ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.053.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 53

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
4 mars 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 182/2010 av den 3 mars 2010 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Belokranjska pogača [GTS])

1

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 183/2010 av den 3 mars 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 184/2010 av den 3 mars 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

5

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/14/EU av den 3 mars 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa heptamaloxiloglukan som verksamt ämne ( 1 )

7

 

 

BESLUT

 

 

2010/134/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 1 mars 2010 om ändring av beslut 2006/473/EG vad gäller erkännande av kontinentala Australien som fritt från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus) [delgivet med nr K(2010) 1063]

10

 

 

2010/135/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 2010 om utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en potatisprodukt (Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1) genetiskt modifierad för ökad halt av stärkelsekomponenten amylopektin [delgivet med nr K(2010) 1193]  ( 1 )

11

 

 

2010/136/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 2 mars 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av foder som framställts av den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1 (BPS-25271-9) och om tillfälliga eller tekniskt oundvikliga spår av sådan potatis i livsmedel och foder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 [delgivet med nr K(2010) 1196]  ( 1 )

15

 

 

III   Andra rättsakter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 1/2010/SC av den 28 januari 2010 om inrättande av en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 182/2010

av den 3 mars 2010

om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Belokranjska pogača [GTS])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 8.2 första stycket i förordning (EG) nr 509/2006 och med tillämpning av artikel 19.3 i samma förordning har Sloveniens ansökan om registrering av beteckningen ”Belokranjska pogača” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 509/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

(3)

I registreringsansökan begärdes även det skydd som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006. Sådant skydd bör beviljas beteckningen ”Belokranjska pogača” om inte invändningar visar att benämningen används på ett lagligt, erkänt och ekonomiskt betydelsefullt sätt för liknande jordbruksprodukter eller livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Det skydd som avses i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 509/2006 ska tillämpas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  EUT C 137, 17.6.2009, s. 19.


BILAGA

Livsmedel som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 509/2006:

Klass 2.3   Konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk

SLOVENIEN

Belokranjska pogača (GTS)

Benämning förbehållen vissa producenter.


4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 183/2010

av den 3 mars 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

JO

67,6

MA

114,4

TN

135,3

TR

129,4

ZZ

111,7

0707 00 05

EG

211,5

JO

145,3

MK

147,9

TR

154,5

ZZ

164,8

0709 90 70

MA

135,4

TR

90,4

ZZ

112,9

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

44,1

IL

56,9

MA

47,1

TN

55,1

TR

46,3

ZZ

50,3

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

59,9

TR

74,0

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

76,4

CN

69,3

MK

24,7

US

98,2

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

82,2

CL

188,1

CN

54,8

US

95,6

ZA

90,3

ZZ

102,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 184/2010

av den 3 mars 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 180/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 52, 3.3.2010, s. 46.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 4 mars 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

40,51

0,00

1701 11 90 (1)

40,51

2,75

1701 12 10 (1)

40,51

0,00

1701 12 90 (1)

40,51

2,45

1701 91 00 (2)

45,67

3,77

1701 99 10 (2)

45,67

0,64

1701 99 90 (2)

45,67

0,64

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/14/EU

av den 3 mars 2010

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa heptamaloxiloglukan som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG lämnade Elicityl SA den 9 maj 2006 in en ansökan till Frankrike om införande av det verksamma ämnet heptamaloxiloglukan i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2007/560/EG (2) bekräftades att dokumentationen var fullständig i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som den sökande har föreslagit. Den rapporterande medlemsstat som utsetts lade fram sitt utkast till utvärderingsrapport den 26 juli 2007.

(3)

Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och Efsa och lämnades till kommissionen den 17 juli 2009 i form av Efsas vetenskapliga rapport om heptamaloxiloglukan (3). Medlemsstaterna och kommissionen har granskat rapporten i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och den färdigställdes slutgiltigt den 27 november 2009 som kommissionens granskningsrapport om heptamaloxiloglukan.

(4)

Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan i allmänhet kan antas uppfylla kraven i artikel 5.1 a, och b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och beskrivits i kommissionens granskningsrapport. Heptamaloxiloglukan bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i det direktivet.

(5)

Utan att det påverkar de skyldigheter som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att ompröva befintliga provisoriska godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan, för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I, uppfylls. Medlemsstaterna bör omvandla befintliga provisoriska godkännanden till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(6)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 30 november 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över bestämmelserna och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, om så krävs ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan som verksamt ämne senast den 30 november 2010. Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att villkoren som rör heptamaloxiloglukan i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som rör detta verksamma ämne, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13.2 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller heptamaloxiloglukan, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som senast den 31 maj 2010 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp produkten till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som gäller heptamaloxiloglukan i bilaga I till samma direktiv. På grundval av denna nya prövning ska medlemsstaterna fastställa om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller heptamaloxiloglukan som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 november 2011 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller heptamaloxiloglukan som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 november 2011 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv varigenom det eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2010.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 mars 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 213, 15.8.2007, s. 29.

(3)  ”Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance heptamaloxyloglucan”, EFSA Scientific Report, nr 334, s. 1–52, 2009 (färdigställd den 17 juli 2009).


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska följande post läggas till i slutet av tabellen:

Nummer

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (2)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”304

Heptamaloxiloglukan

CAS-nr

870721-81-6

CIPAC-nr

inte tillgängligt

Fullständigt namn enligt IUPAC i fotnoten (1)

 

Xyl p: xylopyranosyl

 

Glc p: glukopyranosyl

 

Fuc p: fukopyranosyl

 

Gal p: galaktopyranosyl

 

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

Orenheten patulin får inte överstiga 50 μg/kg i det tekniska materialet

1 juni 2010

31 maj 2020

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska slutsatserna i granskningsrapporten om heptamaloxiloglukan beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form som den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 27 november 2009.


(1)  Formula

(2)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


BESLUT

4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/10


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 1 mars 2010

om ändring av beslut 2006/473/EG vad gäller erkännande av kontinentala Australien som fritt från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus)

[delgivet med nr K(2010) 1063]

(2010/134/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt del A avsnitt I punkt 16.2 i bilaga IV, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2006/473/EG av den 5 juli 2006 om erkännande av vissa tredjeländer och vissa regioner i tredjeländer som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes och Guignardia citricarpa Kiely (alla stammar som är patogena på Citrus) (2) är New South Wales, South Australia och Victoria i Australien erkända som fria från Xanthomonas campestris (alla stammar som är patogena på Citrus).

(2)

Australien har lämnat detaljerade tekniska uppgifter, baserade på resultat från programmen för hantering och utrotning av sjukdom samt från fleråriga officiella undersökningar, som visar att ett utbrott av Xanthomonas campestris i Queensland har framgångsrikt bekämpats och att Northern Territory och Western Australia är fria från Xanthomonas campestris. Alla citrusfruktproducerande områden i kontinentala Australien bör därför erkännas som fria från skadegöraren.

(3)

Beslut 2006/473/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.2 a i beslut 2006/473/EG ska ersättas med följande:

”a)

Australien: delstaterna New South Wales, Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria och Western Australia.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 mars 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 187, 8.7.2006, s. 35.


4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/11


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 mars 2010

om utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en potatisprodukt (Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1) genetiskt modifierad för ökad halt av stärkelsekomponenten amylopektin

[delgivet med nr K(2010) 1193]

(Endast den svenska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2010/135/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (1), särskilt artikel 18.1 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att en produkt som innehåller eller består av en genetiskt modifierad organism eller en kombination av genetiskt modifierade organismer ska få släppas ut på marknaden krävs enligt direktiv 2001/18/EG att den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har mottagit anmälan om utsläppande på marknaden av produkten lämnar ett skriftligt tillstånd enligt det förfarande som anges i direktivet.

(2)

BASF Plant Science (tidigare Amylogen HB) har till den behöriga myndigheten i Sverige lämnat in en anmälan (referens C/SE/96/3501) om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad potatisprodukt (Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1).

(3)

Anmälan omfattade ursprungligen utsläppande på marknaden av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 för odling och förädling till industristärkelse, samt för användning i foder i gemenskapen.

(4)

I enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktiv 2001/18/EG sammanställde den behöriga svenska myndigheten en bedömningsrapport, av vilken det framgick att det inte fanns några vetenskapliga belägg för att utsläppande på marknaden av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 skulle innebära någon fara för människors eller djurs hälsa eller miljön mot bakgrund av de föreslagna användningsområdena.

(5)

Bedömningsrapporten lämnades till kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater, som reste och vidhöll invändningar mot utsläppande på marknaden av produkten.

(6)

BASF Plant Science informerade den 9 december 2005 den behöriga svenska myndigheten om sina planer att undanta användning i foder från anmälan enligt direktiv 2001/18/EG; anmälan skulle således endast omfatta odling av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 och produktion av stärkelse för industriell användning.

(7)

Den 25 april 2005 lämnade BASF Plant Science, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (2), in en ansökan om utsläppande på marknaden av foder och livsmedel som innehåller, består av eller har framställts av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1.

(8)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) offentliggjorde den 24 februari 2006 yttranden om utsläppande på marknaden av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 för odling och produktion av industristärkelse enligt direktiv 2001/18/EG samt för livsmedel och foder enligt förordning (EG) nr 1829/2003. Där drogs slutsatsen att produkten sannolikt inte kommer att medföra några negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön när det gäller de föreslagna användningsområdena.

(9)

En genomgång har gjorts av medlemsstaternas invändningar i enlighet med direktiv 2001/18/EG, uppgifterna i anmälan och Efsas yttranden. Det har dock inte framkommit något som ger anledning att anta att utsläppande på marknaden av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 skulle medföra negativa effekter på människors och djurs hälsa eller på miljön i samband med de föreslagna användningsområdena.

(10)

Mot bakgrund av en rapport från Världshälsoorganisationen, där kanamycin och neomycin förtecknas som ”antibakteriella medel av avgörande betydelse för humanmedicin och för riskhanteringsstrategier vid icke-human användning”, utfärdade Europeiska läkemedelsmyndigheten den 26 februari 2007 ett uttalande där man framhöll den terapeutiska betydelsen av dessa båda antibiotika inom human- och veterinärmedicin. Med beaktande av detta uttalande angav Efsa den 13 april 2007 att den terapeutiska effekten av de berörda antibiotika inte kommer att försämras av förekomsten av nptII-genen i genmodifierade växter. Detta beror på att sannolikheten för genöverföring från växter till bakterier och ett efterföljande uttryck är ytterst låg och på att denna antibiotikaresistenta gen i bakterier redan är mycket vanlig i miljön. Efsa bekräftade således sin tidigare bedömning om säker användning av markörgenen för antibiotikaresistens nptII i genetiskt modifierade organismer och produkter av dessa avsedda att användas som livsmedel och foder.

(11)

Kommissionen gav den 14 maj 2008 Efsa i uppdrag att i) förbereda ett sammanställt vetenskapligt yttrande med hänsyn till det tidigare yttrandet och uttalandet om användning av markörgener för antibiotikaresistens i genmodifierade växter som är avsedda eller redan har godkänts för utsläppande på marknaden och deras möjliga användning för import och bearbetning och för odling och ii) peka på möjliga konsekvenser av detta sammanställda yttrande för tidigare Efsa-bedömningar av enskilda genetiskt modifierade organismer som innehåller markörgener för antibiotikaresistens. I uppdraget uppmärksammade kommissionen Efsa bland annat på brev från Danmark och Greenpeace.

(12)

Den 11 juni 2009 offentliggjorde Efsa ett uttalande om användning av markörgener för antibiotikaresistens i genmodifierade växter enligt vilket Efsas tidigare bedömning av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 är i linje med den riskbedömningsstrategi som beskrivs i uttalandet. Man fastslår även att det saknas nya uppgifter som skulle ge Efsa anledning att ändra sitt tidigare yttrande.

(13)

En unik identitetsbeteckning bör tilldelas Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 för de syften som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (3), samt i kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (4).

(14)

Den föreslagna märkningen, på en etikett eller ett medföljande blad, bör inbegripa en formulering varigenom aktörerna och slutanvändarna informeras om att produkter som innehåller eller består av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 varken får användas som livsmedel eller som foder.

(15)

Foder som framställs av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 liksom den tillfälliga eller tekniskt oundvikliga förekomsten av potatisen i livsmedel och andra foderprodukter har godkänts genom kommissionens beslut 2010/136/EU (5) i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003.

(16)

Medlemsstaterna bör använda de register som upprättats i enlighet med artikel 31.3 b i direktiv 2001/18/EG för att registrera platserna för genetiskt modifierade organismer som odlas i enlighet med del C i direktivet, bland annat för att underlätta specifik och allmän övervakning samt för inspektions- och kontrolländamål.

(17)

Mot bakgrund av Efsas yttrande är det inte nödvändigt att fastställa särskilda villkor för de föreslagna användningsområdena när det gäller produktens hantering eller förpackning eller för skyddet av särskilda ekosystem, miljöer eller geografiska områden.

(18)

Som komplement till pågående fältstudier i norra Europa, som har visat att odling av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 sannolikt inte medför några negativa effekter på miljön, bör som del av övervakningsprogrammet ytterligare åtgärder vidtas för att övervaka organismer som lever på potatis på och i närheten av de fält där Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 odlas kommersiellt.

(19)

Innan Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 släpps ut på marknaden bör nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa märkning och spårbarhet i alla steg av utsläppandet på marknaden, inklusive kontroller med lämpliga validerade detektionsmetoder.

(20)

En detektionsmetod för Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 har validerats av gemenskapens referenslaboratorium som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1829/2003, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 a den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlemtets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning (6).

(21)

Den kommitté som inrättats enligt artikel 30.1 i direktiv 2001/18/EG lämnade inget yttrande inom den tid som kommitténs ordförande bestämt.

(22)

Vid sitt möte den 16 juli 2007 kunde rådet inte fatta beslut med kvalificerad majoritet vare sig för eller emot förslaget. Det är följaktligen upp till kommissionen att anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillstånd

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning, särskilt förordning (EG) nr 1829/2003, ska den behöriga myndigheten i Sverige lämna skriftligt tillstånd till att släppa ut den produkt som anges i artikel 2 och som har anmälts av BASF Plant Science (referens C/SE/96/3501) på marknaden, i enlighet med det här beslutet.

I tillståndet ska man, i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2001/18/EG, uttryckligen ange de villkor för tillståndet som fastställs i artiklarna 3 och 4 i detta beslut.

Artikel 2

Produkt

1.   Den genetiskt modifierade organism som ska släppas ut på marknaden i form av eller ingående i produkter (nedan kallade produkten) är potatis (Solanum tuberosum L.) modifierad för ökad halt av stärkelsekomponenten amylopektin, som har transformerats med Agrobacterium tumefaciens med hjälp av vektorn pHoxwG, vilket har gett upphov till linjen EH92-527-1. Produkten innehåller följande DNA i två kassetter:

a)

Kassett 1:

En kanamycinresistensgen av nptII-typ från Tn5, reglerad av en nopalinsyntaspromotor för uttryck i växtvävnad och terminerad av en polyadenyleringssekvens från Agrobacterium tumefaciens nopalinsyntasgen.

b)

Kassett 2:

Ett segment av gbss-genen (som kodar för granulbundet stärkelsesyntas) från potatis insatt i omvänd riktning, reglerad av gbss-promotorn isolerad från potatis och terminerad av en polyadenyleringssekvens från Agrobacterium tumefaciens nopalinsyntasgen.

2.   Tillståndet ska omfatta genetiskt modifierad Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 i form av eller ingående i produkter.

Artikel 3

Villkor för utsläppande på marknaden

Produkten får släppas ut på marknaden för odling och industriell användning på följande villkor:

a)

I enlighet med artikel 15.4 i direktiv 2001/18/EG ska tillståndets giltighetstid vara tio år från och med den dag då tillståndet för Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 utfärdas.

b)

Produktens unika identitetsbeteckning ska vara BPS-25271-9.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i direktiv 2001/18/EG ska tillståndshavaren på begäran tillhandahålla medlemsstaternas behöriga myndigheter och kontrollorgan och gemenskapens kontrollaboratorier positiva och negativa kontrollprover av produkten samt genetiskt material och referensmaterial av denna.

d)

En detektionsmetod som är specifik för Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1, validerad av gemenskapens referenslaboratorium som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1829/2003, är tillgänglig för inspektions- och kontrolländamål.

e)

Utan att det påverkar tillämpningen av specifika märkningskrav i förordning (EG) nr 1829/2003 ska uppgiften ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer” eller ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierad EH92-527-1-potatis” samt uppgiften ”inte avsedd att användas som livsmedel” finnas antingen på en etikett eller i ett dokument som medföljer produkten.

f)

På etiketten eller i ett medföljande dokument ska det även anges att produkten har en ändrad stärkelsesammansättning.

g)

Under tillståndets giltighetstid ska tillståndshavaren, när denna släpper ut Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 på en medlemsstats marknad, omedelbart informera aktörer och användare om produktens allmänna egenskaper och säkerhetsegenskaper och om de rättsliga kraven för utsläppande på marknaden av material skördat från grödor som innehåller denna linje.

h)

Eftersom detta beslut endast gäller odling och industriell användning ska tillståndshavaren garantera att potatisknölar av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1

i)

hålls fysiskt åtskilda från potatis avsedd att användas som livsmedel och foder vid sättning, odling, skörd, transport, lagring och hantering i miljön,

ii)

levereras endast till utsedda anläggningar för stärkelseframställning som anmälts till den relevanta nationella behöriga myndigheten, för förädling till industristärkelse i ett slutet system, antingen tidsmässigt eller rumsligt, för att undvika att de blandas med material från potatis avsedd att användas som livsmedel eller foder.

Artikel 4

Övervakning

1.   Under tillståndets giltighetstid gäller följande:

a)

Tillståndshavaren ska se till att upprätta och genomföra övervakningsplanen för att kontrollera att hantering och användning av produkten inte innebär någon fara för människors och djurs hälsa eller för miljön. Övervakningsplanen innefattar fallspecifik övervakning, allmän övervakning och ett system för särhållning, kontroll och dokumentation (Identity Preservation System, IPS), som beskrivs i anmälan och som kan komma att ändras i enlighet med denna artikel.

b)

Tillståndshavaren ska se till att övervakningen omfattar uppgifter om hur stor areal som odlas med Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 och om kvantiteten skördat material.

c)

Tillståndshavaren ska för kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kunna styrka

i)

att de befintliga övervakningsnätverken, i enlighet med övervakningsplanen i anmälan, samlar in den information som är relevant för övervakningen av produkterna, och

ii)

att dessa övervakningsnätverk har samtyckt till att göra informationen tillgänglig för tillståndshavaren före den dag då övervakningsrapporterna ska överlämnas till kommissionen och till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt punkt 2.

d)

Tillståndshavaren ska utvidga de befintliga övervakningsnätverken till att omfatta alla odlare av Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1, med det frågeformulär och det rapporteringssystem som anges i anmälan som underlag.

e)

Tillståndshavaren ska utföra specifika fältstudier i enlighet med kraven i bilaga I för att övervaka eventuella negativa effekter på organismer som lever på potatis på och i närheten av de fält där Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 odlas.

2.   Tillståndshavaren ska lämna årliga rapporter om övervakningsresultaten till kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter; den första rapporten ska lämnas ett år efter det att det slutliga tillståndet beviljas.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i direktiv 2001/18/EG ska den anmälda övervakningsplanen, när så är lämpligt och efter godkännande av kommissionen och den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, revideras av tillståndshavaren och/eller av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, mot bakgrund av resultaten från övervakningen. Förslag till reviderade övervakningsplaner ska lämnas in till medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 5

Adressat

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.

(4)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Se sidan 15 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 102, 7.4.2004, s. 14.


BILAGA

Övervakning av organismer som lever på potatis på och i närheten av de fält där Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 odlas.

1.

Tillståndshavaren ska utföra specifika fältstudier för att övervaka eventuella negativa effekter på organismer som lever på potatis på och i närheten av de fält där Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1 odlas.

2.

Övervakningen ska inriktas på modellorganismer som lever på potatis på och i närheten av potatisfälten och som är representativa för viktiga ekologiska funktioner i jordbruksmiljön.

3.

Övervakningen ska beakta de senaste vetenskapliga rönen och använda de nyaste metoderna, inklusive statistisk analys av uppgifterna i enlighet med standardmetoder.

4.

Resultaten ska utvärderas mot bakgrund av riskbedömningen i anmälan och rapporteras enligt artikel 4.2.

5.

I lämpliga fall ska resultaten fungera som underlag vid översyn och ändringar av den övervakningsplan som föreslås i anmälan enligt artikel 4.3.


4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/15


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 mars 2010

om godkännande för utsläppande på marknaden av foder som framställts av den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1 (BPS-25271-9) och om tillfälliga eller tekniskt oundvikliga spår av sådan potatis i livsmedel och foder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

[delgivet med nr K(2010) 1196]

(Endast den tyska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2010/136/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 februari 2005 lämnade BASF Plant Science GmbH, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, in en ansökan till de behöriga brittiska myndigheterna om att få släppa ut den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1 på marknaden för foder- och livsmedelsändamål samt foder och livsmedel som innehåller, består av eller har framställts av EH92-527-1-potatis, dock ej för odling.

(2)

Av ansökan framgår att foderprodukter som framställs av den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1, i likhet med produkter framställda av konventionell stärkelsepotatis, är en biprodukt av stärkelsebehandlingen och att den enda avsedda användningen är som livsmedel och foder.

(3)

Den 10 november 2006 lämnade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003 och konstaterade att det är osannolikt att utsläppandet på marknaden av de produkter som innehåller, består av eller har framställts av potatisen EH92-527-1 (2) enligt beskrivningen i ansökan (nedan kallade produkterna) skulle leda till negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön. I sitt yttrande tog Efsa ställning till medlemsstaternas alla specifika frågor och farhågor från samrådet med de behöriga nationella myndigheterna i enlighet med artiklarna 6.4 och 18.4 i nämnda förordning.

(4)

Efsa rekommenderade därför inte några andra märkningskrav än kraven i artiklarna 13.1 och 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003. Efsa ansåg inte att det behövs några särskilda villkor för eller begränsningar av utsläppandet på marknaden, några särskilda villkor för eller begränsningar av användning eller hantering, inbegripet krav på övervakning efter försäljningen, eller några särskilda villkor för skydd av specifika ekosystem, miljöer eller geografiska områden i enlighet med artiklarna 6.5 e och 18.5 e i förordningen.

(5)

I sitt yttrande konstaterade Efsa också att den miljöövervakningsplan som sökanden har lämnat in ligger i linje med produkternas avsedda användningsområden. Miljöövervakning kommer att ske i enlighet med kommissionens beslut 2010/135/EU av den 2 mars 2010 om utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en potatisprodukt (Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1) genetiskt modifierad för ökad halt av stärkelsekomponenten amylopektin (3).

(6)

Mot bakgrund av en rapport från Världshälsoorganisationen, där kanamycin och neomycin förtecknas som ”antibakteriella medel av avgörande betydelse för humanmedicin och för riskhanteringsstrategier vid icke-human användning”, utfärdade Europeiska läkemedelsmyndigheten den 26 februari 2007 ett uttalande där man framhöll den terapeutiska betydelsen av dessa båda antibiotika inom human- och veterinärmedicin. Med beaktande av detta uttalande angav Efsa den 13 april 2007 att den terapeutiska effekten av de berörda antibiotika inte kommer att försämras av förekomsten av nptII-genen i genmodifierade växter. Detta beror på att sannolikheten för genöverföring från växter till bakterier och ett efterföljande uttryck är ytterst låg och på att denna antibiotikaresistenta gen i bakterier redan är mycket vanlig i miljön. Efsa bekräftade således sin tidigare bedömning om säker användning av markörgenen för antibiotikaresistens nptII i genetiskt modifierade organismer och produkter av dessa avsedda att användas som livsmedel och foder.

(7)

Kommissionen gav den 14 maj 2008 Efsa i uppdrag att i) förbereda ett sammanställt vetenskapligt yttrande med hänsyn till det tidigare yttrandet och uttalandet om användning av markörgener för antibiotikaresistens i genmodifierade växter som är avsedda eller redan har godkänts för utsläppande på marknaden och deras möjliga användning för import och bearbetning och för odling, och ii) peka på möjliga konsekvenser av detta sammanställda yttrande för tidigare Efsa-bedömningar av enskilda genetiskt modifierade organismer som innehåller markörgener för antibiotikaresistens. I uppdraget uppmärksammade kommissionen Efsa bland annat på brev från Danmark och Greenpeace.

(8)

Den 11 juni 2009 offentliggjorde Efsa ett uttalande om användning av markörgener för antibiotikaresistens i genmodifierade växter enligt vilket Efsas tidigare bedömning av den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1 är i linje med den riskbedömningsstrategi som beskrivs i uttalandet. Man fastslår även att det saknas nya uppgifter som skulle ge Efsa anledning att ändra sitt tidigare yttrande.

(9)

Mot bakgrund av detta bör godkännandet beviljas.

(10)

Tillstånd för odling och industriellt bruk av potatisen EH92-527-1 ges i beslut 2010/135/EU, som innehåller villkor för användning och hantering som syftar till att undvika att material från konventionell potatis avsedd att användas som livsmedel eller foder blandas med genetiskt modifierad potatis.

(11)

Även om dessa åtgärder tillämpas kan det inte uteslutas att genetiskt modifierad potatis och vissa produkter från stärkelsebearbetning förekommer i livsmedel eller foder. Sådan förekomst bör anses vara tillfällig eller tekniskt oundviklig och kan accepteras, förutsatt att andelen inte överstiger 0,9 %.

(12)

En unik identitetsbeteckning bör tilldelas varje genetiskt modifierad organism i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (4).

(13)

Alla uppgifter i bilagan till detta beslut om godkännande av produkterna bör införas i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder i enlighet med bestämmelserna i förordningen.

(14)

I enlighet med artiklarna 4.2 och 16.2 i förordningen är villkoren för godkännande av produkterna bindande för alla personer som släpper ut dem på marknaden.

(15)

Detta beslut kommer genom förmedlingscentrumet för biosäkerhet (Biosafety Clearing House) att anmälas till parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, i enlighet med artiklarna 9.1 och 15.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (5).

(16)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har inte lämnat något yttrande inom den tid som kommitténs ordförande bestämt.

(17)

Vid sitt möte den 18 februari 2008 kunde rådet inte fatta beslut med kvalificerad majoritet vare sig för eller emot förslaget. Det är följaktligen upp till kommissionen att anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genetiskt modifierad organism och unik identitetsbeteckning

Genetiskt modifierad potatis (Solanum tuberosum L. linje EH92-527-1), enligt den närmare beskrivningen i punkt b i bilagan, ska förses med den unika identitetsbeteckningen BPS-25271-9 i enlighet med förordning (EG) nr 65/2004.

Artikel 2

Godkännande

Följande produkter är godkända i enlighet med artiklarna 4.2 och 16.2 i förordning (EG) nr 1829/2003, enligt villkoren i detta beslut:

a)

Foder som framställts av BPS-25271-9-potatis.

b)

Livsmedel som innehåller, består av eller har framställts av BPS-25271-9-potatis som ett resultat av tillfällig eller tekniskt oundviklig förekomst av denna genmodifierade organism i en andel som inte överskrider 0,9 % av var och en av livsmedelsingredienserna eller av livsmedlet som helhet om det består av en enda ingrediens.

c)

Foder som innehåller eller består av BPS-25271-9-potatis som ett resultat av tillfällig eller tekniskt oundviklig förekomst av denna genmodifierade organism i en andel som inte överskrider 0,9 % av fodret eller av var och en av de foderprodukter som det består av.

Artikel 3

Märkning

Med avseende på de märkningskrav som föreskrivs i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska ”organismens namn” vara ”amylopektinstärkelsepotatis”.

Artikel 4

Övervakning av miljöpåverkan

1.   Den miljöövervakningsplan som nämns i artikel 4 i beslut 2010/135/EU ska även anses gälla detta beslut.

2.   Innehavaren av godkännandet ska lämna in årliga rapporter till kommissionen om genomförandet och resultaten av övervakningen.

Rapporterna ska innehålla tydliga uppgifter om vilka delar av rapporterna som ska betraktas som sekretessbelagda samt en verifierbar motivering till sekretessbeläggningen i enlighet med artikel 30 i förordning (EG) nr 1829/2003.

De sekretessbelagda delarna av rapporterna ska lämnas in som separata dokument.

Artikel 5

Gemenskapsregister

Uppgifterna i bilagan till detta beslut ska föras in i det gemenskapsregister över genetiskt modifierade livsmedel och foder som avses i artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Artikel 6

Innehavare av godkännandet

Innehavaren av godkännandet ska vara BASF Plant Science GmbH, Tyskland.

Artikel 7

Giltighet

Detta beslut ska gälla under tio år från och med dagen för delgivningen.

Artikel 8

Adressat

Detta beslut riktar sig till BASF Plant Science GmbH, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, TYSKLAND.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 2010.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-070

(3)  Se sidan 11 i detta nummer av EUT.

(4)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 287, 5.11.2003, s. 1.


BILAGA

a)   Sökande och innehavare av godkännandet

Namn

:

BASF Plant Science GmbH

Adress

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Tyskland

b)   Beteckning och specifikation av produkterna

1.

Foder som framställts av BPS-25271-9-potatis.

2.

Livsmedel som innehåller, består av eller har framställts av BPS-25271-9-potatis som ett resultat av tillfällig eller tekniskt oundviklig förekomst av denna genmodifierade organism i en andel som inte överskrider 0,9 % av var och en av livsmedelsingredienserna eller av livsmedlet som helhet om det består av en enda ingrediens.

3.

Foder som innehåller eller består av BPS-25271-9-potatis som ett resultat av tillfällig eller tekniskt oundviklig förekomst av denna genmodifierade organism i en andel som inte överskrider 0,9 % av fodret eller av var och en av de foderprodukter som det består av.

Den genetiskt modifierade potatisen BPS-25271-9 som beskrivs i ansökan har en ändrad stärkelsesammansättning (högre andel amylopektin per andel amylos). Ändringen innebär att det granulbundna stärkelsesyntas (GBSS) som sköter produktionen av amylos undertrycks. Som ett resultat av detta innehåller den stärkelse som produceras lite eller ingen amylos, utan består främst av amylopektin som ändrar stärkelsens fysiska egenskaper. En kanamycinresistensgen av nptII-typ användes som genetisk markör i den genetiska förändringsprocessen.

c)   Märkning

Med avseende på de märkningskrav som föreskrivs i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska ”organismens namn” vara ”amylopektinstärkelsepotatis”.

d)   Detektionsmetod

Kvantitativ, i realtid händelsespecifik, PCR-baserad metod för genetiskt modifierad BPS-25271-9-potatis.

Validerad av gemenskapens referenslaboratorium, som inrättats i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003, offentliggjord på http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Referensmaterial: ERM®-BF421, tillgängligt via Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, Institutet för referensmaterial och referensmätningar på http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Unik identitetsbeteckning

BPS-25271-9

f)   Uppgifter som ska lämnas enligt bilaga II till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald

Biosafety Clearing House, Record ID: se [ifylls i samband med anmälan].

g)   Villkor eller begränsningar för utsläppande på marknaden, användning och hantering av produkterna

Ej tillämpligt.

h)   Övervakningsplan

Plan för övervakning av miljöpåverkan enligt artikel 4 i beslut 2010/135/EU.

i)   Krav på övervakning efter försäljningen avseende användning av produkterna som livsmedel

Ej tillämpligt.

Anm.: Länkar till relevanta dokument kan behöva ändras med tiden. Allmänheten kommer att informeras om dessa ändringar genom uppdatering av gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder.


III Andra rättsakter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

4.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/19


BESLUT AV EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ

nr 1/2010/SC

av den 28 januari 2010

om inrättande av en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014

EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES-avtalet,

med beaktande av det avtal som ska ingås om inrättandet av en ny finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014,

med hänsyn till avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska gemenskapen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed inrättas en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014 (nedan kallad tillfälliga kommittén), som ska inleda sitt arbete snarast möjligt.

2.   Den tillfälliga kommittén ska bistå Eftastaterna med förberedelserna inför genomförandet av den finansiella mekanismen för EES för perioden 2009–2014.

3.   Den tillfälliga kommittén ska rapportera till den ständiga kommittén.

4.   Den tillfälliga kommittén får biträdas av EES- och Eftastaternas delegationer vid Europeiska unionen.

5.   Den dag som rättsakten om inrättandet av den finansiella mekanismen för EES 2009–2014 träder i kraft eller den dag som den provisoriskt börjar tillämpas ska den tillfälliga kommittén ersättas av en kommitté för den finansiella mekanismen för EES 2009–2014.

6.   Den tillfälliga kommittén ska diskutera och bedöma möjlig samordning mellan den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiella mekanismen.

7.   Den tillfälliga kommittén ska i samförstånd utse en ordförande, vars utnämning ska bekräftas av den ständiga kommittén.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft omedelbart.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 januari 2010.

På ständiga kommitténs vägnar

H.D. Prins Nikolaus av LIECHTENSTEIN

Ordförande

Kåre BRYN

Generalsekreterare