ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.253.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 253

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
28 september 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 848/2010 av den 27 september 2010 om undantag för regleringsår 2010/11 från artikel 63.2 a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller datumen för anmälan av överföring av överskottssocker

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 849/2010 av den 27 september 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik ( 1 )

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 850/2010 av den 27 september 2010 om inledande av en översyn, avseende en ny exportör, av rådets förordning (EG) nr 1659/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina samt om upphävande av tullen på import från en exportör i det landet och om registrering av denna import

42

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 851/2010 av den 27 september 2010 om ändring för hundratrettiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

46

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 852/2010 av den 27 september 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 853/2010 av den 27 september 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

50

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 854/2010 av den 27 september 2010 om fastställande av tilldelningskoefficienten för utfärdande av importlicenser för sockerprodukter inom vissa tullkvoter för vilka det lämnats in ansökningar under perioden 8–14 september 2010, och om tillfälligt stopp för ansökningar om sådana licenser

52

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/573/GUSP av den 27 september 2010 om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

54

 

 

2010/574/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 21 september 2010 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2010/15)

58

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/575/EU

 

*

Beslut nr 1/2010 av associeringsrådet EU–Jordanien av den 16 september 2010 om ändring av artikel 15.7 i protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

28.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 848/2010

av den 27 september 2010

om undantag för regleringsår 2010/11 från artikel 63.2 a i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller datumen för anmälan av överföring av överskottssocker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 85 c jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 63.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007 ska företag som beslutat att helt eller delvis till nästa regleringsår överföra den del av sin produktion som överskrider sockerkvoten underrätta den berörda medlemsstaten om detta beslut före ett datum som den medlemsstaten fastställer inom de tidsfrister som fastställs i den artikeln.

(2)

För att underlätta tillhandahållandet av utomkvotssocker på EU-marknaden och därmed ge företagen möjlighet att reagera på oförutsedda förändringar av efterfrågan under de sista månaderna under regleringsåret 2010/11 bör medlemsstaterna få möjlighet att fastställa senare datum för när företagen ska meddela vilka mängder av överskottssocker som ska överföras.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 63.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007 ska företag som beslutat att i enlighet med artikel 63.1 i den förordningen överföra socker för regleringsåret 2010/11 underrätta den berörda medlemsstaten före ett datum som den medlemsstaten fastställer mellan den 1 februari och den 15 augusti 2011.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.


28.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 849/2010

av den 27 september 2010

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

Utvärderingen av de två första omgångarna inlämnade uppgifter 2006 och 2008 visade att det finns vissa begreppsmässiga brister i bilagorna till förordning (EG) nr 2150/2002 som behöver åtgärdas.

(2)

Kommissionen har informerat Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordning (EG) nr 2150/2002 (2) och har föreslagit ett antal ändringar.

(3)

Förordning (EG) nr 2150/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 2150/2002 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 september 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 332, 9.12.2002, s. 1.

(2)  KOM(2008) 355 slutlig.

(3)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.


BILAGA

BILAGA I

AVFALLSGENERERING

AVSNITT 1

Täckning

1.

Statistik ska sammanställas för all verksamhet som klassificeras inom avdelningarna A–U i Nace rev. 2. Dessa avdelningar omfattar all näringsverksamhet.

Denna bilaga omfattar även

a)

hushållsavfall,

b)

avfall som härrör från återvinning eller bortskaffande.

2.

Avfall som materialåtervinns på den plats där det genererats omfattas inte av denna bilaga.

AVSNITT 2

Avfallsslag

Statistik ska tas fram över följande avfallsslag:

Förteckning över aggregat

 

EAK-statistik/Version 4

 

Post nr

 

Beskrivning

Farligt resp. icke-farligt avfall

1

01.1

Lösningsmedelsavfall

Farligt

2

01.2

Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

Icke-farligt

3

01.2

Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

Farligt

4

01.3

Oljeavfall

Farligt

5

01.4, 02, 03.1

Kemiskt avfall

Icke-farligt

6

01.4, 02, 03.1

Kemiskt avfall

Farligt

7

03.2

Avloppsslam från industrier

Icke-farligt

8

03.2

Avloppsslam från industrier

Farligt

9

03.3

Slam och flytande avfall från avfallsbehandling

Icke-farligt

10

03.3

Slam och flytande avfall från avfallsbehandling

Farligt

11

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Icke-farligt

12

05

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

Farligt

13

06.1

Metallavfall (järn)

Icke-farligt

14

06.2

Metallavfall (andra metaller än järn)

Icke-farligt

15

06.3

Metallavfall (blandat järn och andra metaller än järn)

Icke-farligt

16

07.1

Glasavfall

Icke-farligt

17

07.1

Glasavfall

Farligt

18

07.2

Pappers- och pappavfall

Icke-farligt

19

07.3

Gummiavfall

Icke-farligt

20

07.4

Plastavfall

Icke-farligt

21

07.5

Träavfall

Icke-farligt

22

07.5

Träavfall

Farligt

23

07.6

Textilavfall

Icke-farligt

24

07.7

Avfall som innehåller PCB

Farligt

25

08 (utom 08.1, 08.41)

Kasserad utrustning (exkl. kasserade fordon, batterier och ackumulatorer)

Icke-farligt

26

08 (utom 08.1, 08.41)

Kasserad utrustning (exkl. kasserade fordon, batterier och ackumulatorer)

Farligt

27

08.1

Kasserade fordon

Icke-farligt

28

08.1

Kasserade fordon

Farligt

29

08.41

Batterier och ackumulatorer

Icke-farligt

30

08.41

Batterier och ackumulatorer

Farligt

31

09.1

Animaliskt avfall och blandat matavfall

Icke-farligt

32

09.2

Vegetabiliskt avfall

Icke-farligt

33

09.3

Spillning och urin från djur samt naturgödsel

Icke-farligt

34

10.1

Hushållsavfall och liknande avfall

Icke-farligt

35

10.2

Blandade och ej differentierade material

Icke-farligt

36

10.2

Blandade och ej differentierade material

Farligt

37

10.3

Sorteringsrester

Icke-farligt

38

10.3

Sorteringsrester

Farligt

39

11

Vanligt slam

Icke-farligt

40

12.1

Mineraliskt bygg- och rivningsavfall

Icke-farligt

41

12.1

Mineraliskt bygg- och rivningsavfall

Farligt

42

12.2, 12.3, 12.5

Annat mineralavfall

Icke-farligt

43

12.2, 12.3, 12.5

Annat mineralavfall

Farligt

44

12.4

Avfall från förbränning

Icke-farligt

45

12.4

Avfall från förbränning

Farligt

46

12.6

Jordmassor

Icke-farligt

47

12.6

Jordmassor

Farligt

48

12.7

Muddermassor

Icke-farligt

49

12.7

Muddermassor

Farligt

50

12.8, 13

Mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat avfall

Icke-farligt

51

12.8, 13

Mineralavfall från avfallsbehandling och stabiliserat avfall

Farligt

AVSNITT 3

Karakteristika

Statistik ska sammanställas för följande karakteristika och med följande indelning:

1.

Mängden avfall som genererats för varje avfallsslag i avsnitt 2.1 och för varje avfallsgenererande verksamhet i avsnitt 8.1.

2.

Den befolkning som omfattas av ett system för insamling av blandat hushållsavfall och liknande avfall.

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

1.

Rapporteringsenheten för alla avfallsslag ska vara 1 ton (normalt) vått avfall, utom för avfallsslagen ’avloppsslam från industrier’, ’vanligt slam’, ’slam och flytande avfall från avfallsbehandling’ samt ’muddermassor’, där rapporteringsenheten ska vara 1 ton torrsubstans.

2.

Rapporteringsenheten för karakteristika enligt avsnitt 3.2 ska vara procent av den befolkning som omfattas.

AVSNITT 5

Första referensår och frekvens

1.

Första referensåret ska vara det andra kalenderåret efter det att denna förordning har trätt i kraft.

2.

Första referensåret för avfallsstatistik som grundar sig på denna översyn ska vara 2010.

3.

Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för vartannat år efter första referensåret.

AVSNITT 6

Resultatrapportering till Eurostat

Resultaten ska översändas senast 18 månader efter referensårets slut.

AVSNITT 7

Rapport om statistikens täckning och kvalitet

1.

För varje post i avsnitt 8 (näringsgrenar och hushåll) ska medlemsstaterna ange hur stor procentandel av den totala mängden avfall i respektive post som den sammanställda statistiken representerar. Kommissionen ska fastställa minimikravet avseende täckning. Dessa åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.

2.

Medlemsstaterna ska lämna en kvalitetsrapport, där exaktheten för de insamlade uppgifterna ska anges. Skattningar, sammanslagningar och utelämnanden ska redovisas tillsammans med en redogörelse för hur dessa åtgärder påverkar fördelningen av avfallsslag i förteckningen i avsnitt 2.1 på näringsgrenar och hushåll i enlighet med avsnitt 8.

3.

Kommissionen ska foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.

AVSNITT 8

Sammanställning av resultat

1.

Resultaten för de karakteristika som anges i avsnitt 3.1 ska sammanställas för

1.1

följande avdelningar, huvudgrupper, grupper och undergrupper i Nace rev. 2:

Post nr

 

Benämning

1

Avdelning A

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2

Avdelning B

Utvinning av mineral

3

Huvudgrupp 10

Livsmedelsframställning

Huvudgrupp 11

Framställning av drycker

Huvudgrupp 12

Tobaksvarutillverkning

4

Huvudgrupp 13

Textilvarutillverkning

Huvudgrupp 14

Tillverkning av kläder

Huvudgrupp 15

Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.

5

Huvudgrupp 16

Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

6

Huvudgrupp 17

Pappers- och pappersvarutillverkning

Huvudgrupp 18

Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

7

Huvudgrupp 19

Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

8

Huvudgrupp 20

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Huvudgrupp 21

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel

Huvudgrupp 22

Tillverkning av gummi- och plastvaror

9

Huvudgrupp 23

Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter

10

Huvudgrupp 24

Stål- och metallframställning

Huvudgrupp 25

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

11

Huvudgrupp 26

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Huvudgrupp 27

Tillverkning av elapparatur

Huvudgrupp 28

Tillverkning av övriga maskiner

Huvudgrupp 29

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

Huvudgrupp 30

Tillverkning av andra transportmedel

12

Huvudgrupp 31

Tillverkning av möbler

Huvudgrupp 32

Annan tillverkning

Huvudgrupp 33

Reparation och installation av maskiner och apparater

13

Avdelning D

Försörjning av el, gas, värme och kyla

14

Huvudgrupp 36

Vattenförsörjning

Huvudgrupp 37

Avloppsrening

Huvudgrupp 39

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

15

Huvudgrupp 38

Avfallshantering; återvinning

16

Avdelning F

Byggverksamhet

17

 

Tjänster:

Avdelning G, utom undergrupp 46.77

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Avdelning H

Transport och magasinering

Avdelning I

Hotell- och restaurangverksamhet

Avdelning J

Informations- och kommunikationsverksamhet

Avdelning K

Finans- och försäkringsverksamhet

Avdelning L

Fastighetsverksamhet

Avdelning M

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Avdelning N

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Avdelning O

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

Avdelning P

Utbildning

Avdelning Q

Vård och omsorg; sociala tjänster

Avdelning R

Kultur, nöje och fritid

Avdelning S

Annan serviceverksamhet

Avdelning T

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

Avdelning U

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

18

Undergrupp 46.77

Partihandel med avfallsprodukter och skrot

1.2

hushåll:

Post nr

 

Benämning

19

 

Hushållsavfall

2.

För näringsgrenarna ska de statistiska enheterna utgöras av lokala enheter eller verksamhetsenheter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 696/93 (1), beroende på hur statistiken struktureras i varje enskild medlemsstat.

I den kvalitetsrapport som ska utarbetas i enlighet med avsnitt 7 ska det ingå en redogörelse för hur den statistiska enhet som valts påverkar den enligt Nace rev. 2 indelade branschvisa fördelningen av uppgifterna.

BILAGA II

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL

AVSNITT 1

Täckning

1.

Statistiken ska sammanställas för samtliga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall som är verksamma inom något av de områden som anges i avsnitt 8.2 och som återfinns eller ingår bland de näringsgrenar enligt Nace rev. 2 som anges i avsnitt 8.1.1 i bilaga I.

2.

Anläggningar där avfallshanteringen är begränsad till materialåtervinning på den plats där avfallet genererats omfattas inte av denna bilaga.

AVSNITT 2

Avfallsslag

Statistik över åtgärder för återvinning eller bortskaffande i enlighet med avsnitt 8.2 ska sammanställas enligt förteckningen över avfallsslag i avsnitt 2.1 i bilaga I.

AVSNITT 3

Karakteristika

Statistik ska sammanställas för följande karakteristika och med följande indelning:

Post nr

Beskrivning

Regional nivå

1

Mängden avfall som behandlats för varje avfallsslag i förteckningen i avsnitt 2 och för varje post inom åtgärderna för återvinning och bortskaffande i avsnitt 8.2, exkl. sådant avfall som materialåtervinns på den plats där det genererats.

Nationell

2

Antalet anläggningar och deras kapacitet för post 4 i avsnitt 8.2, uppdelat på

a) farligt avfall, b) icke-farligt avfall och c) inert avfall.

Nationell

3

Antalet anläggningar för post 4 i avsnitt 8.2 som stängt (ingen mer deponering) sedan det senaste referensåret, uppdelat på

a) farligt avfall, b) icke-farligt avfall och c) inert avfall.

Nationell

4

Antalet anläggningar för de åtgärder för återvinning och bortskaffande som förtecknas i avsnitt 8.2, exkl. post 5.

Nuts 2

5

Kapaciteten vid anläggningar för de åtgärder för återvinning och bortskaffande som förtecknas i avsnitt 8.2, exkl. posterna 3 och 5.

Nuts 2

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

Rapporteringsenheten för alla avfallsslag ska vara 1 ton (normalt) vått avfall, utom för avfallsslagen ’avloppsslam från industrier’, ’vanligt slam’, ’slam och flytande avfall från avfallsbehandling’ samt ’muddermassor’, där rapporteringsenheten ska vara 1 ton torrsubstans.

AVSNITT 5

Första referensår och frekvens

1.

Första referensåret ska vara det andra kalenderåret efter det att denna förordning har trätt i kraft.

2.

Första referensåret för avfallsstatistik som grundar sig på denna översyn ska vara 2010.

3.

Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för vartannat år efter det första referensåret för de anläggningar som anges i avsnitt 8.2.

AVSNITT 6

Resultatrapportering till Eurostat

Resultaten ska översändas senast 18 månader efter referensårets slut.

AVSNITT 7

Rapport om statistikens täckning och kvalitet

1.

För de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 och för varje post inom de olika åtgärder som förtecknas i avsnitt 8.2 ska medlemsstaterna ange hur stor procentandel av den totala mängden avfall i respektive post som den sammanställda statistiken representerar. Kommissionen ska fastställa minimikravet avseende täckning. Dessa åtgärder, som syftar till att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 7.3.

2.

När det gäller de karakteristika som förtecknas i avsnitt 3 ska medlemsstaterna lämna en kvalitetsrapport, där exaktheten hos de insamlade uppgifterna ska anges.

3.

Kommissionen ska foga täcknings- och kvalitetsrapporterna till den rapport som anges i artikel 8 i denna förordning.

AVSNITT 8

Åtgärder för återvinning och bortskaffande av avfall

1.

Resultaten ska sammanställas för varje post inom de olika åtgärderna i avsnitt 8.2 i enlighet med de karakteristika som avses i avsnitt 3.

2.

Förteckning över åtgärder för återvinning och bortskaffande; koderna hänvisar till koderna i bilagorna I och II till direktiv 2008/98/EG (2):

Post nr

 

Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande

Förbränning

1

R1

Användning främst som bränsle eller annan energikälla

2

D10

Förbränning på land

Åtgärder för återvinning (utom energiåtervinning)

3a

R2 +

Återvinning/regenerering av lösningsmedel

R3 +

Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser)

R4 +

Materialåtervinning av metaller och metallföreningar

R5 +

Materialåtervinning av andra oorganiska material

R6 +

Regenerering av syror eller baser

R7 +

Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar

R8 +

Återvinning av katalysatorkomponenter

R9 +

Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja

R10 +

Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin

R11

Användning av avfall som har uppkommit genom någon av åtgärderna R1–R10

3b

 

Återfyllning

Åtgärder för bortskaffande

4

D1 +

Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsdeponier eller liknande)

D5 +

Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön)

D12

Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva och liknande)

5

D2 +

Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord eller liknande)

D3 +

Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum och liknande)

D4 +

Invallning (t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner och liknande)

D6 +

Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner

D7

Utsläpp till hav eller oceaner, inklusive deponering under havsbotten

BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

enligt artikel 1.5 i förordning (EG) nr 2150/2002 mellan EAK-statistik rev. 4 (materialbaserad statistiknomenklatur för avfall) och den europeiska avfallsförteckningen, som infördes genom kommissionens beslut 2000/532/EG  (3)

01   

Kemikalieavfall

01.1   

Lösningsmedelsavfall

01.11   

Halogenerade lösningsmedel

1   

Farligt

 

 

 

 

07 01 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 02 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 03 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 04 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 05 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 06 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 07 03*

Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

14 06 01*

Klorfluorkarboner, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

 

 

 

 

14 06 04*

Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel

01.12   

Icke-halogenerade lösningsmedel

1   

Farligt

 

 

 

 

07 01 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 02 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 03 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 04 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 05 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 06 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

07 07 04*

Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

 

 

 

 

14 06 03*

Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

 

 

 

 

14 06 05*

Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel

 

 

 

 

20 01 13*

Lösningsmedel

01.2   

Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall

01.21   

Surt avfall

1   

Farligt

 

 

 

 

06 01 01*

Svavelsyra och svavelsyrlighet

 

 

 

 

06 01 02*

Saltsyra

 

 

 

 

06 01 03*

Fluorvätesyra

 

 

 

 

06 01 04*

Fosforsyra och fosforsyrlighet

 

 

 

 

06 01 05*

Salpetersyra och salpetersyrlighet

 

 

 

 

06 01 06*

Andra syror

 

 

 

 

06 07 04*

Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen

 

 

 

 

08 03 16*

Etsbad

 

 

 

 

09 01 04*

Fixerbad

 

 

 

 

09 01 05*

Blekbad och blekfixerbad

 

 

 

 

10 01 09*

Svavelsyra

 

 

 

 

11 01 05*

Betningssyror

 

 

 

 

11 01 06*

Övriga syror

 

 

 

 

16 06 06*

Separat insamlad elektrolyt från batterier och ackumulatorer

 

 

 

 

20 01 14*

Syror

01.22   

Alkaliskt avfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

03 03 09

Mesa

 

 

 

 

11 01 14

Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 11*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

 

 

 

 

06 02 01*

Kalciumhydroxid

 

 

 

 

06 02 03*

Ammoniumhydroxid

 

 

 

 

06 02 04*

Natrium- och kaliumhydroxid

 

 

 

 

06 02 05*

Andra baser

 

 

 

 

09 01 01*

Vattenbaserad framkallare och aktivator

 

 

 

 

09 01 02*

Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar

 

 

 

 

09 01 03*

Lösningsmedelsbaserad framkallare

 

 

 

 

11 01 07*

Betningsbaser

 

 

 

 

11 01 13*

Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

11 03 01*

Cyanidhaltigt avfall

 

 

 

 

19 11 04*

Avfall från rengöring av bränslen med baser

 

 

 

 

20 01 15*

Basiskt avfall

01.24   

Annat salthaltigt avfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

05 01 16

Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum

 

 

 

 

05 07 02

Svavelhaltigt avfall

 

 

 

 

06 03 14

Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05

1   

Farligt

 

 

 

 

06 03 11*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider

 

 

 

 

06 03 13*

Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller

 

 

 

 

06 03 15*

Metalloxider som innehåller tungmetaller

 

 

 

 

06 04 03*

Arsenikhaltigt avfall

 

 

 

 

06 04 04*

Kvicksilverhaltigt avfall

 

 

 

 

06 04 05*

Avfall som innehåller andra tungmetaller

 

 

 

 

06 06 02*

Avfall som innehåller farliga sulfider

 

 

 

 

10 03 08*

Saltslagg från sekundärproduktion

 

 

 

 

10 04 03*

Kalciumarsenat

 

 

 

 

11 01 08*

Slam från fosfatering

 

 

 

 

11 02 05*

Avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

11 03 02*

Annat avfall

 

 

 

 

11 05 04*

Förbrukat flussmedel

 

 

 

 

16 09 01*

Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat

 

 

 

 

16 09 02*

Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

01.3   

Oljeavfall

01.31   

Motoroljor

1   

Farligt

 

 

 

 

13 02 04*

Mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

 

 

 

 

13 02 05*

Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

 

 

 

 

13 02 06*

Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

 

 

 

 

13 02 07*

Biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor

 

 

 

 

13 02 08*

Andra motor-, transmissions- och smörjoljor

01.32   

Annat oljeavfall

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 02*

Slam från avsaltning

 

 

 

 

05 01 03*

Bottenslam från tankar

 

 

 

 

05 01 04*

Surt alkylslam

 

 

 

 

05 01 12*

Oljehaltiga syror

 

 

 

 

08 03 19*

Dispergerad olja

 

 

 

 

08 04 17*

Hartsolja

 

 

 

 

12 01 06*

Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

 

 

 

 

12 01 07*

Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (utom emulsioner och lösningar)

 

 

 

 

12 01 08*

Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar

 

 

 

 

12 01 09*

Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar

 

 

 

 

12 01 10*

Syntetiska bearbetningsoljor

 

 

 

 

12 01 12*

Använda vaxer och fetter

 

 

 

 

12 01 18*

Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)

 

 

 

 

12 01 19*

Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja

 

 

 

 

13 01 04*

Klorerade emulsioner

 

 

 

 

13 01 05*

Icke-klorerade emulsioner

 

 

 

 

13 01 09*

Mineralbaserade klorerade hydrauloljor

 

 

 

 

13 01 10*

Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor

 

 

 

 

13 01 11*

Syntetiska hydrauloljor

 

 

 

 

13 01 12*

Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor

 

 

 

 

13 01 13*

Andra hydrauloljor

 

 

 

 

13 03 06*

Andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

Mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor

 

 

 

 

13 03 08*

Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor

 

 

 

 

13 03 09*

Biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor

 

 

 

 

13 03 10*

Andra isoler- och värmeöverföringsoljor

 

 

 

 

13 05 06*

Olja från oljeavskiljare

 

 

 

 

20 01 26*

Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25

01.4   

Förbrukade kemiska katalysatorer

01.41   

Förbrukade kemiska katalysatorer

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

16 08 01

Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats

 

 

 

 

16 08 04

Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)

1   

Farligt

 

 

 

 

16 08 02*

Förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller

 

 

 

 

16 08 05*

Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra

 

 

 

 

16 08 06*

Förbrukade vätskor använda som katalysatorer

 

 

 

 

16 08 07*

Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen

02   

Avfall från kemiska beredningar

02.1   

Kemikalier som inte uppfyller uppställda krav

02.11   

Jordbrukskemikalier

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 01 09

Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

1   

Farligt

 

 

 

 

02 01 08*

Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier

 

 

 

 

06 13 01*

Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider

 

 

 

 

20 01 19*

Bekämpningsmedel

02.12   

Oanvända mediciner

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

07 05 14

Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31

1   

Farligt

 

 

 

 

07 05 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

18 01 08*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

 

 

 

 

18 02 07*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

 

 

 

 

20 01 31*

Cytotoxiska mediciner och cytostatika

02.13   

Färg, lack, tryckfärg och lim

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

04 02 17

Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

Annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack än det som anges i 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som anges i 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

Pulverbeläggningsmaterial

 

 

 

 

08 03 07

Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg

 

 

 

 

08 03 08

Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg

 

 

 

 

08 03 13

Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 01 27

1   

Farligt

 

 

 

 

04 02 16*

Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

08 01 11*

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 01 13*

Slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 01 15*

Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 01 17*

Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 01 19*

Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 03 12*

Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

08 03 14*

Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

08 03 17*

Toneravfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

08 04 09*

Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 04 11*

Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 04 13*

Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

08 04 15*

Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

20 01 27*

Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen

02.14   

Annat avfall av kemiska beredningar

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 07 03

Avfall från kemisk behandling

 

 

 

 

03 02 99

Andra träskyddsmedel

 

 

 

 

04 01 09

Avfall från beredning och färdigbearbetning

 

 

 

 

04 02 15

Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges i 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges i 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

1   

Farligt

 

 

 

 

03 02 01*

Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel

 

 

 

 

03 02 02*

Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar

 

 

 

 

03 02 03*

Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar

 

 

 

 

03 02 04*

Oorganiska träskyddsmedel

 

 

 

 

03 02 05*

Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

04 02 14*

Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel

 

 

 

 

05 07 01*

Kvicksilverhaltigt avfall

 

 

 

 

06 08 02*

Avfall som innehåller farliga klorsilaner

 

 

 

 

06 10 02*

Avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 02 14*

Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 02 16*

Avfall som innehåller farliga silikoner

 

 

 

 

07 04 13*

Fast avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

08 01 21*

Avfall från färg- och lackborttagningsmedel

 

 

 

 

08 05 01*

Avfall som utgörs av isocyanater

 

 

 

 

10 09 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 09 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 10 13*

Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 10 15*

Avfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

11 01 16*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

 

 

 

 

11 01 98*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

16 01 13*

Bromsvätskor

 

 

 

 

16 01 14*

Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

16 05 04*

Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

16 09 03*

Peroxider, t.ex. väteperoxid

 

 

 

 

16 09 04*

Andra oxidationsmedel

 

 

 

 

18 01 06*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

18 02 05*

Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

20 01 17*

Fotokemikalier

 

 

 

 

20 01 29*

Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

02.2   

Oanvända sprängämnen

02.21   

Kasserade sprängämnen och pyrotekniska produkter

1   

Farligt

 

 

 

 

16 04 02*

Kasserade fyrverkeripjäser

 

 

 

 

16 04 03*

Andra kasserade sprängämnen

02.22   

Kasserad ammunition

1   

Farligt

 

 

 

 

16 04 01*

Kasserad ammunition

02.3   

Blandat kemikalieavfall

02.31   

Blandat kemikalieavfall i små mängder

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

16 05 09

Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

1   

Farligt

 

 

 

 

16 05 06*

Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier

 

 

 

 

16 05 07*

Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

16 05 08*

Kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

02.33   

Förpackning som förorenats av farliga ämnen

1   

Farligt

 

 

 

 

15 01 10*

Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

03   

Annat kemiskt avfall

03.1   

Kemiska rester och avlagringar

03.11   

Tjära och kolhaltigt avfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

05 01 17

Bitumen

 

 

 

 

06 13 03

Kimrök

 

 

 

 

10 01 25

Avfall från lagring och bearbetning av bränsle för koleldade kraftverk

 

 

 

 

10 03 02

Anodrester

 

 

 

 

10 03 18

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

Anodrester

 

 

 

 

11 02 03

Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer

 

 

 

 

20 01 41

Avfall från sotning av skorstenar

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 07*

Sur tjära

 

 

 

 

05 01 08*

Andra former av tjära

 

 

 

 

05 06 01*

Sur tjära

 

 

 

 

05 06 03*

Andra former av tjära

 

 

 

 

06 13 05*

Sot

 

 

 

 

10 03 17*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

 

 

 

 

10 08 12*

Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning

 

 

 

 

19 11 02*

Sur tjära

03.12   

Slam från olja/vattenemulsioner

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 06*

Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning

 

 

 

 

13 04 01*

Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar

 

 

 

 

13 04 02*

Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja

 

 

 

 

13 04 03*

Maskinrumsolja från annan sjöfart

 

 

 

 

13 05 01*

Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare

 

 

 

 

13 05 02*

Slam från oljeavskiljare

 

 

 

 

13 05 03*

Slam från slamavskiljare

 

 

 

 

13 05 07*

Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare

 

 

 

 

13 05 08*

Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare

 

 

 

 

13 07 01*

Eldningsolja och diesel

 

 

 

 

13 07 02*

Bensin

 

 

 

 

13 07 03*

Andra bränslen (även blandningar)

 

 

 

 

13 08 01*

Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner

 

 

 

 

13 08 02*

Andra emulsioner

 

 

 

 

13 08 99*

Annat avfall

 

 

 

 

16 07 09*

Avfall som innehåller andra farliga ämnen

 

 

 

 

19 02 07*

Olja och koncentrat från avskiljning

03.13   

Restprodukter från kemiska reaktioner

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

03 03 02

Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)

 

 

 

 

04 01 04

Kromhaltiga garvmedel

 

 

 

 

04 01 05

Kromfria garvmedel

 

 

 

 

11 01 12

Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11

1   

Farligt

 

 

 

 

04 01 03*

Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas

 

 

 

 

06 07 03*

Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam

 

 

 

 

07 01 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

 

 

 

07 01 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 01 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 02 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

 

 

 

07 02 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 02 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 03 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

 

 

 

07 03 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 03 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 04 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

 

 

 

07 04 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 04 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 05 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

 

 

 

07 05 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 05 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 06 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

 

 

 

07 06 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 06 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 07 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

 

 

 

 

07 07 07*

Halogenerade destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

07 07 08*

Andra destillations- och reaktionsrester

 

 

 

 

09 01 13*

Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver än det som anges i 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

Vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen

03.14   

Använt filtreringsmaterial och absorberande material

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

15 02 03

Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

Slam från avkalkning

 

 

 

 

19 09 04

Förbrukat aktivt kol

 

 

 

 

19 09 05

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

 

 

 

 

19 09 06

Lösningar och slam från regenerering av jonbytare

1   

Farligt

 

 

 

 

05 01 15*

Använd filterlera

 

 

 

 

06 07 02*

Aktivt kol från klorproduktion

 

 

 

 

06 13 02*

Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 01 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 02 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 02 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 03 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 03 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 04 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 04 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 05 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 05 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 06 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 06 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 07 09*

Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

07 07 10*

Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel

 

 

 

 

11 01 15*

Eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

15 02 02*

Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen

 

 

 

 

19 01 10*

Förbrukat aktivt kol från rökgasrening

 

 

 

 

19 08 06*

Mättade eller förbrukade jonbytarhartser

 

 

 

 

19 08 07*

Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare

 

 

 

 

19 08 08*

Tungmetallhaltigt avfall från membransystem

 

 

 

 

19 11 01*

Använd filterlera

03.2   

Avloppsslam från industrier

03.21   

Slam från industriell bearbetning och avloppsbehandling

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

03 03 05

Slam från avsvärtning av returpapper

 

 

 

 

03 03 10

Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning

 

 

 

 

04 01 06

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller krom

 

 

 

 

04 01 07

Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte innehåller krom

 

 

 

 

04 02 20

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

Avfall från kyltorn

 

 

 

 

05 06 04

Avfall från kyltorn

 

 

 

 

06 05 03

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

Avfall från kylvattenbehandling

 

 

 

 

10 02 12

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

Annat slam och andra filterkakor

 

 

 

 

10 03 28

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

Annat fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

 

 

 

11 01 10

Annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

Annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

Annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det som anges i 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07

1   

Farligt

 

 

 

 

04 02 19*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

05 01 09*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

06 05 02*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 01 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 02 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 03 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 04 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 05 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 06 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

07 07 11*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 01 20*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 01 22*

Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 11 19*

Fast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

11 01 09*

Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

11 02 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

12 01 14*

Slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

16 10 01*

Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

16 10 03*

Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 08 11*

Slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten

 

 

 

 

19 08 13*

Slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten

 

 

 

 

19 13 03*

Slam från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 13 05*

Slam från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 13 07*

Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen

03.22   

Slam innehållande kolväten

1   

Farligt

 

 

 

 

01 05 05*

Oljehaltigt borrslam och annat borravfall

 

 

 

 

10 02 11*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

 

 

 

10 03 27*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

 

 

 

10 04 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

 

 

 

10 05 08*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

 

 

 

10 06 09*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

 

 

 

10 07 07*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

 

 

 

10 08 19*

Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja

 

 

 

 

12 03 01*

Vattenbaserad tvättvätska

 

 

 

 

12 03 02*

Avfall från ångavfettning

 

 

 

 

16 07 08*

Oljehaltigt avfall

 

 

 

 

19 08 10*

Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

Vattenhaltigt flytande avfall

03.3   

Slam och flytande avfall från avfallsbehandling

03.31   

Slam och flytande avfall från avfallsbehandling

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

19 02 06

Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall

 

 

 

 

19 06 03

Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall

 

 

 

 

19 06 04

Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall

 

 

 

 

19 06 05

Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

 

 

 

 

19 06 06

Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall

 

 

 

 

19 07 03

Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 19 11 05

1   

Farligt

 

 

 

 

19 02 05*

Slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 02 08*

Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 02 11*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 07 02*

Lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 11 05*

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen

05   

Sjukvårdsavfall och biologiskt avfall

05.1   

Smittfarligt sjukvårdsavfall

05.11   

Smittfarligt sjukvårdsavfall från människor

1   

Farligt

 

 

 

 

18 01 03*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

05.12   

Smittfarligt djuravfall

1   

Farligt

 

 

 

 

18 02 02*

Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

05.2   

Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall

05.21   

Icke-smittfarligt sjukvårdsavfall från människor

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

18 01 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)

05.22   

Icke-smittfarligt djuravfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

18 02 01

Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

Avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara

06   

Metallavfall

06.1   

Metallavfall (järn)

06.11   

Järnskrot

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

10 02 10

Glödskal

 

 

 

 

10 12 06

Kasserade formar

 

 

 

 

12 01 01

Fil- och svarvspån av järnmetall

 

 

 

 

12 01 02

Stoft och partiklar av järnmetall

 

 

 

 

16 01 17

Järnmetall

 

 

 

 

17 04 05

Järn och stål

 

 

 

 

19 01 02

Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan

 

 

 

 

19 10 01

Järn- och stålavfall

 

 

 

 

19 12 02

Järnmetall

06.2   

Metallavfall (andra metaller än järn)

06.23   

Annat aluminiumskrot

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

17 04 02

Aluminium

06.24   

Kopparskrot

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

17 04 01

Koppar, brons, mässing

06.25   

Blyskrot

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

17 04 03

Bly

06.26   

Skrot av andra metaller

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

11 05 01

Hård zink

 

 

 

 

12 01 03

Fil- och svarvspån av andra metaller än järn

 

 

 

 

12 01 04

Stoft och partiklar av andra metaller än järn

 

 

 

 

16 01 18

Icke-järnmetaller

 

 

 

 

17 04 04

Zink

 

 

 

 

17 04 06

Tenn

 

 

 

 

17 04 11

Andra kablar än de som anges i 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

Avfall av andra metaller än järn

 

 

 

 

19 12 03

Icke-järnmetaller

06.3   

Metallavfall (blandat järn och andra metaller än järn)

06.31   

Blandade metallförpackningar

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

15 01 04

Metallförpackningar

06.32   

Annat blandat metallskrot

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 01 10

Metallavfall

 

 

 

 

17 04 07

Blandade metaller

 

 

 

 

20 01 40

Metaller

07   

Icke-metalliskt avfall

07.1   

Glasavfall

07.11   

Förpackningsavfall av glas

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

15 01 07

Glasförpackningar

07.12   

Annat glasavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

10 11 12

Annat glasavfall än det som anges i 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

Glas

 

 

 

 

17 02 02

Glas

 

 

 

 

19 12 05

Glas

 

 

 

 

20 01 02

Glas

1   

Farligt

 

 

 

 

10 11 11*

Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)

07.2   

Pappers- och pappavfall

07.21   

Förpackningsavfall av papper och papp

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

15 01 01

Pappers- och pappförpackningar

07.23   

Annat pappers- och pappavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

19 12 01

Papper och papp

 

 

 

 

20 01 01

Papper och papp

07.3   

Gummiavfall

07.31   

Kasserade däck

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

16 01 03

Uttjänta däck

07.4   

Plastavfall

07.41   

Förpackningsavfall av plast

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

15 01 02

Plastförpackningar

07.42   

Annat plastavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 01 04

Plastavfall (utom förpackningar)

 

 

 

 

07 02 13

Plastavfall

 

 

 

 

12 01 05

Fil- och svarvspån av plast

 

 

 

 

16 01 19

Plast

 

 

 

 

17 02 03

Plast

 

 

 

 

19 12 04

Plast och gummi

 

 

 

 

20 01 39

Plaster

07.5   

Träavfall

07.51   

Förpackningsavfall av trä

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

15 01 03

Träförpackningar

07.52   

Spån

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

03 01 05

Annat spån, spill, trä och faner och andra spånskivor än de som anges i 03 01 04

1   

Farligt

 

 

 

 

03 01 04*

Spån, spill, trä, faner och spånskivor som innehåller farliga ämnen

07.53   

Annat träavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

03 01 01

Bark- och korkavfall

 

 

 

 

03 03 01

Bark- och träavfall

 

 

 

 

17 02 01

Trä

 

 

 

 

19 12 07

Annat trä än det som anges i 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

Annat trä än det som anges i 20 01 37

1   

Farligt

 

 

 

 

19 12 06*

Trä som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

20 01 37*

Trä som innehåller farliga ämnen

07.6   

Textilavfall

07.61   

Begagnade kläder

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

20 01 10

Kläder

07.62   

Diverse textilavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

04 02 09

Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)

 

 

 

 

04 02 10

Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)

 

 

 

 

04 02 21

Oförädlade textilfibrer

 

 

 

 

04 02 22

Förädlade textilfibrer

 

 

 

 

15 01 09

Textilförpackningar

 

 

 

 

19 12 08

Textilier

 

 

 

 

20 01 11

Textilier

07.63   

Läderavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

04 01 01

Avfall från skrapning och spaltning med kalk

 

 

 

 

04 01 02

Avfall från kalkbehandling

 

 

 

 

04 01 08

Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom

07.7   

Avfall som innehåller PCB

07.71   

Oljor som innehåller PCB

1   

Farligt

 

 

 

 

13 01 01*

Hydrauloljor som innehåller PCB

 

 

 

 

13 03 01*

Isoler- eller värmeöverföringsoljor som innehåller PCB

07.72   

Utrustning som innehåller eller som är förorenad av PCB

1   

Farligt

 

 

 

 

16 01 09*

Komponenter som innehåller PCB

 

 

 

 

16 02 09*

Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB

 

 

 

 

16 02 10*

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av PCB

07.73   

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB

1   

Farligt

 

 

 

 

17 09 02*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)

08   

Kasserad utrustning

08.1   

Kasserade fordon

08.12   

Andra kasserade fordon

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

16 01 06

Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter

1   

Farligt

 

 

 

 

16 01 04*

Uttjänta fordon

08.2   

Kasserad elektrisk och elektronisk utrustning

08.21   

Kasserad större hushållsutrustning

1   

Farligt

 

 

 

 

16 02 11*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner

08.23   

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

09 01 10

Engångskameror utan batterier

 

 

 

 

09 01 12

Engångskameror med andra batterier än de som anges i 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35

1   

Farligt

 

 

 

 

09 01 11*

Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter

08.4   

Kasserade delar till maskiner och utrustning

08.41   

Batterier och ackumulatorer

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

16 06 04

Alkaliska batterier (utom 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

Andra batterier och ackumulatorer

 

 

 

 

20 01 34

Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33

1   

Farligt

 

 

 

 

16 06 01*

Blybatterier

 

 

 

 

16 06 02*

Nickel-kadmiumbatterier

 

 

 

 

16 06 03*

Kvicksilverhaltiga batterier

 

 

 

 

20 01 33*

Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier

08.43   

Andra kasserade delar till maskiner och utrustning

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

16 01 12

Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

Gasoltankar

 

 

 

 

16 01 22

Andra komponenter

 

 

 

 

16 02 16

Andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från kasserad utrustning

1   

Farligt

 

 

 

 

16 01 07*

Oljefilter

 

 

 

 

16 01 08*

Komponenter som innehåller kvicksilver

 

 

 

 

16 01 10*

Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)

 

 

 

 

16 01 21*

Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

Farliga komponenter som avlägsnats från kasserad utrustning

 

 

 

 

20 01 21*

Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall

09   

Animaliskt och vegetabiliskt avfall

09.1   

Animaliskt avfall och blandat matavfall

09.11   

Animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel och matavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 01 02

Vävnadsdelar från djur

 

 

 

 

02 02 01

Slam från tvättning och rengöring

 

 

 

 

02 02 02

Vävnadsdelar från djur

 

 

 

 

02 02 03

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

 

 

 

02 05 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

09.12   

Blandat avfall från bearbetning av livsmedel och blandat matavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 03 02

Konserveringsmedelsavfall

 

 

 

 

02 06 02

Konserveringsmedelsavfall

 

 

 

 

19 08 09

Fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter

 

 

 

 

20 01 08

Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall

 

 

 

 

20 01 25

Ätlig olja och ätligt fett

09.2   

Vegetabiliskt avfall

09.21   

Grönt avfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 01 07

Skogsbruksavfall

 

 

 

 

20 02 01

Biologiskt nedbrytbart avfall

09.22   

Vegetabiliskt avfall från bearbetning av livsmedel och vegetabiliskt matavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 01 01

Slam från tvättning och rengöring

 

 

 

 

02 01 03

Växtdelar

 

 

 

 

02 03 01

Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering

 

 

 

 

02 03 03

Avfall från vätskeextraktion

 

 

 

 

02 03 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

 

 

 

02 06 01

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

 

 

 

 

02 07 01

Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror

 

 

 

 

02 07 02

Avfall från spritdestillation

 

 

 

 

02 07 04

Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning

09.3   

Slam och gödsel

09.31   

Slam och gödsel

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 01 06

Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället

10   

Blandat avfall

10.1   

Hushållsavfall och liknande avfall

10.11   

Hushållsavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

20 03 01

Blandat kommunalt avfall

 

 

 

 

20 03 02

Avfall från torghandel

 

 

 

 

20 03 07

Skrymmande avfall

 

 

 

 

20 03 99

Annat kommunalt avfall

10.12   

Avfall från gaturenhållning

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

20 03 03

Avfall från gaturenhållning

10.2   

Blandade och ej differentierade material

10.21   

Blandat förpackningsavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

15 01 05

Förpackningar av kompositmaterial

 

 

 

 

15 01 06

Blandade förpackningar

10.22   

Annat blandat och ej differentierat avfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

01 03 99

Annat avfall

 

 

 

 

01 04 99

Annat avfall

 

 

 

 

01 05 99

Annat avfall

 

 

 

 

02 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

02 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

02 03 99

Annat avfall

 

 

 

 

02 04 99

Annat avfall

 

 

 

 

02 05 99

Annat avfall

 

 

 

 

02 06 99

Annat avfall

 

 

 

 

02 07 99

Annat avfall

 

 

 

 

03 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

03 03 07

Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber

 

 

 

 

03 03 08

Avfall från sortering av papper och papp för återvinning

 

 

 

 

03 03 99

Annat avfall

 

 

 

 

04 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

04 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

05 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

05 06 99

Annat avfall

 

 

 

 

05 07 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 03 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 04 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 06 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 07 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 08 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 09 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 10 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 11 99

Annat avfall

 

 

 

 

06 13 99

Annat avfall

 

 

 

 

07 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

07 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

07 03 99

Annat avfall

 

 

 

 

07 04 99

Annat avfall

 

 

 

 

07 05 99

Annat avfall

 

 

 

 

07 06 99

Annat avfall

 

 

 

 

07 07 99

Annat avfall

 

 

 

 

08 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

08 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

08 03 99

Annat avfall

 

 

 

 

08 04 99

Annat avfall

 

 

 

 

09 01 07

Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar

 

 

 

 

09 01 08

Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar

 

 

 

 

09 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 03 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 04 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 05 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 06 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 07 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 08 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 09 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 10 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 11 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 12 99

Annat avfall

 

 

 

 

10 13 99

Annat avfall

 

 

 

 

11 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

11 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

11 05 99

Annat avfall

 

 

 

 

12 01 13

Svetsavfall

 

 

 

 

12 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

16 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

16 03 04

Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

Annat avfall

 

 

 

 

19 01 99

Annat avfall

 

 

 

 

19 02 99

Annat avfall

 

 

 

 

19 05 99

Annat avfall

 

 

 

 

19 06 99

Annat avfall

 

 

 

 

19 08 01

Rens

 

 

 

 

19 08 99

Annat avfall

 

 

 

 

19 09 99

Annat avfall

 

 

 

 

19 11 99

Annat avfall

 

 

 

 

20 01 99

Andra fraktioner

1   

Farligt

 

 

 

 

09 01 06*

Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall på produktionsstället

 

 

 

 

16 03 03*

Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

16 03 05*

Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

17 04 09*

Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen

 

 

 

 

17 04 10*

Kablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra farliga ämnen

 

 

 

 

18 01 10*

Avfall som utgörs av amalgam från tandvård

10.3   

Sorteringsrester

10.32   

Andra sorteringsrester

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

19 02 03

Avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall

 

 

 

 

19 02 10

Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

Icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall

 

 

 

 

19 05 02

Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall

 

 

 

 

19 05 03

Kompost som inte uppfyller uppställda krav

 

 

 

 

19 10 04

Annat ”fluff” – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning – RDF)

 

 

 

 

19 12 12

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen än det som anges i 19 12 11

1   

Farligt

 

 

 

 

19 02 04*

Avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall

 

 

 

 

19 02 09*

Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 04 03*

Icke-förglasad fast fas

 

 

 

 

19 10 03*

”Fluff” – lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 10 05*

Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 12 11*

Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen

11   

Vanligt slam

11.1   

Slam från avloppsrening

11.11   

Slam från behandling av kommunalt avloppsvatten

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

19 08 05

Slam från behandling av hushållsavloppsvatten

11.12   

Biologiskt nedbrytbart slam från behandling av annat avloppsvatten

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

02 02 04

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

 

 

 

02 03 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

 

 

 

02 04 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

 

 

 

02 05 02

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

 

 

 

02 06 03

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

 

 

 

02 07 05

Slam från avloppsbehandling på produktionsstället

 

 

 

 

03 03 11

Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 03 03 10

11.2   

Slam från rening av dricksvatten och processvatten

11.21   

Slam från rening av dricksvatten och processvatten

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

05 01 13

Slam från matarvatten

 

 

 

 

19 09 02

Slam från klarning av dricksvatten

11.4   

Slamtanksinnehåll

11.41   

Slamtanksinnehåll

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

20 03 04

Slam från septiska tankar

 

 

 

 

20 03 06

Avfall från rengöring av avlopp

12   

Mineralavfall

12.1   

Övrigt bygg- och rivningsavfall

12.11   

Betong-, tegel- och gipsavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

17 01 01

Betong

 

 

 

 

17 01 02

Tegel

 

 

 

 

17 01 03

Klinker och keramik

 

 

 

 

17 01 07

Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

Annan spårballast än den som anges i 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01

1   

Farligt

 

 

 

 

17 01 06*

Blandningar eller separata fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

17 05 07*

Spårballast som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

17 08 01*

Gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen

12.12   

Avfall från kolväteinnehållande vägbeläggningsmaterial

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

17 03 02

Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01

1   

Farligt

 

 

 

 

17 03 01*

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära

 

 

 

 

17 03 03*

Stenkolstjära och tjärprodukter

12.13   

Blandat byggavfall

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

17 06 04

Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

1   

Farligt

 

 

 

 

17 02 04*

Glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen

 

 

 

 

17 06 03*

Andra isolermaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

17 09 01*

Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver

 

 

 

 

17 09 03*

Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen

12.2   

Asbestavfall

12.21   

Asbestavfall

1   

Farligt

 

 

 

 

06 07 01*

Asbesthaltigt avfall från elektrolys

 

 

 

 

06 13 04*

Avfall från asbestbearbetning

 

 

 

 

10 13 09*

Avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest

 

 

 

 

15 01 11*

Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

 

 

 

 

16 01 11*

Bromsbelägg som innehåller asbest

 

 

 

 

16 02 12*

Kasserad utrustning som innehåller fri asbest

 

 

 

 

17 06 01*

Isolermaterial som innehåller asbest

 

 

 

 

17 06 05*

Byggmaterial som innehåller asbest

12.3   

Avfall av naturligt förekommande mineraler

12.31   

Avfall av naturligt förekommande mineraler

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

01 01 01

Avfall från brytning av metallhaltiga mineral

 

 

 

 

01 01 02

Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral

 

 

 

 

01 03 06

Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

Kasserad sand och lera

 

 

 

 

01 04 10

Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

Slam och avfall från borrning efter sötvatten

 

 

 

 

01 05 07

Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

Jord från rengöring och tvättning av betor

 

 

 

 

08 02 02

Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material

 

 

 

 

10 11 10

Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

 

 

 

 

10 13 01

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt

 

 

 

 

19 08 02

Avfall från sandfång

 

 

 

 

19 09 01

Fast avfall från primär filtrering eller rensning

 

 

 

 

19 13 02

Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det som anges i 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall

1   

Farligt

 

 

 

 

01 03 04*

Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm

 

 

 

 

01 03 05*

Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

01 03 07*

Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral

 

 

 

 

01 04 07*

Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral

 

 

 

 

01 05 06*

Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 11 09*

Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

19 13 01*

Fast avfall från efterbehandling av jord som innehåller farliga ämnen

12.4   

Avfall från förbränning

12.41   

Avfall från rökgasrening

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

10 01 05

Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling

 

 

 

 

10 01 07

Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling

 

 

 

 

10 01 19

Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

Fast avfall från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 07 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 08 16

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än de som anges i 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 12 10

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 13 13

Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges i 10 13 12

1   

Farligt

 

 

 

 

10 01 18*

Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 02 07*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 02 13*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 03 19*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 03 23*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 03 25*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 04 04*

Stoft från rökgasrening

 

 

 

 

10 04 06*

Fast avfall från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 04 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 05 03*

Stoft från rökgasrening

 

 

 

 

10 05 05*

Fast avfall från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 05 06*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 06 03*

Stoft från rökgasrening

 

 

 

 

10 06 06*

Fast avfall från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 06 07*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling

 

 

 

 

10 08 15*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 08 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 09 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 10 09*

Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 11 15*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 11 17*

Slam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 12 09*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 13 12*

Fast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 14 01*

Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening

 

 

 

 

11 05 03*

Fast avfall från rökgasbehandling

12.42   

Slagg och aska från värmebehandling och förbränning

0   

Icke-farligt

 

 

 

 

06 09 02

Fosforslagg

 

 

 

 

10 01 01

Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

Flygaska från kolförbränning

 

 

 

 

10 01 03

Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä

 

 

 

 

10 01 15

Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

Annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

Sand från fluidiserade bäddar

 

 

 

 

10 02 01

Avfall från slaggbehandling

 

 

 

 

10 02 02

Obehandlad slagg

 

 

 

 

10 03 16

Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

Slagg från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 05 04

Annat partikelformigt material och stoft

 

 

 

 

10 05 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

Slagg från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 06 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 06 04

Annat partikelformigt material och stoft

 

 

 

 

10 07 01

Slagg från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 07 02

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 07 04

Annat partikelformigt material och stoft

 

 

 

 

10 08 04

Partikelformigt material och stoft

 

 

 

 

10 08 09

Annan slagg

 

 

 

 

10 08 11

Annan slagg och annat avdraget material än det som anges i 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

Ugnsslagg

 

 

 

 

10 09 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

Ugnsslagg

 

 

 

 

10 10 12

Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

Partikelformigt material och stoft

 

 

 

 

11 05 02

Zinkaska

1   

Farligt

 

 

 

 

10 01 04*

Flygaska och pannaska från oljeförbränning

 

 

 

 

10 01 13*

Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle

 

 

 

 

10 01 14*

Bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 01 16*

Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 03 04*

Slagg från primär smältning

 

 

 

 

10 03 09*

Svart slagg från sekundär smältning

 

 

 

 

10 03 15*

Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

 

 

 

 

10 03 21*

Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 03 29*

Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 04 01*

Slagg från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 04 02*

Slagg och avdraget material från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 04 05*

Annat partikelformigt material och stoft

 

 

 

 

10 05 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

 

 

 

 

10 08 08*

Saltslagg från primär och sekundär smältning

 

 

 

 

10 08 10*

Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder

 

 

 

 

10 09 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

 

 

 

 

10 10 11*

Annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen

12.5   

Diverse mineralavfall

12.51   

Avfall av konstgjorda mineral

0   

Icke-farligt