ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.263.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 263

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
6 oktober 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 874/2010 av den 5 oktober 2010 om godkännande av lasalocid A natrium som fodertillsats för kalkoner upp till 16 veckors ålder (innehavare av godkännandet Alpharma [Belgien] BVBA) och om ändring av förordning (EG) nr 2430/1999 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 875/2010 av den 5 oktober 2010 om godkännande för tio år av en fodertillsats ( 1 )

4

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 876/2010 av den 5 oktober 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 877/2010 av den 5 oktober 2010 om ändring av förordning (EU) nr 869/2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2010

9

 

 

BESLUT

 

 

2010/594/EU

 

*

Europeiska rådets beslut av den 16 september 2010 om ändring av förteckningen över rådskonstellationer

12

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/595/EU

 

*

Beslut nr 1/2010 av AVS–EU-ministerrådet av den 21 juni 2010 beträffande Republiken Sydafrikas anslutning till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet

13

 

 

2010/596/EU

 

*

Beslut nr 5/2010 av AVS-EU-ambassadörskommittén av den 26 juli 2010 om utnämning av en ledamot i styrelsen för Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete

14

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95 av den 15.4.2010)

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 874/2010

av den 5 oktober 2010

om godkännande av lasalocid A natrium som fodertillsats för kalkoner upp till 16 veckors ålder (innehavare av godkännandet Alpharma [Belgien] BVBA) och om ändring av förordning (EG) nr 2430/1999

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden. Enligt artikel 10 i den förordningen ska fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG (2) utvärderas på nytt.

(2)

Lasalocid A natrium, CAS-nummer 25999-20-6, godkändes för tio år i enlighet med direktiv 70/524/EEG som fodertillsats för slaktkycklingar och kycklingar för uppfödning genom kommissionens förordning (EG) nr 1455/2004 (3) och för upp till 12 veckor gamla kalkoner genom kommissionens förordning (EG) nr 2430/1999 (4). Tillsatsen infördes därefter i gemenskapens register över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

I enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 jämfört med artikel 7 i den förordningen lämnades en ansökan om en omprövning av lasalocid A natrium som fodertillsats för kalkoner, höjning av högsta åldern från 12 veckor till 16 veckor samt om klassificering av tillsatsen i kategorin ”koccidiostatika och histomonostatika”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 7 april 2010 att lasalocid A natrium under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att tillsatsen är effektiv i att förebygga coccidiosis hos kalkoner (5). Myndigheten anser att det finns ett behov av särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden för att förebygga eventuell utveckling av resistens mot bakterier och/eller Eimeria spp. Myndigheten bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium på gemenskapsnivå som inrättades genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av tillsatsen visar att den uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Tillsatsen bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Till följd av att ett nytt godkännande beviljas enligt förordning (EG) nr 1831/2003 bör bestämmelserna om tillsatsen i förordning (EG) nr 2430/1999 utgå.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”kocciodiostatika och histomonostatika” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

I bilaga I till förordning (EG) nr 2430/1999 ska posten om tillsatsen med registreringsnummer E 763, lasalocid A natrium, utgå.

Förblandningar och foderblandningar som innehåller fodertillsatsen och som är märkta i enlighet med förordning (EG) nr 2430/1999 får fortsätta att släppas ut på marknaden samt finnas kvar på marknaden till dess att lagren tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EUT L 269, 17.8.2004, s. 14.

(4)  EGT L 296, 17.11.1999, s. 3.

(5)  The EFSA Journal, vol. 8 (2010):4, artikelnr 1575.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Gränsvärden (MRL) i berörda livsmedel av animaliskt ursprung

mg verksamt ämne/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Koccidiostatika och histomonostatika

5 1 76 3

Alpharma (Belgien) BVBA

Lasalocid A natrium

15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Tillsatsens sammansättning

Lasalocid A natrium: 15 g/100 g

Kalciumsulfat dihydrat: 80,9 g/100 g

Kalciumlignosulfonat: 4 g/100 g

Järnoxid: 0,1 g/100 g

 

Aktiv substans

Lasalocid A natrium, C34H53NaO8,

CAS-nummer: 25999-20-6,

natriumsalt av 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etyl-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran2-yl]-tetrahydro-3-metyl-2-furyl]-4-hydroxy-3,5-dimetyl-6-oxononyl]-2-hydroxy-3-metylbensoat, framställt av Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180).

Besläktade föroreningar:

Lasalocidnatrium B-E: ≤ 10 %

 

Analysmetoder  (1)

Omvänd fas-kromatografi (HPLC) med en spektrofluorometrisk detektor (förordning (EG) nr 152/2009)

Kalkoner

16 veckor

75

125

1.

Förbjuden att användas minst fem dagar före slakt.

2.

Följande ska anges i bruksanvisningen:

”Farligt för hästdjur.”

”Detta foder innehåller en jonofor: Användning samtidigt med vissa medicinskt verksamma substanser kan vara kontraindicerad.”

3.

Tillståndshavaren ska göra upp och genomföra en plan för övervakning efter utsläppandet på marknaden gällande resistens mot bakterier och Eimeria spp.

4.

Tillsatsen ska användas som förblandning i foderblandningar.

5.

Lasalocid A natrium får inte blandas med andra koccidiostatika.

26 oktober 2020

Förordning (EU) nr 37/2010


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 875/2010

av den 5 oktober 2010

om godkännande för tio år av en fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artiklarna 3 och 9,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnades in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökan om godkännande av nicarbazin som fodertillsats för slaktkycklingar lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

Inledande synpunkter på ansökan enligt artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG lämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Ansökan måste därför även fortsättningsvis behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Den person som är ansvarig för avyttringen av nicarbazin, CAS-nummer 330-95-0, har lämnat in en ansökan om godkännande för tio år av användning av ämnet som koccidiostatika för slaktkycklingar i enlighet med artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 10 mars 2010 (3) att nicarbazin inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att den är effektiv i att förebygga koccidios hos slaktkycklingar. Eftersom p-nitroanilin, en besläktad förorening till nicarbazin, kan leda till resthalter av detta ämne rekommenderar myndigheten att gränsvärdet för denna förorening fastställs så lågt som möjligt.

(7)

Bedömningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för det begärda godkännandet är uppfyllda. Tillsatsen bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen. Med hänsyn till myndighetens yttrande är det dock nödvändigt att fastställa ett gränsvärde för föroreningen p-nitroanilin. För att ge tillverkare och användare tid att anpassa sig bör gränsvärdet börja gälla tre år efter det att denna förordning träder i kraft.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”kocciodiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  The EFSA Journal, vol. 8 (2010):3, artikelnr 1551.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Gränsvärden (MRL) i berörda livsmedel av animaliskt ursprung

mg verksamt ämne/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser

5 1 774

Phibro Animal Health s.a. Belgien

Nicarbazin 250 g/kg

 

Tillsatsens sammansättning

Nicarbazin: 250 g/kg

Stearinsyra: 126 ± 5 % g/kg

Polysorbat 20: 13,90 ± 10 % g/kg

Vetefodermjöl till 100 %

 

Aktiv substans

Nicarbazin, C19H18N6O6

CAS-nummer: 330-95-0

ekvimolikulärt komplex av 1,3-bis(4-nitrofenyl) urea och 4,6-dimetylpyrimidin- 2-ol, i granulatform

Besläktade föroreningar: p-nitroanilin: ≤ 0,3 %

Slaktkycklingar

125

125

1.

Användning förbjuden minst en dag före slakt.

2.

Nicarbazin får inte blandas med andra kocciodiostatika förutom narasin.

3.

Tillsatsen ska användas i foderblandningar som förblandning.

4.

Från och med den 26 oktober 2013 ska halten p-nitroanilin vara ≤ 0,1 %.

5.

Innehavaren av godkännandet ska göra upp och genomföra en plan för övervakning efter utsläppandet på marknaden gällande resistens mot bakterier och Eimeria spp.

26 oktober 2020

 

15 000 μg dinitrokarbanilid (DNC)/kg färsk lever

 

6 000 μg dinitrokarbanilid (DNC)/kg färsk njure

 

4 000 μg DNC/kg färsk muskel och färsk hud/färskt fett


6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 876/2010

av den 5 oktober 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 oktober 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

46,6

XS

50,2

ZZ

48,4

0707 00 05

MK

36,4

TR

132,4

ZZ

84,4

0709 90 70

TR

119,8

ZZ

119,8

0805 50 10

AR

83,1

BR

105,9

CL

145,9

IL

116,3

MA

148,6

TR

105,6

UY

132,9

ZA

103,0

ZZ

117,7

0806 10 10

BR

204,7

TR

113,4

ZA

62,8

ZZ

127,0

0808 10 80

AR

80,5

AU

203,7

BR

52,7

CL

91,8

CN

55,7

NZ

105,1

US

84,3

ZA

83,2

ZZ

94,6

0808 20 50

CN

72,5

ZA

89,0

ZZ

80,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 877/2010

av den 5 oktober 2010

om ändring av förordning (EU) nr 869/2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

De importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2010 fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 869/2010 (3).

(2)

Eftersom de beräknade genomsnittsvärdena av importtullarna avviker med 5 EUR/t från de fastställda värdena, bör de importtullar som fastställs i förordning (EU) nr 869/2010 justeras i motsvarande mån.

(3)

Förordning (EU) nr 869/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 869/2010 ska ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 6 oktober 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 oktober 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 5.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 7.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 6 oktober 2010

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

8,84

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

0,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

0,00

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

8,84


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen för varor, som anländer till unionens via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet eller i Svarta havet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

30.9.2010-4.10.2010

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

221,79

150,02

Pris fob USA

182,97

172,97

152,97

98,47

Tillägg för Mexikanska golfen

15,90

Tillägg för Stora sjöarna

13,18

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

21,00 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

49,72 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).


BESLUT

6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/12


EUROPEISKA RÅDETS BESLUT

av den 16 september 2010

om ändring av förteckningen över rådskonstellationer

(2010/594/EU)

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 16.6 första stycket,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 236 a, och

av följande skäl:

(1)

För att benämningarna på rådskonstellationerna ska avspegla de ändringar som Lissabonfördraget har medfört i tidigare fördrag vad gäller rymd- och idrottsfrågor bör benämningen på konstellationen ”konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning” anpassas genom tillägg av ordet ”rymdfrågor” och benämningen på konstellationen ”utbildning, ungdom och kultur” anpassas genom tillägg av ordet ”idrott”.

(2)

Förteckningen över rådskonstellationer i bilagan till beslut 2009/878/EU av rådet (allmänna frågor) av den 1 december 2009 om fastställande av förteckningen över rådskonstellationer utöver dem som anges i artikel 16.6 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen (1), en förteckning som också förekommer i bilaga I till rådets arbetsordning (2), bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över rådskonstellationer som förekommer i bilagan till beslut 2009/878/EU och följaktligen även den förteckning över rådskonstellationer som förekommer i bilaga I till rådets arbetsordning, ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 6, ”Konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning”, ska ersättas med följande:

”6.

Konkurrenskraft: inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor”.

2.

Punkt 10, ”Utbildning, ungdom och kultur”, ska ersättas med följande:

”10.

Utbildning, ungdom, kultur och idrott”.

Fotnoterna ska inte ändras.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2010.

På Europeiska rådets vägnar

H. VAN ROMPUY

Ordförande


(1)  EUT L 315, 2.12.2009, s. 46.

(2)  EUT L 325, 11.12.2009, s. 35.


AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/13


BESLUT NR 1/2010 AV AVS–EU-MINISTERRÅDET

av den 21 juni 2010

beträffande Republiken Sydafrikas anslutning till det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet

(2010/595/EU)

AVS–EU-MINISTERRÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan kallade AVS-staterna), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 94.1, och

av följande skäl:

(1)

Det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet trädde i kraft den 1 juli 2008 i enlighet med artikel 93.3 i avtalet.

(2)

Sydafrika undertecknade det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet den 25 juni 2005, men deponerade inte ett instrument för ratifikation i enlighet med artikel 93.4 inom tidsfristen den 30 juni 2009.

(3)

Enligt artikel 94 i det ändrade AVS–EU-partnerskapsavtalet ska varje ansökan om anslutning från en stat inges till och godkännas av AVS–EU-ministerrådet.

(4)

Sydafrika inkom med en ansökan om anslutning till AVS–EU-partnerskapsavtalet den 23 november 2009.

(5)

Det AVS–EU-ministerråd som utnämnts genom avtalet får i enlighet med sin arbetsordning (3) godkänna en ansökan om anslutning genom skriftligt förfarande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande av ansökan om anslutning

Sydafrikas ansökan om anslutning till partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005, godkänns härmed.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har antagits.

Utfärdat i Ouagadougou den 21 juni 2010.

På AVS–EU-ministerrådets vägnar

P. BUNDUKU-LATHA

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Avtal om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (EUT L 209, 11.8.2005, s. 27).

(3)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 44.


6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/14


BESLUT nr 5/2010 AV AVS-EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN

av den 26 juli 2010

om utnämning av en ledamot i styrelsen för Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete

(2010/596/EU)

AVS-EU-AMBASSADÖRSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, som undertecknades i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000 (1), reviderat genom avtalet om ändring av AVS-EG-partnerskapsavtalet, som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (2), särskilt artikel 3.5 i bilaga III, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut nr 3/2008 av den 22 maj 2008 utsåg AVS-EU-ambassadörskommittén ledamöterna i styrelsen för Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete (tre EU-ledamöter och tre AVS-ledamöter) för ett mandat på fem år, med förbehåll för omprövning efter två och ett halvt år för AVS-ledamöterna.

(2)

Eftersom en av ledamöterna har avlidit har en plats blivit ledig.

(3)

En ny ledamot i styrelsen måste därför utnämnas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande person utnämns härmed till ledamot av styrelsen för Teknikcentrumet för jordbruks- och landsbygdssamarbete, som ersättare för Jean Fritz BOUTIN:

Radjiskumar MOHAN (Surinam).

Artikel 2

Under den återstående mandattiden, dvs. till och med den 21 maj 2013 – med förbehåll för omprövning efter halva mandattiden i november 2010 – kommer styrelsen därför att bestå av följande personer:

Kahijoro KAHUURE (Namibia)

Radjiskumar MOHAN (Surinam)

Wilson A. SONGA (Kenya)

Raul BRUNO DE SOUSA (Portugal)

Eric TOLLENS (Belgien)

Edwin Anthony VOS (Nederländerna)

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 2010

På AVS-EU-ambassadörskommitténs vägnar

R. MAKONGO

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 27.


Rättelser

6.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/15


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster)

( Europeiska unionens officiella tidning L 95 av den 15 april 2010 )

På sidan 17, artikel 14.3, ska det

i stället för:

”… se till att programföretag under deras jurisdiktion inte utövar de exklusiva rättigheter som förvärvats av dessa programföretag efter den 18 december 2007 på sådant sätt …”

vara:

”… se till att programföretag under deras jurisdiktion inte utövar de exklusiva rättigheter som förvärvats av dessa programföretag efter den 30 juli 1997 på sådant sätt …”.