ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.113.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 113

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
6 maj 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 382/2010 av den 5 maj 2010 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 383/2010 av den 5 maj 2010 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 384/2010 av den 5 maj 2010 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 385/2010 av den 5 maj 2010 om rättelse av förordning (EG) nr 1831/96 om öppnande och förvaltning av gemensamma tullkvoter som konsoliderats inom Gatt för vissa frukter och grönsaker samt för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker från och med år 1996

11

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 386/2010 av den 5 maj 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

 

BESLUT

 

 

2010/263/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 30 april 2010 om avslutande av de räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen redovisat beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2009 [delgivet med nr K(2010) 2854]

14

 

 

2010/264/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 4 maj 2010 om Bulgariens ansökan om skyddsåtgärder med avseende på ett undantag från skyldigheterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar [delgivet med nr K(2010) 2688]

56

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2010/17/EU av den 9 mars 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa malation som verksamt ämne (EUT L 60 av den 10.3.2010)

58

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

6.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 382/2010

av den 5 maj 2010

om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 18.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten.

(3)

När myndigheten tagit emot en ansökan ska den utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen samt avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska fatta beslut om huruvida hälsopåståendena ska godkännas, med beaktande av myndighetens yttrande.

(5)

Efter en ansökan från The Natural Push-Up Company, inlämnad den 28 november 2008 enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Natural Push-Up®-tabletter och Natural Push-Up®-kapslar på brösttillväxten hos kvinnor (fråga nr EFSA-Q-2008-784) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”NPU-tabletterna imiterar brösttillväxtsprocessen hos kvinnor genom 8-PN (8-prenylnaringenin).”

(6)

Den 5 juni 2009 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Natural Push-Up®-tabletter och Natural Push-Up®-kapslar och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(7)

Efter en ansökan från Clasado Ltd, inlämnad den 29 december 2008 enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av BimunoBT (BGOS) Prebiotic på bibehållandet av en sund mag-tarmfunktion (fråga nr EFSA-Q-2009-00231) (3). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Bidrar till att bibehålla en sund mag-tarmfunktion.”

(8)

Den 7 juli 2009 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av BimunoBT (BGOS) Prebiotic och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(9)

Efter en ansökan från Clasado Ltd, inlämnad den 15 juli 2008 enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av BimunoBT (BGOS) Prebiotic på stödet till immunsystemet (fråga nr EFSA-Q-2009-00230) (4). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Stöder ditt naturliga försvar.”

(10)

Den 7 juli 2009 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av BimunoBT (BGOS) Prebiotic och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(11)

Efter en ansökan från Sunstar Suisse SA, inlämnad den 4 februari 2009 i enlighet med artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Gum PeriobalanceTM-tabletter och -tuggummi på munhälsan (fråga nr EFSA-Q-2009-00373) (5). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Gum PeriobalanceTM bidrar, i kombination med en korrekt munhygien, till att återställa balansen i munnens mikroflora och förbättra munhälsan.”

(12)

Den 20 juli 2009 mottog kommissionen och medlemsstaterna det vetenskapliga yttrandet från myndigheten, som fann att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av Gum PeriobalanceTM-tabletter och -tuggummi och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det således inte godkännas.

(13)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(14)

Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006 omfattas endast av övergångsåtgärderna i artikel 28.5 i den förordningen om de uppfyller de villkor som anges i den artikeln, bl.a. att de ska vara förenliga med förordningen. När det gäller de fyra påståenden som omfattas av den här förordningen, fann myndigheten att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intag av livsmedlen och de påstådda effekterna, och således uppfyller de inte kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 och kan inte omfattas av övergångsperioden i artikel 28.5 i den förordningen. En övergångsperiod på sex månader medges för att livsmedelsföretagarna ska kunna anpassa sig till kraven i den här förordningen.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De hälsopåståenden som anges i bilagan till denna förordning ska inte tas upp i den gemenskapsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006.

De får dock fortsätta att användas i sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal, nr 1100, s. 1–9, 2009.

(3)  The EFSA Journal, nr 1107, s. 1–10, 2009.

(4)  The EFSA Journal, nr 1106, s. 1–8, 2009.

(5)  The EFSA Journal, nr 1178, s. 1–8, 2009.


BILAGA

Ej godkända hälsopåståenden

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Natural Push-Up®-tabletter och Natural Push-Up®-kapslar

NPU-tabletterna imiterar brösttillväxtsprocessen hos kvinnor genom 8-PN (8-prenylnaringenin)

Q-2008-784

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

BimunoBT (BGOS) Prebiotic

Bidrar till att bibehålla en sund mag-tarmfunktion

Q-2009-00231

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

BimunoBT (BGOS) Prebiotic

Stöder ditt naturliga försvar

Q-2009-00230

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Gum PeriobalanceTM-tabletter och -tuggummi

Gum PeriobalanceTM bidrar, i kombination med en korrekt munhygien, till att återställa balansen i munnens mikroflora och förbättra munhälsan

Q-2009-00373


6.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 383/2010

av den 5 maj 2010

om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 18.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten.

(3)

När myndigheten tagit emot en ansökan ska den utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen samt avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska fatta beslut om huruvida hälsopåståendena ska godkännas, med beaktande av myndighetens yttrande.

(5)

Efter en ansökan från ELVIR S.A.S., inlämnad den 5 juni 2008 enligt artikel 13.5 i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av en fiber- och proteinrik mjölkprodukt på en nedsatt hungerkänsla (fråga nr EFSA-Q-2008-396) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Denna produkt minskar hungerkänslan.”

(6)

Den 19 december 2008 mottog kommissionen och medlemsstaterna myndighetens vetenskapliga yttrande. Av yttrandet och det senare klargörandet från myndigheten framgick det att man på grundval av de framlagda uppgifterna inte kunde fastställa något orsakssamband mellan intag av den fiber- och proteinrika mjölkprodukten och en nedsättning av hungerkänslan av näringsmässigt eller fysiologiskt värde i fråga om effekten på energiintaget via kosten. Med tanke på detta beslutade ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa vid sitt möte den 27 april 2009 att hälsopåståendet skulle undersökas ytterligare, och den 24 juni 2009 sände kommissionen en begäran till myndigheten om ytterligare råd om ett antal frågor rörande den inlämnade ansökan.

(7)

Den 22 juli 2009 mottog kommissionen och medlemsstaterna myndighetens svar, där det klargjordes att den konstaterade effekten inte enbart kunde tillskrivas det undersökta livsmedlet, på grund av bristande information om kostförhållandena i studierna. Följaktligen kan detta hälsopåstående inte anses uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1924/2006, och det bör inte godkännas.

(8)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(9)

Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13.1 c i förordning (EG) nr 1924/2006 omfattas endast av övergångsåtgärderna i artikel 28.6 i den förordningen om de uppfyller villkoren i den artikeln, bl.a. att ansökningar avseende hälsopåståenden som inte har bedömts och godkänts i en medlemsstat måste göras före den 19 januari 2008. Eftersom ansökan avseende det hälsopåstående som omfattas av den här förordningen inte gjordes före det datumet kan det inte omfattas av övergångsperioden i artikel 28.6 i den förordningen.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det hälsopåstående som anges i bilagan till denna förordning ska inte tas upp i den gemenskapsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal, nr 894, s. 1–9, 2008.


BILAGA

Ej godkänt hälsopåstående

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 13.5 – hälsopåstående som grundar sig på nyligen framtagen vetenskaplig dokumentation och/eller som innehåller en begäran om skydd av äganderättsligt skyddade data

Fiber- och proteinrik mjölkprodukt

Denna produkt minskar hungerkänslan

Q-2008-396


6.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 384/2010

av den 5 maj 2010

om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (1), särskilt artikel 17.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1924/2006 är hälsopåståenden om livsmedel förbjudna, såvida de inte godkänts av kommissionen i enlighet med den förordningen och ingår i en förteckning över tillåtna påståenden.

(2)

I förordning (EG) nr 1924/2006 anges det också att livsmedelsföretagare kan sända ansökningar om godkännande av hälsopåståenden till den behöriga nationella myndigheten i en medlemsstat. Den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra giltiga ansökningar till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), nedan kallad myndigheten.

(3)

När myndigheten tagit emot en ansökan ska den utan dröjsmål underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om ansökan samt avge ett yttrande om hälsopåståendet i fråga.

(4)

Kommissionen ska fatta beslut om huruvida hälsopåståendena ska godkännas, med beaktande av myndighetens yttrande.

(5)

Alla yttranden som det hänvisas till i denna förordning rör ansökningar avseende påståenden om minskad sjukdomsrisk enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006.

(6)

Efter en ansökan från Danone, Frankrike, inlämnad enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av Danacol® på kolesterolhalten i blodet (fråga nr EFSA-Q-2008-779) (2). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Danacol® sänker halten av LDL-kolesterol med 10 % på tre veckor, och den lägre halten upprätthålls med dagligt intag. En hög kolesterolhalt är en av de främsta riskfaktorerna för (kranskärls-) och hjärtsjukdom.”

(7)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande som inkom till kommissionen den 3 augusti 2009 att ett orsakssamband hade fastställts mellan ett dagligt intag av 1,6 g fytosteroler och den påstådda effekten. Ett hälsopåstående som återger denna slutsats bör följaktligen anses uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1924/2006, och det bör tas upp i gemenskapsförteckningen över tillåtna påståenden.

(8)

Den 3 augusti 2009 mottog kommissionen och medlemsstaterna också ett vetenskapligt yttrande från myndigheten som byggde på en begäran från kommissionen och en liknande begäran från Frankrike som följde av slutsatserna från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa och i enlighet med artikel 19.2 i förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller möjligheten att ange en kvantitativ effekt i hälsopåståenden om att växtsteroler/växtstanolestrar och sänkning av kolesterolhalten i blodet (frågorna nr EFSA-Q-2009-00530 och Q-2009-00718) (3). Myndigheten drog slutsatsen att ett dagligt intag på 1,5–2,4 g växtsteroler/stanoler som tillsats i livsmedel såsom gula bredbara fetter, mejeriprodukter, majonnäs och salladsdressingar kan väntas ge en genomsnittlig sänkning på 7–10,5 %, och att en sådan sänkning har biologisk betydelse. Myndigheten angav vidare att den LDL-kolesterolsänkande effekten i blodet vanligen konstateras inom 2–3 veckor och kan bibehållas genom fortsatt konsumtion av växtsteroler/växtstanoler.

(9)

Följaktligen är det, med hänsyn till myndighetens vetenskapliga yttrande och för att se till att sådana hälsopåståenden som avser den påstådda effektens omfattning godkänns på ett sätt som inte ger konsumenten vilseledande information, och att villkoren för användning fastställs på ett enhetligt sätt, nödvändigt att fastställa andra villkor för användning än de som sökanden föreslagit.

(10)

Enligt artikel 16.4 i förordning (EG) nr 1924/2006 ska ett positivt yttrande om godkännande av ett hälsopåstående innehålla vissa uppgifter. Dessa uppgifter bör därför anges i bilaga I till den här förordningen för det godkända påståendet och i förekommande fall omfatta omformuleringen av påståendet, särskilda villkor för användning av påståendet och, i tillämpliga fall, villkor eller begränsningar för användning av livsmedlet och/eller ett kompletterande uttalande eller en varning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1924/2006 och myndighetens yttranden.

(11)

Ett av syftena med förordning (EG) nr 1924/2006 är att säkerställa att hälsopåståenden är sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och meningsfulla för konsumenterna, och formuleringen och presentationen av dem ska beaktas i detta avseende. När lydelsen hos påståenden har samma innebörd för konsumenterna som ett godkänt hälsopåstående, eftersom de visar på samma samband mellan en livsmedelskategori, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa, bör de omfattas av samma villkor för användning som anges i bilaga I.

(12)

Efter en ansökan från Cambridge Theranostics Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av lykopenvasslekomplex på riskerna för aterosklerosplack (fråga nr EFSA-Q-2008-703) (4). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Lykopen-vasslekomplex förebygger oxidativ skada på lipoproteiner i plasma, vilket minskar arteriell plackbildning och risken för hjärtsjukdom, slaganfall och andra kliniska komplikationer i samband med ateroskleros”.

(13)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande som inkom till kommissionen den 3 augusti 2009 att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intag av lykopenvasslekomplex och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(14)

Efter en ansökan från Clasado Ltd, inlämnad enligt artikel 14.1 a i förordning (EG) nr 1924/2006, ombads myndigheten att avge ett yttrande om ett hälsopåstående om effekterna av BimunoTM (BGOS) Prebiotic på minskning av de dåliga bakterier som kan orsaka turistdiarré (fråga nr EFSA-Q-2008-232) (5). Det påstående som sökanden föreslog hade följande lydelse: ”Regelbundet intag av BimunoTM (BGOS) Prebiotic bidrar till skydd mot de dåliga bakterier som kan orsaka turistdiarré.”

(15)

På grundval av de framlagda uppgifterna fann myndigheten i sitt yttrande som inkom till kommissionen den 7 juli 2009 att något orsakssamband inte hade fastställts mellan intag av BimunoTM (BGOS) och den påstådda effekten. Eftersom påståendet inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006 bör det inte godkännas.

(16)

De synpunkter som sökandena och allmänheten lämnat in till kommissionen enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1924/2006 har beaktats vid fastställandet av åtgärderna i den här förordningen.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamentet eller rådet har motsatt sig dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det hälsopåstående som anges i bilaga I till denna förordning får göras om livsmedel på marknaden i Europeiska unionen i enlighet med villkoren i den bilagan.

Detta hälsopåstående ska tas upp i den gemenskapsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Artikel 2

De hälsopåståenden som anges i bilaga II till denna förordning ska inte tas upp i den gemenskapsförteckning över tillåtna påståenden som avses i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1924/2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  The EFSA Journal, nr 1177, s. 1–12, 2009.

(3)  The EFSA Journal, nr 1175, s. 1–9, 2009.

(4)  The EFSA Journal, nr 1179, s. 1–10, 2009.

(5)  The EFSA Journal, nr 1105, s. 1–9, 2009.


BILAGA I

Tillåtet hälsopåstående

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Sökande – adress

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Villkor för användning av påståendet

Villkor och/eller begränsningar för användning av livsmedlet och/eller kompletterande uttalande eller varning

Efsa-yttrande

Artikel 14.1 a – hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk

Danone France, 150 Bd Victor Hugo, 93589 Saint-Ouen Cedex, Frankrike

Växtsteroler/växtstanolestrar

Växtsteroler och växtstanolestrar har visat sig sänka/reducera kolesterolhalten i blodet. En hög kolesterolhalt är en riskfaktor för kranskärlssjukdom.

Information till konsumenten om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 1,5–2,4 g växtsteroler/stanoler. Effektens omfattning får anges endast för livsmedel i följande kategorier: gula bredbara fetter, mejeriprodukter, majonnäs och salladsdressingar. När effektens omfattning anges måste konsumenten meddelas om hela området ”7–10 %” och den tid det tar att uppnå effekten dvs ”inom 2–3 veckor”.

 

Q-2008-779


BILAGA II

Ej godkända hälsopåståenden

Ansökan – relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1924/2006

Näringsämne, ämne, livsmedel eller livsmedelskategori

Påstående

Efsa-yttrande

Artikel 14.1 a – hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk

Lykopen-vasslekomplex

Lykopen-vasslekomplex förebygger oxidativ skada på lipoproteiner i plasma, vilket minskar arteriell plackbildning och risken för hjärtsjukdom, slaganfall och andra kliniska komplikationer i samband med ateroskleros.

Q-2008-703

Artikel 14.1 a – hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk

BimunoTM (BGOS) Prebiotic

Regelbundet intag av BimunoTM (BGOS) Prebiotic bidrar till skydd mot de dåliga bakterier som kan orsaka turistdiarré.

Q-2009-00232


6.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 385/2010

av den 5 maj 2010

om rättelse av förordning (EG) nr 1831/96 om öppnande och förvaltning av gemensamma tullkvoter som konsoliderats inom Gatt för vissa frukter och grönsaker samt för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker från och med år 1996

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 148 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1831/96 (2) öppnades tullkvoter för vissa frukter och grönsaker och för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker, vilka förtecknas i bilagorna till förordningen. Förordningen innehåller också bestämmelser om förvaltningen av tullkvoterna.

(2)

Sedan förordning (EG) nr 1831/96 antogs har ett antal KN-nummer i de ursprungliga bilagorna I, II och III till förordningen ändrats. Bilagorna i fråga ersattes därför genom kommissionens förordning (EG) nr 973/2006 (3).

(3)

Det har visat sig att KN-numret 2009 80 34 fattas i bilaga I till förordning (EG) nr 1831/96 i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr 973/2006 och det är därför lämpligt att föra in det KN-numret.

(4)

Förordning (EG) nr 1831/96 i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr 973/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till förordning (EG) nr 1831/96 ska KN-numret 2009 80 34 föras in under löpnummer 09.0093 i kolumnen ”KN-nr Taric-undernr”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 243, 24.9.1996, s. 5.

(3)  EUT L 176, 30.6.2006, s. 63.


6.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 386/2010

av den 5 maj 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

68,6

MA

67,7

TN

105,8

TR

79,6

ZZ

80,4

0707 00 05

MA

60,3

MK

59,4

TR

119,5

ZZ

79,7

0709 90 70

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 10 20

EG

44,8

IL

58,9

MA

49,1

TN

47,4

TR

54,2

ZZ

50,9

0805 50 10

TR

74,2

ZA

81,2

ZZ

77,7

0808 10 80

AR

81,8

BR

75,9

CL

83,3

CN

75,8

MK

22,1

NZ

137,7

US

123,2

UY

82,7

ZA

87,5

ZZ

85,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

6.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 april 2010

om avslutande av de räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen redovisat beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avseende räkenskapsåret 2009

[delgivet med nr K(2010) 2854]

(2010/263/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artiklarna 30 och 33,

efter samråd med fondkommittén, och:

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska kommissionen besluta om avslutande av räkenskaperna för de utbetalningsställen som avses i artikel 6 i den förordningen på grundval av de årsräkenskaper som medlemsstaterna sänt in tillsammans med den information som behövs för att avsluta räkenskaperna och en försäkran om att de inlämnade räkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga samt rapporter från de attesterande organen.

(2)

Enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU (2) börjar budgetåret för EGFJ-konton den 16 oktober år N-1 och löper till den 15 oktober år N. Vid avslutandet av räkenskaperna bör man – för att anpassa referensperioden för EJFLU-utgifter till referensperioden för EGFJ-utgifter – ta hänsyn till budgetåret 2009 för utgifter som medlemsstaterna haft mellan den 16 oktober 2008 och den 15 oktober 2009.

(3)

Kommissionen har granskat de insända uppgifterna och har före den 31 mars 2010 delgivit medlemsstaterna resultatet av granskningen, tillsammans med nödvändiga ändringar.

(4)

Med stöd av den granskning som gjorts av årsredovisningar och kompletterande dokument kan kommissionen fastställa att de insända årliga räkenskaperna för vissa av utbetalningsställena är fullständiga, exakta och sanningsenliga. Bilaga I visar de räkenskaper som har avslutats för respektive medlemsstat och de belopp som ska återkrävas från eller betalas till medlemsstaterna.

(5)

Uppgifterna från vissa andra utbetalningsställen kräver ytterligare granskning, och deras räkenskaper kan därför inte avslutas i detta beslut. Bilaga II visar utbetalningsställena i fråga.

(6)

Enligt artikel 33.8 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen efter oegentligheter bäras till 50 % av den berörda medlemsstaten, om ingen indrivning har ägt rum före avslutandet av ett program för landsbygdsutveckling inom fyra år efter det datum då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheterna gjordes, eller inom åtta år i de fall då indrivningen ingår i ett rättsligt förfarande i det nationella rättsväsendet, eller vid programmets avslutande om dessa tidsfrister löper ut före detta avslutande. I artikel 33.4 i samma förordning åläggs medlemsstaterna att tillsammans med årsräkenskaperna lämna in en sammanfattande redovisning till kommissionen av de förfaranden för återkrav som har inletts med anledning av oegentligheter. Tillämpningsföreskrifter när det gäller medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter beträffande de belopp som ska återkrävas fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (3). I bilaga III till den förordningen finns den tabell som medlemsstaterna ska lämna in under 2010. På grundval av de tabeller som medlemsstaterna fyller i bör kommissionen besluta vilka de ekonomiska följderna blir om ingen indrivning har ägt rum inom fyra respektive åtta år. Detta beslut föregriper inte senare beslut om överensstämmelse enligt artikel 33.5 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(7)

Enligt artikel 33.7 i förordning (EG) nr 1290/2005 får medlemsstaterna besluta att avbryta indrivningen sedan ett program för landsbygdsutveckling har avslutats. Ett sådant beslut får fattas endast om de redan åsamkade och förväntade kostnaderna för indrivningen tillsammans överstiger den summa som ska drivas in, eller om det visar sig omöjligt att genomföra indrivning därför att gäldenären eller de personer som är juridiskt ansvariga för oegentligheten är oförmögna att betala, vilket har fastställts enligt den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om ett sådant beslut har antagits inom fyra år efter det datum då det första administrativa eller rättsliga konstaterandet gjordes, eller inom åtta år i de fall då indrivningen ingår i ett rättsligt förfarande i det nationella rättsväsendet, bör de ekonomiska följderna av den uteblivna indrivningen till 100 % bäras av gemenskapsbudgeten. I den sammanfattande redovisning som avses i artikel 33.4 i förordning (EG) nr 1290/2005 anges de belopp för vilka medlemsstaterna beslutade att inte fullfölja indrivningsförfarandena och anledningarna till detta. Beloppen belastas inte medlemsstaterna utan bärs av gemenskapsbudgeten. Detta beslut påverkar inte framtida beslut om överensstämmelse i enlighet med artikel 33.5 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(8)

I enlighet med artikel 30.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 påverkar detta beslut inte beslut som antas senare av kommissionen om att undanta sådana utgifter som inte verkställts i överensstämmelse med Europeiska unionens bestämmelser från EU-finansiering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag av de utbetalningsställen som avses i artikel 2 avslutas härmed de räkenskaper för räkenskapsåret 2009 som redovisats av medlemsstaternas utbetalningsställen och som gäller utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

De belopp som ska återkrävas från eller utbetalas till varje medlemsstat inom ramen för varje program för landsbygdsutveckling i enlighet med detta beslut, även de som blir resultatet av tillämpningen av artikel 33.8 i förordning (EG) nr 1290/2005, anges i bilaga I.

Artikel 2

De räkenskaper som medlemsstaternas utbetalningsställen har redovisat för räkenskapsåret 2009 beträffande utgifter per program för landsbygdsutveckling som finansieras av EJFLU och som anges i bilaga II, ska avskiljas från detta beslut och ska behandlas i ett senare beslut om avslutande av räkenskaperna.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2010.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOŞ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 171, 23.6.2006, s. 90.


BILAGA I

AVSLUTADE EJFLU-UTGIFTER PER LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM OCH ÅTGÄRD FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009

Belopp som ska återbetalas av eller utbetalas till medlemsstaten per program.

A.   Godkända program med redovisade EJFLU-utgifter

I euro

CCI

Utgifter 2009

Korrigeringar

Summat

Belopp som inte kan återanvändas

Belopp som avslutats för räkenskapsåret 2009

Mellanliggande betalningar som återbetalats till medlemsstaten för räkenskapsåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller betalas till (+) medlemsstaten i nästa redovisning

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 678 353,17

0,00

3 678 353,17

0,00

3 678 353,17

3 678 353,16

0,01

112

10 377 092,80

0,00

10 377 092,80

0,00

10 377 092,80

10 377 092,80

0,00

121

69 399 933,30

0,00

69 399 933,30

0,00

69 399 933,30

69 399 933,31

–0,01

122

3 395 758,85

0,00

3 395 758,85

0,00

3 395 758,85

3 395 758,84

0,01

123

11 492 148,86

0,00

11 492 148,86

0,00

11 492 148,86

11 492 148,85

0,01

124

1 332 107,46

0,00

1 332 107,46

0,00

1 332 107,46

1 332 107,46

0,00

125

4 785 351,02

0,00

4 785 351,02

0,00

4 785 351,02

4 785 351,01

0,01

132

1 002 034,14

0,00

1 002 034,14

0,00

1 002 034,14

1 002 034,14

0,00

133

163 898,45

0,00

163 898,45

0,00

163 898,45

163 898,46

–0,01

211

117 347 611,55

0,00

117 347 611,55

0,00

117 347 611,55

117 347 611,54

0,01

212

16 620 459,68

0,00

16 620 459,68

0,00

16 620 459,68

16 620 459,67

0,01

214

246 245 499,93

0,00

246 245 499,93

0,00

246 245 499,93

246 245 499,92

0,01

215

7 154 928,41

0,00

7 154 928,41

0,00

7 154 928,41

7 154 928,41

0,00

221

142 269,77

0,00

142 269,77

0,00

142 269,77

142 269,76

0,01

225

5 291,10

0,00

5 291,10

0,00

5 291,10

5 291,10

0,00

226

10 061 765,67

0,00

10 061 765,67

0,00

10 061 765,67

10 061 765,67

0,00

311

2 905 483,90

0,00

2 905 483,90

0,00

2 905 483,90

2 905 483,89

0,01

312

343 906,77

0,00

343 906,77

0,00

343 906,77

343 906,78

–0,01

313

2 733 286,27

0,00

2 733 286,27

0,00

2 733 286,27

2 733 286,27

0,00

321

6 501 097,23

0,00

6 501 097,23

0,00

6 501 097,23

6 501 097,24

–0,01

322

125 824,79

0,00

125 824,79

0,00

125 824,79

125 824,79

0,00

323

5 029 609,87

0,00

5 029 609,87

0,00

5 029 609,87

5 029 609,88

–0,01

331

2 065 412,24

0,00

2 065 412,24

0,00

2 065 412,24

2 065 412,23

0,01

341

411 327,66

0,00

411 327,66

0,00

411 327,66

411 327,66

0,00

411

4 991 049,73

0,00

4 991 049,73

0,00

4 991 049,73

4 991 049,73

0,00

412

395 806,74

0,00

395 806,74

0,00

395 806,74

395 806,74

0,00

413

11 354 873,19

0,00

11 354 873,19

0,00

11 354 873,19

11 354 873,20

–0,01

421

103 513,23

0,00

103 513,23

0,00

103 513,23

103 513,23

0,00

431

1 816 601,33

0,00

1 816 601,33

0,00

1 816 601,33

1 816 601,33

0,00

511

8 370 033,33

0,00

8 370 033,33

0,00

8 370 033,33

8 370 033,34

–0,01

Summa

550 352 330,44

0,00

550 352 330,44

0,00

550 352 330,44

550 352 330,41

0,03

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 585 244,26

0,00

1 585 244,26

0,00

1 585 244,26

1 585 244,12

0,14

112

3 236 924,22

0,00

3 236 924,22

0,00

3 236 924,22

3 236 924,18

0,04

114

511 223,50

0,00

511 223,50

0,00

511 223,50

511 223,50

0,00

121

19 624 353,16

0,00

19 624 353,16

0,00

19 624 353,16

19 624 348,08

5,08

123

225 658,76

0,00

225 658,76

0,00

225 658,76

225 658,77

–0,01

212

114 544,54

0,00

114 544,54

0,00

114 544,54

114 543,63

0,91

213

94 869,60

0,00

94 869,60

0,00

94 869,60

94 868,94

0,66

214

5 400 106,72

0,00

5 400 106,72

0,00

5 400 106,72

5 400 063,51

43,21

221

146 702,28

0,00

146 702,28

0,00

146 702,28

146 701,68

0,60

227

189 443,34

0,00

189 443,34

0,00

189 443,34

189 443,24

0,10

311

1 531 373,05

0,00

1 531 373,05

0,00

1 531 373,05

1 531 372,84

0,21

313

400 021,86

0,00

400 021,86

0,00

400 021,86

400 021,86

0,00

321

325 902,03

0,00

325 902,03

0,00

325 902,03

325 901,99

0,04

322

612 500,70

0,00

612 500,70

0,00

612 500,70

612 500,69

0,01

323

384 920,60

0,00

384 920,60

0,00

384 920,60

384 920,59

0,01

331

393 014,20

0,00

393 014,20

0,00

393 014,20

393 014,22

–0,02

413

262 396,18

0,00

262 396,18

0,00

262 396,18

262 396,11

0,07

431

194 938,89

0,00

194 938,89

0,00

194 938,89

194 938,86

0,03

511

319 710,49

0,00

319 710,49

0,00

319 710,49

319 710,33

0,16

Summa

35 553 848,38

0,00

35 553 848,38

0,00

35 553 848,38

35 553 797,14

51,24

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

164 008,37

0,00

164 008,37

0,00

164 008,37

164 007,42

0,95

112

1 577 179,03

0,00

1 577 179,03

0,00

1 577 179,03

1 577 177,85

1,18

121

3 833 783,05

0,00

3 833 783,05

0,00

3 833 783,05

3 833 779,13

3,92

123

184 912,60

0,00

184 912,60

0,00

184 912,60

184 912,60

0,00

212

4 720 724,38

0,00

4 720 724,38

0,00

4 720 724,38

4 720 723,58

0,80

214

15 088 019,02

0,00

15 088 019,02

0,00

15 088 019,02

15 088 153,87

– 134,85

311

14 145,29

0,00

14 145,29

0,00

14 145,29

14 145,00

0,29

431

222 908,54

0,00

222 908,54

0,00

222 908,54

222 908,11

0,43

511

340 945,08

0,00

340 945,08

0,00

340 945,08

340 944,18

0,90

Summa

26 146 625,36

0,00

26 146 625,36

0,00

26 146 625,36

26 146 751,74

– 126,38

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

11 309 310,09

0,00

11 309 310,09

0,00

11 309 310,09

11 309 312,35

–2,26

121

50 401 231,20

0,00

50 401 231,20

0,00

50 401 231,20

50 401 231,18

0,02

143

624 803,62

0,00

624 803,62

0,00

624 803,62

624 803,62

0,00

211

9 033 217,08

0,00

9 033 217,08

0,00

9 033 217,08

9 033 215,92

1,16

212

3 011 881,40

0,00

3 011 881,40

0,00

3 011 881,40

3 011 881,64

–0,24

214

2 007 313,65

0,00

2 007 313,65

0,00

2 007 313,65

2 007 313,62

0,03

511

858 032,07

0,00

858 032,07

0,00

858 032,07

858 032,07

0,00

611

49 807 204,66

0,00

49 807 204,66

0,00

49 807 204,66

49 807 202,38

2,28

Summa

127 052 993,77

0,00

127 052 993,77

0,00

127 052 993,77

127 052 992,78

0,99

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

340 785,73

0,00

340 785,73

0,00

340 785,73

340 784,75

0,98

121

9 712 704,58

0,00

9 712 704,58

0,00

9 712 704,58

9 712 704,58

0,00

131

531 374,48

0,00

531 374,48

0,00

531 374,48

531 374,48

0,00

132

1 099,49

0,00

1 099,49

0,00

1 099,49

1 099,49

0,00

211

569 710,92

0,00

569 710,92

0,00

569 710,92

569 507,57

203,35

212

2 598 488,65

0,00

2 598 488,65

0,00

2 598 488,65

2 598 419,63

69,02

214

2 270 427,75

0,00

2 270 427,75

0,00

2 270 427,75

2 269 811,00

616,75

221

30 915,64

0,00

30 915,64

0,00

30 915,64

30 915,61

0,03

223

13 167,24

0,00

13 167,24

0,00

13 167,24

13 167,24

0,00

226

89 149,80

0,00

89 149,80

0,00

89 149,80

89 149,80

0,00

Summa

16 157 824,28

0,00

16 157 824,28

0,00

16 157 824,28

16 156 934,15

890,13

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

641 441,66

0,00

641 441,66

0,00

641 441,66

641 671,07

– 229,41

112

8 992 850,87

0,00

8 992 850,87

0,00

8 992 850,87

8 992 968,12

– 117,25

113

2 444 747,70

–33 104,85

2 411 642,85

0,00

2 411 642,85

2 415 145,66

–3 502,81

114

759 114,57

0,00

759 114,57

0,00

759 114,57

759 684,81

– 570,24

121

31 897 213,17

0,00

31 897 213,17

0,00

31 897 213,17

31 913 062,29

–15 849,12

122

2 727 797,62

–14 569,82

2 713 227,80

0,00

2 713 227,80

2 713 909,29

– 681,49

123

8 985 636,66

0,00

8 985 636,66

0,00

8 985 636,66

8 985 699,33

–62,67

125

12 715 203,96

–50 550,00

12 664 653,96

0,00

12 664 653,96

12 666 587,43

–1 933,47

142

3 069 721,14

– 113 332,55

2 956 388,59

0,00

2 956 388,59

2 958 363,76

–1 975,17

211

47 454 583,95

0,00

47 454 583,95

0,00

47 454 583,95

47 458 820,66

–4 236,71

212

39 961 766,00

0,00

39 961 766,00

0,00

39 961 766,00

39 965 637,44

–3 871,44

213

350 258,01

0,00

350 258,01

0,00

350 258,01

350 425,49

– 167,48

214

127 788 873,13

0,00

127 788 873,13

0,00

127 788 873,13

127 788 987,03

– 113,90

221

3 465 823,17

0,00

3 465 823,17

0,00

3 465 823,17

3 467 824,30

–2 001,13

226

715 115,15

0,00

715 115,15

0,00

715 115,15

715 854,39

– 739,24

227

286 504,20

0,00

286 504,20

0,00

286 504,20

286 504,34

–0,14

311

8 687 252,71

–1 255,18

8 685 997,53

0,00

8 685 997,53

8 697 048,27

–11 050,74

312

4 391 208,90

0,00

4 391 208,90

0,00

4 391 208,90

4 391 969,96

– 761,06

313

1 134 755,27

0,00

1 134 755,27

0,00

1 134 755,27

1 135 061,71

– 306,44

321

5 479 112,08

–65 674,75

5 413 437,33

0,00

5 413 437,33

5 414 179,19

– 741,86

322

24 101 211,76

– 566 930,09

23 534 281,67

0,00

23 534 281,67

23 548 169,76

–13 888,09

323

1 683 726,20

–61 784,25

1 621 941,95

0,00

1 621 941,95

1 623 122,13

–1 180,18

331

366 141,06

0,00

366 141,06

0,00

366 141,06

366 141,34

–0,28

411

72 742,81

0,00

72 742,81

0,00

72 742,81

72 742,82

–0,01

413

280 598,74

0,00

280 598,74

0,00

280 598,74

280 599,04

–0,30

431

2 110 366,23

0,00

2 110 366,23

0,00

2 110 366,23

2 110 926,01

– 559,78

511

472 832,64

–18 141,27

454 691,37

0,00

454 691,37

454 832,30

– 140,93

Summa

341 036 599,36

– 925 342,76

340 111 256,60

0,00

340 111 256,60

340 175 937,94

–64 681,34

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

454 566,49

0,00

454 566,49

0,00

454 566,49

454 566,49

0,00

Summa

454 566,49

0,00

454 566,49

0,00

454 566,49

454 566,49

0,00

DE: 2007DE06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

752 450,55

0,00

752 450,55

0,00

752 450,55

752 450,81

–0,26

121

13 791 310,88

0,00

13 791 310,88

0,00

13 791 310,88

13 791 311,68

–0,80

123

1 664 593,98

0,00

1 664 593,98

0,00

1 664 593,98

1 664 594,02

–0,04

125

18 054 851,15

0,00

18 054 851,15

0,00

18 054 851,15

18 054 853,35

–2,20

126

6 251 056,92

0,00

6 251 056,92

0,00

6 251 056,92

6 251 058,05

–1,13

212

8 639 911,96

0,00

8 639 911,96

0,00

8 639 911,96

8 639 920,55

–8,59

213

5 583 707,37

0,00

5 583 707,37

0,00

5 583 707,37

5 583 712,23

–4,86

214

41 482 059,45

0,00

41 482 059,45

0,00

41 482 059,45

41 482 076,08

–16,63

226

1 388 372,93

0,00

1 388 372,93

0,00

1 388 372,93

1 388 373,03

–0,10

311

429 807,94

0,00

429 807,94

0,00

429 807,94

429 807,98

–0,04

312

1 622 387,67

0,00

1 622 387,67

0,00

1 622 387,67

1 622 388,46

–0,79

313

6 282 203,94

0,00

6 282 203,94

0,00

6 282 203,94

6 282 205,60

–1,66

321

5 545 573,39

0,00

5 545 573,39

0,00

5 545 573,39

5 545 574,15

–0,76

322

2 174 877,38

0,00

2 174 877,38

0,00

2 174 877,38

2 174 878,06

–0,68

323

5 118 881,12

0,00

5 118 881,12

0,00

5 118 881,12

5 118 881,47

–0,35

331

43 984,09

0,00

43 984,09

0,00

43 984,09

43 984,13

–0,04

411

93 945,29

0,00

93 945,29

0,00

93 945,29

93 945,34

–0,05

412

52 397,09

0,00

52 397,09

0,00

52 397,09

52 397,10

–0,01

413

2 135 987,24

0,00

2 135 987,24

0,00

2 135 987,24

2 135 987,42

–0,18

421

155 725,12

0,00

155 725,12

0,00

155 725,12

155 725,15

–0,03

431

1 206 978,58

0,00

1 206 978,58

0,00

1 206 978,58

1 206 978,82

–0,24

511

998 529,41

0,00

998 529,41

0,00

998 529,41

998 529,50

–0,09

Summa

123 469 593,45

0,00

123 469 593,45

0,00

123 469 593,45

123 469 632,98

–39,53

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 692,50

0,00

2 692,50

0,00

2 692,50

2 692,50

0,00

121

640 215,83

0,00

640 215,83

0,00

640 215,83

640 216,09

–0,26

213

19 860,44

0,00

19 860,44

0,00

19 860,44

19 861,42

–0,98

214

625 215,36

0,00

625 215,36

0,00

625 215,36

625 218,10

–2,74

215

21 495,60

0,00

21 495,60

0,00

21 495,60

21 495,68

–0,08

216

9 552,57

0,00

9 552,57

0,00

9 552,57

9 552,61

–0,04

311

38 952,63

0,00

38 952,63

0,00

38 952,63

38 952,63

0,00

323

13 945,83

0,00

13 945,83

0,00

13 945,83

13 945,83

0,00

411

8 972,79

0,00

8 972,79

0,00

8 972,79

8 972,79

0,00

431

42 890,23

0,00

42 890,23

0,00

42 890,23

42 890,28

–0,05

511

48 327,27

0,00

48 327,27

0,00

48 327,27

48 327,30

–0,03

Summa

1 472 121,05

0,00

1 472 121,05

0,00

1 472 121,05

1 472 125,23

–4,18

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

175 401,42

0,00

175 401,42

0,00

175 401,42

175 401,41

0,01

121

9 450 135,00

0,00

9 450 135,00

0,00

9 450 135,00

9 450 135,00

0,00

123

5 010 387,73

0,00

5 010 387,73

0,00

5 010 387,73

5 010 387,72

0,01

124

18 808,50

0,00

18 808,50

0,00

18 808,50

18 808,50

0,00

125

20 691 125,33

0,00

20 691 125,33

0,00

20 691 125,33

20 691 125,45

–0,12

212

17 695,82

0,00

17 695,82

0,00

17 695,82

17 695,83

–0,01

214

5 021 928,11

0,00

5 021 928,11

0,00

5 021 928,11

5 021 928,12

–0,01

215

191 695,38

0,00

191 695,38

0,00

191 695,38

191 695,38

0,00

216

372 872,62

0,00

372 872,62

0,00

372 872,62

372 872,62

0,00

225

49 237,03

0,00

49 237,03

0,00

49 237,03

49 237,03

0,00

226

236 651,44

0,00

236 651,44

0,00

236 651,44

236 651,44

0,00

227

986 616,94

0,00

986 616,94

0,00

986 616,94

986 616,94

0,00

311

463 275,00

0,00

463 275,00

0,00

463 275,00

463 275,00

0,00

312

2 267 908,27

0,00

2 267 908,27

0,00

2 267 908,27

2 267 908,27

0,00

313

5 526 241,72

0,00

5 526 241,72

0,00

5 526 241,72

5 526 241,72

0,00

321

12 344 607,30

0,00

12 344 607,30

0,00

12 344 607,30

12 344 607,29

0,01

322

4 196 749,59

0,00

4 196 749,59

0,00

4 196 749,59

4 196 749,59

0,00

323

5 128 406,30

0,00

5 128 406,30

0,00

5 128 406,30

5 128 406,30

0,00

411

202 533,28

0,00

202 533,28

0,00

202 533,28

202 533,28

0,00

413

7 449 167,40

0,00

7 449 167,40

0,00

7 449 167,40

7 449 167,40

0,00

431

818 596,04

0,00

818 596,04

0,00

818 596,04

818 596,04

0,00

511

960 518,41

0,00

960 518,41

0,00

960 518,41

960 518,41

0,00

Summa

81 580 558,63

0,00

81 580 558,63

0,00

81 580 558,63

81 580 558,74

–0,11

DE: 2007DE06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

205 601,50

0,00

205 601,50

0,00

205 601,50

205 601,50

0,00

114

647 126,25

0,00

647 126,25

0,00

647 126,25

647 126,25

0,00

121

21 639 326,31

0,00

21 639 326,31

0,00

21 639 326,31

21 639 326,30

0,01

123

3 366 489,13

0,00

3 366 489,13

0,00

3 366 489,13

3 366 489,13

0,00

125

24 976 379,23

0,00

24 976 379,23

0,00

24 976 379,23

24 976 379,23

0,00

126

9 762 766,18

0,00

9 762 766,18

0,00

9 762 766,18

9 762 766,17

0,01

213

1 397 611,54

0,00

1 397 611,54

0,00

1 397 611,54

1 397 904,12

– 292,58

214

20 250 682,72

0,00

20 250 682,72

0,00

20 250 682,72

20 251 047,29

– 364,57

221

360 947,70

0,00

360 947,70

0,00

360 947,70

360 947,70

0,00

223

2 327,05

0,00

2 327,05

0,00

2 327,05

2 327,05

0,00

227

3 979 893,44

0,00

3 979 893,44

0,00

3 979 893,44

3 979 893,44

0,00

311

178 943,32

0,00

178 943,32

0,00

178 943,32

178 943,32

0,00

313

617 226,32

0,00

617 226,32

0,00

617 226,32

617 226,32

0,00

321

98 181,76

0,00

98 181,76

0,00

98 181,76

98 181,76

0,00

322

18 301 432,68

0,00

18 301 432,68

0,00

18 301 432,68

18 301 432,67

0,01

323

9 789 210,80

0,00

9 789 210,80

0,00

9 789 210,80

9 789 210,78

0,02

331

261 475,59

0,00

261 475,59

0,00

261 475,59

261 475,58

0,01

341

174 449,93

0,00

174 449,93

0,00

174 449,93

174 449,93

0,00

413

5 765 268,07

0,00

5 765 268,07

0,00

5 765 268,07

5 765 268,07

0,00

511

350 555,91

0,00

350 555,91

0,00

350 555,91

350 555,91

0,00

Summa

122 125 895,43

0,00

122 125 895,43

0,00

122 125 895,43

122 126 552,52

– 657,09

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

95 724,59

0,00

95 724,59

0,00

95 724,59

95 724,59

0,00

114

750,02

0,00

750,02

0,00

750,02

750,02

0,00

115

51 233,97

0,00

51 233,97

0,00

51 233,97

51 233,97

0,00

121

3 993 222,00

0,00

3 993 222,00

0,00

3 993 222,00

3 993 222,00

0,00

123

364 654,07

0,00

364 654,07

0,00

364 654,07

364 654,07

0,00

125

426 496,16

0,00

426 496,16

0,00

426 496,16

426 496,16

0,00

211

234 320,75

0,00

234 320,75

0,00

234 320,75

234 320,75

0,00

212

4 070 539,91

0,00

4 070 539,91

0,00

4 070 539,91

4 070 539,91

0,00

213

1 291 714,69

0,00

1 291 714,69

0,00

1 291 714,69

1 291 714,69

0,00

214

18 761 906,06

0,00

18 761 906,06

0,00

18 761 906,06

18 761 906,06

0,00

216

15 877,44

0,00

15 877,44

0,00

15 877,44

15 877,44

0,00

221

119 410,56

0,00

119 410,56

0,00

119 410,56

119 410,56

0,00

224

98 903,67

0,00

98 903,67

0,00

98 903,67

98 903,67

0,00

227

359 405,67

0,00

359 405,67

0,00

359 405,67

359 405,67

0,00

311

250 182,51

0,00

250 182,51

0,00

250 182,51

250 182,51

0,00

313

65 045,63

0,00

65 045,63

0,00

65 045,63

65 045,63

0,00

321

318 294,63

0,00

318 294,63

0,00

318 294,63

318 294,63

0,00

322

2 047 633,38

0,00

2 047 633,38

0,00

2 047 633,38

2 047 633,38

0,00

323

516 048,22

0,00

516 048,22

0,00

516 048,22

516 048,22

0,00

413

72 075,21

0,00

72 075,21

0,00

72 075,21

72 075,21

0,00

421

712,50

0,00

712,50

0,00

712,50

712,50

0,00

431

199 140,36

0,00

199 140,36

0,00

199 140,36

199 140,36

0,00

511

161 230,92

0,00

161 230,92

0,00

161 230,92

161 230,92

0,00

Summa

33 514 522,92

0,00

33 514 522,92

0,00

33 514 522,92

33 514 522,92

0,00

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

625 524,65

0,00

625 524,65

0,00

625 524,65

625 524,66

–0,01

125

44 474,80

0,00

44 474,80

0,00

44 474,80

44 474,80

0,00

214

1 666 565,25

0,00

1 666 565,25

0,00

1 666 565,25

1 666 565,24

0,01

227

67 267,67

0,00

67 267,67

0,00

67 267,67

67 267,67

0,00

311

281 462,67

0,00

281 462,67

0,00

281 462,67

281 462,67

0,00

313

158 811,66

0,00

158 811,66

0,00

158 811,66

158 811,66

0,00

321

45 849,20

0,00

45 849,20

0,00

45 849,20

45 849,20

0,00

322

953 034,54

0,00

953 034,54

0,00

953 034,54

953 034,54

0,00

323

3 714,00

0,00

3 714,00

0,00

3 714,00

3 714,00

0,00

511

69 893,40

0,00

69 893,40

0,00

69 893,40

69 893,40

0,00

Summa

3 916 597,84

0,00

3 916 597,84

0,00

3 916 597,84

3 916 597,84

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 159 464,75

0,00

1 159 464,75

0,00

1 159 464,75

1 159 464,75

0,00

121

17 199 031,34

0,00

17 199 031,34

0,00

17 199 031,34

17 199 031,33

0,01

125

566 578,52

0,00

566 578,52

0,00

566 578,52

566 578,52

0,00

211

131 639,68

0,00

131 639,68

0,00

131 639,68

131 639,68

0,00

212

10 975 904,54

0,00

10 975 904,54

0,00

10 975 904,54

10 975 904,53

0,01

214

23 238 497,12

0,00

23 238 497,12

0,00

23 238 497,12

23 238 497,11

0,01

221

901 668,18

0,00

901 668,18

0,00

901 668,18

901 668,18

0,00

223

4 492,80

0,00

4 492,80

0,00

4 492,80

4 492,80

0,00

227

3 047 184,30

0,00

3 047 184,30

0,00

3 047 184,30

3 047 184,30

0,00

311

105 383,56

0,00

105 383,56

0,00

105 383,56

105 383,55

0,01

313

513 745,80

0,00

513 745,80

0,00

513 745,80

513 745,80

0,00

321

2 070 772,07

0,00

2 070 772,07

0,00

2 070 772,07

2 070 772,07

0,00

322

9 066 450,35

0,00

9 066 450,35

0,00

9 066 450,35

9 066 450,34

0,01

323

102 503,35

0,00

102 503,35

0,00

102 503,35

102 503,35

0,00

341

789 443,52

0,00

789 443,52

0,00

789 443,52

789 443,52

0,00

411

29 706,30

0,00

29 706,30

0,00

29 706,30

29 706,30

0,00

413

1 917 872,20

0,00

1 917 872,20

0,00

1 917 872,20

1 917 872,20

0,00

431

653 477,99

0,00

653 477,99

0,00

653 477,99

653 477,99

0,00

511

1 154 986,21

0,00

1 154 986,21

0,00

1 154 986,21

1 154 986,20

0,01

Summa

73 628 802,58

0,00

73 628 802,58

0,00

73 628 802,58

73 628 802,52

0,06

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

5 480 209,69

0,00

5 480 209,69

0,00

5 480 209,69

5 480 209,68

0,01

123

1 275 714,62

0,00

1 275 714,62

0,00

1 275 714,62

1 275 714,62

0,00

125

5 050 160,53

0,00

5 050 160,53

0,00

5 050 160,53

5 050 160,52

0,01

212

6 706 229,87

0,00

6 706 229,87

0,00

6 706 229,87

6 706 229,87

0,00

213

1 747 078,90

0,00

1 747 078,90

0,00

1 747 078,90

1 747 078,91

–0,01

214

4 069 934,01

0,00

4 069 934,01

0,00

4 069 934,01

4 069 934,01

0,00

221

275 073,06

0,00

275 073,06

0,00

275 073,06

275 074,85

–1,79

223

6 055,56

0,00

6 055,56

0,00

6 055,56

6 055,56

0,00

227

125 725,96

0,00

125 725,96

0,00

125 725,96

125 725,96

0,00

311

225 121,96

0,00

225 121,96

0,00

225 121,96

225 121,96

0,00

313

16 660,00

0,00

16 660,00

0,00

16 660,00

16 660,00

0,00

321

5 029 540,84

0,00

5 029 540,84

0,00

5 029 540,84

5 029 540,83

0,01

322

9 464 854,86

0,00

9 464 854,86

0,00

9 464 854,86

9 464 854,86

0,00

323

480 127,29

0,00

480 127,29

0,00

480 127,29

480 127,29

0,00

411

573 412,17

0,00

573 412,17

0,00

573 412,17

573 412,17

0,00

413

1 339 343,81

0,00

1 339 343,81

0,00

1 339 343,81

1 339 343,81

0,00

431

389 722,80

0,00

389 722,80

0,00

389 722,80

389 722,80

0,00

511

1 265 120,39

0,00

1 265 120,39

0,00

1 265 120,39

1 265 120,38

0,01

Summa

43 520 086,32

0,00

43 520 086,32

0,00

43 520 086,32

43 520 088,08

–1,76

DE: 2007DE06RPO021

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 741,49

0,00

153 741,49

0,00

153 741,49

153 741,50

–0,01

123

1 630 840,00

0,00

1 630 840,00

0,00

1 630 840,00

1 630 840,00

0,00

125

1 396 837,11

0,00

1 396 837,11

0,00

1 396 837,11

1 396 837,16

–0,05

126

5 135 594,57

0,00

5 135 594,57

0,00

5 135 594,57

5 135 594,58

–0,01

212

617 765,76

0,00

617 765,76

0,00

617 765,76

617 767,55

–1,79

213

450 970,70

0,00

450 970,70

0,00

450 970,70

450 974,35

–3,65

214

8 528 711,64

0,00

8 528 711,64

0,00

8 528 711,64

8 528 752,40

–40,76

221

451 161,88

0,00

451 161,88

0,00

451 161,88

451 163,67

–1,79

227

217 057,50

0,00

217 057,50

0,00

217 057,50

217 057,50

0,00

313

1 370 403,96

0,00

1 370 403,96

0,00

1 370 403,96

1 370 403,99

–0,03

321

1 674 115,26

0,00

1 674 115,26

0,00

1 674 115,26

1 674 115,27

–0,01

322

2 537 676,02

0,00

2 537 676,02

0,00

2 537 676,02

2 537 676,04

–0,02

323

3 431 222,25

0,00

3 431 222,25

0,00

3 431 222,25

3 431 222,75

–0,50

341

100 670,64

0,00

100 670,64

0,00

100 670,64

100 670,65

–0,01

413

10 917,50

0,00

10 917,50

0,00

10 917,50

10 917,50

0,00

431

170 586,93

0,00

170 586,93

0,00

170 586,93

170 586,95

–0,02

511

180 110,28

0,00

180 110,28

0,00

180 110,28

180 110,31

–0,03

Summa

28 058 383,49

0,00

28 058 383,49

0,00

28 058 383,49

28 058 432,17

–48,68

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 573 374,34

0,00

3 573 374,34

0,00

3 573 374,34

3 573 374,34

0,00

112

548 980,64

0,00

548 980,64

0,00

548 980,64

548 980,64

0,00

113

30 735,58

0,00

30 735,58

0,00

30 735,58

30 735,58

0,00

121

3 094 141,50

0,00

3 094 141,50

0,00

3 094 141,50

3 094 141,50

0,00

123

4 668 878,39

0,00

4 668 878,39

0,00

4 668 878,39

4 668 878,39

0,00

124

384 320,78

0,00

384 320,78

0,00

384 320,78

384 320,78

0,00

125

196 645,54

0,00

196 645,54

0,00

196 645,54

196 645,54

0,00

133

1 038 729,06

0,00

1 038 729,06

0,00

1 038 729,06

1 038 729,06

0,00

212

824 006,82

0,00

824 006,82

0,00

824 006,82

824 006,82

0,00

214

25 379 150,61

0,00

25 379 150,61

0,00

25 379 150,61

25 379 150,61

0,00

216

2 304 678,85

0,00

2 304 678,85

0,00

2 304 678,85

2 304 678,85

0,00

221

2 273 126,02

0,00

2 273 126,02

0,00

2 273 126,02

2 232 825,25

40 300,77

225

9 383,21

0,00

9 383,21

0,00

9 383,21

9 383,20

0,01

226

714 441,24

0,00

714 441,24

0,00

714 441,24

711 574,50

2 866,74

227

1 351 138,18

0,00

1 351 138,18

0,00

1 351 138,18

1 327 783,91

23 354,27

311

232 382,66

0,00

232 382,66

0,00

232 382,66

232 382,66

0,00

313

504 378,63

0,00

504 378,63

0,00

504 378,63

504 378,63

0,00

321

1 254 665,18

0,00

1 254 665,18

0,00

1 254 665,18

1 254 665,18

0,00

322

795 383,75

0,00

795 383,75

0,00

795 383,75

795 383,75

0,00

323

6 648,11

0,00

6 648,11

0,00

6 648,11

6 648,11

0,00

331

46 814,73

0,00

46 814,73

0,00

46 814,73

46 814,73

0,00

411

265 942,37

0,00

265 942,37

0,00

265 942,37

265 942,37

0,00

413

2 391 197,42

0,00

2 391 197,42

0,00

2 391 197,42

2 391 197,42

0,00

421

1 126,59

0,00

1 126,59

0,00

1 126,59

1 126,59

0,00

431

1 110 658,11

0,00

1 110 658,11

0,00

1 110 658,11

1 147 939,42

–37 281,31

511

1 336 003,41

0,00

1 336 003,41

0,00

1 336 003,41

1 336 003,41

0,00

Summa

54 336 931,72

0,00

54 336 931,72

0,00

54 336 931,72

54 307 691,24

29 240,48

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

78 414,92

0,00

78 414,92

0,00

78 414,92

78 414,89

0,03

112

2 684 289,31

0,00

2 684 289,31

0,00

2 684 289,31

2 684 289,33

–0,02

114

507 182,91

0,00

507 182,91

0,00

507 182,91

507 182,92

–0,01

121

37 139 086,16

0,00

37 139 086,16

0,00

37 139 086,16

37 196 041,67

–56 955,51

122

1 053 323,88

0,00

1 053 323,88

0,00

1 053 323,88

1 053 323,96

–0,08

123

2 688 194,19

0,00

2 688 194,19

0,00

2 688 194,19

2 688 194,23

–0,04

125

5 114 178,96

0,00

5 114 178,96

0,00

5 114 178,96

5 114 179,10

–0,14

131

928 740,38

0,00

928 740,38

0,00

928 740,38

928 740,32

0,06

141

1 759 546,90

0,00

1 759 546,90

0,00

1 759 546,90

1 759 552,76

–5,86

212

6 850 196,73

0,00

6 850 196,73

0,00

6 850 196,73

6 850 197,57

–0,84

213

549 734,47

0,00

549 734,47

0,00

549 734,47

549 734,72

–0,25

214

18 155 814,99

0,00

18 155 814,99

0,00

18 155 814,99

18 155 813,39

1,60

221

107 087,64

0,00

107 087,64

0,00

107 087,64

107 672,68

– 585,04

224

1 301 451,85

0,00

1 301 451,85

0,00

1 301 451,85

1 301 452,04

–0,19

312

5 465 164,83

0,00

5 465 164,83

0,00

5 465 164,83

5 465 164,94

–0,11

322

5 422 240,23

0,00

5 422 240,23

0,00

5 422 240,23

5 422 240,22

0,01

411

988,25

0,00

988,25

0,00

988,25

988,25

0,00

413

181 694,25

0,00

181 694,25

0,00

181 694,25

181 694,24

0,01

431

1 092 621,11

0,00

1 092 621,11

0,00

1 092 621,11

1 092 620,59

0,52

511

3 905 732,39

0,00

3 905 732,39

0,00

3 905 732,39

3 905 732,69

–0,30

Summa

94 985 684,35

0,00

94 985 684,35

0,00

94 985 684,35

95 043 230,51

–57 546,16

ES: 2007ES06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

720 809,55

0,00

720 809,55

0,00

720 809,55

720 809,57

–0,02

Summa

720 809,55

0,00

720 809,55

0,00

720 809,55

720 809,57

–0,02

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

277 625,03

0,00

277 625,03

0,00

277 625,03

277 625,37

–0,34

112

1 782 979,74

0,00

1 782 979,74

0,00

1 782 979,74

1 782 979,64

0,10

113

443 215,50

0,00

443 215,50

0,00

443 215,50

443 215,54

–0,04

115

49 178,71

0,00

49 178,71

0,00

49 178,71

49 178,74

–0,03

121

5 240 222,00

0,00

5 240 222,00

0,00

5 240 222,00

5 240 224,79

–2,79

123

6 722 447,49

0,00

6 722 447,49

0,00

6 722 447,49

6 743 977,02

–21 529,53

124

4 738,92

0,00

4 738,92

0,00

4 738,92

4 738,93

–0,01

125

5 353 752,98

0,00

5 353 752,98

0,00

5 353 752,98

5 357 253,01

–3 500,03

132

225 267,82

0,00

225 267,82

0,00

225 267,82

225 259,72

8,10

133

227 222,73

0,00

227 222,73

0,00

227 222,73

227 222,74

–0,01

211

687 953,40

0,00

687 953,40

0,00

687 953,40

687 953,48

–0,08

212

659 170,23

0,00

659 170,23

0,00

659 170,23

659 172,82

–2,59

214

9 885 037,47

0,00

9 885 037,47

0,00

9 885 037,47

9 885 040,54

–3,07

221

2 023 624,41

0,00

2 023 624,41

0,00

2 023 624,41

2 023 624,68

–0,27

223

74 328,45

0,00

74 328,45

0,00

74 328,45

74 328,46

–0,01

226

2 787 290,70

0,00

2 787 290,70

0,00

2 787 290,70

2 789 591,50

–2 300,80

227

1 041 983,79

0,00

1 041 983,79

0,00

1 041 983,79

1 041 983,87

–0,08

313

118 474,72

0,00

118 474,72

0,00

118 474,72

118 474,71

0,01

322

3 613 838,33

0,00

3 613 838,33

0,00

3 613 838,33

3 613 838,11

0,22

323

563 533,11

0,00

563 533,11

0,00

563 533,11

563 533,07

0,04

411

517 984,35

0,00

517 984,35

0,00

517 984,35

517 984,45

–0,10

413

5 040 455,93

0,00

5 040 455,93

0,00

5 040 455,93

5 040 456,91

–0,98

431

1 302 210,39

0,00

1 302 210,39

0,00

1 302 210,39

1 302 210,46

–0,07

511

93 246,48

0,00

93 246,48

0,00

93 246,48

93 246,48

0,00

Summa

48 735 782,68

0,00

48 735 782,68

0,00

48 735 782,68

48 763 115,04

–27 332,36

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

297 525,27

0,00

297 525,27

0,00

297 525,27

297 525,26

0,01

121

1 098 977,24

0,00

1 098 977,24

0,00

1 098 977,24

1 098 977,05

0,19

123

367 795,31

0,00

367 795,31

0,00

367 795,31

367 795,31

0,00

211

60 719,96

0,00

60 719,96

0,00

60 719,96

60 719,98

–0,02

212

241 964,23

0,00

241 964,23

0,00

241 964,23

241 964,24

–0,01

214

307 369,96

0,00

307 369,96

0,00

307 369,96

307 369,72

0,24

216

841,40

0,00

841,40

0,00

841,40

841,40

0,00

221

40 827,01

0,00

40 827,01

0,00

40 827,01

40 826,97

0,04

Summa

2 416 020,38

0,00

2 416 020,38

0,00

2 416 020,38

2 416 019,93

0,45

ES: 2007ES06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

387 761,04

0,00

387 761,04

0,00

387 761,04

387 761,04

0,00

121

3 980 516,39

0,00

3 980 516,39

0,00

3 980 516,39

3 980 516,39

0,00

123

1 911 837,70

0,00

1 911 837,70

0,00

1 911 837,70

1 911 837,70

0,00

214

329 518,46

0,00

329 518,46

0,00

329 518,46

329 518,46

0,00

Summa

6 609 633,59

0,00

6 609 633,59

0,00

6 609 633,59

6 609 633,59

0,00

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

110 630,89

0,00

110 630,89

0,00

110 630,89

110 630,89

0,00

113

1 522 384,64

0,00

1 522 384,64

0,00

1 522 384,64

1 522 384,64

0,00

114

166 634,37

0,00

166 634,37

0,00

166 634,37

166 634,37

0,00

121

180 324,96

0,00

180 324,96

0,00

180 324,96

180 324,96

0,00

125

244 080,32

0,00

244 080,32

0,00

244 080,32

244 080,32

0,00

211

3 029 086,59

0,00

3 029 086,59

0,00

3 029 086,59

3 029 086,59

0,00

214

2 474 458,03

0,00

2 474 458,03

0,00

2 474 458,03

2 474 458,03

0,00

221

15 289,63

0,00

15 289,63

0,00

15 289,63

15 289,63

0,00

226

1 227 389,60

0,00

1 227 389,60

0,00

1 227 389,60

1 227 389,60

0,00

227

33 387,37

0,00

33 387,37

0,00

33 387,37

33 387,37

0,00

312

13 113,33

0,00

13 113,33

0,00

13 113,33

13 113,33

0,00

321

10 742,64

0,00

10 742,64

0,00

10 742,64

10 742,64

0,00

322

66 846,27

0,00

66 846,27

0,00

66 846,27

66 846,27

0,00

323

25 775,85

0,00

25 775,85

0,00

25 775,85

25 775,85

0,00

431

88 016,70

0,00

88 016,70

0,00

88 016,70

88 016,70

0,00

511

5 150,86

0,00

5 150,86

0,00

5 150,86

5 150,86

0,00

Summa

9 213 312,05

0,00

9 213 312,05

0,00

9 213 312,05

9 213 312,05

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

466 094,86

0,00

466 094,86

0,00

466 094,86

466 094,86

0,00

112

6 274 429,79

0,00

6 274 429,79

0,00

6 274 429,79

6 274 429,68

0,11

113

3 265 800,62

0,00

3 265 800,62

0,00

3 265 800,62

3 265 804,44

–3,82

121

21 013 686,61

0,00

21 013 686,61

0,00

21 013 686,61

21 013 686,54

0,07

123

23 117 622,70

0,00

23 117 622,70

0,00

23 117 622,70

23 117 622,77

–0,07

125

9 801 225,77

0,00

9 801 225,77

0,00

9 801 225,77

9 801 225,85

–0,08

132

275 781,90

0,00

275 781,90

0,00

275 781,90

275 781,83

0,07

133

347 131,40

0,00

347 131,40

0,00

347 131,40

347 131,42

–0,02

211

103 705,89

0,00

103 705,89

0,00

103 705,89

103 705,87

0,02

212

2 782 215,96

0,00

2 782 215,96

0,00

2 782 215,96

2 782 215,73

0,23

214

14 734 500,55

0,00

14 734 500,55

0,00

14 734 500,55

14 734 497,76

2,79

221

5 291 521,93

0,00

5 291 521,93

0,00

5 291 521,93

5 291 521,06

0,87

227

854 026,06

0,00

854 026,06

0,00

854 026,06

854 026,05

0,01

Summa

88 327 744,04

0,00

88 327 744,04

0,00

88 327 744,04

88 327 743,86

0,18

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

3 855 990,65

0,00

3 855 990,65

0,00

3 855 990,65

3 855 990,71

–0,06

113

4 949 421,07

0,00

4 949 421,07

0,00

4 949 421,07

4 949 470,50

–49,43

114

196 470,83

0,00

196 470,83

0,00

196 470,83

196 470,86

–0,03

115

29 394,08

0,00

29 394,08

0,00

29 394,08

29 394,08

0,00

121

22 320 478,04

0,00

22 320 478,04

0,00

22 320 478,04

22 320 477,77

0,27

123

11 972 995,92

0,00

11 972 995,92

0,00

11 972 995,92

11 972 996,59

–0,67

124

214 707,76

0,00

214 707,76

0,00

214 707,76

214 707,78

–0,02

125

8 861 535,72

0,00

8 861 535,72

0,00

8 861 535,72

8 861 535,73

–0,01

211

4 473 513,67

0,00

4 473 513,67

0,00

4 473 513,67

4 473 513,65

0,02

212

12 611 876,75

0,00

12 611 876,75

0,00

12 611 876,75

12 611 884,20

–7,45

214

12 250 328,94

0,00

12 250 328,94

0,00

12 250 328,94

12 250 318,04

10,90

215

584 322,74

0,00

584 322,74

0,00

584 322,74

584 322,73

0,01

221

10 539 781,94

0,00

10 539 781,94

0,00

10 539 781,94

10 539 781,72

0,22

225

3 452,93

0,00

3 452,93

0,00

3 452,93

3 452,93

0,00

226

1 166 459,06

0,00

1 166 459,06

0,00

1 166 459,06

1 166 460,05

–0,99

Summa

94 030 730,10

0,00

94 030 730,10

0,00

94 030 730,10

94 030 777,34

–47,24

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

211 460,94

0,00

211 460,94

0,00

211 460,94

211 460,94

0,00

112

558 262,86

0,00

558 262,86

0,00

558 262,86

558 262,86

0,00

113

287 304,02

0,00

287 304,02

0,00

287 304,02

287 306,09

–2,07

114

219 848,88

0,00

219 848,88

0,00

219 848,88

219 848,81

0,07

115

195 244,05

0,00

195 244,05

0,00

195 244,05

195 244,04

0,01

121

2 646 830,19

0,00

2 646 830,19

0,00

2 646 830,19

2 646 829,98

0,21

123

2 064 739,60

0,00

2 064 739,60

0,00

2 064 739,60

2 064 739,61

–0,01

124

58 703,28

0,00

58 703,28

0,00

58 703,28

58 703,28

0,00

125

6 985 946,94

0,00

6 985 946,94

0,00

6 985 946,94

6 985 946,89

0,05

132

10 989,59

0,00

10 989,59

0,00

10 989,59

10 989,59

0,00

133

153 692,20

0,00

153 692,20

0,00

153 692,20

153 692,21

–0,01

211

2 062 081,59

0,00

2 062 081,59

0,00

2 062 081,59

2 062 096,11

–14,52

212

393 909,46

0,00

393 909,46

0,00

393 909,46

393 919,42

–9,96

214

5 731 828,43

0,00

5 731 828,43

0,00

5 731 828,43

5 731 827,73

0,70

215

966 054,45

0,00

966 054,45

0,00

966 054,45

966 054,28

0,17

216

37 498,35

0,00

37 498,35

0,00

37 498,35

37 498,34

0,01

221

30 853,87

0,00

30 853,87

0,00

30 853,87

30 853,90

–0,03

226

619 623,23

0,00

619 623,23

0,00

619 623,23

619 623,24

–0,01

227

949 033,45

0,00

949 033,45

0,00

949 033,45

949 033,36

0,09

311

191 816,53

0,00

191 816,53

0,00

191 816,53

191 816,54

–0,01

321

1 609 133,75

0,00

1 609 133,75

0,00

1 609 133,75

1 609 134,04

–0,29

413

13 614,34

0,00

13 614,34

0,00

13 614,34

13 614,34

0,00

431

138 024,72

0,00

138 024,72

0,00

138 024,72

138 024,74

–0,02

511

29 361,35

0,00

29 361,35

0,00

29 361,35

29 361,35

0,00

Summa

26 165 856,07

0,00

26 165 856,07

0,00

26 165 856,07

26 165 881,69

–25,62

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

4 819,82

0,00

4 819,82

0,00

4 819,82

4 819,82

0,00

112

2 629 529,96

0,00

2 629 529,96

0,00

2 629 529,96

2 629 529,96

0,00

113

4 588 003,30

0,00

4 588 003,30

0,00

4 588 003,30

4 588 000,13

3,17

121

968 289,31

0,00

968 289,31

0,00

968 289,31

968 289,33

–0,02

123

6 308 720,40

0,00

6 308 720,40

0,00

6 308 720,40

6 308 720,40

0,00

125

5 213 623,71

0,00

5 213 623,71

0,00

5 213 623,71

5 213 623,77

–0,06

131

138 191,02

0,00

138 191,02

0,00

138 191,02

138 190,98

0,04

132

189 782,42

0,00

189 782,42

0,00

189 782,42

189 782,38

0,04

211

1 044 346,54

0,00

1 044 346,54

0,00

1 044 346,54

1 045 921,62

–1 575,08

212

6 106 740,73

0,00

6 106 740,73

0,00

6 106 740,73

6 106 929,58

– 188,85

214

8 015 697,99

0,00

8 015 697,99

0,00

8 015 697,99

8 016 751,74

–1 053,75

221

12 108 135,89

0,00

12 108 135,89

0,00

12 108 135,89

12 108 135,71

0,18

226

2 788 775,63

0,00

2 788 775,63

0,00

2 788 775,63

2 822 657,50

–33 881,87

227

221 374,63

0,00

221 374,63

0,00

221 374,63

221 374,70

–0,07

322

388 125,00

0,00

388 125,00

0,00

388 125,00

388 125,00

0,00

323

989 368,86

0,00

989 368,86

0,00

989 368,86

989 369,09

–0,23

Summa

51 703 525,21

0,00

51 703 525,21

0,00

51 703 525,21

51 740 221,71

–36 696,50

ES: 2007ES06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

364 992,71

0,00

364 992,71

0,00

364 992,71

364 992,86

–0,15

112

6 024 581,78

0,00

6 024 581,78

0,00

6 024 581,78

6 024 581,72

0,06

113

3 902 264,87

0,00

3 902 264,87

0,00

3 902 264,87

3 902 244,30

20,57

115

185 891,01

0,00

185 891,01

0,00

185 891,01

185 891,01

0,00

121

20 706 021,53

0,00

20 706 021,53

0,00

20 706 021,53

20 706 021,51

0,02

122

2 303 058,16

0,00

2 303 058,16

0,00

2 303 058,16

2 303 058,30

–0,14

123

9 010 163,11

0,00

9 010 163,11

0,00

9 010 163,11

9 010 163,09

0,02

124

791 354,51

0,00

791 354,51

0,00

791 354,51

791 354,54

–0,03

132

82 155,96

0,00

82 155,96

0,00

82 155,96

82 155,96

0,00

133

814 570,58

0,00

814 570,58

0,00

814 570,58

814 570,58

0,00

211

4 719 161,54

0,00

4 719 161,54

0,00

4 719 161,54

4 719 161,13

0,41

212

2 396 660,11

0,00

2 396 660,11

0,00

2 396 660,11

2 396 660,06

0,05

214

1 415 482,78

0,00

1 415 482,78

0,00

1 415 482,78

1 415 482,08

0,70

221

897 105,12

0,00

897 105,12

0,00

897 105,12

897 105,07

0,05

223

6 925 019,38

0,00

6 925 019,38

0,00

6 925 019,38

6 925 019,35

0,03

226

5 744 767,64

0,00

5 744 767,64

0,00

5 744 767,64

5 744 767,59

0,05

227

484 878,02

0,00

484 878,02

0,00

484 878,02

484 878,05

–0,03

311

17 465,91

0,00

17 465,91

0,00

17 465,91

17 465,91

0,00

312

4 315 543,29

0,00

4 315 543,29

0,00

4 315 543,29

4 315 543,31

–0,02

313

80 058,09

0,00

80 058,09

0,00

80 058,09

80 058,08

0,01

321

613 457,06

0,00

613 457,06

0,00

613 457,06

613 457,04

0,02

323

365 873,34

0,00

365 873,34

0,00

365 873,34

365 873,34

0,00

431

53 809,34

0,00

53 809,34

0,00

53 809,34

53 809,34

0,00

511

497 416,03

0,00

497 416,03

0,00

497 416,03

497 416,00

0,03

Summa

72 711 751,87

0,00

72 711 751,87

0,00

72 711 751,87

72 711 730,22

21,65

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 940,16

–59 940,16

112

72 000,00

0,00

72 000,00

0,00

72 000,00

72 000,00

0,00

113

15 918,57

0,00

15 918,57

0,00

15 918,57

15 918,57

0,00

123

684 650,88

0,00

684 650,88

0,00

684 650,88

684 650,87

0,01

125

1 096 222,83

0,00

1 096 222,83

0,00

1 096 222,83

1 096 222,82

0,01

211

290 243,98

0,00

290 243,98

0,00

290 243,98

290 243,93

0,05

214

745 880,22

0,00

745 880,22

0,00

745 880,22

745 880,15

0,07

221

446 748,91

0,00

446 748,91

0,00

446 748,91

446 748,94

–0,03

226

473 932,01

0,00

473 932,01

0,00

473 932,01

473 931,99

0,02

227

31 082,37

0,00

31 082,37

0,00

31 082,37

31 082,37

0,00

313

43 271,41

0,00

43 271,41

0,00

43 271,41

43 271,41

0,00

323

1 956 514,50

0,00

1 956 514,50

0,00

1 956 514,50

1 956 514,54

–0,04

341

38 365,39

0,00

38 365,39

0,00

38 365,39

38 365,39

0,00

Summa

5 894 831,07

0,00

5 894 831,07

0,00

5 894 831,07

5 954 771,14

–59 940,07

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

381 657,37

0,00

381 657,37

0,00

381 657,37

381 657,38

–0,01

121

1 498 342,52

0,00

1 498 342,52

0,00

1 498 342,52

1 498 342,55

–0,03

123

2 631 885,29

0,00

2 631 885,29

0,00

2 631 885,29

2 631 885,32

–0,03

125

10 530 178,38

0,00

10 530 178,38

0,00

10 530 178,38

10 530 178,43

–0,05

211

682 694,78

0,00

682 694,78

0,00

682 694,78

682 694,76

0,02

212

950 991,63

0,00

950 991,63

0,00

950 991,63

950 991,67

–0,04

214

2 147 039,02

0,00

2 147 039,02

0,00

2 147 039,02

2 147 039,17

–0,15

221

635 202,68

0,00

635 202,68

0,00

635 202,68

635 202,66

0,02

511

79 872,23

0,00

79 872,23

0,00

79 872,23

79 872,23

0,00

Summa

19 537 863,90

0,00

19 537 863,90

0,00

19 537 863,90

19 537 864,17

–0,27

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

624 520,76

0,00

624 520,76

0,00

624 520,76

624 520,76

0,00

113

49 915,13

0,00

49 915,13

0,00

49 915,13

49 915,13

0,00

121

2 911 911,49

0,00

2 911 911,49

0,00

2 911 911,49

2 911 911,49

0,00

122

15 227,13

0,00

15 227,13

0,00

15 227,13

15 227,13

0,00

123

381 734,22

0,00

381 734,22

0,00

381 734,22

381 734,22

0,00

125

2 846 018,64

0,00

2 846 018,64

0,00

2 846 018,64

2 846 018,64

0,00

211

1 836 214,20

0,00

1 836 214,20

0,00

1 836 214,20

1 836 214,20

0,00

212

517 014,77

0,00

517 014,77

0,00

517 014,77

517 014,77

0,00

213

201 203,88

0,00

201 203,88

0,00

201 203,88

201 203,88

0,00

214

1 926 397,93

0,00

1 926 397,93

0,00

1 926 397,93

1 926 397,93

0,00

221

508 179,51

0,00

508 179,51

0,00

508 179,51

508 179,51

0,00

226

382 622,02

0,00

382 622,02

0,00

382 622,02

382 622,02

0,00

227

1 451 127,01

0,00

1 451 127,01

0,00

1 451 127,01

1 451 127,01

0,00

311

198 429,23

0,00

198 429,23

0,00

198 429,23

198 429,23

0,00

312

71 712,97

0,00

71 712,97

0,00

71 712,97

71 712,97

0,00

323

322 716,06

0,00

322 716,06

0,00

322 716,06

322 716,06

0,00

413

23 898,63

0,00

23 898,63

0,00

23 898,63

23 898,63

0,00

431

114 246,69

0,00

114 246,69

0,00

114 246,69

114 246,69

0,00

Summa

14 383 090,27

0,00

14 383 090,27

0,00

14 383 090,27

14 383 090,27

0,00

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

115

22 940,15

0,00

22 940,15

0,00

22 940,15

22 940,15

0,00

122

277 255,26

0,00

277 255,26

0,00

277 255,26

277 255,40

–0,14

123

1 681 533,84

0,00

1 681 533,84

0,00

1 681 533,84

1 681 533,79

0,05

125

57 307,67

0,00

57 307,67

0,00

57 307,67

57 307,67

0,00

211

–13 943,57

0,00

–13 943,57

0,00

–13 943,57

–13 943,57

0,00

226

61 501,09

0,00

61 501,09

0,00

61 501,09

61 501,10

–0,01

227

11 050,77

0,00

11 050,77

0,00

11 050,77

11 050,78

–0,01

311

45 974,26

0,00

45 974,26

0,00

45 974,26

45 974,26

0,00

321

39 268,92

0,00

39 268,92

0,00

39 268,92

39 268,92

0,00

413

813 400,63

0,00

813 400,63

0,00

813 400,63

813 400,64

–0,01

511

16 141,04

0,00

16 141,04

0,00

16 141,04

16 141,04

0,00

Summa

3 012 430,06

0,00

3 012 430,06

0,00

3 012 430,06

3 012 430,18

–0,12

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

14 372,69

0,00

14 372,69

0,00

14 372,69

14 372,67

0,02

112

475 313,05

0,00

475 313,05

0,00

475 313,05

475 313,00

0,05

113

203 465,90

0,00

203 465,90

0,00

203 465,90

203 464,96

0,94

114

155 134,02

0,00

155 134,02

0,00

155 134,02

155 123,47

10,55

121

1 398 977,32

0,00

1 398 977,32

0,00

1 398 977,32

1 398 976,64

0,68

122

1 775,00

0,00

1 775,00

0,00

1 775,00

1 775,00

0,00

123

52 910,78

0,00

52 910,78

0,00

52 910,78

52 910,78

0,00

125

1 544 416,88

0,00

1 544 416,88

0,00

1 544 416,88

1 544 416,70

0,18

211

240 945,96

0,00

240 945,96

0,00

240 945,96

240 946,13

–0,17

214

376 801,02

0,00

376 801,02

0,00

376 801,02

376 800,12

0,90

216

23 339,73

0,00

23 339,73

0,00

23 339,73

23 339,72

0,01

221

142 246,89

0,00

142 246,89

0,00

142 246,89

142 246,55

0,34

223

193 715,97

0,00

193 715,97

0,00

193 715,97

193 715,91

0,06

226

568 708,44

0,00

568 708,44

0,00

568 708,44

568 708,40

0,04

227

491 345,99

0,00

491 345,99

0,00

491 345,99

491 345,94

0,05

313

125 800,65

0,00

125 800,65

0,00

125 800,65

125 800,62

0,03

322

264 061,45

0,00

264 061,45

0,00

264 061,45

264 061,35

0,10

323

63 139,42

0,00

63 139,42

0,00

63 139,42

63 139,40

0,02

Summa

6 336 471,16

0,00

6 336 471,16

0,00

6 336 471,16

6 336 457,36

13,80

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

76 645,14

0,00

76 645,14

0,00

76 645,14

76 645,14

0,00

112

408 609,44

0,00

408 609,44

0,00

408 609,44

408 609,45

–0,01

113

557 246,22

0,00

557 246,22

0,00

557 246,22

557 256,53

–10,31

121

542 197,09

0,00

542 197,09

0,00

542 197,09

542 197,14

–0,05

123

5 133 624,39

0,00

5 133 624,39

0,00

5 133 624,39

5 133 625,28

–0,89

211

775 892,16

0,00

775 892,16

0,00

775 892,16

775 897,15

–4,99

212

404 714,44

0,00

404 714,44

0,00

404 714,44

404 722,07

–7,63

214

10 536 910,91

0,00

10 536 910,91

0,00

10 536 910,91

10 536 963,78

–52,87

221

287 500,27

0,00

287 500,27

0,00

287 500,27

287 502,60

–2,33

226

319 952,76

0,00

319 952,76

0,00

319 952,76

319 952,76

0,00

227

244 264,09

0,00

244 264,09

0,00

244 264,09

244 264,07

0,02

413

180 139,62

0,00

180 139,62

0,00

180 139,62

180 139,84

–0,22

Summa

19 467 696,53

0,00

19 467 696,53

0,00

19 467 696,53

19 467 775,81

–79,28

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

713 927,89

0,00

713 927,89

0,00

713 927,89

742 372,62

–28 444,73

112

1 470 480,88

0,00

1 470 480,88

0,00

1 470 480,88

1 462 605,88

7 875,00

113

4 189 655,00

0,00

4 189 655,00

0,00

4 189 655,00

4 189 654,98

0,02

121

3 192 078,64

0,00

3 192 078,64

0,00

3 192 078,64

3 192 079,56

–0,92

123

1 507 708,71

0,00

1 507 708,71

0,00

1 507 708,71

1 507 709,05

–0,34

124

512 311,46

0,00

512 311,46

0,00

512 311,46

511 739,38

572,08

211

46 659 301,70

0,00

46 659 301,70

0,00

46 659 301,70

46 660 009,49

– 707,79

212

37 238 079,21

0,00

37 238 079,21

0,00

37 238 079,21

37 239 643,16

–1 563,95

214

71 097 247,95

0,00

71 097 247,95

0,00

71 097 247,95

71 097 909,48

– 661,53

215

2 846 165,25

0,00

2 846 165,25

0,00

2 846 165,25

2 846 165,21

0,04

221

395 487,85

0,00

395 487,85

0,00

395 487,85

394 454,98

1 032,87

311

2 020 459,44

0,00

2 020 459,44

0,00

2 020 459,44

2 020 880,91

– 421,47

312

8 240 708,45

0,00

8 240 708,45

0,00

8 240 708,45

8 272 318,31

–31 609,86

313

170 750,97

0,00

170 750,97

0,00

170 750,97

170 234,11

516,86

321

1 141 824,76

0,00

1 141 824,76

0,00

1 141 824,76

1 151 978,98

–10 154,22

322

192 499,02

0,00

192 499,02

0,00

192 499,02

192 553,05

–54,03

323

29 533,93

0,00

29 533,93

0,00

29 533,93

44 697,68

–15 163,75

331

88 721,37

0,00

88 721,37

0,00

88 721,37

233 949,60

– 145 228,23

411

39 911,23

0,00

39 911,23

0,00

39 911,23

42 153,98

–2 242,75

412

8 349,03

0,00

8 349,03

0,00

8 349,03

13 418,13

–5 069,10

413

2 921 745,32

0,00

2 921 745,32

0,00

2 921 745,32

3 149 290,97

– 227 545,65

421

48 002,15

0,00

48 002,15

0,00

48 002,15

74 940,29

–26 938,14

431

1 477 635,83

0,00

1 477 635,83

0,00

1 477 635,83

1 531 982,42

–54 346,59

511

1 699 850,86

0,00

1 699 850,86

0,00

1 699 850,86

1 699 821,60

29,26

Summa

187 902 436,90

0,00

187 902 436,90

0,00

187 902 436,90

188 442 563,82

– 540 126,92

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 939,98

0,00

2 939,98

0,00

2 939,98

2 939,98

0,00

112

42 666,53

0,00

42 666,53

0,00

42 666,53

42 666,53

0,00

121

467 333,33

0,00

467 333,33

0,00

467 333,33

467 332,93

0,40

123

563 122,56

0,00

563 122,56

0,00

563 122,56

563 122,56

0,00

212

733 428,62

0,00

733 428,62

0,00

733 428,62

733 430,93

–2,31

214

936 761,67

0,00

936 761,67

0,00

936 761,67

936 769,21

–7,54

312

86 459,50

0,00

86 459,50

0,00

86 459,50

86 459,49

0,01

511

85 312,98

0,00

85 312,98

0,00

85 312,98

85 312,96

0,02

Summa

2 918 025,17

0,00

2 918 025,17

0,00

2 918 025,17

2 918 034,59

–9,42

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

228 789,03

0,00

228 789,03

0,00

228 789,03

211 183,61

17 605,42

112

74 228 450,05

0,00

74 228 450,05

0,00

74 228 450,05

74 223 230,04

5 220,01

113

2 835 004,87

0,00

2 835 004,87

0,00

2 835 004,87

2 835 005,94

–1,07

121

79 811 266,02

0,00

79 811 266,02

0,00

79 811 266,02

79 780 319,66

30 946,36

122

2 893 885,92

0,00

2 893 885,92

0,00

2 893 885,92

2 893 975,28

–89,36

123

40 656 294,04

0,00

40 656 294,04

0,00

40 656 294,04

40 671 927,30

–15 633,26

125

4 408 754,16

0,00

4 408 754,16

0,00

4 408 754,16

4 349 078,73

59 675,43

126

19 751,22

0,00

19 751,22

0,00

19 751,22

21 138,65

–1 387,43

132

505 242,09

0,00

505 242,09

0,00

505 242,09

504 192,75

1 049,34

133

42 198,78

0,00

42 198,78

0,00

42 198,78

42 198,78

0,00

211

287 730 668,32

0,00

287 730 668,32

0,00

287 730 668,32

287 731 517,82

– 849,50

214

214 485 291,78

0,00

214 485 291,78

0,00

214 485 291,78

214 489 889,45

–4 597,67

216

288 430,15

0,00

288 430,15

0,00

288 430,15

288 430,15

0,00

221

1 398 206,33

0,00

1 398 206,33

0,00

1 398 206,33

1 399 581,83

–1 375,50

223

127 737,07

0,00

127 737,07

0,00

127 737,07

127 737,22

–0,15

226

34 833 730,81

0,00

34 833 730,81

0,00

34 833 730,81

34 801 842,30

31 888,51

227

924 151,65

0,00

924 151,65

0,00

924 151,65

924 791,43

– 639,78

311

406 300,08

0,00

406 300,08

0,00

406 300,08

399 674,15

6 625,93

312

75 477,65

0,00

75 477,65

0,00

75 477,65

74 623,24

854,41

313

505 868,19

0,00

505 868,19

0,00

505 868,19

505 868,20

–0,01

321

1 168 199,24

0,00

1 168 199,24

0,00

1 168 199,24

1 178 642,30

–10 443,06

323

7 703 637,75

0,00

7 703 637,75

0,00

7 703 637,75

7 553 743,53

149 894,22

341

717 555,15

0,00

717 555,15

0,00

717 555,15

717 555,16

–0,01

413

4 387,41

0,00

4 387,41

0,00

4 387,41

4 387,41

0,00

511

1 029 698,05

0,00

1 029 698,05

0,00

1 029 698,05

1 029 698,07

–0,02

Summa

757 028 975,81

0,00

757 028 975,81

0,00

757 028 975,81

756 760 233,00

268 742,81

FR: 2007FR06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

181 994,81

0,00

181 994,81

0,00

181 994,81

181 994,84

–0,03

112

408 075,00

0,00

408 075,00

0,00

408 075,00

408 075,00

0,00

115

15 868,70

0,00

15 868,70

0,00

15 868,70

15 868,70

0,00

121

628 895,00

0,00

628 895,00

0,00

628 895,00

628 895,11

–0,11

123

261 291,05

0,00

261 291,05

0,00

261 291,05

261 291,05

0,00

124

164 844,54

0,00

164 844,54

0,00

164 844,54

164 844,56

–0,02

125

14 590,80

0,00

14 590,80

0,00

14 590,80

14 590,80

0,00

132

89 715,53

0,00

89 715,53

0,00

89 715,53

89 715,60

–0,07

133

8 587,47

0,00

8 587,47

0,00

8 587,47

8 587,47

0,00

211

5 830 885,83

0,00

5 830 885,83

0,00

5 830 885,83

5 830 445,11

440,72

214

839 351,40

0,00

839 351,40

0,00

839 351,40

839 351,55

–0,15

216

8 616,25

0,00

8 616,25

0,00

8 616,25

8 616,26

–0,01

311

69 876,40

0,00

69 876,40

0,00

69 876,40

69 876,40

0,00

312

8 024,10

0,00

8 024,10

0,00

8 024,10

8 024,10

0,00

313

2 402,84

0,00

2 402,84

0,00

2 402,84

2 402,84

0,00

323

78 029,99

0,00

78 029,99

0,00

78 029,99

78 029,99

0,00

331

23 071,31

0,00

23 071,31

0,00

23 071,31

23 071,32

–0,01

431

24 887,50

0,00

24 887,50

0,00

24 887,50

24 887,50

0,00

Summa

8 659 008,52

0,00

8 659 008,52

0,00

8 659 008,52

8 658 568,20

440,32

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

45 276,55

0,00

45 276,55

0,00

45 276,55

45 276,55

0,00

112

402 150,00

0,00

402 150,00

0,00

402 150,00

402 150,00

0,00

113

67 865,66

0,00

67 865,66

0,00

67 865,66

59 866,27

7 999,39

211

671 404,16

0,00

671 404,16

0,00

671 404,16

671 406,82

–2,66

214

371 181,08

0,00

371 181,08

0,00

371 181,08

371 182,02

–0,94

Summa

1 557 877,45

0,00

1 557 877,45

0,00

1 557 877,45

1 549 881,66

7 995,79

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

53 228,66

0,00

53 228,66

0,00

53 228,66

53 228,66

0,00

112

83 220,00

0,00

83 220,00

0,00

83 220,00

83 220,00

0,00

121

173 871,64

0,00

173 871,64

0,00

173 871,64

173 871,65

–0,01

212

326 114,04

0,00

326 114,04

0,00

326 114,04

326 115,94

–1,90

214

124 259,25

0,00

124 259,25

0,00

124 259,25

124 259,26

–0,01

341

27 665,02

0,00

27 665,02

0,00

27 665,02

27 665,02

0,00

511

243 638,85

0,00

243 638,85

0,00

243 638,85

243 638,91

–0,06

Summa

1 031 997,46

0,00

1 031 997,46

0,00

1 031 997,46

1 031 999,44

–1,98

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

293 458,75

0,00

293 458,75

0,00

293 458,75

293 458,75

0,00

113

6 866,93

0,00

6 866,93

0,00

6 866,93

6 123,55

743,38

211

765 223,81

0,00

765 223,81

0,00

765 223,81

759 926,06

5 297,75

214

303 004,54

0,00

303 004,54

0,00

303 004,54

303 005,07

–0,53

511

29 046,68

0,00

29 046,68

0,00

29 046,68

26 844,59

2 202,09

Summa

1 397 600,71

0,00

1 397 600,71

0,00

1 397 600,71

1 389 358,02

8 242,69

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 423 696,34

0,00

3 423 696,34

0,00

3 423 696,34

3 423 696,56

–0,22

112

297 270,00

0,00

297 270,00

0,00

297 270,00

297 270,00

0,00

113

310 200,69

0,00

310 200,69

0,00

310 200,69

317 747,74

–7 547,05

121

898 040,71

0,00

898 040,71

0,00

898 040,71

898 042,54

–1,83

123

52 213,44

0,00

52 213,44

0,00

52 213,44

52 213,44

0,00

211

3 716 341,12

0,00

3 716 341,12

0,00

3 716 341,12

3 721 319,62

–4 978,50

214

1 383 862,72

0,00

1 383 862,72

0,00

1 383 862,72

1 383 866,53

–3,81

331

26 272,32

0,00

26 272,32

0,00

26 272,32

26 272,32

0,00

341

115 205,92

0,00

115 205,92

0,00

115 205,92

115 205,92

0,00

511

1 080,00

0,00

1 080,00

0,00

1 080,00

1 080,00

0,00

Summa

10 224 183,26

0,00

10 224 183,26

0,00

10 224 183,26

10 236 714,67

–12 531,41

GR: 2007GR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

3 071 362,44

0,00

3 071 362,44

0,00

3 071 362,44

3 071 362,44

0,00

131

5 665 681,97

0,00

5 665 681,97

0,00

5 665 681,97

5 665 682,01

–0,04

211

20 661,23

0,00

20 661,23

0,00

20 661,23

20 661,22

0,01

212

–1 666,74

0,00

–1 666,74

0,00

–1 666,74

–1 666,74

0,00

214

151 291 030,62

0,00

151 291 030,62

0,00

151 291 030,62

151 291 030,56

0,06

216

318 073,08

0,00

318 073,08

0,00

318 073,08

318 073,06

0,02

221

13 767 305,79

0,00

13 767 305,79

0,00

13 767 305,79

13 767 305,75

0,04

Summa

174 132 448,39

0,00

174 132 448,39

0,00

174 132 448,39</