ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.102.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 102

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
23 april 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 331/2010 av den 22 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstull för gurkor och körsbär utom surkörsbär

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 332/2010 av den 22 april 2010 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Israel i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden ( 1 )

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 333/2010 av den 22 april 2010 om godkännande av ett nytt användningsområde för Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Calpis Co. Ltd Japan, som i EU företräds av Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 334/2010 av den 22 april 2010 om ändring av förordning (EG) nr 721/2008 vad gäller fodertillsatsens sammansättning ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 335/2010 av den 22 april 2010 om godkännande av zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin som fodertillsats för alla djurarter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 336/2010 av den 21 april 2010 om klassificering av vissa varor i kombinerade nomenklaturen

25

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 337/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 338/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för nötkött

29

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 339/2010 av den 22 april 2010 om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

33

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 340/2010 av den 22 april 2010 om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

34

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 341/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för ägg

35

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 342/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

37

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 343/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av exportbidrag för griskött

39

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 344/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

41

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 345/2010 av den 22 april 2010 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

43

 

 

BESLUT

 

 

2010/227/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 19 april 2010 om den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed) [delgivet med nr K(2010) 2363]  ( 1 )

45

 

 

2010/228/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 21 april 2010 om tillstånd för utsläppande på marknaden av puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr K(2010) 2397]

49

 

 

2010/229/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 22 april 2010 om utkastet till dekret från Italien om krav på märkning av lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk samt mjölkprodukter [delgivet med nr K(2010) 2436]  ( 1 )

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218 av den 13.8.2008)

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010

av den 20 april 2010

om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning nr 19/65/EEG av den 2 mars 1965 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal och samordnade förfaranden (1), särskilt artikel 1,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning,

efter samråd med rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, och

av följande skäl:

(1)

Förordning nr 19/65/EEG ger kommissionen befogenhet att genom förordning tillämpa artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2) på vissa grupper av vertikala avtal och motsvarande samordnade förfaranden som omfattas av artikel 101.1 i fördraget.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (3) definierar en grupp vertikala avtal som kommissionen ansåg normalt uppfylla villkoren i artikel 101.3 i fördraget. Med tanke på att erfarenheterna av tillämpningen av den förordningen, vilken upphör att gälla den 31 maj 2010, på det hela taget varit positiva och med hänsyn till de ytterligare erfarenheter som gjorts sedan den förordningen antogs, är det lämpligt att en ny gruppundantagsförordning antas.

(3)

Den grupp av avtal som normalt kan anses uppfylla villkoren i artikel 101.3 i fördraget omfattar vertikala avtal om inköp eller försäljning av varor eller tjänster när dessa avtal ingås mellan icke konkurrerande företag, mellan vissa konkurrenter eller av vissa sammanslutningar av varudetaljister. Gruppen omfattar även vertikala avtal som innehåller kompletterande bestämmelser om överlåtelse eller användning av immateriella rättigheter. Begreppet vertikala avtal bör omfatta motsvarande samordnade förfaranden.

(4)

För tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget genom förordning är det inte nödvändigt att fastställa vilka vertikala avtal som kan omfattas av artikel 101.1 i fördraget. Vid en individuell bedömning av avtal som omfattas av artikel 101.1 i fördraget måste hänsyn tas till flera faktorer, särskilt marknadsstrukturen på leverans- och inköpssidan.

(5)

Den gruppundantagsförmån som fastställs genom denna förordning bör begränsas till vertikala avtal som med tillräcklig säkerhet kan antas uppfylla villkoren i artikel 101.3 i fördraget.

(6)

Vissa typer av vertikala avtal kan öka den ekonomiska effektiviteten inom en produktions- eller distributionskedja genom att möjliggöra bättre samordning mellan de deltagande företagen. Avtalen kan i synnerhet få ner parternas transaktions- och distributionskostnader och optimera deras investerings- och försäljningsnivåer.

(7)

Sannolikheten för att sådana effektivitetsfrämjande effekter ska uppväga de konkurrenshämmande effekter som kan uppstå till följd av begränsningar i vertikala avtal beror på de avtalsslutande företagens marknadsstyrka och därför på i vilken utsträckning dessa företag utsätts för konkurrens från andra leverantörer av varor eller tjänster vilka av köparna betraktas som likvärdiga eller utbytbara med hänsyn till produkternas egenskaper, pris och tilltänkta användning.

(8)

Om den andel av den relevanta marknaden som innehas av vart och ett av de avtalsslutande företagen inte överstiger 30 %, kan det presumeras att vertikala avtal som inte innehåller vissa typer av allvarliga konkurrensbegränsningar i allmänhet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen samtidigt som konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås.

(9)

Över tröskelvärdet på 30 % för marknadsandelar kan det inte presumeras att vertikala avtal som faller inom tillämpningsområdet för artikel 101.1 i fördraget vanligtvis ger upphov till objektiva fördelar av sådan art och omfattning att de kan kompensera för de nackdelar de skapar för konkurrensen. Samtidigt finns det ingen presumtion för att dessa vertikala avtal omfattas av artikel 101.1 i fördraget eller att de inte uppfyller villkoren i artikel 101.3 i fördraget.

(10)

Vertikala avtal som innehåller begränsningar som sannolikt kommer att begränsa konkurrensen och skada konsumenterna, eller som inte är absolut nödvändiga för att uppnå effektivitetsfrämjande effekter, bör inte beviljas undantag enligt denna förordning. Särskilt bör gruppundantaget enligt denna förordning inte omfatta vertikala avtal som innehåller vissa typer av allvarligt konkurrenshämmande begränsningar, såsom lägstapris eller fasta återförsäljningspriser och vissa slag av territoriellt skydd, oberoende av de berörda företagens marknadsandel.

(11)

För att säkerställa tillträde till eller förebygga samverkan på den relevanta marknaden bör gruppundantaget förenas med vissa villkor. I detta syfte bör undantaget för konkurrensklausuler begränsas till klausuler som inte överskrider en bestämd varaktighet. Av samma skäl bör varje direkt eller indirekt skyldighet för medlemmarna i ett selektivt distributionssystem att inte sälja särskilda konkurrerande leverantörers varumärken inte omfattas av denna förordning.

(12)

Denna förordnings bestämmelser om begränsningen avseende marknadsandelar och om att vissa vertikala avtal inte undantas samt de villkor den föreskriver säkerställer normalt att de avtal som omfattas av gruppundantaget inte ger de deltagande företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel beträffande en väsentlig del av de berörda varorna.

(13)

Om kommissionen i ett visst fall konstaterar att ett avtal som omfattas av undantaget i denna förordning ändå har effekter som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget får den, med stöd av artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (4), återkalla undantaget.

(14)

Enligt artikel 29.2 i förordning (EG) nr 1/2003 får konkurrensmyndigheten i en medlemsstat återkalla gruppundantaget enligt denna förordning på den medlemsstatens territorium eller en del av detta, om ett avtal som omfattas av undantaget i denna förordning i ett visst fall ändå har verkningar som är oförenliga med artikel 101.3 i fördraget på den medlemsstatens territorium, eller på en del av detta vilken uppvisar alla kännetecken på en avgränsad geografisk marknad.

(15)

Särskilt viktigt för bedömningen av om gruppundantaget enligt denna förordning ska återkallas enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 1/2003 är de konkurrenshämmande effekter som kan uppstå till följd av förekomsten av parallella nät av vertikala avtal som har liknande verkningar, vilka väsentligt begränsar tillträdet till en relevant marknad eller begränsar konkurrensen på denna marknad. Sådana kumulativa effekter kan exempelvis uppstå vad gäller selektiv distribution eller konkurrensklausuler.

(16)

För att förstärka övervakningen av parallella nät av vertikala avtal som har liknande konkurrenshämmande effekter och som täcker mer än 50 % av en viss marknad, kan kommissionen genom förordning förklara att denna förordning inte är tillämplig på vertikala avtal som innehåller specifika begränsningar med avseende på den berörda marknaden, varigenom artikel 101 i fördraget åter blir fullt ut tillämplig på sådana avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   vertikalt avtal: ett avtal eller samordnat förfarande som ingås mellan två eller flera företag som vart och ett, inom ramen för avtalet eller det samordnade förfarandet, är verksamt i olika led i produktions- eller distributionskedjan, och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster.

b)   vertikal begränsning: en konkurrensbegränsning i ett vertikalt avtal som omfattas av artikel 101.1 i fördraget.

c)   konkurrerande företag: en faktisk eller potentiell konkurrent; faktisk konkurrent: ett företag som är verksamt på samma relevanta marknad, potentiell konkurrent: ett företag som, utan det vertikala avtalet, på realistiska grunder och inte endast som en rent teoretisk möjlighet vid en liten men bestående höjning av relativpriserna på kort tid sannolikt skulle göra de nödvändiga ytterligare investeringarna eller ta på sig andra nödvändiga omställningskostnader för att komma in på den relevanta marknaden.

d)   konkurrensklausul: varje direkt eller indirekt skyldighet som föranleder köparen att inte tillverka, köpa, sälja eller återförsälja varor eller tjänster som konkurrerar med avtalsvarorna eller avtalstjänsterna, eller varje direkt eller indirekt skyldighet för köparen att hos leverantören eller något annat företag som leverantören utsett göra mer än 80 % av sina totala inköp av avtalsvarorna eller avtalstjänsterna och av varor eller tjänster som på den relevanta marknaden är utbytbara med dessa, beräknat på grundval av värdet av eller, om det är gängse praxis inom branschen, volymen på köparens inköp under det föregående kalenderåret.

e)   selektivt distributionssystem: ett distributionssystem där leverantören åtar sig att, antingen direkt eller indirekt, sälja avtalsvarorna eller avtalstjänsterna endast till återförsäljare som valts ut på grundval av särskilda kriterier och där dessa återförsäljare åtar sig att inte sälja dessa varor eller tjänster till icke auktoriserade återförsäljare inom det område som leverantören har reserverat för att driva detta system.

f)   immateriella rättigheter: omfattar rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd, know-how, upphovsrätt och besläktade rättigheter.

g)   know-how: en viss mängd icke patenterad praktisk information som är ett resultat av leverantörens erfarenhet och tester och som är hemlig, väsentlig och identifierad; i detta sammanhang innebär hemlig: ifrågavarande know-how är inte allmänt känd eller lätt tillgänglig, väsentlig: ifrågavarande know-how är viktig och till nytta för köparen när det gäller användning, försäljning eller vidareförsäljning av avtalsvarorna eller avtalstjänsterna, identifierad: ifrågavarande know-how beskrivs tillräckligt utförligt för att det ska vara möjligt att kontrollera att den uppfyller kriterierna om hemlighet och väsentlighet.

h)   köpare: omfattar ett företag som enligt ett avtal som omfattas av artikel 101.1 i fördraget säljer varor eller tjänster för ett annat företags räkning.

i)   kund till köparen: ett företag som inte är part i det avtal enligt vilket avtalsvarorna eller avtalstjänsterna förvärvas från en köpare som är part i avtalet.

2.   I denna förordning ska begreppen företag, leverantör och köpare även omfatta dessa företags respektive anknutna företag.

Med anknutna företag avses:

a)

Företag i vilka en avtalspart direkt eller indirekt

i)

har befogenhet att utöva mer än hälften av rösträttigheterna, eller

ii)

har rätt att utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, direktionen eller organ som rättsligt företräder företagen, eller

iii)

har rätt att leda företagets verksamhet.

b)

Företag som direkt eller indirekt gentemot en avtalspart har de rättigheter eller befogenheter som anges i led a.

c)

Företag i vilka ett företag som avses i led b direkt eller indirekt har de rättigheter eller befogenheter som anges i led a.

d)

Företag i vilka en avtalspart tillsammans med ett eller flera av de företag som avses i led a, b eller c eller i vilka två eller flera av dessa företag gemensamt har de rättigheter eller befogenheter som anges i led a.

e)

Företag i vilka de rättigheter eller befogenheter som anges i led a gemensamt innehas av

i)

avtalsparter eller deras respektive anknutna företag som anges i leden a-d, eller

ii)

en eller flera avtalsparter eller en eller flera av deras anknutna företag som anges i leden a–d, samt en eller flera tredje parter.

Artikel 2

Undantag

1.   Enligt artikel 101.3 i fördraget och om inte något annat följer av denna förordning förklaras artikel 101.1 i fördraget icke tillämplig på vertikala avtal.

Detta undantag ska gälla i den mån dessa avtal innehåller vertikala begränsningar.

2.   Undantaget i punkt 1 ska tillämpas på vertikala avtal som ingås mellan en sammanslutning av företag och dess medlemmar, eller mellan en sådan sammanslutning och dess leverantörer, endast om alla medlemmar är detaljister för varor och ingen enskild medlem i sammanslutningen, tillsammans med sina anknutna företag, har en sammanlagd årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro. Vertikala avtal som ingås av sådana sammanslutningar ska omfattas av denna förordning utan att det påverkar tillämpningen av artikel 101 i fördraget i fråga om horisontella avtal som ingåtts mellan medlemmarna i sammanslutningen eller med avseende på beslut fattade av sammanslutningen.

3.   Undantaget i punkt 1 ska tillämpas på vertikala avtal som innehåller bestämmelser om överlåtelse till köparen av immateriella rättigheter eller köparens användning av dessa, under förutsättning att dessa bestämmelser inte utgör avtalens primära syfte och att de direkt avser användning, försäljning eller återförsäljning av varor eller tjänster av köparen eller dennes kunder. Undantaget ska gälla på det villkoret att dessa bestämmelser, i förhållande till avtalsvarorna eller avtalstjänsterna, inte innehåller konkurrensbegränsningar som har samma syfte som vertikala begränsningar som inte är undantagna enligt denna förordning.

4.   Undantaget i punkt 1 ska inte tillämpas på vertikala avtal som ingås mellan konkurrerande företag. Det ska dock tillämpas när konkurrerande företag ingår ett icke ömsesidigt vertikalt avtal och

a)

leverantören är tillverkare och återförsäljare av varor medan köparen är en återförsäljare som inte konkurrerar i tillverkningsledet, eller

b)

leverantören tillhandahåller tjänster i flera handelsled, medan köparen tillhandahåller sina varor eller tjänster i detaljistledet och inte är ett konkurrerande företag i det handelsled där denne köper avtalstjänsterna.

5.   Denna förordning ska inte tillämpas på vertikala avtal vars innehåll omfattas av någon annan gruppundantagsförordning, om inte annat föreskrivs i en sådan förordning.

Artikel 3

Tröskelvärde för marknadsandel

1.   Undantaget i artikel 2 ska gälla på det villkoret att leverantörens marknadsandel inte överstiger 30 % av den relevanta marknad där denne säljer avtalsvarorna eller avtalstjänsterna och att köparens marknadsandel inte överstiger 30 % av den relevanta marknad där denne köper avtalsvarorna eller avtalstjänsterna.

2.   Om ett företag inom ramen för ett flerpartsavtal köper avtalsvarorna eller avtalstjänsterna från ett företag som är part i avtalet och säljer avtalsvarorna eller avtalstjänsterna till ett annat företag som är part i avtalet, måste vid tillämpningen av punkt 1 det första företagets marknadsandel iaktta det tröskelvärde för marknadsandelar som föreskrivs i den punkten både som köpare och som leverantör för att undantaget i artikel 2 ska gälla.

Artikel 4

Begränsningar som medför att gruppundantaget inte gäller – särskilt allvarliga begränsningar

Undantaget i artikel 2 ska inte tillämpas på vertikala avtal som direkt eller indirekt, ensamt eller i kombination med andra faktorer som parterna kontrollerar, har följande syfte:

a)

Begränsning av köparens möjligheter att bestämma försäljningspriset, utan att det påverkar leverantörens möjlighet att fastställa ett högsta försäljningspris eller rekommendera ett försäljningspris, under förutsättning att dessa inte som en följd av påtryckningar eller incitament från någon av parterna får karaktären av ett fast eller lägsta försäljningspris.

b)

Begränsning av det område inom vilket eller av den kundkrets till vilken en köpare som är part i avtalet, utan att det påverkar en begränsning som avser etableringsstället, får sälja avtalsvarorna eller avtalstjänsterna, med undantag för

i)

begränsningar av aktiv försäljning inom det exklusiva geografiska området eller till en exklusiv kundgrupp som reserverats för leverantören eller som leverantören tilldelat en annan köpare, om en sådan begränsning inte begränsar försäljningen för köparens kunder,

ii)

begränsningar av köparens försäljning till slutanvändare, om köparen driver verksamhet på grossistnivå,

iii)

begränsning av försäljning till icke auktoriserade återförsäljare av medlemmarna i ett selektivt distributionssystem inom det område som leverantören reserverat för att driva detta system, och

iv)

begränsningar av köparens möjligheter att sälja komponenter som levereras i syfte att införlivas, till kunder som skulle använda dem för att tillverka samma slags varor som de som är producerade av leverantören.

c)

Begränsning av aktiv eller passiv försäljning till slutanvändare av medlemmar i ett selektivt distributionssystem som driver verksamhet i detaljhandelsledet, utan att det påverkar möjligheten att förbjuda en medlem av detta system att bedriva verksamhet från ett icke auktoriserat etableringsställe.

d)

Begränsning av korsvisa leveranser mellan återförsäljare i ett selektivt distributionssystem, även mellan distributörer som driver verksamhet i olika handelsled.

e)

Begränsningar som avtalats mellan en leverantör av komponenter och en köpare som införlivar dessa komponenter och som hindrar leverantören från att sälja dessa komponenter som reservdelar till slutanvändare eller till reparatörer eller andra tjänsteleverantörer som av köparen inte fått i uppdrag att reparera eller underhålla dennes varor.

Artikel 5

Uteslutna begränsningar

1.   Undantaget i artikel 2 ska inte tillämpas på följande skyldigheter i vertikala avtal:

a)

Varje direkt eller indirekt konkurrensklausul vars varaktighet är obegränsad eller överstiger fem år.

b)

Varje direkt eller indirekt skyldighet som föranleder köparen att efter det att avtalet löpt ut inte tillverka, köpa, sälja eller återförsälja varor eller tjänster.

c)

Varje direkt eller indirekt skyldighet som ålägger medlemmarna i ett selektivt distributionssystem att inte sälja vissa konkurrerande leverantörers varumärken.

Vid tillämpningen av första stycket led a ska en konkurrensklausul vars giltighet underförstått förlängs med en period som överstiger fem år anses ha slutits på obegränsad tid.

2.   Med avvikelse från punkt 1 a ska tidsgränsen på fem år inte gälla om köparen säljer avtalsvaror eller avtalstjänster från lokaler och mark som ägs av leverantören eller som leverantören hyr av en tredje man som inte har någon anknytning till köparen, under förutsättning att konkurrensklausulens varaktighet inte är längre än den period under vilken köparen besitter lokalerna och marken.

3.   Med avvikelse från punkt 1 b ska undantaget i artikel 2 tillämpas på varje direkt eller indirekt skyldighet som föranleder köparen att efter det att avtalet löpt ut inte tillverka, köpa, sälja eller återförsälja varor eller tjänster, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Skyldigheten avser varor eller tjänster som konkurrerar med avtalsvarorna eller avtalstjänsterna.

b)

Skyldigheten är begränsad till de lokaler och den mark varifrån köparen har bedrivit verksamhet under avtalsperioden.

c)

Skyldigheten är oundgänglig för att skydda know-how som leverantören har överfört till köparen.

d)

Skyldigheten är begränsad till en period på ett år efter det att avtalet löpt ut.

Punkt 1 b ska inte påverka möjligheten att uppställa en icke tidsbegränsad begränsning av användning och utlämnande av know-how som ännu inte har blivit tillgänglig för allmänheten.

Artikel 6

Icke tillämpning av förordningen

Om parallella nät av liknande vertikala begränsningar omfattar mer än 50 % av en relevant marknad, får kommissionen enligt artikel 1 a i förordning nr 19/65/EEG genom förordning förklara att den här förordningen inte ska tillämpas på vertikala avtal som innehåller särskilda begränsningar avseende den marknaden.

Artikel 7

Tillämpning av tröskelvärdet för marknadsandelar

Vid tillämpningen av de tröskelvärden för marknadsandelar som anges i artikel 3 ska följande regler gälla:

a)

Leverantörens marknadsandel ska beräknas på grundval av uppgifter om försäljningsvärdet på marknaden och köparens marknadsandel ska beräknas på grundval av uppgifter om inköpsvärdet på marknaden. Om inga uppgifter om försäljningsvärdet eller inköpsvärdet på marknaden finns tillgängliga kan uppskattningar som grundar sig på annan tillförlitlig marknadsinformation, exempelvis försäljningsvolymer och inköpsvolymer på marknaden, användas för att fastställa det berörda företagets marknadsandel.

b)

Marknadsandelarna ska beräknas på grundval av uppgifter som avser det föregående kalenderåret.

c)

Leverantörens marknadsandel ska omfatta varor och tjänster som levererats till vertikalt integrerade distributörer för återförsäljning.

d)

Om en marknadsandel från början inte överstiger 30 % men senare överskrider denna nivå utan att överstiga 35 % ska undantaget i artikel 2 fortsätta att tillämpas under en period av två på varandra följande kalenderår efter det år då tröskelvärdet för marknadsandelar på 30 % först överskreds.

e)

Om en marknadsandel från början inte överstiger 30 % men senare överskrider 35 % ska undantaget i artikel 2 fortsätta att tillämpas under ett kalenderår efter det år då nivån på 35 % först överskreds.

f)

Punkterna d och e får inte utnyttjas tillsammans, så att undantaget fortsätter att tillämpas längre än två kalenderår.

g)

Den marknadsandel som innehas av de företag som avses i artikel 1.2 andra stycket led e ska fördelas lika mellan vart och ett av de företag som har de rättigheter eller befogenheter som anges i artikel 1.2 andra stycket led a.

Artikel 8

Tillämpning av tröskelvärdet för omsättning

1.   Vid beräkningen av den sammanlagda årsomsättningen enligt artikel 2.2 ska den omsättning som den berörda avtalsparten i det vertikala avtalet och anknutna företag uppnått under det föregående räkenskapsåret avseende samtliga varor och tjänster, exklusive alla skatter och andra avgifter, läggas samman. Därvid ska bortses från försäljning mellan parten i det vertikala avtalet och anknutna företag eller mellan de anknutna företagen.

2.   Undantaget i artikel 2 ska fortsätta att tillämpas om tröskelvärdet för den sammanlagda årsomsättningen under en period av två på varandra följande räkenskapsår överskrids med högst 10 %.

Artikel 9

Övergångsperiod

Förbudet i artikel 101.1 i fördraget ska inte gälla under perioden från och med den 1 juni 2010 till och med den 31 maj 2011 i fråga om avtal som redan är i kraft den 31 maj 2010 och som inte uppfyller de villkor för undantag som anges i denna förordning men som den 31 maj 2010 uppfyller de villkor för undantag som anges i förordning (EG) nr 2790/1999.

Artikel 10

Giltighetsperiod

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Den ska upphöra att gälla den 31 maj 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel, 20 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT 36, 6.3.1965, s. 533.

(2)  Med verkan från och med den 1 december 2009 har artikel 81 i EG-fördraget ersatts av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De två artiklarna är dock i sak oförändrade. I denna förordning bör hänvisningar till artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i förekommande fall förstås som hänvisningar till artikel 81 i EG-fördraget.

(3)  EGT L 336, 29.12.1999, s. 21.

(4)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 331/2010

av den 22 april 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1580/2007 vad gäller tröskelvolymerna för tilläggstull för gurkor och körsbär utom surkörsbär

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 143 b jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2) införs bestämmelser om övervakning av importen av de produkter som förtecknas i bilaga XVII till förordningen. Denna övervakning ska ske i enlighet med artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(2)

I enlighet med artikel 5.4 i det jordbruksavtal (4) som slöts inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan, och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 2007, 2008 och 2009, bör tröskelvolymen för tilläggstull för gurkor och körsbär förutom surkörsbär ändras.

(3)

Förordning (EG) nr 1580/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1580/2007 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 maj 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.


BILAGA

”BILAGA XVII

TILLÄGGSIMPORTTULLAR: AVDELNING IV KAPITEL II AVSNITT 2

Utan att tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen påverkas ska varubeskrivningen endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då den här förordningen antogs.

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Tillämpningsperiod

Tröskelvolymer (i ton)

78.0015

0702 00 00

Tomater

Från och med den 1 oktober till och med den 31 maj

415 907

78.0020

Från och med den 1 juni till och med den 30 september

40 107

78.0065

0707 00 05

Gurkor

Från och med den 1 maj till och med den 31 oktober

11 879

78.0075

Från och med den 1 november till och med den 30 april

18 611

78.0085

0709 90 80

Kronärtskockor

Från och med den 1 november till och med den 30 juni

8 866

78.0100

0709 90 70

Zucchini

Från och med den 1 januari till och med den 31 december

55 369

78.0110

0805 10 20

Apelsiner

Från och med den 1 december till och med den 31 maj

355 386

78.0120

0805 20 10

Clementiner

Från och med den 1 november till och med slutet av februari

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), wilkings och liknande citrushybrider

Från och med den 1 november till och med slutet av februari

96 377

78.0155

0805 50 10

Citroner

Från och med den 1 juni till och med den 31 december

334 680

78.0160

Från och med den 1 januari till och med den 31 maj

62 311

78.0170

0806 10 10

Bordsdruvor

Från och med den 21 juli till och med den 20 november

89 140

78.0175

0808 10 80

Äpplen

Från och med den 1 januari till och med den 31 augusti

829 840

78.0180

Från och med den 1 september till och med den 31 december

884 648

78.0220

0808 20 50

Päron

Från och med den 1 januari till och med den 30 april

224 927

78.0235

Från och med den 1 juli till och med den 31 december

38 957

78.0250

0809 10 00

Aprikoser

Från och med den 1 juni till och med den 31 juli

5 785

78.0265

0809 20 95

Körsbär, utom surkörsbär

Från och med den 21 maj till och med den 10 augusti

90 511

78.0270

0809 30

Persikor, inbegripet nektariner

Från och med den 11 juni till och med den 30 september

131 459

78.0280

0809 40 05

Plommon

Från och med den 11 juni till och med den 30 september

129 925”


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 332/2010

av den 22 april 2010

om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Israel i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och artikel 8.4,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och kläckägg (2), särskilt artikel 24.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2002/99/EG fastställs allmänna djurhälsoregler för alla led vid produktion, bearbetning och distribution inom unionen samt vid införsel från tredjeländer av produkter av animaliskt ursprung och sådana produkter avsedda att användas som livsmedel som framställts av dessa. Enligt det direktivet ska särskilda importvillkor fastställas för varje tredjeland eller grupp av tredjeländer med beaktande av djurhälsosituationen i det eller de berörda länderna.

(2)

I direktiv 2009/158/EG fastställs djurhälsovillkor för handel inom unionen med och import från tredjeländer av fjäderfä och kläckningsägg. Enligt det direktivet måste fjäderfä komma från tredjeländer som är fria från aviär influensa eller som, trots att de inte är fria från denna sjukdom, tillämpar åtgärder för att bekämpa den som minst motsvarar de åtgärder som föreskrivs i den tillämpliga unionslagstiftningen.

(3)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg (3) får varor som omfattas av den förordningen endast importeras till eller transiteras genom unionen från de tredjeländer, områden, zoner eller delområden som förtecknas i tabellen i del 1 i bilaga I till den förordningen.

(4)

I den förordningen föreskrivs det att om det har förekommit utbrott av högpatogen aviär influensa (HPAI) i tredjeländer, områden, zoner eller delområden som tidigare varit fria från sjukdomen, ska dessa återigen anses vara fria från HPAI om vissa villkor uppfylls. Dessa villkor rör genomförande av utslaktning för att bekämpa sjukdomen, vilket även omfattar lämplig rengöring och desinfektion av tidigare smittade anläggningar. Efter utslaktningen samt rengöringen och desinfektionen ska dessutom övervakning av aviär influensa ha genomförts i enlighet med del II i bilaga IV till den förordningen under tre månader.

(5)

Israel anges för närvarande i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 som ett tredjeland som är fritt från högpatogen aviär influensa. Import av sådana fjäderfäprodukter som omfattas av den förordningen är därför tillåten från detta tredjelands hela territorium.

(6)

Israel har underrättat kommissionen om ett utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 på landets territorium.

(7)

Till följd av det bekräftade utbrottet av HPAI kan Israels territorium inte längre anses vara fritt från denna sjukdom, och Israels veterinärmyndigheter har därför slutat att utfärda veterinärintyg för sändningar av vissa fjäderfäprodukter. Israel har även genomfört utslaktning för att bekämpa sjukdomen och begränsa dess spridning.

(8)

Uppgifter om de vidtagna bekämpningsåtgärderna har lämnats till kommissionen. Kommissionen har granskat dessa uppgifter och den epidemiologiska situationen i Israel.

(9)

Israels snabba och beslutsamma åtgärder för att begränsa sjukdomens spridning och det positiva resultatet av granskningen av den epidemiologiska situationen gör det möjligt att begränsa restriktionerna på import till unionen av vissa fjäderfäprodukter till de områden som berörs av sjukdomen och som Israel har gjort föremål för restriktioner till följd av utbrottet av högpatogen aviär influensa.

(10)

Dessutom genomför Israel övervakning av aviär influensa som tycks uppfylla kraven i del II i bilaga IV till förordning (EG) nr 798/2008.

(11)

Med hänsyn till den gynnsamma utvecklingen av den epidemiologiska situationen och den tillhörande övervakningen av aviär influensa i syfte att bekämpa utbrottet bör den tidsperiod under vilken import till unionen inte är tillåten löpa ut den 1 maj 2010.

(12)

Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

För att genomföra zonindelningskraven så att handeln kan återupptas så snart som möjligt bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 26 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.


BILAGA

Del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ersättas med följande:

”DEL 1

Förteckning över tredjeländer, områden, zoner och delområden

Tredjelandets/områdets ISO-kod och namn

Tredjelandets, områdets, zonens eller delområdets kod

Beskrivning av tredjelandet, området, zonen eller delområdet

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Särskilda villkor

Status avseende övervakning av aviär influensa

Vaccinationsstatus avseende aviär influensa

Status avseende bekämpning av salmonella

Förlagor

Tilläggsgarantier

Sista datum (1)

Första datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanien

AL-0

Hela landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australien

AU-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brasilien

BR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Delstaterna

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo och Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Delstaterna

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina och São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal och delstaterna

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina och São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Vitryssland

BY-0

Hela landet

EP och E (båda ’endast för transitering genom EU’)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Schweiz

CH-0

Hela landet

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chile

CL-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Kina (Folkrepubliken)

CN-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provinsen Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grönland

GL-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Hela området för den särskilda administrativa regionen Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatien

HR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Område i Israel utanför IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Område i Israel inom följande gränser:

I väster:

Väg nr 4.

I söder:

Väg nr 5812, som ansluter till väg nr 5815.

I öster:

Säkerhetsstängslet till och med väg nr 6513.

I norr:

Väg nr 6513 till korsningen med väg nr 65.

Från denna punkt i en rak linje till infarten till Givat Nili och därifrån i en rak linje till korsningen mellan vägarna nr 652 och nr 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN – Indien

IN-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Sydkorea

KR-0

Hela landet

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Montenegro

ME-O

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaysia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Halvön (västra)

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK –

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

MK-0 (4)

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nya Kaledonien

NC-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nya Zeeland

NZ-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint-Pierre och Miquelon

PM-0

Hela området

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbien (5)

RS-0 (5)

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Ryssland

RU-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapore

SG-0

Hela landet

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thailand

TH-0

Hela landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisien

TN-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turkiet

TR-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Förenta staterna

US-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Sydafrika

ZA-0

Hela landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Hela landet

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Varor, inklusive sådana som transporteras på öppet hav, som producerats före detta datum får importeras till unionen under 90 dagar efter detta datum.

(2)  Endast varor som producerats efter detta datum får importeras till unionen.

(3)  Enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen av detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i Förenta nationerna.

(5)  Med undantag för Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 333/2010

av den 22 april 2010

om godkännande av ett nytt användningsområde för Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: Calpis Co. Ltd Japan, som i EU företräds av Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av ett nytt användningsområde för preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för avvanda smågrisar.

(4)

Användningen av mikroorganismpreparatet har tillåtits för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 1444/2006 (2).

(5)

Nya uppgifter har lämnats in till stöd för en ansökan om godkännande för avvanda smågrisar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 9 december 2009 (3) att Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att användning av preparatet kan förbättra avkastningen på djuren. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Bedömningen av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) visar att den uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 271, 30.9.2006, s. 19.

(3)  The EFSA Journal, 8(1):1426, 2010.


BILAGA

Tillsatsens identiieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1820

Calpis Co. Ltd Japan, som i EU företräds av Calpis Co. Ltd Europe Representative Office i Frankrike

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Tillsatsens sammansättning

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) med minst 1,0 × 1010 CFU/g

 

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga sporer (CFU) av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analysmetod (1)

 

Räkning: utstryk på tryptonsojaagarplatta (EN 15874:2009)

 

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Smågrisar (avvanda)

3 × 108

1.

Ange i bruksanvisningen för tillsatsen, förblandningen och foderblandningen: lagringstemperatur, hållbarhetstid och stabilitet vid pelletering.

2.

För användning hos avvanda smågrisar upp till ca 35 kg.

3.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

13 maj 2020


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 334/2010

av den 22 april 2010

om ändring av förordning (EG) nr 721/2008 vad gäller fodertillsatsens sammansättning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 721/2008 (2) godkänns ett preparat av bakterien Paracoccus carotinifaciens, som är rik på röda karotenoider, som fodertillsats för lax och öring till och med den 15 augusti 2018. Fodertillsatsen tillhör kategorin ”organoleptiska tillsatser” och den funktionella gruppen ”a) ii) Färgämnen: ämnen som när de ges till djur tillför färgen på livsmedel av animaliskt ursprung”.

(2)

Kommissionen har mottagit en ansökan om ändring av villkoren för godkännande när det gäller fodertillsatsens sammansättning. Ansökan åtföljdes av relevanta stödjande uppgifter. Kommissionen sände ansökan vidare till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(3)

I sitt yttrande från januari 2010 konstaterar myndigheten att den önskade ändringen inte påverkar produktens säkerhet och effektivitet (3).

(4)

Bedömningen av det ändrade preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Förordning (EG) nr 721/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tredje kolumnen, ”Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod”, i bilagan till förordning (EG) nr 721/2008

 

ska

”—

10–15 g/kg adonirubin

3–5 g/kg kantaxantin”

 

ersättas med

”—

7–15 g/kg adonirubin

1–5 g/kg kantaxantin”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 198, 26.7.2008, s. 23.

(3)  The EFSA Journal 1/2010, årgång 8, 1428.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 335/2010

av den 22 april 2010

om godkännande av zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”näringstillsatser” av zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin som fodertillsats för alla djurarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 11 november 2009 (2) tillsammans med yttrandena av den 16 april 2008 (3) och den 2 april 2009 (4) att zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Enligt yttrandet av den 16 april 2008 kan användningen av preparatet betraktas som en källa till tillgängligt zink, och det uppfyller kraven på näringstillsatser för alla djurarter. Myndigheten rekommenderar att lämpliga åtgärder för användarsäkerhet vidtas. Den anser inte att det finns behov av särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 888/2009 av den 25 september 2009 om godkännande av zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin som fodertillsats för slaktkycklingar (5) är preparatet redan godkänt som fodertillsats för slaktkycklingar. Den förordningen bör upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”näringstillsatser” och i den funktionella gruppen ”föreningar av spårelement” som anges i bilagan ska godkännas som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 888/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, 7(11):1381, 2009.

(3)  The EFSA Journal, nr 694, s. 1, 2008.

(4)  The EFSA Journal, 1042:1, 2009.

(5)  EUT L 254, 26.9.2009, s. 71.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Halt av ämnet (Zn) i mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: föreningar av spårelement

3b6.10

Zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin

 

Beskrivning av tillsatsen:

 

Zinkkelat av hydroxisubstituerat metionin som innehåller 17,5–18 % zink och 81 % (2-hydroxi-4-metyltio)butansyra

 

Mineralolja: ≤ 1 %

 

Analysmetod (1):

ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) enligt EN 15510:2007

Alla arter

 

Sällskapsdjur: 250 (sammanlagt)

Fisk: 200 (sammanlagt)

Andra arter: 150 (sammanlagt)

Mjölkersättning och tilläggsmjölkersättning: 200 (sammanlagt)

1.

Tillsatsen ska användas i foder som förblandning.

2.

Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och handskar ska användas vid hanteringen.

13 maj 2020


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 336/2010

av den 21 april 2010

om klassificering av vissa varor i kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

En skiva (polymerdyna) med en diameter på ca 580 mm och en tjocklek på ca 3 mm, som består av 2 skikt av polyuretan, av vilka det ena har maskinbearbetade spår och det andra har en vidhäftande beläggning som skyddas av en avdragbar plastfilm.

Artikeln används till maskiner för tillverkning av kiselskivor och halvledarplattor (wafers). Den placeras på huvudet av ett utbytbart verktyg i sådana maskiner och är avsedd att jämna ut och polera skivorna/plattorna.

3919 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3919 och 3919 90 00.

Artikeln kan inte klassificeras enligt nr 8486 som en del av eller ett tillbehör till en maskin av ett slag som endast eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledarplattor (wafers), eftersom den inte har egenskaperna för att betraktas som en del av eller ett tillbehör till en sådan maskin.

Eftersom artikeln är en förbrukningsvara måste den klassificeras efter materialets beskaffenhet enligt KN-nummer 3919 90 00 som en självhäftande platta eller duk av plast.

2.

En skiva (poromerdyna) med en diameter på ca 580 mm och en tjocklek på ca 2 mm, som består av 2 skikt av syntetisk filt, av vilka det ena är impregnerat med ett polymerbindemedel (polyuretan). Det andra skiktet har en vidhäftande beläggning som skyddas av en avdragbar plastfilm.

Artikeln används till maskiner för tillverkning av kiselskivor och halvledarplattor (wafers). Den placeras på huvudet av ett utbytbart verktyg i sådana maskiner och är avsedd att jämna ut och polera skivorna/plattorna.

5911 90 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 7 a till avdelning XI, anmärkning 1 e till avdelning XVI, anmärkning 7 b till kapitel 59 samt texten till KN-nummer 5911, 5911 90 och 5911 90 90.

Artikeln kan inte klassificeras enligt nr 8486 som en del av eller ett tillbehör till en maskin av ett slag som endast eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledarplattor (wafers), eftersom den inte har egenskaperna för att betraktas som en del av eller ett tillbehör till en sådan maskin.

Produkten är en vara för tekniskt bruk enligt anmärkning 1 e till avdelning XVI, eftersom den används till maskiner för tillverkning av kiselskivor och halvledarplattor för att jämna ut och polera skivorna/plattorna.

Den måste därför klassificeras enligt KN-nummer 5911 90 90 som en artikel av textilmaterial (materialets beskaffenhet) som används för tekniskt bruk (se anmärkning 7 b till kapitel 59).


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 337/2010

av den 22 april 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 338/2010

av den 22 april 2010

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i del XV i bilaga I till den förordningen och priserna i gemenskapen utjämnas genom exportbidrag.

(2)

Med tanke på den rådande situationen på marknaden för nötkött bör det fastställas exportbidrag i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164 och 167–170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

I enlighet med artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen variera för olika bestämmelseorter, om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

Villkoren i artikel 7.2 tredje stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) leder till en minskning av det särskilda bidraget, om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 %, men mer än 85 %, av vikten av den sammanlagda mängden styckningsdelar från urbeningen.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 62/2010 (6) ska därför upphöra att gälla och ersättas av en ny förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1359/2007 ska det bidrag som gäller för produkter med KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 7 euro/100 kg.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 62/2010 ska upphöra att gälla

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 17, 22.1.2010, s. 33.


BILAGA

Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 23 april 2010

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovikt

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovikt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovikt

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför gemenskapen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 33 och 42 och i vissa fall artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 612/2009 (EGT L 186, 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 21) och, om tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.

(4)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 (EUT L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är uppfyllda.

(7)  Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).

Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 339/2010

av den 22 april 2010

om att inte bevilja exportbidrag för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 20 april 2010.

(3)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det inte beviljas exportbidrag för de produkter och destinationer som avses i artikel 1 a och b respektive artikel 2 i den förordningen för den anbudsperiod som löper ut den 20 april 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 340/2010

av den 22 april 2010

om att inte bevilja exportbidrag för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran för exportbidrag för skummjölkspulver.

(2)

I enlighet med artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör exportbidrag inte beviljas för den anbudsperiod som löper ut den 20 april 2010.

(3)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det inte beviljas några exportbidrag för den produkt och de destinationer som avses i artikel 1 c respektive artikel 2 i den förordningen för den anbudsperiod som löper den 20 april 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 341/2010

av den 22 april 2010

om fastställande av exportbidrag för ägg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket samt artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XIX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter i gemenskapen får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för ägg bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EEG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EEG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3) samt kraven på märkning i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på märkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 och i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.


BILAGA

Fastställande av exportbidragen för ägg som skall tillämpas från den 23 april 2010

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 st

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 st

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

E09

:

Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Jemen, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet.

E10

:

Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan, Thailand.

E19

:

Samtliga destinationer utom Schweiz och grupperna E09, E10.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 342/2010

av den 22 april 2010

om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket samt artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för fjäderfäkött bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EEG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett identifieringsmärke i enlighet med artikel 5.1 b i Europaparlementets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EEG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på identifieringsmärkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA

Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 23 april 2010

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

V03:

A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 343/2010

av den 22 april 2010

om fastställande av exportbidrag för griskött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som anges i del XVII i bilaga I i samma förordning och priserna på dessa produkter på gemenskapsmarknaden utjämnas av exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för griskött bör exportbidragen fastställas enligt de regler och kriterier som avses i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget, variera för olika bestämmelseorter.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Dessa produkter måste också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.


BILAGA

Exportbidrag för griskött från och med den 23 april 2010

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 344/2010

av den 22 april 2010

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 143,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den 7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tilllämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

till kommissionens förordning 22 april 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

114,5

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

190,1

7

BR

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

110,3

10

BR

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner), frysta

146,0

4

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Äggula

318,2

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

325,9

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Torkat äggalbumin

531,4

0

AR


(1)  Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 345/2010

av den 22 april 2010

om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som avses i artikel 1.1 s och som förtecknas i del XIX i bilaga I i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det ska fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14.2 b i förordning (EG) nr 1043/2005 ska bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga fastställas för samma period som den period för vilken bidragsbeloppen fastställs för dessa produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

I artikel 11 i jordbruksavtalet som slöts inom ramen för Uruguayrundan föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetat skick.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 s i förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 april 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.


BILAGA

Bidragssatserna som från och med den 23 april 2010 skall tillämpas för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bestämmelseort (1)

Bidragssats

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

 

– av fjäderfä

 

 

0407 00 30

– – andra slag:

 

 

a)

Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90 och 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

Vid export av andra varor

01

0,00

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

 

– äggula:

 

 

0408 11

– – torkad:

 

 

ex 0408 11 80

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

osötad

01

84,72

0408 19

– – annan:

 

 

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – flytande:

 

 

osötad

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – fryst:

 

 

osötad

01

42,53

– andra slag:

 

 

0408 91

– – torkade:

 

 

ex 0408 91 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

53,67

0408 99

– – andra:

 

 

ex 0408 99 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

9,00


(1)  Bestämmelseorterna är följande:

01

Tredjeland. För Schweiz och Liechtenstein är dessa bidragssatser inte tillämpliga på varor som förtecknas i tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972,

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Jemen, Turkiet, Hongkong SAR och Ryssland,

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan och Filippinerna,

04

Alla bestämmelseorter utom Schweiz och de som anges i 02 och 03.


BESLUT

23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 april 2010

om den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed)

[delgivet med nr K(2010) 2363]

(Text av betydelse för EES)

(2010/227/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation (1), särskilt artikel 10b.3,

med beaktande av rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (2), särskilt artikel 14a.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (3), särskilt artikel 12.3, och

av följande skäl:

(1)

Direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG innehåller bestämmelser om att en europeisk databas för medicintekniska produkter ska inrättas.

(2)

Syftet med en europeisk databas för medicintekniska produkter är att stärka marknadskontrollen genom att de behöriga myndigheterna får snabb tillgång till information om tillverkare och deras auktoriserade representanter, produkter och intyg samt till övervakningsdata. Den ska också göra det möjligt att utbyta information om kliniska undersökningar samt bidra till en enhetlig tillämpning av dessa direktiv, särskilt när det gäller registreringskraven.

(3)

Databasen bör därför innehålla den information som föreskrivs i direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG, särskilt information om registrering av tillverkare och produkter, information om intyg som utfärdats eller förnyats, ändrats, kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt återkallats eller för vilka ansökan avslagits, information som har erhållits enligt rapporteringsförfarandet och information om kliniska undersökningar.

(4)

Europeiska kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat en sådan databas, den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed), och flera medlemsstater använder den på frivillig basis.

(5)

Informationen bör föras in i databasen med användning av föreskrivna dataöverföringsmetoder.

(6)

Man bör använda en internationellt vedertagen nomenklatur för medicintekniska produkter när man för in information i Eudamed, så att produkterna kan beskrivas på ett enhetligt sätt och databasen användas effektivt. Eftersom information kan läggas in på alla officiella gemenskapsspråk bör man kunna söka på produkter med hjälp av en sifferkod.

(7)

Den internationella nomenklaturen för medicintekniska produkter GMDN (Global Medical Devices Nomenclature), som har utvecklats på basis av EN ISO 15225: 2000 Nomenklatur – Specificering av ett nomenklatursystem för ändamålet regulatoriskt informationsutbyte, är en internationellt vedertagen nomenklatur. Behovet av att inrätta och driva Eudamed och som grund för denna databas börja genomföra GMDN framhölls i rådets slutsatser av den 2 december 2003 om medicintekniska produkter (4).

(8)

Medlemsstaterna behöver en tillräckligt lång övergångsperiod för att förbereda sig för den obligatoriska användningen av Eudamed och för att ta hänsyn till de ändringar som införts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG av den 5 september 2007 om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (5).

(9)

Medlemsstaterna bör endast åläggas att föra in information som förelåg före den 1 maj 2011, i den utsträckning som krävs för Eudameds framtida funktion. För att Eudamed ska bli så fullständig som möjligt är det nödvändigt att överföra information som förelåg före den 1 maj 2011 om registrering av tillverkare, auktoriserade representanter och produkter och som krävs enligt direktiven 93/42/EEG och 98/79/EG, i den form informationen föreligger på nationell nivå.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för medicintekniska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom detta beslut inrättas den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed) som databas i enlighet med artikel 10b.3 i direktiv 90/385/EEG, artikel 14a.3 i direktiv 93/42/EEG och artikel 12.3 i direktiv 98/79/EC.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska se till att den information som avses i artikel 10b.1 a och b i direktiv 90/385/EEG, artikel 14a.1 a, b och c i direktiv 93/42/EEG och artikel 12.1 a, b och c i direktiv 98/79/EG förs in i Eudamed i enlighet med bilagan till detta beslut.

När det gäller kliniska undersökningar ska medlemsstaterna se till att ett utdrag av de underrättelser som avses i artikel 10.1 i direktiv 90/385/EEG och artikel 15.1 i direktiv 93/42/EEG samt den information som avses i artikel 10.3 och 10.4 i direktiv 90/385/EG och i artikel 15.6 och 15.7 i direktiv 93/42/EEG förs in i Eudamed i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 3

Eudamed ska använda HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) och XML (Extensible Mark-up Language).

Artikel 4

När medlemsstaterna för in information i Eudamed kan de välja mellan att göra det interaktivt eller genom att ladda upp XML-filer.

Medlemsstaterna ska se till att de medicintekniska produkterna beskrivs med hjälp av en internationellt vedertagen nomenklaturkod för medicintekniska produkter när de för in informationen i Eudamed.

Artikel 5

När det gäller information som förelåg före det datum som anges i artikel 6 ska medlemsstaterna se till att information om registrering av tillverkare, auktoriserade representanter och produkter förs in i Eudamed i enlighet med artikel 14a.1 a i direktiv 93/42/EEG och artikel 12.1 a i direktiv 98/79/EG.

Informationen ska föras in senast den 30 april 2012.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska tillämpa detta beslut från och med den 1 maj 2011.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 april 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.

(2)  EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.

(3)  EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

(4)  EUT C 20, 24.1.2004, s. 1.

(5)  EUT L 247, 21.9.2007, s. 21.


BILAGA

Tabell över de obligatoriska datafälten i respektive modul i Eudamed-databasen i enlighet med de skyldigheter som följer av direktiven 93/42/EEG, 90/385/EEG och 98/79/EG

Direktiv 93/42/EEG

Information som läggs in i Eudamed måste innehålla minst följande uppgifter

Artikel 14a.1 a och artikel 14.1 och 14.2

1.

Aktör (tillverkare/auktoriserad representant):

a)

Namn

b)

Utdelningsadress

c)

Postort

d)

Postnummer

e)

Land

f)

Telefonnummer eller e-postadress

g)

Roll

2.

Produkt:

a)

Internationellt vedertagen nomenklaturkod (för information som genereras efter den 1 maj 2011)

b)

Produktnamn/märke, om sådant finns, eller generiskt namn

Artikel 14a.1 b

3.

Intyg:

a)

Intygets nummer

b)

Typ av intyg

c)

Datum för utfärdande

d)

Utgångsdatum

e)

Tillverkare eller auktoriserad representant (se fälten under 1. Aktör)

f)

Anmält organ (utvalt från systemet)

g)

Allmän beskrivning av användningsområdet och, om det är relevant, närmare uppgifter om produkten (se fälten under 2. Produkt)

h)

Status och, om det är relevant, skälen till det anmälda organets beslut.

Artikel 14a.1 c och artikel 10.3

4.

Händelse (rapporteras av medlemsstatens behöriga myndighet):

a)

Den behöriga myndighetens referens

b)

Tillverkare eller auktoriserad representant (se fälten under 1. Aktör)

c)

Kontaktperson hos tillverkaren

d)

Tillverkarens referens/FSCA-nr (Field Safety Corrective Action – korrigerande säkerhetsåtgärd)

e)

Produkt (se fälten under 2. Produkt) och, om det är relevant, partinummer, serienummer och mjukvaruversion

f)

Anmält organ (utvalt från systemet)

g)

Produkt som man vet finns på marknaden

h)

Tystnadsplikt

i)

Fullständig undersökning

j)

Bakgrundsinformation (beskrivning)

k)

Slutsats

l)

Rekommendation

m)

Åtgärd och beskrivning av åtgärden

Artikel 14a.1 d och artikel 15.1, 15.6 och 15.7

5.

Klinisk undersökning:

a)

Tillverkare eller auktoriserad representant (se fälten under 1. Aktör)

b)

Produkt (se fälten under 2. Produkt)

c)

Undersökningens titel

d)

Protokollnummer

e)

Primärt syfte

f)

Den behöriga myndighetens kontaktperson för denna kliniska undersökning

g)

Den behöriga myndighetens beslut enligt artikel 15.6, beslutsdatum och motivering

h)

Avslutning i förtid av säkerhetsskäl enligt artikel 15.7, beslutsdatum och motivering

Direktiv 90/385/EEG

Information som läggs in i Eudamed måste innehålla minst följande uppgifter

Artikel 10b.1 a

6.

Intyg (se fälten under 3. Intyg)

Artikel 10b.1 b och artikel 8.3

7.

Händelse (se fälten under 4. Händelse)

Artikel 10b.1 c, artikel 10.1, 10.3 och 10.4

8.

Klinisk undersökning (se fälten under 5. Klinisk undersökning, a–f)

a)

Den behöriga myndighetens beslut enligt artikel 10.3, beslutsdatum och motivering

b)

Avslutning i förtid av säkerhetsskäl enligt artikel 10.4, beslutsdatum och motivering

Direktiv 98/79/EG

Information som läggs in i Eudamed måste innehålla minst följande uppgifter

Artikel 12.1 a, artikel 10.1, 10.3 och 10.4 samt bilaga VIII punkt 4

9.

Aktör (gäller alla medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik):

Tillverkarens eller den auktoriserade representantens adress (se fälten under 1. Aktör)

10.

Produkt:

Alla medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

a)

Produkt (se fälten under 2. Produkt)

b)

Information om huruvida produkten är ny

c)

Upphör att släppas ut på marknaden

Dessutom, när det gäller bilaga II och självtestning

d)

Resultatet av utvärderingen av prestanda, om det är relevant

e)

Intyg (se fälten under 3. Intyg)

f)

Överensstämmelse med de gemensamma tekniska specifikationerna, om det är relevant

g)

Identifiering av produkten

Artikel 12.1 b

11.

Intyg (se fälten under 3. Intyg)

Artikel 12.1 c och artikel 11.3

12.

Händelse (se fälten under 4. Händelse)


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 april 2010

om tillstånd för utsläppande på marknaden av puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97

[delgivet med nr K(2010) 2397]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2010/228/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 april 2006 ansökte företaget Tahitian Noni International Inc. hos de behöriga myndigheterna i Belgien om att få släppa ut puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia på marknaden som ny livsmedelsingrediens.

(2)

Den 28 februari 2007 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Belgien sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att användning av puré och koncentrat av frukterna av Morinda citrifolia som livsmedelsingrediens är godtagbar.

(3)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till samtliga medlemsstater den 28 mars 2007.

(4)

Inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 258/97 framfördes i enlighet med denna bestämmelse motiverade invändningar mot utsläppandet av produkten på marknaden.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ombads därför den 7 november 2007 att yttra sig i frågan.

(6)

Den 13 mars 2009 drog Efsa i sitt vetenskapliga yttrande ”Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products Nutrition and Allergies on a request from the European Commission on the safety of ’Morinda citrifolia (Noni) fruit puree and concentrate’ as a novel food ingredient” slutsatsen att fruktpuré och fruktkoncentrat av noni är säkra för befolkningen i allmänhet.

(7)

På grundval av den vetenskapliga utvärderingen fastställs det att fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia (noni) uppfyller kraven i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia (noni) enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden i unionen som ny livsmedelsingrediens för de användningar som anges i bilaga II.

Artikel 2

Benämningen på den fruktpuré av Morinda citrifolia som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller den vara ”fruktpuré av Morinda citrifolia” eller ”nonifruktpuré”.

Benämningen på det fruktkoncentrat av Morinda citrifolia som godkänns genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel som innehåller det vara ”fruktkoncentrat av Morinda citrifolia” eller ”nonifruktkoncentrat”.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, Förenta staterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 april 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.


BILAGA I

Specifikation av fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia

Beskrivning:

Frukterna av Morinda citrifolia skördas för hand. Frön och skal separeras mekaniskt från de pureade frukterna. Efter pastörisering förpackas purén i aseptiska behållare och förvaras kallt.

Koncentrat av Morinda citrifolia framställs av puré av M. citrifolia genom behandling med pektolytiska enzymer (50–60 °C i 1–2 timmar). Därefter upphettas purén för att inaktivera pektinaserna och kyls sedan omedelbart. Juicen separeras i en dekantercentrifug. Därefter samlas juicen upp och pastöriseras innan den koncentreras i en vakuumindunstare från 6–8 brixgrader till 49–51 brixgrader i det slutliga koncentratet.

Sammansättning av fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia

Vatten

89–93 %

48–53 %

Protein

< 0,6 g/100 g

3–3,5 g/100 g

Fett

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Aska

< 1 g/100 g

4,5–5 g/100 g

Kolhydrater (totalt)

5–10 g/100 g

37–45 g/100 g

Fruktos

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Glukos

0,5–2 g/100 g

9–11 g/100 g

Kostfibrer

1,5–3 g/100 g

1,5–5 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (1)

0,19–0,20 μg/ml

0,11–0,77 μg/ml

Lucidin (1)

Inte påvisbart

Inte påvisbart

Alisarin (1)

Inte påvisbart

Inte påvisbart

Rubiadin (1)

Inte påvisbart

Inte påvisbart


(1)  Med en HPLC-UV-metod som sökanden utvecklat och validerat för analys av antrakinoner i puré och koncentrat av Morinda citrifolia.

Detektionsgränser: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol), 50,0 ng/ml (lucidin), 6,3 ng/ml (alisarin) och 62,5 ng/ml (rubiadin).


BILAGA II

Användningar för fruktpuré och fruktkoncentrat av Morinda citrifolia

Användningsgrupp

Högsta tillåtna mängd av frukt av Morinda citrifolia

Puré

Koncentrat

Konfektyrer

45 g/100 g

10 g/100 g

Müslistänger

53 g/100 g

12 g/100 g

Pulverblandning till näringsdrycker (torrvikt)

53 g/100 g

12 g/100 g

Kolsyrade drycker

11 g/100 g

3 g/100 g

Glass och sorbet

31 g/100 g

7 g/100 g

Yoghurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Kex

53 g/100 g

12 g/100 g

Bullar, kakor och andra konditorivaror

53 g/100 g

12 g/100 g

Frukostflingor (fullkorn)

88 g/100 g

20 g/100 g

Sylt och gelé (konserverad frukt)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Söta pålägg, fyllningar och glasyrer

31 g/100 g

7 g/100 g

Såser, inläggningar, fonder och smaksättare

88 g/100 g

20 g/100 g

Kosttillskott (i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (2))

26 g per daglig dos enligt tillverkarens rekommendationer

6 g per daglig dos enligt tillverkarens rekommendationer


(1)  På grundval av mängden före beredning för att framställa 100 g färdig produkt.

(2)  EGT L 183, 12.7.2002, s. 51.


23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/52


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 april 2010

om utkastet till dekret från Italien om krav på märkning av lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk samt mjölkprodukter

[delgivet med nr K(2010) 2436]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2010/229/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (1), särskilt artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 19 andra stycket i direktiv 2000/13/EG anmälde de italienska myndigheterna den 25 augusti 2009 till kommissionen ett utkast till dekret om krav på märkning av lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk samt mjölkprodukter.

(2)

Enligt artikel 1 i dekretet är det tillämpligt på lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk samt mjölkprodukter.

(3)

Enligt artikel 2 i dekretet ska det på etiketter på lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk anges ursprungsort för den mjölk som undergått ifrågavarande behandlingar.

(4)

Enligt artikel 3.1 i dekretet ska det på etiketter på mjölkprodukter anges ursprungsort för den mjölk som använts vid mjölkprodukternas framställning.

(5)

Enligt artikel 3.3 i dekretet ska på etiketter på ostar, inbegripet cottage cheese, som innehåller ämnen erhållna från behandling av mjölk eller mjölkprodukter, dessa ämnen även anges med en hänvisning till ursprungsorten för den mjölk som använts för erhållande av dessa ämnen.

(6)

Enligt artikel 4 i dekretet ska det på etiketter på ostar som framställts av ostmassa anges ursprungsort för den mjölk som använts i ostmassan.

(7)

Genom direktiv 2000/13/EG harmoniseras bestämmelserna för märkning av livsmedel, genom att det dels föreskrivs en harmonisering av vissa nationella bestämmelser, dels införs regler för nationella bestämmelser som inte harmoniserats. Harmoniseringens räckvidd framgår av artikel 3.1 i det direktivet, där det upprättas en förteckning över vilka obligatoriska uppgifter som märkningen ska omfatta om något annat inte följer av artiklarna 4–17.

(8)

Enligt artikel 3.1.8 i direktiv 2000/13/EG är det obligatoriskt att ange den plats där livsmedlet är producerat eller varifrån det kommer, om underlåtenhet att lämna sådana uppgifter kan vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets rätta ursprung eller härkomst. Med denna bestämmelse har det införts en lämplig mekanism för att motverka risken för att konsumenterna vilseleds i fall då vissa aspekter skulle kunna antyda att ett visst livsmedel har ett annat ursprung eller en annan härkomst än det faktiska ursprunget eller den faktiska härkomsten.

(9)

I artikel 4.2 i direktiv 2000/13/EG ges vidare en möjlighet att för bestämda livsmedel föreskriva andra obligatoriska uppgifter än de som räknas upp i artikel 3.1 i det direktivet, antingen genom unionsbestämmelser eller, om sådana inte finns, genom nationella bestämmelser.

(10)

Enligt artikel 18.2 i direktiv 2000/13/EG får icke-harmoniserade nationella bestämmelser antas om de är motiverade på någon av de grunder som anges i artikeln, bl.a. förebyggande av oredlighet eller skydd av människors hälsa, och förutsatt att de inte kan befaras hindra tillämpningen av de definitioner och regler som fastställs genom direktiv 2000/13/EG. Om utkast till nationella märkningsbestämmelser har lagts fram i en medlemsstat måste de följaktligen granskas med avseende på deras förenlighet med ovannämnda krav och bestämmelserna i fördraget.

(11)

De italienska myndigheterna hävdar att dekretet är nödvändigt för att avgränsa och reglera spårbarhetssystemet för steriliserad lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk samt mjölkprodukter. De uppger också att dekretet är nödvändigt för att reglera märkning av de livsmedel som förtecknas i artikel 1 i dekretet, för att se till att konsumenternas intressen skyddas i så hög grad som möjligt.

(12)

När det gäller spårbarhet för sådana produkter som förtecknas i artikel 1 i dekretet krävs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (2) att livsmedelsföretagen på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan ska inrätta ett heltäckande spårbarhetssystem, så att riktade och lämpliga tillbakadraganden kan vidtas eller information spridas till konsumenter eller kontrollanter. Särskilt ska enligt artikel 18 i den förordningen livsmedelsföretagare kunna ange alla personer från vilka de har erhållit ett livsmedel och de andra företag som har erhållit deras produkter. Dessutom åläggs livsmedelsföretagarna i artikel 19 i förordningen särskilda skyldigheter. Obligatorisk uppgift om ursprung på de aktuella färdiga produkternas etiketter är inte information som krävs för att uppfylla dessa spårbarhetskrav.

(13)

Vidare lämnade de italienska myndigheterna, förutom en allmän hänvisning till behovet av att skydda konsumenternas intresse, ingen motivering som gör det möjligt att dra slutsatsen att det är nödvändigt med obligatorisk angivelse om ursprung för de produkter som förtecknas i artikel 1 i dekretet, utöver de krav som anges i artikel 3.1.8 i direktiv 2000/13/EG.

(14)

De italienska myndigheterna har således underlåtit att visa att uppgiften om ursprung enligt dekretet är nödvändigt för att nå något av målen i artikel 18.2 i direktiv 2000/13/EG.

(15)

Mot bakgrund av dessa konstateranden har kommissionen avgett ett negativt yttrande om ovannämnda bestämmelser i enlighet med artikel 19 tredje stycket i direktiv 2000/13/EG.

(16)

De italienska myndigheterna bör således uppmanas att inte anta bestämmelserna i det aktuella utkastet till dekret.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Italien ska inte anta artiklarna 2, 3.1, 3.3 och 4 (i den mån skyldighet att ange ursprungsort för den mjölk som används i ostmassan avses) i det anmälda dekretet om krav på märkning av lagringsstabil mjölk, UHT-mjölk, mikrofiltrerad pastöriserad mjölk och högtemperaturpastöriserad mjölk samt mjölkprodukter.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 22 april 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.


Rättelser

23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/54


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

( Europeiska unionens officiella tidning L 218 av den 13 augusti 2008 )

På sidan 39, artikel 16.2, första raden, ska det

i stället för:

”2.   Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att produkter …”

vara:

”2.   Marknadskontrollen ska säkerställa att produkter …”.