ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.292.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 292

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
10 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/676/EU

 

*

Rådets beslut av den 8 november 2010 om undertecknande, på unionens vägnar, av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1008/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem ( 1 )

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1009/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av hjulskydd till vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1010/2010 av den 8 november 2010 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo-område 3M med fartyg som för spansk flagg

30

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1011/2010 av den 9 november 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1012/2010 av den 9 november 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

34

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens Direktiv 2010/74/EU av den 9 november 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga upptagandet av koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att omfatta produkttyp 18 ( 1 )

36

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/677/Gusp av den 8 november 2010 om upphävande av gemensam ståndpunkt 98/409/Gusp om Sierra Leone

39

 

 

2010/678/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 5 november 2010 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till ett samordnat övervakningsprogram för förekomst av Listeria monocytogenes i vissa ätfärdiga livsmedel vilket ska genomföras i medlemsstaterna [delgivet med nr K(2010) 7516]

40

 

 

2010/679/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 november 2010 om ändring av beslut 95/467/EG om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter [delgivet med nr K(2010) 7542]  ( 1 )

55

 

 

2010/680/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2010 om befrielse för Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrike, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket från kravet på att på vissa arter tillämpa rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, skogsodlingsmaterial, betutsäde, utsäde av köksväxter respektive utsäde av olje- och spånadsväxter [delgivet med nr K(2010) 7578]  ( 1 )

57

 

 

2010/681/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2010 om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering för perioden 2011–2013 om genomförandet av rådets direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar [delgivet med nr K(2010) 7591]

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/1


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2010

om undertecknande, på unionens vägnar, av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(2010/676/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förutses att de avtalsslutande parterna åtar sig att fortsätta sina ansträngningar att uppnå successiv liberalisering av handeln med jordbruksprodukter dem emellan.

(2)

I september 2005 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Norge i syfte att uppnå en större liberalisering av den bilaterala handeln med jordbruksprodukter, inom ramen för artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förhandlingarna slutfördes med framgång och ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (avtalet) paraferades.

(3)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, uppnådda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, (avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås (1).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2010.

På rådets vägnar

M. WATHELET

Ordförande


(1)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om avtalets ingående.


FÖRORDNINGAR

10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1008/2010

av den 9 november 2010

om krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 661/2009 är en särförordning inom typgodkännandeförfarandet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (2).

(2)

Förordning (EG) nr 661/2009 upphäver rådets direktiv 78/318/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om torkar- och spolarsystem för motorfordon (3). Kraven i det direktivet bör återges i den här förordningen och där så är nödvändigt ändras för att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(3)

Den här förordningens tillämpningsområde bör överensstämma med det för direktiv 78/318/EEG och således enbart omfatta fordon i kategori M1.

(4)

I förordning (EG) nr 661/2009 anges grundläggande krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på deras vindrutetorkare och vindrutespolare samt för typgodkännande av vindrutespolare som separata tekniska enheter. Därför behöver särskilda förfaranden, provningar och krav för sådant typgodkännande fastställas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning är tillämplig på motorfordon i kategori M1, enligt definitionen i bilaga II till direktiv 2007/46/EG, på vilka en vindruta är monterad samt på vindrutespolare som är avsedda för montering på motorfordon i kategori M1.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   fordonstyp med avseende på vindrutetorkare och vindrutespolare: fordon som inte skiljer sig åt i sådana väsentliga avseenden som torkarens och spolarens egenskaper eller vindrutans form, storlek, egenskaper och fastsättning.

2.   typ av vindrutespolare: en grupp av vindrutespolare som inte skiljer sig åt i sådana väsentliga avseenden som pumpprestanda, använda material, vätskebehållarens kapacitet, antal munstycken, storlek, väggtjocklek eller form på spolaren.

3.   motor: förbränningsmotor som drivs med flytande eller gasformigt bränsle.

4.   vindrutetorkare: ett system som består av en anordning för att torka av vindrutans utvändiga yta, samt tillbehör och manöverorgan som är nödvändiga för att slå på och stänga av anordningen.

5.   torkarfält: det eller de områden på vindrutan som torkas av torkarbladet (-bladen) under torkarens normala användningsförhållanden.

6.   torkarens intervallfunktion: ett automatiskt, icke-kontinuerligt driftläge hos torkaren där den efter varje fullständig cykel under en viss tid förblir stillastående i ett särskilt angivet viloläge.

7.   vindrutespolare: ett system som består av anordningar för att förvara vätska samt för att leda och spruta vätskan mot vindrutans utvändiga yta, samt manöverorgan som är nödvändiga för att slå på och stänga av anordningen.

8.   spolarens manöverorgan: den anordning som används för manuell på- och avslagning av spolaren.

9.   spolarpump: en anordning som leder vätska från spolarens vätskebehållare till vindrutans utvändiga yta.

10.   munstycke: en anordning som sprutar vätska på vindrutan.

11.   till brädden fylld spolare: en spolare som varit påslagen med normal funktion under en viss tid och där vätska letts genom pumpen och slangarna och kommit ut ur munstycket (munstyckena).

12.   rengjort område: det tidigare smutsiga område där det inte längre finns några spår av droppar och kvarvarande smuts efter det att det torkat helt.

13.   synfält A: provningsområde A enligt definitionen i punkt 2.2 i bilaga 18 till FN/ECE:s föreskrifter nr 43 (4).

14.   synfält B: reducerat provningsområde B enligt definitionen i punkt 2.4 i bilaga 18 till FN/ECE:s föreskrifter nr 43, utan uteslutning av det område som definieras i punkt 2.4.1 i de föreskrifterna.

15.   konstruerad bålvinkel: den vinkel som uppmäts mellan en vertikal linje genom R-punkten eller sätesreferenspunkten och bållinjen på en position som motsvarar den beräknade position för sätets ryggstöd som bestämts av fordonstillverkaren.

16.   R-punkt eller sätesreferenspunkt: en punkt i konstruktionen som anges av fordonstillverkaren för varje sittplats i förhållande till det tredimensionella referensrutnätet.

17.   tredimensionellt referensrutnät: ett referenssystem som består av ett vertikalt längsplan X-Z, ett horisontellt plan X-Y och ett vertikalt tvärplan Y-Z i enlighet med tillägg 2 till bilaga III till denna förordning.

18.   primära referensmärken: hål, ytor, märken eller andra särskiljande tecken på fordonets kaross eller chassi vars X-, Y- och Z-koordinater i det tredimensionella referensrutnätet anges av fordonstillverkaren.

19.   fordonets huvudströmbrytare: den anordning med vilken fordonets elektroniska ombordsystem ställs om från avstängt läge, vilket är fallet när fordonet är parkerat utan att föraren är närvarande, till normalt driftläge.

Artikel 3

EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på dess vindrutetorkare och vindrutespolare

1.   Tillverkaren eller dennes representant ska till typgodkännandemyndigheten lämna in ansökan om EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på dess vindrutetorkare och vindrutespolare.

2.   Ansökan ska utarbetas enligt mallen för informationsdokumentet i del 1 i bilaga I.

3.   Om de relevanta kraven enligt bilaga III till den här förordningen är uppfyllda ska typgodkännandemyndigheten bevilja ett EG-typgodkännande och utfärda ett typgodkännandenummer enligt det numreringssystem som beskrivs i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG.

En medlemsstat får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 ska typgodkännandemyndigheten utfärda ett EG-typgodkännandeintyg enligt mallen i del 2 i bilaga I.

Artikel 4

EG-typgodkännande av vindrutespolare som separata tekniska enheter

1.   Tillverkaren eller dennes representant ska till typgodkännandemyndigheten lämna in ansökan om EG-typgodkännande av en typ av vindrutespolare som separat teknisk enhet.

Ansökan ska utarbetas enligt mallen för informationsdokumentet i del 1 i bilaga II.

2.   Om de relevanta kraven enligt bilaga III till den här förordningen är uppfyllda ska godkännandemyndigheten bevilja ett EG-typgodkännande som separat teknisk enhet och utfärda ett typgodkännandenummer enligt det numreringssystem som beskrivs i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG.

En medlemsstat får inte tilldela en annan typ av separat teknisk enhet samma nummer.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 ska typgodkännandemyndigheten utfärda ett EG-typgodkännandeintyg enligt mallen i del 2 i bilaga II.

Artikel 5

EG-typgodkännandemärke för separata tekniska enheter

Varje separat teknisk enhet som överensstämmer med en typ för vilken EG-typgodkännande som separat teknisk enhet har beviljats enligt denna förordning ska förses med ett EG-typgodkännandemärke för separata tekniska enheter enligt del 3 i bilaga II.

Artikel 6

Giltighet och utökning av godkännanden som beviljats enligt direktiv 78/318/EEG

De nationella myndigheterna ska tillåta försäljning och ibruktagande av fordon och separata tekniska enheter som typgodkänts före det datum som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 661/2009 och fortsätta att bevilja utökning av typgodkännanden av sådana fordon och separata tekniska enheter enligt villkoren i direktiv 78/318/EEG.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EGT L 81, 28.3.1978, s. 49.

(4)  EUT L 230, 31.8.2010, s. 119.


BILAGA I

Administrativa dokument för EG-typgodkännande av motorfordon med avseende på deras vindrutetorkare och vindrutespolare

DEL 1

Informationsdokument

MALL

Informationsdokument nr … för EG-typgodkännande av ett motorfordon med avseende på dess vindrutetorkare och vindrutespolare

Följande upplysningar ska lämnas i tre exemplar och omfatta en innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala med tillräcklig detaljgrad i formatet A4 eller vikt till formatet A4. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

Om de system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i detta informationsdokument är elektroniskt styrda, ska uppgifter om deras prestanda lämnas.

0.   ALLMÄNT

0.1.   Fabrikat (tillverkarens varumärke): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Handelsnamn (i förekommande fall): …

0.3.   Typidentifikation, om fordonet är märkt med sådan (1): …

0.3.1.   Märkningens placering: …

0.4.   Fordonskategori (2): …

0.5.   Tillverkarens namn och adress: …

0.8.   Monteringsanläggningens (eller -anläggningarnas) namn och adress: …

0.9.   Namn på och adress till tillverkarens representant (i förekommande fall): …

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1.   Fotografier och/eller ritningar av ett representativt fordon: …

3.   MOTOR (3)

3.2.   Förbränningsmotor

3.2.1.8.   Maximal nettoeffekt (4): … kW vid … min–1 (enligt uppgift från tillverkaren)

3.2.5.   Elsystem

3.2.5.1.   Märkspänning: …V, positiv/negativ jord (5)

3.2.5.2.   Generator

3.2.5.2.1.   Typ: …

3.2.5.2.2.   Nominell effekt: … VA

3.3.   Elmotor

3.3.1.1.   Maximal effekt per timme: … kW

3.3.1.2.   Driftspänning: … V

3.3.2.   Batteri

3.3.2.3.   Kapacitet: … Ah (amperetimmar)

3.4.   Kombination av förbrännings- och elmotorer

3.4.1.   Elektriskt hybridfordon: ja/nej (5)

3.4.2.   Kategori av elektriskt hybridfordon: extern uppladdning/icke-extern uppladdning av fordonet: (5)

3.4.4.   Beskrivning av anordning för lagring av energi: (batteri, kondensator, svänghjul/generator)

3.4.4.5.   Energi: …

(för batteri: spänning och laddning Ah i 2 tim., för kondensator: J, …)

3.4.4.6.   Laddare: i fordonet/extern/utan (5)

4.   KRAFTÖVERFÖRING (6)

4.7.   Fordonets högsta konstruktionshastighet (km/h) (7): …

9.   KAROSSERI

9.2.   Förekommande material samt konstruktion: …

9.4.   Synfält

9.4.1.   Uppgifter om de primära referenspunkterna som är tillräckligt detaljerade för att man lätt ska kunna identifiera varje referenspunkt och dess läge i förhållande till övriga punkter och den R-punkt som ska kontrolleras: …

9.5.   Vindruta och övriga rutor

9.5.1.   Vindruta

9.5.1.1.   Använda material: …

9.5.1.2.   Monteringssätt: …

9.5.1.3.   Lutningsvinkel: …

9.5.1.4.   Typgodkännandenummer: …

9.5.1.5.   Tillbehör till vindrutor och i vilket läge de monteras samt en kort beskrivning av eventuella elektriska/elektroniska komponenter: …

9.6.   Vindrutetorkare

9.6.1.   Detaljerad teknisk beskrivning (med fotografier eller ritningar): …

9.7.   Vindrutespolare

9.7.1.   Detaljerad teknisk beskrivning (med fotografier eller ritningar) eller typgodkännandenummer om anordningen är godkänd som separat teknisk enhet: …

9.8.   Avfrostnings- och avimningsanordning

9.8.2.   Maximal elförbrukning: …kW

9.10.   Inredning

9.10.3.   Säten

9.10.3.5.   Koordinater för eller ritning av R-punkten

9.10.3.5.1.   Förarsäte: …

9.10.3.6.   Konstruerad bålvinkel

9.10.3.6.1.   Förarsäte: …

Förklarande anmärkningar

DEL 2

EG-typgodkännandeintyg

MALL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Meddelande om

EG-typgodkännande (8)

utökning av EG-typgodkännande (8)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (8)

återkallande av EG-typgodkännande (8)

av en typ av fordon med avseende på dess vindrutetorkare och vindrutespolare

enligt förordning (EU) nr 1008/2010, senast ändrad genom förordning (EU) nr …/… (8)

EG-typgodkännandenummer: …

Skäl till utökning: …

AVSNITT I

0.1.   Fabrikat (tillverkarens varumärke): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Handelsnamn (i förekommande fall): …

0.3.   Typidentifikation, om fordonet är märkt med sådan (9): …

0.3.1.   Märkningens placering: …

0.4.   Fordonskategori (10): …

0.5.   Tillverkarens namn och adress: …

0.8.   Monteringsanläggningens (eller -anläggningarnas) namn och adress: …

0.9.   Namn på och adress till tillverkarens representant (i förekommande fall): …

AVSNITT II

1.   Ytterligare information: se addendum

2.   Teknisk tjänst som ansvarar för provningarna: …

3.   Provningsprotokollets datum: …

4.   Provningsprotokollets nummer: …

5.   Anmärkningar (i förekommande fall): se addendum

6.   Ort: …

7.   Datum: …

8.   Underskrift: …

Bilagor

:

Tekniskt underlag

Provningsprotokoll


(1)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av detta informationsdokument, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(2)  Klassificerad enligt definitionerna i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

(3)  Upprepa uppgifterna i fråga om fordon som kan drivas med bensin, diesel e.d. eller i kombination med ett annat bränsle.För icke-konventionella motorer och system ska uppgifter som motsvarar dem som det hänvisas till här lämnas av tillverkaren.

(4)  Fastställd i enlighet med kraven i rådets direktiv 80/1269/EEG (EGT L 375, 31.12.1980, s. 46).

(5)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(6)  De angivna uppgifterna ska ges för alla föreslagna varianter.

(7)  För släpfordon, den högsta tillåtna hastigheten enligt tillverkaren.

(8)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(9)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av detta informationsdokument, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(10)  Enligt definitionerna i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

Addendum

till EG-typgodkännandeintyg nr …

1.

Ytterligare information:

1.1.

Kortfattad beskrivning av fordonstypens konstruktion, mått, utformning och material: …

1.2.

Beskrivning av vindrutetorkarens och vindrutespolarens funktionssätt: …

1.3.

Detaljerad beskrivning av vindrutetorkaren (antal blad, bladens längd, torkararmens (-armarnas) mått osv.): …

1.4.

Detaljerad beskrivning av vindrutespolaren (antal munstycken, antal öppningar per munstycke, spolarpump, vätskebehållare samt slangar och deras montering på pump och munstycken osv.): …

1.5.

Vätskebehållarens kapacitet (liter): …

1.6.

Fordonets högsta konstruktionshastighet (km/h): …

2.

Styrning: vänster/höger (1)

3.

System för vänsterstyrning och spegelvänt system för högerstyrning: ja/nej (1)

4.

Aerodynamisk spoiler monterad på torkararmen/torkarbladet (1) på förarsidan/i mitten/på passagerarsidan/… (1)

5.

Anmärkningar: …


(1)  Stryk det som ej är tillämpligt.


BILAGA II

Administrativa dokument för EG-typgodkännande av vindrutespolare som separata tekniska enheter

DEL 1

Informationsdokument

MALL

Informationsdokument nr … för EG-typgodkännande av en vindrutespolare som separat teknisk enhet

Följande upplysningar ska lämnas i tre exemplar och omfatta en innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala med tillräcklig detaljgrad i formatet A4 eller vikt till formatet A4. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

Om de system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i detta informationsdokument är elektroniskt styrda, ska uppgifter om deras prestanda lämnas.

0.   ALLMÄNT

0.1.   Fabrikat (tillverkarens varumärke): …

0.2.   Typ: …

0.3.   Typidentifikation, om den separata tekniska enheten är märkt med sådan (1): …

0.3.1.   Märkningens placering: …

0.5.   Tillverkarens namn och adress: …

0.7.   För separata tekniska enheter, placering av och fastsättningsmetod för EG-godkännandemärket: …

0.8.   Monteringsanläggningens (eller -anläggningarnas) namn och adress: …

0.9.   Namn på och adress till tillverkarens representant (i förekommande fall): …

9.7.   Vindrutespolare

9.7.1.   Detaljerad teknisk beskrivning (med fotografier eller ritningar): …

Förklarande anmärkningar

DEL 2

EG-typgodkännandeintyg

MALL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Meddelande om

EG-typgodkännande (2)

utökning av EG-typgodkännande (2)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (2)

återkallande av EG-typgodkännande (2)

av en typ av vindrutespolare som separat teknisk enhet

enligt förordning (EU) nr 1008/2010, senast ändrad genom förordning (EU) nr …/… (2)

EG-typgodkännandenummer: …

Skäl till utökning: …

AVSNITT I

0.1.   Fabrikat (tillverkarens varumärke): …

0.2.   Typ: …

0.3.   Typidentifikation, om den separata tekniska enheten är märkt med sådan (3): …

0.3.1.   Märkningens placering: …

0.5.   Tillverkarens namn och adress: …

0.7.   Placering av och fastsättningsmetod för EG-godkännandemärket: …

0.8.   Monteringsanläggningens (eller -anläggningarnas) namn och adress: …

0.9.   Namn på och adress till tillverkarens representant (i förekommande fall): …

AVSNITT II

1.   Ytterligare information: se addendum

2.   Teknisk tjänst som ansvarar för provningarna: …

3.   Provningsprotokollets datum: …

4.   Provningsprotokollets nummer: …

5.   Anmärkningar (i förekommande fall): se addendum

6.   Ort: …

7.   Datum: …

8.   Underskrift: …

Bilagor

:

Tekniskt underlag

Provningsprotokoll

Addendum

till EG-typgodkännandeintyg nr. …

1.

Ytterligare information:

1.1.

Kortfattad beskrivning av typen av separat teknisk enhet: …

1.2.

Detaljerad beskrivning av vindrutespolaren:

1.2.1.

Antal munstycken: …

1.2.2.

Antal öppningar per munstycke: …

1.2.3.

Beskrivning av slangarna och deras montering på pump och munstycken: …

1.2.4.

Beskrivning av spolarpumpen: …

1.2.5.

Vätskebehållarens kapacitet (liter): …

2.

Lämplig för styrning: vänster/höger (4)

3.

En del av vindrutespolaren kan placeras i motorrummet: ja/nej (4)

4.

Separat teknisk enhet: universell/fordonsspecifik (4)

5.

Anmärkningar: …

6.

Förteckning över fordonstyper för vilka den separata tekniska enheten godkänts (i förekommande fall): …

DEL 3

EG-typgodkännandemärke för separata tekniska enheter

1.   EG-typgodkännandemärket för separata tekniska enheter ska omfatta följande:

1.1.   En rektangel runt den gemena bokstaven ”e” följd av sifferbeteckningen för den medlemsstat som beviljat EG-typgodkännandet av den separata tekniska enheten:

1

för Tyskland

2

för Frankrike

3

för Italien

4

för Nederländerna

5

för Sverige

6

för Belgien

7

för Ungern

8

för Tjeckien

9

för Spanien

11

för Förenade kungariket

12

för Österrike

13

för Luxemburg

17

för Finland

18

för Danmark

19

för Rumänien

20

för Polen

21

för Portugal

23

för Grekland

24

för Irland

26

för Slovenien

27

för Slovakien

29

för Estland

32

för Lettland

34

för Bulgarien

36

för Litauen

49

för Cypern

50

för Malta

1.2.   I närheten av rektangeln det grundläggande godkännandenumret, som finns i avsnitt 4 av typgodkännandenumret, föregånget av de två siffror som anger löpnumret för den här förordningen eller den senaste större tekniska ändringen av den här förordningen. Löpnumret är för närvarande ”00”.

2.   EG-typgodkännandemärket för separata tekniska enheter ska fästas på spolarvätskebehållaren på ett sådant sätt att det är outplånligt och tydligt läsbart även efter det att anordningen monterats på ett fordon.

3.   Ett exempel på ett EG-typgodkännandemärke för separata tekniska enheter ges i figur 1.

Figur 1

Exempel på EG-typgodkännandemärke för separata tekniska enheter

Image

Förklarande anmärkning

Förklaring

EG-typgodkännandet för separata tekniska enheter utfärdades av Nederländerna som nummer 0046. De två första siffrorna (00) visar att den separata tekniska enheten godkändes enligt denna förordning.


(1)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av detta informationsdokument, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(2)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(3)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av detta informationsdokument, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(4)  Stryk det som ej är tillämpligt.


BILAGA III

Krav för vindrutetorkare och vindrutespolare

1.   SÄRSKILDA KRAV

1.1.   Vindrutetorkare

1.1.1.   Alla fordon ska vara utrustade med en vindrutetorkare som fungerar när fordonets huvudströmbrytare har slagits på, utan att föraren behöver göra något annat än att ställa manöverorganet för på- och avslagning av vindrutetorkaren i läge ”på”.

1.1.1.1.   Vindrutetorkaren ska bestå av en eller flera torkararmar som ska vara försedda med torkarblad som enkelt kan bytas ut.

1.1.2.   Vindrutetorkarfältet ska täcka minst 98 % av synfält A, såsom det fastställts i enlighet med tillägg 3 till bilaga III.

1.1.3.   Vindrutetorkarfältet ska täcka minst 80 % av synfält B, såsom det fastställts i enlighet med tillägg 3 till bilaga III.

1.1.4.   Vindrutetorkarfältet ska uppfylla kraven i punkterna 1.1.2 och 1.1.3 när vindrutetorkaren används vid en svepfrekvens som motsvarar punkt 1.1.5.1 och ska provas under de förhållanden som anges i punkterna 2.1.10–2.1.10.3.

1.1.5.   Vindrutetorkaren ska ha minst två svepfrekvenser:

1.1.5.1.

En frekvens på minst 10 och högst 55 cykler/minut.

1.1.5.2.

En frekvens på minst 45 fullständiga cykler/minut.

1.1.5.3.

Skillnaden mellan den högsta svepfrekvensen och en lägre svepfrekvens ska vara minst 15 cykler/minut.

1.1.5.4.

Vindrutetorkaren får användas med intervallfunktion för att uppfylla kraven i punkterna 1.1.5.1–1.1.5.3.

1.1.6.   De frekvenser som avses i punkterna 1.1.5–1.1.5.3 ska provas under de förhållanden som anges i punkterna 2.1.1–2.1.6 och 2.1.8.

1.1.7.   När vindrutetorkaren stängs av genom att manöverorganet ställs i läge ”av” ska torkararmen (-armarna) och torkarbladet (-bladen) återgå till sitt viloläge.

1.1.8.   Vindrutetorkaren ska kunna klara av en blockering under minst 15 sekunder. Användning av automatiska skyddsanordningar för strömkretsar är tillåten, förutsatt att det inte krävs någon annan åtgärd än manövrering av vindrutetorkarens manöverorgan för att återställa vindrutetorkaren.

1.1.9.   Vindrutetorkarens förmåga att klara av en blockering enligt punkt 1.1.8 ska provas under de förhållanden som anges i punkt 2.1.7.

1.1.10.   Om torkararmens (-armarnas) eller torkarbladets (-bladens) viloläge inte befinner sig utanför synfält B, såsom det fastställts i enlighet med tillägg 3 till bilaga III, ska det vara möjligt att manuellt flytta torkararmen (-armarna) så att torkarbladet (-bladen) kan lyftas från sitt läge på vindrutan så att vindrutan kan rengöras manuellt.

1.1.11.   Vindrutetorkaren ska kunna arbeta under två minuter på en torr vindruta vid en omgivningstemperatur på – 18 °C utan att dess funktion försämras.

1.1.12.   Vindrutetorkarens funktion vid – 18 °C ska provas under de förhållanden som anges i punkt 2.1.11.

1.1.13.   Vindrutetorkaren ska fortsätta att uppfylla kraven i punkt 1.1.2 utan att effektiviteten försämras när den arbetar vid sin högsta svepfrekvens och fordonet utsätts för en relativ vindhastighet som motsvarar 80 % av fordonets högsta konstruktionshastighet eller 160 km/h, beroende på vilket värde som är lägre. Vindrutans synfält A ska förberedas i enlighet med punkterna 2.1.8 och 2.1.9. De aerodynamiska effekterna av storleken och formen på vindrutan, torkararmen (-armarna) och torkarbladet (-bladen) ska kontrolleras under dessa förhållanden, med hänsyn till punkt 2.1.9.1. Under provningen ska torkarbladet (-bladen) förbli i kontakt med vindrutan och får inte lyfta helt. Torkarbladet (-bladen) ska förbli i full kontakt med vindrutan inom det område som fastställs i punkt 1.1.2 under varje fullständig cykel och får inte lyfta delvis under vare sig den uppåtgående eller den nedåtgående rörelsen.

1.2.   Vindrutespolare

1.2.1.   Alla fordon ska vara utrustade med en vindrutespolare som fungerar när fordonets huvudströmbrytare har slagits på och som kan klara av de belastningar och tryck som uppstår när munstyckena är igentäppta och vindrutespolaren manövreras i enlighet med förfarandet i punkterna 2.2.1.1–2.2.1.1.2.

1.2.2.   Vindrutespolarens funktion får inte påverkas negativt av exponering för temperaturcyklerna enligt punkterna 2.2.1–2.2.5.

1.2.3.   Vindrutespolaren ska kunna spruta vätska på vindrutans målområde utan att läckage uppstår, slangar lossnar eller fel uppstår på något munstycke under normala förhållanden när den utsätts för omgivningstemperaturer på mellan – 18 °C och 80 °C. Inte heller när munstyckena är igentäppta får läckage uppstå eller slangar lossna.

1.2.4.   Vindrutespolaren ska kunna avge tillräckligt med vätska för att rengöra 60 % av synfält A, såsom det fastställts i enlighet med tillägg 3 till bilaga III, under de förhållanden som anges i punkterna 2.2.6–2.2.6.4.

1.2.5.   Vindrutespolaren ska kunna slås på manuellt med hjälp av spolarens manöverorgan. På- och avslagning av spolaren får dessutom även samordnas med andra system i fordonet.

1.2.6.   Vätskebehållaren ska rymma minst 1,0 liter vätska.

2.   PROVNINGSFÖRFARANDE

2.1.   Provningsförhållanden för vindrutetorkare

2.1.1.   De provningar som beskrivs nedan ska utföras under de förhållanden som anges i punkterna 2.1.2–2.1.5, om inget annat anges.

2.1.2.   Omgivningstemperaturen ska vara 5 °C–40 °C.

2.1.3.   Vindrutan ska hållas ständigt våt.

2.1.4.   För elektriska vindrutetorkare ska följande ytterligare villkor uppfyllas:

2.1.4.1.   Alla batterier ska vara fullt laddade när provningen inleds.

2.1.4.2.   En eventuell förbränningsmotor ska köras på ett varvtal som inte överskrider 30 % av det varvtal som motsvarar största effekt. Om detta inte är genomförbart på grund av särskilda styrstrategier för motorn, t.ex. för elektriska hybridfordon, ska ett realistiskt scenario fastställas med hänsyn till varvtal samt periodisk eller total avsaknad av igångsatt förbränningsmotor under normala körningsförhållanden. Om vindrutetorkaren kan uppfylla kraven utan en förbränningsmotor i gång, behöver motorn inte vara igång alls.

2.1.4.3.   Halvljusstrålkastarna ska vara tända.

2.1.4.4.   Alla monterade värme-, ventilations, avfrostnings- och avimningssystem (oavsett var de befinner sig i fordonet) ska vara i gång med maximal elförbrukning.

2.1.5.   Trycklufts- eller vakuumdrivna vindrutetorkare ska kunna fungera kontinuerligt vid de föreskriva svepfrekvenserna oavsett det motorvarvtal och den motorbelastning eller de lägsta och högsta batteriladdningsnivåer som tillverkaren angett för normal drift.

2.1.6.   Vindrutetorkarens svepfrekvenser ska uppfylla kraven i punkterna 1.1.5–1.1.5.3 efter en förberedande drifttid på 20 minuter på en våt vindruta.

2.1.7.   Kraven i punkt 1.1.8 ska uppfyllas när torkararmarna hålls fast i ett läge som motsvarar en halv cykel under 15 sekunder med vindrutetorkarens manöverorgan inställt på den högsta svepfrekvensen.

2.1.8.   Vindrutans utvändiga yta ska vara noggrant avfettad med denaturerad sprit eller likvärdigt avfettningsmedel. Efter torkning ska en lösning med minst 3 % och högst 10 % ammoniak anbringas. Ytan ska tillåtas torka igen och ska sedan torkas av med en torr bomullstrasa.

2.1.9.   En beläggning av provningsblandningen, i enlighet med specifikationerna i tillägg 4 till bilaga III, ska anbringas jämnt över vindrutans utvändiga yta och tillåtas att torka.

2.1.9.1.   Om vindrutans utvändiga yta har förberetts i enlighet med punkterna 2.1.8 och 2.1.9, får vindrutespolaren användas under de tillämpliga provningarna.

2.1.10.   Vindrutetorkarfältet i enlighet med punkt 1.1.4 ska fastställas på följande sätt:

2.1.10.1.   Vindrutans utvändiga yta ska behandlas i enlighet med punkterna 2.1.8 och 2.1.9.

2.1.10.2.   För att kontrollera att kraven i punkterna 1.1.2 och 1.1.3 är uppfyllda ska vindrutetorkaren slås på, med hänsyn till punkt 2.1.9.1, och en avbildning av torkarfältet ska göras och jämföras med en avbildning av synfälten A och B, såsom de fastställts i enlighet med tillägg 3 till bilaga III.

2.1.10.3.   Den tekniska tjänsten får godkänna ett alternativt provningsförfarande (t.ex. virtuell provning) för att kontrollera att kraven i punkterna 1.1.2 och 1.1.3 är uppfyllda.

2.1.11.   Kraven i punkt 1.1.11 ska uppfyllas vid en omgivningstemperatur på – 18 ± 3 °C som fordonet har befunnit sig i under minst fyra timmar. Fordonet ska förberedas för drift under de förhållanden som anges i punkterna 2.1.4–2.1.5. Under provningen ska vindrutetorkaren arbeta normalt, men vid den högsta svephastigheten. Torkarfältet måste inte iakttas.

2.2.   Provningsförhållanden för vindrutespolare

2.2.1.   Provning nr 1: Vindrutespolaren ska fyllas till brädden med vatten och placeras i en omgivningstemperatur på 20 ± 2°C under minst fyra timmar. Vattnet ska stabiliseras vid denna temperatur.

2.2.1.1.   Alla munstycksöppningar ska vara igentäppta och vindrutespolarens manöverorgan ska manövreras sex gånger under en minut, under minst tre sekunder varje gång.

2.2.1.1.1.   Om vindrutespolaren drivs med förarens muskelkraft, ska den kraft som anbringas vara 11,0–13,5 daN om det är en handpump. Den kraft som anbringas ska vara 40,0–44,5 daN om det är en fotpump.

2.2.1.1.2.   För elektriska pumpar får provningsspänningen inte understiga märkspänningen och inte överstiga märkspänningen med mer är 2 V.

2.2.1.2.   Efter provningen ska vindrutespolarens funktion uppfylla kraven i punkt 1.2.3.

2.2.2.   Provning nr 2: Vindrutespolaren ska fyllas till brädden med vatten och placeras i en omgivningstemperatur på – 18 ± 3 °C under minst fyra timmar. Vattnet måste inte stabiliseras vid denna temperatur.

2.2.2.1.   Vindrutespolarens manöverorgan ska manövreras sex gånger under en minut, under minst tre sekunder varje gång, i enlighet med punkterna 2.2.1.1.1 och 2.2.1.1.2. Vindrutespolaren ska sedan placeras i en omgivningstemperatur på 20 ±2 °C tills isen smält fullständigt. Vattnet måste inte stabiliseras vid denna temperatur. Vindrutespolarens funktion ska sedan kontrolleras genom att spolaren manövreras i enlighet med punkterna 2.2.1.1–2.2.1.2.

2.2.3.   Provning nr 3: Exponering för låga temperaturer.

2.2.3.1.   Vindrutespolaren ska fyllas till brädden med vatten och placeras i en omgivningstemperatur på – 18 ± 3 °C under minst fyra timmar så att allt vatten i spolaren fryser. Vindrutespolaren ska sedan placeras i en omgivningstemperatur på 20 ± 2 °C tills isen smält fullständigt, dock under högst fyra timmar. Denna omväxlande frysning och upptining ska upprepas sex gånger. När vindrutespolaren slutligen placerats i en omgivningstemperatur på 20 ± 2 °C och isen smält fullständigt, även om vattnet inte måste ha stabiliserats vid denna temperatur, ska dess funktion kontrolleras genom att spolaren manövreras i enlighet med punkterna 2.2.1.1–2.2.1.2.

2.2.3.2.   Vindrutespolaren ska fyllas till brädden med en spolarvätska för låga temperaturer som består av en 50-procentig lösning av metanol eller isopropylalkohol i vatten med en hårdhet på högst 205 mg/l (Ca). Vindrutespolaren ska placeras i en omgivningstemperatur på – 18 ± 3° C under minst fyra timmar. Vätskan måste inte stabiliseras vid denna temperatur. Vindrutespolarens funktion ska sedan kontrolleras genom att spolaren manövreras i enlighet med punkterna 2.2.1.1–2.2.1.2.

2.2.4.   Provning nr 4: Exponering för höga temperaturer.

2.2.4.1.   Om någon del av vindrutespolaren är placerad i motorrummet, ska vindrutespolaren fyllas till brädden med vatten och placeras i en omgivningstemperatur på 80 ± 3 °C under minst åtta timmar. Vattnet måste inte stabiliseras vid denna temperatur. Vindrutespolarens funktion ska sedan kontrolleras genom att spolaren manövreras i enlighet med punkterna 2.2.1.1–2.2.1.2.

2.2.4.2.   Om ingen del av vindrutespolaren är placerad i motorrummet, ska vindrutespolaren fyllas till brädden med vatten och placeras i en omgivningstemperatur på 80 ± 3 °C under minst åtta timmar. Vattnet måste inte stabiliseras vid denna temperatur. Därefter placeras vindrutespolaren i en omgivningstemperatur på 20 ± 2 °C. När vattnets temperatur har stabiliserats, ska vindrutespolarens funktion kontrolleras genom att spolaren manövreras i enlighet med punkterna 2.2.1.1–2.2.1.2. Därefter ska vindrutespolaren fyllas till brädden med vatten och placeras i en omgivningstemperatur på 60 ± 3 °C under minst åtta timmar. Vattnet måste inte stabiliseras vid denna temperatur. Vindrutespolarens funktion ska sedan kontrolleras genom att spolaren manövreras i enlighet med punkterna 2.2.1.1–2.2.1.2. Som ett alternativ kan tillverkaren begära att vindrutespolaren provas under de förhållanden som anges i punkt 2.2.4.1.

2.2.5.   Provningarna av vindrutespolaren enligt punkterna 2.2.1–2.2.4.2 ska utföras i ordningsföljd på samma vindrutespolare. Spolaren får provas antingen i monterat tillstånd på den fordonstyp som ansökan om EG-typgodkännande avser eller separat. Om ansökan avser EG-typgodkännande av en separat teknisk enhet, ska spolaren provas separat.

2.2.6.   Provning nr 5: Vindrutespolarens effektivitet.

2.2.6.1.   Vindrutespolaren ska fyllas till brädden med vatten. Med fordonet stillastående och utan märkbar vindpåverkan får munstycket (munstyckena) om möjligt ställas in mot målområdet på vindrutans utvändiga yta.

2.2.6.2.   Vindrutans utvändiga yta ska behandlas i enlighet med punkterna 2.1.8 och 2.1.9.

2.2.6.3.   Vindrutespolaren ska manövreras i enlighet med tillverkarens anvisningar, med hänsyn till punkterna 2.2.1.1.1 och 2.2.1.1.2. Den totala provningstiden får inte överstiga tio fullständiga, automatiska cykler för vindrutetorkaren på den högsta svepfrekvensen.

2.2.6.4.   För att kontrollera att kraven i punkt 1.2.4 är uppfyllda ska en avbildning av det aktuella rengjorda området göras och jämföras med en avbildning av synfält A, såsom det fastställts i enlighet med tillägg 3 till bilaga III. Om det står helt klart att kraven är uppfyllda, behöver avbildningarna inte göras.

2.2.7.   Provningen enligt punkterna 2.2.6–2.2.6.4 ska alltid utföras på den fordonstyp som ansökan om EG-typgodkännande avser, även om en godkänd separat teknisk enhet är monterad på fordonet.

Tillägg 1

Förfarande för kontroll av R-punkten eller sätesreferenspunkten

R-punkten eller sätesreferenspunkten ska bestämmas i enlighet med bestämmelserna i bilaga 3 till FN/ECE:s föreskrifter nr 17 (1).


(1)  EUT L 373, 27.12.2006, s. 1.

Tillägg 2

Förfarande för bestämning av primära referensmärken i det tredimensionella referensrutnätet

Förhållandena mellan de primära referensmärkena i ritningarna och deras lägen på det faktiska fordonet ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i bilaga 4 till FN/ECE:s föreskrifter nr 125 (1).


(1)  EUT L 200, 31.7.2010, s. 38.

Tillägg 3

Förfarande för bestämning av synfält på fordons vindrutor

Synfälten A och B ska bestämmas i enlighet med bestämmelserna i bilaga 18 till FN/ECE:s föreskrifter nr 43.

Tillägg 4

Specifikationer för provningsblandningen för vindrutetorkare och vindrutespolare

1.   Den provningsblandning som avses i punkt 2.1.9 i bilaga III ska bestå av följande:

1.1

Vatten, med en hårdhet på mindre än 205 g/l (Ca): 92,5 volymprocent.

1.2

Mättad saltlösning (natriumklorid i vatten): 5,0 volymprocent.

1.3

Damm i enlighet med specifikationerna i punkterna 1.3.1–1.3.2.6: 2,5 volymprocent.

1.3.1   Specifikationer för analysen av provningsdamm

1.3.1.1

68 ±1 viktprocent SiO2

1.3.1.2

4 ±1 viktprocent Fe2O3

1.3.1.3

16 ±1 viktprocent Al2O3

1.3.1.4

3 ±1 viktprocent CaO

1.3.1.5

1,0 ± 0,5 viktprocent MgO

1.3.1.6

4 ± 1 viktprocent alkalier

1.3.1.7

2,5 ± 0,5 viktprocent aska

1.3.2   Specifikationer för fördelningen av partikelstorlekar i grovkornigt damm

1.3.2.1

12 ± 2 % med en partikelstorlek på 0–5 μm

1.3.2.2

12 ± 3 % med en partikelstorlek på 5–10 μm

1.3.2.3

14 ± 3 % med en partikelstorlek på 10–20 μm

1.3.2.4

23 ± 3 % med en partikelstorlek på 20–40 μm

1.3.2.5

30 ± 3 % med en partikelstorlek på 40–80 μm

1.3.2.6

9 ± 3 % med en partikelstorlek på 80–200 μm


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1009/2010

av den 9 november 2010

om krav för typgodkännande av hjulskydd till vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (1), särskilt artikel 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 661/2009 är en särförordning inom typgodkännandeförfarandet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (2).

(2)

Förordning (EG) nr 661/2009 upphäver rådets direktiv 78/549/EEG av den 12 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hjulskydd på motorfordon (3). Kraven i det direktivet bör återges i den här förordningen, där så är nödvändigt ändrade för att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska kunskapens utveckling.

(3)

Den här förordningens tillämpningsområde bör överensstämma med det för direktiv 78/549/EEG och omfattar således enbart fordon i kategori M1.

(4)

I förordning (EG) nr 661/2009 anges grundläggande bestämmelser om krav för typgodkännande av vissa motorfordon med avseende på hjulskydd. Därför behöver även särskilda förfaranden, provningar och krav för sådant typgodkännande fastställas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på motorfordon av kategori M1 enligt definitionen i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1)   fordonstyp med avseende på hjulskydd: fordon som inte skiljer sig åt i sådana väsentliga avseenden som hjulskyddens egenskaper eller minsta och största däck- och hjulstorlek som är lämplig för montering, med beaktande av aktuella däckomslutningar, fälgstorlekar och pressningsdjup.

(2)   däckomslutning: ett däcks största tvärsnittsbredd och ytterdiameter, inbegripet toleranser, enligt vad som är tillåtet och angetts enligt dess komponenttypgodkännande.

(3)   snögreppsanordning: snökedja eller annan likvärdig anordning som ombesörjer väggrepp i snö, som ska kunna monteras på fordonets däck-hjulkombination och som inte är ett snödäck, vinterdäck, allvädersdäck eller något annat däck i sig själv.

Artikel 3

Bestämmelser för EG-typgodkännande av fordon med avseende på hjulskydd

1.   Tillverkaren eller dennes representant ska till typgodkännandemyndigheten lämna in ansökan om EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på hjulskydd.

2.   Ansökan ska utarbetas enligt förlagan för informationsdokumentet i del 1 i bilaga I.

3.   Om de relevanta kraven enligt bilaga II till den här förordningen är uppfyllda ska godkännandemyndigheten bevilja ett EG-typgodkännande och utfärda ett typgodkännandenummer enligt det numreringssystem som beskrivs i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG.

En medlemsstat får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 ska typgodkännandemyndigheten utfärda ett EG-typgodkännandeintyg enligt mallen i del 2 i bilaga I.

Artikel 4

Giltighet och utökning av godkännanden som beviljats enligt direktiv 78/549/EEG

De nationella myndigheterna ska tillåta försäljning och ibruktagande av fordon som typgodkänts före det datum som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 661/2009 och fortsätta att bevilja utökningar av typgodkännanden av sådana fordon enligt villkoren i direktiv 78/549/EEG.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  EGT L 168, 26.6.1978, s. 45.


BILAGA I

Administrativa dokument för EG-typgodkännande av motorfordon med avseende på hjulskydd

DEL 1

Informationsdokument

MALL

Informationsdokument nr … för EG-typgodkännande av ett motorfordon med avseende på hjulskydd.

Följande upplysningar ska lämnas i tre exemplar och ska omfatta en innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala, tillräckligt detaljerade, i formatet A4 eller vikt till formatet A4. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

Om de system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i detta informationsdokument är elektroniskt styrda, ska uppgifter om deras prestanda lämnas.

0.   ALLMÄNT

0.1.   Fabrikat (tillverkarens firmanamn): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Handelsnamn (om ett sådant eller sådana finns): …

0.3.   Metod för identifiering av typ, om fordonet är märkt med sådan (1): …

0.3.1.   Märkningens placering: …

0.4.   Fordonskategori (2): …

0.5.   Tillverkarens namn och adress: …

0.8.   Monteringsanläggningens eller monteringsanläggningarnas namn och adress: …

0.9.   Namn och adress till tillverkarens representant (om en sådan finns): …

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1.   Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon: …

1.3.   Antal axlar och hjul: …

1.3.1.   Antal axlar med tvillingmonterade hjul och deras placering: …

1.3.2.   Antal styrda axlar och deras placering: …

1.3.3.   Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar): …

2.   MÅTT OCH VIKTER (3)  (4)

2.3.   Spårvidd och axelbredd

2.3.1.   Spårvidd för varje styraxel (5)

2.3.2.   Spårvidd för samtliga övriga axlar (5)

2.3.3.   Bredd för den bredaste bakaxeln: …

2.3.4.   Bredd för den främsta axeln (mätt vid däckens yttersta punkter förutom utbuktningen av däcken närmast marken): …

2.4.   Fordonets maximala mått (totalt)

2.4.1.   För chassi utan karosseri

2.4.1.2.   Bredd (6): …

2.4.1.3.   Höjd (i körklart skick) (7) (vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.4.2.   För chassi med karosseri

2.4.2.2.   Bredd (6): …

2.4.2.3.   Höjd (i körklart skick) (7) (vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.6.   Tjänstevikt

Fordonets vikt med karosseri – för dragfordon i andra kategorier än M1, med kopplingsanordning, om den är fabriksmonterad – i körklart skick, eller vikten av chassit eller av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, verktyg, reservhjul, om monterat, och förare, och för bussar och turistbussar, vikten av en besättningsmedlem om det i fordonet finns en sittplats avsedd för besättning) (8) (maximum och minimum för varje variant): …

6.   HJULUPPHÄNGNING

6.2.1.   Nivåjustering: ja/nej/valfritt (9)

6.6.   Däck och hjul:

6.6.1.   Däck-/hjulkombination(er)

(a)

Ange däckens dimensionsbeteckningar.

(b)

Ange hjulens fälgdimensioner och pressningsdjup.

6.6.1.1.   Axlar

6.6.1.1.1.   Axel 1: …

6.6.1.1.2.   Axel 2: …

osv.

6.6.4.   Beskrivning av snögreppsanordning och däck-/hjulkombination(er) för fram- och/eller bakaxel som tillverkaren rekommenderar för fordonstypen: …

9.16.   Hjulskydd

9.16.1.   Kort beskrivning av fordonet med avseende på hjulskydd: …

9.16.2.   Detaljerade ritningar av hjulskydden och deras placering i fordonet som visar de mått som anges i figur 1 i bilaga II till den här förordningen med beaktande av ytterlighetsfall i fråga om däck/hjulkombinationer: …

Förklarande anmärkningar

DEL 2

EG-typgodkännandeintyg

MALL

Format: A4 (210 × 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Meddelande om:

EG-typgodkännande (10)

utökning av EG-typgodkännande (10)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (10)

återkallat EG-typgodkännande (10)

av en fordonstyp med avseende på hjulskydd

enligt förordning (EU) nr. 1009/2010, senast ändrad genom förordning (EU) nr. …/… (10)

Nummer för EG-typgodkännande: …

Skäl till utökning: …

AVSNITT I

0.1.   Fabrikat (tillverkarens firmanamn): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Handelsnamn (om ett sådant eller sådana finns): …

0.3.   Metod för identifiering av typ, om fordonet är märkt med sådan (11): …

0.3.1.   Märkningens placering: …

0.4.   Fordonskategori (12): …

0.5.   Tillverkarens namn och adress: …

0.8.   Monteringsanläggningens eller monteringsanläggningarnas namn och adress: …

0.9.   Namn och adress till tillverkarens representant (om en sådan finns): …

AVSNITT II

1.   Ytterligare information: se addendum

2.   Teknisk tjänst som ansvarar för provningarna: …

3.   Testrapportens datum: …

4.   Testrapportens nummer: …

5.   Kommentarer (om sådana finns): se addendum

6.   Ort: …

7.   Datum: …

8.   Underskrift: …

Bifogade dokument

:

Tekniskt underlag.

Testrapport


(1)  Om typidentifieringsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen. (t.ex. ABC??123??).

(2)  Klassificerade enligt definitionerna i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

(3)  När det finns ett utförande med normal hytt och ett utförande med sovhytt, ska mått och vikter anges för båda.

(4)  Standarden ISO 612: 1978 - Bilar - Mått för bilar och släpfordon - termer och definitioner.

(5)  

(g4)

Term nr 6.5.

(6)  

(g7)

Term nr 6.2.

(7)  

(g8)

Term nr 6.3

(8)  Förarens vikt och, i förekommande fall, besättningsmedlemmens är fastställd till 75 kg (indelad i 68 kg förar-/passagerarvikt och 7 kg bagagevikt enligt ISO standard 2416:1992), bränsletanken är fylld till 90 % och övriga vätskesystem (utom de för spillvatten) till 100 % av den kapacitet som anges av tillverkaren.

(9)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(10)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(11)  Om typidentifieringsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen. (t.ex. ABC??123??).

(12)  Enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

Addendum

till EG-typgodkännandeintyg nr …

1.

Ytterligare information:

1.1.

Kortfattad beskrivning av fordonstypens konstruktion, mått, utformning och material: …

1.2.

Beskrivning av hjulskydden: …

1.3.

Däck-/hjulkombination(er) (inbegripet däcksstorlek, fälgstorlek och inpressningsdjup): …

1.4.

Beskrivning av den typ av snögreppsanordning(ar) som kan användas: …

1.5.

Däck-/hjulkombination(er) (inbegripet däcksstorlek, fälgstorlek och inpressningsdjup) som ska användas med snögreppsanordning(ar): …

2.

Permanent(a) drivaxel(lar): axel 1/axel 2/ … (1)

3.

Inställbar upphängningshöjd: ja/nej (1)

4.

Hjulskydden är avtagbara/ej avtagbara (1) som en enhet/i delar (1)

5.

Anmärkningar: …


(1)  Stryk det som ej är tillämpligt.


BILAGA II

Krav på hjulskydd

1.   ALLMÄNNA KRAV

1.1

Motorfordonet ska vara försett med ett hjulskydd för varje hjul.

1.2

Hjulskyddet kan bestå av delar av karossen eller separata stänkskydd, och ska vara konstruerat så att det skyddar andra trafikanter mot stenskott, lera, is, snö och vatten i så stor utsträckning som möjligt och så att det minskar faror på grund av kontakt med hjulen då dessa rör sig

2.   SÄRSKILDA KRAV

2.1

Hjulskydden ska uppfylla följande krav då fordonets vikt är anpassad till vikten i körklart skick enligt tillverkarens uppgifter med en ytterligare passagerare i framsätet och de styrda hjulen placerade i riktning rakt fram.

2.1.1

I den del som bildas av radiella plan med en vinkel på 30° framåt och 50° bakåt från hjulets mittpunkt (se figur 1) ska hjulskyddets totala bredd (q) vara minst så stor att skyddet täcker hela däcksbredden (b) varvid hänsyn ska tas till både däckomslutningen och den ytterlighetskombination av däck/hjul som angetts av tillverkaren. När det gäller dubbelmonterade hjul ska hänsyn tas till däckomslutningen och den totala bredden över de två däcken (t).

2.1.1.1

Vid bestämningen av de bredder som avses i punkt 2.1.1 beaktas inte märkning eller dekorationer, skyddsband eller ribbor på däckssidorna.

2.1.2

Hjulskyddets bakände får inte sluta ovanför ett horisontalplan som ligger 150 mm ovanför hjulets rotationsaxel (mätt i hjulets mittpunkt), och dessutom gäller följande:

2.1.2.1

För enkelmonterade hjul ska skärningspunkten mellan hjulskyddets bakände och det horisontalplan som definieras i punkt 2.1.2. (se figur 1, punkt A) ligga utanför däckets symmetrilängsplan.

2.1.2.2

För dubbelmonterade hjul ska skärningspunkten mellan hjulskyddets bakände och det horisontalplan som definieras i punkt 2.1.2. (se figur 1, punkt A) vid det yttre hjulet ligga utanför det yttersta däckets symmetrilängsplan.

2.1.3

Hjulskyddets kontur och placering ska vara sådana att skyddet ligger så nära däcket som möjligt. Särskilt gäller att skyddet inom den del som bildas av de radiella plan som nämns i punkt 2.1.1 ska uppfylla följande krav:

2.1.3.1

Djupet (p) i däcksaxelns vertikalplan hos hjulskyddets ytterkant ska vara minst 30 mm, mätt på hjulskyddets yttre och inre kanter i det vertikala längdplan som går genom däckets mittpunkt inne i hjulskyddet. Detta djup (p) får minskas gradvis till noll på väg mot de radiella plan som anges i punkt 2.1.1.

2.1.3.2

Avståndet (c) mellan hjulskyddets nedre kanter och axeln genom hjulets mittpunkt får inte överstiga 2 × r där radien (r) är däckets statiska radie.

2.1.4

För fordon med inställningsbar markfrigång ska ovannämnda krav vara uppfyllda då fordonet befinner sig i det körläge som fordonstillverkaren angett som normalt.

2.2

Hjulskydden får bestå av flera delar, under förutsättning att det inte finns några mellanrum mellan eller inom de olika delarna då dessa är hopsatta.

2.3

Hjulskydden ska vara stadigt fastsatta. De får dock vara avtagbara antingen som en enhet eller i delar.

3.   ANVÄNDNING AV SNÖGREPPSANORDNINGAR

3.1

För fordon där bara två hjul är drivna ska tillverkaren intyga att fordonet är konstruerat så att minst en typ av snögreppsanordningar kan användas på minst en av de däck-/hjulkombinationer som godkänts för fordonets drivaxel. Denna snögreppsanordning och den eller de däck-/hjulkombinationer som är lämpliga för fordonstypen ska anges av tillverkaren i punkt 6.6.4 i informationsdokumentet.

3.2

För fordon där alla hjul är drivna, inbegripet fordon där drivaxlar kan kopplas ur manuellt eller automatiskt, ska tillverkaren intyga att fordonet är konstruerat så att minst en typ av snögreppsanordningar kan användas på minst en av de däck-/hjulkombinationer som godkänts för den drivaxel i fordonet som inte kan kopplas ur. Denna snögreppsanordning och den eller de däck-/hjulkombinationer som är lämpliga för fordonstypen ska anges av tillverkaren i punkt 6.6.4 i informationsdokumentet.

3.3

Fordonstillverkaren ska ange lämpliga anvisningar om korrekt användning av angivna snögreppsanordningar i fordonsmanualen, och dessa anvisningar ska anges på det nationella språket, eller minst ett av de nationella språken, i det land där fordonet utbjuds för försäljning.

Figur 1

Hjulskydd

Image


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1010/2010

av den 8 november 2010

om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafo-område 3M med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.


BILAGA

Nr

8/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

RED/03M.

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

Nafo 3M

Datum

13 april 2010


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1011/2010

av den 9 november 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

46,8

MA

75,9

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

63,2

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

146,1

ZA

121,6

ZZ

122,1

0709 90 70

MA

78,8

TR

143,6

ZZ

111,2

0805 20 10

MA

71,5

ZA

149,8

ZZ

110,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

47,9

TR

62,2

UY

54,2

ZA

60,7

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

54,2

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

69,3

UY

61,0

ZA

109,5

ZZ

78,9

0806 10 10

BR

227,9

PE

182,7

TR

157,9

US

227,8

ZA

79,2

ZZ

175,1

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

MK

22,1

NZ

116,8

US

118,9

ZA

83,9

ZZ

89,7

0808 20 50

CN

41,7

US

48,2

ZZ

45,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1012/2010

av den 9 november 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 1007/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 291, 9.11.2010, s. 45.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 10 november 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

63,80

0,00

1701 11 90 (1)

63,80

0,00

1701 12 10 (1)

63,80

0,00

1701 12 90 (1)

63,80

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/74/EU

av den 9 november 2010

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att utvidga upptagandet av koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet till att omfatta produkttyp 18

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. I förteckningen ingår koldioxid.

(2)

Genom kommissionens direktiv 2008/75/EG av den 24 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp koldioxid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (3) togs koldioxid upp som ett verksamt ämne i bilaga I till direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 14, rodenticider, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har koldioxid nu utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(4)

Frankrike utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen den 19 februari 2008 i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(5)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten från granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 27 maj 2010.

(6)

De undersökningar som har gjorts visar att biocidprodukter som används som insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur och som innehåller koldioxid kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. Upptagandet av koldioxid i bilaga I till det direktivet bör därför utvidgas till att omfatta sådana produkter.

(7)

Alla potentiella användningsområden har inte utvärderats på EU-nivå. Av det skälet bör medlemsstaterna utvärdera de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för delar av miljön och populationer som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på EU-nivå. Medlemsstaterna bör också, när de godkänner produkter, se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att reducera identifierade risker till godtagbara nivåer.

(8)

Mot bakgrund av resultaten i granskningsrapporten bör man kräva att särskilda riskbegränsande åtgärder tillämpas på produktgodkännandenivå för produkter som innehåller koldioxid och som används som insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur för att se till att riskerna reduceras till en godtagbar nivå i enlighet med artikel 5 i direktiv 98/8/EG och bilaga VI till det direktivet. Det bör särskilt krävas att produkter endast säljs till och används av yrkesmässiga användare som har utbildning för att använda dem, att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda användarna i syfte att minimera riskerna, som t.ex. att se till att det vid behov finns personlig skyddsutrustning tillgänglig, och att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda kringstående personer, t.ex. genom att förbjuda tillträde till det område där desinficering genom rökning pågår.

(9)

Det är viktigt att bestämmelserna i detta direktiv börjar tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att biocidprodukter som innehåller det verksamma ämnet koldioxid behandlas likvärdigt på marknaden, och även för att generellt sett främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(10)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I, så att medlemsstaterna och de berörda parterna kan förbereda sig för att uppfylla de nya kraven, och för att sökande som har utarbetat dokumentation till fullo ska kunna åtnjuta den tioåriga dataskyddsperiod som räknas från dagen för upptagandet i enlighet med artikel 12.1 c ii) i direktiv 98/8/EG.

(11)

Efter upptagandet bör medlemsstaterna ges en rimlig tidsfrist för att genomföra artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG.

(12)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 oktober 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 197, 25.7.2008, s. 54.


BILAGA

Följande uppgifter ska läggas till i post nr 7 i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nr

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 (utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste beslutet om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

 

 

 

”990 ml/l

1 november 2012

31 oktober 2014

31 oktober 2022

18

Vid bedömning, i enlighet med artikel 5 och bilaga VI, av en ansökan om produktgodkännande ska medlemsstaterna, när detta är relevant för den berörda produkten, undersöka de användnings- eller exponeringsscenarier och de risker för delar av miljön och populationer som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på EU-nivå.

Medlemsstaterna ska, när de godkänner en produkt, bedöma riskerna och därefter se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att minska identifierade risker.

Medlemsstaten ska se till att godkännanden omfattas av följande villkor:

(1)

Produkter får endast säljas till och användas av yrkesmässiga användare som har utbildning för att använda dem.

(2)

Lämpliga åtgärder för att skydda användarna ska vidtas i syfte att minimera riskerna, som t.ex. att se till att det vid behov finns personlig skyddsutrustning tillgänglig.

(3)

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att skydda kringstående personer, t.ex. genom att förbjuda tillträde till det område där desinficering genom rökning pågår.”


(1)  För tillämpningen av de gemensamma principerna i bilaga VI finns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser tillgängliga på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


BESLUT

10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/39


RÅDETS BESLUT 2010/677/GUSP

av den 8 november 2010

om upphävande av gemensam ståndpunkt 98/409/Gusp om Sierra Leone

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 juni 1998 antog rådet gemensam ståndpunkt 98/409/Gusp om Sierra Leone (1) i syfte att genomföra åtgärderna i FN:s säkerhetsråds resolution 1171(1998).

(2)

Den 28 januari 2008 antog rådet gemensam ståndpunkt 2008/81/Gusp om ändring av gemensam ståndpunkt 98/409/Gusp (2) i syfte att genomföra åtgärderna i FN:s säkerhetsråds resolution 1793(2007), som medger ett undantag från åtgärderna i punkt 5 i FN:s säkerhetsråds resolution 1171(1998).

(3)

Den 29 september 2010 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1940(2010) genom vilken FN:s säkerhetsråds resolution 1171(1998) upphävdes.

(4)

Gemensam ståndpunkt 98/409/Gusp bör därför upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 98/409/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2010.

På rådets vägnar

M. WATHELET

Ordförande


(1)  EGT L 187, 1.7.1998, s. 1.

(2)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 54.


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/40


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 november 2010

om ett ekonomiskt bidrag från unionen till ett samordnat övervakningsprogram för förekomst av Listeria monocytogenes i vissa ätfärdiga livsmedel vilket ska genomföras i medlemsstaterna

[delgivet med nr K(2010) 7516]

(2010/678/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 66,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs bland annat förfaranden för ett ekonomiskt bidrag från unionen för åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa tillämpningen av förordning (EG) nr 882/2004.

(2)

Enligt direktiv 2003/99/EG får samordnade övervakningsprogram upprättas, i synnerhet om särskilda behov kan identifieras, för att bedöma risker eller fastställa nominella värden avseende zoonoser och zoonotiska smittämnen.

(3)

Rapporter om trender för och källor till zoonoser, zoonotiska smittämnen och antimikrobiell resistens i unionen lämnades av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) 2006 (3) och 2007 (4) (Efsa-ECDC-rapporter). Enligt dessa rapporter registrerades i 25 medlemsstater 2006 totalt 1 588 fall av listerios (Listeria monocytogenes) hos människor. Dessutom registrerades 1 558 sådana fall i 26 medlemsstater 2007. Rapporterna visade också en signifikant ökning av antalet fall hos människor under perioden 2001–2006. Sjukdomen är ofta svår och dödligheten är hög.

(4)

Det faktum att Listeria monocytogenes kan föröka sig i olika livsmedel vid så låg temperatur som 2–4°C gör förekomsten av Listeria monocytogenes i ätfärdiga livsmedel med förhållandevis lång hållbarhetstid särskilt bekymmersam.

(5)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (5) ska livsmedelsföretagen uppfylla livsmedelssäkerhetskriterierna för Listeria monocytogenes i ätfärdiga livsmedel inom ramen för god hygienpraxis samt program för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP).

(6)

Efsa-ECDC-rapporterna visade att bristande efterlevnad av kriterierna för Listeria monocytogenes oftast noterades i ätfärdiga ostar, fiskprodukter och värmebehandlade köttprodukter.

(7)

Människors exponering för Listeria monocytogenes sker främst via livsmedel. Förekomst och nivå av kontaminering med Listeria monocytogenes i ätfärdiga fiskprodukter, ostar och värmebehandlade köttprodukter bör därför bedömas på ett harmoniserat och jämförbart sätt med hjälp av ett samordnat övervakningsprogram i detaljhandelsledet i alla medlemsstater.

(8)

Tillväxten av Listeria monocytogenes i en ätfärdig produkt påverkas starkt av produktens pH, vattenaktivitet och förvaringstemperatur. Modellering kan användas för att bedöma tillväxten av Listeria monocytogenes i en ätfärdig produkt under olika temperaturförhållanden.

(9)

Om det inte finns några relevanta definitioner i unionens lagstiftning bör man, för att säkerställa att ätfärdiga ostar definieras på ett enhetligt sätt, använda definitionerna i Codex General Standard for Cheese (Codex Stan 283-1978, ändring 2008) och i Codex Group Standard for Unripened Cheese including Fresh Cheese (Codex Stan 221-2001, ändring 2008) utgivna av Codex Alimentarius-kommissionen.

(10)

Efsas arbetsgrupp för övervakning av insamling av uppgifter om zoonoser antog i maj 2009 en rapport om föreslagna tekniska specifikationer för ett samordnat övervakningsprogram för Listeria monocytogenes i vissa kategorier av ätfärdiga livsmedel i detaljhandelsledet inom EU (6).

(11)

För att ytterligare harmonisera provtagningen ska prover tas i detaljhandelsledet, som omfattar butiker, stormarknader och andra liknande försäljningsställen som säljer direkt till slutkonsumenten.

(12)

För att säkerställa konfidentialiteten för de uppgifter som samlas in inom ramen för det samordnade övervakningsprogrammet bör de inte användas för andra ändamål än detta program, om det inte finns en tidigare överenskommelse med medlemsstaterna.

(13)

Mot bakgrund av vikten av att samla in jämförbara data om förekomsten av Listeria monocytogenes i ätfärdiga livsmedel bör det beviljas ett ekonomiskt bidrag från unionen för att genomföra ett sådant samordnat övervakningsprogram.

(14)

För att möjliggöra att provtagning och analyser inom ramen för det samordnade övervakningsprogrammet sker på ett harmoniserat sätt och samtidigt ta hänsyn till att medlemsstaterna eventuellt har olika tidsram för detta, bör tidpunkten för programmets början och dess varaktighet fastställas.

(15)

Ett ekonomiskt bidrag från unionen bör beviljas i den mån det samordnade övervakningsprogrammet genomförs i enlighet med detta beslut och förutsatt att de behöriga myndigheterna lämnar all nödvändig information inom de tidsfrister som anges i detta beslut.

(16)

För att effektivisera handläggningen bör alla utgifter som redovisas för ett ekonomiskt bidrag från unionen anges i euro. I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (7) bör omräkningskursen för utgifter i en annan valuta än euro vara den senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före första dagen i den månad då den berörda medlemsstaten lämnade in sin ansökan om ersättning.

(17)

Detta beslut utgör ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8) (budgetförordningen), artikel 90 i genomförandebestämmelserna för budgetförordningen och artikel 15 i de interna reglerna om genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta beslut upprättar ett samordnat övervakningsprogram i detaljhandelsledet för förekomst av Listeria monocytogenes i vissa kategorier av ätfärdiga livsmedel som anges i artikel 2, och fastställer regler om ett ekonomiskt bidrag från unionen till medlemsstaterna för dess genomförande.

Artikel 2

Det samordnade övervakningsprogrammets tillämpningsområde och varaktighet

1.   Medlemsstaterna ska genomföra ett samordnat övervakningsprogram för att bedöma förekomsten av Listeria monocytogenes i stickprover i detaljhandelsledet av följande kategorier av ätfärdiga livsmedel:

a)

Förpackad (ej fryst) varm- eller kallrökt eller gravad fisk.

b)

Mjuka eller halvmjuka ostar, utom färskostar.

c)

Förpackade värmebehandlade köttprodukter.

2.   Provtagningen inom ramen för det samordnade övervakningsprogram som föreskrivs i punkt 1 ska påbörjas under 2010 och omfatta minst 12 månader.

Artikel 3

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.   ätfärdiga livsmedel: ätfärdiga livsmedel enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EG) nr 2073/2005.

2.   hållbarhetstid: hållbarhetstid enligt definitionen i artikel 2 f i förordning (EG) nr 2073/2005.

3.   parti: parti enligt definitionen i artikel 2 e i förordning (EG) nr 2073/2005.

4.   detaljhandel: detaljhandel enligt definitionen i artikel 3.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (9); i detta beslut ska detaljhandel dock endast omfatta butiker, stormarknader och andra liknande försäljningsställen som säljer direkt till slutkonsumenten; uttrycket ska inte omfatta distributionsterminaler eller distributionscentrum, catering, allmänna serveringsställen, personalmatsalar, restauranger eller liknande livsmedelsservice samt grossistaffärer.

5.   bearbetning: bearbetning enligt definitionen i artikel 2.1 m i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (10).

6.   köttprodukter: köttprodukter enligt definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (11).

7.   tillverkningsland: det land som anges på identifieringsmärket enligt avsnitt I del B punkt 6 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

8.   förpackade livsmedel: livsmedel vars hela yta är täckt av ett genomsläppligt eller ogenomsläppligt emballage för att förhindra att livsmedlet kommer i direkt kontakt med omgivningen.

9.   livsmedel förpackade i modifierad atmosfär: livsmedel som har förpackats och förslutits hermetiskt efter det att luften avlägsnats från förpackningen och ersatts med en strikt kontrollerad gasblandning av koldioxid, syre och/eller kväve.

10.   vakuumförpackade livsmedel: livsmedel som har förpackats och förslutits hermetiskt efter det att luften avlägsnats från förpackningen.

11.   rökt fisk: fisk som har konserverats genom rökning.

12.   gravad fisk: fisk som har konserverats i salt och socker utan värmebehandling.

13.   lagrade ostar: ostar som inte är färdiga för förtäring direkt efter framställningen utan måste förvaras en viss tid vid en viss temperatur och under sådana övriga förhållanden som leder till de nödvändiga biokemiska och fysikaliska förändringar som karakteriserar osten i fråga.

14.   mjuka ostar: ostar med en vattenhalt i fettfri del överstigande 67 %.

15.   halvmjuka ostar: ostar med en textur endast något hårdare än kategorin mjuka ostar. Dessa ostar har en vattenhalt i fettfri del på 62–67 %. Halvmjuka ostar karakteriseras av att de känns fasta men elastiska.

16.   mögelost: ost där mogningen sker huvudsakligen genom tillväxt av karakteristiska mögelsvampar i hela ostens inre och/eller på dess yta.

17.   kittost: ost vars skorpa under eller efter mogningen behandlas med eller naturligt koloniseras av önskade kulturer av mikroorganismer, exempelvis Penicillium candidum eller Brevibacterium linens. Det bildade skiktet eller kittet utgör en del av ostskorpan.

18.   ost i saltlake: ost som mognas och förvaras i saltlake fram till dess att den säljs eller förpackas.

19.   färskost: ost som inte genomgår någon mogning, exempelvis cottage cheese, mozzarella, ricotta och kvarg. Färskost omfattas inte av det samordnade övervakningsprogrammet.

Artikel 4

Provtagning, analyser och registrering av data i medlemsstaterna

1.   Provtagningen ska utföras av den behöriga myndigheten eller under dess överinseende.

2.   Nationella referenslaboratorier för Listeria monocytogenes ska utföra analyserna av Listeria monocytogenes, pH och vattenaktivitet.

3.   Den behöriga myndigheten får utse andra laboratorier än de nationella referenslaboratorier som är ackrediterade för och deltar i officiella kontroller av Listeria monocytogenes, till att utföra analyserna av Listeria monocytogenes, pH och vattenaktivitet.

4.   Provtagning och analyser enligt punkterna 1, 2 och 3 ska, liksom registrering av alla relevanta data, utföras i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilaga I.

5.   Antalet prover som ska tas per kategori av ätfärdiga livsmedel i varje medlemsstat anges i bilaga II.

Artikel 5

Insamling, bedömning, rapportering och användning av data på unionsnivå

1.   Medlemsstaterna ska samla in och bedöma resultaten av den provtagning och de analyser av Listeria monocytogenes, pH och vattenaktivitet som föreskrivs i artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i detta beslut.

Resultaten och bedömningen ska, tillsammans med alla relevanta data, ingå i en slutrapport om det samordnade övervakningsprogrammets genomförande, som ska översändas till kommissionen före den 31 maj 2012.

2.   Kommissionen ska senast den 30 november 2010 fastställa de format för datakatalog och de formulär för datainsamling som de behöriga myndigheterna ska använda för att upprätta den rapport som avses i punkt 1.

3.   Kommissionen ska vidarebefordra de slutrapporter som avses i punkt 1 till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som ska granska dem, utarbeta prediktionsmodeller för uppfyllande av livsmedelssäkerhetskriterierna för Listeria monocytogenes och för mikrobiell tillväxt under olika lagringsförhållanden och utfärda en sammanfattande rapport inom sex månader.

4.   All användning av medlemsstaternas uppgifter för andra syften än det samordnade övervakningsprogrammet ska på förhand godkännas av medlemsstaterna.

5.   Data och resultat ska göras tillgängliga för allmänheten i en form som säkerställer att de enskilda resultaten hålls konfidentiella.

Artikel 6

Villkor för beviljande av unionens ekonomiska bidrag

1.   Medlemsstaterna ska beviljas ett ekonomiskt bidrag från unionen på sammanlagt 1 555 300 euro från budgetpost 17 04 07 01 för kostnaderna för den insamling, bedömning och rapportering som anges i artikel 5.1 och som är kopplade till analyserna i artikel 4.2, upp till det högsta totalbelopp för medfinansiering som anges i bilaga III.

2.   Det ekonomiska bidrag från unionen som avses i punkt 1 ska utbetalas till medlemsstaterna, förutsatt att det samordnade övervakningsprogrammet genomförs i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i unionsrätten, inbegripet reglerna om konkurrens och offentlig upphandling och under förutsättning att följande villkor uppfylls:

En slutrapport om det samordnade övervakningsprogrammets genomförande ska lämnas till kommissionen före den 31 maj 2012, och den ska innehålla

i)

all den information som anges i del D i bilaga I,

ii)

redovisning av medlemsstaternas kostnader för analyserna; redovisningen ska innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga IV.

3.   Om den slutrapport som avses i punkt 2 lämnas in för sent ska unionens ekonomiska bidrag minskas med 25 % den 1 juli 2012, 50 % den 1 augusti 2012 och 100 % den 1 september 2012.

Artikel 7

Högsta ersättningsbelopp

De högsta ersättningsbeloppen från unionen för medlemsstaternas kostnader för den insamling, bedömning och rapportering som anges i artikel 5.1 får inte överstiga följande:

a)

Högst 60 euro per insamlat, bedömt och rapporterat prov för påvisande av Listeria monocytogenes.

b)

Högst 60 euro per insamlat, bedömt och rapporterat prov för räkning av Listeria monocytogenes.

c)

Högst 15 euro per insamlat, bedömt och rapporterat prov avseende pH-analys.

d)

Högst 20 euro per insamlat, bedömt och rapporterat prov för analys av vattenaktivitet (aw).

Artikel 8

Omräkningskurs för utgifter

Om en medlemsstats utgifter är i en annan valuta än euro ska den berörda medlemsstaten räkna om utgifterna till euro på grundval av den senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före första dagen i den månad då medlemsstaten lämnar in sin ansökan.

Artikel 9

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.

(3)  The EFSA Journal, nr 130, 2007.

(4)  The EFSA Journal, nr 223, 2009.

(5)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(6)  The EFSA Journal, nr 300, s. 1, 2009.

(7)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(11)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.


BILAGA I

(se artikel 4.4)

DEL A

URVALSPRINCIPER

1.   Produkter som ska omfattas av provtagningen

Följande kategorier av ätfärdiga livsmedel ska provtas i detaljhandelsledet:

1.1   Förpackad (ej fryst) varm- eller kallrökt eller gravad fisk

Produkterna i denna kategori ska vara vakuumförpackade eller förpackade i modifierad atmosfär.

Fisken kan vara skivad eller ej. Förpackningen kan innehålla en hel, en halv eller en del av en fisk. Fiskens skinn kan vara kvar eller borttaget.

1.2   Mjuka eller halvmjuka ostar, utom färskostar

Denna kategori ska omfatta ost framställd av rå, termiserad eller pastöriserad mjölk från alla djurarter. Osten kan vara lagrad ost, kittost, mögelost eller ost i saltlake.

Osten kan vara förpackad och även inslagen i bomullsväv, eller också kan den vara oförpackad i detaljhandelsledet men förpackas för konsumenten på försäljningsstället.

1.3   Förpackade värmebehandlade köttprodukter

1.3.1

Produkterna i denna kategori ska ha värmebehandlats och ska därefter ha hanterats och förpackats i vakuum eller i modifierad atmosfär.

1.3.2

Produkter i denna kategori omfattar både oskyddade köttprodukter och köttprodukter i ett genomsläppligt skinn vilka har skivats eller på annat sätt hanterats mellan värmebehandling och förpackning. Produkterna kan ha rökts efter värmebehandlingen.

Kategorin omfattar särskilt följande:

a)

Kalla, tillagade köttprodukter: köttprodukter som vanligtvis är tillagade av hela eller stora delar av anatomiska eller omformade strukturer (t.ex. tillagad skivad skinka och tillagad kycklingfilé).

b)

Korvar.

c)

Pastejer.

1.3.3

Denna kategori omfattar inte

a)

köttprodukter som torkats efter värmebehandling, exempelvis jerky-produkter,

b)

köttprodukter värmebehandlade i en ogenomsläpplig förpackning vilka inte hanteras därefter,

c)

fermenterade köttprodukter, inklusive fermenterade korvar.

2.   Urvalsstrategi

I det samordnade övervakningsprogrammet används ett proportionellt stratifierat urval, varvid proverna fördelas mellan medlemsstaterna i förhållande till deras befolkningsstorlek.

2.1   Provtagningsplan

2.1.1

Varje medlemsstat ska ha en provtagningsplan baserad på ett flerstegs klusterurval:

a)

Den första nivån utgörs av de större städer där prover ska tas.

b)

Den andra nivån utgörs av de försäljningsställen där prover ska tas.

c)

Den tredje nivån utgörs av de olika livsmedelsprodukterna inom de tre kategorier av ätfärdiga livsmedel som omfattas av provtagningen.

2.1.2

Provtagningsplanen ska upprättas av den behöriga myndigheten och ska ange

a)

de städer som ingår i det samordnade övervakningsprogrammet,

b)

de typer av försäljningsställen som omfattas och procentandel prover från varje kategori,

c)

provtagningens tidsmässiga fördelning över året.

2.1.3

Om relevanta marknadsuppgifter finns tillgängliga, ska provtagningsplanen dessutom ange

a)

de typer av produkter som ska provtas inom var och en av de tre kategorierna av ätfärdiga livsmedel,

b)

antalet prover som ska tas från varje typ av produkt som avses i led a.

2.1.4

Medlemsstaterna ska upprätta en provtagningsplan enligt reglerna nedan och på grundval av bästa tillgängliga marknadsuppgifter. Nationella branschorganisationer kan ofta tillhandahålla marknadsuppgifter eller ge råd om hur man kan få fram uppgifterna. I brist på marknadsuppgifter ska den bästa bedömningen av marknadsandelar användas på central nivå som underlag för provtagningsplanen. I brist på tillförlitliga marknadsuppgifter kan det bli nödvändigt för behöriga myndigheter att överlåta till provtagaren på fältet att göra urvalet av vilken typ av produkt som ska provtas inom en kategori.

2.2   Urval av de kategorier av försäljningsställen som ska ingå i provtagningen

De behöriga myndigheterna ska välja ut de försäljningsställen där prover ska tas. Typiska kategorier av försäljningsställen som ska ingå i provtagningen är stormarknader, livsmedelsbutiker, delikatessbutiker, torgmarknader, bondemarknader och lantmarknader.

Om den största kategorin av försäljningsställen (t.ex. stormarknader) försörjer minst 80 % av marknaden för en kategori av ätfärdiga livsmedel, behöver prover tas endast från dessa försäljningsställen. I annat fall ska den näst största kategorin av försäljningsställen läggas till fram till dess att 80 % av marknaden täcks.

Om provtagningen sker enligt en provtagningsplan, ska antalet prover som tas från varje kategori av ätfärdiga livsmedel från varje typ av försäljningsställe vara proportionellt mot marknadsandelen för den typen av försäljningsställe bland de typer av försäljningsställen som ingår i provtagningen.

2.3   Urval av de städer där prover ska tas

Provtagningen ska ske i större städer. Minst två större städer i varje medlemsstat ska ingå i provtagningen.

De städer där prover tas ska sammanlagt omfatta minst 30 % av medlemsstatens befolkning. Om de åtta största städerna i medlemsstaten ingår i provtagningen, får de dock omfatta mindre än 30 % av befolkningen.

2.4   Val av tidpunkt för provtagningen

Graden av kontaminering med Listeria monocytogenes i ätfärdiga livsmedel kan variera under året. För att säkerställa att det samordnade övervakningsprogrammet ger rättvisande resultat, delas det in i tolv perioder om en månad där lika många prover ska tas under varje period.

2.5   Urval av de ätfärdiga livsmedel som ska provtas inom de tre huvudkategorierna

De ätfärdiga livsmedel som ska provtas inom de tre kategorierna ska väljas ut på grundval av marknadsuppgifter och anges i provtagningsplanen.

De behöriga myndigheterna får besluta att instruera provtagarna att välja ut ostar för provtagning på grundval av en uppskattad marknadsandel, i enlighet med den nationella provtagningsplanen. De behöriga myndigheterna bör även ge vägledning om ungefärliga marknadsandelar för viktiga typer av livsmedel inom kategorierna för att urvalet ska bli så representativt som möjligt, exempelvis för ostar framställda av obehandlad/pastöriserad mjölk.

DEL B

INSAMLING OCH TRANSPORT AV PROVER

1.   Närmare uppgifter om provet och dess typ

Prover ska tas slumpmässigt från försäljningsdisken och ska väga minst 100 g var. Under ett besök på försäljningsstället kan mer än ett prov tas från var och en av de tre kategorierna av ätfärdiga livsmedel. Prover bör dock inte tas från mer än fem partier från samma kategori vid samma besök.

Endast produkter i intakta (förseglade) förpackningar, förpackade av tillverkaren, ska samlas in för provtagning. I fråga om ost och köttprodukter får dock även produkter som förpackas på försäljningsstället samlas in för provtagning.

De produkter som samlas in för provtagning ska ha en märkning som gör det möjligt att samla in uppgifter om produkterna. Följande uppgifter ska ingå i märkningen:

a)

Tillverkningsland.

b)

Partiets nummer.

c)

Sista förbrukningsdag.

d)

Anvisningar om förvaringstemperatur, om sådana finns.

e)

Andra uppgifter som normalt finns på märkningen av förpackade ätfärdiga livsmedel.

Om märkningen inte innehåller alla uppgifterna i a–d, ska provtagaren be ägaren eller föreståndaren för försäljningsstället att lämna de produkt- och märkningsuppgifter som saknas och/eller hänvisa till grossistförpackningen för dessa uppgifter.

Om märkningen på det ätfärdiga livsmedlet inte är tydlig eller på något sätt är skadad, ska produkten inte samlas in för provtagning. Två prover ska tas från varje parti rökt eller gravad fisk som provtas. Märkningsuppgifter som partinummer och sista försäljningsdag ska kontrolleras så att det säkerställs att båda proverna kommer från samma parti. Det ena provet ska analyseras samma dag som det kommer in till laboratoriet och det andra i slutet av hållbarhetstiden.

För mjuka och halvmjuka ostar och värmebehandlade köttprodukter tas endast ett prov från varje parti, och detta ska analyseras i slutet av hållbarhetstiden.

Proverna ska placeras i en separat provväska och omedelbart skickas till laboratoriet för analys.

Försiktighet ska iakttas i alla led för att säkerställa att den utrustning som används för provtagning, transport och lagring inte kontamineras med Listeria monocytogenes.

2.   Uppgifter om proverna

Alla relevanta tillgängliga uppgifter om provet ska registreras i ett provtagningsformulär som utformas av den behöriga myndigheten. Provtagningsformuläret ska hela tiden åtfölja provet. I fråga om prover från ost som förpackas på försäljningsstället kan det vara nödvändigt att be om erforderliga produkt- och märkningsuppgifter och/eller bli hänvisad till grossistförpackningen för dessa uppgifter.

När prover samlas in ska de förpackade provernas yttemperatur mätas och registreras i provtagningsformuläret.

Varje prov och dess provtagningsformulär ska märkas med ett unikt nummer som ska användas från provtagning till analys. Den behöriga myndigheten ska för detta ändamål använda ett system för unik numrering.

3.   Transport av prover

Proverna ska transporteras i kylda behållare och ska hållas vid + 2–8 °C och fria från extern kontaminering under transporten.

Alla prover från ätfärdiga livsmedel ska komma in till laboratoriet inom 24 timmar efter provtagningstillfället.

Transporttiden får dock i undantagsfall överstiga 24 timmar. Transporttiden får dock inte överstiga 48 timmar och får under inga omständigheter leda till att analyserna utförs efter sista försäljningsdag för den produkt som samlats in för provtagning.

DEL C

PROVBEREDNING OCH ANALYSMETODER

1.   Mottagande av prov

1.1   Allmänna regler

Vid mottagandet av proven ska laboratorierna kontrollera de uppgifter som provtagaren registrerat i provtagningsformuläret och fylla i tillämpliga delar av formuläret. Alla inkomna prover ska undersökas för att säkerställa att transportemballaget är intakt före lagring. Inkomna prover som håller högre temperatur än 8 °C ska kasseras såvida inte deras temperatur i detaljhandeln var högre än 8 °C.

Alla prover ska hållas i kyla till slutet av hållbarhetstiden; detta ska dock inte påverka tillämpningen av punkt 1.2.

Om proverna ska lagras till slutet av hållbarhetstiden ska de hållas i kyla enligt följande:

a)

Provet ska hållas vid den förvaringstemperatur som anges på förpackningens märkning. Om märkningen anger ett temperaturintervall, ska provet förvaras vid temperaturintervallets övre gräns.

b)

Om ingen särskild förvaringstemperatur anges på förpackningens märkning, ska provet hållas vid

i)

den högsta tillåtna kyltemperatur som anges i gällande lagstiftning eller riktlinjer i den medlemsstat där provet samlats in, med en tolerans på ± 2 °C,

ii)

+ 8 °C (± 2 °C) om lagstiftning eller riktlinjer om detta saknas.

Om produktens hållbarhetstid går ut under ett veckoslut eller på en nationell helgdag ska provet analyseras den sista arbetsdagen före hållbarhetstidens utgång.

1.2   Särskilda regler för rökt och gravad fisk

Ett av de båda proverna ska analyseras inom 24 timmar efter det att de inkommit till laboratoriet. Om provet inte analyseras omedelbart efter mottagandet, ska det hållas i kyla vid + 3 °C (± 2 °C) på laboratoriet före analys.

Det andra provet ska hållas i kyla till slutet av hållbarhetstiden.

2.   Provberedning och beredning av suspension

Korskontaminering mellan prover och från omgivningen ska undvikas i alla moment. Proverna ska kasseras när laboratorieanalyserna har inletts. Om analysen avbryts, exempelvis på grund av oacceptabla avvikelser i analysprocessen, ska nya prover samlas in.

Hela produkten, eller en representativ provmängd på 100–150 g, ska användas till den inledande spädningen. Proverna ska inkludera livsmedlets ytor i en omfattning som motsvarar vad som skulle förtärts (t.ex. 20 % skorpa/yta och 80 % innanmäte). Om en förpackad produkt är skivad, ska provet tas från mer än en skiva av produkten. Provmängden skärs i små bitar och placeras i en stomacherpåse med hjälp av ett sterilt instrument och med en aseptisk metod. Från denna blandning tas en provmängd på 10 g för räkning och en provmängd på 25 g tas för påvisande.

Till en volymdel prov (10 g) sätts 9 volymdelar (90 ml) spädningsmedel och sedan homogeniseras blandningen med en stomacher eller pulsifier i 1–2 minuter.

Som spädningsmedel för allmänt bruk används buffrat peptonvatten, enligt beskrivningen i EN ISO 11290-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for detection and enumeration of Listeria monocytogenes – Part 2: Colony-count technique.

För spädning av ost får en natriumcitratlösning användas i stället för buffrat peptonvatten, enligt beskrivningen i EN ISO 6887-5 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products.

Påvisande och räkning av Listeria monocytogenes ska ske enligt följande:

a)

För prover från rökt och gravad fisk ska två analysomgångar utföras:

i)

Omedelbart efter insamling av proverna i detaljhandelsledet, och

ii)

i slutet av hållbarhetstiden.

b)

För prover från mjuka och halvmjuka ostar och värmebehandlade köttprodukter ska analyserna göras endast i slutet av hållbarhetstiden.

2.1   Påvisande av Listeria monocytogenes

Påvisande av Listeria monocytogenes ska ske enligt den ändrade versionen av EN ISO 11290-1:1996 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes – Part 1: Detection method.

2.2   Räkning av Listeria monocytogenes

Räkning av Listeria monocytogenes ska ske enligt EN ISO 11290–2:1998 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes – Part 2: Enumeration method och dess ändring EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004 Modification of the enumeration medium.

Om provet befinns vara kontaminerat, antas det att majoriteten av produkter har en låg grad av kontaminering med Listeria monocytogenes. För att möjliggöra en uppskattning av låga antal i prover (mellan 10 och 100 cfu/g), analyseras dubbelprov bestående av 1 ml av den primära spädningen enligt EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004:

a)

utstryk på tre plattor med diametern 90 mm, eller

b)

utstryk på en platta med diametern 140 mm.

Eftersom graden av kontaminering med Listeria monocytogenes kan vara högre, ska utstryk av 0,1 ml av den primära spädningen göras på en platta för att möjliggöra räkning upp till 1,5 × 104 cfu/g. Detta görs som enkelprov enligt ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for microbiological examinations.

3.   PH och vattenaktivitet (aw) i rökt och gravad fisk

3.1   Bestämning av pH

Bestämning av pH ska ske enligt EN ISO 2917:1999 Meat and meat products – Measurement of pH – Reference method.

Analysen ska utföras på det prov som testas vid ankomsten till laboratoriet. Den icke-destruktiva metod som anges i ISO-metoden rekommenderas för mätning av pH i provet.

Resultatet ska avrundas till närmaste 0,05 pH-enhet.

3.2   Bestämning av vattenaktivitet (aw)

Bestämning av vattenaktivitet (aw) i provet ska utföras enligt EN ISO 21807:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Determination of water activity.

Analysen ska utföras på det prov som testas vid ankomsten till laboratoriet. Metoden ska fungera i intervallet 0,999–0,9000 och repeterbarhetsgränsen ska motsvara en standardavvikelse på 0,002.

Resultatet ska anges med minst två gällande siffror.

4.   Lagring av isolat

En bekräftad stam av Listeria monocytogenes per positivt prov ska lagras för eventuell typning. Om stammar av Listeria monocytogenes erhålls från både påvisande och räkning, ska endast isolaten från räkningen lagras.

Isolaten ska lagras av de nationella referenslaboratorierna med användning av lämpliga metoder för kultursamling så länge de säkerställer stammarnas livskraft i minst två år i väntan på typning.

DEL D

RAPPORTERING

1.   Allmänna bestämmelser

De uppgifter som medlemsstaterna ska rapportera, om de finns tillgängliga eller kan tas fram, kan delas in i två huvudkategorier:

a)

En översikt över det samordnade övervakningsprogrammet och dess resultat. Översikten ska utformas som en skriftlig redogörelse.

b)

Enskilda detaljuppgifter för varje prov som analyserats inom provtagningsplanen. Dessa uppgifter ska lämnas in som rådata med hjälp av den datakatalog och de formulär för datainsamling som avses i artikel 5.2.

2.   Information som ska ingå i översikten över det samordnade övervakningsprogrammet och dess resultat

a)

Medlemsstat

b)

Start- och slutdatum för provtagning och analys

c)

Antal insamlade och analyserade prover av ätfärdiga livsmedel från försäljningsställen:

i)

Mjuka och halvmjuka ostar.

ii)

Förpackad rökt och gravad fisk.

iii)

Förpackade värmebehandlade köttprodukter.

d)

Övergripande resultat:

Förekomst och andel av proverna som överskrider gränsen på 100 cfu/g av Listeria monocytogenes i mjuka och halvmjuka ostar, rökt och gravad fisk samt värmebehandlade köttprodukter som omfattas av det samordnade övervakningsprogrammet.

e)

Beskrivning av marknaderna för mjuka och halvmjuka ostar, rökt och gravad fisk samt värmebehandlade köttprodukter i medlemsstaten:

i)

Marknadens totala absoluta storlek (om tillgängligt).

ii)

Marknadsandel för olika typer av försäljningsställen, exempelvis stormarknader, livsmedelsbutiker, delikatessbutiker, torgmarknader m.fl. (om tillgängligt).

iii)

Marknadsandel för importerade produkter (inom EU och från tredjeländer) och inhemska produkter (om tillgängligt).

iv)

Marknadsandel för olika typer av produkter (om tillgängligt).

f)

Försäljningsställen som omfattas av provtagningen:

kategorier av försäljningsställen: t.ex. stormarknader, livsmedelsbutiker.

g)

Provtagningens geografiska fördelning – städer som ingår (procentandel av befolkningen som omfattas).

h)

Beskrivning av randomiseringsförfarande för provtagning i detaljhandeln:

månatlig randomisering.

i)

Anmärkningar om provtagningsprogrammets generella representativitet.

j)

Beredning av prov för pH-mätning.

k)

Analysmetod för bestämning av vattenaktivitet (aw).

3.   Information som ska ingå i de enskilda detaljuppgifterna för varje prov

a)

Typ av prov:

i)

Förpackade mjuka och halvmjuka ostar.

ii)

Förpackad rökt och gravad fisk.

iii)

Förpackade värmebehandlade köttprodukter.

b)

Undertyp av prov:

i)

Ost framställd av obehandlad/termiserad/pastöriserad mjölk.

ii)

Ost framställd av ko-/get-/får-/buffel-/blandmjölk.

iii)

Kittost, mögelost, ost i saltlake eller annan lagrad ost.

iv)

Skivade och oskivade produkter.

v)

Varm-/kallrökt eller gravad fisk.

vi)

Fiskart.

c)

Konserveringsmedel i rökt eller gravad fisk.

d)

Ostskorpa ingår i det analyserade provet (ja/nej, om ja, ange även proportion om denna uppgift finns tillgänglig).

e)

Provtagningsdatum.

f)

Den provtagna produktens sista förbrukningsdag.

g)

Tillverknings-/förpackningsdag (om tillgängligt).

h)

Provets yttemperatur på försäljningsstället.

i)

Lagringstemperatur på laboratoriet fram till slutet av hållbarhetstiden.

j)

Analys omedelbart efter provtagning (endast för rökt och gravad fisk)/i slutet av hållbarhetstiden.

k)

Dag då laboratorieanalysen inletts.

l)

Påvisande av Listeria monocytogenes:

kvalitativa resultat (frånvaro/förekomst i 25 g).

m)

Kvantifiering av Listeria monocytogenes:

kvantitativa resultat (cfu/g).

n)

pH (endast rökt och gravad fisk).

o)

Vattenaktivitet (aw) (endast rökt och gravad fisk).

p)

Stadens kod.

q)

Försäljningsställets kod.

r)

Typ av detaljhandel:

i)

Stormarknad.

ii)

Livsmedelsbutik/fristående handlare.

iii)

Delikatessbutik.

iv)

Torgmarknad/lantmarknad.

s)

Tillverkningsland:

fastställt genom hänvisning till identifieringsmärket på förpackningen eller handelsdokumentet.

t)

Förpackning:

i)

Förpackade i modifierad atmosfär.

ii)

Vakuumförpackade.

iii)

Förpackade i detaljhandelsledet (endast för ostar och köttprodukter).

u)

Provets organoleptiska kvalitet.


BILAGA II

Antal prov som ska tas per kategori av ätfärdiga livsmedel i medlemsstaterna

(enligt artikel 4.5)

Medlemsstat

Befolkning 1.1.2008

(uppgifter från Eurostat)

Harmoniserad stratifierad stickprovsstorlek

N

(miljoner)

%

Per livsmedelskategori och analysomgång (1)

Totalt antal prover

Belgien – BE

10,7

2,1

60

240

Bulgarien – BG

7,6

1,5

60

240

Tjeckien – CZ

10,4

2,1

60

240

Danmark – DK

5,576

1,1

60

240

Tyskland – DE

82,2

16,5

400

1 600

Estland – EE

1,3

0,3

30

120

Irland – IE

4,4

0,9

30

120

Grekland – EL

11,2

2,3

60

240

Spanien – ES

45,3

9,1

200

800

Frankrike – FR

63,8

12,8

400

1 600

Italien – IT

59,6

12,0

400

1 600

Cypern – CY

0,8

0,2

30

120

Lettland – LV

2,3

0,5

30

120

Litauen – LT

3,4

0,7

30

120

Luxemburg – LU

0,5

0,1

30

120

Ungern – HU

10,0

2,0

60

240

Malta – MT

0,4

0,1

30

120

Nederländerna – NL

16,4

3,3

60

240

Österrike – AT

8,3

1,7

60

240

Polen – PL

38,1

7,7

200

800

Portugal – PT

10,6

2,1

60

240

Rumänien – RO

21,5

4,3

60

240

Slovenien – SI

2,0

0,4

30

120

Slovakien – SK

5,4

1,1

60

240

Finland – FI

5,3

1,1

60

240

Sverige – SE

9,2

1,8

60

240

Förenade kungariket – UK

61,2

12,3

400

1 600

Totalt EU

497,5

100,0

3 020

12 080


(1)  För rökt och gravad fisk: två stickprover från varje parti. Det ena provet ska analyseras samma dag som det kommer in till laboratoriet och det andra i slutet av hållbarhetstiden (se punkt 1.2 i del C i bilaga I).


BILAGA III

Högsta ekonomiska bidrag från unionen till medlemsstaterna

(i euro)

Medlemsstat

Högsta totalbelopp för medfinansiering av

Påvisande av Listeria monocytogenes

Räkning av Listeria monocytogenes

pH

Vattenaktivitet

Totalt

Belgien – BE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Bulgarien – BG

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Tjeckien – CZ

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Danmark – DK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Tyskland – DE

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Estland – EE

7 200

7 200

450

600

15 450

Irland – IE

7 200

7 200

450

600

15 450

Grekland – EL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Spanien – ES

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Frankrike – FR

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Italien – IT

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Cypern – CY

7 200

7 200

450

600

15 450

Lettland – LV

7 200

7 200

450

600

15 450

Litauen – LT

7 200

7 200

450

600

15 450

Luxemburg – LU

7 200

7 200

450

600

15 450

Ungern – HU

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Malta – MT

7 200

7 200

450

600

15 450

Nederländerna – NL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Österrike – AT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Polen – PL

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Portugal – PT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Rumänien – RO

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Slovenien – SI

7 200

7 200

450

600

15 450

Slovakien – SK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Finland – FI

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Sverige – SE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Förenade kungariket – UK

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Totalt EU

724 800

724 800

45 300

60 400

1 555 300


BILAGA IV

Styrkt ekonomisk redovisning av genomförandet av ett samordnat övervakningsprogram för Listeria monocytogenes i utvalda kategorier av ätfärdiga livsmedel

Redovisningsperiod: … till …

Redovisning av kostnader som uppkommit under det samordnade övervakningsprogrammet och som berättigar till ekonomiskt bidrag från unionen

Nummer för kommissionens beslut att bevilja ett ekonomiskt bidrag från unionen: …

Kostnader för

Antal tester

Totala kostnader under redovisningsperioden (nationell valuta)

Totala kostnader som berättigar till ekonomiskt bidrag från unionen

påvisande av Listeria monocytogenes

 

 

 

räkning av Listeria monocytogenes

 

 

 

bestämning av pH

 

 

 

vattenaktivitet (aw)

 

 

 

Bidragsmottagarens försäkran

Jag intygar att

ovanstående kostnader utgör faktiska kostnader som uppkommit i samband med de arbetsuppgifter som föreskrivs i kommissionens beslut 2010/678/EU och att de var väsentliga för det korrekta utförandet av dessa arbetsuppgifter,

alla handlingar som styrker kostnaderna finns tillgängliga för revisionsändamål,

inget annat bidrag från unionen begärdes för detta samordnade övervakningsprogram,

detta bidrag inte har gett upphov till en vinst för medlemsstaten i enlighet med artikel 109.2 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002).

Datum: …

Ekonomiansvarig: …

Underskrift: …


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/55


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 november 2010

om ändring av beslut 95/467/EG om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter

[delgivet med nr K(2010) 7542]

(Text av betydelse för EES)

(2010/679/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), särskilt artikel 13.4 a,

efter att ha hört ständiga byggkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 oktober 1995 antog kommissionen beslut 95/467/EG om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter (2).

(2)

För att anpassa systemen för bestyrkande av överensstämmelse för produktgruppen ”SKORSTENAR, RÖKGÅNGAR OCH SPECIALPRODUKTER INOM OMRÅDET” till den tekniska utvecklingen bör bilaga 3 till det beslutet ändras.

(3)

Beslut 95/467/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 3 till beslut 95/467/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2010.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  EGT L 268, 10.11.1995, s. 29.


BILAGA

I bilaga 3 till beslut 95/467/EG ska följande post läggas till i tabellen angående produktgruppen ”SKORSTENAR, RÖKGÅNGAR OCH SPECIALPRODUKTER INOM OMRÅDET”:

Produkt(er)

Avsedd användning

Nivå(er) eller klass(er)

(reaktion på eldutveckling)

System för bestyrkande av överensstämmelse

”förtillverkade skorstenar (etagehöga), skorstensfoder (element eller block), skorstenar med mångdubbla väggar (element eller block), block till skorstenar med enkel vägg, fristående eller inbyggda skorstenar i byggsats, skorstenshuvar

för användningsområden som omfattas av bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan

(A1, A2, B, C) (1)

1

(A1, A2, B, C) (2), D, E

3

(A1–E) (3), F

4

System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG, utan revisionsprovning av stickprov.

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, andra alternativet.

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet.


(1)  Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).

(2)  Produkter/material som inte omfattas av fotnot *.

(3)  Produkter/material som inte behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klass A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG. EGT L 267, 19.10.1996, s. 23).”


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/57


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2010

om befrielse för Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrike, Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket från kravet på att på vissa arter tillämpa rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, skogsodlingsmaterial, betutsäde, utsäde av köksväxter respektive utsäde av olje- och spånadsväxter

[delgivet med nr K(2010) 7578]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2010/680/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (1), särskilt artikel 23a,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (2), särskilt artikel 23a,

med beaktande av rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (3), särskilt artikel 18a,

med beaktande av rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (4), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (5), särskilt artikel 30a,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (6), särskilt artikel 49,

med beaktande av rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (7), särskilt artikel 28, och

av följande skäl:

(1)

I direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG anges vissa bestämmelser för saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, vegetativt förökningsmaterial av vinstockar, skogsodlingsmaterial, betutsäde, utsäde av köksväxter respektive utsäde av olje- och spånadsväxter. Enligt de direktiven får också medlemsstaterna under vissa förhållanden helt eller delvis befrias från kravet på att tillämpa de direktiven på vissa arter eller material.

(2)

Utsäde från de arter som anges i delarna I, II, V, VI och VII i bilagan till detta beslut reproduceras eller saluförs normalt inte i vissa medlemsstater. Dessutom har vinodling och saluföring av förökningsmaterial enligt del III i den bilagan minimal ekonomisk betydelse i vissa medlemsstater. De trädarter som anges i del IV i den bilagan är inte heller viktiga för skogsbruket i vissa medlemsstater.

(3)

På grundval av de ansökningar som sedan 1969 gjorts av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Förenade kungariket antog kommissionen besluten 69/270/EEG (8), 69/271/EEG (9), 69/272/EEG (10), 70/47/EEG (11), 70/48/EEG (12), 70/49/EEG (13), 70/93/EEG (14), 70/94/EEG (15), 70/481/EEG (16), 72/270/EEG (17), 72/271/EEG (18), 73/122/EEG (19), 73/123/EEG (20), 73/188/EEG (21), 74/5/EEG (22), 74/358/EEG (23), 74/360/EEG (24), 74/361/EEG (25), 74/362/EEG (26), 74/491/EEG (27), 74/532/EEG (28), 75/287/EEG (29), 75/752/EEG (30), 79/355/EEG (31), 86/153/EEG (32), 89/101/EEG (33), 90/209/EEG (34), 2005/325/EG (35), 2005/871/EG (36), 2005/886/EG (37), 2005/931/EG (38), 2008/462/EG (39), 2009/786/EG (40), 2010/198/EU (41) och 2010/377/EU (42) om befrielse för dessa medlemsstater, helt eller delvis, från kravet på att tillämpa bestämmelserna i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG på de arter och material som berörs.

(4)

Som ett led i en undersökning som kommissionen första halvåret 2010 gjorde bland de berörda medlemsstaterna har kommissionen bett dessa medlemsstater att bekräfta i vilken utsträckning de anser det lämpligt att fortsätta tillämpa besluten som nämns i skäl 3 och att kontrollera om de tillämpliga villkoren fortfarande uppfylls. På grundval av denna kontroll lämnade vissa medlemsstater in uppdaterade ansökningar till kommissionen, medan Belgien, Grekland och Luxemburg bad att de beslut som rörde dem skulle återkallas. Därför bör man uppdatera och, i de fall så begärts, återkalla beviljade befrielser. Av öppenhets- och förenklingsskäl bör dessutom alla beslut som nämns i skäl 3 upphävas och ersättas av en enda rättsakt.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De medlemsstater som anges i del I i bilagan till detta beslut befrias från kravet på att tillämpa direktiv 66/401/EEG, med undantag för artikel 14.1, på de arter som förtecknas i tabellens första kolumn och markeras med ”X” i kolumnen för respektive medlemsstat.

2.   De medlemsstater som anges i del II i bilagan till detta beslut befrias från kravet på att tillämpa direktiv 66/402/EEG, med undantag för artikel 14.1, på de arter som förtecknas i tabellens första kolumn och markeras med ”X” i kolumnen för respektive medlemsstat.

För Lettland gäller befrielsen från detta krav även med undantag för artikel 19.1 i det direktivet när det gäller Zea mays.

3.   De medlemsstater som anges i del III i bilagan till detta beslut befrias från kravet på att tillämpa direktiv 68/193/EEG, med undantag för artiklarna 12 och 12a, på de släkten som förtecknas i tabellens första kolumn.

4.   De medlemsstater som anges i del IV i bilagan till detta beslut befrias från kravet på att tillämpa direktiv 1999/105/EG, med undantag för artikel 17.1, på de arter som förtecknas i tabellens första kolumn och markeras med ”X” i kolumnen för respektive medlemsstat.

5.   De medlemsstater som anges i del V i bilagan till detta beslut befrias från kravet på att tillämpa direktiv 2002/54/EG, med undantag för artikel 20, på de arter som förtecknas i tabellens första kolumn och markeras med ”X” i kolumnen för respektive medlemsstat.

6.   De medlemsstater som anges i del VI i bilagan till detta beslut befrias från kravet på att tillämpa direktiv 2002/55/EG, med undantag för artiklarna 16.1 och 34.1, på de arter som förtecknas i tabellens första kolumn och markeras med ”X” i kolumnen för respektive medlemsstat.

7.   De medlemsstater som anges i del VII i bilagan till detta beslut befrias från kravet på att tillämpa direktiv 2002/57/EG, med undantag för artikel 17, på de arter som förtecknas i tabellens första kolumn och markeras med ”X” i kolumnen för respektive medlemsstat.

För Malta gäller befrielsen från detta krav även med undantag för artikel 9.1 i det direktivet när det gäller solros.

Artikel 2

Besluten 69/270/EEG, 69/271/EEG, 69/272/EEG, 70/47/EEG, 70/48/EEG, 70/49/EEG, 70/93/EEG, 70/94/EEG, 70/481/EEG, 72/270/EEG, 72/271/EEG, 73/122/EEG, 73/123/EEG, 73/188/EEG, 74/5/EEG, 74/358/EEG, 74/360/EEG, 74/361/EEG, 74/362/EEG, 74/491/EEG, 74/532/EEG, 75/287/EEG, 75/752/EEG, 79/355/EEG, 86/153/EEG, 89/101/EEG, 90/209/EEG, 2005/325/EG, 2005/871/EG, 2005/886/EG, 2005/931/EG, 2008/462/EG, 2009/786/EG, 2010/198/EU och 2010/377/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Polen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  EGT L 93, 17.4.1968, s. 15.

(4)  EGT L 11, 15.1.2000, s. 17.

(5)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 12.

(6)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(7)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.

(8)  EGT L 220, 1.9.1969, s. 8.

(9)  EGT L 220, 1.9.1969, s. 9.

(10)  EGT L 220, 1.9.1969, s. 10.

(11)  EGT L 13, 19.1.1970, s. 26.

(12)  EGT L 13, 19.1.1970, s. 27.

(13)  EGT L 13, 19.1.1970, s. 28.

(14)  EGT L 25, 2.2.1970, s. 16.

(15)  EGT L 25, 2.2.1970, s. 17.

(16)  EGT L 237, 28.10.1970, s. 29.

(17)  EGT L 166, 24.7.1972, s. 26.

(18)  EGT L 166, 24.7.1972, s. 27.

(19)  EGT L 145, 2.6.1973, s. 41.

(20)  EGT L 145, 2.6.1973, s. 43.

(21)  EGT L 194, 16.7.1973, s. 16.

(22)  EGT L 12, 15.1.1974, s. 13.

(23)  EGT L 196, 19.7.1974, s. 15.

(24)  EGT L 196, 19.7.1974, s. 18.

(25)  EGT L 196, 19.7.1974, s. 19.

(26)  EGT L 196, 19.7.1974, s. 20.

(27)  EGT L 267, 3.10.1974, s. 18.

(28)  EGT L 299, 7.11.1974, s. 14.

(29)  EGT L 122, 14.5.1975, s. 15.

(30)  EGT L 319, 10.12.1975, s. 12.

(31)  EGT L 84, 4.4.1979, s. 23.

(32)  EGT L 115, 3.5.1986, s. 26.

(33)  EGT L 38, 10.2.1989, s. 37.

(34)  EGT L 108, 28.4.1990, s. 104.

(35)  EUT L 109, 29.4.2005, s. 1.

(36)  EUT L 320, 8.12.2005, s. 50.

(37)  EUT L 326, 13.12.2005, s. 39.

(38)  EUT L 340, 23.12.2005, s. 67.

(39)  EUT L 160, 19.6.2008, s. 33.

(40)  EUT L 281, 28.10.2009, s. 5.

(41)  EUT L 87, 7.4.2010, s. 34.

(42)  EUT L 173, 8.7.2010, s. 73.


BILAGA

Förklaring

Förkortningar:

BG

:

Republiken Bulgarien

CZ

:

Republiken Tjeckien

DK

:

Konungariket Danmark

DE

:

Förbundsrepubliken Tyskland

EE

:

Republiken Estland

IE

:

Irland

ES

:

Konungariket Spanien

FR

:

Republiken Frankrike

CY

:

Republiken Cypern

LV

:

Republiken Lettland

LT

:

Republiken Litauen

MT

:

Republiken Malta

NL

:

Konungariket Nederländerna

PL

:

Republiken Polen

SI

:

Republiken Slovenien

SK

:

Republiken Slovakien

FI

:

Republiken Finland

SE

:

Konungariket Sverige

UK

:

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Varje medlemsstat som befriats markeras med ett X i sin kolumn, i enlighet med artikel 1.

Del I –   Direktiv 66/401/EEG

 

BG

CZ

DK

DE

IE

ES

LV

LT

MT

PL

SK

UK

Agrostis canina

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Bromus catharticus

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

Cynodon dactylon

 

X

 

X

 

 

X

X

 

X

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Phalaris aquatica

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

Phleum nodosum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Poa annua

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

Poa nemoralis

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Poa trivialis

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trisetum flavescens

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

Galega orientalis

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Hedysarum coronarium

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus albus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Medicago lupulina

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

Trifolium repens

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

Vicia pannonica

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

 

Vicia villosa

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica oleracea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Raphanus sativus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 


Del II –   Direktiv 66/402/EEG

 

CZ

DK

DE

EE

IE

FR

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Avena strigosa

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Oryza sativa

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Sorghum bicolor

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

Sorghum bicolor x

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

X

Triticum spelta

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Zea mays

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


Del III –   Direktiv 68/193/EEG

 

DK

EE

IE

LV

LT

NL

PL

FI

SE

UK

Vitis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Del IV –   Direktiv 1999/105/EG

 

DK

EE

LT

MT

SI

Abies alba

 

X

X

X

 

Abies cephalonica

X

X

X

X

 

Abies grandis

 

X

X

X

 

Abies pinsapo

X

X

X

X

X

Acer platanoides

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

X

 

Castanea sativa

X

X

X

 

 

Cedrus atlantica

X

X

X

X

X

Cedrus libani

X

X

X

X

X

Fagus sylvatica

 

X

 

X

 

Fraxinus angustifolia

X

X

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

X

 

Larix sibirica

X

 

X

X

X

Picea abies

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

X

X

X

Pinus brutia

X

X

X

 

X

Pinus canariensis

X

X

X

 

X

Pinus cembra

X

X

X

X

 

Pinus contorta

 

 

X

X

X

Pinus halepensis

X

X

X

 

 

Pinus leucodermis

X

X

X

X

X

Pinus nigra

 

X

X

 

 

Pinus pinaster

X

X

X

 

 

Pinus pinea

X

X

X

 

 

Pinus radiata

X

X

X

 

X

Prunus avium

 

X

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

X

 

 

Quercus cerris

X

X

X

 

 

Quercus ilex

X

X

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

X

 

Quercus pubescens

X

X

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

X

 

Quercus suber

X

X

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

X

 


Del V –   Direktiv 2002/54/EG

 

CY

MT

Beta vulgaris

X

X


Del VI –   Direktiv 2002/55/EG

 

IE

UK

Allium cepa-aggregatum group

 

X

Allium fistulosum

 

X

Allium sativum

 

X

Allium schoenoprasum

 

X

Anthriscus cerefolium

X

X

Asparagus officinalis

X

 

Beta vulgaris

X

 

Capsicum annuum

 

X

Cichorium intybus

 

X

Citrullus lanatus

X

X

Cucurbita maxima

X

 

Cynara cardunculus

X

X

Foeniculum vulgare

 

X

Rheum rhabarbarum

 

X

Scorzonera hispanica

X

X

Solanum melongena

 

X

Valerianella locusta

X

X


Del VII –   Direktiv 2002/57/EG

 

CZ

DK

DE

EE

IE

FR

CY

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Arachis hypogaea

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica juncea

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica nigra

 

 

 

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

Cannabis sativa

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

X

Gossypium spp.

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Papaver somniferum

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

Sinapis alba

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Glycine max

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 


10.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/65


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2010

om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering för perioden 2011–2013 om genomförandet av rådets direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

[delgivet med nr K(2010) 7591]

(2010/681/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (1), särskilt artikel 11.1,

med beaktande av rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.1 i direktiv 1999/13/EG ska medlemsstaterna utarbeta rapporter om genomförandet av direktivet på grundval av frågeformulär eller mallar som utformats av kommissionen i enlighet med artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

(2)

Medlemsstaterna har utarbetat rapporter om genomförandet av det direktivet för perioden 1 januari 2003–31 december 2004 i enlighet med kommissionens beslut 2002/529/EG av den 27 juni 2002 om ett frågeformulär som utgångspunkt för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (3).

(3)

Medlemsstaterna har utarbetat rapporter om genomförandet av direktivet för perioden 1 januari 2005–31 december 2007 i enlighet med kommissionens beslut 2006/534/EG av den 20 juli 2006 om ett frågeformulär som utgångspunkt för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av direktiv 1999/13/EG under perioden 2005–2007 (4).

(4)

Medlemsstaterna ska senast den 30 september 2011 rapportera om genomförandet av direktivet för perioden 1 januari 2008–31 december 2010 i enlighet med kommissionens beslut 2007/531/EG av den 26 juli 2007 om ett frågeformulär för medlemsstaternas rapportering för perioden 2008–2010 om genomförandet av rådets direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (5).

(5)

Den fjärde rapporten bör omfatta perioden 1 januari 2011–31 december 2013.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska använda frågeformuläret i bilagan till detta beslut för att utarbeta den rapport för perioden 1 januari 2011–31 december 2013 som ska överlämnas till kommissionen enligt artikel 11.1 i direktiv 1999/13/EG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2010.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 85, 29.3.1999, s. 1.

(2)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 48.

(3)  EGT L 172, 2.7.2002, s. 57.

(4)  EUT L 213, 3.8.2006, s. 4.

(5)  EUT L 195, 27.7.2007, s. 47.


BILAGA

Frågeformulär angående genomförandet av direktiv 1999/13/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar under perioden 2011–2013

1.   Allmän beskrivning

Ange vilka relevanta ändringar som gjorts i nationell lagstiftning under rapporteringsperioden på det område som omfattas av direktiv 1999/13/EG.

2.   Anläggningar som omfattas av direktivet

2.1

Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II.A.1 och verksamhetskategorierna i bilaga II.A.2 hur många av de anläggningar som omfattas av direktiv 1999/13/EG som den 31 december 2013 ingår i nedanstående kategorier:

Det totala antalet anläggningar.

Det totala antalet anläggningar som också omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG (IPPC-direktivet).

Det totala antalet anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd enligt direktiv 1999/13/EG.

Det totala antalet anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd genom användning av minskningsplanen.

Det totala antalet anläggningar som har medgivits undantag enligt artikel 5.3 a i direktiv 1999/13/EG. Lämna in en förteckning över de berörda anläggningarna och motivera undantaget för var och en av dem.

Det totala antalet anläggningar som har medgivits undantag enligt artikel 5.3 b i direktiv 1999/13/EG. Lämna in en förteckning över de berörda anläggningarna och motivera undantaget för var och en av dem.

2.2

Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II.A.1 och verksamhetskategorierna i bilaga II.A.2 hur många av de anläggningar som omfattas av direktiv 1999/13/EG som ingår i nedanstående kategorier:

Det totala antalet anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd enligt direktiv 1999/13/EG under rapporteringsperioden.

Det totala antalet väsentligt ändrade anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd enligt direktiv 1999/13/EG under rapporteringsperioden.

2.3

Rapportera hur förteckningen över anläggningar som är registrerade eller har erhållit tillstånd samt resultaten av utsläppsövervakningen görs tillgängliga för allmänheten enligt artikel 12.1 och 12.2 i direktiv 1999/13/EG. Ange webbadressen om informationen offentliggörs på Internet. I annat fall, ange varifrån informationen kan begäras.

3.   Ersättningsämnen

Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II.A.1 och verksamhetskategorierna i bilaga II.A.2 vilka av följande ämnen eller blandningar som fortfarande används den 31 december 2013 och i vilka (uppskattade) mängder (ton/år): Ämnen eller blandningar som, på grund av att de innehåller flyktiga organiska föreningar, klassificerade som carcinogener, mutagener eller toxiska för reproduktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, som har tilldelats eller måste vara försedda med faroangivelserna H340, H350, H350i, H360D eller H360F eller riskfraserna R45, R46, R49, R60 eller R61.

Där sådan information är tillgänglig ska ämnena anges med IUPAC-namn och CAS-nummer och blandningarna med ett handelsnamn samt vilka ämnen de innehåller.

Ange även vilka ämnen som används som ersättning för ämnena och blandningarna ovan (frivilligt).

4.   Övervakning

Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II.A.1 och verksamhetskategorierna i bilaga II.A.2 antalet anläggningar för år 2012 som kontinuerligt övervakas för att säkerställa efterlevnad enligt artikel 8.2 i direktiv 1999/13/EG.

5.   Efterlevnad av bestämmelserna

Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II.A.1 och verksamhetskategorierna i bilaga II.A.2 följande uppgifter för 2012:

Hur många verksamhetsutövare som inte har uppfyllt kraven i direktiv 1999/13/EG

a)

eftersom de uppgifter som avses i artikel 8.1 i direktiv 1999/13/EG antingen inte rapporterades eller var otillräckliga för att de behöriga myndigheterna skulle kunna kontrollera att kraven efterlevs,

b)

på grund av att andra krav i direktiv 1999/13/EG inte efterlevs, i synnerhet bestämmelserna i artiklarna 3.2, 4.2, 5, 8.2 och 8.3.

Antal verksamhetsutövare för vilka den behöriga myndigheten har stoppat eller dragit tillbaka tillståndet eftersom villkoren i artikel 10 b i direktiv 1999/13/EG inte uppfylls.

6.   Utsläpp

Ange för var och en av de 20 verksamhetskategorier som anges i bilaga II.A.1 och verksamhetskategorierna i bilaga II.A.2 hur många ton flyktiga organiska föreningar som släpps ut 2012. Ange om den rapporterade uppgiften grundas på uppmätta, beräknade och/eller uppskattade uppgifter.

7.   Om möjligt, ange

det totala antalet anställda (nationella, regionala och lokala myndigheter) som medverkar i genomförandet och efterlevnaden av direktiv 1999/13/EG (frivilligt),

den totala kostnaden för detta (euro/år) för dessa myndigheter (frivilligt).

8.   Övriga kommentarer