ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.260.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 260

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
2 oktober 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut 2010/587/Gusp av den 14 juni 2010 om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av sekretessbelagda uppgifter

1

Avtal mellan Europeiska unionen och Montenegro om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av sekretessbelagda uppgifter

2

 

 

2010/588/EU

 

*

Rådets beslut av den 27 september 2010 om avslutande av samrådsförfarandet med Republiken Niger i enlighet med artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet

6

 

 

2010/589/EU

 

*

Rådets beslut av den 27 september 2010 om ändring och förlängning av tillämpningsperioden för beslut 2007/641/EG om avslutande av samrådet med Republiken Fijiöarna enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och artikel 37 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

10

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 870/2010 av den 1 oktober 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 871/2010 av den 1 oktober 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

18

 

 

BESLUT

 

 

2010/590/EU

 

*

Rådets beslut av den 27 september 2010 om utnämning av en dansk ledamot och fem danska suppleanter i Regionkommittén

20

 

 

2010/591/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 oktober 2010 om godkännande av ett laboratorium i Ryssland för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet [delgivet med nr K(2010) 6684]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/1


RÅDETS BESLUT 2010/587/GUSP

av den 14 juni 2010

om undertecknande och ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av sekretessbelagda uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (FEU), särskilt artikel 37, och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), särskilt artikel 218.5 och artikel 218.6 första stycket,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Vid mötet den 10 november 2009 beslutade rådet att bemyndiga ordförandeskapet att inleda förhandlingar i enlighet med den tidigare artikel 24 i FEU med Montenegro för att ingå ett avtal om uppgiftssäkerhet.

(2)

Efter detta bemyndigande förhandlade ordförandeskapet fram ett avtal med Montenegro om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av sekretessbelagda uppgifter.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Montenegro om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av sekretessbelagda uppgifter godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för Europeiska unionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 2010.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


ÖVERSÄTTNING

AVTAL

mellan Europeiska unionen och Montenegro om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av sekretessbelagda uppgifter

EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad EU,

och

MONTENEGRO

nedan kallade parterna,

SOM BEAKTAR att parterna delar målet att på alla sätt stärka sin egen säkerhet,

SOM BEAKTAR att parterna är eniga om att de sinsemellan bör utveckla samråd och samarbete i frågor av gemensamt intresse avseende säkerhet,

SOM BEAKTAR att det i detta sammanhang därför finns ett behov av att utbyta sekretessbelagda uppgifter mellan parterna,

SOM INSER att det, för att samråd och samarbete ska kunna vara fullständigt och effektivt, kan vara nödvändigt att få tillgång till och utbyta sekretessbelagda uppgifter och därtill hörande material från parterna,

SOM ÄR MEDVETNA OM att sådan tillgång till och sådant utbyte av sekretessbelagda uppgifter och därtill hörande material kräver att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Detta avtal avser säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av sekretessbelagda uppgifter eller sekretessbelagt material som i någon form eller på något område har tillhandahållits av eller utbytts mellan parterna för att uppnå målet att på alla sätt stärka varje parts säkerhet.

2.   Var och en av parterna ska skydda sekretessbelagda uppgifter som mottas från den andra parten mot obehörigt röjande i enlighet med bestämmelserna i avtalet och i enlighet med parternas respektive lagar och andra författningar.

Artikel 2

I detta avtal avses med sekretessbelagda uppgifter alla former av uppgifter och material som

a)

enligt någon av parterna kräver skydd, eftersom ett obehörigt röjande i olika hög grad skulle kunna skada Montenegros intressen, EU:s intressen eller en eller flera av dess medlemsstaters intressen, och

b)

har försetts med en sekretessgrad.

Artikel 3

De EU-institutioner och EU-enheter som detta avtal är tillämpligt på ska vara: Europeiska rådet, Europeiska unionens råd (rådet), rådets generalsekretariat, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska kommissionen och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. I detta avtal ska dessa institutioner och enheter kallas EU.

Artikel 4

Varje part, och de EU-institutioner och EU-enheter som avses i artikel 3, ska säkerställa att de har ett säkerhetssystem och säkerhetsåtgärder som baseras på de grundläggande principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i deras respektive lagar och andra författningar och som avspeglas i de säkerhetsarrangemang som ska upprättas enligt artikel 12, så att en likvärdig skyddsnivå tillämpas för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal.

Artikel 5

Varje part, och de EU-institutioner och EU-enheter som avses i artikel 3

a)

ska skydda sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits av eller utbytts med den andra parten enligt detta avtal på ett sätt som åtminstone är likvärdigt med det skydd som tillämpas av den tillhandahållande parten,

b)

ska säkerställa att sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal behåller den sekretessgrad som den tillhandahållande parten märkt dem med och att denna inte sänks eller hävs utan föregående skriftligt medgivande av den tillhandahållande parten; den mottagande parten ska skydda de sekretessbelagda uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i dess egna säkerhetsföreskrifter för uppgifter eller material som har en motsvarande sekretessgrad, enligt artikel 7,

c)

får inte använda sådana sekretessbelagda uppgifter för andra ändamål än sådana som fastställts av den part de härrör från eller för vilka uppgifterna tillhandahålls eller utbyts,

d)

får inte röja sådana sekretessbelagda uppgifter för tredje part eller för någon EU-institution eller EU-enhet som inte anges i artikel 3 utan föregående skriftligt medgivande av den tillhandahållande parten,

e)

ska ge enskilda personer tillgång till sekretessbelagda uppgifter endast om de har behov av att känna till dem och har genomgått lämplig säkerhetsprövning samt fått tillåtelse av parten i fråga,

f)

ska garantera säkerheten vid anläggningar där sekretessbelagda uppgifter som den andra parten tillhandahållit förvaras, och

g)

ska se till att alla personer som har tillgång till sekretessbelagda uppgifter informeras om sitt ansvar att skydda uppgifterna i enlighet med gällande lagar och andra författningar.

Artikel 6

1.   Sekretessbelagda uppgifter får röjas eller lämnas ut i enlighet med principen om upphovsmannens medgivande.

2.   För utlämnande till andra mottagare än parterna ska ett beslut om röjande eller utlämnande av sekretessbelagda uppgifter fattas av den mottagande parten från fall till fall efter skriftligt medgivande från den tillhandahållande parten och i enlighet med principen om upphovsmannens medgivande.

3.   Inget generiskt utlämnande ska tillåtas om förfaranden inte har fastställs och avtalats mellan parterna om vissa kategorier av uppgifter av betydelse för deras särskilda behov.

4.   Ingenting i detta avtal ska betraktas som en grund för ett obligatoriskt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan parterna.

5.   Sekretessbelagda uppgifter som mottas från den tillhandahållande parten kan tillhandahållas en uppdragstagare eller en presumtiv uppdragstagare endast med föregående skriftligt medgivande från den tillhandahållande parten. Innan sådana uppgifter lämnas ut ska den mottagande parten se till att uppdragstagaren eller den presumtiva uppdragstagaren samt uppdragstagarens anläggning har kapacitet för att skydda uppgifterna och har prövats på lämpligt sätt.

Artikel 7

För att fastställa en likvärdig skyddsnivå för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls av eller utbyts mellan parterna ska sekretessgraderna motsvara varandra enligt följande:

EU

Montenegro

RESTREINT UE

INTERNO

CONFIDENTIEL UE

POVJERLJIVO

SECRET UE

TAJNO

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

STROGO TAJNO

Artikel 8

1.   Parterna ska se till att alla personer som i sin tjänsteutövning behöver få tillgång eller som på grund av sin tjänst eller uppgift kan medges tillgång till uppgifter med sekretessgrad CONFIDENTIEL UE eller POVJERLJIVO eller en högre sekretessgrad som tillhandahållits eller utbytts enligt detta avtal, har genomgått vederbörlig säkerhetsprövning innan de beviljas tillgång till sådana uppgifter.

2.   Förfarandena för säkerhetsprövning ska utformas så att det går att avgöra huruvida en person, med hänsyn till hans eller hennes lojalitet, tillförlitlighet och pålitlighet, kan ges tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

Artikel 9

Parterna ska lämna ömsesidigt bistånd när det gäller säkerheten för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls eller utbyts enligt detta avtal och frågor av gemensamt säkerhetsintresse. De myndigheter som anges i artikel 12 ska samråda med varandra och göra ömsesidiga besök för att bedöma säkerhetsarrangemangens effektivitet inom sina respektive ansvarsområden, som ska fastställas enligt den artikeln.

Artikel 10

1.   I enlighet med detta avtal ska

a)

all korrespondens, i fråga om EU, sändas till rådets chefsregistrator, som ska vidarebefordra den till medlemsstaterna och de institutioner och enheter som avses i artikel 3, om inte annat följer av punkt 2,

b)

all korrespondens, i fråga om Montenegro, sändas till centralregistret vid direktoratet för skydd av sekretessbelagda uppgifter via Montenegros beskickning vid Europeiska unionen.

2.   I undantagsfall får sådan korrespondens från den ena parten, som endast är tillgänglig för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos denna part, sändas till och endast vara tillgänglig för vissa behöriga tjänstemän, organ eller avdelningar hos den andra parten, vilka på grund av behörighet och i enlighet med principen om behovsenlig behörighet, är särskilt angivna som mottagare. När det gäller EU ska sådan korrespondens sändas via rådets chefsregistrator, Europeiska kommissionens chefsregistrator eller chefsregistratorn vid den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, beroende på vad som är lämpligt.

Artikel 11

Montenegros utrikesminister och direktör för direktoratet för skydd av sekretessbelagda uppgifter ska tillsammans med rådets generalsekreterare och den ledamot av Europeiska kommissionen som är ansvarig för säkerhetsfrågor övervaka genomförandet av detta avtal.

Artikel 12

1.   För att genomföra detta avtal ska säkerhetsarrangemang utformas mellan de tre myndigheter som anges nedan, under ledning av deras respektive överordnade organisation och på dennas vägnar, i syfte att fastställa normer för ömsesidigt skydd av sekretessbelagda uppgifter i enlighet med detta avtal:

Montenegros direktorat för skydd av sekretessbelagda uppgifter, för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls Montenegro i enlighet med detta avtal.

Säkerhetsbyrån vid rådets generalsekretariat, för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls EU i enlighet med detta avtal.

Europeiska kommissionens säkerhetsdirektorat, för sekretessbelagda uppgifter som tillhandahålls eller utbyts inom Europeiska kommissionen och i dess lokaler.

2.   Innan parterna tillhandahåller eller utbyter sekretessbelagda uppgifter i enlighet med detta avtal ska de behöriga säkerhetsmyndigheter som anges i punkt 1 vara överens om att den mottagande parten är i stånd att skydda uppgifterna på ett sätt som är förenligt med de säkerhetsarrangemang som ska fastställas enligt den punkten.

Artikel 13

1.   Den behöriga myndighet hos en av parterna som avses i artikel 12 ska omedelbart underrätta den andra partens behöriga myndighet om alla bevisade eller misstänkta fall av obehörigt röjande eller obehörig förlust av sekretessbelagda uppgifter som har tillhandahållits av den parten samt utföra en undersökning och rapportera resultaten av denna undersökning till den andra parten.

2.   De behöriga myndigheter som anges i artikel 12 ska fastställa de förfaranden som ska följas i sådana fall.

Artikel 14

Var och en av parterna ska bära sina egna kostnader för genomförandet av detta avtal.

Artikel 15

Inget i detta avtal ska ändra befintliga avtal eller arrangemang mellan parterna, eller arrangemang mellan Montenegro och EU:s medlemsstater. Detta avtal ska inte hindra parterna från att ingå andra avtal om tillhandahållande eller utbyte av sekretessbelagda uppgifter som omfattas av detta avtal, under förutsättning att de inte är oförenliga med förpliktelserna enligt detta avtal.

Artikel 16

Eventuella meningsskiljaktigheter mellan parterna som härrör från tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska hanteras genom förhandlingar mellan parterna. Under förhandlingarna ska båda parter fortsätta att uppfylla alla sina förpliktelser enligt detta avtal.

Artikel 17

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den första månaden efter det att parterna har underrättat varandra om att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.   Var och en av parterna ska underrätta den andra parten om eventuella ändringar i sina lagar och andra författningar som kan påverka det skydd av sekretessbelagda uppgifter som avses i detta avtal.

3.   Detta avtal kan ses över för att beakta eventuella ändringar på begäran av någon av parterna.

4.   Varje ändring av detta avtal ska ske endast skriftligt och i samförstånd mellan parterna. Ändringen träder i kraft efter ömsesidig underrättelse enligt punkt 1.

Artikel 18

Detta avtal kan sägas upp av någon av parterna genom en skriftlig underrättelse om uppsägning som lämnas till den andra parten. Denna uppsägning får verkan sex månader efter det att den andra parten har mottagit underrättelsen, men den ska inte påverka skyldigheter som redan uppkommit enligt detta avtal. I synnerhet ska alla sekretessbelagda uppgifter som tillhandahållits eller utbytts i enlighet med detta avtal även fortsättningsvis skyddas i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den trettonde september tjugohundratio i två exemplar vardera på engelska.

På Montenegros vägnar

Utrikesministern

På Europeiska unionens vägnar

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik


2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/6


RÅDETS BESLUT

av den 27 september 2010

om avslutande av samrådsförfarandet med Republiken Niger i enlighet med artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet

(2010/588/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) (nedan kallat AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 96,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS–EG-partnerskapsavtalet (3), särskilt artikel 3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Grundsatserna i artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet har kränkts.

(2)

I enlighet med artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet inleddes den 8 december 2009 och den 26 maj 2010 samråd med Republiken Niger i närvaro av företrädare för gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Vid det senaste samrådsmötet lade Nigers övergångsregerings företrädare fram tillfredsställande förslag och åtaganden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det samråd som inletts med Republiken Niger enligt artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet avslutas härmed.

Artikel 2

De åtgärder som anges i den bifogade skrivelsen antas härmed som lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 96.2 c i AVS–EU-partnerskapsavtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska gälla i tolv månader. Det kommer att ses över åtminstone var sjätte månad på grundval av unionens kontrollbesök.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.


BILAGA

UTKAST TILL SKRIVELSE

Herr ordförande för Conseil Suprême pour la Restauration de Démocratie!

Herr premiärminister!

Europeiska unionen (EU) anser att den politiska krisen i ert land under 2009 och statskuppen den 18 februari 2010 utgjorde en allvarlig kränkning av grundsatserna i artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet. I ett uttalande från den höga representanten Catherine Ashtons talesman av den 19 februari 2010 fördömde EU därför med kraft denna statskupp, som strider mot de demokratiska principerna. EU kallade Niger till samråd i Bryssel i enlighet med artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och inledde således en politisk dialog med de styrande för att undersöka situationen och finna lösningar. Samrådet inleddes den 8 december 2009, och ett andra samråd hölls den 26 maj 2010. Till följd av det andra samrådsmötet har EU:s företrädare bekräftat sin vilja att för Europeiska unionens råd föreslå lämpliga åtgärder för att stödja övergången till konstitutionellt styre i Niger på det sätt som de nigeriska myndigheterna angett.

Vid samrådsmötet den 26 maj 2010 diskuterade parterna hur man skulle genomföra återgången till konstitutionellt styre och införandet av ett demokratiskt styre efter fria och öppna val. Den nigeriska sidan lade fram ett memorandum som beskriver de olika etapperna och utmaningarna i samband med övergången. EU noterar följande åtgärder:

Inrättande av pluralistiska övergångsinstitutioner som representerar alla delar av det politiska livet i Niger.

Antagande av en vallag som är godtagbar för alla parter.

Inrättande av en oberoende nationell valkommission (Commission Electorale Nationale Indépendante).

EU välkomnar också antagandet av en färdplan som, genom de olika val som ska hållas, skapar förutsättningar för en ny konstitutionell ram och nya, demokratiskt valda myndigheter. EU noterar också att ledamöterna i Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie (CSRD) och medlemmarna i den civila regering som tillsattes i februari 2010 för att administrera övergången åtagit sig att inte ställa upp i valen och att överlämna makten till de valda civilpersonerna vid övergångsperiodens slut, dvs. enligt planerna i mars 2011.

EU noterade de förslag som lagts fram av den nigeriska sidan vid dessa möten, däribland följande åtaganden som EU anser särskilt viktiga:

1.

CSRD ska anta grundlagarna.

2.

På denna grund ska en konstitutionell folkomröstning hållas.

3.

Lokal-, parlaments- och presidentval ska hållas före utgången av mars 2011.

4.

De allmänna grundläggande fri- och rättigheterna, däribland de politiska partiernas handlingsfrihet, ska respekteras.

5.

Pressöverträdelser ska avkriminaliseras, tillsynsorganens oberoende garanteras och tillgången till information säkerställas.

6.

En sund ekonomisk och finansiell förvaltning ska säkerställas under hela övergångstiden.

EU anser att den nigeriska sidans åtaganden överlag är uppmuntrande. Följaktligen har EU beslutat att, i enlighet med artikel 96.2 c i AVS–EU-partnerskapsavtalet, vidta de lämpliga åtgärder som anges i den bifogade tabellen över åtaganden för att samarbetet gradvis ska återupptas som stöd för övergången.

EU kommer särskilt att fortsätta att finansiera humanitära åtgärder, katastrofinsatser, direktstöd till befolkningen samt stöd till den politiska övergången och till en lösning på krisen. I detta sammanhang är det att märka att EU kan komma att tillhandahålla ett nytt stöd till förberedelser inför parlaments- och presidentvalen.

Europeiska kommissionen förbehåller sig dock rätten att vid behov själv agera nationell utanordnare för Europeiska utvecklingsfonden (EUF).

Som ett led i förfarandet i artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet kommer EU att fortsätta att noga följa situationen i Niger under en period av 12 månader. Under denna period kommer en fördjupad dialog i enlighet med artikel 8 i AVS–EU-partnerskapsavtalet att föras med Nigers regering som stöd för övergången, och EU kommer att göra regelbundna översyner av situationen. Det första kontrollbesöket kommer att äga rum senast inom sex månader efter dagen för denna skrivelses undertecknande.

EU förbehåller sig rätten att ändra de lämpliga åtgärderna för att ta hänsyn till hur genomförandet av åtagandena utvecklas.

EU avser också att föra en regelbunden politisk dialog i enlighet med artikel 8 i AVS–EU-partnerskapsavtalet med den nya regering som tillträder efter valen, särskilt rörande reformer av det politiska, rättsliga och ekonomiska styret och reformer på säkerhetsområdet.

Högaktningsfullt

På rådets vägnar

På kommissionens vägnar

BILAGA TILL BILAGA: ÖVERSIKT ÖVER ÅTAGANDEN

Parternas åtaganden

Den nigeriska sidan

EU-sidan

Läget den 26 maj 2010

Europeiska unionen kommer att fortsätta att finansiera humanitära åtgärder, katastrofinsatser, direktstöd till befolkningen samt stöd till den politiska övergången och till en lösning på krisen.

Antagande av en vallag som är godtagbar för alla parter (och som godkänts av Conseil Consultatif National).

Inrättande av en oberoende nationell valkommission vars sammansättning är godtagbar för alla parter (och som godkänts av Conseil Consultatif National).

Återupptagande av projektet ”Befästande av demokratin”, särskilt delen ”Valstöd” som inbegriper stöd inför de kommande valen. Finansieringsöverenskommelsen fortsätter att gälla.

Behandling av en begäran från myndigheterna om höjning av anslaget för valstöd i finansieringsöverenskommelsen.

Återupptagande av det institutionella stödet till reformer av de offentliga finanserna, bl.a. stödet till revisionsrätten, för att villkoren för budgetstöd fortsatt ska vara uppfyllda.

Återupptagande av programmet för stöd till rättsväsende och rättsstat.

Conseil Suprême pour la Restauration de la Démocratie antar de föreslagna grundlagstexterna (som godkänts av Conseil Consultatif National).

Offentliggörande av röstlängder (i samband med en uppdatering av registren över röstberättigade).

Avkriminalisering av pressrelaterade överträdelser.

Återupptagande av projekten ”Stöd till handeln” och ”Stöd till det nationella statistiksystemet” i ärendegången för godkännande.

Återupptagande av förfarandena för utvärdering av program under det nationella vägledande programmet inom ramen för tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (rättsväsende, decentralisering, landsbygdsutveckling etc.) och inledande av nödvändiga studier.

Bibehållande av återstående medel från finansieringsöverenskommelsen om budgetstöd under nionde EUF.

Inledande av en studie för att fastställa åtgärder till stöd för stabilisering av situationen i norra delen av landet.

Inledande av stödet till strategin för landsbygdsutveckling (tionde EUF).

Återupptagande av programmet ”Stöd till utveckling av gruvsektorn”.

Hållande av en konstitutionell folkomröstning under tillfredsställande förhållanden.

Gradvis utbetalning av budgetstöden (nionde och tionde EUF).

Återupptagande av anbudsförfarandet för underhåll av vägnätet (tionde EUF).

Återupptagande av anbudsförfarandet för utbyggnad av sjukhuset i Arlit (programmet för gruvsektorn).

Hållande av parlamentsval och första omgången av presidentvalen under tillfredsställande förhållanden.

Hållande av andra omgången av presidentvalen (vid behov) under tillfredsställande förhållanden.

Inrättande av den nya nationalförsamlingen.

Installation av republikens president.

Fortsatt utbetalning av de budgetstöd för vilka åtaganden redan ingåtts.

Undertecknande av finansieringsöverenskommelsen för projekten ”Stöd till handeln” och ”Stöd till det nationella statistiksystemet”.

Återupptagande av all samarbetsverksamhet.


2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/10


RÅDETS BESLUT

av den 27 september 2010

om ändring och förlängning av tillämpningsperioden för beslut 2007/641/EG om avslutande av samrådet med Republiken Fijiöarna enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och artikel 37 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

(2010/589/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och ändrat i Luxemburg den 25 juni 2005 (2) (AVS–EU-partnerskapsavtalet), särskilt artikel 96,

med beaktande av det interna avtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS–EG-partnerskapsavtalet (3), särskilt artikel 3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (4), särskilt artikel 37,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 2007/641/EG (5) om avslutande av samrådet med Republiken Fijiöarna enligt artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och artikel 37 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete antogs i syfte att genomföra lämpliga åtgärder efter kränkningen av grundsatserna i artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet samt av värderingarna i artikel 3 i instrumentet för utvecklingssamarbete.

(2)

Dessa åtgärder förlängdes genom rådets beslut 2009/735/EG (6) och därefter genom rådets beslut 2010/208/EU (7) inte bara mot bakgrund av att Republiken Fijiöarna ännu inte har genomfört viktiga åtaganden som rör grundsatser i AVS–EU-partnerskapsavtalet och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, utan också på grund av att utvecklingen dessutom på senare tid har gått kraftigt bakåt när det gäller flera av dessa åtaganden.

(3)

Tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2007/641/EG löper ut den 1 oktober 2010. Det är lämpligt att förlänga beslutets giltighetstid och samtidigt göra en teknisk uppdatering av de lämpliga åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/641/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det ska upphöra att gälla den 31 mars 2011. Det ska ses över regelbundet, åtminstone var sjätte månad.”

2.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Skrivelsen i bilagan till detta beslut ska ställas till Republiken Fijiöarna.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 27 september 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  EUT L 260, 5.10.2007, s. 15.

(6)  EUT L 262, 6.10.2009, s. 43.

(7)  EUT L 89, 9.4.2010, s. 7.


BILAGA

UTKAST TILL SKRIVELSE

H.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

President för Republiken Fijiöarna

Suva

Republiken Fijiöarna

Ers Excellens!

Europeiska unionen (EU) fäster stor vikt vid artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet och artikel 3 i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete. AVS–EU-partnerskapet grundar sig på respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen, vilka utgör AVS–EU-partnerskapsavtalets grundsatser och också grundvalen för förbindelserna oss emellan.

Den 11 december 2006 fördömde Europeiska unionens råd det militära maktövertagandet i Fiji.

Det militära maktövertagandet, som ägde rum den 5 december 2006, utgjorde en kränkning av grundsatserna i artikel 9 i AVS–EU-partnerskapsavtalet, varför EU kallade Republiken Fijiöarna (Fiji) till samråd enligt artikel 96 i AVS–EU-partnerskapsavtalet i syfte att, som det fastställs i avtalet, grundligt undersöka situationen och vid behov vidta åtgärder för att avhjälpa den.

Den formella delen av detta samråd inleddes i Bryssel den 18 april 2007. EU konstaterade med tillfredsställelse att interimsregeringen vid den tidpunkten bekräftade en rad viktiga åtaganden beträffande mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt respekt för de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen (se nedan), och föreslog hur de skulle kunna genomföras.

Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått bakåt, särskilt i april 2009, vilket har lett till att Fiji nu bryter mot ett flertal av sina åtaganden. Detta gäller särskilt upphävandet av författningen, den betydande senareläggningen av parlamentsvalen samt kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Även om genomförandet av åtagandena har fördröjts avsevärt, är de flesta av dem fortfarande ytterst relevanta för Fijis nuvarande situation, och de åtföljer därför denna skrivelse. Fijis ensidiga beslut att bryta ett flertal av de viktigaste åtagandena har lett till förluster av utvecklingsbistånd för Fiji.

I den anda av partnerskap som utgör hörnstenen för AVS–EU-partnerskapsavtalet är EU dock berett att inleda nya formella samråd så snart det finns rimliga utsikter till att samråden ska ge positiva resultat. Den 1 juli 2009 lade den interimistiskt tillsatta premiärministern fram en färdplan för reform och återgång till den demokratiska ordningen. EU är berett att inleda en dialog om denna färdplan och överväga om den kan ligga till grund för nya samråd. Följaktligen har EU beslutat att förlänga de gällande lämpliga åtgärderna gentemot Fiji och därigenom skapa möjligheter till nya samråd. Vissa av åtgärderna är numera föråldrade, men i stället för att ensidigt uppdatera dem föredrar EU att ytterligare undersöka möjligheterna att hålla nya samråd med Fiji. Det är därför särskilt viktigt att interimsregeringen åtar sig att föra en inhemsk politisk dialog som inbegriper alla parter och att visa flexibilitet när det gäller tidsplanen för färdplanen. EU:s ståndpunkt är och förblir knuten till grundsatserna och de grundläggande principerna i AVS–EU-partnerskapsavtalet, särskilt när det gäller den avgörande roll som dialog och ömsesidigt uppfyllande av skyldigheter spelar. EU vill dock betona att man från EU:s sida inte drar några förutfattade slutsatser om resultatet av framtida samråd.

Om de nya samråden leder till omfattande åtaganden från Fijis sida, åtar sig EU att snabbt och i positiv anda se över dessa lämpliga åtgärder. Omvänt, om situationen i Fiji inte förbättras kommer Fiji att gå miste om ytterligare utvecklingsbistånd. Bedömningen av de framsteg som gjorts för att återinföra det konstitutionella styret kommer att vägleda EU efter de kommande besluten om kompletterande åtgärder för de länder som omfattas av sockerprotokollet och om det nationella vägledande programmet inom ramen för den tionde EUF avseende Fiji.

Till dess att nya samråd har hållits uppmanar EU Fiji att fortsätta och intensifiera den förstärkta politiska dialogen.

De lämpliga åtgärderna är följande:

Det humanitära biståndet och det direkta stödet till det civila samhället får fortsätta.

Pågående samarbete får fortsätta, särskilt inom ramen för åttonde eller nionde Europeiska utvecklingsfonden.

Samarbete som kan bidra till en återgång till demokrati eller till ett bättre styre får fortsätta, utom i särskilda undantagsfall.

De kompletterande åtgärderna för 2006 för reformen av sockerordningen får genomföras. Fiji undertecknade den 19 juni 2007 finansieringsöverenskommelsen på teknisk nivå. Det noteras att finansieringsöverenskommelsen innehåller en klausul om upphävande.

Förberedelserna och det eventuella undertecknandet av det fleråriga vägledande programmet för de kompletterande åtgärderna för reformen av sockerordningen för 2011–2013 kan fortsätta.

Landstrategidokumentet och det nationella vägledande programmet för tionde EUF, inklusive ett vägledande budgetanslag, kommer att slutföras, undertecknas på teknisk nivå och genomföras om åtagandena beträffande mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen respekteras; även den eventuella tilldelningen av ett stimulansbelopp på upp till 25 % av detta anslag är avhängig av detta. De åtgärder som framför allt måste respekteras är att interimsregeringen upprätthåller författningen, att rättsväsendets oberoende till fullo respekteras, att undantagsbestämmelserna som återinfördes den 6 september 2007 upphävs så snart som möjligt, att samtliga påstådda överträdelser av de mänskliga rättigheterna undersöks eller behandlas i enlighet med de olika förfaranden och forum som fastställs i Fijis lagstiftning och att interimsregeringen anstränger sig till sitt yttersta för att förhindra att säkerhetsorganen gör uttalanden i avsikt att sprida skräck.

Inget anslag gavs till sockersektorn 2007.

Anslaget till sockersektorn för 2008 skulle göras tillgängligt under förutsättning att det bevisligen och i tid hade gjorts trovärdiga förberedelser för valen i enlighet med åtagandena. Det rörde sig här framför allt om följande åtaganden: en folkräkning, ny indelning av valkretsar och en valreform i enlighet med författningen och åtgärder för att valkontoren skulle fungera väl; bl.a. skulle en valövervakare utses senast den 30 september 2007 i enlighet med författningen. Anslaget till sockersektorn för 2008 gick förlorat den 31 december 2009.

Anslaget till sockersektorn för 2009 annullerades i maj 2009 eftersom interimsregeringen beslutade att fördröja de allmänna valen till september 2014.

Anslaget för 2010 annullerades före den 1 maj 2010 eftersom inga framsteg hade gjorts med att fortsätta den demokratiska processen. Mot bakgrund av den svåra situationen för sockersektorn avsatte dock kommissionen en del av anslaget till direkt stöd till befolkningen som är direkt beroende av sockerproduktionen i syfte att lindra de negativa sociala konsekvenserna; detta stöd förvaltas centralt av EU:s delegation i Suva och kanaliseras inte via regeringen. Tillhandahållandet av sådant stöd måste godkännas av EU:s lagstiftnings- och budgetmyndigheter.

Kompletterande stöd till förberedelserna och genomförandet av de viktigaste åtagandena, framför allt till förberedande och/eller anordnande av val, skulle kunna komma i fråga utöver det som nämns i denna skrivelse.

Det regionala samarbetet och Fijis deltagande i det berörs ej.

Samarbetet med Europeiska investeringsbanken och Centrumet för företagsutveckling får fortsätta, förutsatt att åtagandena fullgörs i tid.

Åtagandena kommer att övervakas i enlighet med de åtaganden som förtecknas i bilagan till denna skrivelse avseende regelbunden dialog, samarbete med delegationer och rapportering.

Vidare förväntar EU sig att Fiji fullt ut ska samarbeta med Stillahavsforumet när det gäller att genomföra rekommendationer från gruppen med framstående personer, rekommendationer som stöddes av utrikesministrarnas forum vid dess möte i Vanuatu den 16 mars 2007.

EU kommer även i fortsättningen att noggrant följa situationen i Fiji. En förstärkt politisk dialog enligt artikel 8 i AVS–EU-partnerskapsavtalet kommer att föras med Fiji för att sörja för respekt för de mänskliga rättigheterna, ett återupprättande av demokratin och respekt för rättsstatsprincipen fram till dess att båda parter konstaterar att den förstärkta dialogen har tjänat sitt syfte.

Om interimsregeringens genomförande av åtagandena saktar ner, upphör eller går tillbaka, förbehåller EU sig rätten att ändra de lämpliga åtgärderna.

EU betonar att Fijis privilegier i samarbetet med EU vilar på respekt för grundsatserna i AVS–EU-partnerskapsavtalet och de värderingar som anges i förordningen om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete. För att EU ska vara övertygat om att interimsregeringen är fullständigt beredd att följa upp åtagandena är det av största vikt att snara och betydande framsteg görs i arbetet med att fullgöra dessa åtaganden.

Högaktningsfullt

Utfärdat i Bryssel den

På kommissionens vägnar

På rådets vägnar

BILAGA TILL BILAGAN

ÅTAGANDEN SOM HAR ÖVERENSKOMMITS MED REPUBLIKEN FIJIÖARNA

A.   Respekt för de demokratiska principerna

Åtagande nr 1

Fria och rättvisa parlamentsval ska äga rum inom 24 månader från den 1 mars 2007, med förbehåll för resultaten av en bedömning som ska göras av de oberoende revisorer som utsetts av sekretariatet för Stillahavsforumet. De förfaranden som leder till genomförandet av valen kommer att gemensamt övervakas och vid behov anpassas och revideras på grundval av gemensamma referenspunkter. Detta innebär framför allt följande:

Interimsregeringen kommer före den 30 juni 2007 att anta en tidsplan för de olika stegen i förberedelserna inför de nya parlamentsvalen.

Tidsplanen ska innehålla tidsfrister för en folkräkning, fastställande av valkretsar och en valreform.

Fastställandet av valkretsar och valreformen kommer att genomföras i enlighet med författningen.

Åtgärder kommer att vidtas för att ska valkontoren fungera väl; bl.a. kommer en valövervakare att utses före den 30 september 2007 i enlighet med författningen.

Vicepresidenten kommer att utses i enlighet med författningen.

Åtagande nr 2

När interimsregeringen antar viktig lagstiftning, skattepolitiska och andra politiska initiativ samt ändringar kommer den att ta hänsyn till samråd som hållits med det civila samhället och andra berörda aktörer.

B.   Rättsstatsprincipen

Åtagande nr 1

Interimsregeringen kommer att anstränga sig till sitt yttersta för att förhindra att säkerhetsorganen gör uttalanden i avsikt att sprida skräck.

Åtagande nr 2

Interimsregeringen ska bevara 1997 års författning och garantera att de författningsenliga institutionerna fungerar normalt och är oberoende, t.ex. Fijis kommission för de mänskliga rättigheterna, kommissionen för offentlig tjänst och kommissionen för författningsenliga organ. Det stora hövdingerådets betydande oberoende och sätt att fungera kommer att bevaras.

Åtagande nr 3

Rättsväsendets oberoende ska respekteras till fullo. Rättsväsendet ska kunna arbeta fritt och dess avgöranden ska respekteras av alla berörda parter. Detta innebär framför allt följande:

Interimsregeringen ska utse domstolen enligt avsnitt 138.3 i författningen senast den 15 juli 2007.

Domare ska hädanefter utses och/eller avskedas i strikt förenlighet med författningen och procedurreglerna.

Militären, polisen eller interimsregeringen kommer under inga omständigheter att på något sätt blanda sig i rättsliga förfaranden och kommer till fullo att respektera juristkåren.

Åtagande nr 4

Alla straffrättsliga förfaranden som rör korruption kommer att behandlas genom lämpliga rättsliga kanaler, och eventuella andra organ som inrättas för att undersöka påstådda fall av korruption kommer att verka inom de författningsrättsliga ramarna.

C.   Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter

Åtagande nr 1

Interimsregeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta att påstådda överträdelser av de mänskliga rättigheterna undersöks eller behandlas i enlighet med de olika förfaranden och forum som fastställs i Fijis lagstiftning.

Åtagande nr 2

Interimsregeringen kommer att häva undantagsbestämmelserna i maj 2007 utom vid eventuella hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen och säkerheten.

Åtagande nr 3

Interimsregeringen åtar sig att sörja för att Fijis kommission för de mänskliga rättigheterna kan utöva sin verksamhet i fullt oberoende och i enlighet med författningen.

Åtagande nr 4

Yttrandefriheten och mediefriheten i alla deras former ska respekteras till fullo i enlighet med författningen.

D.   Uppföljning av åtaganden

Åtagande nr 1

Interimsregeringen ska föra en regelbunden dialog för att de framsteg som görs ska kunna kontrolleras. Den ska ge företrädarna för EU:s och EG:s myndigheter fullständig tillgång till information om alla frågor som rör mänskliga rättigheter, ett fredligt återupprättande av demokratin och rättsstatsprincipen i Fiji.

Åtagande nr 2

Interimsregeringen ska till fullo samarbeta med eventuella delegationer från EU och EG i utvärderingen och övervakningen av arbetet med att uppfylla åtagandena.

Åtagande nr 3

Interimsregeringen ska var tredje månad från och med den 30 juni 2007 överlämna en rapport om landets framsteg när det gäller grundsatserna i Cotonouavtalet och åtagandena.

Det noteras att vissa frågor bara kan behandlas effektivt genom ett pragmatiskt tillvägagångssätt som erkänner aktuella realiteter och är inriktat på framtiden.


FÖRORDNINGAR

2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 870/2010

av den 1 oktober 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

84,4

MK

49,2

XS

54,8

ZZ

62,8

0707 00 05

MK

26,7

TR

126,1

ZZ

76,4

0709 90 70

TR

100,1

ZZ

100,1

0805 50 10

AR

92,9

CL

49,6

EG

66,3

IL

119,1

MA

157,0

TR

102,8

UY

128,7

ZA

96,3

ZZ

101,6

0806 10 10

TR

118,1

ZA

60,3

ZZ

89,2

0808 10 80

AR

72,2

AU

203,7

BR

52,7

CL

87,7

CN

82,6

NZ

99,2

US

84,1

ZA

80,3

ZZ

95,3

0808 20 50

CN

83,7

ZA

92,6

ZZ

88,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 871/2010

av den 1 oktober 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2010/11 har fastställts genom kommissionens förordning (EU) nr 867/2010 (3).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259, 1.10.2010, s. 3.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 2 oktober 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

55,47

0,00

1701 11 90 (1)

55,47

0,00

1701 12 10 (1)

55,47

0,00

1701 12 90 (1)

55,47

0,00

1701 91 00 (2)

45,21

3,91

1701 99 10 (2)

45,21

0,77

1701 99 90 (2)

45,21

0,77

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/20


RÅDETS BESLUT

av den 27 september 2010

om utnämning av en dansk ledamot och fem danska suppleanter i Regionkommittén

(2010/590/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,

med beaktande av den danska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 22 december 2009 respektive den 18 januari 2010 beslut 2009/1014/EU respektive beslut 2010/29/EU om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2010 till och med den 25 januari 2015 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Tove LARSEN har löpt ut. Fyra platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Erik Bent NIELSEN, Johnny SØTRUP, Bo ANDERSEN och Jane Findahl LINDSKOV har löpt ut. En plats som suppleant blir ledig till följd av att Jan BOYE utnämns till ledamot i Regionkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2015,

a)

som ledamot

Kirstine Helene BILLE, borgmester,

och

b)

som suppleanter

Steen Ole DAHLSTRØM, borgmester,

Carsten KISSMEYER-NIELSEN, borgmester,

Martin MERRILD, 2. viceborgmester,

Tatiana SØRENSEN, byrådsmedlem,

Hans Freddie Holmgaard MADSEN, byrådsmedlem.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 27 september 2010.

På rådets vägnar

K. PEETERS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 29.12.2009, s. 22, och EUT L 12, 19.1.2010, s. 11.


2.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 oktober 2010

om godkännande av ett laboratorium i Ryssland för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet

[delgivet med nr K(2010) 6684]

(Text av betydelse för EES)

(2010/591/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000 om att utse ett särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (1), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2000/258/EG utses laboratoriet vid Agence française de sécurité sanitaire des aliments i Nancy (nedan kallat AFSSA Nancy) till särskilt institut med ansvar för att fastställa de kriterier som behövs för att standardisera serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet. Det beslutet fastställer också de uppgifter som åligger det laboratoriet.

(2)

AFSSA Nancy ska särskilt bedöma laboratorier i medlemsstaterna och i tredjeländer med avseende på deras godkännande för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet.

(3)

De behöriga myndigheterna i Ryssland har ansökt om att ett laboratorium i det tredjelandet ska godkännas för att utföra dessa serologiska tester.

(4)

AFSSA Nancy har utfört en bedömning av det laboratoriet och lämnat en positiv bedömningsrapport till kommissionen den 19 februari 2010.

(5)

Det laboratoriet bör därför bli godkänt för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet i hundar, katter och illrar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande laboratorium är godkänt för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet i hundar, katter och illrar i enlighet med artikel 3.2 i beslut 2000/258/EG:

”Federal Centre for Animal Health (FGI ARRIAH), 600901 Vladimir, Urjvets, Ryssland”.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 15 oktober 2010.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 40.