ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.021.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 21

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
26 januari 2010


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Rådet

 

*

Rådets förordning (EU) nr 23/2010 av den 14 januari 2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs och om ändring av förordningarna (EG) nr 1359/2008, (EG) nr 754/2009, (EG) nr 1226/2009 och (EG) nr 1287/2009

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter

FÖRORDNINGAR

Rådet

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 23/2010

av den 14 januari 2010

om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs och om ändring av förordningarna (EG) nr 1359/2008, (EG) nr 754/2009, (EG) nr 1226/2009 och (EG) nr 1287/2009

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (1), särskilt artikel 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskerimöjligheter.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) ska rådet införa bestämmelser för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet med beaktande av tillgängliga vetenskapliga, tekniska och ekonomiska utlåtanden, särskilt de rapporter som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(3)

Det åligger rådet att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för varje fiske eller grupp av fisken. Fiskemöjligheterna bör fördelas bland medlemsstaterna på ett sådant sätt att varje medlemsstat garanteras relativ stabilitet i fiskeverksamheten för varje bestånd eller fiske samt med beaktande av målen för den gemensamma fiskeripolitiken enligt förordning (EG) nr 2371/2002. För att fiskemöjligheterna ska vara optimala och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt bör det fastställas vissa villkor som är väsentliga för och funktionellt knutna till dem.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna bör fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter samtidigt som de olika fiskerinäringarna garanteras en rättvis behandling. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till de synpunkter som framfördes under samråden med berörda parter, i synnerhet vid mötet den 23 juli 2009 med rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk, de berörda regionala rådgivande nämnderna och medlemsstaterna och vid mötet den 29 september 2009 med nämnda rådgivande kommitté och de berörda regionala rådgivande nämnderna.

(5)

När det gäller bestånd för vilka det upprättats särskilda fleråriga planer bör de totala tillåtna fångstmängderna fastställas i enlighet med bestämmelserna i dessa planer. De totala tillåtna fångstmängderna för bestånden av kummel, havskräfta, tunga i Biscayabukten, västra delen av Engelska kanalen och Nordsjön, rödspätta i Nordsjön, sill i vattnen väster om Skottland och torsk i Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak, östra delen av Engelska kanalen, vattnen väster om Skottland och i Irländska sjön bör fastställas i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (3), rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön (4),

rådets förordning (EG) nr 388/2006 av den 23 februari 2006 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i Biscayabukten (5), rådets förordning (EG) 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (6), rådets förordning (EG) nr 676/2007 av den 11 juni 2007 om upprättande av en flerårig plan för fiske som utnyttjar bestånden av rödspätta och tunga i Nordsjön (7), rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (8), förordning (EG) nr 1342/2008 respektive rådets förordning (EG) nr 302/2009 av den 6 april 2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (9).

(6)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 måste det anges vilka bestånd som ska omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(7)

Fiske som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte bör inte omfattas av denna förordnings tillämpningsområde, med undantag av verksamhet som genomförs av fartyg som deltar i initiativ avseende fullt dokumenterade fisken.

(8)

För vissa arter, t.ex. vissa hajarter, skulle även en begränsad fiskeverksamhet kunna resultera i en allvarlig risk för deras bevarande. Fiskemöjligheter efter sådana arter bör därför helt begränsas genom ett allmänt förbud mot att fiska efter sådana arter.

(9)

Taken för den högsta tillåtna fiskeansträngningen för 2010 bör fastställas i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2166/2005, artikel 5 i förordning (EG) nr 509/2007, artikel 9 i förordning (EG) nr 676/2007, artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 1342/2008 och artiklarna 5 och 9 i förordning (EG) nr 302/2009, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 (10).

(10)

I enlighet med rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (ICES) är det nödvändigt att behålla och revidera ett system för att förvalta fiskeansträngningen efter tobisfiskar i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, IIIa och IV.

(11)

Mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rekommendationerna från ICES och i enlighet med internationella åtaganden inom ramen för Nordostatlantiska fiskerikonventionen (NEAFC) bör fiskeansträngningen beträffande vissa djuphavsarter begränsas.

(12)

Fiskemöjligheter bör utnyttjas i enlighet med relevant unionslagstiftning, särskilt kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (11), rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (12), kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser avseende märkning och dokumentation av fiskefartyg (13), artikel 21 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (14), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (15), rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (16),

rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (17), rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen (18), kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (19), rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (20), rådets förordning (EG) nr 2115/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av en återhämtningsplan för liten hälleflundra inom ramen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (21),

förordning (EG) nr 2166/2005, förordning (EG) nr 388/2006, rådets förordning (EG) nr 1966/2006 av den 21 december 2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (22), rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (23), förordning (EG) nr 509/2007, rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (24), förordning (EG) nr 676/2007, rådets förordning (EG) nr 1386/2007 av den 22 oktober 2007 om inrättande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som ska tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (25), rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (26), rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten (27),

kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (28), förordning (EG) nr 1300/2008, förordning (EG) nr 1342/2008, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (omarbetning) (29), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (omarbetning) (30), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (omarbetning) (31), förordning (EG) nr 302/2009 och rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (32).

(13)

I enlighet med förfarandet i avtalen eller protokollen om fiskeförbindelser med Norge (33), Färöarna (34) och Grönland (35) har unionen hållit samråd om fiskerättigheter med dessa parter. Samråden med Grönland avslutades den 25 november 2009 med fastställandet av de fiskemöjligheter som är tillängliga för 2010 för EU-fartyg i grönländska vatten. Samråden med Färöarna och Norge har ännu inte slutförts och arrangemangen för 2010 med dessa parter förväntas ingås i början av 2010. För att undvika avbrott i unionens fiskeverksamhet och samtidigt möjliggöra den flexibilitet som är nödvändig för att ingå de arrangemangen i början av 2010 är det lämpligt för unionen att preliminärt fastställa fiskemöjligheterna för bestånd med förbehåll för de arrangemangen i avvaktan på deras ingående.

(14)

Unionen är avtalsslutande part i flera fiskeriorganisationer och deltar i andra organisationer som samarbetande icke-part. Dessutom ska i enlighet med 2003 års anslutningsakt från och med dagen för anslutningen de fiskeavtal som Republiken Polen tidigare har ingått, som t.ex. konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav, förvaltas av unionen. Dessa fiskeriorganisationer har rekommenderat införandet av ett antal åtgärder för 2010, däribland fiskemöjligheter för EU-fartyg. Dessa fiskemöjligheter bör genomföras av unionen.

(15)

Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) lyckades inte anta fångstbegränsningar för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit vid sitt årliga möte 2009, och även om unionen inte är medlem i IATTC bör det införas bestämmelser för att reglera fiskemöjligheterna för de bestånd som står under IATTC:s jurisdiktion för att säkra en hållbar förvaltning av dessa bestånd.

(16)

Vid sitt årliga möte antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) tabeller som visar Iccat:s avtalsslutande parters över- och underutnyttjande av sina fiskemöjligheter. I detta sammanhang antog Iccat ett beslut som visar att unionen under 2008 underutnyttjade sina kvoter för nordlig och sydlig svärdfisk, storögd tonfisk och långfenad tonfisk. För att respektera anpassningar av unionens kvoter som Iccat fastställt, är det nödvändigt för fördelningen av de fiskemöjligheter som härrör från detta underutnyttjande görs på grundval av varje medlemsstats respektive bidrag mot underutnyttjandet utan att ändra den fördelningsnyckel som fastställs i denna förordning och som avser den årliga TAC-tilldelningen. Vid mötet ändrades återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk. Iccat antog dessutom en rekommendation om bevarande av storögda rävhajar. För att bidra till bevarandet av fiskbestånden är det nödvändigt att genomföra dessa åtgärder.

(17)

Vid det tredje internationella mötet som hölls i maj 2007 för att skapa en regional fiskeriförvaltningsorganisation för södra Stilla havet (SPRFMO) antog deltagarna tillfälliga bestämmelser, inklusive fiskemöjligheter, för att reglera pelagiskt fiske och bottenfiske i detta område i detta område innan denna regionala förvaltningsorganisationen inrättas. Dessa åtgärder reviderades vid det åttonde internationella mötet för inrättandet av SPRFMO som hölls i november 2009. Enligt den överenskommelse som uppnåddes bland deltagarna om dessa tillfälliga bestämmelser är dessa frivilliga och inte rättsligt bindande enligt internationell rätt. Det är ändå lämpligt mot bakgrund av Förenta nationernas avtal om fiskbestånd att införliva dessa bestämmelser i unionslagstiftningen.

(18)

Vid sitt årliga möte 2009 antog Sydostatlantiska fiskeriorganisationen (SEAFO) fångstbegränsningar för ytterligare två fiskbestånd i SEAFO:s konventionsområde. Det är nödvändigt att införliva dessa bestämmelser med unionslagstiftningen.

(19)

Av kontinuitetsskäl bör vissa fiskefartyg från tredjeland tillåtas att fiska i EU-vatten på vissa villkor och med förbehåll för förordning (EG) nr 1006/2008 och dess tillämpningsföreskrifter.

(20)

När det gäller att fastställa fiskemöjligheter och i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1342/2008 får rådet på grundval av den information som lämnas av medlemsstaterna och som bedömts av STECF utesluta vissa fartygsgrupper från tillämpningen av det ansträngningssystem som föreskrivs i den förordningen, under förutsättning att lämpliga uppgifter om torskfångster och fångster som kastas överbord finns tillgängliga för berörd fartygsgrupp, att procentandelen av torskfångsten inte överstiger 1,5 % av varje berörd fartygsgrupps totala fångster och att inbegripande av dessa fartygsgrupper i ansträngningssystemet skulle innebära en administrativ arbetsbörda som är oproportionerlig i förhållande till dessa fartygs totala inverkan på torskbestånden. Polen har lämnat information om torskfångster för en fartygsgrupp som bestod av ett fartyg som bedriver bottentrålfiske efter gråsej i Nordsjön med en maskstorlek som är 100 mm eller större. Förenade kungariket har lämnat information om torskfångster för två fartygsgrupper som använder bottentrålar väster om Skottland. På grundval av denna information kan det enligt STECF:s bedömning fastställas att dessa fartygsgruppers torskfångster, inklusive fångster som kastas överbord, inte överstiger 1,5 % av deras totala fångster. Med beaktande av införda kontroll- och övervakningsåtgärder som säkerställer övervakning och kontroll av dessa fartygsgruppers fiskeverksamhet och med tanke på att införlivandet av dessa fartygsgrupper skulle utgöra en administrativ arbetsbörda som är oproportionerlig i förhållande till den totala inverkan som detta införlivande har på torskbestånden, är det dessutom lämpligt att utesluta dessa fartygsgrupper från tillämpningen av kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 och sålunda göra det möjligt att fastställa begränsningar av fiskeansträngningen för de berörda medlemsstaterna i enlighet med detta.

(21)

I enlighet med artikel 291 i fördraget bör de nödvändiga åtgärderna för fastställande av fångstbegränsningarna för vissa kortlivade fiskbestånd av brådskande skäl antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (36).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs följande fiskemöjligheter och de villkor som är funktionellt förknippade med utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter:

För år 2010 fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd.

För år 2011 vissa begränsningar av fiskeansträngningen och, för de perioder som fastställs i avdelning II kapitel III avsnitt 2 och i bilagorna IE och V, fiskemöjligheter för vissa bestånd i Antarktis.

2.   I denna förordning fastställs också tillfälliga fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd eller grupper av fiskbestånd som är föremål för de bilaterala fiskeavtalen med Norge och Färöarna, i avvaktan på samråden om arrangemangen för 2010.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Om inte annat anges ska denna förordning tillämpas på

a)

EU-fartyg, och

b)

fiskefartyg som för ett tredjelands flagg, och är registrerade i ett tredjeland (nedan kallade tredjelands fiskefartyg), i EU-vatten.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska denna förordning, förutom fotnot 1 i den tabell som finns i del B i bilaga V, inte gälla för fiske som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den medlemsstat vars flagg fartyget för, om kommissionen och de medlemsstater i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg. Medlemsstater som bedriver fiske i vetenskapligt syfte ska underrätta kommissionen, de medlemsstater i vars vatten undersökningarna äger rum, ICES samt STECF om alla fångster från sådant fiske.

3.   Punkt 2 ska inte tillämpas på fiske från fartyg som deltar i initiativ avseende fullt dokumenterade fisken när sådana fisken åtnjuter ytterligare kvoter.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller, förutom definitionerna i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002, följande definitioner:

a)

EU-fartyg: fiskefartyg enligt definitionen i artikel 3 d i förordning (EG) nr 2371/2002.

b)

EU-vatten: vatten enligt definitionen i artikel 3 a i förordning (EG) nr 2371/2002.

c)

totala tillåtna fångstmängder (TAC): den kvantitet som får fångas och landas ur varje bestånd varje år.

d)

kvot: en andel av de totala tillåtna fångstmängder som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

e)

internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

f)

maskstorlek: den maskstorlek som fastställts i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (37).

g)

EU-fiskeflottregistret: det register som kommissionen upprättat i enlighet med artikel 15.3 i förordning (EG) nr 2371/2002.

h)

fiskeloggbok: den loggbok som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande områdesavgränsningar:

a)

ICES-områden (Internationella havsforskningsrådet): de områden som definieras i förordning (EG) nr 218/2009.

b)

Skagerrak: det område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

c)

Kattegatt: det område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen. d)

d)

Cádizbukten: det område i ICES-område IXa som ligger öster om longitud 7o 23'48″ V.

e)

CECAF-områden (östra Centralatlanten eller FAO:s stora fiskeområde 34): de områden som definieras i förordning (EG) nr 216/2009.

f)

NAFO-områden (Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del): de områden som definieras i förordning (EG) nr 217/2009.

g)

SEAFO:s konventionsområde (Fiskeorganisationen för Sydostatlanten): de områden som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (38).

h)

Iccat:s konventionsområde (Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten): det område som definieras i internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (39).

i)

CCAMLR:s konventionsområde (Konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis): de områden som definieras i förordning (EG) nr 601/2004.

j)

IATTC:s konventionsområde (Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk): det område som definieras i konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (40).

k)

IOTC-området (Indiska oceanens tonfiskkommission): det område som definieras i avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (41).

l)

SPRFMO:s konventionsområde (Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet): fritt hav som ligger söder 10o N, norr om CCAMLR:s konventionsområde, öster om SIOFA:s konventionsområde, enligt definitionen i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (42), och väster om fiskeområden som står under de sydamerikanska staternas jurisdiktion.

m)

WCPFC:s konventionsområde (Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet): det område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (43).

n)

den del av Berings hav som är fritt hav: det fria havsområde i Berings hav som ligger mer än 200 nautiska mil utanför de baslinjer från vilka bredden av Berings havs kuststaters territorialvatten mäts.

AVDELNING II

FISKEMÖJLIGHETER FÖR EU-FARTYG

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 5

Fångstbegränsningar och fördelning

1.   Fångstbegränsningarna för EU-fartygen i EU-vatten eller i vissa andra vatten än EU-vatten och fördelningen av sådana fångstbegränsningar mellan medlemsstaterna samt de ytterligare villkoren enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 anges i bilaga I.

2.   EU-fartyg tillåts härmed att ta fångster, inom de kvotgränser som anges i bilaga I, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands, Islands och Norges fiskerijurisdiktion, samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på de villkor som anges i artikel 12 och i bilaga III till den här förordningen samt i förordning (EG) nr 1006/2008 och dess tillämpningsföreskrifter.

3.   Kommissionen ska fastställa fångstbegränsningarna för fiske efter tobisfiskar i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, IIIa och IV i enlighet med reglerna i punkt 6 i bilaga IID.

4.   Så snart som den totala tillåtna fångstmängden för lodda i Grönlands vatten i ICES-områdena V och XIV har fastställts, ska kommissionen fastställa fångstbegränsningar för unionen, motsvarande 7,7 % av den totala tillåtna fångstmängden för lodda.

5.   Fångstbegränsningarna för beståndet av vitlinglyra i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, IIIa och IV och för beståndet av skarpsill i EU-vattnen i ICES-områdena IIa och IV får ses över av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter som samlats in under det första halvåret 2010.

6.   Till följd av översynen av beståndet av vitlinglyra enligt punkt 5 får fångstbegränsningarna för bestånden av vitling i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, IIIa och IV och för bestånden av kolja i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, III och IV ses över av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 för att beakta industriella bifångster i fisket efter vitlinglyra.

7.   Kommissionen får fastställa fångstbegränsningarna för bestånden av ansjovis i ICES-området VIII i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 mot bakgrund av vetenskaplig information som samlas in under första halvåret 2010.

Artikel 6

Förbjudna arter

Det ska vara förbjudet för EU-fartyg att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter:

a)

Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias) i alla EU-vatten och andra vatten.

b)

Havsängel (Squatina squatina) i alla EU-vatten.

c)

Slätrocka (Dipturus batis) i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX och X.

d)

Brokrocka (Raja undulata) och grårocka (Rostroraja alba) i EU-vattnen i ICES-områdena VI, VII, VIII, IX och X.

e)

Håbrand (Lamna nasus) i internationella vatten.

Artikel 7

Särskilda bestämmelser om fördelningen

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt bilaga I ska göras utan att det påverkar

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

omfördelningar som görs enligt artikel 21.3 i förordning (EG) nr 2847/93 eller enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1006/2008,

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

de kvantiteter som hålls inne enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artiklarna 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Om inget annat anges i bilaga I i denna förordning, ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av försiktighets-TAC och artiklarna 3.2, 3.4 och 4 i den förordningen på bestånd som omfattas av analytisk TAC.

Artikel 8

Begränsning av fiskeansträngningen

Under perioden 1 februari 2010–31 januari 2011 ska de begränsningar av fiskeansträngningen som fastställs i

a)

bilaga IIA tillämpas på förvaltningen av vissa bestånd i Kattegatt, Skagerrak och den del av ICES-område IIIa som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt, ICES-områdena IV, VIa, VIIa och VIId samt i EU-vattnen i ICES-områdena IIa och Vb,

b)

bilaga IIB tillämpas på åtgärder för kummel- och havskräftbeståndens återhämtning i ICES-områdena VIIIc och IXa, med undantag av Cádizbukten,

c)

bilaga IIC tillämpas på förvaltningen av beståndet av tunga i ICES-område VIIe,

d)

bilaga IID tillämpas på förvaltningen av bestånden av tobisfiskar i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, IIIa och IV.

Artikel 9

Begränsningar av fångster och fiskeansträngning i djuphavsfisken

1.   Utöver de fångstbegränsningar som fastställs i förordning (EG) nr 1359/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2009 och 2010 (44) ska det vara förbjudet att under någon fiskeresa fånga och behålla ombord, lasta om eller landa en sammanlagd mängd på mer än 100 kg djuphavsarter och liten hälleflundra, om inte fartyget i fråga har ett djuphavsfisketillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2347/2002.

2.   Medlemsstaterna ska se till att all sådan fiskeverksamhet som varje kalenderår leder till fångst och behållande ombord av mer än 10 ton djuphavsarter och liten hälleflundra av fartyg som för deras flagg och är registrerade på deras territorium, omfattas av ett djuphavsfisketillstånd.

3.   Medlemsstaterna ska se till att fiskeansträngningen under 2010, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, för fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd inte överstiger 65 % av den genomsnittliga årliga fiskeansträngningen för den berörda medlemsstatens fartyg år 2003 under fiskeresor då djuphavsfisketillstånd innehades och/eller arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2347/2002, fångades. Denna punkt ska enbart tillämpas på fiskeresor då över 100 kg andra djuphavsarter än guldlax fångades.

Artikel 10

Villkor för landning av fångster och bifångster

1.   Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får endast behållas ombord eller landas om

a)

fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat som har en kvot som inte är uttömd, eller

b)

fångsterna utgör en del av en unionskvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och denna unionskvot inte är uppfiskad.

2.   Genom undantag från punkt 1 får följande fiskarter behållas ombord och landas även om en medlemsstat inte har några kvoter eller om kvoterna eller andelarna är uppfiskade, nämligen

a)

arter, utom sill och makrill,

i)

som fångats tillsammans med andra arter i nätredskap med en maskstorlek på mindre än 32 mm i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 850/98, och

ii)

som varken sorteras ombord eller vid landning,

eller

b)

makrill

i)

som fångats tillsammans med taggmakrill eller sardiner,

ii)

som inte överstiger 10 % av den totala vikten av makrill, taggmakrill och sardiner ombord, och

iii)

som varken sorteras ombord eller vid landning.

3.   Alla landningar ska räknas av från kvoten eller, om unionskvoten inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, från unionskvoten, utom när det gäller de fångster som gjorts enligt punkt 2.

4.   Procentsatser för bifångster och användningen av dem ska fastställas i enlighet med artiklarna 4 och 11 i förordning (EG) nr 850/98.

Artikel 11

Restriktioner för användning av vissa fiskemöjligheter

Under perioden från och med 1 maj till och med 31 juli 2010 ska det vara förbjudet att fiska efter eller behålla ombord andra marina organismer än sill, makrill, sardin, taggmakrill, skarpsill, blåvitling och guldlaxfiskar inom det område som avgränsas av linjer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

Punkt

Latitud

Longitud

1

52o 27' N

12o 19' V

2

52o 40' N

12o 30' V

3

52o 47' N

12o 39,600' V

4

52o 47' N

12o 56' V

5

52o 13,5' N

13o 53,830' V

6

51o 22' N

14o 24' V

7

51o 22' N

14o 03' V

8

52o 10' N

13o 25' V

9

52o 32' N

13o 07,500' V

10

52o 43' N

12o 55' V

11

52o 43' N

12o 43' V

12

52o 38,800' N

12o 37' V

13

52o 27' N

12o 23' V

14

52o 27' N

12o 19' V

Artikel 12

Osorterade landningar i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EU-vattnen i ICES-områdena IIa

1.   Om en medlemsstats fångstbegränsningar för sill i ICES-områdena IIIa, IV och VIId och i EU-vattnen i ICES-område IIa har uppnåtts, ska det vara förbjudet för fartyg som för den medlemsstatens flagg, är registrerade i unionen och verksamma inom de fisken där de aktuella fångstbegränsningarna gäller, att landa osorterade fångster som innehåller sill.

2.   Medlemsstaterna ska se till att det finns ett adekvat provtagningssystem som gör det möjligt att effektivt övervaka osorterade landningar av varje art som fångas i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EU-vattnen i ICES-område IIa.

3.   Osorterade fångster i ICES-områdena IIIa, IV och VIId samt i EU-vattnen i ICES-område IIa får endast landas i hamnar och på landningsplatser där det finns ett sådant provtagningssystem som avses i punkt 2.

Artikel 13

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

KAPITEL II

Tillstånd att fiska i tredjelands vatten

Artikel 14

Fisketillstånd

1.   Det största antalet fisketillstånd för EU-fartyg som fiskar i tredjelands vatten fastställs i bilaga III.

2.   Om en medlemsstat, på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, överför kvoter till en annan medlemsstat som ett led i ett utbyte av fiskekvoter inom de fiskeområden som anges i bilaga III ska överföringen inbegripa en motsvarande överföring av fisketillstånd och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet fisketillstånd för varje fiskeområde, enligt bilaga III, får dock inte överskridas.

KAPITEL III

Fiskemöjligheter i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers vatten

Avsnitt 1

ICCAT:s konventionsområde

Artikel 15

Begränsning av det antal fartyg som får fiska efter blåfenad tonfisk

För följande fartyg ska det högsta antal gälla som fastställs i bilaga IV:

Spöfiskefartyg och fartyg avsedda för dörjfiske från unionen som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i östra Atlanten.

EU-fartyg för kustnära icke-industriellt fiske som har tillstånd att fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Medelhavet.

EU-fartyg som i odlingssyfte fiskar efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet och som har tillstånd att aktivt fiska efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm.

Artikel 16

Ytterligare villkor för kvoten för blåfenad tonfisk som tilldelas enligt bilaga ID

Utöver artikel 7.2 i förordning (EG) nr 302/2009 ska fiske efter blåfenad tonfisk med ringnotsfartyg vara förbjudet i östra Atlanten och Medelhavet under perioden 15 april – 15 maj 2010.

Artikel 17

Sport- och fritidsfiske

Medlemsstaterna ska avsätta en särskild kvot för blåfenad tonfisk för sport- och fritidsfiske från deras avsatta kvoter enligt bilaga ID.

Artikel 18

Hajar

1.   Bevarande ombord, omlastning eller landning av delar av eller hela kroppar av storögda rävhajar (Alopias superciliosus) ska vara förbjudet i allt fiske.

2.   Det ska vara förbjudet att vidta direkt fiske efter arten rävhajar (Alopias).

Avsnitt 2

CCAMLR:s konventionsområde

Artikel 19

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i del A i bilaga V ska vara förbjudet i de områden och under de perioder som anges i den bilagan.

2.   För nytt fiske och undersökande fiske ska de fångst- och bifångstbegränsningar som anges i del B i bilaga V gälla i de delområden som anges i nämnda del.

Artikel 20

Undersökande fiske

1.   Ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i den medlemsstaten och som har anmälts till CCAMLR i enlighet med artiklarna 7 och 7a i förordning (EG) nr 601/2004 får delta i undersökande långrevsfiske efter Dissostichus spp. i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 utanför områden under nationell jurisdiktion.

2.   När det gäller FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 anges de sammanlagda fångst- och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion samt deras fördelning per småskalig forskningsenhet (SSRU) inom vart och ett av dessa områden i del B i bilaga V. Fisket i en småskalig forskningsenhet ska upphöra när de rapporterade fångsterna når den angivna gränsen och fiske i den enheten ska då vara förbjudet under resten av fiskesäsongen.

3.   Fisket ska ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och för att undvika en alltför stor koncentration av fångster och fiskeansträngning. I FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är det dock förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 21

Fiske efter antarktisk krill under fiskesäsongen 2010/2011

1.   Endast de medlemsstater som är medlemmar i CCAMLR-kommissionen får fiska efter antarktisk krill (Euphausia superba) i CCAMLR:s konventionsområde under fiskesäsongen 2010/2011. I enlighet med artikel 5a i förordning (EG) nr 601/2004 ska en sådan medlemsstat, om den avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde, anmäla följande till CCAMLR:s sekretariat och kommissionen senast den 1 juni 2010:

a)

Medlemsstatens avsikt att fiska efter atlantisk krill, i det format som anges i del C i bilaga V.

b)

Nätredskapets utformning, i det format som anges i del D i bilaga V.

2.   Den anmälan som avses i punkt 1 ska innehålla de uppgifter som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004 för varje fartyg som en medlemsstat ger tillåtelse att delta i fiske efter antarktisk krill.

3.   En medlemsstat som avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde ska endast anmäla fartyg med tillstånd som för dess flagg vid tidpunkten för anmälan.

4.   En medlemsstat får bevilja deltagande i fiske efter antarktisk krill för ett annat fartyg än det som anmäldes till CCAMLR i enlighet med punkterna 1, 2 och 3, om det anmälda fartyget är förhindrat att delta på grund av legitima operativa skäl eller force majeure. I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta CCAMLR:s sekretariat och kommissionen och tillhandahålla

a)

fullständiga uppgifter om det eller de ersättningsfartyg som avses i punkt 2, däribland de uppgifter som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004,

b)

en fullständig redovisning av skälen till utbytet och alla relevanta styrkande bevis eller hänvisningar.

5.   En medlemsstat får inte tillåta ett fartyg som är upptaget i någon av CCAMLR:s förteckningar över IUU-fartyg (IUU: olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) att delta i fiske efter antarktisk krill.

Artikel 22

Stängning av allt fiske

1.   Efter en anmälan från CCAMLR: s sekretariat om att en viss typ av fiske ska upphöra ska medlemsstaterna, om inte annat följer av anmälan om upphörande, se till att alla fartyg som för deras flagg och fiskar i området, förvaltningsområdet, delområdet, sektionen, den småskaliga forskningsenheten eller en annan förvaltningsenhet avlägsnar alla sina fiskeredskap från vattnet senast vid det datum och den tidpunkt som gäller för upphörandet.

2.   När ett fartyg mottagit en sådan anmälan, får långrev inte längre läggas ut under 24 timmar efter det datum och det klockslag som anges i anmälan. Om anmälan tas emot mindre än 24 timmar före det datum och den tidpunkt som gäller för upphörandet, får långrev inte längre läggas ut efter det att anmälan mottagits.

3.   Om det fiske som avses i punkt 1 upphör ska alla fartyg lämna fiskeområdet så snart alla fiskeredskap har avlägsnats från vattnet.

4.   Om ett fartyg inte kan avlägsna alla sina fiskeredskap från vattnet senast vid det datum och den tidpunkt som angivits för upphörandet av skäl som rör

a)

fartygets och besättningens säkerhet,

b)

begränsningar som kan uppstå på grund av ogynnsamt väder,

c)

isbildningar, eller

d)

behovet av att skydda den antarktiska havsmiljön,

ska fartyget meddela de medlemsstater som berörs av situationen. Medlemsstaterna ska omedelbart göra en anmälan till CCAMLR: s sekretariat och kommissionen. Fartyget ska ändå göra rimliga ansträngningar för att avlägsna alla sina fiskeredskap från vattnet så snart som möjligt.

5.   Vid tillämpning av punkt 4 ska medlemsstaterna göra en utredning av fartygets verksamhet och i enlighet med inhemska förfaranden avlägga rapport till CCAMLR:s sekretariat och kommissionen om resultatet av utredningen, inklusive alla relevanta sakförhållanden, senast vid CCAMLR:s nästa möte. I den slutliga rapporten ska en bedömning göras av huruvida fartyget gjort alla rimliga ansträngningar för att avlägsna alla sina fiskeredskap från vattnet

a)

senast vid det datum och den tidpunkt som angivits för upphörandet, och

b)

snarast möjligt efter anmälan enligt punkt 4.

6.   Om ett fartyg inte lämnar det stängda området så snart alla fiskeredskap avlägsnats från vattnet, ska flaggmedlemsstaten eller fartyget informera CCAML:s sekretariat och kommissionen.

Avsnitt 3

IOTC-området

Artikel 23

Begränsning av fiskekapaciteten för fartyg som fiskar i IOTC-området

1.   Det största antal EU-fartyg som får fiska efter tropisk tonfisk i IOTC-området, och motsvarande GT-kapacitet, ska vara det som fastställs i punkt 1 i bilaga VI.

2.   Det största antal EU-fartyg som får fiska efter svärdfisk (Xiphias gladius) och långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i IOTC-området, och motsvarande GT-kapacitet, ska vara det som anges i punkt 2 i bilaga VI.

3.   Medlemsstaterna får ändra det antal fartyg som avses i punkterna 1 och 2, per redskapstyp, under förutsättning att de för kommissionen kan visa att denna ändring inte leder till en ökning av fiskeansträngningen för de berörda fiskbestånden.

4.   Medlemsstaterna ska i samband med en föreslagen överföring av kapacitet till deras flotta se till att de fartyg som ska överföras finns med i IOTC:s fartygsregister eller i fartygsregistret hos en annan regional fiskeriorganisation för tonfisk. Fartyg som förekommer i en regional fiskeriförvaltningsorganisations förteckning över IUU-fartyg får inte överföras.

5.   För att kunna genomföra de utvecklingsplaner som lämnats in till IOTC får medlemsstaterna endast utöka de begränsningar av fiskekapaciteten som anges i denna artikel inom de gränser som fastställs i dessa utvecklingsplaner.

Avsnitt 4

SPRFMO:s konventionsområde

Artikel 24

Pelagiskt fiske – kapacitetsbegränsning

Medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 har bedrivit aktivt pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde ska begränsa det totala bruttotonnaget (GT) för fartyg som för deras flagg och som under 2010 fiskar efter pelagiska bestånd till totalt 78 610 bruttoton i SPRFMO:s konventionsområde på ett sådant sätt att det säkrar ett hållbart utnyttjande av de pelagiska fiskbestånden i södra Stilla havet.

Artikel 25

Pelagiskt fiske – fångstbegränsning

1.   Endast de medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 har bedrivit aktivt pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde enligt artikel 24 får fiska efter pelagiskt bestånd i detta område i enlighet med fångstbegränsningarna i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen anmäla namn och egenskaper, inklusive GT, för sina fartyg som deltar i det fiske som avses i denna artikel.

3.   I syfte att övervaka det fiske som avses i denna artikel ska medlemsstaterna till kommissionen för vidarebefordran till SPRFMO:s interimssekretariat översända VMS-register (VMS: kontrollsystem för fartyg), månatliga fångstrapporter och, om de finns tillgängliga, hamnanlöp senast den 15:e månaden efter.

Artikel 26

Botten fiske

Medlemsstaterna ska begränsa bottenfiskeansträngningen eller fångsterna i SPRFMO:s konventionsområde till de genomsnittliga årsnivåerna under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 med avseende på antalet fiskefartyg och andra parametrar som beskriver fångstnivån, fiskeansträngningen och fiskekapaciteten och till de delar av SPRFMO:s konventionsområde där bottenfiske ägde rum under den föregående fiskesäsongen.

Avsnitt 5

IATTC:s konventionsområde

Artikel 27

Fiske med snörpvad

1.   Fiske med snörpvadsfartyg efter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), storögd tonfisk (Thunnus obesus) och bonit (Katsuwonus pelamis) är förbjudet

a)

antingen under perioden 29 juli–28 september 2010, eller under perioden 10 november 2010-18 januari 2011, i det område som avgränsas enligt följande:

Nord-, Mellan- och Sydamerikas kust mot Stilla havet.

Longitud 150° V.

Latitud 40° N.

Latitud 40° S.

b)

under perioden 29 september–29 oktober 2010 inom det område som avgränsas enligt följande:

Longitud 94° V.

Longitud 110° V.

Latitud 3° N.

Latitud 5° S.

2.   De berörda medlemsstaterna ska före den 1 april 2010 meddela kommissionen vilken stängningsperiod enligt punkt 1 a som valts. Alla de berörda medlemsstaternas snörpvadsfartyg ska stoppa snörpvadsfisket i det angivna området under den period som valts.

3.   Fartyg som fiskar med snörpvad efter tonfisk i IATTC:s konventionsområde ska behålla ombord och sedan landa all gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit som fångats, med undantag för fisk som anses otjänlig som människoföda av andra skäl än storleken. Denna bestämmelse ska emellertid inte tillämpas på det sista kastet under en fångstresa när utrymmet i lastrummet kan vara otillräckligt för att ta emot den tonfisk som fångats vid det kastet.

Avsnitt 6

SEAFO:s konventionsområde

Artikel 28

Åtgärder till skydd för djuphavshaj

Riktat fiske efter följande djuphavshajar i SEAFO:s konventionsområde ska vara förbjudet: familjen Rajidae (rockor), Squalus acanthias (pigghaj), Etmopterus bigelowi, Etmopterus brachyurus, Etmopterus princeps (stor blåkäxa), Etmopterus pusillus, Etmopterus pusillus, Apristurus manis, Scymnodon squamulosus (långnosad småpiggshaj) och hajar av ordningen Selachirmorpha.

Avsnitt 7

WCPFC:s konventionsområde

Artikel 29

Begränsning av fiskeansträngningen för storögd tonfisk, gulfenad tonfisk, bonit och långfenad tonfisk

Medlemsstaterna ska se till att den totala fiskeansträngningen för storögd tonfisk (Thunnus obesus), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), bonit (Katsuwonus pelamis) och långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i WCPFC:s konventionsområde begränsas till den fiskeansträngning som föreskrivs i partnerskapsavtalen om fiske mellan unionen och kuststaterna i området.

Artikel 30

Stängt område för FAD-fiske

1.   I den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger mellan 20° nordlig bredd och 20° sydlig bredd ska fiske med snörpvadsfartyg som använder sig av FAD-redskap (anordningar som samlar fisk) vara förbjudet mellan kl. 00.00 den 1 juli 2010 och kl. 24.00 den 30 september 2010. Under denna period får ett fartyg som fiskar med snörpvad endast bedriva fiske i denna del av WCPFC:s konventionsområde om det finns en observatör ombord som övervakar att fartyget inte

a)

lägger ut eller använder FAD-redskap eller någon tillhörande elektronisk utrustning,

b)

fiskar efter hela stim med användning av FAD-redskap.

2.   Alla de snörpvadsfartyg som fiskar i den del av WCPFC:s konventionsområde som anges i punkt 1 ska behålla ombord och landa eller lasta om all storögd tonfisk, gulfenad tonfisk och bonit som fångats.

3.   Punkt 2 ska inte gälla i följande fall, nämligen

a)

under den sista delen av en fisketur om fartyget inte har tillräckligt med utrymme i lastrummet för all fisk,

b)

om fisken anses otjänlig som människoföda av andra skäl än storleken, eller

c)

om frysutrustningen drabbas av ett allvarligt fel.

Artikel 31

Begränsning av antalet fartyg som får fiska efter svärdfisk

Det största antal EU-fartyg som har tillstånd att fiska efter svärdfisk (Xiphias gladius) i områden söder om 20° sydlig bredd i WCPFC:s konventionsområde anges i bilaga VII.

Avsnitt 8

Berings hav

Artikel 32

Förbud mot fiske i den del av Berings hav som är fritt hav

Fiske efter alaskapollack (Theragra chalcogramma) i den del av Berings hav som är fritt hav ska vara förbjudet.

AVDELNING III

FISKEMÖJLIGHETER FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND I EU-VATTEN

Artikel 33

Fångstbegränsningar

Fiskefartyg som för norsk flagg och fiskefartyg som är registrerade på Färöarna får ta fångster i EU-vatten inom ramen för de fångstbegränsningar som anges i bilaga I och på de villkor som anges i kapitel III i förordning (EG) nr 1006/2008 och i denna avdelning.

Artikel 34

Fisketillstånd

1.   Det största antalet fisketillstånd för tredjelands fiskefartyg som fiskar i EU-vatten fastställs i bilaga VIII.

2.   Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får endast behållas ombord eller landas om fångsterna har tagits av ett tredjelands fiskefartyg vars kvot inte är uppfiskad.

Artikel 35

Förbjudna arter

Det ska vara förbjudet för fartyg från tredjeland att fiska efter, behålla ombord, lasta om eller landa följande arter:

a)

Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias) i alla EU-vatten.

b)

Havsängel (Squatina squatina) i alla EU-vatten.

c)

Slätrocka (Dipturus batis) i EU-vattnen i ICES-områdena IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX och X.

d)

Brokrocka (Raja undulata) och grårocka (Rostroraja alba) i EU-vattnen i ICES-områdena VI, VII, VIII, IX och X.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Article 36

Ändring av förordning (EG) nr 1359/2008

I del 2 i bilagan till förordning (EG) nr 1359/2008 ska posten för skoläst i EG-vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i ICES-delområdet III ersättas med följande:

”Art:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

Zon:

EG-vatten och vatten som inte faller under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i III (45)

(RNG/03-)

År

2009

2010

 

Danmark

804

804

Tyskland

5

5

Sverige

41

41

EG

850

850

Artikel 37

Ändring av förordning (EG) nr 754/2009

Följande led ska läggas till i artikel 1 i förordning (EG) nr 754/2009:

”c)

Den grupp av fartyg som för brittisk flagg och som avses i Förenade kungarikets ansökan av den 18 juni 2009 och som fiskar efter havskräftor med bottentrål och not med en maskstorlek på högst 70 mm och minst 100 mm i västra Skottland, särskilt i Minch (ICES statistiska rektanglar 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3).

d)

Den grupp av fartyg som för brittisk flagg och som avses i Förenade kungarikets ansökan av den 18 juni 2009 och som fiskar efter havskräftor med bottentrål och not en maskstorlek på högst 70 mm och minst 100 mm i västra Skottland, särskilt i Firth of Clyde (ICES statistiska rektanglar 39 E5 och 40 E5).

e)

Den grupp av fartyg som för polsk flagg och som avses i Polens ansökan av den 24 april 2009, kompletterad genom skrivelse av den 11 juli 2009, och som fiskar efter gråsej med bottentrål med en maskstorlek på minst 100 mm i Nordsjön och EU-vatten inom ICES-området IIa.”

Artikel 38

Ändring av förordning (EG) nr 1226/2009

Artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1226/2009 av den 20 november 2009 om fastställande av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för år 2010 (46) ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på fiskefartyg från gemenskapen (nedan kallade gemenskapsfartyg) som är verksamma i Östersjön.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska bestämmelserna i denna förordning inte gälla för fiske som uteslutande görs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den medlemsstat vars flagg ett fartyg för, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg. Medlemsstater som bedriver fiske i vetenskapligt syfte ska underrätta kommissionen, de medlemsstater i vars vatten undersökningarna äger rum, ICES samt STECF om alla fångster från sådant fiske.

3.   Punkt 2 ska inte tillämpas på fiske från fartyg som deltar i initiativ avseende fullt dokumenterade fisken när sådana fisken åtnjuter ytterligare kvoter.”

Artikel 39

Ändring av förordning (EG) nr 1287/2009

Artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1287/2009 av den 27 november 2009 om fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet för 2010 (47) ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på gemenskapens fiskefartyg (nedan kallade gemenskapsfartyg) som är verksamma i Svarta havet.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska bestämmelserna i denna förordning inte gälla för fiske som uteslutande görs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den medlemsstat vars flagg ett fartyg för, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har underrättats om detta i förväg. Medlemsstater som bedriver fiske i vetenskapligt syfte ska underrätta kommissionen, de medlemsstater i vars vatten undersökningarna äger rum, ICES samt STECF om alla fångster från sådant fiske.

3.   Punkt 2 ska inte tillämpas på fiske från fartyg som deltar i initiativ avseende fullt dokumenterade fisken när sådana fisken åtnjuter ytterligare kvoter.”

Artikel 40

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Om fiskemöjligheter för CCAMLR:s konventionsområde fastställs för perioder som börjar före den 1 januari 2010 ska avdelning II kapitel III avsnitt 2 och bilagorna IE och V tillämpas från och med början av respektive tillämpningsperioder för dessa fiskemöjligheter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 januari 2010

På rådets vägnar

M. A. MORATINOS

Ordförande


(1)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 20.

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 345, 28.12.2005, s. 5.

(5)  EUT L 65, 7.3.2006, s. 1.

(6)  EUT L 122, 11.5.2007, s. 7.

(7)  EUT L 157, 19.6.2007, s. 1.

(8)  EUT L 344, 20.12.2008, s. 6.

(9)  EUT L 96, 15.4.2009, s. 1.

(10)  EUT L 214, 19.8.2009, s. 16.

(11)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1.

(12)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.

(13)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(14)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(15)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(16)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1.

(17)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.

(18)  EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 16.

(21)  EUT L 340, 23.12.2005, s. 3.

(22)  EUT L 409, 30.12.2006, s. 1.

(23)  EUT L 36, 8.2.2007, s. 6.

(24)  EUT L 123, 12.5.2007, s. 3.

(25)  EUT L 318, 5.12.2007, s. 1.

(26)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(27)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.

(28)  EUT L 295, 4.11.2008, s. 3.

(29)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 1.

(30)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 42.

(31)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 70.

(32)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(33)  Avtal om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (EUT L 226, 29.8.1980, s. 48).

(34)  Avtal om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas lokala myndigheter, å andra sidan (EGT L 226, 29.8.1980, s. 12).

(35)  Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan (EUT L 172, 30.6.2007, s. 4) och protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala myndigheter, å andra sidan (EUT L 172, 30.6.2007, s. 9).

(36)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(37)  EUT L 151, 11.6.2008, s. 5.

(38)  Ingången genom rådets beslut 2002/738/EG (EGT L 234, 31.8.2002, s. 39).

(39)  Europeiska gemenskapen ansluten genom rådets beslut 86/238/EEG (EGT L 162, 18.6.1986, s. 33).

(40)  Ingången genom rådets beslut 2006/539/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 22).

(41)  Europeiska gemenskapen ansluten genom rådets beslut 95/399/EG (EGT L 236, 5.10.1995, s. 24).

(42)  Ingånget genom rådets beslut 2008/780/EG (EUT L 268, 9.10.2008, s. 27).

(43)  Europeiska gemenskapen ansluten genom rådets beslut 2005/75/EG (EUT L 32, 4.2.2005, s. 1).

(44)  EUT L 352, 31.12.2008, s. 1.

(45)  Det får inte bedrivas något riktat fiske efter skoläst i ICES-område IIIa i avvaktan på de samråd som ska hållas mellan Europeiska unionen och Norge.”

(46)  EUT L 330, 16.12.2009, s. 1.

(47)  EUT L 347, 24.12.2009, s. 1.


BILAGA I

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR FÖR EU-FARTYG I OMRÅDEN MED FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND I EU-VATTEN, PER ART OCH PER OMRÅDE (I TON LEVANDE VIKT, UTOM DÄR ANNAT ANGES)

Alla fångstbegränsningar som anges i denna bilaga ska betraktas som kvoter med avseende på artikel 5 i denna förordning och därför omfattas av reglerna i förordning (EG) nr 1224/2009, särskilt artiklarna 33 och 34).

Hänvisningar till fiskezoner är hänvisningar till ICES-områden, om inte annat anges.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Nedan följer en tabell över de latinska namnen och motsvarande svenskt namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavs-kod

Svenskt namn

Amblyraja radiata

RJR

Klorocka

Ammodytes spp.

SAN

Tobisfiskar

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Brosme brosme

USK

Lubb

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Djuphavsrödkrabba

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Maskeringskrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dipturus batis

RJB

Slätrocka

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Stor blåkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Hälleflundra

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grånoting

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Leucoraja circularis

RJI

Sandrocka

Leucoraja fullonica

RJF

Näbbrocka

Leucoraja naevus

RJN

Blomrocka

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Limanda limanda

DAB

Sandskädda

Lophiidae

ANF

Marulkfiskar

Macrourus spp.

GRV

Långstjärtar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Martialia hyadesi

SQS

Kalamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergtunga

Molva dypterygia

BLI

Birkelånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabba

Penaeus spp.

PEN

Penaeusräka

Platichthys flesus

FLE

Skrubbskädda

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfisk

Pollachius pollachius

POL

Bleka

Pollachius virens

POK

Gråsej

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Raja brachyura

RJH

Ljusrocka

Raja clavata

RJC

Knaggrocka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Svartbuksrocka

Raja microocellata

RJE

Småögd rocka

Raja montagui

RJM

Fläckrocka

Raja undulata

RJA

Brokrocka

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Rostroraja alba

RJA

Grårocka

Scomber scombrus

MAC

Makrilll

Scophthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Soleidae

SOX

Soleidae

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Squalus acanthias

DGS

Pigghaj/Rödhaj

Tetrapturus albidus

WHM

Vit marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig blåfenad tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Blåfenad tonfisk

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrillar

Trisopterus esmarkii

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

Nedan följer en tabell över de svenska namnen och motsvarande latinska namn (endast i upplysningssyfte):

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk krill

KRI

Euphausia superba

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bergtunga

LEM

Microstomus kitt

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Birkelånga

BLI

Molva dypterygia

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåfenad tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Bleka

POL

Pollachius pollachius

Blomrocka

RJN

Leucoraja naevus

Brokrocka

RJU

Raja undulata

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Djuphavsrödkrabba

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Fläckrocka

RJM

Raja montagui

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Grånoting

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grårocka

RJA

Rostroraja alba

Gråsej

POK

Pollachius virens

Guldlax

ARU

Argentina silus

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Håbrand

POR

Lamna nasus

Hälleflundra

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Kalamari

SQS

Martialia hyadesi

Klorocka

RJR

Amblyraja radiata

Knaggrocka

RJC

Raja clavata

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Krabba

PAI

Paralomis spp.

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Långa

LIN

Molva molva

Långstjärtar

GRV

Macrourus spp.

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ljusrocka

RJH

Raja brachyura

Lodda

CAP

Mallotus villosus

Lubb

USK

Brosme brosme

Makrilll

MAC

Scomber scombrus

Marulkfiskar

ANF

Lophiidae

Maskeringskrabbor

PCR

Chionoecetes spp.

Näbbrocka

RJF

Leucoraja fullonica

Nordhavsräka

PRA

Pandalus borealis

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Noshörningsfisk

PEN

Penaeus spp.

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pigghaj/Rödhaj

DGS

Squalus acanthias

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Plattfisk

FLX

Pleuronectiformes

Rockor

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sandrocka

RJI

Leucoraja circularis

Sandskädda

DAB

Limanda limanda

Sill

HER

Clupea harengus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Skrubbskädda

FLE

Platichthys flesus

Slätrocka

RJB

Dipturus Batis

Slätvar

BLL

Scophthalmus rhombus

Småögd rocka

RJE

Raja microocellata

Soleidae

SOX

Soleidae

Stor blåkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Svartbuksrocka

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Sydlig blåfenad tonfisk

SBF

Thunnus maccoyii

Taggmakrillar

JAX

Trachurus spp.

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Tobisfiskar

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Tunga

SOL

Solea solea

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarkii

BILAGA IA

Skagerrak, kattegatt, ICES-områdena I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV, EU-vatten i CECAF, Franska Guyanas vatten

Art:

Tobisfiskar

Ammodytes spp.

Zon:

Norska vatten i IV

SAN/04-N.

Danmark:

0

 (1)

 

 

Förenade kungariket

0

 (1)

 

 

EU

0

 (1)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Tobisfiskar

Ammodytes spp.

Zon:

EU-vatten i IIa, IIIa och IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Danmark:

108 834

 (2)

 

 

Förenade kungariket

2 379

 (2)

 

 

Tyskland

166

 (2)

 

 

Sverige

3 996

 (2)

 

 

EU

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i I och II

(ARU/1/2.)

Tyskland

30

 

 

 

Frankrike

10

 

 

 

Nederländerna

24

 

 

 

Förenade kungariket

48

 

 

 

EU

112

 

 

 

TAC

112

 

 


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EU-vatten i III och IV

(ARU/3/4.)

Danmark

1 134

 

 

 

Tyskland

11

 

 

 

Frankrike

8

 

 

 

Irland

8

 

 

 

Nederländerna

53

 

 

 

Sverige

44

 

 

 

Förenade kungariket

20

 

 

 

EU

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

(ARU/567.)

Tyskland

389

 

 

 

Frankrike

8

 

 

 

Irland

360

 

 

 

Nederländerna

4 057

 

 

 

Förenade kungariket

285

 

 

 

EU

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i I, II och XIV

(USK/1214EI.)

Tyskland

6

 (3)

 

 

Frankrike

6

 (3)

 

 

Förenade kungariket

6

 (3)

 

 

Övriga

3

 (3)

 

 

EU

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EU-vatten i III

(USK/03-C.)

Danmark

12

 

 

 

Sverige

6

 

 

 

Tyskland

6

 

 

 

EU

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EU-vatten i IV

(USK/04-C.)

Danmark

53

 

 

 

Tyskland

16

 

 

 

Frankrike

37

 

 

 

Sverige

5

 

 

 

Förenade kungariket

80

 

 

 

Övriga

5

 (4)

 

 

EU

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

(USK/567EI.)

Tyskland

4

 (6)

 

 

Spanien

14

 (6)

 

 

Frankrike

165

 (6)

 

 

Irland

16

 (6)

 

 

Förenade kungariket

80

 (6)

 

 

Övriga

4

 (5)  (6)

 

 

EU

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Norska vatten i IV

(USK/04AB-N.)

Belgien

0

 (7)

 

 

Danmark

0

 (7)

 

 

Tyskland

0

 (7)

 

 

Frankrike

0

 (7)

 

 

Nederländerna

0

 (7)

 

 

Förenade kungariket

0

 (7)

 

 

EU

0

 (7)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Sill (8)

Clupea harengus

Zon:

IIIa

(HER/03A.)

Danmark

10 147

 (9)

 

 

Tyskland

163

 (9)

 

 

Sverige

10 614

 (9)

 

 

EU

20 924

 (9)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Sill (10)

Clupea harengus

Zon:

EU-vatten i IV norr om 53° 30'N

(HER/04A.), (HER/04B.)

Danmark

15 259

 (11)

 

 

Tyskland

9 595

 (11)

 

 

Frankrike

6 547

 (11)

 

 

Nederländerna

14 637

 (11)

 

 

Sverige

1 131

 (11)

 

 

Förenade kungariket

16 429

 (11)

 

 

EU

63 598

 (11)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Norska vatten söder om 62°N

(HER/04-N.)

Sverige

0

 (12)  (13)

 

 

EU

0

 (13)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 (13)

 


Art:

Sill (14)

Clupea harengus

Zon:

Bifångster i område IIIa

(HER/03A-BC)

Danmark

4 652

 (15)

 

 

Tyskland

42

 (15)

 

 

Sverige

748

 (15)

 

 

EU

5 442

 (15)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Sill (16)

Clupea harengus

Zon:

Bifångster i EU-vatten i IIa och IV; VIId

(HER/2A47DX)

Belgien

51

 (17)

 

 

Danmark

9 948

 (17)

 

 

Tyskland

51

 (17)

 

 

Frankrike

51

 (17)

 

 

Nederländerna

51

 (17)

 

 

Sverige

49

 (17)

 

 

Förenade kungariket

189

 (17)

 

 

EU

10 390

 (17)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Sill (18)

Clupea harengus

Zon:

VIId, IVc (19)

(HER/4CXB7D)

Belgien

4 615

 (20)  (21)

 

 

Danmark

218

 (20)  (21)

 

 

Tyskland

137

 (20)  (21)

 

 

Frankrike

3 550

 (20)  (21)

 

 

Nederländerna

5 557

 (20)  (21)

 

 

Förenade kungariket

1 242

 (20)  (21)

 

 

EU

15 319

 (21)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

1 533

 (23)

 

 

Frankrike

290

 (23)

 

 

Irland

2 072

 (23)

 

 

Nederländerna

1 533

 (23)

 

 

Förenade kungariket

8 287

 (23)

 

 

EU

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VIIbc, VIIc och VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Irland

6 774

 

 

 

Nederländerna

677

 

 

 

EU

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Förenade kungariket

720

 

 

 

EU

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Irland

1 250

 

 

 

Förenade kungariket

3 550

 

 

 

EU

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VIIe och VIIf

(HER/7EF.)

Frankrike

500

 

 

 

Förenade kungariket

500

 

 

 

EU

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VII g (27), VII h (27), VII j (27)och VII k (27)

(HER/7G-K.)

Tyskland

113

 

 

 

Frankrike

627

 

 

 

Irland

8 770

 

 

 

Nederländerna

627

 

 

 

Förenade kungariket

13

 

 

 

EU

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

VIII

(ANE/08.)

Spanien

6 300

 

 

 

Frankrike

700

 

 

 

EU

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

IX och X, EU-vatten i CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

3 826

 

 

 

Portugal

4 174

 

 

 

EU

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

7

 (28)  (29)

 

 

Danmark

2 140

 (28)  (29)

 

 

Tyskland

54

 (28)  (29)

 

 

Nederländerna

13

 (28)  (29)

 

 

Sverige

374

 (28)  (29)

 

 

EU

2 588

 (29)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Kattegatt

(COD/03AS.)

Danmark

234

 

 

 

Tyskland

5

 

 

 

Sverige

140

 

 

 

EU

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

EU-vatten i IIa och IV och den del av IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt

(COD/2A3AX4)

Belgien

553

 (30)  (31)

 

 

Danmark

3 178

 (30)  (31)

 

 

Tyskland

2 015

 (30)  (31)

 

 

Frankrike

683

 (30)  (31)

 

 

Nederländerna

1 796

 (30)  (31)

 

 

Sverige

21

 (30)  (31)

 

 

Förenade kungariket

7 290

 (30)  (31)

 

 

EU

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(COD/04-N.)

Sverige

0

 (32)  (33)

 

 

EU

0

 (33)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIb och EU-vatten och internationella vatten i Vb väster om 12° 00V och i XII och XIV

(COD/561214)

Belgien

0

 

 

 

Tyskland

1

 

 

 

Frankrike

13

 

 

 

Irland

18

 

 

 

Förenade kungariket

48

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIa och EU-vatten och internationella vatten i Vb öster om 12° 00V

(COD/5B6A-C)

Belgien

0

 

 

 

Tyskland

4

 

 

 

Frankrike

38

 

 

 

Irland

53

 

 

 

Förenade kungariket

145

 

 

 

EU

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIIa

(COD/07A.)

Belgien

9

 

 

 

Frankrike

25

 

 

 

Irland

444

 

 

 

Nederländerna

2

 

 

 

Förenade kungariket

194

 

 

 

EU

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX och X och EU-vatten i CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

167

 

 

 

Frankrike

2 735

 

 

 

Irland

825

 

 

 

Nederländerna

1

 

 

 

Förenade kungariket

295

 

 

 

EU

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VIId

(COD/07D.)

Belgien

47

 (34)  (35)

 

 

Frankrike

916

 (34)  (35)

 

 

Nederländerna

27

 (34)  (35)

 

 

Förenade kungariket

101

 (34)  (35)

 

 

EU

1 091

 (35)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Håbrand

Lamna nasus

Zon:

EU-vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X och XII

(POR/3-12)

Danmark

0

 

 

 

Frankrike

0

 

 

 

Tyskland

0

 

 

 

Irland

0

 

 

 

Spanien

0

 

 

 

Förenade kungariket

0

 

 

 

EU

0

 

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

EU-vatten i II a och IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

5

 

 

 

Danmark

5

 

 

 

Tyskland

5

 

 

 

Frankrike

29

 

 

 

Nederländerna

23

 

 

 

Förenade kungariket

1 690

 

 

 

EU

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VI och EU-vatten och internationella vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

(LEZ/561 214)

Spanien

350

 

 

 

Frankrike

1 364

 

 

 

Irland

399

 

 

 

Förenade kungariket

966

 

 

 

EU

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VII

(LEZ/07.)

Belgien

494

 

 

 

Spanien

5 490

 

 

 

Frankrike

6 663

 

 

 

Irland

3 029

 

 

 

Förenade kungariket

2 624

 

 

 

EU

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

1 176

 

 

 

Frankrike

949

 

 

 

EU

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VIIIc, IX och X, EU-vatten i CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 188

 

 

 

Frankrike

59

 

 

 

Portugal

40

 

 

 

EU

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Art:

Sandskädda och skrubbskädda

Limanda limanda och Platichthys flesus

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(D/F/2AC4-C)

Belgien

513

 

 

 

Danmark

1 927

 

 

 

Tyskland

2 890

 

 

 

Frankrike

200

 

 

 

Nederländerna

11 654

 

 

 

Sverige

6

 

 

 

Förenade kungariket

1 620

 

 

 

EU

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(ANF/2AC4-C)

Belgien

401

 (36)

 

 

Danmark

884

 (36)

 

 

Tyskland

432

 (36)

 

 

Frankrike

82

 (36)

 

 

Nederländerna

303

 (36)

 

 

Sverige

10

 (36)

 

 

Förenade kungariket

9 233

 (36)

 

 

EU

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

Norska vatten i IV

(ANF/04-N.)

Belgien

0

 (37)

 

 

Danmark

0

 (37)

 

 

Tyskland

0

 (37)

 

 

Nederländerna

0

 (37)

 

 

Förenade kungariket

0

 (37)

 

 

EU

0

 (37)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

VI och EU-vatten och internationella vatten i Vb och internationella vatten i XII och XIV

(ANF/561214)

Belgien

200

 

 

 

Tyskland

228

 

 

 

Spanien

214

 

 

 

Frankrike

2 462

 

 

 

Irland

557

 

 

 

Nederländerna

193

 

 

 

Förenade kungariket

1 713

 

 

 

EU

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

VII

(ANF/07.)

Belgien

2 984

 (38)

 

 

Tyskland

333

 (38)

 

 

Spanien

1 186

 (38)

 

 

Frankrike

19 149

 (38)

 

 

Irland

2 447

 (38)

 

 

Nederländerna

386

 (38)

 

 

Förenade kungariket

5 807

 (38)

 

 

EU

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanien

1 387

 

 

 

Frankrike

7 721

 

 

 

EU

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

VIIIc, IX och X och EU-vatten i CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

1 247

 

 

 

Frankrike

1

 

 

 

Portugal

248

 

 

 

EU

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

IIIa, EU-vatten i IIIb, IIIc och IIId

(HAD/3A/BCD)

Belgien

7

 (40)

 

 

Danmark

1 213

 (40)

 

 

Tyskland

77

 (40)

 

 

Nederländerna

1

 (40)

 

 

Sverige

143

 (40)

 

 

EU

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(HAD/2AC4.)

Belgien

225

 (42)

 

 

Danmark

1 549

 (42)

 

 

Tyskland

986

 (42)

 

 

Frankrike

1 718

 (42)

 

 

Nederländerna

169

 (42)

 

 

Sverige

109

 (42)

 

 

Förenade kungariket

16 485

 (42)

 

 

EU

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(HAD/04-N.)

Sverige

0

 (43)  (44)

 

 

EU

0

 (44)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i ICES-områdena VIb, XII och XIV

(HAD/6B1214)

Belgien

11

 

 

 

Tyskland

13

 

 

 

Frankrike

551

 

 

 

Irland

393

 

 

 

Förenade kungariket

4 029

 

 

 

EU

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i Vb och VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgien

3

 

 

 

Tyskland

4

 

 

 

Frankrike

147

 

 

 

Irland

438

 

 

 

Förenade kungariket

2 081

 

 

 

EU

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

VIIb-k, VIII, IX och X och EU-vatten i CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

129

 

 

 

Frankrike

7 719

 

 

 

Irland

2 573

 

 

 

Förenade kungariket

1 158

 

 

 

EU

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgien

23

 

 

 

Frankrike

103

 

 

 

Irland

617

 

 

 

Förenade kungariket

681

 

 

 

EU

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

IIIa

(WHG/03A.)

Danmark

151

 (46)

 

 

Nederländerna

1

 (46)

 

 

Sverige

16

 (46)

 

 

EU

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

EU-vatten i IIa

(WHG/2AC4.)

Belgien

250

 (48)  (49)

 

 

Danmark

1 082

 (48)  (49)

 

 

Tyskland

282

 (48)  (49)

 

 

Frankrike

1 627

 (48)  (49)

 

 

Nederländerna

626

 (48)  (49)

 

 

Sverige

1

 (48)  (49)

 

 

Förenade kungariket

4 317

 (48)  (49)

 

 

EU

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Ej fastställt

 

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VI och EU-vatten och internationella vatten i Vb och internationella vatten i XII och XIV

(WHG/561 214)

Tyskland

3

 

 

 

Frankrike

53

 

 

 

Irland

129

 

 

 

Förenade kungariket

246

 

 

 

EU

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgien

0

 

 

 

Frankrike

5

 

 

 

Irland

91

 

 

 

Nederländerna

0

 

 

 

Förenade kungariket

61

 

 

 

EU

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh och VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgien

133

 

 

 

Frankrike

8 180

 

 

 

Irland

4 565

 

 

 

Nederländerna

66

 

 

 

Förenade kungariket

1 463

 

 

 

EU

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VIII

(WHG/08.)

Spanien

1 296

 

 

 

Frankrike

1 944

 

 

 

EU

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

IX och X och EU-vatten i CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

588

 

 

 

EU

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Art:

Vitling och bleka

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(W/P/04-N.)

Sverige

0

 (50)  (51)

 

 

EU

0

 (51)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

IIIa och EU-vatten i IIIb, IIIc och IIId

(HKE/3A/BCD)

Danmark

1 531

 

 

 

Sverige

130

 

 

 

EU

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(HKE/2AC4-C)

Belgien

28

 

 

 

Danmark

1 119

 

 

 

Tyskland

128

 

 

 

Frankrike

248

 

 

 

Nederländerna

64

 

 

 

Förenade kungariket

348

 

 

 

EU

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VI och VII och EU-vatten och internationella vatten i Vb och internationella vatten i XII och XIV

(HKE/571214)

Belgien

284

 (54)

 

 

Spanien

9 109

 

 

 

Frankrike

14 067

 (54)

 

 

Irland

1 704

 

 

 

Nederländerna

183

 (54)

 

 

Förenade kungariket

5 553

 (54)

 

 

EU

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgien

37

Spanien

1 469

Frankrike

1 469

Irland

184

Nederländerna

18

Förenade kungariket

827

EU

4 004


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgien

9

 (56)

 

 

Spanien

6 341

 

 

 

Frankrike

14 241

 

 

 

Nederländerna

18

 (56)

 

 

EU

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i följande specificerade ICES-områden:

 

VI och VII och EU-vatten och internationella vatten i Vb och internationella vatten i XII och XIV

(HKE/*57-14)

Belgien

2

Spanien

1 837

Frankrike

3 305

Nederländerna

6

EU

5 150


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VIIIc, IX och X och EU-vatten i CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

5 952

 

 

 

Frankrike

571

 

 

 

Portugal

2 777

 

 

 

EU

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Norska vatten i II och IV

(WHB/4AB-N.)

Danmark

0

 (58)

 

 

Förenade kungariket

0

 (58)

 

 

EU

0

 (58)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

(WHB/1X14)

Danmark

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Tyskland

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Spanien

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Frankrike

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Irland

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Nederländerna

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugal

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Sverige

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Förenade kungariket

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

EU

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

VIIIc, IX och X och EU-vatten i CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

7 881

 (62)

 

 

Portugal

1 970

 (62)

 

 

EU

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

EU-vatten i II, IVa, V, VI norr om 56° 30N och VII väster om 12°V

(WHB/24A567)

Norge

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Art:

Bergtunga och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(L/W/2AC4-C)

Belgien

353

 

 

 

Danmark

973

 

 

 

Tyskland

125

 

 

 

Frankrike

266

 

 

 

Nederländerna

810

 

 

 

Sverige

11

 

 

 

Förenade kungariket

3 983

 

 

 

EU

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII

(BLI/67-)

Tyskland

21

 (68)

 

 

Estland

3

 (68)

 

 

Spanien

67

 (68)

 

 

Frankrike

1 536

 (68)

 

 

Irland

6

 (68)

 

 

Litauen

1

 (68)

 

 

Polen

1

 (68)

 

 

Förenade kungariket

391

 (68)

 

 

Övriga

6

 (67)  (68)

 

 

EU

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i I och II

(LIN/1/2.)

Danmark

8

 

 

 

Tyskland

8

 

 

 

Frankrike

8

 

 

 

Förenade kungariket

8

 

 

 

Övriga

4

 (69)

 

 

EU

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

IIIa; EU-vatten i IIIb, IIIc och IIId

(LIN/03.)

Belgien

7

 (70)

 

 

Danmark

51

 

 

 

Tyskland

7

 (70)

 

 

Sverige

20

 

 

 

Förenade kungariket

7

 (70)

 

 

EU

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EU-vatten i IV

(LIN/04.)

Belgien

16

 

 

 

Danmark

243

 

 

 

Tyskland

150

 

 

 

Frankrike

135

 

 

 

Nederländerna

5

 

 

 

Sverige

10

 

 

 

Förenade kungariket

1 869

 

 

 

EU

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i V

(LIN/05.)

Belgien

10

 

 

 

Danmark

6

 

 

 

Tyskland

6

 

 

 

Frankrike

6

 

 

 

Förenade kungariket

6

 

 

 

EU

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

(LIN/6X14.)

Belgien

26

 (71)

 

 

Danmark

5

 (71)

 

 

Tyskland

95

 (71)

 

 

Spanien

1 930

 (71)

 

 

Frankrike

2 057

 (71)

 

 

Irland

516

 (71)

 

 

Portugal

5

 (71)

 

 

Förenade kungariket

2 369

 (71)

 

 

EU

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Norska vatten i IV

(LIN/04-N.)

Belgien

0

 (72)

 

 

Danmark

0

 (72)

 

 

Tyskland

0

 (72)

 

 

Frankrike

0

 (72)

 

 

Nederländerna

0

 (72)

 

 

Förenade kungariket

0

 (72)

 

 

EU

0

 (72)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

IIIa; EU-vatten i IIIb, IIIc och IIId

(NEP/3A/BCD)

Danmark

3 800

 

 

 

Tyskland

11

 (73)

 

 

Sverige

1 359

 

 

 

EU

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(NEP/2AC4-C)

Belgien

1 291

 

 

 

Danmark

1 291

 

 

 

Tyskland

19

 

 

 

Frankrike

38

 

 

 

Nederländerna

665

 

 

 

Förenade kungariket

21 384

 

 

 

EU

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

Norska vatten i IV

(NEP/04-N.)

Danmark

0

 (74)

 

 

Tyskland

0

 (74)

 

 

Förenade kungariket

0

 (74)

 

 

EU

0

 (74)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb

(NEP/5BC6.)

Spanien

33

 

 

 

Frankrike

130

 

 

 

Irland

217

 

 

 

Förenade kungariket

15 677

 

 

 

EU

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VII

(NEP/07.)

Spanien

1 346

 

 

 

Frankrike

5 455

 

 

 

Irland

8 273

 

 

 

Förenade kungariket

7 358

 

 

 

EU

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanien

234

 

 

 

Frankrike

3 665

 

 

 

EU

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanien

97

 

 

 

Frankrike

4

 

 

 

EU

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

IX och X; EU-vatten i CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanien

84

 

 

 

Portugal

253

 

 

 

EU

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

IIIa

(PRA/03A.)

Danmark

2 621

 (75)

 

 

Sverige

1 412

 (75)

 

 

EU

4 033

 (75)

 

 

TAC

Ej fastställd

 

 


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(PRA/2AC4-C)

Danmark

3 145

 

 

 

Nederländerna

29

 

 

 

Sverige

127

 

 

 

Förenade kungariket

932

 

 

 

EU

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(PRA/04-N.)

Danmark

0

 (77)

 

 

Sverige

0

 (76)  (77)

 

 

EU

0

 (77)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Penaeusräka

Penaeus spp

Zon:

Franska Guyanas vatten

(PEN/FGU.)

Frankrike

4 108

 (78)

 

 

EU

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

36

 (79)

 

 

Danmark

4 733

 (79)

 

 

Tyskland

24

 (79)

 

 

Nederländerna

910

 (79)

 

 

Sverige

253

 (79)

 

 

EU

5 956

 (79)

 

 

TAC

Ej fastställd

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Kattegatt

(PLE/03AS.)

Danmark

1 353

 (80)

 

 

Tyskland

15

 (80)

 

 

Sverige

152

 (80)

 

 

EU

1 520

 (80)

 

 

TAC

Ej fastställd

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

EU-vatten i IIa och IV; den del av IIIa som inte täcks av Skagerrak och Kattegatt

(PLE/2A3AX4)

Belgien

2 100

 (81)

 

 

Danmark

6 824

 (81)

 

 

Tyskland

1 968

 (81)

 

 

Frankrike

394

 (81)

 

 

Nederländerna

13 123

 (81)

 

 

Förenade kungariket

9 711

 (81)

 

 

EU

34 120

 (81)

 

 

TAC

Ej fastställd

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(PLE/561214)

Frankrike

10

 

 

 

Irland

280

 

 

 

Förenade kungariket

417

 

 

 

EU

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgien

42

 

 

 

Frankrike

18

 

 

 

Irland

1 063

 

 

 

Nederländerna

13

 

 

 

Förenade kungariket

491

 

 

 

EU

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIb och VIIc

(PLE/7BC.)

Frankrike

16

 

 

 

Irland

64

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIId och VIIe

(PLE/7DE.)

Belgien

699

 

 

 

Frankrike

2 332

 

 

 

Förenade kungariket

1 243

 

 

 

EU

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIf och VIIg

(PLE/7FG.)

Belgien

67

 

 

 

Frankrike

120

 

 

 

Irland

201

 

 

 

Förenade kungariket

63

 

 

 

EU

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIIh, VIIj och VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgien

7

 

 

 

Frankrike

14

 

 

 

Irland

156

 

 

 

Nederländerna

27

 

 

 

Förenade kungariket

14

 

 

 

EU

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIII, IX och X; EU-vatten i CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanien

67

 

 

 

Frankrike

269

 

 

 

Portugal

67

 

 

 

EU

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

(POL/561214)

Spanien

6

 

 

 

Frankrike

194

 

 

 

Irland

57

 

 

 

Förenade kungariket

148

 

 

 

EU

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VII

(POL/07.)

Belgien

428

 

 

 

Spanien

26

 

 

 

Frankrike

9 864

 

 

 

Irland

1 051

 

 

 

Förenade kungariket

2 401

 

 

 

EU

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanien

257

 

 

 

Frankrike

1 255

 

 

 

EU

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanien

212

 

 

 

Frankrike

24

 

 

 

EU

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

IX och X, EU-vatten i CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanien

278

 

 

 

Portugal

10

 

 

 

EU

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

IIIa; EU-vatten i IIa, IIIb, IIIc, IIId och IV

(POK/2A34.)

Belgien

29

 (82)

 

 

Danmark

3 394

 (82)

 

 

Tyskland

8 572

 (82)

 

 

Frankrike

20 172

 (82)

 

 

Nederländerna

86

 (82)

 

 

Sverige

466

 (82)

 

 

Förenade kungariket

6 572

 (82)

 

 

EU

39 291

 (82)

 

 

TAC

Ej fastställd

 

 


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

VI; EU-vatten och internationella vatten i Vb; EU-vatten och internationella vatten i XII och XIV

(POK/561214)

Tyskland

621

 (83)

 

 

Frankrike

6 163

 (83)

 

 

Irland

206

 (83)

 

 

Förenade kungariket

1 503

 (83)

 

 

EU

8 493

 (83)

 

 

TAC

Ej fastställd

 

 


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(POK/04-N.)

Sverige

0

 (84)  (85)

 

 

EU

0

 (85)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

 


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

VII, VIII, IX och X; EU-vatten i CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

6

 

 

 

Frankrike

1 428

 

 

 

Irland

1 525

 

 

 

Förenade kungariket

452

 

 

 

EU

3 411

 

 

 

TAC

3 411

 

 


Art:

Piggvar och slätvar

Psetta maxima och Scopthalmus rhombus

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(T/B/2AC4-C)

Belgien

347

 

 

 

Danmark

742

 

 

 

Tyskland

189

 

 

 

Frankrike

89

 

 

 

Nederländerna

2 633

 

 

 

Sverige

5

 

 

 

Förenade kungariket

732

 

 

 

EU

4 737

 

 

 

TAC

4 737

 

 


Art:

Rockor

Rajidae

Zon:

EU-vatten i IIa och IV

(SRX/2AC4-C)

Belgien

235