ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.013.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 13

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
19 januari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 36/2010 av den 3 december 2009 om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

19.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 13/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 36/2010

av den 3 december 2009

om gemenskapsmodeller för lokförarbevis, kompletterande intyg, bestyrkta kopior av kompletterande intyg och formulär för ansökan om lokförarbevis enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (1), särskilt artikel 4.4,

med beaktande av Europeiska järnvägsbyråns rekommendation ERA/REC/SAF/04-2008 av den 19 december 2008 om harmoniserade format för lokförarbevis, kompletterande intyg och bestyrkta kopior av kompletterande intyg för lokförare enligt direktiv 2007/59/EG och Europeiska järnvägsbyråns rekommendation ERA/REC/SAF/06-2008 av den 19 december 2008 om användning av ett harmoniserat ansökningsformulär för lokförarbevis, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2007/59/EG ska en lokförare ha den lämplighet och de kvalifikationer som krävs för att få framföra tåg samt inneha följande handlingar: ett förarbevis som styrker att föraren uppfyller minimikrav i fråga om medicinsk lämplighet, grundläggande skolutbildning och allmänna yrkeskvalifikationer och ett eller flera intyg där det anges på vilken infrastruktur innehavaren har rätt att framföra tåg och vilken rullande materiel innehavaren har behörighet att framföra.

(2)

Skillnaderna är avsevärda mellan de olika medlemsstaternas lagstiftning om villkoren för behörighetsprövning av lokförare. Harmoniserade modeller för behörighetsprövning av lokförare bör därför antas för att stödja genomförandet av relevanta gemenskapsregler.

(3)

Syftet med att harmonisera förarbevis och kompletterande intyg är i första hand att göra det enklare för lokförare att flytta mellan olika medlemsstater, men också att göra det enklare att byta mellan olika järnvägsföretag och att få förarbevis och tillstånd erkända av alla aktörer inom järnvägssektorn. Det är därför viktigt att fastställa minimikrav som bör uppfyllas av dem som vill erhålla förarbevis eller harmoniserade kompletterande intyg. För att garantera nödvändig enhetlighet och öppenhet bör gemenskapen fastställa en gemensam modell för förarbevis, medan järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare bör utfärda harmoniserade kompletterande intyg.

(4)

För järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare som anställer eller tecknar avtal med förare, och framför allt järnvägsföretag som driver internationell trafik, är det viktigt att formatet för kompletterande intyg är gemensamt i olika medlemsstater. Formatet för att intyga att föraren uppfyller vissa minimikrav samt har yrkeskvalifikationer och språkkunskaper bör därför harmoniseras.

(5)

Enligt artikel 4.4 i direktiv 2007/59/EG ska Europeiska järnvägsbyrån utarbeta ett förslag till gemenskapsmodell för förarbeviset, det kompletterande intyget och den bestyrkta kopian av intyget och även fastställa deras fysiska utformning, med beaktande av åtgärder mot förfalskning. Enligt samma artikel ska byrån rekommendera gemenskapskoder för de olika typerna i framförandekategorierna A och B som ska visas på det kompletterande intyget. Enligt punkt 2 g i bilaga I till direktiv 2007/59/EG ska kommissionen fastställa koderna för kompletterande uppgifter eller medicinskt grundade giltighetsvillkor som ska anges i förarbevisen.

(6)

Varje förarbevis ska utfärdas av medlemsstaterna och ha ett unikt nummer. Numret ska också underlätta registreringen av beviset i det nationella register över förarbevis som ska inrättas enligt artikel 22.1 a i direktiv 2007/59/EG.

(7)

De säkerhetsansvariga myndigheterna ska utnyttja all information som ingår i förarbevis, kompletterande intyg och tillhörande register för att underlätta utvärderingen av det förfarande för behörighetsprövning av personalen som anges i artiklarna 10 och 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (2) samt för att påskynda utfärdandet av de säkerhetsintyg som anges i de artiklarna.

(8)

Anställning av lokförare som behörighetsprövats i enlighet med direktiv 2007/59/EG bör inte befria järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltarna från skyldigheten att inrätta ett system för övervakning och intern kontroll av sina lokförares kompetens och beteende enligt artikel 9 och bilaga III till direktiv 2004/49/EG, utan bör utgöra en del av det systemet. Det harmoniserade kompletterande intyget bör inte befria järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltarna från ansvaret för säkerheten på deras del av järnvägssystemet och framför allt från ansvaret för att utbilda sin personal.

(9)

Enligt artikel 7.1 i direktiv 2007/59/EG ska ett förarbevis gälla inom gemenskapens hela territorium och enligt artikel 4.4 i samma direktiv ska en gemenskapsmodell för förarbeviset antas. Ett gemensamt formulär för ansökan om förarbevis skulle därför underlätta arbetet för de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som måste samla in information för att kunna ställa ut beviset.

(10)

Enligt artikel 14.1 i direktiv 2007/59/EG ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna offentliggöra vilket förfarande som ska tillämpas för erhållande av förarbevis. När de behöriga myndigheterna fastställer ett sådant förfarande bör de även ange bestämmelser för hur det harmoniserade ansökningsformuläret ska användas.

(11)

Det harmoniserade ansökningsformuläret kan användas för att lämna adekvat information om de nationella genomförandebestämmelserna för Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3) för att skydda enskilda individer när personuppgifter behandlas. De behöriga myndigheterna kan vid behov använda formuläret för att få tillstånd att behandla uppgifter om den som söker eller har förarbevis.

(12)

Att införa ett harmoniserat ansökningsformulär får mycket begränsad ekonomisk effekt och medför en mycket begränsad administrativ börda med tanke på möjligheten att välja mellan ett utskrivet dokument eller ett IT-gränssnitt som kan nås med vanligt förekommande programvara.

(13)

Enligt artikel 36.3 i direktiv 2007/59/EG gäller det senare inte Cypern och Malta. Denna förordning ska därför inte gälla medlemsstaterna Cypern och Malta så länge som inget järnvägssystem har upprättats inom deras territorium.

(14)

Åtgärderna som nämns i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté för säkerhet och driftskompatibilitet inom järnvägen som tillsatts enligt artikel 21 direktiv 96/48/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Gemenskapsmodell för lokförarbevis

Den gemenskapsmodell som visas i bilaga I till denna förordning ska användas för de förarbevis som anges i artikel 4.1 a i direktiv 2007/59/EG. Formatet ska alltid användas när ett förarbevis utfärdas, förnyas, uppdateras, ändras eller återkallas.

Det språk som används ska vara ett eller flera av Europeiska gemenskapens officiella språk.

Artikel 2

Gemenskapsmodell för kompletterande intyg

Den gemenskapsmodell som visas i bilaga II till denna förordning ska användas för de kompletterande intyg som anges i artikel 4.1 b i direktiv 2007/59/EG.

Formatet ska alltid användas när ett kompletterande intyg utfärdas, förnyas, uppdateras, ändras eller återkallas.

Det eller de språk som används ska vara ett eller flera av Europeiska gemenskapens officiella språk.

Artikel 3

Gemenskapsmodell för bestyrkta kopior av kompletterande intyg

Den gemenskapsmodell som visas i bilaga III till denna förordning ska användas för bestyrkta kopior av de kompletterande intyg som utfärdas i enlighet med artikel 17 i direktiv 2007/59/EG.

Artikel 4

Ansökan om lokförarbevis

1.   Den gemenskapsmodell för ansökningsformuläret som visas i bilaga IV till denna förordning kan användas för den ansökan om förarbevis som anges i artikel 14 i direktiv 2007/59/EG. På modellen ska utrymme lämnas för införandet av de nationella krav som kan komplettera informationen och som anges i bilaga IV till denna förordning.

2.   Gemenskapsmodellen för ansökningsformuläret kan användas för utfärdande av nytt bevis, uppdatering av uppgifterna i beviset, förnyelse eller för att erhålla en dubblett.

3.   Riktlinjer för att fylla i gemenskapsmodellen till ansökningsformuläret finns i bilaga IV.

4.   De behöriga myndigheterna kan föra över gemenskapsmodellens layout till det förfarande som ska offentliggöras enligt artikel 14.1 i direktiv 2007/59/EG och till de datorbaserade gränssnitten.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater med undantag av Cypern och Malta så länge som inget järnvägssystem har upprättats inom deras territorium.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2009.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 44.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.


BILAGA I

GEMENSKAPSMODELL FÖR LOKFÖRARBEVIS

1.   LOKFÖRARBEVISETS FYSISKA EGENSKAPER

Förarbeviset ska följa formatet ID-1 som anges i den internationella standarden ISO/IEC 7810:2003 Identification cards – Physical characteristics [ID-kort – Fysiska egenskaper].

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om uppgiftsskydd kan medlemsstaterna, dock endast för nationellt bruk, använda lagringsmedier (mikrochip) som en del av förarbeviset för att järnvägsföretagen och infrastrukturförvaltarna ska kunna lagra företagsrelaterad information, inklusive uppgifter som ska ingå i det kompletterande intyget. Detta får inte på något sätt försvåra genomförandet av denna förordning.

Införandet av ett sådant mikrochip ska ske i enlighet med den internationella standarden ISO 7816-1:1998 Identification cards – Integrated circuit(s) cards with contacts – Part 1: Physical characteristics [ID-kort – Kort med integrerade kretsar och kontakter – Del 1: Fysiska egenskaper].

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare kommer inte att undantas från kravet att införa gemenskapsmodellen för kompletterande intyg som beskrivs i kapitel 4 i bilaga II till dess de harmoniserade kraven för användning av smartcards har fastställts.

Metoderna för att kontrollera förarbevisens egenskaper för att garantera att de överensstämmer med internationella standarder ska följa standarden ISO/IEC 10373-1:2006 Identification cards – Test methods – Part 1: General characteristics [ID-kort – Testmetoder – Del 1: Allmänna egenskaper].

2.   ÅTGÄRDER TILL SKYDD MOT FÖRFALSKNING

a)

Materialet som används för förarbevisen ska skyddas mot förfalskning med följande teknik (obligatoriska säkerhetsegenskaper):

Kortets grundmaterial ska vara icke fluorescerande.

Kortet ska förses med ett bottenmönster som inte kan förfalskas genom skanning, tryckning eller kopiering, utfört med hjälp av regnbågstryck med flerfärgade säkerhetsfärger och positiva och negativa guillocher: bottenmönstret ska inte utföras i primärfärgerna (CMYK), det ska bestå av komplext utformade mönster i minst två specialfärger och det ska innehålla mikrotext.

Optiskt variabla element ska ge ett adekvat skydd mot kopiering och manipulering av bilden.

I fältet där fotografiet sitter ska det skyddande bakgrundsmönstret och fotografiet överlappa åtminstone längs bildens kant (försvagat mönster).

b)

Materialet som används för att framställa förarbevisen ska dessutom skyddas mot förfalskning med hjälp av minst en av följande tekniska lösningar (övriga säkerhetsegenskaper):

Optiskt variabla tryckfärger.

Termokroma tryckfärger.

Specialutformade hologram.

Lasergraverade växelbilder.

Upphöjda (taktila) tecken, symboler eller mönster.

Den teknik som används ska innebära att behöriga myndigheter kan kontrollera kortets giltighet utan specialutrustning.

Icke-tekniska åtgärder för att förhindra förfalskningar ska vara anknutna till övervakningen av de säkerhetsstyrningssystem som inrättats av järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare enligt punkt 2 j i bilaga III till direktiv 2004/49/EG.

3.   LOKFÖRARBEVISETS LAYOUT

Förarbeviset ska följa den gemenskapsmodell, de referensfärger (Pantone Reflex Blue och Pantone Yellow) och de mönster som anges i bilagan.

Byrån ska tillhandahålla en högupplöst digital version av den grafiska layouten med de öppna typsnitt (Myriad Pro och Minion Pro som finns i samtliga i alfabet i EU:s språk) och teckenstorlekar som ska användas för texten.

Förarbeviset ska ha information på två sidor.

Framsidan ska innehålla följande:

a)

Ordet ”Lokförarbevis” tryckt med stor stil i språket eller språken som används i den medlemsstat som utfärdar förarbeviset.

b)

Namnet på den medlemsstat som utfärdar förarbeviset.

c)

Landskoden för den medlemsstat som utfärdar licensen enligt koden ISO 3166 alpha-2, i negativt tryck mot blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor.

Landskoderna ska vara som följer:

[(*) CH och NO nämns i informationssyfte]

AT

:

Österrike

BE

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CY

:

Cypern (1)

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

EE

:

Estland

FI

:

Finland

FR

:

Frankrike

DE

:

Tyskland

EL

:

Grekland

HU

:

Ungern

IS

:

Island

IE

:

Irland

IT

:

Italien

LV

:

Lettland

LI

:

Liechtenstein

LT

:

Litauen

LU

:

Luxemburg

MA

:

Malta (1)

[NO]

:

[Norge] (*)

NL

:

Nederländerna

PL

:

Polen

PT

:

Portugal

RO

:

Rumänien

SK

:

Slovakien

SI

:

Slovenien

ES

:

Spanien

SE

:

Sverige

[CH]

:

[Schweiz] (*)

UK

:

Förenade kungariket

d)

Information som är specifik för det utfärdade förarbeviset. Informationen ska numreras enligt följande:

1

Innehavarens efternamn. Efternamnet eller efternamnen måste motsvara det eller de som visas på pass, nationellt ID-kort eller annat erkänt dokument för att styrka identiteten.

2

Innehavarens förnamn. Namnet eller namnen måste motsvara det eller de namn som visas på pass, nationellt ID-kort eller annat erkänt dokument för att styrka identiteten.

3

Innehavarens födelsedatum och födelseort.

4a

Datum när förarbeviset utfärdades.

4b

Datum när förarbeviset löper ut.

4c

Namn på utfärdande myndighet.

4d

Anställningsnummer som den anställde tilldelats av arbetsgivaren (frivilligt).

5

Förarbevisets nummer som ger tillgång till uppgifter i det nationella registret och som bygger på det EU-identifikationsnummer (EIN) som anges i kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 (2).

Dokumenttypens EU-identifikationsnummer ska bestå av två siffror enligt följande:

71 upp till löpnummer 9 999.

Om fler än 9 999 förarbevis utfärdas per år:

72 om löpnumret är 10 000 och upp till 19 999.

Om fler än 19 999 förarbevis utfärdas per år:

73 om löpnumret är 20 000 och upp till 29 999.

6

Ett fotografi av innehavaren.

7

Innehavarens namnteckning.

Baksidan ska innehålla följande information:

8

Innehavarens fasta bostadsadress eller postadress (frivilligt) i ett fält som identifieras med siffran 8.

9

Kompletterande information (identifieras som 9a-rutor) eller medicinska begränsningar (identifieras som 9b-rutor) för användning som anges av behörig myndighet. Medicinska begränsningar ska uppges i kodform.

9a

Kompletterande information ska visas i rutor som identifieras med nummer 9a i följande ordning:

a.1

Förarens modersmål enligt det klassificeringssystem som används i medlemsstaten.

a.2

Utrymme som reserverats för anteckningar av medlemsstaten som utfärdar förarbeviset för information som krävs enligt nationell lagstiftning.

9b

Medicinska begränsningar ska anges i rutor som identifieras med nummer 9b. Koderna b.1 och b.2 utgör harmoniserade gemenskapskoder för medicinska begränsningar:

b.1

Obligatorisk användning av glasögon/linser.

b.2

Obligatorisk användning av hörapparat/kommunikationsstöd.

Relevant kod ska läggas till i någon av rutorna och de rutor som inte används ska spärras.

Dessutom ska orden ”Europeiska gemenskapernas modell” i det eller de språk som används i medlemsstaten som utfärdar förarbeviset och ordet ”Förarbevis” på gemenskapens övriga språk tryckas enligt följande:

Bulgariska:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

Tjeckiska:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Danska:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

Nederländska:

VERGUNNING MACHINIST (Nederländerna)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgien)

Engelska:

TRAIN DRIVING LICENCE

Estniska:

VEDURIJUHILUBA

Finska:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

Franska:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgien, Frankrike, Luxemburg)

Tyska:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgien, Tyskland)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Österrike)

Grekiska:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

Ungerska:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

Irländska:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

Italienska:

PATENTE DEL MACCHINISTA

Lettiska:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Litauiska:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

Maltesiska:

LIĊENZJA TA’ SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[Norska]:

[FØRERBEVIS] (*) (för information)

Polska:

LICENCJA MASZYNISTY]

Portugisiska:

CARTA DE MAQUINISTA

Rumänska:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

Slovakiska:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

Slovenska:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

Spanska:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

Svenska:

FÖRARBEVIS

4.   LOKFÖRARBEVISETS STATUS OCH NUMRERING

Löpnumret ska tilldelas av den behöriga myndigheten eller det delegerade organet när förarbeviset utfärdas. Numret ska bevaras för eventuell förnyelse, ändring, uppdatering eller utfärdande av dubblett.

När förarbeviset förnyas efter tio år ska nytt foto och ny sista giltighetsdag anges på förarbeviset.

Förarbeviset ska uppdateras om det sker förändringar av frivilliga uppgifter för den anställde, såsom adressändring eller ändrat anställningsnummer.

Förarbeviset ska ändras om en medicinsk begränsning måste registreras under förarbevisets löptid. Nya koder ska läggas till enligt det förfarande som anges i artikel 14.1 i direktiv 2007/59/EG.

Den behöriga myndigheten ska uppdatera förarbeviset enligt det förfarande och de tidsfrister som anges i artikel 14.1 i direktiv 2007/59/EG. Järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltarna som anställer eller tecknar avtal med förarna ska utan dröjsmål tillämpa alla beslut som följer av läkarundersökningar.

Alla ändringar av förarbevisets status ska registreras i det nationella registret över förarbevis.

5.   FÖRHINDRANDE AV ANVÄNDNING AV OGILTIGA KORT

Om informationen på förarbeviset ändras, måste innehavaren omedelbart återlämna kortet till den myndighet som utfärdade det, så att det kan ersättas och det ogiltiga kortet makuleras.

Samma förfarande gäller även ett borttappat kort som ersatts av ett nytt och sedan återfunnits.

6.   GEMENSKAPSMODELL FÖR LOKFÖRARBEVIS

Image


(1)  Skyldigheten att införliva och genomföra detta direktiv ska inte gälla Cypern och Malta så länge som inget järnvägssystem har upprättats inom deras territorium (artikel 36.3 i direktiv 2007/59/EG).

(2)  EUT L 153, 14.6.2007, s. 9.


BILAGA II

GEMENSKAPSMODELL FÖR KOMPLETTERANDE INTYG

1.   INNEHÅLL

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska utfärda kompletterande intyg som de lokförare de anställer eller utnyttjar enligt avtal ska medföra när de är i tjänst enligt artikel 29 i direktiv 2007/59/EG.

Förfarandet för att utfärda och uppdatera kompletterande intyg enligt artikel 15 i direktiv 2007/59/EG ska innehålla en uppgift om på vilket språk förarbeviset ska utfärdas.

Kompletterande intyg ska innehålla följande information:

Hänvisning till förarbevisets nummer.

Innehavarens efternamn. Medlemsstaterna kan inkludera alla erkända efternamn, men prioritet bör ges åt familjenamnet och uppräkningen av namnen ska överensstämma med den som framgår av förarbeviset.

Innehavarens förnamn. Medlemsstaterna kan inkludera alla de förnamn som de erkänner, men uppräkningen av namnen ska överensstämma med den som framgår av förarbeviset.

Anställningsnummer från arbetsgivaren (inte obligatoriskt)

Utfärdandedatum och sista giltighetsdag för det kompletterande intyget. Giltighetsperioden för det kompletterande intyget fastställs av de järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som anställer eller tecknar avtal med förarna och anges i det förfarande som ska offentliggöras av järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare i enlighet med artikel 15. Om det kompletterande intyget ska gälla på obestämd tid spärras fältet för sista giltighetsdag.

Uppgifter om utfärdande organisation. Det kompletterande intyget kan utfärdas av centrala eller regionala järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som utsetts enligt det förfarande som anges i artikel 15 i direktiv 2007/59/EG.

Intyget kan innehålla ett internt företagsnummer för administrativa syften.

Nedanstående information ska numreras enligt följande.

1.1   Uppgifter om arbetsgivaren

Information om företaget som anställer eller tecknar avtal med lokföraren ska innehålla följande uppgifter:

Företagets namn och, om det är relevant, arbetsplatsen (t.ex. den depå till vilken föraren hör).

Typen av verksamhet som anställer eller tecknar avtal med föraren: järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare.

Postadress: gatuadress, postnummer, ort och land.

Lokförarens personliga anställningsnummer i företaget. Detta är frivillig information.

1.2   Uppgifter om innehavaren

Följande uppgifter om innehavaren ska anges:

Födelseort (ort och land).

Födelsedatum.

Förarens nationalitet.

Postadress (gatuadress, postnummer, ort och land). Detta är frivillig information.

1.3   Kategorier av framförande

De kategorier eller typer av framförande för vilka föraren är behörig ska anges som följer.

Kategori A

Järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare kan använda A som en övergripande kategori som omfattar samtliga verksamheter i kategori A: växellok, arbetståg, järnvägsfordon för underhåll och lok när de används för växling.

Alternativt kan järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare begränsa intygets omfattning till en eller flera av följande typer:

A1

=

När det begränsas till växellok.

A2

=

När det begränsas till arbetståg.

A3

=

När det begränsas till järnvägsfordon för underhåll.

A4

=

När det begränsas till alla övriga lok när de används för växling.

A5

=

Övrigt, om tillståndet avser tjänster eller rullande materiel som inte ingår i tidigare kategorier. Detta ska anges på lämpligt ställe.

Kategori B

Järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare kan använda B som övergripande kategori som omfattar befordran av passagerare och/eller gods.

Alternativt kan järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare begränsa intygets omfattning till en eller flera av följande typer:

B1

=

När det begränsas till befordran av passagerare.

B2

=

När det begränsas till befordran av gods.

Den kategori i vilken innehavaren har behörighet att framföra lok ska anges genom att lämplig ruta fylls i om en övergripande kategori väljs eller flera rutor om en eller flera underkategorier väljs. Rutor som inte används ska spärras.

Exempel:

A

Image

=

Övergripande kategori A. Inga underkategorier används.

A

Image

=

Kategori A, underkategori 1

(behörighet att enbart framföra växellok)

A

Image

=

Kategori A, underkategorierna 2 och 3

(behörighet att framföra arbetståg och järnvägsfordon för underhåll)

A

Image

=

Kategori A, underkategori 5

(behörighet avseende tjänster eller rullande materiel som inte motsvarar underkategorierna från A1 till A4. Ska anges i rutan Anmärkningar)

B

Image

=

Övergripande kategori B. Inga underkategorier används.

B

Image

=

Kategori B, underkategori 2

(behörighet att framföra godståg)

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska se till att valet av underkategori inte påverkar de krav som anges i bilagorna V och VI till direktiv 2007/59/EG.

1.4   Kompletterande information

Denna del är reserverad för kompletterande information som kan krävas enligt tillämplig nationell lagstiftning eller enligt företagets interna förfaranden.

1.5   Uppgifter om språkkunskaper

En förteckning över samtliga språk, förutom modersmålet, som krävs för att framföra tåg på den relevanta infrastrukturen, som lokförarna behärskar och som motsvarar kraven i bilaga VI till direktiv 2007/59/EG ska införas här.

1.6   Begränsningar

I denna del anges begränsningar som avser förarens egenskaper och förmåga i förhållande till innehållet i det kompletterande tillståndet (t.ex. framförande tillåtet enbart i dagsljus).

Om begränsningarna avser den rullande materielen (t.ex. hastighetsbegränsningar när vissa typer av lok framförs) och/eller infrastruktur, ska informationen lämnas i textformat i rutan för anmärkningar bredvid uppgiften om den relevanta rullande materielen och/eller infrastrukturen.

1.7   Uppgifter om rullande materiel

I denna del förtecknas olika typer av rullande materiel som föraren har behörighet att framföra enligt en bedömning som görs av de behörigheter som anges i bilaga V till direktiv 2007/59/EG.

Uppgifter ska anges i följande rutor:

En ruta för startdatum för den relevanta behörighetens giltighetstid.

En ruta för varje typ av rullande materiel.

En ruta med plats för anmärkningar (till exempel stämpel för att bekräfta de erhållna behörigheterna, slutdatum för behörighetens giltighetstid eller annan relevant information enligt vad som framgår av punkt 1.6 ovan).

1.8   Uppgifter om infrastrukturen

I denna del anges den infrastruktur på vilken föraren har behörighet att framföra tåg enligt bedömning av den behörighet som anges i punkterna 1–7 i bilaga VI till direktiv 2007/59/EG.

Uppgifter ska anges i följande rutor:

En ruta för startdatum för den relevanta behörighetens giltighetstid.

En ruta för att ange omfattningen för den infrastruktur som föraren har behörighet för.

En ruta med plats för anmärkningar (till exempel stämpel för att bekräfta de erhållna behörigheterna, slutdatum för behörighetens giltighetstid eller annan relevant information enligt vad som framgår av punkt 1.6 ovan).

Omfattningen av den infrastruktur föraren har behörighet att köra på beskrivs i järnvägsföretagets förfarande för utfärdande och uppdatering av kompletterande intyg. För varje del av infrastrukturen där föraren är behörig att framföra tåg ska relevant information om begränsningar läggas till.

2.   DET KOMPLETTERANDE INTYGETS FYSISKA EGENSKAPER

Gemenskapsmodellen för kompletterande intyg ska vara ett vikbart dokument. Storleken ska vara 10 cm × 21 cm (ovikt) med tre sidor på utsidan och tre sidor på insidan.

Framsidan ska innehålla följande information:

Innehavarens efter- och förnamn.

Förarbevisets nummer.

Det kompletterande intygets utfärdandedatum och sista giltighetsdag.

Uppgifter som avser utfärdande organisation med stämpel. De kan innehålla internt anställningsnummer för administrativa syften.

Sidan två ska innehålla uppgifter om den arbetsgivare eller organisation som tecknat avtal och övriga uppgifter om innehavaren, numrerade enligt följande:

1.

Uppgifter om den arbetsgivare eller organisation som tecknat avtalet.

2.

Uppgifter om lokföraren (innehavaren av det kompletterande intyget).

Sidan tre ska innehålla följande:

3.

Kategorier för framförande.

4.

Kompletterande information.

5.

Språkkunskaper.

6.

Begränsningar.

Insidorna ska innehålla uppgifter om typen av rullande materiel som föraren har behörighet att framföra (typer, datum för första utvärdering) och en lista över de infrastrukturer på vilka föraren har behörighet att framföra tåg.

Fler interna sidor kan läggas till för att inkludera information som inte får plats på det tillgängliga utrymmet.

Det kompletterande intyget ska motsvara den modell som visas i avsnitt 4.

3.   ÅTGÄRDER TILL SKYDD MOT FÖRFALSKNING

Följande åtgärder till skydd mot förfalskning ska tillämpas för de kompletterande certifikaten:

Tekniska åtgärder (de vanligaste är företagslogotyp, bakgrundsmönster och permanent tryckfärg, angivande av internt referensnummer och stämpel). Alla uppdateringar ska bekräftas med datum och stämpel på dokumentet och ska motsvara informationen i registret.

Förfaranden för övervakning av säkerhetsstyrningssystemet för att kontrollera att informationen på det kompletterande intyget är giltig och inte har ändrats, i enlighet med artikel 18.1 i direktiv 2007/59/EG.

All denna information ska inkluderas i bestämmelserna för att utfärda och uppdatera kompletterande intyg i enlighet med artikel 15 i direktiv 2007/59/EG.

4.   GEMENSKAPSMODELL FÖR KOMPLETTERANDE INTYG

Image

Image


BILAGA III

GEMENSKAPSMODELL FÖR BESTYRKT KOPIA AV KOMPLETTERANDE INTYG

1.   BESTYRKT KOPIA AV KOMPLETTERANDE INTYG

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska utfärda bestyrkta kopior av kompletterande intyg till lokföraren på begäran eller när lokföraren lämnar sitt arbete. Gemenskapsmodellen för bestyrkta kopior av kompletterande intyg visas i avdelning 4 i denna bilaga.

I förfarandet för att utfärda kompletterande intyg i enlighet med artikel 15 i direktiv 2007/59/EG ska det eller de språk som förarbeviset utfärdas i anges.

2.   FYSISKA EGENSKAPER FÖR DEN BESTYRKTA KOPIAN AV DET KOMPLETTERANDE INTYGET

En bestyrkt kopia av ett kompletterande intyg enligt gemenskapsmodellen ska vara tryckt på A4-papper och ange den information som numrerats enligt avdelning 1 i bilaga II och datum när föraren slutade framföra tåg för järnvägsföretaget eller infrastrukturförvaltaren enligt artiklarna 6.2 och 17 i direktiv 2007/59/EG.

Innehav av en bestyrkt kopia av ett kompletterande intyg ger information om den behörighet som föraren har och utgör inte något tillstånd att framföra tåg.

Kopian ska göras på papper i A4-storlek och endast omfatta en sida. Med tanke på att det eventuellt kan krävas mer än en rad i respektive ruta för uppgifterna kan det slutgiltiga kompletterande intyget emellertid omfatta mer än en sida.

3.   ÅTGÄRDER TILL SKYDD MOT FÖRFALSKNING

Åtgärderna till skydd mot förfalskning av bestyrkta kopior av kompletterande intyg ska vara desamma som de som gäller för kompletterande intyg och som beskrivs i avsnitt 3 i bilaga II.

4.   GEMENSKAPSMODELL FÖR BESTYRKT KOPIA AV KOMPLETTERANDE INTYG

Image

Image


BILAGA IV

HARMONISERAT ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR LOKFÖRARBEVIS

1.   ALLMÄNNA KOMMENTARER

De behöriga myndigheterna kan använda följande harmoniserade format för att samla in information i syfte att utfärda ett nytt, förnyat, ändrat eller uppdaterat förarbevis eller dubbletter. Dessutom kan myndigheterna lämna nedan angivna förklaringar och instruktioner till formulärets användare.

Ansökningsformulärets innehåll

Det harmoniserade ansökningsformuläret ska bestå av följande delar:

a)

Ansökningsformulär för förarbevis som ska fyllas i när en sökande eller en organisation för dennes räkning behöver ett nytt, uppdaterat, ändrat eller förnyat förarbevis eller en dubblett. Det harmoniserade ansökningsformuläret återges i avsnitt 3.

b)

Ett uttalande om skydd av personuppgifter. Behovet av att skydda personuppgifter ska framgå av förfarandet för att erhålla förarbevis. I avsnitt 4 finns ett exempel på uttalande om skydd av personuppgifter. Medlemsstaterna kan anpassa det till sina egna nationella krav enligt direktiv 95/46/EG (1).

c)

Förteckning över bifogade handlingar som ska användas som checklista vid utlämning av intyg eller andra handlingar som styrker de initiala kraven vid ansökan om förarbevis eller förnyat bevis. Detta redovisas i avsnitt 5.

d)

Anvisningar till ansökningsformuläret riktade till sökande och behöriga myndigheter. Detta redovisas i avsnitt 5.

2.   HARMONISERAT ANSÖKNINGSFORMULÄR

Image

Image

3.   EXEMPEL PÅ MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

3.1   Exemplet ska anpassas till gällande nationell lagstiftning enligt direktiv 95/46/EG

Alla personuppgifter som behandlas för att utfärda lokförarbevis och uppfylla kraven i direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen ska behandlas enligt [nationell lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG] om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Personuppgifterna behandlas uteslutande för de ändamål som anges ovan och för att den organisation som ansvarar för registret ska kunna administrera det. Den registrerade personen ska ha rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att ändra sådana uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Om den registrerade personen har frågor rörande behandlingen av de egna personuppgifterna kan de ställas till den organisation som övervakar hanteringen av personuppgifter:

(namn på personuppgiftsombudet i den behöriga myndigheten/delegerade organisationen anges här)

Beroende på möjligheterna att få tillgång till de uppgifter som används för det aktuella syftet har den registrerade personen rätt att när som helst överklaga till den dataskyddsansvariga:

(namnet på den dataskyddsansvariga i den behöriga myndigheten / delegerade organisationen anges här)

***

3.2   Tillstånd att behandla personuppgifter (exempel)

Den registrerade personen har informerats om syftet med och förfarandet för behandling av personuppgifterna och ger härmed sitt tillstånd till att personuppgifterna behandlas i samband med utfärdandet av lokförarbevis och registrering av uppgifter i det nationella registret över lokförarbevis enligt direktiv 2007/59/EG.

Datum

Den sökandes namnteckning

***

4.   FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR SOM SKA LÄMNAS IN MED ANSÖKAN OM LOKFÖRARBEVIS

HANDLINGAR SOM SKA LÄMNAS IN VID ANSÖKAN OM

Ankomstdatum


 1.   NYTT FÖRARBEVIS

1.1

Undertecknad ansökan

 

1.2

Tillstånd att behandla personuppgifter (direktiv 95/46/EG)

 

1.3

Intyg över högsta utbildningsnivå

 

1.4

Hälsointyg

 

1.5

Intyg över yrkesmässig psykisk lämplighet

 

1.6

Intyg över allmänna yrkeskvalifikationer

 

1.7

Kopia av pass/nationellt ID-kort/annat erkänt dokument som styrker identiteten

 


 2.   UPPDATERING

2.1

Giltigt förarbevis

 

2.2

Motivering för att uppdatera uppgifter

 

2.3

 


 3.   ÄNDRING

3.1

Giltigt förarbevis

 

3.2

Hälsointyg

 

3.3

Motivering av ändring för att korrigera uppgifter

 


 4.   DUBBLETT

4.1

Skäl till varför en dubblett behövs (beviset förstört/stulet/anmält försvunnet/ändrade uppgifter)

 

4.2

Förarbevis, men enbart om dubblett har begärts eftersom beviset har ändrats eller skadats

 


 5.   FÖRNYELSE

5.1

Hälsointyg

 

5.2

Kopia av senaste förarbeviset

 

5.3

Handling som styrker bibehållen behörighet (vid behov)

 


Internt referensnummer

Datum när ansökan gjordes

UTRYMME RESERVERAT FÖR MYNDIGHETENS STÄMPEL

 

 

5.   ANVISNINGAR TILL ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Allmänna kommentarer

a)

Detta ansökningsformulär ska ingå i medlemsstaternas förfarande för att ansöka om förarbevis. Den harmoniserade modellen bygger på kraven i direktiv 2007/59/EG (nedan kallat direktivet).

Denna ansökan ska åtföljas av särskilda handlingar som visar att den sökande uppfyller de krav som anges i artikel 11 i direktiv 2007/59/EG.

b)

Detta ansökningsformulär utfärdas på samtliga Europeiska gemenskapens språk och numreringssystemet ska bevaras oavsett språk.

c)

Uppgifterna ska lämnas i det format som anges nedan för att överensstämma med registrets uppgiftsformat. Om möjligt ska datum alltid anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, enligt ISO-standard 8601:2004 Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times [Format för uppgifter och utbyte – Informationsutbyte – Angivande av datum och klockslag].

d)

Om insamlingen av uppgifter är frivillig enligt direktivet och en viss uppgift inte samlas in ska respektive fält markeras med orden Gäller ej.

e)

Kompletterande information kan krävas enligt nationell lagstiftning för att kontrollera den personliga identiteten. Alla kompletterande uppgifter som krävs av de behöriga myndigheterna ska läggas till efter de harmoniserade kraven. I fälten nummer 2.24, 2.25 och 2.26 finns utrymme för att infoga särskilda krav. Antalet bör emellertid begränsas till ett minimum för att inte motverka syftet med ett harmoniserat dokument.

1.   Den första delen avser den utfärdande organisationen

1.1   Avsnittet utformas av den utfärdande organisationen (nationella säkerhetsmyndigheter, järnvägsföretag eller andra fördragsslutande parter).

1.2   Fyll i uppgifter om utfärdande organisation.

2.   Den andra delen avser förarbevisets status

2.1   Kryssa i en av rutorna för att ange syftet med ansökan.

2.2   Kryssa i denna ruta om ansökan avser ett nytt förarbevis. I så fall ska dokumenten som anges i avsnitt 4.1 lämnas in.

2.3   Kryssa i denna ruta om ansökan avser ett uppdaterat eller ändrat förarbevis och skriv en motivering till uppdateringen eller ändringen i textfältet.

Uppdatering: förarbeviset kan till exempel behöva uppdateras om uppgifterna till en frivillig uppgiftspost har ändrats, till exempel lokförarens bostadsadress eller anställningsnummer.

Ändring: förarbeviset kan behöva ändras om en uppgiftspost med kompletterande information eller begränsning måste ändras efter läkarkontroll, eller om ett fält innehåller fel uppgifter och måste korrigeras.

2.4   Kryssa i denna ruta om ansökan avser förnyelse av förarbeviset. Förarbeviset måste förnyas vart tionde år och ett nytt foto lämnas.

2.5   Kryssa i denna ruta om ansökan avser en dubblett av förarbeviset och fyll i textfältet med en motivering till ansökan (t.ex. förlust, stöld eller förstörelse av beviset på grund av olyckshändelse). Den behöriga myndigheten ska kontrollera att det bevis som den sökande begär en dubblett av fortfarande är giltigt och inte har upphävts eller dragits in.

2.6   Ett EU-identifikationsnummer tilldelas när beviset utfärdas första gången. Om ansökan avser ett första förarbevis ska denna ruta lämnas tom.

Fyll i EU-identifikationsnumret om ansökan avser en ändring, uppdatering, förnyelse eller ersättning av bevis (utfärdande av dubblett).

2.7   Fyll i detta fält om ansökan avser en ändring, uppdatering, förnyelse eller ersättning av bevis (utfärdande av dubblett).

2.8   Du bör ange om ansökan lämnas in av den sökande eller av en annan organisation på den sökandes vägnar. Informationen kan behövas för att spåra ansökan och vid behov kontakta en förare med ogiltig postadress.

2.9   Kryssa i denna ruta om den sökande lämnar in ansökan.

2.10   Kryssa i denna ruta om någon annan organisation lämnar in ansökan.

2.11   Fyll i detta avsnitt (2.11 till 2.13) om ansökan lämnas in av någon annan för den sökandes räkning och ange namn för den organisation som inger ansökan.

2.12   Fyll i status för den som lämnar in ansökan (arbetsgivare/avtalstecknande part/övrigt). Detta gör att kontroller av fortbildning, till exempel sådan utbildning som genomförs som ett led i järnvägssystemets eller infrastrukturförvaltarens säkerhetsstyrningssystem kan registreras.

2.13   Fyll i postadressen för den organisation som lämnar in ansökan här, i följande ordning:

Nummer (i förekommande fall)/Gata

Postnummer/Ort

Land

2.14   Fyll i den sökandes personuppgifter i nästa del (från 2.15 till 2.23). Fälten 2.21 och 2.22 är frivilliga.

2.15   Fyll i ett eller flera efternamn (familjenamn) som ska vara exakt samma som i den sökandes pass eller nationella ID-kort eller andra erkända dokument som styrker identiteten.

2.16   Fyll i den sökandes förnamn på exakt samma sätt som i den sökandes pass eller nationella ID-kort eller andra erkända dokument som styrker identiteten.

2.17   Kryssa i rutan som anger den sökandes kön.

2.18   Fyll i den sökandes födelsedatum här.

2.19   Fyll i den sökandes födelseort på följande sätt:

landskoden (två tecken) (se avsnitt 3 i bilaga I) – postnummer – ort.

Fyll i

den sökandes nationalitet eller födelseland beroende på de nationella lagstadgade kraven på denna typ av information,

den sökandes modersmål.

2.20   Fyll i det referensnummer som arbetsgivaren tilldelat den anställde (denna information är frivillig enligt direktiv 2007/59/EG).

2.21   Uppge postadress som förarbeviset ska skickas till (adress som angetts av den sökande eller av organisationen som ansöker för dennes räkning). Om adressen skiljer sig från den som angavs i fält 2.13 eller fält 2.22 ska den anges i följande ordning:

Nummer (i förekommande fall)/Gata

Postnummer/Ort

Land

Informationen är viktig, eftersom den gör att behörig myndighet kan uppmana föraren eller den organisation som lämnar in ansökan för den sökandes räkning att förtydliga de handlingar eller den information som lämnas.

2.22   Fast adress för den sökande som kan anges på förarbeviset (denna information är frivillig enligt direktiv 2007/59/EG), i följande ordning:

Nummer (i förekommande fall)/Gata

Postnummer/Ort

Land

Fler fält kan läggas till för kompletterande information, till exempel telefonnummer eller e-postadress.

2.23   Skicka med ett fotografi av den sökande, helst ett digitalt fotografi (helst i formaten jpeg, bmp, tiff) som ger god upplösning i litet format. Vid ansökan om förnyelse ska nytt fotografi lämnas.

Ländernas krav på bildernas storlek för officiella dokument kan skilja sig åt, men det finns specifikationer för kvaliteten på bilder som tillämpas i EU-sammanhang i bilaga 11 till avsnitt IV i Icao:s dokument 9303 Machine Readable Travel Documents [Maskinläsbara resehandlingar] (2006). Dokumentet innehåller detaljerade riktlinjer som kan sammanfattas enligt följande:

Fotot ska visa hela ansiktet, rakt framifrån och med öppna ögon.

Fotot ska visa hela huvudet från hårets överdel till skuldrorna.

Fotot ska ha tagits mot en vit eller matt vit bakgrund.

Skuggor på ansiktet eller bakgrunden ska undvikas.

Ansiktet på bilden ska ha ett neutralt ansiktsuttryck (stängd mun).

Personen på bilden får inte ha solglasögon med färgade glas eller glasögon med tjocka bågar och inget ljus får reflekteras i glasen.

Personen får inte bära huvudbonad, annat än sådan som accepteras av myndigheterna.

Kontrast och belysning i fotografiet ska vara normala.

2.24 2.25 2.26   (Reserverat för kompletterande uppgifter som samlas in enligt nationell lagstiftning)

Utrymme reserverat för den medlemsstat som utfärdar förarbeviset för eventuell information som krävs enligt den nationella lagstiftningen. (t.ex. personnummer enligt nationell lagstiftning kan läggas till här: det ska vara giltigt enbart för det land där beviset utfärdas).

2.27   De sökande kandidaterna/lokförarna ska lämna en undertecknad förklaring, antingen på papper eller elektroniskt, om att den information som lämnats är sann. Förklaringen ska omfattas av lagen om mened i den stat där den görs. Den kan därför anpassas efter den nationella lagstiftningen för att uppfylla de juridiska kraven avseende konsekvenserna av felaktiga uppgifter, förfalskning av handlingar, bedrägeri etc.

2.28   Fyll i datum när ansökan undertecknas.

2.29   Lägg till den sökandes namnteckning i original, i kopia eller enligt direktiv 1999/93/EG (2).

2.30   Den behöriga myndigheten kan lägga till ett filreferensnummer (till exempel löpnummer för inkommande post).

2.31   Datum när ansökan mottagits ska skrivas in här för att kontrollera om förarbeviset utfärdas inom den tidsfrist som anges i artikel 14.4 i direktiv 2007/59/EG.

2.32   Fältet är reserverat för den mottagande myndigheten (för stämpel eller uppgifter som kan behövas för arkiveringen).

3.   Skydd av personuppgifter

3.1   De behöriga myndigheterna ska se till att de register som anges i artikel 22 i direktiv 2007/59/EG uppfyller kraven i direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter (3). Här avses enbart de uppgifter som lämnas på ansökan och som ska anges på förarbeviset.

3.2   Det uppgiftsskydd som anges i avsnitt 3.1 i denna bilaga och det tillstånd som ska undertecknas av den sökande i avsnitt 3.2 är endast exempel på tänkbara lösningar. De måste därför anpassas efter den nationella lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter.

Ett tekniskt förfarande för att få tillstånd att behandla personuppgifter kan ersätta den sökandes namnteckning.

4.   Detta avsnitt avser de dokument som ska skickas in för att styrka information som avser statusen för förarbeviset

4.1   För att få ett nytt förarbevis ska den sökande kryssa för ruta 1 i avsnitt 4 (förteckning över bilagda handlingar) och skicka in de handlingar som anges i punkterna 1.1–1.6 [se artikel 14.4 i direktivet].

[1.2] Ger tillstånd att behandla personuppgifter i enlighet med den nationella lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter.

[1.3] Utbildningskraven anges i artikel 11.1 i direktiv 2007/59/EG.

[1.4] De fysiska kraven anges i artikel 11.2 i direktiv 2007/59/EG.

[1.5] De psykologiska kraven anges i artikel 11.3 i direktiv 2007/59/EG.

[1.6] De allmänna yrkeskvalifikationerna anges i artikel 11.4 i direktiv 2007/59/EG.

4.2   För uppdaterat förarbevis ska punkt 2 kryssas för i avsnitt 4 och de dokument som anges i 2.1, 2.2 eller 2.3 skickas in.

4.3   För ändrat förarbevis ska ruta 3 i avsnitt 4 kryssas i och de dokument som anges i 3.1–3.2 eller 3.3 skickas in.

4.4   För att få dubblett av förarbeviset ska rutan vid 4 kryssas i och de dokument som anges i 4.1–4.2 skickas in.

4.5   För att förnya ett förarbevis ska rutan vid 4.5 kryssas i och de dokument som anges i 5.1–5.3 skickas in.

[5.3] Bevis på bibehållen kompetens avser förare som kanske inte omfattas av ett visst järnvägsföretags eller en viss infrastrukturförvaltares säkerhetsstyrsystem eller av ett program för att bibehålla kompetens, som organiseras eller erkänns av de behöriga myndigheterna.

Fler rutor kan läggas till. De ingår emellertid inte i det harmoniserade formatet.


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).