ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.001.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 1

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
5 januari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1/2010 av den 4 januari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 2/2010 av den 4 januari 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

3

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 3/2010 av den 4 januari 2010 om ändring av förordning (EU) nr 1290/2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 januari 2010

5

 

 

BESLUT

 

 

2010/1/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 23 december 2009 om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

8

 

 

2010/2/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 24 december 2009 om fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage [delgivet med nr K(2009) 10251]  ( 1 )

10

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

5.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 1/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1/2010

av den 4 januari 2010

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

45,8

TN

99,9

TR

86,1

ZZ

77,3

0707 00 05

EG

196,3

MA

80,6

TR

133,3

ZZ

136,7

0709 90 70

MA

31,0

TR

98,5

ZZ

64,8

0805 10 20

EG

57,9

MA

55,7

TR

55,5

ZZ

56,4

0805 20 10

MA

74,9

ZZ

74,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

53,3

IL

67,2

TR

76,3

US

75,0

ZZ

68,0

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

CA

101,1

CN

97,4

US

95,5

ZZ

98,0

0808 20 50

US

103,1

ZZ

103,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


5.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 1/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 2/2010

av den 4 januari 2010

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EU) nr 1271/2009 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 339, 22.12.2009, s. 32.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 5 januari 2010

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

42,90

0,00

1701 11 90 (1)

42,90

2,03

1701 12 10 (1)

42,90

0,00

1701 12 90 (1)

42,90

1,74

1701 91 00 (2)

49,28

2,69

1701 99 10 (2)

49,28

0,00

1701 99 90 (2)

49,28

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


5.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 1/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 3/2010

av den 4 januari 2010

om ändring av förordning (EU) nr 1290/2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 januari 2010

EUROPEISKA KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

De importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 januari 2010 fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1290/2009 (3).

(2)

Eftersom de beräknade genomsnittsvärdena av importtullarna avviker med 5 EUR/t från de fastställda värdena, bör de importtullar som fastställs i förordning (EU) nr 1290/2009 justeras i motsvarande mån.

(3)

Förordning (EU) nr 1290/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 1290/2009 ska ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 5 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 januari 2010.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 347, 24.12.2009, s. 11.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 5 januari 2010

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete: av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

2,44

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

38,56

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

18,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

18,00

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

38,56


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 ska importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

31.12.2009

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

150,20

109,83

Pris fob USA

135,93

125,93

105,93

98,22

Tillägg för Mexikanska golfen

8,71

Tillägg för Stora sjöarna

7,46

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

22,39 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

— EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


BESLUT

5.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 1/8


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 december 2009

om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

(2010/1/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

I november 1991 beslutade Europeiska kommissionen att i beslutsprocessen inom gemenskapens politik på området för forskning och teknisk utveckling införliva etiska hänsyn genom att inrätta den rådgivande gruppen för etik på det biotekniska området (GAEIB).

(2)

Kommissionen beslutade den 16 december 1997 att ersätta GAEIB med Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, och samtidigt utvidgades gruppens mandat till att omfatta alla tillämpningsområden för vetenskap och teknik.

(3)

Mandatet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik förnyades, med ett något modifierat ansvarsområde, genom kommissionens beslut av den 26 mars 2001 i fyra år (K(2001) 691).

(4)

Beslut om den nuvarande gruppens mandat fattades den 11 maj 2005 (kommissionens beslut 2005/383/EG (1) och förlängdes genom kommissionens beslut 2009/757/EG (2).

(5)

Mandatet bör nu förnyas för en period av fyra år och följaktligen bör de nya ledamöterna utses. Det här beslutet hindrar dock inte den nya kommissionen att ompröva innehållet i mandatet.

(6)

Följande beslut ersätter därför beslut 2009/757/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen beslutar härmed att förlänga mandatet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny etik med fem år.

Artikel 2

Uppdrag

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska ha i uppdrag att ge kommissionen råd i etiska frågor som gäller vetenskap och ny teknik, antingen på kommissionens begäran eller på gruppens eget initiativ. Europaparlamentet och rådet får göra kommissionen uppmärksam på frågor de anser vara av stor etisk betydelse. När kommissionen begär ett yttrande från gruppen får den bestämma en tidsfrist inom vilken ett sådant yttrande ska avges.

Artikel 3

Sammansättning – Förslag – Utnämning

1.   Ledamöterna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik utnämns av kommissionens ordförande.

2.   Följande regler gäller:

Ledamöterna utses i personlig kapacitet. Ledamöterna har personliga mandat och ska ge kommissionen råd självständigt, utan påverkan utifrån. Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska vara oavhängig, pluralistisk och tvärvetenskaplig.

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska ha högst 15 ledamöter.

Ledamöterna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik utnämns för en femårsperiod. Utnämningen kan förlängas med ytterligare högst två perioder.

Ledamöterna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik bestäms och väljs ut på grundval av en allmän inbjudan till intresseanmälan. I urvalsförfarandet beaktas också ansökningar som inkommit via andra kanaler.

Kommissionen offentliggör listan över Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny tekniks ledamöter i Europeiska unionens officiella tidning.

Lämpliga personer som inte utses till ledamöter ska tas upp i en reservförteckning.

Om en ledamot inte längre är förmögen att faktiskt bidra till arbetet i gruppen, eller avgår, kan kommissionens ordförande utse en ersättare från reservförteckningen, för den ursprunglige ledamotens återstående mandatperiod.

Artikel 4

Arbetssätt

1.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny tekniks ledamöter ska inom sig välja en ordförande och en vice ordförande för hela mandatperioden.

2.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny tekniks arbetsprogram, inklusive de etiska granskningar som gruppen föreslår på eget initiativ, ska godkännas av kommissionens ordförande. Rådgivarbyrån för Europapolitik vid kommissionen, som samarbetar nära med ordföranden för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ansvarar för att organisera arbetet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och dess sekretariat.

3.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny tekniks möten ska vara slutna. Utanför dessa möten kan gruppen diskutera sitt arbete med kommissionens berörda avdelningar och vid behov bjuda in företrädare för icke-statliga organisationer eller branschorganisationer för åsiktsutbyte. Dagordningen för gruppens möten ska skickas ut till kommissionens berörda tjänstegrenar.

4.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska i vanliga fall hålla sina möten i kommissionens lokaler under de former och enligt den tidtabell som kommissionen fastställer. Gruppen ska sammanträda minst sex gånger under en tolvmånadersperiod, vilket motsvarar omkring tolv arbetsdagar per år. Ledamöterna förväntas delta i minst fyra möten per år.

5.   Vid utarbetandet av sina yttranden kan Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik inom ramen för tillgängliga resurser

bjuda in sakkunniga med särskild kompetens som kan ge råd och anvisningar, om detta anses nyttigt eller nödvändigt,

låta genomföra studier för att samla in all nödvändig vetenskaplig och teknisk information,

inrätta arbetsgrupper som ska dryfta särskilda frågor,

organisera offentliga rundabordssamtal för att främja en dialog och öka öppenheten kring yttrandena,

etablera nära kontakter med de avdelningar vid kommissionen som ansvarar för de frågor gruppen arbetar med, och

etablera närmare kontakter med företrädare för de olika etiska organen inom EU och i ansökarländerna.

6.   Yttrandena ska offentliggöras omedelbart efter att ha antagits. I de fall då ett yttrande inte antas enhälligt ska de avvikande meningarna redovisas i yttrandet. Om en snabbare rådgivning krävs i en viss fråga av verksamhetsmässiga skäl, ska ett kort utlåtande avges som vid behov följs av en fullständigare analys, samtidigt som hänsyn tas till kravet på öppenhet på samma sätt som för alla andra yttranden. Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny tekniks yttranden avser alltid den tekniska nivå som råder när yttrandet avges. Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik kan besluta att uppdatera yttranden om den anser detta nödvändigt.

7.   Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska själv fastställa sin arbetsordning.

8.   Ordföranden ansvarar för att en rapport om Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny tekniks verksamhet utarbetas innan gruppens mandat löper ut. Rapporten ska offentliggöras.

Artikel 5

Möteskostnader

Kostnader för resor och uppehälle som mötena ger upphov till ska ersättas av kommissionen enligt kommissionens regler.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft den dag de nya ledamöterna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik utnämns. Det ska ersätta beslut 2009/757/EG.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 2009.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 127, 20.5.2005, s. 17.

(2)  EUT L 270, 15.10.2009, s. 18.


5.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 1/10


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 december 2009

om fastställande, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage

[delgivet med nr K(2009) 10251]

(Text av betydelse för EES)

(2010/2/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.13, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2003/87/EG, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG (2), anges att auktionsmetoden bör vara huvudprincipen för tilldelning av utsläppsrätter.

(2)

Unionen stöder ett ambitiöst internationellt avtal om klimatförändringar som syftar till att begränsa den globala temperaturökningen till 2 °C. Om andra industriländer och andra stora producenter av växthusgaser inte deltar i det internationella avtalet kan detta leda till en ökning av växthusgasutsläppen i de tredjeländer där industrin inte skulle omfattas av jämförbara koldioxidbegränsningar (nedan kallat koldioxidläckage), vilket skulle kunna undergräva unionens insatser ur miljö- och nyttohänseende. För att hantera risken för koldioxidläckage anges i direktiv 2003/87/EG att unionen, med förbehåll för resultatet av de internationella förhandlingarna, ska tilldela gratis utsläppsrätter på 100 % av den kvantitet som fastställs i enlighet med de åtgärder som avses i artikel 10a.1 i direktiv 2003/87/EG till sektorer eller delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage.

(3)

Senast den 31 december 2009 och vart femte år därefter ska kommissionen fastställa en förteckning över de sektorer eller delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage (nedan kallad förteckning över sektorer och delsektorer) på grundval av kriterierna i artikel 10a.14–10a.17 i direktiv 2003/87/EG.

(4)

För att fastställa de sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage ska kommissionen, enligt artikel 10a.14 i direktiv 2003/87/EG, på unionsnivå bedöma i vilken utsträckning det är möjligt för den berörda sektorn eller delsektorn, på relevant indelningsnivå, att till produktpriserna överföra de direkta kostnaderna för de utsläppsrätter som behövs och de indirekta kostnaderna från höjda elpriser till följd av genomförandet av direktiv 2003/87/EG, utan att förlora väsentliga marknadsandelar till mindre koldioxideffektiva anläggningar utanför unionen. Dessa bedömningar ska baseras på ett genomsnittligt koldioxidpris enligt kommissionens konsekvensanalys som åtföljde paketet med genomförandeåtgärder för unionens mål om klimatförändring och förnybar energi för 2020 och, om sådana uppgifter finns tillgängliga, på uppgifter om handel, produktion och förädlingsvärde från de tre senaste åren för varje sektor eller delsektor.

(5)

Enligt artikel 10a.15 i direktiv 2003/87/EG ska en sektor eller en delsektor anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage om summan av de direkta och indirekta merkostnaderna till följd av genomförandet av det direktivet skulle leda till en väsentlig ökning av produktionskostnaderna, beräknade som en andel av bruttoförädlingsvärdet, på minst 5 %, och handelsintensiteten med tredjeländer, definierad som förhållandet mellan det totala värdet av exporten till tredjeländer plus värdet av importen från tredjeländer och unionens totala marknadsstorlek (årlig omsättning plus total import från tredjeländer), är större än 10 %. Enligt artikel 10a.16 i direktiv 2003/87/EG ska en sektor eller en delsektor också anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage om summan av de direkta och indirekta merkostnaderna till följd av genomförandet av direktiv 2003/87/EG skulle leda till en särskilt stor höjning av produktionskostnaderna, beräknade som en andel av bruttoförädlingsvärdet, på minst 30 %, eller om handelsintensiteten med tredjeländer, definierad som förhållandet mellan det totala värdet av exporten till tredjeländer plus värdet av importen från tredjeländer och unionens totala marknadsstorlek (årlig omsättning plus total import från tredjeländer), är större än 30 %.

(6)

För att fastställa de sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage bör risken för koldioxidläckage i utgångsläget bedömas på en tresiffrig nivå (Nace-nivå 3) eller, om det är lämpligt och om relevanta uppgifter finns tillgängliga, på en fyrsiffrig nivå (Nace-nivå 4). Sektorer och delsektorer bör tas upp på förteckningen med så exakt Nace-beskrivning som möjligt. Några sektorer som inte befanns löpa avsevärd risk för koldioxidläckage på Nace-nivå 4 har delats upp och ett antal av delsektorerna, för vilka vissa särdrag innebar att påverkan skilde sig avsevärt från resten av sektorn, har bedömts.

(7)

Information som behövs för att fastställa förteckningen på grundval av kriterierna i artikel 10a.14–10a.17 i direktiv 2003/87/EG har från och med december 2008 samlats in från medlemsstaterna, Eurostat, offentliga och kommersiella källor och industriförbund. Information som inte lämnats av medlemsstaterna eller andra officiella källor har kontrollerats. Konfidentiella uppgifter bearbetade av Eurostat har också använts.

(8)

Uppgifterna i ”gemenskapens oberoende transaktionsförteckning” bedöms vara de mest noggranna, tillförlitliga och genomblickbara uppskattningarna av koldioxidutsläpp för sektorer vars verksamheter angavs i bilaga I till direktiv 2003/87/EG innan det ändrades genom direktiv 2009/29/EG, och detta har därför varit den huvudsakliga källan för att beräkna utsläppsrätternas direkta kostnad för dessa sektorer.

(9)

När det gäller processutsläpp från nya verksamheter och växthusgaser som ingår i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, i dess lydelse enligt direktiv 2009/29/EG, för vissa sektorer med ett betydande antal små anläggningar eller anläggningar som uteslöts från systemet för utsläppshandel under perioderna 2005–2007 och 2008–2012, eller för vilka det inte fanns några uppgifter i ”gemenskapens oberoende transaktionsförteckning”, eller där utsläppen inte kunde hänföras till Nace-nivå 4, har uppgifter samlats in från medlemsstaterna och från unionens inventering av växthusgaser för åren i fråga. När det gäller den bedömning av elförbrukning som används för beräkningen av indirekta kostnader till följd av högre elpriser har Eurostat inga uppgifter, och de uppgifter som samlats in direkt från medlemsstaterna kan anses vara mest tillförlitliga. När det gäller uppskattningen av bruttoförädlingsvärdet har uppgifter från Eurostats statistik rörande företagsstrukturer använts eftersom det anses vara den noggrannaste källan. De uppgifter som Eurostat rapporterat i Comext-databasen om handel mellan medlemsstaterna och med tredjeländer anses vara de mest tillförlitliga uppgifterna om totala värden av export till och import från tredjeländer liksom om den totala årliga omsättningen i unionen.

(10)

Bedömningarna baserades på det genomsnittliga koldioxidpriset enligt kommissionens konsekvensanalys som åtföljde paketet med genomförandeåtgärder för unionens mål om klimatförändring och förnybar energi till 2020 (3). I det mest relevanta scenariot, där tillgodohavanden från gemensamt genomförande och mekanismen för en ren utveckling också ingår, blir koldioxidpriset 30 euro per ton koldioxidekvivalenter.

(11)

För att bedöma de direkta merkostnader som blir följden av genomförandet av direktiv 2003/87/EG är det nödvändigt att ta hänsyn till antalet utsläppsrätter som sektorn skulle behöva köpa om den inte anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage. Enligt artikel 10a.11 i det direktivet ska antalet utsläppsrätter som under 2013 tilldelas gratis till dessa sektorer uppgå till 80 % av den kvantitet som fastställs i enlighet med artikel 10a.1, och detta antal ska minska med samma antal utsläppsrätter varje år för att uppgå till 30 % år 2020, med målsättningen att 2027 ha avskaffat all gratis tilldelning. Vid fastställandet av riktmärken enligt artikel 10a.1 är utgångspunkten genomsnittsprestandan för de 10 % mest effektiva anläggningarna i en sektor eller en delsektor i unionen under åren 2007 och 2008, varvid hänsyn ska tas till effektiva tekniker, substitut och alternativa produktionsmetoder.

(12)

De riktmärken som ska fastställas enligt artikel 10a.1 i direktiv 2003/87/EG kommer att antas först i slutet av 2010. En bedömning av direkta kostnader på grundval av dessa riktmärken kan därför beaktas först vid en revidering av förteckningen över sektorer och delsektorer. För att kunna fastställa förteckningen över sektorer och delsektorer är det därför nödvändigt att uppskatta hur stort antal utsläppsrätter som behöver tilldelas gratis. Dessa uppskattningar måste göras på unionsnivå och för åren 2013 och 2014. Den bästa uppskattningen för det här beslutet, och mot bakgrund av de stränga kraven på riktmärken och tillämpningen av den linjära reduktionsfaktorn, är att 75 % av utsläppsrätterna för sektorer som inte anses löpa risk för koldioxidläckage måste köpas 2013 och 2014.

(13)

Bedömningen av indirekta kostnader baserades på den genomsnittliga emissionsfaktorn för el i unionen på 0,465 ton CO2 per MWh enligt den modellbaserade analys i EU:s politiska paket om klimatförändring och förnybar energi från 2008 (4) som användes för kommissionens konsekvensanalys som åtföljde paketet med genomförandeåtgärder för unionens mål om klimatförändring och förnybar energi till 2020. Det är lämpligt att använda ett genomsnittsvärde för unionen eftersom det överensstämmer med kravet att göra bedömningen på unionsnivå och eftersom det återspeglar de verkliga utsläppen i samband med elproduktion i unionen.

(14)

Enligt artikel 10a.17 i direktiv 2003/87/EG får förteckningen kompletteras efter genomförandet av en kvalitativ bedömning, om relevanta uppgifter finns tillgängliga, med beaktande av i vilken utsträckning det är möjligt för enskilda anläggningar inom den berörda sektorn eller delsektorn att minska utsläppsnivåerna eller elkonsumtionen – med beaktande av eventuellt ökade produktionskostnader som den tillhörande investeringen medför – till exempel på grundval av den mest effektiva tekniken; aktuella och förväntade marknadsförhållanden, inbegripet när marknadsexponeringen eller ökningen av de direkta eller indirekta kostnaderna närmar sig ett av de gränsvärdena, samt vinstmarginal som en potentiell indikator för beslut om långsiktiga investeringar eller utlokalisering.

(15)

En kvalitativ bedömning har gjorts för ett antal sektorer och delsektorer som inte ansågs löpa risk för koldioxidläckage på grundval av de kvantitativa kriterierna i artikel 10a.14 och 10a.15 i direktiv 2003/87/EG. Kvalitativ bedömning har främst använts för sektorer som inte var tillräckligt representerade i den kvantitativa bedömningen och på sektorer som bedömdes vara gränsfall eller för vilka statistiska uppgifter saknades eller var av dålig kvalitet, och för vilka medlemsstater eller branschföreträdare på grundval av rimliga argument och motiveringar hade begärt en kvalitativ analys. Till följd av den bedömningen bör vissa av de analyserade sektorerna anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage. De sektorer och delsektorer som har lagts till i förteckningen anges särskilt i avsnitt 3 i bilagan till detta beslut.

(16)

Andra sektorer och delsektorer, som inom den givna tidsramen inte har kunnat analyseras fullständigt vid detta tillfälle eller för vilka uppgifterna var bristfälliga eller otillräckliga, exempelvis tillverkning av murtegel och takpannor, kommer snarast möjligt att bedömas på nytt enligt artikel 10a.13 i direktivet och – beroende på analysens resultat – läggas till i förteckningen.

(17)

En kvalitativ bedömning har gjorts för sektorn ”Blekning, färgning och annan textilberedning” (Nace-kod 1730), främst därför att det inte finns några officiella handelsuppgifter på unionsnivå för att bedöma handelsintensitet och därför att alla övriga textilsektorer är mycket handelsintensiva. Bedömningen visade ett ökat internationellt konkurrenstryck, en betydande produktionsminskning i unionen under de senaste åren och negativ eller endast mycket måttliga vinstmarginaler för de utvärderade åren, vilket begränsar anläggningarnas förmåga att göra investeringar för att minska utsläppen. De här faktorerna i kombination gör att sektorn bör anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage.

(18)

En kvalitativ bedömning har gjorts för sektorn ”Tillverkning av fanér och träbaserade skivor” (Nace-kod 2020). Bedömningen visade begränsade möjligheter att minska utsläppen utan betydande kostnadsökningar, försvårande marknadsegenskaper, såsom hög priskänslighet och en ökande trend av import från länder med låga tillverkningskostnader, och en betydande påverkan på vinstmarginalerna genom merkostnader till följd av genomförandet av direktiv 2003/87/EG, vilket begränsar anläggningarnas förmåga att göra investeringar för att minska utsläppen. De här faktorerna i kombination gör att sektorn bör anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage.

(19)

En kvalitativ bedömning har gjorts för sektorn ”Basplastframställning” (Nace-kod 2416). Bedömningen av nuvarande marknadsegenskaper visade att det finns en hög grad av integration med andra delar av kemikalieindustrin som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, att priserna sätts på världsmarknaden vilket hindrar ensidiga prishöjningar, och att världs- eller unionsmarknaden har snedvridits genom illojal konkurrens från producenter i vissa tredjeländer. När det gäller framtida marknadsegenskaper uppvisar sektorn, som redan ligger nära gränsvärdet på 30 % handelsintensitet, en kraftig ökning av importen som kommer att fortsätta främst beroende på stora nya investeringar i Mellanöstern. De här faktorerna i kombination gör att sektorn bör anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage.

(20)

En kvalitativ bedömning har gjorts för sektorn ”Gjutning av järn” (Nace-kod 2751), främst därför att det inte finns några officiella handelsuppgifter på unionsnivå för att bedöma handelsintensitet eftersom de viktigaste gjutprodukterna är uppdelade på olika grupper i Eurostats Comext-databas. Bedömningen visade att potentialen för utsläppsminskningar är begränsad på grund av delvis oundvikliga processrelaterade utsläpp och att kapaciteten att investera i teknik som minskar utsläppen är begränsad på grund av betydande påverkan på vinstmarginalerna genom merkostnader till följd av genomförandet av direktiv 2003/87/EG. Sektorns marknadskoncentration är låg medan kundsektorerna uppvisar en hög grad av koncentration. Detta innebär att sektorn har begränsad potential att överföra merkostnader. Befintliga handelsdata från alternativa källor tyder också på en ökande internationell handel med gjutprodukterna. De här faktorerna i kombination gör att sektorn bör anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage.

(21)

En kvalitativ bedömning har gjorts för sektorn ”Gjutning av lättmetall” (Nace-kod 2753), främst därför att det inte finns några officiella handelsuppgifter på unionsnivå för att bedöma handelsintensitet eftersom de viktigaste gjutprodukterna är uppdelade på olika grupper i Eurostats Comext-databas. Bedömningen visade en låg marknadskoncentration och ett starkt beroende av efterfrågan från en koncentrerad kundsektor. Detta innebär att sektorn har begränsad potential att överföra merkostnader. Sektorn uppvisade också förluster eller mycket små marginaler under de bedömda åren, vilket negativt påverkar förmågan att investera i teknik för att minska utsläppen, och merkostnaderna kan ytterligare försvåra denna situation. Befintliga handelsdata från alternativa källor tyder också på en ökande internationell handel med gjutprodukterna. De här faktorerna i kombination gör att sektorn bör anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage.

(22)

Vid fastställandet av förteckningen över sektorer eller delsektorer ska, om relevanta uppgifter finns tillgängliga, det beaktas i vad mån tredjeländer, som står för en avgörande del av den globala produktionen i sektorer eller delsektorer som anses löpa risk för koldioxidläckage, tydligt förbinder sig att minska växthusgasutsläppen inom dessa sektorer eller delsektorer i liknande utsträckning som unionen och inom samma tidsram, och i vad mån anläggningarnas koldioxideffektivitet i dessa länder är jämförbar med den i unionen. Hittills har bara Norge, Island och Schweiz förbundit sig till detta, och tillsammans står de inte för en avgörande del av den globala produktionen i de sektorer eller delsektorer som anses löpa risk för koldioxidläckage. Det finns inte relevanta uppgifter för att bedöma koldioxideffektivitet eftersom de statistiska definitionerna inte är jämförbara och det råder allmän brist på globala uppgifter med tillräcklig uppdelning och detaljeringsgrad på sektorsnivå. Kriterierna i artikel 10a.18 i direktiv 2003/87/EG påverkade därför inte förteckningen över sektorer och delsektorer.

(23)

Den bedömning som ligger till grund för förteckningen över sektorer och delsektorer har omfattat alla Nace-koder från och med 1010 till och med 3720 och täcker alltså mineralutvinning och tillverkningssektorer. Under 2010 kommer kommissionen att analysera vissa andra industrisektorer som faller utanför dessa Nace-koder, men vars fasta anläggningar eventuellt omfattas av bestämmelserna om koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem. De industrisektorer som uppfyller kriterierna i artikel 10a.14–10a.17 i direktiv 2003/87/EG kommer att läggas till i förteckningen vid den årliga uppdateringen.

(24)

Denna förteckning gäller för åren 2013 och 2014 med förbehåll för resultatet av de internationella förhandlingarna.

(25)

Flera berörda parter, däribland medlemsstater, branschorganisationer, miljöorganisationer och forskare har rådfrågats om förteckningen över sektorer och delsektorer, och information om processen har lagts ut på kommissionens webbplats (5).

(26)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De sektorer och delsektorer som förtecknas i bilagan ska anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage.

Under 2010 kommer kommissionen att analysera vissa andra industrisektorer som faller utanför de bedömda Nace-koderna (1010–3720), men som eventuellt omfattas av bestämmelserna om koldioxidläckage i EU:s utsläppshandelssystem. De industrisektorer som uppfyller kriterierna i artikel 10a.14–10a.17 i direktiv 2003/87/EG kommer att läggas till i förteckningen vid den årliga uppdateringen.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 december 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

(3)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(4)  P. Capros et al.: Model-based Analysis of the 2008 EU Policy Package on Climate Change and Renewables, Primes Model – E3MLab/NTUA, juni 2008.

http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf

(5)  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm


BILAGA

Sektorer och delsektorer som i enlighet med artikel 10a.13 i direktiv 2003/87/EG anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage

1.   PÅ NACE-NIVÅ 4

1.1   PÅ GRUNDVAL AV DE KVANTITATIVA KRITERIERNA I ARTIKEL 10a.15 OCH 10a.16 I DIREKTIV 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

1010

Stenkolsutvinning

1430

Brytning av kemiska mineraler

1597

Framställning av malt

1711

Tillverkning av garn av bomullstyp

1810

Tillverkning av läderkläder

2310

Tillverkning av stenskolsprodukter

2413

Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier

2414

Tillverkning av andra organiska baskemikalier

2415

Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter

2417

Tillverkning av syntetiskt basgummi

2710

Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar

2731

Tillverkning av kalldragen stålstång

2742

Framställning av aluminium

2744

Framställning av koppar

2745

Framställning av andra metaller

2931

Tillverkning av traktorer

1.2   PÅ GRUNDVAL AV DE KVANTITATIVA KRITERIERNA I ARTIKEL 10a.15 I DIREKTIV 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

1562

Stärkelsetillverkning

1583

Sockertillverkning

1595

Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker

1592

Framställning av råsprit ur jästa råvaror

2112

Pappers- och papptillverkning

2320

Petroleumraffinering

2611

Framställning av planglas

2613

Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas

2630

Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor

2721

Tillverkning av gjutjärnsrör

2743

Framställning av bly, zink och tenn

1.3   PÅ GRUNDVAL AV DE KVANTITATIVA KRITERIERNA I ARTIKEL 10a.16 a I DIREKTIV 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

2651

Tillverkning av cement

2652

Tillverkning av kalk

1.4   PÅ GRUNDVAL AV DE KVANTITATIVA KRITERIERNA I ARTIKEL 10a.16 b I DIREKTIV 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

1110

Utvinning av råpetroleum och naturgas

1310

Järnmalmsutvinning

1320

Utvinning av annan malm utom uran- och toriummalm

1411

Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål

1422

Utvinning av lera

1450

Annan utvinning

1520

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter

1541

Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter

1591

Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker

1593

Framställning av vin

1712

Tillverkning av garn av kardgarnstyp

1713

Tillverkning av garn av kamgarnstyp

1714

Tillverkning av garn av lingarnstyp

1715

Tillverkning av garn av silketyp

1716

Sytrådstillverkning

1717

Annan garntillverkning

1721

Tillverkning av bomullsvävnader o.d.

1722

Tillverkning av kardgarnsvävnader o.d.

1723

Tillverkning av kamgarnsvävnader o.d.

1724

Tillverkning av sidenvävnader o.d.

1725

Annan vävnadstillverkning

1740

Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror

1751

Tillverkning av mattor

1752

Tågvirkes- och bindgarnstillverkning

1753

Tillverkning av bondad duk

1754

Övrig textilietillverkning

1760

Tillverkning av trikåväv

1771

Tillverkning av strumpor

1772

Tillverkning av tröjor, koftor o.d.

1821

Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder

1822

Tillverkning av andra gång- och ytterkläder

1823

Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar

1824

Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör

1830

Pälsberedning; tillverkning av pälsvaror

1910

Garvning och annan läderberedning

1920

Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m.

1930

Tillverkning av skodon

2010

Sågning och hyvling av trä; träimpregnering

2052

Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.

2111

Massatillverkning

2124

Tapettillverkning

2215

Annan förlagsverksamhet

2330

Tillverkning av kärnbränsle

2412

Tillverkning av färgämnen

2420

Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

2441

Tillverkning av farmaceutiska basprodukter

2442

Tillverkning av läkemedel

2452

Tillverkning av parfymer och toalettartiklar

2463

Tillverkning av eteriska oljor

2464

Tillverkning av fotokemiska produkter

2465

Tillverkning av inspelningsmedier

2466

Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer

2470

Konstfibertillverkning

2511

Tillverkning av däck och slangar

2615

Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror

2621

Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

2622

Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar

2623

Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.

2624

Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter

2625

Tillverkningar av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål

2626

Tillverkning av eldfasta keramiska produkter

2681

Slipmedelstillverkning

2722

Tillverkning av stålrör

2741

Framställning av ädla metaller

2861

Tillverkning av bestick

2862

Tillverkning av verktyg och redskap

2874

Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar

2875

Övrig metallvarutillverkning

2911

Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon

2912

Tillverkning av pumpar och kompressorer

2913

Tillverkning av kranar och ventiler

2914

Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring

2921

Tillverkning av ugnar och brännare

2923

Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll

2924

Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål

2932

Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner

2941

Tillverkning av motordrivna handverktyg

2942

Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning

2943

Tillverkning av övriga verktygsmaskiner

2951

Tillverkning av maskiner för metallurgi

2952

Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

2953

Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

2954

Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror

2955

Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp

2956

Tillverkning av övriga specialmaskiner

2960

Tillverkning av vapen och ammunition

2971

Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

3001

Tillverkning av kontorsmaskiner

3002

Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning

3110

Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer

3120

Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater

3130

Tillverkning av elektrisk tråd och kabel

3140

Batteri- och ackumulatortillverkning

3150

Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör

3162

Diverse övrig tillverkning av elapparatur

3210

Tillverkning av elektroniska komponenter

3220

Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi

3230

Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler

3310

Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning

3320

Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning

3340

Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning

3350

Urtillverkning

3511

Byggande och reparation av fartyg

3512

Byggande och reparation av fritidsbåtar

3530

Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster

3541

Tillverkning av motorcyklar

3542

Tillverkning av cyklar

3543

Tillverkning av invalidfordon

3550

Övrig transportmedelstillverkning

3621

Prägling av mynt

3622

Tillverkning av smycken och andra guld- och silvervaror

3630

Tillverkning av musikinstrument

3640

Tillverkning av sportartiklar

3650

Tillverkning av spel och leksaker

3661

Tillverkning av bijouterivaror

3662

Tillverkning av borstbinderiarbeten

3663

Diverse annan tillverkning

2.   LÄGRE ÄN NACE-NIVÅ 4, PÅ GRUNDVAL AV DE KVANTITATIVA KRITERIERNA I ARTIKEL 10a.15 OCH 10a.16 I DIREKTIV 2003/87/EG

Prodcom-kod

Beskrivning

15331427

Tomatpuré, med en torrsubstans av ≥ 12 %

155120

Mjölk och grädde i fast form

155153

Kasein

155154

Mjölksocker och lösningar av mjölksocker

15891333

Bagerijäst, torrjäst

24111150

Hydrogen (väte) (inklusive framställning av väte i kombination med syntetgas)

24111160

Nitrogen (kväve)

24111170

Oxygen (syre)

243021

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta

24621030

Gelatin och gelatinderivat, ej kaseinlim

261411

Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfiber

26821400

Konstgjord grafit, kolloidal och halvkolloidal grafit, preparat på basis av grafit eller annat kol

26821620

Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material, även blandade med varandra

3.   PÅ NACE-NIVÅ 4, PÅ GRUNDVAL AV DE KVALITATIVA KRITERIERNA I ARTIKEL 10a.17 I DIREKTIV 2003/87/EG

Nace-kod

Beskrivning

1730

Blekning, färgning och annan textilberedning

2020

Tillverkning av fanér och träbaserade skivor

2416

Basplastframställning

2751

Gjutning av järn

2753

Gjutning av lättmetall