ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.105.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 105

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
27 april 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 356/2010 av den 26 april 2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 357/2010 av den 23 april 2010 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 358/2010 av den 23 april 2010 om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

12

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 359/2010 av den 26 april 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

15

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp

17

 

*

Rådets beslut 2010/232/Gusp av den 26 april 2010 om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

22

 

 

2010/233/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 26 april 2010 om inrättande av en expertgrupp för den gemensamma referensramen för europeisk avtalsrätt

109

 

 

2010/234/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 26 april 2010 om beviljande av partiellt undantag för Luxemburg från beslut 2006/66/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – buller i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg och från beslut 2006/861/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg [delgivet med nr K(2010) 2546]

112

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

27.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 356/2010

av den 26 april 2010

om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.1 och 215.2,

med beaktande av rådets beslut 2010/231/Gusp av den 26 april 2010 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 november 2008 antog FN:s säkerhetsråd, med stöd av kapitel VII i FN:s stadga, resolution 1844 (2008), genom vilken det allmänna och fullständiga vapenembargo mot Somalia som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 733 (1992) bekräftas och ytterligare restriktiva åtgärder införs.

(2)

De ytterligare restriktiva åtgärderna rör inreserestriktioner och finansiella restriktiva åtgärder mot enskilda personer och enheter som angetts av säkerhetsrådet eller FN:s sanktionskommitté som inrättats enligt FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) om Somalia (nedan kallad sanktionskommittén). Utöver det allmänna vapenembargot införs genom resolutionen ett särskilt förbud mot direkt och indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och militär utrustning och ett särskilt förbud mot tillhandahållande av därmed sammanhängande bistånd och tjänster till enskilda personer och enheter som finns uppförda på sanktionskommitténs förteckning.

(3)

De restriktiva åtgärderna riktas mot enskilda personer och enheter om vilka Förenta nationerna (FN) angett att de utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inbegripet handlingar som hotar Djiboutiavtalet av den 18 augusti 2008 eller den politiska processen, eller som hotar de federala övergångsinstitutionerna eller Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) med våld, att de bryter mot vapenembargot och därmed sammanhängande åtgärder, eller att de hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Somalia, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Somalia.

(4)

Den 16 februari 2009 antog Europeiska unionens råd gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia (2), som bland annat innehåller bestämmelser om finansiella restriktiva åtgärder mot fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som finns uppförda på FN:s förteckning samt ett förbud mot direkt och indirekt tillhandahållande av bistånd och tjänster med anknytning till vapen och militär utrustning till sådana personer, enheter eller organ.

(5)

Den 19 mars 2010 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1916 (2010) där man bland annat beslutade att lätta på vissa restriktioner och skyldigheter i sanktionssystemet för att möjliggöra leverans av förnödenheter och tekniskt bistånd genom internationella, regionala och subregionala organisationer och för att säkerställa en snar leverans av högst brådskande humanitärt bistånd från FN.

(6)

Sanktionskommittén antog den 12 april 2010 förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(7)

På grundval av detta antog rådet den 26 april 2010 beslut 2010/231/Gusp.

(8)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och en unionsakt är därför nödvändig för att genomföra dem för unionens del, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(9)

Genom rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia (3) infördes ett allmänt förbud mot tillhandahållande av teknisk rådgivning, stöd, utbildning, finansiering eller ekonomiskt stöd med anknytning till militär verksamhet till alla personer, enheter eller organ i Somalia. En ny rådsförordning bör antas för att genomföra åtgärderna mot de på FN:s förteckning uppförda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen.

(10)

Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (4), i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten till egendom och rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(11)

Denna förordning står också i full överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga och den rättsligt bindande karaktären i säkerhetsrådets resolutioner.

(12)

Med tanke på det särskilda hot mot internationell fred och säkerhet i regionen som situationen i Somalia orsakar och för att säkerställa samstämmighet med förfarandet för att ändra och se över bilagan till rådets beslut 2010/231/Gusp, bör det vara rådet som utövar befogenheten att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning.

(13)

Förfarandet för att ändra förordningen i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de personer, enheter eller organ som finns uppförda på förteckningen ska informeras om skälen till detta i enlighet med vad som meddelats av sanktionskommittén, så att de ges möjlighet att inge sina kommentarer. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs bör rådet se över sitt beslut i ljuset av dessa kommentarer och följaktligen informera de berörda personerna, enheterna eller organen i enlighet därmed.

(14)

För att skapa största möjliga rättssäkerhet inom unionen bör namnen och andra relevanta uppgifter för identifiering av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, vilkas penningmedel och ekonomiska resurser frysts i enlighet med denna förordning, offentliggöras.

(15)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (5) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (6) bör iakttas vid behandling av personuppgifter om fysiska personer inom ramen för den här förordningen.

(16)

Medlemsstaterna bör fastställa de sanktioner som ska gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Sanktionerna bör vara proportionella, effektiva och avskräckande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med

a)   penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

b)   frysning av penningmedel: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning,

c)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor och tjänster,

d)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning,

e)   sanktionskommitté: den kommitté inom FN:s säkerhetsråd som inrättades enligt FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) rörande Somalia,

f)   tekniskt stöd: allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster; och omfattar också bistånd som ges muntligen,

g)   investeringstjänster:

i)

mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument,

ii)

utförande av order för kunds räkning,

iii)

handel för egen räkning,

iv)

portföljförvaltning,

v)

investeringsrådgivning,

vi)

garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande,

vii)

placering av finansiella instrument utan fast åtagande, eller

viii)

drift av multilaterala handelsplattformar,

förutsatt att verksamheten har anknytning till något av de finansiella instrument som finns förtecknade i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (7),

h)   unionens territorium: de territorier där fördragen ska gälla enligt de villkor som fastställs i fördragen,

i)   motivering: den del av inlagan som kan offentliggöras och/eller, i tillämpliga fall, en beskrivande sammanfattning av skälen till uppförandet på förteckningen enligt sanktionskommittén.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.

3.   Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som angetts av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1844 (2008).

4.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

5.   Förbudet i punkt 2 ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt penningmedel eller ekonomiska resurser till förfogande om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

Artikel 3

1.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 av sanktionskommittén eller säkerhetsrådet angavs som sådan,

förutsatt att sådan ränta eller sådana övriga intäkter eller betalningar fortsatt omfattas av artikel 2.1.

2.   Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen, som mottar penningmedel som överförs till ett konto som tillhör en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som återfinns på förteckningen, krediterar ett sådant fryst konto, förutsatt att varje sådan kreditering till dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål informera de behöriga myndigheter i medlemsstaterna om sådana transaktioner i enlighet med vad som anges på de i bilaga II förtecknade webbplatserna.

Artikel 4

1.   Artikel 2.1 och 2.2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av penningmedel eller ekonomiska resurser som krävs för att säkerställa att trängande humanitärt bistånd i tid levereras till Somalia av FN, dess fackorgan eller program, de humanitära organisationer med observatörsstatus i FN:s generalförsamling som ger humanitärt bistånd, eller deras genomförandepartner.

2.   Undantaget i punkt 1 ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt penningmedel eller ekonomiska resurser till förfogande om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande inte skulle omfattas av detta undantag.

Artikel 5

1.   Med avvikelse från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, i enlighet med vad som anges på de i bilaga II förtecknade webbplatserna, på de villkor de anser lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Den berörda behöriga myndigheten har fastställt att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är

i)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga I och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

ii)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

iii)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser, och

b)

den berörda medlemsstaten har anmält detta beslut och sin avsikt att bevilja tillstånd till sanktionskommittén och kommittén har inte invänt inom tre arbetsdagar efter anmälan.

2.   Om de behöriga myndigheterna enligt förteckningen i bilaga II har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, får dessa, med avvikelse från artikel 2, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, förutsatt att den berörda medlemsstaten har meddelat sanktionskommitté detta beslut och att sanktionskommitté godkänt det.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 6

Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna, i enlighet med vad som anges på de i bilaga II förtecknade webbplatserna, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda, nämligen

a)

penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som fastställts före det datum då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 av sanktionskommittén eller säkerhetsrådet angavs som sådan, eller för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom som meddelats före det datumet,

b)

penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer att användas uteslutande för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan skiljedom, inom de gränser som gäller enligt tillämpliga lagar och andra författningar om rättigheter för personer med sådana fordringar,

c)

kvarstaden eller domen är inte till förmån för de fysiska eller juridiska personer enheter, eller organ, som förtecknas i bilaga I,

d)

kvarstaden eller domen står inte i strid med grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten, och

e)

medlemsstaten har anmält kvarstaden eller skiljedomen till sanktionskommittén.

Artikel 7

Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra penningmedel eller ekonomiska resurser, som utförs i god tro att denna åtgärd sker i enlighet med denna förordning, ska inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet som genomför frysningen, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 8

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller som förtecknas i bilaga I tillhandahålla något av följande:

a)

Tekniskt bistånd med anknytning till militär verksamhet eller till leverans, försäljning, förmedling, tillverkning, underhåll eller användning av varor och teknik som finns upptagna i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (8).

b)

Finansiering av eller ekonomiskt stöd med anknytning till militär verksamhet eller till leverans, försäljning, förmedling, tillverkning, underhåll eller användning av varor och teknik som finns upptagna i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

c)

Investeringstjänster med anknytning till militär verksamhet eller till leverans, försäljning, förmedling, tillverkning, underhåll eller användning av varor och teknik som finns upptagna i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

2.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan det är att direkt eller indirekt kringgå det förbud som avses i punkt 1.

3.   Förbudet i punkt 1 b ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som tillhandahållit finansiering eller ekonomiskt stöd om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

Artikel 9

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller befinner sig, enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, och även vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom dessa behöriga myndigheter, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheterna enligt vad som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 10

Kommissionen och medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 11

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 12

1.   När FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén för upp en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ på förteckningen och har motiverat upptagandet ska rådet ta med sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i bilaga I. Rådet ska meddela sitt beslut och motiveringen till berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ges tillfälle att inge kommentarer.

2.   Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut i ljuset av dessa kommentarer och följaktligen informera de berörda personerna, enheterna eller organen.

Artikel 13

Om FN beslutar att avföra en person, en enhet eller ett organ från sin förteckning eller att ändra identifieringsuppgifterna om en person, en enhet eller ett organ som förts upp på denna, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

Artikel 14

Bilaga I ska i förekommande fall innehålla de uppgifter som tillhandahålls av FN:s säkerhetsråd eller av sanktionskommittén och som är nödvändiga för att identifiera de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen. När det gäller fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. I bilaga I ska även datum för upptagande av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén tas upp.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen så snart som denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange vilka de är på, eller genom, de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om sina behöriga myndigheter efter det att denna förordning har trätt i kraft och ska informera kommissionen om eventuella senare ändringar.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 26 april 2010.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Se sidan 17 i detta nummer av EUT.

(2)  EUT L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  EGT L 24, 29.1.2003, s. 2.

(4)  EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EGT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(8)  EUT C 69, 18.3.2010, s. 19.


BILAGA I

FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER, ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKLARNA 2 OCH 8

I.   Fysiska personer

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Födelsedatum: circa 1966. Nationalitet: Somalia. Alt. nationalitet: Sverige. Vistelseort: Rinkeby, Stockholm, Sverige, Mogadishu, Somalia.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) ”Hassan, Sheikh”) Födelsedatum: 1935. Medborgarskap: Somalia. Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Somalia; Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Födelsedatum: circa 1944. Födelseort: Regionen Ogaden, Etiopien. Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Somalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) ”Godane”, f) ”Godani”, g) ”Mukhtar, Shaykh”, h) ”Zubeyr, Abu”) Födelsedatum: den 10 juli 1977. Födelseort: Hargeysa, Somalia. Nationalitet: Somalia.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Mogadishu, Somalia. Alt. ort: Somalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) ”Abu Muscab”, i) ”Qorgab”) Födelsedatum: circa 1979-1982. Alt. födelsedatum: 1982. Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Mogadishu, Somalia.

7.

Mohamed Sa’id, alias a) ”Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Födelsedatum: circa 1966. Födelseort: Galgala, Somalia. Vistelseort: Galgala, Somalia. Alt. ort: Badhan, Somalia.

8.

Fares Mohammed Mana'a (alias: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Födelsedatum: den 8 februari 1965. Födelseort: Sadah, Yemen. Passnummer: 00514146. Plats för utfärdande: Sanaa, Jemen. ID-kort nr: 1417576. Plats för utfärdande: Al-Amana, Jemen. Datum för utfärdande: den 7 januari 1996.

II.   Juridiska personer, enheter eller organ

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-slaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Etableringsort: Somalia.


BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER SOM AVSES I ARTIKLARNA 3.2, 5, 6 OCH 9 SAMT ADRESS FÖR ANMÄLNINGAR TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

 

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GREKLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLÄNDERNA

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

FÖRENADE KUNGARIKET

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

Europiska kommissionen

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A. Krisfrågor och samordning inom ramen för Gusp

Enhet A.2. Krishantering och konfliktförebyggande

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: 32 2 2955585

Fax: 32 2 2990873


27.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 357/2010

av den 23 april 2010

om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2008 av den 8 augusti 2008 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2) innehåller säkerhetsförfaranden för leveranser av vätskor och påsar med säkerhetsförslutning. Denna förordning kommer emellertid att upphävas från och med den 29 april 2010.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (3) kommer att ersätta förordning (EG) nr 820/2008. Förordning (EU) nr 185/2010 innehåller inte säkerhetsförfaranden för leveranser av vätskor och påsar med säkerhetsförslutning.

(3)

För att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar som äventyrar dess säkerhet bör säkerhetsförfarandena för leveranser av vätskor, aerosoler, geler och påsar med säkerhetsförslutning som säljs på flygsidan vid flygplatser inom unionen behållas. Därför måste de inkluderas i förordning (EU) nr 185/2010.

(4)

Förordning (EU) nr 185/2010 kommer att gälla från och med den 29 april 2010. Det är följaktligen angeläget att den här förordningen träder i kraft snarast, eftersom den ska börja gälla samma dag.

(5)

Förordning (EU) nr 185/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten som inrättades genom artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.


BILAGA

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel 8 ska följande punkt 8.3 läggas till:

”8.3   TILLÄGGSSÄKERHETSBESTÄMMELSER FÖR FÖRNÖDENHETER FÖR ANVÄNDNING OMBORD AVSEENDE VISSA LEVERANSER AV VÄTSKOR, AEROSOLER, GELER OCH PÅSAR MED SÄKERHETSFÖRSLUTNING ADDITIONAL SECURITY PROVISIONS FOR IN-FLIGHT SUPPLIES OF LAGS AND STEBS

1.

Förnödenheter för användning ombord som omfattar vätskor, aerosoler och geler ska levereras i påsar med säkerhetsförslutning till ett område på flygsidan eller till ett behörighetsområde.

2.

Vätskor, aerosoler, geler och påsar med säkerhetsförslutning som först tagits emot på flygsidan eller inom ett behörighetsområde ska fram till den slutliga försäljningen ombord på planet skyddas mot obehörig åtkomst.

3.

Detaljerade bestämmelser för tilläggssäkerhetsbestämmelser för förnödenheter för användning om bord avseende vätskor, aerosoler, geler och påsar med säkerhetsförslutning fastställs i ett separat beslut.”

2.

I kapitel 9 ska följande punkt 9.3 läggas till:

”9.3   TILLÄGGSSÄKERHETSBESTÄMMELSER FÖR FÖRNÖDENHETER AVSEENDE VÄTSKOR, AEROSOLER, GELER OCH PÅSAR MED SÄKERHETSFÖRSLUTNING ADDITIONAL SECURITY PROVISIONS FOR SUPPLIES OF LAGS AND STEBS

1.

Förnödenheter för användning ombord som omfattar vätskor, aerosoler och geler ska levereras i påsar med säkerhetsförslutning till ett område på flygsidan efter den punkt där boardingkorten kontrolleras eller till ett behörighetsområde.

2.

Vätskor, aerosoler, geler och påsar med säkerhetsförslutning som först tagits emot på flygsidan eller inom ett behörighetsområde ska fram till den slutliga försäljningen i butik skyddas mot obehörig åtkomst.

3.

Detaljerade bestämmelser för tilläggssäkerhetsbestämmelser för förnödenheter som avser vätskor, aerosoler, geler och påsar med säkerhetsförslutning fastställs i ett separat beslut.”


27.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 358/2010

av den 23 april 2010

om ändring av förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars 2010 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Begränsningarna av rätten för passagerare på flygningar från tredjeländer att ha med sig vätskor, geléer eller sprayer när de transiterar flygplatser inom unionen ger upphov till vissa praktiska problem på dessa flygplatser och orsakar olägenheter för de berörda passagerarna.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 820/2008 av den 8 augusti 2008 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2) innehåller undantag i fråga om tillämpningen av de begränsningar som ska beviljas om vissa villkor är uppfyllda. Kommissionen har beviljat sådana undantag efter att ha kontrollerat att de villkoren uppfyllts vid flygplatser i vissa tredjeländer och att de länderna har goda erfarenheter av samarbete med unionen och dess medlemsstater.

(3)

Eftersom förordning (EG) nr 820/2008 upphävs från och med den 29 april 2010 kommer också de undantagen att upphävas. Begränsningarna av rätten för passagerare på flygningar från tredjeländer att ha med sig vätskor, geléer eller sprayer när de transiterar flygplatser i unionen kommer dock att finnas kvar i enlighet med förordning (EU) nr 297/2010 av den 9 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 272/2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart (3).

(4)

Undantagen i fråga om tillämpningen av begränsningarna av rätten för passagerare på flygningar från tredjeländer att ha med sig vätskor, geléer eller sprayer borde därför utvidgas samtidigt som begränsningarna finns kvar, under förutsättning att tredjeländerna uppfyller villkoren för beviljande av dem.

(5)

Förordning (EU) nr 185/2010 av den 4 mars om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (4) bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Förordning (EU) nr 297/2010 av den 9 april 2010 kommer att gälla från och med den 29 april 2010. Det är följaktligen bråttom att få den här förordningen att träda i kraft, eftersom den ska börja gälla samma datum.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten som har inrättats genom artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 185/2010 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 221, 19.8.2008, s. 8.

(3)  EUT L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  EUT L 55, 5.3.2010, s. 1.


BILAGA

Kapitel 4 i bilagan ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 4.0.4 ska ersättas med följande:

”4.

I denna bilaga avses med

a)   vätska, gelé och spray (LAGs): krämer, blandningar av vätska och fasta ämnen samt innehåll i tryckbehållare, t.ex. tandkräm, hårgelé, drycker, soppor, saft, parfym, raklödder och annat med liknande konsistens.

b)   säkerhetsförsluten påse: påse som uppfyller Internationella civila luftfartsorganisationens rekommenderade riktlinjer för säkerhetskontroll.”

2.

Punkt 4.1.3.4 ska ersättas med följande:

”4.

LAGs kan undantas från säkerhetskontroll om de

a)

är i särskilda behållare med en volym på högst 100 milliliter eller motsvarande i en genomskinlig, återförslutbar plastpåse med en volym på högst 1 liter, varvid innehållet i plastpåsen ska rymmas i påsen utan problem och påsen ska vara helt stängd, eller

b)

ska användas under resan och antingen är nödvändiga av medicinska skäl eller ingår i en särskild diet, till exempel barnmat; på uppmaning ska passageraren kunna styrka äktheten hos undantagna LAGs, eller

c)

införskaffats på flygsidan efter den punkt där boardingkorten kontrolleras, i butiker som omfattas av godkända säkerhetsrutiner som ingår i flygplatsens säkerhetsprogram, under förutsättning att LAGs är förpackad i säkerhetsförsluten påse som innehåller bevis för att den inköpts på flygsidan på den flygplatsen den dagen, eller

d)

införskaffats inom behörighetsområdet, i butiker som omfattas av godkända säkerhetsrutiner som ingår i flygplatsens säkerhetsprogram, eller

e)

införskaffats på en annan flygplats inom unionen, under förutsättning att LAGs är förpackad i säkerhetsförsluten påse som innehåller bevis för att den inköpts på flygplatsen den dagen, eller

f)

införskaffats ombord på ett EG-flygföretags luftfartyg, under förutsättning att LAGs är förpackad i säkerhetsförsluten påse som innehåller bevis för att den inköpts på flygplanet den dagen, eller

g)

införskaffats på en flygplats i ett tredjeland som listas i tillägg 4-D, under förutsättning att LAGs är förpackad i säkerhetsförsluten påse som innehåller bevis för att den inköpts på den flygplatsen under de senaste 36 timmarna. Undantagen i den här punkten ska upphöra den 29 april 2011.”

3.

Följande tillägg 4-D ska läggas till:

TILLÄGG 4–D

Flygplats(er) från vilka flygningar avgår till flygplatser i unionen:

Kanada:

Alla internationella flygplatser

Republiken Kroatien:

Flygplatsen i Dubrovnik (DBV)

Flygplatsen i Pula (PUY)

Flygplatsen i Rijeka (RJK)

Flygplatsen i Split (SPU)

Flygplatsen i Zadar (ZAD)

Flygplatsen i Zagreb (ZAG)

Malaysia

Flygplatsen i Kuala Lumpur (KUL)

Republiken Singapore:

Flygplatsen Changi i Singapore (SIN)

Förenta staterna

Alla internationella flygplatser”


27.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 359/2010

av den 26 april 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


BESLUT

27.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/17


RÅDETS BESLUT 2010/231/GUSP

av den 26 april 2010

om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 december 2002 antog rådet gemensam ståndpunkt 2002/960/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia (1), med anledning av FN:s säkerhetsråds resolutioner 733 (1992), 1356 (2001) och 1425 (2002) om ett vapenembargo mot Somalia.

(2)

Den 16 februari 2009 antog rådet gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp av den 16 februari 2009 om restriktiva åtgärder mot Somalia och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/960/Gusp (2) om genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1844 (2008), vilken införde restriktiva åtgärder mot dem som försöker förhindra eller blockera en fredlig politisk process, eller mot dem som hotar de federala övergångsinstitutionerna i Somalia eller Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) med våld, eller som vidtar åtgärder för att underminera stabiliteten i Somalia eller i regionen.

(3)

Rådet antog den 1 mars 2010 rådets beslut 2010/126/Gusp om ändring av gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp (3) samt om genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1907 (2009) som uppmanade alla stater att i samstämmighet med sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt inspektera alla lasttransporter till och från Somalia inom sitt territorium, inbegripet kusthamnar och flygplatser, om den berörda staten har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller artiklar som det är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera i enlighet med det allmänna och kompletta embargo mot Somalia som inrättades enligt punkt 5 i FN:s säkerhetsråds resolution 733 (1992) och som utvecklats och ändrats genom senare resolutioner.

(4)

Den 19 mars 2010 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1916 (2010), där man bl.a. förlängde uppdraget för den övervakningsgrupp som avses i punkt 3 i FN:s säkerhetsråds resolution 1558 (2004) och beslutade att lätta på vissa av restriktionerna och skyldigheterna enligt sanktionsordningen så att internationella, regionala och subregionala organisationer kan leverera förnödenheter och tekniskt bistånd och Förenta nationerna (FN) snarast kan lämna det humanitära bistånd som landet är i högst brådskande behov av.

(5)

Den sanktionskommitté som inrättats i enlighet med punkt 11 i FN:s säkerhetsråds resolution 751 (1992) om Somalia (nedan kallad sanktionskommittén) antog den 12 april 2010 förteckningen över de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(6)

Av tydlighetsskäl bör de åtgärder som införs genom gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp, ändrad genom rådets beslut 2010/126/Gusp, och de undantag som föreskrivs i FN:s säkerhetsråds resolution 1916 (2010) integreras i ett enda rättsinstrument.

(7)

Gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp bör därför upphävas.

(8)

Detta beslut respekterar de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (4), i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten till egendom och rätten till skydd av personuppgifter. Detta beslut bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(9)

Detta beslut står också i full överensstämmelse med medlemsstaternas skyldigheter enligt Förenta nationernas stadga och den rättsligt bindande karaktären i FN:s säkerhetsråds resolutioner.

(10)

Förfarandet för att ändra bilagan till detta beslut bör inbegripa att de personer, enheter eller organ som finns uppförda på förteckningen ska informeras om skälen till detta i enlighet med vad som meddelats av sanktionskommittén, så att de ges möjlighet att inge sina kommentarer. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs bör rådet se över sitt beslut i ljuset av dessa kommentarer och följaktligen informera de berörda personerna, enheterna eller organen i enlighet därmed.

(11)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och all dithörande materiel, inberäknat vapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till nämnda till Somalia från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier ska förbjudas vare sig de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Direkt eller indirekt tillhandahållande till Somalia av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd samt utbildning med anknytning till militär verksamhet, särskilt inklusive teknisk utbildning och tekniskt bistånd i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådan utrustning som anges i punkt 1, från medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier ska förbjudas.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte gälla

a)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och all dithörande materiel, samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning, ekonomiskt eller annat stöd och utbildning med anknytning till militär verksamhet som endast är avsett som stöd till, eller för användning inom, Amisom i enlighet med punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 1744 (2007), eller som endast är avsett att användas av stater och regionala organisationer som agerar i enlighet med punkt 6 i FN:s säkerhetsråds resolution 1851 (2008) och punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 1846 (2008),

b)

leverans, försäljning eller överföring av vapen och all dithörande materiel, samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning som endast är avsett som bistånd till utvecklingen av institutionerna inom säkerhetssektorn, i överensstämmelse med den politiska process som anges i punkterna 1, 2 och 3 i FN:s säkerhetsråds resolution 1744 (2007) och under förutsättning att sanktionskommittén inte fattar ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter mottagandet av den berörda underrättelsen,

c)

leverans, försäljning eller överföring av icke-dödlig militär utrustning avsedd enbart för humanitärt bruk eller som skydd eller av materiel avsedd för unionens eller medlemsstaternas institutionsuppbyggnadsprogram, även på säkerhetsområdet, som genomförs inom ramen för freds- och försoningsprocessen, enligt förhandsgodkännande från sanktionskommittén, eller skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Somalia av FN:s personal, företrädare för medierna, samt biståndsarbetare och åtföljande personal enbart för deras personliga bruk.

Artikel 2

Restriktiva åtgärder enligt artiklarna 3, 5.1, 6.1 och 6.2 ska införas mot personer och enheter som har angetts av sanktionskommittén som varande

personer och enheter som utför eller lämnar stöd till handlingar som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Somalia, inbegripet handlingar som hotar Djiboutiavtalet av den 18 augusti 2008 eller den politiska processen, eller som hotar de federala övergångsinstitutionerna eller Amisom med våld,

personer och enheter som bryter mot vapenembargot och dithörande åtgärder i enlighet med artikel 1,

personer och enheter som hindrar leveranser av humanitärt bistånd till Somalia, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Somalia.

Berörda personer och enheter förtecknas i bilagan.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska vidta erforderliga åtgärder för att hindra direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av vapen och militär utrustning samt direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk rådgivning eller utbildning, ekonomiskt eller annat stöd inklusive investering, förmedling eller andra finansiella tjänster, avseende militär verksamhet eller tillhandahållande, försäljning, förmedling, tillverkning, underhåll eller användning av vapen och militär utrustning, till de personer eller enheter som avses i artikel 2.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska, i samstämmighet med sina nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt, inspektera alla lasttransporter till och från Somalia inom sitt territorium, inbegripet sina kusthamnar och flygplatser, om de har information som ger rimliga skäl att anta att lasten innehåller artiklar som det enligt artikel 3 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.

2.   För luftfartyg och fartyg som transporterar varor till eller från Somalia ska det krävas ytterligare information före ankomst eller avresa i fråga om alla varor som förs in eller ut ur en medlemsstat.

3.   Medlemsstaterna ska vid upptäckt av artiklar som det enligt artikel 3 är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera beslagta och göra sig av med dessa (antingen genom att förstöra dem eller göra dem obrukbara).

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att de personer som avses i artikel 2 reser in till eller passerar genom deras territorium.

2.   Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

3.   Punkt 1 gäller inte om sanktionskommittén

a)

från fall till fall fastställer att en resa är motiverad av humanitära skäl, inklusive religiösa skyldigheter,

b)

från fall till fall fastställer att ett undantag på annat sätt skulle främja målen för fred och nationell försoning i Somalia och stabilitet i regionen.

4.   När en medlemsstat enligt punkt 3 tillåter personer som angetts av sanktionskommittén att resa in till eller passera genom dess territorium, ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av det.

Artikel 6

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av de personer eller enheter som avses i artikel 2, eller som innehas av enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av dem eller av personer eller enheter som handlar på deras vägnar eller under deras ledning, som angetts av sanktionskommittén, ska frysas. De berörda personerna eller enheterna anges i bilagan.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för, eller utnyttjas till gagn för, de personer eller enheter som avses i punkt 1.

3.   Medlemsstaterna får medge undantag från de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 för penningmedel och ekonomiska resurser som

a)

är nödvändiga för att täcka grundläggande utgifter, inklusive betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lagstiftning, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel och ekonomiska resurser,

d)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, efter det att den berörda medlemsstaten har anmält ett sådant beslut till sanktionskommittén och det har godkänts av denna,

e)

är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen och de ekonomiska resurserna får användas för att tillgodose ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan dom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats innan sanktionskommittén fört upp den berörda personen eller enheten i förteckningen, och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i artikel 2, efter det att den berörda medlemsstaten har gjort en anmälan till sanktionskommittén.

4.   De undantag som avses i punkt 3 a, b och c kan göras efter det att den berörda medlemsstaten till sanktionskommittén har anmält att den avser att i förekommande fall bevilja tillgång till sådana penningmedel och ekonomiska resurser och sanktionskommittén inte har fattat ett negativt beslut inom tre arbetsdagar efter en sådan anmälan.

5.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum då dessa konton blev föremål för restriktiva åtgärder,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

6.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på tillhandahållande av penningmedel, andra finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser som är nödvändiga för att säkerställa snar leverans av det humanitära bistånd som Somalia är i högst brådskande behov av från FN, dess specialiserade organ eller program, sådana humanitära organisationer med observatörsstatus vid FN:s generalförsamling som ger humanitärt bistånd eller deras partner vid genomförandet.

Artikel 7

Rådet ska upprätta förteckningen i bilagan och ändra den i enlighet med antingen FN:s säkerhetsråds eller sanktionskommitténs beslut.

Artikel 8

1.   När FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén för upp en person, en enhet eller ett organ på förteckningen och har motiverat upptagandet ska rådet ta med sådana personer, enheter eller organ i bilagan. Rådet ska meddela sitt beslut och motiveringen till berörda personer, enheter och organ antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer, enheter och organ ges tillfälle att inge kommentarer.

2.   Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut i ljuset av dessa kommentarer och följaktligen informera de berörda personerna, enheterna eller organen.

Artikel 9

Bilagan ska i förekommande fall innehålla de uppgifter som tillhandahålls av FN:s säkerhetsråd eller av sanktionskommittén och som är nödvändiga för att identifiera den berörda personen eller enheten. När det gäller personer kan uppgifterna inbegripa namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe. I bilagan ska även datum för upptagande av FN:s säkerhetsråd eller sanktionskommittén tas upp.

Artikel 10

Detta beslut ska i förekommande fall ses över, ändras eller upphävas, i enlighet med tillämpliga beslut som fattas av FN:s säkerhetsråd.

Artikel 11

Gemensam ståndpunkt 2009/138/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 26 april 2010.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 334, 11.12.2002, s. 1.

(2)  EUT L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  EUT L 51, 2.3.2010, s. 18.

(4)  EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 2

I.   Personer

1.

Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Födelsedatum: circa 1966. Nationalitet: Somalia. Alt. nationalitet: Sverige. Vistelseort: Rinkeby, Stockholm, Sverige, Mogadishu, Somalia.

2.

Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) ”Hassan, Sheikh”) Födelsedatum: 1935. Medborgarskap: Somalia. Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Somalia; Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Födelsedatum: circa 1944. Födelseort: Regionen Ogaden, Etiopien. Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Somalia.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) ”Godane”, f) ”Godani”, g) ”Mukhtar, Shaykh”, h) ”Zubeyr, Abu”) Födelsedatum: den 10 juli 1977. Födelseort: Hargeysa, Somalia. Nationalitet: Somalia.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Mogadishu, Somalia.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) ”Abu Muscab”, i) ”Qorgab”) Födelsedatum: circa 1979–1982. Alt. födelsedatum: 1982. Nationalitet: Somalia. Vistelseort: Mogadishu, Somalia.

7.

Mohamed Sa’id, alias a) ”Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Födelsedatum: circa 1966. Födelseort: Galgala, Somalia. Vistelseort: Galgala, Somalia. Alt. ort: Badhan, Somalia.

8.

Fares Mohammed Mana’a (alias: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa)Födelsedatum: den 8 februari 1965. Födelseort: Sadah, Jemen. Passnummer: 00514146. Plats för utfärdande: Sanaa, Jemen. ID-kort nr: 1417576. Plats för utfärdande: Al-Amana, Jemen. Datum för utfärdande: den 7 januari 1996.

II.   Enheter

AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Etableringsort: Somalia.


27.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/22


RÅDETS BESLUT 2010/232/GUSP

av den 26 april 2010

om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 april 2006 antog rådet gemensam ståndpunkt 2006/318/GUSP om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar (1). Dessa åtgärder ersatte tidigare åtgärder, av vilka de första antogs 1996 genom gemensam ståndpunkt 96/635/GUSP (2).

(2)

Genom rådets gemensamma ståndpunkt 2009/351/GUSP (3), som antogs den 27 april 2009, förlängdes gemensam ståndpunkt 2006/318/GUSP till och med den 30 april 2010.

(3)

Med tanke på situationen i Burma/Myanmar, särskilt att det inte skett någon förbättring i fråga om de mänskliga rättigheterna och avsaknaden av verkliga framsteg mot en demokratiseringsprocess som omfattar alla, trots att en ny vallag har utfärdats och regeringen i Burma/Myanmar har meddelat att flerpartival kommer att hållas under 2010, bör de restriktiva åtgärder som infördes genom gemensam ståndpunkt 2006/318/GUSP förlängas med ytterligare tolv månader.

(4)

Förteckningen över personer och företag som omfattas av restriktiva åtgärder bör ändras för att beakta förändringar inom regeringen, säkerhetsstyrkorna, Statens råd för fred och utveckling och förvaltningen i Burma/Myanmar samt beträffande de berörda personernas personliga situation, och för att uppdatera förteckningen över företag som ägs eller kontrolleras av regimen i Burma/Myanmar eller av personer som är associerade med regimen.

(5)

Det krävs ytterligare insatser från unionen för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och likartad materiel av alla slag, inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, till Burma/Myanmar av medlemsstaternas medborgare eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller luftfartyg som för deras flagg ska förbjudas, oavsett om de har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.   Det ska vara förbjudet

a)

att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster som rör militär verksamhet samt tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av vapen och likartad materiel av alla slag, däri inbegripet skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, samt utrustning som kan användas för internt förtryck, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Burma/Myanmar,

b)

att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör militär verksamhet, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av vapen och vapenrelaterad materiel, samt utrustning som kan användas för internt förtryck eller tillhandahålla därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingsverksamhet och andra tjänster direkt eller indirekt till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Burma/Myanmar,

c)

att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är att kringgå de förbud som anges i leden a och b.

Artikel 2

1.   Artikel 1 ska inte gälla

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av icke-dödlig militär utrustning, eller av utrustning som kan användas för internt förtryck, som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s och EU:s program för institutionsuppbyggnad, eller av materiel som är avsedd för EU:s eller FN:s krishanteringsoperationer,

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av minröjningsutrustning och materiel för användning i minröjningsverksamhet,

c)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning eller som avser sådana program eller sådan verksamhet,

d)

tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör sådan utrustning eller sådana program eller sådan verksamhet,

under förutsättning att denna export på förhand har godkänts av den berörda behöriga myndigheten.

2.   Artikel 1 ska inte gälla skyddsdräkter, inbegripet skyddsvästar och militära hjälmar, som tillfälligt exporterats till Burma/Myanmar av FN-personal, EU:s eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna, personer engagerade i humanitärt arbete och utvecklingsarbete samt åtföljande personal enbart för eget bruk.

Artikel 3

1.   Försäljning, leverans, överföring eller export av utrusning och teknik till företag i Burma/Myanmar som ägnar sig åt följande verksamheter från medlemsstaternas medborgare, eller från medlemsstaternas territorium, eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte:

a)

Skogs- och träindustri.

b)

Brytning av guld, tenn, järn, koppar, tungsten, silver, kol, bly, mangan, nickel och zink.

c)

Brytning och bearbetning av ädelstenar och halvädelstenar, inklusive diamanter, rubiner, safirer, jade och smaragder.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd eller utbildning rörande relevant utrustning och teknik avsedda för företag i Burma/Myanmar som ägnar sig åt de verksamheter som avses i punkt 1,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådan utrustning och teknik avsedda för de företag i Burma/Myanmar som förtecknas i bilaga I och som ägnar sig åt de verksamheter som avses i punkt 1, eller tillhandahålla dithörande tekniskt bistånd eller utbildning.

Artikel 4

Inköp, import eller transport från Burma/Myanmar till unionen av följande produkter ska förbjudas:

a)

Rundtimmer, virke och träprodukter.

b)

Guld, tenn, järn, koppar, tungsten, silver, kol, bly, mangan, nickel och zink.

c)

Ädelstenar och halvädelstenar, inklusive diamanter, rubiner, safirer, jade och smaragder.

Artikel 5

Följande ska vara förbjudet:

a)

Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till företag i Burma/Myanmar enligt förteckningen i bilaga I som ägnar sig åt de verksamheter som avses i artikel 3.1.

b)

Förvärv av andelar eller förlängning av deltagande i företag i Burma/Myanmar enligt förteckningen i bilaga I som ägnar sig åt de verksamheter som avses i artikel 3.1, inklusive förvärv av hela sådana företag, samt förvärv av andelar och värdepapper förbundna med innehav.

c)

Upprättande av varje form av samriskföretag med företag i Burma/Myanmar i förteckningen enligt bilaga I som ägnar sig åt de verksamheter som avses i artikel 3.1 och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

Artikel 6

1.   Förbudet enligt artiklarna 3.1 och 4 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal som gäller varor vilka avsändes före den 19 november 2007.

2.   Förbuden enligt artikel 3 ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal som ingicks före den 19 november 2007 och har samband med investeringar som företag etablerade i medlemsstaterna gjort i Burma/Myanmar före den dagen.

3.   Förbuden i artikel 5 a respektive 5 b

i)

ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingåtts före den dag då företaget infördes i förteckningen, enligt bilaga I,

ii)

ska inte hindra förlängning av deltagandet i de företag som förtecknas i bilaga I om en sådan förlängning ingår i en överenskommelse som ingåtts med det berörda företaget före den dag då företaget infördes i förteckningen, enligt bilaga I.

Artikel 7

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser, direkt eller indirekt, är att kringgå förbuden i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 8

Icke-humanitärt bistånd eller icke-humanitära utvecklingsprogram ska avvecklas. Undantag ska göras för projekt och program till stöd för

a)

mänskliga rättigheter, demokrati, gott styre, förebyggande av konflikter och uppbyggnad av civil samhällskapacitet,

b)

hälso- och sjukvård, utbildning, fattigdomslindring och i synnerhet tillgodoseende av den fattigaste och mest sårbara befolkningens grundläggande behov och försörjning,

c)

miljöskydd, särskilt program som avser problemet med icke-hållbar och överdriven skogsavverkning som leder till avskogning.

Projekten och programmen bör genomföras av FN-organ, icke-statliga organisationer och genom decentraliserat samarbete med lokala civila myndigheter. I detta sammanhang kommer Europeiska unionen även fortsättningsvis att för Burma/Myanmars regering påpeka dess ansvar för att göra större insatser i syfte att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål.

Projekt och program bör i möjligaste mån fastställas, övervakas, genomföras och utvärderas i samråd med det civila samhället och alla demokratiska grupper, inklusive National League for Democracy.

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sitt territorium av

a)

högt uppsatta medlemmar i Statens råd för fred och utveckling (SPDC), burmesiska myndigheter med ansvar för turism, högt uppsatta medlemmar av militären, regeringen eller säkerhetsstyrkorna som utformar, genomför eller drar nytta av den politik som hindrar Burma/Myanmars övergång till demokrati, samt för deras familjemedlemmar, vilka utgör de fysiska personer som förtecknas i bilaga II,

b)

högre tjänstgörande medlemmar av den burmesiska militären och deras familjemedlemmar, vilka utgör de fysiska personer som förtecknas i bilaga II.

2.   Punkt 1 ska inte innebära att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

3.   Punkt 1 ska inte påverka de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.

a)

som värdland i en internationell mellanstatlig organisation,

b)

som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c)

enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.   Punkt 3 ska anses gälla också i fall då en medlemsstat är värd för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.   Rådet ska vederbörligen informeras om alla fall då medlemsstaterna beviljar undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkterna 3 och 4.

6.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 när resan är motiverad med anledning av trängande humanitära behov eller av deltagande i mellanstatliga möten, även sådana som stöds av Europeiska unionen, eller som anordnas av en medlemsstat som innehar det sittande ordförandeskapet för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Burma/Myanmar.

7.   En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses i punkt 6 ska skriftligen anmäla detta till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8.   När en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 och 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilaga II ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 10

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av enskilda medlemmar i Burma/Myanmars regering och som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem och förtecknas i bilaga II ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II.

3.   Den behöriga myndigheten kan tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser lösgörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga på de villkor som den anser vara lämpliga efter att ha fastställt att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a)

är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för de personer som förtecknas i bilaga II och de familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

endast är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

d)

är nödvändiga för extraordinära kostnader, förutsatt att den behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra behöriga myndigheterna och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

4.   Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter på dessa konton, eller

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då restriktiva åtgärder blev tillämpliga på kontona,

förutsatt att punkt 1 fortfarande tillämpas på räntan, de andra intäkterna och betalningarna.

5.   Följande ska vara förbjudet:

a)

Beviljande av finansiella lån eller kredit till företag som ägs eller kontrolleras av regimen eller av personer eller enheter med anknytning till regimen, enligt förteckningen i bilaga III, eller förvärv av obligationer, bons de caisse, teckningsoptioner eller skuldebrev som utfärdats av dessa företag.

b)

Förvärv av andelar eller förlängning av deltagande i företag som ägs eller kontrolleras av regimen eller av personer eller enheter med anknytning till regimen, enligt förteckningen i bilaga III, inklusive förvärv av hela sådana företag, samt förvärv av andelar och värdepapper förbundna med innehav.

c)

Upprättande av varje form av samriskföretag med de företag som förtecknas i bilaga III och med varje dotterföretag eller filial under deras kontroll.

6.   Bestämmelserna i punkt 5 a ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingåtts med det berörda företaget före den dag då företaget infördes i förteckningen, enligt bilaga III.

7.   Förbudet i punkt 5 b ska inte hindra förlängning av deltagandet i de företag som förtecknas i bilaga III om en sådan förlängning ingår i ett avtal som ingåtts med det berörda företaget före den dag då företaget infördes i förteckningen, enligt bilaga III.

Artikel 11

Bilaterala regeringsbesök på hög nivå (ministrar och tjänstemän på polchefsnivå och högre) till Burma/Myanmar ska även fortsättningsvis inställas. Rådet får under särskilda omständigheter besluta att bevilja undantag från denna bestämmelse.

Artikel 12

Medlemsstaterna ska inte tillåta utstationering av militär personal vid Burmas/Myanmars diplomatiska representationer i medlemsstaterna. All militär personal som utstationerats vid medlemsstaternas diplomatiska representationer i Burma/Myanmar och som är tillbakadragen ska så förbli.

Artikel 13

Rådet ska, på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, vid behov anta ändringar av förteckningen i bilaga II.

Artikel 14

Detta beslut ska fortlöpande ses över. Det ska förlängas eller vid behov ändras, särskilt i fråga om de företag som förtecknas i bilagorna I och III, om rådet anser att målen inte har uppfyllts.

Artikel 15

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas till och med den 30 april 2011.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2010

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 116, 29.4.2006, s. 77.

(2)  EGT L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3)  EUT L 108, 29.4.2009, s. 54.


BILAGA I

Förteckning över de företag som avses i 3.2 b, 5 och 14

 

TRÄ OCH VIRKE

 

Namn

Datum

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, hörnet av Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, hörnet av 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, hörnet av Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin –B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st street, Industrial

Zone 1 Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, hörnet av Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st fllor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, hörnet av Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th ST, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th ST, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Direktörens namn: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

hörnet av West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

TRÄINDUSTRI

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, hörnet av 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, hörnet av Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, hörnet av Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 hörnet av Pho Yazar St och 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St, mellan 36 och 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

TRÄBEARBETNINGSMASKINER

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

TIMMEREXPORTÖRER

 

Namn

Datum

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

VIRKE

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th flr), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 hörnet av 81st st and 23rd street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Flr.), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, hörnet av Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, hörnet av 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Direktörens namn: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, hörnet av Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, hörnet av Salin Street och Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b st mellan 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, hörnet av Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 hörnet av U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th street mellan 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, hörnet av 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, hörnet av Sethmu, 6th street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), hörnet av Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, hörnet av Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, hörnet av U Phoe Hlaing St. och Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, hörnet av Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, hörnet av Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, hörnet av 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St., hörnet av Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd., hörnet av 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, hörnet av Panle Wun U Shwe Bin St. och Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Korsningen Thitsar St. Station Rd., nära Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, högst upp på Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, hörnet av Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Direktörens namn: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd., hörnet av Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Hörnet av West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, hörnet av Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, hörnet av Zizawa St. och Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Direktörens namn: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd., hörnet av West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, hörnet av 81st och 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. mellan 64th St. och 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. mellan 26th St. och 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), vid foten av Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, mellan 64th St. och 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., mellan 82nd St. och 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., mellan 74th St. och 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., mellan 27th och 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

JÄRN- OCH STÅLGJUTERIER

 

Namn

Datum

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, hörnet av Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon.

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, hörnet av 61st St och Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Hörnet av 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

GRUVFÖRETAG

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Direktörens namn: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, hörnet av Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, mellan 77 och 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St. mellan 79 och 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, mittemot 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, hörnet av 27 och 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

GRUVDRIFTSUTRUSTNING

Gruvdrift och gruvdriftsutrustning

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (mellan 27th och 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (mellan 68th och 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

ZINKVERK

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

631.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

632.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

ZINK

633.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

634.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

635.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

636.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

637.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

638.

Hla Thu Kha

Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

639.

Kaung Set Lin

Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

640.

Mawlamyaing

Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

641.

Moe Myittar

Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon