ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.125.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 125

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
21 maj 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Ändring av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) av den 14 november 1975 – Enligt FN:s depositariemeddelande C.N.387.2009.TREATIES-3 trädde följande ändring i kraft den 1 oktober 2009 för samtliga fördragsslutande parter

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 428/2010 av den 20 maj 2010 om genomförande av artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG vad gäller utökade fartygsinspektioner ( 1 )

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 429/2010 av den 20 maj 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pemento de Oímbra [SGB])

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 430/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

10

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 431/2010 av den 20 maj 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 432/2010 av den 20 maj 2010 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

21

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 433/2010 av den 20 maj 2010 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

25

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 434/2010 av den 20 maj 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

26

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 435/2010 av den 20 maj 2010 om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

27

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 436/2010 av den 20 maj 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

30

 

 

BESLUT

 

 

2010/282/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Österrike

32

 

 

2010/283/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Belgien

34

 

 

2010/284/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien

36

 

 

2010/285/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tyskland

38

 

 

2010/286/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Italien

40

 

 

2010/287/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Nederländerna

42

 

 

2010/288/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Portugal

44

 

 

2010/289/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovenien

46

 

 

2010/290/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovakien

48

 

 

2010/291/EU

 

*

Rådets beslut av den 19 januari 2010 om fastställande av huruvida Grekland har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rådets rekommendation av den 27 april 2009

50

 

 

2010/292/Gusp

 

*

Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPOL Afghanistan/1/2010 av den 18 maj 2010 om utnämning av en tillförordnad uppdragschef för EUPOL Afghanistan

52

 

 

2010/293/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 20 maj 2010 om införande av genomförandebestämmelser för forskningssamarbete på områdena inrikes och civil säkerhet mellan Europeiska kommissionen och Amerikas förenta staters regering

53

Genomförandebestämmelser mellan Europeiska kommissionen och Amerikas förenta staters regering för forskningssamarbete på områdena inrikes och civil säkerhet

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/1


Ändring av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) av den 14 november 1975 (1)

Enligt FN:s depositariemeddelande C.N.387.2009.TREATIES-3 trädde följande ändring i kraft den 1 oktober 2009 för samtliga fördragsslutande parter

I bilaga 6 ska följande nya förklarande anmärkning läggas till:

”0.3

Artikel 3

0.3 a) iii)

Bestämmelserna i artikel 3 a iii gäller inte personbilar (HS-nummer 8703) som transporteras på egna hjul. Personbilar får dock befordras enligt TIR- förfarandet om de transporteras med andra fordon enligt artikel 3 a i och ii.”


(1)  Konsoliderad text offentliggjord genom rådets beslut 2009/77/EG (EUT L 165, 26.6.2009, s. 1).


FÖRORDNINGAR

21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 428/2010

av den 20 maj 2010

om genomförande av artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG vad gäller utökade fartygsinspektioner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (1), särskilt artikel 14.4, och

av följande skäl:

(1)

Vid utökad inspektion av ett fartyg bör hamnstatskontrolltjänstemannen följa en förteckning över specifika delar som ska kontrolleras med förbehåll för den praktiska genomförbarheten eller eventuella begränsningar med avseende på människors, fartygets eller hamnens säkerhet.

(2)

När det gäller att fastställa de specifika delar som ska kontrolleras i samband med en utökad inspektion för något av de riskområden som förtecknas i bilaga VII till direktiv 2009/16/EG förefaller det vara nödvändigt att basera sig på sakkunskapen i det i Paris ingångna samförståndsavtalet om hamnstatskontroll.

(3)

Hamnstatskontrolltjänstemännen bör göra en sakkunnig bedömning för att fastställa lämpligheten och omfattningen av kontrollen för varje specifik del.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckning över specifika delar som ska kontrolleras i samband med en utökad inspektion

En utökad inspektion som avses i artikel 14 i direktiv 2009/16/EG ska i tillämpliga fall minst omfatta kontroll av de specifika delar som förtecknas i bilagan till denna förordning.

Om inga specifika områden anges för en särskild fartygstyp, enligt definitionen i direktiv 2009/16/EG, ska inspektören göra en sakkunnig bedömning för att fastställa vilka delar som ska inspekteras och i vilken omfattning, för att kunna kontrollera det allmänna skicket i dessa områden.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 131, 28.5.2009, s. 57.


BILAGA

SPECIFIKA DELAR SOM SKA KONTROLLERAS I SAMBAND MED EN UTÖKAD INSPEKTION

(som avses i artikel 14.4 i direktiv 2009/16/EG)

A.   Alla fartygsslag

a)   Konstruktionens skick

Skrovets och däckets skick

b)   Vattentäthet/vädertäthet

Vattentäta/vädertäta dörrar

Ventilationssystem, luftrör och skyddshölje

Luckor

c)   Nödsystem

Simulation av strömavbrott och start av nödgenerator

Nödbelysning

Testning av länspumpsarrangemang

Testning av stängningsanordningar/vattentäta dörrar

Testning av styrinrättning inbegripet nödstyrinrättning

d)   Radiokommunikation

Testning av nödkraftkälla

Testning av huvudanläggning, däribland utrustning för mottagning av sjösäkerhetsinformation

Testning av bärbara VHF-apparater för det globala nödsignal- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS)

e)   Brandsäkerhet

Brandövning, däribland demonstration av besättningens förmåga att använda brandutrustning och brandsläckningstillbehör

Testning av brandsläckare (med två brandslangar)

Testning av fjärrstyrt nödstopp för ventilation och tillhörande brandspjäll

Testning av nödstopp för bränslepumpar

Testning av fjärrstyrda snabbstängningsventiler

Branddörrar

Fasta brandsläckningsinstallationer och tillhörande brandlarm

f)   Larm

Testning av brandlarm

g)   Boende- och arbetsförhållanden

Förtöjningsutrustningens skick, däribland maskinerifundament

h)   Livräddningsanordningar

Livräddnings- och beredskapsbåtar och deras sjösättningsanordningar (farkosterna ska sänkas ned i vattnet om det finns tecken på att de inte har använts)

i)   Förhindrande av förorening

Testning av oljefilterutrustning

B.   Bulkfartyg/obo-fartyg (vid frakt av fast bulklast)

För bulkfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Dokumentation

Kontroll av att följande dokument finns ombord, att de är fullständiga och undertecknade av flaggstaten eller av en erkänd organisation:

Det utökade inspektionsprogrammet, däribland

i)

rapporter från konstruktionsbesiktningar

ii)

rapporter från tjockleksmätningar

iii)

sjövärdighetsrapporter

Kontroll av huruvida den medförda lasten är tillåten enligt koden för transport av farligt gods till sjöss

Godkännande av lastinstrument

b)   Konstruktionens skick

Skottens och karmarnas skick

Barlasttankar:

Minst en av barlasttankarna i lastområdet ska undersökas från inspektionsluckan/ingångsluckan på däck eller inifrån om inspektören konstaterar att det finns otvetydiga skäl för ytterligare inspektion på grundval av observationer och rapporter från det utvidgade inspektionsprogrammet.

C.   Gas- och kemikalietankfartyg

För gas- och kemikalietankfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Dokumentation

Kontroll av huruvida den produkt som fraktas finns upptagen i relevanta certifikat

b)   Lastningar och lossningar

Bevaknings- och säkerhetsanordningar för lasttankar med avseende på temperatur, tryck och svinn

Syrehaltmätare och indikatorer för explosionsrisk och deras kalibrering. Tillgång till varningsanordningar för kemikalier med ett tillräckligt antal gasindikatorrör för analys av fartygets last

Testning av däckdusch

c)   Brandsäkerhet

Testning av fasta brandsläckningsinstallationer på däck (beroende på vilken produkt som fraktas)

d)   Boende- och arbetsförhållanden

Utrustning med lämpliga andningsskydd och ögonskydd för varje person ombord vid nödutrymning av hytter om detta krävs för de produkter som är upptagna i relevanta certifikat

D.   Allmänna lastfartyg, containerfartyg, kylfartyg, fabriksfartyg, fartyg avsedda för tunga laster, underhållsfartyg för off-shore, fartyg med speciellt användningsområde, flyttbara oljeborrplattformar till sjöss, fpso (floating production, storage and offloading) samt andra typer av fartyg

För fartyg av det slag som nämns i detta avsnitt ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Vattentäthet/vädertäthet

Lastluckors skick

Tillträde till lastutrymmen/tankar

b)   Lastningar och lossningar

Lastningsutrustning

Surrningsanordningar

E.   Oljetankfartyg/obo-fartyg (om certifierat som oljetanker)

För oljetankfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Dokumentation

Kontroll av att följande dokument finns ombord, att de är fullständiga och undertecknade av flaggstaten eller av en erkänd organisation:

Det utökade inspektionsprogrammet, däribland

i)

rapporter från konstruktionsbesiktningar

ii)

rapporter från tjockleksmätningar

iii)

sjövärdighetsrapporter

Skumcertifikat för däcksskumsystemet

b)   Konstruktionens skick

Barlasttankar:

Minst en av barlasttankarna i lastområdet ska undersökas från inspektionsluckan/ingångsluckan på däck eller inifrån om inspektören konstaterar att det finns otvetydiga skäl för ytterligare inspektion på grundval av observationer och rapporter från det utvidgade inspektionsprogrammet.

c)   Brandsäkerhet

Fasta anläggningar på däck för brandsläckning med skum

Kontroll av tryck och syremängd i inertgassystemet

F.   Högshastighetsfartyg för passagerare, passagerarfartyg och ro-ro-passagerarfartyg

För passagerarfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

Om det bedöms nödvändigt kan en del av de inspektioner ombord på ro-ro-färjor och höghastighetspassagerarfartyg som avses i rådets direktiv 1999/35/EG (1) fortsätta medan fartyget är på resa till eller från en medlemsstats hamn, efter tillstånd från befälhavaren eller den driftsansvarige, för att bevisa att färjan eller fartyget fortsätter att uppfylla alla nödvändiga krav för en säker drift. Hamnstatskontrolltjänstemännen ska inte hindra fartygets drift och inte heller framkalla situationer som, enligt befälhavarens åsikt, kan utgöra en säkerhetsrisk för passagerare, besättning eller fartyg.

a)   Dokumentation

Dokumenterade bevis för

utbildning i kontroll av folkmassor

förtrogenhetsutbildning

säkerhetsutbildning för personal som när det gäller säkerhetsaspekten direkt bistår passagerare i passagerarutrymmen, särskilt äldre och rörelsehindrade personer i en nödsituation

utbildning i krishantering och mänskligt beteende

b)   Vattentäthet/vädertäthet

Bog- och akterportar

Testning av fjärrstyrd och lokal kontroll av vattentäta skottdörrar

c)   Nödsystem

Förtrogenhet hos besättning med skadekontrollplanen

d)   Lastningar och lossningar

Surrningsanordningar

e)   Brandsäkerhet

Testning av fjärrmanövrerade och lokala kontrollanordningar för stängning av brandspjäll

f)   Larm

Testning av allmänna högtalarsystem

Testning av anordningar för upptäckande av brand och brandlarmssystem

g)   Livräddningsanordningar

Övning i evakuering av fartyget (inkluderat sjösättning av beredskapsbåtar och livbåtar)

G.   Ro-ro-lastfartyg

För ro-ro-lastfartyg ska en utökad inspektion omfatta följande moment utöver dem som finns förtecknade i avsnitt A:

a)   Vattentäthet/vädertäthet

Bog- och akterportar

b)   Lastningar och lossningar

Surrningsanordningar


(1)  EGT L 138, 1.6.1999, s. 1.


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 429/2010

av den 20 maj 2010

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pemento de Oímbra [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i samma förordning har Spaniens ansökan om registrering av beteckningen ”Pemento de Oímbra” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 223, 16.9.2009, s. 26.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.6   Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

SPANIEN

Pemento de Oímbra (SGB)


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 430/2010

av den 20 maj 2010

om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), särskilt artikel 247, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (2) blev det obligatoriskt att inge summariska införsel- och utförseldeklarationer på elektronisk väg enligt förordning (EEG) nr 2913/92. I kommissionens förordning (EG) nr 273/2009 (3) om undantag från vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (4) föreskrivs en övergångsfas fram till och med den 31 december 2010 under vilken ekonomiska aktörer kan inge summariska införsel- och utförseldeklarationer på elektronisk väg, utan att vara tvingade till det.

(2)

För att minska den administrativa bördan bör reglerna om summariska införsel- och utförseldeklarationer justeras i vissa fall, när sådana deklarationer inte är nödvändiga av skydds- och säkerhetsskäl. För att förbättra riskanalysen bör vidare bohag enligt definitionen i artikel 2.1 d i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (5) inte undantas från kravet på att tas upp i sådana deklarationer när det transporteras inom ramen för ett transportavtal.

(3)

I vissa fall är det inte nödvändigt av skydds- och säkerhetsskäl att lämna skydds- och säkerhetsrelaterade uppgifter i tulldeklarationer eller att kräva en specifik tidsfrist för ingivandet av sådana deklarationer, varför ytterligare befrielser bör införas i detta avseende. Sådana befrielser bör emellertid inte inverka på de allmänna bestämmelserna om tulldeklarationer, oavsett i vilken form de kan inges.

(4)

I några fall där de skydds- och säkerhetsrelaterade tidsfristerna för exportdeklarationer inte gäller, t.ex. i fråga om leveranser till fartyg och luftfartyg, bör tullmyndigheterna kunna ge tillförlitliga ekonomiska aktörer tillstånd att registrera de exporterade varorna i sin bokföring och rapportera sina exporttransaktioner på regelbunden basis efter att varorna lämnat gemenskapens tullområde.

(5)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1192/2008 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 (6) infördes gemensamma kriterier och ett gemensamt ansökningsformulär för beviljande av tillstånd till det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet. Det bör klargöras att dessa regler gäller för samtliga tullförfaranden. Genom samma förordning infördes i artikel 253a, med verkan från och med den 1 januari 2011, regeln att användningen av det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet är villkorad av att tulldeklarationer och anmälningar inges på elektronisk väg. Några medlemsstater har informerat kommissionen om att systemen för detta kanske inte i samtliga fall kommer att vara tillgängliga den dagen. Förutsatt att en ändamålsenlig riskanalys genomförs bör dessa medlemsstater följaktligen, på villkor som de fastställer, kunna godta tulldeklarationer och anmälningar på annat sätt än i elektronisk form till dess att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (7) börjar tillämpas.

(6)

I de fall varor i tillfällig lagring eller i en frizon av kontrolltyp I återexporteras från gemenskapens tullområde utan krav på en summarisk utförseldeklaration behöver man införa ett alternativt sätt att registrera eller anmäla återexporten och den ansvariga personen.

(7)

Det bör klargöras att exportformaliteterna inte bara ska användas för gemenskapsvaror som ska föras till en bestämmelseort utanför gemenskapens tullområde utan även för skattebefriade leveranser till luftfartyg och fartyg, så att de personer som gör sådana leveranser kan få de bevis på utförsel från gemenskapens tullområde som behövs för skattebefrielsen. Samma regler bör gälla när icke-gemenskapsvaror ska återexporteras upptagna i en deklaration för återexport.

(8)

I artiklarna 278, 279 och 280 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (8) och artikel 3 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (9) anges att import- och exportformaliteter måste användas när gemenskapsvaror befordras till och från de territorier inom gemenskapens tullområde där dessa direktiv inte tillämpas. Det bör införas en hänvisning till de bestämmelserna och sådan befordran bör undantas från kravet på inlämning av skydds- och säkerhetsrelaterade uppgifter och kravet på iakttagande av särskilda tidsfrister för skydds- och säkerhetsrelaterade kontroller, eftersom de bestämmelserna enbart bör gälla för varor som förs in i och ut ur gemenskapens tullområde. I de fall varor förs in i Helgoland, San Marino eller Vatikanstaten är de särskilda tidsfristerna för skydds- och säkerhetsrelaterade kontroller och inlämningen av skydds- och säkerhetsrelaterade uppgifter heller inte nödvändiga på grund av dessa områdens geografiska läge.

(9)

Det bör anges vid vilket tullkontor den summariska utförseldeklarationen ska inges och vem som är ansvarig för att inge en sådan deklaration. Detta klargörande bör inbegripa situationer där aktören i stället för en summarisk utförseldeklaration inger en transiteringsdeklaration som innehåller uppgifterna i en summarisk utförseldeklaration.

(10)

För att underlätta tullövervakningen vid utfartstullkontoret är det nödvändigt att fastställa skyldigheterna för de personer som överlämnar varor till en annan person innan de transporteras ut ur gemenskapens tullområde och skyldigheterna för de personer som måste lämna uppgifter om utförseln av varorna till utfartstullkontoret. Samma skyldigheter bör gälla när varor som deklarerats för export och som har anmälts till utfartstullkontoret inte längre ska föras ut ur gemenskapens tullområde och förs bort från utfartstullkontoret.

(11)

Enligt direktiv 2008/118/EG är det från och med den 1 januari 2011 obligatoriskt att använda systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) vid förflyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. Enligt det direktivet måste en flyttning av gemenskapsvaror under punktskatteuppskov till en bestämmelseort utanför gemenskapens tullområde ske enligt förfarandet för export, för vilket ett datoriserat system ska användas. De särskilda reglerna om användning av administrativa ledsagardokument i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov (10) bör således utgå med verkan från och med den 1 januari 2011. De förfaranden för export som påbörjats med varor upptagna i ett administrativt ledsagardokument före den dagen bör slutföras i enlighet med artikel 793c i förordning (EEG) nr 2454/93, i dess lydelse per den 31 december 2010.

(12)

Dessa ändringar bör inte kräva några ändringar av de elektroniska system som har införts eller ska vara införda när denna förordning börjar gälla.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande punkt läggas till som punkt 18:

”18.

summarisk utförseldeklaration: den summariska deklaration som avses i artikel 182c i kodexen och som ska inges för varor som ska föras ut ur gemenskapens tullområde, utom när annat föreskrivs i denna förordning.”

2.

Artikel 181c ska ändras på följande sätt:

a)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Varor för vilka en tulldeklaration som inges genom någon annan åtgärd i enlighet med artiklarna 230, 232 och 233 är tillåten, med undantag av bohag enligt definitionen i artikel 2.1 d i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (11), lastpallar, containrar och transportmedel för transport på väg, på järnväg, med flyg, sjövägen och på inre vattenvägar, om transporten sker inom ramen för ett transportavtal.

b)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Varor för vilka en muntlig tulldeklaration i enlighet med artiklarna 225, 227 och 229.1 är tillåten, med undantag av bohag enligt definitionen i artikel 2.1 d i förordning (EG) nr 1186/2009, lastpallar, containrar och transportmedel för transport på väg, på järnväg, med flyg, sjövägen och på inre vattenvägar, om transporten sker inom ramen för ett transportavtal.”

c)

Led m ska ersättas med följande:

”m)

Följande varor som förs in i gemenskapens tullområde direkt från borr- eller produktionsplattformar eller vindturbiner som drivs av en person etablerad i gemenskapens tullområde:

i)

Varor som införlivats i sådana plattformar eller vindturbiner i samband med deras uppförande, reparation, underhåll eller ombyggnad.

ii)

Varor som använts för att monteras på eller utrusta dessa plattformar eller vindturbiner.

iii)

Andra förnödenheter som används eller förbrukas på sådana plattformar eller vindturbiner.

iv)

Icke-farligt avfall från sådana plattformar eller vindturbiner.”

d)

Följande led ska läggas till som led o:

”o)

Varor som förs från territorier inom gemenskapens tullområde där rådets direktiv 2006/112/EG (12) eller rådets direktiv 2008/118/EG (13) inte tillämpas samt varor som förs från Helgoland, San Marino och Vatikanstaten till gemenskapens tullområde.

3.

I artikel 184d.3 ska frasen ”artikel 181c c–i, l–n” ersättas med ”artikel 181c c–i, l–o”.

4.

I artikel 189 ska följande stycke läggas till:

”Varor som förts in i gemenskapens tullområde och som lossas från och lastas på samma transportmedel under innevarande färd för att andra varor ska kunna lossas eller lastas ska emellertid inte uppvisas för tullen.”

5.

I artikel 253a ska följande stycke läggas till:

”När tullmyndigheternas eller de ekonomiska aktörernas datorsystem inte finns tillgängliga för ingivande eller mottagande av förenklade tulldeklarationer eller anmälningar vid lokalt klareringsförfarande med hjälp av elektronisk databehandling får dock tullmyndigheterna godta andra typer av deklarationer och anmälningar som de föreskriver, förutsatt att en ändamålsenlig riskanalys utförs.”

6.

I artikel 261 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Den sökande ska beviljas tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet om villkoren och kriterierna i artiklarna 253, 253a, 253b och 253c är uppfyllda.”

7.

I artikel 264 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Den sökande ska beviljas tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet om villkoren och kriterierna i artiklarna 253, 253a, 253b och 253c är uppfyllda.”

8.

I artikel 269 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Den sökande ska beviljas tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet om villkoren och kriterierna i artiklarna 253, 253a, 253b, 253c och 270 är uppfyllda.”

9.

I artikel 272 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Den sökande ska beviljas tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet om villkoren och kriterierna i punkt 2 och i artiklarna 253, 253a, 253b, 253c och 274 är uppfyllda.”

10.

Artikel 279 ska ersättas med följande:

”Artikel 279

De exportformaliteter som anges i artiklarna 786–796e får förenklas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.”

11.

I artikel 282 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet ska beviljas på de villkor och det sätt som fastställs i artiklarna 253, 253a, 253b, 253c och 261.2 samt, i tillämpliga delar, artikel 262.”

12.

Artikel 283 ska ersättas med följande:

”Artikel 283

Tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet ska beviljas på de villkor och det sätt som fastställs i artiklarna 253, 253a, 253b och 253c för den person (nedan kallad godkänd exportör) som vill genomföra förfaranden för export i sina lokaler eller på andra platser som tullmyndigheterna har anvisat eller godkänt.”

13.

Artikel 284 ska utgå.

14.

I artikel 285a ska följande punkt 1a läggas till:

”1a.   I de fall där artikel 592a eller artikel 592d är tillämplig får tullmyndigheterna ge tillstånd till ekonomiska aktörer att i sin bokföring omedelbart registrera varje exporttransaktion och rapportera samtliga transaktioner i en kompletterande periodisk deklaration till det tillståndsgivande tullkontoret inom en månad efter det att varorna lämnat gemenskapens tullområde. Sådana tillstånd får beviljas på följande villkor:

a)

De ekonomiska aktörerna använder tillståndet enbart för varor som inte omfattas av förbud eller restriktioner.

b)

De ekonomiska aktörerna lämnar exporttullkontoret alla uppgifter som det anser nödvändiga för att kunna kontrollera varorna.

c)

När exporttullkontoret inte är detsamma som utfartstullkontoret ska tullmyndigheterna ha gått med på detta arrangemang och de uppgifter som avses i led b ska också vara tillgängliga för utfartstullkontoret.

När ordningen enligt första stycket används ska registrering av varorna i bokföringen gälla som frigörande för export och utförsel.”

15.

Artikel 592a ska ändras på följande sätt:

a)

Led e ska ersättas med följande:

”e)

Varor för vilka en tulldeklaration som inges genom någon annan åtgärd i enlighet med artiklarna 231, 232.2 och 233 är tillåten, med undantag av bohag enligt definitionen i artikel 2.1 d i förordning (EG) nr 1186/2009, lastpallar, containrar och transportmedel för transport på väg, på järnväg, med flyg, sjövägen och på inre vattenvägar, om transporten sker inom ramen för ett transportavtal.”

b)

Led g ska ersättas med följande:

”g)

Varor för vilka en muntlig deklaration i enlighet med artiklarna 226, 227 och 229.2 är tillåten, med undantag av bohag enligt definitionen i artikel 2.1 d i förordning (EG) nr 1186/2009, lastpallar, containrar och transportmedel för transport på väg, på järnväg, med flyg, sjövägen och på inre vattenvägar, om transporten sker inom ramen för ett transportavtal.”

c)

Led l ska ersättas med följande:

”l.

Följande varor som förs ut ur gemenskapens tullområde direkt till borr- eller produktionsplattformar eller vindturbiner som drivs av en person etablerad i gemenskapens tullområde:

i)

Varor som ska användas för uppförande, reparation, underhåll eller ombyggnad av sådana plattformar eller vindturbiner.

ii)

Varor som ska användas för att monteras på eller utrusta dessa plattformar eller vindturbiner.

iii)

Förnödenheter som ska användas eller förbrukas på sådana plattformar eller vindturbiner.”

d)

Följande led ska läggas till som led n–p:

”n)

Varor som omfattas av befrielse enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963 eller andra konsulära konventioner eller New York-konventionen av den 16 december 1969 om särskilda uppdrag.

o)

Varor som levereras för att införlivas som delar i eller tillbehör till fartyg och luftfartyg, drivmedel, smörjmedel och gas som krävs för drift av fartygen eller luftfartygen, livsmedel och andra artiklar som ska förbrukas eller säljas ombord.

p)

Varor som är avsedda för territorier inom gemenskapens tullområde där direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG inte tillämpas, varor som sänds från dessa territorier till en annan bestämmelseort i gemenskapens tullområde och varor som sänds från gemenskapens tullområde till Helgoland, San Marino och Vatikanstaten.”

16.

Artikel 592b ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska led e utgå.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När tulldeklarationen inte inges med hjälp av databehandlingsteknik ska de tidsfrister som avses i punkt 1 a iii och iv, b, c och d vara minst fyra timmar.”

17.

I artikel 592g ska frasen ”artikel 592a c–m” ersättas med ”artikel 592a c–p”.

18.

I avdelning IV kapitel 2 ska följande artikel 786 införas:

”Artikel 786

1.   Förfarandet för export enligt artikel 161.1 i kodexen ska användas när gemenskapsvaror ska föras till en bestämmelseort utanför gemenskapens tullområde.

2.   Formaliteterna för exportdeklarationen enligt detta kapitel ska även användas när

a)

gemenskapsvaror ska befordras till och från territorier inom gemenskapens tullområde där direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG inte tillämpas,

b)

gemenskapsvaror sänds som skattebefriade leveranser till luftfartyg och fartyg, oavsett luftfartygets eller fartygets bestämmelseort.

I de fall som avses i leden a och b ska det dock inte vara obligatoriskt att i exportdeklarationen ange de uppgifter för en summarisk utförseldeklaration som anges i bilaga 30A.”

19.

I artikel 792a.2 ska frasen ”artikel 793a.6” ersättas med ”793.2 andra stycket b”.

20.

I artikel 793 ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.   I de fall som avses i punkt 2 andra stycket b och när varor som övertagits inom ramen för ett enda transportavtal ankommer till tullkontoret för den faktiska utförselplatsen från gemenskapens tullområde ska fraktföraren på begäran lämna en av följande uppgifter till det kontoret:

a)

Det referensnummer för sändningen som i förekommande fall anges i exportdeklarationen.

b)

En kopia av det enda transportavtalet eller exportdeklarationen för de berörda varorna.

c)

Det unika referensnumret för sändningen eller transportdokumentnumret och antalet kollin samt, om transporten sker i containrar, utrustningens identifieringsnummer.

d)

De uppgifter om det enda transportavtalet eller om transporten av varorna ut ur gemenskapens tullområde som finns i datorsystemet hos den person som övertar varorna eller i ett annat kommersiellt datorsystem.”

21.

I artikel 793a ska punkt 6 utgå.

22.

Artikel 793c ska utgå.

23.

I artikel 796c ska andra stycket ersättas med följande:

”Denna anmälan ska inbegripa sändningens referensnummer (MRN) som anges i exportdeklarationen.”

24.

Artikel 796d ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 793.2 andra stycket b ska utfartstullkontoret förvissa sig om att de uppvisade varorna överensstämmer med de som deklarerats och övervaka varornas fysiska utförsel från gemenskapens tullområde. Eventuella undersökningar av varorna ska utföras av utfartstullkontoret på grundval av det meddelande om ’förväntad export’ som mottagits från exporttullkontoret.

För att möjliggöra tullövervakning när varorna lossas från ett transportmedel och överlämnas till en annan person som innehar varorna och när varorna lastas på ett annat transportmedel på vilket varorna kommer att föras ut ur gemenskapens tullområde efter uppvisande för utfartstullkontoret, ska följande bestämmelser gälla:

a)

Den person som innehar varorna ska senast vid den tidpunkt varorna överlämnas meddela nästa innehavare av varorna det unika referensnumret för sändningen eller transportdokumentnumret samt uppgift om antalet kollin eller, om transporten sker i containrar, utrustningens identifieringsnummer och, om det har utfärdats, det referensnummer för sändningen som anges i exportdeklarationen. Detta meddelande kan göras på elektronisk väg eller med användning av kommersiella informationssystem eller informationssystem som används av hamnar eller inom transportbranschen eller, om sådana system inte finns, på något annat sätt. Senast när varorna överlämnas ska den person som övertar varorna registrera det meddelande som ges av den omedelbart föregående innehavaren av varorna.

b)

Fraktförare får inte lasta varor för transport ut ur gemenskapens tullområde såvida de inte har fått de uppgifter som avses i led a.

c)

Fraktföraren ska till utfartstullkontoret anmäla varornas utförsel genom att lämna de uppgifter som avses i led a, såvida dessa uppgifter inte är tillgängliga för tullmyndigheterna genom befintliga kommersiella informationssystem eller informationssystem som används av hamnar eller inom transportbranschen. Om det är möjligt ska denna anmälan ingå i de befintliga manifest eller andra transportmeddelanden som föreskrivs.

Vid tillämpning av andra stycket avses med fraktförare den person som för varorna, eller åtar sig ansvaret för varornas transport, ut ur gemenskapens tullområde. Dock ska följande gälla:

Vid kombinerad transport där det aktiva transportmedel som lämnar gemenskapens tullområde endast transporterar ett annat transportmedel, som efter det aktiva transportmedlets ankomst till sin bestämmelseort kommer att gå av sig självt som ett aktivt transportmedel, avses med fraktförare den person som kommer att sköta det transportmedel som kommer att gå av sig självt efter det att det transportmedel som lämnar gemenskapens tullområde ankommit till sin bestämmelseort.

Vid sjötrafik eller lufttrafik inom ramen för ett fartygsandelsavtal eller fraktarrangemang avses med fraktförare den person som har ingått ett avtal och utfärdat ett konossement eller en flygfraktsedel för att föra varorna ut ur gemenskapens tullområde.”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 792a och när varor som deklarerats för export inte längre ska föras ut ur gemenskapens tullområde ska den person som för bort varorna från utfartstullkontoret för att transportera dem till en plats inom det tullområdet lämna de uppgifter som avses i punkt 1 andra stycket a till utfartstullkontoret. Dessa uppgifter kan lämnas på vilket sätt som helst.”

25.

I artikel 796da.4 ska led e ersättas med följande:

”e)

Ekonomiska operatörers bokföring för varor som levererats till borr- eller produktionsplattformar för olja eller gas eller till vindturbiner.”

26.

I artikel 841.1 ska frasen ”artiklarna 787–796e” ersättas med ”artikel 786.1 och 786.2 b och artiklarna 787–796e”.

27.

Artikel 841a ska ersättas med följande:

”Artikel 841a

1.   I andra fall än de som anges i artikel 182.3 tredje meningen i kodexen ska återexport anmälas genom en summarisk utförseldeklaration i enlighet med artiklarna 842a–842e, utom när detta krav frångås i enlighet med artikel 842a.3 eller 842a.4.

2.   När varor i tillfällig lagring eller i en frizon av kontrolltyp I återexporteras utan krav på någon tulldeklaration eller någon summarisk utförseldeklaration ska återexporten anmälas till det tullkontor som är behörigt för den plats varifrån varorna kommer att lämna gemenskapens tullområde före deras utförsel i den form som föreskrivs av tullmyndigheterna.

Den person som avses i punkt 3 ska på begäran få tillstånd att ändra en eller flera uppgifter i anmälan. En sådan ändring får inte göras efter det att de varor som nämns i anmälan har lämnat gemenskapens tullområde.

3.   Den anmälan som avses i punkt 2 första stycket ska lämnas av fraktföraren. Anmälan ska dock lämnas av innehavaren av det tillfälliga lagret eller innehavaren av lagret i en frizon av kontrolltyp I eller av någon annan person som kan visa upp varorna, om fraktföraren har informerats om och i enlighet med ett avtal samtyckt till att denna person lämnar anmälan. Utfartstullkontoret får anta, utom när bevis finns på motsatsen, att fraktföraren har samtyckt i enlighet med ett avtal och att anmälan har lämnats med dennes vetskap.

För definitionen av fraktförare ska artikel 796d.1 sista stycket tillämpas.

4.   I de fall när varorna efter det att en anmälan enligt punkt 2 första stycket lämnats inte längre ska föras ut ur gemenskapens tullområde ska artikel 796d.4 gälla i tillämpliga delar.”

28.

Artikel 842a ska ersättas med följande:

”Artikel 842a

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 3 och 4 och när utförseln av varor ut ur gemenskapens tullområde inte kräver någon tulldeklaration ska en summarisk utförseldeklaration inges till utfartstullkontoret.

2.   I detta kapitel avses med utfartstullkontor

a)

det tullkontor som är behörigt för den plats varifrån varorna kommer att lämna gemenskapens tullområde, eller

b)

när varorna ska lämna gemenskapens tullområde med flyg eller sjövägen, det tullkontor som är behörigt för den plats där varorna lastas på det fartyg eller luftfartyg i vilket de kommer att föras till en bestämmelseort utanför gemenskapens tullområde.

3.   En summarisk utförseldeklaration ska inte krävas när en elektronisk transiteringsdeklaration innehåller de uppgifter som anges i en summarisk utförseldeklaration, om bestämmelsekontoret också är utfartstullkontor eller om bestämmelsekontoret ligger utanför gemenskapens tullområde.

4.   En summarisk utförseldeklaration ska inte krävas i följande fall:

a)

I samband med de undantag som anges i artikel 592a.

b)

När varor lastas i en hamn eller på en flygplats i gemenskapens tullområde för att lossas i en annan hamn eller på en annan flygplats i gemenskapen, om bevis i form av ett kommersiellt manifest, hamnmanifest eller annat transportdokument eller en lastspecifikation på begäran görs tillgängliga för utfartstullkontoret beträffande den avsedda platsen för lossning. Detsamma gäller när det fartyg eller luftfartyg som transporterar varorna ska göra uppehåll i en hamn eller på en flygplats utanför gemenskapens tullområde och varorna ska fortsätta att vara lastade ombord på fartyget eller luftfartyget under uppehållet i hamnen eller på flygplatsen utanför gemenskapens tullområde.

c)

När varor i en hamn eller på en flygplats inte lossas från det transportmedel som fört dem in i gemenskapens tullområde och som kommer att föra dem ut ur det området.

d)

När varorna har lastats i en tidigare hamn eller på en tidigare flygplats i gemenskapens tullområde och fortsätter att befinna sig på det transportmedel som kommer att föra dem ut ur gemenskapens tullområde.

e)

När varor i tillfällig lagring eller i en frizon av kontrolltyp I under samma tullkontors övervakning omlastas från det transportmedel som fört dem till det tillfälliga lagret eller frizonen till ett fartyg eller luftfartyg eller en järnväg som från det tillfälliga lagret eller frizonen kommer att föra dem ut ur gemenskapens tullområde, om

i)

omlastningen sker inom 14 dagar från den dag varorna uppvisades för det tillfälliga lagret eller frizonen av kontrolltyp I, varvid tullmyndigheterna i undantagsfall får förlänga denna frist med den tid som krävs för att hantera de exceptionella omständigheterna,

ii)

uppgifter om varorna är tillgängliga för tullmyndigheterna, och

iii)

varornas bestämmelseort och mottagaren, enligt vad fraktföraren känner till, inte kommer att ändras.

f)

När bevis för att de varor som ska föras ut ur gemenskapens tullområde redan omfattas av en tulldeklaration med de uppgifter som anges i en summarisk utförseldeklaration görs tillgängliga för utfartstullkontoret genom datorsystemet hos innehavaren av det tillfälliga lagret, fraktföraren eller den som driver hamnen/flygplatsen, eller genom ett annat kommersiellt datorsystem, förutsatt att systemet har godkänts av tullmyndigheterna.

I de fall som avses i leden a–f och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 842d.2 ska tullkontrollerna ta hänsyn till situationens särskilda karaktär.

5.   När den krävs ska den summariska utförseldeklarationen inges av fraktföraren. Deklarationen ska dock inges av innehavaren av det tillfälliga lagret eller innehavaren av ett lager i en frizon av kontrolltyp I eller av någon annan person som kan visa upp varorna, om fraktföraren har informerats om och i enlighet med ett avtal samtyckt till att denna person inger deklarationen. Utfartstullkontoret får anta, utom när bevis finns på motsatsen, att fraktföraren har samtyckt i enlighet med ett avtal och att deklarationen har ingetts med dennes vetskap.

För definitionen av fraktförare ska artikel 796d.1 sista stycket tillämpas.

6.   I de fall när varorna efter det att en summarisk utförseldeklaration ingetts inte längre ska föras ut ur gemenskapens tullområde ska artikel 796d.4 gälla i tillämpliga delar.”

29.

I artikel 842d.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”När varor som omfattas av ett undantag från kravet på en summarisk utförseldeklaration enligt artikel 842a.4 förs ut ur gemenskapens tullområde ska en riskanalys vid behov utföras när varorna uppvisas, på grundval av den dokumentation eller de andra uppgifter som avser varorna.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1–1.13 och 1.15–1.29 ska tillämpas från och med den 1 januari 2011. När en exporttransaktion påbörjats före den 1 januari 2011 med varorna upptagna i ett administrativt ledsagardokument i enlighet med artikel 793c.1 ska dock utfartstullkontoret genomföra de åtgärder som anges i artikel 793c från och med den dagen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EUT L 117, 4.5.2005, s. 13.

(3)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 14.

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

(6)  EUT L 329, 6.12.2008, s. 1.

(7)  EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.

(8)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(9)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.

(10)  EGT L 276, 19.9.1992, s. 1.

(11)  EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.”

(12)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(13)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.”


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 431/2010

av den 20 maj 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

70,0

MK

66,4

TN

71,5

TR

61,3

ZZ

67,3

0707 00 05

MA

46,5

MK

52,3

TR

118,3

ZZ

72,4

0709 90 70

TR

121,1

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

55,7

IL

54,7

MA

51,0

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

73,7

ZZ

54,8

0805 50 10

AR

94,0

BR

117,8

TR

87,6

ZA

74,1

ZZ

93,4

0808 10 80

AR

85,3

BR

75,2

CA

69,6

CL

80,9

CN

81,8

MK

26,7

NZ

114,3

US

122,8

UY

77,5

ZA

84,8

ZZ

81,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 432/2010

av den 20 maj 2010

om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som förtecknas i del XVI i bilaga I i samma förordning och priserna på dessa produkter på gemenskapsmarknaden täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter bör exportbidrag därför fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 162, 163, 164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan världsmarknadssituationen, särskilda behov på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget göra det nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort.

(4)

Exportbidragen avseende Dominikanska republiken har differentierats för att beakta de minskade tullsatser som tillämpas på den importtullkvot som omfattas av det avtalsmemorandum mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken om importskydd för mjölkpulver i Dominikanska republiken (2) som godkändes genom rådets beslut 98/486/EG (3). Eftersom situationen på marknaden i Dominikanska republiken har förändrats så att konkurrensen har ökat i fråga om mjölkpulver, utnyttjas denna kvot inte längre fullt ut. För att maximera utnyttjandet av kvoten bör differentieringen av exportbidragen avseende Dominikanska republiken upphöra.

(5)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 326/2010 (4) om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter (5) lades vissa produktkoder för ost till i nomenklaturen för jordbruksprodukter. De koderna bör därför infogas i bilagan till den här förordningen.

(6)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som fastställs i bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av villkoren i artikel 3 I kommissionens förordning (EG) nr 1187/2009 (6).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  EGT L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  EUT L 100, 22.4.2010, s. 1.

(5)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(6)  EUT L 318, 4.12.2009, s. 1.


BILAGA

Exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter från och med den 21 maj 2010

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Destinationerna definieras enligt följande:

L20

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Amerikas förenta stater.

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 33.1, artikel 41.1 samt artikel 42.1 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EUT L 186, 17.7.2009, s. 1).

L04

:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

L40

:

Alla destinationer, med undantag av:

a)

tredjeländer: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Heliga stolen (Vatikanstaten), Amerikas förenta stater, Kroatien, Turkiet, Australien, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika,

b)

territorier i EU-medlemsstater som inte är en del av gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d'Italia och de områden i Republiken Cypern där Republiken Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier, som inte ingår i gemenskapens tullområde, vars utrikes angelägenheter handhas av en medlemsstat: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 33.1, artikel 41.1 samt artikel 42.1 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EUT L 186, 17.7.2009, s. 1).


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 433/2010

av den 20 maj 2010

om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 18 maj 2010.

(3)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det inte beviljas exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i artikel 1 a och b respektive artikel 2 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 18 maj 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 434/2010

av den 20 maj 2010

om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver.

(2)

I enlighet med artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 18 maj 2010.

(3)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det inte beviljas några exportbidrag för den produkt och de destinationer som avses i artikel 1 c respektive artikel 2 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 18 maj 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 435/2010

av den 20 maj 2010

om fastställande av bidragssatserna för mjölk och mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i artikel 1.1 p och förtecknas i del XVI i bilaga I till den förordningen och priserna i unionen täckas av ett exportbidrag, om produkterna exporteras i form av sådana varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2), anges de produkter för vilka det ska fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14 andra stycket a i förordning (EG) nr 1043/2005 ska bidragssatsen per 100 kg av varje berörd basprodukt fastställas för en period som är lika lång som den period för vilken bidragen fastställs för samma produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

Enligt artikel 162.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 får bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

När det gäller vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget finns det, om det på förhand fastställs höga bidragssatser, risk för att de åtaganden som görs i samband med dessa bidrag äventyras. För att undvika detta måste lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas utan att detta hindrar att långsiktiga avtal ingås. Om särskilda bidragssatser för förutfastställelse av bidrag bestäms för dessa produkter bör båda dessa syften kunna uppnås.

(6)

Enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1043/2005 ska bidragssatsen i förekommande fall fastställas med hänsyn till det stöd och de andra åtgärder med motsvarande verkan som, i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna, är tillämpliga i alla medlemsstater för de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 eller för därmed jämställda produkter.

(7)

Enligt artikel 100.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska stöd utbetalas för unionsproducerad skummjölk som bearbetas till kasein, om denna mjölk och det kasein som framställs av denna mjölk uppfyller vissa villkor.

(8)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i del XVI i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av sådana varor som förtecknas i del IV i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 21 maj 2010 ska tillämpas för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget  (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats

vid förutfastställelse av bidrag

annan

ex 0402 10 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent (PG 2):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 3501

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mjölk i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av 26 viktprocent (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Smör med en fetthalt av 82 viktprocent (PG 6):

 

 

a)

Vid export av varor enligt KN-nummer 2106 90 98 som innehåller minst 40 viktprocent mjölkfett

0,00

0,00

b)

Vid export av andra varor

0,00

0,00


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga på export till

a)

tredjeländerna Andorra, Heliga stolen (Vatikanstaten), Liechtenstein och Förenta staterna samt på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet,

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia, Helgoland, Grönland, Färöarna och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen,

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.

d)

destinationer enligt artikel 33.1, artikel 41.1 samt artikel 42.1 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EUT L 186, 17.7.2009, s. 1).


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 436/2010

av den 20 maj 2010

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 143,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tilllämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

till kommissionens förordning 20 maj 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

121,5

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

124,5

0

BR

116,3

1

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

206,8

28

BR

218,9

24

AR

294,2

2

CL

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

102,7

12

BR

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

146,0

4

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

242,1

16

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Äggula

327,8

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

343,8

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

283,0

1

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Torkat äggalbumin

561,5

0

AR


(1)  Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”


BESLUT

21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/32


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Österrike

(2010/282/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Österrikes synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Österrike. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Österrike till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs det att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om underskottet är alltför stort. När det gäller Österrike leder denna allsidiga bedömning till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de österrikiska myndigheterna lämnade i oktober 2009, väntas underskottet i de offentliga finanserna under 2009 uppgå till 3,9 % av BNP, dvs. fortfarande överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Enligt kommissionens höstprognos 2009 kan det väntade överskridandet av referensvärdet betecknas som ett undantagsfall i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Bland annat har det orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas Österrikes reala BNP sjunka kraftigt med 3,7 % under 2009. Nedgången återspeglar den skarpa nedgången i privata investeringar och utrikeshandeln inom den exportorienterade tillverkningssektorn till följd av finanskrisen och den globala avmattningen, framför allt de mycket lägre tillväxtutsikterna för de viktigaste handelspartnerna (euroområdet, central- och östeuropeiska länder). Det väntade överskridandet av referensvärdet kan inte heller anses vara övergående. Enligt kommissionens höstprognos 2009, som beaktar de finanspolitiska åtgärder som antagits i år, skulle underskottet med oförändrad politik öka till 5,5 % år 2010 och 5,3 % av BNP år 2011. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de österrikiska myndigheterna lämnade i oktober 2009 har den offentliga bruttoskulden sedan 2008 legat över referensvärdet på 60 % av BNP och beräknas uppgå till 68,2 % av BNP år 2009. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas skuldkvoten stiga till 73,9 % av BNP 2010 och till 77 % av BNP 2011. Skuldkvoten kan inte anses minska i tillräcklig utsträckning och närma sig referensvärdet i tillfredsställande takt, i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Fördragets skuldkriterium är inte uppfyllt.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” endast tas i de steg som leder fram till rådets beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Österrikes fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidiga bedömningen är att det föreligger ett alltför stort underskott i Österrike.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora underskottet i Österrike återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/34


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Belgien

(2010/283/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Belgiens synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Belgien. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Belgien till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. När det gäller Belgien leder den allsidiga bedömningen till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifterna i de belgiska myndigheternas anmälan från oktober 2009 uppgick underskottet i den offentliga sektorns finanser i Belgien till 5,9 % av BNP år 2009 och överskred därmed och låg inte nära referensvärdet på 3 % av BNP. Det förväntade överskridandet av referensvärdet kan inte betecknas som ett undantagsfall i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. I synnerhet har det, bland annat, orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. I 2009 års höstprognos från kommissionen beräknas BNP sjunka med 2,9 % under 2009 och öka med 0,6 % år 2010. Vidare, också på grundval av 2009 års höstprognos, kan det planerade överskridandet av referensvärdet inte anses vara övergående, eftersom underskottet väntas stabiliseras kring 5,8 % av BNP under 2010 och 2011, med hänsyn tagen till de redan tillräckligt väl preciserade konsolideringsåtgärderna. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Den offentliga bruttoskulden minskade kontinuerligt, från 134 % av BNP under 1993 till 84 % av BNP under 2007. Transaktionerna för att stabilisera den finansiella sektorn ledde emellertid till en ökning av skuldkvoten till närmare 90 % under 2008. Skuldkvoten låg alltså kvar på en nivå betydligt över referensvärdet 60 %. Enligt de uppgifter som de belgiska myndigheterna anmälde i oktober 2009 planeras den offentliga bruttoskulden uppgå till 97,6 % av BNP 2009. I 2009 års höstprognos från kommissionen beräknas skuldkvoten öka till ca 97 % 2009, 101 % 2010 och 104 % 2011. Skuldkvoten kan inte anses minska i tillräcklig utsträckning och närma sig referensvärdet i tillfredsställande takt i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Fördragets skuldkriterium är inte uppfyllt.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” endast tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att överskridandet av referensvärdet endast är övergående – helt uppfylls. I Belgiens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidiga bedömningen är att det föreligger ett alltför stort underskott i Belgien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör förfarandet vid alltför stora underskottet i fråga om Belgien finns tillgängliga på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/36


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tjeckien

(2010/284/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.7 jämförd med artikel 126.13,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Tjeckiens synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Tjeckien. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Tjeckien till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. I Tjeckiens fall leder denna allsidiga bedömning till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de tjeckiska myndigheterna lämnade i oktober 2009, väntas underskottet i de offentliga finanserna i Tjeckien under 2009 uppgå till 6,6 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Enligt kommissionens höstprognos 2009 kan det väntade överskridandet av referensvärdet betecknas som ett undantagsfall i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Bland annat har det orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas Tjeckiens reala BNP, till stor del som en följd av den globala ekonomiska krisen, sjunka med 4,8 % under 2009 efter att ha ökat med 2,5 % under 2008. Eftersom det nominella underskottet började öka redan under 2008 inleddes den strukturella försämringen tidigare när det fortfarande var högkonjunktur. Vidare kan överskridandet av referensvärdet inte betraktas som övergående, eftersom underskottet enligt kommissionens höstprognos 2009 med oförändrad politik beräknas öka till 5,5 % av BNP år 2010 och till 5,7 % av BNP år 2011. Prognosen innefattar effekterna av åtgärder som vidtagits för att motverka krisen och som fortfarande löper 2010 (två åtgärder motsvarande ca 0,7 av BNP är permanenta) samt det finanspolitiska konsolideringspaket för 2010 som de tjeckiska myndigheterna antog i oktober 2009. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de tjeckiska myndigheterna lämnade i oktober 2009 ligger den offentliga bruttoskulden klart under referensvärdet på 60 % av BNP och beräknas uppgå till 35,5 % av BNP år 2009. I kommissionens höstprognos 2009 väntas skuldkvoten stiga snabbt och hamna på 44 % av BNP år 2011 med en oförändrad politik.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” endast tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Tjeckiens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidiga bedömningen är att det föreligger ett alltför stort underskott i Tjeckien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora tjeckiska underskottet återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/38


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Tyskland

(2010/285/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artikel 126.13 och artikel 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Tysklands synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i sina offentliga finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Tyskland. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Tyskland till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs det att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. I Tysklands fall leder denna allsidiga bedömning till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de tyska myndigheterna lämnade i oktober 2009, väntas underskottet i de offentliga finanserna under 2009 uppgå till 3,7 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Det väntade överskridandet av referensvärdet kan inte betecknas som ett undantagsfall i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas Tysklands reala BNP sjunka kraftigt med 5 % under 2009. Vidare kan överskridandet av referensvärdet inte betraktas som övergående, eftersom underskottet enligt kommissionens höstprognos 2009 med oförändrad politik beräknas öka till 5,0 % år 2010 och sedan minska till 4,6 % av BNP år 2011. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de tyska myndigheterna lämnade i oktober 2009 beräknas den offentliga bruttoskulden uppgå till 74,2 % av BNP år 2009 (den har sedan 2002 legat över referensvärdet på 60 %). I kommissionens höstprognos 2009 väntas skuldkvoten stiga till 73,1 % av BNP år 2009 och hamna på 79,7 % år 2011. Skuldkvoten kan inte anses minska i tillräcklig utsträckning och närma sig referensvärdet i tillfredsställande takt, i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Fördragets skuldkriterium är inte uppfyllt.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” endast tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Tysklands fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidig bedömningen är att det föreligger ett alltför stort underskott i Tyskland.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar om det alltför stora underskottet i Tyskland finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/40


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Italien

(2010/286/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande Italiens synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Italien. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Italien till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. När det gäller Italien leder denna allsidiga bedömning till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de italienska myndigheterna lämnade i oktober 2009, väntas underskottet i de offentliga finanserna i Italien under 2009 uppgå till 5,3 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Det väntade överskridandet av referensvärdet kan inte betecknas som ett undantagsfall i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Bland annat har det orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. I kommissionens höstprognos 2009 beräknas Italiens reala BNP minska med 4,7 % 2009 efter en minskning med 1 % 2008. För 2010 förutses en blygsam återhämtning, som därefter stärks 2011. Vidare kan överskridandet av referensvärdet inte betraktas som övergående, eftersom underskottet beräknas öka ytterligare 2010 och, med oförändrad politik, minska marginellt 2011. De diskretionära åtgärder (inriktade på stöd till låginkomstgrupper och viktiga industrisektorer) som i och med återhämtningspaketen vidtagits för att hantera krisen enligt den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, förväntas inte innebära märkbara påfrestningar på saldot i de offentliga finanserna, eftersom de enligt de italienska myndigheterna är fullständigt finansierade, huvudsakligen genom omfördelning av befintliga medel. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt uppgifter som de italienska myndigheterna lämnade i oktober 2009 har den offentliga bruttoskulden sedan etapp tre i EMU startade legat klart över referensvärdet på 60 % av BNP och beräknas uppgå till 115,1 % av BNP år 2009. I kommissionens höstprognos 2009 väntas skuldkvoten stiga ytterligare till 117,8 % 2011. Skuldkvoten kan inte anses minska i tillräcklig utsträckning och närma sig referensvärdet i tillfredsställande takt, i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Fördragets skuldkriterium är inte uppfyllt.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” endast tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Italiens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidiga bedömningen är att det föreligger ett alltför stort underskott i Italien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora underskottet i Italien återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/42


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Nederländerna

(2010/287/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Nederländernas synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport i enlighet med artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande i enlighet med artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Nederländerna. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Nederländerna till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. I Nederländernas fall leder den allsidiga bedömningen till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de nederländska myndigheterna lämnade i oktober 2009 väntas underskottet i de offentliga finanserna i Nederländerna under 2009 uppgå till 4,8 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet 3 % av BNP. Det väntade överskridandet av referensvärdet kan inte betecknas som ett undantagsfall i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Bland annat har det orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas BNP sjunka med 4,5 % under 2009 och växa med endast ¼ % under 2010. Vidare kan överskridandet av referensvärdet, också på grundval av kommissionens höstprognos 2009, inte betraktas som övergående, eftersom det offentliga underskottet på grundval av det sedvanliga antagandet om oförändrad politik beräknas öka från 4,7 % av BNP under 2009 till 6,1 % av BNP år 2010 innan det minskar något till 5,6 % av BNP år 2011. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de nederländska myndigheterna lämnade i oktober 2009 ligger den offentliga bruttoskulden under referensvärdet 60 % av BNP och beräknas uppgå till 59,7 % (4) av BNP år 2009. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas den offentliga bruttoskulden uppgå till 59,8 % av BNP år 2009 och öka till cirka 66 % av BNP år 2010 och 70 % av BNP år 2011, och således överskrida referensvärdet 60 % av BNP. Denna ökning beror till stor del på att man väntar sig en betydande försämring av det primära saldot.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” bara tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Nederländernas fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den allsidiga bedömningen är att det föreligger ett alltför stort underskott i Nederländerna.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora underskottet i Nederländerna återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2

(4)  Denna siffra inkluderar inte statens kreditmöjlighet för illikvida tillgångar till förmån för ING, vilken motsvarar cirka 3½ % av BNP (21 miljarder euro).


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/44


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Portugal

(2010/288/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Portugals synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Portugal. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Portugal till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. I Portugals fall leder den allsidiga bedömningen till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de portugisiska myndigheterna lämnade i oktober 2009, väntas underskottet i de offentliga finanserna i Portugal under 2009 uppgå till 5,9 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Det väntade överskridandet av referensvärdet kan betecknas som undantagsvis, i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Det har bland annat orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång 2009 i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas BNP på årsbasis minska med 2,9 % 2009 och öka med 0,3 % 2010. Vidare kan det väntade överskridandet av referensvärdet inte betecknas som övergående, eftersom det nominella underskottet i de offentliga finanserna enligt kommissionens höstprognos 2009, om man beaktar de åtgärder som redan har vidtagits under innevarande år, kommer att öka till 8 % av BNP under 2010. Trots att de flesta av de extraordinära åtgärderna kopplade till krisen 2009 kommer att avslutas, väntas under 2010 och 2011 till följd av den fortsatta lågkonjunkturen, de automatiska stabilisatorernas effekter och en kraftig ökning av ränteutgifterna ingen förbättring av de offentliga finanserna. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt uppgifter som de portugisiska myndigheterna lämnade i oktober 2009 beräknas den offentliga bruttoskulden uppgå till 74,5 % av BNP år 2009 (den har sedan 2005 legat över referensvärdet på 60 %). Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas nivån på den offentliga skulden som andel av BNP öka kraftigt med 18 procentenheter under prognosperioden, från 66,3 % 2008 till 91,1 % 2011. Skuldkvoten kan inte anses minska i tillräcklig utsträckning och närma sig referensvärdet i tillfredsställande takt, i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Fördragets skuldkriterium är inte uppfyllt.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” endast tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ifall underskottet uppfyller de båda villkoren att ligga nära referensvärdet och att överskrida det tillfälligt. I Portugals fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter en allsidig bedömning fastslås härmed att det föreligger ett alltför stort underskott i Portugal.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora underskottet i Portugal återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/46


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovenien

(2010/289/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Sloveniens synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i sina offentliga finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs även bestämmelser för genomförandet av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som är fogat till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innehåller ytterligare bestämmelser om genomförandet av förfarandet vid alltför stora underskott. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, skulle kommissionen avge ett yttrande till rådet, om den ansåg att det förelåg eller kunde uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport enligt artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Slovenien. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Slovenien till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en allsidig bedömning avgör om ett alltför stort underskott föreligger. I Sloveniens fall leder den allsidiga bedömningen till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de slovenska myndigheterna lämnade i oktober 2009 väntas underskottet i de offentliga finanserna under 2009 uppgå till 5,9 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Det väntade överskridandet av referensvärdet kan betecknas som att det överskrids undantagsvis, i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Bland annat har det orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas real BNP, vars ökning halverades från 2007 till 2008, sjunka kraftigt (– 7,4 %) under 2009. Även om utfallet för Sloveniens offentliga finanser, tack vare att inkomsterna ökat mer än budgeterat, har varit bra under senare tid när de ekonomiska villkoren fortfarande var gynnsamma, präglades budgetgenomförandet av utgiftsöverskridanden. Vidare kan det planerade överskridandet av referensvärdet inte betraktas som övergående, eftersom underskottet enligt kommissionens höstprognos 2009 vid oförändrad politik kommer att öka från 6,3 % av BNP 2009 till ca 7 % av BNP 2011, samtidigt som real BNP enligt prognosen kommer att återhämta sig och notera en blygsam positiv tillväxt. I detta antagande beaktas att flertalet av de extraordinära åtgärder som i linje med den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa vidtas för att bekämpa recessionen enligt regeringens planer kommer att avvecklas gradvis under 2010 och 2011. Dessa extraordinära åtgärder motsvarar nästan 1¼ % av BNP 2009. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de slovenska myndigheterna lämnade i oktober 2009 ligger den offentliga bruttoskulden klart under referensvärdet på 60 % av BNP och beräknas uppgå till 34,2 % av BNP år 2009. Enligt kommissionens höstprognos 2009 kommer skuldkvoten vid oförändrad politik att stiga till omkring 48 % av BNP fram till 2011.

(9)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” bara tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ifall underskottet uppfyller de båda villkoren att ligga nära referensvärdet och att överskrida det tillfälligt. I Sloveniens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter en allsidig bedömning fastslås härmed att det föreligger ett alltför stort underskott i Slovenien.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Slovenien.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora underskottet i Slovenien återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/48


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om förekomsten av ett alltför stort underskott i Slovakien

(2010/290/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.6 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Slovakiens synpunkter, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten syftar till att genom sunda offentliga finanser stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark hållbar tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning.

(3)

Beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott följer det förfarande vid alltför stora underskott som anges i artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1) (som utgör en del av stabilitets- och tillväxtpakten). I förordning (EG) nr 1467/97 fastställs också bestämmelser om genomförande av artikel 104 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott, som bifogas fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, anges närmare bestämmelser om genomförandet av detta förfarande. I rådets förordning (EG) nr 479/2009 (2) anges närmare regler och definitioner för tillämpningen av bestämmelserna i det protokollet.

(4)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(5)

Enligt artikel 104.5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska kommissionen lämna ett yttrande till rådet, om den anser att det föreligger eller kan uppstå ett alltför stort underskott i en medlemsstat. Efter att ha tagit hänsyn till sin rapport i enlighet med artikel 104.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och med beaktande av ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande enligt artikel 104.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, numera artikel 126.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, drog kommissionen slutsatsen att det förelåg ett alltför stort underskott i Slovakien. Kommissionen lämnade därför ett sådant yttrande om Slovakien till rådet den 11 november 2009 (3).

(6)

I artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att rådet ska beakta eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, innan det efter en övergripande bedömning avgör om underskott är alltför stort. För Slovakiens del leder denna bedömning till de slutsatser som anges i detta beslut.

(7)

Enligt uppgifter som de slovakiska myndigheterna lämnade i oktober 2009, väntas underskottet i de offentliga finanserna i Slovakien under 2009 uppgå till 6,3 % av BNP, dvs. överskrida och inte ligga nära referensvärdet på 3 % av BNP. Det väntade överskridandet av referensvärdet kan inte betecknas som undantagsvis i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Framför allt har det bland annat orsakats av en allvarlig konjunkturnedgång i den mening som avses i fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas Slovakiens reala BNP sjunka med 5,8 % under 2009. Att referensvärdet på 3 % överskrids beror framför allt på allvaret i den ekonomiska nedgången, men är också ett resultat av den kraftiga försämringen sedan 2005 av det strukturella saldot. Dessutom kan det väntade överskridandet av referensvärdet inte betecknas som tillfälligt, eftersom underskottet i de offentliga finanserna enligt kommissionens höstprognos 2009 förväntas uppgå till 6 % av BNP under 2010 med oförändrad politik. Underskottskriteriet i fördraget är inte uppfyllt.

(8)

Enligt de uppgifter som de slovakiska myndigheterna lämnade i oktober 2009 ligger den offentliga bruttoskulden klart under referensvärdet på 60 % av BNP och beräknas uppgå till cirka 30 % av BNP år 2009. Enligt kommissionens höstprognos 2009 väntas skuldkvoten stiga snabbt och hamna på 42,7 % av BNP år 2011 med oförändrad politik.

(9)

I enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten tog kommissionen i sin rapport hänsyn till de reformer av pensionssystemet som införde ett system med flera pelare, varav en obligatorisk som ska finansieras fullt ut genom avsättningar. Även om dessa reformer leder till en tillfällig försämring av det offentliga saldot, förbättrar de utan tvivel de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Enligt de slovakiska myndigheterna uppgår nettokostnaden för reformen till 1,1 % av BNP under perioden 2009–2011, för att öka till 1,2 % under 2012. Enligt stabilitets- och tillväxtpakten ska hänsyn tas till nettokostnaden med linjär gradvis minskning under en övergångsperiod och endast om underskottet ligger nära referensvärdet. Eftersom underskottet under perioden 2009–2011 inte kommer att ligga nära referensvärdet, kan kostnaden för pensionsreformen inte beaktas.

(10)

Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1467/97 ska hänsyn till ”faktorer av betydelse” bara tas i de steg som leder fram till rådets beslut om att det föreligger ett alltför stort underskott i enlighet med artikel 126.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om de båda villkoren – att underskottet fortsätter att ligga nära referensvärdet och att referensvärdet endast tillfälligt överskrids – helt uppfylls. I Slovakiens fall uppfylls inte dessa båda villkor. Därför beaktas inte faktorer av betydelse i de steg som leder fram till detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Slutsatsen av den övergripande bedömningen är att Slovakiens underskott är alltför stort.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Slovakien.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Alla handlingar som rör det alltför stora underskottet för Slovakien återfinns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/50


RÅDETS BESLUT

av den 19 januari 2010

om fastställande av huruvida Grekland har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rådets rekommendation av den 27 april 2009

(2010/291/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.8 jämförd med artiklarna 126.13 och 136,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 126.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna undvika alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser.

(2)

Stabilitets- och tillväxtpakten grundas på målet om sunda offentliga finanser, som ett sätt att stärka förutsättningarna för prisstabilitet och stark varaktig tillväxt som kan bidra till ökad sysselsättning. Stabilitets- och tillväxtpakten omfattar rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott (1), som antogs i syfte att främja en snabb korrigering av alltför stora underskott i de offentliga finanserna.

(3)

Stabilitets- och tillväxtpakten ändrades 2005 för att stärka dess effektivitet och ekonomiska underbyggnad samt för att säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. Syftet var särskilt att hela den ekonomiska och finanspolitiska bakgrunden ska beaktas under alla steg av förfarandet vid alltför stora underskott. Därigenom blir stabilitets- och tillväxtpakten ett ramverk till stöd för politiska åtgärder för att snabbt återgå till sunda offentliga finanser, samtidigt som den ekonomiska situationen beaktas.

(4)

Rådet fastslog, på en rekommendation från kommissionen, i sitt beslut av den 27 april 2009 i enlighet med artikel 104.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att det förelåg ett alltför stort underskott i Grekland (2).

(5)

Rådet antog den 27 april 2009 en rekommendation (3) i enlighet med artikel 104.7 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, även den grundad på en rekommendation från kommissionen, till de grekiska myndigheterna om att senast år 2010 få situationen med ett alltför stort underskott att upphöra, genom att på ett trovärdigt och varaktigt sätt minska underskottet i den offentliga sektorns finanser under 3 % av BNP. Rådet fastställde den 27 oktober 2009 som tidsfrist för den grekiska regeringen att vidta effektiva åtgärder i detta syfte.

(6)

Framstegen med att i enlighet med rådets begäran förbättra insamlingen och behandlingen av statistiska uppgifter samt rapporteringen av dessa, särskilt statistik över den offentliga sektorns finanser, har varit bristande. Eurostat har inte godkänt den senaste revideringen av anmälan från oktober 2009 på grund av den betydande osäkerheten i de sifferuppgifter som anmälts av de grekiska myndigheterna. Förfarandena som införts för att säkerställa att de uppgifter om de offentliga finanserna som krävs enligt gällande rättsliga ramar kan tillhandahållas snabbt och korrekt är uppenbart otillräckliga.

(7)

Bedömningen av de åtgärder som vidtagits av Grekland för att korrigera det alltför stora underskottet till 2010 i enlighet med rådets rekommendation enligt artikel 104.7 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen föranleder följande konstateranden:

Efter rådets rekommendation enligt artikel 104.7 från april 2009 genomförde de grekiska myndigheterna de utgiftsminskande åtgärder som ingick i 2009 års budgetlag, det uppdaterade stabilitetsprogrammet från januari 2009 och det kompletterande finanspolitiska åtgärdspaketet från mars 2009. Trots att försämringen i det makroekonomiska läget blivit kraftigare än myndigheterna hade väntat sig, har de offentliga finanserna förvärrats betydligt mer än vad som skulle kunna förväntas till följd av att konjunkturnedgången blev djupare än beräknat och detta till stor del som ett resultat av den finanspolitik som den grekiska regeringen har bedrivit. Särskilt på utgiftssidan kännetecknades genomförandet av 2009 års budget av betydande utgiftsöverskridanden under 2009, varav mer än hälften kan tillskrivas högre än budgeterade utbetalningar för ersättningar till anställda och ökade kapitalutgifter. På intäktssidan kännetecknas genomförandet av 2009 års budget av betydande brister i skatteindrivningssystemet, inklusive iakttagande av skattelagstiftningen.

De grekiska myndigheterna aviserade den 25 juni 2009 ytterligare diskretionära åtgärder för att minska underskottet med en uppskattad budgeteffekt på omkring 1¼ procentenheter av BNP. De grekiska myndigheterna har emellertid hittills inte genomfört flertalet åtgärder och av dessa stod tillfälliga åtgärder inriktade på att öka de offentliga intäkterna (engångsåtgärder) för närmare en procentenhet av BNP, och låg således inte i linje med rådets rekommendationer om att stärka den finanspolitiska korrigeringen under 2009 genom varaktiga åtgärder, främst på utgiftssidan.

De finanspolitiska konsolideringsåtgärder som genomförts under 2009 är dessutom otillräckliga för att nå det uppsatta målet om ett underskott i de offentliga finanserna på 3,7 % av BNP för 2009. De tar vidare inte itu med problemen som hänger samman med obalanserna i de utrikes affärerna och den grekiska ekonomins allt sämre konkurrensställning, såsom rådet rekommenderade.

Den stora beräknade ökningen av skuldkvoten överstiger effekterna av den offentliga sektorns ökade upplåningsbehov, vilket tyder på otillräckliga ansträngningar för att få kontroll över andra faktorer än nettoupplåning som bidrar till förändringen i skuldnivåer.

(8)

Detta leder till slutsatsen att betydande inkomstbortfall och utgiftsöverskridanden har medfört en kraftigt försämrad ställning för Greklands offentliga finanser under 2009, vilket endast delvis kan tillskrivas det försämrade makroekonomiska läget och därför i huvudsak är en följd av de grekiska myndigheternas otillräckliga åtgärder som svar på rådets rekommendation från april 2009 enligt artikel 104.7 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Grekland har inte vidtagit effektiva åtgärder med anledning av rådets rekommendation av den 27 april 2009 inom den tidsfrist som fastställs genom den rekommendationen.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland.

Utfärdat i Bryssel den 19 januari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  EUT L 135, 30.5.2009, s. 21.

(3)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14950_en.pdf


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/52


BESLUT AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK EUPOL AFGHANISTAN/1/2010

av den 18 maj 2010

om utnämning av en tillförordnad uppdragschef för EUPOL Afghanistan

(2010/292/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 38 tredje stycket,

med beaktande av rådets beslut 2010/279/Gusp av den 18 maj 2010 om Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 10.1 i beslut 2010/279/Gusp bemyndigade rådet kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att, i enlighet med artikel 38 i fördraget, fatta lämpliga beslut för politisk kontroll och strategisk ledning av uppdraget EUPOL Afghanistan, inbegripet beslutet att utnämna en uppdragschef.

(2)

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har föreslagit utnämning av den nuvarande ställföreträdande uppdragschefen polisintendent Nigel THOMAS till tillförordnad uppdragschef från och med den 31 maj 2010 fram till utnämningen av en ny uppdragschef.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Polisintendent Nigel THOMAS utnämns härmed till chef för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan från och med den 31 maj 2010 fram till utnämningen av en ny uppdragschef.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska gälla fram till utnämningen av en ny uppdragschef.

Utfärdat i Bryssel den 18 maj 2010.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

C. FERNÁNDEZ-ARIAS

Ordförande


(1)  EUT L 123, 19.5.2010, s. 4.


21.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/53


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 maj 2010

om införande av genomförandebestämmelser för forskningssamarbete på områdena inrikes och civil säkerhet mellan Europeiska kommissionen och Amerikas förenta staters regering

(2010/293/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (1), särskilt artikel 5 b andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (nedan kallat avtalet) godkändes genom rådets beslut 98/591/EG av den 13 oktober 1998 (2) och trädde i kraft den 14 oktober 1998. Det kan förnyas vart femte år (3), och förlängdes och ändrades den 14 oktober 2008 (4).

(2)

Forskningssamarbete över Atlanten på områdena inrikes och civil säkerhet är önskvärt och av gemensamt intresse.

(3)

Vid sonderande diskussioner nåddes enighet om att genomförandebestämmelser skulle förenkla det tekniska och vetenskapliga samarbetet.

(4)

Genomförandebestämmelser som omfattar tvärvetenskapligt forskningssamarbete på områdena inrikes och civil säkerhet (nedan kallade genomförandebestämmelserna) har slutits mellan kommissionen och Amerikas förenta staters regering.

(5)

Dessa genomförandebestämmelser får inga direkta ekonomiska konsekvenser. Gemensamma projekt konkurrerar om stöd från vanliga FoTU-åtgärder och stödåtgärder inom relevanta forskningsprogram inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (5). Enligt avtalet ges Europeiska unionens stöd endast till europeiska partner.

(6)

Genomförandebestämmelserna bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebestämmelserna vad gäller forskningssamarbete på områdena inrikes och civil säkerhet mellan Europeiska kommissionen och Amerikas förenta staters regering godkänns.

Texten till genomförandebestämmelserna bifogas detta beslut.

Artikel 2

Kommissionsledamoten med ansvar för generaldirektoratet för näringsliv är bemyndigad att underteckna genomförandebestämmelserna på kommissionens vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EGT L 284, 22.10.1998, s. 37.

(2)  EGT L 284, 22.10.1998, s. 35.

(3)  EUT L 335, 11.11.2004, s. 7.

(4)  Via utbyte av verbalnoter mellan Europeiska unionens råd av den 15 maj 2009 (ref.nr SGS9/6298) och Amerikas förenta staters regering, utrikesministeriet av den 6 juli 2009.

(5)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.


GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER

mellan Europeiska kommissionen och Amerikas förenta staters regering för forskningssamarbete på områdena inrikes och civil säkerhet

I enlighet med det avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering som undertecknades i Washington den 5 december 1997, i dess utvidgade och ändrade lydelse via utbyte av verbalnoter mellan Europeiska unionens råd av den 15 maj 2009 och Amerikas förenta staters regering, utrikesministeriet av den 6 juli 2009, (nedan kallat avtalet), införs genomförandebestämmelser som omfattar tvärvetenskapligt forskningssamarbete på områdena inrikes och civil säkerhet mellan Europeiska kommissionen och Amerikas förenta stater (nedan kallade parterna). Samarbetet ska bedrivas enligt villkoren i avtalet. Syftet med dessa genomförandebestämmelser är att främja, utveckla och underlätta ett sådant samarbete mellan de båda parterna. Samarbetet ska bedrivas enligt följande principer: ömsesidig nytta på grundval av en jämn fördelning av fördelar, inbördes lika möjligheter att delta i samarbetet samt rättvis och opartisk behandling. Syftet är inte att skapa tvingande skyldigheter enligt internationell lagstiftning.

1.   Samarbetsområden

Parterna får bedriva och underlätta samarbete på alla områden inom vetenskap och teknik med anknytning till inrikes och civil säkerhet i enlighet med Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), tema 10 – säkerhet (och relevanta uppföljningsprogram) å ena sidan och ministeriet för inrikes säkerhets (Department of Homeland Security) prioriterade områden å andra sidan.

Forskningssamarbetet kan bedrivas särskilt inom följande områden för inrikes och civil säkerhet:

1.1

Medborgarnas säkerhet (t.ex. skydd mot naturliga hot eller hot som orsakas av människa, förebyggande av produktion av illegala droger), bland annat krishantering och hantering av nödsituationer.

1.2

Säkerhet och motståndskraft i kritiska infrastrukturer, centrala resurser, jordbruk, el, gas och vatten, kommunikationstjänster och finansiella tjänster.

1.3

Växelverkan mellan säkerhets- och samhällsintressen, däribland gränssnittet mellan människa och teknik, beteendeforskning, skydd av privatlivet samt biometri.

1.4

Säkerhet vid gränskontroller och gränsövergångar, bland annat land- och kustgränser.

1.5

Optimering av olika typer av befintlig teknik och deras interoperabilitet.

1.6

Utveckling av teknik och utrustning för slutanvändare för att fylla befintliga brister och uppfylla krav vad gäller bland annat civilskydd och insatspersonal som är först på plats.

1.7

Utveckling och utbyte av relevanta utrustningar, normer, sårbarhetsbedömningar, analyser av ömsesidiga beroendeförhållanden, certifiering, bästa praxis, riktlinjer, utbildningsprogram, testrapporter, data, programvara, utrustning och personal.

2.   Samarbetsområden

2.1

Samarbetet inbegriper, men är inte begränsat till

2.1.1

att erbjuda organisationer från Europeiska unionen och Förenta staterna likvärdiga möjligheter att delta i den andra partens program, i enlighet med punkt 1,

2.1.2

att regelbundet utbyta relevant information bland annat om planerade ansökningsomgångar för bidrag eller inbjudan att lämna förslag eller meddelanden om finansieringsmöjligheter som avses i punkt 2.1.1,

2.1.3

att informera de båda parternas forskare om möjligheterna att utnyttja dessa genomförandebestämmelser, t.ex. genom regelbunden närvaro vid parternas översyn av programmen, Förenta staternas anbudsinfodringar och anmälningar om projektstöd (Broad Agency Announcements) samt Europeiska unionens ansökningsomgångar,

2.1.4

att erbjuda likvärdig tillgång till laboratorier, utrustning och materiel för bedrivande av vetenskaplig och teknisk verksamhet, bland annat forskning, utveckling, undersökningar och utvärderingar, standardisering och certifiering,

2.1.5

att stöda gemensam forskning, innehållsutvecklingen och förslag om tillgång, ge ytterligare stöd utöver redan befintliga anslag, kontrakt och avtal samt finansiera gemensam verksamhet för ömsesidig nytta och ömsesidigt mervärde.

3.   Samordning

3.1

Förenta staterna och EU avser att bedriva ett nära samarbete vid samordning av den gemensamma verksamheten. Därför ska vardera parten ha två företrädare som utsetts att samordna verksamheten (nedan kallad styrgruppen). Styrgruppen ska sammanträda vid behov, vanligtvis en gång per år. Vanligtvis räknar man med att sammanträdena hålls växelvis i Europeiska unionen eller i Amerikas förenta stater, och värdparten står för organisatoriskt och administrativt stöd.

3.2

Vid behov får parterna utse ytterligare deltagare som deltar i sammanträdena. Ordförandeskapet vid sammanträdena ska delas mellan biträdande statssekreteraren för vetenskap och teknik vid ministeriet för inrikes säkerhet (Under Secretary for Science and Technology, Department of Homeland Security) och den direktör som ansvarar för säkerhetsforskning i EU. Styrgruppen saknar formell status.

3.3

Styrgruppen ska övervaka och stimulera verksamhet som bedrivs i enlighet med genomförandebestämmelserna. Den ska utbyta information om arbetsmetoder, lagar, förordningar och program som är av betydelse för samarbetet enligt dessa genomförandebestämmelser. Den ska planera och identifiera mål och samarbetsområden inför varje nytt arbetsår, komma med förslag på tillfälliga aktiviteter samt granska omfattningen av aktiviteterna och liknande insatser i de båda parternas program inom ramen för dessa genomförandebestämmelser. Slutligen ska gruppen sammanställa en periodisk rapport om hur samarbetet framskrider.

4.   Finansiering

4.1

Samarbetet bestäms av tillgången på anslagna medel. Det ska bedrivas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, politiska riktlinjer och program i Europeiska unionen och i Amerikas förenta stater samt i enlighet med avtalsvillkoren och dessa genomförandebestämmelser. Genomförandebestämmelserna medför inga finansiella åtaganden.

4.2

Vardera parten ska bära kostnaderna för deltagande i styrgruppens sammanträden. Andra kostnader än kostnader för resor och uppehälle som är direkt förbundna med styrgruppens sammanträden ska dock bäras av värdparten, om inte annat avtalats.

4.3

Parterna ansvarar för granskning av sina åtgärder till stöd för samarbetet, inbegripet granskning av alla egna deltagares verksamhet. Vardera partens granskningar ska följa egen normal praxis.

5.   Immateriella rättigheter

Fördelningen och skyddet av immateriella rättigheter ska ske i enlighet med bestämmelserna i bilagan till avtalet.

6.   Sekretessbelagda uppgifter samt utrustning och materiel

6.1

Sekretessbelagda uppgifter som utbyts mellan parterna eller tas fram av dem ska märkas, hanteras och skyddas i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta staters regering om säkerhet för sekretessbelagda uppgifter av den 30 april 2007 och dess genomförandebestämmelser, säkerhetsarrangemang mellan rådets generalsekretariats säkerhetsavdelning (GSCSO), Europeiska kommissionens direktorat för säkerhet (ECSD) och Amerikas förenta staters utrikesministerium för skydd av utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan EU och Förenta staterna.

6.2

Vardera parten ska utse en säkerhetsmyndighet som enda kontaktpunkt och myndighet med ansvar för utvecklingsförfaranden för säker hantering av de sekretessbelagda uppgifter som omfattas av dessa genomförandebestämmelser.

6.3

Uppgifter, utrustning och materiel som omfattas av eller tas fram till följd av dessa genomförandebestämmelser ska begränsas till SECRET i Förenta staterna och SECRET UE/EU SECRET i EU.

7.   Obehörigt utlämnande av uppgifter

7.1

Controlled Unclassified Information i Förenta staterna och känslig icke sekretessbelagd information i EU är information, preliminära uppgifter eller uppgifter som rör situationen innan beslut fattades, som i tillämpliga fall inte anses vara sekretessbelagda uppgifter, men för vilka begränsningar vad gäller tillgång och distribution samt anvisningar för hantering gäller i enlighet med parternas respektive lagar, förordningar, politik eller riktlinjer.

7.2

I tillämpliga fall ska information, om den tillhandahålls eller tas fram till följd av dessa genomförandebestämmelser, märkas så att dess känsliga karaktär anges i enlighet med parternas respektive lagar, förordningar, politik eller riktlinjer.

7.3

För Förenta staternas del omfattar Controlled Unclassified Information sådan information som märks Sensitive Security Information For Official Use Only, Law Enforcement Sensitive Information, Protected Critical Infrastructure Information eller Sensitive But Unclassified (SBU) men inte är begränsad till dessa kategorier och som även kan omfatta affärshemligheter. För Europeiska kommissionens del omfattar känslig icke sekretessbelagd information sådan information som märkts med formellt godkännande av Europeiska kommissionens säkerhetsdirektorat.

7.4

Controlled Unclassified Information i Förenta staterna och känslig icke sekretessbelagd information ska enligt dessa genomförandebestämmelser

7.4.1

märkas på lämpligt sätt så att det framgår att det rör sig om känslig information,

7.4.2

inte användas för andra ändamål än vad som anges i dessa genomförandebestämmelser, och

7.4.3

inte överlämnas till tredje part utan förhandsmedgivande av den part som överlämnat uppgifterna eller upphovsmannen.

7.5

Parterna ska i enlighet med sina lagar och andra författningar vidta alla tillgängliga nödvändiga åtgärder för att skydda icke-sekretessbelagda uppgifter som förutsätter begränsningar vad gäller tillgång och distribution från obehörigt utlämnande av uppgifter.

7.6

Parterna får införa utförliga genomförandebestämmelser för märkning, lagring, hantering och skydd av kontrollerade icke-sekretessbelagda uppgifter.

8.   Lösning av tvister

8.1

Tvister vad gäller immateriella rättigheter ska lösas i enlighet med bestämmelserna i bilagan till detta avtal.

8.2

Förutom tvister som gäller immateriella rättigheter ska alla frågor eller tvister som följer av eller har anknytning till dessa genomförandebestämmelser lösas genom överenskommelse mellan parterna i enlighet med villkoren i avtalet, inbegripet artikel 12.

9.   Varaktighet

Genomförandebestämmelserna kan träda i kraft den dag då de båda parterna har undertecknat detta dokument. Bestämmelserna är i kraft lika länge som avtalet och till dess att en part avbryter sitt deltagande i arrangemanget. Om en part ämnar avbryta sitt deltagande i detta arrangemang bör den försöka lämna en förhandsanmälan om detta 90 dagar tidigare till den andra parten. Skydd av sekretessbelagda uppgifter och förebyggande av obehörigt utlämnande av uppgifter är avsett att fortsätta i enlighet med villkoren i avtalet och 2007 års avtal om säkerhet för sekretessbelagda uppgifter, även om genomförandebestämmelserna eller avtalet avbryts eller upphör att gälla. Genomförandebestämmelserna kan ändras eller förlängas genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Undertecknat den. … 2010.

FÖR AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING

FÖR EUROPEISKA KOMMISSIONEN, PÅ EUROPEISKA UNIONENS VÄGNAR