ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.036.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 36

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
9 februari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 107/2010 av den 8 februari 2010 om godkännande av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Kemin Europa NV) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 108/2010 av den 8 februari 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

4

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 109/2010 av den 5 februari 2010 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 110/2010 av den 5 februari 2010 om ändring för hundratjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

9

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 111/2010 av den 8 februari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 112/2010 av den 8 februari 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

19

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/4/EU av den 8 februari 2010 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen ( 1 )

21

 

*

Kommissionens direktiv 2010/5/EU av den 8 februari 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp akrolein som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet ( 1 )

24

 

 

BESLUT

 

 

2010/68/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 2 februari 2010 om avslutande av räkenskaperna för Maltas utbetalningsställe beträffande utgifter på området för landsbygdsutveckling som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) avseende räkenskapsåret 2008 [delgivet med nr K(2010) 468]

27

 

 

2010/69/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 februari 2010 om ändring av beslut 2008/456/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [delgivet med nr K(2010) 694]

30

 

 

2010/70/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 februari 2010 om ändring av beslut 2008/458/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [delgivet med nr K(2010) 695]

32

 

 

2010/71/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 februari 2010 om att inte ta upp diazinon i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden [delgivet med nr K(2010) 749]  ( 1 )

34

 

 

2010/72/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 8 februari 2010 om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden [delgivet med nr K(2010) 751]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 107/2010

av den 8 februari 2010

om godkännande av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som fodertillsats för slaktkycklingar (innehavare av godkännandet: Kemin Europa NV)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av det preparat som anges i bilagan till den här förordningen har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av mikroorganismen Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fodertillsats för slaktkycklingar.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 15 september 2009 (2) att Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön och att användning av preparatet kan förbättra avkastningen på djuren. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal 2009; 7(9): 1314.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurslag eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1823

Kemin Europa NV

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som innehåller minst 1 × 1010 CFU/g tillsats

 

Beskrivning av den aktiva substansen:

Sporer av Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Analysmetod (1):

 

Räkning av utstryk av värmebehandlade foderprover på platta med användning av tryptonsoja-agar.

 

Identifiering: pulsfältselektrofores (PFGE).

Slaktkycklingar

1 × 107

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.

2.

Får användas i foder som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: diclazuril, decoquinat, salinomycinnatrium, narasin/nicarbazin och lasalocid A natrium.

1.3.2020


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns hos gemenskapens referenslaboratorium på följande webbadress: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 108/2010

av den 8 februari 2010

om ändring av förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs en enda rättslig ram för stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU för hela gemenskapen. Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 (2) kompletterar den ramen med detaljerade genomförandebestämmelser.

(2)

I artikel 38.2 i förordning (EG) nr 1698/2005 fastställs att för stöd som är kopplade till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (3), ska detaljerade bestämmelser, bl.a. maximalt stödbelopp, fastställas.

(3)

I enlighet med artikel 11.7 i direktiv 2000/60/EG är medlemsstaterna skyldiga att upprätta ett åtgärdsprogram för varje avrinningsdistrikt senast den 22 december 2009. I enlighet med artikel 11.2 i det direktivet ska dessa åtgärder inbegripa de ”grundläggande” åtgärder, inbegripet de åtgärder som krävs för att genomföra EU-lagstiftningen för skydd av vatten i enlighet med artikel 11.3 i det direktivet samt vid behov ”kompletterande” åtgärder i enlighet med artikel 11.4, som kan ingå i vilken som helst av åtgärderna som anges i del B i bilaga VI till det direktivet eller i andra typer av åtgärder som inte anges i den bilagan. Även om frivilliga åtgärder och vissa obligatoriska åtgärder redan kan stödjas i enlighet med artiklarna 31 och 39 i förordning (EG) nr 1698/2005, måste detaljerade bestämmelser för genomförandet av artikel 38.2 i den förordningen definieras för att omfatta andra obligatoriska åtgärder.

(4)

För att undvika överlappning mellan att å ena sidan uppfylla normstödet i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1698/2005, som syftar till att kompensera stödmottagarnas tillfälliga olägenheter till följd av skyldigheten att anpassa till EU-normerna i vissa området och betalningen i enlighet med artikel 38 i den förordningen kopplad till direktiv 2000/60/EG å andra sidan, som syftar till att kompensera stödmottagarnas permanenta olägenheter till följd av skyldigheten att följa de särskilda kraven för att nå miljömålen i det direktivet, bör det därför göras skillnad på grundval av de berörda typerna av insatser.

(5)

I direktiv 2000/60/EG fastställs gemensamma principer och en ram för EU:s åtgärder på vattenpolitikens område. Hela EU:s vattenlagstiftning samordnas inom ramen för det direktivet som har upphävt och ersatt flera vattendirektiv och vars åtgärdsprogram innehåller åtgärder som tillhandahålls genom tidigare vattendirektiv som fortfarande är i kraft samt ytterligare åtgärder som behövs för att uppnå målen i direktiv 2000/60/EG. Mot den bakgrunden, eftersom en del av de krav som formellt följer av genomförandet av direktiv 2000/60/EG i praktiken härstammar från annan EU-lagstiftning för skydd av vatten, och redan har eller bör ha genomförts av medlemsstaterna, bör de kostnader och förlorade inkomster som eventuellt för närvarande uppkommer till följd av tillämpningen av de kraven inte anses berättiga till kompensationsstöd. I artikel 4.9 i direktiv 2000/60/EG föreskrivs att tillämpningen av de nya bestämmelserna i det direktivet säkerställer åtminstone samma skyddsnivå som den befintliga gemenskapslagstiftningen. Därför verkar det proportionerligt och lämpligt att undanta kompensation för kostnader och förlorad inkomst med hänvisning till de krav som avser genomförandet av direktiv 2000/60/EG till följd av annan EU-lagstiftning för skydd av vatten samt att endast bevilja stöd för krav som ger ett mer omfattande skydd än den EU-lagstiftning som existerade vid tidpunkten då direktivet antogs.

(6)

En del av den lagstiftning som avser genomförandet av direktiv 2000/60/EG ingår dessutom redan i tvärvillkoren. Stödmottagarna av stöd i enlighet med artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005 är redan skyldiga att respektera de föreskrivna verksamhetskraven och den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som föreskrivs i artikel 5 respektive 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 (4) om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, och i bilagorna II och III till den förordningen. Därför bör inget kompensationsstöd beviljas med hänvisning till de krav som avser genomförandet av direktiv 2000/60/EG som också är tvärvillkor.

(7)

Till följd av genomförandet av direktiv 2000/60/EG kan det införas olika kravnivåer för jordbrukare. Permanent ersättning bör endast medges om allvarliga olägenheter föreligger.

(8)

Det maximala stödbeloppet bör fastställas. Dessutom bör ett minimibelopp för permanent stöd fastställas för att visa att ersättning endast medges vid allvarliga olägenheter, och det bör införas villkor för överskridandet av maximibeloppet under särskilda omständigheter som motiveras i programmen för landsbygdsutveckling.

(9)

Förordning (EG) nr 1974/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1974/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Efter artikel 26 ska följande artikel läggas till som artikel 26a:

”Artikel 26a

1.   I samband med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (5) ska de verksamhetstyper som berättigar till stöd enligt artikel 38 i förordning (EG) nr 1698/2005 inte berättiga till stöd enligt artikel 31 i den förordningen.

2.   Stöd enligt artikel 38.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 som är kopplat till direktiv 2000/60/EG ska endast medges för kostnader som uppkommit och inkomster som förlorats till följd av olägenheter i samband med särskilda krav som

a)

införts genom direktiv 2000/60/EG, är förenliga med åtgärdsprogrammen för avrinningsdistriktens förvaltningsplaner för uppnående av direktivets miljömål och som går längre än de åtgärder som krävs för att genomföra annan EU-lagstiftning för skydd av vatten,

b)

går längre än de föreskrivna verksamhetskraven och den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 och bilagorna II och III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 (6),

c)

går utöver den skyddsnivå som garanterades enligt den EU-lagstiftning som gällde när direktiv 2000/60/EG antogs, i enlighet med artikel 4.9 i direktiv 2000/60/EG, och

d)

föreskriver stora förändringar i fråga om markanvändning, och/eller stora restriktioner i fråga om jordbruksmetoder som leder till en betydande inkomstförlust.

3.   I fråga om årliga stödbelopp ska följande villkor tillämpas:

a)

Stödbeloppet ska fastställas över en miniminivå på 50 euro per hektar brukad jordbruksmark.

b)

Det maximala stödbeloppet får inte överstiga 200 euro per hektar brukad jordbruksmark.

Genom undantag från led b i första stycket ska

a)

det ursprungliga maximibeloppet för en period på högst fem år inte överstiga 500 euro per hektar brukad jordbruksmark,

b)

maximibeloppen kunna höjas med beaktande av särskilda och motiverade omständigheter i landsbygdsutvecklingsprogrammen.

2.

Bilaga II ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(4)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

(6)  EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.”


BILAGA

Punkt 5.3.2.1.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 1974/2006 ska ersättas med följande:

”5.3.2.1.3   Natura 2000-stöd och stöd som är kopplat till direktiv 2000/60/EG

Områden som har utsetts för genomförandet av direktiven 79/409/EEG, 92/43/EEG och 2000/60/EG samt skyldigheterna för jordbrukare enligt motsvarande nationella/regionala förvaltningsbestämmelser. Redogörelse för miljömålen för varje krav enligt direktiv 2000/60/EG (t.ex. att skydda vattendrag mot pesticidförorenad avrinning) och deras koppling till krav enligt direktiv 2000/60/EG (hänvisning till gällande punkt i artikel 11.3 eller 11.4).

För ersättning kopplad till direktiv 2000/60/EG

i)

uppgift om motsvarande särskilda krav som införs genom direktiv 2000/60/EG och är förenliga med åtgärdsprogrammen för avrinningsdistriktens förvaltningsplaner för uppnående av miljömålen i direktiv 2000/60/EG, och

ii)

tillräckliga belägg för att den tilltänkta ersättningen inte täcker kostnader som uppkommit eller inkomster som förlorats till följd av olägenheter i samband med annan EU-lagstiftning för skydd av vatten eller i samband med de föreskrivna verksamhetskraven och den goda jordbrukshävd och de goda miljöförhållanden som föreskrivs i artikel 5 respektive 6 i förordning (EG) nr 73/2009.

Beskrivning av den metod och de agronomiska antaganden som används som referenspunkt för de beräkningar som motiverar extrakostnader och inkomstbortfall till följd av de olägenheter i det berörda området som är relaterade till genomförandet av direktiven 79/409/EEG, 92/43/EEG och 2000/60/EG.

Stödbelopp.”


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 109/2010

av den 5 februari 2010

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till den och som har upprättats genom särskilda EU-bestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 av de skäl som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör, under en period på tre månader, kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats av medlemsstaternas tullmyndigheter men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En vara bestående av

en cylindrisk stålbehållare, ca 33 cm hög och med en diameter på ca 29 cm,

ett stållock med två cirkulära öppningar med en diameter på ca 5 cm respektive ca 6 cm,

ett cylindriskt stålnät, ca 8 cm högt och med en diameter på ca 12,5 cm,

en böjlig slang av stål, och

ett sugmunstycke.

Stålnätet är fastsatt på lockets undersida under en av öppningarna.

Slangen med sugmunstycket är fastsatt på den andra öppningen.

Varan är avsedd att användas för rengöring av exempelvis eldstäder, tillsammans med en dammsugare med dammsugarslangen kopplad på lockets ovansida till öppningen med ett nät.

Vid sugning stannar grova partiklar i botten av behållaren och luftburna partiklar filtreras bort från luftströmmen av nätet.

8421 39 20

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1 f till avdelning XV samt texten till KN-nummer 8421, 8421 39 och 8421 39 20.

Då det cylindriska nätet stoppar luftburna partiklar och endast renad luft passerar genom det, fungerar det som ett filter. Varan har således samma egenskaper som apparater för filtrering eller rening enligt nr 8421.

Klassificering enligt nr 7323 som en hushållsartikel av stål är inte möjlig eftersom den avdelningen, enligt anmärkning 1 f till avdelning XV, inte omfattar varor i avdelning XVI.

Varan ska klassificeras enligt KN-nummer 8421 39 20 som en apparat för filtrering eller rening av luft.


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 110/2010

av den 5 februari 2010

om ändring för hundratjugonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 a, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 25 januari 2010 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka fem fysiska personer från sin förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser. Samma dag beslutade sanktionskommittén att ändra identifieringsuppgifter rörande flera fysiska och juridiska personer, grupper och enheter i den förteckningen.

(3)

Bilaga I bör därför uppdateras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 februari 2010.

På kommissionens vägnar För ordföranden

João Vale DE ALMEIDA

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:

a)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titel: Maulavi. Befattning: utrikesminister (talibanregimen). Adress: Spin Kalay intersection, Khan Minadistriktet Ward, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Född 1970 i Maiwanddistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Pass nr: a) OR 35914 (afghanskt pass utfärdat den 26 augusti 2005 med sista giltighetsdag den 27 mars 2008). Nationellt identitetsbevis nr 615565. Afghansk medborgare.

b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titel: a) Maulavi, b) Hajji. Befattning: biträdande minister för planering (talibanregimen). Adress: Deh Now District Ward, Kabul, Afghanistan. Född 1954 i Jelrezdistriktet, Maidan, Wardakprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar. a) ledamot av parlamentet för Wardakprovinsen, b) biträdande ordförande i kommittén för inre säkerhet i Afghanistans parlament sedan maj 2007.

c)

Shams-us-Safa Aminzai. Befattning: Presscentret vid utrikesministeriet (talibanregimen). Afghansk medborgare.

d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titel: Maulavi. Befattning: biträdande minister för gränsfrågor (talibanregimen). Adress: a) byn Hazarkhel, Zormatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan, b) Uruzganprovinsen, Afghanistan. Född 1974 i byn Hazarkhel, Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Pass nr: D 004548 (afghanskt pass). Nationellt identitetsbevis nr 22273. Övriga upplysningar: a) har lämnat talibanerna och blivit medlem av regeringen i egenskap av företrädare för Zurmatdistriktet i Loya Jirga, b) guvernör för Uruzganprovinsen, Afghanistan, sedan maj 2007.

e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titel: Maulavi. Befattning: biträdande handelsminister (talibanregimen). Adress: Khair Kotdistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Född 1969 i Khair Kotdistriktet, Paktikaprovinsen, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: rösträttskort nr 07503858.

(2)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Al-Haramain Foundation (Förenta staterna); adress: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Förenta staterna, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Förenta staterna, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, Förenta staterna” ersättas med följande:

”Al-Haramain Foundation (Förenta staterna). Adress: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Förenta staterna, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Förenta staterna, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, Förenta staterna. Övriga upplysningar: Den amerikanska grenen av Al-Haramain Foundation inrättades formellt av Suliman Hamd Suleiman al-Buthe och en associerad person 1997. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 28 september 2004.”

(3)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel). Övriga upplysningar: a) en avdelning av GIA (Groupement islamique armé) som inrättats till följd av brytningen 1996 då den afghanska veteranen Kada Benchikha Larbi beslutade sig för att gå emot ledaren för GIA, b) hade i november 2007 uppskattningsvis ca 50 medlemmar, c) beläget i västra Algeriet” ersättas med följande:

”Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Övriga upplysningar: a) en avdelning av GIA (Groupement islamique armé) som inrättats till följd av brytningen 1996 då den afghanska veteranen Kada Benchikha Larbi beslutade sig för att gå emot ledaren för GIA; gruppen ingår numera i Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, b) hade i november 2007 uppskattningsvis ca 50 medlemmar, c) beläget i västra Algeriet. inrättades formellt av Suliman Hamd Suleiman al-Buthe och en associerad person 1997. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 november 2003.”

(4)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adress: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Förenade kungariket, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Förenade kungariket, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Förenade kungariket, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Förenade kungariket, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: a) webbplats: http://www.sanabel.org. uk, b) e-postadress: info@sanabel.org.uk, c) välgörenhetsorganisationens nummer: 1083469, d) registeringsnummer: 3713110” ersättas med följande:

”Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adress: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Förenade kungariket, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Förenade kungariket, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Förenade kungariket, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Förenade kungariket, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Förenade kungariket. Övriga upplysningar: a) välgörenhetsorganisationens nummer: 1083469, b) registreringsnummer: 3713110. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 februari 2006.”

(5)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adress: Via Padova 82, Milano, Italien (tidigare adress i mars 2004). Född den 5 februari 1962 i Osniers, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) frigavs från fängelse i Italien den 30 januari 2006, c) bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004” ersättas med följande:

”Moustafa Abbes (alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adress: Via Padova 82, Milano, Italien (tidigare adress i mars 2004). Född den 5 februari 1962 i a) Osniers, Algeriet, b) Frankrike. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) frigavs från fängelse i Italien den 30 januari 2006, b) bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”

(6)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adress: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (hemvist). Född den 7 september 1967 i Alger, Algeriet. Övriga upplysningar: dömd i sin frånvaro till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. På flykt sedan september 2007” ersättas med följande:

”Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Adress: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (hemvist). Född a) den 7 september 1967, b) den 30 oktober 1958, c) den 30 oktober 1968 i Algiers, Algeriet. Övriga upplysningar: var på flykt i juni 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”

(7)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Född den 5 januari 1966 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 11263265. Nationellt identitetsnummer: 660105-01-5297” ersättas med följande:

”Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adress: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Född a) den 5 januari 1966, b) den 5 oktober 1966 i Muar Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 11263265. Nationellt identitetsnummer: 660105-01-5297 Övriga upplysningar: a) moderns namn är Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) körkort nr: D2161572 utfärdat i Kalifornien, Förenta staterna. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.”

(8)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Född den 24 september 1959 i Al-Khitan area, Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Kuwaitiskt pass nr a) 101423404, b) 2541451 (kuwaitiskt pass som löper ut den 16 februari 2017)” ersättas med följande:

”Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Född den 24 september 1959 i området Al-Khitan, Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr: a) 101423404, b) 2541451 (kuwaitiskt pass som löper ut den 16 februari 2017), c) 002327881. Nationellt identitetsnummer: 259092401188 (Kuwait). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 16 januari 2008.”

(9)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Farid Aider (alias Achour Ali). Adress: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Född den 12 oktober 1964 i Alger, Algeriet. Skatteregistreringsnummer: DRAFRD64R12Z301C” ersättas med följande:

”Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adress: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italien (hemvist), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italien (hemvist). Född den 12 oktober 1964 i Algiers, Algeriet. Övriga upplysningar: skatteregistreringsnummer: DRAFRD64R12Z301. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”

(10)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Född den 19 november 1971. Adress: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Född i Medina, Saudiarabien. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 541939 (jemenitiskt pass utfärdat i Al-Hudaydah, Jemen, den 31 juli 2000 i namnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationellt identitetsnummer 216040 (jemenitiskt identitetskortsnummer). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001” ersättas med följande:

”Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Född den 19 november 1971. Adress: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Född i Medina, Saudiarabien. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 541939 (jemenitiskt pass utfärdat i Al-Hudaydah, Jemen, den 31 juli 2000 i namnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationellt identitetsnummer 216040 (jemenitiskt identitetskortsnummer). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.”

(11)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Född den 20 januari 1960 i Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr 1739010 (kuwaitiskt pass utfärdat den 26 maj 2003 i Kuwait som löpte ut den 25 maj 2008.)” ersättas med följande:

”Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Född den 20 januari 1960 I Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr: 1739010 (kuwaitiskt pass utfärdat den 26 maj 2003 i Kuwait som löpte ut den 25 maj 2008.). Övriga upplysningar: bosatt i Kuwait (i mars 2009). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 16 januari 2008.”

(12)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, London, NW8, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien, d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien), e) Dublin, Irland. Född a) den 21 mars 1963, b) den 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisiskt medborgarskap. Pass nr: a) E423362 (tunisiskt pass utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988 med sista giltighetsdag den 14 maj 1993), b) 0841438 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1998 med sista giltighetsdag den 30 december 2003), c) 0898813 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1999 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 maj 2001 av Bosnien och Hercegovinas konsulat i London, med sista giltighetsdag den 30 maj 2006). Nationellt identitetsnummer: 1292931. Övriga upplysningar: a) den ovan angivna adressen i Belgien är en boxadress och de belgiska myndigheterna uppger att denna person aldrig varit bosatt i Belgien, b) bor enligt uppgift i Dublin, Irland, c) faderns namn är Mohamed och moderns namn är Medina Abid, d) associerad med Al-Haramain Islamic Foundation, e) hans bosnisk-hercegovinska medborgarskap drogs in i juli 2006 och han saknar giltig bosnisk-hercegovinsk identitetshandling. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001” ersättas med följande:

”Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, ) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, London NW8, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien, d) 20 Provare Street Sarajevo, (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina), e) Dublin, Irland (hemvist i augusti 2009). Född a) den 21 mars 1963, b) den 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: a) E423362 (tunisiskt pass utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988 som löpte ut den 14 maj 1993), b) 0841438 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1998 som löpte ut den 30 december 2003), c) 0898813 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1999 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, d) 3449252 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 maj 2001 av Bosnien och Hercegovinas konsulat i London som löpte ut den 30 maj 2006). Nationellt identitetsnummer: 1292931. Övriga upplysningar: a) den ovan angivna adressen i Belgien är en boxadress och de belgiska myndigheterna uppger att denna person aldrig varit bosatt i Belgien, bor enligt uppgift i Dublin, Irland, c) faderns namn är Mohamed och moderns namn är Medina Abid, d) associerad med Al-Haramain Islamic Foundation, e) hans bosnisk-hercegovinska medborgarskap drogs in i juli 2006 och han saknar giltig bosnisk-hercegovinsk identitetshandling. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.”

(13)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adress a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (hemvist). Född den 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Tunisisk medborgare: Pass nr: L183017 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1996, upphörde att gälla den 13 februari 2001). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V, b) dömd till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Frigavs villkorligt den 22 mars 2007” ersättas med följande:

”Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adress: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (hemvist). Född a) den 28 juni 1963, b) den 28 mars 1963 i Tataouene, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L183017 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1996 som löpte ut den 13 februari 2001). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V, b) häktad den 16 december 2006. Frigavs den 22 mars 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”

(14)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bryssel, Belgien. Född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien. Medborgarskap a) tunisiskt, b) belgiskt (sedan den 8 november 1993). Pass nr: E590976 (tunisiskt pass utfärdat den 19 juni 1987 som upphörde att gälla den 18 juni 1992). Övriga upplysningar: a) arresterad i Belgien den 18 december 2001, b) frigiven i början av 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 september 2002” ersättas med följande:

”Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adress a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bryssel, Belgien, b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bryssel, Belgien, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bryssel, Belgien. Född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien. Medborgarskap a) tunisiskt, b) belgiskt (sedan den 8 november 1993). Pass nr: E590976 (tunisiskt pass utfärdat den 19 juni 1987 som löpte ut den 18 juni 1992). Övriga upplysningar: a) häktad i Belgien den 18 december 2001, b) frigiven i början av 2008 och häktad på nytt i juni 2009 efter att ha brutit mot villkoren för den villkorliga frigivningen. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 september 2002.”

(15)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Född den 1 januari 1965. Qatarisk medborgare. Pass nr: 00685868 (Qatar). Identitetskort med nr 26563400140 (Qatar). Övriga upplysningar: a) Qatarbaserad terroristfinansiär och mellanhand till Al-Qaida som har gett ekonomiskt stöd till och agerat på Al-Qaidas högsta lednings vägnar. Har bl.a. flyttat nya anhängare till Al-Qaidas utbildningsläger i södra Asien. b) Dömd i januari 2008 i sin utevaro av High Criminal Court i Bahrain för finansiering av terrorism, deltagande i terroristutbildning och för medverkan till andras resor för att genomgå terroristutbildning utomlands och bli medlemmar i en terroristorganisation. c) Arresterad i Qatar i mars 2008. Avtjänar sitt straff i Qatar (juni 2008).” ersättas med följande:

”Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Född den 1 januari 1965. Qatarisk medborgare. Pass nr: 00685868 (utfärdat i Doha den 5 februari 2006 med sista giltighetsdatum den 4 februari 2010). Identitetskort nr: 26563400140 (Qatar). Adress: Doha, Qatar. Övriga upplysningar: häktad i Qatar i mars 2008. Frisläppt efter att ha avtjänat sitt straff i Qatar. Moderns namn är Hamdah Ahmad Haidoos. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 oktober 2008.”

(16)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Född den 14 januari 1965 i a) Dyshni-Vedeno, Vedenskdistriktet, autonoma sovjetrepubliken Tjetjenien–Ingusjien, Sovjetunionen (Ryska federationen), b) Vedenskijdistriktet, autonoma republiken Tjetjenien, Ryska federationen. Medborgarskap: ryskt. Pass nr 623334 (ryskt pass, januari 2002). Nationellt identitetsbevis IY-OZH nr 623334 (utfärdat den 9 juni 1989 av Vedenskdistriktet). Övriga upplysningar: internationell arresteringsorder utfärdad av de ryska myndigheterna” ersättas med följande:

”Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Född den 14 januari 1965 i a) Dyshni-Vedeno, Vedenskdistriktet, autonoma sovjetrepubliken Tjetjenien–Ingusjien, Sovjetunionen (Ryska federationen), b) Vedenskijdistriktet, autonoma republiken Tjetjenien, Ryska federationen. Ryskt medborgarskap. Pass nr 623334 (ryskt pass, januari 2002). Nationellt identitetsbevis IY-OZH nr 623334 8utfärdat den 9 juni 1989 av Vedenskdistriktet). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 augusti 2003.”

(17)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Född den 1 juni 1972 i Ghardaia, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: son till Mohamed and Zohra Chemkha” ersättas med följande:

”Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Född den 1 juni 1972 i: Ghardaia, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) son till Mohamed och Zohra Chemkha, b) verksam i norra Mali. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 november 2003.”

(18)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien (tidigare adress i mars 2004), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidigare adress i oktober 2002). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Algerisk medborgare. Nationellt identitetsnummer: italienskt skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T. Övriga upplysningar: a) frigiven från fängelse i Italien den 30 juli 2008, b) var bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004” ersättas med följande:

”Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien (tidigare adress i mars 2004), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidigare adress i oktober 2002). Född den 7 juni 1954 i Tighennif, Algeriet. Algerisk medborgare. Italienskt skatteregistreringsnummer: DRMTMN54H07Z301T. Övriga upplysningar: var bosatt i Algeriet i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”

(19)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adress: a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, b) Milano, Italien (hemvist). Född den a) 20 mars 1970, b) 30 januari 1971 (Kamel Mohamed) i Rouiba, Algeriet. Övriga upplysningar: dömd till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Frigiven den 5 oktober 2006. Arresterad på nytt den 11 augusti för terroristbrott. Häktad i Italien sedan september 2007” ersättas med följande:

”Ali Mohamed El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Född a) den 20 mars 1970, b) den 30 januari 1971 i Rouiba, Algeriet..Adress a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, (b) 3 via Ajraghi Milano, Italien (hemvist). Övriga upplysningar: moderns namn är Hamadche Zoulicha. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”

(20)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi). Adress: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Född 1965 i a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 00385937 (jemenitiskt pass). Övriga upplysningar: a) adressen är densamma som tidigare, b) överförd från häkte i Förenta staterna till Jemen i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001” ersättas med följande:

”Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adress: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Född 1965 i a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Jemenitisk medborgare. Pass nr 00385937 (jemenitiskt pass). Övriga upplysningar: a) adressen är en tidigare adress, b) överförd från häkte i Förenta staterna till Jemen i november 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.”

(21)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Abderrahmane Kifane. Adress: via S. Biagio 32 eller 35, Sant'Anastasia (NA), Italien. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko. Övriga upplysningar: dömd till 20 månaders fängelse i Italien den 22 juli 1995 för att ha gett stöd till Armed Islamic Group (GIA). Dömd till fängelse i tre år och sex månader av appelationsdomstolen i Milano den 16 mars 2004. En ny rättegång ska hållas enligt beslut av högsta domstolen” ersättas med följande:

”Abderrahmane Kifane. Adress: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italien. Född den 7 mars 1963 i Casablanca, Marocko. Marockansk medborgare. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”

(22)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Född a) den 30 december 1960, b) den 13 december 1960. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001. Övriga upplysningar: frihetsberövad i Förenade kungariket i avvaktan på resultatet av deportationsförfarandet (i mars 2009)” ersättas med följande:

”Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Född a) den 30 december 1960, b) den 13 december 1960 i Betlehem, Västbanken, de palestinska territorierna. Jordansk medborgare. Adress: Förenade kungariket (sedan 1993). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Förenade kungariket mellan oktober 2002 och mars 2005 samt mellan augusti 2005 och juni 2008. Frihetsberövad i Förenade kungariket sedan december 2008 (i mars 2009). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.”

(23)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 25 maj 1964 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 10326821. Nationellt identitetsnummer: 640525-01-5885” ersättas med följande:

”Amran Mansor (alias Henry). Adress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 25 maj 1964 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 10326821. Nationellt identitetsnummer: 640525-01-5885. Övriga upplysningar: Har frisläppts från häktet och tros befinna sig i Indonesien. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.”

(24)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 11 augusti 1969 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 9775183. Nationellt identitetsnummer: 690811-10-5873. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003” ersättas med följande:

”Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Född den 11 augusti 1969 i Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 9775183. Nationellt identitetsnummer: 690811-10-5873. Övriga upplysningar: hans död i september 2009 har bekräftats. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.”

(25)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (född den 22 augusti 1973 i Marocko), b) Kalad Belkasam (född den 31 december 1979), c) Mostafa Djamel (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), d) Mostefa Djamel (född den 26 september 1973 i Mahdia, Algeriet), e) Mustafa Djamel (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), f) Balkasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), g) Bekasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), h) Belkasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), i) Damel Mostafa (född den 31 december 1979 i Alger, Algeriet), j) Djamal Mostafa (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), k) Djamal Mostafa (född den 10 juni 1982), l) Djamel Mostafa (född den 31 december 1979 i Maskara, Algeriet), m) Djamel Mostafa (född den 31 december 1979 i Alger, Algeriet), n) Fjamel Moustfa (född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet), o) Djamel Mustafa (född den 31 december 1979), p) Djamel Mustafa (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), q) Mustafa). Adress: Algeriet. Född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Djelalli Moustfa, b) moderns namn: Kadeja Mansore, c) algerisk födelseattest utställd på Djamel Mostefa, född den 25 september 1973 i Mehdia, Tiaretprovinsen, Algeriet, d) körkort nr 20645897 (förfalskat danskt körkort utfärdat i namnet Ali Barkani, född den 22 augusti 1973 i Marocko), e) i fängelse i Tyskland sedan augusti 2006, f) deporterad till Algeriet i september 2007” ersättas med följande:

”Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (född den 22 augusti 1973 i Marocko), b) Kalad Belkasam (född den 31 december 1979), c) Mostafa Djamel (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), d) Mostefa Djamel (född den 26 september 1973 i Mahdia, Algeriet), e) Mustafa Djamel (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), f) Balkasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), g) Bekasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), h) Belkasam Kalad (född den 26 augusti 1973 i Alger, Algeriet), i) Damel Mostafa (född den 31 december 1979 i Alger, Algeriet), j) Djamal Mostafa (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), k) Djamal Mostafa (född den 10 juni 1982), l) Djamel Mostafa (född den 31 december 1979 i Maskara, Algeriet), m) Djamel Mostafa (född den a) 31 december 1979, b) den 22 december 1973 i Alger, Algeriet), n) Fjamel Moustfa (född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet), o) Djamel Mustafa (född den 31 december 1979), p) Djamel Mustafa (född den 31 december 1979 i Mascara, Algeriet), q) Mustafa). Adress: Algeriet. Född den 28 september 1973 i Tiaret, Algeriet. Algerisk medborgare. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Djelalli Moustfa, b) moderns namn: Kadeja Mansore, c) algerisk födelseattest utställd på Djamel Mostefa född den 25 september 1973 i Mehdia, Tiaretprovinsen, Algeriet, d) körkort nr 20645897 (förfalskat danskt körkort utfärdat i namnet Ali Barkani, född den 22 augusti 1973 i Marocko), e) i fängelse i Tyskland sedan augusti 2006, f) deporterad till Algeriet i september 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2003.”

(26)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adress: Al-Salibekhat area, Kuwait. Född den 1 oktober 1961 i Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr 101856740 (kuwaitiskt pass utfärdat den 12 maj 2005 som löpte ut den 11 maj 2007)” ersättas med följande:

”Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adress: Al-Salibekhat area, Kuwait. Född den 1 oktober 1961 i Kuwait. Kuwaitisk medborgare. Pass nr a) 101856740 (kuwaitiskt pass utfärdat den 12 maj 2005 som löpte ut den 11 maj 2007), b) 002955916 (kuwaitiskt pass). Nationellt identitetsnummer 261122400761 (Kuwait). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 16 januari 2008.”

(27)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Adress: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, b) vicolo Duchessa 16, Neapel, Italien, c) via Genova 121, Neapel, Italien (hemvist). Övriga upplysningar: Dömd till fem års fängelse av domstolen i Neapel den 19 maj 2005. Arresterad i Frankrike den 5 juli 2005 och utlämnad till Italien den 27 augusti 2005. Häktad sedan september 2007” ersättas med följande:

”Yacine Ahmed Nacer (alias a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Född den 2 december 1967 i Annaba, Algeriet. Adress: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, b) vicolo Duchessa 16, Neapel, Italien, c) via Genova 121, Neapel, Italien (hemvist), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italien Övriga upplysningar: faderns namn är Ahmed Nacer Abderrahmane. Moderns namn är Hafsi Mabtouka. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 mars 2004.”


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 111/2010

av den 8 februari 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 112/2010

av den 8 februari 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 99/2010 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 34, 5.2.2010, s. 19.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 9 februari 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/4/EU

av den 8 februari 2010

om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

För närvarande är två icke-oxidationsfärgämnen för hårfärgning provisoriskt tillåtna för användning i kosmetiska produkter till och med den 31 december 2010 enligt de begränsningar och villkor som fastställs i del 2 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG.

(2)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (nedan kallad kommittén) avgav slutliga yttranden om säkerheten för de två icke-oxidationsfärgämnena för hårfärgning HC Orange No. 2 och 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, som finns upptagna med referensnummer 26 och 29 i del 2 i bilaga III. Kommittén rekommenderade maximala tillåtna koncentrationer i den kosmetiska slutprodukten på 1,0 % för HC Orange No. 2 och 0,2 % för 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Därför kan HC Orange No. 2 och 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole slutgiltigt regleras i del 1 i bilaga III.

(3)

Direktiv 76/768/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att garantera en smidig övergång vid saluföringen av produkter som innehåller HC Orange No. 2 och som inte uppfyller märkningskraven i det här direktivet måste lämpliga övergångsperioder fastställas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 76/768/EEG

Bilaga III till direktiv 76/768/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 september 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna i bilagan till detta direktiv, utom de krav på märkning som anges i kolumn f i post nr 208, från och med den 1 december 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att kosmetiska produkter som inte uppfyller märkningskraven i kolumn f i post nr 208 i del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG, i dess lydelse enligt det här direktivet, inte släpps ut på marknaden efter den 1 november 2011 av unionstillverkare eller importörer som är etablerade inom unionen.

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att kosmetiska produkter som inte uppfyller märkningskraven i kolumn f i post nr 208 i del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG, i dess lydelse enligt det här direktivet, inte säljs eller överlåts till slutkonsumenten i unionen efter den 1 november 2012.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.


BILAGA

Bilaga III till direktiv 76/768/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I del 1 ska följande poster läggas till:

Referensnummer

Ämne

Begränsningar

Villkor för användning och varningstext som ska tryckas på etiketten

Användningsområde och/eller bruk

Maximal tillåten koncentration i den kosmetiska slutprodukten

Andra begränsningar och krav

a

b

c

d

e

f

”208

1-(2-Aminoetyl)amino-4-(2-hydroxietyl)oxi-2-nitrobensen och dess salter

HC Orange No. 2

CAS-nr 85765-48-6

Einecs-nr 416-410-1

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %

Använd ej med nitroserande system

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Image

Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

209

2-[(2-Metoxi-4-nitrofenyl)amino]etanol och dess salter

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS-nr 66095-81-6

Einecs-nr 266-138-0

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,2 %

Använd ej med nitroserande system

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

2.

I del 2 ska posterna med referensnummer 26 och 29 utgå.


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/5/EU

av den 8 februari 2010

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp akrolein som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 11.4, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 augusti 2006 erhöll Förenade kungariket en ansökan från Baker Petrolite i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 98/8/EG, om att ta upp det verksamma ämnet akrolein i direktivets bilaga I, för användning i produkttyp 12, slembekämpningsmedel, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG. Akrolein fanns inte på marknaden som ett verksamt ämne i en biocidprodukt den dag som anges i artikel 34.1 i direktiv 98/8/EG.

(2)

Efter att ha genomfört en granskning lämnade Förenade kungariket den 16 mars 2009 in en rapport tillsammans med en rekommendation till kommissionen.

(3)

Rapporten granskades av medlemsstaterna och kommissionen vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 17 september 2009, och resultaten av granskningen infördes i en granskningsrapport.

(4)

De undersökningar som gjorts visar att biocidprodukter som används som slembekämpningsmedel och som innehåller akrolein kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. Akrolein bör därför tas upp i bilaga I.

(5)

Alla potentiella användningsområden har inte utvärderats på EU-nivå. Av det skälet bör medlemsstaterna utvärdera de användningsområden eller exponeringsscenarier och de risker för delar av miljön och populationer som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på EU-nivå. Medlemsstaterna bör också, när de godkänner produkter, se till att lämpliga åtgärder vidtas eller särskilda villkor införs för att minska identifierade risker till godtagbara nivåer.

(6)

Mot bakgrund av resultaten i granskningsrapporten bör man kräva att särskilda riskbegränsande åtgärder tillämpas på produktgodkännandenivå för produkter som innehåller akrolein och som används som slembekämpningsmedel.

(7)

Vid hantering av produkter som är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning bör man därför kräva att lämplig personlig skyddsutrustning används, och att säkra driftsrutiner inrättas, t.ex. användning av luftövervakning och undantagszoner, om det inte kan visas att riskerna för industriella och yrkesmässiga användare kan minskas på annat sätt.

(8)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att skydda den marina miljön, eftersom oacceptabla risker för denna har identifierats vid granskningen. De behöriga myndigheterna bör därför fastställa vissa villkor när de godkänner biocidprodukten, exempelvis krav på att avloppsvatten kontrolleras och vid behov renas innan det släpps ut, om det inte kan visas att miljöriskerna kan minskas på annat sätt.

(9)

En rimlig tid bör förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I för att medlemsstaterna ska få möjlighet att sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

(10)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 augusti 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.


BILAGA

Följande post för ämnet akrolein ska föras in i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nr

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Datum för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3

(utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste av beslutet om upptagande när det gäller de verksamma ämnena)

Upptagandeperioden löper ut den

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

”30

Akrolein

Akrylaldehyd

EG-nr: 203-453-4

CAS-nr: 107-02-8

913 g/kg

1 september 2010

Ej tillämpligt

31 augusti 2020

12

När en ansökan om produktgodkännande bedöms enligt artikel 5 och bilaga VI ska medlemsstaterna, när detta är relevant för den berörda produkten, undersöka de populationer som kan komma att exponeras för produkten och de användningsområden eller exponeringsscenarier som inte på ett representativt sätt ingår i riskbedömningen på EU-nivå.

Medlemsstaterna ska se till att godkännanden omfattas av följande villkor:

1.

Avloppsvatten som innehåller akrolein ska kontrolleras innan det släpps ut, om det inte kan visas att miljöriskerna kan minskas på annat sätt. Med tanke på riskerna för den marina miljön ska avloppsvatten, när så krävs, förvaras i lämpliga tankar eller behållare eller genomgå lämplig rening.

2.

Produkter som godkänts för industriell och/eller yrkesmässig användning ska användas tillsammans med lämplig personlig skyddsutrustning, och säkra driftsrutiner ska inrättas, om det inte kan visas i ansökan om produktgodkännande att riskerna för industriella användare och yrkesanvändare kan minskas till en godtagbar nivå på annat sätt.”


(1)  När det gäller genomförandet av de gemensamma principerna i bilaga VI återfinns granskningsrapporternas innehåll och slutsatser på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


BESLUT

9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 februari 2010

om avslutande av räkenskaperna för Maltas utbetalningsställe beträffande utgifter på området för landsbygdsutveckling som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) avseende räkenskapsåret 2008

[delgivet med nr K(2010) 468]

(Endast den maltesiska texten är giltig)

(2010/68/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artiklarna 30 och 39,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2009/366/EG (2) avslutades räkenskaperna för räkenskapsåret 2008 för alla utbetalningsställen utom för maltesiska MRRA.

(2)

Efter det att nya uppgifter inkommit och ytterligare kontroller genomförts kan kommissionen nu fatta beslut om att de räkenskaper avseende utgifter för landsbygdsutveckling som lämnats in av maltesiska MRRA är fullständiga, korrekta och sanningsenliga.

(3)

I enlighet med artikel 30.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 föregriper detta beslut inte beslut som kommissionen kan komma att anta om att undanta sådana utgifter som inte verkställts i överensstämmelse med gemenskapsbestämmelserna från gemenskapsfinansiering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed avslutas räkenskaperna för det maltesiska utbetalningsstället MRRA beträffande utgifter för landsbygdsutveckling som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) avseende räkenskapsåret 2008.

I bilagorna I och II anges de belopp som enligt detta beslut ska återkrävas från eller betalas ut till medlemsstaten beträffande landsbygdsutvecklingsåtgärder i Malta.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 2 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 111, 5.5.2009, s. 35.


BILAGA I

Avslutande av utbetalningsställenas räkenskaper

Räkenskapsåret 2008 – EGFJ-utgifter för landsbygdsutveckling i de nya medlemsstaterna

Belopp som ska återkrävas från eller betalas ut till medlemsstaten

MS

 

2008 – Utgifter för utbetalningsställen för vilka räkenskaperna är

Totalt a + b

Avdrag

Totalt

Mellanliggande betalningar som återbetalats till medlemsstaten för räkenskapsåret

Belopp som ska återkrävas från (–) eller utbetalas till (+) medlemsstaten

avslutade

avskilda

= utgifter som har tagits upp i deklarationen för räkenskapsåret

= summa mellanliggande betalningar som återbetalats till medlemsstaten för räkenskapsåret

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

euro

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


BILAGA II

Utgifter som godkänts av EGFJ för åtgärder för landsbygdsutveckling under räkenskapsåret 2008 i de nya medlemsstaterna

Skillnader mellan årsredovisningar och utgiftsdeklarationer

MS

Nr

Åtgärd

Utgifter 2008

Bilaga I kolumn ”a”

Avdrag

Bilaga I kolumn ”d”

Belopp som godkänts för 2008

Bilaga I kolumn ”e”

MT

Nr

Åtgärd

i

ii

iii = i + ii

 

1

Mindre gynnade områden

975,33

0,00

975,33

 

2

Miljövänligt jordbruk

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Uppfyllande av EU-normer

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Producentsammanslutningar

0,00

0,00

0,00

 

5

Tekniskt stöd

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Tilläggsstöd till statligt stöd

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc-åtgärder

9 759,30

0,00

9 759,30

Totalt

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 2010

om ändring av beslut 2008/456/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden

[delgivet med nr K(2010) 694]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2010/69/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (1), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

Beslut nr 574/2007/EG har genomförts genom kommissionens beslut 2008/456/EG (2).

(2)

Med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning bör en övre gräns fastställas för den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering för årliga program.

(3)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog inte Danmark i antagandet av beslut (EG) nr 574/2007/EG som därför inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark. Men eftersom beslut nr 574/2007/EG bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, meddelade Danmark, i enlighet med artikel 4 i ovannämnda protokoll, genom en skrivelse av den 19 juni 2007 att landet hade införlivat beslutet i nationell rätt. Danmark är därför, i kraft av internationell rätt, bundet av detta beslut.

(4)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(5)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om en begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt i Irland.

(6)

När det gäller Island och Norge utgör beslut nr 574/2007/EG en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), som ingår i de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (6).

(7)

När det gäller Schweiz utgör beslut nr 574/2007/EG en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (7), som ingår i de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (8).

(8)

När det gäller Liechtenstein utgör beslut nr 574/2007/EG en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i det protokoll som undertecknats mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som ingår i de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (9).

(9)

Beslut 2008/456/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/456/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken till artikel 24 ska ersättas med följande:

”Läges- och slutrapporter om genomförandet av det årliga programmet samt ansökningar om utbetalningar”

2.

I artikel 24 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Med hänvisning till artiklarna 41.3 och 41.4 i den grundläggande rättsakten får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering till en medlemsstat inte överstiga 90 % av det sammanlagda belopp som tilldelats denna medlemsstat i det finansieringsbeslut genom vilket det årliga programmet godkänts.

Om en medlemsstat nationellt har gjort åtaganden för mindre än det sammanlagda belopp som den tilldelats genom det finansieringsbeslut genom vilket det årliga programmet godkänts, får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering inte överstiga 90 % av det belopp som det nationellt har gjorts åtaganden för.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 144, 6.6.2007, s. 22.

(2)  EUT L 167, 27.6.2008, s. 1.

(3)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  EUT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  EGT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  EGT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 2010

om ändring av beslut 2008/458/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden

[delgivet med nr K(2010) 695]

(Endast de bulgariska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2010/70/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” (1), särskilt artikel 23, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG har genomförts genom kommissionens beslut 2008/458/EG (2).

(2)

Med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning bör en övre gräns fastställas för den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering till medlemsstaterna för årliga program.

(3)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är den grundläggande rättsakten och därmed detta beslut bindande för Förenade kungariket.

(4)

I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är den grundläggande rättsakten och därmed detta beslut bindande för Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, är detta beslut inte bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(6)

Beslut 2008/458/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/458/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken till artikel 24 ska ersättas med följande:

”Läges- och slutrapporter om genomförandet av det årliga programmet samt ansökningar om utbetalningar”

2.

I artikel 24 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Med hänvisning till artiklarna 39.3 och 39.4 i den grundläggande rättsakten får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering till en medlemsstat inte överstiga 90 % av det sammanlagda belopp som tilldelats denna medlemsstat i det finansieringsbeslut genom vilken det årliga programmet godkänts.

Om en medlemsstat nationellt har gjort åtaganden för mindre än det sammanlagda belopp som den tilldelats genom det finansieringsbeslut genom vilket det årliga programmet godkänts, får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering inte överstiga 90 % av det belopp som det nationellt har gjorts åtaganden för.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 144, 6.6.2007, s. 45.

(2)  EUT L 167, 27.6.2008, s. 135.


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/34


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 2010

om att inte ta upp diazinon i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

[delgivet med nr K(2010) 749]

(Text av betydelse för EES)

(2010/71/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

(2)

Diazinon ingår i denna förteckning för användning i produkttyp 18, insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur, i enlighet med bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

Sista datumet för inlämnande av fullständig dokumentation för verksamma ämnen för användning i produkttyp 18 var den 30 april 2006. Emellertid lämnades ingen fullständig dokumentation in under denna tidsperiod.

(4)

Kommissionen underrättade därefter medlemsstaterna om detta. Den 14 juni 2006 offentliggjorde kommissionen denna information även på elektronisk väg.

(5)

Under de tre månader som följde på offentliggörandet uttryckte ett företag intresse för att överta uppgiften som deltagare för diazinon för användning i produkttyp 18.

(6)

I kommissionens beslut 2007/794/EG av den 29 november 2007 fastställs en ny tidsfrist för inlämning av dokumentation för vissa ämnen som ska granskas inom ramen för det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG (3). Det nya sista datumet för inlämning av dokumentation är den 30 april 2008.

(7)

Innan dokumentationen lämnades in hade den sökande inom den nya tidsgränsen samrått med Portugal, den rapporterande medlemsstat som utsetts för utvärdering av diazinon, för att utreda huruvida dess referensprodukt, ett lopphalsband, skulle betraktas som en biocidprodukt eller en veterinärmedicinsk produkt.

(8)

Efter att ha samrått med kommissionen och övriga medlemsstater meddelade Portugal den sökande att de flesta medlemsstater inte skulle betrakta ett lopphalsband av det slag som den sökande släpper ut på marknaden som en biocidprodukt utan som en veterinärmedicinsk produkt i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG (4).

(9)

Mot bakgrund av detta råd lämnade den sökande inte in någon dokumentation med begäran om att diazinon förs upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för produkttyp 18. I enlighet med artikel 12.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 kan uppgiften som deltagare för diazinon för användning i produkttyp 18 inte längre tas över.

(10)

Eftersom den sökande inte lämnade in någon dokumentation inom angiven tid ska diazinon inte föras upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för produkttyp 18.

(11)

Det är nödvändigt att fastställa en längre utfasningsperiod för lopphalsband som av vissa medlemsstater släpps ut på marknaden som biocidprodukter för att kunna möjliggöra att de beviljas tillstånd som veterinärmedicinska produkter i enlighet med direktiv 2001/82/EG.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Diazinon (CAS-nummer 333-41-5, EG-nummer 206-373-8) ska inte inkluderas i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG för produkttyp 18.

Artikel 2

Lopphalsband som släpps ut på marknaden som biocidprodukter och som innehåller diazinon för användning i produkttyp 18 ska från och med den 1 mars 2013 inte längre släppas ut på marknaden.

Övriga biocidprodukter som innehåller diazinon för användning i produkttyp 18 ska från och med den 1 mars 2011 inte längre släppas ut på marknaden.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 320, 6.12.2007, s. 35.

(4)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.


9.2.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 2010

om att inte ta upp vissa ämnen i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden

[delgivet med nr K(2010) 751]

(Text av betydelse för EES)

(2010/72/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilagorna I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

(2)

För ett antal kombinationer av ämne och produkttyp som ingår i den förteckningen har antingen alla deltagare dragit sig ur granskningsprogrammet eller den rapporterande medlemsstat som utsetts för utvärderingen inte mottagit någon fullständig dokumentation inom den tid som anges i artiklarna 9 och 12.3 i förordning (EG) nr 1451/2007.

(3)

Kommissionen har därför, och i enlighet med artiklarna 11.2, 12.1 och 13.5 i förordning (EG) nr 1451/2007, underrättat medlemsstaterna om detta. Informationen offentliggjordes även på elektronisk väg den 13 januari 2009, 11 februari 2009 och 11 mars 2009.

(4)

Ingen person och ingen medlemsstat har under de tre månader som följt på offentliggörandena uttryckt något intresse att överta uppgiften som deltagare för ämnena och produkttyperna i fråga.

(5)

I enlighet med artikel 12.5 i förordning (EG) nr 1451/2007 bör dessa ämnen och produkttyper därför inte tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

(6)

För att skapa rättslig förutsebarhet bör det fastställas en bestämd tidpunkt då biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen för de produkttyper som anges i bilagan till detta beslut inte längre får släppas ut på marknaden.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De ämnen som anges i bilagan till detta beslut ska inte tas upp för de berörda produkttyperna i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG.

Artikel 2

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1451/2007 får biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen för de produkttyper som anges i bilagan till detta beslut inte längre släppas ut på marknaden med verkan från och med den 9 februari 2011.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2010.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.


BILAGA

Ämnen och produkttyper som inte ska tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG

Namn

EG-nummer

CAS-nummer

Produkttyp

Rapporterande medlemsstat

Bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxi-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-koppar

 

312600-89-8

11

AT

Cyklohexylhydroxidiazen-1-oxid, kaliumsalt

 

66603-10-9

11

AT

Peroxioktansyra

 

33734-57-5

11

FR

Peroxioktansyra

 

33734-57-5

12

FR

Bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxi-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-koppar

 

312600-89-8

12

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

7

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

10

ES

Klorokresol

200-431-6

59-50-7

10

FR

Myrsyra

200-579-1

64-18-6

9

BE

Bensoesyra

200-618-2

65-85-0

11

DE

2-Propanol

200-661-7

67-63-0

9

DE

2-Propanol

200-661-7

67-63-0

10

DE

2-Propanol

200-661-7

67-63-0

11

DE

2-Propanol

200-661-7

67-63-0

12

DE

Etylenoxid

200-849-9

75-21-8

20

N

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-kloracetamid

201-174-2

79-07-2

11

EE

Glykolsyra

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-mjölksyra

201-196-2

79-33-4

20

DE

Symklosen

201-782-8

87-90-1

7

UK

Symklosen

201-782-8

87-90-1

9

UK

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

7

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

9

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

10

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

11

IE

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

12

IE

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

7

DE

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

9

DE

Hexa-2,4-diensyra / sorbinsyra

203-768-7

110-44-1

10

DE

Glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

7

FI

Glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

9

FI

Glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

10

FI

Glutaraldehyd

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

11

UK

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

6

UK

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

7

UK

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

9

UK

Cetylpyridiniumklorid

204-593-9

123-03-5

20

UK

Koldioxid

204-696-9

124-38-9

15

FR

Koldioxid

204-696-9

124-38-9

20

FR

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

11

UK

Nitrometylidyntrimetanol

204-769-5

126-11-4

12

UK

Tosylkloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

9

ES

Tosylkloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

10

ES

Kaliumdimetylditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

10

UK

Natriumdimetylditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

10

UK

Kaptan

205-087-0

133-06-2

7

IT

Kaptan

205-087-0

133-06-2

9

IT

Kaptan

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(triklorometyltio)ftalimid/Folpet

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-dietyl-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

22

SE

Tiram

205-286-2

137-26-8

7

BE

Tiram

205-286-2

137-26-8

10

BE

Tiram

205-286-2

137-26-8

11

BE

Tiram

205-286-2

137-26-8

12

BE

Zinkbis(N,N-dimetylditiokarbamat), ziram (ISO)

205-288-3

137-30-4

7

BE

Zinkbis(N,N-dimetylditiokarbamat), ziram (ISO)

205-288-3

137-30-4

9

BE

Zinkbis(N,N-dimetylditiokarbamat), ziram (ISO)

205-288-3

137-30-4

10

BE

Zinkbis(N,N-dimetylditiokarbamat), ziram (ISO)

205-288-3

137-30-4

11

BE

Zinkbis(N,N-dimetylditiokarbamat), ziram (ISO)

205-288-3

137-30-4

12

BE

Kaliummetylditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

9

CZ

Kaliummetylditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

11

CZ

Kaliummetylditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

12

CZ

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

12

BE

Metamnatrium

205-293-0

137-42-8

20

BE

Dinatriumcyanoditioimidokarbonat

205-346-8

138-93-2

9

CZ

Dinatriumcyanoditioimidokarbonat

205-346-8

138-93-2

11

CZ

Dinatriumcyanoditioimidokarbonat

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bis(hydroximetyl)urea

205-444-0

140-95-4

12

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

9

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

10

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

11

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

12

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

11

ES

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

12

ES

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

20

ES

Dazomet

208-576-7

533-74-4

7

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

9

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

10

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

11

BE

Diklor-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)metansulfenamid/tolylfluanid

211-986-9

731-27-1

10

FI

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

9

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

10

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

11

FR

Hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl, acetat

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl, acetat

212-579-9

828-00-2

12

AT

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

12

PL

Zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

7

UK

Zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

9

UK

Zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

10

UK

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

7

NL

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

9

NL

Natriumtetraborat, vattenfri

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-diklorobensylalkohol

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

Klortalonil (ISO), tetraklorisoftalonitril

217-588-1

1897-45-6

7

NL

Klortalonil (ISO), tetraklorisoftalonitril

217-588-1

1897-45-6

9

NL

Klortalonil (ISO), tetraklorisoftalonitril

217-588-1

1897-45-6

10

NL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

7

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

9

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

10

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

11

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2’-ditiobis(N-metyl)benzamid

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2’-ditiobis(N-metyl)benzamid

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2’-ditiobis(N-metyl)benzamid

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-metyl-2H-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-metyl-2H-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-metyl-2H-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-metyl-2H-isotiazolin-3-on

220-239-6

2682-20-4

22

SI

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

220-767-7

51580-86-0

9

UK

Troklosennatrium

220-767-7

2893-78-9

9

UK

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

9

LT

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

10

LT

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

11

LT

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

12

LT

Bis(triklorometyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(Etylendioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

9

PL

Dipyrition

223-024-5

3696-28-4

9

SE

Natrium-2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

9

IE

2-pyridintiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

11

SE

2-pyridintiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

12

SE

Metenamin 3-kloroallylklorid

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2′,2′′-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

9

PL

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

9

ES

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N’-metylenbismorfolin

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N’-metylenbismorfolin

227-062-3

5625-90-1

11

AT

Terbutylazin

227-637-9

5915-41-3

11

UK

Terbutylazin

227-637-9

5915-41-3

12

UK

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

12

PT

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

7

FR

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

9

FR

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

10

FR

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

11

FR

Metylenditiocyanat

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-brom-2-nitrovinyl)bensen

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-brom-2-nitrovinyl)bensen

230-515-8

7166-19-0

12

SK

Didecyldimetylammoniumklorid

230-525-2

7173-51-5

7

IT

Didecyldimetylammoniumklorid

230-525-2

7173-51-5

9

IT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

7

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

9

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

10

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

11

PT

Prometryn

230-711-3

7287-19-6

12

PT

Svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

9

DE

Svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

11

DE

Svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

12

DE

Svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

20

DE

Svaveldioxid

231-195-2

7446-09-5

22

DE

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

7

DE

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

9

DE

Kalciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

20

DE

Jod

231-442-4

7553-56-2

7

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

9

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

10

SE

Jod

231-442-4

7553-56-2

11

SE

Kiseldioxid, amorf

231-545-4

7631-86-9

20

FR

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

9

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

11

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

12

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

20

DE

Natriumvätesulfit

231-548-0

7631-90-5

22

DE

Natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

7

NL

Natriumbromid

231-599-9

7647-15-6

9

NL

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

9

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

11

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

12

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

20

DE

Natriummetabisulfit

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo-[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo-[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

12

PL

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

9

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

11

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

12

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

20

DE

Natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

22

DE

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

11

PT

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

12

PT

Natriumklorit

231-836-6

7758-19-2

20

PT

Natriumklorat

231-887-4

7775-09-9

11

PT

Natriumklorat

231-887-4

7775-09-9

12

PT

Lignin

232-682-2

9005-53-2

7

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

9

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

10

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

11

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

12

EL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

7

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

9

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

10

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

11

NL

Borsyra

233-139-2

10043-35-3

12

NL

Klordioxid

233-162-8

10049-04-4

20

PT

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

9

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

11

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

12

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

20

DE

Kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

22

DE

Natriumväte-2,2’-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

7

LV

Natriumväte-2,2’-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

9

LV

Natriumväte-2,2’-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

10

LV

Natriumväte-2,2’-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

11

LV

Natriumväte-2,2’-metylenbis[4-klorfenolat]

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-dibromo-2-cyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

10

DK

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

11

DE

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

12

DE

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

7

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

9

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

10

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

11

NL

Dinatriumoktaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

12

NL

Trimagnesiumdifosfid

235-023-7

12057-74-8

23

DE

Ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

7

SE

Ammoniumbromid

235-183-8

12124-97-9

9

SE

Hexabordizinkundekaoxid/Zinkborat

235-804-2

12767-90-7

9

ES

Dodecylguanidinklorid

237-030-0

13590-97-1

7

ES

Dodecylguanidinklorid

237-030-0

13590-97-1

9

ES

Dodecylguanidinklorid

237-030-0

13590-97-1

10

ES

Dodecylguanidinklorid

237-030-0

13590-97-1

12

ES

Dodecylguanidinklorid

237-030-0

13590-97-1

22

ES

Bromklorid

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(benzyloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(benzyloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(benzyloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

11

UK

Bis(1-hydroxi-1H-pyridin-2-tionato-O,S)koppar

238-984-0

14915-37-8

9

SE

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

7

ES

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

9

ES

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

10

ES

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

11

ES

Klortoluron

239-592-2

15545-48-9

12

ES

Natrium-p-kloro-m-kresolat

239-825-8

15733-22-9

10

FR

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

9

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

11

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

12

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

20

DE

Kaliummetabisulfit

240-795-3

16731-55-8

22

DE

Bensoxonklorid

243-008-1

19379-90-9

9

CY

p-[(dijodometyl)sulfonyl]toluen

243-468-3

20018-09-1

12

UK

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

7

N

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

10

N

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat

244-445-0

21564-17-0

11

N

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

7

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

9

DE

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

10

DE

.alfa.,.alfa.′,.alfa.′′-trimetyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-oktyl-2H-isotiazolin-3-on

247-761-7

26530-20-1

12

UK

Dimetyloktadecyl[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N’-tert-butyl-N-cyklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

9

NL

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea / isoproturon

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea / isoproturon

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea / isoproturon

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorofenyl)etyl]-1H-imidazol / imazalil

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-bromo-2-(bromometyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-bromo-2-(bromometyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-bromo-2-(bromometyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-bromo-2-(bromometyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimetyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

11

UK

.alfa.-cyano-3-fenoxibensyl 3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/Cypermetrin

257-842-9

52315-07-8

9

BE

m-fenoxibensyl-3-(2,2-diklorovinyl)-2-dimetylcyklopropankarboxylat / permetrin

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-jodo-2-propynylbutylkarbamat

259-627-5

55406-53-6

11

DK

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat (2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol / propikonazol

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3’-metylenbis[5-metyloxazolidin] / oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

10

AT

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin / fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

7

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin / fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

9

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin / fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

10

ES

Cis-4-[3-(p-tert-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin / fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

12

ES

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

7

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

9

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, klorider

269-919-4

68391-01-5

17

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–16-alkyldimetyl, klorider

270-325-2

68424-85-1

7

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–16-alkyldimetyl, klorider

270-325-2

68424-85-1

9

IT

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8–10-alkyldimetyl, klorider

270-331-5

68424-95-3

7

IT

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8–10-alkyldimetyl, klorider

270-331-5

68424-95-3

9

IT

Kvartära ammoniumföreningar, di-C8–10-alkyldimetyl, klorider

270-331-5

68424-95-3

22

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, salter med 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid(1:1)

273-545-7

68989-01-5

11

MT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–18-alkyldimetyl, salter med 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid(1:1)

273-545-7

68989-01-5

12

MT

Natrium N-(hydroximetyl)glycinat

274-357-8

70161-44-3

7

AT

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

11

SI

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazoliumklorid

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

Tributyltetradecylfosfoniumklorid

279-808-2

81741-28-8

9

PL

Tributyltetradecylfosfoniumklorid

279-808-2

81741-28-8

11

PL

Tributyltetradecylfosfoniumklorid

279-808-2

81741-28-8

12

PL

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–14-alkyldimetyl, klorider

287-089-1

85409-22-9

7

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–14-alkyldimetyl, klorider

287-089-1

85409-22-9

9

IT

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12–14-alkyldimetyl, klorider

287-089-1

85409-22-9

17

IT

Kvartära ammoniumföreningar, C12–14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

287-090-7

85409-23-0

9

IT

Kvartära ammoniumföreningar, C12–14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl, klorider

287-090-7

85409-23-0

17

IT

Urea, N,N’-bis(hydroximetyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxietoxi)etanol, etylenglykol och formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

11

PL

Urea, N,N’-bis(hydroximetyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxietoxi)etanol, etylenglykol och formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

12

PL

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

7

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

10

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

11

LT

Kvartära ammoniumföreningar, [2-[[2-[(2-karboxietyl)(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]kokosalkyldimetyl, hydroxider, inre salt

309-206-8

100085-64-1

12

LT

Blandning av Blandning av (C8–18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammoniumbis(2-etylhexyl)fosfat; (C8–18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammonium-2-etylhexylvätefosfat

404-690-8

68132-19-4

7

PL

Blandning av Blandning av (C8–18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammoniumbis(2-etylhexyl)fosfat; (C8–18)alkylbis(2-hydroxietyl)ammonium-2-etylhexylvätefosfat

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-(ftalimido)peroxihexansyra

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-(ftalimido)peroxihexansyra

410-850-8

128275-31-0

12

IT

Tetraklorodekaoxidkomplex

420-970-2

92047-76-2

3

DE

Silvernatriumvätezirkoniumfosfat

422-570-3

10

SE

cis-1-(3-kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid

426-020-3

51229-78-8

9

PL

cis-1-(3-kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid

426-020-3

51229-78-8

12

PL

Tiametoxam

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-kloro-2-(4-klorofenoxi)fenol

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-benso(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazin,4-oxid

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-benso(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazin,4-oxid

431-030-6

163269-30-5

10

PT

Reaktionsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat med väteperoxid/perestan

432-790-1

11

HU

Reaktionsprodukt av dimetyladipat, dimetylglutarat, dimetylsuccinat med väteperoxid/perestan

432-790-1

12

HU

Bis-(3-aminopropyl)-oktylamin

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

Bis-(3-aminopropyl)-oktylamin

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

Aminer, n-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

7

IE

Aminer, n-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

10

IE

Aminer, n-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

11

IE

Aminer, n-C10–16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra

Blandning

139734-65-9

12

IE

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (EINECS 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (EINECS 224–027–4)

Blandning

10

UK

Blandning av 1-fenoxipropan-2-ol (EINECS 212–222–7) och 2-fenoxipropanol (EINECS 224–027–4)

Blandning

11

UK

Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS:247–500–7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS:220–239–6)

Blandning

55965-84-9

7

FR

Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS:247–500–7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS:220–239–6)

Blandning

55965-84-9

9

FR

Blandning av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS:247–500–7) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EINECS:220–239–6)

Blandning

55965-84-9

10

FR

Kvartär ammoniumjodid

Blandning

308074-50-2

7

ES

Kvartära ammoniumföreningar (bensylalkyldimetyl (alkyl från C8–C22, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller hydroxid)/BKC

Blandning av EINECS-listade ämnen

7

IT

Kvartära ammoniumföreningar (dialkyldimetyl (alkyl från C6–C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfat)/DDAC

Blandning av EINECS-listade ämnen

7

IT

Kvartära ammoniumföreningar (dialkyldimetyl (alkyl från C6–C18, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller metylsulfat)/DDAC

Blandning av EINECS-listade ämnen

9

IT

Kvartära ammoniumföreningar (bensylalkyldimetyl (alkyl från C8–C22, mättad och omättad, och talgalkyl, kokosalkyl och sojaalkyl) klorider, bromider eller hydroxid)/BKC

Blandning av EINECS-listade ämnen

9

IT

Natriumlignosulfonat

Naturlig polymer

8061-51-6

12

HU

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-cyano-(3-fenoxifenyl)-metyl-3-(2,2-dikloroetenyl)-2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat/alfa-cypermetrin

Växtskydds-medel

67375-30-8

9

BE

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-(etoximetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril/klorfenapyr

Växtskydds-medel

122453-73-0

7

PT

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-(etoximetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril/klorfenapyr

Växtskydds-medel

122453-73-0

9

PT

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-(etoximetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril/klorfenapyr

Växtskydds-medel

122453-73-0

10

PT

4-bromo-2-(4-klorofenyl)-1-(etoximetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril/klorfenapyr

Växtskydds-medel

122453-73-0

12

PT

Aluminiumnatriumsilikat-silver-komplex/silverzeolit

Växtskydds-medel

130328-18-6

7

SE

Monohydroklorid av polymer med N,N”’-1,6-hexandiylbis[N’-cyanoguanidin] (EINECS 204–032–4) och hexametylendiamin (EINECS 204–679–6) / polyhexametylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidiniummonohydroklorid) 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidiniummonohydroklorid)

Polymer

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

Monohydroklorid av polymer med N,N”’-1,6-hexandiylbis[N’-cyanoguanidin] (EINECS 204–032–4) och hexametylendiamin (EINECS 204–679–6) / polyhexametylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidiniummonohydroklorid) 1,5-bis(trimetylen)-guanylguanidiniummonohydroklorid)

Polymer

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

N,N,N’,N’-tetrametyletylendiaminbis(2-kloroetyl)etersampolymer

Polymer

31075-24-8

9

UK

N,N,N’,N’-tetrametyletylendiaminbis(2-kloroetyl)etersampolymer

Polymer

31075-24-8

11

UK

N,N,N’,N’-tetrametyletylendiaminbis(2-kloroetyl)etersampolymer

Polymer

31075-24-8

12

UK

N-didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/Didecylpolyoxetylammoniumborat

Polymer

214710-34-6

9

EL

N-didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/Didecylpolyoxetylammoniumborat

Polymer

214710-34-6

10

EL

N-didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/Didecylpolyoxetylammoniumborat

Polymer

214710-34-6

11

EL

N-didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/Didecylpolyoxetylammoniumborat

Polymer

214710-34-6

12

EL

Poly(hexametylenbiguanid)

Polymer

91403-50-8

10

FR

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammoni)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt)

Polymer

94667-33-1

9

IT

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammoni)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt)

Polymer

94667-33-1

11

IT

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammoni)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt)

Polymer

94667-33-1

12

IT

Polymer av N-metylmetanamin (EINECS 204–697–4) med (klorometyl)oxiran (EINECS 203–439–8)/polymer kvartär ammoniumklorid

Polymer

25988-97-0

12

HU

Polyvinylpyrrolidonjod

Polymer

25655-41-8

7

SE

Polyvinylpyrrolidonjod

Polymer

25655-41-8

9

SE

Polyvinylpyrrolidonjod

Polymer

25655-41-8

10

SE

Polyvinylpyrrolidonjod

Polymer

25655-41-8

11

SE