ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.174.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 174

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
9 juli 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 599/2010 av den 8 juli 2010 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys och om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 600/2010 av den 8 juli 2010 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller tillägg och ändringar av exempel på närbesläktade sorter eller andra produkter som ska omfattas av samma gränsvärde ( 1 )

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 601/2010 av den 8 juli 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

40

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 602/2010 av den 8 juli 2010 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för smör för den tredje enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010

42

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 603/2010 av den 8 juli 2010 om att inget lägsta försäljningspris bör fastställas med avseende på den tredje enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

43

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 604/2010 av den 8 juli 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

44

 

 

BESLUT

 

 

2010/380/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 7 juli 2010 om ändring av beslut 2008/840/EG vad gäller nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till unionen [delgivet med nr K(2010) 4546]

46

 

 

2010/381/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 juli 2010 om nödåtgärder avseende sändningar med vattenbruksprodukter som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr K(2010) 4563]  ( 1 )

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 599/2010

av den 8 juli 2010

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys och om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1966/2006 föreskrivs antagandet av närmare tillämpningsföreskrifter, i vilka det format som medlemsstaterna ska använda för utbyte av information i kontrollsyfte inom fiskesektorn fastställs.

(2)

Tillämpningen av det format som anges i bilagan till den gällande versionen av kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys samt om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007 (2) och den senaste utvecklingen i medlemsstaterna har visat att formatet bör förbättras ytterligare för att en ömsesidigt kompatibel dataöverföring ska kunna garanteras i enlighet med det överenskomna XML-formatet. Bilagan bör därför ersättas med en ny bilaga.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1077/2008

Förordning (EG) nr 1077/2008 ska ändras på följande sätt:

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 409, 30.12.2006, s. 1, rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  EUT L 340, 22.12.2007, s. 46.


BILAGA

”BILAGA (1)

FORMAT FÖR ELEKTRONISKT INFORMATIONSUTBYTE

1.

Typsnittsdefinitioner finns på http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used; för ERS bör dessa vara Western character set (UTF-8)

2.

Alla koder (eller tillämpliga referenser) kommer att förtecknas på Europeiska kommissionens webbplats för fiske, på en adress som kommer att anges: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_sv.htm (inklusive koder för korrigering, hamnar, fiskeområden, avsikter vid avfärd från hamn, skäl för att återvända till hamn, slag av fiske/fiskad art, koder för bevarande/ansträngningszoner och andra koder eller referenser).

3.

Alla trebokstavskoder är XML-element, alla tvåbokstavskoder är XML-attribut.

4.

XML-exempelfilerna och XSD-referensdefinitionen för bilagan ovan kommer att läggas på en Europeiska kommissionens webbplats på en adress som kommer att anges.

5.

Alla vikter i tabellen är uttryckta i kg, vid behov med upp till två decimaler.”

Översikt i tabellform över insatser

Nr

Element eller attribut

Kod

Beskrivning och innehåll

Obligatorisk (C)/Obligatorisk, om (CIF) (2)/Frivillig (O) (3)

1

OPS-ELEMENT

OPS

Insatselement: detta är toppnivån för uppgifter om insatser som skickas till webbtjänsten. OPS-elementet måste innehålla ett av underelementen DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Bestämmelseland

AD

Meddelandets destination (ISO-landskod, 3 bokstäver)

C

3

Sändande land

FR

Land som överför uppgifterna (ISO-landskod, 3 bokstäver)

C

4

Insats nr

ON

Unikt ID (AAAÅÅÅÅMMDD999999) skapat av avsändaren

C

5

Insatsdatum

OD

Datum för överföringen av meddelandet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

6

Insatstid

OT

Tidpunkt då meddelandet sändes (TT:MM i UTC)

C

7

Testflagga

TS

Ange 1 om insatsen ska betraktas som ett test.

O

8

Datainsats

DAT

(Se uppgifter om underelement och attribut för DAT)

CIF

9

Bekräftelsemeddelande

RET

(Se uppgifter om underelement och attribut för RET)

CIF

10

Raderingsinsats

DEL

(Se uppgifter om underelement och attribut för DEL)

CIF

11

Korrigeringsinsats

COR

(Se uppgifter om underelement och attribut för COR)

CIF

12

Frågeinsats

QUE

(Se uppgifter om underelement och attribut för QUE)

CIF

13

Svarsinsats

RSP

(Se uppgifter om underelement och attribut för RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Datainsats

DAT

Datainsats för överföring av uppgifter i loggbok eller avräkningsnota till annan medlemsstat

 

16

ERS-meddelande

ERS

Innehåller all relevant ERS-data, dvs. hela meddelandet

C

17

 

 

 

 

18

Raderingsinsats

DEL

Raderingsinsats med begäran till den mottagande medlemsstaten att radera data som sänts tidigare

 

19

Registreringsnummer

RN

Registreringsnummer som ska strykas (AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

20

Skäl till avvisande

RE

Fritt formulerad förklaring till avvisandet

O

21

 

 

 

 

22

Korrigeringsinsats

COR

Korrigeringsinsats med begäran till den mottagande medlemsstaten att korrigera data som sänts tidigare

 

23

Ursprungligt meddelandes nummer

RN

Det korrigerade meddelandets registreringsnummer (format AAAYYYYMMDD999999)

C

24

Skäl till korrigering

RE

Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm. Fritextfält

O

25

Ny korrigerad data

ERS

Innehåller all relevant ERS-data, dvs. hela meddelandet

C

26

 

 

 

 

27

Bekräftelseinsats

RET

Bekräftelseinsats som svar på DAT-, DEL- eller COR-insats

 

28

Avsänt meddelande

ON

Insats nr (AAAÅÅÅÅMMDD999999) som bekräftas.

C

29

Svarets status

RS

Anger status för mottaget meddelande/mottagen rapport. Förteckning över koder finns påhttp://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

30

Skäl till avvisande

RE

Fritt formulerad förklaring till avvisandet

O

31

 

 

 

 

32

Frågeinsats

QUE

Frågeinsats för begäran av uppgifter i loggbok från annan medlemsstat

 

33

Kommandon att utföra

CD

Kan vara ett av följande: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

C

34

Typ av fartygsidentifiering

ID

Ska vara minst en av följande: RC/IR/XR/NA

O

35

Värde för fartygsidentifiering

IV

Exempel:

O

36

Startdatum

SD

Startdatum för perioden som begäran avser (ÅÅÅÅ-MM-DD)

CIF get_all_vessel_data

37

Slutdatum

ED

Slutdatum för perioden som begäran avser (ÅÅÅÅ-MM-DD)

O

38

 

 

 

 

39

Svarsinsats

RSP

Svarsinsats som reaktion på en QUE-insats

 

40

ERS-meddelande

ERS

Innehåller all relevant ERS-data, dvs. hela meddelandet

O

41

Svarets status

RS

Anger status för mottaget meddelande/mottagen rapport. Förteckning över koder finns påhttp://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

42

Insats nr

ON

Numret (AAAÅÅÅÅMMDD999999) på den insats svaret avser

C

43

Skäl till avvisande

RE

Skäl för uteblivet svar med uppgifter, om svaret är negativt. Fritt formulerad förklaring till avvisandet

O

44

 

 

 

 


Loggbok och avräkningsnota, tabellform

Nr

Element eller attribut

Kod

Beskrivning och innehåll

Obligatorisk (C)/Obligatorisk, om (CIF) (2)/Frivillig (O) (3)

45

ERS-meddelande

 

 

 

46

Nytt meddelande

ERS

Tagg som visar att ERS-meddelande börjar

C

47

Meddelandets (registrerings)nummer

RN

Meddelandets löpnummer (format AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

48

Meddelandets (registrerings)datum

RD

Datum för överföringen av meddelandet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

49

Meddelandets (registrerings)tid

RT

Tidpunkt för svarsmeddelande till meddelandet (TT:MM i UTC)

C

50

 

 

 

 

51

Loggboksdeklaration: LOG

 

LOG anger loggboksdeklaration

 

52

Följande attribut måste anges

 

LOG innehåller en eller flera av följande deklarationer: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

 

53

Loggrapporten börjar

LOG

Tagg som visar att loggrapporten börjar

C

54

Fartygets nr i gemenskapens flottregister (CFR)

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

C

55

Fartygets huvudidentifiering

RC

Internationell anropssignal

CIF CFR ej uppdaterad

56

Fartygets externa registreringsnummer

XR

Registreringsnumret på fartygets sida (skrov)

O

57

Fartygets namn

NA

Fartygets namn

O

58

Befälhavarens namn

MA

Befälhavarens namn (ev. ändring under fiskeresan ska sändas i följande LOG-överföring)

C

59

Befälhavarens adress

MD

Befälhavarens adress (ev. ändring under fiskeresan ska sändas i följande LOG-överföring)

C

60

Registreringsland

FS

Flaggstat där fartyget är registrerat. ISO-landskod, 3 bokstäver

C

61

 

 

 

 

62

DEP: deklarationselement

 

Krävs vid varje avfärd från hamn. Ska sändas i påföljande meddelande

 

63

Avfärdsdeklaration börjar

DEP

Tagg som visar att deklaration om avfärd från hamn börjar

C

64

Datum

DA

Datum för avfärd (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

65

Tid

TI

Tidpunkt för avfärd (TT:MM i UTC)

C

66

Hamnens namn

PO

Hamnkod (ISO-landskod, 2 bokstäver + trebokstavshamnkod).

Förteckning över hamnkoder (CCPPP) finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

67

Planerade verksamheter

AA

Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

CIF ansträngnings-rapport krävs för planerad verksamhet

68

Redskap ombord

GEA

(Se uppgifter om underelement och attribut för GEA)

C

69

Underdeklaration om fångst ombord (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

CIF fångst ombord

70

 

 

 

 

71

FAR: Deklaration om fiskeverksamhet

 

Ska sändas senast midnatt varje dag till sjöss eller på begäran från flaggstaten.

 

72

Rapport om fiskeverksamhet börjar

FAR

Tagg som anger att rapporten om fiskeverksamhet börjar

C

73

Markör för sista rapport

LR

Markör som anger att detta är den sista FAR-rapport som kommer att sändas (LR=1)

CIF sista meddelande

74

Markör för inspektion

IS

Markör som anger att denna rapport om fiskeverksamhet mottogs efter en inspektion ombord på fartyget (IS=1)

CIF inspektion har skett

75

Datum

DA

Datum för vilket fiskeverksamhet rapporteras från fartyg till sjöss (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

76

Tid

TI

Starttid för fiskeverksamhet (TT:MM i UTC)

O

77

Underdeklaration om relevant område

RAS

Anges om ingen fångst togs (av ansträngningsskäl). Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm. (Se uppgifter om underelement och attribut för RAS)

CIF när ingen SPE finns att registrera

78

Fiskeinsatser

FO

Antal fiskeinsatser

O

79

Fisketid

DU

Tid i minuter för fiskeverksamheten (definierad som antal timmar till sjöss minus tid för förflyttning till och mellan fiskebankar, återfärd därifrån, biliggning, inaktivitet eller väntan på reparation)

CIF krav (3)

80

Underdeklaration om redskap

GEA

(Se uppgifter om underelement och attribut för GEA)

CIF någon användning

81

Underdeklaration om förlust av redskap

GLS

(Se uppgifter om underelement och attribut för GLS)

CIF krav i be-stämmelserna (3)

82

Underdeklaration om fångst (förteckning över arter SPE-underdeklarationer)

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

CIF fisk fångad

83

 

 

 

 

84

RLC: deklaration om förflyttning

 

Används när fångsten (helt eller delvis) överförs eller förflyttas från delade fiskeredskap till ett fartyg eller från ett fartygs lastrum eller fiskeredskap till ett förvaringsnät, en container eller en bur för förvaring av levande fisk utanför fartyget fram till landningen

 

85

Förflyttningsdeklaration börjar

RLC

Tagg som anger att en deklaration om förflyttning börjar

C

86

Datum

DA

Datum för förflyttning av fångst när fartyget är till sjöss (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

87

Tid

TI

Tidpunkt för förflyttning (TT:MM i UTC)

C

88

Mottagande fartygs CFR-nummer

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

CIF gemensam fiskeinsats och EU-fartyg

89

Mottagande fartygs anropssignal

TT

Det mottagande fartygets internationella anropssignal

CIF gemensam fiskeinsats

90

Mottagande fartygs flaggstat

TC

Flaggstat för det fartyg som tar emot fångsten (ISO-landskod, 3 bokstäver)

CIF gemensam fiskeinsats

91

Annat (andra) partnerfartygs CFR-nummer

RF

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

CIF gemensam fiskeinsats och partner är EU-fartyg

92

Annat (andra) partnerfartygs anropssignaler

TF

Partnerfartygets (partnerfartygens) internationella anropssignal

CIF gemensam fiskeinsats och icke-EU-partnerfartyg

93

Annat (andra) partnerfartygs flaggstat(er)

FC

Partnerfartygets (partnerfartygens) flaggstat(er) (ISO-landskod, 3 bokstäver)

CIF gemensam fiskeinsats och icke-EU-partnerfartyg

94

Förflyttad till

RT

Trebokstavskod för destinationen för förflyttningen (förvaringsnät: KNE, bur: CGE osv.). Koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

CIF

95

Underdeklaration om POS

POS

Plats för förflyttningen (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

96

Underdeklaration om fångst (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

Mängd förflyttad fisk (Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

97

 

 

 

 

98

TRA: omlastningsdeklaration

 

För varje omlastning av fångst krävs deklarationer från både levererande och mottagande fartyg

 

99

Omlastningsdeklaration börjar

TRA

Tagg som anger att en deklaration om omlastning börjar

C

100

Datum

DA

Datum för TRA (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

101

Tid

TI

Inledning av TRA (TT:MM i UTC)

C

102

Underdeklaration om relevant område

RAS

Geografiskt område där omlastningen ägde rum.

Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm. (Se uppgifter om underelement och attribut för RAS)

CIF omlastning till sjöss

103

Hamnens namn

PO

Kod bestående av ISO-landskod (2 bokstäver) + hamnkod (3 bokstäver)

Förteckning över hamnkoder (CCPPP) finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

CIF omlastning i hamn

104

Mottagande fartygs CFR-nummer

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

CIF EU-fiskefartyg

105

Omlastning: mottagande fartyg

TT

För levererande fartyg: det mottagande fartygets internationella anropssignal

C

106

Omlastning: mottagande fartygs flaggstat

TC

För levererande fartyg: det mottagande fartygets flaggstat (ISO-landskod, 3 bokstäver)

C

107

Levererande fartygs CFR-nummer

RF

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

CIF EU-fiskefartyg

108

Omlastning: levererande fartyg

TF

För mottagande fartyg: det levererande fartygets internationella anropssignal

C

109

Omlastning: levererande fartygs flaggstat

FC

För mottagande fartyg: det levererande fartygets flaggstat (ISO-landskod, 3 bokstäver)

C

110

Underdeklaration om POS

POS

(Se uppgifter om underelement och attribut för POS)

CIF krav (3) (NEAFC- eller NAFO-vatten, eller fiske efter blåfenad tonfisk)

111

Omlastad fångst (förteckning över arter SPE-underdeklarationer)

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

112

 

 

 

 

113

COE: Deklaration om inträde i zon

 

Om fisket avser ett område för beståndsåterhämtning eller västliga vatten

 

114

Ansträngningsdeklaration börjar: inträde i zon

COE

Tagg som anger att deklaration om inträde i ansträngningszon börjar

C

115

Datum

DA

Datum för inträde (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

116

Tid

TI

Tidpunkt för inträde (TT:MM i UTC)

C

117

Målart(er)

TS

Arter som fisket i zonen är inriktat på (bottenlevande, pelagiska, kammusslor, krabba).

Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

118

Underdeklaration om relevant område

RAS

Fartygets geografiska belägenhet.

Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm. (Se uppgifter om underelement och attribut för RAS)

C

119

Underdeklaration om fångst ombord (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

O

120

 

 

 

 

121

COX: deklaration om utträde från zon

 

Om fisket avser ett område för beståndsåterhämtning eller västliga vatten

 

122

Ansträngningsdeklaration börjar: utträde ur zon

COX

Tagg som anger att deklaration om utträde ur ansträngningszon börjar

C

123

Datum

DA

Datum för utträde (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

124

Tid

TI

Tidpunkt för utträde (TT:MM i UTC)

C

125

Målart(er)

TS

Arter som fisket i zonen är inriktat på (bottenlevande, pelagiska, kammusslor, krabba). Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

CIF ingen annan fiskeverksamhet bedrivs

126

Underdeklaration om relevant område

RAS

Fartygets geografiska belägenhet. Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm. (Se uppgifter om underelement och attribut för RAS)

CIF ingen annan fiskeverksamhet bedrivs

127

Underdeklaration om position

POS

Utträdesposition (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

128

Underdeklaration om fångst

SPE

Fångst som gjorts i området (se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

O

129

 

 

 

 

130

CRO: Deklaration om genomsegling av zon

 

Om beståndsåterhämtningszon eller västliga vatten genomseglas

 

131

Ansträngningsdeklaration börjar: genomsegling av zon

CRO

Tagg som visar början av en deklaration om genomsegling av zon för fiskeansträngning (ingen fiskeinsats). Endast DA TI POS behöver anges i COE- och COX-deklarationer

C

132

Deklaration om inträde i zon

COE

(Se uppgifter om underelement och attribut för COE)

C

133

Deklaration om utträde från zon

COX

(Se uppgifter om underelement och attribut för COX)

C

134

 

 

 

 

135

TRZ: Deklaration om fiske i flera områden

 

Om fiske genomförs i flera områden

 

136

Ansträngningsdeklaration börjar: fiske i flera områden

TRZ

Tagg som visar början av deklaration om fiske i flera områden

C

137

Deklaration om inträde

COE

Första inträde (se uppgifter om underelement och attribut för COE)

C

138

Deklaration om utträde

COX

Sista utträde (se uppgifter om underelement och attribut för COX)

C

139

 

 

 

 

140

INS: Deklaration om inspektion

 

Ska tillhandahållas av myndigheterna, men inte befälhavaren

 

141

Inspektionsdeklaration börjar

INS

Tagg som visar början av en underdeklaration om inspektion

O

142

Inspektionsland

IC

ISO-landskod, 3 bokstäver

C

143

Utsedd inspektör

IA

Varje stat ska lämna fyrsiffriga ID-nummer för sina inspektörer

C

144

Datum

DA

Datum för inspektion (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

145

Tid

TI

Tidpunkt för inspektion (TT:MM i UTC)

C

146

Underdeklaration om position

POS

Position vid inspektionen (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

147

 

 

 

 

148

DIS: deklaration om utkast

 

 

CIF krav (3) (NEAFC- eller NAFO-vatten)

149

Deklaration om utkast börjar.

DIS

Tagg med information om utkast av fisk

C

150

Datum

DA

Datum för utkast (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

151

Tid

TI

Tidpunkt för utkast (TT:MM i UTC)

C

152

Underdeklaration om position

POS

Position vid utkast (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

153

Underdeklaration om utkast av fisk

SPE

Utkast av fisk (se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

154

 

 

 

 

155

PNO: Förhandsmeddelande om återkomst till hamn

 

Överförs före återvändande till hamn eller om så krävs enligt gemenskapsreglerna

CIF krav (3)

156

Förhandsanmälan börjar

PNO

Tagg som anger att en förhandsanmälan börjar

C

157

Planerat datum för ankomst

PD

Planerat datum för ankomst/genomsegling (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

158

Planerad tid för ankomst

PT

Planerad tidpunkt för ankomst/genomsegling (TT:MM i UTC)

C

159

Hamnens namn

PO

Hamnkod (ISO-landskod, 2 bokstäver + trebokstavshamnkod). Förteckning över hamnkoder (CCPPP) finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

160

Underdeklaration om relevant område

RAS

Fiskeområde för förhandsmeddelande om torsk. Kodförteckning för fiske- och ansträngnings-/bevarandeområden finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm. (Se uppgifter om underelement och attribut för RAS)

CIF i Östersjön

161

Planerat datum

DA

Planerat landningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) i Östersjön för område för utträde

CIF i Östersjön

162

Planerad tid

TI

Planerad landningstidpunkt (TT:MM-UTC) i Östersjön för område för utträde

CIF i Östersjön

163

Underdeklarationer om fångst ombord (förteckning över arter SPE underdeklarationer)

SPE

Fångst ombord (om pelagisk med ICES-zon) (se uppgifter om underdeklaration SPE)

C

164

Underdeklaration om position

POS

Position för inträde i/utträde ur område/zon. (Se uppgifter om underelement och attribut för POS.)

CIF

165

 

 

 

 

166

EOF: fiskedeklaration slutar

 

Ska överföras omedelbart efter den sista fiskeinsatsen och före ankomst till hamn och landning av fisk.

 

167

Avslutning av fångstdeklarationen börjar

EOF

Tagg som anger att fiskeinsatserna avslutats före återkomst till hamnen

C

168

Datum

DA

Datum för avslutandet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

169

Tid

TI

Tidpunkt för avslutandet (TT:MM i UTC)

C

170

 

 

 

 

171

RTP: deklaration om återkomst till hamn

 

Ska överföras vid återkomst till hamn efter ev. PNO-deklaration och före landning av fisk

 

172

Deklaration om återkomst till hamn börjar.

RTP

Tagg som anger återkomst till hamn vid slutet av fiskeresa

C

173

Datum

DA

Datum för återkomst (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

174

Tid

TI

Tidpunkt för återkomst (TT:MM i UTC)

C

175

Hamnens namn

PO

Förteckningen över hamnkoder (tvåbokstavslandskod [ISO-alpha-2 landskod] + trebokstavshamnkod) (CCPPP) finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

176

Skäl till återkomst

RE

Skäl till återkomst till hamn (t.ex. skydd, lastning, landning). Förteckning över skälkoder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

CIF

177

Redskap ombord

GEA

(Se uppgifter om underelement och attribut för GEA.)

O

178

 

 

 

 

179

LAN: landningsdeklaration

 

Ska överföras efter landning av fångst

 

180

Landningsdeklaration börjar

LAN

Tagg som anger att en landningsdeklaration börjar

C

181

Datum

DA

(ÅÅÅÅ-MM-DD – landningsdatum

C

182

Tid

TI

TT:MM i UTC – landningstid

C

183

Kategori av avsändare

TS

3-bokstavskod (MAS: befälhavare, REP: befälhavarens företrädare, AGE: ombud)

C

184

Hamnens namn

PO

Hamnkod (ISO-landskod, 2 bokstäver + trebokstavshamnkod). Förteckning över hamnkoder (CCPPP) finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

185

Underdeklaration om landad fångst (förteckning över SPE med PRO-underdeklarationer)

SPE

Arter, fiskeområden, landade vikter, använda redskap och presentationsformer (se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

186

 

 

 

 

187

POS: underdeklaration om position

 

 

 

188

Underdeklaration om position börjar

POS

Tagg med koordinater för geografisk position

C

189

Latitud (med decimaler)

LT

Latitud uttryckt i det WGS84-format som används för VMS

C

190

Longitud (med decimaler)

LG

Longitud uttryckt i det WGS84-format som används för VMS

C

191

 

 

 

 

192

GEA: underdeklaration om användning av redskap

 

 

 

193

Underdeklaration om användning av redskap börjar

GEA

Tagg med koordinater för geografisk position

C

194

Typ av fiskeredskap

GE

Redskapskod enligt FAO:s ’International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear’

C

195

Maskstorlek

ME

Maskstorlek (i millimeter)

CIF krav på maskstorlek finns för redskapet

196

Redskapets kapacitet

GC

Redskapets storlek och nummer

CIF krav finns för använt redskap

197

Fiskeinsatser

FO

Antal fiskeinsatser (drag) per 24 timmar

CIF fartyget har tillstånd att fiska efter djuphavsbestånd

198

Fisketid

DU

Antal timmar som redskapet var utsatt

CIF fartyget har tillstånd att fiska efter djuphavsbestånd

199

Underdeklaration om sjösatta redskap

GES

Underdeklaration om sjösatta redskap (se uppgifter om underelement och attribut för GES)

CIF krav (3) (fartyget använder statiska eller fasta redskap)

200

Underdeklaration om återtagna redskap

GER

Underdeklaration om återtagna redskap (se uppgifter om underelement och attribut för GER)

CIF krav (3) (fartyget använder statiska eller fasta redskap)

201

Underdeklaration om användning av nät

GIL

Underdeklaration om användning av nät (se uppgifter om underelement och attribut för GIL)

CIF fartyget har tillstånd för ICES-områdena IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k och XII

202

Fiskedjup

FD

Avstånd från vattenytan till den lägsta delen av fiskeredskapet (i meter). Tillämpligt på fartyg som använder släpredskap, långrevar och fasta nätredskap

CIF djuphavsfiske och norska vatten

203

Genomsnittligt antal krokar på långrevar

NH

Det genomsnittliga antalet krokar som används på långrevarna

CIF djuphavsfiske och norska vatten

204

Nätredskapens genomsnittliga längd

GL

Nätens genomsnittliga längd vid användning av fasta nätredskap (i meter)

CIF djuphavsfiske och norska vatten

205

Nätredskapens genomsnittliga höjd

GD

Nätens genomsnittliga höjd vid användning av fasta nätredskap (i meter)

CIF djuphavsfiske och norska vatten

206

 

 

 

 

207

GES: underdeklaration om sjösatta redskap

 

 

CIF krav i bestämmelserna (3)

208

Underdeklaration om position börjar

GES

Tagg med information om sjösatta redskap

C

209

Datum

DA

Datum för sjösatta redskap (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

210

Tid

TI

Tidpunkt för sjösättning av redskap (TT:MM i UTC)

C

211

Underdeklaration om POS

POS

Position för sjösättning (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

212

 

 

 

 

213

GER: underdeklaration om återtagna redskap

 

 

CIF krav i bestämmelserna (3)

214

Underdeklaration om position börjar

GER

Tagg med information om återtagna redskap

C

215

Datum

DA

Datum för återtag av redskap (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

216

Tid

TI

Tidpunkt för återtag av redskap (TT:MM i UTC)

C

217

Underdeklaration om POS

POS

Position där redskapen återtogs (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

218

 

 

 

 

219

GIL: Underdeklaration om användning av nät

 

 

CIF fartyget har tillstånd för ICES-områdena IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k och XII

220

Underdeklaration om nät börjar

GIL

Tagg som inleder nätanvändning

 

221

Den nominella längden på ett nätredskap

NL

Information ska registreras under varje fiskeresa (i meter)

C

222

Antal nätredskap

NN

Antal nätredskap i en garnlänk

C

223

Antal garnlänkar

FL

Antal utsatta garnlänkar

C

224

Underdeklaration om POS

POS

Positionen för varje utsatt garnlänk (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

225

Djup för varje utsatt garnlänk

FD

Djup för varje utsatt garnlänk (avståndet från vattenytan till den lägsta delen av fiskeredskapet)

C

226

Tid i vatten för varje utsatt garnlänk

ST

Tid i vatten för varje utsatt garnlänk (i timmar)

C

227

 

 

 

 

228

GLS: Underdeklaration om förlust av redskap

 

Förlust av fasta redskap

CIF krav i bestämmelserna (3)

229

Underdeklaration om GLS börjar

GLS

Uppgifter om förlorade fasta redskap

 

230

Datum för förlust av redskap

DA

Datum för förlust av redskap (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

231

Antal enheter

NN

Antal förlorade redskap

CIF

232

Underdeklaration om POS

POS

Redskapens sista kända position (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

CIF

233

 

 

 

 

234

RAS: Underdeklaration om relevant område

RAS

Relevant område beror på relevant rapporteringskrav – minst ett fält bör fyllas i. Kodförteckningen kommer att läggas på Europeiska kommissionens webbplats på en adress som kommer att fastställas

CIF

235

FAO-område

FA

FAO-område (ex. 27)

CIF

236

FAO (ICES)-delområde

SA

FAO (ICES)-delområde (ex. 3)

CIF

237

FAO (ICES)-sektion

ID

FAO (ICES)-sektion (ex. d)

CIF

238

FAO (ICES)-delsektion

SD

FAO (ICES)-delsektion (ex. 24) (Tillsammans med ovanstående: 27.3.d.24)

CIF

239

Ekonomisk zon

EZ

Ekonomisk zon

CIF

240

Statistisk rektangel enligt ICES

SR

Statistisk rektangel enligt ICES (ex. 49E6)

CIF

241

Fiskeansträningszon

FE

Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm.

CIF

242

 

 

 

 

243

SPE: underdeklaration av arter

 

Sammanlagda kvantiteter per art

 

244

Underdeklaration om SPE börjar

SPE

Fångstuppgifter per art

C

245

Artnamn

SN

Artens namn (FAO:s trebokstavskod)

C

246

Fiskens vikt

WT

Beroende på omständigheterna, antingen

1.

total vikt fisk (i kg) under fångstperioden,

2.

total vikt fisk (i kg) ombord (samtliga arter),

3.

total vikt (i kg) av landad fisk, eller

4.

total vikt fisk, utkast eller använd som levande bete

CIF art inte räknas; vid fiske efter blåfenad tonfisk

247

Antal fiskar

NF

Antal fiskar (när fångsten måste registreras i antal fiskar, dvs. lax och tonfisk)

CIF fiske efter lax, tonfisk

248

Kvantitet i nätredskap

NQ

Uppskattning av kvantitet i nätredskap, dvs. ej i lastrum

CIF levande tonfisk

249

Antal fiskar i nätredskap

NB

Uppskattning av antal fiskar i nätredskap, dvs. ej i lastrum

CIF levande tonfisk

250

Underdeklaration om relevant område

RAS

Det geografiska område i vilket huvuddelen av fångsten togs.

Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm. (Se uppgifter om underelement och attribut för RAS)

C

251

Typ av fiskeredskap

GE

Bokstavskod enligt FAO:s ’International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear’

CIF landningsdeklaration endast för vissa arter och fångstområden

252

Underdeklaration om beredning

PRO

(Se uppgifter om underelement och attribut för PRO)

CIF landnings- (omlastnings-) deklaration

253

 

 

 

 

254

PRO: underdeklaration om beredning

 

Beredning/presentation av varje landad art

 

255

Underdeklaration om beredning börjar

PRO

Tagg med uppgifter om beredning av fisken

C

256

Fiskens färskhetskategori

FF

Fiskens färskhetskategori (A, B, E, V, SO)

CIF Avräkningsnota

257

Tillstånd

PS

Bokstavskod för fiskens tillstånd, t.ex. levande, djupfryst, saltad. Förteckning över koder finns på http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

258

Fiskens presentationsform

PR

Bokstavskod för produktpresentationen (beroende på beredningsform): använd koder från http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

259

Beredningens typ av förpackning

TY

Trebokstavskod (CRT=kartonger, BOX=lådor, BGS=påsar, BLC=block)

CIF för TRA, O för LAN

260

Antal förpackningar

NN

Antal förpackningar: kartonger, lådor, containrar, block osv.

CIF för TRA, O för LAN

261

Genomsnittlig vikt per förpackning

AW

Produktvikt (kg)

CIF för TRA, O för LAN

262

Omräkningsfaktor

CF

En numerisk faktor som används för att räkna om fisk i beredd vikt till fisk i levande vikt

O

263

 

 

 

 

264

Avräkningsnota: SAL

 

SAL anger försäljningsmeddelande

 

265

Följande attribut måste anges:

 

Ett försäljningsmeddelande kan vara antingen en avräkningsnota eller en övertagandenota.

 

266

Försäljningsrapport börjar

SAL

Tagg som visar att försäljningsrapporten börjar

C

267

Fartygets nr i gemenskapens flottregister

IR

Format: AAAXXXXXXXXX, där A anger stor bokstav i koden för landet för den första EU-registreringen och där X anger en bokstav eller en siffra

C

268

Fartygets anropssignal

RC

Internationell anropssignal

CIF CFR ej uppdaterad

269

Fartygets externa registreringsnummer

XR

Registreringsnumret på sidan (skrovet) av det fartyg som landade fisken

O

270

Registreringsland

FS

ISO-landskod, 3 bokstäver

C

271

Fartygets namn

NA

Namnet på det fartyg som landade fisken

O

272

SLI-deklaration

SLI

(Se uppgifter om underelement och attribut för SLI)

CIF försäljning

273

TLI-deklaration

TLI

(Se uppgifter om underelement och attribut för TLI)

CIF övertagande

274

 

 

 

 

275

SLI: försäljningsdeklaration

 

 

 

276

Försäljningsdeklaration börjar

SLI

Tagg med uppgifter om försäljning av parti

C

277

Datum

DA

Datum för försäljning (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

278

Försäljningsland

SC

Land där försäljningen ägde rum (ISO-landskod, 3 bokstäver)

C

279

Försäljningsplats

SL

Förteckning över hamnkoder (CCPPP) finns påhttp://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

280

Säljarens namn

NS

Namnet på auktionsinrättning, annat organ eller annan person som sålde fisken

C

281

Köparens namn

NB

Namn på det organ eller den person som köpte fisken

C

282

Försäljningsavtalets referensnummer

CN

Försäljningsavtalets referensnummer

O

283

Underdeklaration om källdokument

SRC

(Se uppgifter om underelement och attribut för SRC)

C

284

Underdeklaration om sålt parti

CSS

(Se uppgifter om underelement och attribut för CSS)

C

285

 

 

 

 

286

Underdeklaration om SRC

 

Flaggstatens myndigheter ska spåra källdokumentet med stöd av fartygsloggboken och landningsuppgifter

 

287

Underdeklaration om källdokument börjar

SRC

Tagg med information om källdokumentet för det sålda partiet

C

288

Landningsdatum

DL

Datum för landning (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

289

Land och hamn

PO

Land och hamn för landningen. Förteckning över hamnkoder (CCPPP) finns påhttp://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_sv.htm

C

290

 

 

 

 

291

Underdeklaration om CSS

 

 

 

292

Underdeklaration om sålt parti börjar

CSS

Tagg med information om såld artikel

C

293

Fiskens pris

FP

Pris per kg

C

294

Försäljningsvaluta

CR

Försäljningsvaluta. Förteckningen över valutakoder kommer att läggas på Europeiska kommissionens webbplats på en adress som kommer att anges

C

295

Fiskens storlekskategori

SF

Fiskstorlek (1–8; enhetlig storlek eller kg, g, cm, mm eller antal fiskar per kg)

CIF

296

Produkternas destination (syfte)

PP

Livsmedelskoder, överföring, industriändamål

CIF

297

Återtagna

WD

Återtagna genom en producentorganisation (Y–ja, N–nej, T–tillfälligt)

C

298

Producentorganisation Använd kod

OP

Kodförteckningen kommer att läggas på Europeiska kommissionens webbplats på en adress som kommer att anges

O

299

Arter i partiet

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C

300

TLI: deklaration om övertagande

 

 

 

301

TLI-deklaration börjar

TLI

Tagg med uppgifter om övertagandet

C

302

Datum

DA

Datum för övertagandet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

C

303

Land för övertagandet

SC

Land där övertagandet ägde rum (ISO-landskod, 3 siffror)

C

304

Plats för övertagandet

SL

Hamnkod eller ortnamn (om ej hamn) för den plats där övertagandet skedde. Förteckning finns på Europeiska kommissionens webbplats; adressen kommer att anges. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_sv.htm

C

305

Namn på övertagande organisation

NT

Namnet på den organisation som övertog fisken

C

306

Löpnummer för avtalet om övertagande

CN

Löpnummer för avtalet om övertagande

O

307

Underdeklaration om SRC

SRC

(Se uppgifter om underelement och attribut för SRC)

C

308

Underdeklaration om övertaget parti

CST

(Se uppgifter om underelement och attribut för CST)

C

309

 

 

 

 

310

Underdeklaration om CST

 

 

 

311

Rad för varje övertaget parti börjar

CST

Tagg med uppgifter om varje övertagen art

C

312

Fiskens storlekskategori

SF

Fiskstorlek (1-8; enhetlig storlek eller kg, g, cm, mm eller antal fiskar per kg)

O

313

Arter i partiet

SPE

(Se uppgifter om underelement och attribut för SPE)

C


(1)  Denna bilaga ersätter helt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1566/2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys.

(2)  Obligatoriskt när så krävs genom gemenskapsbestämmelser eller internationella eller bilaterala avtal.

(3)  När CIF inte är tillämpligt är attributet frivilligt.

1.

Typsnittsdefinitioner finns på http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used; för ERS bör dessa vara Western character set (UTF-8)

2.

Alla koder (eller tillämpliga referenser) kommer att förtecknas på Europeiska kommissionens webbplats för fiske, på en adress som kommer att anges: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_sv.htm (inklusive koder för korrigering, hamnar, fiskeområden, avsikter vid avfärd från hamn, skäl för att återvända till hamn, slag av fiske/fiskad art, koder för bevarande/ansträngningszoner och andra koder eller referenser).

3.

Alla trebokstavskoder är XML-element, alla tvåbokstavskoder är XML-attribut.

4.

XML-exempelfilerna och XSD-referensdefinitionen för bilagan ovan kommer att läggas på en Europeiska kommissionens webbplats på en adress som kommer att anges.

5.

Alla vikter i tabellen är uttryckta i kg, vid behov med upp till två decimaler.”


9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 600/2010

av den 8 juli 2010

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 när det gäller tillägg och ändringar av exempel på närbesläktade sorter eller andra produkter som ska omfattas av samma gränsvärde

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Flera medlemsstater har begärt mindre ändringar och tillägg i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005, i kolumnen ”Exempel på närbesläktade sorter eller andra produkter som ska omfattas av samma gränsvärde”.

(2)

Dessa ändringar och tillägg är nödvändiga för att man i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ska kunna införa nya frukter, grönsaker och spannmålssorter som har kommit ut på marknaden i medlemsstaterna.

(3)

Följande frukter, grönsaker, spannmålssorter och animaliska produkter bör läggas till i bilagan: minneola, slån, åkerbär, Rubus arcticus x idaeus, fysalis (kapkrusbär), limequat, mangostan, drakfrukt (röd pitahaya), jordmandel, mini-kiwi (krusbärsaktinidia), libbstickerötter, angelikarötter, gentianarötter, trädtomat, gojibär, vargbär (bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense), blomsellerikål (choy sum), portugisisk palmkål, portugisisk kål, blad av ärtor och rädisor, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius) och frön av denna, italiensk sodaört (Salsola soda), frön av andra gurkväxter än pumpa, quinoa, fläderblommor, ginkgoblad, ätliga blommor, mynta och vilt. Lingon flyttas från kategorin blåbär till kategorin tranbär. Det latinska namnet för druvor ändras så att det följer den internationella nomenklaturen.

(4)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1

Kodnummer (1)

Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Exempel på enskilda produkter inom de grupper som gränsvärdena ska tillämpas på

Vetenskapligt namn (2)

Exempel på närbesläktade sorter eller andra produkter som ska omfattas av samma gränsvärde

Delar av produkten som gränsvärdena ska tillämpas på

0100000

1.

FRUKT, FÄRSK ELLER FRYST; NÖTTER

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrukter

 

 

 

Hela produkten

0110010

 

grapefrukter

Citrus paradisi

pompelmus, pomelo, sweetie, tangelo (utom minneola), ugli och andra hybrider

 

0110020

 

apelsiner

Citrus sinensis

bergamott, pomerans, chinotto och andra hybrider

 

0110030

 

citroner

Citrus limon

suckatcitron, citron

 

0110040

 

limefrukter

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

mandariner

Citrus reticulata

klementiner, tangeriner, minneolas och andra hybrider

 

0110990

 

övriga (3)

 

 

 

0120000

ii)

Trädnötter (skalade eller oskalade)

 

 

 

Hela produkten utan skal (utom för kastanjer)

0120010

 

mandlar

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

paranötter

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

cashewnötter

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

kastanjer

Castanea sativa

 

 

0120050

 

kokosnötter

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

hasselnötter

Corylus avellana

filberthasselnöt

 

0120070

 

macadamianötter

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

pekannötter

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

pinjenötter

Pinus pinea

 

 

0120100

 

pistaschmandlar

Pistachia vera

 

 

0120110

 

valnötter

Juglans regia

 

 

0120990

 

Övriga (3)

 

 

 

0130000

iii)

Kärnfrukter

 

 

 

Hela produkten utan skaft

0130010

 

äpplen

Malus domesticus

vildapel

 

0130020

 

päron

Pyrus communis

nashipäron

 

0130030

 

kvitten

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

mispel (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

japansk mispel (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Övriga (3)

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrukter

 

 

 

Hela produkten utan skaft

0140010

 

aprikoser

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

körsbär

Prunus cerasus, Prunus avicum

sötkörsbär, surkörsbär

 

0140030

 

persikor

Prunus persica

nektariner och liknande hybrider

 

0140040

 

plommon

Prunus domestica

krikon, gröna plommon, mirabell, slån

 

0140990

 

Övriga (3)

 

 

 

0150000

v)

Bär och små frukter

 

 

 

Hela produkten utan topp/krona och skaft utom för vinbär: frukter med skaft

0151000

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

 

 

 

 

0151010

 

bordsdruvor

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

druvor för vinframställning

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

 

 

 

0153010

 

björnbär

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

blåhallon

Rubus ceasius

loganbär, boysenbär och hjortron

 

0153030

 

hallon

Rubus idaeus

vinhallon, åkerbär (Rubus arcticus), korsningar av hallon och åkerbär (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Övriga (3)

 

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

 

 

 

0154010

 

blåbär

Vaccinium spp. utom V. macrocarpon och V. vitis-idaea

blåbär

 

0154020

 

tranbär

Vaccinium macrocarpon och V. vitis-idaea

lingon

 

0154030

 

vinbär (röda, svarta och vita)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

krusbär

Ribes uva-crispa

inklusive hybrider med andra Ribesarter

 

0154050

 

nypon

Rosa canina

 

 

0154060

 

mullbär (4)

Morus spp.

frukt av jordgubbsträd

 

0154070

 

azarolhagtorn (4)

Crataegus azarolus

mini-kiwi (krusbärsaktinidia, Actinidia arguta)

 

0154080

 

fläderbär (4)

Sambucus nigra

svart aronia, rönn, havtorn, hagtorn, häggmispel och andra bär från träd

 

0154990

 

övriga (3)

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frukter

 

 

 

Hela produkten utan skaft och krona (ananas)

0161000

a)

Ätligt skal

 

 

 

 

0161010

 

dadlar

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

fikon

Ficus carica

 

 

0161030

 

bordsoliver

Olea europaea

 

 

0161040

 

kumquat (4)

Fortunella spp.

marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

carambola (4)

Averrhoa carambola

bilimbi

 

0161060

 

persimon (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

jambolanäpple (javaplommon) (4)

Syzygium cumini

javaäpple (vattenäpple), malajäpple, rosenäpple, grumichama/pitanga (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

övriga (3)

 

 

 

0162000

b)

Oätligt skal, små

 

 

 

 

0162010

 

kiwifrukter

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

litchiplommon

Litchi chinensis

pulasan, rambutan, mangostan

 

0162030

 

passionsfrukter

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

kaktusfikon (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

stjärnäpple (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

amerikansk persimon (4)

Diospyros virginiana

svart sapot, vit sapot, grön sapot, canistel (gul sapot) och mameysapot

 

0162990

 

övriga (3)

 

 

 

0163000

c)

Oätligt skal, stora

 

 

 

 

0163010

 

avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

bananer

Musa x paradisica

dvärgbanan, mjölbanan, äppelbanan

 

0163030

 

mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

papaya

Carica papaya

 

 

0163050

 

granatäpplen

Punica granatum

 

 

0163060

 

kirimoja (4)

Annona cherimola

sockerannona, ilama och andra medelstora sorter av familjen Annonaceae

 

0163070

 

guava (4)

Psidium guajava

drakfrukt (röd pitahaya) (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

brödfrukt (4)

Artocarpus altilis

jackfrukt

 

0163100

 

durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

taggannona (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

övriga (3)

 

 

 

0200000

2.

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

0210000

i)

Rot- och knölgrönsaker

 

 

 

Hela produkten utan ev. blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0211000

a)

Potatis

 

Tuber form Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

 

0212010

 

maniok

Manihot esculenta

dasheen, taro, eddo, tannia

 

0212020

 

sötpotatis

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

jamsrot

Dioscorea sp.

jamsböna, mexikansk jamsböna

 

0212040

 

arrowrot (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

övriga (3)  (4)

 

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

 

0213010

 

rödbetor

Beta vulgaris ssp. vulgaris

 

 

0213020

 

morötter

Daucus carota

 

 

0213030

 

rotselleri

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

pepparrot

Armoracia rusticana

angelikarötter, libbstickerötter, gentianarötter

 

0213050

 

jordärtskockor

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

palsternackor

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

rotpersilja

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

rädisor

Raphanus sativus var. saitvus

svart rättika, japansk rättika och liknande sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

haverrot

Tragopogon porrifolius

svartrot, spansk taggfibbla

 

0213100

 

kålrötter

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

rovor

Brassica rapa

 

 

0213990

 

övriga (3)

 

 

 

0220000

ii)

Lökgrönsaker

 

 

 

Hela produkten utan ytterhinna och jord som är lätt att avlägsna (torr produkt) eller utan rötter och jord (färsk produkt)

0220010

 

vitlök

Allium sativum

 

 

0220020

 

kepalök (gul och röd lök)

Allium cepa

silverlök

 

0220030

 

schalottenlök

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

knipplök

Allium cepa

piplök (salladslök) och liknande sorter

 

0220990

 

övriga (3)

 

 

 

0230000

iii)

Fruktgrönsaker

 

 

 

Hela produkten utan skaft (utan hölje i fråga om sockermajs och utan hölje i fråga om fysalis (kapkrusbär)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

tomater

Lycopersicum esculentum

körsbärstomater, trädtomat, fysalis (kapkrusbär), gojibär/vargbär (bär av bocktörne och bredbladigt bocktörne, Lycium barbarum och L. chinense)

 

0231020

 

paprikor

Capsicum annuum, var. grossum och var. longum

chilipeppar

 

0231030

 

auberginer (äggplanta)

Solanum melongena

pepino

 

0231040

 

okra

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

övriga (3)

 

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

 

 

0232010

 

slanggurkor

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

druvgurkor

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

zucchini

Cucurbita pepo var. melopepo

sommarsquash, patisson

 

0232990

 

övriga (3)

 

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

 

 

0233010

 

meloner

Cucumis melo

kiwano

 

0233020

 

pumpor

Cucurbita maxima

vintersquash

 

0233030

 

vattenmeloner

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

övriga (3)

 

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

Zea mays var. sacharata

 

Kärnor och kolv utan hölje

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

 

 

0240000

iv)

Kålgrönsaker

 

 

 

 

0241000

a)

Blommande kål

 

 

 

Endast huvudet

0241010

 

broccoli

Brassica oleracea

calabrese, daggkål (kinesisk broccoli), raab-broccoli (broccolirybs)

 

0241020

 

blomkål

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

övriga (3)

 

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

Hela växten utan rötter och vissna blad

0242010

 

brysselkål

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Endast kålknoppar

0242020

 

huvudkål

Brassica oleracea convar capitata

spetskål, rödkål, savojkål, vitkål

 

0242990

 

övriga (3)

 

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

 

Hela växten utan rötter och vissna blad

0243010

 

salladskål

Brassica rapa ssp. Pekinensis- gruppen

indisk (kinesisk) senap, sellerikål (pak-choy), tatsoikål (tai goo choy), blomsellerikål (choy sum), salladskål (pe-tsai)

 

0243020

 

grönkål

Brassica oleracea convar. Acephalea

kruskål, foderkål, portugisisk palmkål, portugisisk kål, fodermärgskål

 

0243990

 

övriga (3)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

Brassica oleracea convar. Acephala, var. gongylodes

 

Hela produkten utan ev. rötter och vidhäftande jord

0250000

v)

Bladgrönsaker och färska örter

 

 

 

Hela produkten utan ev. rötter, vissna ytterblad och jord

0251000

a)

Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

vårklynne (vårsallat)

Valerianella locusta

vintersallat

 

0251020

 

sallat

Lactuca sativa

huvudsallat, bladsallat (Lollo Rosso), isbergssallad, bindsallat, romansallat

 

0251030

 

escarole (bredbladig endiv)

Cichorium endiva

cikoria, rossisallat, rosensallat, radicchio, friséesallat, sommarcikoria

 

0251040

 

smörgåskrasse (kryddkrasse) (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

vinterkrasse (vårgyllen) (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

senapskål, ruccolasallat (4)

Eruca sativa (Diplotaxis sp.)

sandsenap

 

0251070

 

sareptasenap (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

blad och stjälkar av kål (4), inklusive rovblast

Brassica spp.

mizuna, blad av ärtor och rädisor samt andra späda bladgrödor av Brassica (grödor som skördas upp till åttabladsstadiet)

 

0251990

 

övriga (3)

 

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande (blad)

 

 

 

 

0252010

 

spenat

Spinacia oleracea

nyzeeländsk spenat, bladamarant (även kallad kinesisk spenat eller salladsamarant: blad av Amaranthus tricolor, papegojamarant, eller Amaranthus dubius)

 

0252020

 

portlak (4)

Portulaca oleracea

vinterportlak, trädgårdsportlak, ängssyra, glasört, italiensk sodaört (Salsola soda)

 

0252030

 

betblad (mangold)

Beta vulgaris

rödbetsblad

 

0252990

 

övriga (3)

 

 

 

0253000

c)

Vinblad (vinrankeblad) (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Endivesallat

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

f)

Örter

 

 

 

 

0256010

 

körvel

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

gräslök

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

snittselleri

Apium graveolens var. seccalinum

fänkålsblad, korianderblad, dill, kumminblad, libbsticka, angelika, spansk körvel och övriga Apiacea-blad

 

0256040

 

persilja

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

salvia (4)

Salvia officinalis

vinterkyndel, sommarkyndel

 

0256060

 

rosmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

timjan (4)

Thymus spp.

mejram, oregano

 

0256080

 

basilika (4)

Ocimum basilicum

citronmeliss, mynta, pepparmynta

 

0256090

 

lagerblad (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

dragon (4)

Artemisia dracunculus

isop

 

0256990

 

övriga (3)

 

ätliga blommor

 

0260000

vi)

Baljväxter (färska)

 

 

 

Hela produkten

0260010

 

bönor (med skida)

Phaseolus vulgaris

trädgårdsböna (haricots verts, brytböan), rosenböna, snittböna, långböna

 

0260020

 

bönor (utan skida)

Phaseolus vulgaris

bondböna, flageoletböna, jackböna, limaböna, vignaböna

 

0260030

 

ärter (med skida)

Pisum sativum

sockerärt/ärt

 

0260040

 

ärter (utan skida)

Pisum sativum

trädgårdsärt, grönärt, kikärt

 

0260050

 

linser (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

övriga (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stjälkgrönsaker (färska)

 

 

 

Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter

0270010

 

sparris

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

kardon

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

stjälkselleri

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

fänkål

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

kronärtskockor

Cynara scolymus

 

Hela blomhuvudet och blombotten

0270060

 

purjolök

Allium porrum

 

 

0270070

 

rabarber

Rheum x hybridum

 

Stjälkar utan rötter och blad

0270080

 

bambuskott (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

palmhjärtan (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

övriga (3)

 

 

 

0280000

viii)

Svampar

 

 

 

Hela produkten utan jord och odlingssubstrat

0280010

 

odlade svampar

 

odlad champinjon (trädgårdschampinjon) (4), ostronmussling, shiitake (4)

 

0280020

 

vilda svampar (4)

 

kantarell, sommartryffel, toppmurkla, stensopp

 

0280990

 

övriga (3)

 

 

 

0290000

ix)

Havsväxter  (4)

 

 

 

Hela produkten utan vissna blad

0300000

3.

BALJVÄXTER, TORKADE

 

 

 

Torra frön

0300010

 

bönor

Phaseolus vulgaris

bondböna, krypböna, jackböna, limaböna, åkerböna, vignaböna

 

0300020

 

linser

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

ärter

Pisum sativum

kikärter, foderärter, rödvial

 

0300040

 

lupin (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

övriga (3)

 

 

 

0400000

4.

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

 

Hela produkten, om möjligt utan skal, kärna och hölje

0401000

i)

Oljeväxtfröer

 

 

 

 

0401010

 

linfrön

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

jordnötter

Arachis hypogae

 

 

0401030

 

vallmofrön

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

sesamfrön

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

solrosfrön

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

rapsfrön

Brassica napus

åkerkål, rybs

 

0401070

 

sojabönor

Glycine max

 

 

0401080

 

senapsfrön

Brassica nigra

 

 

0401090

 

bomullsfrön

Gossypium spp.

 

Ej egrenerade

0401100

 

pumpafrön (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

andra frön av gurkväxter

 

0401110

 

safflor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

gurkört (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

oljedådra (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

hampa (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

ricin

Ricinus communis

 

 

0401990

 

övriga (3)

 

 

 

0402000

ii)

Oljeväxtfrukter

 

 

 

 

0402010

 

oliver för oljeproduktion (4)

Olea europaea

 

Hela frukten utan ev. skaft och jord

0402020

 

palmnöt (oljepalmkärnor) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

palmfruk (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

övriga (3)

 

 

 

0500000

5.

SPANNMÅL

 

 

 

Hela korn

0500010

 

korn

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

bovete

Fagopyrum esculentum

amarantfrö, quinoa

 

0500030

 

majs

Zea mays

 

 

0500040

 

hirs (4)

Panicum spp.

kolvhirs, teff

 

0500050

 

havre

Avena sativa

 

 

0500060

 

ris

Oryza sativa

 

 

0500070

 

råg

Secale cereale

 

 

050080

 

sorghum (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

vete

Triticum aestivum, T. durum

speltvete (dinkel), rågvete

 

0500990

 

övriga (3)

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, ÖRTTE OCH KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa av Camellia sinensis)

te

Camellia sinensis

 

Hela produkten

0620000

ii)

Kaffebönor  (4)

 

 

 

Gröna bönor

0630000

iii)

Örtteer  (4)torkade

 

 

 

 

0631000

a)

Blommor

 

 

 

Hela blomman utan stjälk och vissna blad

0631010

 

kamomill

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

rosellhibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

rosenblad

Rosa sp.

 

 

0631040

 

jasmin

Jasminum officinale

fläderblommor (Sambucus nigra)

 

0631050

 

lind

Tillia cordata

 

 

0631990

 

övriga (3)

 

 

 

0632000

b)

Blad

 

 

 

Hela produkten utan rötter och vissna blad

0632010

 

jordgubbsblad

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

blad av rooibosbuske

Aspalathus sp.

ginkgoblad

 

0632030

 

maté (paraguansk järnek)

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

övriga (3)

 

 

 

0633000

c)

Rötter

 

 

 

Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0633010

 

vänderot

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

ginsengrot

Panax ginseng

 

 

0633990

 

övriga (3)

 

 

 

0639000

d)

Andra örtteer

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaobönor  (4)(jästa eller torkade)

 

Theobroma cacao

 

Bönor utan skal

0650000

v)

Johannesbröd  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Hela produkten utan skaft och krona

0700000

7.

HUMLE (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

 

Humulus lupulus

 

Torkade humlekottar

0800000

8.

KRYDDOR (4)

 

 

 

Hela produkten, torkad

0810000

i)

Fröer

 

 

 

 

0810010

 

anisfrö

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

svartkummin

Nigella sativa

 

 

0810030

 

sellerifrö

Apium graveolens

libbstickafrö

 

0810040

 

korianderfrö

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

spiskummin

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

dillfrö

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

fänkålsfrö

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

bockhornsklöver

Trigonella foenum-graecum

 

 

0810090

 

muskotnöt

Myristica fragans

 

 

0810990

 

övriga (3)

 

 

 

0820000

ii)

Frukt och bär

 

 

 

 

0820010

 

kryddpeppar

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

anispeppar (japansk peppar)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

kummin

Carum carvi

 

 

0820050

 

kardemumma

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

enbär

Juniperus communis

 

 

0820120

 

peppar, svart och vit

Piper nigrum

långpeppar, rosépeppar

 

0820130

 

vaniljstänger

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

tamarind

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

övriga (3)

 

 

 

0830000

iii)

Bark

 

 

 

 

0830010

 

kanel

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

kassia

 

0830990

 

övriga (3)

 

 

 

0840000

iv)

Rötter eller jordstammar

 

 

 

 

0840010

 

lakritsrot

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

ingefära

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

gurkmeja

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

pepparrot

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

övriga (3)

 

 

 

0850000

v)

Knoppar

 

 

 

 

0850010

 

kryddnejlika

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

kapris

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

övriga (3)

 

 

 

0860000

vi)

Pistillmärken

 

 

 

 

0860010

 

saffran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

övriga (3)

 

 

 

0870000

vii)

Frömantlar

 

 

 

 

0870010

 

muskotblomma

Myristica fragans

 

 

0870990

 

övriga (3)

 

 

 

0900000

9.

SOCKERVÄXTER (4)

 

 

 

 

0900010

 

sockerbetor (roten)

Beta vulgaris

 

Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0900020

 

sockerrör

Saccharum officinarum

 

Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter

0900030

 

Cikoriarötte (4)

Cichorium intybus

 

Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning och borstning

0900990

 

övriga (3)

 

 

 

1000000

10.

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDDJUR

 

 

 

 

1010000

i)

Kött, köttberedningar, slaktbiprodukter, blod, djurfett, färskt, kylt eller fruset, saltat, i saltlake, torkat eller rökt eller bearbetat som mjöl samt andra bearbetade produkter, t.ex. korvar och livsmedelsberedningar baserade på dessa

 

 

 

Hela produkten eller bara fettfraktionen (5)

1011000

a)

Svin

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

kött

 

 

 

1011020

 

fett utan kött

 

 

 

1011030

 

lever

 

 

 

1011040

 

njure

 

 

 

1011050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1011990

 

övriga (3)

 

 

 

1012000

b)

Nötkreatur

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

kött

 

 

 

1012020

 

fett

 

 

 

1012030

 

lever

 

 

 

1012040

 

njure

 

 

 

1012050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1012990

 

övriga (3)

 

 

 

1013000

c)

får

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

kött

 

 

 

1013020

 

fett

 

 

 

1013030

 

lever

 

 

 

1013040

 

njure

 

 

 

1013050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1013990

 

övriga (3)

 

 

 

1014000

d)

getter

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

kött

 

 

 

1014020

 

fett

 

 

 

1014030

 

lever

 

 

 

1014040

 

njure

 

 

 

1014050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1014990

 

övriga (3)

 

 

 

1015000

e)

Hästar, åsnor, mulor eller mulåsnor

 

Equus sp.

 

 

1015010

 

kött

 

 

 

1015020

 

fett

 

 

 

1015030

 

lever

 

 

 

1015040

 

njure

 

 

 

1015050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1015990

 

övriga (3)

 

 

 

1016000

f)

Fjäderfä, kycklingar, gäss, ankor, kalkoner, pärlhöns, strutsar, duvor

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

kött

 

 

 

1016020

 

fett

 

 

 

1016030

 

lever

 

 

 

1016040

 

njure

 

 

 

1016050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1016990

 

övriga (3)

 

 

 

1017000

g)

Övriga husdjur

 

 

kanin, känguru, vilt

 

1017010

 

kött

 

 

 

1017020

 

fett

 

 

 

1017030

 

lever

 

 

 

1017040

 

njure

 

 

 

1017050

 

ätliga slaktbiprodukter

 

 

 

1017990

 

övriga (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel, smör och andra fetter från mjölk, ost och ostmassa

 

 

 

Hela produkten eller bara fettfraktionen (6)

1020010

 

nötkreatur

 

 

 

1020020

 

får

 

 

 

1020030

 

getter

 

 

 

1020040

 

hästar

 

 

 

1020990

 

övriga (3)

 

 

 

1030000

iii)

Fågelägg, färska, konserverade eller kokta; ägg utan skal och äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, tillredda i form, frysta eller på annat sätt konserverade, med eller utan tillsättning av socker eller sötningsmedel

 

 

 

Hela produkten eller bara fettfraktionen (7)

1030010

 

kycklingar

 

 

 

1030020

 

ankor

 

 

 

1030030

 

gäss

 

 

 

1030040

 

vaktlar

 

 

 

1030990

 

övriga (3)

 

 

 

1040000

iv)

Honung

 

Apis melifera, Melipona sp.

bidrottninggelé, pollen

 

1050000

v)

Amfibier och reptiler

 

Rana spp. Crocodilia spp.

grodlår, krokodiler

 

1060000

vi)

Sniglar

 

Helix spp.

 

Hela nöten sedan skalet avlägsnats

1070000

vii)

Övriga produkter från landdjur

 

 

 

 

1100000

11.

FISK, FISKERIPRODUKTER, SKALDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

 

 

1200000

12.

GRÖDOR ELLER DELAR AV GRÖDOR SOM ANVÄNDS ENBART SOM FODER 8 (8)

 

 

 

 


(1)  Kodnumret införs genom denna bilaga och är avsett för en klassificering enligt denna bilaga och andra bilagor som hänger samman med denna bilaga till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)  De vetenskapliga namnen på de produkter som förtecknas i kolumnen ’Exempel på enskilda produkter inom de grupper som gränsvärdena ska tillämpas på’ anges om det är möjligt och relevant. I så stor utsträckning som möjligt ska den internationella nomenklaturen följas.

(3)  ’Övriga’ omfattar allt som inte uttryckligen anges under övriga koder inom ’Grupper som gränsvärdena ska tillämpas på’.

(4)  Gränsvärdena i bilagorna II och III för produkterna gäller bara när de är avsedda att användas som livsmedel. För delar av produkter som enbart används som beståndsdelar i foder gäller särskilda gränsvärden.

(5)  När bekämpningsmedelsresten eller metaboliterna (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är vattenlösliga (log Pow lägre än 3) uttrycks gränsvärdet i mg/kg kött (inklusive fett), köttberedning, slaktbiprodukt och djurfett. När bekämpningsmedelsresten eller metaboliten (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är fettlöslig (log Pow med värdet 3 eller högre) uttrycks gränsvärdet i mg/kg fett i kött, köttberedning, slaktbiprodukt och djurfett. I fråga om livsmedel med en fetthalt av 10 viktprocent eller mindre står restvärdet i relation till den totala vikten av det benfria livsmedlet. I sådana fall är gränsvärdet en tiondel av värdet i relation till fetthalten, men det får inte vara lägre än 0,01 mg/kg. Det senare gäller inte när gränsvärdet är fastställt till bestämningsgränsen.

(6)  När bekämpningsmedelsresten eller metaboliterna (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är vattenlösliga (log Pow lägre än 3) uttrycks gränsvärdet i mg/kg mjölk och mjölkprodukt. När bekämpningsmedelsresten eller metaboliten (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är fettlöslig (log Pow med värdet 3 eller högre) uttrycks gränsvärdet i mg/kg komjölk och helmjölk från ko. Vid bestämning av restvärdena i rå komjölk och helmjölk från ko ska en fetthalt av 4 viktprocent tas som utgångspunkt. För rå mjölk och helmjölk av annat animaliskt ursprung uttrycks restvärdet på grundval av fettet. För övriga förtecknade livsmedel med en fetthalt som är lägre än 2 viktprocent är gränsvärdet hälften av gränsvärdet som fastställts för rå mjölk och helmjölk, och med en fetthalt av 2 viktprocent eller mer uttrycks gränsvärdet i mg/kg fett. I sådana fall är gränsvärdet 25 gånger det gränsvärde som fastställts för rå mjölk och helmjölk. Det senare gäller inte när gränsvärdet är fastställt till bestämningsgränsen.

(7)  När bekämpningsmedelsresten eller metaboliterna (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är vattenlösliga (log Pow lägre än 3) uttrycks gränsvärdet i mg/kg av skalade färska ägg, för fågelägg och äggulor. När bekämpningsmedelsresten eller metaboliten (som omfattas av definitionen av bekämpningsmedelsresten) är fettlöslig (log Pow med värdet 3 eller högre) uttrycks gränsvärdet också i mg/kg av skalade färska ägg, för fågelägg och äggulor. För ägg och äggprodukter med en högre fetthalt än 10 procent uttrycks dock gränsvärdet i mg/kg fett. I detta fall är gränsvärdet 10 gånger högre än gränsvärdet för färska ägg. Det senare gäller inte när gränsvärdet är fastställt till bestämningsgränsen.

(8)  Gränsvärdena ska tillämpas först när de enskilda produkterna har fastställts och förtecknats.”


9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 601/2010

av den 8 juli 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

65,6

TR

50,2

ZZ

57,9

0707 00 05

MK

41,0

TR

120,5

ZZ

80,8

0709 90 70

TR

102,1

ZZ

102,1

0805 50 10

AR

104,4

TR

111,6

UY

91,0

ZA

87,2

ZZ

98,6

0808 10 80

AR

118,8

BR

91,1

CA

119,1

CL

104,9

CN

66,0

NZ

115,0

US

110,3

UY

116,3

ZA

98,9

ZZ

104,5

0808 20 50

AR

99,3

CL

110,3

CN

98,4

NZ

148,7

ZA

101,1

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

218,9

ZZ

218,9

0809 20 95

TR

287,7

US

511,3

ZZ

399,5

0809 30

AR

137,1

TR

164,8

ZZ

151,0

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 602/2010

av den 8 juli 2010

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för smör för den tredje enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 j jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 446/2010 (2) inleds försäljning av smör genom ett anbudsförfarande, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3).

(2)

I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och mot bakgrund av de anbud som mottagits inom ramen för varje enskild anbudsinfordran bör kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte fastställa ett lägsta försäljningspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den tredje enskilda anbudsinfordran bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den tredje enskilda anbudsinfordran för försäljning av smör inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 446/2010, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 6 juli 2010, ska det lägsta försäljningspriset vara 361,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126, 22.5.2010, s. 17.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 603/2010

av den 8 juli 2010

om att inget lägsta försäljningspris bör fastställas med avseende på den tredje enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43 j jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 447/2010 (2) inleds försäljning av skummjölkspulver genom ett anbudsförfarande, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (3).

(2)

I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och på grundval av de anbud som har tagits emot inom ramen för varje enskild anbudsinfordran bör kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris eller besluta att inte fastställa ett lägsta försäljningspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den tredje enskilda anbudsinfordran bör det inte fastställas något lägsta försäljningspris.

(4)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den tredje enskilda anbudsinfordran för försäljning av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 6 juli 2010, ska det inte fastställas något lägsta försäljningspris för skummjölkspulver.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126, 22.5.2010, s. 19.

(3)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.


9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 604/2010

av den 8 juli 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 592/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 170, 6.7.2010, s. 33.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 9 juli 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,03

3,36

1701 99 10 (2)

47,03

0,23

1701 99 90 (2)

47,03

0,23

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


BESLUT

9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 juli 2010

om ändring av beslut 2008/840/EG vad gäller nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till unionen

[delgivet med nr K(2010) 4546]

(2010/380/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde meningen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 2008/840/EG av den 7 november 2008 om nödåtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till och sprids i gemenskapen (2) ska medlemsstaterna anta åtgärder för att förhindra att Anoplophora chinensis (Forster) införs till och sprids i unionen.

(2)

Kommissionens besök i Kina från den 9 till den 20 februari 2009 visade att tillämpningen av de nödåtgärder som anges i beslut 2008/840/EG inte var helt tillfredsställande vad gäller produktionen och övervakningen av växter som omfattas av det beslutet, nedan kallade ”de angivna växterna”.

(3)

Kommissionen kontaktade Kina den 3 juli 2009 för att förklara de slutsatser som dragits på grundval av det besöket.

(4)

Kina lade den 29 september 2009 fram en rad åtgärder som skulle förbättra kontrollen av Anoplophora chinensis (Forster) vad gäller produktionen av de angivna växterna ämnade för export till unionen. Kina har framför allt genomfört ett förfarande för registrering av produktionsplatser där det produceras växter för export till unionen. Kina har begränsat antalet produktionsplatser varifrån de angivna växterna får exporteras till unionen till produktionsplatser som har registrerats av den nationella växtskyddsorganisationen i enlighet med avsnitt I.B punkt 1 b i bilaga I till beslut 2008/840/EG, i dess ändrade lydelse. Kommissionen underrättades om detta register samma dag. Dessutom meddelade Kina att man antagit åtgärder utifall att Anoplophora chinensis (Forster) skulle hittas på en av de registrerade produktionsplatserna som bland annat innebär att den berörda produktionsplatsen avlägsnas från registret under vissa omständigheter. Kommissionen delgav medlemsstaterna informationen från Kina.

(5)

Kommissionen informerade Kina den 23 december 2009 om sina förväntningar att fynd av Anoplophora chinensis (Forster) ska medföra att den berörda produktionsplatsen automatiskt avlägsnas från registret.

(6)

Inga fler fynd på de angivna växterna som importerats från Kina rapporterades till och med slutet av februari 2010. Nederländerna rapporterade dock den 1 och 3 mars 2010 om fynd av Anoplophora chinensis (Forster) på de angivna växterna som härrör från två produktionsplatser inkluderade i registret.

(7)

Kina meddelade kommissionen den 25 mars 2010 att man har förbundit sig att hålla registret, som man underrättade kommissionen om den 29 september 2009, uppdaterat bl.a. genom att omgående avlägsna de två nämnda produktionsplatserna från registret och att göra den uppdaterade versionen av registret tillgänglig för kommissionen.

(8)

De åtgärder som anges i beslut 2008/840/EG för import av de angivna växterna från Kina måste ändras så att denna utveckling beaktas.

(9)

Eftersom de flesta fynd på de angivna växterna som importerats från Kina har rapporterats på plantor av arten Acer spp., bör importen av dem förbjudas i två år med hänsyn till insektens livscykel.

(10)

Utöver de krav som gäller för de angivna växterna som importerats från tredjeländer där Anoplophora chinensis (Forster) förekommer, bör de angivna växterna med ursprung i Kina endast importeras om de härrör från en produktionsplats som är förtecknad i det register över produktionsplatser i Kina som har fastställts av den kinesiska nationella växtskyddsorganisationen. Medlemsstaterna bör hållas informerade av kommissionen om de kinesiska myndigheterna eventuellt uppdaterar detta register. Om de kinesiska myndigheterna avlägsnar en produktionsplats från registret bör de angivna växterna som växt på den produktionsplatsen inte importeras till unionen under två år från den dag som kommissionen informerar medlemsstaterna om den uppdateringen.

(11)

När kommissionen har bevis på att en produktionsplats som förtecknas i registret inte längre uppfyller kraven i avsnitt I.B punkt 1 b i bilaga I till beslut 2008/840/EG eller att Anoplophora chinensis (Forster) har hittats på de angivna växterna som importerats från en sådan produktionsplats, bör den delge medlemsstaterna den informationen. Efter den delgivningen bör de angivna växterna som härrör från den produktionsplatsen inte längre importeras till unionen under två år från den dag som kommissionen informerar medlemsstaterna om överträdelsen, oberoende av vilka åtgärder Kina vidtar för att uppdatera registret.

(12)

En produktionsplats i ett sjukdomsfritt område i ett tredjeland enligt lydelsen i avsnitt I punkt 1 a i bilaga I till beslut 2008/840/EG måste registreras och övervakas av det landets nationella växtskyddsorganisation.

(13)

Med hänsyn till resultat från undersökningar av de angivna växterna som nyligen genomförts på införselorten eller den fastställda bestämmelseorten i enlighet med den nuvarande lydelsen i avsnitt I punkt 2 i bilaga I till beslut 2008/840/EG måste förstörande provtagning innefattas i såväl undersökningen i tredjeländer omedelbart före export som i undersökningen i enlighet med bestämmelserna i beslutet.

(14)

Beslut 2008/840/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Artikel 2 i beslut 2008/840/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Import av de angivna växterna från tredjeländer med undantag av Kina

Vid import från andra tredjeländer än Kina där det är känt att Anoplophora chinensis (Forster) förekommer, får de angivna växterna införas till unionen endast om de uppfyller följande villkor:

a)

De uppfyller de särskilda importkraven i avsnitt I.A punkt 1 i bilaga I.

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13a.1 i direktiv 2000/29/EG, har de i enlighet med avsnitt I.A punkt 2 i bilaga I till detta beslut, vid införseln till unionen undersökts av det ansvariga officiella organet med avseende på Anoplophora chinensis (Forster) och inga tecken på förekomst av skadegöraren konstaterats.

Artikel 2a

Import av de angivna växterna från Kina

1.1.   Vid import från Kina får de angivna växterna införas till unionen endast om de uppfyller följande villkor:

a)

De uppfyller de särskilda importkraven i avsnitt I.B punkt 1 i bilaga I.

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13a.1 i direktiv 2000/29/EG, har de i enlighet med avsnitt I.B punkt 2 i bilaga I till detta beslut, vid införseln till unionen undersökts av det ansvariga officiella organet med avseende på Anoplophora chinensis (Forster) och inga tecken på förekomst av skadegöraren konstaterats.

c)

Produktionsplatsen för de växterna

i)

är betecknad med ett unikt registreringsnummer som tilldelats av den nationella växtskyddsorganisationen i Kina,

ii)

omfattas av den senaste versionen av registret som kommissionen delgett medlemsstaterna i enlighet med punkt 3,

iii)

har inte under de senaste två åren varit föremål för en delgivning från kommissionen till medlemsstaterna om avlägsnande från registret i enlighet med punkt 3,

iv)

har inte under de senaste två åren varit föremål för en sådan delgivning från kommissionen till medlemsstaterna som avses i punkterna 4 eller 5.

2.   Växter av Acer spp. får dock inte införas till unionen till och med den 30 april 2012.

Från och med den 1 maj 2012 ska punkt 1 tillämpas på växter av Acer spp.

3.   Kommissionen ska delge medlemsstaterna registret över produktionsplatser i Kina som dess nationella växtskyddsorganisation har fastställt i överensstämmelse med avsnitt I.B punkt 1 b i bilaga I.

När organisationen uppdaterar registret genom att avlägsna en produktionsplats, antingen eftersom organisationen har funnit att den produktionsplatsen inte längre uppfyller kraven i avsnitt I.B punkt 1 b i bilaga I eller eftersom kommissionen har informerat Kina om bevis på förekomsten av Anoplophora chinensis (Forster) vid import av de angivna växterna från en av dessa produktionsplatser, och Kina gör den uppdaterade versionen av registret tillgänglig för kommissionen, ska kommissionen delge medlemsstaterna den uppdaterade versionen av registret genom internetbaserade informationssidor.

När organisationen uppdaterar registret genom att inkludera en produktionsplats eftersom organisationen har funnit att den produktionsplatsen uppfyller kraven i avsnitt I.B punkt 1 b i bilaga I och Kina gör den uppdaterade versionen av registret samt eventuell förklarande informationen tillgänglig för kommissionen, ska kommissionen delge medlemsstaterna den uppdaterade versionen och i tillämpliga fall den förklarande informationen genom internetbaserade informationssidor.

Genom internetbaserade informationssidor ska kommissionen göra registret och dess uppdateringar tillgängliga för allmänheten.

4.   När den kinesiska växtskyddsorganisationen under en inspektion på en registrerad produktionsplats enligt avsnitt I.B punkt I b ii, iii och iv i bilaga I finner bevis på förekomst av Anoplophora chinensis (Forster) och Kina underrättar kommissionen om fyndet, ska kommissionen omedelbart delge medlemsstaterna detta genom internetbaserade informationssidor.

Genom internetbaserade informationssidor ska kommissionen även göra denna information tillgänglig för allmänheten.

5.   När kommissionen har bevis från andra källor än de som avses i punkterna 3 och 4 på att en produktionsplats som förtecknas i registret inte längre uppfyller kraven i avsnitt I.B punkt 1 b i bilaga I eller att Anoplophora chinensis (Forster) har hittats på de angivna växterna som importerats från en sådan produktionsplats, ska kommissionen delge medlemsstaterna informationen om produktionsplatsen genom internetbaserade informationssidor.

Genom internetbaserade informationssidor ska kommissionen även göra denna information tillgänglig för allmänheten.”

2.   Bilaga I till beslut 2008/840/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 juli 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 300, 11.11.2008, s. 36.


BILAGA

Avsnitt I i bilaga I till beslut 2008/840/EG ska ersättas med följande:

”I.   Särskilda importkrav

A –   Importer från tredjeländer med undantag för Kina

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som förtecknas i del A 9, 16, 18 i bilaga III och del A I 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, ska angivna växter med ursprung i andra tredjeländer än Kina där det är känt att Anoplophora chinensis (Forster) förekommer åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 13.1 i det direktivet; I intyget ska ett av följande alternativ anges under rubriken ’Ytterligare upplysningar’:

a)

Växterna har under hela sin livstid odlats på en produktionsplats som är registrerad och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet och ligger i ett område som har konstaterats vara sjukdomsfritt av organisationen i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder. Namnet på det sjukdomsfria området ska nämnas under rubriken ’ursprungsort’.

b)

Växterna har, under en period om minst två år före exporten, odlats på en produktionsplats som konstaterats vara fri från Anoplophora chinensis (Forster) i enlighet med de internationella normerna för fytosanitära åtgärder där följande gäller:

i)

Produktionsplatsen har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet.

ii)

Produktionsplatsen har årligen genomgått minst två officiella inspektioner vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på Anoplophora chinensis (Forster) och då befunnits vara fri från tecken på skadegöraren.

iii)

Den plats där växterna har odlats

har varit fullständigt fysiskt skyddad mot inträngande av Anoplophora chinensis (Forster), eller

har behandlats på ändamålsenligt förebyggande sätt och omges av ett buffertområde med en radie på minst två km där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på Anoplophora chinensis (Forster) utförs årligen vid lämpliga tidpunkter. Om tecken på Anoplophora chinensis (Forster) konstateras vidtas omedelbart åtgärder för utrotning för att återigen göra buffertområdet sjukdomsfritt.

iv)

Växtförsändelserna, särskilt växternas rötter och stammar, har omedelbart före exporten officiellt genomgått en noggrann undersökning med avseende på förekomst av Anoplophora chinensis (Forster). Denna undersökning bör innefatta riktad förstörande provtagning. Antalet prov vid undersökningen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

2.

Angivna växter som importeras i enlighet med punkt 1 ska undersökas noggrant på införselorten eller den fastställda bestämmelseorten i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (1). De undersökningsmetoder som används ska säkerställa att alla eventuella tecken på Anoplophora chinensis (Forster), särskilt i växternas rötter och stammar, påvisas. Denna undersökning bör innefatta riktad förstörande provtagning. Antalet prov vid undersökningen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

B –   Import från Kina

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som förtecknas i del A 9, 16, 18 i bilaga III och del A I 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, ska angivna växter med ursprung i Kina åtföljas av ett intyg i enlighet med artikel 13.1 i det direktivet; I intyget ska ett av följande alternativ anges under rubriken ’Ytterligare upplysningar’:

a)

Växterna har under hela sin livstid odlats på en produktionsplats som är registrerad och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i Kina och ligger i ett område som har konstaterats vara sjukdomsfritt av organisationen i enlighet med de relevanta internationella normerna för fytosanitära åtgärder. Namnet på det sjukdomsfria området ska nämnas under rubriken ’ursprungsort’.

b)

Växterna har, under en period om minst två år före exporten, odlats på en produktionsplats som konstaterats vara fri från Anoplophora chinensis (Forster) i enlighet med de internationella normerna för fytosanitära åtgärder där följande gäller:

i)

Produktionsplatsen är registrerad och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen.

ii)

Produktionsplatsen har årligen genomgått minst två officiella inspektioner vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på Anoplophora chinensis (Forster) och då befunnits vara fri från tecken på skadegöraren.

iii)

Den plats där växterna har odlats

har varit fullständigt fysiskt skyddad mot inträngande av Anoplophora chinensis (Forster), eller

har behandlats på ändamålsenligt förebyggande sätt och omges av ett buffertområde med en radie på minst två km där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på Anoplophora chinensis (Forster) utförs årligen vid lämpliga tidpunkter. Om tecken på Anoplophora chinensis (Forster) konstateras vidtas omedelbart åtgärder för utrotning för att återigen göra buffertområdet sjukdomsfritt.

iv)

Växtförsändelserna, särskilt växternas rötter och stammar, har omedelbart före exporten officiellt genomgått en noggrann undersökning, innefattande riktad förstörande provtagning i varje parti, med avseende på förekomst av Anoplophora chinensis (Forster).

Antalet prov vid undersökningen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

c)

Produktionsplatsens registreringsnummer.

2.

Angivna växter som importeras i enlighet med punkt 1 ska undersökas noggrant på införselorten eller den fastställda bestämmelseorten i enlighet med direktiv 2004/103/EG. De undersökningsmetoder som används, innefattande riktad förstörande provtagning i varje parti, ska säkerställa att alla eventuella tecken på Anoplophora chinensis (Forster), särskilt i växternas rötter och stammar, påvisas. Antalet prov vid undersökningen ska göra det möjligt att minst påvisa en angreppsnivå på 1 % med en konfidensnivå på 99 %.

Den förstörande provtagningen som avses i punkt 1 ska genomföras i enlighet med följande tabell:

Antal växter i varje parti

Omfattningen av den förstörande provtagningen (antal växter som ska undersökas)

1–4 500

10 % av partiet

> 4 500

450


(1)  EUT L 313, 12.10.2004, s. 16.”


9.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/51


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 juli 2010

om nödåtgärder avseende sändningar med vattenbruksprodukter som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel

[delgivet med nr K(2010) 4563]

(Text av betydelse för EES)

(2010/381/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 178/2002 fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på unionsnivå och på nationell nivå. I förordningen fastställs att nödvändiga åtgärder ska vidtas om det visar sig att livsmedel eller foder som importeras från ett tredjeland sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön och att en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna.

(2)

Enligt rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (2) ska animalieproduktionen och animalieprodukterna kontrolleras avseende förekomst av vissa restsubstanser och ämnen i levande djur, deras exkrementer, kroppsvätskor och vävnader samt i animaliska produkter, foder och dricksvatten.

(3)

I kommissionens beslut 2002/657/EG av den 12 augusti 2002 om genomförande av rådets direktiv 96/23/EG avseende analysmetoder och tolkning av resultat (3) anges tillämpningsföreskrifter för de analysmetoder som ska användas för kontroll av officiella prover som tagits enligt direktiv 96/23/EG och specificeras allmänna kriterier för tolkning av de officiella kontrollaboratoriernas analysresultat för sådana prover.

(4)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel (4) fastställs regler och förfaranden för klassificering av farmakologiskt verksamma ämnen och för fastställande av den högsta resthalt av sådana ämnen som kan tillåtas i animaliska livsmedel.

(5)

I förordning (EG) nr 470/2009 föreskrivs dessutom regler och förfaranden för att fastställa den resthalt av ett farmakologiskt verksamt ämne som fastställs i kontrollsyfte för vissa ämnen, för vilka det inte har fastställts något gränsvärde för resthalter enligt den förordningen.

(6)

Resultaten av kommissionens inspektion i Indien i september 2009 visade på brister i kontrollsystemet för resthalter i vattenbruksprodukter samt brist på den lämpliga laboratoriekapacitet som enligt direktiv 96/23/EG och beslut 2002/657/EG krävs för att påvisa vissa farmakologiskt verksamma ämnen i sådana produkter.

(7)

Efter inspektionen lämnade Indien in en handlingsplan och garanterar att rekommendationerna i inspektionsrapporten kommer att följas. I väntan på att planen och garantierna genomförs till fullo kvarstår risken för att vattenbruksprodukter med ursprung i Indien innehåller resthalter av vissa farmakologiskt verksamma ämnen. Ytterligare åtgärder krävs därför på unionsnivå för att reducera den risken.

(8)

I kommissionens beslut 2009/727/EG av den 30 september 2009 om nödåtgärder avseende kräftdjur som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel eller foder (5) fastställs redan att sändningar av kräftdjur från vattenbruk som förs in från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel eller foder ska kontrolleras för förekomst av nitrofuraner eller deras metaboliter innan de importeras till unionen. Det är dessutom känt att kloramfenikol och tetracykliner används i andra vattenbruksproduker än kräftdjur i Indien.

(9)

Efter det att beslut 2009/727/EG antogs har medlemsstaterna anmält färre antal positiva fynd av nitrofuraner eller deras metaboliter i kräftdjur. Liknande åtgärder som de som fastställs i det beslutet bör därför antas för samtliga vattenbruksprodukter som importerats från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel.

(10)

Dessutom bör en väsentlig andel av de vattenbruksprodukter som importeras från Indien genomgå obligatorisk undersökning i medlemsstaterna för att påvisa förekomst av farmakologiskt verksamma ämnen enligt definitionen i förordning (EG) nr 470/2009 innan produkterna släpps ut på marknaden. Resultaten från denna obligatoriska undersökning bör ge exaktare information om den faktiska kontaminationen av vattenbruksprodukter med ursprung i Indien med dessa restsubstanser. Undersökningarna bör också avhålla de indiska producenterna från felaktig användning av ämnena.

(11)

Medlemsstaterna bör underrätta kommissionen om resultaten av de utförda undersökningarna när det påvisas en förekomst av de berörda farmakologiskt verksamma ämnen som inte är godkända för användning i livsmedelsproducerande djur, eller när det konstateras att högsta tillåtna resthalter enligt unionens lagstiftning överskrids. Medlemsstaterna bör också regelbundet lämna rapporter om alla undersökningar som de genomfört.

(12)

Detta beslut omfattar även kräftdjur från vattenbruk som för närvarande omfattas av beslut 2009/727/EG. För att EU:s lagstiftning ska vara tydlig och konsekvent bör därför det beslutet upphävas.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut ska tillämpas på import av sändningar av vattenbruksprodukter från Indien som är avsedda att användas som livsmedel (nedan kallade sändningar).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar till unionen under förutsättning att de åtföljs av resultaten från en analytisk undersökning som utförts på ursprungsorten för att säkerställa att de inte utgör någon fara för människors hälsa.

Den analytiska undersökningen ska ha utförts på ett officiellt prov med främsta syfte att påvisa förekomst av kloramfenikol, tetracyklin, oxitetracyklin, klortetracyklin och metaboliter av nitrofuraner.

Dessa prover ska ha analyserats med en analysmetod som är i överensstämmelse med artiklarna 3 och 4 i beslut 2002/657/EG.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna tillåta import av sändningar som inte åtföljs av resultaten från en analytisk undersökning under förutsättning att den importerande medlemsstaten ser till att varje sändning vid ankomsten genomgår en sådan analytisk undersökning för att påvisa förekomst av kloramfenikol, tetracyklin, oxitetracyklin, klortetracyklin och metaboliter av nitrofuraner.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska, genom att tillämpa lämpliga provtagningsplaner, se till att officiella prov tas från minst 20 % av de sändningar som uppvisas för import vid gränskontrollstationerna på deras territorium.

2.   De officiella prov som tas enligt punkt 1 ska genomgå analyser för påvisande av resthalter av farmakologiskt verksamma ämnen enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 470/2009, särskilt kloramfenikol, tetracyklin, oxitetracyklin, klortetracyklin och metaboliter av nitrofuraner.

Artikel 4

De sändningar från vilka officiella prov har tagits i enlighet med artiklarna 2.2 och 3.1 ska hållas under officiell tillsyn av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten tills analyserna har slutförts.

Dessa sändningar får endast släppas ut på marknaden om analysresultaten bekräftar att de uppfyller kraven i förordning (EG) nr 470/2009.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om analysresultaten om de påvisar förekomsten av resthalter av något farmakologiskt verksamt ämne

a)

som har klassificerats i enlighet med artikel 14.2 a, b eller c i förordning (EG) nr 470/2009 med halter som överskrider de högsta tillåtna resthalter som fastställts i enlighet med den förordningen, eller

b)

som inte har klassificerats i enlighet med artikel 14.2 a, b eller c i förordning (EG) nr 470/2009. Den berörda medlemsstaten behöver dock inte omedelbart underrätta kommissionen om analysresultaten om resthalten är lägre än

i)

det referensvärde för åtgärder som fastställs för det ämnet i enlighet med förordning (EG) nr 470/2009, eller

ii)

den lägsta funktionsgräns som fastställs för det ämnet i enlighet med förordning 2002/657/EG.

Resultaten av dessa analyser ska anmälas till kommissionen genom det system för snabb varning som inrättades genom artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002.

2.   Medlemsstaterna ska var tredje månad lämna en rapport om alla resultat från de analyser som genomförts på sändningar under de senaste tre månaderna till kommissionen.

Den första rapporten ska lämnas till kommissionen senast den 1 oktober 2010.

Artikel 6

Alla utgifter som uppstår vid tillämpningen av detta beslut ska betalas av avsändaren, mottagaren eller av avsändarens eller mottagarens ombud.

Artikel 7

Beslut 2009/727/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  EGT L 221, 17.8.2002, s. 8.

(4)  EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(5)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 31.