ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.073.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 73

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
20 mars 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

20.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 206/2010

av den 12 mars 2010

om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A. I till direktiv 90/425/EEG (1), särskilt artikel 17.2 b och 17.3 a, artikel 17.3 c första stycket, artikel 18.1 fjärde strecksatsen och artikel 19,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (2), särskilt artiklarna 8, 9.2 b och 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 2004/68/EG av den 26 april 2004 om fastställande av djurhälsoregler för import till och transitering genom gemenskapen av vissa levande hov- och klövdjur, om ändring av direktiven 90/426/EEG och 92/65/EEG, samt om upphävande av direktiv 72/462/EEG (3), särskilt artikel 3.1 första och andra stycket, artikel 6.1 första stycket, artiklarna 7 e och 8, artikel 10 första stycket och artikel 13.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (4), särskilt artikel 12,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (5), särskilt artikel 9,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (6), särskilt artiklarna 11.1 och 16,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (7), särskilt artikel 48.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (8) ska det upprättas en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av vissa levande djur och färskt kött från vissa djur.

(2)

Följaktligen antogs rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (9). I det beslutet fastställs sanitära villkor för import till Europeiska unionen av levande djur utom hästdjur, och för import av färskt kött från sådana djur, även från hästdjur, med undantag av köttberedningar. I bilagorna I och II till det beslutet fastställs även förteckningar över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka vissa levande djur och färskt kött från dessa får importeras till unionen samt förlagor till veterinärintyg.

(3)

Sedan det beslutet togs har ett antal nya djurhälso- och folkhälsokrav fastställts i andra unionsrättsakter som utgör ett nytt regelverk på området. Likaså har direktiv 72/462/EEG upphävts genom direktiv 2004/68/EG.

(4)

Enligt artikel 20 i direktiv 2004/68/EG ska genomförandebestämmelser om import som fastställts med stöd av beslut som antagits enligt direktiv 72/462/EEG, däribland beslut 79/542/EEG, fortsätta att gälla tills de har ersatts av bestämmelser som antagits enligt det nya regelverket.

(5)

I enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG av den 21 april 2004 om upphävande av vissa direktiv om livsmedelshygien och hygienkrav för tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och om ändring av rådets direktiv 89/662/EEG och 92/118/EEG samt rådets beslut 95/408/EG (10) ska de tillämpningsföreskrifter som antagits på grundval av direktiv 72/642/EEG upphöra att gälla, så snart de nödvändiga bestämmelserna på grundval av förordningarna (EG) nr 852/2004, nr 853/2004, nr 854/2004 eller direktiv 2002/99/EG har antagits.

(6)

Beslut 79/542/EEG har ändrats flera gånger och importbestämmelser som grundar sig på det nya regelverket har redan införts i beslut 79/542/EEG. Av hänsyn till klarheten och tydligheten bör bestämmelserna i beslut 79/542/EEG fastställas i en ny rättsakt. Denna förordning omfattar samtliga bestämmelser i beslut 79/542/EEG. När denna förordning träder i kraft upphör därför beslut 79/542/EEG att gälla och tillämpas inte längre i avvaktan på att det uttryckligen upphävs.

(7)

I direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som vid handeln inom och importen till unionen ska gälla för levande djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under djurhälsokraven i de specifika unionsreglerna i bilaga F till det direktivet. Enligt direktivet får sådana levande djur, sådant sperma, sådana ägg (ova) och embryon importeras till unionen endast från tredjeländer som finns förtecknade på en lista som upprättats i enlighet med det förfarande som anges i det direktivet. Därutöver ska sådana levande djur åtföljas av ett hälsointyg enligt en förlaga vars utformning bestäms enligt det förfarande som anges i det direktivet.

(8)

Rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (11) innehåller bestämmelser för utfärdande av de intyg som krävs enligt veterinärlagstiftningen för att förhindra att vilseledande intyg utfärdas samt att intyg framställs i bedrägligt syfte. Det bör fastställas att de bestämmelser och principer som tillämpas av officiella inspektörer och veterinärer i tredjeländer ska ge garantier som är likvärdiga med dem som föreskrivs i det direktivet. Vissa av de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till denna förordning har givit tillräckliga garantier för att sådana bestämmelser och principer existerar och tillämpas. Därför bör införsel av vissa levande djur till unionen tillåtas från dessa tredjeländer, förutsatt att den specifika sjukdomssituationen i dessa länder inte kräver ytterligare restriktioner.

(9)

I direktiv 2002/99/EG fastställs djurhälsobestämmelser för införsel till unionen från tredjeländer av produkter av animaliskt ursprung och produkter framställda därav som är avsedda att användas som livsmedel. Enligt direktivet ska det upprättas förteckningar över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera specificerade produkter av animaliskt ursprung och denna import ska uppfylla vissa krav för utfärdande av veterinärintyg.

(10)

I direktiv 2004/68/EG fastställs djurhälsokrav för import till och transitering genom unionen av vissa levande hov- och klövdjur. Dessa hov- och klövdjur får importeras till eller transiteras genom unionen endast från tredjeländer och områden som finns upptagna i en förteckning eller förteckningar som upprättats enligt det förfarande som anges i det direktivet och denna import ska uppfylla vissa krav för utfärdande av veterinärintyg.

(11)

Om inte annat föreskrivs i artikel 17.2 sista stycket i direktiv 92/65/EEG får levande djur och produkter av animaliskt ursprung som omfattas av direktiven 92/65/EEG, 2002/99/EG och 2004/68/EG importeras till eller transiteras genom unionen endast om de åtföljs av ett veterinärintyg och uppfyller de relevanta kraven i unionslagstiftningen.

(12)

För tillämpningen av direktiven 92/65/EEG, 2002/99/EG och 2004/68/EG bör det därför i denna förordning fastställas förteckningar över tredjeländer, områden och delar därav samt de särskilda importvillkoren, inklusive förlagor för veterinärintyg, för vissa levande djur och färskt kött från vissa djur.

(13)

I en strävan att göra unionslagstiftningen konsekvent bör denna förordning även beakta folkhälsokraven i andra unionsrättsakter, särskilt förordningarna (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 som innehåller bestämmelser om livsmedelshygien, om livsmedel av animaliskt ursprung och om genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, och likaså kraven i rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (12) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (13).

(14)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs allmänna bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel och foder, djurhälsa och djurskydd. I artikel 48 i förordningen bemyndigas kommissionen att upprätta en förteckning över tredjeländer från vilka särskilda produkter får importeras till unionen. I förordning (EG) nr 854/2004 fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, däribland för upprättandet av förteckningar över tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera produkter av animaliskt ursprung. Enligt dessa bestämmelser får dessa förteckningar samordnas med andra förteckningar som upprättats av folk- och djurhälsoskäl.

(15)

Förlagorna till intyg i bilagorna till denna förordning bör därför omfatta intyganden om att folkhälsokraven i direktiv 96/23/EG och förordningarna (EG) nr 999/2001, (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 uppfylls.

(16)

Förlagorna till intyg i bilagorna till denna förordning bör även omfatta intyganden om att djurhälsokraven i rådets direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning (14) och rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden (15) uppfylls.

(17)

För att se till att levande djurs hälsostatus inte äventyras under transporten från ursprungstredjelandet till unionen bör det fastställas vissa krav på transporten av levande djur, däribland krav på uppsamlingscentraler.

(18)

För att säkerställa djurhälsoskyddet inom unionen bör levande djur föras direkt till bestämmelseorten i unionen.

(19)

Färskt kött som förs in till unionen för transitering till ett annat tredjeland utgör en försumbar risk för folkhälsan. Sådant kött bör dock uppfylla samtliga relevanta djurhälsokrav. Det bör följaktligen fastställas särskilda bestämmelser om transiteringen, och lagringen före transitering, av färskt kött.

(20)

På grund av Kaliningrads särskilda geografiska läge bör det fastställas särskilda villkor för transitering av sändningar till och från Ryssland genom unionen, vilka endast berör Lettland, Litauen och Polen.

(21)

Sändningar av färskt kött, utom slaktbiprodukter och malet kött, från hägnade icke-domesticerade djur av ordningen Artiodactyla som fångats i naturen bör få föras in till unionen. För att utesluta samtliga eventuella djurhälsorisker som en sådan införsel skulle kunna medföra, bör dessa djur hållas åtskilda från vilda djur under tre månader innan sändningarna förs in i unionen. Förlagan till veterinärintyget för dessa sändningar (RUF) bör följaktligen ta detta i beaktande.

(22)

I kommissionens beslut 2003/881/EG av den 11 december 2003 om djurhälsovillkor och villkor för intyg för import av bin (Apis mellifera och Bombus spp.) från vissa tredje länder (16) fastställs djurhälsovillkoren och villkoren för intyg för import av bin från vissa tredjeländer. Av hänsyn till förenklingen av unionpslagstiftningen bör bestämmelserna i det beslutet tas med i denna förordning. Beslut 2003/881/EG bör följaktligen upphöra att gälla.

(23)

En övergångsperiod bör medges så att medlemsstaterna och industrin kan vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i denna förordning.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs kraven på utfärdande av veterinärintyg för införsel till unionen av sändningar som innehåller följande levande djur eller färska kött:

a)

Hov- och klövdjur.

b)

Djur som förtecknas i del 2 i bilaga IV.

c)

Färskt kött som är avsett att användas som livsmedel, utom köttberedningar, från hov- och klövdjur samt hästdjur.

2.   I denna förordning fastställs de förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka de sändningar som avses i punkt 1 får föras in till unionen.

3.   Denna förordning är inte tillämplig på införsel till unionen av icke-domesticerade djur

a)

för föreställningar eller utställningar där dessa levande djur inte regelbundet hålls eller föds upp,

b)

som ingår i cirkusar,

c)

som är avsedda för godkända organ, institut eller centrer enligt definitionen i artikel 2.1 c i direktiv 92/65/EEG.

4.   Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda krav för utfärdande av intyg som föreskrivs i andra unionsrättsakter eller i unionens avtal med tredjeländer.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

hov- och klövdjur: hov- och klövdjur enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 2004/68/EG,

b)

färskt kött: färskt kött enligt definitionen i punkt 1.10 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

c)

hästdjur: hästdjur enligt definitionen i artikel 2 b i rådets direktiv 90/426/EEG (17),

d)

anläggning: en brukningsenhet eller annat jordbruks-, industri- eller handelsföretag under offentlig tillsyn, inbegripet djurparker, nöjesparker, vilt- och jaktreservat, där djur regelmässigt hålls eller föds upp.

KAPITEL II

VILLKOR FÖR INFÖRSEL AV LEVANDE DJUR TILL UNIONEN

Artikel 3

Allmänna villkor för införsel av hov- och klövdjur till unionen

Sändningar av hov- och klövdjur får endast föras in till unionen om de uppfyller följande villkor:

a)

De kommer från de tredjeländer, områden eller delar därav som förtecknas i kolumnerna 1, 2 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I, och för vilka det i kolumn 4 i tabellen i del 1 i bilaga I anges en förlaga till veterinärintyg som motsvarar den berörda sändningen.

b)

De åtföljs av det tillämpliga veterinärintyget som utformats i enlighet med den relevanta förlagan till veterinärintyg i del 2 i bilaga I, med beaktande av de särskilda villkoren i kolumn 6 i tabellen i del 1 i den bilagan, och fyllts i och undertecknats av en officiell veterinär i det exporterande tredjelandet.

c)

De uppfyller kraven i det veterinärintyg som avses i b, däribland

i)

de tilläggsgarantier som fastställs i det intyget enligt uppgift i kolumn 5 i tabellen i del 1 i bilaga I,

ii)

eventuella ytterligare krav för veterinärintyg som bestämmelsemedlemsstaten får fastställa i enlighet med unionens veterinärlagstiftning och som införts i intyget.

Artikel 4

Villkor för uppsamlingscentraler för vissa sändningar av hov- och klövdjur

Sändningar av hov- och klövdjur som innehåller levande djur från mer än en anläggning får endast föras in till unionen om de samlas in i uppsamlingscentraler som godkänts av den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet i enlighet med kraven i del 5 i bilaga I.

Artikel 5

Protokoll för standardisering av material och provtagnings- och testmetoder för hov- och klövdjur

Om de veterinärintyg som förtecknas i kolumn 4 i tabellen i del 1 i bilaga I kräver provtagning och testning för de sjukdomar som förtecknas i del 6 i den bilagan för att sändningar av hov- och klövdjur ska få föras in till unionen, ska denna provtagning och testning genomföras av den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller under dennas tillsyn i enlighet med protokollen för standardisering av material och testmetoder i del 6 i den bilagan.

Artikel 6

Särskilda villkor för vissa sändningar av hov- och klövdjur som importeras till Saint-Pierre och Miquelon och förs in till unionen

Sändningar av hov- och klövdjur av de arter som förtecknas i tabellen i del 7 i bilaga I och som fördes in till Saint-Pierre och Miquelon mindre än sex månader före transporten från Saint-Pierre och Miquelon till unionen får endast föras in till unionen om

a)

djuren uppfyller kraven för vistelse och karantän i kapitel 1 i den delen,

b)

djuren har testats i enlighet med kraven på djurhälsotestning i kapitel 2 i den delen.

Artikel 7

Allmänna villkor för införsel av vissa arter av bin till unionen

1.   Sändningar av bin av de arter som förtecknas i tabell 1 i del 2 i bilaga IV får endast föras in till unionen från tredjeländer eller områden

a)

som förtecknas i del 1 i bilaga II,

b)

där förekomsten av amerikansk yngelröta, den lila kupskalbaggen (Aethina tumida) och tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.) är anmälningspliktig i hela det berörda tredjelandet eller området.

2.   Genom undantag från punkt 1 a får sändningar av bin föras in till unionen från en del av ett tredjeland eller område som förtecknas i del 1 i bilaga II och som

a)

är en geografiskt och epidemiologiskt isolerad del av ett tredjeland eller ett område,

b)

förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i avsnitt 1 i del 1 i bilaga IV.

Om detta undantag tillämpas ska införsel till unionen av sändningar av bin förbjudas från alla de andra delar av det berörda tredjelandet eller området som inte förtecknas i den tredje kolumnen i tabellen i avsnitt 1 i del 1 i bilaga IV.

3.   Sändningar av bin av de arter som förtecknas i tabell 1 i del 2 i bilaga IV får bestå av antingen

a)

burar med drottningar (Apis mellifera och Bombus spp.), var och en innehållande en enda drottning med högst 20 arbetare, eller

b)

behållare med humlor (Bombus spp.), var och en innehållande ett samhälle med högst 200 vuxna humlor.

4.   Sändningar av bin av de arter som förtecknas i tabell 1 i del 2 i bilaga IV ska

a)

åtföljas av det tillämpliga veterinärintyget som utformats i enlighet med den relevanta förlagan till veterinärintyg i del 2 i bilaga IV och fyllts i och undertecknats av en officiell inspektör i det exporterande tredjelandet,

b)

uppfylla de veterinära kraven i det veterinärintyg som avses i a.

Artikel 8

Allmänna villkor för transport av levande djur till unionen

Sändningar av levande djur får från lastningen i ursprungstredjelandet till ankomsten till gränskontrollstationen för införsel till unionen inte

a)

transporteras tillsammans med levande djur som

i)

inte är avsedda för införsel till unionen, eller

ii)

har lägre hälsostatus,

b)

lastas av i eller, om de transporteras med flyg, flyttas till ett annat flygplan i tredjeländer, områden eller delar därav som inte förtecknas i kolumnerna 1, 2 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga I, eller för vilka det i kolumn 4 i tabellen i del 1 i bilaga I inte anges någon förlaga till veterinärintyg som motsvarar den berörda sändningen, och inte heller transporteras på landsväg eller järnväg eller förflyttas till fots genom dessa tredjeländer, områden eller delar därav.

Artikel 9

Tidsfrist för transport av levande djur till unionen

Sändningar av levande djur får endast föras in till unionen om sändningen anländer till gränskontrollstationen för införsel till unionen inom 10 dagar efter utfärdandet av det tillämpliga veterinärintyget.

Om transporten sker till sjöss förlängs perioden på 10 dagar med en period som motsvarar sjöresans längd, vilken ska intygas genom en undertecknad deklaration av fartygets befälhavare som utformats i enlighet med del 3 i bilaga I och som bifogas veterinärintyget i original.

Artikel 10

Särskilda villkor avseende besprutning av sändningar av levande djur som transporteras med flyg till unionen

Om sändningar av levande djur, utom sändningar av bin, transporteras med flyg ska boxen eller behållaren som de transporteras i och området kring denna besprutas med en lämplig insekticid.

Besprutningen ska ske omedelbart innan dörrarna till flygplanet stängs efter lastning och därefter efter varje gång som dörrarna till flygplanet öppnats i ett tredjeland till dess att den slutliga bestämmelseorten nås.

Flygplanets kapten ska intyga att besprutningen har genomförts genom att underteckna en deklaration som utformats i enlighet med del 4 i bilaga I och som bifogas veterinärintyget i original.

Artikel 11

Villkor som gäller efter införsel av vissa sändningar av hov- och klövdjur till unionen

1.   Efter införseln till unionen ska sändningar av hov- och klövdjur avsedda för avel och produktion eller för djurparker, nöjesparker och vilt- eller jaktreservat utan dröjsmål föras till bestämmelseanläggningen.

Hov- och klövdjuren ska vistas på den anläggningen under minst 30 dagar, om de inte sänds direkt till ett slakteri.

2.   Efter införseln till unionen ska sändningar av hov- och klövdjur avsedda för omedelbar slakt utan dröjsmål föras till bestämmelseslakteriet, där de ska slaktas inom fem arbetsdagar efter ankomsten till slakteriet.

Artikel 12

Särskilda villkor avseende transitering av vissa sändningar av hov- och klövdjur genom tredjeländer

Om det särskilda villkoret I i del 1 i bilaga I gäller, som har som föremål att ge sändningar av de hov- och klövdjur som anges i det villkoret och som har sitt ursprung i en medlemsstat och är avsedda för en annan medlemsstat tillåtelse att transitera genom ett tredjeland, ett område eller en del därav som förtecknas i del 1 i bilaga I, men för vilka det i kolumn 4 i den tabellen inte anges någon förlaga till veterinärintyg som motsvarar de berörda sändningarna av hov- och klövdjur, ska följande villkor gälla:

a)

För nötkreatur för gödning:

i)

De slutliga bestämmelseanläggningarna ska utses på förhand av den behöriga myndigheten på den slutliga bestämmelseorten.

ii)

De levande djur som ingår i sändningen får förflyttas från den slutliga bestämmelseanläggningen endast för omedelbar slakt.

iii)

Samtliga förflyttningar av levande djur till och ut från den slutliga bestämmelseanläggningen ska ske under den behöriga myndighetens tillsyn så länge de djur som ingår i sändningen hålls på anläggningen.

b)

För hov- och klövdjur för omedelbar slakt ska artikel 11.2 gälla.

Artikel 13

Villkor som gäller efter införsel av vissa sändningar av de bin som avses i artikel 7 till unionen

1.   Sändningar av de drottningar som avses i artikel 7.3 a ska utan dröjsmål föras till den utsedda slutliga bestämmelseorten, där kuporna ska ställas under den behöriga myndighetens tillsyn, och drottningarna ska flyttas till nya burar innan de introduceras i lokala samhällen.

2.   Burarna, arbetarna och övrigt material som åtföljde drottningarna från ursprungstredjelandet ska sändas till ett laboratorium som den behöriga myndigheten utsett för undersökning av förekomsten av

a)

den lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) eller dess ägg eller larver,

b)

tecken på tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.).

Efter laboratorieundersökningen ska burarna, arbetarna och materialet destrueras.

3.   Sändningar av de humlor (Bombus spp.) som avses i artikel 7.3 b ska utan dröjsmål föras till den utsedda slutliga bestämmelseorten.

Humlorna får stanna i den behållare i vilken de fördes in till unionen hela samhällets livslängd.

Behållaren och det material som åtföljde humlorna från ursprungstredjelandet ska destrueras senast efter samhällets livslängd.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR INFÖRSEL AV FÄRSKT KÖTT TILL UNIONEN

Artikel 14

Allmänna villkor för import av färskt kött

Sändningar av färskt kött som är avsett att användas som livsmedel får endast importeras till unionen om de uppfyller följande villkor:

a)

De kommer från de tredjeländer, områden eller delar därav som förtecknas i kolumnerna 1, 2 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga II, och för vilka det i kolumn 4 i tabellen i del 1 i bilaga II anges en förlaga till veterinärintyg som motsvarar den berörda sändningen.

b)

De ska presenteras vid gränskontrollstationen för införsel till unionen åtföljda av det tillämpliga veterinärintyget som utformats i enlighet med den relevanta förlagan till veterinärintyg i del 2 i bilaga II, med beaktande av de särskilda villkoren i kolumn 6 i tabellen i del 1 i den bilagan, och fyllts i och undertecknats av en officiell veterinär i det exporterande tredjelandet.

c)

De uppfyller kraven i det veterinärintyg som avses i b, däribland

i)

de tilläggsgarantier som fastställs i det intyget enligt uppgift i kolumn 5 i tabellen i del 1 i bilaga II,

ii)

eventuella ytterligare krav för veterinärintyg som bestämmelsemedlemsstaten får fastställa i enlighet med unionens veterinärlagstiftning och som införts i intyget.

Artikel 15

Villkor som gäller efter import av icke avhudade slaktkroppar från frilevande klövvilt

I enlighet med artikel 8.2 i rådets direktiv 97/78/EG (18) ska sändningar av icke avhudade slaktkroppar från frilevande klövvilt som är avsedda att användas som livsmedel efter vidarebearbetning utan dröjsmål föras till den mottagande bearbetningsanläggningen.

Artikel 16

Transitering och lagring av färskt kött

Införsel till unionen av sändningar av färskt kött som inte är avsedda för import till unionen utan för ett tredjeland antingen genom direkt transitering eller efter lagring i unionen i enlighet med artiklarna 12.4 och 13 i direktiv 97/78/EG, får endast tillåtas om sändningarna uppfyller följande villkor:

a)

De kommer från de tredjeländer, områden eller delar därav som förtecknas i kolumnerna 1, 2 och 3 i tabellen i del 1 i bilaga II, och för vilka det i kolumn 4 i tabellen i del 1 i bilaga II anges en förlaga till veterinärintyg som motsvarar för den berörda sändningen.

b)

De uppfyller de särskilda djurhälsokraven för den berörda sändningen enligt den relevanta förlaga till veterinärintyg som avses i a.

c)

De åtföljs av ett veterinärintyg som utformats i enlighet med förlagan till veterinärintyg i bilaga III och fyllts i och undertecknats av en officiell veterinär i det exporterande tredjelandet.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till unionen har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (19) intygat att sändningarna är godkända för transitering, inbegripet lagring i tillämpliga fall.

Artikel 17

Undantag för transitering genom Lettland, Litauen och Polen

1.   Genom undantag från artikel 16 ska transitering på landsväg eller järnväg genom unionen mellan de särskilt utsedda gränskontrollstationer i Lettland, Litauen och Polen som förtecknas i kommissionens beslut 2009/821/EG (20) vara tillåten för sändningar som kommer från och är destinerade till Ryssland direkt eller via ett annat tredjeland, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den behöriga myndighetens veterinärmyndighet har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel till unionen.

b)

De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL RYSSLAND VIA EU” av den officiella veterinären vid den behöriga myndighet som ansvarar för gränskontrollstationen för införsel till unionen.

c)

Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d)

Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till unionen har på den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.   Lossning eller lagring enligt definitionen i artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG av sådana sändningar ska inte vara tillåten inom unionen.

3.   Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Intyg

De veterinärintyg som krävs enligt denna förordning ska fyllas i enligt anvisningarna i bilaga V.

Detta ska dock inte utesluta användning av elektroniska intyg eller andra överenskomna system som harmoniserats på unionsnivå.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 30 juni 2010 får sändningar av levande djur och av färskt kött som är avsett att användas som livsmedel för vilka de relevanta veterinärintygen har utfärdats enligt beslut 79/542/EEG eller 2003/881/EG fortsätta att föras in till unionen.

Artikel 20

Upphävande

Beslut 2003/881/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 321.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(6)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(7)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(8)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.

(9)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15.

(10)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 33.

(11)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(12)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(13)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.

(14)  EGT L 340, 31.12.1993, s. 21.

(15)  EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.

(16)  EUT L 328, 17.12.2003, s. 26.

(17)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 42.

(18)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(19)  EUT L 21, 28.1.2004, s. 11.

(20)  EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.


BILAGA I

HOV- OCH KLÖVDJUR

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, områden eller delar därav (1)

ISO-kod och tredjelandets namn

Områdets beteckning

Beskrivning av tredjelandet, området eller delen därav(*)

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Förlaga/förlagor

TG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Hela landet

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Hela landet utom Okanagan Valley-området i British Columbia enligt följande:

Från en punkt på gränsen mellan Kanada och Förenta staterna med longitud 120° 15′, latitud 49°.

Norrut till en punkt med longitud 119° 35′, latitud 50° 30′.

Mot nordost till en punkt med longitud 119°, latitud 50° 45′.

Söderut till en punkt på gränsen mellan Kanada och Förenta staterna med longitud 118° 15′, latitud 49°.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Schweiz

CH-0

Hela landet

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Hela landet

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grönland

GL-0

Hela landet

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatien

HR-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegro

ME-0

Hela landet

 

 

I

MK – f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

MK-0

Hela landet

 

 

I

NZ – Nya Zeeland

NZ-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

III V

PM – Saint-Pierre och Miquelon

PM-0

Hela landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RS – Serbien (5)

RS-0

Hela landet

 

 

I

Särskilda villkor (se fotnoterna i de enskilda intygen):

”I”

:

För transitering genom ett tredjelands område av levande djur för omedelbar slakt eller av levande nötkreatur för gödning som har sänts från en medlemsstat och är på väg till en annan medlemsstat i lastbilar som har försetts med en försegling med löpnummer.

Förseglingens nummer ska anges på det hälsointyg som utfärdats för levande nötkreatur för slakt och gödning i enlighet med förlagan i bilaga F till direktiv 64/432/EEG (6) och för får och get för slakt i enlighet med förlaga I i bilaga E till direktiv 91/68/EEG (7).

Förseglingen ska dessutom vara intakt vid ankomsten till den gränskontrollstation som utsetts för införsel till unionen och förseglingens nummer ska registreras i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces).

Den behöriga veterinärmyndigheten ska stämpla intyget vid utförselstället från unionen före transitering till ett eller flera tredjeländer med följande text: ”ENDAST FÖR TRANSITERING MELLAN OLIKA DELAR AV EUROPEISKA UNIONEN VIA F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN/MONTENEGRO/SERBIEN (8)  (9)”.

Nötkreatur för gödning ska transporteras direkt till den bestämmelseanläggning som utsetts av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten. Djuren får förflyttas från denna anläggning endast för omedelbar slakt.

”II”

:

Område som erkänts som officiellt tuberkulosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

”III”

:

Område som erkänts som officiellt brucellosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

”IVa”

:

Område som erkänts som officiellt fritt från enzootisk bovin leukos (EBL) vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

”IVb”

:

Område med godkända anläggningar som erkänts som officiellt fria från enzootisk bovin leukos (EBL) vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga BOV-X.

”V”

:

Område som erkänts som officiellt brucellosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga OVI-X.

”VI”

:

Geografiska restriktioner:

”VII”

:

Område som erkänts som officiellt tuberkulosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga RUM.

”VIII”

:

Område som erkänts som officiellt brucellosfritt vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga RUM.

”IX”

:

Område som erkänts som officiellt fritt från Aujeszkys sjukdom vid export till unionen av levande djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlaga POR-X.

DEL 2

Förlagor till veterinärintyg

Förlagor:

”BOV-X”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamdjur av nötkreatur (inklusive arter av Bubalus och Bison samt korsningar av dessa) avsedda för avel och/eller produktion efter import.

”BOV-Y”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamdjur av nötkreatur (inklusive arter av Bubalus och Bison samt korsningar av dessa) avsedda för omedelbar slakt efter import.

”OVI-X”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamfår (Ovis aries) och tamgetter (Capra hircus) avsedda för avel och/eller produktion efter import.

”OVI-Y”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamfår (Ovis aries) och tamgetter (Capra hircus) avsedda för omedelbar slakt efter import.

”POR-X”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamsvin (Sus scrofa) avsedda för avel och/eller produktion efter import.

”POR-Y”

:

Förlaga till veterinärintyg för tamsvin (Sus scrofa) avsedda för omedelbar slakt efter import.

”RUM”

:

Förlaga till veterinärintyg för djur av ordningen Artiodactyla (utom nötkreatur (inklusive arter av Bubalus och Bison samt korsningar av dessa), Ovis aries, Capra hircus, Suidae och Tayassuidae) och av familjerna Rhinocerotidae och Elephantidae.

”SUI”

:

Förlaga till veterinärintyg för icke-domesticerade Suidae, Tayassuidae och Tapiridae.

”CAM”

:

Förlaga till särskilt intyg för djur som importeras från Saint-Pierre och Miquelon enligt villkoren i del 7 i bilaga I.

TG (tilläggsgarantier):

”A”

:

Garantier avseende tester för blåtunga och epizootisk hemorragisk sjukdom på djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlagorna BOV-X (punkt II.2.8 B), OVI-X (punkt II.2.6 D) och RUM (punkt II.2.6).

”B”

:

Garantier avseende tester för vesikulär svinsjuka och klassisk svinpest på djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlagorna POR-X (punkt II.2.4 B) och SUI (punkt II.2.4 B).

”C”

:

Garantier avseende tester för brucellos på djur för vilka intyg utfärdats i enlighet med intygsförlagorna POR-X (punkt II.2.4 C) och SUI (punkt II.2.4 C).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 3

Tillägg avseende sjötransport av djur

(Ska fyllas i och bifogas veterinärintyget om transporten till unionens gräns helt eller delvis sker till sjöss.)

Befälhavarens deklaration

Som befälhavare på fartyget (namn …) intygar jag att de djur som avses i bifogade veterinärintyg nr … har hållits ombord på fartyget under hela resan från … i … (exportland) till … i unionen och att fartyget inte har anlöpt någon plats utanför … (exportland) på vägen till unionen med undantag av … … (anlöpningshamnar på vägen). Dessa djur har under resan inte kommit i kontakt med andra djur med lägre hälsostatus ombord på fartyget.

Utfärdad i … den …

(ankomsthamn)

(ankomstdatum)

(Stämpel)

(Befälhavarens underskrift)

(Namn med versaler och titel)

DEL 4

Tillägg avseende lufttransport av djur

(Ska fyllas i och bifogas veterinärintyget om transporten till unionen helt eller delvis sker med flyg.)

Flygkaptenens deklaration

Som kapten på flygplanet (namn …) intygar jag att den box eller den container innehållande de djur som avses i bifogade veterinärintyg nr … och området kring den har besprutats med en lämplig insekticid.

Utfärdad i … den …

(avgångsflygplats)

(avresedatum)

(Stämpel)

(Kaptenens underskrift)

(Namn med versaler och titel)

DEL 5

Villkor för godkännande av uppsamlingscentraler (som avses i artikel 4)

För att kunna godkännas ska uppsamlingscentraler uppfylla följande krav:

I.

De ska stå under en officiell veterinärs tillsyn.

II.

Varje uppsamlingscentral ska ligga mitt i ett område med minst 20 km i diameter där det enligt officiella uppgifter inte har förekommit något fall av mul- och klövsjuka på minst 30 dagar innan den började användas som godkänd uppsamlingscentral.

III.

Uppsamlingscentralerna ska varje gång innan de används som godkända uppsamlingscentraler rengöras och desinficeras med ett desinfektionsmedel som i exportlandet är officiellt godkänt som effektivt för bekämpning av mul- och klövsjuka.

IV.

De ska beroende på mottagningskapaciteten ha följande:

a)

En installation uteslutande avsedd för användning som uppsamlingscentral.

b)

Lämpliga installationer, som är lätta att rengöra och desinficera, för lastning, lossning och lämplig inhysning med tillfredsställande standard, för vattning och utfodring samt för behövlig skötsel av djuren.

c)

Lämpliga installationer för besiktning och isolering.

d)

Lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av utrymmen och lastbilar.

e)

En tillräcklig yta för lagring av foder, strö och gödsel.

f)

Ett ändamålsenligt system för uppsamling och avledning av spillvatten.

g)

Ett kontor för den officiella veterinären.

V.

När uppsamlingscentralen är i drift ska det finnas tillräckligt många veterinärer för att utföra alla de uppgifter som anges i del 5.

VI.

Uppsamlingscentralerna får endast ta emot djur som är individuellt märkta så att spårbarheten kan säkerställas. Uppsamlingscentralens ägare eller den som är ansvarig för uppsamlingscentralen ska därför se till att djuren är korrekt identifierade och åtföljs av de hälsodokument eller intyg som krävs för de berörda arterna och kategorierna.

Uppsamlingscentralens ägare eller den som är ansvarig för uppsamlingscentralen ska dessutom i ett register eller en databas föra in uppgifter, som ska sparas i minst tre år, om namn på ägare, djurens ursprung, dag då djuren anlände till respektive lämnade centralen, djurens identifikationsnummer eller ursprungsbesättningens registreringsnummer samt deras bestämmelseanläggning, transportföretagets registreringsnummer samt registreringsnummer på den lastbil med vilken djur levereras till eller hämtas från uppsamlingscentralen.

VII.

Alla djur som passerar uppsamlingscentralen ska uppfylla de hälsovillkor som fastställts för införsel av den berörda djurkategorin till unionen.

VIII.

Djur som ska föras in till unionen och som passerar en uppsamlingscentral ska, inom sex dagar från ankomsten till uppsamlingscentralen, lastas och avsändas direkt till exportlandets gräns

a)

utan att komma i kontakt med andra klövdjur än de som uppfyller de hälsovillkor som fastställts för införsel av den berörda djurkategorin till unionen,

b)

indelade i sändningar så att ingen sändning innehåller både djur för avel eller produktion och djur som är avsedda för omedelbar slakt,

c)

i transportfordon eller containrar som först har rengjorts och desinficerats med ett desinfektionsmedel som i exportlandet är officiellt godkänt som effektivt för bekämpning av mul- och klövsjuka och som är konstruerade på ett sådant sätt att varken spillning, urin, strö eller foder kan strömma ut ur eller spridas ut från dem under transporten.

IX.

Om villkoren för export av djuren till unionen kräver att ett test utförs inom en viss tidsperiod före lastningen, ska den perioden innefatta all tid för uppsamling, dock högst sex dagar, från den dag då djuren anlände till den godkända uppsamlingscentralen.

X.

Det exporterande tredjelandet ska utse de uppsamlingscentraler som är godkända för djur avsedda för avel och produktion och de uppsamlingscentraler som är godkända för djur avsedda för slakt, och det ska anmäla centralernas namn och adresser till kommissionen och medlemsstaternas centrala behöriga myndigheter. Dessa uppgifter ska uppdateras regelbundet.

XI.

Det exporterande tredjelandet ska fastställa förfarandet för den offentliga tillsynen av godkända uppsamlingscentraler och se till att sådan tillsyn utförs.

XII.

Den behöriga myndigheten i tredjelandet ska regelbundet inspektera de godkända uppsamlingscentralerna för att kontrollera att kraven för godkännande i I–XI fortfarande uppfylls.

Om det vid inspektionerna framgår att villkoren inte längre uppfylls ska uppsamlingscentralens godkännande tillfälligt återkallas. Godkännandet kan återfås först när den behöriga myndigheten i tredjelandet har förvissat sig om att uppsamlingscentralen uppfyller samtliga villkor i I–XI.

DEL 6

Protokoll för standardisering av material och testmetoder

(som avses i artikel 5)

Tuberkulos (TBL)

Det enkla intradermala tuberkulintestet med bovint tuberkulin ska utföras enligt bilaga B till direktiv 64/432/EEG. När det gäller svin (Suidae) ska det enkla intradermala tuberkulintestet med aviärt tuberkulin utföras i enlighet med bilaga B till direktiv 64/432/EEG, med undantag av att injektionsstället ska vara det lösa skinnet vid örats bas.

Brucellos (Brucella abortus) (BRL)

Serumagglutinationstest, komplementbindningstest, buffrat brucella-antigentest och ELISA-test ska utföras i enlighet med bilaga C till direktiv 64/432/EEG.

Brucellos (Brucella melitensis) (BRL)

Tester ska utföras i enlighet med bilaga C till direktiv 91/68/EEG.

Enzootisk bovin leukos (EBL)

Immundiffusionstest i agargel (AGID) och ELISA-test ska utföras i enlighet med kapitel II A och C i bilaga D till direktiv 64/432/EEG.

Blåtunga (BTG)

Blockerande eller kompetitivt ELISA-test ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Det kompetitiva ELISA-testet med monoklonal antikropp 3-17-A3 kan påvisa antikroppar mot alla kända serotyper av blåtungevirus (BTV).

Testets princip är att reaktionen mellan BTV-antigenet och en gruppspecifik monoklonal antikropp (3-17-A3) avbryts genom tillsats av testserum. Antikroppar mot BTV som finns i testserumet blockerar den monoklonala antikroppens (Mab) reaktivitet och leder till en minskning av den förväntade färgutvecklingen efter tillsats av enzymmärkt antimus-antikropp och kromogen/substrat. Serum kan testas i en enkel spädning 1:5 (spot test – tillägg 1) eller titreras (serumtitrering – tillägg 2) så att en sluttiter erhålls. Inhiberingsvärden över 50 % kan anses vara positiva.

Material och reagens:

1.

Mikrotiterplattor för ELISA-test.

2.

Antigen: levereras som ett koncentrat extraherat ur celler, bereds enligt nedanstående beskrivning och lagras vid –20 °C eller –70 °C.

3.

Blockerande buffert: fosfatbuffert (PBS) med 0,3 % BTV-negativt serum från vuxna nötkreatur, 0,1 % (v/v) Tween-20 (levereras som polyoxietylensorbitonmonolaurat-lösning) i PBS.

4.

Monoklonal antikropp: 3-17-A3 (levereras som supernatant från odling av hybridomceller) riktad mot den gruppspecifika polypeptiden VP7, lagras vid –20 °C eller frystorkad och spädd 1:100 med blockerande buffert före användning.

5.

Konjugat: kanin-antimusglobulin (adsorberat och eluerat) konjugerat med pepparrotsperoxidas och förvarat mörkt vid 4 °C.

6.

Kromogen och substrat: o-fenylendiamin (OPD-kromogen) med en slutlig koncentration på 0,4 mg/ml i sterilt destillerat vatten. 0,05 % (v/v) väteperoxid (30 % w/v substrat) tillsätts omedelbart före användning (5 µl H2O2 per 10 ml OPD). (Var försiktig vid hantering av OPD – använd gummihandskar – misstänks vara mutagent.)

7.

1 M svavelsyra: 26,6 ml svavelsyra i 473,4 ml destillerat vatten. (Kom ihåg – tillsätt alltid syra i vatten, aldrig vatten i syra.)

8.

Orbitalskak.

9.

ELISA-spektrofotometer (testet kan avläsas visuellt).

Testformat

Cc: konjugatkontroll (inget serum/ingen monoklonal antikropp); C++: starkt positiv serumkontroll; C+: svagt positiv serumkontroll; C-: negativ serumkontroll; Cm: monoklonal antikropp-kontroll (inget serum).

TILLÄGG 1

Spot test-spädning (1:5) (40 serum/platta)

 

Kontroller

Testserum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

H

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40


TILLÄGG 2

Serumtitrering (10 serum/platta)

 

Kontroller

Testserum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

C

C++

C++

1:20

 

 

 

 

 

 

 

 

1:20

D

C++

C++

1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

1:40

E

C+

C+

1:80

 

 

 

 

 

 

 

 

1:80

F

C+

C+

1:160

 

 

 

 

 

 

 

 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 

 

 

 

 

 

 

 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 

 

 

 

 

 

 

 

1:640

Testprotokoll:

Konjugatkontroll (Cc)

:

Brunnarna 1A och 1B är blankprov som består av BTV-antigen och konjugat. Dessa kan användas för att nollställa ELISA-spektrofotometern.

Mab-kontroll (Cm)

:

Kolumnerna 1 och 2, raderna G och H är monoklonal antikropp-kontroll och innehåller BTV-antigen, monoklonal antikropp och konjugat. Dessa brunnar motsvarar den kraftigaste färgreaktionen. Medelvärdet av absorbansvärdena från denna kontroll motsvarar 0 % inhibering.

Positiv kontroll (C++, C+)

:

Kolumnerna 1 och 2, raderna C-D-E-F. Dessa brunnar innehåller BTV-antigen, starkt respektive svagt BTV-positivt antiserum, monoklonal antikropp och konjugat.

Negativ kontroll (C-)

:

Brunnarna 2A och 2B är de negativa kontrollerna som innehåller BTV-antigen, BTV-negativt antiserum, monoklonal antikropp och konjugat.

Testserum

:

För storskaliga serologiska undersökningar och snabb screening kan serum testas i en enda spädning på 1:5 (tillägg 1). Alternativt kan tio serum testas i spädningar mellan 1:5 och 1:640 (tillägg 2). Detta ger en viss indikation om antikroppstitern i testserumen.

Metod:

1.

Späd BTV-antigen till förtitrerad koncentration i PBS, och sonikera ett ögonblick för att sprida ackumulerat virus (pipettera kraftigt om det inte finns någon sonikator) och tillsätt 50 μl till alla brunnar i ELISA-plattan. Knacka på plattans sidor så att antigenet sprids.

2.

Inkubera vid 37 °C i 60 minuter i orbitalskak. Tvätta plattorna tre gånger genom att fylla brunnarna med osteril PBS och tömma dem, och torka sedan med absorberande papper.

3.

Kontrollbrunnar: Tillsätt 100 µl blockerande buffert till Cc-brunnarna. Tillsätt 50 µl positivt och negativt kontrollserum i spädningen 1:5 (10 µl serum +40 µl blockerande buffert) till brunnarna C-, C+ respektive C++. Tillsätt 50 µl blockerande buffert till Mab-kontrollbrunnarna.

Spottitrering: Tillsätt vart och ett av testserumen i spädningen 1:5 till dubbla brunnar i kolumnerna 3–12 (10 µl serum +40 µl blockerande buffert).

eller

Serumtitrering: Bered en spädningsserie i 1:2-steg av varje prov (från 1:5 till 1:640) i blockerande buffert i åtta brunnar i vardera av kolumnerna 3–12.

4.

Späd monoklonal antikropp 1:100 i blockerande buffert omedelbart efter det att testserumen tillsatts och tillsätt 50 µl till alla brunnar i plattan utom blankprovet.

5.

Inkubera vid 37 °C i 60 minuter i orbitalskak. Tvätta tre gånger med PBS och torka med absorberande papper.

6.

Späd kanin-antimuskoncentrat 1:5 000 i blockerande buffert och tillsätt 50 µl till alla brunnar i plattan.

7.

Inkubera vid 37 °C i 60 minuter i orbitalskak. Tvätta tre gånger med PBS och torka med absorberande papper.

8.

Tina o-fenylendiamindihydroklorid (OPD) och tillsätt omedelbart före användning 5 μl av 30 % väteperoxid för varje 10 ml OPD. Tillsätt 50 µl till alla plattans brunnar. Låt färg utvecklas i ungefär 10 minuter och avsluta reaktionen med 1 M svavelsyra (50 μl per brunn). Färg bör utvecklas i Mab-kontrollbrunnarna och i de brunnar som innehåller serum utan BTV-antikroppar.

9.

Undersök och registrera plattorna, antingen visuellt eller med hjälp av en spektrofotometer.

Analys av resultat:

Använd programvaran för att skriva ut OD-värdena (optisk densitet) och procentuell inhibering (PI) för test- och kontrollserum på grundval av medelvärdet för antigenkontrollbrunnarna. OD- och PI-värden används för att bedöma testets tillförlitlighet. Övre kontrollgränser (UCL) och undre kontrollgränser (LCL) för Mab-kontrollen (antigen plus monoklonal antikropp utan testserum) ska ligga mellan OD-värdena 0,4 och 1,4. Plattor som inte uppfyller dessa kriterier ska kasseras.

Om programvara inte finns tillgängligt skrivs OD-värdena ut med hjälp av ELISA-skrivaren. Beräkna medelvärdet av OD för antigenkontrollbrunnarna, och låt detta motsvara 100 %. Bestäm det OD-värde som motsvarar 50 % och beräkna manuellt hur positivt eller negativt varje prov är.

Procentuell inhibering (PI) = 100 - (OD-värdet för varje testkontroll/medelvärdet för OD i Cm) × 100.

De dubbla brunnarna för negativt kontrollserum och de dubbla blankproven måste ha PI-värden mellan +25 % och –25 % respektive mellan +95 % och + 105 %. Om resultaten ligger utanför dessa värden betyder detta inte att plattan inte kan användas, utan att bakgrundsfärg håller på att utvecklas. De starka och svaga positiva kontrollserumen måste ha PI-värden mellan +81 % och + 100 % respektive mellan +51 % och +80 %.

Det diagnostiska tröskelvärdet för testserum är 50 % (PI 50 % eller OD 50 %). Prov med PI-värden > 50 % registreras som negativa. Prov med PI-värden över eller under tröskelvärdena för dubbelkontrollerna ska betraktas som tveksamma. Sådana prov kan testas om med spot test och/eller titrering. Positiva prov kan också titreras för att man ska få en uppfattning om hur positiva de är.

Visuell avläsning: Positiva och negativa prov kan lätt urskiljas med blotta ögat. Svagt positiva eller starkt negativa prov kan dock vara svårare att bedöma med blotta ögat.

Beredning av BTV-ELISA-antigen:

1.

Skölj ur 40–60 odlingsflaskor med konfluenta BHK-21-celler tre gånger med serumfritt Eagles-medium och infektera med blåtungevirus serotyp 1 i serumfritt Eagles-medium.

2.

Inkubera vid 37 °C och undersök dagligen för cytopatisk effekt (CPE).

3.

Samla in viruset när CPE är fullständig i 90 % till 100 % av cellagret i varje odlingsflaska genom att skaka av alla celler som fortfarande sitter kvar på glaset.

4.

Centrifugera vid 2 000-3 000 rpm för att pressa samman cellerna.

5.

Avlägsna supernatanten och slamma upp cellerna på nytt i cirka 30 ml PBS med 1 % ”Sarkosyl” och 2 ml fenylmetylsulfonylfluorid (lyseringsbuffert). Detta kan få cellerna att bilda en gel, vilket kan motverkas genom att mer lyseringsbuffert tillsätts. (OBS: Fenylmetylsulfonylfluorid är skadligt – hanteras med yttersta försiktighet.)

6.

Slå sönder cellerna i 60 sekunder med en ultraljudssond med en amplitud på 30 µm.

7.

Centrifugera vid 10 000 rpm i 10 minuter.

8.

Lagra supernatanten vid +4 °C och slamma på nytt upp den återstående cellpelleten i 10–20 ml lyseringsbuffert.

9.

Sonikera, låt klarna och ta vara på supernatanten. Detta upprepas sammanlagt tre gånger.

10.

Slå samman supernatanterna och centrifugera vid 24 000 rpm (100,000 g) i 120 minuter vid +4 °C på en 5 ml kudde bestående av 40 % sackaros (w/v i PBS) med 30 ml Beckmann centrifugrör och en SW 28-rotor.

11.

Ta bort supernatanten, töm rören helt och lös de centrifugerade cellerna igen i PBS genom att sonikera. Lagra antigenen i alikvoter vid –20 °C.

Titrering av BTV-ELISA-antigen:

Blåtunge-ELISA-antigen titreras med indirekt ELISA. Spädningar i 1:2-steg av antigen titreras mot en konstant spädning (1:100) av monoklonal antikropp 3-17-A3. Titreringen utförs enligt följande:

1.

BTV-antigen som spätts 1:20 i PBS titreras på mikrotiterplattan i en spädningsserie i 1:2-steg (50 µl per brunn) med hjälp av en flerkanalspipett.

2.

Inkubera vid 37 °C i en timme i orbitalskak.

3.

Tvätta plattorna tre gånger med PBS.

4.

Tillsätt 50 µl monoklonal antikropp 3-17-A3 (spädning 1:100) till varje brunn på mikrotiterplattan.

5.

Inkubera vid 37 °C i en timme i orbitalskak.

6.

Tvätta plattorna tre gånger med PBS.

7.

Tillsätt 50 μl kanin-antimusglobulin konjugerat med pepparrotsperoxidas, utspätt till en optimal förtitrerad koncentration, till varje brunn på mikrotiterplattan.

8.

Inkubera vid 37 °C i en timme i orbitalskak.

9.

Tillsätt substrat och kromogen enligt den tidigare beskrivningen. Avsluta reaktionen efter 10 minuter genom att tillsätta 1 M svavelsyra (50 μl per brunn).

Vid det kompetitiva testet måste det finnas ett överskott av monoklonal antikropp. Välj därför en antigenspädning som ligger på titreringskurvan (inte på den plana delen). Efter 10 minuter erhålls då ett OD-värde på ca 0,8.

AGID-test ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Antigen:

De antigener som fälls ut bereds i ett cellkultursystem som tål en snabb tillväxt av en referensstam av blåtungevirus. BHK- eller Vero-celler rekommenderas. Vid avslutad virusförökning finns antigen i supernatanten, men det måste koncentreras 50–100 gånger för att bli effektivt. Detta kan uppnås med en standardmetod för koncentrering av proteiner. Virus i antigenet kan inaktiveras genom tillsats av 0,3 % (v/v) beta-propiolakton.

Känt positivt kontrollserum:

Genom användning av internationellt referensserum och antigen framställs ett nationellt standardserum, som är standardiserat i ett optimalt förhållande till det internationella referensserumet. Det frystorkas och används som det kända kontrollserumet i varje test.

Testserum:

Metod

:

1 % agaros som beretts i borat eller natriumbarbitolbuffert, pH 8,5–9,0, hälls i en petriskål så att en gel på minst 3,0 mm erhålls. Ett mönster bestående av sju fuktfria brunnar, var och en 5,0 mm i diameter, skärs i agargelen. Mönstret ska utgöras av en mittbrunn och sex brunnar runt den i en cirkel med radien 3 cm. Mittbrunnen fylls med standardantigen. De yttre brunnarna 2, 4 och 6 fylls med känt positivt serum och brunnarna 1, 3 och 5 med testserum. Systemet inkuberas i upp till 72 timmar vid rumstemperatur i en sluten fuktkammare.

Tolkning

:

Ett testserum är positivt om det bildar en specifik fällningslinje med antigenet och en obruten identitetslinje med kontrollserumet. Ett testserum är negativt om det inte bildar en specifik linje med antigenet och om det inte böjer kontrollserumets linje. Petriskålarna måste undersökas mot en mörk bakgrund och med indirekt belysning.

Epizootisk hemorragisk sjukdom (EHD)

AGID-test ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Antigen:

De antigener som fälls ut bereds i ett cellkultursystem som tål en snabb tillväxt av den eller de aktuella serotyperna av EHD-virus. BHK- eller Vero-celler rekommenderas. Vid avslutad virusförökning finns antigen i supernatanten, men det måste koncentreras 50–100 gånger för att bli effektivt. Detta kan uppnås med en standardmetod för koncentrering av proteiner. Virus i antigenet kan inaktiveras genom tillsats av 0,3 % (v/v) beta-propiolakton.

Känt positivt kontrollserum:

Genom användning av internationellt referensserum och antigen framställs ett nationellt standardserum, som är standardiserat i ett optimalt förhållande till det internationella referensserumet. Det frystorkas och används som det kända kontrollserumet i varje test.

Testserum:

Metod

:

1 % agaros som beretts i borat eller natriumbarbitolbuffert, pH 8,5–9,0, hälls i en petriskål så att en gel på minst 3,0 mm erhålls. Ett mönster bestående av sju fuktfria brunnar, var och en 5,0 mm i diameter, skärs i agargelen. Mönstret ska utgöras av en mittbrunn och sex brunnar runt den i en cirkel med radien 3 cm. Mittbrunnen fylls med standardantigen. De yttre brunnarna 2, 4 och 6 fylls med känt positivt serum och brunnarna 1, 3 och 5 med testserum. Systemet inkuberas i upp till 72 timmar vid rumstemperatur i en sluten fuktkammare.

Tolkning

:

Ett testserum är positivt om det bildar en specifik fällningslinje med antigenet och en obruten identitetslinje med kontrollserumet. Ett testserum är negativt om det inte bildar en specifik linje med antigenet och om det inte böjer kontrollserumets linje. Petriskålarna måste undersökas mot en mörk bakgrund och med indirekt belysning.

Infektiös bovin rinotrakeit (IBR)/infektiös pustulär vulvovaginit (IPV)

A.   Serumneutralisationstestet ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Serum

:

Alla serum inaktiveras genom uppvärmning till 56 °C i 30 minuter före användning.

Metod

:

Vid det konstanta virusvarierande serumneutralisationstestet i mikrotiterplattor används MDB-cellerK eller andra mottagliga celler. Colorado, Oxford eller någon annan referensstam av viruset används vid 100 TCID50 per 0,025 ml. Inaktiverade outspädda serumprov blandas med motsvarande mängd (0,025 ml) virussuspension. Virus-/serumblandningarna inkuberas i 24 timmar vid 37 °C på mikrotiterplattorna innan MDBK-cellerna tillsätts. Cellerna används i en sådan koncentration att de bildar ett fullständigt enskiktslager efter 24 timmar.

Kontroller

:

i) Virusinfektivitetstest, ii) serumtoxicitetskontroller, iii) kontroller av oympad cellkultur, iv) referensantiserum.

Tolkning

:

Resultaten av neutralisationstestet och titern för det virus som används i testet registreras efter tre till sex dagars inkubation vid 37 °C. Serumtitrar betraktas som negativa om det inte sker någon neutralisation vid en spädning på 1:2 (outspätt serum).

B.   Andra tester som erkänts inom ramen för beslut 2004/558/EG (10).

Mul- och klövsjuka (FMD)

A.   Insamlingen av matstrupe-/svalgprov och testningen ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Reagens

:

Före provtagningen förbereds transportmediet. Volymer om 2 ml fördelas i så många behållare som det finns djur att provta. De behållare som används måste tåla frysning över fast koldioxid eller flytande kväve. Provet tas med en särskilt utformad spottsamlare eller probang. För probangskålen genom munnen, över tungryggen och ner i övre delen av matstrupen. Försök att skrapa av ytepitelet i övre matstrupen och svalget genom laterala och dorsala rörelser. Ta sedan ut probangen, om möjligt efter det att djuret har svalt. Skålen måste vara full och innehålla en blandning av slem, saliv, vätska från matstrupen och cellmaterial. Var noga med att se till att varje prov innehåller synligt cellmaterial. Undvik onödigt hårdhänt behandling som orsakar blödning. Prov från vissa djur kan vara kraftigt förorenade av våminnehåll. Sådana prov måste kasseras och djurets mun sköljas med vatten, eller ännu hellre med fysiologisk koksaltlösning, innan ett nytt prov tas.

Behandling av prov

:

Varje prov som tagits med probangskålen ska genomgå en kvalitativ undersökning och 2 ml tillsätts till en lika stor mängd transportmedium i en behållare som tål frysning. Behållarna tillsluts noga, förseglas, desinficeras och märks. Proven förvaras svalt (+4 °C) och undersöks inom tre till fyra timmar eller ställs över kolsyreis (–69 °C) eller flytande kväve och hålls frysta tills de ska undersökas. Probangen desinficeras mellan varje djur och sköljs tre gånger i rent vatten.

Test för FMD-virus

:

Proven ympas in i primära bovina sköldkörtelcellkulturer i minst tre rör per prov. Andra mottagliga celler, t.ex. primära njurceller från nötkreatur eller svin, kan användas men det måste beaktas att de är mindre mottagliga för vissa stammar av FMD-virus. Rören inkuberas vid 37 °C i en rollerapparat och undersöks dagligen i 48 timmar för förekomst av cytopatisk effekt (CPE). Om resultatet är negativt överförs kulturerna blint till nya kulturer och undersöks igen i 48 timmar. Eventuell CPE:s specificitet ska fastställas.

Rekommenderade transportmedier:

1.

0,08 M fosfatbuffert, pH 7,2, med 0,01 % bovint serumalbumin, 0,002 % fenolrött och antibiotika.

2.

Vävnadsodlingsmedium (t.ex. Eagles MEM) med 0,04 M Hepesbuffert, 0,01 % bovint serumalbumin och antibiotika, pH 7,2.

3.

Antibiotika (per ml slutprodukt) ska tillsättas till transportmediet, t.ex. penicillin 1 000 IE, neomycinsulfat 100 IE, polymyxin B-sulfat 50 IE, mycostatin 100 IE.

B.   Virusneutralisationstestet ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Reagens

:

Stam-FMDV-antigener bereds i cellkulturer eller på nötkreaturstungor och lagras vid –70 °C eller mindre eller vid –20 °C efter det att 50 % glycerol tillsatts. Detta är stamantigenet. FMDV är stabilt under dessa förhållanden och titern varierar mycket lite under en period på flera månader.

Metod

:

Testet utförs i en flatbottnad mikrotiterplatta av vävnadskulturgrad med hjälp av mottagliga celler som t. ex. IB-RS-2, BHK-21 eller kalvnjureceller. Serum för testet späds 1:4 i serumfritt cellkulturmedium med tillsats av 100 IU/ml neomycin eller annan lämplig antibiotika. Serum inaktiveras vid 56 °C i 30 minuter och volymer om 0,05 ml används för att bereda en spädningsserie i 1:2-steg på mikrotiterplattor med spädningssteg på 0,05 ml. Förtitrerat virus som också är utspätt i serumfritt odlingsmedium och innehåller 100 TCID50/0,05 ml tillsätts sedan till varje brunn. Efter inkubation vid 37 °C i en timme för att låta neutralisation äga rum tillsätts till varje brunn 0,05 ml cellsuspension som innehåller 0,5–1,0 × 106 celler/ml cellkulturmedium innehållande serum utan FMD-antikroppar, och plattorna förseglas. Plattorna inkuberas vid 37 °C. Enskiktslagren är vanligtvis utväxta inom 24 timmar. CPE har vanligtvis framskridit tillräckligt efter 48 timmar för att det ska gå att avläsa testet i mikroskop. Vid den tidpunkten kan en slutlig mikroskopisk avläsning göras eller så kan plattorna fixeras och färgas för en makroskopisk avläsning, till exempel med 10 % formaldehyd och 0,05 % metylenblått.

Kontroller

:

Kontrollerna av varje test omfattar homologt antiserum av känd titer, cellkontroll, serumtoxicitetskontroll, odlingsmediekontroll och virustitrering med hjälp av vilken den verkliga virusmängden i provet beräknas.

Tolkning

:

Brunnar som visar tecken på CPE anses vara infekterade och neutralisationstitrarna uttrycks som det reciproka värdet av den slutliga serumspädningen i virus-/serumblandningarna vid sluttitern 50 % uppskattad enligt Spearman-Karbermetoden. (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480.) Test betraktas som giltiga när den verkliga virusmängd som använts per brunn är mellan 101,5 och 102,5 TCID50 och när referensserumets titer är mindre än dubbelt så hög som den väntade titern, uppskattad utifrån tidigare titreringars modus. Om kontrollvärdena ligger utanför dessa intervall upprepas testen. En sluttiter på 1:11 eller mindre betraktas som negativ.

C.   Påvisande och kvantifiering av antikroppar genom ELISA utförs i enlighet med följande protokoll:

Reagens

:

Kaninantiserum till 146S-antigen av sju typer av mul- och klövsjukevirus (FMDV) som används i en förutbestämd optimal koncentration i karbonat/bikarbonatbuffert, pH 9,6. Antigen bereds av utvalda virusstammar som odlats i enskiktslager av BHK-21-celler. De ej renade supernatanterna används och förtitreras enligt protokollet men utan serum, för att ge en spädning som efter tillsats av en lika stor mängd PBST (fosfatbuffrad saltlösning med 0,05 % Tween-20 och fenolrött som indikator) ger en absorbans på 1,2–1,5. Inaktiverat virus kan användas. Spädning görs med PBST. Marsvinsantiserum bereds genom att marsvin ympas med 146S-antigen av varje serotyp. En förutbestämd optimal koncentration bereds i PBST med 10 % normalt bovint serum och 5 % normalt kaninserum. Kanin-antimarsvinsimmunoglobulin konjugerat med pepparotsperoxidas används i en förutbestämd optimal koncentration i PBST med 10 % normalt bovint serum och 5 % normalt kaninserum. Testserum späds i PBST.

Metod:

1.

ELISA-plattor beläggs med 50 µl kaninantivirusserum och inkuberas över natten i en fuktkammare vid rumstemperatur.

2.

50 µl av en dubbel spädningsserie i 1:2-steg av varje testserum, med början vid 1:4, bereds i rundbottnade flerbrunnsplattor (bärarplattor). 50 µl antigen med konstant koncentration tillsätts till varje brunn och blandningarna får stå över natten vid 4 °C. Tillsatsen av antigen gör att den första serumspädningen blir 1:8.

3.

ELISA-plattorna tvättas fem gånger med PBST.

4.

50 µl av serum-/antigenblandningar överförs sedan från bärarplattorna till de kaninserumtäckta ELISA-plattorna och inkuberas vid 37 °C i en timme i en roterande skak.

5.

Efter tvättning tillsätts 50 μl marsvinsantiserum till den antigen som används i punkt 4 till varje brunn. Plattorna inkuberas vid 37 °C i en timme i en roterande skak.

6.

Plattorna tvättas och 50 µl kanin-antimarsvinsimmunoglobulin konjugerat med pepparotsperoxidas tillsätts till varje brunn. Plattorna inkuberas vid 37 °C i en timme i en roterande skak.

7.

Plattorna tvättas och 50 μl ortofenylendiamin innehållande 0,05 % H2O2 (30 %) w/v tillsätts till varje brunn.

8.

Reaktionen avslutas efter 15 minuter med 1,25 M H2SO4.

Plattorna avläses spektrofotometriskt vid 492 nm på en ELISA-spektrofotometer som är kopplad till en dator.

Kontroller

:

För varje använd antigen innehåller 40 brunnar inget serum utan antigen utspätt i PBST. En dubbel spädningsserie i 1:2-steg av homologt bovint referensantiserum. En dubbel spädningsserie i 1:2-steg av negativt bovint serum.

Tolkning

:

Antikroppstitrarna uttrycks som den slutspädning av testserum som ger 50 % av det genomsnittliga OD-värde som uppmätts i viruskontrollbrunnarna utan testserum. Titrar som är högre än 1:40 betraktas som positiva.

Referenser

:

Hamblin, C., Barnett, I.T.R. och Hedger, R.S. (1986), A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA. Journal of Immunological Methods, 93, s. 115–121.11.

Aujeszkys sjukdom (AJD)

A.   Serumneutralisationstestet ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Serum

:

Alla serum inaktiveras genom uppvärmning till 56 °C i 30 minuter före användning.

Metod

:

Vid det konstanta virusvarierande serumneutralisationstestet i mikrotiterplattor används Vero-celler eller andra mottagliga cellsystem. AJD-virus används vid 100 TCID50 per 0,025 ml. Inaktiverade outspädda serumprov blandas med motsvarande mängd (0,025 ml) virussuspension. Virus-/serumblandningarna inkuberas i två timmar vid 37 °C på mikrotiterplattorna innan cellerna tillsätts. Cellerna används i en sådan koncentration att de bildar ett fullständigt enskiktslager efter 24 timmar.

Kontroller

:

i) Virusinfektivitetstest, ii) serumtoxicitetskontroller, iii) kontroller av oympad cellkultur, iv) referensantiserum.

Tolkning

:

Resultaten av neutralisationstestet och titern för det virus som används i testet registreras efter tre till sju dagars inkubation vid 37 °C. Serumtitrar under 1:2 (outspätt serum) betraktas som negativa.

B.   Andra tester som erkänts inom ramen för beslut 2008/185/EG (11).

Transmissibel gastroenterit (TGE)

Serumneutralisationstestet ska utföras i enlighet med följande protokoll:

Serum

:

Alla serum inaktiveras genom uppvärmning till 56 °C i 30 minuter före användning.

Metod

:

Vid det konstanta virusvarierande serumneutralisationstestet på mikrotiterplattor används A72-celler (hundtumör) eller andra mottagliga cellsystem. TGE-virus används vid 100 TCID50 per 0,025 ml. Inaktiverade outspädda serumprov blandas med motsvarande mängd (0,025 ml) virussuspension. Virus-/serumblandningarna inkuberas i 30–60 minuter vid 37 °C på mikrotiterplattorna innan cellerna tillsätts. Cellerna används i en sådan koncentration att de bildar ett fullständigt enskiktslager efter 24 timmar. Till varje brunn tillsätts 0,1 ml cellsuspension.

Kontroller

:

i) Virusinfektivitetstest, ii) serumtoxicitetskontroller, iii) kontroller av oympad cellkultur, iv) referensantiserum.

Tolkning

:

Resultaten av neutralisationstestet och titern för det virus som används i testet registreras efter tre till fem dagars inkubation vid 37 °C. Serumtitrar under 1:2 (slutspädning) betraktas som negativa. Om outspädda serumprov har en toxisk effekt på vävnadsodlingen får dessa serum spädas 1:2 innan de används i testet. Det motsvarar en slutspädning av serumet på 1:4. Serumtitrar på mindre än 1:4 (slutspädning) betraktas som negativa i dessa fall.

Vesikulär svinsjuka (SVD)

Test för vesikulär svinsjuka (SVD) ska utföras i enlighet med beslut 2000/428/EG (12).

Klassisk svinpest (CSF)

Test för klassisk svinpest (CSF) ska utföras i enlighet med beslut 2002/106/EG (13).

Utförandet av test för CSF ska följa riktlinjerna i de relevanta kapitlen av OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals.

Sensitivitet och specificitet hos serologiska test för CSF ska kontrolleras i ett nationellt laboratorium med ett kvalitetssäkringssystem. De test som används måste kunna påvisa en rad svaga och starka positiva referensserum samt antikroppar i en tidig sjukdomsfas och under konvalescensen.

DEL 7

Djurhälsovillkor för import av och karantän för djur som importerats till Saint-Pierre och Miquelon inom sex månader före införseln till unionen

(som avses i artikel 6)

Djurarter som omfattas

Taxon

ORDNING

FAMILJ

SLÄKTE OCH ART

Artiodactyla

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

KAPITEL 1

Vistelse och karantän

1.   Djur som importerats till Saint-Pierre och Miquelon ska vistas på en godkänd karantänsstation i minst 60 dagar innan de avsänds för införsel till unionen. Denna period kan förlängas på grund av testkraven för enstaka arter. Djuren ska dessutom uppfylla följande krav:

a)

Djuren kan föras in på karantänsstationen i separata sändningar. Vid införandet på karantänstationen ska dock samtliga djur av en och samma art på den enskilda karantänen betraktas som en enda grupp och det bör hänvisas till dem som en enda grupp. Karantänsperioden för gruppen som helhet inleds när det sista djuret förs in på den enskilda karantänen.

b)

På karantänsstationen ska de enstaka grupperna av djur hållas isolerade utan någon direkt eller indirekt kontakt med andra djur, ej heller med djur från andra sändningar som eventuellt finns på stationen.

Varje sändning ska hållas på den godkända karantänsstationen och skyddas mot insektsvektorer.

c)

Om isoleringen av en grupp djur bryts under karantänsperioden och djuren har kontakt med andra djur, ska en ny karantänsperiod påbörjas som är lika lång som den som föreskrevs när djuren ursprungligen togs in på karantänsstationen.

d)

Djur som ska föras in till unionen och som passerar genom karantänsstationen ska lastas och avsändas direkt till unionen

i)

utan att komma i kontakt med andra djur än de som uppfyller de hälsovillkor som fastställts för införsel av den berörda djurkategorin till unionen,

ii)

indelade i sändningar så att ingen sändning kan komma i kontakt med djur som inte får importeras till unionen,

iii)

i transportfordon eller containrar som först har rengjorts och desinficerats med ett desinfektionsmedel som i Saint-Pierre och Miquelon är officiellt godkänt som effektivt för bekämpning av sjukdomarna i kapitel 2 och som är konstruerade på ett sådant sätt att varken spillning, urin, strö eller foder kan strömma ut ur eller spridas ut från dem under transporten.

2.   Karantänanläggningarna ska uppfylla åtminstone de minimikrav som fastställs i bilaga B till direktiv 91/496/EEG (14) samt följande villkor:

a)

De ska stå under en officiell veterinärs tillsyn.

b)

De ska ligga mitt i ett område med minst 20 km i diameter där det enligt officiella uppgifter inte har förekommit något fall av mul- och klövsjuka på minst 30 dagar innan de började användas som karantänsstation.

c)

De ska innan de används som karantänsstation rengöras och desinficeras med ett desinfektionsmedel som i Saint-Pierre och Miquelon är officiellt godkänt som effektivt för bekämpning av sjukdomarna i kapitel 2.

d)

De ska beroende på mottagningskapaciteten ha följande:

i)

En installation uteslutande avsedd för djurkarantän, däribland lämplig inhysning med tillfredsställande standard för djuren.

ii)

Lämpliga installationer som

är lätta att rengöra och desinficera grundligt,

omfattar anordningar för säker lastning och lossning,

uppfyller kraven på vattning och utfordring av djuren,

gör det möjligt att lätt genomföra eventuell veterinärbehandling.

iii)

Lämpliga installationer för besiktning och isolering.

iv)

Lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av utrymmen och transportfordon.

v)

En tillräcklig yta för lagring av foder, strö och gödsel.

vi)

Ett ändamålsenligt system för uppsamling av spillvatten.

vii)

Ett kontor för den officiella veterinären.

e)

När karantänanläggningen är i drift ska det finnas tillräckligt många veterinärer för att utföra alla uppgifter.

f)

De får endast ta emot djur som är individuellt märkta så att spårbarheten kan säkerställas. Karantänsstationens ägare eller den som är ansvarig för karantänsstationen ska därför se till att djuren är korrekt identifierade och åtföljs av de hälsointyg som krävs för de berörda arterna och kategorierna. Karantänsstationens ägare eller den som är ansvarig för karantänsstationen ska dessutom i ett register eller en databas föra in uppgifter, som ska sparas i minst tre år, om namn på ägare, ursprung för de djur som ingår i sändningen, dag då dessa djur anlände till respektive lämnade karantänsstationen, djurens identifikationsnummer samt deras bestämmelseort.

g)

Den behöriga myndigheten ska fastställa förfarandet för den offentliga tillsynen av karantänsstationen och se till att sådan tillsyn utförs. Denna tillsyn ska omfatta regelbundna besiktningar för att fastställa om kraven för godkännande fortfarande uppfylls. Om dessa inte uppfylls och godkännandet tillfälligt återkallas kan det återfås först när den behöriga myndigheten har förvissat sig om att karantänanläggningen uppfyller samtliga villkor i a–g.

KAPITEL 2

Undersökning av djurens hälsa

1.   ALLMÄNNA KRAV

Djuren ska genomgå följande tester på blodprov som, om inte annat anges, får tas tidigast 21 dagar efter isoleringsperiodens början.

Laboratorietesterna ska genomföras i ett godkänt laboratorium i unionen och samtliga handlingar avseende laboratorietester och resultaten av dessa, vaccineringar och behandlingar ska bifogas hälsointyget.

För att begränsa hanteringen av djuren så mycket som möjligt ska provtagning, tester och eventuella vaccineringar samlas i möjligaste mån samtidigt som minimitidsintervallerna i testprotokollen i del 2 i detta kapitel iakttas.

2.   SÄRSKILDA KRAV

2.1   CAMELIDAE

2.1.1   Tuberkulos

a)

Test som ska användas: Jämförande intradermalt reaktionstest med bovint PPD och aviärt PPD som uppfyller framställningsnormerna för bovint och aviärt tuberkulin i punkt 2.1.2 i bilaga B till direktiv 64/432/EEG.

Testet ska göras i området bakom skuldran (armhålan) enligt den teknik som beskrivs i punkt 2.2.4 i bilaga B till direktiv 64/432/EEG.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och 42 dagar efter det första testet.

c)

Tolkning av testresultaten:

Reaktionen ska anses vara

negativ om ökningen av hudens tjocklek är mindre än 2 mm,

positiv om ökningen av hudens tjocklek är mer än 4 mm,

tveksam om ökningen av hudens tjocklek vid reaktion på bovint PPD är mellan 2 och 4 mm, eller mer än 4 mm men mindre än reaktionen på aviärt PPD.

d)

Möjliga åtgärder efter testning:

Om ett djur uppvisar ett positivt resultat på det intradermala provet med bovint PPD ska detta djur uteslutas ur gruppen och de andra djuren ska testas på nytt med början minst 42 dagar efter det att det första positiva testet genomfördes. Detta ska anses vara det första testet enligt b.

Om mer än ett djur i gruppen uppvisar positivt resultat ska hela gruppen nekas export till unionen.

Om ett eller flera djur i samma grupp uppvisar ett tveksamt resultat ska hela gruppen testas på nytt med början minst 42 dagar efter det att det första testet genomfördes. Detta ska anses vara det första testet enligt b.

2.1.2   Brucellos

a)

Test som ska användas:

i)

Brucella abortus: Rose bengal-test (RBT) och serumagglutinationstest (SAT) enligt beskrivningen i punkt 2.5 respektive 2.6 i bilaga C till direktiv 64/432/EEG. Vid positivt resultat ska ett komplementbindningstest enligt beskrivningen i del 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 (SANCO/4787/2009) genomföras för bekräftelse.

ii)

Brucella melitensis: RBT och SAT enligt beskrivningen i punkt 2.5 respektive 2.6 i bilaga C till direktiv 64/432/EEG. Vid positivt resultat ska ett komplementbindningstest enligt metoden i bilaga C till direktiv 91/68/EEG genomföras för bekräftelse.

iii)

Brucella ovis: Komplementbindningstest enligt beskrivningen i bilaga D till direktiv 91/68/EEG.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och 42 dagar efter det första testet.

c)

Tolkning av testresultaten:

En positiv reaktion följer definitionen i bilaga C till direktiv 64/432/EEG.

d)

Möjliga åtgärder efter testning:

Djur som uppvisar positivt resultat på ett av testen ska uteslutas ur gruppen och de andra djuren ska testas på nytt med början minst 42 dagar efter det att det första positiva testet genomfördes. Detta ska anses vara det första testet enligt b.

Endast djur som uppvisar negativa resultat i två test i följd som genomförts enligt b ska få föras in till unionen.

2.1.3   Blåtunga och epizootisk hemorragisk sjukdom (EHD)

a)

Test som ska användas: AGID-test enligt beskrivningen i del 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 (SANCO/4787/2009).

Om reaktionen är positiv ska djuren testas med kompetitivt ELISA-test enligt beskrivningen i del 6 bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 (SANCO/4787/2009) för att skilja på sjukdomarna.

b)

Tidpunkt:

Djuren ska uppvisa negativt resultat på två test: det första inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 21 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning:

i)

Blåtunga

Om ett eller flera djur uppvisar positivt resultat på ELISA-testet enligt beskrivningen i del 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 (SANCO/4787/2009), ska det positiva djuret/de positiva djuren uteslutas ur gruppen och hela den återstående gruppen ska hållas i karantän i 100 dagar med början den dag då proven till det positiva testet samlades in. Gruppen kan endast anses fri från sjukdomen blåtunga om officiella veterinärer vid sina regelbundna kontroller under karantänsperioden inte kan påvisa några kliniska sjukdomssymptom och karantänsstationen förblir fri från vektorer för blåtunga (Culicoides).

Om ytterligare ett djur påvisar kliniska symptom på blåtunga under karantänsperioden enligt första stycket, ska hela gruppen nekas införsel till unionen.

ii)

Epizootisk hemorragisk sjukdom (EHD)

Om ett eller flera djur med positivt test påvisar antikroppar mot EHD-viruset vid konfirmerande ELISA-test, ska djuret/djuren anses positivt/positiva och uteslutas ur gruppen, och hela den återstående gruppen ska testas på nytt med början minst 21 dagar efter den första positiva diagnosen och därefter igen efter ytterligare minst 21 dagar, vid båda tillfällena med negativt resultat.

Om ytterligare ett djur reagerar positivt vid ett av eller båda de upprepade testerna ska hela gruppen nekas införsel till unionen.

2.1.4   Mul- och klövsjuka (FMD)

a)

Test som ska användas: Diagnostiska test (probang och serologi) med ELISA och virusneutralisation enligt protokollen i del 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 206/2010 (SANCO/4787/2009).

b)

Tidpunkt: Djuren ska uppvisa negativt resultat på två test: det första inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om något djur reagerar positivt på mul- och klövsjukevirus får inget av djuren på karantänsstationen föras in till unionen.

Anmärkning: Påvisande av antikroppar mot strukturella eller icke-strukturella proteiner från mul- och klövsjukevirus ska anses som ett resultat av tidigare infektion i mul- och klövsjuka oberoende av vaccinationsstatus.

2.1.5   Boskapspest

a)

Test som ska användas: Kompetitivt ELISA-test enligt beskrivningen i senaste versionen av OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals är det test som föreskrivs vid internationell handel och det test som ska väljas. Serumneutralisation eller andra godkända test enligt protokollen i relevanta avsnitt av OIE:s manual får också användas.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om något djur reagerar positivt på boskapspestvirus får inget av djuren på karantänsstationen föras in till unionen.

2.1.6   Vesikulär stomatit

a)

Test som ska användas: ELISA, virusneutralisation eller andra godkända test enligt protokollen i relevanta avsnitt av OIE:s manual.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om något djur reagerar positivt på virus för vesikulär stomatit får inget av djuren på karantänsstationen föras in till unionen.

2.1.7   Rift Valley-feber

a)

Test som ska användas: ELISA, virusneutralisation eller andra godkända test enligt protokollen i relevanta avsnitt av OIE:s manual.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om något djur visar tecken på exponering för smittämnet för Rift Valley-feber får inget av djuren på karantänsstationen föras in till unionen.

2.1.8   Lumpy skin disease

a)

Test som ska användas: Serologi med ELISA, virusneutralisation eller andra godkända test enligt protokollen i relevanta avsnitt av OIE:s manual.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om något djur visar tecken på exponering för lumpy skin disease får inget av djuren på karantänsstationen föras in till unionen.

2.1.9   Krim-Kongo hemorragisk feber

a)

Test som ska användas: ELISA, virusneutralisation, immunofluorescens eller andra godkända test.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om något djur visar tecken på exponering för smittämnet för Krim-Kongo hemorragisk feber får inget av djuren på karantänsstationen föras in till unionen.

2.1.10   Surra (Trypanosoma evansi (T. evansi))

a)

Test som ska användas: Den parasit som är smittämne kan identifieras i koncentrerade blodprov enligt protokollen i relevanta avsnitt av OIE:s manual.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om T. evansi påvisas hos något av djuren i sändningen får detta djur inte föras in till unionen. De återstående djuren i gruppen ska därefter genomgå en invärtes och utvärtes behandling mot parasiter med lämpliga medel som är verksamma mot T. evansi.

2.1.11   Elakartad katarralfeber

a)

Test som ska användas: Påvisande av virus-DNA utifrån identifiering genom immunofluorescens eller immuncytokemi enligt protokollen i relevanta avsnitt av OIE:s manual.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Om något djur visar tecken på exponering för elakartad katarralfeber får inget av djuren på karantänsstationen föras in till unionen.

2.1.12   Rabies

Vaccinering: Vaccinering mot rabies kan ske om detta krävs av bestämmelsemedlemsstaten och det ska tas blodprov på djuret och genomföras ett serumneutralisationstest för antikroppar.

2.1.13   Enzootisk bovin leukos (endast om djuren är avsedda att sändas till en medlemsstat eller region som är officiellt fri från enzootisk bovin leukos enligt artikel 2.2 k i direktiv 64/432/EEG)

a)

Test som ska användas: AGID eller blockerande ELISA enligt protokollen i senaste versionen av OIE:s manual.

b)

Tidpunkt: Djuren ska testas två gånger: det första testet inom två dagar från ankomsten till karantänsstationen och det andra minst 42 dagar efter det första testet.

c)

Möjliga åtgärder efter testning: Djur som uppvisar positivt resultat på testet i a ska uteslutas ur gruppen på den enskilda karantänen och de andra djuren ska testas på nytt med början minst 21 dagar efter det att det första positiva testet genomfördes. Detta ska anses vara det första testet enligt b.

Endast djur som uppvisar negativa resultat i två test i följd som genomförts enligt b ska få föras in till unionen.


(1)  Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda intygskrav som föreskrivs i eventuella relevanta avtal mellan unionen och tredjeländer.

(2)  Gäller endast andra levande djur än hjortdjur.

(3)  Intyg enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(5)  Med undantag för Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(6)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 19.

(8)  Stryk det land som inte är tillämpligt.

(9)  Serbien omfattar inte Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(10)  EUT L 249, 23.7.2004, s. 20.

(11)  EUT L 59, 4.3.2008, s. 19.

(12)  EGT L 167, 7.7.2000, s. 22.

(13)  EGT L 39, 9.2.2002, s. 71.

(14)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.


BILAGA II

FÄRSKT KÖTT

DEL 1

Förteckning över tredjeländer, områden och delar därav (1)

ISO-kod och tredjelandets namn

Områdets beteckning

Beskrivning av tredjelandet, området eller delen därav(*)

Veterinärintyg

Särskilda villkor

Sista datum (2)

Första datum (3)

Förlagor

TG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanien

AL-0

Hela landet

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provinserna:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (utom departementen Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme och San Luís del Palmar)

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

delar av Neuquén (utom området i AR-4),

delar av Río Negro (utom området i AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy och Salta, utom den buffertzon på 25 km från gränsen till Bolivia och Paraguay som sträcker sig från distriktet Santa Catalina i provinsen Jujuy till distriktet Laishi i provinsen Formosa

BOV

A

1

 

18.3.2005

RUF

A

1

 

1.12.2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz och Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1.3.2002

AR-3

Corrientes: departementen Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme och San Luís del Palmar

BOV, RUF

A

1

 

1.12.2007

AR-4

Delar av Río Negro (utom i Avellaneda, området norr om landsväg nr 7 och öster om landsväg nr 250, i Conesa, området öster om landsväg nr 2, i El Cuy området norr om landsväg nr 7 där den korsar landsväg nr 66 till gränsen till departementet Avellaneda, och i San Antonio, området öster om landsvägarna nr 250 och nr 2)

Delar av Neuquén (utom i Confluencia, området öster om landsväg nr 17, och i Picun Leufú, området öster om landsväg nr 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1.8.2008

AU – Australien

AU-0

Hela landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA – Bosnien och Hercegovina

BA-0

Hela landet

 

 

 

 

BH – Bahrain

BH-0

Hela landet

 

 

 

 

BR – Brasilien

BR-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

BR-1

Delstaten Minas Gerais,

delstaten Espírito Santo,

delstaten Goiás,

delstaten Mato Grosso,

delstaten Rio Grande Do Sul, delstaten Mato Grosso Do Sul (utom en zon med skärpt övervakning 15 km från de yttre gränserna i kommunerna Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã och Mundo Novo samt en zon med skärpt övervakning i kommunerna Corumbá och Ladário)

BOV

A och H

1

 

1.12.2008

BR-2

Delstaten Santa Catarina

BOV

A och H

1

 

31.1.2008

BR-3

Delstaterna Paraná och São Paulo

BOV

A och H

1

 

1.8.2008

BW – Botswana

BW-0

Hela landet

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

De veterinära områdena för sjukdomsbekämpning nr 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 och 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1.12.2007

BW-2

De veterinära områdena för sjukdomsbekämpning nr 10, 11, 13 och 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7.3.2002

BW-3

Det veterinära området för sjukdomsbekämpning nr 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20.10.2008

20.1.2009

BY – Vitryssland

BY-0

Hela landet

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Hela landet

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Hela landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

 

 

CH – Schweiz

CH-0

Hela landet

*

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

Hela landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Kina

CN-0

Hela landet

 

 

 

 

CO – Colombia

CO-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

CR – Costa Rica

CR-0

Hela landet

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Kuba

CU-0

Hela landet

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Algeriet

DZ-0

Hela landet

 

 

 

 

ET – Etiopien

ET-0

Hela landet

 

 

 

 

FK – Falklandsöarna

FK-0

Hela landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Grönland

GL-0

Hela landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Hela landet

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Hela landet

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Hela landet

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Kroatien

HR-0

Hela landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Hela landet

 

 

 

 

IN – Indien

IN-0

Hela landet

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Hela landet

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE – Kenya

KE-0

Hela landet

 

 

 

 

MA – Marocko

MA-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

ME – Montenegro

ME-0

Hela landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Hela landet

 

 

 

 

MK – f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4)

MK-0

Hela landet

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Hela landet

 

 

 

 

MX – Mexiko

MX-0

Hela landet

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Hela landet

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Söder om det spärrstaket som sträcker sig från Palgrave Point i väster till Gam i öster

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC – Nya Kaledonien

NC-0

Hela landet

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Hela landet

 

 

 

 

NZ – Nya Zeeland

NZ-0

Hela landet

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Hela landet

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

PY-1

Hela landet utom en zon med skärpt övervakning 15 km från de yttre gränserna

BOV

A

1

 

1.8.2008

RS – Serbien (5)

RS-0

Hela landet

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Ryssland

RU-0

Hela landet

 

 

 

 

RU-1

Regionen Murmansk, det autonoma området Jamal-Nenetska

RUF

 

 

 

 

SV – El Salvador

SV-0

Hela landet

 

 

 

 

SZ – Swaziland

SZ-0

Hela landet

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Området väster om det spärrstaket längs ”röda linjen” som sträcker sig norrut från floden Usutu till gränsen mot Sydafrika väster om Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

De veterinära övervaknings- och vaccinationsområdena för mul- och klövsjuka enligt förordning som offentliggjorts genom rättsligt meddelande nr 51/2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4.8.2003

TH – Thailand

TH-0

Hela landet

 

 

 

 

TN – Tunisien

TN-0

Hela landet

 

 

 

 

TR – Turkiet

TR-0

Hela landet

 

 

 

 

TR-1

Provinserna Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat och Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Hela landet

 

 

 

 

US – Förenta staterna

US-0

Hela landet

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Hela landet

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1.11.2001

OVI

A

1

 

 

ZA – Sydafrika

ZA-0

Hela landet

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Hela landet utom

den del av bekämpningsområdet för mul- och klövsjuka som ligger i veterinärområdena i provinserna Mpumalanga och Limpopo (Nordprovinsen), i distriktet Ingwavuma i veterinärområdet Natal, samt i gränsområdet mot Botswana öster om longitud 28°, och

distriktet Camperdown i provinsen KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Hela landet

 

 

 

 

*

Krav enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

-

Inget intyg har fastställts och import av färskt kött är inte tillåten (utom för de arter som anges på raden för hela landet).

”1” Kategoribegränsningar:

Det är inte tillåtet att föra in slaktbiprodukter till unionen (utom mellangärde och tuggmuskler från nötkreatur).

DEL 2

Förlagor till veterinärintyg

Förlagor:

”BOV”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, inbegripet malet kött, från tamdjur av nötkreatur (inklusive arter av Bison och Bubalus samt korsningar av dessa).

”OVI”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, inbegripet malet kött, från tamfår (Ovis aries) och tamget (Capra hircus).

”POR”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, inbegripet malet kött, från tamsvin (Sus scrofa).

”EQU”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, utom malet kött, från tama hästdjur (Equus caballus, Equus asinus samt korsningar av dessa).

”RUF”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, utom slaktbiprodukter och malet kött, från hägnade icke-domesticerade djur av ordningen Artiodactyla (utom nötkreatur (inklusive arter av Bison och Bubalus samt korsningar av dessa), Ovis aries, Capra hircus, Suidae och Tayassuidae) och av familjerna Rhinocerotidae och Elephantidae.

”RUW”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, utom slaktbiprodukter och malet kött, från frilevande icke-domesticerade djur av ordningen Artiodactyla (utom nötkreatur (inklusive arter av Bison och Bubalus samt korsningar av dessa), Ovis aries, Capra hircus, Suidae och Tayassuidae) och av familjerna Rhinocerotidae och Elephantidae.

”SUF”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, utom slaktbiprodukter och malet kött, från hägnade icke-domesticerade djur av familjerna Suidae, Tayassuidae och Tapiridae.

”SUW”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, utom slaktbiprodukter och malet kött, från frilevande icke-domesticerade djur av familjerna Suidae, Tayassuidae och Tapiridae.

”EQW”

:

Förlaga till veterinärintyg för färskt kött, utom slaktbiprodukter och malet kött, från frilevande hästdjur av undersläktet Hippotigris (zebra).

TG (tilläggsgarantier):

”A”

:

Garantier avseende mognadslagring, pH-mätning och urbening av färskt kött, utom slaktbiprodukter, för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlagorna till veterinärintyg BOV (punkt II.2.6), OVI (punkt II.2.6), RUF (punkt II.2.7) och RUW (punkt II.2.4).

”C”

:

Garantier för att laboratorietest för klassisk svinpest har utförts på slaktkroppar från vilka färskt kött har erhållits för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlaga till veterinärintyg SUW (punkt II.2.3 B).

”D”

:

Garantier avseende utfodring med matavfall på anläggningar av djur från vilka färskt kött har erhållits för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlaga till veterinärintyg POR (punkt II.2.3 d).

”E”

:

Garantier för att tuberkulostest har utförts på djur från vilka färskt kött har erhållits för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlaga till veterinärintyg BOV (punkt II.2.4 d).

”F”

:

Garantier avseende mognadslagring och urbening av färskt kött, utom slaktbiprodukter, för vilket intyg utfärdats i enlighet med förlagorna till veterinärintyg BOV (punkt II.2.6), OVI (punkt II.2.6), RUF (punkt II.2.6) och RUW (punkt II.2.7).

”G”

:

Garantier avseende 1) undantag för slaktbiprodukter och ryggmärg samt 2) testning och ursprung för hjortdjur när det gäller chronic wasting disease (CWD) enligt förlagorna till veterinärintyg RUF (punkt II.1.7) och RUW (punkt II.1.8).

”H”

:

Tilläggsgarantier som krävs för Brasilien rörande kontakter med djur, vaccinationsprogram och övervakning. Eftersom delstaten Santa Catarina i Brasilien inte vaccinerar mot mul- och klövsjuka, gäller hänvisningen till ett vaccinationsprogram emellertid inte kött som kommer från djur som har sitt ursprung i och slaktas i den delstaten.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda villkor för utfärdande av intyg som föreskrivs i avtal mellan unionen och tredjeländer.

(2)  Kött från djur som slaktades senast det datum som anges i kolumn 7 får importeras till unionen under 90 dagar från och med det datumet. Sändningar som befinner sig på öppet hav får, om de certifierats före det datum som anges i kolumn 7, importeras till unionen under 40 dagar från det datumet. (Märk: Om det inte anges något datum i kolumn 7 finns det inga tidsbegränsningar.)

(3)  Endast kött från djur som slaktades tidigast det datum som anges i kolumn 8 får importeras till unionen (om det inte anges något datum i kolumn 8 finns det inga tidsbegränsningar).

(4)  F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: Koden föregriper inte den definitiva beteckningen för detta land, vilken kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(5)  Med undantag för Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

*

Krav enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

-

Inget intyg har fastställts och import av färskt kött är inte tillåten (utom för de arter som anges på raden för hela landet).

”1” Kategoribegränsningar:

Det är inte tillåtet att föra in slaktbiprodukter till unionen (utom mellangärde och tuggmuskler från nötkreatur).


BILAGA III

Image

Image

Image


BILAGA IV

DJUR SOM AVSES I ARTIKEL 1.1 b

DEL 1

Förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav

AVSNITT I

Delar av tredjeländer eller områden som avses i artikel 7.2

Land/område

Beteckning för delen av landet/området

Beskrivning av delen av landet/området

US – Förenta staterna

US-A

Delstaten Hawaii

DEL 2

Tabeller över djur och motsvarande förlaga till veterinärintyg

Tabell 1

 

”QUE”

:

Förlaga till veterinärintyg för sändningar av bidrottningar (Apis mellifera) och humledrottningar (Bombus spp.)

”BEE”

:

Förlaga till veterinärintyg för sändningar av humlesamhällen (Bombus spp.)

Ordning

Familj

Släkte/art

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

Image

Image

Image

Image


BILAGA V

Anvisningar för ifyllande av veterinärintyg

(som avses i artikel 18)

a)

Veterinärintyg ska utfärdas av det exporterande tredjelandet på grundval av förlagorna i del 2 i bilagorna I, II och IV samt i bilaga III, i enlighet med förlagan för respektive levande djur/färska kött.

De ska i den nummerordning som anges i förlagan innehålla de intyganden som krävs för det berörda tredjelandet och, i tillämpliga fall, de tilläggsgarantier som krävs för det exporterande tredjelandet eller delen därav.

Om bestämmelsemedlemsstaten kräver att de berörda levande djuren/det berörda färska köttet uppfyller extra intygskrav, ska det i originalet till veterinärintyget intygas att dessa krav uppfylls.

b)

Om det i förlagan till intyg anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem ur intyget.

c)

Ett separat och unikt intyg ska utfärdas för de levande djur/det färska kött som exporteras från ett eller flera områden i ett och samma exportland som omnämns i kolumnerna 2 och 3 i del 1 i bilaga I, II eller IV och som sänds till samma destination och transporteras i samma järnvägsvagn, lastbil, flygplan eller fartyg.

d)

Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar enhet.

e)

Veterinärintyget ska vara avfattat på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där den gränskontrollstation där sändningen förs in till unionen ligger och på minst ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på det officiella språket i en annan medlemsstat och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

f)

Om det för identifiering av varorna i sändningen (schemat i punkt I.28 i förlagan till veterinärintyg) bifogas ytterligare blad till intyget, ska även dessa blad betraktas som en del av originalintyget och intygsutfärdaren ska underteckna och stämpla på varje sida.

g)

Om intyget, med de ytterligare sidor som avses i f, består av mer än en sida ska varje sida numreras – (sidans nummer) av (det totala antalet sidor) – längst ned på sidan, medan intygets kodnummer, som fastställts av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

h)

Intygets original ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär eller av en annan utsedd officiell inspektör då detta föreskrivs i förlagan till veterinärintyg. När det gäller levande djur ska intyget fyllas i och undertecknas högst 24 timmar innan sändningen lastas för införsel till unionen. De behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet ska se till att de bestämmelser om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG (1).

Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

i)

Det intygsnummer som anges i fälten I.2 och II.a ska tilldelas av den behöriga myndigheten


(1)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.