ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.050.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 50

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
27 februari 2010


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 165/2010 av den 26 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel vad gäller aflatoxiner ( 1 )

8

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 166/2010 av den 26 februari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 167/2010 av den 26 februari 2010 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 mars 2010

15

 

 

BESLUT

 

 

2010/124/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2010 om reglerna för arbetssättet för den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

18

 

 

2010/125/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2010 om utnämning av ledamöter i den kommitté som föreskrivs i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter

DIREKTIV

27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/1


RÅDETS DIREKTIV 2010/12/EU

av den 16 februari 2010

om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4 i rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter (3) och artikel 4 i rådets direktiv 92/80/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatter på andra tobaksvaror än cigaretter (4) har en djupgående granskning av skattesatserna och strukturerna för punktbeskattning av tobaksvaror utförts. Denna granskning omfattade bestämmelser i rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (5).

(2)

För att säkerställa att den inre marknaden fungerar korrekt, samtidigt som en hög hälsoskyddsnivå säkerställs enligt artikel 168 i fördraget, och med tanke på att tobaksvaror kan orsaka allvarliga hälsoskador samt på att unionen är part i Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll bör olika ändringar göras i unionens skattelagstiftning om tobaksvaror. Dessa ändringar bör ta hänsyn till den rådande situationen för var och en av de olika tobaksvarorna.

(3)

Systemen för cigaretter bör förenklas, så att det skapas neutrala konkurrensvillkor för tillverkarna, uppdelningen av tobaksmarknaderna minskas och hälsomålen framhävs. Därför bör begreppet mest efterfrågad priskategori ersättas. Det prisrelaterade minimikravet bör avse det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, medan minimibeloppet bör tillämpas på alla cigaretter. Av samma skäl bör det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset också utgöra utgångspunkt för mätning av den särskilda punktskattens betydelse inom den totala skattebelastningen.

(4)

Utan att det påverkar den särskilda komponentens blandade skattestruktur och högsta procentuella andel av den totala skattebelastningen bör medlemsstaterna få effektivare metoder för uttag av en särskild skatt eller minimipunktskatt på cigaretter, för att säkerställa att åtminstone ett minsta skattebelopp gäller i hela unionen.

(5)

När det gäller finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter, bör unionens prisrelaterade minimikrav uttryckas så att man erhåller liknande effekter som på området cigaretter, med det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset som referenspunkt.

(6)

Utvecklingen av priser och punktskatter har analyserats, särskilt för cigaretter, som är den avgjort viktigaste typen av tobaksvara, samt för finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter. Det framgår av analysen att det fortfarande föreligger stora skillnader mellan medlemsstaterna, vilka kan hindra den inre marknadens sätt att fungera. En högre grad av konvergens mellan de skattenivåer som tillämpas i medlemsstaterna skulle bidra till att minska bedrägerier och smuggling inom unionen.

(7)

En högre grad av konvergens skulle också bidra till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor. Beskattningsnivån är förvisso en viktig faktor i priset på tobaksvaror, vilket i sin tur påverkar konsumenternas rökvanor. Bedrägerier och smuggling undergräver de skattebetingade prisnivåerna, i synnerhet på cigaretter och finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter, och gör det därför svårare att nå målen för tobakskontroll och hälsoskyddsmålen.

(8)

För att uppnå en högre grad av konvergens och minska konsumtionen bör därför minimiskattenivåerna i unionen för cigaretter och finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter höjas.

(9)

Miniminivåerna för finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter måste tillnärmas miniminivåerna för cigaretter, så att den konkurrens som föreligger mellan de båda produkterna, vilken återspeglas i de iakttagna konsumtionsmönstren, samt att de har lika stora skadliga egenskaper beaktas i högre grad.

(10)

Övergångsperioder bör göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett smidigt sätt anpassa sig till de nya nivåerna i fråga om den totala punktskatten och på så sätt begränsa eventuella negativa sidoeffekter.

(11)

För att inte skada den ekonomiska och sociala jämvikten på Korsika är det både nödvändigt och motiverat att fram till och med den 31 december 2015 förlänga det undantag i enlighet med vilket Frankrike på cigaretter och andra tobaksvaror som frisläpps för konsumtion på Korsika får tillämpa en lägre punktskattesats än den nationella skattesatsen. Vid den tidpunkten bör beskattningen av tobaksvaror som frisläpps för konsumtion på Korsika vara fullständigt anpassad till den gällande beskattningen på det franska fastlandet. Emellertid bör punktskatten på cigaretter och finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter på Korsika höjas stegvis i syfte att undvika en alltför brysk övergång.

(12)

I syfte att undvika snedvridning av konkurrensen och oacceptabel omläggning av handeln samt därav följande inkomstbortfall för de medlemsstater som tillämpar höga punktskatter, som såväl viktig inkomstkälla som av hälsoskäl, framstår det som nödvändigt att tillåta dessa att tillämpa begränsningar av den mängd cigaretter som får införas på deras territorium utan ytterligare betalning av punktskatter om dessa cigaretter införs på deras territorium från medlemsstater som omfattas av övergångsperioder. Det är lämpligt att anpassa en sådan tillåtelse till restriktioner med hänsyn till den nivå som den allmänna obligatoriska miniminivån för beskattning kommer att ha nått och till de svårigheter som de medlemsstater som är föremål för ett undantag kan möta på grund av lägre beskattning i andra medlemsstater som är på väg att successivt anpassa sig till den allmänna obligatoriska miniminivån.

(13)

För att förhindra att unionens minimiskatter på cigarrer, cigariller och annan röktobak än finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter sjunker i värde, behövs en höjning av minimiskatterna, uttryckta som ett specifikt belopp.

(14)

För en enhetlig och rättvis beskattning bör definitionen av cigaretter, cigarrer och cigariller och övrig röktobak ändras, så att tobaksrullar som beroende på sin längd kan betraktas som två eller fler cigaretter behandlas som två eller fler cigaretter i fråga om punktskatt, en typ av cigarr som på många sätt liknar en cigarett behandlas som en cigarett i fråga om punktbeskattning, röktobak som i många avseenden liknar finskuren tobak avsedd för rullning av cigaretter behandlas som finskuren tobak i fråga om punktskatter och tobaksavfall definieras klart. Med tanke på de ekonomiska svårigheter som en omedelbar tillämpning kan vålla de berörda tyska och ungerska företagarna bör Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Ungern tillåtas att skjuta fram tillämpningen av den nya definitionen av cigarrer och cigariller till den 1 januari 2015.

(15)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (6) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(16)

Direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG, 95/59/EG och rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt (7) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 92/79/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Den totala punktskatten (särskild skatt och värderelaterad skatt exklusive mervärdesskatt) på cigaretter ska utgöra minst 57 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för de cigaretter som frisläpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 64 EUR per 1 000 cigaretter, oavsett det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

Medlemsstater som tar ut en punktskatt på minst 101 EUR per 1 000 cigaretter på grundval av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset behöver emellertid inte uppfylla det krav på 57 % som fastställs i första stycket.

2.   Från och med den 1 januari 2014 ska den totala punktskatten på cigaretter utgöra minst 60 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för de cigaretter som frisläpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 90 EUR per 1 000 cigaretter, oavsett det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

Medlemsstater som tar ut en punktskatt på minst 115 EUR per 1 000 cigaretter på grundval av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset behöver emellertid inte uppfylla det krav på 60 % som fastställs i första stycket.

Bulgarien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och Rumänien ska beviljas en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2017 för att uppfylla de krav som anges i punkterna 1 och 2.

3.   Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska beräknas med hänvisning till det totala värdet av alla cigaretter som frisläpps för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, dividerat med den totala kvantitet cigaretter som frisläpps för konsumtion. Det ska bestämmas senast den 1 mars varje år på grundval av uppgifter om alla sådana frisläppanden för konsumtion under det föregående kalenderåret.

4.   Medlemsstaterna ska gradvis höja punktskatterna för att följa de krav som avses i punkt 2 från och med de tidpunkter som där fastställts.

5.   Kommissionen ska en gång om året offentliggöra det värde av euron i nationella valutor som ska tillämpas på de totala punktskattebeloppen.

De växelkurser som ska tillämpas ska vara de som erhålls den första vardagen i oktober och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande kalenderår.

6.   Medlemsstaterna får bibehålla de punktskattebelopp som är i kraft vid tiden för den årliga justering som föreskrivs i punkt 5, om omvandlingen av punktskattebeloppen uttryckta i euro skulle leda till en ökning av punktskatten uttryckt i nationell valuta med mindre än 5 % eller mindre än 5 EUR, varvid det lägsta beloppet ska räknas.”

2.

Artikel 2a ska ersättas med följande:

”Artikel 2a

1.   När det i en medlemsstat sker en förändring av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter och denna förändring leder till att den totala punktskatten sjunker under de nivåer som fastställts i de första meningarna i artikel 2.1 och 2.2, får medlemsstaten skjuta upp justeringen av skatten till den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket förändringen inträffade.

2.   När en medlemsstat höjer den mervärdesskattesats som är tillämplig på cigaretter, får denna medlemsstat reducera den totala punktskatten upp till ett belopp som, uttryckt i en procentuell andel av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, motsvarar höjningen av mervärdesskatten, också uttryckt som en procentuell andel av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, även om denna justering medför att den totala punktskatten sjunker under den nivå, uttryckt som en procentuell andel av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset, som fastställts i de första meningarna i artikel 2.1 och 2.2.

Medlemsstaten ska dock åter höja skatten, så att den når upp åtminstone till dessa nivåer senast den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket sänkningen gjordes.”

3.

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   Genom undantag från artikel 2 får Frankrike fortsätta att under perioden 1 januari 2010-31 december 2015 tillämpa en reducerad punktskattesats på cigaretter som frisläpps för konsumtion i departementen på Korsika upp till en årlig kvot på 1 200 ton. Den reducerade skattesatsen ska vara följande:

Till och med den 31 december 2012: minst 44 % av priset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin i dessa departement.

Från och med den 1 januari 2013: minst 50 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter som frisläpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 88 EUR per 1 000 cigaretter, oavsett det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

Från och med den 1 januari 2015: minst 57 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter som frisläpps för konsumtion. Punktskatten ska uppgå till minst 90 EUR per 1 000 cigaretter oberoende av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.”

4.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Vart fjärde år ska kommissionen förelägga rådet en rapport och vid behov ett förslag avseende de punktskatter som fastställs i detta direktiv och punktskattestrukturerna enligt artikel 16 i rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (8).

I kommissionens rapport ska en väl fungerande inre marknad, punktskatternas realvärde och fördragets vidare syften beaktas.

2.   Den rapport som det hänvisas till i punkt 1 ska framför allt grunda sig på information som lämnas av medlemsstaterna.

3.   Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 43 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt (9), fastställa en förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för rapporten, med undantag för uppgifter som rör enskilda fysiska personer eller juridiska personer. Utöver uppgifter som är lätt tillgängliga för medlemsstaterna ska förteckningen endast innehålla uppgifter vilkas insamling och sammanställning inte medför en orimligt stor administrativ börda för medlemsstaterna.

4.   Kommissionen får inte offentliggöra eller på annat sätt lämna ut dessa uppgifter, om det skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet skulle röjas.

Artikel 2

Direktiv 92/80/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.1 ska följande stycken läggas till:

”Från och med den 1 januari 2011 ska den totala punktskatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervärdesskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter utgöra minst 40 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsumtion eller minst 40 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2013 ska den totala punktskatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervärdesskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter utgöra minst 43 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter som frisläpps för konsumtion eller minst 47 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2015 ska den totala punktskatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervärdesskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter utgöra minst 46 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter som frisläpps för konsumtion eller minst 54 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2018 ska den totala punktskatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervärdesskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter utgöra minst 48 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter som frisläpps för konsumtion eller minst 60 EUR per kilogram.

Från och med den 1 januari 2020 ska den totala punktskatten (särskild skatt och/eller värdeskatt exklusive mervärdesskatt) på finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter utgöra minst 50 % av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset för finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsumtion eller minst 60 EUR per kilogram.

Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska beräknas med hänvisning till det totala värdet av finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, dividerat med den totala kvantitet finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter vilken frisläpps för konsumtion. Det ska bestämmas senast den 1 mars varje år på grundval av uppgifter om alla sådana frisläppande för konsumtion under det föregående kalenderåret.

Från och med den 1 januari 2011 ska den totala punktskatten, uttryckt som en procentsats, som ett belopp per kilogram eller för ett givet antal, åtminstone motsvara följande:

a)

För cigarrer eller cigariller, 5 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 12 EUR per 1 000 stycken eller per kilogram.

b)

För annan röktobak än finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter, 20 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter, eller 22 EUR per kilogram.”

2.

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   Genom undantag från punkt 1 får Frankrike under perioden 1 januari 2010-31 december 2015 fortsätta att tillämpa en reducerad punktskattesats på andra tobaksvaror än cigaretter som frisläpps för konsumtion i departementen på Korsika. Den reducerade skattesatsen ska vara följande:

a)

För cigarrer och cigariller:

Minst 10 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

b)

För finskuren röktobak avsedd för rullning av cigaretter:

Fram till och med den 31 december 2012 minst 27 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

Från och med den 1 januari 2013 minst 30 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

Från och med den 1 januari 2015 minst 35 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.

c)

För annan röktobak:

Minst 22 % av detaljhandelspriset, inklusive alla skatter.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Vart fjärde år ska kommissionen förelägga rådet en rapport och vid behov ett förslag avseende de skattesatser och punktskattestrukturer som fastställs i detta direktiv.

I kommissionens rapport ska en väl fungerande inre marknad, punktskatternas realvärde och fördragets vidare syften beaktas.

2.   Den rapport som det hänvisas till i punkt 1 ska framför allt grunda sig på information som lämnas av medlemsstaterna.

3.   Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 43 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt (10), fastställa en förteckning över de statistiska uppgifter som behövs för rapporten, med undantag för uppgifter som rör enskilda fysiska personer eller juridiska personer. Utöver uppgifter som är lätt tillgängliga för medlemsstaterna ska förteckningen endast innehålla uppgifter vilkas insamling och sammanställning inte medför en orimligt stor administrativ börda för medlemsstaterna.

4.   Kommissionen får inte offentliggöra eller på annat sätt lämna ut dessa uppgifter, om det skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet skulle röjas.

4.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska en gång om året offentliggöra det värde av euron i nationella valutor som ska tillämpas på de totala punktskattebeloppen.

De växelkurser som ska tillämpas ska vara de som erhålls första vardagen i oktober och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och de ska tillämpas från och med den 1 januari påföljande kalenderår.”

Artikel 3

Direktiv 95/59/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Följande ska anses vara cigarrer eller cigariller, om de kan vara och, med tanke på sina egenskaper och konsumenternas normala förväntningar, uteslutande är avsedda att rökas som de är:

a)

Tobaksrullar med yttre täckblad av naturtobak.

b)

Tobaksrullar fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg, av rekonstituerad tobak, vilka täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret men, i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 g och högst 10 g och omkretsen är minst 34 mm på minst en tredjedel av längden.

2.   Med avvikelse från punkt 1 får Tyskland och Ungern fram till och med den 31 december 2014 fortsätta att tillämpa artikel 3 i direktiv 95/59/EG, ändrat genom direktiv 2002/10/EG.”

2.

Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

”2.   En tobaksrulle som avses i punkt 1 ska i fråga om punktskatt betraktas som två cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 8 cm men högst 11 cm lång, eller som tre cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 11 cm men högst 14 cm lång, osv.”

3.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.

Tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, som inte omfattas av artiklarna 3 och 4 och som går att röka. I denna artikel avses med tobaksavfall rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.”

4.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska ”1 mm” ersättas med ”1,5 mm”.

b)

I andra stycket ska orden ”grövre än 1 mm” ersättas med orden ”1,5 mm eller mer”.

5.

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 3 ska behandlas som cigarrer och cigariller.”

6.

Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

”4.   När så är nödvändigt får punktskatten på cigaretter innefatta en minimiskattekomponent, under förutsättning att beskattningens blandade struktur och intervallet för den särskilda komponenten i punktskatten enligt artikel 16 strikt respekteras.”

7.

Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

1.   Den procentuella andelen av den särskilda komponenten i punktskatten av beloppet av den totala skattebelastning på cigaretter ska fastställas med hänvisning till det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

2.   Det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset ska beräknas med hänvisning till det totala värdet av alla cigaretter som frisläpps för konsumtion, på grundval av detaljhandelspriset inklusive alla skatter, dividerat med den totala kvantitet cigaretter som frisläpps för konsumtion. Det ska bestämmas senast den 1 mars varje år på grundval av uppgifter om alla sådana frisläppande för konsumtion under det föregående kalenderåret.

3.   Till och med den 31 december 2013 får inte den särskilda komponenten i punktskatten vara lägre än 5 % och inte högre än 76,5 % av beloppet av den totala skattebelastning som uppkommer genom ackumulering av följande:

a)

Särskild punktskatt.

b)

Den proportionella punktskatt och mervärdesskatt som tas ut på det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

4.   Från och med den 1 januari 2014 får inte den särskilda komponenten i punktskatten på cigaretter vara lägre än 7,5 % och inte högre än 76,5 % av beloppet av den totala skattebelastning som uppkommer genom ackumulering av följande:

a)

Särskild punktskatt.

b)

Den proportionella punktskatt och mervärdesskatt som tas ut på det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset.

5.   När det i en medlemsstat sker en förändring av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset på cigaretter och denna förändring leder till att punktskattens särskilda komponent, uttryckt som en procentuell andel av den totala skattebelastningen, sjunker under procentsatsen 5 % eller 7,5 %, beroende på vilket som gäller, eller når över procentsatsen 76,5 % av den totala skattebelastningen, får medlemsstaten med avvikelse från punkterna 3 och 4 skjuta upp justeringen av den särskilda punktskatten till den 1 januari det andra året som följer på det år under vilket förändringen inträffade.

6.   Trots bestämmelserna i artikel 8.1 får medlemsstaterna undanta tullar från beräkningsunderlaget för den proportionella punktskatten på cigaretter.

7.   Med förbehåll för punkterna 3, 4, 5 och 6 får medlemsstaterna ta ut en minimipunktskatt på cigaretter.”

8.

Artikel 17 ska utgå.

Artikel 4

Direktiv 2008/118/EG ska ändras på följande sätt:

I artikel 46 ska följande punkt läggas till:

”3.   Utan att det påverkar artikel 32 får de medlemsstater som inte avses i artikel 2.2 tredje stycket i direktiv 92/79/EEG i fråga om cigaretter som förs in på deras territorium utan ytterligare betalning av punktskatter från och med den 1 januari 2014 tillämpa en kvantitativ begränsning på lägst 300 i fråga om cigaretter som förs in från en medlemsstat som i enlighet med artikel 2.2 tredje stycket i det direktivet tillämpar lägre punktskatter än de som följer av bestämmelserna i artikel 2.2 första stycket.

De medlemsstater som avses i artikel 2.2 tredje stycket i direktiv 92/79/EEG som tar ut en punktskatt på minst 77 EUR per 1 000 cigaretter får oberoende av det vägda genomsnittliga detaljhandelspriset från och med den 1 januari 2014 tillämpa en kvantitativ begränsning på lägst 300 i fråga om cigaretter som utan ytterligare betalning av punktskatter förs in på deras territorium från en medlemsstat som tillämpar en lägre punktskatt i enlighet med artikel 2.2 tredje stycket i det direktivet.

Medlemsstater som tillämpar en kvantitativ begränsning i enlighet med första och andra styckena i denna punkt ska informera kommissionen om detta. De får utföra nödvändiga kontroller under förutsättning att dessa inte påverkar den inre marknadens funktion.”

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska, utom då annat föreskrivs i detta direktiv, med verkan från och med den 1 januari 2011 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 2010.

På rådets vägnar

E. SALGADO

Ordförande


(1)  Yttrande av den 24 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 228, 22.9.2009, s. 130.

(3)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 8.

(4)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 10.

(5)  EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(6)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(7)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.

(8)  EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(9)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.”.

(10)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.”.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 165/2010

av den 26 februari 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel vad gäller aflatoxiner

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (2) fastställs gränsvärden för aflatoxin B1 och för den totala aflatoxinhalten (aflatoxin B1 + G1 + B2 + G2) i en rad livsmedel.

(2)

Vissa aflatoxingränsvärden för vissa livsmedel måste anpassas efter ändringar i Codex Alimentarius och uppgifter som nyligen lagts fram i vetenskapliga utlåtanden.

(3)

I Codex Alimentarius fastställdes gränsvärdet för den totala aflatoxinhalten till 15 μg/kg i mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar avsedda för vidare bearbetning och till 10 μg/kg i konsumtionsfärdiga mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar (3).

(4)

Vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (nedan kallad panelen) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) antog den 25 januari 2007 ett yttrande rörande en möjlig ökning av hälsorisken för konsumenterna om de befintliga gränsvärdena för aflatoxiner i mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar samt produkter framställda därav skulle höjas (4). Panelen kom fram till att en ändring av gränsvärdena för den totala aflatoxinhalten i mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar från 4 till 8 eller 10 μg/kg skulle få små effekter på den uppskattade exponeringen via kosten, cancerrisken och de beräknade exponeringsmarginalerna. Den konstaterar även att exponeringen för aflatoxiner bör vara så låg som rimligtvis är möjligt från alla källor eftersom aflatoxiner är genotoxiska och cancerogena. Panelens data pekar på att den totala exponeringen för aflatoxiner via kosten kan sänkas om mängden livsmedel med höga kontamineringshalter som når marknaden minskar genom strängare tillsyn, och om exponeringen minskar från andra livsmedelskällor än mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar.

(5)

Panelen antog den 16 juni 2009 ett uttalande om effekterna på folkhälsan vid en ökning av gränsvärdet för den totala halten aflatoxin från 4 μg/kg till 10 μg/kg för andra trädnötter än mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar (5). Panelen konstaterar att utifrån de uppgifter som var tillgängliga 2007 skulle folkhälsan inte påverkas negativt om man ökade gränsvärdena för den totala aflatoxinhalten från 4 μg/kg till 10 μg/kg för andra trädnötter, inklusive paranötter. I ljuset av de aktuella diskussionerna i Codex Alimentarius rörande gränsvärden för aflatoxiner i paranötter bör gränsvärdet för paranötter anpassas till gränsvärdet för mandlar, hasselnötter och pistaschmandlar i Codex Alimentarius.

(6)

Codex Alimentarius fastställer endast ett gränsvärde för den totala aflatoxinhalten. Den motsvarande aflatoxin B1-halten beräknades med hjälp av den databas för förekomst av aflatoxiner i livsmedel som Efsa använder för att bedöma exponering.

(7)

I sitt yttrande om aflatoxiner noterar Efsa att oljeväxtfrön och produkter framställda därav är en viktig bidragande faktor till människors exponering för aflatoxin. Efsa konstaterar att exponering för aflatoxiner från alla källor bör vara så låg som rimligtvis är möjligt. Dessutom indikerar anmärkningar till systemet för snabb varning för livsmedel och foder höga halter av aflatoxiner i oljeväxtfrön såsom solrosfrön och melonfrön. Därför föreslås införandet av ett gränsvärde för andra oljeväxtfrön än jordnötter, i linje med de befintliga gränsvärdena för jordnötter. Eftersom aflatoxiner emellertid nästan helt försvinner vid produktionen av raffinerade vegetabiliska oljor bör oljeväxtfrön, inklusive jordnötter, avsedda att krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja samt raffinerad vegetabilisk olja undantas.

(8)

Ett gränsvärde på 2 μg/kg för aflatoxin B1 och 4 μg/kg för den totala aflatoxinhalten har införts för all spannmål och alla produkter framställda av spannmål, med undantag för majs som ska sorteras eller på annat sätt behandlas mekaniskt innan den används som livsmedel, för vilken ett gränsvärde på 5 μg/kg för aflatoxin B1 och 10 μg/kg för den totala aflatoxinhalten har införts. Ris med ytterskal innehåller inte sällan aflatoxinhalter som ligger just över gränsvärdena. När risets ytterskal har avlägsnats understiger emellertid aflatoxinhalterna i vitt, slipat ris gränsvärdena. Därför bör samma regler gälla för ris som för majs, och ett högre gränsvärde bör fastställas för aflatoxin B1 och den totala aflatoxinhalten för ris som ska sorteras eller på annat sätt behandlas mekaniskt innan det används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel.

(9)

Gränsvärdena gäller för den ätliga delen av trädnötterna. Det finns emellertid nya vetenskapliga rön som har visat att en del av aflatoxinkontamineringen kan förekomma på paranötters skal. Därför bör den fotnot i bilagan där förfarandet för analys av trädnötter med skal fastställs ändras, för att ta hänsyn till dessa nya vetenskapliga rön.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Särskilda bestämmelser för jordnötter, andra oljeväxtfrön, trädnötter, torkad frukt, ris och majs

Jordnötter, andra oljeväxtfrön, trädnötter, torkad frukt, ris och majs vars aflatoxinhalter överskrider gränsvärdena enligt punkterna 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 och 2.1.11 i bilagan får släppas ut på marknaden, förutsatt att dessa livsmedel

a)

inte är avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel,

b)

inte innehåller högre aflatoxinhalter än respektive gränsvärden enligt punkterna 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 och 2.1.12 i bilagan,

c)

genomgår sortering eller annan mekanisk behandling och att gränsvärdena enligt punkterna 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 och 2.1.11 i bilagan inte överskrids efter denna behandling, samt att behandlingen inte resulterar i andra skadliga restsubstanser,

d)

har en märkning som klart anger hur de ska användas och innehåller uppgiften att ’produkten måste sorteras eller behandlas mekaniskt på annat sätt så att halten aflatoxiner minskas innan produkten används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel’. Denna uppgift ska anges på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning samt på det ursprungliga medföljande dokumentet. Identifikationskoden för partiet/sändningen ska märkas outplånligt på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning i sändningen och på det ursprungliga medföljande dokumentet.”

2.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Särskilda bestämmelser för jordnötter, andra oljeväxtfrön, produkter som framställts därav och spannmål

En tydlig märkning som anger avsett användningsområde ska finnas på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning samt på det ursprungliga medföljande dokumentet. Det medföljande dokumentet måste tydligt kunna kopplas till sändningen genom att sändningsidentifikationskoden anges på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning i sändningen. Dessutom måste den affärsverksamhet som anges för sändningens mottagare på det medföljande dokumentet vara förenlig med avsett användningsområde.

Om det inte tydligt anges att sändningen är avsedd att användas som annat än livsmedel ska de gränsvärden som anges i punkterna 2.1.5 och 2.1.11 i bilagan gälla för alla jordnötter, andra oljeväxtfrön och produkter som framställts därav samt spannmål som släpps ut på marknaden.

När det gäller undantaget för jordnötter och andra oljeväxtfrön som ska krossas och tillämpningen av de gränsvärden som fastställs i punkt 2.1.1 i bilagan, gäller undantaget endast för sändningar med en tydlig märkning som anger deras användningsområde och innehåller uppgiften ’produkt avsedd att krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja’. Denna uppgift ska anges på etiketten på varje enskild påse, kartong eller annan förpackning, och på det eller de ursprungliga medföljande dokumenten. Slutdestinationen måste vara en krossanläggning.”

3.

Bilagan ska ändras enligt följande:

a)

Underavsnitt 2.1 (aflatoxiner) ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

b)

Fotnot 5 ska ersättas med följande:

”(5)

Gränsvärdena gäller den ätliga delen av jordnötter och trädnötter. Om jordnötter och trädnötter med skal analyseras, ska man vid beräkningen av aflatoxinhalten anta att hela föroreningen finns i den ätliga delen, med undantag för paranötter.”

c)

Följande fotnoter ska läggas till:

”(40)

Oljeväxtfrön enligt KN-nummer 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 och 1207 samt produkter framställda därav enligt KN-nummer 1208; melonfrön omfattas av KN-nummer ex 1207 99.

(41)

Om produkter framställda därav eller bearbetade produkter framställs/bearbetas uteslutande eller nästan uteslutande från berörda trädnötter gäller de gränsvärden som fastställts för motsvarande trädnötter även för de framställda/bearbetade produkterna. I andra fall gäller artikel 2.1 och 2.2 för de framställda/bearbetade produkterna.”

Artikel 2

Denna förordning ska inte tillämpas på aprikoskärnor, andra oljeväxtfrön än jordnötter och bearbetade produkter därav som släppts ut på marknaden före tillämpningsdagen enligt då gällande bestämmelser.

Bevisbördan för när produkterna släpptes ut på marknaden ska åligga livsmedelsföretagaren.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag den träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  ”Codex General Standard for Contaminants and toxins in foods” (CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf

(4)  The EFSA Journal, nr 446, s. 1–127, 2007. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM%20_op_ej446_aflatoxins_en.pdf?ssbinary=true

(5)  ”Statement of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on the effects on public health of an increase of the levels for aflatoxin total from 4 μg/kg to 10 μg/kg for tree nuts other than almonds, hazelnuts and pistachios”, The EFSA Journal, nr 1168, s. 1–11, 2009. http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Statement/contam_statement_ej1168_aflatoxin_other_treenuts_en,0.pdf?ssbinary=true


BILAGA

Livsmedel (1)

Gränsvärden (μg/kg)

”2.1

Aflatoxiner

B1

Summan av B1, B2, G1 och G2

M1

2.1.1

Jordnötter och andra oljeväxtfrön (40) avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

med undantag för

jordnötter och andra oljeväxtfrön som ska krossas för framställning av raffinerad vegetabilisk olja

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2

Mandlar, pistaschmandlar och aprikoskärnor avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

12,0 (5)

15,0 (5)

2.1.3

Hasselnötter och paranötter avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

8,0 (5)

15,0 (5)

 

2.1.4

Trädnötter, med undantag för dem som förtecknas i 2.1.2 och 2.1.3, avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.5

Jordnötter och andra oljeväxtfrön (40) samt bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

med undantag för

oraffinerade vegetabiliska oljor avsedda för raffinering,

raffinerade vegetabiliska oljor

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.6

Mandlar, pistaschmandlar och aprikoskärnor avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel (41)

8,0 (5)

10,0 (5)

2.1.7

Hasselnötter och paranötter avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel (41)

5,0 (5)

10,0 (5)

 

2.1.8

Trädnötter, med undantag för dem som förtecknas i 2.1.6 och 2.1.7, och bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.9

Torkad frukt avsedd att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan den används för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

5,0

10,0

2.1.10

Torkad frukt och bearbetade produkter därav avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel

2,0

4,0

2.1.11

Alla spannmål och alla produkter framställda därav inklusive bearbetade spannmålsprodukter, med undantag för livsmedel som förtecknas i 2.1.12, 2.1.15 och 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12

Majs och ris avsedda att sorteras eller genomgå annan mekanisk behandling innan de används som livsmedel eller som ingrediens i livsmedel

5,0

10,0

2.1.13

Obehandlad mjölk (6), värmebehandlad mjölk och mjölk avsedd för framställning av mjölkbaserade produkter

0,050

2.1.14

Följande arter av kryddväxter:

 

Capsicum spp. (torkade frukter, hela eller malda, inklusive chili, chilipulver, kajennpeppar och paprika)

 

Piper spp. (frukter, inklusive vitpeppar och svartpeppar)

 

Myristica fragrans (muskot)

 

Zingiber officinale (ingefära)

 

Curcuma longa (gurkmeja)

Kryddblandningar som innehåller en eller flera av ovannämnda kryddor

5,0

10,0

2.1.15

Bearbetade spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (3) (7)

0,10

2.1.16

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring för spädbarn inklusive modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk och tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk (4) (8)

0,025

2.1.17

Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål (9) (10) avsedda specifikt för spädbarn

0,10

0,025”


27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 166/2010

av den 26 februari 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

114,6

JO

82,9

MA

97,0

TN

131,1

TR

105,0

ZZ

106,1

0707 00 05

EG

216,8

JO

147,9

MK

147,9

TR

155,6

ZZ

167,1

0709 90 70

IL

265,5

MA

135,0

TR

92,4

ZZ

164,3

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

48,5

IL

58,4

MA

51,2

TN

57,3

TR

61,8

ZZ

55,4

0805 20 10

EG

65,1

IL

154,5

MA

75,3

TR

77,6

ZZ

93,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,8

EG

69,6

IL

88,1

JM

97,9

MA

119,4

PK

35,3

TR

60,8

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

65,1

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

65,9

CL

59,9

CN

68,3

MK

24,7

US

117,4

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

89,8

CL

75,8

CN

42,0

US

95,7

ZA

95,0

ZZ

79,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 167/2010

av den 26 februari 2010

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 mars 2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska importtullen för produkter som omfattas av KN-numren 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002, ex 1005 utom hybrider för utsäde, samt ex 1007, utom hybrider för utsäde, motsvara det interventionspris som gäller för sådana produkter vid import och ökas med 55 % minus det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får dock inte vara högre än tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 136.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska, för beräkning av den importtull som avses i punkt 1 i den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för produkterna i fråga.

(3)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96 ska det pris som ska användas vid beräkningen av importtullen för produkter som omfattas av KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vete av hög kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 och 1007 00 90 vara det dagliga representativa cif-importpris som fastställs på det sätt som anges i artikel 4 i den förordningen.

(4)

De importtullar som ska gälla från och med den 1 mars 2010 och som ska tillämpas till dess att ett nytt fastställande träder i kraft bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 mars 2010 gäller de importtullar som fastställs i bilaga I till den här förordningen på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II inom den spannmålssektor som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 1 mars 2010

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

36,84

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

17,08

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

17,08

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

36,84


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 ska importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

16.2.2010-25.2.2010

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

151,97

106,17

Pris fob USA

170,67

160,67

140,67

101,09

Tillägg för Mexikanska golfen

50,67

14,68

Tillägg för Stora sjöarna

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

22,68 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

— EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


BESLUT

27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/18


RÅDETS BESLUT

av den 25 februari 2010

om reglerna för arbetssättet för den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(2010/124/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 255 andra stycket,

med beaktande av initiativet från domstolens ordförande av den 11 januari 2010, och

av följande skäl:

(1)

Domstolens och tribunalens domare och generaladvokater ska utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter hörande av en kommitté som har uppgiften att avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat. Kommittén ska bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter av domstolen och tribunalen, ledamöter av nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända kvalifikationer, varav en ska föreslås av Europaparlamentet.

(2)

Kommitténs arbetssätt bör därför fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Reglerna för arbetssättet för den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2010.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På rådets vägnar

A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande


BILAGA

ARBETSORDNING FÖR DEN KOMMITTÉ SOM FÖRESKRIVS I ARTIKEL 255 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

1.   Uppdrag

Kommittén ska avge yttranden om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen innan medlemsstaternas regeringar ombesörjer utnämningarna i enlighet med artiklarna 253 och 254 i EUF-fördraget.

2.   Sammansättning

Kommittén ska bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter av domstolen och tribunalen, ledamöter av nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända kvalifikationer, varav en ska föreslås av Europaparlamentet.

3.   Mandatperiodens längd

Ledamöterna i kommittén ska utses för en period om fyra år. För de ledamöter vars uppdrag upphör innan denna period har löpt ska en ersättare utses för den resterande mandatperioden.

Mandatet för en ledamot i kommittén kan förnyas en gång.

4.   Ordförande och sekretariat

Rådet ska utnämna en av kommitténs ledamöter till dess ordförande.

Rådets generalsekretariat ska fungera som kommitténs sekretariat. Rådets generalsekretariat ska lämna kommittén administrativt bistånd, inbegripet översättning av handlingar.

5.   Beslutsförhet och överläggningar

Kommittén är beslutsför om minst fem av dess ledamöter är närvarande. Kommitténs överläggningar ska ske inom stängda dörrar.

6.   Anhängiggörande av ett ärende vid kommittén och begäran om ytterligare upplysningar

Så snart en medlemsstats regering föreslår en kandidat ska rådets generalsekretariat översända detta förslag till kommitténs ordförande.

Kommittén får begära att den regering som har gett in förslaget lämnar ytterligare upplysningar eller andra uppgifter som är nödvändiga för kommitténs överläggningar.

7.   Utfrågning

Utom när det är fråga om att förnya en domares eller en generaladvokats mandat, ska kommittén fråga ut kandidaten vid en icke-offentlig utfrågning.

8.   Motivering och avgivande av yttrande

Kommitténs yttrande ska vara motiverat. I motiveringen ska de huvudsakliga skälen till kommitténs yttrande anges.

Kommitténs yttrande ska lämnas till företrädarna för medlemsstaternas regeringar. På begäran av ordförandeskapet ska kommitténs ordförande dessutom föredra detta yttrande inför företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet.

9.   Finansiella bestämmelser

De ledamöter som måste förflytta sig från sin bostadsort för att utöva sitt uppdrag har rätt till ersättning för sina utlägg och arvode enligt artikel 6 i rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till förstainstansrättens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, ledamöter och justitiesekreterare (1).

Rådet ska svara för dessa utgifter.


(1)  EGT 187, 8.8.1967, s. 1.


27.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/20


RÅDETS BESLUT

av den 25 februari 2010

om utnämning av ledamöter i den kommitté som föreskrivs i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(2010/125/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 255 andra stycket,

med beaktande av initiativet från domstolens ordförande av den 26 januari 2010, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 255 första stycket i fördraget ska en kommitté (nedan kallad kommittén) inrättas med uppgift att avge yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som domare och generaladvokat i domstolen och tribunalen innan medlemsstaternas regeringar ombesörjer utnämningarna.

(2)

Kommittén ska bestå av sju personer utsedda bland före detta ledamöter av domstolen och tribunalen, ledamöter av nationella högsta domstolar och jurister med allmänt erkända kvalifikationer, varav en ska föreslås av Europaparlamentet.

(3)

Det bör tillses att kommitténs sammansättning är välavvägd, särskilt när det gäller det geografiska området och de företrädda nationella rättsordningarna.

(4)

Kommitténs ledamöter och ordförande bör därför utnämnas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För en period av fyra år från och med den 1 mars 2010 ska följande personer utnämnas till ledamöter av den kommitté som föreskrivs i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

 

Jean-Marc SAUVÉ, ordförande

 

Peter JANN

 

Lord MANCE

 

Torben MELCHIOR

 

Péter PACZOLAY

 

Ana PALACIO VALLELERSUNDI

 

Virpi TIILI.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2010.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På rådets vägnar

A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande