ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.287.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 287

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
4 november 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/648/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 maj 2010 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

1

Avtal om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

3

 

 

2010/649/EU

 

*

Rådets beslut av den 7 oktober 2010 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

50

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

52

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/650/EU

 

*

Beslut nr 2/2010 av AVS–EU-ministerrådet av den 21 juni 2010 om de övergångsåtgärder som ska tillämpas från och med dagen för undertecknandet fram till dagen för ikraftträdande av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

68

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

4.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/1


RÅDETS BESLUT

av den 14 maj 2010

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

(2010/648/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 februari 2009 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet i syfte att för andra gången ändra partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) (nedan kallat Cotonouavtalet).

(2)

Förhandlingarna slutfördes den 19 mars 2010 genom parafering, vid ett extra möte i AVS-EU-ministerrådet, av de texter som ligger till grund för avtalet om ändring för andra gången av Cotonouavtalet (nedan kallat avtalet).

(3)

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Avtalet bör undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (nedan kallat avtalet), tillsammans med de gemensamma förklaringarna och unionens förklaring, som åtföljer slutakten, godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texterna till avtalet och slutakten åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås och att göra följande förklaring, som åtföljer slutakten till avtalet:

”I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla Europeiska gemenskapens rättigheter och fullgör alla dess skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i avtalstexten i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.

Europeiska unionen kommer att föreslå AVS-staterna en skriftväxling i syfte att få avtalet i överensstämmelse med de institutionella ändringarna som skett i Europeiska unionen till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.”

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 14 maj 2010.

På rådets vägnar

D. LÓPEZ GARRIDO

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.


AVTAL

om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

RUMÄNIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna,

och

EUROPEISKA UNIONEN (nedan kallad unionen eller EU),

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

UNIONEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FIJIÖARNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

KOOPERATIVA REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DEN OBEROENDE STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN ÖSTTIMORS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

vilkas stater nedan kallas AVS-staterna,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, å ena sidan, och Georgetown-avtalet om inrättandet av Afrikas, Västindiens och Stillahavsområdets staters grupp (AVS-staterna), å andra sidan,

SOM BEAKTAR partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och först ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 (nedan kallat Cotonouavtalet),

SOM BEAKTAR att det i artikel 95.1 i Cotonouavtalet slås fast att avtalets giltighetstid ska vara tjugo år, med början den 1 mars 2000,

SOM BEAKTAR att avtalet om ändring för första gången av Cotonouavtalet undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 och trädde i kraft den 1 juli 2008,

FÖR HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

FÖR REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖR FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

FÖR IRLANDS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

FÖR HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

FÖR REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

FÖR HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

FÖR REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

FÖR MALTAS PRESIDENT,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

FÖR REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

FÖR RUMÄNIENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

FÖR EUROPEISKA UNIONEN,

FÖR REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

FÖR SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

FÖR BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

FÖR REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

FÖR BURKINA FASOS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

FÖR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

FÖR UNIONEN KOMORERNAS PRESIDENT,

FÖR DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

FÖR COOKÖARNAS REGERING,

FÖR REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

FÖR SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

FÖR DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

FÖR STATEN ERITREAS PRESIDENT,

FÖR DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN FIJIÖARNAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

FÖR REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

FÖR REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

FÖR KOOPERATIVA REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

FÖR JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

FÖR REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

FÖR HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

FÖR REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

FÖR ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

FÖR MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

FÖR REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

FÖR REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖR FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN NIUES REGERING,

FÖR REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DEN OBEROENDE STATEN PAPUA NYA GUINEA,

FÖR REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

FÖR SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

FÖR DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

FÖR REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

FÖR HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖR FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

FÖR DEMOKRATISKA REPUBLIKEN ÖSTTIMORS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

FÖR HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV TONGA,

FÖR REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

FÖR HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

FÖR REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

FÖR REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

FÖR REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Enda artikel

I enlighet med förfarandet i dess artikel 95 ska Cotonouavtalet ändras på följande sätt:

A.   INGRESSEN

1.

Elfte skälet som inleds med orden ”SOM ERINRAR om Librevilleförklaringen och Santo Domingoförklaringen” ska ersättas med följande:

”SOM ERINRAR om förklaringarna från de på varandra följande toppmötena mellan AVS-staternas stats- och regeringschefer,”

2.

Tolfte skälet som inleds med orden ”SOM ANSER att millennieutvecklingsmålen” ska ersättas med följande:

”SOM ANSER att millennieutvecklingsmålen inom ramen för den millenniedeklaration som antogs av Förenta nationernas generalförsamling 2000, särskilt målet om utrotning av extrem fattigdom och hunger, och de mål och principer för utveckling som antagits vid Förenta nationernas konferenser ger en klar och tydlig vision av vad som bör eftersträvas och att dessa mål och principer måste ligga till grund för samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen inom ramen för detta avtal; det erkänns vidare att EU och AVS-staterna måste göra en gemensam ansträngning för att påskynda framstegen mot att uppfylla millennieutvecklingsmålen,”

3.

Efter tolfte skälet, som inleds med orden ”SOM ANSER att millennieutvecklingsmålen”, ska följande skäl läggas till:

”SOM ANSLUTER SIG TILL agendan för biståndseffektivitet, vilken inleddes i Rom, fortsatte i Paris och ytterligare utvecklades i handlingsplanen från Accra,”

4.

Det trettonde skälet, som inleds med orden ”SOM SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMAR de utfästelser”, ska ersättas med följande:

”SOM SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMAR de utfästelser som gjorts och de mål som överenskommits vid viktiga FN-konferenser och andra internationella konferenser av betydelse och som erkänner behovet av ytterligare insatser för att de mål som formulerades vid dessa sammankomster ska kunna förverkligas och för att de handlingsprogram som där fastställdes ska kunna genomföras,”

5.

Efter det trettonde skälet, som inleds med orden ”SOM SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMAR de utfästelser”, ska följande skäl införas:

”SOM ÄR MEDVETNA om den globala miljöutmaning som klimatförändringen ger upphov till och som är djupt oroade över att de mest sårbara befolkningsgrupperna bor i utvecklingsländer, särskilt minst utvecklade länder och små AVS-östater, där klimatrelaterade fenomen som stigning av havsnivån, kusterosion, översvämningar, torka och ökenspridning utgör ett hot mot försörjningsmöjligheterna och en hållbar utveckling,”

B.   TEXTEN I ARTIKLARNA I COTONOUAVTALET

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Dessa mål och parternas internationella åtaganden, vilket även inbegriper millennieutvecklingsmålen, ska genomsyra alla utvecklingsstrategier och åtgärdas genom en integrerad strategi i vilken utvecklingens såväl politiska och ekonomiska som sociala, kulturella och miljömässiga aspekter beaktas. Partnerskapet ska utgöra en samlad ram för understödjande av de enskilda AVS-staternas utvecklingsstrategier.”

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Hållbar ekonomisk tillväxt, utveckling av den privata sektorn, ökad sysselsättning och förbättrat tillträde till produktionsmedlen ska ingå som delar av denna ram. Respekten för individens rättigheter ska understödjas, liksom tillgodoseendet av grundläggande behov, främjandet av social utveckling och förutsättningarna för en rättvis fördelning av tillväxtens resultat. Regionala och subregionala integrationsprocesser som främjar AVS-staternas integration i världsekonomin när det gäller handel och privata investeringar ska uppmuntras och stödjas. Kapacitetsuppbyggnad hos aktörerna i utvecklingen samt förbättringar av den institutionella ram som krävs för social sammanhållning, ett fungerande demokratiskt samhälle och en fungerande marknadsekonomi samt för framväxten av ett aktivt och organiserat civilt samhälle ska vara integrerade delar av strategin. Kvinnors situation och jämställdhetsfrågor ska systematiskt beaktas inom alla områden, politiska såväl som ekonomiska och sociala. Principen om en hållbar förvaltning av naturresurser och miljö, vilken även inbegriper klimatförändringen, ska tillämpas och integreras på alla nivåer av partnerskapet.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Grundläggande principer

Samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen, som vilar på rättsligt bindande regler och på förekomsten av gemensamma institutioner, ska vägledas av den internationellt överenskomna agendan för biståndseffektivitet som omfattar ägarskap, mottagaranpassning, givarsamordning, resultatorienterad biståndsförvaltning och ömsesidig ansvarighet, samt bedrivas enligt följande grundläggande principer:

Likställdhet mellan partnerna och ökat ägarskap för utvecklingsstrategierna: AVS-staterna ska för förverkligandet av målen för partnerskapet i full suveränitet och med beaktande av de grundsatser och grundelement som anges i artikel 9 fastställa utvecklingsstrategierna för sina ekonomier och samhällen; de berörda länderna och befolkningarna ska genom partnerskapet uppmuntras till ökat ägarskap av utvecklingsstrategierna. EU:s utvecklingspartner ska anpassa sina program till dessa strategier.

Deltagande: För att få övriga samhällssektorer, bland annat den privata sektorn och det civila samhällets organisationer, att öka sitt deltagande i det politiska, ekonomiska och sociala skeendet ska partnerskapet, förutom för den centrala regeringen såsom huvudpartner, även stå öppet för AVS-staternas parlament och lokala myndigheter i AVS-staterna och andra kategorier av aktörer.

Dialog samt fullgörandet av ömsesidiga skyldigheter och ansvarighet ska spela en central roll: De skyldigheter som parterna ikläder sig inom ramen för sin dialog ska vara grundläggande för deras partnerskap och samarbetsförbindelser; parterna ska i nära samarbete utforma och genomföra de nödvändiga anpassnings- och samordningsprocesserna, varvid AVS-staterna ska garanteras en viktig roll i dessa processer.

Differentiering och regionalisering: Åtgärder och prioriteringar inom ramen för samarbetet ska utformas med hänsyn till partnerns utvecklingsnivå, behov, uppnådda resultat och långsiktiga utvecklingsstrategi. De minst utvecklade länderna ska beviljas särskild behandling. Inlandsstaternas och östaternas sårbarhet ska beaktas. Särskild vikt ska fästas vid regional integration, inbegripet på kontinental nivå.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Generell strategi

AVS-staterna ska i full suveränitet fastställa principerna, strategierna och modellerna för utvecklingen av sina ekonomier och samhällen. De ska tillsammans med gemenskapen fastställa de samarbetsprogram som ska upprättas enligt detta avtal. Parterna erkänner dock att icke-statliga aktörer, AVS-staternas nationella parlament och myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå spelar en kompletterande roll i utvecklingsprocessen och kan bidra till den, särskilt på nationell och regional nivå. Icke-statliga aktörer, AVS-staternas nationella parlament och myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå ska därför, när så är lämpligt och på de villkor som anges i detta avtal,

underrättas om och inbegripas i samråd om riktlinjerna och strategierna för samarbetet, om prioriteringarna i samarbetet, särskilt på områden som direkt berör dem, samt om den politiska dialogen,

ges stöd för kapacitetsuppbyggnad på områden av särskild betydelse för att stärka dessa aktörers kompetens i bland annat organisatoriskt och representativt hänseende och när det gäller upprättande av samrådsformer, bland annat kanaler för kommunikation och dialog, och för att främja strategiska allianser.

Icke-statliga aktörer och myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå ska, när så är lämpligt,

tilldelas finansiella resurser, på de villkor som fastställs i detta avtal, för att stödja lokal utveckling,

engageras i genomförandet av samarbetsprojekt och samarbetsprogram på områden som berör dem eller där de har en komparativ fördel.”

4.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Bland samarbetsaktörerna ska bland annat följande ingå:

a)

Statliga aktörer (på lokal, regional och nationell) nivå, inbegripet AVS-staternas nationella parlament.

b)

regionala AVS-organisationer och Afrikanska unionen. I detta avtal avses med regionala organisationer och regional nivå även subregionala organisationer och subregional nivå.

c)

Icke-statliga aktörer:

Den privata sektorn.

Näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, däribland fackföreningar.

Det civila samhället i alla dess former, allt efter de nationella särdragen.”

b)

(Ändringen i punkt 2 berör inte den svenska versionen.)

5.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Politisk dialog

1.   Parterna ska regelbundet föra en allsidig, balanserad och djup politisk dialog som leder till att båda parterna ikläder sig förpliktelser.

2.   Dialogen ska syfta till informationsutbyte och främjande av ömsesidig förståelse; den ska också underlätta fastställandet av gemensamt överenskomna prioriteringar och gemensamma program, särskilt genom erkännande av de samband som finns mellan olika aspekter av förbindelserna mellan parterna och mellan de olika samarbetsområden som anges i detta avtal. Denna dialog syftar till att underlätta samråd och samarbete mellan parterna i internationella forum samt till att främja och understödja ett verkligt multilateralt system. Den ska också syfta till att förhindra att det uppstår situationer där någon av parterna kan anse det nödvändigt att tillgripa de samrådsförfaranden som fastställs i artiklarna 96 och 97.

3.   Dialogen ska omfatta alla syften och mål som anges i detta avtal och alla frågor av gemensamt, allmänt eller regionalt intresse, däribland frågor som gäller regional och kontinental integration. Parterna ska genom denna dialog bidra till fred, säkerhet och stabilitet samt främja ett stabilt och demokratiskt politiskt klimat. Dialogen ska omfatta samarbetsstrategier, inbegripet agendan för biståndseffektivitet, samt allmänna strategier eller sektorsstrategier för bland annat miljö, klimatförändringen, jämställdhetsfrågor eller migrationsfrågor samt frågor rörande kulturarvet. Den ska även omfatta de av parternas globala och sektoriella strategier som skulle kunna inverka på förverkligandet av målen för utvecklingssamarbetet.

4.   Dialogen ska bland annat inriktas på specifika politiska frågor av gemensamt intresse eller av allmän betydelse för förverkligandet av målen i detta avtal, t.ex. vapenhandel, alltför stora militärutgifter, narkotikahandel, organiserad brottslighet och barnarbete samt alla former av diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt. Dialogen ska också omfatta en regelbunden bedömning av utvecklingen vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer och rättsstatsprincipen samt god förvaltning.

5.   Brett baserade strategier för främjande av fred och för förebyggande, hantering och lösning av våldsamma konflikter ska spela en framträdande roll i dialogen, liksom behovet av att målet om fred och demokratisk stabilitet till fullo beaktas när parterna fastställer vilka samarbetsområden som ska prioriteras. I detta avseende ska dialogen när så är lämpligt ske med fullt deltagande av relevanta regionala AVS-organisationer och Afrikanska unionen.

6.   Dialogen ska föras i flexibla former. Den ska vara formell eller informell, allt efter behoven, äga rum inom eller utom den institutionella ramen, inbegripet AVS-gruppen och den gemensamma parlamentariska församlingen, och ske i lämpliga former och på lämplig nivå, t.ex. regional, subregional eller nationell nivå, inbegripet nationell, regional, kontinental eller AVS-övergripande nivå.

7.   Regionala organisationer, samt vid behov även AVS-staternas nationella parlament, och företrädare för det civila samhället ska knytas till dialogen.

8.   I syfte att förebygga att det uppstår situationer där en part kan anse det nödvändigt att tillgripa samrådsförfarandet i artikel 96 ska, där så är lämpligt, dialogen om avtalets grundsatser ske på ett systematiskt och formaliserat sätt i enlighet med de närmare bestämmelserna i bilaga VII.”

6.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Principen om god förvaltning, som ligger till grund för partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen, ska genomsyra parternas inrikes- och utrikespolitik och utgöra ett av detta avtals grundelement. Parterna är överens om att allvarliga fall av korruption, inbegripet bestickning som leder till sådan korruption, i enlighet med artikel 97 ska utgöra en kränkning av det grundelementet.”

b)

I punkt 4 ska följande stycke läggas till:

”De principer som ligger till grund för de grundsatser och grundelement som fastställs i denna artikel är tillämpliga både för AVS-staterna, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan.”

7.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra strecksatsen i punkt 1 ska ersättas med följande:

”—

Ökat deltagande av AVS-staternas nationella parlament, myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå, när så är lämpligt, och av ett aktivt och väl organiserat civilt samhälle och av den privata sektorn.”

b)

I punkt 2 ska orden ”marknadsekonomiska principer” ersättas med ”principerna om en social marknadsekonomi”.

8.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Fredsskapande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning, hantering av instabila situationer

1.   Parterna erkänner att utan utveckling och fattigdomsbekämpning är det inte möjligt att skapa varaktig fred och säkerhet, och att utan fred och säkerhet är det inte möjligt att uppnå en hållbar utveckling. Parterna ska inom ramen för partnerskapet bedriva en aktiv, vittomfattande och integrerad politik för fredsskapande åtgärder, konfliktförebyggande, konfliktlösning och människors säkerhet samt hantera instabila situationer. Denna politik ska bygga på principen om egenansvar och ska framför allt inriktas på utveckling av nationell, regional och kontinental kapacitet och på förebyggande i ett tidigt skede av våldsamma konflikter genom att de egentliga orsakerna till problemen, bland annat fattigdom, angrips på ett målinriktat sätt och genom en lämplig kombination av alla tillgängliga åtgärdsmedel.

Parterna erkänner att det finns både nya och växande säkerhetshot som måste avvärjas, t.ex. organiserad brottslighet, sjöröveri och olaglig handel med bland annat människor, narkotika och vapen. Dessutom måste man hantera verkningarna av globala problem som den internationella finanskrisen, klimatförändringen och olika pandemier.

Parterna betonar att regionala organisationer är viktiga aktörer när det gäller fredsskapande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning samt avvärjandet av nya och växande säkerhetshot i Afrika, vilket är en av Afrikanska unionens huvuduppgifter.

2.   I samband med fredsskapande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning ska hänsyn tas till kopplingen mellan säkerhet och utveckling och man ska använda sig av en kombination av kort- och långsiktiga strategier som både innefattar och går utöver ren krishantering. Åtgärder för att hantera nya och växande säkerhetshot omfattar bland annat stöd till brottsbekämpning, bland annat samarbete om gränskontroller, ökad säkerhet i den internationella leveranskedjan och förbättrade skyddsåtgärder vid luft-, sjö- och vägtransporter.

Fredsskapande åtgärder och åtgärder för konfliktförebyggande och konfliktlösning ska särskilt omfatta stöd till en jämnare fördelning mellan olika samhällsgrupper av de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter som står till buds, till förstärkning av den offentliga förvaltningens demokratiska legitimitet och effektivitet, till upprättandet av effektiva mekanismer för att på fredlig väg förena olika gruppintressen, till kvinnors aktiva deltagande i samhällslivet och till överbryggande av klyftor mellan olika delar av samhället samt stöd till ett aktivt och väl organiserat civilt samhälle. I detta sammanhang ska särskild vikt fästas vid utarbetandet av varningssystem och mekanismer för fredsskapande som kan bidra till att förhindra konflikter.

3.   Åtgärderna ska också inbegripa stöd till medlings-, förhandlings- och försoningsansträngningar, till effektiv regional förvaltning av gemensamma, knappa naturresurser, till demobilisering och återintegrering i samhället av dem som tidigare deltagit i stridigheter och till att hantera problemet med barnsoldater och våld mot kvinnor och barn. Det ska vidtas lämpliga åtgärder för att åstadkomma en ansvarsfull begränsning av militärutgifter och vapenhandel, bland annat genom stöd till främjandet och tillämpningen av överenskomna normer och uppföranderegler, och för att bekämpa konfliktalstrande verksamhet.

3a.   Särskild vikt ska läggas vid kampen mot antipersonella minor (truppminor) och explosiva lämningar efter krig och vid åtgärder för att förhindra olaglig tillverkning, överföring, spridning och anhopning av handeldvapen och lätta vapen och av ammunition till dessa, inbegripet lager och vapenförråd där säkerheten inte är tillräcklig och som inte förvaltas på ett korrekt sätt samt okontrollerad spridning av dessa.

Parterna har enats om att de ska samordna, iaktta och till fullo genomföra sina respektive åtaganden enligt alla relevanta internationella konventioner och instrument, och för detta ändamål förbinder de sig att samarbeta på nationell, regional och kontinental nivå.

3b.   Parterna förbinder sig vidare att, i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt alla relevanta internationella konventioner och instrument och i enlighet med sina lagar och andra författningar, samarbeta i syfte att förhindra legosoldatverksamhet.

4.   För att hantera instabila situationer på ett strategiskt och effektivt sätt ska parterna utbyta information och underlätta förebyggande insatser, genom att kombinera diplomatiska instrument, säkerhetsinstrument och instrument för utvecklingsbistånd på ett samstämmigt sätt. De ska gemensamt fastställa hur man på bästa sätt kan stärka en stats förmåga att utföra sina grundläggande uppgifter och öka den politiska viljan till reformer, samtidigt som man iakttar principen om ägarskap. Vid instabila situationer är det särskilt viktigt att det finns en politisk dialog och denna bör därför ytterligare utvecklas och förstärkas.

5.   Om våldsamma konflikter skulle inträffa, ska parterna vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra en upptrappning av våldet, begränsa konflikternas geografiska utbredning och underlätta att tvisterna biläggs på fredlig väg. De ska särskilt vinnlägga sig om att säkerställa att de ekonomiska resurserna för samarbetet används i överensstämmelse med principerna och målen för partnerskapet och förhindra att medel avleds för att användas i krigsföring.

6.   När konflikterna bilagts ska parterna vidta lämpliga åtgärder för att stabilisera situationen under övergångsskedet i syfte att underlätta en återgång till fredliga, stabila och demokratiska förhållanden. De ska se till att det nödvändiga sambandet mellan akuta åtgärder, återuppbyggnadsinsatser och utvecklingssamarbete upprättas.

7.   I syfte att främja stärkandet av fred och internationell rättvisa bekräftar parterna ånyo sin fasta föresats

att utbyta erfarenheter när det gäller antagande av de rättsliga anpassningar som krävs för att Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen ska kunna ratificeras och genomföras,

bekämpa internationell brottslighet i enlighet med internationell rätt, med beaktande av Romstadgan.

Parterna ska sträva efter att vidta åtgärder för att ratificera och genomföra Romstadgan och därmed sammanhängande instrument.”

9.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Samstämmigheten mellan gemenskapspolitiken på olika områden och politikens verkningar vad gäller genomförandet av detta avtal

Parterna är fast beslutna att skapa konsekvens i utvecklingspolitiken med utgångspunkt i ett målinriktat, strategiskt och partnerskapsorienterat tillvägagångssätt, vilket även inbegriper en förstärkning av dialogen om konsekvens i utvecklingspolitiken. Unionen inser att unionens politik på alla områden, och inte bara dess utvecklingspolitik, kan bidra till att främja AVS-staternas prioriteringar på utvecklingsområdet i överensstämmelse med målen för detta avtal. Unionen kommer därför att förbättra samstämmigheten när det gäller dessa politikområden i syfte att uppfylla målen för detta avtal.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 96 ska gemenskapen, om den vid utövandet av sina befogenheter avser att vidta en åtgärd som skulle kunna påverka AVS-staternas intressen vad beträffar detta avtals mål, i god tid i förväg underrätta AVS-gruppen. Kommissionen ska i detta syfte regelbundet underrätta AVS-gruppens sekretariat om planerade förslag och samtidigt tillställa sekretariatet sina förslag till åtgärder. Vid behov får även AVS-staterna begära information.

På AVS-staternas begäran ska samråd hållas omedelbart så att hänsyn kan tas till deras synpunkter på åtgärdernas verkningar innan slutligt beslut fattas.

Sedan samrådet ägt rum kan AVS-staterna och AVS-gruppen också framföra synpunkter skriftligen till gemenskapen och lägga fram förslag till ändringar med angivande av hur deras behov bör tillgodoses.

Om gemenskapen inte accepterar AVS-staternas förslag ska den så snart som möjligt underrätta dem härom samt om anledningen till detta.

AVS-gruppen ska också, om möjligt i förväg, informeras om när besluten träder i kraft.”

10.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Gemensamma institutioner

1.   De gemensamma institutionerna i detta avtal ska utgöras av ministerrådet, ambassadörskommittén och gemensamma parlamentsförsamlingen.

2.   De gemensamma institutionerna och de institutioner som inrättas inom ramen för avtalen om ekonomiskt partnerskap ska, utan att detta påverkar relevanta bestämmelser i befintliga avtal om ekonomiskt partnerskap, sträva efter att åstadkomma samordning, samstämmighet och komplementaritet samt ett välfungerande och ömsesidigt informationsflöde.”

11.

Följande artikel ska läggas till:

”Artikel 14a

Möten mellan stats- och regeringschefer

Parterna ska sammanträffa på stats- och regeringschefsnivå enligt gemensam överenskommelse och i lämplig form.”

12.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Ministerrådet ska som regel sammanträffa en gång årligen på ordförandens initiativ och annars när det bedöms nödvändigt, i den form och med den geografiska sammansättning som är lämplig med hänsyn till de frågor som ska behandlas. Dessa möten ger tillfälle till samråd på hög nivå om frågor som är av särskilt intresse för parterna och utgör ett komplement till det arbete som bedrivs i den gemensamma ministerkommittén för handel, i enlighet med artikel 38, och i AVS–EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete, i enlighet med artikel 83, och som utgör underlag för ministerrådets årliga ordinarie möten.”

b)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Ministerrådet kan fatta för parterna bindande beslut samt utfärda resolutioner och rekommendationer och avge yttranden, vilket kan ske antingen vid de årliga ordinarie mötena eller genom skriftligt förfarande. Det ska årligen avlägga en rapport till gemensamma parlamentsförsamlingen om genomförandet av detta avtal. Det ska granska och ta under övervägande resolutioner och rekommendationer som antagits av gemensamma parlamentsförsamlingen.”

13.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Tredje och fjärde strecksatserna ska ersättas med följande:

”—

diskutera utvecklingsfrågor som rör partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen, inbegripet avtalen om ekonomiskt partnerskap, andra handelsarrangemang, Europeiska utvecklingsfonden, landstrategidokument och regionala strategidokument. Kommissionen ska för detta ändamål överlämna detta slags strategidokument till gemensamma parlamentsförsamlingen för kännedom.

diskutera ministerrådets årliga rapport om genomförandet av avtalet samt anta resolutioner och utfärda rekommendationer till ministerrådet för förverkligande av avtalets mål,”

ii)

Följande strecksats ska läggas till:

”—

verka för institutionell utveckling och kapacitetsuppbyggnad när det gäller nationella parlament i enlighet med artikel 33.1 i detta avtal.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Gemensamma parlamentsförsamlingen ska ha två plenarmöten om året, växelvis i Europeiska unionen och i en AVS-stat. För att stärka den regionala integrationen och främja samarbetet mellan de nationella parlamenten ska möten mellan parlamentsledamöter från Europeiska unionen och från AVS-staterna anordnas på regional nivå.

Dessa möten på regional nivå anordnas mot bakgrund av de mål som anges i artikel 14.2 i detta avtal.”

14.

Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

”2.   Parterna ska i sitt samarbete hänvisa till slutsatserna från Förenta nationernas konferenser och till de mål, riktmärken och handlingsprogram som överenskommits på internationell nivå samt uppföljningen av dessa som grundval för utvecklingsprinciperna. De ska vidare hänvisa till internationellt fastställda mål för utvecklingssamarbetet och särskilt vinnlägga sig om att införa kvalitativa och kvantitativa framstegsindikatorer. Parterna ska göra en gemensam ansträngning för att påskynda framstegen mot att uppfylla millennieutvecklingsmålen.”

15.

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Inledningen ska ersättas med följande:

”1.   Målen för utvecklingssamarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen ska förverkligas genom integrerade strategier omfattande lokalt förankrade åtgärder på det ekonomiska, det sociala och det kulturella området, miljöområdet och det institutionella området. Genom detta samarbete ska det skapas en sammanhängande ram för stöd till AVS-staternas egna utvecklingsstrategier och säkerställas att åtgärderna kompletterar varandra och samspelar med varandra, särskilt på och mellan de nationella och regionala nivåerna. Strategierna på nationell och, när så är lämpligt, regional nivå för samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen ska inom ramen för AVS-staternas utvecklingspolitik och reformer syfta till”

ii)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

förverkligande av snabb, hållbar, sysselsättningsskapande tillväxt, utveckling av den privata sektorn och skapande av arbetstillfällen samt förbättring av tillträdet till produktiv näringsverksamhet och till produktionsmedel,”

iii)

Följande led ska införas:

”aa)

främjande av regionalt samarbete och regional integration.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Följande tematiska eller ämnesövergripande frågor ska systematiskt beaktas och integreras inom samtliga samarbetsområden: mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor, demokrati, god förvaltning, miljömässig hållbarhet, utveckling, klimatförändringen, smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar samt institutionell uppbyggnad och kapacitetsuppbyggnad. Dessa områden ska också kunna komma i fråga för stöd från gemenskapen.”

16.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

I inledningen i punkt 1 ska ordet ”privata” före ”investeringar” utgå.

b)

(Ändringen i punkt 3 c berör inte den svenska versionen.)

c)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Stöd till investeringar och till utveckling av den privata sektorn ska omfatta åtgärder och initiativ på såväl makro-, meso- som mikronivå och främja sökandet efter innovativa finansieringsmekanismer, bland annat genom att kombinera och generera privata och offentliga finansieringskällor till utvecklingsbistånd.”

d)

Följande punkt ska läggas till:

”6.   Samarbetet ska syfta till att stödja offentliga investeringar i grundläggande infrastruktur som i sin tur ska hjälpa den privata sektorn att utvecklas, skapa ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen.”

17.

I artikel 22.1 b ska inledningen ersättas med följande:

”b)

genomföra strukturpolitiska program som syftar till förstärkning av de olika aktörernas roll, särskilt den privata sektorns, och till skapande av ett klimat som befrämjar mobilisering av inhemska resurser, ökad företagsamhet, ökade investeringar och ökad sysselsättning, eller som syftar till”

18.

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Utveckling av näringslivet

Samarbetet ska omfatta stöd till hållbara politiska och institutionella reformer samt till investeringar som är nödvändiga för att aktörerna ska kunna få tillträde till näringsverksamheter och produktionsmedel på rättvisa villkor, särskilt följande:

a)

Utveckling av utbildningssystem som kan bidra till att öka produktiviteten inom såväl den formella som den informella sektorn av ekonomin.

b)

Kapital, kredit och jord, särskilt vad gäller egendomsrätt och nyttjanderätt.

c)

Utarbetande av strategier för landsbygdsutveckling som kan utgöra en ram för decentraliserad planering, resursfördelning och resursförvaltning med aktivt deltagande av de direkt berörda.

d)

Utarbetande av strategier för att förbättra produktionen och produktiviteten inom jordbruket i AVS-staterna, främst genom att tillhandahålla de medel som krävs för att finansiera jordbruksforskning, insatsvaror och tjänster till jordbruket, stödinfrastruktur på landsbygden samt riskminskning och riskhantering. Stödet ska även omfatta offentliga och privata jordbruksinvesteringar, incitament till utarbetande av jordbrukspolitik och jordbruksstrategier, förstärkning av organisationer som företräder jordbrukarnas och den privata sektorns intressen, förbättrad förvaltning av naturresurser samt jordbruksmarknadernas utveckling och funktion. Strategierna för att förbättra jordbruksproduktionen ska förstärka de nationella och regionala strategierna för en tryggad livsmedelsförsörjning och den regionala integrationen. Samarbetet i detta sammanhang ska stödja AVS-staternas insatser för att öka konkurrenskraften för sin råvaruexport och anpassa sina råvaruexportstrategier till de förändrade handelsvillkoren.

e)

En hållbar utveckling av vattenresurser som grundar sig på principen om integrerad förvaltning av vattenresurser i syfte att säkerställa en rättvis och hållbar fördelning av gemensamma vattenresurser mellan olika användare.

f)

En hållbar utveckling av näringarna vattenbruk och fiskeri, inbegripet inlandsfiske och marina resurser inom AVS-staternas exklusiva ekonomiska zoner.

g)

Ekonomisk och teknisk infrastruktur samt tjänster inom dessa områden, inbegripet transport, telekommunikationssystem, kommunikationstjänster och utveckling av informationssamhället.

h)

Utveckling av en konkurrenskraftig industrisektor, gruvsektor och energisektor, varvid den privata sektorns engagemang och utveckling inom dessa sektorer ska uppmuntras.

i)

Utveckling av handel, inbegripet främjande av rättvis handel.

j)

Utveckling av affärs-, finans- och bankverksamhet; utveckling av andra tjänstesektorer.

k)

Utveckling av turism.

l)

Utveckling av infrastruktur och tjänster inom vetenskap, teknik och forskning, inbegripet förbättring, överföring och tillvaratagande av ny teknik.

m)

Förstärkning av kapaciteten inom produktionssektorer, särskilt inom offentlig och privat sektor.

n)

Främjande av traditionell kunskap.

o)

Utarbetande och genomförande av särskilda anpassningsstrategier för att hantera konsekvenserna av urholkningen av AVS-staternas förmåner, vilka även kan omfatta sådana åtgärder som avses i a–n.”

19.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 23a

Fiskeri

Med hänsyn till att näringarna fiskeri och vattenbruk är mycket viktiga för AVS-staterna, eftersom de skapar sysselsättning, genererar inkomster, bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen, ger försörjningsmöjligheter på landsbygden och i kustsamhällen, och därmed bidrar till att minska fattigdomen, ska samarbetet ha som mål att åstadkomma en ytterligare utveckling av fiskeri- och vattenbrukssektorerna i AVS-staterna så att man åstadkommer en hållbar ökning av de därmed sammanhängande sociala och ekonomiska fördelarna.

Samarbetsprogram och andra åtgärder ska stödja bland annat utarbetandet och genomförandet av utvecklingsstrategier och förvaltningsplaner för en hållbar vattenbruks- och fiskerinäring i AVS-staterna och AVS-regionerna, integration av vattenbruks- och fiskerinäring i nationella och regionala utvecklingsstrategier, utveckling av den infrastruktur och det tekniska kunnande som krävs för att AVS-staterna ska kunna dra maximal nytta av sitt fiskeri och sin vattenkultur, kapacitetsuppbyggnad i AVS-staterna så att de kan hantera externa problem som hindrar dem från att dra full nytta av sina fiskeresurser samt främjande och utveckling av samriskföretag som investerar i AVS-staternas fiskeri- och vattenkultursektorer. I de fiskeriavtal som kan komma att förhandlas fram mellan gemenskapen och AVS-staterna ska behovet av överensstämmelse med utvecklingsstrategierna på detta område vederbörligen beaktas.

Samråd på hög nivå, inbegripet ministernivå, kan hållas efter gemensam överenskommelse i syfte att utveckla, förbättra eller förstärka utvecklingssamarbetet mellan AVS-staterna och EU på området hållbart vattenbruk och fiskeri.”

20.

I artikel 25.1 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

förbättra utbildningen på alla nivåer, verka för erkännande av utbildningsbevis för tertiär utbildning, införa kvalitetssäkringssystem för utbildning (inbegripet nätbaserad utbildning och andra icke-traditionella utbildningsformer) och bygga upp teknisk förmåga och kompetens.

b)

förbättra hälso- och sjukvårdssystem, särskilt genom tillgång på lika villkor till allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet, förbättra näringssituationen, utrota hunger och undernäring och garantera en tryggad livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet, bland annat genom stöd till säkerhetsnät.”

21.

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Kultur och utveckling”

b)

(Ändringen i led c gäller inte den svenska versionen.)

c)

Följande led ska läggas till:

”e)

Erkännande och stöd ska ges till kulturaktörerna och kulturnätverken och till det bidrag dessa ger till en hållbar utveckling.

f)

Den kulturella dimensionen i utbildningen och ungdomars deltagande i kulturell verksamhet ska främjas.”

22.

Artiklarna 28, 29 och 30 ska ersättas med följande:

”Artikel 28

Generell strategi

1.   Genom samarbetet mellan AVS-staterna och EU ska ett effektivt stöd ges till förverkligandet av de mål och prioriteringar som AVS-staterna fastställt inom ramen för samarbetet och integrationen på regional nivå.

2.   I överensstämmelse med de allmänna mål som anges i artiklarna 1 och 20 ska samarbetet mellan AVS-staterna och EU syfta till att:

a)

främja fred och stabilitet samt konfliktförebyggande och konfliktlösning,

b)

främja den ekonomiska utvecklingen och förbättra det ekonomiska samarbetet genom att skapa större marknader, främja den fria rörligheten mellan AVS-staterna för personer, varor, tjänster, kapital, arbetskraft och teknik, påskynda diversifieringen av AVS-staternas ekonomier, främja och öka handeln mellan och inom AVS-staterna och med tredjeland och främja en gradvis integrering av AVS-staterna i världsekonomin,

c)

förbättra hanteringen av problem rörande hållbar utveckling som har ett gränsöverskridande inslag, bland annat genom samordning och harmonisering av samarbetspolitiken på regional nivå.

3.   Enligt de villkor som anges i artikel 58 ska samarbetet även stödja interregionalt samarbete och AVS-regionövergripande samarbete som omfattar

a)

en eller flera regionala organisationer i AVS-staterna, även på kontinental nivå,

b)

de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) och de yttersta randområdena,

c)

utvecklingsländer som inte tillhör AVS-gruppen.

Artikel 29

Samarbete mellan AVS-staterna och EU för att stödja regionalt samarbete och regional integration

1.   På området stabilitet, fred och konfliktförebyggande ska samarbetet stödja

a)

främjande och utveckling av en politisk dialog på regional nivå inom områden såsom konfliktförebyggande och konfliktlösning, mänskliga rättigheter och demokratisering, besöksutbyte, nätverksaktiviteter samt främjande av rörlighet mellan de olika utvecklingsaktörerna, särskilt inom det civila samhället,

b)

främjande av regionala initiativ och strategier rörande säkerhetsrelaterade frågor, inbegripet rustningskontroll, narkotikabekämpning, organiserad brottslighet, penningtvätt, mutor och korruption.

2.   När det gäller regional ekonomisk integration ska parterna genom sitt samarbete understödja följande:

a)

Uppmuntran till de minst utvecklade AVS-staterna att delta i upprättandet av regionala marknader och att utnyttja de fördelar som dessa marknader erbjuder.

b)

Genomförande av sektorsinriktade ekonomiska reformer på regional nivå.

c)

Liberalisering av handel och betalningar.

d)

Främjande av gränsöverskridande investeringar, såväl utländska som inhemska, och av andra initiativ till regional ekonomisk integration.

e)

Mildring av den påverkan som nettoövergångskostnaderna för den regionala integrationen har på budgetinkomster och betalningsbalans.

f)

infrastruktur, särskilt för transport och kommunikation, samt därmed sammanhängande säkerhetsproblem och tjänster, inbegripet utveckling av regionala möjligheter inom informations- och kommunikationsteknik,

3.   När det gäller regionala strategier för en hållbar utveckling ska samarbetet stödja AVS-regionernas prioriteringar, särskilt

a)

miljön och en hållbar förvaltning av naturresurser, bland annat vatten och energi, och hantering av klimatförändringen,

b)

livsmedelstrygghet och jordbruk,

c)

hälsa och utbildning,

d)

forskning och teknisk utveckling,

e)

regionala initiativ för beredskap inför katastrofer och lindrande av deras följder samt återuppbyggnad efter katastrofer.

Artikel 30

Kapacitetsuppbyggnad för att stödja regionalt samarbete och regional integration i AVS-staterna

I syfte att åstadkomma effektiva regionala strategier ska samarbetet utveckla och stärka kapaciteten hos

a)

institutioner och organisationer för regional integration som inrättats av AVS-staterna eller i vilka AVS-stater deltar och som främjar regionalt samarbete och regional integration,

b)

nationella regeringar och parlament när det gäller frågor om regional integration, och

c)

icke-statliga aktörer, inbegripet den privata sektorn.”

23.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 31a

Hiv/Aids

Samarbetet ska stödja AVS-staternas insatser för att utveckla och stärka strategier och program inom alla sektorer som har till syfte att hantera hiv/aids-pandemin och att hindra denna från att hämma utvecklingen. Samarbetet ska stödja AVS-staternas insatser för att åstadkomma, och därefter fortsätta att upprätthålla, allmän tillgång till förebyggande åtgärder, behandling, vård och stöd när det gäller hiv/aids, med särskild inriktning på följande:

a)

Se till att utarbetande och genomförande av breda och sektorsövergripande strategier och planer för hiv/aids görs till en prioritering i nationella och regionala utvecklingsplaner.

b)

Se till att alla relevanta utvecklingssektorer görs delaktiga i de nationella hiv/aids-insatserna och att man får en bred uppslutning från alla intressenter på alla nivåer.

c)

Stärka de nationella hälso- och sjukvårdssystemen och se till att det finns tillräckligt med sjukvårdspersonal för att man ska kunna garantera allmän tillgång till förebyggande åtgärder, behandling, vård och andra hälso- och sjukvårdstjänster när det gäller hiv/aids och att detta integreras i systemen.

d)

Hantera problem med bristande jämställdhet, könsbaserat våld och utnyttjande, eftersom dessa fenomen bidrar till hiv/aids-pandemin; öka insatserna för att skydda kvinnors och flickors rättigheter, utarbeta effektiva hiv/aids-program för kvinnor och flickor som beaktar jämställdhetsperspektivet, vilket även inbegriper program har koppling till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt verka för att kvinnor ges möjlighet till att delta till fullo i planeringen och beslutsfattandet rörande hiv/aids-strategier och program.

e)

Utarbeta stödjande rättsliga och politiska ramar och undanröja lagstiftning och politik, praxis av bestraffande karaktär, stigma och diskriminering som undergräver de mänskliga rättigheterna, ökar sårbarheten inför hiv/aids och förhindrar tillgång till förebyggande åtgärder, behandling, vård och stöd när det gäller hiv/aids, inbegripet mediciner, hälso- och sjukvårdsartiklar och tjänster till människor som lever med hiv/aids och de mest utsatta befolkningsgrupperna.

f)

Förbättra tillgången till evidensbaserade och allsidiga hiv/aids-förebyggande åtgärder i syfte att hantera de lokala drivande faktorerna bakom epidemin och se till att det tas hänsyn till de särskilda behoven hos kvinnor, ungdomar och de mest utsatta befolkningsgrupperna.

g)

Säkerställa allmän och tillförlitlig tillgång till säkra, rimligt prissatta mediciner av hög kvalitet och till hälso- och sjukvårdsartiklar, inbegripet artiklar på området sexuell och reproduktiv hälsa.”

24.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 32a

Klimatförändringen

Parterna erkänner att klimatförändringen är ett allvarligt globalt miljöproblem som äventyrar förverkligandet av millennieutvecklingsmålen och till vilket det krävs ett adekvat, förutsägbart och snabbt ekonomiskt stöd. Av denna anledning, och i enlighet med artikel 32, särskilt punkt 2 a i den artikeln, ska samarbetet

a)

ta hänsyn till att AVS-staterna, särskilt små östater och lågt liggande stater, är sårbara inför klimatrelaterade fenomen som kusterosion, cykloner, översvämningar och miljörelaterad migration, varvid de minst utvecklade AVS-staterna och AVS-inlandsstaterna är särskilt känsliga för de alltmer ökande fenomenen översvämning, torka, avskogning och ökenspridning,

b)

stärka och stödja strategier och program som har till syfte att åstadkomma en mildring av, och anpassning till, de följdverkningar och hot som klimatförändringen ger upphov till, bland annat genom institutionell utveckling och kapacitetsuppbyggnad,

c)

förbättra AVS-staternas kapacitet när det gäller att utveckla och delta i den globala koldioxidmarknaden,

d)

framför allt syfta till att

i)

integrera klimatförändringen i utvecklingsstrategier och insatser på området fattigdomsbekämpning,

ii)

ge klimatförändringen ökad politisk tyngd i samband med utvecklingsbistånd, bland annat genom politisk dialog,

iii)

hjälpa AVS-staterna att anpassa sig till klimatförändringen inom relevanta sektorer som jordbruk, vattenvård och infrastruktur, bland annat genom överföring och införande av lämplig och miljövänlig teknik,

iv)

främja katastrofriskreducering, eftersom allt fler katastrofer har samband med klimatförändringen,

v)

tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt stöd till AVS-staternas åtgärder för att mildra klimatförändringens effekter i de fall detta bidrar till dessa länders mål på området fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, inbegripet minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse och minskade utsläpp inom jordbrukssektorn,

vi)

förbättra information och prognoser rörande väder och klimat samt varningssystemen på detta område, och

vii)

främja förnybara energikällor och koldioxidsnål teknik som bidrar till en hållbar utveckling.”

25.

I artikel 33.3 ska led c ersättas med följande:

”c)

förbättring och förstärkning av förvaltningen av offentliga medel och budgetmedel, i syfte att utveckla ekonomisk verksamhet i AVS-staterna och öka deras skatteintäkter, samtidigt som AVS-staternas suveränitet på detta område till fullo respekteras,

bland annat genom följande åtgärder:

i)

förbättring av den nationella förmågan att hantera offentliga medel, inbegripet inrättandet av effektiva och hållbara skattesystem,

ii)

främjande av deltagande i internationella strukturer och processer för skattesamarbete i syfte att underlätta ytterligare utveckling och faktiskt iakttagande av internationella normer,

iii)

främjande av genomförande av internationell bästa praxis på skatteområdet, inbegripet öppenhetsprincipen och informationsutbyte, i de AVS-stater som förbundit sig att tillämpa dessa.”

26.

Artikel 34.2-34.4 ska ersättas med följande:

”2.   Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet syftar ytterst till att AVS-staterna ska kunna delta i full utsträckning i internationell handel. Behovet av att AVS-staterna aktivt deltar i multilaterala handelsförhandlingar ska i detta sammanhang särskilt uppmärksammas. Med hänsyn till AVS-staternas nuvarande utvecklingsnivå ska det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet inriktas på att AVS-staterna ska kunna möta de utmaningar som globaliseringen representerar och stegvis anpassa sig till de nya förutsättningarna för internationell handel, och på så sätt underlätta deras integrering i den liberaliserade globala ekonomin. I detta sammanhang ska särskild hänsyn tas till att många AVS-stater är sårbara till följd sitt beroende av råvaror eller av ett fåtal nyckelprodukter, t.ex. produkter från jordbruksindustrin med högt förädlingsvärde, och till risken för att det sker en urholkningen av AVS-staternas förmåner.

3.   Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet ska därför syfta till att, med hjälp av nationella och regionala utvecklingsstrategier enligt avdelning I, förstärka AVS-staternas kapacitet när det gäller produktion, utbud och handel och förbättra deras möjligheter att dra till sig investeringar. Det ska också syfta till att upprätta en ny handelsdynamik mellan parterna, förstärka AVS-staternas handels- och investeringspolitik, minska deras råvaruberoende, främja en ökad diversifiering av AVS-staternas ekonomier och förbättra förutsättningarna för dessa länder att hantera handelsrelaterade frågor.

4.   Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet ska genomföras i full överensstämmelse med WTO:s bestämmelser, däribland bestämmelserna om särskild och differentierad behandling, och med beaktande av parternas ömsesidiga intressen och respektive utvecklingsnivå. Det ska dessutom avse konsekvenserna av urholkningen av AVS-staternas förmåner, i full överensstämmelse med befintliga multilaterala åtaganden.”

27.

Artikel 35.1 och 35.2 ska ersättas med följande:

”1.   Grundvalen för det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet ska vara ett faktiskt, förstärkt och strategiskt partnerskap. Samarbetet ska vidare grundas på en helhetssyn som bygger på styrkefaktorerna i och resultaten av de tidigare AVS-EG-konventionerna.

2.   Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet ska bygga på AVS-staternas initiativ till regional integration. Samarbetet mellan parterna för att stödja regionalt samarbete och regional integration, enligt avdelning I, och det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet ska ha en ömsesidigt stärkande verkan. Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet ska framför allt inriktas på begränsningar på utbuds- och efterfrågesidan, särskilt sammankoppling av infrastruktur, ekonomisk diversifiering och handelsfrämjande åtgärder i syfte att förbättra AVS-staternas konkurrenskraft. Åtgärder för detta ändamål ska därför ges lämpligt utrymme i AVS-staternas och AVS-regionernas utvecklingsstrategier, vilka ska stödjas av gemenskapen genom bland annat handelsrelaterat bistånd.”

28.

Artiklarna 36 och 37 ska ersättas med följande:

”Artikel 36

Villkor

1.   Med hänsyn till de mål och principer som anges ovan är parterna överens om att vidta alla nödvändiga åtgärder för ingåendet av nya, WTO-förenliga, avtal om ekonomiskt partnerskap som syftar till att gradvis undanröja hindren för handel dem emellan och till att öka samarbetet inom alla för handeln relevanta områden.

2.   Avtalen om ekonomiskt partnerskap ska, i egenskap av utvecklingsinstrument, syfta till att åstadkomma en smidig och gradvis integration av AVS-staterna i världsekonomin, särskilt genom att till fullo tillvarata de möjligheter som regional integration och syd–syd-handeln ger upphov till.

3.   Parterna är överens om att dessa nya handelsarrangemang ska införas gradvis.

Artikel 37

Tillvägagångssätt

1.   Under den period då förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap pågår ska stöd ges till kapacitetsuppbyggnad i den offentliga och privata sektorn i AVS-staterna, i enlighet med avdelning I och artikel 35, inbegripet åtgärder för att förbättra konkurrenskraften och för att förstärka regionala organisationer och understödja initiativ till regional handelsintegration, vilket vid behov även kan innefatta stöd till anpassning av de offentliga finanserna och skattereform, samt för att modernisera och utveckla infrastruktur samt främja investeringar.

2.   Parterna ska regelbundet följa upp hur förhandlingarna framskrider i enlighet med artikel 38.

3.   Förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap kommer att föras med de AVS-stater som anser sig redo att föra sådana förhandlingar, på den nivå som de bedömer som lämplig och i enlighet med de förfaranden som AVS-gruppen kommit överens om, i syfte att stödja AVS-staternas regionala integrationsprocesser.

4.   Förhandlingarna om avtalen om ekonomiskt partnerskap ska framför allt syfta till fastställandet av en tidsplan för ett gradvis undanröjande av hindren för handel mellan parterna, i överensstämmelse med de relevanta WTO-reglerna. Vad beträffar gemenskapen ska liberaliseringen av handeln bygga på gemenskapens regelverk och syfta till förbättring av AVS-staternas nuvarande marknadstillträde, bland annat genom en översyn av ursprungsreglerna. Vid förhandlingarna ska hänsyn tas till AVS-staternas utvecklingsnivå, de sociala och ekonomiska verkningarna i dessa länder av handelsåtgärder samt ländernas förmåga att anpassa sina ekonomier till liberaliseringsprocessen. Förhandlingarna ska därför, inom ramen för de WTO-regler som då kommer att gälla, vara så flexibla som möjligt när det gäller fastställandet av en tillräckligt lång övergångstid, slutgiltig produkttäckning (med beaktande av känsliga sektorer) och graden av asymmetri vad gäller tidtabellen för tullavvecklingen.

5.   Parterna ska samarbeta nära med varandra i WTO för att försvara de ordningar de kommer överens om, särskilt med avseende på hur stor flexibilitet som ska tillåtas.

6.   Parterna ska närmare diskutera hur man bäst kan förenkla och se över de ursprungsbestämmelser, inbegripet bestämmelser om kumulation, som gäller för exporten från dessa länder.

7.   Så snart ett avtal om ekonomiskt partnerskap ingåtts får de AVS-stater som inte är parter i det avtalet när som helst ansöka om anslutning till detta.

8.   Inom ramen för samarbetet mellan AVS-staterna och EU för att stödja regionalt samarbete och regional integration i AVS-staterna, i enlighet med avdelning I och artikel 35, ska parterna fästa särskild vikt vid de behov som följer av genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap. De principer som anges i artikel 1 i bilaga IV till detta avtal ska tillämpas. Parterna är överens om att man i detta sammanhang ska använda sig av befintliga och nya finansieringsmekanismer för att kanalisera medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete och andra källor.”

29.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 37a

Andra handelsarrangemang

1.   Med hänsyn till att utvecklingen alltmer går mot ökad handelsliberalisering ska det vara möjligt för EU och AVS-staterna att förhandla om och delta i genomförandet av avtal som leder till en ökad multilateral och bilateral handelsliberalisering. Handelsliberalisering kan leda till att de förmåner som beviljats AVS-staterna urholkas och inverka negativt på dessa länders konkurrensförmåga på unionsmarknaden och på deras utvecklingsinsatser, vilka EU är angelägen om att stödja.

2.   I överensstämmelse med målen för det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet ska EU sträva efter att hitta sätt att avhjälpa de negativa effekter som eventuellt kan bli följden av liberaliseringsprocessen så att AVS-staterna kan behålla sina betydande förmåner inom ramen för det multilaterala handelssystemet så länge som möjligt och för att de ska få så lång tid som möjligt på sig att genomföra alla oundvikliga sänkningar av förmånerna.”

30.

Artikel 38.2 ska ersättas med följande:

”2.   Ministerkommittén för handel ska diskutera alla handelsrelaterade frågor som rör alla AVS-stater och, framför allt, regelbundet följa upp hur förhandlingarna om och genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap framskrider. Kommittén ska med särskild uppmärksamhet följa de multilaterala handelsförhandlingar som för närvarande pågår och undersöka hur initiativ till en mera vittgående liberalisering skulle påverka handeln mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen och utvecklingen av AVS-staternas ekonomier. Den ska vid behov rapportera och utfärda lämpliga rekommendationer till ministerrådet, bland annat om stödjande åtgärder, för att öka de fördelar som följer av handelsordningen mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen.”

31.

Följande artikel ska läggas införas:

”Artikel 38a

Samråd

1.   I de fall där nya åtgärder eller åtgärder som fastställts i program som gemenskapen antagit för tillnärmning av lagar och andra författningar i syfte att underlätta handel, kan tänkas påverka en eller flera AVS-staters intressen ska gemenskapen, innan dessa åtgärder beslutas, underrätta AVS-gruppens sekretariat och berörda AVS-stater.

2.   För att gemenskapen ska ges möjlighet att ta hänsyn till AVS-gruppens intressen ska samråd hållas på begäran av denna grupp i enlighet med artikel 12 i detta avtal, i syfte att nå en tillfredsställande lösning.

3.   När befintliga gemenskapsbestämmelser som antagits i syfte att underlätta handel påverkar en eller flera AVS-staters intressen eller när dessa intressen påverkas av tolkningen, tillämpningen eller administrationen av sådana bestämmelser, ska samråd hållas på begäran av de berörda AVS-staterna, i enlighet med artikel 12, i syfte att nå en tillfredsställande lösning.

4.   I syfte att finna en tillfredsställande lösning får parterna även ta upp eventuella andra handelsrelaterade problem till behandling i den gemensamma ministerkommittén för handel, när dessa problem kan tänkas härröra från åtgärder som har vidtagits eller planerats av medlemsstaterna.

5.   Parterna ska underrätta varandra om sådana åtgärder så att ett effektivt samråd kan säkerställas.

6.   Parterna är eniga om att när det i en institution som inrättats inom ramen för ett avtal om ekonomiskt partnerskap hålls samråd eller utbyts information om frågor som faller inom ramen för avtalet i fråga ska detta anses uppfylla även bestämmelserna i denna artikel och i artikel 12 i detta avtal, under förutsättning att samtliga AVS-stater som kan tänkas påverkas är parter i det avtal om ekonomiskt partnerskap i enlighet med vilket samrådet hålls eller informationen utbyts.”

32.

Artikel 41.5 ska ersättas med följande:

”5.   Gemenskapen ska genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35 stödja AVS-staternas ansträngningar att förbättra sin förmåga att tillhandahålla tjänster. Tjänster med anknytning till arbetsmarknad, affärsverksamhet, distribution, finans, turism, kultur och byggnadsverksamhet samt relaterade tekniska konsulttjänster ska ägnas särskild uppmärksamhet; strävan ska vara att konkurrenskraften hos dessa tjänster ska förbättras så att såväl volymen som värdet av AVS-staternas handel med varor och tjänster kan ökas.”

33.

Artikel 42.4 ska ersättas med följande:

”4.   Gemenskapen ska genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35 stödja AVS-staternas ansträngningar att utveckla och befrämja kostnadseffektiva och ändamålsenliga sjötransporttjänster i AVS-staterna, med sikte på att få till stånd ett ökat deltagande av AVS-företag inom internationella sjöfartstjänster.”

34.

Artikel 43.5 ska ersättas med följande:

”5.   Parterna är också överens om att bygga ut sitt samarbete i fråga om informations- och kommunikationsteknik och informationssamhället. Samarbetet ska framför allt, genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35, inriktas på säkerställande av en högre grad av komplementaritet mellan och harmonisering av kommunikationssystemen, på nationell, regional och internationell nivå, och på anpassning av systemen till ny teknik.”

35.

Artikel 44.2 ska ersättas med följande:

”2.   Gemenskapen ska stödja AVS-staterna, genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35, i deras ansträngningar att stärka sin förmåga att behandla alla handelsrelaterade områden. Om det behövs ska detta också kunna innefatta förbättring och understödjande av den institutionella ramen.”

36.

Artikel 45.3 ska ersättas med följande:

”3.   Parterna är också överens om att öka sitt samarbete på detta område för att tillsammans med de behöriga nationella konkurrensmyndigheterna utforma och understödja en effektiv konkurrenspolitik genom vilken det stegvis kan säkerställas att konkurrensreglerna efterlevs av såväl privata som statliga företag. Samarbetet ska på detta område framför allt, genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35, avse stöd till utarbetandet av en lämplig rättslig ram och av regler för dess tillämpning på myndighetsplanet, med särskild hänvisning till de minst utvecklade ländernas särskilda situation.”

37.

Artikel 46.6 ska ersättas med följande:

”6.   Parterna är vidare överens om att stärka sitt samarbete på detta område. Samarbetet ska på begäran, på de villkor som parterna kommit överens om och genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35, bland annat omfatta följande områden: utarbetande av lagar och andra författningar om skydd av immateriella rättigheter och kontroll av reglernas efterlevnad, förhindrande av att rättighetshavare missbrukar eller att konkurrenter kränker sådana rättigheter, inrättande och förstärkning av nationella och regionala byråer och andra organ, vilket även kan omfatta stöd, bland annat i form av utbildning av personal, till regionala organ på det immaterialrättsliga området med uppgift att kontrollera att lagstiftningen om skydd av immateriella rättigheter efterlevs.”

38.

Artikel 47.2 ska inledningen ersättas med följande:

”2.   Samarbetet när det gäller standardisering och certifiering ska, genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35, syfta till att främja kompatibilitet mellan parternas system och särskilt omfatta följande:”

39.

Artikel 48.3 ska ersättas med följande:

”3.   Parterna är överens om att bygga ut sitt samarbete genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35, i syfte att stärka den offentliga och den privata sektorns kapacitet på detta område i AVS-staterna.”

40.

Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Parterna bekräftar på nytt sitt åtagande att, med beaktande av sina respektive utvecklingsnivåer, främja utvecklingen av internationell handel på ett sådant sätt att en hållbar och god förvaltning av miljön i enlighet med internationella konventioner och åtaganden på området kan säkerställas. De är överens om att AVS-staternas särskilda behov och krav bör beaktas vid utformningen och genomförandet av miljöåtgärder, även när gäller bestämmelserna i artikel 32a.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   Parterna är överens om att miljöåtgärder inte bör användas i protektionistiskt syfte.”

41.

Artikel 50.3 ska ersättas med följande:

”3.   Parterna är överens om att arbetsnormer inte bör användas i protektionistiskt syfte.”

42.

Artikel 51.2 ska ersättas med följande:

”2.   Samarbetet ska framför allt, genom nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med avdelning I och artikel 35, syfta till följande: förbättring av den institutionella och tekniska kapaciteten på detta område; upprättande av system för snabbt informationsutbyte rörande farliga produkter; informations- och erfarenhetsutbyte om upprättande och tillämpning av produktövervakning sedan produkter släppts ut på marknaden och om produktsäkerhet; förbättring av informationen till konsumenter om priset på och egenskaper hos produkter och tjänster som bjuds ut på marknaden; främjande av utveckling av oberoende konsumentorganisationer och av kontakter mellan företrädare för konsumentintressen; åtgärder för att få till stånd ökad förenlighet mellan konsumentpolitiska strategier och system; anmälan av åtgärder som vidtas för att kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs samt främjande av samarbete när det gäller undersökning av skadliga eller illojala affärsmetoder och genomförande av exportförbud i handeln mellan parterna för varor och tjänster som inte får saluföras i produktionslandet.”

43.

Artikel 56.1 ska ersättas med följande:

”1.   Samarbetet för utvecklingsfinansiering ska genomföras på grundval av, och i överensstämmelse med, AVS-staternas mål, strategier och prioriteringar för sin utveckling på nationell, regional och på AVS-regionövergripande nivå. Hänsyn ska tas till varje stats geografiska, sociala och kulturella kännetecken och till dess särskilda potential. Med utgångspunkt i den internationellt överenskomna agendan för biståndseffektivitet ska samarbetet grunda sig på principerna om ägarskap, mottagaranpassning, givarsamordning och harmonisering, resultatorienterad biståndsförvaltning och ömsesidig ansvarighet. Samarbetet ska särskilt utmärkas av följande:

a)

Det ska främja lokalt ägarskap på alla nivåer i utvecklingsprocessen.

b)

Det ska återspegla ett partnerskap grundat på ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.

c)

Vikten av att resursflödet blir förutsebart och tillförlitligt och av att resurser beviljas fortlöpande och på mycket förmånliga villkor ska beaktas.

d)

Samarbetet ska vara flexibelt och anpassat till situationen i den enskilda AVS-staten och till det berörda projektets eller programmets särskilda art.

e)

Effektivitet, samordning och enhetlighet ska säkerställas.”

44.

Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 b ska ersättas med följande:

”b)

Regionala eller mellanstatliga organ där en eller flera AVS-stater ingår, även Afrikanska unionen och andra organ med medlemmar som inte tillhör AVS-gruppen, och som har givits befogenheter av dessa AVS-stater.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

Finansiella intermediärer i AVS-staterna eller gemenskapen vilka tillhandahåller, främjar och finansierar privata eller offentliga investeringar i AVS-staterna.”

ii)

Led f ska ersättas med följande:

”f)

Utvecklingsländer som inte tillhör AVS-gruppen, när de deltar i ett gemensamt initiativ eller en regional organisation tillsammans med AVS-stater, i enlighet med artikel 6 i bilaga IV till detta avtal.”

45.

Artikel 60 ska ändras på följande sätt:

a)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

Åtgärder för att lindra de kortsiktiga negativa verkningarna av exogena chocker, inbegripet fluktuationer i exportinkomster, på reformer och politik på det sociala och ekonomiska området.”

b)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Humanitärt bistånd och katastrofbistånd, inbegripet stöd till flyktingar och fördrivna personer, insatser som kopplar samman kortsiktigt katastrofbistånd och återuppbyggnad med långsiktigt utvecklingsbistånd vid krissituationer och efterkrissituationer, samt katastrofberedskap.”

46.

Artikel 61 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Direkt budgetstöd för understödjande av makroekonomiska reformer eller sektorsreformer ska beviljas om

a)

det finns, eller håller på att genomföras, väl definierade nationella eller sektorsinriktade utvecklingsstrategier som är särskilt inriktade på fattigdomsbekämpning,

b)

det finns, eller håller på att genomföras, en väl definierad stabilitetsinriktad makroekonomisk politik som har fastställts av landet självt och bedömts positivt av de huvudsakliga givarna, i förekommande fall inbegripet de internationella finansinstituten, och

c)

förvaltningen av offentliga medel sker på ett tillräckligt öppet, ansvarsfullt och effektivt sätt.

Gemenskapen ska anpassa sig till varje enskild AVS-stats system och förfaranden, övervaka sitt budgetstöd tillsammans med det berörda partnerlandet och stödja partnerländerna i deras insatser för att öka sin egen ansvarighet, parlamentariska kontroll och granskningskapacitet samt allmänhetens tillgång till information.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Inom ramen för detta avtal ska medel som öronmärkts genom den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal, egna medel från Europeiska investeringsbanken (nedan kallad banken) och, när så är lämpligt, andra medel från gemenskapens budget användas för att finansiera projekt, program och andra verksamheter som bidrar till förverkligandet av detta avtals mål.”

47.

Artikel 66.1 ska ersättas med följande:

”1.   För att lindra AVS-staternas skuldbörda och betalningsbalansproblem är parterna överens om att använda de medel som tillhandahålls genom den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal för att bidra till internationellt beslutade skuldlättnadsinitiativ till förmån för AVS-staterna. Gemenskapen förbinder sig vidare att undersöka hur andra medel än gemenskapsmedel på längre sikt skulle kunna användas för att stödja internationellt överenskomna skuldlättnadsinitiativ.”

48.

Artikel 67.1 ska ersättas med följande:

”1.   Den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal ska makroekonomiska reformer och sektorsreformer som genomförs av AVS-stater stödjas. Parterna ska i detta sammanhang se till att anpassningen är ekonomiskt genomförbar och socialt och politiskt godtagbar. Stödet ska beviljas på grundval av en gemensam bedömning mellan gemenskapen och den berörda AVS-staten av de reformåtgärder på makroekonomisk nivå eller sektorsnivå som vidtas eller övervägs; bedömningen ska möjliggöra en helhetsbedömning av reformansträngningarna. Den gemensamma bedömningen ska så långt som möjligt anpassas till den landspecifika ordningen och metoden för övervakning av stödet ska grunda sig på uppnådda resultat. Det är viktigt att stödprogrammen kännetecknas av snabb utbetalning.”

49.

Rubriken på kapitel 3 i avdelning II i del 4 ska ersättas med följande:

50.

Artikel 68 ska ersättas med följande:

”Artikel 68

1.   Parterna erkänner att makroekonomisk instabilitet till följd av exogena chocker kan påverka AVS-staternas utveckling negativt och äventyra deras möjligheter att förverkliga sina utvecklingsmål. För att mildra de kortsiktiga skadliga verkningarna av en exogen chock, bland annat på exportinkomsterna, inrättas därför ett ytterligare stödsystem inom ramen för den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal.

2.   Detta stöd ska syfta till att möjliggöra fullföljandet av reformer och politik på det sociala och ekonomiska området som skulle kunna påverkas negativt av en inkomstminskning och till att avhjälpa de kortsiktiga negativa verkningarna av exogena chocker.

3.   Det faktum att AVS-staternas ekonomier är extremt beroende av export, särskilt av export av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna, ska beaktas vid tilldelningen av medel. De minst utvecklade AVS-staterna, AVS-inlandsstaterna, AVS-östaterna och AVS-stater som genomgått en konflikt eller drabbats av en naturkatastrof ska i detta sammanhang beviljas en mera gynnsam behandling.

4.   De tillkommande medlen ska ställas till förfogande i enlighet med de särskilda villkor för denna stödform som anges i bilaga II om finansieringsformer och finansieringsvillkor.

5.   Gemenskapen ska också stödja marknadsbaserade försäkringsordningar som utformats för AVS-stater som önskar skydda sig mot de kortsiktiga verkningarna av exogena chocker.”

51.

Rubriken på kapitel 6 i avdelning II i del 4 ska ersättas med följande:

52.

Artikel 72 ska ersättas med följande:

”Artikel 72

Allmän princip

1.   Humanitärt bistånd, katastrofbistånd och efterkrisbistånd ska ges i samband med en kris. Humanitärt bistånd och katastrofbistånd ska syfta till att rädda och skydda människoliv och till att lindra mänskligt lidande närhelst det finns behov av detta. Efterkrisbistånd ska syfta till återuppbyggnad och till att sammankoppla kortsiktigt katastrofbistånd med långsiktiga utvecklingsprogram.

2.   Krissituationer, inbegripet långvarig strukturell instabilitet och sårbarhet, utgör ett hot mot lag och ordning och mot säkerheten för personer, och riskerar att trappas upp till en väpnad konflikt eller att destabilisera landet. Krissituationer kan även vara orsakade av naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor såsom krig och andra extraordinära omständigheter med därmed jämförbar verkan, t.ex. i samband med klimatförändringen, miljöförstöring, tillgång till energikällor och naturtillgångar och extrem fattigdom.

3.   Humanitärt bistånd och efterkrisbistånd ska tillhandahållas under den tid som krävs för att möta offrens behov och bidrar därmed till en sammankoppling av katastrof-, återuppbyggnads- och utvecklingsbistånd.

4.   Humanitärt bistånd ska uteslutande beviljas i förhållande till katastrofoffrens behov och intressen och i överensstämmelse med principerna i internationell humanitär rätt och principerna om humanitet, opartiskhet, oberoende och neutralitet. Det ska särskilt inte förekomma någon diskriminering mellan offren på grund av ras, etnisk härkomst, religion, kön, ålder, nationalitet eller politisk tillhörighet; rätten att nå offren och skyddet av dem ska garanteras, liksom hjälppersonalens säkerhet och skydd av utrustning.

5.   Humanitärt bistånd, katastrofbistånd och efterkrisbistånd som inte kan finansieras via unionens budget ska finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal. Humanitärt bistånd, katastrofbistånd och efterkrisbistånd ska utgöra ett komplement till medlemsstaternas insatser, samordnas med dessa och genomföras i överensstämmelse med bästa praxis på området biståndseffektivitet.”

53.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 72a

Mål

1.   Det humanitära biståndet och katastrofbiståndet ska syfta till att

a)

rädda och skydda människoliv under och efter krissituationer,

b)

med hjälp av all tillgänglig logistik bidra till finansiering och distribution av humanitärt bistånd samt till att de avsedda mottagarna får direkt tillgång till biståndet,

c)

genomföra kortsiktiga återanpassnings- och återuppbyggnadsåtgärder så att de drabbade befolkningsgrupperna återigen kan nå ett minimum av social och ekonomisk integrering, och att så snart som möjligt skapa förutsättningar för att utvecklingen ska kunna komma i gång igen på grundval av de långsiktiga mål som fastställts av de berörda AVS-staterna och AVS-regionerna,

d)

avhjälpa behov som uppstått på grund av befolkningsförflyttningar (flyktingar, fördrivna och återvändande) till följd av naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan och så länge som det behövs söka tillgodose flyktingarnas och de fördrivnas behov, oavsett var de befinner sig, och underlätta deras frivilliga återflyttning och återintegrering i ursprungslandet, samt

e)

hjälpa AVS-staterna och AVS-regionerna att införa kortsiktiga mekanismer för katastrofförebyggande och katastrofberedskap, däribland prognos- och varningssystem, i syfte att mildra följderna av katastrofer.

2.   Bistånd kan beviljas AVS-stater och AVS-regioner som tar emot flyktingar eller återvändande, för att tillgodose akuta behov som inte omfattas av katastrofbiståndet.

3.   Efterkrisbistånd ska syfta till att bidra till den materiella återuppbyggnad och den sociala återanpassning som krävs efter en kris och kan användas för att sammankoppla kortsiktigt katastrofbistånd och återuppbyggnad med relevanta långsiktiga utvecklingsprogram som finansieras med medel från nationella och regionala vägledande program eller programmet för AVS-regionövergripande samarbete. Insatserna ska syfta till att underlätta övergången från det akuta krisläget till utvecklingsskedet, underlätta social och ekonomisk återintegrering av de drabbade befolkningsgrupperna, undanröja, så långt som möjligt, krisens orsaker samt stärka institutioner och de lokala och nationella aktörernas ägarskap när det gäller utformningen av en politik för hållbar utveckling för den berörda AVS-staten.

4.   När så är lämpligt ska de kortsiktiga mekanismer för katastrofförebyggande och katastrofberedskap som avses i punkt 1 e samordnas med andra befintliga mekanismer för katastrofförebyggande och katastrofberedskap.

Utarbetandet och förstärkningen av nationella, regionala och AVS-övergripande mekanismer för riskminskning och riskhantering tjänar till att förbättra AVS-staternas förmåga att återhämta sig efter en katastrof. All därmed sammanhängande verksamhet får genomföras i samarbete med regionala och internationella organisationer och program som har dokumenterad erfarenhet av katastrofriskreducering.”

54.

Artikel 73 ska ersättas med följande:

”Artikel 73

Genomförande

1.   Biståndsinsatser ska vidtas antingen på begäran av den AVS-stat eller AVS-region som berörs av krissituationen, på initiativ av kommissionen eller på inrådan av internationella organisationer och lokala och internationella icke-statliga organisationer.

2.   Gemenskapen ska vidta adekvata åtgärder som kan underlätta ett snabbt genomförande av de insatser som krävs för att de akuta hjälpbehoven ska kunna tillgodoses. Biståndet ska förvaltas och genomföras på ett sätt som möjliggör snabba, flexibla och effektiva insatser.

3.   Med hänsyn till utvecklingskaraktären hos det bistånd som beviljas i enlighet med detta kapitel kan stödet undantagsvis, på begäran av den berörda staten eller regionen, användas tillsammans med medel från det vägledande programmet.”

55.

Artikel 76.1 d ska ersättas med följande:

”d)

Lån ur bankens egna medel och från investeringsanslaget, i enlighet med de villkor som anges i bilaga II till detta avtal. Dessa lån får även användas för att finansiera offentliga investeringar i grundläggande infrastruktur.”

56.

I artikel 95.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Gemenskapen och medlemsstaterna, å ena sidan, och AVS-staterna, å andra sidan, ska senast tolv månader före utgången av varje femårsperiod underrätta den andra parten om de vill att bestämmelserna ska ses över med sikte på en eventuell ändring av avtalet. Om en part begär en översyn av någon av avtalets bestämmelser, ska den andra parten, utan hinder av denna tidsgräns, ha två månader till sitt förfogande för att begära att översynen utsträcks till andra bestämmelser som har samband med dem som var föremål för den ursprungliga begäran.”

57.

Artikel 100 andra stycket ska ersättas med följande:

”Detta avtal, som upprättats i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga, ska deponeras i arkiven tillhörande Europeiska unionens råds generalsekretariat respektive AVS-staternas sekretariat, och en bestyrkt kopia ska av båda sekretariaten överlämnas till regeringen i var och en av signatärstaterna.”

C.   BILAGOR

1.

Bilaga II, i dess genom beslut nr 1/2009 av AVS-EG-ministerrådet av den 29 maj 2009 (1) ändrade lydelse, ska ändras på följande sätt:

a)

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Formerna och villkoren för finansiering inom ramen för investeringsanslaget, lån från Europeiska investeringsbanken ur dess egna medel och finansiering av särskilda åtgärder ska vara de som anges i detta kapitel. Medlen får kanaliseras till de finansieringsberättigade företagen direkt eller indirekt, via därtill behöriga investeringsfonder och/eller kreditförmedlare.

2.   Medlen för de räntesubventioner som fastställs i denna bilaga ska ställas till förfogande från det räntesubventionsanslag som anges i punkt 2 c i bilaga Ib till detta avtal.

3.   Räntesubventionerna får kapitaliseras eller användas i form av bidrag. Beloppet för en räntesubvention, beräknat efter subventionens värde vid tidpunkten för utbetalningen av det berörda lånet, ska avräknas mot räntesubventionsanslaget i punkt 2 c i bilaga Ib och betalas direkt till banken. Högst 10 % av detta räntesubventionsanslag får användas för att stödja projektrelaterat tekniskt bistånd i AVS-länderna.

4.   Dessa finansieringsvillkor ska inte påverka tillämpningen av sådana villkor som kan åläggas AVS-länder som omfattas av restriktiva upplåningsvillkor inom ramen för initiativet för djupt skuldsatta fattiga länder (HIPC) eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning. I enlighet med detta ska banken när det inom ramen för sådana ordningar krävs att räntesatsen för ett lån ska sättas ned med mer än 3 procentenheter – i enlighet med artiklarna 2 och 4 i detta kapitel – försöka minska den genomsnittliga finansieringskostnaden genom lämplig samfinansiering med andra givare. Skulle detta bedömas som ogörligt, får räntesatsen för lånet från banken sättas ned så mycket som krävs för att den ska överensstämma med nivån inom ramen för HIPC-initiativet eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning.”

b)

Artikel 2.7 och 2.8 ska ersättas med följande:

”7.   Vanliga lån i länder som inte omfattas av restriktiva upplåningsvillkor inom ramen för HIPC-initiativet eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning får beviljas på förmånliga villkor i följande fall:

a)

För infrastrukturprojekt som är nödvändiga för utvecklingen av den privata sektorn i de minst utvecklade länderna, i länder som genomlevt en konflikt eller i länder som drabbats av en naturkatastrof. I sådana fall ska räntesatsen för lånet sättas ned med högst 3 procentenheter.

b)

För projekt som innefattar omstruktureringsåtgärder inom ramen för privatisering eller som har betydande och klart påvisbara positiva sociala eller miljömässiga verkningar. I sådana fall får lån beviljas med en räntesubvention vars storlek och form ska beslutas med hänsyn till projektets särdrag. Räntesubventionen får emellertid inte överstiga 3 procentenheter.

Den slutgiltiga räntesatsen för lån enligt a eller b får inte i något fall understiga 50 % av referensräntesatsen.

8.   De medel som ska få användas för beviljande av sådana förmåner kommer att ställas till förfogande från det räntesubventionsanslag som anges i punkt 2 c i bilaga Ib till detta avtal.”

c)

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   Lån ur bankens egna medel ska beviljas på följande villkor:

a)

Referensräntesatsen ska vara den räntesats som banken tillämpar för lån med motsvarande villkor i fråga om valuta och amorteringar den dag då finansieringsavtalet undertecknas eller då utbetalningen sker.

b)

För länder som inte omfattas av restriktiva upplåningsvillkor inom ramen för HIPC-initiativet eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning ska emellertid

i)

projekt inom den offentliga sektorn i princip vara berättigade till en räntesubvention på högst 3 procentenheter, och

ii)

projekt inom den privata sektorn vilka faller inom de kategorier som anges i artikel 2.7 b vara berättigade till räntesubventioner på de villkor som anges i den bestämmelsen.

Den slutgiltiga räntesatsen får inte i något fall understiga 50 % av referensräntesatsen.

c)

Amorteringstiden för lån som banken beviljar ur egna medel ska fastställas på grundval av projektets ekonomiska och finansiella särdrag. Lånen ska normalt omfatta en betalningsfri period som ska fastställas på grundval av projektets genomförandetid.”

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I artikel 1 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

stärka och utvidga den roll som Centrum för företagsutveckling spelar så att den privata sektorn i AVS-staterna kan få nödvändigt stöd när det gäller främjandet av åtgärder som syftar till utveckling av den privata sektorn i AVS-stater och AVS-regioner, samt

b)

stärka och förbättra den roll som Teknikcentrum för jordbruks- och landsbygdssamarbete spelar när det gäller institutionell kapacitetsuppbyggnad i AVS-staterna, särskilt med avseende på informationsförvaltning, i syfte att förbättra tillgången till teknik med vars hjälp produktiviteten inom jordbruket, marknadsföring, livsmedelstrygghet och landsbygdsutveckling kan förbättras.”

b)

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Centrum för företagsutveckling

1.   Centrum för företagsutveckling ska främja ett företagsklimat som gynnar utvecklingen av den privata sektorn och stödja genomförandet av strategier för utveckling av den privata sektorn i AVS-staterna genom att tillhandahålla icke-finansiella tjänster, bland annat konsulttjänster, till företag i dessa stater samt stödja gemensamma initiativ mellan ekonomiska aktörer i gemenskapen och i AVS-staterna. I detta sammanhang ska hänsyn tas till de behov som följer av genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap.

2.   Centrumet ska sträva efter att hjälpa privata företag i AVS-staterna att bli mera konkurrenskraftiga inom alla sektorer av ekonomin. Det ska särskilt

a)

underlätta och främja företagssamarbete och partnerskap mellan företag i AVS-staterna och i Europeiska unionen,

b)

hjälpa till att utveckla stödtjänster för företagen genom att understödja kapacitetsuppbyggnad hos organisationer inom den privata sektorn eller stödja aktörer som tillhandahåller tekniska eller yrkesmässiga stödtjänster eller stödtjänster inom förvaltning, handel eller utbildning,

c)

stödja investeringsfrämjande verksamheter, exempelvis investeringsfrämjande organisationer, anordnandet av investeringskonferenser, utbildningsprogram, strategi-workshops samt uppföljande investeringsfrämjande besöksresor,

d)

stödja initiativ som bidrar till att främja innovationer och överföring av teknik, sakkunskap och bästa tillvägagångssätt avseende alla aspekter av företagsledning,

e)

informera den privata sektorn i AVS-staterna om avtalets bestämmelser, och

f)

informera europeiska företag och organisationer i den privata sektorn om affärsmöjligheter och affärsvillkor i AVS-staterna.

3.   Centrum för företagsutveckling ska även bidra till att förbättra företagsklimatet på nationell och regional nivå i syfte att göra det möjligt för företag att dra nytta av fördelarna av den regionala integrationsprocessen och handelsliberaliseringen. Detta ska omfatta följande åtgärder:

a)

Hjälpa företag att uppfylla redan befintliga och nya kvalitetsnormer och andra normer som införts till följd av den regionala integrationsprocessen och genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap.

b)

Informera lokala aktörer i den privata sektorn i AVS-staterna om vilka krav som gäller på utländska marknader i fråga om produktkvalitet och produktstandarder.

c)

Främja regionala och nationella reformer för att förbättra företagsklimatet, bland annat genom att uppmuntra till dialog mellan den privata sektorn och den offentliga förvaltningen.

d)

Stärka rollen och funktionen för nationella och regionala tjänsteförmedlare.

4.   Centrumets verksamhet ska grundas på principen om samordning, komplementaritet och mervärde i förhållande till utvecklingsinitiativ i den privata sektorn som vidtas av offentliga eller privata aktörer. Verksamheten ska vara förenlig med nationella och regionala utvecklingsstrategier i enlighet med del 3 i detta avtal. Centrumet ska visa prov på selektivitet och säkerställa ekonomisk hållbarhet vid utförandet av sina uppgifter. Det ska se till att uppgifter fördelas på ett lämpligt sätt mellan dess huvudkontor och dess regionalkontor.

5.   Det ska företas regelbundna utvärderingar av den verksamhet som bedrivs av centrumet för företagsutveckling.

6.   Ambassadörskommittén ska fungera som tillsynsmyndighet för centrumet. Kommittén ska efter detta avtals undertecknande

a)

fastställa stadgar för centrumet,

b)

utse medlemmarna i styrelsen,

c)

utse ledningen för centrumet på förslag av styrelsen, och

d)

övervaka centrumets övergripande strategi och utöva tillsyn över styrelsens arbete.

7.   Styrelsen ska i enlighet med centrumets stadga

a)

fastställa budgetförordning, tjänsteföreskrifter och interna verksamhetsregler,

b)

övervaka centrumets verksamhet,

c)

anta centrumets verksamhetsprogram och budget,

d)

lämna regelbundna rapporter och utvärderingar till tillsynsmyndigheten, och

e)

utföra alla andra uppgifter som den tilldelats enligt centrumets stadga.

8.   Centrumets budget ska finansieras i enlighet med de regler som i detta avtal anges för samarbetet för utvecklingsfinansiering.”

c)

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Centrum för jordbruksutveckling

1.   Centrum för jordbruksutveckling ska ha till uppgift att främja policyutveckling och institutionell kapacitetsutveckling hos organisationer för jordbruks- och landsbygdsutveckling i AVS-staterna samt stärka organisationernas informations- och kommunikationsförmåga. Centrumet ska hjälpa organisationerna att utforma och genomföra strategier och program som syftar till minskning av fattigdom, främjande av en tryggad livsmedelsförsörjning samt bevarande av naturresursbasen för att därigenom bidra till ökad självständighet när det gäller utvecklingen av jordbruk och landsbygd i AVS-staterna.

2.   Centrum för jordbruksutveckling ska

a)

utveckla och tillhandahålla informationstjänster och se till att tillträdet till forskning, utbildning och nyskapande vad gäller utveckling och utbyggnad inom jordbruks- och landsbygdssektorerna förbättras så att jordbrukets och landsbygdens utveckling därigenom kan främjas, samt

b)

utveckla och förstärka AVS-staternas kapacitet så att det ska kunna bli möjligt att

i)

förbättra utformningen och förvaltningen av politiska program och strategier för jordbruks- och landsbygdsutveckling på nationell och regional nivå, inbegripet förbättring av kapaciteten när det gäller uppgiftsinsamling, utrednings- och analysarbete i policyfrågor samt policyutformning,

ii)

förbättra informations- och kommunikationsförvaltningen, särskilt inom ramen för den nationella jordbruksstrategin,

iii)

främja en effektiv informations- och kommunikationsförvaltning mellan institutionerna som redskap i resultatuppföljningen liksom konsortier med regionala och internationella partner,

iv)

främja decentraliserad informations- och kommunikationsförvaltning på lokal och nationell nivå,

v)

stärka initiativ via regionalt samarbete, samt

vi)

utveckla metoder för bedömning av hur politiken påverkar jordbrukets och landsbygdens utveckling.

3.   Centrumet ska stödja regionala initiativ och nätverk och se till att programmen för kapacitetsutveckling stegvis blir en gemensam angelägenhet mellan centrumet och lämpliga organisationer i AVS-staterna. Centrumet ska i detta syfte stödja decentraliserade regionala informationsnätverk. Nätverken ska byggas upp stegvis och på ett effektivt sätt.

4.   Det ska företas regelbundna utvärderingar av den verksamhet som bedrivs av Teknikcentrum för jordbruks- och landsbygdssamarbete.

5.   Ambassadörskommittén ska fungera som tillsynsmyndighet för centrumet. Kommittén ska efter detta avtals undertecknande

a)

fastställa stadgar för centrumet,

b)

utse medlemmarna i styrelsen,

c)

utse ledningen för centrumet på förslag av styrelsen, och

d)

övervaka centrumets övergripande strategi och utöva tillsyn över styrelsens arbete.

6.   Styrelsen ska i enlighet med centrumets stadga

a)

fastställa budgetförordning, tjänsteföreskrifter och interna verksamhetsregler,

b)

övervaka centrumets verksamhet,

c)

anta centrumets verksamhetsprogram och budget,

d)

lämna regelbundna rapporter och utvärderingar till tillsynsmyndigheten,

e)

utföra alla andra uppgifter som den tilldelats enligt centrumets stadga.

7.   Centrumets budget ska finansieras i enlighet med de regler som i detta avtal anges för samarbetet för utvecklingsfinansiering.”

3.

Bilaga IV, i dess genom beslut nr 3/2008 av AVS-EG-ministerrådet av den 15 december 2008 (2) ändrade lydelse, ska ändras på följande sätt:

a)

Artiklarna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Åtgärder som finansieras med gåvobistånd inom ramen för detta avtal ska programplaneras i början av den period som den fleråriga finansieringsramen för samarbete omfattar.

Programplaneringen ska grunda sig på principerna om ägarskap, mottagaranpassning, givarsamordning och harmonisering, resultatorienterad biståndsförvaltning och ömsesidig ansvarighet.

Med programplanering avses i detta sammanhang

a)

utarbetande och utveckling av strategidokument på nationell, regional och AVS-regionövergripande nivå som grundar sig på mottagarnas egna mål och strategier för sin utveckling på medellång sikt, varvid hänsyn ska tas till principen om gemensam programplanering och arbetsfördelning mellan givarna; denna process ska så långt som möjligt vara ledd av berörda partnerländer och regioner,

b)

ett tydligt angivande från gemenskapens sida av det vägledande programanslag som landet, regionen eller det AVS-regionövergripande samarbetet får utnyttja under den period som täcks av den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal, samt av andra relevanta upplysningar, inbegripet rörande en eventuell reserv för oförutsedda behov,

c)

utarbetande och antagande av ett vägledande program för genomförande av strategidokumentet, varvid hänsyn ska tas till åtaganden som gjorts av andra givare, särskilt EU:s medlemsstater,

d)

en översynsprocess omfattande strategidokumentet, det vägledande programmet och de medel som anslagits härtill.

Artikel 2

Landstrategidokument

Varje enskilt landstrategidokument ska utarbetas av den berörda AVS-staten och EU. Det ska föregås av ett samråd med en bred uppsättning aktörer, inbegripet icke-statliga aktörer, lokala myndigheter och, när så är lämpligt, nationella AVS-parlament, och bygga på tidigare erfarenheter och bästa praxis. Varje landstrategidokument ska anpassas till den enskilda AVS-statens behov och svara mot dess specifika omständigheter. Landstrategidokumentet ska vara ett verktyg för prioritering av åtgärder och för uppbyggnad av lokalt ägarskap av samarbetsprogrammen. Eventuella skiljaktigheter mellan landets egen analys och gemenskapens analys ska anges. Följande delar ska alltid ingå i landstrategidokumentet:

a)

En analys av landets politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga situation och av begränsningsfaktorer, kapacitet och framtidsutsikter, inbegripet en bedömning av grundläggande behov mot bakgrund bland annat av inkomst per capita, befolkningsstorlek, sociala indikatorer och sårbarhet.

b)

En detaljerad beskrivning av landets utvecklingsstrategi på medellång sikt, tydligt angivna prioriteringar samt förväntade finansieringsbehov.

c)

En översikt över relevanta planer och åtgärder hos andra givare som är verksamma i landet, särskilt hos EU:s medlemsstater i deras egenskap av bilaterala givare.

d)

Svarsstrategier med uppgift om det specifika bidrag som EU kan ge. Så långt som möjligt ska dessa svarsstrategier möjliggöra att EU:s insatser kompletterar åtgärder som finansieras av AVS-staten själv eller av andra givare som är verksamma i landet.

e)

Uppgift om vilka stöd- och genomförandemekanismer som skulle vara mest lämpliga för genomförandet av dessa strategier.

Artikel 3

Resurstilldelning

1.   Den vägledande resurstilldelningen mellan AVS-staterna ska ske på grundval av standardiserade, objektiva och öppna kriterier för bedömning av behov och resultat. Härvid ska följande gälla:

a)

Behoven ska bedömas på grundval av kriterier såsom inkomst per capita, befolkningsstorlek, sociala indikatorer, skuldsättningsnivå och sårbarhet inför exogena chocker. De minst utvecklade AVS-staterna ska beviljas särskild behandling, och östaternas och inlandsstaternas sårbarhet ska beaktas. De särskilda behov som uppstår i ett land som befunnit sig i konflikt eller drabbats av en naturkatastrof ska också uppmärksammas.

b)

Resultaten ska bedömas på grundval av kriterier som rör samhällsstyrning, framsteg i genomförandet av institutionella reformer, landets resultat när det gäller att utnyttja sina resurser, förmågan att effektivt genomföra pågående åtgärder, lindring och minskning av fattigdomen, framstegen när det gäller millennieutvecklingsmålen, åtgärder för att åstadkomma en hållbar utveckling och måluppfyllelsen när det gäller makroekonomisk politik och sektorspolitik.

2.   De medel som anslås ska bestå av:

a)

Ett programanslag som ska täcka makroekonomiskt stöd, sektorsstrategier samt program och projekt till stöd för målområdena för gemenskapens bistånd och övriga områden. Programanslaget ska underlätta den långsiktiga programplaneringen av gemenskapens bistånd till landet i fråga. Tillsammans med andra eventuella gemenskapsmedel ska dessa anslag ligga till grund vid utarbetandet av det vägledande programmet för landet.

b)

Ett anslag för att täcka oförutsedda behov, t.ex. sådana som anges i artiklarna 66 och 68 samt 72, 72a och 73 i detta avtal, och som beviljas i enlighet med de villkor som anges i dessa artiklar, i de fall det inte är möjligt att finansiera ett stöd via unionens budget.

3.   Reserven för oförutsedda behov kommer att användas för länder som på grund av exceptionella omständigheter inte har tillgång till normala programanslag.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av översynsbestämmelserna i artikel 5.7 i denna bilaga kan gemenskapen för att ta hänsyn till nya behov eller exceptionella resultat komma att öka programanslaget eller anslaget till oförutsedda behov för ett land.

a)

Nya behov kan uppstå till följd av exceptionella omständigheter, t.ex. en kris eller en efterkrissituation, eller till följd av sådana oförutsedda behov som avses i punkt 2 b.

b)

Med exceptionella resultat ska förstås en situation där det utanför översynen efter halva löptiden och översynen efter löptidens slut fastställs att ett lands programanslag helt och hållet har tagits i anspråk genom åtaganden och att landet kan tillgodogöra sig ytterligare medel från det nationella vägledande programmet tack vare en verkningsfull politik för fattigdomsbekämpning och en sund ekonomisk förvaltning.”

b)

Artikel 4.1-4.4 ska ersättas med följande:

”1.   När en AVS-stat fått den information som avses ovan ska den utarbeta och till gemenskapen överlämna ett utkast till vägledande program som ska bygga på och överensstämma med landets egna mål och prioriteringar för utvecklingen sådana dessa angivits i landstrategidokumentet. Utkastet till vägledande program ska innehålla uppgifter om följande:

a)

Allmänt budgetstöd eller ett begränsat antal viktiga sektorer eller områden till vilka stödet ska koncentreras (målsektorer eller målområden).

b)

De åtgärder och insatser som är mest lämpade för förverkligandet av de mål som uppställts för målsektorerna eller målområdena.

c)

De medel som eventuellt avsatts för ett begränsat antal program och projekt som faller utanför målsektorerna och målområdena, och/eller huvuddragen i sådan program- eller projektverksamhet samt uppgift om de medel som kommer att avsättas för var och en av verksamheterna.

d)

Uppgift om vilka typer av icke-statliga aktörer som kan komma i fråga för stöd enligt de kriterier som ministerrådet fastställt, om de medel som anslagits för dem och om vilken typ av verksamhet (som måste vara sådan som bedrivs utan vinstsyfte) som ska stödjas.

e)

Förslag till eventuellt deltagande i regionala program och projekt.

f)

En eventuell reserv för att täcka eventuella ersättningskrav, kostnadsökningar eller oförutsedda utgifter.

2.   Utkastet till vägledande program ska i förekommande fall innehålla uppgift om de medel som avsatts för förstärkning av AVS-staternas mänskliga, materiella och institutionella kapacitet att utarbeta och genomföra de nationella vägledande programmen och för ett eventuellt deltagande i program och projekt finansierade med medel från regionala vägledande program samt för förbättring av förvaltningen av AVS-staternas offentliga investeringsprojekt.

3.   Utkastet till vägledande program ska bli föremål för ett åsiktsutbyte mellan den berörda AVS-staten och gemenskapen. Det vägledande programmet ska antas gemensamt av kommissionen, på gemenskapens vägnar, och AVS-staten. Programmet ska när det antagits vara bindande för både gemenskapen och AVS-staten. Det vägledande programmet ska bifogas landstrategidokumentet och dessutom innehålla följande:

a)

Uppgift om specifika och klart avgränsade åtgärder, särskilt åtgärder för vilka åtaganden kan ingås före nästa översyn.

b)

En vägledande tidsplan för genomförandet av det vägledande programmet och för översyn av det, bland annat med avseende på åtaganden och utbetalningar av medel.

c)

Resultatorienterade kriterier för översynerna.

4.   Gemenskapen och den berörda AVS-staten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att programplaneringsprocessen kan slutföras på så kort tid som möjligt och i alla händelser, utom när exceptionella omständigheter föreligger, inom tolv månader från antagandet av den fleråriga finansieringsramen för samarbete. Utarbetandet av landstrategidokumentet och det vägledande programmet ska ingå som led i en kontinuerlig process som leder fram till antagandet av ett enda dokument.”

c)

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Om de exceptionella omständigheter som avses i artikel 3.4 skulle föreligga kan en särskild översyn genomföras på begäran av någon av parterna i syfte att ta hänsyn till nya behov eller exceptionella resultat.”

ii)

I punkt 4 ska inledningen ersättas med följande:

”4.   Den årliga verksamhetsöversynen, halvvägsöversynen och slutöversynen avseende det vägledande programmet ska innefatta en gemensam bedömning av programgenomförandet, varvid resultaten av relevanta uppföljnings- och utvärderingsåtgärder ska beaktas. Översynen ska genomföras lokalt och slutföras gemensamt av den nationella utanordnaren och kommissionen, i samråd med relevanta intressenter såsom icke-statliga aktörer, lokala myndigheter och, när så är lämpligt, nationella AVS-parlament. Den ska särskilt omfatta en bedömning av följande:”

iii)

Punkterna 5, 6 och 7 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen ska en gång om året överlämna en sammanfattande rapport om resultatet av den årliga verksamhetsöversynen till kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete. Kommittén ska granska rapporten inom ramen för sina skyldigheter och befogenheter enligt detta avtal.

6.   Mot bakgrund av de årliga verksamhetsöversynerna får den nationella utanordnaren och kommissionen i samband med översynerna efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, se över och anpassa landstrategidokument:

a)

om det av verksamhetsöversynerna framgår att det finns specifika problem, eller

b)

mot bakgrund av förändrade omständigheter i en AVS-stat.

Det kan även beslutas om en ändring av landstrategidokumentet till följd av en sådan särskild översyn som avses i punkt 2.

Översynen efter löptidens slut kan också omfatta anpassningar inför den nya fleråriga finansieringsramen för samarbete, både med avseende på resurstilldelning och i fråga om utarbetandet av nästa program.

7.   Sedan översynerna efter halva löptiden respektive efter löptidens slut har slutförts kan kommissionen på gemenskapens vägnar, öka eller minska medelstilldelningen till en enskild AVS-stat med hänsyn till denna stats aktuella behov och resultat.

Efter en sådan särskild översyn som avses i punkt 2 kan kommissionen på gemenskapens vägnar även öka medelstilldelningen med hänsyn till nya behov eller exceptionella resultat för den berörda AVS-staten, i enlighet med artikel 3.4.”

d)

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

i)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Räckvidd”

ii)

Följande punkter ska läggas till:

”3.   Ansökningar om finansiering av regionala program ska inges

a)

av vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer, eller,

b)

i programplaneringsskedet, av vederbörligen bemyndigade subregionala organ eller organisationer eller av AVS-stater i de berörda regionerna, förutsatt att åtgärden återfinns i det regionala vägledande programmet.

4.   Utvecklingsländer som inte är AVS-stater kan delta i regionala program endast under förutsättning att

a)

de projekt och program som finansieras inom ramen för den fleråriga finansieringsramen för samarbete fortfarande har sin tyngdpunkt i en AVS-stat,

b)

det finns motsvarande bestämmelser inom ramen för gemenskapens finansieringsinstrument, and

c)

proportionalitetsprincipen respekteras.”

e)

Artiklarna 7, 8 och 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Regionala program

De berörda AVS-staterna ska avgöra hur de geografiska regionerna ska avgränsas. Regionala integrationsprogram bör så långt möjligt motsvara programmen hos befintliga regionala organisationer. Om det förekommer överlappande medlemskap i flera relevanta regionala organisationer, ska det regionala integrationsprogrammet i princip motsvara det kombinerade medlemskapet i dessa organisationer.

Artikel 8

Regional programplanering

1.   Programplaneringen ska avse varje region. Den ska vara resultatet av ett åsiktsutbyte mellan kommissionen och den eller de vederbörligen bemyndigade berörda regionala organisationerna eller, i avsaknad av sådant bemyndigande, de nationella utanordnarna i länderna i regionen i fråga. Om det är lämpligt kan programplaneringen innefatta samråd med icke-statliga aktörer som är representerade på regional nivå och, när så är lämpligt, regionala parlament.

2.   Det regionala strategidokumentet ska utarbetas av kommissionen och de vederbörligen bemyndigade regionala organisationerna i samarbete med AVS-staterna i den berörda regionen, på grundval av principerna om subsidiaritet och komplementaritet och med hänsyn tagen till programplaneringen för landstrategidokumentet.

3.   Det regionala strategidokumentet ska vara ett verktyg för prioritering av åtgärder och uppbyggnad av lokalt ägarskap av de program som stöds. Följande ska alltid ingå i strategidokumentet:

a)

En analys av den politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen i regionen.

b)

En bedömning av processen och framtidsutsikterna för den regionala ekonomiska integrationen och för regionens integrering i världsekonomin.

c)

En översikt över de regionala strategier och prioriteringar som man följer och över de förväntade finansieringsbehoven.

d)

En översikt över relevant verksamhet hos andra externa partner i det regionala samarbetet.

e)

En beskrivning av EU:s specifika bidrag till förverkligandet av målen för den regionala integrationen, vilket så långt möjligt bör komplettera åtgärder som finansieras av AVS-staterna själva eller av andra parter, särskilt EU:s medlemsstater.

f)

Uppgift om vilka stöd- och genomförandemekanismer som skulle vara mest lämpliga för genomförandet av dessa strategier.

Artikel 9

Resurstilldelning

1.   Den vägledande medelstilldelningen mellan AVS-staterna ska grundas på en standardiserad, objektiv och öppen behovsbedömning och på de framsteg och framtidsutsikter som kan konstateras vad gäller den regionala samarbets- och integrationsprocessen.

2.   De medel som anslås ska bestå av följande två delar:

a)

Ett programanslag som ska täcka stöd till regional integration, sektorsstrategier samt program och projekt till stöd för målområdena för gemenskapens bistånd och övriga områden.

b)

Ett anslag för varje AVS-region för att täcka oförutsedda behov, t.ex. sådana som anges i artiklarna 72, 72a och 73 i detta avtal, i de fall det oförutsedda behovet är gränsöverskridande eller har en sådan omfattning att det är mer ändamålsenligt med ett stöd på regional nivå. I de fall det inte är möjligt att finansiera ett stöd via unionens budget ska medel beviljas i enlighet med de villkor som anges i artiklarna 72, 72a och 73. Det ska säkerställas att insatser inom ramen för detta anslag och eventuella insatser på landsnivå kompletterar varandra.

3.   Programanslaget ska underlätta den långsiktiga programplaneringen av gemenskapens bistånd till regionen i fråga. Regionala åtgärder som har ett tydligt nationellt anslag får finansieras med en blandning av både regionala och nationella medel, om detta är nödvändigt för att anskaffa tillräckligt med medel och av effektivitetsskäl.

Ett regionalt anslag för oförutsedda behov får anslås till den berörda regionen och AVS-stater utanför regionen om det oförutsedda behovet är av en sådan art att dessa länders deltagande är nödvändigt och om de planerade projekten och programmen fortfarande har sin tyngdpunkt kvar i regionen.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av översynsbestämmelserna i artikel 11 kan gemenskapen för att ta hänsyn till nya behov eller exceptionella resultat komma att öka programanslaget eller anslaget till oförutsedda behov för en region.

a)

Nya behov kan uppstå till följd av exceptionella omständigheter, t.ex. en kris eller en efterkrissituation, eller till följd av sådana oförutsedda behov som avses i punkt 2 b.

b)

Med exceptionella resultat ska förstås en situation där det utanför översynen efter halva löptiden och översynen efter löptidens slut fastställs att en regions programanslag helt och hållet har tagits i anspråk genom åtaganden och att regionen kan tillgodogöra sig ytterligare medel från det regionala vägledande programmet tack vare en verkningsfull politik för regional integration och en sund ekonomisk förvaltning.”

f)

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det regionala vägledande programmet ska antas gemensamt av gemenskapen och vederbörligen bemyndigade regionala organisationer, eller om sådant bemyndigande saknas, den berörda AVS-staten.”

g)

I artikel 11 ska det nuvarande stycket numreras punkt 1och följande punkt läggas till:

”2.   Om de exceptionella omständigheter som avses i artikel 9.4 skulle föreligga kan en översyn genomföras på begäran av någon av parterna i syfte att ta hänsyn till nya behov eller exceptionella resultat. En sådan särskild översyn kan leda till att de båda parterna fattar beslut om en ändring av det regionala strategidokumentet eller till att kommissionen på gemenskapens vägnar ökar resurstilldelningen.

Översynen efter löptidens slut kan också omfatta anpassningar inför den nya fleråriga finansieringsramen för samarbete, både med avseende på resurstilldelning och i fråga om utarbetandet av nästa regionala vägledande program.”

h)

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

AVS-regionövergripande samarbete

1.   AVS-regionövergripande samarbete är ett instrument för utveckling som har till syfte att bidra till förverkligandet av målen för partnerskapet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen. AVS-regionövergripande samarbete är ett överregionalt samarbete. Det har till syfte att möta de gemensamma utmaningar som AVS-staterna står inför genom insatser som inte begränsas av ett villkor beträffande geografisk belägenhet och som kommer flera eller alla AVS-stater till godo.

2.   I överensstämmelse med principerna om subsidiaritet och komplementaritet ska AVS-regionövergripande insatser användas i de fall nationella eller regionala åtgärder visar sig vara omöjliga eller mindre effektiva att använda, och de ska tillföra ett mervärde jämfört med åtgärder som genomförs inom ramen för andra samarbetsinstrument.

3.   När AVS-gruppen beslutar att bidra till internationella eller interregionala initiativ med medel för det AVS-regionövergripande samarbetet ska det ses till att detta bidrag görs tillräckligt synligt.”

i)

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 12a

Strategidokument för AVS-regionövergripande samarbete

1.   Programplaneringen för det AVS-regionövergripande samarbetet ska grunda sig på ett åsiktsutbyte mellan kommissionen och AVS-ambassadörskommittén och ska utarbetas gemensamt av kommissionen och AVS-sekretariatet i samråd med relevanta aktörer och intressenter.

2.   Strategidokumentet för AVS-regionövergripande samarbete ska fastställa prioriteringarna för detta samarbete och nödvändiga åtgärder för att ge mottagarna ägarskap över de program som stöds. Följande ska alltid ingå i strategidokumentet:

a)

En analys av den politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga situationen i AVS-statsgruppen.

b)

En bedömning av det AVS-regionövergripande samarbetets bidrag till förverkligandet av målen för detta avtal och av tidigare erfarenheter.

c)

En översikt över de AVS-regionövergripande strategier och prioriteringar som man följer och över de förväntade finansieringsbehoven.

d)

En översikt över relevant verksamhet hos andra externa partner i det AVS-regionövergripande samarbetet.

e)

En beskrivning av EU:s specifika bidrag till förverkligandet av målen för det AVS-regionövergripande samarbetet och av hur det kompletterar åtgärder som finansieras på nationell och regional nivå och av andra externa parter, särskilt EU:s medlemsstater.

Artikel 12b

Ansökningar om finansiering

Ansökningar om finansiering av AVS-regionövergripande program ska inges

a)

direkt av AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén, eller

b)

indirekt av

i)

minst tre vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer tillhörande olika geografiska regioner, eller av minst två AVS-stater från var och en av dessa tre regioner,

ii)

internationella organisationer, exempelvis Afrikanska unionen, som genomför åtgärder vilka bidrar till målen för regionalt samarbete och regional integration, förutsatt att AVS-ambassadörskommittén först givit sitt godkännande, eller

iii)

regionerna Västindien och Stillahavsområdet, med hänsyn till deras särskilda geografiska läge, med förbehåll för att AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén först lämnat sitt godkännande.

Artikel 12c

Resurstilldelning

Den vägledande resurstilldelningen ska grundas på en bedömning av behov, framsteg och framtidsutsikter vad gäller det AVS-regionövergripande samarbetet. Den ska omfatta en reserv av icke programplanerade medel.”

j)

Artiklarna 13 och 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Vägledande programmet för det AVS-regionövergripande samarbetet

1.   I det vägledande programmet för AVS-regionövergripande samarbete ska följande alltid anges:

a)

Målsektorer och målområden för gemenskapens stöd.

b)

De åtgärder och insatser som är mest lämpade för förverkligandet av målen för målsektorerna eller målområdena.

c)

De projekt och program med vars hjälp dessa mål ska kunna nås, i den mån dessa har fastställts, och uppgift om de resurser som ska anslås till vart och ett av dem samt en tidsplan för genomförandet.

2.   Kommissionen och AVS-sekretariatet ska fastställa och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för detta ändamål. På denna grundval ska kommissionen och AVS-sekretariatet gemensamt utarbeta det vägledande programmet för AVS-regionövergripande samarbete, vilket ska föreläggas AVS-ambassadörskommittén. Det ska antas av kommissionen, på gemenskapens vägnar, och AVS-ambassadörskommittén.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12b b iii ska AVS-ambassadörskommittén årligen framlägga en sammanställning över de ansökningar om finansiering som inkommit för de prioriterade åtgärder som anges i det vägledande programmet för AVS-regionövergripande samarbete. Kommissionen och AVS-sekretariatet ska fastsälla och utarbeta de åtgärder som behöver vidtas för detta ändamål samt ett årligt handlingsprogram. Ansökningar om finansiering av sådana åtgärder som inte omfattas av det vägledande programmet för AVS-regionövergripande samarbete ska tas med i det årliga handlingsprogrammet i den utsträckning som detta är möjligt och medges med hänsyn till anslagna medel. I undantagsfall ska dessa ansökningar beviljas genom ett särskilt finansieringsbeslut från kommissionen.

Artikel 14

Översynsprocess

1.   AVS-regionövergripande samarbete ska vara tillräckligt flexibelt och anpassningsbart för att det ska kunna säkerställas att åtgärderna alltid överensstämmer med målen för detta avtal och för att eventuella förändringar när det gäller den berörda AVS-statsgruppens prioriteringar och mål ska kunna beaktas.

2.   AVS-ambassadörskommittén och kommissionen ska genomföra en översyn efter halva löptiden och en översyn efter löptidens slut av strategin för det AVS-regionövergripande samarbetet och det vägledande programmet i syfte att anpassa dessa till nuläget och säkerställa en korrekt tillämpning. Om så är nödvändigt ska det dessutom genomföras en särskild översyn för att ta hänsyn till nya behov som uppstått till följd av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, till exempel i samband med nya utmaningar som gäller för alla AVS-stater.

3.   AVS-ambassadörskommittén och kommissionen får se över och anpassa strategidokumentet för AVS-regionövergripande samarbete inom ramen för översynerna efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, eller efter en särskild översyn.

4.   Efter översynerna efter halva löptiden respektive efter löptidens slut eller den särskilda översynen får AVS-ambassadörskommittén och kommissionen anpassa anslagen inom ramen för det vägledande programmet för AVS-regionövergripande samarbete och ta reserven av icke programplanerad AVS-regionövergripande medel i anspråk.”

k)

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Program och projekt som lagts fram av en AVS-stat, en relevant organisation eller ett relevant organ på regional eller AVS-regionövergripande nivå ska bli föremål för gemensam bedömning. AVS — EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete ska utarbeta allmänna riktlinjer och kriterier för bedömningen av program och projekt. Programmen och projekten ska i allmänhet vara fleråriga och får omfatta en rad olika åtgärder av begränsad omfattning inom ett bestämt område.”

ii)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Vid bedömningen av programmen eller projekten ska landets begränsningar när det gäller mänskliga resurser beaktas och det ska tillses att de är upplagda så att de underlättar ett bättre tillvaratagande av mänskliga resurser. Vidare ska varje AVS-stats eller regions särdrag och begränsningar beaktas.”

iii)

I punkt 4 ska orden ”den nationella utanordnaren” ersättas med ”den relevanta utanordnaren”.

l)

I artikel 16 ska ”, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå” läggas till efter ordet ”AVS-staten”.

m)

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Finansieringsöverenskommelse

1.   Program och projekt som finansieras inom ramen för den fleråriga finansieringsramen för samarbete ska i regel omfattas av en finansieringsöverenskommelse som ingåtts mellan kommissionen och den berörda AVS-staten, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå.

2.   Finansieringsöverenskommelsen ska ingås inom 60 dagar efter meddelandet av kommissionens finansieringsbeslut. Finansieringsöverenskommelsen ska

a)

särskilt specificera det ekonomiska bidraget från gemenskapen, närmare bestämmelser och villkor för finansieringen samt de allmänna och specifika bestämmelser som hänför sig till programmet eller projektet, inbegripet förväntade verkningar och resultat,

b)

innefatta lämpliga bestämmelser om anslag för täckande av kostnadsökningar, oförutsedda utgifter, granskningar och utvärderingar.

3.   Outnyttjade medel som kvarstår från avslutade program eller projekt inom den tidsfrist som gäller för åtaganden i enlighet med den fleråriga finansieringsramen för samarbete inom ramen för vilken de berörda programmen eller projekten finansierats ska tillfalla den eller den berörda AVS-staten, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå.”

n)

I artikel 18 ska orden ”den nationella utanordnaren” ersättas med ”den relevanta utanordnaren”.

o)

Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska ”, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå” läggas till efter ordet ”AVS-staten”.

ii)

I punkt 3 ska ”, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå” läggas till efter ordet ”AVS-staten”.

p)

Artikel 19a.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Den inledande meningen ska ersättas med följande:

”1.   Program och projekt som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal ska huvudsakligen genomföras genom”

ii)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

direkta utbetalningar, om det är fråga om budgetstöd, stöd till sektorsprogram, skuldlättnadsstöd eller stöd för att mildra de negativa verkningarna av en kortvarig exogen chock, bland annat fluktuationer i exportinkomsterna.”

q)

I artikel 19b ska ”, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå” läggas till efter ordet ”AVS-staten”.

r)

Artiklarna 19c och 20 ska ersättas med följande:

”Artikel 19c

Kontraktstilldelning, beviljande av bidrag och genomförande av kontrakt

1.   Om inget annat föreskrivs i artikel 26 ska kontrakt och bidrag tilldelas och genomföras i enlighet med gemenskapens regler och – utom i de undantagsfall som nämns i dessa regler – i enlighet med standardförfaranden samt i överensstämmelse med dokumentation som kommissionen utarbetat och offentliggjort rörande samarbetsåtgärder med tredjeländer och som är i kraft vid den tidpunkt då förfarandet i fråga inleds.

2.   Vid decentraliserad förvaltning gäller att om det framgår av en gemensam bedömning att förfarandena för kontraktstilldelning och beviljande av bidrag i AVS-staten eller den mottagande regionen eller de förfaranden som godkänts av bidragsgivarna är förenliga med principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering samt förebygger alla former av intressekonflikter, så ska kommissionen i enlighet med Parisförklaringen och utan att det påverkar artikel 26 använda dessa förfaranden, varvid den till fullo ska iaktta reglerna för utövandet av de befogenheter den har på detta område.

3.   AVS-staten, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå ska åta sig att regelbundet kontrollera att de åtgärder som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal har genomförts på ett korrekt sätt och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra oegentligheter och bedrägerier och, om så är nödvändigt, vidta rättsliga åtgärder för att kräva tillbaka belopp som betalats ut på felaktiga grunder.

4.   Vid decentraliserad förvaltning ska kontrakt förhandlas fram, upprättas, undertecknas och genomföras av de berörda AVS-staterna, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå. Dessa stater, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå kan emellertid be kommissionen att på deras vägnar förhandla fram, upprätta, underteckna och genomföra kontrakt.

5.   I enlighet med åtagandet i artikel 50 i detta avtal ska kontrakt och bidrag som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete med AVS genomföras i enlighet med internationellt erkända standardnormer på det arbetsrättsliga området.

6.   En expertgrupp bestående av företrädare för sekretariatet för gruppen av AVS-stater och kommissionen ska upprättas för att på begäran av någon av parterna fastställa om ändringar är nödvändiga samt föreslå ändringar och förbättringar av de regler och förfaranden som avses i punkterna 1 och 2.

Expertgruppen ska också lägga fram en periodisk rapport för AVS–EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete för att bistå den i dess uppgift att undersöka problemen kring genomförandet av utvecklingssamarbete och föreslå lämpliga åtgärder.

Artikel 20

Rätt att delta

Utom i de fall undantag beviljas enligt artikel 22 ska följande gälla, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26:

1.

Deltagande i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal ska stå öppet för

a)

varje fysisk person som är medborgare i och varje juridisk person som är etablerad i en AVS-stat, en medlemsstat i Europeiska gemenskapen, ett officiellt kandidatland till Europeiska gemenskapen eller en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

b)

varje fysisk person som är medborgare i och varje juridisk person som är etablerad i ett minst utvecklat land enligt FN:s definition.

1a.

Deltagande i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal ska stå öppet för alla fysiska personer som är medborgare i och juridiska personer som är etablerade i något annat land än de länder som omfattas av punkt 1, i de fall då ömsesidigt tillgång till externt bistånd har fastställts. Ömsesidigt tillträde i de minst utvecklade länderna enligt FN:s definition ska beviljas automatiskt till medlemmarna i OECD/DAC.

Ömsesidig tillgång ska fastställas genom ett särskilt beslut av kommissionen beträffande ett visst land eller en viss regional grupp av länder. Detta beslut ska antas av kommissionen i samförstånd med de mottagande AVS-staterna och gälla i minst ett år.

2.

Tjänster enligt ett kontrakt som finansieras inom ramen för den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal får tillhandahållas av en expert med vilket medborgarskap som helst, utan att detta påverkar tillämpningen av de kvalitetskrav och finansieringskrav som fastställs i gemenskapens regler om offentlig upphandling.

3.

All utrustning och materiel som köps in inom ramen för ett kontrakt som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal ska ha ursprung i någon av de stater som avses i punkterna 1 eller 1a. I detta sammanhang ska begreppet ’ursprungsprodukter’ bedömas med hänvisning till relevanta internationella avtal; vidare ska även varor med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna anses som varor med ursprung i gemenskapen.

4.

Deltagande i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal ska stå öppet för internationella organisationer.

5.

När finansieringen från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal avser en åtgärd som genomförs via en internationell organisation ska deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkterna 1 eller 1a och för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt den internationella organisationens regler, och det ska säkras att samtliga givare får en likvärdig behandling. Samma regler ska gälla för utrustning och materiel.

6.

När finansieringen från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal avser en åtgärd som genomförs inom ramen för ett regionalt initiativ ska deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkterna 1 eller 1a och för varje fysisk eller juridisk person från en stat som deltar i initiativet. Samma regler ska gälla för utrustning och materiel.

7.

När finansieringen från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal avser en åtgärd som samfinansieras med ett tredjeland ska deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkterna 1 eller 1a och för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt tredjelandets regler. Samma regler ska gälla för utrustning och materiel.”

s)

Artikel 21 ska utgå (3).

t)

Artikel 22.1 ska ersättas med följande:

”1.   I välgrundade undantagsfall får, på motiverad ansökan av de berörda AVS-staterna, en relevant organisation eller ett relevant organ på regional eller AVS-regionövergripande nivå, fysiska eller juridiska personer från tredjeländer som inte hör till dem som enligt artikel 20 kan komma i fråga beviljas tillstånd att delta i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras av gemenskapen genom den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal. Den berörda AVS-staten, den relevanta organisationen eller det relevant organ på regional eller AVS-regionövergripande nivå ska i varje enskilt fall lämna kommissionen den information som behövs för att den ska kunna besluta om sådana undantag, varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas åt

a)

den berörda AVS-statens eller AVS-regionens geografiska belägenhet,

b)

konkurrenskraften hos entreprenörer, leverantörer och konsulter från medlemsstaterna och AVS-staterna,

c)

behovet av att undvika stora ökningar i kostnaderna för genomförandet av kontraktet,

d)

transportsvårigheter eller förseningar som beror på leveranstider eller andra liknande problem,

e)

den teknik som är mest ändamålsenlig och bäst lämpad med hänsyn till de lokala förhållandena,

f)

synnerligen brådskande fall,

g)

produkternas eller tjänsternas tillgänglighet på de berörda marknaderna.”

u)

Artiklarna 23 och 25 ska utgå (4).

v)

I artikel 26.1 ska inledningen ersättas med följande:

”1.   Åtgärder ska vidtas för att främja bredast möjliga deltagande av fysiska och juridiska personer i AVS-staterna i genomförandet av kontrakt som finansieras från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal så att de fysiska och mänskliga resurserna i dessa stater kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. För detta ändamål ska följande gälla:”

w)

Artiklarna 27, 28 och 29 ska utgå (5).

x)

I artikel 30 ska inledningen ersättas med följande:

”Tvister som uppkommer mellan en AVS-stats myndigheter, en relevant organisation eller ett relevant organ på regional eller AVS-regionövergripande nivå och en entreprenör, leverantör eller tillhandahållare av tjänster under genomförandet av ett kontrakt som finansieras genom den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal, ska”

y)

Artiklarna 33 och 34 ska ersättas med följande:

”Artikel 33

Regler för verksamheten

1.   Utan att det påverkar de utvärderingar som genomförs av AVS-staterna, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå och kommissionen ska detta arbete utföras gemensamt av AVS-staten/AVS-staterna, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå och gemenskapen. AVS-EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete ska se till att det gemensamma uppföljnings- och utvärderingsarbetet har gemensam karaktär. För att bistå kommittén ska kommissionen och AVS-sekretariatet förbereda och genomföra den gemensamma uppföljnings- och utvärderingsverksamheten samt rapportera till kommittén. Kommittén ska vid sitt första möte efter avtalets undertecknande fastställa regler för verksamheten, vilka ska syfta till att säkerställa dess gemensamma karaktär, och varje år godkänna arbetsprogrammet.

2.   Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten ska särskilt syfta till

a)

tillhandahållandet av regelbundna och oberoende bedömningar av åtgärder som finansieras genom den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal genom jämförelser mellan resultat och mål, för att därigenom

b)

möjliggöra för AVS-staterna, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå och kommissionen och de gemensamma institutionerna att vid utformningen och genomförandet av framtida politik och åtgärder ta tillvara tidigare erfarenheter.

Artikel 34

Kommissionen

1.   Kommissionen ska svara för det finansiella genomförandet av de åtgärder som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal, med undantag av investeringsanslaget eller räntesubventioner, enligt följande huvudsakliga förvaltningsmetoder:

a)

Centralt.

b)

I decentraliserad form.

2.   Som allmän regel ska kommissionen välja förvaltning i decentraliserad form för det finansiella genomförandet av medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal.

Genomförandeuppgifterna ska i så fall handhas av AVS-staterna i enlighet med artikel 35.

3.   För att säkerställa det finansiella genomförandet av medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal ska kommissionen delegera genomförandebefogenheter inom sina avdelningar. Kommissionen ska underrätta AVS-staterna och AVS–EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete om delegeringen.”

z)

Artikel 35 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

”1.   Varje AVS-stats regering ska utse en nationell utanordnare, som ska representera den i alla åtgärder som finansieras med medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal förvaltade av kommissionen och banken. Den nationella utanordnaren ska utse en eller flera personer som sin ersättare när han eller hon är förhindrad att utöva denna funktion och ska underrätta kommissionen om detta. Närhelst förutsättningar i fråga om institutionell kapacitet och sund ekonomisk förvaltning är uppfyllda får den nationella utanordnaren delegera sina funktioner när det gäller att genomföra de berörda programmen eller projekten till den ansvariga enheten inom AVS-statens nationella förvaltning. Den nationella utanordnaren ska underrätta kommissionen om all sådan delegering.

Vid regionala program och projekt ska den relevanta organisationen eller det relevanta organet utse en regional utanordnare, vars arbetsuppgifter i tillämpliga delar ska motsvara den nationella utanordnarens.

Vid AVS-regionövergripande program och projekt ska AVS-ambassadörskommittén utse en AVS-regionövergripande utanordnare, vars arbetsuppgifter i tillämpliga delar ska motsvara den nationella utanordnarens. I de fall det inte är AVS-sekretariatet som är utanordnare ska ambassadörskommittén underrättas i enlighet med finansieringsöverenskommelsen för genomförandet av program och projekt.

Om kommissionen får kännedom om problem i tillämpningen av förfarandena för att förvalta medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal, ska den, tillsammans med den relevanta utanordnaren, ta de kontakter som är nödvändiga i syfte att avhjälpa situationen och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Den relevanta utanordnaren ska vara ekonomiskt ansvarig endast för de genomförandeuppgifter som han eller hon har tilldelats.

Den relevanta utanordnaren ska, inom ramen för den decentraliserade förvaltningen av medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete i enlighet med detta avtal och med förhåll för de kompletterande befogenheter som kommissionen kan komma att tilldela honom eller henne”

ii)

I punkt 2 ska orden ”Den nationella utanordnaren” ersättas med ”Den relevanta utanordnaren”.

za)

Artikel 37 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2 ska ”, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå” läggas till efter orden ”AVS-staters” och ”AVS-staterna”.

ii)

I punkt 4 ska orden ”nationella utanordnaren” ersättas med ”relevanta utanordnaren”.

iii)

I punkt 6 ska orden ”nationella utanordnaren” ersättas med ”relevanta utanordnaren”.

iv)

I punkt 7 ska ”, den relevanta organisationen eller det relevanta organet på regional eller AVS-regionövergripande nivå” läggas till efter orden ”AVS-staters” och ”AVS-staterna”.

4.

Bilaga V med tillhörande protokoll ska utgå.

5.

I bilaga VII ska artikel 3.4 ersättas med följande:

”4.   Parterna erkänner AVS-gruppens roll i den politiska dialogen, som ska utformas på grundval av riktlinjer som ska fastställs av AVS-gruppen och meddelas Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater. AVS-sekretariatet och Europeiska kommissionen ska utbyta all nödvändig information i samband med den politiska dialog som pågår före, under och efter samråd i enlighet med artiklarna 96 och 97 i detta avtal.”

D.   PROTOKOLL

Protokoll 3 om Sydafrika, i dess enligt beslut nr 4/2007 av AVS–EG-ministerrådet av den 20 december 2007 (6), ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 ska orden ”som undertecknades i Pretoria den 11 oktober 1999” ersättas med orden ”ändrat genom det avtal som undertecknades den 11 september 2009”.

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från denna princip ska Sydafrika emellertid ha rätt att delta i de områden av AVS-staternas och Europeiska gemenskapens samarbete för utvecklingsfinansiering som anges i artikel 8 nedan, på grundval av principerna om ömsesidighet och proportionalitet, varvid det ska vara underförstått att Sydafrikas deltagande helt kommer att finansieras med de medel som föreskrivs i avdelning VII i avtalet om handel, utveckling och samarbete. Om medel enligt det avtalet används för att bekosta deltagande i åtgärder inom ramen för det finansiella samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska gemenskapen, kommer Sydafrika att ha rätt att delta fullt ut i beslutsförfarandena för genomförandet av sådant stöd.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det gäller finansiering av investeringar i enlighet med kapitel 1 i bilaga II till detta avtal ska även investeringsfonder och finansiella och icke-finansiella intermediärer som är etablerade i Sydafrika vara finansieringsberättigade.”

3.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.   Detta protokoll ska inte hindra att Sydafrika förhandlar om och undertecknar ett sådant avtal om ekonomiskt partnerskap som avses i del 3 avdelning II i det här avtalet, om de andra parterna i det partnerskapsavtalet godtar detta.”

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел.

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y, a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010 do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli 2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles

Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis 31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf.

Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel 1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from 1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dal 1o luglio 2010 al 31 ottobre 2010.

Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos 1 d.- 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje.

Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010. október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 u wara dan mill-1 ta’ Lulju 2010 sal-31 ta’ Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi Brussell.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e, posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.

Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do 31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 201031 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.


(1)  EUT L 168, 30.6.2009, s. 48.

(2)  EUT L 352, 31.12.2008, s. 59

(3)  Artikel 21 utgick enligt beslut nr 3/2008 av AVS-EG-ministerrådet.

(4)  Artiklarna 23 och 25 utgick enligt beslut nr 3/2008 av AVS-EG-ministerrådet.

(5)  Artiklarna 27, 28 och 29 utgick enligt beslut nr 3/2008 av AVS-EG-ministerrådet.

(6)  EUT L 25, 30.1.2008, s. 11.

SLUTAKT

De befullmäktigade för:

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

RUMÄNIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna,

och EUROPEISKA UNIONEN (nedan kallad unionen eller EU),

å ena sidan, och

de befullmäktigade för

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

UNIONEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FIJIÖARNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

KOOPERATIVA REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DEN OBEROENDE STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN ÖSTTIMORS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

vilkas stater nedan kallas AVS-staterna,

å andra sidan,

församlade i Ouagadougou den tjugoandra dagen i juni månad år tjugohundratio för att underteckna avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005,

har vid undertecknandet av detta avtal antagit följande förklaringar som åtföljer denna slutakt:

Förklaring I

Gemensam förklaring om stöd till marknadstillträde inom ramen för partnerskapet mellan Europeiska gemenskapen och AVS-staterna

Förklaring II

Gemensam förklaring om migration och utveckling (artikel 13)

Förklaring III

Europeiska unionens förklaring om institutionella ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande

och har vidare enats om att följande nuvarande förklaringar har blivit obsoleta till följd av att bilaga V utgår:

Förklaring XXII

Gemensam förklaring om de jordbruksprodukter som avses i artikel 1.2 a i bilaga V

Förklaring XXIII:

Gemensam förklaring om marknadstillträde inom ramen för AVS-EG-partnerskapet

Förklaring XXIV:

Gemensam förklaring om ris

Förklaring XXV:

Gemensam förklaring om rom

Förklaring XXVI:

Gemensam förklaring om nöt- och kalvkött

Förklaring XXVII:

Gemensam förklaring om bestämmelserna om tillträde till marknaderna i de franska utomeuropeiska departementen för de produkter med ursprung i AVS-staterna som avses i artikel 1.2 i bilaga V

Förklaring XXIX:

Gemensam förklaring om produkter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken

Förklaring XXX:

AVS-staternas förklaring om artikel 1 i bilaga V

Förklaring XXXI:

Gemenskapens förklaring om artikel 5.2 a i bilaga V

Förklaring XXXII:

Gemensam förklaring om icke-diskriminering

Förklaring XXXIII:

Gemenskapens förklaring om artikel 8.3 i bilaga V

Förklaring XXXIV:

Gemensam förklaring om artikel 12 i bilaga V

Förklaring XXXV:

Gemensam förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V

Förklaring XXXVI:

Gemensam förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V

Förklaring XXXVII:

Gemensam förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V om fiskeriprodukters ursprung

Förklaring XXXVIII:

Gemenskapens förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V om territorialvattens utsträckning

Förklaring XXXIX:

AVS-staternas förklaring rörande protokoll 1 till bilaga V vad avser fiskeriprodukters ursprung

Förklaring XL:

Gemensam förklaring om tillämpningen av regeln om värdetolerans inom tonfisksektorn

Förklaring XLI:

Gemensam förklaring om artikel 6.11 i protokoll 1 till bilaga V

Förklaring XLII:

Gemensam förklaring om ursprungsregler: Kumulation med Sydafrika

Förklaring XLIII:

Gemensam förklaring om bilaga 2 till protokoll 1 till bilaga V

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna slutakt.

FÖRKLARING I

Gemensam förklaring om stöd till marknadstillträde inom ramen för partnerskapet mellan europeiska gemenskapen och AVS-staterna

Parterna erkänner att förmånstillträde till marknader har stor betydelse för AVS-staternas ekonomier, särskilt för råvarusektorerna och andra jordbruksindustrisektorer som är viktiga för den sociala och ekonomiska utvecklingen i AVS-staterna, och bidrar väsentligt till att skapa sysselsättning, generera exportinkomster och skapa intäkter för staten.

Parterna erkänner att vissa sektorer har genomgått en omställningsprocess, med hjälp av EU-stöd, som syftar till att göra det möjligt för AVS-exportörer att konkurrera både på EU-marknaden och på världsmarknaden, bland annat genom utveckling av märkesprodukter och andra produkter med högt förädlingsvärde.

De erkänner även att det kan bli nödvändigt med ytterligare stöd i de fall en ökad marknadsliberalisering leder till väsentligt ändrade förutsättningar för marknadstillträdet för AVS-producenter. För detta ändamål har parterna enats om att de ska undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att AVS-staterna ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft på EU-marknaden. Undersökningen kan bland annat omfatta ursprungsregler, sanitära och fytosanitära åtgärder samt genomförandet av särskilda åtgärder för att åtgärda problem på utbudssidan i AVS-staterna. Målet ska vara att möjliggöra för AVS-staterna att utnyttja sin nuvarande eller potentiella komparativa fördel på EU-marknaden.

När biståndsprogram utarbetas och resurser ställs till förfogande har parterna enats om att de ska företa regelbundna utvärderingar för att kunna bedöma vilka framsteg som gjorts och vilka resultat som uppnåtts och fatta beslut om vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas.

Den gemensamma ministerkommittén för handel ska följa upp genomförandet av denna förklaring och lägga fram rapporter och rekommendationer för ministerrådet.

FÖRKLARING II

Gemensam förklaring om migration och utveckling (artikel 13)

Parterna har enats om att de ska stärka och fördjupa sin dialog och sitt samarbete på området migration på grundval av följande övergripande och balanserade migrationsstrategi i tre delar:

1.

Migration och utveckling, inbegripet frågor rörande utvandrade folkgrupper, kompetensflykt och penningöverföringar från emigranter.

2.

Laglig migration, inbegripet rätten till inresa och vistelse för invandrare, mobilitet och rörlighet för kunskaper och tjänster. and

3.

Illegal migration, inbegripet människosmuggling, människohandel, gränsförvaltning och återtagande.

Utan att det påverkar tillämpningen av den nuvarande artikel 13 förbinder sig parterna att utarbeta närmare detaljer för detta förstärkta samarbete på området migration.

De har även enats om att verka för att denna dialog förs i god takt och att rapportera om vilka framsteg som gjorts i detta hänseende vid nästa möte i AVS–EG-ministerrådet.

FÖRKLARING III

Europeiska unionens förklaring om institutionella ändringar till följd av lissabonfördragets ikraftträdande

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och från den dagen utövar den alla Europeiska gemenskapens rättigheter och fullgör alla dess skyldigheter. Därför ska hänvisningar till Europeiska gemenskapen i avtalstexten i lämpliga fall läsas som Europeiska unionen.

Europeiska unionen kommer att föreslå AVS-staterna en skriftväxling i syfte att få avtalet i överensstämmelse med de institutionella ändringarna som skett i Europeiska unionen till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.


4.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/50


RÅDETS BESLUT

av den 7 oktober 2010

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

(2010/649/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 79.3 jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 26 oktober 2009 på Europeiska gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

(3)

Som en följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

(4)

Avtalet bör godkännas.

(5)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för återtagande som själv får anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i denna fråga.

(6)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i nämnda protokoll, deltar Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(8)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 20.2 i avtalet i syfte att binda unionen (1), och ska avge följande förklaring:

”Som en följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen och utövar från och med det datumet Europeiska gemenskapens samtliga rättigheter och förpliktelser. Därför ska hänvisningar till ’Europeiska gemenskapen’ eller ’gemenskapen’ i avtalstexten, när så är lämpligt, förstås som hänvisningar till ’Europeiska unionen’.”

Artikel 3

Kommissionen, biträdd av på kommissionens begäran inbjudna experter från medlemsstaterna, ska företräda unionen i den gemensamma kommitté för återtagande som inrättas genom artikel 16 i avtalet.

Artikel 4

Unionens ståndpunkt i den gemensamma kommittén för återtagande i fråga om antagandet av kommitténs arbetsordning, i enlighet med artikel 16.2 i avtalet, ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 6

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 oktober 2010.

På rådets vägnar

M. WATHELET

Ordförande


(1)  Dagen för återtagandeavtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om återtagande av personer utan uppehållstillstånd

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DETTA AVTAL,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad gemenskapen,

och

ISLAMISKA REPUBLIKEN PAKISTAN,

nedan kallad Pakistan,

vilka nedan även kallas en part när de hänvisas till var och en för sig eller parterna när de hänvisas till gemensamt,

SOM ÖNSKAR stärka sitt samarbete för att bättre kunna bekämpa olaglig invandring,

SOM ÖNSKAR att genom detta avtal och på grundval av ömsesidighet fastställa snabba och effektiva förfaranden för identifiering och återsändande under säkra och ordnade förhållanden av personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på Pakistans eller en av Europeiska unionens medlemsstaters territorium, och som i en anda av samarbete önskar underlätta dessa personers transitering,

SOM UNDERSTRYKER att detta avtal inte ska påverka Europeiska unionens medlemsstaters och Pakistans rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt internationell rätt,

SOM BEAKTAR att bestämmelserna i avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt alla rättsakter som antagits på grundval av denna avdelning inte är tillämpliga på Danmark,

HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.

Artikel 1

Definitioner

I detta avtal avses med

a)

medlemsstat: en medlemsstat i Europeiska unionen, med undantag av Danmark,

b)

medborgare i en medlemsstat: varje person som enligt gemenskapens definition innehar medborgarskap i en medlemsstat,

c)

medborgare i Pakistan: varje person som innehar pakistanskt medborgarskap,

d)

tredjelandsmedborgare: varje person som innehar annat medborgarskap än medborgarskap i Pakistan eller en av medlemsstaterna,

e)

statslös person: varje person som inte innehar medborgarskap i något land,

f)

uppehållstillstånd: alla typer av tillstånd som har utfärdats av Pakistan eller någon av medlemsstaterna och som ger en person rätt att bosätta sig inom den utfärdande statens territorium,

g)

visering: ett tillstånd utfärdat eller ett beslut fattat av Pakistan eller av en av medlemsstaterna, och som krävs för inresa till eller transitering genom dess territorium; detta inbegriper inte visering för flygplatstransitering,

h)

begärande stat: den stat (Pakistan eller någon av medlemsstaterna) som inger en ansökan om återtagande i enlighet med artiklarna 2 eller 3 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 12,

i)

anmodad stat: den stat (Pakistan eller någon av medlemsstaterna) som mottar en ansökan om återtagande i enlighet med artiklarna 2 eller 3 eller en ansökan om transitering i enlighet med artikel 12.

AVSNITT I

ÅTERTAGANDESKYLDIGHETER

Artikel 2

Återtagande av egna medborgare

1.   Den anmodade staten ska, efter det att medborgarskap bevisats i enlighet med artikel 6 och på framställan av den begärande staten, återta de av sina medborgare som inte uppfyller eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på den begärande statens territorium.

2.   En medlemsstat ska, vid behov och utan dröjsmål, för den person vars återtagande har godtagits utfärda det resedokument som är nödvändigt för hans eller hennes återtagande; dokumentet ska ha en giltighetstid av minst sex månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom resedokumentets giltighetstid ska den anmodade staten inom 14 dagar utfärda ett nytt resedokument med lika lång giltighetstid.

Artikel 3

Återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Den anmodade staten ska på begäran av den begärande staten och utan andra formaliteter än de som anges i detta avtal, återta de tredjelandsmedborgare och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller gällande villkor för inresa till eller vistelse eller bosättning på den begärande statens territorium, under förutsättning att personen i fråga

a)

vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om återtagande innehar en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av den anmodade medlemsstaten, eller

b)

olovligen rest in på Pakistans territorium direkt från den anmodade statens territorium. En person anses komma direkt från den anmodade medlemsstatens territorium enligt detta stycke om han eller hon reser in på Pakistans eller medlemsstaternas territorium med flyg eller båt utan att däremellan ha rest in i något annat land.

2.   Återtagandeskyldigheten i punkt 1 ska inte gälla om

a)

tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen endast befunnit sig i transitering på en internationell flygplats i den anmodade medlemsstaten, eller

b)

den begärande staten till tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd före eller efter inresan på dess territorium, såvida inte personen innehar en visering eller ett uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten och som har en längre giltighetstid.

3.   Om den anmodade staten är en medlemsstat ska återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd. Om två eller flera medlemsstater har utfärdat en visering eller ett uppehållstillstånd ska återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdade dokumentet med en längre giltighetstid, eller, om ett eller flera av dem redan har upphört att gälla, det dokument som fortfarande är giltigt. Om samtliga dokument redan har upphört att gälla ska återtagandeskyldigheten i punkt 1 avse den medlemsstat som utfärdade det dokument som gällde längst.

4.   En medlemsstat ska, vid behov och utan dröjsmål, för den person vars återtagande har godtagits utfärda det resedokument som är nödvändigt för hans eller hennes återtagande; dokumentet ska ha en giltighetstid av minst sex månader. Om den berörda personen av rättsliga eller faktiska skäl inte kan överföras inom resedokumentets giltighetstid ska den anmodade staten inom 14 kalenderdagar utfärda ett nytt resedokument med lika lång giltighetstid.

AVSNITT II

ÅTERTAGANDEFÖRFARANDE

Artikel 4

Principer

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska det för överföring av en person som ska återtas på grundval av någon av skyldigheterna enligt artiklarna 2 och 3 erfordras att en ansökan om återtagande inges till den behöriga myndigheten i den anmodade staten.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2.1 och 3.1 ska det inte krävas någon ansökan om återtagande om den person som ska återtas innehar ett giltigt resedokument och, i tillämpliga fall, en giltig visering eller ett giltigt uppehållstillstånd som utfärdats av den anmodade staten.

3.   Ingen kan återtas endast på grundval av prima facie-bevis för medborgarskap.

Artikel 5

Ansökan om återtagande

1.   Ansökan om återtagande ska innehålla följande upplysningar:

a)

Närmare uppgifter om den person som ska återtas (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseort, kön samt senaste hemvist).

b)

Angivande av på vilket sätt bevis för medborgarskap, transitering, villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer samt olovlig inresa och olovligt uppehälle kommer att tillhandahållas.

2.   Ansökan om återtagande ska om möjligt också innehålla följande upplysningar:

a)

Uppgift om att den person som ska överföras kan vara i behov av hjälp eller vård, förutsatt att den berörda personen uttryckligen har gett sitt samtycke till uppgiften.

b)

Andra skydds- eller säkerhetsåtgärder som kan vara nödvändiga i samband med det enskilda återtagandeärendet.

3.   Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökan om återtagande medföljer som bilaga V till detta avtal.

Artikel 6

Bevis beträffande medborgarskap

1.   Bevis för medborgarskap kan inte lämnas med hjälp av falska dokument.

2.   Bevis för medborgarskap enligt artikel 2.1 kan lämnas med hjälp av något av de dokument som förtecknas i bilaga I till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska den anmodade och den begärande medlemsstaten ömsesidigt erkänna medborgarskapet utan att kräva ytterligare undersökning.

3.   Bevis för medborgarskap enligt artikel 2.1 kan även lämnas med hjälp av något av de dokument som förtecknas i bilaga II till detta avtal, även om deras giltighetstid har löpt ut. Om sådana dokument uppvisas ska den anmodade staten inleda en process för att fastställa den berörda personens medborgarskap.

4.   Om inget av de dokument som förtecknas i bilagorna I eller II kan uppvisas ska den behöriga myndigheten i den begärande staten och den anmodade statens diplomatiska eller konsulära beskickning på begäran vidta åtgärder för att utan onödigt dröjsmål intervjua den person som ansökan om återtagande avser.

Artikel 7

Bevis beträffande tredjelandsmedborgare och statslösa personer

1.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artikel 3.1 ska särskilt lämnas med hjälp av de bevis som anges i bilaga III till detta avtal. De kan inte lämnas med hjälp av falska dokument. Sådana bevis ska grunda sig på uppgifter som erkänns av både den anmodade och den begärande staten.

2.   Bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer enligt artikel 3.1 kan även lämnas med hjälp av de bevis som anges i bilaga IV till detta avtal. Om sådana bevis företes ska den anmodade staten anse den vara tillräcklig för att inleda en undersökning.

3.   Olovlig inresa, vistelse eller bosättning ska fastställas med hjälp av den berörda personens resedokument, i vilka nödvändig visering eller annat uppehållstillstånd för den begärande statens territorium saknas. En förklaring av den begärande staten om att den berörda personen befunnits sakna nödvändiga resedokument eller nödvändig visering eller uppehållstillstånd kan också utgöra prima facie-bevisning för olovlig inresa, vistelse eller bosättning.

Artikel 8

Tidsfrister

1.   Ansökan om återtagande ska inges till den anmodade statens behöriga myndighet senast ett år efter det att den begärande statens behöriga myndighet har fått kännedom om att en tredjelandsmedborgare eller statslös person inte uppfyller, eller inte längre uppfyller, de villkor som gäller för inresa, vistelse eller bosättning. Om det föreligger rättsliga eller faktiska hinder för att ansökan ska kunna inges i tid ska tidsfristen förlängas på begäran, dock endast till dess att hindren upphör att existera.

2.   En ansökan om återtagande ska besvaras utan onödigt dröjsmål, och i alla händelser inom högst 30 kalenderdagar. Om en ansökan om återtagande avslås ska skälen för detta anges. Den angivna tidsfristen ska börja löpa samma dag som ansökan om återtagande mottas. Om det finns rättsliga eller faktiska hinder för att besvara ansökan inom den fastställda tidsfristen ska denna frist, på begäran och med angivande av en motivering, förlängas med högst 60 kalenderdagar, utom i det fall kvarhållandet i förvar inte får överstiga 60 dagar enligt den nationella lagstiftningen i den begärande staten. Om inget svar erhållits inom den angivna tidsfristen, anses den anmodade staten ha lämnat sitt samtycke till överföringen.

3.   Efter det att samtycke har lämnats eller, i tillämpliga fall, efter det att den tidsfrist som avses i punkt 2 har löpt ut, ska den berörda personen överföras inom tre månader. Denna tidsfrist får på begäran förlängas med den tid det tar att undanröja rättsliga eller praktiska hinder.

Artikel 9

Överföringsvillkor och transportsätt

Innan en person återsänds ska de behöriga myndigheterna i Pakistan och den berörda medlemsstaten i förväg komma överens skriftligen om dag för överföring, gränsövergångsställe, eventuell eskort och transportsätt.

Artikel 10

Återtagande på felaktiga grunder

Pakistan ska utan dröjsmål ta tillbaka en person som återtagits av en medlemsstat, och en medlemsstat ska utan dröjsmål ta tillbaka en person som återtagits av Pakistan, om det inom tre månader efter den berörda personens överföring konstateras att villkoren i artiklarna 2 och 3 i detta avtal inte var uppfyllda. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna i Pakistan och den berörda medlemsstaten även utbyta all tillgänglig information om den berörda personens faktiska identitet, medborgarskap och transiteringsväg tillbaka.

AVSNITT III

TRANSITERINGAR

Artikel 11

Principer

1.   Den anmodade staten kan tillåta tredjelandsmedborgares och statslösa personers transitering om dessa personer inte kan återsändas direkt till bestämmelsestaten, under förutsättning att den på grundval av skriftlig bevisning försäkrat sig om att bestämmelsestaten förbundit sig att återta sin medborgare eller den berörda personen.

2.   Den anmodade staten kan dra tillbaka sitt samtycke om den fortsatta resan i eventuella transiteringsstater eller återtagandet från bestämmelsestatens sida inte längre garanteras. I sådana fall ska den begärande staten på egen bekostnad ta tillbaka tredjelandsmedborgaren eller den statslösa personen.

Artikel 12

Transiteringsförfarande

1.   En ansökan om transitering måste inges skriftligen till de behöriga myndigheterna och innehålla följande upplysningar:

a)

Typ av transitering, eventuella andra transiteringsstater och bestämmelsestat.

b)

Närmare uppgifter beträffande den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum och – om möjligt – födelseort, medborgarskap, typ och nummer på resedokument).

c)

Planerat gränsövergångsställe, tidpunkt för överföring och eventuell eskort.

Ett gemensamt formulär som ska användas för ansökan om transitering medföljer som bilaga VI till detta avtal.

2.   Den anmodade staten ska inom 14 kalenderdagar skriftligen underrätta den begärande staten om sitt beslut och i det fall den tillåter transitering bekräfta gränsövergångsställe och planerad tidpunkt för transiteringen.

3.   Om transiteringen görs med flyg ska den person som transiteras jämte eventuell eskort undantas från kravet på att skaffa transitvisering för flygplats.

4.   De behöriga myndigheterna i den anmodade staten ska efter samråd mellan parterna hjälpa till med transiteringen, framför allt genom att övervaka de berörda personerna och genom att tillhandahålla lämpliga anordningar för detta i enlighet med sina egna lagar och bestämmelser.

AVSNITT IV

KOSTNADER

Artikel 13

Transport- och transiteringskostnader

Utan att det påverkar den rätt som den begärande statens behöriga myndigheter har att kräva återbetalning av de återtagandekostnaderna av den person som ska återtas eller av tredje part, ska alla transportkostnader som uppkommer i samband med återtagande och transitering enligt detta avtal fram till den slutliga bestämmelsestatens gräns bäras av den begärande staten. När det gäller återtagande på felaktiga grunder, enligt artikel 10, ska kostnaderna bäras av den stat som måste ta tillbaka den berörda personen.

AVSNITT V

UPPGIFTSSKYDD OCH FÖRENLIGHET MED ANDRA RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Artikel 14

Personuppgifter

1.   Behandling av personuppgifter får endast äga rum om detta är nödvändigt för att de behöriga myndigheterna i Pakistan eller i en medlemsstat ska kunna genomföra detta avtal. I denna artikel ska de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 95/46/EG (1) tillämpas. Om den registeransvarige är en behörig myndighet i en medlemsstat ske behandlingen ske i enlighet med bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och nationell lagstiftning som antagits i enlighet med det direktivet, inbegripet bestämmelser om vidarebefordran av personuppgifter till tredjeland.

2.   Dessutom gäller följande principer för sådan behandling av personuppgifter som sker i syfte att genomföra detta avtal, särskilt meddelande av personuppgifter från Pakistan till en medlemsstat och vice versa:

a)

Personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.

b)

Personuppgifter ska insamlas i det specifika, uttryckliga och legitima syftet att genomföra detta avtal och får inte behandlas ytterligare av den meddelande eller mottagande myndigheten på ett sätt som är oförenligt med detta syfte.

c)

Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande i förhållande till det syfte för vilket de insamlas eller behandlas ytterligare. De personuppgifter som meddelas får endast avse följande:

Närmare uppgifter om den person som ska överföras (t.ex. efternamn, förnamn, eventuella tidigare namn, andra namn eller pseudonymer, födelsedatum och födelseort, kön, nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap).

Pass eller identitetskort (nummer, giltighetstid, datum för utfärdande, utfärdande myndighet, ort för utfärdandet).

Anhalter och resvägar.

Andra upplysningar som är nödvändiga för att identifiera den person som ska överföras eller för att undersöka villkoren för återtagande enligt detta avtal.

d)

Personuppgifter ska vara exakta och, vid behov, uppdaterade.

e)

Personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera personerna i fråga endast så länge som detta är nödvändigt med hänsyn till det syfte för vilket uppgifterna insamlades eller för vilket de senare behandlas.

f)

Både den meddelande myndigheten och den mottagande myndigheten ska vidta alla rimliga åtgärder för att vid behov säkerställa rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter när behandlingen inte överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel, framför allt om dessa uppgifter inte är adekvata, relevanta, exakta eller om de är överdrivet omfattande i förhållande till behandlingens syfte. Detta omfattar även anmälan till den andra parten av eventuell rättelse, utplåning eller blockering.

g)

Den mottagande myndigheten ska på begäran uppge för den meddelande myndigheten hur meddelade uppgifter har använts och vilka resultat som har uppnåtts vid behandlingen.

h)

Personuppgifter får endast meddelas till de behöriga myndigheterna. För vidarebefordran av uppgifter till andra organ krävs att den meddelande myndigheten i förväg ger sitt samtycke.

i)

De meddelande och mottagande myndigheterna är skyldiga att skriftligen registrera meddelandet och mottagandet av personuppgifter.

Artikel 15

Förenlighet med andra rättsliga förpliktelser

1.   Detta avtal ska inte påverka gemenskapens, medlemsstaternas och Pakistans rättigheter, skyldigheter och ansvar enligt internationell rätt och gällande internationella fördrag i vilka de är parter.

2.   Inget i detta avtal ska förhindra att en person återsänds inom ramen för andra bilaterala ordningar.

3.   Detta avtal ska inte påverka de rättsmedel och rättigheter som finns för den berörda personen i enlighet med värdlandets lagstiftning och internationell rätt.

AVSNITT VI

GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING

Artikel 16

Gemensam kommitté för återtagande

1.   Parterna ska bistå varandra vid tillämpningen och tolkningen av detta avtal. För detta ändamål ska de inrätta en gemensam kommitté för återtagande (nedan kallad kommittén) som bland annat ska ha till uppgift att

a)

övervaka tillämpningen av detta avtal,

b)

besluta om tekniska arrangemang som är nödvändiga för ett enhetligt genomförande av avtalet, inbegripet ändringar av bilagorna III och IV,

c)

ha regelbundna informationsutbyten om alla genomförandeprotokoll som i enlighet med artikel 17 upprättas av enskilda medlemsstater och Pakistan,

d)

föreslå ändringar av detta avtal och bilagorna I och II.

2.   Kommitténs beslut ska fattas och genomföras med enhällighet och genomföras i överensstämmelse med detta.

3.   Kommittén ska vara sammansatt av företrädare för gemenskapen och Pakistan. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna.

4.   Kommittén ska sammanträda vid behov på begäran av en av parterna.

5.   Tvister som inte kan lösas av kommittén ska avgöras genom samråd mellan parterna.

6.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning och fastställa ett arbetsspråk som är gemensamt för båda parter.

Artikel 17

Genomförandeprotokoll

1.   Pakistan och en medlemsstat får upprätta genomförandeprotokoll som ska omfatta bestämmelser om

a)

utseende av behöriga myndigheter och gränsövergångsställen samt utbyte av uppgifter om kontaktpunkter,

b)

villkor för återsändande med eskort, inbegripet transitering av tredjelandsmedborgare och statslösa personer under eskort,

c)

andra bevismedel och dokument än de som anges i bilagorna I–IV till detta avtal.

2.   De genomförandeprotokoll som avses i punkt 1 ska träda i kraft först efter det att den gemensamma kommittén för återtagande (artikel 16) har underrättats.

Artikel 18

Förhållande till medlemsstaternas bilaterala avtal eller ordningar om återtagande

Bestämmelserna i detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i alla de bilaterala avtal eller ordningar om återtagande av personer utan uppehållstillstånd som enligt artikel 17 har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater och Pakistan i den utsträckning som bestämmelserna i dessa sistnämnda är oförenliga med detta avtal.

AVSNITT VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Territoriell tillämpning

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska detta avtal vara tillämpligt inom det territorium där fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och inom Pakistans territorium.

2.   Detta avtal ska inte vara tillämpligt inom Danmarks territorium.

Artikel 20

Ikraftträdande, giltighetstid och uppsägning

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

2.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer på den dag då parterna meddelar varandra att de förfaranden som avses i punkt 1 har slutförts.

3.   Utan att detta inverkar på parternas skyldighet enligt internationell sedvanerätt att återta sina egna medborgare ska detta avtal, och genomförandeprotokollen, vara tillämpliga på personer som inrest till Pakistans eller medlemsstaternas territorier efter dess ikraftträdande.

4.   Var och en av parterna får när som helst säga upp avtalet genom att officiellt underrätta den andra parten. Avtalet upphör att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

Artikel 21

Bilagor

Bilagorna I–VI ska utgöra en integrerad del av detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den tjugosjätte oktober tjugohundranio i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

BILAGA I

Gemensam förteckning över dokument som anses utgöra bevis för medborgarskap (Artikel 2.1 jämförd med artikel 6.2)

Pass av alla slag (nationella pass, diplomatpass, tjänstepass, kollektiva pass och ersättningspass, inbegripet pass för barn).

Elektroniska nationella identitetskort.

Autentiska intyg om medborgarskap.

BILAGA II

Gemensam förteckning över dokument vars uppvisande innebär att förfarandet för att fastställa den berörda personens medborgarskap ska inledas (Artikel 2.1 jämförd med artikel 6.3)

Fingeravtryck eller andra biometriska uppgifter.

Tillfälliga och provisoriska nationella identitetskort, militära identitetskort och födelseattester utfärdade av den anmodade partens myndigheter.

Fotokopior (1) av något av de dokument som anges i bilaga I till detta avtal.

Körkort eller fotokopior (1) av körkort.

Fotokopior (1) av andra officiella dokument i vilka medborgarskap nämns eller anges (t.ex. födelseattest).

Tjänstekort, sjömansbok, tjänstgöringsbevis för skeppare eller fotokopior (1) av dessa dokument.

Redogörelser som lämnats av den berörda personen.


(1)  I denna bilaga avses med ”fotokopior” officiella fotokopior som bestyrkts av Pakistans eller medlemsstaternas myndigheter.

BILAGA III

Gemensam förteckning över dokument som anses utgöra bevis för uppfyllande av villkoren för återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Artikel 3.1 jämförd med artikel 7.1)

Inrese- och utresestämplar eller liknande påteckning i den berörda personens resedokument.

Giltig visering eller giltigt uppehållstillstånd utfärdat av den anmodade staten.

BILAGA IV

Gemensam förteckning över dokument som anses utgöra bevis för uppfyllande av villkoren för inledande av en undersökning avseende återtagande av tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Artikel 3 jämförd med artikel 7.2)

Officiella förklaringar, särskilt av personal vid gränsmyndigheterna och liknande samt andra vittnen vars utsagor anses tillförlitliga (t.ex. flygbolagsanställda) som kan intyga den berörda personens gränspassage.

En beskrivning, lämnad av den begärande statens behöriga myndigheter, av den plats där den berörda personen stoppades efter inresan till den begärande statens territorium och omständigheterna kring detta.

Upplysningar beträffande en persons identitet eller vistelse som lämnats av en internationell organisation (till exempel UNHCR).

Rapport/bekräftelse av uppgifter från familjemedlemmar.

Redogörelser som lämnats av den berörda personen.

Biljetter liksom intyg och räkningar av alla slag (t.ex. hotellräkningar, besökskort hos läkare/tandläkare, inträdeskort till offentliga/privata institutioner etc.) som tydligt visar att den berörda personen uppehållit sig inom den anmodade statens territorium.

Flyg- eller båtbiljetter med namn eller passagerarlistor som visar den berörda personens resväg inom den anmodade statens territorium.

Upplysningar som visar att den berörda personen har använt sig av en researrangörs eller resebyrås tjänster.

BILAGA V

Image

Image

Image

BILAGA VI

Image

Image

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 1 f

När det gäller artikel 1 f är parterna eniga om att uppehållstillstånd inte avser tillfälliga tillstånd att stanna på en parts territorium i samband med behandlingen av en asylansökan eller en ansökan om uppehållstillstånd.

GEMENSAM FÖRKLARINGOM ARTIKEL 2.1

Parterna noterar att enligt Pakistans gällande lagstiftning om medborgarskap (lag från 1951) och de bestämmelser som antagits i enlighet med denna kan en pakistansk medborgare inte avsäga sig sitt medborgarskap utan att först ha förvärvat medborgarskap eller nationalitet i en annan stat, eller kan uppvisa ett giltigt dokument med denna innebörd.

Parterna är överens om att vid behov samråda med varandra.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 3

När det gäller artikel 3 kommer parterna i princip att sträva efter att se till att alla tredjelandsmedborgare och statslösa personer som inte uppfyller eller inte längre uppfyller de gällande villkoren för inresa till eller vistelse eller bosättning på deras respektive territorier återsänds till sina ursprungsländer.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 3.1 b

Parterna är eniga om att vistelse i tredjeland enbart i samband med transitering på flygplats inte är att betrakta som att ”däremellan ha rest in i något annat land” i den mening som avses i dessa bestämmelser.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 8.2

Parterna är eniga om att när det gäller ansökningar om återtagande som ingivits av en medlemsstat vars nationella lagstiftning föreskriver att kvarhållande i förvar inte får överstiga 30 dagar, ska den tidsfrist på 30 kalenderdagar som anges i artikel 8.2 vid ett positivt svar på ansökan om återtagande även omfatta tiden för utfärdandet av de resedokument som är nödvändiga för återtagandet (se artiklarna 2.2 och 3.4 i avtalet).

GEMENSAM FÖRKLARING AV EUROPEISKA KOMMISSIONEN OCH PAKISTAN OM LAGLIG MIGRATION

Pakistan har intresse av att det finns möjligheter till legal migration till Europeiska unionens medlemsstater och parterna är eniga om att detta avtal kommer att vara till hjälp när det gäller att uppmuntra enskilda medlemsstater att erbjuda pakistanska medborgare möjligheter till laglig migration. I detta sammanhang uppmanar Europeiska kommissionen medlemsstaterna att inleda diskussioner med Pakistan, i enlighet med sin nationella lagstiftning, om möjligheter till laglig migration för pakistanska medborgare.

GEMENSAM FÖRKLARING OM TEKNISKT BISTÅND

Parterna förbinder sig att genomföra detta avtal på grundval gemensamt ansvar och ett jämbördigt partnerskap i en anda av solidaritet när det gäller förvaltningen av migrationsströmmarna mellan Europeiska unionen och Pakistan.

Mot denna bakgrund kommer Europeiska unionen att genom gemenskapens biståndsprogram, framför allt Aeneasprogrammet, bistå Pakistan vid genomförandet av alla komponenter i detta avtal, inbegripet stöd till de berörda personernas återanpassning och välfärd.

Detta slags stöd kan i princip även omfatta främjandet av en koppling mellan migration och utveckling, genomförande och främjande av laglig ekonomisk migration, hantering av olaglig migration och skydd av migranter mot exploatering och utanförskap.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DANMARK

Parterna noterar att detta avtal inte gäller Danmarks territorium eller medborgare i Danmark. Under dessa omständigheter bör Pakistan och Danmark ingå ett avtal om återtagande med motsvarande innehåll som i detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ISLAND OCH NORGE

Parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Island och Norge, särskilt i kraft av avtalet av den 18 maj 1999 om dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket. Under dessa omständigheter är det lämpligt att Pakistan ingår ett avtal om återtagande med Island och Norge med motsvarande innehåll som i detta avtal.

GEMENSAM FÖRKLARING OM EN BRED DIALOG OM MIGRATIONSFRÅGOR

Parterna förbinder sig att föra en bred dialog om migrationsfrågor inom ramen för den gemensamma kommitté som ska inrättas i enlighet med den tredje generationens samarbetsavtal mellan EG och Pakistan. Denna dialog ska omfatta viseringspolitik i syfte att underlätta utbytesverksamhet.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

4.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/68


BESLUT nr 2/2010 AV AVS–EU-MINISTERRÅDET

av den 21 juni 2010

om de övergångsåtgärder som ska tillämpas från och med dagen för undertecknandet fram till dagen för ikraftträdande av avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005

(2010/650/EU)

AVS–EU-MINISTERRÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) (nedan kallat Cotonouavtalet), särskilt artikel 95.3, och

av följande skäl:

(1)

Cotonouavtalet ingicks för en period av tjugo år, med början den 1 mars 2000. Cotonouavtalet innehåller dock bestämmelser som ger möjlighet att ändra det genom en översynsprocess efter varje femårsperiod.

(2)

Förhandlingarna om en första ändring av Cotonouavtalet avslutades i Bryssel den 23 februari 2005. Ändringsavtalet undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 och trädde i kraft den 1 juli 2008.

(3)

Förhandlingar om en andra ändring av Cotonouavtalet inleddes officiellt vid AVS-EU-ministerrådets möte den 29 maj 2009 och avslutades i Bryssel den 19 mars 2010. Avtalet om ändring för andra gången av Cotonouavtalet (nedan kallat avtalet), som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010, kommer att träda i kraft efter det att ratificeringsförfarandena enligt artikel 93 i Cotonouavtalet avslutats.

(4)

I enlighet med artikel 95.3 i Cotonouavtalet ska AVS-EU-ministerrådet anta nödvändiga övergångsåtgärder för perioden från och med dagen för undertecknandet till dess att avtalet träder i kraft.

(5)

Europeiska unionen, dess medlemsstater och gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan kallade parterna) anser att det är lämpligt att börja tillämpa avtalet provisoriskt, med verkan från och med dagen för undertecknandet av avtalet.

(6)

Parterna strävar efter att avsluta ratificeringsprocessen inom två år från och med dagen för undertecknandet av avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Provisorisk tillämpning av avtalet

Avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (nedan kallat avtalet), ska tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet av avtalet.

Artikel 2

Genomförande av detta beslut och avtalets ikraftträdande

Unionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att detta beslut genomförs fullt ut. Unionens medlemsstater och medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet uppmanas att vidta de åtgärder de anser lämpliga för att genomföra detta beslut.

Parterna ska sträva efter att avsluta alla nödvändiga förfaranden för att se till att avtalet träder i kraft fullt ut inom två år från och med den dag då avtalet undertecknas.

Artikel 3

Beslutets ikraftträdande och giltighetstid

Detta beslut träder i kraft samma dag som avtalet undertecknas.

Det ska tillämpas till dess att avtalet träder i kraft.

Utfärdat i Ouagadougou den 21 juni 2010.

På AVS–EU-ministerrådets vägnar

P. BUNDUKU-LATHA

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.