAC-nr 594

3-Anilino-5-metyl-5-(4-fenoxifenyl)-1,3-oxazolidin-2,4-dion

960 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om famoxadon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till de risker på lång sikt som modersubstansen eller metaboliterna kan innebära för daggmaskar,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov omfattar riskreducerande åtgärder,

ta särskild hänsyn till skyddet av användarna.

36

Florasulam

CAS-nr 145701-23-1

CIPAC-nr 616

2′, 6′, 8-Trifluoro-5-metoxi-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]-pyrimidin-2-sulfonanilid

970 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om florasulam från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga jordmåns- och/eller klimatförhållanden. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

37

Metalaxyl-M

CAS-nr 70630-17-0

CIPAC-nr 580

Metyl-(R)-2-{[(2,6-dimetylfenyl)metoxiacetyl]amino}propionat

910 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metalaxyl-M från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska

särskild hänsyn tas till risken för att det verksamma ämnet eller dess nedbrytningsprodukter CGA 62826 och CGA 108906 förorenar grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga jordmåns- och/eller klimatförhållanden. Vid behov ska riskreducerande åtgärder vidtas.

38

Pikolinafen

CAS-nr 137641-05-5

CIPAC-nr 639

4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)oxi]pikolinanilid

970 g/kg

1 oktober 2002

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om pikolinafen från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 19 april 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

39

Flumioxazin

CAS-nr 103361-09-7

CIPAC-nr 578

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-bensoxazin-6-yl)cyklohex-1-en-1,2-dikarboxamid

960 g/kg

1 januari 2003

31 december 2015

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om flumioxazin från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 28 juni 2002, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna

omsorgsfullt beakta risken för vattenlevande växter och alger. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.

(2)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.

(3)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


BESLUT

11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/58


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2010

om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Slovakien

(2010/682/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (1), särskilt artikel 25,

med beaktande av rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF (2), särskilt artikel 20 och kapitel 4 i bilagan, och

av följande skäl:

(1)

Enligt protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, ska rättsverkan för de akter som unionens institutioner, organ, kontor och byråer antar före Lissabonfördragets ikraftträdande bestå så länge dessa akter inte upphävs, ogiltigförklaras eller ändras med tillämpning av fördragen.

(2)

I enlighet med detta är artikel 25 i beslut 2008/615/RIF tillämplig och rådet måste enhälligt besluta om huruvida medlemsstaterna har genomfört bestämmelserna i kapitel 6 i det beslutet.

(3)

I artikel 20 i beslut 2008/616/RIF föreskrivs att beslut enligt artikel 25.2 i beslut 2008/615/RIF ska fattas på grundval av en utvärderingsrapport som ska grundas på ett frågeformulär. När det gäller det automatiska utbytet av uppgifter i enlighet med kapitel 2 i beslut 2008/615/RIF, ska utvärderingsrapporten grundas på ett utvärderingsbesök och en testkörning.

(4)

Enligt kapitel 4 punkt 1.1 i bilagan till beslut 2008/616/RIF avser det frågeformulär som utarbetas av den berörda rådsarbetsgruppen vart och ett av de automatiserade utbytena av information och ska besvaras av en medlemsstat så snart den anser sig uppfylla de nödvändiga förutsättningarna för att dela information i de relevanta informationskategorierna.

(5)

Slovakien har besvarat frågeformuläret om uppgiftsskydd och frågeformuläret om utbyte av fingeravtrycksuppgifter.

(6)

Slovakien har genomfört en framgångsrik testkörning med Österrike.

(7)

Ett utvärderingsbesök har gjorts i Slovakien och en rapport om utvärderingsbesöket har sammanställts av Österrikes/Tysklands värderingsgrupp och översänts till den berörda rådsarbetsgruppen.

(8)

En övergripande utvärderingsrapport med en sammanfattning av resultaten av frågeformuläret, utvärderingsbesöket och testkörningen för utbyte av fingeravtrycksuppgifter har lagts fram för rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med tanke på automatisk sökning av fingeravtrycksuppgifter har Slovakien fullt ut genomfört de allmänna bestämmelserna om dataskydd i kapitel 6 i beslut 2008/615/RIF och har rätt att ta emot och översända personuppgifter enligt artikel 9 i det beslutet från och med den dag då det här beslutet träder i kraft.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2010.

På rådets vägnar

M. WATHELET

Ordförande


(1)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210, 6.8.2008, s. 12.


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/60


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2010

om ändring av beslut 97/555/EG om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel

[delgivet med nr K(2010) 7603]

(Text av betydelse för EES)

(2010/683/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), särskilt artikel 13.4 a,

efter att ha hört ständiga byggkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har antagit beslut 97/555/EG av den 14 juli 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel (2).

(2)

Efter en översyn av produktgruppen ”byggkalk” ansåg medlemsstaterna och kommissionen att ställningen för de utomstående parter som medverkar i certifieringen av tillverkningskontrollen i fabrikerna bör stärkas.

(3)

Beslut 97/555/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till beslut 97/555/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2010.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EGT L 229, 20.8.1997, s. 9.


BILAGA

I bilaga III till beslut 97/555/EG ska uppgifterna om produktgruppen ”Byggkalk, inbegripet kalciumkalk, dolomitkalk, hydraulisk kalk” ersättas med följande:

”Byggkalk, inbegripet

Kalciumkalk

Dolomitkalk

Hydraulisk kalk

 

2 +”


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/62


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 november 2010

om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till hälsointyg för djur från anläggningar

[delgivet med nr K(2010) 7640]

(Text av betydelse för EES)

(2010/684/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 22 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i direktiv 92/65/EEG fastställs djurhälsokraven vid handel med hundar, katter och illrar.

(2)

I del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG fastställs förlagan till hälsointyg för handel med djur från anläggningar, inbegripet hundar, katter och illrar.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (2) fastställs de djurhälsovillkor som ska uppfyllas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte samt de regler som ska gälla för kontroll av sådana transporter. Förordningen är tillämplig på transporter av sällskapsdjur av de arter som anges i bilaga I till den förordningen mellan medlemsstater eller från tredjeländer. Hundar, katter och illrar anges i delarna A och B i den bilagan.

(4)

De krav som fastställs i förordning (EG) nr 998/2003 varierar beroende på om sällskapsdjuren transporteras mellan medlemsstater eller från tredjeländer till medlemsstater. Kraven på sådana transporter från tredjeländer varierar också beroende på om det rör sig om de tredjeländer som anges i del B avdelning 2 i bilaga II till den förordningen eller de tredjeländer som anges i del C i den bilagan.

(5)

För att undvika att kommersiella transporter olagligt kamoufleras som transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte i den mening som avses i förordning (EG) nr 998/2003, anges i artikel 12 i den förordningen att de krav och kontroller som fastställs i direktiv 92/65/EEG ska gälla för transport av fler än fem sällskapsdjur om djuren transporteras till unionen från andra tredjeländer än de som anges i del B avdelning 2 i bilaga II till den förordningen.

(6)

För att undvika denna praxis och säkerställa enhetlig tillämpning av förordning (EG) nr 998/2003 fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 av den 6 maj 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte (3) att samma bestämmelser ska gälla när fler än fem sällskapshundar, sällskapskatter och sällskapsillrar transporteras till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett tredjeland som anges i del B avdelning 2 i bilaga II till förordning (EG) nr 998/2003.

(7)

I intyget i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut 2010/270/EU (4), beaktas bestämmelserna i förordning (EU) nr 388/2010.

(8)

Erfarenheterna från tillämpningen av förordning (EU) nr 388/2010 har visat att bestämmelserna i förordningen i vissa fall på ett oproportionerligt sätt drabbat transporter av ett begränsat antal sällskapshundar, sällskapskatter och sällskapsillrar som ofta transporteras utan kommersiellt syfte i större antal än fem för att delta i vissa sportevenemang och utställningar.

(9)

I dessa fall bör giltighetstiden för hälsointyget vara längre än den giltighetstid som gäller för hälsointyg som utfärdats för de andra arter som omfattas av intyget i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG.

(10)

Intyget i bilagan till kommissionens beslut 2004/824/EG av den 1 december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen (5) gäller för transporter inom unionen under en period av fyra månader från och med utfärdandedatum, eller fram till det datum då rabiesvaccinationen slutar gälla, beroende på vilket som infaller först.

(11)

I en strävan att göra unionslagstiftningen konsekvent bör giltighetstiden för intyget för sällskapshundar, sällskapskatter och sällskapsillrar i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG vara densamma som giltighetstiden för intyget i bilagan till beslut 2004/824/EG.

(12)

Direktiv 92/65/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 1 i bilaga E till beslut 92/65/EEG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUT L 114, 7.5.2010, s. 3.

(4)  EUT L 118, 12.5.2010, s. 56.

(5)  EUT L 358, 3.12.2004, s. 12.


BILAGA

”Del 1 –   Hälsointyg för handel med djur från anläggningar (hov- och klövdjur, fåglar, hardjur, hundar, katter och illrar)

92/65 EI

Image

Image

Image


11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/67


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 november 2010

om ändring av avsnitt 3 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten

(Text av betydelse för EES)

(2010/685/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (1), särskilt artikel 23.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 715/2009 fastställs riktlinjerna för fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändarna måste ha för att kunna få effektivt tillträde till systemet.

(2)

I riktlinjerna bör det införas krav på transparens för att garantera effektivt tillträde till naturgasöverföringsnäten och i praktiken ge en minimigaranti för lika villkor för marknadstillträde.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 715/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 3 mars 2011.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.


BILAGA

”3.   Fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändare måste ha för att kunna få effektivt tillträde till systemet, fastställande av alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på transparens och de uppgifter som ska offentliggöras vid alla relevanta punkter samt tidsplanen för offentliggörandet

3.1   Fastställande av de tekniska uppgifter som nätanvändare måste ha för att få effektivt tillträde till systemet

3.1.1   Form för offentliggörande

1.

De systemansvariga för överföringsssystem (nedan kallade systemansvariga) ska tillhandahålla alla uppgifter som avses i punkterna 3.1.2 och 3.3.1–3.3.5 på följande sätt:

a)

På en webbplats som är tillgänglig för allmänheten utan kostnad och utan krav på registrering eller annan anmälan hos den systemansvariga.

b)

Regelbundet/fortlöpande; frekvensen ska anpassas till de ändringar som äger rum och tjänstens längd.

c)

På ett användarvänligt sätt.

d)

På ett tydligt, mätbart, lättillgängligt och icke-diskriminerande sätt.

e)

I nedladdningsbart format som möjliggör kvantitativa analyser.

f)

Med konsekvent användning av enheter, varvid framför allt kWh (med en förbränningsreferenstemperatur på 298,15 K) utgör enheten för energiinnehåll och m3 (vid 273,15 K och 1,01325 bar) volymenhet. Den konstanta omräkningsfaktorn för energiinnehåll ska anges. Utöver ovannämnda format kan även andra enheter användas för offentliggörandet.

g)

På medlemsstatens officiella språk och på engelska.

2.

De systemansvariga ska tillhandahålla detaljerade uppgifter om faktiska ändringar av alla sådana uppgifter som avses i punkterna 3.1.2 och 3.3.1–3.3.5 vid lämplig tidpunkt så snart de finns tillgängliga för dem.

3.1.2   Innehållet i offentliggörandet

De systemansvariga ska offentliggöra åtminstone följande uppgifter om sina system och tjänster:

a)

En detaljerad och uttömmande beskrivning av de olika tjänster som erbjuds och de avgifter som tas ut för dem.

b)

Olika typer av transportavtal som kan ingås för dessa tjänster.

c)

Nätföreskrifter och/eller standardvillkor som fastställer samtliga nätanvändares rättigheter och skyldigheter, däribland följande:

1.

Harmoniserade transportavtal och andra relevanta dokument.

2.

Om det är relevant för nättillträdet: uppgifter om relevanta parametrar för gaskvalitet för alla relevanta punkter, i enlighet med vad som fastställs i punkt 3.2 i denna bilaga, däribland minst bruttovärmevärdet och Wobbetalet samt uppgifter om ansvarsfrågan och nätverksanvändarnas kostnader för konvertering om gasen inte motsvarar dessa specifikationer.

3.

Om det är relevant för nättillträdet: information om tryckkrav för alla relevanta punkter.

4.

Förfarandet i händelse av avbrott i avbrytbar kapacitet, däribland i tillämpliga fall tidpunkt, omfattning och rangordning av enskilda avbrott (exempelvis proportionellt eller enligt principen ’först in, sist avbruten’).

d)

De harmoniserade förfarandena för användning av överföringssystemet, inklusive definition av nyckelbegrepp.

e)

Villkor för kapacitetstilldelning, hantering av överbelastning samt förfaranden för att motverka hamstring och underlätta återanvändning.

f)

De regler för kapacitetshandel på andrahandsmarknaden som gäller gentemot den systemansvariga.

g)

Regler om balansering och metod för beräkning av avgifter för obalans.

h)

I förekommande fall de flexibilitets- och toleransnivåer som utan särskild avgift inkluderas i transporttjänsterna och i andra tjänster, samt den flexibilitet som erbjuds utöver detta med tillhörande avgifter.

i)

En ingående beskrivning av den systemansvarigas gassystem med uppgift om relevanta sammanlänkningspunkter enligt definitionen i punkt 3.2 i denna bilaga samt namnet på dem som är driftsansvariga för de sammanlänkade systemen eller anläggningarna.

j)

Reglerna för anslutning till det system som drivs av den systemansvariga.

k)

Information om nödmekanismer, i den mån som det faller inom den systemansvarigas ansvarsområde, exempelvis åtgärder som kan leda till att kundgrupper kopplas bort från nätet, och andra allmänna ansvarsregler som gäller för den systemansvariga.

l)

Förfaranden för sammanlänkningspunkter som systemansvariga kommit överens om som är av betydelse för nätanvändares tillträde till de berörda överföringssystemen och som avser nätets driftskompatibilitet, förfaranden för nominering och matchning samt andra förfaranden som fastställer bestämmelser om tilldelning av gasflöden och balansering, inkluderat de metoder som tillämpas.

m)

De systemansvariga ska offentliggöra en detaljerad och uttömmande beskrivning av den metod och det förfarande som tillämpas för beräkning av den tekniska kapaciteten, däribland information om de parametrar som använts och viktiga förutsättningar.

3.2   Fastställande av alla punkter som är relevanta för uppfyllandet av kraven på transparens

1.

De relevanta punkterna ska åtminstone omfatta följande punkter:

a)

Alla inmatnings- och uttagspunkter till och från ett överföringsnät som drivs av en systemansvarig, med undantag för uttagspunkter som är anslutna till en enskild slutförbrukare och med undantag för inmatningspunkter som är direkt kopplade till en enskild producents produktionsanläggning som är belägen inom EU.

b)

Alla inmatnings- och uttagspunkter som sammanlänkar de systemansvarigas balanseringsområden.

c)

Alla punkter som sammanlänkar den systemansvarigas nät med en LNG-terminal, fysiska marknadsplatser för gashandel, lagrings- och produktionsanläggningar, såvida inte dessa produktionsanläggningar omfattas av undantag enligt punkt a.

d)

Alla punkter som sammanlänkar en viss systemansvarigs nät med sådan infrastruktur som krävs för tillhandahållandet av stödtjänster enligt definitionen i artikel 2.14 i direktiv 2009/73/EG.

2.

Information till enskilda slutförbrukare och till produktionsanläggningar, som inte omfattas av definitionen av relevanta punkter enligt punkt 3.2.1 a, ska offentliggöras i samlad form, åtminstone per balanseringsområde. Kumuleringen av enskilda slutförbrukare och av produktionsanläggningar, som inte omfattas av definitionen av relevanta punkter enligt punkt 3.2.1 a, ska vid tillämpning av denna bilaga betraktas som en relevant punkt.

3.

I de fall då punkter mellan två eller flera överföringsansvariga sköts enbart av de berörda överföringsansvariga, utan någon som helst avtalsenlig eller funktionsmässig inblandning från systemanvändare, eller då punkter förbinder ett överföringssystem med ett distributionssystem och det inte finns någon avtalsbetingad överbelastning vid dessa punkter, ska systemansvariga när det gäller dessa punkter undantas från skyldigheten att offentliggöra de krav som förtecknas i punkt 3.3 i denna bilaga. Den nationella tillsynsmyndigheten får kräva att de systemansvariga ska offentliggöra de krav som förtecknas i punkt 3.3 i denna bilaga för grupper av eller alla de undantagna punkterna. I dessa fall ska informationen, om den är tillgänglig för den systemansvariga, offentliggöras i samlad form på lämplig nivå, åtminstone per balanseringsområde. Denna kumulering av dessa punkter ska, vid tillämpning av denna bilaga, betraktas som en relevant punkt.

3.3   Uppgifter som ska offentliggöras för alla relevanta punkter och tidsplanen för offentliggörandet.

1.

De systemansvariga ska för alla relevanta punkter offentliggöra sådana uppgifter som företecknas i leden a–g för samtliga tjänster och stödtjänster som tillhandahålls (framför allt information om blandning, ballastning och konvertering). Dessa sifferuppgifter ska offentliggöras i form av numeriska uppgifter, med tim- eller dagsbaserade perioder – som motsvarar den minsta referensperioden för kapacitetsbokning, nominering och renominering samt den minsta betalningsperiod för vilken avgifterna för obalans beräknas. Om den minsta referensperioden avviker från en daglig period ska den information som anges i leden a–g också tillgängliggöras för den dagliga perioden. Denna information och uppdateringarna ska offentliggöras så snart den systemansvariga har tillgång till dem (’nästan i realtid’).

a)

Teknisk kapacitet för flöden i båda riktningar.

b)

Total avtalad fast och avbrytbar kapacitet i båda riktningar.

c)

Nomineringar och renomineringar i båda riktningar.

d)

Tillgänglig fast och avbrytbar kapacitet i båda riktningar.

e)

Faktiska fysiska flöden.

f)

Planerat och faktiskt avbrott i avbrytbar kapacitet.

g)

Planerade och oplanerade avbrott i fasta tjänster och information om återupprättande av fasta tjänster (t.ex. systemunderhåll och trolig varaktighet för avbrott på grund av underhåll). Planerade avbrott ska offentliggöras minst 42 dagar i förväg.

2.

Uppgifter i enlighet med punkt 3.3.1 a, b och d ska offentliggöras åtminstone 18 månader i förväg för alla relevanta punkter.

3.

De systemansvariga ska löpande offentliggöra historiska uppgifter om kraven i punkt 3.3.1 a–g för de senaste fem åren.

4.

De systemansvariga ska dagligen offentliggöra uppmätta värden för bruttovärmevärdet eller Wobbetalen vid alla relevanta punkter. Preliminära uppgifter ska offentliggöras senast tre dagar efter respektive gasdag. De slutgiltiga uppgifterna ska offentliggöras inom tre månader efter utgången av respektive månad.

5.

De systemansvariga ska årligen för alla relevanta punkter offentliggöra tillgänglig kapacitet, bokad och teknisk kapacitet för alla år för vilka kapacitet har avtalats plus ett år och åtminstone för de kommande tio åren. Dessa uppgifter ska uppdateras åtminstone varje månad och oftare om det inkommer nya uppgifter. Offentliggörandet ska återspegla den tidsperiod för vilken kapacitet erbjuds på marknaden.

3.4   Uppgifter som ska offentliggöras om överföringssystemet och tidsplanen för offentliggörandet.

1.

De systemansvariga ska se till att den kumulerade kapacitet som erbjuds och avtalas på andrahandsmarknaden (dvs. som säljs från en nätanvändare till en annan nätanvändare) – om denna information är tillgänglig för den systemansvariga – offentliggörs och uppdateras varje dag. Dessa uppgifter ska specificera följande:

a)

Sammanlänkningspunkt där kapaciteten säljs.

b)

Typ av kapacitet, t.ex. inmatning, uttag, fast, avbrytbar.

c)

Kapacitetsnyttjanderättens mängd och längd.

d)

Typ av försäljning, t.ex. överföring eller tilldelning.

e)

Totala antalet transaktioner/överföringar.

f)

Eventuella andra villkor som den systemansvariga känner till och som nämns i punkt 3.3.

I den mån som sådan information tillhandahålls av en tredje part ska systemansvariga undantas från denna bestämmelse.

2.

De systemansvariga ska offentliggöra harmoniserade villkor enligt vilka de accepterar kapacitetsöverföringar (t.ex. överföringar och tilldelningar). Dessa bestämmelser måste inkludera följande:

a)

En beskrivning av standardiserade produkter som kan säljas på andrahandsmarknaden.

b)

Ledtid för genomförande/godkännande/registrering av transaktioner på andrahandsmarknaden. Vid förseningar måste anledningen offentliggöras.

c)

Anmälan av säljaren eller den tredje part som avses i punkt 3.4.1 till den systemansvariga om säljarens och köparens namn och kapacitetsuppgifter i enlighet med punkt 3.4.1.

I den mån som sådan information tillhandahålls av en tredje part ska systemansvariga undantas från denna bestämmelse.

3.

Varje systemansvarig ska, när det gäller balanseringen av systemet, senast en månad efter att balansperioden löpt ut, tillhandahålla varje nätanvändare för varje balansperiod volymuppgifter om den specifika preliminära obalansen och om kostnaderna per enskild nätanvändare. Slutgiltiga uppgifter om kunder som mottagit leveranser enligt standardiserade belastningsprofiler kan tillhandahållas upp till 14 månader senare. I den mån som sådan information tillhandahålls av en tredje part ska systemansvariga undantas från denna bestämmelse. När sådana uppgifter tillhandahålls ska kommersiellt känsliga uppgifter behandlas konfidentiellt.

4.

När tredje parter erbjuds flexibilitetstjänster utöver toleransnivåerna ska systemansvariga offentliggöra dagliga prognoser om den maximala flexibilitetsmängden för nästkommande dag, bokad flexibilitet och den flexibilitet som marknaden förfogar över nästkommande gasdag. Den systemansvariga ska i slutet av varje gasdag dessutom offentliggöra efterhandsinformation om det kumulerade nyttjandet av varje flexibilitetstjänst. Om den nationella tillsynsmyndigheten är övertygad om att sådan information skulle kunna ge utrymme för potentiellt missbruk från nätanvändarnas sida, får den bevilja den systemansvariga undantag från denna skyldighet.

5.

De systemansvariga ska offentliggöra, per balanseringsområde, gasmängden i överföringssystemet i början av varje gasdag och den beräknade gasmängden i överföringssystemet i slutet av varje gasdag. Den beräknade gasmängden för slutet av gasdagen ska uppdateras varje timme under hela gasdagen. Om avgifter för obalans beräknas varje timme ska den systemansvariga offentliggöra gasmängden i överföringssystemet i timbaserade perioder. Alternativt ska systemansvariga offentliggöra, per balanseringsområde, alla användares kumulerade obalans i början av varje balanseringsperiod och den beräknade kumulerade obalansen för alla användare i slutet av varje gasdag. Om den nationella tillsynsmyndigheten är övertygad om att sådan information skulle kunna ge utrymme för potentiellt missbruk från nätanvändarnas sida, får den bevilja den systemansvariga undantag från denna skyldighet.

6.

De systemansvariga ska tillhandahålla användarvänliga verktyg för beräkning av tariffer.

7.

De systemansvariga ska på ett effektivt sätt registrera alla kapacitetsavtal och all annan relevant information i samband med beräkning och tillhandahållande av tillgänglig kapacitet; de relevanta nationella myndigheterna ska ha tillgång till dessa uppgifter under minst fem år, i synnerhet vad gäller enskilda nomineringar och avbrott. De systemansvariga ska bevara dokumentation om all relevant information som fastställs i punkt 3.3.4 och 3.3.5 under minst fem år och vid behov ge tillsynsmyndigheterna tillgång till informationen. Båda parterna ska respektera principen om bevarande av affärshemligheter.”


Rättelser

11.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/72


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

( Europeiska unionens officiella tidning L 15 av den 20 januari 2010 )

På sidan 53 ska det i sjätte kolumnen för posten oxitetetracyklin

i stället för:

”MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.”

vara:

”MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.”