ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.049.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 49

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
26 februari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 157/2010 av den 22 februari 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 158/2010 av den 25 februari 2010 om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring av smör för 2010

14

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 159/2010 av den 25 februari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 160/2010 av den 25 februari 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 161/2010 av den 25 februari 2010 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 676/2009

20

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 162/2010 av den 25 februari 2010 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 677/2009

21

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/118/Gusp av den 25 februari 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo

22

 

*

Rådets beslut 2010/119/Gusp av den 25 februari 2010 om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen

26

 

*

Rådets beslut 2010/120/Gusp av den 25 februari 2010 om förlängning och ändring av mandatet för Europeiska unionens särskilda representant för Afghanistan och Pakistan

28

 

*

Rådets beslut 2010/121/Gusp av den 25 februari 2010 om ändring av bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

30

 

 

2010/122/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 2010 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för en användning av kadmium [delgivet med nr K(2010) 1034]  ( 1 )

32

 

 

2010/123/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 2010 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 februari 2009, den 1 mars 2009, den 1 april 2009, den 1 maj 2009 och den 1 juni 2009 är tillämpliga på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 157/2010

av den 22 februari 2010

om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), som upphäver rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009,

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 119/97 (3) införde rådet slutgiltiga antidumpningstullar på mellan 32,5 % och 39,4 % på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina). Dessa tullsatser omfattade andra ringpärmsmekanismer än sådana med 17 eller 23 ringar, medan mekanismer med 17 och 23 ringar omfattades av en tullsats motsvarande skillnaden mellan minimiimportpriset på 325 EUR per 1 000 enheter och priset fritt unionens gräns före tullklarering i de fall det senare var lägre än minimiimportpriset.

(2)

Genom förordning (EG) nr 2100/2000 (4) ändrade och höjde rådet ovannämnda tullar för vissa ringpärmsmekanismer andra än sådana med 17 eller 23 ringar till följd av en undersökning enligt artikel 12 i grundförordningen. De ändrade tullsatserna låg på mellan 51,2 % och 78,8 %.

(3)

På begäran av två unionstillverkare inleddes en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen i januari 2002 (5), och genom förordning (EG) nr 2074/2004 (6) förlängde rådet de befintliga antidumpningsåtgärderna i fyra år.

(4)

Efter en undersökning om kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen utvidgade rådet de slutgiltiga antidumpningsåtgärderna genom förordning (EG) nr 1208/2004 (7) till att även omfatta import av vissa ringpärmsmekanismer avsända från Vietnam, oavsett om dessa deklarerades ha sitt ursprung i Vietnam eller ej.

(5)

Efter en undersökning om kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen utvidgade rådet de slutgiltiga antidumpningsåtgärderna genom förordning (EG) nr 33/2006 (8) till att även omfatta import av vissa ringpärmsmekanismer avsända från Laos, oavsett om dessa deklarerades ha sitt ursprung i Laos eller ej.

(6)

Slutligen utvidgade rådet i augusti 2008 genom förordning (EG) nr 818/2008 (9) åtgärdernas omfattning till vissa lätt modifierade ringpärmsmekanismer, eftersom det hade konstaterats att åtgärderna kringgicks.

2.   Begäran om översyn

(7)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart skulle komma att löpa ut för de gällande antidumpningsåtgärderna rörande import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina (10), tog kommissionen den 4 september 2008 emot en begäran om översyn av åtgärderna enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

(8)

Begäran ingavs av unionstillverkaren Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (nedan kallad sökanden) som svarar för en betydande del av unionens produktion av ringpärmsmekanismer, i detta fall mer än 50 %. Begäran grundas på påståendet att det var sannolikt att dumpningen och skadan för unionsindustrin skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna skulle upphöra att gälla.

(9)

Kommissionen fastslog efter samråd med rådgivande kommittén att bevisningen var tillräcklig för att motivera att en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen inleddes, och en översyn påbörjades (11).

3.   Undersökning

a)   Förfarande

(10)

Kommissionen underrättade officiellt alla exporterande tillverkare, importörer och användare som såvitt var känt var berörda, företrädare för exportlandet, sökanden och den andra kända unionstillverkaren om att en översyn vid giltighetstidens utgång hade inletts. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande skriftligen lämna synpunkter och begära att bli hörda.

(11)

Alla parter som begärde det inom den angivna tidsfristen och som visade att det fanns särskilda skäl till att höra dem gavs tillfälle att bli hörda.

(12)

Kommissionen skickade frågeformulär till alla parter som fick officiell underrättelse om att översynen hade inletts och till dem som gav sig till känna inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande. Dessutom kontaktades en tillverkare i Thailand (det planerade jämförbara landet) som likaså fick ett frågeformulär.

(13)

Svar på frågeformuläret inkom från en exporterande kinesisk tillverkare som inte exporterar ringpärmsmekanismer till unionen och dess närstående företag i Thailand, sökanden, tre icke närstående importörer och en användare som var närstående till sökanden. Den andra unionstillverkaren samarbetade inte i undersökningen, medan en icke närstående importör enbart lämnade synpunkter.

(14)

Alla parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för rekommendationen att införa slutgiltiga antidumpningstullar. Parterna beviljades en tidsperiod efter denna underrättelse inom vilken de kunde lämna uppgifter. Parternas synpunkter beaktades och i tillämpliga fall ändrades undersökningsresultaten i enlighet därmed.

b)   Berörda parter och kontrollbesök

(15)

Kommissionens avdelningar inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som bedömdes nödvändiga för att avgöra sannolikheten av att dumpning och skada skulle fortsätta eller återkomma samt frågan om unionens intresse. Kontrollbesök gjordes på plats hos följande företag:

i)

Sökande unionstillverkare

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Österrike.

ii)

Tillverkare i exportlandet

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou och dess närstående företag Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (nedan kallade WHS) i Hongkong, Kina.

iii)

Icke-närstående importör i EU

Giardini Srl, Settimo Milanese, Italien.

c)   Undersökningsperiod

(16)

Undersökningen beträffande fortsatt eller återkommande dumpning omfattade perioden från och med den 1 oktober 2007 till och med den 30 september 2008 (nedan kallad översynsperioden eller i tabeller ÖP). Undersökningen av tendenser av betydelse för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattade perioden från och med den 1 januari 2005 fram till utgången av översynsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

B.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

1.   Berörd produkt

(17)

Den produkt som berörs är densamma som definieras i rådets förordning (EG) nr 2074/2004, dvs. vissa ringpärmsmekanismer bestående av två stålplattor eller ståltrådar på vilka åtminstone fyra halvringar gjorda av ståltråd är fastsatta och som hålls samman av ett stålomslag. De kan öppnas antingen genom att man drar isär halvringarna eller med hjälp av en liten utlösningsmekanism i stål som är fastsatt på ringpärmsmekanismen. Ringarna kan ha olika former, men de vanligaste är runda eller D-formade (nedan kallat den berörda produkten). Ringpärmsmekanismer klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 8305 10 00. Spakmekanismer enligt samma KN-nummer anses inte utgöra den berörda produkten.

(18)

Ringpärmsmekanismer används till pappers-, papp- och plastöverdragna kontorspärmar, presentationspärmar och bindningspärmar.

(19)

Det såldes många olika typer av ringpärmsmekanismer i EU under översynsperioden. De olika typerna skilde sig åt genom olikheter i bredd på basplattan, typ av mekanism, antal ringar, öppningssystem, nominell kapacitet att lagra papper, ringdiameter, ringarnas form och längd samt mellanrum mellan ringarna. Eftersom alla dessa typer har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper, och i viss grad kan ersätta varandra, fastställdes det att alla ringpärmsmekanismer utgör en och samma produkt i samband med den nu aktuella undersökningen.

2.   Likadan produkt

(20)

Det konstaterades även att det inte fanns några skillnader i fråga om grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och användningsområden mellan de ringpärmsmekanismer som tillverkades i Kina och de ringpärmsmekanismer som tillverkades av unionsindustrin och såldes på EU:s marknad.

(21)

Därför konstaterades att ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina och ringpärmsmekanismer som tillverkas och säljs av unionsindustrin på marknaden i EU alla var likadana produkter i den bemärkelse som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

C.   SANNOLIKHET FÖR ATT DUMPNINGEN FORTSÄTTER ELLER ÅTERKOMMER

(22)

I enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen undersökte kommissionen huruvida ett upphörande av gällande åtgärder sannolikt skulle leda till fortsatt eller återkommande dumpning.

1.   Inledande anmärkningar

(23)

Inga kinesiska tillverkare som exporterar ringpärmsmekanismer till EU samarbetade med undersökningen. Av de fyra kinesiska företag som namngavs i klagomålet samarbetade bara ett, tillsammans med ett närstående Thailandbaserat företag. De tre andra exporterande företagen besvarade inte frågeformuläret. Den enda kinesiska samarbetsvilliga tillverkaren exporterade inte den berörda produkten till EU, men exporterande den till andra tredjeländer. Eftersom inga kinesiska tillverkare av ringpärmsmekanismer som exporterar sådana till EU samarbetade under översynsperioden, fick resultat avseende dumpning grundas på sådana uppgifter från andra källor som kommissionen förfogade över, enligt artikel 18 i grundförordningen. I detta fall ansågs det att de rimligaste och lämpligaste uppgifterna var det underlag som Eurostat tagit fram rörande export. Där så var genomförbart med tanke på undersökningens tidsfrister jämfördes dessa uppgifter med uppgifter från den enda samarbetsvilliga kinesiska tillverkaren, som ju dock inte exporterade ringpärmsmekanismer till EU, och med kinesisk exportstatistik. Trots det får Eurostats statistik, eftersom inga företagsspecifika uppgifter om mängder och volymer föreligger från de kinesiska tillverkarna, ändå betraktas som den enda tillgängliga indirekta indikatorn på kinesisk export till EU, även om de priser i absoluta tal som Eurostat uppger förefaller höga i jämförelse med de importpriser som anges i den kinesiska exportstatistiken och Eurostats uppgifter för andra tredjeländer.

2.   Fortsatt dumpning

a)   Jämförbart land

(24)

Eftersom Kina är en övergångsekonomi ska i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen normalvärdet bestämmas på grundval av priset eller det konstruerade normalvärdet i ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi (nedan kallat jämförbart land) eller priset från ett jämförbart land till andra länder, inbegripet unionen, eller om detta inte är möjligt, på någon annan skälig grund, exempelvis det pris som faktiskt betalas eller ska betalas i unionen för den likadana produkten, vid behov vederbörligen justerat för att inbegripa en skälig vinstmarginal.

(25)

I den tidigare undersökningen valdes Indien som jämförbart land. Här bör noteras att kommissionen underrättade den enda indiska tillverkare som samarbetade under den tidigare undersökningen om att det nu aktuella förfarandet hade inletts, men tillverkaren vägrade att samarbeta. I begäran om översyn vid giltighetstidens utgång föreslogs Thailand som jämförbart land för fastställande av normalvärdet. Detta val ifrågasattes av vissa parter i förfarandet, som ansåg att Indien borde ha valts som lämpligt jämförbart land.

(26)

I Thailand erbjöd sig en thailändsk tillverkare att samarbeta. Därför undersökte kommissionen möjligheten att använda uppgifter från Thailand för att beräkna ett normalvärde för Kina. I detta sammanhang bör det påpekas att det inte förekom någon försäljning på hemmamarknaden av den berörda produkten i Thailand. Därför måste ett eventuellt fastställande av normalvärdet i Thailand grundas på artikel 2.6 c.

(27)

Dessutom visade en jämförelse av det genomsnittliga exportpriset på den berörda produkten när den exporterades från Thailand och det genomsnittliga exportpriset på den berörda produkten när den exporterades från Kina, enligt Eurostat, att de kinesiska priserna låg över de thailändska. Här bör framhållas att det finns ett betydande utbud av olika produkter som betraktas som den berörda produkten, och att priserna kan variera efter produkttyp. Eftersom de kinesiska exporterande tillverkarna inte samarbetade, kunde den exakta sammansättningen av deras exportförsäljning till EU inte fastställas och jämföras med den thailändska exporterande tillverkarens produktmix. Då det inte fanns något som tydde på att de avsevärda skillnaderna i exportpris kan tillskrivas någon annan orsak, drogs slutsatsen att det förelåg en skillnad i produktmix mellan ringpärmsmekanismer som exporteras till EU av kinesiska och thailändska tillverkare. På grundval av skillnaden i exportpriser till EU för Thailand och Kina drogs slutsatsen enligt bästa tillgängliga uppgifter att exporten från Kina omfattar dyrare, mer bearbetade produkttyper samt att det därför skulle vara olämpligt att använda uppgifter från Thailand för att beräkna ett normalvärde för Kina.

(28)

Vidare var det thailändska företaget närstående till den enda samarbetsvilliga kinesiska tillverkaren av ringpärmsmekanismer. Kommissionen undersökte om det förhållandet att de två företagen var närstående kunde påverka beräkningen av normalvärdet. Här erinras om att de tidigare undersökningarna (två undersökningar av kringgående) visat att det thailändska företaget grundats som en kinesisk tillverkares affärsmässiga reaktion på införandet av antidumpningsåtgärder på den berörda produkten. Den slutsatsen bekräftas av den nu aktuella undersökningen, enligt vad som sägs i skäl 38. Med tanke på detta välunderbyggda samband mellan den kinesiska och den thailändska tillverkaren, ansågs det lämpligt att inte använda de uppgifter som lämnats av det enda samarbetsvilliga företaget i det föreslagna jämförbara landet. På grund av ovanstående överväganden och i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen ansågs Thailand därför inte vara ett lämpligt jämförbart land för fastställande av normalvärdet.

(29)

Mot bakgrund av ovanstående förhållanden rörande Thailand, avsaknaden av samarbete från det tidigare använda jämförbara landet (Indien) samt det faktum att inget kinesiskt företag som exporterade ringpärmsmekanismer till EU samarbetade i undersökningen, ansågs det lämpligt att fastställa normalvärdet på annan skälig grund, nämligen de priser som faktiskt betalas eller ska betalas i unionen för den likadana produkten.

b)   Normalvärde

(30)

I ljuset av ovanstående förhållanden beslutades att fastställa normalvärdet med utgångspunkt i unionsindustrins priser enligt artikel 2.7 a i grundförordningen, dvs. på grundval av de priser som faktiskt betalas eller ska betalas i unionen för den likadana produkten. Normalvärdet beräknades således på grundval av uppgifter som kontrollerats på plats hos sökanden. Denna tillverkare av den likadana produkten hade en försäljning på hemmamarknaden som konstaterades vara representativ i förhållande till de kinesiska exporterande tillverkarnas berörda produkt som exporterades till unionen. Eftersom unionsindustrins försäljningspriser inte var lönsamma måste de justeras för att inbegripa en skälig vinstmarginal i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen. För detta användes en skälig vinstmarginal på 5 %, vilket anses rimligt för den här typen av affärsverksamhet.

c)   Exportpris

(31)

I enlighet med artikel 18 i grundförordningen och eftersom de kinesiska exporterande tillverkarna inte samarbetade, beräknades exportpriset med hjälp av uppgifter från Eurostat.

d)   Jämförelse

(32)

Jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset gjordes på nivån fritt fabrik. För att få en rättvis jämförelse mellan normalvärdet och exportpriset gjordes i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen justeringar för att beakta olikheter som inverkade på priserna och prisjämförbarheten. Justeringar gjordes vid behov för olikheter i transport, försäkring och andra transportrelaterade kostnader.

e)   Dumpningsmarginal

(33)

Mot bakgrund av ovanstående och mot bakgrund av att annan tillförlitlig information om Kina saknades, beräknades den landsomfattande dumpningsmarginalen för Kina, som baserades på en jämförelse mellan vägda genomsnitt och uttrycktes som andel av importpriset cif vid EU:s gräns före tull, till 20,7 %.

f)   Slutsats beträffande dumpning

(34)

Undersökningen har visat att dumpning förekom under översynsperioden. Denna slutsats bygger på i) exportpriserna enligt uppgift från Eurostat på de grunder som redovisas i skäl 23, och ii) på normalvärdet som fastställts på grundval av unionsindustrins priser enligt artikel 2.7 a i grundförordningen av de anledningar som redovisas i skälen 24–29.

3.   Återkommande dumpning

(35)

Utöver undersökningen av om det förekom dumpning under översynsperioden undersöktes även sannolikheten för fortsatt dumpning. Då inga av de exporterande kinesiska tillverkarna samarbetade, med undantag för ett företag som endast exporterade till länder utanför EU, och då offentligt tillgängliga uppgifter saknades, bygger nedanstående slutsatser främst på tillgängliga uppgifter enligt artikel 18 i grundförordningen, dvs. uppgifter från Eurostat, uppgifter från det enda samarbetsvilliga företaget, kinesisk statistik och begäran om översyn.

(36)

I detta hänseende undersöktes följande aspekter; a) de kinesiska tillverkarnas outnyttjade kapacitet och beteende i fråga om volymer och priser, och b) EU-marknadens attraktionskraft på kinesiska exportörer i fråga om priser och volymer.

a)   De exporterande kinesiska tillverkarnas outnyttjade kapacitet och beteende

(37)

Det faktum att endast en exporterande tillverkare, nämligen WHS, varit samarbetsvillig gjorde att det inte fanns några tillgängliga uppgifter rörande produktionen i Kina, outnyttjad produktionskapacitet och försäljning på den kinesiska marknaden annat än just för denna samarbetsvilliga tillverkare.

(38)

Den enda samarbetsvilliga kinesiska tillverkaren hade minskat sin egen produktionskapacitet från 2005 till översynsperioden avsevärt (exakt uppgift kan av sekretesskäl inte anges). Denna kinesiska tillverkare kan dock öka sin produktionskapacitet igen. Den minskade kapaciteten kan utan tidsutdräkt eller ansträngning återställas eftersom tillverkaren fortfarande äger en tom industrianläggning nära den anläggning som är i drift. I den anläggningen kan den kinesiska tillverkaren på kort tid, dvs. inom sex månader, inrätta en tillverkningslinje för ringpärmsmekanismer med hjälp av utrustning som för närvarande tjänar andra syften men som kan anpassas för ökad total produktion av ringpärmsmekanismer. Här bör noteras att denna kinesiska tillverkare inte har någon inhemsk försäljning och inga påtagliga planer på att inleda försäljning på hemmamarknaden inom en nära framtid. Denna tillverkare skulle således snabbt kunna öka sin produktion och lägga om sin export till vilken exportmarknad som helst (även EU-marknaden, där den för närvarande inte har någon försäljning) om åtgärderna tilläts upphöra. Företagen har också bekräftat att om antidumpningsåtgärderna upphävs skulle de lägga ned sin tillverkningsanläggning hos sitt närstående thailändska företag och flytta hem all tillverkning av ringpärmsmekanismer till Kina. Det samarbetsvilliga företaget höll ingen hög investeringsnivå, vilket lätt kan förklaras med att det har ett närstående thailändskt företag, att det allmänt sett inte krävs särskilt höga investeringsnivåer för den här sortens tillverkning och att det endast behövs kort tid för att ställa om maskiner till tillverkning av ringpärmsmekanismer.

(39)

Beträffande de icke-samarbetsvilliga kinesiska tillverkarna dras slutsatsen att det fortfarande finns outnyttjad kapacitet i Kina. Detta konstaterande bygger på det faktum att den totala kinesiska exporten har minskat och att det inte finns något som tyder på att kapaciteten i Kina har minskat. Dessutom noteras att det krävs kort tid för att ställa om maskiner och att utrustningen i ringpärmsindustrin allmänt sett är mångsidig, så att kapaciteten lätt kan återställas som reaktion på utvecklingen på marknaden för ringpärmsmekanismer.

(40)

Beträffande den enda kinesiska samarbetsvilliga tillverkarens exportförsäljning till tredjeländer lämnade den endast ofullständiga uppgifter, som tyder på att dess försäljning ökade med omkring 10 % från 2006 till översynsperioden. Företagets genomsnittliga exportpris till tredjeland ökade med 0,7 % under samma period.

(41)

För den totala kinesiska exporten till andra länder granskades tillgänglig kinesisk statistik för att fastställa den kinesiska exportens volymer och priser. Dessa uppgifter bekräftar att exporten av ringpärmsmekanismer från Kina minskade avsevärt mellan 2004 och översynsperioden. Enligt den kinesiska statistiken uppgick exporten av ringpärmsmekanismer till 198 miljoner enheter 2004, vilket minskade till 89 miljoner enheter under översynsperioden. Det genomsnittliga försäljningspriset minskade emellertid markant under åren 2004–2007, och nådde nivåer något lägre än dem för 2004 under översynsperioden. Det faktum att volymen på den kinesiska exporten av ringpärmsmekanismer under översynsperioden bara utgjorde 45 % av nivån 2004, medan det genomsnittliga exportpriset under översynsperioden låg 7 % lägre än 2004, visar att alla kinesiska tillverkare, samarbetsvilliga eller ej, har ett starkt incitament att återgå till sin tidigare exportnivå med tanke på tillgänglig kapacitet och den tendens till ökade exportpriser som iakttagits under senare år. Under dessa omständigheter är det rimligt att anta att om antidumpningsåtgärderna tilläts upphöra skulle EU-marknaden bli ett mycket attraktivt mål för alla kinesiska exportörer som då skulle återuppta sin export till EU-marknaden i betydande kvantiteter.

b)   EU-marknadens attraktionskraft

(42)

Innan antidumpningstullarna infördes var EU Kinas näst största exportmarknad för ringpärmsmekanismer sett till total volym. Kinas marknadsandel har minskat stadigt sedan antidumpningsåtgärderna infördes, förlängdes efter två undersökningar av kringgående och sågs över 2008 för att utöka åtgärdernas räckvidd. Marknadsandelarna har väsentligen förblivit stabila under skadeundersökningsperioden och bara minskat något till 3,2 % (-0,4 %) under översynsperioden. EU-marknadens storlek, som bara står efter den i Förenta staterna, och den därav följande efterfrågan gör dock EU till ett viktigt mål i jämförelse med andra kinesiska exportmarknader. Kinas tidigare närvaro på EU:s marknad och marknadens betydelse kan betraktas som en tydlig fingervisning om att kinesiska tillverkare i framtiden kan tänkas vilja återerövra marknadsandelar i EU.

(43)

Det finns dessutom klara belägg för att parter i Kina uppmärksamt följer den här undersökningen och överväger att börja exportera till EU. Här bör noteras att efter förfarandets inledande tog kommissionen emot en förfrågan från en kinesisk tillverkare, inte omnämnd i begäran om översyn före giltighetstidens utgång, där det uppgavs att företaget grundades 2005, att det tillverkar ringpärmsmekanismer och planerar att exportera sådana mekanismer till EU från och med 2009. Detta företag övervägde inledningsvis att samarbeta vid undersökningen, men svarade inte på frågeformuläret. Detta visar att EU fortfarande är en attraktiv marknad för kinesiska tillverkare, även med gällande antidumpningsåtgärder, och om åtgärderna tillåts upphöra kommer tillverkarnas incitament att inleda, öka eller återuppta export till EU att stärkas betydligt.

(44)

EU:s historiska betydelse och attraktionskraft som marknad för ringpärmsmekanismer visas också av tidigare upprepade försök att kringgå eller absorbera gällande antidumpningsåtgärder. Sedan antidumpningsåtgärder mot Kina infördes har de kinesiska exportörerna oupphörligen försökt kringgå eller absorbera dem för att vinna tillträde till EU:s marknad. Det bör erinras om att de gällande åtgärderna ökades 2000 till följd av ett absorptionsförfarande, utvidgades till Vietnam och Laos 2004 respektive 2006 till följd av att kringgående hade konstaterats, och ändrades 2008 med avseende på definitionen av den berörda produkten, även detta till följd av kringgående genom smärre ändringar av produkten.

(45)

När det gäller priserna ligger enligt kinesisk statistik det genomsnittliga kinesiska exportpriset till tredjelandsmarknader över det genomsnittliga kinesiska exportpriset till EU men fortfarande avsevärt under de indiska och thailändska tillverkarnas genomsnittliga priser på EU-marknaden, vilka utgör deras potentiella direkta konkurrenter. De kinesiska uppgifterna ger vid handen att de kinesiska tillverkarna har en väletablerad position på de flesta utomeuropeiska marknader, till skillnad från deras prestanda för närvarande i EU. Således är det uppenbart att EU:s marknad skulle vara en ekonomiskt attraktiv möjlighet för de kinesiska exportörerna, eftersom de skulle kunna sälja till högre priser i EU utan att äventyra sin försäljning till övriga världen och fortfarande underskrida sina största konkurrenter i EU genom försäljning till dumpade priser.

c)   Handelspolitiska skyddsåtgärder som tillämpas av tredjeländer

(46)

Inga tredjeländer tillämpar handelspolitiska skyddsåtgärder på import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina.

4.   Slutsatser

(47)

Det framgick av undersökningen att både den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren, och högst sannolikt även de andra kinesiska exporterande tillverkarna, har betydande outnyttjad kapacitet till följd av att deras export minskat väsentligt från 2004 till översynsperioden. Det har också visats att kinesiska aktörer ständigt är intresserade av att ta sig in på EU-marknaden. Dessutom kan den enda samarbetsvilliga exportören lätt flytta sin produktionskapacitet från Thailand till Kina om antidumpningsåtgärderna upphävs.

(48)

Med tanke på de kinesiska exporterande tillverkarnas outnyttjade kapacitet och deras maskiners och utrustnings mångsidighet är det sannolikt att importen från Kina till EU-marknaden skulle kunna återkomma i betydande kvantiteter om antidumpningsåtgärderna tilläts upphöra. EU-marknaden är för närvarande den enda marknaden i världen där antidumpningsåtgärder råder, och konstaterade sakförhållanden tyder på att de kinesiska exportörerna så snart som möjligt skulle sträva efter att återta sina tidigare marknadsandelar genom att dra fördel av sin förmåga att anpassa produktionen. Denna slutsats stärks av det faktum att de skulle ha råd att sälja till priser under alla konkurrenters på EU-marknaden och redan visat att de gjorde det under översynsperioden.

(49)

Dessa undersökningsresultat och omständigheter visar att det är sannolikt att de kinesiska exportörernas export till EU skulle komma att ske till priser under normalvärdet om den återupptogs. Följaktligen dras slutsatsen att dumpningen från Kina sannolikt skulle återkomma om de gällande åtgärderna upphävs.

D.   DEFINITION AV UNIONSINDUSTRIN

(50)

Under översynsperioden tillverkade följande företag ringpärmsmekanismer i EU:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Wien, Österrike.

Industria Meccanica Lombarda Srl, Offanengo, Italien.

(51)

Den första tillverkaren är sökanden och samarbetade i undersökningen. Den andra (mindre) unionstillverkaren samarbetade inte. Undersökningen har visat att sökanden stod för mer än 50 % av unionens totala tillverkning av ringpärmsmekanismer under översynsperioden. Detta företag anses därför vara representativt för unionsindustrin i enlighet med artiklarna 4.1 och 5.4 i grundförordningen. Det kallas nedan unionsindustrin. Sökanden och dess dotterbolag är inte närstående till de kinesiska exporterande tillverkarna.

(52)

Det bör noteras att unionsindustrin tidigare bestod av två olika tillverkare (Koloman Handler i Österrike och Robert Krause i Tyskland) som gick i konkurs och köptes upp av en österrikisk koncern. Företagen genomgick en omfattande strukturomvandling och det nuvarande bolaget Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH grundades 2003, dvs. omkring två år före skadeundersökningsperioden. Huvudkontoret är beläget i Österrike, medan tillverkningen sker i Ungern.

E.   MARKNADSSITUATIONEN I EU

1.   Förbrukningen på EU:s marknad

(53)

Unionsindustrins försäljning av ringpärmsmekanismer på EU-marknaden fastställdes på grundval av den samarbetsvilliga unionstillverkarens svar på frågeformuläret. Vid beräkningen av försäljningen för den unionstillverkare som inte ingick i definitionen av unionsindustrin användes även andra tillgängliga uppgifter.

(54)

Uppgifter om importvolymer inhämtades i Eurostats statistik, med undantag för import från Thailand där uppgifterna inhämtades i svar på frågeformulär som inkommit vid det samtidiga antidumpningsförfarandet för det landet.

(55)

Enligt detta underlag minskade EU:s förbrukning av ringpärmsmekanismer med 4 % under skadeundersökningsperioden, från omkring 170–180 miljoner enheter 2005 till 165–175 miljoner enheter under översynsperioden (12).

2.   Import från det berörda landet

a)   Importvolym och marknadsandel

 

2005

2006

2007

ÖP

Importvolym

100

49

41

43

Marknadsandel (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

Vid fastställandet av den totala importvolymen av den berörda produkten från Kina ansågs det lämpligt att inkludera import från de länder dit de gällande antidumpningsåtgärderna hade utvidgats med stöd av artikel 13.3 i grundförordningen, nämligen Vietnam och Laos (se skälen 4 och 5 ovan). Det ansågs att importen från de länderna i själva verket var produkter med ursprung i Kina. Således fastställdes att den totala importvolymen för ringpärmsmekanismer från Kina minskade med mer än 50 % under skadeundersökningsperioden. Marknadsandelen minskade i samma utsträckning under samma tid. Det bör dock påpekas att dessa uppgifter bara inbegriper import avsänd från Laos under 2005, och att denna utgjorde hälften av importen det året. Notera även att undersökningen av kringgående avseende import av ringpärmsmekanismer avsända från Laos inleddes i april 2005.

(57)

Kinas marknadsandel minskade från 7,0 % till 3,8 % under 2006, och har legat konstant sedan dess (omkring 3 %). Det kan påpekas att under den föregående översynen vid giltighetstidens utgång hade Kinas marknadsandel minskat från 14,8 % under 1998 till 1,9 % under 2001, eller med andra ord att de kinesiska ringpärmsmekanismernas marknadsandel nu är större än i slutet av den period som undersöktes för den föregående översynen vid giltighetstidens utgång.

b)   Pris på importen av den berörda produkten / underskridande

(58)

Av de tre samarbetsvilliga importörerna var det bara en som importerade ringpärmsmekanismer från Kina under översynsperioden. Denna import var mycket liten i förhållande till den totala importen från Kina och utgjordes av mekanismer med 17 och 23 ringar med ett minimiimportpris. Dessa kunde därför inte användas som representativt underlag. Enligt Eurostats statistik minskade importpriserna för ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina med 5 % under skadeundersökningsperioden, och de kinesiska priserna underskred unionsindustrins priser med omkring 10 % (antidumpningstull ej medräknad). De absoluta priser som Eurostat anger förefaller dock höga i jämförelse med de importpriser som redovisas i den kinesiska exportstatistiken och Eurostats uppgifter för andra tredjeländer. Om åtgärderna upphävs är det som sagt sannolikt att de kinesiska exportpriserna måste anpassa sig till sin utländska konkurrens (Thailand, Indien) och därför torde underskridandets omfattning bli betydligt större.

c)   Import från andra tredjeländer

 

2005

2006

2007

ÖP

Indien

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Thailand

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Hongkong

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Övriga

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

När det gäller import från andra tredjeländer kan konstateras att importen av ringpärmsmekanismer med ursprung i Indien minskar, medan importen med ursprung i Thailand ökat något under översynsperioden och är högre än tidigare år. Vad gäller Hongkong och övriga länder exporterade dessa ringpärmsmekanismer till EU, men inga framställningar gjordes och detta och inga ytterligare uppgifter finns tillgängliga.

3.   Unionsindustrins ekonomiska situation  (13)

a)   Produktion, produktionskapacitet och kapacitetsutnyttjande

 

2005

2006

2007

ÖP

Produktion

100

102

118

119

Produktionskapacitet

100

91

100

103

Kapacitetsutnyttjande (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

Under skadeundersökningsperioden minskade produktionen med nästan 20 %, medan kapaciteten förblev förhållandevis konstant. Således utvecklades kapacitetsutnyttjandet på liknande sätt som produktionen och ökade med 9 procentenheter.

(61)

Kapacitetsutnyttjandet under översynsperioden låg dock under 2001 års nivå, dvs. undersökningsperioden under den föregående översynen vid giltighetstidens utgång. Kapacitetsutnyttjandet låg då på 70–75 %.

b)   Lager

 

2005

2006

2007

ÖP

Utgående lager

100

95

119

143

(62)

Under skadeundersökningsperioden ökade unionsindustrins lager totalt med 43 %. En avsevärd del av produktionen av ringpärmsmekanismer består av standardprodukter, och unionsindustrin måste därför ha en viss lagerhållning för att snabbt kunna tillgodose kundernas efterfrågan. Varje ökning av utgående lager utöver den genomsnittliga nivån tyder på svårigheter att sälja produkterna (på hemmamarknaden och på export). Försäljningens säsongsbundenhet bör också beaktas, då försäljningen är större under årets sista kvartal när skolåret börjar.

c)   Försäljningsvolym, marknadsandel och tillväxt

 

2005

2006

2007

ÖP

Försäljningsvolym

100

113

118

123

Marknadsandel

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Unionsindustrins försäljning på EU-marknaden ökade med 23 % under skadeundersökningsperioden, och marknadsandelen ökade från 24,4 % till 31,1 %, dvs. en ökning med nästan 7 procentenheter. Denna ökade marknadsandel tyder på att unionsindustrin växte snabbare än förbrukningen.

(64)

Marknadsandelen i absoluta tal ligger dock fortfarande under 2001 års nivå, föregående undersökningsperiod, då den uppgick till omkring 40 %.

d)   Försäljningspriser och kostnader

 

2005

2006

2007

ÖP

Försäljningspriser

100

88

88

88

(65)

Unionsindustrins vägda medelförsäljningspris ökade med 12 % under skadeundersökningsperioden. Det bör påpekas att under senare år ökade priserna på råvaran (stål) trendmässigt i hela världen, och stålet utgör omkring 40 % av det totala styckepriset. Försäljningspriserna gick med förlust från och med 2006.

e)   Lönsamhet, avkastning på investeringar och kassaflöde

 

2005

2006

2007

ÖP

Lönsamhet

100

– 646

–62

– 115

Avkastning på investeringar

100

–72

– 103

–53

Kassaflöde

100

56

42

– 131

(66)

Unionsindustrin var fortfarande lönsam 2005, men situationen förvärrades avsevärt följande år på grund av kringgående, vilket ledde till att åtgärderna utvidgades 2006 och att produktdefinitionen utvidgades 2008. Även om lönsamheten förbättrades 2007 kunde unionsindustrin fortfarande inte nå lönsamhet utan gick med förlust under översynsperioden. Under översynsperioden var förlusterna små.

(67)

Kassaflödet och avkastningen på investeringarna följde i stort sett samma mönster. I detta finansiella läge skulle sökanden, som är representativ för unionsindustrin, utan tvivel ha svårt att anskaffa kapital utanför koncernen.

f)   Investeringar och kapitalanskaffningsförmåga

 

2005

2006

2007

ÖP

Investeringar (EUR)

100

190

85

80

(68)

Även om investeringarna minskade med 20 % under skadeundersökningsperioden, upprätthöll dock unionsindustrin en viss investeringsnivå för att bevara sin konkurrenskraft. Investeringarna tog formen av nya maskiner för att förbättra produktionsprocessen och öka konkurrenskraften.

(69)

Som sagts i skäl 66 kan det mot bakgrund av unionsindustrins svaga finansiella läge konstateras att dess förmåga att anskaffa kapital från oberoende källor har påverkats allvarligt.

g)   Sysselsättning, produktivitet och löner

 

2005

2006

2007

ÖP

Sysselsättning

100

94

105

104

Produktivitet

100

109

113

114

Totala löner

100

102

107

111

Löner

100

109

102

106

(70)

Under skadeundersökningsperioden ökade sysselsättningen (heltidsekvivalenter) med 4 % medan produktiviteten (räknad i antal tusen enheter tillverkade per anställd under perioden) ökade med 14 %. De totala arbetskraftskostnaderna ökade med 11 %, vilket väsentligen kan förklaras med den ökade anställningen, då ökningen av medellön per anställd var mer blygsam.

h)   Storleken på den faktiska dumpningsmarginalen

(71)

På grundval av bästa tillgängliga uppgifter visar undersökningen att dumpning förekommit under översynsperioden i den högst påtagliga omfattningen 20,7 %.

4.   Slutsatser

(72)

Unionsindustrin har omstrukturerat sig och i viss mån dragit fördel av antidumpningsåtgärderna. Dess ekonomiska läge har förbättrats på senare år, i det att produktion, försäljning, marknadsandel och sysselsättning alla har utvecklats positivt.

(73)

Trots denna positiva utveckling kunde dock industrin inte helt återhämta sig från tidigare liden skada. Detta visas främst av de finansiella indikatorerna: lönsamhet, kassaflöde och avkastning på investeringar visar fortfarande tecken på skada. Industrin kunde inte heller nå den nivå på försäljning och produktion den uppnått tidigare. Detta bör dock ställas i relation till det förhållandet att åtgärderna under en del av undersökningsperioden kringgicks på de sätt som beskrivs ovan.

(74)

Även om unionsindustrins ekonomiska läge förbättrats, förblev den dock i ett utsatt läge under skadeundersökningsperioden.

F.   SANNOLIKHET FÖR FORTSATT ELLER ÅTERKOMMANDE SKADA

(75)

Unionsindustrin omstrukturerade sin verksamhet och drog fördel av antidumpningsåtgärderna. Även om åtgärderna infördes för första gången 1997 fick de inte fullständig verkan förrän man kompenserat för effekterna av absorption och kringgående. Unionsindustrins läge har visserligen förbättrats, men den förblir utsatt och sårbar.

(76)

I dessa omständigheter bör det bedömas om det är sannolikt att väsentlig skada kan återkomma om åtgärderna upphävs, och för det ändamålet analysera om utvecklingen i fråga om volym och pris för importen med ursprung i Kina ytterligare skulle förvärra industrins situation och vålla väsentlig skada.

1.   Inverkan på unionsindustrin av den förväntade ökningen av dumpad import

(77)

Det erinras om att det finns avsevärd outnyttjad kapacitet i Kina och att tillverkningen av ringpärmsmekanismer lätt kan ökas avsevärt. Detta bygger på det ovanstående konstaterandet att den enda samarbetsvilliga kinesiska tillverkaren lätt kunde återställa sin för ögonblicket minskade tillverkningskapacitet och till och med lägga ned sin anläggning i Thailand för att flytta hem tillverkningen till Kina. Dessutom har andra, icke-samarbetsvilliga kinesiska tillverkare avsevärd outnyttjad kapacitet, eller kapacitet som lätt kan återställas eftersom maskineriet snabbt kan ställas om och den utrustning som krävs för att tillverka ringpärmsmekanismer allmänt sett är mångsidig.

(78)

Det har fastställts att all ökning av produktionen av ringpärmsmekanismer i Kina högst sannolikt skulle exporteras i massiv skala till EU om åtgärderna upphävdes. Detta konstaterande bygger på iakttagelsen att EU:s marknad fortfarande är stor och tidigare har varit en viktig marknad för kinesiska exportörer, som säkerligen skulle försöka att återerövra sina förlorade marknadsandelar. EU-marknadens attraktionskraft för kinesiska exportörer framgick också tydligt av de talrika försöken att kringgå antidumpningsåtgärderna. Åtgärderna har absorberats, kringgåtts via tredjeländer och till och med kringgåtts genom smärre ändringar av produkterna.

(79)

Slutligen har det fastslagits att formerna för framtida ökad import av ringpärmsmekanismer skulle få allvarliga negativa följder för unionsindustrin. Som sagts förväntas importvolymen av ringpärmsmekanismer från Kina bli stor, om åtgärderna upphävs. Vidare skulle denna import sannolikt utöva en avsevärd prispress på EU-marknaden och därigenom på unionsindustrin, vilket antyds av analysen av prisnivåerna på marknaderna i och utanför EU. Enligt Eurostat underskrider de nuvarande kinesiska priserna EU:s priser med omkring 10 % (exklusive antidumpningstull) och ligger för närvarande mycket högre än medelpriset för Kinas potentiella konkurrenter (Indien och Thailand) på EU:s marknad. Om åtgärderna upphävdes och de kinesiska tillverkarna fick exportera alla typer av ringpärmsmekanismer utan antidumpningstull till EU, är det ytterst sannolikt att de åtminstone i viss mån skulle anpassa sina priser till sina konkurrenters. Detta bekräftas också av de kinesiska låga prisnivåerna på marknader i tredjeländer, enligt Kinas exportstatistik. Utan åtgärder skulle alltså EU:s marknad bli mycket attraktiv för de kinesiska exportörerna.

2.   Slutsats beträffande sannolikheten för återkommande skada

(80)

På denna grundval dras slutsatsen att det är sannolikt att importen till EU av ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina skulle öka kraftigt i volym och försäljningspriserna minska väsentligt, vilket skulle pressa ned prisnivån överlag på EU-marknaden, om antidumpningsåtgärderna mot denna import tilläts upphöra. Det bör också noteras att de flesta produkter på marknaden för ringpärmsmekanismer är mycket standardiserade och att priset därför är den viktigaste avgörande faktorn.

(81)

Med hänsyn till den redan svåra situationen för unionsindustrin skulle en sådan kraftig ökning av importen från Kina till dumpade priser tillsammans med ett betydande prisunderskridande otvivelaktigen få allvarliga följder för EU-industrin. Detta skulle vålla väsentlig skada och på så sätt omintetgöra industrins ansträngningar att omstrukturera sig.

G.   UNIONENS INTRESSE

1.   Inledning

(82)

Det undersöktes om det fanns tvingande skäl som skulle kunna leda till slutsatsen att det inte ligger i unionens intresse att förlänga de gällande antidumpningsåtgärderna. För detta ändamål och i enlighet med artikel 21 i grundförordningen beaktades verkningarna av en förlängning av åtgärderna för alla berörda parter i detta förfarande och verkningarna av åtgärdernas upphörande på grundval av all bevisning som lämnats.

(83)

För att bedöma verkningarna av ett eventuellt bibehållande av åtgärderna gavs alla berörda parter tillfälle att lämna synpunkter i enlighet med artikel 21.2 i grundförordningen. Som sagt var det endast den samarbetsvilliga unionstillverkaren och tre icke-närstående importörer som besvarade frågeformuläret. En icke-närstående importör och en användare lämnade också synpunkter utan att svara på frågeformuläret.

2.   Unionsindustrins intresse

(84)

Unionsindustrin bestod av två tillverkare när det första antidumpningsklagomålet lämnades 1995: Koloman Handler GmbH, ett österrikiskt företag, och Robert Krause GmbH & Co, ett tyskt företag. Dessa två företag hade varit verksamma på EU:s marknad länge, men hade råkat i avsevärda ekonomiska svårigheter bl.a. på grund av orättvis import.

(85)

Deras ekonomiska situation var så vansklig att de bägge tvingades ansöka om konkurs. Robert Krause GmbH ansökte om konkurs 1998 och dess efterföljarföretag tvingades göra samma sak 2002, medan Koloman Handler hamnade på obestånd 2001. Bägge företagen övertogs av ett annat företag, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, som i sin tur förvärvades av Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, sökanden i denna översyn.

(86)

Sedan dess har verksamheten strukturerats om för att bli mer konkurrenskraftig på världsmarknaden, särskilt på sökandens hemmamarknad i EU.

(87)

Sökandens förvärv av Bensons, som sedan länge handlar med ringpärmsmekanismer och har företag i Förenade kungariket, Förenta staterna, Nederländerna och Singapore, visar tydligt att unionsindustrin önskar förbättra sitt tillträde till världsmarknaden och att den tar sin omstrukturering på allvar.

(88)

Sökandens ansträngningar har varit åtminstone delvis framgångsrika, vilket framgår av företagets ekonomiska situation. På senare år har produktion, försäljningsvolym, marknadsandel och antal anställda ökat.

(89)

Industrins ansträngningar att förbättra sin situation har dock undergrävts i det att åtgärderna mot orättvis import försvagats genom absorption och kringgående. Därför är EU-industrins situation trots avsevärda förbättringar fortfarande vansklig, vilket de finansiella indikatorernas utveckling vittnar om.

(90)

Industrin är alltså fortfarande sårbar för verkningarna av ökad import från Kina till låga, dumpade priser. Det är uppenbart att om åtgärderna upphävs kommer industrin återigen att ställas inför allvarliga svårigheter som kan leda till att den avvecklas för gott. Genom sina satsningar på omstrukturering har unionsindustrin visat att den är en livskraftig industri som fortfarande kan tillgodose en stor del av EU-marknadens efterfrågan, men den behöver mer och starkare skydd mot dumpad import för att nå ett betryggande och sunt läge.

(91)

Därför dras slutsatsen att det ligger i unionsindustrins intresse att bibehålla åtgärderna i ytterligare fem år.

3.   Importörernas intresse

(92)

Fyra icke-närstående importörer deltog i undersökningen, men bara tre av dem svarade på frågeformuläret. De importerade dock inte längre ringpärmsmekanismer från Kina, med undantag för en importör som bara importerade mekanismer med 17 och 23 ringar till ett minimiimportpris. Två av dem motsatte sig undersökningen och ifrågasatte de antidumpningsåtgärder som tillämpats i tio år, medan den tredje förhöll sig neutral och uppgav sig inte beröras av de rådande åtgärderna.

(93)

Importörerna klagade särskilt på det begränsade utbudet av leverantörer på EU-marknaden på grund av de omfattande antidumpningsåtgärderna mot import från Kina, på grund av unionsindustrins stora marknadsandel samt på grund av att unionsindustrin också äger en stor distributör av ringpärmsmekanismer på EU-marknaden som enligt uppgift har någon form av exklusivitetsavtal för ringpärmsmekanismer med ursprung i Indien.

(94)

Här bör noteras att det för närvarande finns olika leverantörer till EU-marknaden, från unionsindustrin, den andra tillverkaren i unionen och andra källor än Kina såsom Thailand.

(95)

Det är visserligen sant att de rådande åtgärderna håller en förhållandevis hög nivå, men det bör erinras om att de utökades till följd av en undersökning som visade att de kinesiska exportörerna absorberade dem. Den nuvarande nivån är därför fullständigt motiverad.

(96)

Sedan åtgärderna infördes och utökades har importen från Kina minskat avsevärt och stod bara för en liten del av marknaden i EU under översynsperioden. Importörerna har dock anpassat sig till läget och bytt leverantörer. Även om det medges att importörerna skulle ha haft fler leverantörer att välja på utan åtgärder, skulle ett bibehållande av åtgärderna inte orsaka några negativa verkningar på deras ekonomiska situation eftersom de för närvarande inte importerar några ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina.

(97)

Därför dras slutsatsen att ett bibehållande av de gällande åtgärderna inte väsentligen skulle påverka importörerna.

4.   Användarnas intressen

(98)

Den enda användare som svarade på frågeformuläret argumenterade för att åtgärderna borde förlängas, och anförde att ringpärmsmekanismer som tillverkats i EU håller högre kvalitet än dem som importeras från Kina.

(99)

En annan användare lämnade några synpunkter, men underbyggde dem inte med bevis. Detta tyder på att även om åtgärderna har tillämpats har användarna inte i nämnvärd utsträckning påverkats av dem. Det är således inte sannolikt att användarnas situation kommer att försämras till följd av att antidumpningsåtgärderna bibehålls.

5.   Tidigare produktionsleds intresse

(100)

Leverantörer av ståltråd och bandstål säljer endast en försumbar del av sin tillverkning till unionsindustrin och påverkas således inte av resultatet av detta förfarande. Ingen av dem har gett sig till känna som berörd part.

6.   Konkurrens- och handelssnedvridande effekter

(101)

När det gäller verkningarna av ett eventuellt upphörande av åtgärderna för konkurrensen i EU bör det påpekas att det endast finns ett fåtal tillverkare av ringpärmsmekanismer i världen, var de flesta är kinesiska eller kontrollerade av kinesiska exporterande tillverkare. Om de få kvarvarande tillverkare som inte kontrolleras av kinesiska företag försvann skulle detta följaktligen få negativa verkningar för konkurrensen i EU.

7.   Slutsats beträffande unionens intresse

(102)

Mot bakgrund av dessa faktorer och överväganden drogs slutsatsen att det inte finns några tvingande skäl till att inte bibehålla de gällande antidumpningsåtgärderna.

H.   UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(103)

Alla parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för rekommendationen att bibehålla de gällande åtgärderna. De beviljades också en tidsfrist inom vilken synpunkter och krav kunde lämnas efter det att dessa uppgifter meddelats. Relevanta synpunkter har lämnats och analyserats, men har inte lett till någon ändring av de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för beslutet att bibehålla de gällande antidumpningsåtgärderna.

(104)

Därför bör i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen antidumpningsåtgärderna som är tillämpliga på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Kina enligt förordning (EG) nr 2074/2004 förlängas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En slutgiltig antidumpningstull ska införas på import av vissa ringpärmsmekanismer som klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00 och som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina.

2.   Vid tillämpningen av denna artikel anses ringpärmsmekanismer bestå av två stålplattor eller ståltrådar på vilka åtminstone fyra halvringar av ståltråd är fastsatta och som hålls samman av ett stålomslag. De kan öppnas antingen genom att man drar isär halvringarna eller med hjälp av en liten utlösningsmekanism i stål som är fastsatt på ringpärmsmekanismen.

3.   Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull:

a)

För mekanismer med 17 och 23 ringar (Taricnummer 8305100021, 8305100023, 8305100029 och 8305100035) ska tullen motsvara skillnaden mellan ett minimiimportpris på 325 EUR per 1 000 enheter och nettopriset fritt unionens gräns, före tull.

b)

För andra mekanismer än sådana med 17 och 23 ringar (Taricnummer 8305100011, 8305100013, 8305100019 och 8305100034) gäller följande tullsatser:

 

Tullsats

Taric-tilläggsnummer

Folkrepubliken Kina

 

 

World Wide Stationery Mfg, Hongkong, Folkrepubliken Kina

51,2 %

8934

Alla övriga företag

78,8 %

8900

Artikel 2

1.   En slutgiltig antidumpningstull ska införas på import av vissa ringpärmsmekanismer som klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00 och som avsänds från Vietnam, oavsett om de deklareras ha sitt ursprung i Vietnam eller inte (Taricnummer 8305100011 och 8305100021).

2.   En slutgiltig antidumpningstull ska införas på import av vissa ringpärmsmekanismer som klassificeras enligt KN-nummer ex 8305 10 00 och som avsänds från Laos, oavsett om de deklareras ha sitt ursprung i Laos eller inte (Taricnummer 8305100013 och 8305100023).

3.   Vid tillämpningen av denna artikel ska ringpärmsmekanismer anses bestå av två rektangulära stålplattor eller ståltrådar på vilka åtminstone fyra halvringar gjorda av ståltråd är fastsatta och vilka hålls samman av ett stålomslag. De kan öppnas antingen genom att man drar isär halvringarna eller med hjälp av en liten utlösningsmekanism i stål som är fastsatt på ringpärmsmekanismen.

4.   Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull:

a)

För mekanismer med 17 och 23 ringar (Taricnummer 8305100021 och 8305100023) ska tullen motsvara skillnaden mellan ett minimiimportpris på 325 EUR per 1 000 enheter och nettopriset fritt unionens gräns, före tull.

b)

För andra mekanismer än sådana med 17 och 23 ringar (Taricnummer 8305100011 och 8305100013) ska tullsatsen vara 78,8 %.

Artikel 3

Om inte annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Denna förordning ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 februari 2010.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(3)  EGT L 22, 24.1.1997, s. 1.

(4)  EGT L 250, 5.10.2000, s. 1.

(5)  EGT C 21, 24.1.2002, s. 25.

(6)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 11.

(7)  EUT L 232, 1.7.2004, s. 1.

(8)  EUT L 7, 12.1.2006, s. 1.

(9)  EUT L 221, 19.8.2008, s. 1.

(10)  EUT C 146, 12.6.2008, s. 33.

(11)  EUT C 310, 5.12.2008, s. 15.

(12)  Enbart intervall anges för att skydda sekretessen för den enda sökanden.

(13)  Indexerade uppgifter (index 1998 = 100) eller uppgifter inom ett intervall om detta är nödvändigt av sekretesskäl.


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 158/2010

av den 25 februari 2010

om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring av smör för 2010

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 43 a och d jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan stöd beviljas för privat lagring av smör.

(2)

Utvecklingen av smörpriserna och smörlagren tyder på en obalans på marknaden som kan undanröjas eller begränsas genom säsongslagring. Med tanke på den nuvarande situationen på marknaden bör det beviljas stöd för privat lagring av smör från och med den 1 mars 2010.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 av den 20 augusti 2008 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för privat lagring för vissa jordbruksprodukter (2) fastställs allmänna bestämmelser för genomförandet av stödordningen för privat lagring.

(4)

Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 826/2008 ska ett förutfastställt stöd beviljas i enlighet med de närmare bestämmelser och villkor som anges i kapitel III i den förordningen.

(5)

För att underlätta genomförandet av den här åtgärden och ta hänsyn till rådande praxis i medlemsstaterna bör artikel 7.3 i förordning (EG) nr 826/2008 endast avse produkter som har inlagrats helt och hållet. Därför bör det medges undantag från den artikeln.

(6)

Enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska stödet fastställas med hänsyn till lagringskostnaderna och den sannolika prisutvecklingen för färskt smör och lagrat smör.

(7)

Det bör fastställas ett stöd för kostnaderna för inlagring och utlagring av de berörda produkterna och för kostnaderna per dag för kylförvaring och finansiering.

(8)

Om de efterfrågade upplysningarna om lagringsplatsen redan ingår i stödansökan bör det för att förenkla och effektivisera administrationen vara möjligt att frångå begäran om att samma upplysningar ska skickas in efter det att avtalet har slutits i enlighet med artikel 20 första stycket led a i förordning (EG) nr 826/2008.

(9)

För att förenkla och effektivisera administrationen samt ta hänsyn till den särskilda situationen när gäller lagring av smör bör minst hälften av avtalen kontrolleras i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EG) nr 826/2008. Därför bör det medges undantag från den artikeln. Detta undantag bör även vara tillämpligt på utlagring som avses i artikel 4.3 b i kommissionens förordning (EG) nr 1182/2008 av den 28 november 2008 om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring av smör för 2009 (3).

(10)

I förenklingssyfte och för att effektivisera logistiken bör det vara möjligt att frångå kravet på att varje enhet som lagras ska märkas med avtalsnummer om avtalsnumret antecknas i lagerbokföringen.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs bestämmelser om stöd för privat lagring av saltat och osaltat smör enligt artikel 28 a i förordning (EG) nr 1234/2007 för avtal som sluts från och med den 1 mars 2010.

Artikel 2

1.   Om inte annat anges i denna förordning ska bestämmelserna i förordning (EG) nr 826/2008 tillämpas.

2.   Genom undantag från artikel 7.3 i förordning (EG) nr 826/2008 ska ansökningarna endast avse produkter som har inlagrats helt och hållet.

Artikel 3

Den enhet som avses i artikel 16.2 c i förordning (EG) nr 826/2008 ska vara det parti i lager som motsvarar en kvantitet av den produkt som omfattas av denna förordning som väger minst ett ton och har en homogen sammansättning och kvalitet, är producerad i en och samma fabrik och som inlagrats i ett och samma lager på en och samma dag.

Artikel 4

1.   Stödet för de produkter som avses i artikel 1 ska vara

18,31 euro per lagrat ton för fasta lagringskostnader,

0,34 euro per ton per dag avtalad lagring.

2.   Avtalad inlagring ska ske mellan den 1 mars och den 15 augusti 2010. Utlagring får ske först från och med den 16 augusti 2010. Avtalad lagring ska avslutas den dag som föregår dagen för utlagringen eller senast den sista dagen i februari året efter det år produkten inlagrades.

3.   Stöd får endast beviljas om den avtalade lagringsperioden är mellan 90 och 210 dagar.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska senast kl. 12.00 (lokal tid Bryssel) varje tisdag meddela kommissionen de kvantiteter för vilka avtal har slutits, i enlighet med artikel 35.1 a i förordning (EG) nr 826/2008, och de kvantiteter av produkter för vilka ansökningar om att sluta avtal har lämnats in.

Artikel 6

1.   Artikel 20 första stycket led a i förordning (EG) nr 826/2008 ska inte gälla.

2.   Medlemsstaterna får frångå kravet i artikel 22.1 e i förordning (EG) nr 862/2008 om att märka med avtalsnumret om den lageransvariga förbinder sig att ange avtalsnumret i det register som avses i punkt III i bilaga I till den förordningen.

3.   Genom undantag från artikel 36.6 i förordning (EG) nr 826/2008 ska de myndigheter som är ansvariga för kontroll vid slutet av den avtalade lagringsperioden och under hela utlagringsperioden från augusti 2010 till februari 2011 genom stickprover kontrollera det lagrade smörets vikt och identitet för åtminstone hälften av antalet avtal.

Punkt 1 ska gälla kontroller under den utlagringsperiod från och med den 16 augusti 2010 som avses i artikel 4.3 b i förordning (EG) nr 1182/2008.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  EUT L 319, 29.11.2008, s. 49.


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 159/2010

av den 25 februari 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 160/2010

av den 25 februari 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 155/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 48, 25.2.2010, s. 9.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 26 februari 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 161/2010

av den 25 februari 2010

om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 676/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för majs till Spanien från tredjeland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 676/2009 (2).

(2)

I enlighet med artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1296/2008 av den 18 december 2008 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (3), kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007, besluta att fastställa den största sänkningen av importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 1296/2008.

(3)

Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

(4)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 12 februari till och med den 25 februari 2010 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 676/2009, är den största sänkningen av importtullar för majs fastställd till 19,06 EUR/ton för en maximal mängd av totalt 1 000 ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  EUT L 340, 19.12.2008, s. 57.


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 162/2010

av den 25 februari 2010

om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 677/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 144.1 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för majs till Portugal från tredjeland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 677/2009 (2).

(2)

I enlighet med artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 1296/2008 av den 18 december 2008 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (3), kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007, besluta att fastställa den största sänkningen av importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 1296/2008.

(3)

Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

(4)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 12 februari till och med den 25 februari 2010, inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 677/2009, är den största sänkningen av importtullar för majs fastställd till 19,25 EUR/ton för en maximal mängd av totalt 20 000 ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 196, 28.7.2009, s. 7.

(3)  EUT L 340, 19.12.2008, s. 57.


BESLUT

26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/22


RÅDETS BESLUT 2010/118/GUSP

av den 25 februari 2010

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (1)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 31.2 och 33, och

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 juni 1999 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1244.

(2)

Den 15 september 2006 antog rådet gemensam åtgärd 2006/623/Gusp (2) om inrättande av en EU-grupp som ska bidra till förberedelserna inför inrättandet av ett eventuellt internationellt civilt uppdrag i Kosovo, som även innefattar Europeiska unionens särskilda representant (ICM/EUSR-förberedelsegrupp).

(3)

Europeiska rådet betonade den 13–14 december 2007 att Europeiska unionen (EU) är berett att inta en ledande roll för att stärka stabiliteten i regionen och för att verkställa en överenskommelse som fastställer Kosovos framtida status. Det framförde unionens beredvillighet att bistå Kosovo på vägen mot hållbar stabilitet, bland annat genom ett europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt uppdrag (ESFP-uppdrag) och ett bidrag till ett internationellt civilt kontor som en del av den internationella närvaron.

(4)

Den 4 februari 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/124/Gusp om Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) (3) och gemensam åtgärd 2008/123/Gusp (4) om utnämning av Pieter FEITH till Europeiska unionens särskilda representant (den särskilda representanten) i Kosovo till och med den 28 februari 2009.

(5)

Den 16 februari 2009 antog rådet gemensam åtgärd 2009/137/Gusp om förlängning av den särskilda representantens uppdrag till och med den 28 februari 2010 (5).

(6)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas till och med den 31 augusti 2010. Uppdraget kan dock avslutas tidigare om rådet beslutar detta på rekommendation av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) efter det att beslutet om inrättande av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder har trätt i kraft.

(7)

Stabiliserings- och associeringsprocessen utgör den strategiska ramen för unionens politik gentemot västra Balkan, och unionens instrument är tillämpliga på Kosovo, däribland ett europeiskt partnerskap, en politisk och teknisk dialog inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessens kontrollmekanism (Tracking Mechanism) samt därtill hörande stödprogram från unionen.

(8)

Den särskilda representantens uppdrag bör genomföras i samordning med kommissionen för att säkerställa samstämmighet med andra relevanta åtgärder inom unionens behörighetsområde.

(9)

Rådet förväntar sig att den särskilda representantens befogenheter och de befogenheter som tillkommer en internationell civil representant ska innehas av en och samma person.

(10)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Pieter FEITHs uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant (den särskilda representanten) i Kosovo förlängs härmed till och med den 31 augusti 2010. Den särskilda representantens uppdrag kan avslutas tidigare om rådet beslutar detta på rekommendation av den höga representanten efter det att beslutet om inrättande av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder har trätt i kraft.

Artikel 2

Politiska mål

Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på unionens politiska mål i Kosovo. Till dessa hör att spela en ledande roll för att stärka stabiliteten i regionen och verkställa en överenskommelse som fastställer Kosovos framtida status i syfte att skapa ett stabilt, livskraftigt, fredligt, demokratiskt och multietniskt Kosovo, som bidrar till samarbetet och stabiliteten i regionen utifrån goda grannförbindelser, ett Kosovo som ansluter sig till rättsstatsprincipen och åtar sig att skydda minoriteter samt det kulturella och religiösa arvet.

Artikel 3

Uppdrag

För att uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

erbjuda unionens råd och stöd i den politiska processen,

b)

verka för unionens övergripande politiska samordning i Kosovo,

c)

ge chefen för Europeiska unionens rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo) lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställande befogenheter,

d)

se till att unionens åtgärder gentemot allmänheten är konsekventa och samstämmiga; den särskilda representantens talesperson ska vara unionens huvudsakliga kontaktpunkt för Kosovos medier i frågor som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken/den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (Gusp/ESFP); all information till press och allmänhet ska ges i nära och kontinuerlig samordning med talespersonen för den höga representanten/rådssekretariatets presstjänst,

e)

bidra till att utveckla och stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Kosovo, inbegripet vad gäller kvinnor och barn, i enlighet med EU:s politik för mänskliga rättigheter och EU:s riktlinjer för mänskliga rättigheter.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska under ledning av den höga representanten ansvara för uppdragets genomförande.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden från och med den 1 mars 2010 till och med den 31 augusti 2010 ska vara 1 600 000 EUR.

2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som anges i punkt 1 ska vara stödberättigande från och med den 1 mars 2010. Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för unionens allmänna budget. Medborgare i länderna på västra Balkan ska tillåtas att lämna anbud för kontrakt.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Personal som är specialiserad på unionen ska få till uppgift att bistå den särskilda representanten med att genomföra hans uppdrag och bidra till att EU:s åtgärd i Kosovo som helhet blir samstämmig, synlig och effektiv. Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa experter i särskilda politiska frågor i enlighet med vad som krävs för uppdraget. Den särskilda representanten ska snarast informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna och unionens institutioner får föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som utstationeras från en medlemsstat eller en av unionens institutioner till den särskilda representanten ska betalas av den medlemsstat respektive den av unionens institutioner som berörs. Experter som medlemsstaterna utstationerar vid rådets generalsekretariat får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten eller unionsinstitutionen och ska utföra sina uppgifter och agera till förmån för den särskilde representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitetför den särskilda representanten och hans personal

Privilegier, immunitet och övriga garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och hans personal utan hinder ska kunna fullfölja uppdraget ska fastställas i överenskommelse med värdparten/värdparterna på lämpligt sätt. Medlemsstaterna och kommissionen ska lämna allt stöd som behövs för detta.

Artikel 8

Säkerheten för sekretessbelagda uppgifter

1.   Den särskilda representanten och medlemmarna av dennes stab ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (6), särskilt när de hanterar sekretessbelagda EU-uppgifter.

2.   Den höga representanten ska i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser bemyndigas att till Nato/KFOR (Kosovo Force) lämna ut sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE” som har framtagits för åtgärden.

3.   Den höga representanten ska i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser bemyndigas att till Förenta nationerna (FN) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), allt efter den särskilda representantens operativa behov, lämna ut sekretessbelagda EU-uppgifter och EU-handlingar upp till nivån ”RESTREINT UE” som har framtagits för åtgärden. Lokala arrangemang ska utformas i detta syfte.

4.   Den höga representanten ska bemyndigas att till tredje man som är associerad till detta beslut lämna ut icke-sekretessbelagda EU-handlingar som rör rådets överläggningar om åtgärden och som omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning (7).

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all relevant information.

2.   Unionens delegation och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 10

Säkerhet

I enlighet med unionens säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför unionen i en operativ kapacitet enligt avdelning V i fördraget ska den särskilda representanten, i överensstämmelse med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i sitt geografiska ansvarsområde, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras för säkerheten för all personal som lyder direkt under honom, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan på grundval av riktlinjer från rådets generalsekretariat, inbegripet uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, med anvisningar för en säker personalförflyttning till och inom uppdragsområdet, samt för hanteringen av säkerhetstillbud och en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utplaceras utanför unionen är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla medlemmar av hans stab som ska utplaceras utanför unionen, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, genomgår lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, grundad på den riskklassificering som rådets generalsekretariat har tilldelat uppdragsområdet,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt skriftligen rapportera till den höga representanten, rådet och kommissionen om genomförandet av dessa och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporterna och rapporterna om uppdragets genomförande.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska även vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreu-nätet. På rekommendation av den höga representanten eller Kusp kan den särskilda representanten avge rapporter till rådet (utrikes frågor).

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska verka för unionens övergripande politiska samordning. Han ska bidra till att säkerställa att alla unionsinstrument på fältet fungerar samstämmigt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer i området och medlemsstaternas beskickningschefer. De ska på bästa sätt bistå den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge chefen för Eulex Kosovo lokal politisk vägledning, även vad avser de politiska aspekterna av frågor som rör verkställande befogenheter. Den särskilda representanten och den civila operationschefen ska samråda vid behov.

3.   Den särskilda representanten ska även stå i förbindelse med berörda lokala organ och andra internationella och regionala aktörer på fältet.

4.   Den särskilda representanten ska tillsammans med andra unionsaktörer på fältet se till att information sprids och utbyts mellan unionsaktörer på insatsområdet i syfte att uppnå en hög grad av gemensam medvetenhet om och bedömning av situationen.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av detta beslut och dess samstämmighet med andra bidrag från unionens sida i området ska regelbundet ses över. Vid avslutat uppdrag ska den särskilda representanten lägga fram en rapport om uppdragets genomförande för den höga representanten, rådet och kommissionen.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 mars 2010.

Artikel 15

Offentliggörande

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På rådets vägnar

A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande


(1)  Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 253, 16.9.2006, s. 29.

(3)  EUT L 42, 16.2.2008, s. 92.

(4)  EUT L 42, 16.2.2008, s. 88.

(5)  EUT L 46, 17.2.2009, s. 69. Ändrad genom 2009/605/Gusp (EUT L 206, 8.8.2009, s. 20).

(6)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.

(7)  Beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/26


RÅDETS BESLUT 2010/119/GUSP

av den 25 februari 2010

om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 december 2007 antog rådet gemensam åtgärd 2007/805/Gusp (1) om utnämningen av Koen Vervaeke till Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen (AU).

(2)

Den 1 december 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/898/Gusp (2) om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant till och med den 28 februari 2010.

(3)

Den särskilda representantens uppdrag bör förlängas till och med den 31 augusti 2010. Uppdraget kan dock avslutas tidigare om rådet beslutar detta på rekommendation av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) efter det att beslutet om inrättande av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder har trätt i kraft.

(4)

EU:s särskilda representant kommer att genomföra sitt uppdrag under omständigheter som kan komma att förvärras och som kan skada de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2008/898/Gusp ska ändras på följande sätt:

1)

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Koen Vervaekes uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen (AU) förlängs härmed till och med den 31 augusti 2010. Den särskilda representantens uppdrag kan avslutas tidigare om rådet beslutar detta på rekommendation av den höga representanten efter det att beslutet om inrättande av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder har trätt i kraft.”

2)

I artikel 3 ska första stycket och led a och k ersättas med följande:

”För att kunna genomföra de inslag som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)/den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) i de mål som anges i artikel 2 ska uppdraget för EU:s särskilda representant gå ut på att

a)

stärka EU:s övergripande inflytande i, och samordning av, den Addis Abeba-baserade dialogen med AU och AU-kommissionen inom hela det spektrum av Gusp/GSFP-frågor som omfattas av förbindelserna mellan EU och AU,

k)

upprätthålla nära kontakter och främja samordning med AU:s viktiga internationella partner som är närvarande i Addis Abeba, särskilt Förenta nationerna, men också med icke statliga aktörer inom hela det spektrum av Gusp/GSFP-frågor som omfattas av förbindelserna mellan EU och AU.”

3)

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av den höga representanten.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.”

4)

Artikel 5.1 och 5.2 ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifter i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 januari 2009–31 augusti 2010 ska vara 1 850 000 EUR.

2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 ska vara stödberättigande från och med den 1 januari 2009. Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget.”

5)

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa experter på särskilda policyfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska utan dröjsmål informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.”

6)

Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.   Unionens delegationer och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, ska tillhandahålla logistiskt stöd i området.”

7)

I artikel 10 ska led d ersättas med följande:

”d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt lämna skriftliga rapporter om genomförandet av dem och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporterna och rapporterna om genomförandet av uppdraget till den höga representanten, rådet och kommissionen.”

8)

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och KUSP. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via COREU-nätet. På rekommendation av den höga representanten eller KUSP kan den särskilda representanten avge rapporter till rådet (utrikes frågor).”

9)

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Samordning

Den särskilda representanten ska verka för unionens övergripande politiska samordning. Han ska bistå med att säkerställa att alla unionsinstrument på fältet fungerar samstämmigt för att uppnå unionens politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med den verksamhet som kommissionen bedriver samt i förekommande fall med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer i området samt med medlemsstaternas beskickningschefer som på bästa sätt ska biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.”

Artikel 2

Före mandatperiodens utgång ska den särskilda representanten lägga fram en rapport om uppdragets genomförande för den höga representanten, rådet och kommissionen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 mars 2010.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel 25 februari 2010.

På rådets vägnar

A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande


(1)  EUT L 323, 8.12.2007, s. 45.

(2)  EUT L 322, 2.12.2008, s. 50.


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/28


RÅDETS BESLUT 2010/120/GUSP

av den 25 februari 2010

om förlängning och ändring av mandatet för Europeiska unionens särskilda representant för Afghanistan och Pakistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28, 31.2 och 33,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 juli 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/612/Gusp (1) om utnämning av Ettore F. SEQUI till Europeiska unionens särskilda representant (den särskilda representanten) för Afghanistan för perioden från och med den 1 september 2008 till och med den 28 februari 2009.

(2)

Den 16 februari 2009 antog rådet gemensam åtgärd 2009/135/Gusp (2) om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Afghanistan till och med den 28 februari 2010.

(3)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2009/135/Gusp, antog rådet den 15 juni 2009 gemensam åtgärd 2009/467/Gusp (3), genom vilken uppdraget för den särskilda representant för Afghanistan utvidgas till att omfatta Pakistan.

(4)

Uppdraget för den särskilda representanten bör förlängas till och med den 31 mars 2010.

(5)

Den särskilda representanten för Afghanistan och Pakistan kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 21 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2009/467/Gusp ändras härmed enligt följande:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Ettore F. SEQUI utnämns härmed till Europeiska unionens särskilda representant (den särskilda representanten) för Afghanistan och Pakistan till och med den 31 mars 2010.”

2.

Artikel 2.e ska ersättas med följande:

”e)

stödja det arbete i området som utförs av unionens höga representant (den höga representanten) för utrikes frågor och säkerhetspolitik.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av den höga representanten.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska, utan att det påverkar den höga representantens befogenheter, ge den särskilda representanten strategisk och politisk vägledning inom ramen för uppdraget.”

4.

Artikel 5.1 och 5.2 ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden från och med den 1 mars 2009 till och med den 31 mars 2010 ska vara 2 830 000 EUR.”

”2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 ska vara stödberättigande från och med den 1 mars 2009. Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget.”

5.

Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som har ställts till förfogande ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab. Staben ska inbegripa experter på specifika policyfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska snabbt informera rådet och kommissionen om stabens sammansättning.”

6.

Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.   Unionens delegationer och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, ska tillhandahålla logistiskt stöd i området.”

7.

Artikel 10 d ska ersättas med följande:

”d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt lämna skriftliga rapporter om genomförandet av dem och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporten och rapporten om genomförandet av uppdraget till den höga representanten, rådet och kommissionen.”

8.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till den höga representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till rådets arbetsgrupper. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreu-nätet. På rekommendation av den höga representanten eller Kusp kan den särskilda representanten avge rapporter till rådet (utrikes frågor).”

9.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska verka för Unionens övergripande politiska samordning. Han ska bistå med att säkerställa att alla unionsinstrument på fältet fungerar enhetligt för att unionens politiska mål ska uppnås. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med kommissionens verksamhet samt med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter för Centralasien. Den särskilda representanten ska regelbundet lämna information till medlemsstaternas beskickningar och unionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med cheferna för unionens delegationer och medlemsstaternas beskickningar. De ska på bästa sätt biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge lokal politisk vägledning till chefen för Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan). Den särskilda representanten och den civila operationschefen ska samråda vid behov. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.”

Artikel 2

Den särskilda representanten ska vid uppdragets slut förelägga den höga representanten, rådet och kommissionen en rapport om uppdragets genomförande.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det ska tillämpas från och med den 1 mars 2010.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På rådets vägnar

A. PÉREZ RUBALCABA

Ordförande


(1)  EUT L 197, 25.7.2008, s. 60.

(2)  EUT L 46, 17.2.2009, s. 61.

(3)  EUT L 151, 16.6.2009, s. 41.


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/30


RÅDETS BESLUT 2010/121/GUSP

av den 25 februari 2010

om ändring av bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 februari 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (1).

(2)

Genom rådets beslut 2010/92/Gusp (2), som antogs den 15 februari 2010, förlängs de restriktiva åtgärderna i gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp till och med den 20 februari 2011.

(3)

Rådet anser att en person ska läggas till i förteckningen över de personer och enheter som ska omfattas av de restriktiva åtgärderna som föreskrivs i gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp. Förteckningen som anges i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den person som förtecknas i bilagan till detta beslut ska läggas till i den förteckning som anges i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På rådets vägnar

M. Á. MORATINOS

Ordförande


(1)  EUT L 50, 20.2.2004, s. 66.

(2)  EUT L 41, 16.2.2010, s. 6.


BILAGA

Person som avses i artikel 1

57.

Jangara (alias Changara), Thomsen


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 februari 2010

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för en användning av kadmium

[delgivet med nr K(2010) 1034]

(Text av betydelse för EES)

(2010/122/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2002/95/EG ska kommissionen göra alla ändringar som behövs för att anpassa förteckningen över användningar som undantas från bestämmelserna enligt artikel 4.1 i det direktivet till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(2)

Det är ännu inte tekniskt möjligt att ersätta kadmium i färgväxlande lysdioder med II-VI-halvledare utan att resultatet blir kraftigt försämrat. Vissa material och komponenter innehållande kadmium bör därför undantas från förbudet. Forskning om kadmiumfri teknik pågår dock och ersättningar bör finnas tillgängliga inom högst fyra eller fem år.

(3)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2002/95/EG ska ändras på det sätt som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

I bilagan till direktiv 2002/95/EG ska följande punkt läggas till:

”39.

Kadmium i färgväxlande lysdioder med II–VI-halvledare (< 10 μg Cd per mm2 av den ljusemitterande ytan) för användning i halvledarbaserade belysnings- eller displaysystem till den 1 juli 2014.”


26.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 februari 2010

om anpassning av de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 februari 2009, den 1 mars 2009, den 1 april 2009, den 1 maj 2009 och den 1 juni 2009 är tillämpliga på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer

(2010/123/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artikel 13 andra stycket i bilaga X, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 613/2009 (2) fastställs, i enlighet med artikel 13 första stycket i bilaga X till dessa tjänsteföreskrifter de korrigeringskoefficienter som, med verkan från den 1 juli 2008, ska tillämpas på löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer.

(2)

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna bör, med verkan från och med den 1 februari 2009, den 1 mars 2009, den 1 april 2009, den 1 maj 2009 och den 1 juni 2009, vissa av dessa korrigeringskoefficienter anpassas, eftersom förändringen i levnadsomkostnaderna enligt den statistik som kommissionen förfogar över, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och motsvarande växelkurs, för vissa tredjeländer har visat sig vara större än 5 % sedan korrigeringskoefficienterna senast fastställdes.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De korrigeringskoefficienter som ska tillämpas på löner i tjänstgöringslandets valuta till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer har anpassats för vissa länder, vilka anges i bilagan. Bilagan innehåller fem månadstabeller som visar vilka länder som berörs och vilka datum som gäller för vart och ett av dem (den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 2009).

Enligt genomförandebestämmelserna till budgetförordningen ska de växelkurser som gäller vid de datum som anges i första stycket användas vid beräkningen av dessa löner.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Catherine ASHTON

Vice ordförande


(1)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUT L 181, 14.7.2009, s. 1.


BILAGA

FEBRUARI 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet februari 2009

Växelkurs februari 2009 (1)

Korrigeringskoefficient februari 2009 (2)

Azerbajdzjan (3)

0,9962

1,0578

94,2

Vitryssland (4)

2 192

3 495,42

62,7

Chile

478,2

810,48

59,0

Kina

8,502

8,9653

94,8

Colombia

2 300

2 990,32

76,9

Indien

35,8

64,075

55,9

Indonesien (Jakarta)

10 540

14 913,8

70,7

Kazakstan (Almaty) (3)

150,2

161,79

92,8

Kenya

78,23

103,009

75,9

Lesotho

6,198

12,9979

47,7

Liberia

84,28

84,6997

99,5

Pakistan

48,48

101,889

47,6

Sierra Leone

3 356

3 998,59

83,9

Trinidad och Tobago

6,291

8,10395

77,6

Zambia (3)

3 331

6 548,29

50,9


MARS 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet mars 2009

Växelkurs mars 2009 (5)

Korrigeringskoefficient mars 2009 (6)

Kroatien (7)

7,21

7,386

97,6

Förenta staterna (New York)

1,367

1,2782

106,9

Etiopien

12,93

14,289

90,5

Kazakstan (Almaty)

140,3

191,460

73,3

Papua Nya Guinea (7)

3,265

3,47947

93,8

Syrien

50,24

60,97

82,4

Venezuela (8)

2,496

2,74813

90,8


APRIL 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet april 2009

Växelkurs april 2009 (9)

Korrigeringskoefficient april 2009 (10)

Sydafrika

6,162

12,8433

48,0

Belize

1,902

2,5947

73,3

Kamerun (11)

678,9

655,957

103,5

Eritrea

10,43

20,8173

50,1

Förenta staterna (Washington)

1,264

1,3193

95,8

Ghana

1,045

1,859

56,2

Israel

5,915

5,5288

107,0

Marocko (11)

9,319

11,2015

83,2

Nigeria

176,4

196,571

89,7

Demokratiska republiken Kongo (11)

1 185

1 100,11

107,7


MAJ 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet maj 2009

Växelkurs maj 2009 (12)

Korrigeringskoefficient maj 2009 (13)

Saudiarabien

4,62

4,8515

95,2

Vitryssland (14)

2 348

3 735,22

62,9

Haiti

66,21

55,0576

120,3

Kirgizistan

53,52

56,48

94,8

Libanon

1 795

1 999,85

89,8

Nya Kaledonien

157

119,332

131,6

Serbien

61,49

94,1782

65,3

Venezuela (15)

2,64

2,85219

92,6


JUNI 2009

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet juni 2009

Växelkurs juni 2009 (16)

Korrigeringskoefficient juni 2009 (17)

Algeriet

80,51

100,892

79,8

Azerbajdzjan (18)

1,048

1,11513

94,0

Bosnien och Hercegovina (Sarajevo)

1,437

1,95583

73,5

Kamerun (19)

644,4

655,957

98,2

Kongo (Brazzaville)

794

655,957

121,0

Kroatien (20)

6,843

7,3305

93,3

Georgien

2,06

2,2857

90,1

Guinea-Bissau

712,6

655,957

108,6

Fiji

1,78

2,91971

61,0

Salomonöarna

10,23

10,9681

93,3

Kazakstan (Almaty) (18)

159,4

209,7

76,0

Marocko (19)

8,821

11,2615

78,3

Mexiko

11,97

18,3176

65,3

Nicaragua

15,79

28,0214

56,3

Norge

11,26

8,9615

125,6

Uzbekistan

1 053

2 032,12

51,8

Papua Nya Guinea (20)

3,456

3,87597

89,2

Paraguay

4 748

7 003,48

67,8

Demokratiska republiken Kongo (19)

1 277

1 083,84

117,8

Södra Sudan (Juba)

3,108

3,37579

92,1

Schweiz (Genève)

1,692

1,5117

111,9

Tadzjikistan

3,498

6,04787

57,8

Turkiet

1,654

2,1775

76,0

Ukraina

8,155

10,6411

76,6

Uruguay

23,59

32,7002

72,1

Jemen

187,9

279,175

67,3

Zambia (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 euro = nationell valuta (utom Kuba, Ecuador och El Salvador, där US-dollar används).

(2)  Bryssel = 100 %.

(3)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för februari 2009 och för juni 2009.

(4)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för februari 2009 och för maj 2009.

(5)  1 euro = nationell valuta (utom Kuba, Ecuador och El Salvador, där US-dollar används).

(6)  Bryssel = 100 %.

(7)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för mars 2009 och för juni 2009.

(8)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för mars 2009 och för maj 2009.

(9)  1 euro = nationell valuta (utom Kuba, Ecuador och El Salvador, där US-dollar används).

(10)  Bryssel = 100 %.

(11)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för april 2009 och för juni 2009.

(12)  1 EURO = units of the national currency (except for Cuba, Ecuador and El Salvador, where US dollars are used instead).

(13)  Bryssel = 100 %.

(14)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för februari 2009 och för maj 2009.

(15)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för mars 2009 och för maj 2009.

(16)  1 euro = nationell valuta (utom Kuba, Ecuador och El Salvador, där US-dollar används).

(17)  Bryssel = 100 %.

(18)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för februari 2009 och för juni 2009.

(19)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för april 2009 och för juni 2009.

(20)  Koefficienten för denna tjänstgöringsort anpassas två gånger: för mars 2009 och för juni 2009.