ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.191.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 191

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
23 juli 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 648/2010 av den 22 juli 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 649/2010 av den 22 juli 2010 om fastställande av exportbidrag för nötkött

3

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 650/2010 av den 22 juli 2010 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

7

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 651/2010 av den 22 juli 2010 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

11

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 652/2010 av den 22 juli 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

12

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 653/2010 av den 22 juli 2010 om fastställande av exportbidrag för ägg

13

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 654/2010 av den 22 juli 2010 om fastställande av exportbidrag för griskött

15

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 655/2010 av den 22 juli 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 656/2010 av den 22 juli 2010 om att inte fastställa ett lägsta försäljningspris för smör för den fjärde enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010

19

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 657/2010 av den 22 juli 2010 om att inget lägsta försäljningspris bör fastställas med avseende på den fjärde enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

20

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 658/2010 av den 22 juli 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

21

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 659/2010 av den 22 juli 2010 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

23

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 660/2010 av den 22 juli 2010 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

25

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2010/410/EU

 

*

Rådets rekommendation av den 13 juli 2010 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik

28

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europeiska unionens officiella tidning L 163 av den 30 juni 2010

35

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 648/2010

av den 22 juli 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

42,3

TR

66,8

ZZ

54,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

114,0

ZZ

77,5

0709 90 70

TR

106,3

ZZ

106,3

0805 50 10

AR

94,5

UY

56,9

ZA

114,7

ZZ

88,7

0806 10 10

CL

98,6

EG

147,8

IL

126,4

MA

162,3

TR

142,4

ZA

130,8

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

127,7

BR

80,1

CA

114,8

CL

98,4

CN

73,7

NZ

114,2

US

156,7

UY

111,6

ZA

99,3

ZZ

108,5

0808 20 50

AR

110,6

CL

101,0

CN

98,4

NZ

130,0

ZA

95,1

ZZ

107,0

0809 10 00

TR

193,1

ZZ

193,1

0809 20 95

CL

150,0

TR

239,3

US

520,8

ZZ

303,4

0809 30

AR

75,9

TR

184,3

ZZ

130,1

0809 40 05

BA

78,6

BR

123,2

TR

130,0

XS

91,2

ZZ

105,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 649/2010

av den 22 juli 2010

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i del XV i bilaga I till den förordningen och priserna i Unions utjämnas genom exportbidrag.

(2)

Med tanke på den rådande situationen på marknaden för nötkött bör det fastställas exportbidrag i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164 och 167–170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

I enlighet med artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen variera för olika bestämmelseorter, om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom Unions och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

Villkoren i artikel 7.2 tredje stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) leder till en minskning av det särskilda bidraget, om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 %, men mer än 85 %, av vikten av den sammanlagda mängden styckningsdelar från urbeningen.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 338/2010 (6) ska därför upphöra att gälla och ersättas av en ny förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1359/2007 ska det bidrag som gäller för produkter med KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 7 euro/100 kg.

Artikel 3

Förordning (EU) nr 338/2010 ska upphöra att gälla

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 102, 23.4.2010, s. 29.


BILAGA

Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 23 juli 2010

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovikt

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovikt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovikt

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför unionen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 33 och 42 och i vissa fall artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EGT L 186, 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 21) och, om tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.

(4)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 (EUT L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är uppfyllda.

(7)  Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).

Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 650/2010

av den 22 juli 2010

om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som förtecknas i del XVI i bilaga I i samma förordning och priserna på dessa produkter på Unionsmarknaden täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter bör exportbidrag därför fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 162, 163, 164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan världsmarknadssituationen, särskilda behov på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget göra det nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort.

(4)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som fastställs i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av villkoren i artikel 3 I kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009 (2).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318, 4.12.2009, s. 1.


BILAGA

Exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter från och med den 23 juli 2010

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Destinationerna definieras enligt följande:

L20

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av unionens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

europeiska territorier, som inte ingår i unionens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 33.1, artikel 41.1 samt artikel 42.1 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EUT L 186, 17.7.2009, s. 1).

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), Amerikas förenta stater, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika,

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av unionens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier, som inte ingår i unionens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 33.1, artikel 41.1 samt artikel 42.1 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EUT L 186, 17.7.2009, s. 1).


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2010

av den 22 juli 2010

om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 20 juli 2010.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det inte beviljas exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i artikel 1 a och b respektive artikel 2 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 20 juli 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 652/2010

av den 22 juli 2010

om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver.

(2)

I enlighet med artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 20 juli 2010.

(3)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det inte beviljas några exportbidrag för den produkt och de destinationer som avses i artikel 1 c respektive artikel 2 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 20 juli 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 653/2010

av den 22 juli 2010

om fastställande av exportbidrag för ägg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket samt artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XIX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter i Union får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för ägg bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom Union och som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3) samt kraven på märkning i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på märkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 och i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.


BILAGA

Fastställande av exportbidragen för ägg som skall tillämpas från den 23 juli 2010

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 st

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 st

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

E09

:

Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Jemen, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet.

E10

:

Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan, Thailand.

E19

:

Samtliga destinationer utom Schweiz och grupperna E09, E10.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 654/2010

av den 22 juli 2010

om fastställande av exportbidrag för griskött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som anges i del XVII i bilaga I i samma förordning och priserna på dessa produkter på union marknaden utjämnas av exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för griskött bör exportbidragen fastställas enligt de regler och kriterier som avses i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget, variera för olika bestämmelseorter.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom union och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Dessa produkter måste också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.


BILAGA

Exportbidrag för griskött från och med den 23 juli 2010

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 655/2010

av den 22 juli 2010

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 143,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tilllämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

till kommissionens förordning 22 juli 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

137,4

0

BR

137,9

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

132,9

0

BR

141,0

0

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

217,9

25

BR

257,2

13

AR

316,3

0

CL

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

255,0

0

BR

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

147,2

0

BR

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

184,0

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

276,4

6

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Äggula

323,9

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

341,4

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

339,1

0

BR

3502 11 90

Torkat äggalbumin

566,9

0

AR


(1)  Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 656/2010

av den 22 juli 2010

om att inte fastställa ett lägsta försäljningspris för smör för den fjärde enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43 j jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 446/2010 (2) inleds försäljning av smör genom ett anbudsförfarande, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3).

(2)

I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran bör kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte fastställa ett lägsta försäljningspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den fjärde enskilda anbudsinfordran bör inget lägsta försäljningspris fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den fjärde enskilda anbudsinfordran för försäljning av smör i Europeiska unionen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 20 juli 2010, ska inget lägsta försäljningspris fastställas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126, 22.5.2010, s. 17.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 657/2010

av den 22 juli 2010

om att inget lägsta försäljningspris bör fastställas med avseende på den fjärde enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43 j jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 447/2010 (2) inleds försäljning av skummjölkspulver genom ett anbudsförfarande, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3).

(2)

I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och på grundval av de anbud som har tagits emot inom ramen för varje enskild anbudsinfordran bör kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte fastställa ett lägsta försäljningspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den fjärde enskilda anbudsinfordran bör det inte fastställas något lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den fjärde enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 20 juli 2010, ska det inte fastställas något lägsta försäljningspris för skummjölkspulver.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126, 22.5.2010, s. 19.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 658/2010

av den 22 juli 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 645/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 187, 21.7.2010, s. 26.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 23 juli 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

42,48

0,00

1701 11 90 (1)

42,48

2,16

1701 12 10 (1)

42,48

0,00

1701 12 90 (1)

42,48

1,86

1701 91 00 (2)

42,48

5,07

1701 99 10 (2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 659/2010

av den 22 juli 2010

om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som avses i artikel 1.1 s och som förtecknas i del XIX i bilaga I i nämnda förordning och priserna inom unionens får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 578/2010 av den 29 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1216/2009 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det ska fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EU) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EU) nr 578/2010 ska bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga fastställas för samma period som den period för vilken bidragsbeloppen fastställs för dessa produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

I artikel 11 i jordbruksavtalet som slöts inom ramen för Uruguayrundan föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetat skick.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 578/2010 och i artikel 1.1 s i förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 171, 6.7.2010, s. 1.


BILAGA

Bidragssatserna som från och med den 23 juli 2010 skall tillämpas för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bestämmelseort (1)

Bidragssats

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

 

– av fjäderfä

 

 

0407 00 30

– – andra slag:

 

 

a)

Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90 och 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

Vid export av andra varor

01

0,00

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

 

– äggula:

 

 

0408 11

– – torkad:

 

 

ex 0408 11 80

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

osötad

01

84,72

0408 19

– – annan:

 

 

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – flytande:

 

 

osötad

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – fryst:

 

 

osötad

01

42,53

– andra slag:

 

 

0408 91

– – torkade:

 

 

ex 0408 91 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

53,67

0408 99

– – andra:

 

 

ex 0408 99 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

9,00


(1)  Bestämmelseorterna är följande:

01

Tredjeland. För Schweiz och Liechtenstein är dessa bidragssatser inte tillämpliga på varor som förtecknas i tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972,

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Jemen, Turkiet, Hongkong SAR och Ryssland,

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan och Filippinerna,

04

Alla bestämmelseorter utom Schweiz och de som anges i 02 och 03.


23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 660/2010

av den 22 juli 2010

om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i artikel 1.1 p och förtecknas i del XVI i bilaga I till den förordningen och priserna i unionen täckas av ett exportbidrag, om produkterna exporteras i form av sådana varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EU) nr 578/2010 av den 29 juni 2010 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1216/2009 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det ska fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EU) nr 578/2010 ska bidragssatsen per 100 kg av varje berörd basprodukt fastställas för en period som är lika lång som den period för vilken bidragen fastställs för samma produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

Enligt artikel 162.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 får bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, risk för att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar att långsiktiga avtal ingås. Om särskilda bidragssatser för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(6)

Enligt artikel 15.2 i förordning (EU) nr 578/2010 ska bidragssatsen i förekommande fall fastställas med hänsyn till det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 578/2010 eller för därmed jämställda produkter.

(7)

Enligt artikel 100.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska stöd utbetalas för unionsproducerad skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(8)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 578/2010 och i del XVI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av sådana varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 171, 6.7.2010, s. 1.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 23 juli 2010 ska tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget  (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

0,00

0,00

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländerna Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Förenta staterna samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i unionens tullområde: Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i unionens tullområde: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 33.1, artikel 41.1 samt artikel 42.1 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EUT L 186, 17.7.2009, s. 1).


REKOMMENDATIONER

23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/28


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 13 juli 2010

om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik

(2010/410/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 121.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europeiska rådets slutsatser, och

av följande skäl:

(1)

I fördraget föreskrivs att medlemsstaterna ska betrakta den ekonomiska politiken som en fråga av gemensamt intresse och samordna denna politik inom rådet. I enlighet med fördragets bestämmelser har Europeiska unionen utarbetat och genomfört instrument för politisk samordning av finanspolitiken (stabilitets- och tillväxtpakten) och den makrostrukturella politiken.

(2)

I fördraget föreskrivs att rådet ska anta riktlinjer för sysselsättningspolitiken och allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som en vägledning för medlemsstaternas politik.

(3)

Lissabonstrategin, som lanserades 2000, baserades på ett erkännande av att Europeiska unionen måste öka sysselsättningen, produktiviteten och konkurrenskraften och samtidigt stärka den sociala sammanhållningen mot bakgrund av den globala konkurrensen, den tekniska utvecklingen, de miljömässiga utmaningarna och den åldrande befolkningen. Lissabonstrategin lanserades på nytt 2005, efter en halvtidsöversyn som ledde till en tydligare inriktning på tillväxt och fler och bättre arbetstillfällen.

(4)

Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning bidrog till att skapa enighet om den allmänna inriktningen för unionens ekonomiska politik och sysselsättningspolitik. Inom ramen för denna strategi antog rådet 2005 (1) allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och sysselsättningsriktlinjer, som reviderades 2008 (2). De 24 riktlinjerna låg till grund för de nationella reformprogrammen, där de viktigaste makroekonomiska, mikroekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade prioriteringarna för unionen som helhet fastställdes. Erfarenheten visar dock att riktlinjerna inte innehöll tillräckligt tydliga prioriteringar och att sambanden mellan dem kunde ha varit klarare. Detta begränsade deras inverkan på det nationella beslutsfattandet.

(5)

Den finansiella och ekonomiska kris som inleddes 2008 resulterade i en avsevärd minskning av antalet arbetstillfällen och av den potentiella produktionen och har lett till en dramatisk försämring av de offentliga finanserna. Den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa (3) har dock hjälpt medlemsstaterna att hantera krisen, bland annat genom en samordnad finanspolitisk stimulans, med euron som garant för makroekonomisk stabilitet. Krisen visade därför att en stark och effektiv samordning av den ekonomiska politiken på unionsnivå kan ge goda resultat. Genom krisen framgick det också tydligt hur nära sammanlänkade medlemsstaternas ekonomier och arbetsmarknader är.

(6)

Kommissionen föreslog att man skulle utarbeta en ny strategi för det nya årtiondet, Europa 2020-strategin (4), för att unionen skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa om ekonomin i riktning mot smart och hållbar tillväxt för alla. Fem överordnade mål, som förtecknas under de relevanta riktlinjerna, utgör de gemensamma målsättningar som med hänsyn till medlemsstaternas olika utgångslägen och förutsättningar vägleder medlemsstaternas och unionens åtgärder. Medlemsstaterna bör göra allt som står i deras makt för att nå de nationella målen och undanröja de flaskhalsproblem som begränsar tillväxten.

(7)

Som ett led i de övergripande ”exitstrategierna” för den ekonomiska krisen bör medlemsstaterna genomföra ambitiösa reformprogram för att trygga makroekonomisk stabilitet och hållbara offentliga finanser, förbättra konkurrenskraften, minska den makroekonomiska obalansen och förbättra arbetsmarknadens resultat. De tillfälliga åtgärder som tillgreps som svar på krisen bör avvecklas på ett samordnat och lämpligt sätt när återhämtningen är tryggad. Avvecklingen av den finanspolitiska stimulansen bör genomföras och samordnas inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

(8)

Inom ramen för Europa 2020-strategin bör medlemsstaterna och unionen genomföra reformer som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt på grundval av kunskap och innovation. Reformerna bör syfta till att förbättra utbildningens kvalitet, trygga tillträde för alla, stärka forskningens och företagens resultat samt ytterligare förbättra den rättsliga ramen för att främja innovation och kunskapsöverföring i hela unionen. De bör uppmuntra entreprenörskap och bidra till att omvandla kreativa idéer till innovativa produkter, tjänster och processer som kan skapa tillväxt, högkvalitativa arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och social sammanhållning och på ett effektivare sätt ta itu med samhälleliga utmaningar på europeisk och global nivå. I detta sammanhang är det väsentligt att utnyttja informations- och kommunikationstekniken fullt ut.

(9)

Unionen och medlemsstaterna bör genom sin politik, inbegripet genom sina reformprogram, sträva efter ”hållbar tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning, att bygga en energi- och resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi, att fördela kostnader och fördelar rättvist och att utnyttja Europas ledande roll i strävan efter att utveckla nya processer och ny teknik, däribland miljövänlig teknik. Medlemsstaterna och unionen bör genomföra de reformer som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser och garantera en effektiv resursanvändning, vilket även kommer att bidra till att förebygga miljöförstöring och minskning av den biologiska mångfalden. De bör också förbättra företagsklimatet, stimulera skapandet av gröna arbetstillfällen och hjälpa företagen att modernisera sin industribas.

(10)

I unionens politik och medlemsstaternas reformprogram bör man också sträva efter ”tillväxt för alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett sammanhållet samhälle där människorna kan förutse och hantera förändring, och därigenom aktivt delta i samhället och ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör därför trygga tillträde och möjligheter för alla under hela livet och minska fattigdomen och det sociala utanförskapet, genom att undanröja hindren för deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, funktionshindrade och legala invandrare.

Reformerna bör beakta jämställdhetsperspektivet i all denna politik. De bör också garantera att alla medborgare och regioner gynnas av den ekonomiska tillväxten. I centrum för medlemsstaternas reformprogram bör därför sådana insatser stå som syftar till att effektivisera arbetsmarknaderna genom investeringar i lyckade omställningar, utveckling av nödvändig kompetens, ökning av arbetstillfällenas kvalitet och kamp mot segmentering, strukturell arbetslöshet och inaktivitet, samtidigt som ett lämpligt och hållbart socialt skydd och en aktiv integration för att minska fattigdomen säkerställs samt den överenskomna budgetkonsolideringen iakttas.

(11)

Som ett viktigt inslag bör medlemsstaterna och unionen fortsätta med och öka sina ansträngningar för att ytterligare förbättra den rättsliga ramen, särskilt för europeiska företag. Medlemsstaterna och unionen bör genom att stärka sina instrument för smart lagstiftning se till att lagstiftningen är väl utformad och proportionerlig och att den ses över regelbundet och inte skapar onödiga bördor. Att uppnå målen för minskning av den administrativa bördan är fortfarande en prioriterad fråga.

(12)

Unionens och medlemsstaternas strukturreformer kan effektivt bidra till tillväxt och arbetstillfällen om de ökar unionens konkurrenskraft i den globala ekonomin, skapar nya möjligheter för Europas exportindustri och ger konkurrenskraftigt tillträde till viktig import. Reformerna bör därför anpassas med hänsyn till deras inverkan på den externa konkurrenskraften så att de främjar europeisk tillväxt och deltagande på öppna och rättvisa marknader i hela världen.

(13)

Europa 2020-strategin måste understödjas av en rad integrerade strategier på europeisk och nationell nivå, som medlemsstaterna och unionen bör genomföra fullt ut och i liknande tempo, så att de samordnade strukturreformerna får positiva spridningseffekter och de europeiska strategierna på ett mer enhetligt sätt kan bidra till strategins mål, med hänsyn till nationella utgångslägen.

(14)

Dessa riktlinjer riktar sig till medlemsstaterna och Europeiska unionen, men Europa 2020-strategin bör genomföras i partnerskap med alla nationella, regionala och lokala myndigheter, i nära samarbete med parlament, arbetsmarknadens parter och företrädare för det civila samhället, som ska bidra till utarbetandet av nationella reformprogram och genomförandet av dessa och till den övergripande kommunikationen om strategin.

(15)

Europa 2020-strategin understöds av en mindre uppsättning riktlinjer, som ersätter de tidigare 24 riktlinjerna och i vilka sysselsättningspolitiken och den allmänna ekonomiska politiken behandlas på ett enhetligt sätt. Riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik, som bifogas denna rekommendation, har ett naturligt samband med de relevanta riktlinjerna för sysselsättningspolitiken. Tillsammans utgör de ”de integrerade riktlinjerna för Europa 2020”.

(16)

Dessa nya integrerade riktlinjer överensstämmer med Europeiska rådets slutsatser. De ger en tydlig vägledning för medlemsstaterna när det gäller att upprätta nationella reformprogram och genomföra reformer med hänsyn till det ömsesidiga beroendet och i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten. Riktlinjerna kommer att ligga till grund för eventuella landsspecifika rekommendationer som rådet kan rikta till medlemsstaterna, eller, när det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken, för varningar som kommissionen kan utfärda om de landsspecifika rekommendationerna inte följs i tillräcklig utsträckning.

(17)

Dessa riktlinjer bör förbli oförändrade fram till 2014 så att man kan inrikta sig på genomförandet.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, Europeiska unionen bör i sin ekonomiska politik beakta de riktlinjer som fastställs i bilagan.

2.

Medlemsstaterna bör utforma nationella reformprogram som överensstämmer med målen i ”de integrerade riktlinjerna för Europa 2020”.

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2010.

På rådets vägnar

D. REYNDERS

Ordförande


(1)  KOM(2005) 141.

(2)  KOM(2007) 803.

(3)  KOM(2009) 615, 19.11.2009.

(4)  KOM(2010) 2020, 3.3.2010.


BILAGA

Allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik

Riktlinje 1:   Förbättra de offentliga finansernas kvalitet och hållbarhet

Medlemsstaterna bör med kraft genomföra strategier för budgetkonsolidering inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten och särskilt rekommendationer som riktats till medlemsstaterna inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott, eller i samförståndsavtal när det är fråga om stöd till betalningsbalansen. Medlemsstaterna bör bl.a. åstadkomma en konsolidering i linje med rådets rekommendationer och uppnå sina medelfristiga mål i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten. Utan att det påverkar tillämpningen av den rättsliga ramen för stabilitets- och tillväxtpakten innebär detta för de flesta av medlemsstaterna att de bör uppnå en konsolidering som ligger väsentligt över riktmärket på 0,5 % av bruttonationalprodukten (BNP) per år i strukturella termer fram till dess att skuldkvoterna följer en stabilt nedåtgående trend. Budgetkonsolideringen bör inledas senast 2011, och tidigare i medlemsstater där det ekonomiska läget gör detta lämpligt, förutsatt att kommissionens prognoser fortsatt visar att återhämtningen stärks och blir bärkraftig.

Vid utformningen och genomförandet av strategierna för budgetkonsolidering bör man inrikta sig på att begränsa utgifterna och prioritera tillväxtfrämjande utgiftsposter inom områden såsom utbildning, kompetens och anställbarhet, forskning och utveckling (FoU) och innovation samt investeringar i nät med positiv inverkan på produktivitet, i förekommande fall t.ex. höghastighetsinternet och energi- och transportförbindelser och infrastruktur. Om det är nödvändigt att höja skatterna bör det om möjligt kombineras med åtgärder för att göra skattesystemen mer gynnsamma för sysselsättning, miljö och tillväxt t.ex. genom att låta skattebördan falla på verksamhet som skadar miljön. Skatte- och förmånssystemen bör i högre grad utformas så att det lönar sig att arbeta.

Medlemsstaterna bör dessutom stärka de nationella budgetramarna, höja de offentliga utgifternas kvalitet och öka de offentliga finansernas hållbarhet, särskilt genom att eftersträva målmedveten skuldminskning, reformering av åldersrelaterade offentliga utgifter, såsom pensioner och hälso- och sjukvårdsutgifter, samt strategier som bidrar till att höja sysselsättningsgraden och den reella pensionsåldern för att se till att de åldersrelaterade offentliga utgifterna och de sociala välfärdssystemen är finansiellt hållbara.

Att budgeten är effektiv och att de offentliga utgifterna håller god kvalitet är också viktigt på unionsnivå.

Riktlinje 2:   Hantera makroekonomiska obalanser

Medlemsstaterna bör undvika ohållbara makroekonomiska obalanser, som främst beror på utvecklingen i bytesbalansen, värdepappersmarknaderna samt hushållens och företagssektorns skuldsituation. Medlemsstater som har stora obalanser i bytesbalanserna på grund av en ihållande brist på konkurrenskraft eller andra omständigheter bör åtgärda de underliggande orsakerna exempelvis genom insatser när det gäller finanspolitik och löneutveckling samt i fråga om strukturreformer med anknytning till marknaderna för produkter och finansiella tjänster (inbegripet flödet av produktivitetshöjande kapital), samt på arbetsmarknaden, i enlighet med riktlinjerna för sysselsättningspolitiken, och på övriga relevanta politikområden. I detta hänseende bör medlemsstaterna främja rätt ramvillkor för löneförhandlingssystemen och en utveckling av arbetskostnaderna som är förenlig med prisstabilitet, produktivitetstrender på medellång sikt och behovet av att minska makroekonomiska obalanser. I förekommande fall bör en lämplig lönesättning i den offentliga sektorn ses som en viktig signal för att trygga återhållsamhet med löneökningarna i den privata sektorn i enlighet med behovet att förbättra konkurrenskraften. Lönesättningsramarna, bland annat minimilönerna, bör möjliggöra lönebildningsprocesser som tar hänsyn till skillnader i kompetens och lokala arbetsmarknadsvillkor samt de stora skillnaderna i ekonomiska resultat mellan regioner, sektorer och företag i samma land. Här har arbetsmarknadens parter en viktig roll att spela. Medlemsstater med stora överskott i bytesbalansen bör vidta åtgärder för att genomföra strukturreformer som bidrar till att öka den potentiella tillväxten och därigenom också stöder den inhemska efterfrågan. Genom att undanröja makroekonomiska obalanser, även bland medlemsstaterna, kan man också främja ekonomisk sammanhållning.

Riktlinje 3:   Minska obalanserna i euroområdet

Medlemsstater som har euron som valuta bör betrakta stora och ihållande skillnader i bytesbalans och andra makroekonomiska obalanser som en fråga av gemensamt intresse och vid behov vidta skyndsamma åtgärder för att minska obalanserna. Det krävs åtgärder i alla medlemsstater i euroområdet, men de politiska utmaningarnas karaktär, omfattning och angelägenhet varierar kraftigt i de olika länderna. Med tanke på befintliga sårbarheter och omfattningen av den anpassning som krävs är behovet av politiska åtgärder särskilt trängande i medlemsstater med ihållande bytesbalansunderskott och stora förluster i konkurrenskraft. De bör åstadkomma en betydande bestående minskning av underskottet i bytesbalansen. Dessa medlemsstater i euroområdet bör också sträva efter att minska enhetsarbetskostnaderna med beaktande av produktivitetsutvecklingen på regional nivå samt på sektors- och företagsnivå samt öka konkurrensen på produktmarknaderna. Medlemsstater i euroområdet med stora överskott i bytesbalansen bör vidta åtgärder för att genomföra strukturreformer som bidrar till att öka den potentiella tillväxten och därigenom också stöder den inhemska efterfrågan. Medlemsstaterna i euroområdet bör på liknande sätt åtgärda eventuella övriga makroekonomiska obalanser, t.ex. ackumulering av alltför stora privata skulder och skillnader i inflation. Institutionella hinder för flexibel pris- och lönejustering enligt marknadsvillkoren bör undanröjas. De makroekonomiska obalanserna bör nära övervakas inom Eurogruppen, som vid behov bör föreslå åtgärder.

Riktlinje 4:   Optimera stödet för FoU och innovation, stärka kunskapstriangeln och utnyttja den digitala ekonomins potential

Medlemsstaterna bör se över de nationella (och regionala) FoU- och innovationssystemen, säkerställa effektiva och lämpliga ramvillkor för offentliga investeringar i enlighet med strategierna för budgetkonsolidering inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten (riktlinje 1) och inrikta dem mot högre tillväxt, samtidigt som man vid behov tar itu med viktiga samhällsutmaningar (inbegripet energi, resurseffektivitet, klimatförändringen, biologisk mångfald, social och territoriell sammanhållning, åldrande, hälso- och sjukvård och säkerhet) på ett kostnadseffektivt sätt. Offentliga investeringar bör särskilt tjäna till att främja privat finansiering av forskning och utveckling. Reformerna bör stimulera excellens och smart specialisering, främja vetenskaplig integritet, stärka samarbetet mellan universitet, forskningsinstitut, aktörer i den offentliga och privata sektorn och den tredje sektorn, både nationellt och internationellt samt garantera utveckling av infrastrukturer och nät som möjliggör kunskapsspridning. Styrningen av forskningsinstitut bör förbättras för att göra de nationella forskningssystemen mer kostnadseffektiva och produktiva. I detta syfte bör den universitetsbaserade forskningen moderniseras, infrastrukturer i världsklass utvecklas och göras tillgängliga och attraktiva karriärmöjligheter och rörlighet för forskare och studerande främjas. Finansierings- och upphandlingssystem bör anpassas och förenklas för att vid behov bidra till att underlätta gränsöverskridande samarbete, kunskapsöverföring och meritbaserad konkurrens, som bygger på synergier och skapar mervärde.

Medlemsstaternas FoU- och innovationspolitik bör på ett direkt sätt beakta de nationella möjligheterna och utmaningarna och ta hänsyn till unionssammanhanget för att öka möjligheterna att sammanföra offentliga och privata resurser på områden där unionen tillför mervärde, samt utnyttja synergier med unionsmedel och därigenom uppnå ett tillräckligt omfång och undvika uppsplittring. Medlemsstaterna och unionen bör integrera innovation på alla relevanta politikområden och främja innovation i vid bemärkelse (även icke-teknisk innovation). För att främja privata investeringar i forskning och innovation bör medlemsstaterna och unionen förbättra ramvillkoren (särskilt när det gäller företagsklimat, konkurrensutsatta och öppna marknader samt de kulturella och kreativa industriernas stora ekonomiska potential), vid behov och beroende på de enskilda medlemsstaternas skattemässiga manöverutrymme kombinera kostnadseffektiva skattemässiga incitament och andra finansiella instrument med åtgärder för att underlätta tillgången till privat finansiering (inklusive riskkapital) och underlätta de små och medelstora företagens marknadstillträde, öka efterfrågan, särskilt inom miljöinnovation (när så är lämpligt genom miljöanpassad offentlig upphandling och driftskompatibla standarder), främja innovationsvänliga marknader och bestämmelser, och tillhandahålla effektivt och ändamålsenligt skydd, samt förvaltning, av immateriella rättigheter till ett överkomligt pris. Triangelns alla tre sidor (utbildning-forskning-innovation) bör ömsesidigt stödja och främja varandra. I enlighet med riktlinjerna 8 och 9 bör medlemsstaterna utrusta medborgarna med ett brett spektrum av färdigheter som krävs för innovation i alla dess former, inbegripet miljöinnovation, och bör försöka se till att det finns ett tillräckligt antal utexaminerade inom naturvetenskap, matematik och teknik.

Medlemsstaterna och unionen bör införa lämpliga ramvillkor för en snabb utveckling av en digital inre marknad som ger bred tillgång till innehåll och tjänster online. Medlemsstaterna bör främja att höghastighetsinternet byggs ut och utnyttjas som ett viktigt sätt att få tillgång till kunskap och medverka till kunskapsgenerering. Den offentliga finansieringen bör vara kostnadseffektiv och inriktad på att tackla marknadsmisslyckanden. Politiken bör respektera principen om teknisk neutralitet. Medlemsstaterna bör sträva efter att minska kostnaderna för nätutbyggnad, särskilt genom att bättre samordna offentliga arbeten. Medlemsstaterna och unionen bör främja utbyggnad och användning av moderna tillgängliga onlinetjänster, bl.a. genom att vidareutveckla e-förvaltning, digital signatur, e-identitet och e-betalning, stödja ett aktivt deltagande i det digitala samhället, särskilt genom att främja tillgång till kulturellt innehåll och kulturella tjänster, inbegripet genom medier och digital kompetens, samt skapa ett klimat präglat av säkerhet och tillit.

Europeiska unionens överordnade mål, som kommer att vara utgångspunkten när medlemsstaterna fastställer sina nationella mål, är att förbättra villkoren för forskning och utveckling framför allt genom att senast 2020 få de totala offentliga och privata investeringarna i denna sektor upp till en nivå som motsvarar 3 % av BNP. Kommissionen kommer att utarbeta en indikator som avspeglar FoU- och innovationsintensiteten.

Riktlinje 5:   Förbättra resurseffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser

Medlemsstaterna och unionen bör införa åtgärder för att främja isärkoppling av ekonomisk tillväxt och resursanvändning, omvandla miljöutmaningar till tillväxtmöjligheter och använda sina naturresurser effektivare, vilket också bidrar till att förebygga miljöförstöring och trygga den biologiska mångfalden. De bör genomföra de strukturreformer som krävs för att lyckas skapa nya affärs- och sysselsättningsmöjligheter i en värld med allt större begränsningar i fråga om koldioxidutsläpp och tillgängliga resurser. Unionen och medlemsstaterna bör göra ytterligare ansträngningar för att påskynda upprättandet av en integrerad och fullt fungerande inre energimarknad för att möjliggöra problemfri gas- och elförsörjning. För att minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten bör medlemsstaterna i hög utsträckning använda marknadsbaserade instrument som stöder principen om internalisering av externa kostnader, däribland skatter, och andra effektiva stödinstrument i syfte att minska utsläppen och främja anpassningen till klimatförändringarna samt stödja hållbar tillväxt och sysselsättning och resurseffektivitet på ett kostnadseffektivt sätt, skapa incitament för användning av förnybar energi och koldioxidsnål, klimattålig teknik, arbeta för en övergång till miljövänligare och mer sammanlänkade transportsätt och främja energibesparingar och miljöinnovation. Medlemsstaterna bör fasa ut subventioner som är skadliga för miljön och se till att deras kostnader och fördelar fördelas rättvist.

Medlemsstaterna och unionen bör använda lagstiftning och andra instrument samt skattemässiga styrmedel, t.ex. unionsomfattande standarder för produkters och byggnaders energiprestanda, märkning och ”miljöanpassad upphandling” för att skapa incitament för en kostnadseffektiv omställning av produktions- och konsumtionsmönstren, främja återvinning, ställa om till en energi- och resurseffektiv samt säker och hållbar koldioxidsnål ekonomi och säkra framstegen mot hållbarare transport och säker och ren energiproduktion, samtidigt som synergierna på europeisk nivå maximeras och hänsyn tas till det bidrag som ett hållbart jordbruk kan ge. Medlemsstaterna bör med stor beslutsamhet arbeta för att utveckla smarta, uppgraderade och helt sammanlänkade transport- och energinät samt använda informations- och kommunikationsteknik i enlighet med riktlinje 4 för att säkerställa produktivitetsvinster, trygga ett samordnat genomförande av infrastrukturprojekt och stödja utvecklingen av öppna, konkurrenskraftiga och integrerade nätverksmarknader.

Europeiska unionens överordnade mål, som kommer att vara utgångspunkten när medlemsstaterna fastställer sina mål, är att senast 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 % i förhållande till 1990 års nivå, öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till 20 % och eftersträva en ökning av energieffektiviteten med 20 %. Unionen åtar sig att fatta ett beslut om att gå vidare till en minskning med 30 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer som sitt villkorade erbjudande inför ett globalt och omfattande avtal för perioden efter 2012, förutsatt att andra utvecklade länder åtar sig att göra jämförbara utsläppsminskningar och att utvecklingsländerna i rimlig utsträckning bidrar alltefter ansvar och förmåga.

Riktlinje 6:   Förbättra företagsklimatet och konsumenternas situation samt modernisera och utveckla industribasen för att säkerställa den inre marknadens funktion

Medlemsstaterna bör se till att marknaderna gynnar medborgarna, konsumenterna och företagen. Samtidigt som konsumentskyddet garanteras bör medlemsstaterna och unionen införa förutsägbara ramvillkor och garantera välfungerande, öppna och konkurrenskraftiga varu- och tjänstemarknader. Dessa åtgärder bör särskilt syfta till att fördjupa den inre marknaden och regelsystemet, särskilt i finanssektorn, samt till att främja lika villkor på finansmarknaderna på global nivå, en effektiv tillämpning av reglerna för den inre marknaden och konkurrensreglerna samt utveckling av nödvändig fysisk infrastruktur, bland annat för att minska de regionala skillnaderna.

Den inre marknadens externa dimension bör utvecklas ytterligare i syfte att uppnå en intensifiering av handel och investeringar. När det gäller den inre marknaden måste tillbörlig uppmärksamhet ägnas åt att garantera att tjänster av allmänt intresse tillhandahålls i tillräcklig utsträckning. Medlemsstaterna bör fortsätta att förbättra företagsklimatet genom att modernisera den offentliga förvaltningen, förbättra företagsstyrningen, avlägsna kvarstående hinder för den inre marknaden, undanröja onödiga administrativa bördor och undvika onödiga nya bördor genom att tillämpa instrument för smart lagstiftning, bl.a. genom att vidareutveckla kompatibla e-förvaltningstjänster, undanröja skattemässiga hinder, stödja små och medelstora företag, förbättra deras tillträde till den inre marknaden i enlighet med ”småföretagsakten” och principen att ”tänka småskaligt först”, trygga stabila och integrerade marknader för finansiella tjänster, underlätta tillgången till finansiering, förbättra villkoren för främjande av tillgång till och skydd av immateriell äganderätt, stödja internationaliseringen av små och medelstora företag och främja entreprenörskap, inbegripet kvinnligt entreprenörskap. Den offentliga upphandlingen bör främja innovation, särskilt inom små och medelstora företag, och stödja övergången till en resurs- och energieffektiv ekonomi (i linje med riktlinje 5), samtidigt som man respekterar principerna om öppna marknader med insyn och effektiv konkurrens.

Medlemsstaterna bör stödja en modern, innovativ, diversifierad, konkurrenskraftig, koldioxidsnål och resurs- och energieffektiv industribas, bl.a. genom att underlätta nödvändig omstrukturering på ett kostnadseffektivt sätt och i full överensstämmelse med unionens konkurrensregler och andra relevanta bestämmelser. Mot denna bakgrund bör medlemsstaterna omprioritera unionsmedlen. Medlemsstaterna bör arbeta nära tillsammans med industrin och berörda parter för att bidra till unionens ledande roll och konkurrenskraft inom global hållbar utveckling för alla, särskilt genom att uppmuntra socialt ansvar hos företag, identifiera flaskhalsar och möjliggöra förändringar.


Rättelser

23.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 191/35


Rättelse till Europeiska unionens officiella tidning L 163 av den 30 juni 2010

I innehållsförteckningen på omslaget och på sidan 1 ska det

i stället för:

”INTERNATIONELLA AVTAL”

vara:

”FÖRORDNINGAR”.

I innehållsförteckningen på omslaget och på sidan 2 ska rubriken ”FÖRORDNINGAR” utgå.