ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.194.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
24 juli 2010


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 640/2010 av den 7 juli 2010 om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1984/2003

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 641/2010 av den 7 juli 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

23

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

24.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 640/2010

av den 7 juli 2010

om inrättande av ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1984/2003

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Unionen är avtalsslutande part till Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, som godkänts genom rådets beslut 98/392/EG (3), till avtalet om genomförande av de bestämmelser i havsrättskonventionen som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd, som ratificerats genom rådets beslut 98/414/EG (4), samt till avtalet om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, som godkänts genom rådets beslut 96/428/EG (5). Inom ramen för dessa internationella åtaganden deltar unionen i de insatser som görs för att säkerställa en hållbar förvaltning av långvandrande fiskbestånd.

(2)

Unionen ärt avtalsslutande part till internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten i enlighet med rådets beslut 86/238/EEG (6) (Iccat-konventionen). Iccat-konventionen utgör en ram för regionalt samarbete om bevarande och förvaltning av tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten och angränsande hav genom Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) samt för antagandet av rekommendationer i Iccat-konventionens område som blir bindande för de avtalsslutande parterna, de samarbetande icke-avtalsslutande parterna, enheterna och fiskeenheterna (konventionsparterna).

(3)

Iccat-rekommendationerna 1992–01, 1993–03, 1996–10, 1997–04, 1998–12, 03–19 och 06–15 samt Iccat-resolutionerna 1993–02, 1994–04 och 1994–05 om ett program för statistikdokument för blåfenad tonfisk, har genomförts genom rådets förordning (EG) nr 1984/2003 av den 8 april 2003 om inrättande av ett system för rapportering av statistik över tonfisk, svärdfisk och storögd tonfisk i gemenskapen (7).

(4)

Inom ramen för åtgärderna för att reglera bestånden av blåfenad tonfisk och förbättra kvaliteten och pålitligheten i statistiken samt för att förhindra, motverka och undanröja olagligt fiske, antog Iccat vid sitt årliga möte i Recife (Brasilien) den 15 november 2009 rekommendation 09–11 om ändring av rekommendation 08–12 om ett Iccat-dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk. Den rekommendationen trädde i kraft den 1 juni 2010 och måste genomföras av unionen.

(5)

För att säkerställa god läsbarhet och enhetlig tillämpning av bestämmelserna om Iccats dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk bör de berörda bestämmelserna i förordning (EG) nr 1984/2003 om Iccats statistikdokument för blåfenad tonfisk och om intyg om återexport upphävas. Förordning (EG) nr 1984/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt med avseende på införlivande av nya bevarandeåtgärder som antas av Iccat, och därmed uppdatera och komplettera bilagorna till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom denna förordning inrättas ett dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk inom unionen som stöd för genomförandet av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits av Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), genom vilket man införlivar bestämmelserna i Iccats dokumentationsprogram för fångst av blåfenad tonfisk i syfte att kunna fastställa ursprunget i fråga om all blåfenad tonfisk.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   blåfenad tonfisk: fisk av arten Thunnus thynnus som omfattas av de KN-nummer som förtecknas i bilaga I,

b)   inrikeshandel:

i)

handel i en medlemsstat eller mellan två eller flera medlemsstater med blåfenad tonfisk som fångats i Iccat-konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från unionen och som landas på unionens territorium, och

ii)

handel i en medlemsstat eller mellan två eller flera medlemsstater med odlad blåfenad tonfisk som fångats i Iccat-konventionens område av ett fångstfartyg från unionen och som placerats i kassar i en odlingsanläggning som är belägen på unionens territorium,

c)   export: varje förflyttning till ett tredjeland av blåfenad tonfisk som fångats i Iccat-konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från unionen, däribland från unionens territorium, från tredjeländer eller från fiskeområden,

d)   import: införande på unionens territorium, däribland för placering i kasse, gödning, odling eller omlastning, av blåfenad tonfisk som fångats i Iccat-konventionens område av ett fångstfartyg eller med en fälla från ett tredjeland,

e)   återexport: varje förflyttning från unionens territorium av blåfenad tonfisk som tidigare importerats till unionens territorium,

f)   Iccat-konventionens område: det område som fastställs i Internationella konventionen om bevarande av tonfisk i Atlanten,

g)   flaggmedlemsstat: den medlemsstat vars flagg ett fångstfartyg för,

h)   medlemsstat där en fälla är belägen: den medlemsstat där en fälla är belägen,

i)   medlemsstat där en odlingsanläggning är belägen: den medlemsstat där en odlingsanläggning är belägen,

j)   konventionsparter: Iccats avtalsslutande parter, samarbetande icke-avtalsslutande parter, enheter och fiskeenheter,

k)   parti: en mängd produkter från blåfenad tonfisk av samma produktform och som kommer från samma relevanta geografiska område och samma fiskefartyg eller grupp av fiskefartyg eller samma fälla.

KAPITEL II

FÅNGSTDOKUMENT FÖR BLÅFENAD TONFISK

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.   Medlemsstaterna ska begära ett fullständigt fångstdokument för blåfenad tonfisk (nedan kallat fångstdokument) för all blåfenad tonfisk som landas eller omlastas i deras hamnar, placeras i kassar på sätt som anges i bilaga IV och tas ut ur deras odlingsanläggningar.

2.   Varje parti av blåfenad tonfisk som är föremål för inrikeshandel, import till, export eller återexport från unionens territorium, ska åtföljas av ett validerat fångstdokument, förutom vid tillämpningen av artikel 4.3, och, om tillämpligt, av Iccats överföringsdeklaration, eller ett validerat intyg om återexport för blåfenad tonfisk (nedan kallat intyg om återexport).

All landning, omlastning, placering i kassar, uttag, inrikeshandel, import, export eller återexport av blåfenad tonfisk utan ett fullständigt och validerat fångstdokument samt, i tillämpliga fall, intyg om återexport ska vara förbjuden.

3.   Medlemsstaterna får inte placera blåfenad tonfisk i en odlingsanläggning som inte godkänts av en medlemsstat eller konventionsparterna eller som inte förts upp i Iccats register över odlingsanläggningar som godkänts för odling av blåfenad tonfisk som fångats i Iccat-konventionens område.

4.   Medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna ska se till att fångster av blåfenad tonfisk placeras i separata kassar eller serier med kassar och delas upp efter den medlemsstat eller konventionspart från vilken fångsten härstammar.

5.   Genom undantag från punkt 4 ska medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna se till att blåfenad tonfisk som fångas inom ramen för en gemensam fiskeinsats, enligt definitionen i artikel 2 g i rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (8) placeras i separata kassar eller serier med kassar och delas upp med utgångspunkt i den gemensamma fiskeinsatsen.

6.   Medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna ska sörja för att blåfenad tonfisk tas ut ur odlingsanläggningar under samma år som de fångades eller före säsongsstarten för fiske med ringnotsfartyg, om de tas ut under påföljande år. Om uttaget inte avslutas inom denna period ska medlemsstater där odlingsanläggningar är belägna avge och överlämna en årlig överföringsdeklaration till kommissionen inom tio dagar räknat från periodens slut. Den deklarationen ska omfatta följande:

Mängd (uttryckt i kg) samt det antal fiskar som man ämnar överföra,

fångstår,

storlekssammansättning,

flaggmedlemsstat eller konventionspart, Iccat-nummer och fångstfartygets namn,

referens till fångstdokumentet för de fångster som överförs,

namn och Iccat-nummer på gödningsanläggningen,

kassens nummer och

information om uttagna mängder (uttryckt i kg) när uttaget avslutats.

Kommissionen ska inom fem dagar vidarebefordra deklarationerna till Iccats sekretariat.

7.   Den mängd som överförs i enlighet med punkt 6 ska placeras i separata kassar eller serier med kassar och delas upp efter fångstår i odlingsanläggningen.

8.   Flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen ska tillhandahålla fångstdokumentformulär endast till de fångstfartyg och fällor som godkänts för fiske efter blåfenad tonfisk i Iccat-konventionens område, inklusive som bifångst.

9.   Varje fångstdokument ska ha ett unikt identifikationsnummer. Dokumentnumren ska vara specifika för flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen och ska tilldelas varje fångstfartyg eller fälla. Dessa formulär ska inte vara överförbara till andra fångstfartyg eller andra fällor.

10.   Varje del av uppdelade partier och alla beredda produkter ska åtföljas av kopior av fångstdokumenten samt uppvisa det unika identifikationsnumret för det ursprungliga fångstdokumentet för att möjliggöra spårning.

11.   Inrikeshandel, import, export och återexport av andra fiskdelar än kött (dvs. huvuden, ögon, rom och mjölke, inälvor och stjärtfenor) ska undantas från kraven i denna förordning.

Artikel 4

Validering

1.   Befälhavare på fångstfartyg, operatörer av fällor, driftansvariga för odlingsanläggningar, försäljare och exportörer, eller deras företrädare, ska fylla i ett fångstdokument, om möjligt på elektronisk väg, och därvid lämna den efterfrågade informationen under de lämpliga punkterna och ska begära validering av detta dokument i enlighet med punkt 2 varje gång de landar, överför, placerar i kassar, tar ut, lastar om, bedriver inrikeshandel med eller exporterar blåfenad tonfisk.

2.   Fångstdokumentet ska valideras av en behörig myndighet i flaggmedlemsstaten, den medlemsstat där fällan eller odlingsanläggningen är belägen, eller den medlemsstat där försäljaren eller exportören är etablerad. Medlemsstaterna ska endast validera fångstdokumentet för all blåfenad tonfisk om

a)

ett fångstfartyg för medlemsstatens flagga eller om en fälla eller odlingsanläggning är belägen i den medlemsstat som fångat blåfenad tonfisk,

b)

all information i fångstdokumentet har konstaterats vara korrekt efter kontroll av partiet,

c)

de totala kvantiteter som ska kontrolleras ligger inom kvoterna eller fångstgränserna för varje förvaltningsår, inklusive de individuella kvoter som tilldelats fångstfartygen eller fällorna i förekommande fall, och

d)

den blåfenade tonfisken uppfyller kraven i de berörda bestämmelserna i Iccats bevarande- och förvaltningsåtgärder.

3.   Validering enligt punkt 2 i den här artikeln ska inte krävas om all blåfenad tonfisk för försäljning har identitetsmärkts i enlighet med artikel 5 av flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen och som fångat den.

4.   Om de kvantiteter blåfenad tonfisk som fångats och landats underskrider 1 ton eller tre fiskar, får fiskeloggboken eller avräkningsnotan användas som provisoriskt fångstdokument i väntan på validering av fångstdokumentet inom sju dagar och före inrikeshandel eller export.

5.   Ett validerat fångstdokument ska, om tillämpligt, omfatta uppgifterna i bilaga II.

6.   En förlaga till fångstdokument finns i bilaga III. Om utrymmet under ett avsnitt i förlagan till fångstdokument inte är tillräckligt för att ange fullständig information om den blåfenade tonfiskens väg från fångst till handel, kan utrymmet för relevanta uppgifter utökas efter behov och uppgifterna bifogas som en bilaga. Den berörda medlemsstatens behöriga myndighet ska validera bilagan snarast möjligt, men senast vid nästa förflyttning av blåfenad tonfisk.

7.   Anvisningar för utfärdande, numrering, ifyllande och validering av fångstdokumentet återfinns i bilaga IV.

Artikel 5

Identitetsmärkning

1.   Medlemsstaterna får kräva att deras fångstfartyg eller fällor ska identitetsmärka varje blåfenad tonfisk, helst vid avlivandet men senast vid landningen. Identitetsmärkningen ska bestå av unika och medlemsstatsspecifika nummer som inte kan förfalskas. Identitetsnumren ska vara kopplade till fångstdokumentet.

2.   En sammanfattning av genomförandet av identitetsmärkningsprogrammet ska lämnas till kommissionen av de berörda medlemsstaterna. Kommissionen ska inom rimlig tid vidarebefordra sammanfattningarna till Iccats sekretariat.

3.   Identitetsmärkning ska endast tillåtas om de totala fångstkvantiteterna ligger inom medlemsstaternas kvoter eller fångstgränser för varje förvaltningsår, inklusive de individuella kvoter som tilldelats fångstfartygen eller fällorna i förekommande fall.

KAPITEL III

INTYG OM ÅTEREXPORT AV BLÅFENAD TONFISK

Artikel 6

Allmänna bestämmelser

1.   Medlemsstaterna ska se till att varje parti av blåfenad tonfisk som återexporteras från deras territorium åtföljs av ett validerat intyg om återexport.

Inget intyg om återexport behövs om odlad blåfenad tonfisk importeras levande.

2.   Den operatör som ansvarar för återexporten ska fylla i intyget om återexport och därvid lämna de efterfrågade uppgifterna under de lämpliga punkterna och begära validering av intyget för det parti av blåfenad tonfisk som ska återexporteras. Det fullständiga intyget om återexport ska åtföljas av en kopia av det/de validerade fångstdokumenten för den blåfenade tonfisk som tidigare importerats.

Artikel 7

Validering av återexport

1.   Intyget om återexport ska valideras av den återexporterande medlemsstatens behöriga myndighet.

2.   Den behöriga myndigheten ska endast validera intyget om återexport för alla blåfenade tonfiskprodukter om

a)

alla uppgifter i intyget om återexport har konstaterats vara korrekta,

b)

det/de godkända fångstdokument som lämnats som stöd för intyget om återexport har godkänts för import av de produkter som angivits i intyget om återexport,

c)

de produkter som ska återexporteras helt eller delvis är samma produkter som anges i det godkända fångstdokumentet/de godkända fångstdokumenten, och

d)

en kopia av fångstdokumentet/fångstdokumenten bifogats intyget om återexport.

3.   Det validerade intyget om återexport ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga V.

KAPITEL IV

INGIVANDE AV FÅNGSTDOKUMENT OCH KONTROLL

Artikel 8

Ingivande och bevarande av validerade dokument

1.   Medlemsstaterna ska lämna en kopia av alla validerade fångstdokument eller intyg om återexport i elektroniskt format, förutom vid tillämpning av artikel 4.3, snarast möjligt och under alla omständigheter inom fem arbetsdagar från datumet för validering, eller omedelbart om den förväntade transporttiden inte förväntas omfatta mer än fem arbetsdagar. Dokumenten ska lämnas till följande instanser:

a)

Kommissionen,

b)

de behöriga myndigheterna i den medlemsstat eller konventionspart där inrikeshandel med den blåfenade tonfisken ska bedrivas, eller där tonfisken ska odlas eller dit den ska importeras och

c)

Iccats sekretariat.

2.   Medlemsstaterna ska bevara kopior av de validerade fångstdokument eller intyg om återexport som utfärdats i minst två år.

Artikel 9

Kontroll

1.   Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter identifierar varje parti av blåfenad tonfisk som varit föremål för landning, omlastning, inrikeshandel, import, export eller återexport på deras territorium. De behöriga myndigheterna ska begära in och granska det godkända fångstdokumentet/de godkända fångstdokumenten och berörd dokumentation för varje parti av blåfenad tonfisk. Granskningen ska omfatta kontroll mot Iccats sekretariats databas för validering.

2.   De behöriga myndigheterna kan också granska partiets innehåll för att kontrollera informationen i fångstdokumentet och i berörd dokumentation samt vid behov kontrollera uppgifterna mot de berörda operatörernas information.

3.   Om tvivel uppstår om uppgifterna i ett fångstdokument till följd av granskningar eller kontroller som utförts i enlighet med punkterna 1 och 2, ska medlemsstaterna samarbeta med de behöriga myndigheter som validerat fångstdokumentet/fångstdokumenten eller intyget/intygen om återexport för att skingra dessa tvivel.

4.   Om en medlemsstat identifierar ett parti utan fångstdokument ska den lämna information om detta till den levererande medlemsstaten eller till den exporterande konventionsparten, samt till flaggmedlemsstaten eller den flaggförande konventionsparten, om dessa är kända.

5.   Under granskningarna eller kontrollerna enligt punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna inte släppa ut partiet för inrikeshandel, import eller export, eller i fallet med levande blåfenad tonfisk avsedd för anläggningar, godkänna överföringsdeklarationen.

6.   Om en medlemsstat till följd av granskningarna eller kontrollerna i enlighet med punkt 1 och i samarbete med de berörda validerande myndigheterna, fastställer att ett fångstdokument eller intyg om återexport är ogiltigt ska inrikeshandel, import, export eller återexport av det berörda partiet av blåfenad tonfisk förbjudas.

KAPITEL V

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Artikel 10

Uppgifter om validering och kontaktpunkter

1.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen

a)

namn och fullständig adress för de myndigheter som är behöriga för validering och kontroll av fångstdokument eller intyg om återexport,

b)

namn, titel och provtryck av stämplar eller sigill för de validerande tjänstemän som beviljats individuella befogenheter, och

c)

prov på identitetsmärkning, i förekommande fall.

2.   Meddelandet ska ange det datum när de uppgifter som avses i punkt 1 får verkan. Uppdaterad information om de validerande myndigheterna och tjänstemännen ska lämnas till kommissionen så snart som möjligt.

3.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka kontaktpunkter som ska underrättas vid frågor om fångstdokument eller intyg om återexport, genom att i synnerhet uppge deras namn.

4.   Kommissionen ska omgående lämna dessa uppgifter till Iccats sekretariat.

Artikel 11

Årlig programrapport

1.   Senast den 15 september varje år ska medlemsstaterna i elektroniskt format till kommissionen lämna en programrapport innehållande de uppgifter som anges i bilaga VI, vilken omfattar perioden från och med den 1 juli föregående år till och med den 30 juni innevarande år.

2.   Kommissionen ska utarbeta en årlig programrapport för unionen och sända den till Iccats sekretariat senast den 1 oktober varje år.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Ändringar av bilagorna

Kommissionen får ändra bilagorna till denna förordning för att tillämpa de bevarandeåtgärder som antagits av Iccat genom delegerade akter i enlighet med artikel 13 och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 14 och 15.

När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 13

Utövande av delegering

1.   Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 14 augusti 2010. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 14.

2.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 14 och 15.

Artikel 14

Återkallande av delegering

1.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.   Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas.

3.   Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Invändning mot delegerade akter

1.   Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.   Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

3.   Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 16

Ändringar av förordning (EG) nr 1984/2003

1.   Förordning (EG) nr 1984/2003 ändras enligt följande

a)

i titeln ska ordet ”tonfisk” utgå,

b)

i artikel 1 a ska orden ”tonfisk (Thunnus thynnus)” utgå,

c)

i artikel 2 ska ordet ”tonfisk” utgå,

d)

i artikel 3 ska led a utgå,

e)

i artikel 4.1 ska första strecksatsen utgå,

f)

i artikel 4.2 b iii ska ordet ”tonfisk” utgå,

g)

i artikel 5.1 ska första strecksatsen utgå,

h)

i artikel 6.1, andra stycket, ska led a utgå,

i)

i artikel 8 a ska ordet ”tonfisk” utgå,

j)

i artikel 9.2 ska led a utgå,

k)

bilagorna I, IVa, IX och XV upphör härmed att gälla.

2.   Hänvisningar till de bestämmelser som upphävts i förordning (EG) nr 1984/2003 ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 17

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning med utgångspunkt i de rekommendationer som Iccat antagit och med beaktande av de uppdaterade vetenskapliga utlåtanden om beståndens storlek som kommer att läggas fram vid dess möten och ska föreslå nödvändiga ändringar.

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 7 juli 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  Yttrande av den 17 mars 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 juni 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 29 juni 2010.

(3)  EGT L 179, 23.6.1998, s. 1.

(4)  EGT L 189, 3.7.1998, s. 14.

(5)  EGT L 177, 16.7.1996, s. 24.

(6)  EGT L 162, 18.6.1986, s. 33.

(7)  EUT L 295, 13.11.2003, s. 1.

(8)  EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.


BILAGA I

PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 2 a

Varuslag

KN-nummer (1)

Levande blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött

0302 35 10

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött, för annat än fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0302 35 90

Hel blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 11

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färsk, urtagen och utan gälar, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 13

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), fryst, med undantag av hel fisk eller urtagen fisk utan gälar, för annat än fiskfiléer och annat fiskkött för industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 19

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött, för annat än industriell framställning av beredd eller konserverad fisk

0303 45 90

Filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färska eller kylda

f.d. 0304 19 39

Annat fiskkött än filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), färskt eller kylt

f.d. 0304 19 39

Filéer och annat fiskkött – av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), frysta

f.d. 0304 29 45

Annat fiskkött av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

f.d. 0304 99 99

Filéer av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även torkade, saltade eller i saltlake, men inte rökta

f.d. 0305 30 90

Rökt blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), inbegripet filéer

f.d. 0305 49 80

Torkad blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även saltad eller osaltad, men inte rökt

f.d. 0305 59 80

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), även saltad, men inte torkad eller rökt och i saltlake

f.d. 0305 69 80

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar men inte malen, beredd eller konserverad i vegetabilisk olja

f.d. 1604 14 11

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar, men inte malen, beredd eller konserverad i annat än vegetabilisk olja som filéer, så kallade ”loins”

f.d. 1604 14 16

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), hel eller i bitar, men inte malen, beredd eller konserverad i annat än vegetabilisk olja och andra filéer än så kallade ”loins”

f.d. 1604 14 18

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus), annat än hel eller i bitar men inte malen, beredd eller konserverad

f.d. 1604 20 70


(1)  Bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA II

UPPGIFTER SOM SKA ANGES I FÅNGSTDOKUMENTET FÖR BLÅFENAD TONFISK

1.   Iccats fångstdokumentnummer för blåfenad tonfisk

2.   Fångst

Beskrivning av fartyget eller fällan

Namn på fångstfartyget eller fällan

Flaggstat eller stat där fällan är belägen

Iccat-registreringsnummer för fartyget eller fällorna (om tillämpligt)

Fångstbeskrivning

Datum, fångstområde och typ av redskap

Antal fiskar, total färskvikt och genomsnittlig vikt (1)

Identitetsnummer (om tillämpligt)

Iccat-registreringsnummer för gemensam fiskeinsats (om tillämpligt)

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

3.   Handel med levande fisk

Produktbeskrivning

Total levande vikt, antal fiskar, fångstområde

Uppgifter om exportören/försäljaren

Export- eller avsändningsort

Exportföretagets namn, adress, underskrift och datum

Bestämmelseanläggning (namn och Iccat-nummer) och bestämmelsestat

Beskrivning av transportsätt (relevant dokumentation ska bifogas)

Uppgifter om importören/köparen

Import- eller bestämmelseort

Importföretagets namn, adress, underskrift och datum

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

4.   Överföring

Beskrivning av fartyget som bogserar

Iccats överföringsdeklarationsnummer

Fartygsnamn, flagg

Iccat-registreringsnummer och nummer på kassen som bogseras (om tillämpligt)

Antalet fiskar som dött under överföringen, totalvikt

5.   Omlastning

Beskrivning av transportfartyget

Namn

Flaggstat

Iccat-registreringsnummer

Datum

Hamn (namn, land eller ort)

Produktbeskrivning

(F/FR, RD/GG/DR/FL/OT)

Totalvikt (netto)

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

6.   Odlingsanläggning

Beskrivning av odlingsanläggningen

Namn, medlemsstat där odlingsanläggningen är belägen

FFB-nummer (Iccat) och anläggningens placering

Deltagande i nationellt provtagningsprogram (ja eller nej)

Beskrivning av kassen

Datum för placering i kasse, kassens nummer

Beskrivning av fisken

Uppskattning av antalet fiskar, totalvikten och den genomsnittliga vikten (2)

Uppgifter om Iccats regionala observatör

Namn, Iccat-nummer, underskrift

Uppskattad storlekssammansättning (< 8 kg, 8–30 kg, > 30 kg)

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

7.   Uttag

Uttagsbeskrivning

Datum för fångsten

Antal fiskar, total (färsk)vikt och genomsnittlig vikt

Identitetsnummer (om tillämpligt)

Uppgifter om Iccats regionala observatör

Namn, Iccat-nummer, underskrift

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

8.   Handel

Produktbeskrivning

F/FR, RD/GG/DR/FL/OT (om olika typer av produkter anges under detta avsnitt ska vikten anges för varje produkttyp)

Totalvikt (netto)

Uppgifter om exportören/försäljaren

Export- eller avsändningsort

Exportföretagets namn, adress, underskrift och datum

Bestämmelsestat

Beskrivning av transportsätt (relevant dokumentation ska bifogas)

Officiell validering

Namn på myndighet och undertecknare, befattning, underskrift, stämpel och datum

Uppgifter om importören/köparen

Import- eller bestämmelseort

Importföretagets namn, adress, underskrift och datum


(1)  Vikten ska rapporteras enligt färskvikt i förekommande fall. Om färskvikt inte används ange produkttyp (t.ex. GG) i fälten ”totalvikt” och ”genomsnittlig vikt” i formuläret.

(2)  Vikten ska rapporteras enligt färskvikt i förekommande fall. Om färskvikt inte används ange produkttyp (t.ex. GG) i fälten ”totalvikt” och ”genomsnittlig vikt” i formuläret.


BILAGA III

MALL FÖR FÅNGSTDOKUMENT Iccat FÖR BLÅFENAD TONFISK

Image

Image


BILAGA IV

Anvisningar för utfärdande, numrering, ifyllande och validering av fångstdokumentet

1.   ALLMÄNNA PRINCIPER

(1)   Språk

Om något annat språk än Iccats officiella språk (engelska, franska och spanska) används för att fylla i fångstdokumentet ska den engelska översättningen bifogas.

(2)   Numrering

Medlemsstaterna ska ta fram enhetliga system för numrering av fångstdokumenten genom att använda sina landskoder med två bokstäver enligt ISO i kombination med ett minst åttasiffrigt tal, där minst två siffror bör ange fångståret.

Exempel: FR-09-123456 (där FR står för Frankrike)

I samband med uppdelade partier eller beredda produkter ska kopior av det ursprungliga fångstdokumentet numreras genom att ett tvåsiffrigt nummer läggs till numret på de ursprungliga fångstdokumenten.

Exempel: FR-09-123456–01, FR-09-123456–02, FR-09-123456–03, etc.

Numreringen ska anges i löpande ordning och helst tryckas. Serienumren på utfärdade, oifyllda fångstdokument ska registreras enligt mottagarens namn.

(3)   Validering

Modellen för fångstdokument får inte ersätta ett förhandstillstånd för överföring eller ett tillstånd för placering i kassar.

2.   FÅNGST

(1)   Ifyllande

a)   Allmänna principer

Detta avsnitt ska fyllas i för alla fångster av blåfenad tonfisk.

Fiskefartygets befälhavare, tonfiskfällans operatör eller deras bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där fällan är belägen ska ansvara för att avsnittet FÅNGST fylls i och begära validering av detta.

Avsnittet FÅNGST ska fyllas i senast efter det att den första överföringen till bogserade kassar, omlastningen eller landningen är avslutad.

Anm.: Om det är fråga om gemensamma fiskeinsatser ska befälhavaren för varje enskilt fångstfartyg som deltar i en gemensam fiskeinsats för varje fångst fylla i fångstdokumentet.

b)   Särskilda anvisningar

FLAGG: ange flaggmedlemsstat eller den medlemsstat där fällan är belägen.

Iccat-registreringsnummer: ange Iccat-nummer på det fångstfartyg eller den fälla som godkänts för fiske av blåfenad tonfisk i Iccat-konventionens område. Denna uppgift tillämpas inte på fångstfartyg som fångar blåfenad tonfisk som bifångst.

REDSKAP: ange fiskeredskap med följande koder:

BB Levande bete

GILL Garn

HAND Handlina

HARP Harpun

LL Långrevar/backor

MWT Flyttrål

PS Ringnot

RR Spö och rulle

SURF Oklassificerat ytfiske

TL Styrda garn

TRAP Fälla

TROL Släplina

UNCL Ospecificerade metoder

OT Övriga

TOTAL VIKT: ange total färskvikt i kilogram. Om färskvikt inte används vid fångsttidpunkten, ange produkttyp (t.ex. GG). I samband med gemensamma fiskeinsatser ska den kvantitet som anges motsvara den fördelningsnyckel som fastställts för varje enskilt fångstfartyg.

OMRÅDE: ange Medelhavet, västra Atlanten eller östra Atlanten.

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt): ytterligare rader kan läggas till för att ange varje enskild fisks identitetsnummer.

(2)   Validering

Den flaggmedlemsstat eller den medlemsstat där fällan är belägen ansvarar för validering av avsnittet FÅNGST, om den blåfenade tonfisken inte har identitetsmärkts enligt artikel 5 i denna förordning.

Landad eller omlastad fisk ska valideras senast efter det att omlastningen eller landningen är avslutad.

För fisk som överförs levande får valideringen ske då den första överföringen till bogserade kassar utförs, men valideringen ska under alla omständigheter ske efter det att placeringen i kasse är avslutad.

3.   HANDEL MED LEVANDE FISK

(1)   Ifyllande

a)   Allmänna principer:

Detta avsnitt ska endast fyllas i för inrikeshandel med och export av levande blåfenad tonfisk.

Fiskefartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten ska ansvara för att avsnittet HANDEL MED LEVANDE FISK fylls i och begära validering av detta.

Avsnittet HANDEL MED LEVANDE FISK ska fyllas i senast efter det att den första överföringen till bogserade kassar är avslutad.

Anm.: Om en kvantitet fisk dör under överföringen, och handlas inrikes eller exporteras ska det ursprungliga fångstdokumentet (med avsnittet FÅNGST ifyllt och, om tillämpligt, validerat) kopieras och avsnittet HANDEL i det kopierade fångstdokumentet ska fyllas i av fiskefartygets befälhavare, dennes bemyndigade företrädare eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten samt överföras till den köpare som bedriver inrikeshandel/importören. Valideringen av kopian garanterar att den är äkta och har registrerats av myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

Utan en sådan validering är kopior av fångstdokument ogiltiga.

b)   Särskilda anvisningar:

OMRÅDE: ange området för överföring, Medelhavet, västra Atlanten eller östra Atlanten.

EXPORT-/AVSÄNDNINGSORT: ange namnet på medlemsstat eller konventionspart för det fiskeområde där den blåfenade tonfisken överfördes, alternativt ange ”öppet hav”.

TRANSPORTBESKRIVNING: Bifoga alla relevanta handlingar som styrker handeln.

(2)   Validering

Flaggmedlemsstaten får inte validera fångstdokument i vilka avsnittet FÅNGST inte är ifyllt, och, om tillämpligt, validerat.

Valideringen kan ske då den första överföringen till bogserade kassar utförs, men valideringen ska under alla omständigheter ske efter det att placeringen i kasse är avslutad.

4.   ÖVERFÖRING

(1)   Ifyllande

a)   Allmänna principer:

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för levande blåfenad tonfisk.

Fiskefartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten ska ansvara för att avsnittet ÖVERFÖRING fylls i och begära validering av detta.

Avsnittet ÖVERFÖRING ska fyllas i senast efter det att den första överföringen är avslutad.

Då den första överföringen avslutats ska fångstfartygets befälhavare lämna fångstdokumentet (med avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING ifyllda och, om tillämpligt, validerade) till bogserfartygets befälhavare.

Det ifyllda och, om tillämpligt, validerade fångstdokumentet ska åtfölja den överförda fisken under transporten till gödnings- eller odlingsanläggningen, medräknat den överförda, levande blåfenade tonfisken från en transportkasse till en annan, eller den överförda, döda blåfenade tonfisken från en transportkasse till ett hjälpfartyg.

Anm.: Om fisk dör under överföringen ska det ursprungliga fångstdokumentet (med avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING ifyllda och, om tillämpligt, validerade) kopieras, och avsnittet HANDEL i det kopierade fångstdokumentet ska fyllas i av den försäljare som bedriver inrikeshandel/exportören, dennes bemyndigade företrädare eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten samt överföras till den köpare som bedriver inrikeshandel/importören. Valideringen av kopian garanterar att den är äkta och har registrerats av myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Utan en sådan validering är kopior av fångstdokument ogiltiga.

b)   Särskilda anvisningar:

ANTAL FISKAR SOM DÖTT VID ÖVERFÖRINGEN och TOTALVIKT FÖR DÖD FISK: uppgifterna fylls i (om tillämpligt) av bogserfartygets befälhavare.

KASSENS NUMMER: om ett bogserfartyg bogserar mer än en kasse ska numret på varje kasse anges.

(2)   Validering

Ingen validering krävs för detta avsnitt.

5.   OMLASTNING

(1)   Ifyllande

a)   Allmänna principer:

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för död blåfenad tonfisk.

Det omlastande fiskefartygets befälhavare eller dennes bemyndigade företrädare, eller den bemyndigade företrädaren för flaggmedlemsstaten ska ansvara för att avsnittet OMLASTNING fylls i och begära validering av detta.

Avsnittet OMLASTNING ska fyllas i senast efter det att omlastningen är avslutad.

b)   Särskilda anvisningar:

DATUM: ange datum för omlastningen.

HAMN: ange den utsedda omlastningshamnen.

HAMNSTAT: ange medlemsstat eller konventionspart för den utsedda omlastningshamnen.

(2)   Validering

Flaggmedlemsstaten får inte validera fångstdokument i vilka avsnittet FÅNGST inte är ifyllt, och, om tillämpligt, validerat.

Valideringen ska ske senast efter det att omlastningen är avslutad.

6.   ODLINGSANLÄGGNING

(1)   Ifyllande

a)   Allmänna principer:

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för levande blåfenad tonfisk i kasse.

Bogserfartygets befälhavare ska lämna fångstdokumentet (med avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING ifyllda och, om tillämpligt, validerade) till odlingsanläggningens driftsansvarige vid tidpunkten för placering i kasse.

Odlingsanläggningens driftansvarige eller dennes bemyndigade företrädare, eller en bemyndigad företrädare för den medlemsstat där odlingsanläggningen är belägen ska ansvara för att avsnittet ODLINGSANLÄGGNING fylls i och begära validering av detta.

Avsnittet ODLINGSANLÄGGNING ska fyllas i senast efter det att placeringen i kassar är avslutad.

b)   Särskilda anvisningar:

KASSENS NUMMER: ange numret på varje kasse.

Uppgifter om Iccats regionala observatör: namn, Iccat-nummer och underskrift.

(2)   Validering

Den medlemsstat där anläggningen är belägen ska ansvara för att validera avsnittet ODLINGSANLÄGGNING.

Den medlemsstat där odlingsanläggningen är belägen får inte validera fångstdokument i vilka avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK och ÖVERFÖRING inte är ifyllda, och, om tillämpligt, validerade.

Valideringen ska ske senast efter det att placeringen i kassar är avslutad.

7.   UTTAG

(1)   Ifyllande

a)   Allmänna principer:

Detta avsnitt ska enbart fyllas i för död, odlad tonfisk.

Anläggningens driftansvarige eller dennes bemyndigade företrädare, eller en bemyndigad företrädare för den medlemsstat där odlingsanläggningen är belägen ska ansvara för att avsnittet UTTAG fylls i och begära validering av detta.

Avsnittet UTTAG ska fyllas i senast efter det att uttaget är avslutat.

b)   Särskilda anvisningar:

IDENTITETSNUMMER (om tillämpligt): ytterligare rader kan läggas till för att ange varje enskild fisks identitetsnummer.

Uppgifter om Iccats regionala observatör: namn, Iccat-nummer och underskrift.

(2)   Validering

Den medlemsstat där odlingsanläggningen är belägen ska ansvara för att validera avsnittet UTTAG.

Den medlemsstat där odlingsanläggningen är belägen får inte validera fångstdokument i vilka avsnitten FÅNGST, HANDEL MED LEVANDE FISK, ÖVERFÖRING och ODLINGSANLÄGGNING inte är ifyllda, och, om tillämpligt, validerade.

Valideringen ska ske senast efter det att uttaget är avslutat.

8.   HANDEL

(1)   Ifyllande

a)   Allmänna principer:

Detta avsnitt ska fyllas i för inrikeshandel med eller export av död blåfenad tonfisk.

Den försäljare som bedriver inrikeshandel eller exportören, eller deras bemyndigade företrädare, eller en bemyndigad företrädare för försäljarens/exportörens medlemsstat ska ansvara för att avsnittet HANDEL fylls i och begära validering av detta, med undantag för underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE.

Avsnittet HANDEL, med undantag för underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE, ska fyllas i innan fisken säljs inrikes eller exporteras.

Vid inrikeshandel ska underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE fyllas i av den köpare som bedriver inrikeshandel efter det att fisken har sålts inrikes.

Vid internationell handel ska underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE fyllas i av importören.

b)   Särskilda anvisningar:

TRANSPORTBESKRIVNING: Bifoga alla relevanta handlingar som styrker handeln.

(2)   Validering

Försäljarens/exportörens medlemsstat ansvarar för validering av avsnittet HANDEL (med undantag för underavsnittet IMPORTÖR/KÖPARE), om den blåfenade tonfisken inte har identitetsmärkts enligt artikel 5 i denna förordning.

Anm.: Om mer än en inrikes handelstransaktion eller exporttransaktion görs utifrån ett enskilt fångstdokument ska en kopia av det ursprungliga fångstdokumentet valideras av försäljarens eller exportörens medlemsstat, och denna kopia ska användas och godtas som ett ursprungligt fångstdokument. Valideringen av kopian garanterar att den är äkta och har registrerats av myndigheterna i den berörda medlemsstaten. Utan en sådan validering är kopior av fångstdokument ogiltiga.

Anm.: Vid återexport ska INTYGET OM ÅTEREXPORT användas för att spåra ytterligare rörelser, som ska hänföra sig till uppgifterna om fångsten i det ursprungliga fångstdokumentet via det ursprungliga fångstdokumentnumret.

Om blåfenad tonfisk fångas av ett fångstfartyg eller med en fälla som registrerats i en medlemsstat eller konventionspart som använder identitetsmärkningssystemet och därefter exporteras i dött tillstånd och återexporteras, behöver det fångstdokument som åtföljer INTYGET OM ÅTEREXPORT inte valideras. INTYGET OM ÅTEREXPORT ska däremot valideras.

Efter import får en blåfenad tonfisk delas i flera stycken, som därefter får exporteras. I så fall ska den återexporterande medlemsstaten eller konventionsparten bekräfta att det återexporterade stycket är en del av den ursprungliga fisk som åtföljdes av fångstdokumentet.


BILAGA V

UPPGIFTER SOM SKA ANGES I iCCAT-INTYGET OM ÅTEREXPORT AV BLÅFENAD TONFISK

1.   Dokumentnummer för intyget om återexport

2.   Återexport

Återexporterande medlemsstat

Återexportort

3.   Beskrivning av den importerade blåfenade tonfisken

Produkttyp F/FR, RD/GG/DR/FL/OT (om olika typer av produkter anges under detta avsnitt ska vikten anges för varje produkttyp)

Nettovikt (kg)

Fångstdokumentnummer och datum för import

Fiskefartygets (fiskefartygens) flagg eller den stat där fällan är belägen, om tillämpligt

4.   Beskrivning av den blåfenade tonfisk som ska återexporteras

Produkttyp F/FR, RD/GG/DR/FL/OT (om olika typer av produkter anges under detta avsnitt ska vikten anges för varje produkttyp)

Nettovikt (kg)

Samma fångstdokumentnummer som angivits under punkt 3

Bestämmelsestat

5.   Återexportörens intygande

Namn

Adress

Underskrift

Datum

6.   Validering av myndigheterna

Myndighetens namn och adress

Tjänstemannens namn och befattning

Underskrift

Datum

Officiell stämpel

7.   Import

Intyg från den medlemsstat eller konventionspart som importerat partiet av blåfenad tonfisk

Importörens namn och adress

Namn på och underskrift av importörens företrädare och datum

Importort: Stad och konventionspart

Anm.: – Kopior av fångstdokumentet (fångstdokumenten) och transportdokumentet (transportdokumenten) ska bifogas

Image

ANM: OM DETTA FORMULÄR FYLLS I PÅ NÅGOT ANNAT SPRÅK ÄN ENGELSKA, VÄNLIGEN BIFOGA EN ÖVERSÄTTNING TILL ENGELSKA AV DETTA DOKUMENT.

Anm.: Giltiga transportdokument och kopior på fångstdokumenten ska bifogas.


BILAGA VI

RAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV Iccat:S DOKUMENTATIONSPROGRAM FÖR FÅNGST AV BLÅFENAD TONFISK

Rapporterande medlemsstat:

Referensperiod: 1 juli [2XXX] till 30 juni [2XXX]

1.   Uppgifter ur fångstdokumenten

antalet validerade fångstdokument,

antalet validerade fångstdokument som mottagits från andra medlemsstater eller konventionsparter,

total mängd blåfenad tonfisk som varit föremål för inrikeshandel, fördelat per fiskeområde och fiskeredskap,

total mängd blåfenad tonfisk som importerats, exporterats, överförts till odlingsanläggningar, återexporterats, fördelat per den konventionspart som fångat fisken, som återexporterat fisken eller som är bestämmelseland för fisken, per fiskeområde eller fiskeredskap,

antalet kontroller av fångstdokument som begärts för andra medlemsstater eller konventionsparter samt sammanfattande resultat,

antalet förfrågningar om kontroller av fångstdokument från andra medlemsstater eller konventionsparter samt sammanfattande resultat,

total mängd partier av blåfenad tonfisk som är föremål för beslut om förbud, fördelat per produkt, typ av verksamhet (inrikeshandel, import, export, återexport, överföring till odlingsanläggningar), motivering av förbudet samt medlemsstat, konventionsparter och/eller icke-avtalsslutande part som fångat fisken eller som är bestämmelseland för fångsten.

2.   Uppgifter om partier i enlighet med artikel 9.1 och 9.2 i denna förordning

antal partier,

total mängd blåfenad tonfisk, fördelat per produkt, typ av verksamhet (inrikeshandel, import, export, återexport, överföring till odlingsanläggningar), medlemsstater, konventionsparter eller andra länder som avses i artikel 9.1 och 9.2 i denna förordning.


24.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/23


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 641/2010

av den 7 juli 2010

om ändring av rådets förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42, 43.2 och 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4.3 i rådets förordning (EG) nr 247/2006 (3) får sändningarna av socker från Azorerna till övriga gemenskapen under en period på fyra år överskrida de traditionella flödena. Mot bakgrund av att det kan vara lämpligt att diversifiera jordbruket i Azorerna är det därför, i syfte att underlätta sådan diversifiering, särskilt avseende utfasningen av mjölkkvotsystemet, nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder för att stödja omstruktureringen av sockersektorn i regionen. För att den lokala sockerbearbetningssektorn ska vara lönsam är det därför lämpligt att tillåta återsändningar av socker som överskrider de traditionella flödena under en tid begränsad till fem år och med successivt minskande årliga mängder.

(2)

Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 247/2006 ska försörjningen av C-socker till Azorerna, Madeira och Kanarieöarna undantas från importtullar inom ramen för den prognostiserade försörjningsbalansen under den period som fastställs i artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (4). Till följd av sockerreformen och inlemmandet av sockersektorn i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (5), bör artikel 5.1 i förordning (EG) nr 247/2006 ändras. I synnerhet bör Azorerna beviljas undantag från importtullar för rårörsocker inom ramen för den prognostiserade försörjningsbalansen.

(3)

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 247/2006 får Kanarieöarna under en övergångsperiod fortsätta försörjningen med mjölkberedningar med KN-numren 1901 90 99 och 2106 90 92 avsedda för industriell beredning, med i förväg fastställda kvantiteter. Denna övergångsperiod löpte ut den 31 december 2009. Den produkt som omfattas av KN–nummer 1901 90 99 – skummjölkspulver med vegetabiliska fetter – har emellertid kommit att bli en traditionell produkt för de lokala konsumenterna, inbegripet de som har det sämst ställt. Den har medfört en särskild lokal industri som skapar sysselsättning och mervärde. Det är därför lämpligt att upprätthålla försörjningen av denna särskilda produkt, som endast används för lokal konsumtion.

(4)

I artikel 12 f i förordning (EG) nr 247/2006 hänvisas till bestämmelser om kontroller och påföljder i programmen för gemenskapsstöd till de yttersta randområdena, som medlemsstaterna ska lämna in till kommissionen för godkännande. Mot bakgrund av kommissionens erfarenheter, och för att säkerställa att dessa program genomförs effektivt och på ett lämpligt sätt, bör hänvisningar till kontroller och påföljder i artikel 12 f i den förordningen tas bort. Sådana nationella åtgärder kommer emellertid kommissionen, i enlighet med artikel 27 i förordningen, att underrättas om även i fortsättningen.

(5)

I artikel 18 i förordning (EG) nr 247/2006 fastställs regler om tillämpningen av särskilda regler för vinsektorn i unionens yttersta randområden. Den gemensamma organisationen av marknaden för vin har ändrats genom rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (6) och därefter inlemmats i förordning (EG) nr 1234/2007. Hänvisningarna till dessa åtgärder bör därför uppdateras. Artikel 85u.7 i förordning (EG) nr 1234/2007 innehåller dessutom ett bestämt undantag för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna från röjningssystemet. Därför behöver ett sådant undantag inte längre ingå i förordning (EG) nr 247/2006.

(6)

Enligt artikel 18.2 andra stycket i förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna gradvis avvecklas på Azorerna och Madeira till den 31 december 2013. Enligt artikel 18.2 tredje stycket i den förordningen ska Portugal varje år meddela hur omställnings- och omstruktureringsarbetet på de arealer som odlats med sådana vinstockssorter fortskrider. Dessa bestämmelser är striktare än reglerna i artikel 120a.5 i förordning (EG) nr 1234/2007, nämligen att förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter ska röjas, utom om det producerade vinet enbart är avsett för konsumtion i vinodlarens hushåll. Därför bör datumet den 31 december 2013 i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 247/2006 strykas i syfte att undanröja skillnaderna i behandling av Azorerna och Madeira, å ena sidan, och resten av unionen, å andra sidan.

(7)

Trots den senaste utvecklingen av den lokals mjölkproduktionen på det franska utomeuropeiska departementet Réunion är behovet av konsumtionsmjölk på ön inte uppfyllt. Dessutom ger denna regions avlägsna belägenhet och ökaraktär inte några andra möjligheter till försörjning av obehandlad mjölk. Därför bör tillståndet för Madeira att, i enlighet med artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006, producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i unionen utvidgas till Réunion.

(8)

Förutsättningarna för en ökning av den lokala mjölkproduktionen i de yttersta randområden som omfattas av undantaget i artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006 är mycket begränsade på grund av de berörda öarnas topografi. Även om insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk fortfarande måste garanteras är det lämpligt att ta bort kommissionens skyldighet att, enligt andra stycket i den artikeln, fastställa blandningsgraden för lokalt producerad färsk mjölk.

(9)

Den retroaktiva tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning från och med den 1 januari 2010 bör säkerställa kontinuiteten i de särskilda åtgärderna för jordbruket i unionens yttersta randområden och bör också uppfylla de berättigade förväntningarna hos de berörda aktörerna.

(10)

Förordning (EG) nr 247/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 247/2006 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från punkt 2 a får följande maximikvantiteter socker (KN-nummer 1701) varje år skickas från Azorerna till den övriga unionen under en period på fem år:

:

2011

:

3 000 ton.

:

2012

:

2 500 ton.

:

2013

:

2 000 ton.

:

2014

:

1 500 ton.

:

2015

:

1 000 ton.”

(2)

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Socker

1.   Under den period som fastställs i artikel 204.2 och 204.3 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (7) ska följande socker som producerats utöver den kvot som avses i artikel 61 i den förordningen undantas från importtullar inom ramen för den prognostiserade försörjningsbalans som avses i artikel 2 i denna förordning:

a)

Socker som införs för att konsumeras på Madeira eller Kanarieöarna i form av vitsocker med KN-nummer 1701,

b)

Socker som raffineras och konsumeras på Azorerna i form av råsocker med KN-nummer 1701 12 10 (råsocker av betsocker).

2.   De kvantiteter som avses i punkt 1 får, för raffinering och inom ramen för den prognostiserade försörjningsbalansen, på Azorerna kompletteras med råsocker med KN-nummer 1701 11 10 (rårörsocker). För Azorernas råsockerförsörjning ska behoven bedömas med hänsyn till utvecklingen av den lokala produktionen av sockerbetor. De kvantiteter som omfattas av försörjningsordningen ska fastställas så att den totala årliga sockervolym som raffineras på Azorerna inte överstiger 10 000 ton.

(3)

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Mjölkberedningar

Med avvikelse från artikel 2 får Kanarieöarna fortsätta försörjningen med mjölkberedningar med KN-nummer 1901 90 99 (skummjölkspulver med vegetabiliska fetter) avsedda för industriell beredning med högst 800 ton per år. Det stöd som utbetalas av unionen för försörjningen med denna produkt får inte överskrida 210 EUR per ton och ska ligga inom den gräns som avses i artikel 23. Denna produkt ska endast vara avsedd för lokal konsumtion.”

(4)

I artikel 12 ska led f ersättas med följande:

”f)

Bestämmelser som syftar till att säkerställa effektivt och korrekt genomförande av programmen, bland annat vad gäller offentlighet, övervakning och utvärdering, samt fastställande av en specificerad uppsättning kvantitativa indikatorer för programutvärdering.”

(5)

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Vin

1.   De åtgärder som avses i artiklarna 103v, 103w, 103x och 182a i förordning (EG) nr 1234/2007 ska inte gälla för Azorerna och Madeira.

2.   Genom undantag från artikel 120a.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska det vara tillåtet att använda druvor som skördats i regionerna Azorerna och Madeira från förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton och Herbemont) för framställning av vin som måste bli kvar inom dessa regioner.

Portugal ska gradvis avveckla vinodlingar med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna, i förekommande fall med det stöd som avses i artikel 103q i förordning (EG) nr 1234/2007.

3.   De åtgärder som avses i artiklarna 103v, 103w och 103y i förordning (EG) nr 1234/2007 ska inte gälla för Kanarieöarna.”

(6)

Artikel 19.4 ska ersättas med följande:

”4.   Genom undantag från artikel 114.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira och det franska utomeuropeiska departementet Réunion ha tillåtelse att inom ramen för de lokala konsumtionsbehoven producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i unionen, i den mån denna åtgärd inte hindrar insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk. Denna produkt ska endast användas för lokal konsumtion.

Den metod genom vilken UHT-behandlad mjölk har framställts ska tydligt anges på märkningen.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 7 juli 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  Yttrande av den 17 mars 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 maj 2010 [(EUT …)] [ännu ej offentliggjord i EUT] och rådets beslut av den 29 juni 2010.

(3)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.

(4)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(5)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.”