ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.175.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 175

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
10 juli 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 606/2010 av den 9 juli 2010 om godkännande av ett förenklat verktyg som utvecklats av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att beräkna bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små utsläpp ( 1 )

25

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 607/2010 av den 9 juli 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1542/2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill

27

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 608/2010 av den 9 juli 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 609/2010 av den 9 juli 2010 om ändring av förordning (EU) nr 576/2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 juli 2010

31

 

 

BESLUT

 

 

2010/383/EU

 

*

Rådets beslut av den 29 juni 2010 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén rörande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetposter)

34

 

 

2010/384/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2010 om kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen som ska utfärdas inom EU:s system för handel med utsläppsrätter [delgivet med nr K(2010) 4658]

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 605/2010

av den 2 juli 2010

om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 första meningen, artikel 8.1 första stycket, artiklarna 8.4 och 9.4, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2), särskilt artikel 12,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3), särskilt artikel 9,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4), särskilt artiklarna 11.1, 14.4 och 16,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (5), särskilt artikel 48.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets direktiv 92/46/EEG av den 16 juni 1992 om fastställande av hygienregler för produktion och utsläppande på marknaden av rå mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter (6) ska det upprättas en förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel av mjölk eller mjölkbaserade produkter och dessa varor ska åtföljas av ett hälsointyg och uppfylla vissa krav, däribland krav på värmebehandling, samt garantier.

(2)

Följaktligen antogs kommissionens beslut 2004/438/EG av den 29 april 2004 om djurhälso- och hygienkrav samt krav avseende veterinärintyg vid införsel till gemenskapen av produkter i form av värmebehandlad mjölk, mjölkbaserade produkter och obehandlad mjölk vilka är avsedda som livsmedel (7).

(3)

Sedan det beslutet antogs har ett antal nya djurhälso- och folkhälsokrav fastställts som utgör ett nytt regelverk på området och som bör beaktas i denna förordning. Direktiv 92/46/EEG har dessutom upphävts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG av den 21 april 2004 om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (8).

(4)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (9) fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå.

(5)

I direktiv 2002/99/EG fastställs bestämmelser om införsel från tredjeländer av produkter av animaliskt ursprung som är avsedda att användas som livsmedel. Enligt direktivet får sådana produkter endast föras in till Europeiska unionen om de uppfyller kraven som ska tillämpas på alla led vid produktion, bearbetning och distribution av sådana produkter i Europeiska unionen eller om de erbjuder likvärdiga garantier för djurens hälsa.

(6)

I förordning (EG) nr 852/2004 fastställs allmänna hygienregler för livsmedelsföretagare i alla led av livsmedelskedjan, primärproduktionen inbegripen.

(7)

I förordning (EG) nr 853/2004 fastställs särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung som livsmedelsföretagarna ska följa. I förordningen fastställs att livsmedelsföretagare som producerar obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel ska följa tillämpliga bestämmelser i bilaga III till den förordningen.

(8)

I förordning (EG) nr 854/2004 fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentliga kontroller av produkter av animaliskt ursprung.

(9)

I kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (10) fastställs mikrobiologiska kriterier för vissa mikroorganismer samt tillämpningsbestämmelser som ska uppfyllas av livsmedelsföretagarna när de tillämpar de allmänna och specifika hygienbestämmelserna i artikel 4 i förordning (EG) nr 852/2004. Enligt förordning (EG) nr 2073/2005 ska livsmedelsföretagarna säkerställa att livsmedlen uppfyller de relevanta mikrobiologiska kriterierna i den förordningen.

(10)

Rådets direktiv 92/46/EEG omfattade obehandlad mjölk (där kallad rå mjölk) och produkter som framställts därav endast från kor, får, getter eller bufflar. Genom definitionerna av obehandlad mjölk och mjölkprodukter i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 utvidgas dock mjölkhygienbestämmelserna till att omfatta samtliga däggdjursarter då obehandlad mjölk definieras som mjölk som produceras genom utsöndring från mjölkkörtlar hos husdjur och som inte har uppvärmts till mer än 40 °C eller behandlats på annat sätt med motsvarande verkan. Vidare definierades mjölkprodukter som bearbetade produkter som framställs genom bearbetning av obehandlad mjölk eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter.

(11)

Med anledning av att förordningarna (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 och tillämpningsföreskrifterna till dessa förordningar har börjat tillämpas är det nödvändigt att ändra och uppdatera Europeiska unionens folkhälso- och djurhälsovillkor och villkoren för utfärdande av intyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

(12)

I en strävan att göra unionslagstiftningen konsekvent bör denna förordning även beakta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (11) och i dess tillämpningsföreskrifter i kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel (12) samt i rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (13).

(13)

Rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (14) innehåller bestämmelser för utfärdande av de intyg som enligt veterinärlagstiftningen krävs för att förhindra att vilseledande intyg utfärdas samt att intyg framställs i bedrägligt syfte. Det bör säkerställas att de krav för utfärdande av intyg som de behöriga myndigheterna i exporterande tredjeländer tillämpar ger garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i det direktivet.

(14)

Därutöver föreskrivs det genom rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (15) ett datoriserat system som länkar samman veterinärmyndigheterna och som har utvecklats inom Europeiska unionen. Formatet på samtliga förlagor till hälsointyg bör ändras så att de är anpassade till eventuella elektroniskt utfärdade intyg i Traces-systemet som föreskrivs i direktiv 90/425/EEG. Bestämmelserna i denna förordning bör sålunda beakta Traces-systemet.

(15)

I rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (16) fastställs bestämmelser för veterinärkontroller av produkter av animaliskt ursprung som förs in till Europeiska unionen från tredjeländer för import eller transitering inklusive vissa krav för utfärdande av intyg. Dessa bestämmelser är tillämpliga på de varor som omfattas av denna förordning.

(16)

På grund av Kaliningrads särskilda geografiska läge bör det fastställas särskilda villkor för transitering av sändningar till och från Ryssland genom Europeiska unionen, vilka endast berör Lettland, Litauen och Polen.

(17)

För att unionslagstiftningen ska vara tydlig bör kommissionens beslut 2004/438/EG upphävas och ersättas med den här förordningen.

(18)

För att undvika eventuella störningar i handeln bör hälsointyg som utfärdats i enlighet med beslut 2004/438/EG få användas under en övergångsperiod.

(19)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs

a)

folkhälso- och djurhälsovillkoren samt kraven för utfärdande av intyg för införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter,

b)

förteckningen över tredjeländer från vilka sådana sändningar får föras in till Europeiska unionen.

Artikel 2

Import av obehandlad mjölk och mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter från de tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I.

Artikel 3

Import av vissa mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn B i bilaga I

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar från de tredjeländer eller delar därav som inte utgör någon risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn B i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har pastöriserats i en enda värmebehandling

a)

med en uppvärmningseffekt som minst motsvarar den som uppnås genom pastörisering vid minst 72 °C i 15 sekunder,

b)

som i förekommande fall är tillräcklig för att säkerställa negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen.

Artikel 4

Import av vissa mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn C i bilaga I

1.   Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har värmebehandlats genom något av följande:

a)

Sterilisering till ett F0-värde på minst 3.

b)

UHT-behandling (ultrahög temperatur) på minst 135 °C kombinerad med en lämplig hålltid.

c)

i)

Lågpastörisering (HTST) i två omgångar vid 72 °C i 15 sekunder av mjölk med pH 7,0 eller däröver, som i förekommande fall ger negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen, eller

ii)

en behandling med en pastöriseringseffekt motsvarande den i led i som i förekommande fall ger negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen.

d)

Lågpastörisering (HTST) av mjölk med pH under 7,0.

e)

Lågpastörisering (HTST) kombinerad med annan fysikalisk behandling genom antingen

i)

sänkning av pH-värdet till under 6 i en timme, eller

ii)

ytterligare upphettning till 72 °C eller mer kombinerad med torkning.

2.   Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från andra djur än de som avses i punkt 1 från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har behandlats genom antingen

a)

sterilisering till ett F0-värde på minst 3, eller

b)

UHT-behandling (ultrahög temperatur) på minst 135 °C kombinerad med en lämplig hålltid.

Artikel 5

Intyg

Sändningar som enligt artiklarna 2, 3 och 4 får importeras ska åtföljas av ett hälsointyg som upprättats i enlighet med den lämpliga förlagan för den berörda varan i del 2 i bilaga II och fyllas i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan.

Kraven i denna artikel ska dock inte utesluta användning av elektroniskt utfärdade intyg eller av andra överenskomna system som harmoniserats på unionsnivå.

Artikel 6

Villkor för transitering och lagring

Införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter som inte är avsedda för import till Europeiska unionen utan för ett tredjeland antingen genom direkt transitering eller efter lagring i Europeiska unionen i enlighet med artikel 11, 12 eller 13 i rådets direktiv 97/78/EG, får endast tillåtas om sändningarna uppfyller följande villkor:

a)

De kommer från ett tredjeland eller en del därav från vilket/n det är tillåtet att till Europeiska unionen föra in sändningar av obehandlad mjölk eller mjölkprodukter och som uppfyller de tillämpliga villkoren för värmebehandling av sådana sändningar i artikel 2, 3 och 4.

b)

De uppfyller de särskilda djurhälsovillkoren för import till Europeiska unionen av den berörda obehandlade mjölken eller de berörda mjölkprodukterna enligt djurhälsointyget i del II.1 av den relevanta förlagan till hälsointyg i del 2 i bilaga II.

c)

De åtföljs av ett hälsointyg som har upprättats i enlighet med den tillämpliga förlagan för den berörda varan i del 3 i bilaga II och fyllts i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (17) intygat att sändningarna är godkända för transitering, inbegripet lagring i tillämpliga fall.

Artikel 7

Undantag avseende villkor för transitering och lagring

1.   Genom undantag från artikel 6 ska transitering på landsväg eller järnväg genom Europeiska unionen mellan de särskilt utsedda gränskontrollstationer i Lettland, Litauen och Polen som förtecknas i kommissionens beslut 2009/821/EG (18) vara tillåten för sändningar som kommer från och är destinerade till Ryssland direkt eller via ett annat tredjeland, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Den behöriga myndighetens veterinärmyndighet har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL RYSSLAND VIA EU” av den officiella veterinären vid den behöriga myndighet som ansvarar för gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen har på den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Det är inte tillåtet att enligt definitionen i artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG lossa eller lagra sådana sändningar på Europeiska unionens territorium.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar Europeiska unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till Europeiska unionen.

Artikel 8

Särskild behandling

Sändningar av mjölkprodukter som i enlighet med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 har godkänts för införsel till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav där det har förekommit utbrott av eller där det har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under 12 månader före utfärdandet av hälsointyget, får endast föras in till Europeiska unionen om sådana produkter har genomgått någon av behandlingarna i artikel 4.

Artikel 9

Upphävande

Beslut 2004/438/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till beslut 2004/438/EG ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 30 november 2010 får sändningar av obehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter enligt definitionen i beslut 2004/438/EG, för vilka de relevanta hälsointygen har utfärdats enligt beslut 2004/438/EG, fortsätta att föras in till Europeiska unionen.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 206.

(6)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 1.

(7)  EUT L 154, 30.4.2004, s. 71.

(8)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 33.

(9)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(11)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(12)  EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.

(13)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(14)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(15)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(16)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.

(18)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk och mjölkprodukter till Europeiska unionen med uppgift om den typ av värmebehandling som krävs för dessa varor

”+”

:

Tredjelandet är godkänt för införsel

”0”

:

Tredjelandet är inte godkänt för införsel


Tredjelandets ISO-kod

Tredjeland eller del därav

Kolumn A

Kolumn B

Kolumn C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AN

Nederländska Antillerna

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Vitryssland

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosnien och Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Schweiz (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grönland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Kroatien

0

+

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nya Zeeland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Serbien

0

+

+

RU

Ryssland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunisien

0

0

+

TR

Turkiet

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Förenta staterna

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Intyg enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(3)  Med undantag för Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


BILAGA II

DEL 1

Förlagor till hälsointyg

”Milk-RM”

:

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel.

”Milk-RMP”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I.

”Milk-HTB”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I.

”Milk-HTC”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I.

”Milk-T/S”

:

Djurhälsointyg för obehandlad mjölk eller mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel för transitering/lagring i Europeiska unionen.

Anvisningar

a)

Hälsointyg ska utfärdas av ursprungstredjelandets behöriga myndigheter på grundval av den tillämpliga förlagan i del 2 i denna bilaga, i enlighet med förlagan för respektive berörda obehandlade mjölk eller mjölkprodukter. De ska i den nummerordning som anges i förlagan innehålla de intyganden som krävs för det berörda tredjelandet och, i tillämpliga fall, de tilläggsgarantier som krävs för det exporterande tredjelandet.

b)

Originalet till hälsointyget ska bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad utgör en odelbar enhet.

c)

Ett enda separat intyg ska utfärdas för varje sändning av den berörda varan som exporteras från ett och samma tredjeland som anges i kolumn 2 i tabellen i bilaga I till samma destination och transporteras i samma järnvägsvagn, vägfordon, flygplan eller fartyg.

d)

Originalet till hälsointyget och de etiketter som avses i intygsförlagan ska vara avfattade på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där besiktningen vid gränskontrollstationen sker och på ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på ett annat officiellt språk i Europeiska unionen än det egna och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

e)

Om det för identifieringen av enskilda varor i sändningen bifogas ytterligare blad till hälsointyget, ska även dessa blad betraktas som en del av originalintyget och den intygande officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

f)

Om hälsointyget består av mer än en sida ska varje sida numreras ”– x (sidnummer) av y (det totala antalet sidor) –” längst ned på sidan, medan intygets nummer, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

g)

Originalet till hälsointyget ska fyllas i och undertecknas av en företrädare för den behöriga myndighet som ansvarar för att kontrollera och intyga att den obehandlade mjölken eller mjölkprodukterna uppfyller hälsovillkoren i avsnitt IX kapitel I i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och i direktiv 2002/99/EG.

h)

De behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet ska se till att de principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG (1).

i)

Den officiella veterinärens underskrift ska ha annan färg än den tryckta texten i hälsointyget. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenmärken.

j)

Originalet till hälsointyget ska åtfölja sändningen till gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

k)

Om det i intygsförlagan anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem ur intyget.

DEL 2

Förlaga Milk-RM

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel

Image

Image

Image

Förlaga Milk-RMP

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Image

Image

Image

Förlaga Milk-HTB

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Image

Image

Image

Förlaga Milk-HTC

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Image

Image

Image

Image

DEL 3

Förlaga Milk-T/S

Djurhälsointyg för obehandlad mjölk eller mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel för [transitering]/[lagring] (1) (2) i Europeiska unionen

Image

Image

Image


(1)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.


10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 606/2010

av den 9 juli 2010

om godkännande av ett förenklat verktyg som utvecklats av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) för att beräkna bränsleförbrukningen för vissa luftfartygsoperatörer med små utsläpp

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

En förutsättning för att det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser som fastställs genom direktiv 2003/87/EG ska kunna fungera effektivt är att utsläpp av växthusgaser övervakas och rapporteras på ett fullständigt, samstämmigt, öppet och korrekt sätt i enlighet med riktlinjerna i kommissionens beslut 2007/589/EG av den 18 juli 2007 om riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2).

(2)

Artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG föreskriver att luftfartygsoperatörerna från och med den 1 januari 2010 ska övervaka och för varje kalenderår rapportera koldioxidutsläppen från de flygningar som de bedriver i enlighet med riktlinjerna i beslut 2007/589/EG.

(3)

Varje luftfartygsoperatör bör utarbeta och överlämna en övervakningsplan till sin administrerande medlemsstat. Denna plan bör omfatta de åtgärder som operatören avser att genomföra för att övervaka och rapportera sina utsläpp, och de behöriga myndigheterna i den administrerande medlemsstaten bör godkänna sådana övervakningsplaner i enlighet med de riktlinjer som fastställs i beslut 2007/589/EG.

(4)

Genom del 4 i bilaga XIV till beslut 2007/589/EG minskas den administrativa bördan för vissa luftfartygsoperatörer som ansvarar för ett begränsat antal flygningar per år eller har små utsläpp av koldioxid, genom ett förenklat förfarande för att uppskatta bränsleförbrukningen för de luftfartyg som de har i trafik genom användning av verktyg som införts av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) eller någon annan lämplig organisation och som kan bearbeta alla relevanta uppgifter om flygtrafiken, exempelvis sådana uppgifter som är tillgängliga för Eurocontrol, om dessa verktyg har godkänts av kommissionen.

(5)

Eurocontrol har utarbetat och dokumenterat ett förenklat verktyg för uppskattning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för specifika flygningar mellan flygplatser. Detta verktyg använder den faktiska linjelängden för varje enskild flygning baserad på den mest heltäckande lufttrafiksinformation och operativa flyginformation som finns tillgänglig i dag och omfattar bränsleförbrukningen under alla aspekter av en enskild flygning, inbegripet vid avgångsgaten samt under taxning, landning, start och färd på marschhöjd samt i samband med flygledning. Verktyget använder statistiskt robusta bränsleförbrukningskoefficienter för de viktigaste luftfartygstyperna samt en mer generisk metod för andra luftfartyg som fastställer bränsleförbrukningskoefficienter som en funktion av luftfartygets maximala startmassa som resulterar i godtagbara osäkerhetsnivåer.

(6)

Det här verktyget uppfyller kraven i de riktlinjer som fastställs genom beslut 2007/589/EG när det gäller metoden som bygger på enskilda flygningar, faktisk linjelängd och statistiskt sunda bränsleförbrukningsförhållanden. Därför bör det finnas tillgängligt och godkännas för användning av berörda luftfartygsoperatörer för att hjälpa dem fullgöra sina övervaknings- och rapporteringsskyldigheter på ett administrativt sett mindre betungande sätt.

(7)

Det kan förekomma att luftfartygsoperatören, av skäl utanför dennes kontroll, inte kan övervaka hur mycket bränsle som faktiskt förbrukas för en viss flygning. Under sådana omständigheter, och om det inte finns något annat sätt att fastställa den faktiska drivmedelsförbrukningen, bör det verktyg för uppskattning av bränsleförbrukning som används av operatörer med små utsläpp också vara tillgängligt för andra luftfartygsoperatörer för att fastställa bränsleförbrukningen för specifika flygningar där faktiska bränsleförbrukningsdata saknas.

(8)

Enligt del 6 i bilaga XIV till beslut 2007/589/EG ska en luftfartygsoperatör som använder ett verktyg för uppskattning av bränsleförbrukning i sin övervakningsplan styrka att villkoren för små utsläppskällor uppfylls samt ange och beskriva det verktyg som används.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det verktyg för beräkning av bränsleförbrukning som utvecklats och bjuds ut till användning av Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) (3) godkänns härmed för användning av följande aktörer:

(1)

Luftfartygsoperatörer med små utsläpp som uppfyller sina övervaknings- och rapporteringsskyldigheter enligt artikel 14.3 i direktiv 2003/87/EG och del 4 i bilaga XIV till beslut 2007/589/EG.

(2)

Alla luftfartygsoperatörer enligt del 5 i bilaga XIV till beslut 2007/589/EG för syftet att beräkna bränsleförbrukningen för enskilda flygningar som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG i de fall då de data som krävs för att övervaka koldioxidutsläppen saknas till följd av förhållanden som ligger utanför luftfartygsoperatörens kontroll, och då uppgifterna inte heller kan fastställas med en alternativ metod enligt luftfartygsoperatörens övervakningsplan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 229, 31.8.2007, s. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 607/2010

av den 9 juli 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1542/2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och taggmakrill

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 5 b, och

av följande skäl:

(1)

Förfaranden för landning och vägning har utvecklats i nära samarbete mellan gemenskapen, Norge och Färöarna. De fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1542/2007 (2). Reglernas omfattning begränsas till bestånd som omfattas av samarbetet mellan Norge och Färöarna. Det område där det södra beståndet av makrill och taggmakrill lever, liksom andra områden där fångstbegränsningar gäller, omfattas dock inte av reglerna. Det är lämpligt att utvidga reglerna så att de även omfattar alla områden där fångstbegränsningar gäller och där regler är nödvändiga på grund av beståndens bevarandestatus och behovet av effektiv kontroll.

(2)

Enligt artikel 9.3 i förordning (EG) nr 1542/2007 ska den part som väger fisken föra vägningsloggbok, men det anges ingen tidsram för att uppfylla kravet. För att undvika osäkerhet vid tolkningen av denna bestämmelse bör en tydlig tidsfrist för ifyllande av loggboken anges.

(3)

Enligt artikel 9.3 b i förordning (EG) nr 1542/2007 ska varje tankbil som används för att transportera fisk från kajen till beredningsföretaget vägas och registreras separat. För att undvika dröjsmål vid lossningen av lasten bör det dock bli möjligt att enbart registrera den sammanlagda vikten för alla tankbilar från samma fartyg, under förutsättning att tankbilarna vägs i följd och utan avbrott.

(4)

Förordning (EG) nr 1542/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De allmänna bestämmelserna för vägning av fiskeriprodukter och kommissionens bemyndigande att anta tillämpningsföreskrifter därom fastställs i artikel 60 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (3). Med tanke på att denna artikel börjar gälla först från och med den 1 januari 2011 samt att det finns ett brådskande behov av att ändra förordning (EG) nr 1542/2007 så att den gäller för fiskeåret 2010, bör artikel 5 b i förordning (EEG) nr 2847/93 användas som rättslig grund för denna ändring.

(6)

Kommittén för fiske och vattenbruk har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1542/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på EU:s och tredjelands landningar i Europeiska unionen (EU), eller EU-fiskefartygs landningar i tredjeland, av kvantiteter per landning över tio ton av sill och strömming (Clupea harengus), makrill (Scomber scombrus) och taggmakrill (Trachurus spp.) eller en kombination av dessa, som fångas,

a)

för sill och strömming, i Ices-områdena (4) I, II, IIIa, IV, Vb, VI och VII,

b)

för makrill i Ices-områdena IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV och EU-vattnen i CECAF (5),

b)

för taggmakrill i Ices-områdena IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV och EU-vattnen i CECAF.

2.

Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.   Den part som väger fisken ska för varje vägningssystem föra en inbunden, sidnumrerad loggbok (vägningsloggbok). Den ska fyllas i omedelbart efter det att vägningen av en separat landning slutförts, senast klockan 23.59 lokal tid den dag då vägningen slutförs. Följande ska registreras i vägningsloggboken:

a)

Namn och registreringsnummer på det fartyg från vilken fisken har landats.

b)

Tankbilarnas registreringsnummer om fisken har transporterats från landningshamnen innan den vägs i enlighet med artikel 7. Varje tankbilslast ska vägas och registreras separat. Den sammanlagda vikten för alla tankbilslaster från samma fartyg får registreras som en helhet under förutsättning att de vägs i följd och utan avbrott.

c)

Vilka fiskarter det rör sig om.

d)

Vikten på varje landning.

e)

Det datum och klockslag när varje vägning påbörjades och avslutades.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  EUT L 337, 21.12.2007, s. 56.

(3)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(4)  Ices-områden (Ices = Internationella havsforskningsrådet), enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(5)  CECAF-områden (östra Centralatlanten eller FAO:s stora fiskeområde 34), enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (EUT L 87, 31.3.2009, s. 1).”


10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 608/2010

av den 9 juli 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 10 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 609/2010

av den 9 juli 2010

om ändring av förordning (EU) nr 576/2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 juli 2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

De importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 juli 2010 fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 576/2010 (3).

(2)

Eftersom de beräknade genomsnittsvärdena av importtullarna avviker med 5 EUR/t från de fastställda värdena, bör de importtullar som fastställs i förordning (EU) nr 576/2010 justeras i motsvarande mån.

(3)

Förordning (EU) nr 576/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 576/2010 ska ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 10 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 166, 1.7.2010, s. 11.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 10 juli 2010

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

29,07

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

5,34

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

5,34

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

29,07


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 ska importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet eller i Svarta havet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

30.6.2010-8.7.2010

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

170,70

111,08

Pris fob USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Tillägg för Mexikanska golfen

14,26

Tillägg för Stora sjöarna

40,50

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

26,36 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

53,91 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


BESLUT

10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/34


RÅDETS BESLUT

av den 29 juni 2010

om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén rörande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (budgetposter)

(2010/383/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114 och 218.9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till EES-avtalet innehåller särskilda bestämmelser om samarbetet mellan Europeiska unionen och Eftastaterna i EES vid sidan om de fyra friheterna.

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna kring unionsåtgärder som finansieras genom unionens allmänna budget och som rör genomförandet, upprätthållandet och utvecklingen av den inre marknaden bör fortsätta även efter den 31 december 2009. Detta rör följande budgetposter:

12 01 04 01 Genomförande och utveckling av den inre marknaden – Administrativa utgifter.

12 02 01 Genomförande och utveckling av den inre marknaden.

02 03 01 Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt tillnärmning av sektorer.

02 01 04 01 Upprätthållande och utveckling av den inre marknaden, i synnerhet när det gäller anmälningsförfaranden, certifiering samt tillnärmning av sektorer – Administrativa utgifter.

(3)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta. Den ståndunkt som unionen ska inta i gemensamma EES-kommittén bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den ståndpunkt som gemensamma EES-kommittén ska inta rörande en planerad ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna ska vara att godkänna utkastet till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det här beslutet.

Utfärdat i Luxemburg den 29 juni 2010.

På rådets vägnar

E. ESPINOSA

Ordförande


(1)  EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.


BILAGA

UTKAST TILL

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr

av den

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat avtalet, särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 31 till avtalet ändrades genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2009 av den 3 juli 2009 (1).

(2)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna kring unionsåtgärder som finansieras genom unionens allmänna budget och som rör genomförandet, upprätthållandet och utvecklingen av den inre marknaden bör fortsätta.

(3)

Protokoll 31 till avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan fortsätta även efter den 31 december 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i protokoll 31 till avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

I punkt 6 ska ”år 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 och 2009” ersättas med ”år 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010”.

2.

I punkt 7 ska ”år 2006, 2007, 2008 och 2009” ersättas med ”år 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010”.

3.

I punkt 8 ska ”år 2008 och 2009” ersättas med ”år 2008, 2009 och 2010.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Ordförande

Sekreterarna för

gemensamma EES-kommittén


(1)  EUT L 277, 22.10.2009, s. 49.

(2)  [Inga konstitutionella krav finns angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.].


10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 juli 2010

om kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen som ska utfärdas inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

[delgivet med nr K(2010) 4658]

(2010/384/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 9 i direktiv 2003/87/EG ska kommissionen basera den absoluta kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen på den totala kvantitet utsläppsrätter som har utfärdats eller ska utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med kommissionens beslut om de nationella tilldelningsplanerna för perioden 2008–2012.

(2)

Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning innehåller relevant information om de kvantiteter utsläppsrätter som har utfärdats eller ska utfärdas i enlighet med artikel 9 i direktiv 2003/87/EG. Kompletterande information om de kvantiteter utsläppsrätter som ska fördelas genom auktion under perioden 2008–2012 finns i tabellerna över den nationella fördelningsplanen som det hänvisas till i artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (2).

(3)

De utsläppsrätter som utfärdats eller ska utfärdas till installationer inom EU:s system för handel med utsläppsrätter, inklusive nya deltagare och utsläppsrätter enligt tabellerna över den nationella fördelningsplanen samt utsläppsrätter som ska fördelas genom auktionering, enligt den nationella fördelningsplanen ska anses vara utsläppsrätter enligt artikel 9 i direktiv 2003/87/EG.

(4)

Dessa utsläppsrätter motsvarar utsläppsrätter i enlighet med artikel 9 i direktiv 2003/87/EG, eftersom de representerar kvantiteten utsläppsrätter för inledande utfärdande, enligt medlemsstaternas tabell över den nationella fördelningsplanen för perioden 2008–2012 och i enlighet med artikel 45 i förordning (EG) nr 2216/2004.

(5)

I det här beslutet ska utsläppsrätter, som reserverats för nya deltagare, men som inte tilldelats en ny deltagare före den 30 april 2010, anses representera utsläppsrätter enligt artikel 9 i direktiv 2003/87/EG bara om de kommer att tilldelas nya deltagare eller säljs eller auktioneras ut före slutet av perioden 2008–2012, eftersom motsvarande mängd utsläppsrätter bara kommer att utfärdas vid tilldelningstillfället.

(6)

Även om tilläggsinformation, framför allt ändringar av de nationella fördelningsplanerna, exempelvis beroende på resultat av rättsliga förfaranden, kan komma att bli tillgängliga, kan den här informationen återspeglas i framtida justeringar av den absoluta kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen.

(7)

Av dessa skäl har kommissionen beaktat följande kvantiteter utsläppsrätter för att fastställa kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen:

Utsläppsrätter som utfärdats eller ska utfärdas till installationer inom EU:s system för handel med utsläppsrätter från och med 2008.

Utsläppsrätter som fördelats eller ska fördelas genom auktion eller som sålts eller ska säljas inom EU:s system för handel med utsläppsrätter under perioden 2008–2012 och som markerats som sådana i medlemsstaternas relevanta tabeller över den nationella fördelningsplanen.

Utsläppsrätter som från och med den 1 januari 2008 till och med den 30 april 2010 tilldelats nya deltagare från medlemsstaternas nationella reserver för nya deltagare.

Utsläppsrätter som inte tilldelats nya deltagare från medlemsstaternas nationella reserver för nya deltagare, om den berörda medlemsstaten i enlighet med nationell lagstiftning, eller om sådan lagstiftning saknas, genom lämpliga kommentarer i den nationella fördelningsplanen har fastställt att utsläppsrätter från reserven för nya deltagare, som inte fördelats till nya deltagare i slutet av perioden 2008–2012, kommer att fördelas genom auktion eller säljas.

(8)

Utsläppsrätter som ingår i en reserv i enlighet med kommissionens beslut 2006/780/EG av den 13 november 2006 om undvikande av dubbelräkning av minskningar av utsläpp av växthusgaser inom ramen för gemenskapens system för handel med utsläppsrätter när det gäller projektverksamhet enligt Kyotoprotokollet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (3) eller av andra skäl, enligt vissa medlemsstaters tabell över den nationella fördelningsplanen, bör bara läggas till kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen och efterföljande år om de utfärdas och tilldelas, eller utfärdas och fördelas genom auktion, eller säljs till och med den 31 december 2012.

(9)

Eftersom det i artikel 10 i direktiv 2003/87/EG fastställs att medlemsstaterna ska fördela minst 90 % av utsläppsrätterna gratis, bör de utsläppsrätter som reserverats för nya deltagare bara beaktas vid fastställandet av kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen i den utsträckning att den totala kvantiteten av de utsläppsrätterna plus kvantiteten utsläppsrätter som ska auktioneras ut eller säljas uppgår till högst 10 % av de totala kvantiteter utsläppsrätter som anges i en medlemsstats tabell över den nationella fördelningsplanen.

(10)

De kvantiteter utsläppsrätter som ska tilldelas luftfartygsoperatörer enligt direktiv 2003/87/EG ingår inte i de kvantiteter som fastställs i det här beslutet eftersom det krävs ett separat beslut i enlighet med artikel 3c i det direktivet.

(11)

Kommissionen grundar sin beräkning av den absoluta kvantiteten utsläppsrätter för 2013 för hela gemenskapen på den information den förfogar över till och med den 30 april 2010.

(12)

Den genomsnittliga årliga totala kvantiteten utsläppsrätter som medlemsstater utfärdat i enlighet med kommissionens beslut om medlemsstaternas nationella fördelningsplaner för perioden 2008–2012, som beaktas vid beräkningen av kvantiteten utsläppsrätter för hela gemenskapen i enlighet med artikel 9 i direktiv 2003/87/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (4), uppgår till 2 032 998 912 utsläppsrätter.

(13)

Den totala kvantiteten utsläppsrätter som ska utfärdas från och med 2013 ska årligen minskas med en linjär faktor på 1,74 %, motsvarande 35 374 181 utsläppsrätter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den absoluta kvantiteten utsläppsrätter för hela gemenskapen som det hänvisas till i artikel 9 i direktiv 2003/87/EG uppgår för 2013 till 1 926 876 368.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2010.

På kommissionens vägnar

Connie HEDEGAARD

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 386, 29.12.2004, s. 1.

(3)  EUT L 316, 16.11.2006, s. 12.

(4)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.