ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.324.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 324

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
10 december 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel ( 1 )

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

10.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 324/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1185/2009

av den 25 november 2009

om statistik om bekämpningsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), på grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 10 november 2009, och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (3) konstaterades att bekämpningsmedlens inverkan på människors hälsa och på miljön måste minskas ytterligare, särskilt när det gäller bekämpningsmedel i jordbruket. I beslutet betonades behovet av hållbarare användning av bekämpningsmedel och därvid efterlystes en avsevärd minskning av de samlade riskerna samt en användning av bekämpningsmedel som anpassas till det berättigade behovet av att skydda grödorna.

(2)

I sitt meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med titeln ”Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel” konstaterade kommissionen att det finns ett behov av utförlig, harmoniserad och aktuell statistik om försäljning och användning av bekämpningsmedel på gemenskapsnivå. Sådan statistik krävs för att bedöma Europeiska unionens politik för hållbar utveckling och för beräkning av relevanta indikatorer på hälso- och miljöriskerna i samband med användning av bekämpningsmedel.

(3)

Harmoniserad och jämförbar gemenskapsstatistik om försäljning och användning av bekämpningsmedel är central för utformningen och övervakningen av gemenskapens lagstiftning och politik i samband med den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel.

(4)

Eftersom konsekvenserna av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (4) inte kommer att bli uppenbara förrän den första utvärderingen av verksamma ämnen för användning i biocidprodukter är färdig, har varken kommissionen eller flertalet medlemsstater för närvarande tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att föreslå ytterligare åtgärder om biocider. Räckvidden för denna förordning bör därför begränsas till sådana bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (5), för vilka omfattande erfarenhet av uppgiftsinsamling redan föreligger.

(5)

Med beaktande av resultaten från utvärderingen av direktiv 98/8/EG, och på grundval av konsekvensbedömningen, förväntas det dock att tillämpningsområdet för denna förordning kommer att utvidgas till att omfatta biocidprodukter.

(6)

Kommissionens mångåriga erfarenheter av insamling av uppgifter om försäljning och användning av bekämpningsmedel har visat vikten av att ha harmoniserade metoder för insamling av statistik på gemenskapsnivå, både i samband med utsläppandet på marknaden och från användarna. Dessutom behöver statistiken vara uppdelad efter de verksamma ämnena, i enlighet med målet att beräkna precisa riskindikatorer som ett led i den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel.

(7)

Av de olika alternativ för uppgiftsinsamling som övervägdes i konsekvensbedömningen inom den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel förordades obligatorisk uppgiftsinsamling, som det bästa alternativet, eftersom det skulle möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv framtagning av precisa och tillförlitliga uppgifter om utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel.

(8)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (6) utgör referensramen för bestämmelserna i den här förordningen, vilket kräver att särskilt principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och förtrolighet med avseende på statistik följs.

(9)

Överföring av insynsskyddade statistiska uppgifter regleras av bestämmelserna i förordning (EG) nr 223/2009. Åtgärder som vidtas enligt den förordningen säkerställer det fysiska och logiska skyddet av insynsskyddade uppgifter och förhindrar att uppgifter röjs olagligen eller används i andra syften än för statistik när gemenskapsstatistik framställs och sprids.

(10)

Offentliggörandet och spridningen av de uppgifter som samlas in enligt denna förordning regleras av bestämmelserna i förordning (EG) nr 223/2009. Åtgärder som vidtas enligt förordning (EG) nr 223/2009 säkerställer det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella uppgifter och förhindrar att uppgifter röjs olagligen eller används i andra syften än för statistik när gemenskapsstatistik framställs och sprids.

(11)

De uppgifter om utsläppandet på marknaden och om användandet av bekämpningsmedel som ska inlämnas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (7) och förordning (EG) nr 1107/2009 bör utvärderas i enlighet med relevanta bestämmelser i det direktivet och den förordningen.

(12)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (8) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (9).

(13)

För att se till att resultaten blir jämförbara bör statistiken om bekämpningsmedel framställas enligt en särskild uppdelning, i lämplig form och inom en fastslagen tid från slutet av ett referensår, i enlighet med vad som fastställs i bilagorna till denna förordning.

(14)

De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

(15)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att definiera det område som behandlas och att anpassa bilaga III. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(16)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att upprätta en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(17)

Kommittén för det statistiska programmet, som inrättats genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (11), har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte, tillämpningsområde och mål

1.   I denna förordning anges en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik om utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel som är växtskyddsmedel enligt definitionen i artikel 2 a i.

2.   Statistiken ska omfatta

de årliga mängder bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden i enlighet med bilaga I,

de årliga mängder bekämpningsmedel som använts i enlighet med bilaga II.

3.   Statistiken ska, tillsammans med andra relevanta uppgifter, särskilt tjäna de syften som fastställs i artiklarna 4 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)

bekämpningsmedel:

i)

växtskyddsmedel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1107/2009,

ii)

biocidprodukt enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 98/8/EG,

b)

ämnen: ämnen enligt definitionen i artikel 3 punkt 2 i förordning (EG) nr 1107/2009, inbegripet verksamma ämnen, safeners och synergister,

c)

verksamma ämnen: verksamma ämnen som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1107/2009,

d)

safener: safener som avses i artikel 2.3 a i förordning (EG) nr 1107/2009,

e)

synergister: synergister som avses i artikel 2.3 b i förordning (EG) nr 1107/2009,

f)

utsläppande på marknaden: utsläppande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EG) nr 1107/2009,

g)

innehavare av godkännande: innehavare av godkännande enligt definitionen i artikel 3.24 i förordning (EG) nr 1107/2009,

h)

användning i jordbruket: all slags användning av ett växtskyddsmedel som direkt eller indirekt har anknytning till produktion av växtprodukter i anslutning till ett jordbruksföretags näringsverksamhet,

i)

yrkesmässig användare: yrkesmässig användare enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG,

j)

jordbruksföretag: jordbruksföretag enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket (12).

Artikel 3

Insamling, översändande och behandling av uppgifter

1.   Medlemsstaterna ska samla in de uppgifter som krävs för att årligen specificera de egenskaper som förtecknas i bilaga I och för att i femårsperioder specificera de egenskaper som förtecknas i bilaga II med hjälp av

undersökningar,

information avseende utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel, och med beaktande av särskilt kraven enligt artikel 67 i förordning (EG) nr 1107/2009,

förvaltningskällor, eller

en kombination av dessa metoder, inbegripet förfaranden för statistisk skattning på grundval av expertomdömen eller modeller.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) översända de statistiska resultaten, inbegripet konfidentiella uppgifter, i enlighet med den tidsplan och med den periodicitet som anges i bilagorna I och II. Uppgifterna ska läggas fram i enlighet med den klassificering som anges i bilaga III.

3.   Medlemsstaterna ska översända uppgifterna i elektronisk form i ett lämpligt tekniskt format som ska fastställas av kommissionen (Eurostat) i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2.

4.   Av sekretesskäl ska kommissionen (Eurostat) före offentliggörandet aggregera uppgifterna i enlighet med de kemiska klasser eller produktkategorier som anges i bilaga III, med vederbörligt beaktande av skyddet av konfidentiella uppgifter i den enskilda medlemsstaten. Nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) ska enbart använda konfidentiella uppgifter för statistiska ändamål i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 223/2009.

Artikel 4

Kvalitetsbedömning

1.   Vid tillämpningen av denna förordning ska kvalitetskriterierna som föreskrivs i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 tillämpas.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) avlägga rapport om kvaliteten på de uppgifter som överförts enligt bilagorna I och II. Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet.

Artikel 5

Tillämpningsåtgärder

1.   Det lämpliga tekniska formatet för att översända uppgifterna ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 6.2.

Om det är nödvändigt får kommissionen ändra kraven i fråga om det tillhandahållande av kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 6 i bilagorna I och II. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.

2.   Kommissionen ska anta en definition av det ”område som behandlats” enligt avsnitt 2 i bilaga II. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.

3.   Kommissionen ska regelbundet och minst vart femte år anpassa förteckningen över ämnen och klassificeringen i produktkategorier och kemiska klasser i enlighet med bilaga III. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 6.3.

Artikel 6

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det europeiska statistikprogrammet statistiska programmet som inrättades genom artikel 7 i förordning (EG) nr 223/2009.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 7

Rapport

Kommissionen ska vart femte år överlämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet. Denna rapport ska särskilt innehålla en bedömning av kvaliteten på de översända uppgifterna i enlighet med artikel 4, metoden för uppgiftsinsamling, belastningen på näringslivet, jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna samt statistikens nytta i anslutning till den temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel, särskilt när det gäller de mål som anges i artikel 1. Rapporten ska, om det är lämpligt, innehålla förslag för att ytterligare förbättra uppgifternas kvalitet och metoderna för uppgiftsinsamling, och därigenom förbättra täckningen för uppgifterna och deras jämförbarhet samt minska belastningen på näringslivet, jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna.

Den första rapporten ska överlämnas senast den 31 december 2016.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning ska träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg, 25 november 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

Å. TORSTENSSON

Ordförande


(1)  EUT C 256, 27.10.2007, s. 86.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 12 mars 2008 (EUT C 66 E, 20.3.2009, s. 98), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 november 2008 (EUT C 38 E, 17.2.2009, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 april 2009 (ännu ej offentliggjord i EUT), rådets beslut av den 16 november 2009 och Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2009.

(3)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(6)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.

(8)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(9)  EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(12)  EUT L 321, 1.12.2008, s. 14.


BILAGA I

STATISTIK OM UTSLÄPPANDE AV BEKÄMPNINGSMEDEL PÅ MARKNADEN

Avsnitt 1

Omfattning

Statistiken ska omfatta de ämnen som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden i varje medlemsstat. Särskild vikt bör läggas vid att undvika att produkter räknas två gånger vid rekonditionering av produkter eller överlåtelse av godkännanden mellan innehavare av godkännanden.

Avsnitt 2

Variabler

Mängderna av varje ämne som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som släpps ut på marknaden ska redovisas i varje medlemsstat.

Avsnitt 3

Enhet för rapportering

Uppgifterna ska uttryckas i kilogram av ämnena.

Avsnitt 4

Referensperiod

Referensperioden ska vara kalenderår.

Avsnitt 5

Första referensperiod, periodicitet och översändande av resultat

1.

Den första referensperioden är det andra kalenderåret efter den 30 december 2009.

2.

Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för varje kalenderår efter den första referensperioden. De ska offentliggöra dessa uppgifter, särskilt på Internet i enlighet med kraven på insynsskydd för statistiska uppgifter enligt förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att garantera att allmänheten informeras.

3.

Uppgifterna ska översändas till kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter referensårets slut.

Avsnitt 6

Kvalitetsrapport

Medlemsstaterna ska lägga fram en kvalitetsrapport för kommissionen (Eurostat) enligt artikel 4 med upplysningar om

de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

relevanta kvalitetsaspekter beroende på de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

de skattningar, aggregeringar och uteslutningsmetoder som använts.

Denna rapport ska lämnas till kommissionen (Eurostat) inom femton månader efter referensårets slut.


BILAGA II

STATISTIK OM ANVÄNDNING I JORDBRUKET AV BEKÄMPNINGSMEDEL

Avsnitt 1

Omfattning

1.

Statistiken ska omfatta de ämnen som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som använts på varje vald gröda i varje medlemsstat.

2.

Varje medlemsstat ska fastställa det urval av grödor som ska omfattas under den femårsperiod som avses i avsnitt 5. Urvalet ska vara representativt för de grödor som odlas i medlemsstaten och de använda ämnena.

Vid urvalet av grödor ska man beakta de grödor som är mest relevanta för de nationella handlingsplaner som avses i artikel 4 i direktiv 2009/128/EG.

Avsnitt 2

Variabler

För varje vald gröda ska följande variabler sammanställas:

a)

Kvantiteten för varje ämne som förtecknas i bilaga III och som ingår i bekämpningsmedel som använts på denna gröda.

b)

De områden som behandlats med vart och ett av ämnena.

Avsnitt 3

Enheter för rapportering

1.

Mängder av använda ämnen ska anges i kilogram.

2.

De behandlade områdena ska anges i hektar.

Avsnitt 4

Referensperiod

1.

Referensperioden ska i princip vara en period på högst tolv månader som omfattar samtliga växtskyddsbehandlingar som direkt eller indirekt är knutna till den grödan.

2.

Referensperioden ska rapporteras som det år under vilket skörden påbörjades.

Avsnitt 5

Första referensperiod, periodicitet och översändande av resultat

1.

För varje femårsperiod ska medlemsstaterna sammanställa statistik om användning av bekämpningsmedel för varje vald gröda inom en referensperiod enligt definitionen i avsnitt 4.

2.

Medlemsstaterna får förlägga referensperioden när som helst under femårsperioden. Den kan förläggas individuellt för varje vald gröda.

3.

Den första femårsperioden ska inledas det första kalenderåret efter den 30 december 2009.

4.

Medlemsstaterna ska lämna uppgifter för varje femårsperiod.

5.

Uppgifterna ska översändas till kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter varje femårsperiods slut, och offentliggöras, i synnerhet på Internet i enlighet med kraven på insynsskydd för statistiska uppgifter enligt förordning (EG) nr 223/2009, i syfte att garantera att allmänheten informeras.

Avsnitt 6

Kvalitetsrapport

Medlemsstaterna ska när de översänder sina resultat förelägga kommissionen (Eurostat) en kvalitetsrapport enligt artikel 4 med upplysningar om

urvalsmetodernas utformning,

de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

en skattning av de ingående grödornas relativa betydelse i förhållande till den totala mängden använda bekämpningsmedel,

relevanta kvalitetsaspekter beroende på de metoder som använts för att samla in uppgifterna,

en jämförelse mellan uppgifterna om de bekämpningsmedel som använts under femårsperioden och de bekämpningsmedel som släppts ut på marknaden under de fem motsvarande åren.

en sammanfattande beskrivning av kommersiella användningar av bekämpningsmedel utanför jordbruket, vilken erhålls inom ramen för de pilotstudier som kommer att ledas av kommissionen (Eurostat).


BILAGA III

HARMONISERAD KLASSIFICERING AV ÄMNEN

HUVUDGRUPPER

Kod

Kemisk klass

Ämnen Trivialnamn

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Produktkategori

 

 

Gemensam nomenklatur

 

 

Fungicider och baktericider

F0

 

 

 

 

Oorganiska fungicider

F1

 

 

 

 

 

F1.1

KOPPARFÖRENINGAR

ALLA KOPPARFÖRENINGAR

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUXVÄTSKA

8011–63–0

44

 

F1.1

 

KOPPARHYDROXID

20427–59–2

44

 

F1.1

 

KOPPAROXIKLORID

1332–40–7

44

 

F1.1

 

TRIBASISK KOPPARSULFAT

1333–22–8

44

 

F1.1

 

KOPPAR (I) OXID

1319–39–1

44

 

F1.1

 

ANDRA KOPPARSALTER

 

44

 

F1.2

OORGANISKT SVAVEL

SVAVEL

7704–34–9

18

 

F1.3

ANDRA OORGANISKA FUNGICIDER

ANDRA OORGANISKA FUNGICIDER

 

 

Fungicider baserade på karbamater och ditiokarbamater

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILATFUNGICIDER

DIETHOFENCARB

87130–20–9

513

 

F2.2

KARBAMATFUNGICIDER

BENTHIAVALICARB

413615–35–7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923–17–7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579–73–5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMATFUNGICIDER

MANCOZEB

8018–01–7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427–38–2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006–42–2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071–83–9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137–26–8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137–30–4

31

Fungicider baserade på bensimidazoler

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENSIMIDAZOLFUNGICIDER

CARBENDAZIM

10605–21–7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878–19–1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148–79–8

323

 

F3.1

 

THIOPHANATE-METHYL

23564–05–8

262

Fungicider baserade på imidazoler och triazoler

F4

 

 

 

 

 

F4.1

CONAZOLFUNGICIDER

BITERTANOL

55179–31–2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLE

116255–48–2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLE

94361–06–5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLE

119446–68–3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLE

83657–24–3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLE

106325–08–0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLE

2593–15–9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLE

114369–43–6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLE

136426–54–5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLE

85509–19–9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674–21–0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983–71–4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLE)

58594–72–2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLE

125116–23–6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671–89–0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLE

66246–88–6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLE

60207–90–1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928–70–6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLE

107534–96–3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLE

112281–77–3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219–65–3

398

 

F4.1

 

TRICYCLAZOLE

41814–78–2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLE

99387–89–0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLE

131983–72–7

652

 

F4.2

IMIDAZOLFUNGICIDER

CYAZOFAMIDE

120116–88–3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326–34–7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459–58–6

729

Fungicider baserade på morfoliner

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLINFUNGICIDER

DIMETHOMORPH

110488–70–5

483

 

F5.1

 

DODEMORPH

1593–77–7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORPH

67564–91–4

427

Andra fungicider

F6

 

 

 

 

 

F6.1

ALIFATISKA KVÄVEFUNGICIDER

CYMOXANIL

57966–95–7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439–10–3

101

 

F6.1

 

GUAZATINE

108173–90–6

361

 

F6.2

AMIDFUNGICIDER

BENALAXYL

71626–11–4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425–85–6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332–96–5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814–41–0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837–19–1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630–17–0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747–09–5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217–20–6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731–27–1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052–68–5

640

 

F6.3

ANILIDFUNGICIDER

CARBOXIN

5234–68–4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833–17–8

603

 

F6.4

ANTIBIOTISKA FUNGICIDER OCH BAKTERICIDER

KASUGAMYCIN

6980–18–3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113–80–7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCIN

57–92–1

312

 

F6.5

AROMATISKA FUNGICIDER

CHLOROTHALONIL

1897–45–6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99–30–9

150

 

F6.6

DIKARBOXIMIDFUNGICIDER

IPRODIONE

36734–19–7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809–16–8

383

 

F6.7

DINITROANILINFUNGICIDER

FLUAZINAM

79622–59–6

521

 

F6.8

DINITROFENOLFUNGICIDER

DINOCAP

39300–45–3

98

 

F6.9

FUNGICIDER MED ORGANISKT FOSFOR

FOSETYL

15845–66–6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018–04–9

479

 

F6.10

OXAZOLFUNGICIDER

HYMEXAZOL

10004–44–1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807–57–3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471–44–8

280

 

F6.11

FENYLPYRROLFUNGICIDER

FLUDIOXONIL

131341–86–1

522

 

F6.12

FTALIMIDFUNGICIDER

CAPTAN

133–06–2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133–07–3

75

 

F6.13

PYRIMIDINFUNGICIDER

BUPIRIMATE

41483–43–6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552–61–2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168–88–9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235–47–7

611

 

F6.13

 

PYRIMETHANIL

53112–28–0

714

 

F6.14

KINOLINFUNGICIDER

QUINOXYFEN

124495–18–7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134–31–6

677

 

F6.15

KINONFUNGICIDER

DITHIANON

3347–22–6

153

 

F6.16

STROBILURINFUNGICIDER

AZOXYSTROBIN

131860–33–8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961–52–4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377–29–9

746

 

F6.16

 

KRESOXIM-METHYL

143390–89–0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428–22–5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013–18–0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517–21–7

617

 

F6.17

UREAFUNGICIDER

PENCYCURON

66063–05–6

402

 

F6.18

OKLASSIFICERADE FUNGICIDER

ACIBENZOLAR

126448–41–7

597

 

F6.18

 

BENSOESYRA

65–85–0

622

 

F6.18

 

DICHLOROPHEN

97–23–4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306–00–7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899–03–6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90–43–7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINE

118134–30–8

572

 

F6.19

ANDRA FUNGICIDER

ANDRA FUNGICIDER

 

 

Herbicider, blastnedbrytande och mossdödande medel

H0

 

 

 

 

Herbicider baserade på fenoxi-fytohormoner

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOXIHERBICIDER

2,4-D

94–75–7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94–82–6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165–67–0

476

 

H1.1

 

MCPA

94–74–6

2

 

H1.1

 

MCPB

94–81–5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085–19–0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484–77–8

475

Herbicider baserade på triaziner och triazinoner

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METYLTIOTRIAZINHERBICIDER

METHOPROTRYNE

841–06–5

94

 

H2.2

TRIAZINHERBICIDER

SIMETRYN

1014–70–6

179

 

H2.2

 

TERBUTHYLAZINE

5915–41–3

234

 

H2.3

TRIAZINONHERBICIDER

METAMITRON

41394–05–2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087–64–9

283

Herbicider baserade på amider och anilider

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIDHERBICIDER

BEFLUBUTAMID

113614–08–7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674–68–8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126–15–7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558–50–7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299–99–7

271

 

H3.1

 

PETOXAMID

106700–29–2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950–58–5

315

 

H3.2

ANILIDHERBICIDER

DIFLUFENICAN

83164–33–4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701–23–1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459–58–3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528–85–1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129–08–2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709–98–8

205

 

H3.3

KLORACETANILIDHERBICIDER

ACETOCHLOR

34256–82–1

496

 

H3.3

 

ALACHLOR

15972–60–8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563–36–5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLOR

51218–49–6

711

 

H3.3

 

PROPACHLOR

1918–16–7

176

 

H3.3

 

S-METOLAKLOR

87392–12–9

607

Herbicider baserade på karbamater och biskarbamater

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISKARBAMATHERBICIDER

CHLORPROPHAM

101–21–3

43

 

H4.1

 

DESMEDIPHAM

13684–56–5

477

 

H4.1

 

PHENMEDIPHAM

13684–63–4

77

 

H4.2

KARBAMATHERBICIDER

ASULAM

3337–71–1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118–49–3

95

Herbicider baserade på dinitroanilinderivat

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILINHERBICIDER

BENFLURALIN

1861–40–1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629–47–9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283–68–6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044–88–3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487–42–1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582–09–8

183

Herbicider baserade på derivat av urea, uracil eller sulfonylurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONYLUREAHERBICIDER

AMIDOSULFURON

120923–37–7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162–55–2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283–01–9

502

 

H6.1

 

CHLORSULFURON

64902–72–3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593–91–6

507

 

H6.1

 

ETHOXYSULFURON

126801–58–9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040–78–0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315–10–9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159–57–4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548–33–8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119–76–0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852–66–6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223–64–6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991–09–4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651–06–9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036–87–6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125–34–5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931–48–0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776–32–1

601

 

H6.1

 

THIFENSULFURON

79277–67–1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097–50–5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040–48–6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990–29–3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469–14–5

735

 

H6.2

URACILHERBICIDER

LENACIL

2164–08–1

163

 

H6.3

UREAHERBICIDER

CHLORTOLURON

15545–48–9

217

 

H6.3

 

DIURON

330–54–1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164–17–2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123–59–6

336

 

H6.3

 

LINURON

330–55–2

76

 

H6.3

 

METHABENZTHIAZURON

18691–97–9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060–89–7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937–59–8

219

Andra herbicider

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARYLOXIFENOXIPROPIONHERBICIDER

CLODINAFOP

114420–56–3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008–85–9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843–25–2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158–40–0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241–46–6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806–34–4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619–32–0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479–05–1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578–12–6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051–08–8

641

 

H7.2

BENSOFURANHERBICIDER

ETHOFUMESATE

26225–79–6

233

 

H7.3

BENSOESYREHERBICIDER

CHLORTHAL

2136–79–0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918–00–9

85

 

H7.4

BIPYRIDYLIUMHERBICIDER

DIQUAT

85–00–7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685–14–7

56

 

H7.5

CYKLOHEXANDIONHERBICIDER

CLETHODIM

99129–21–2

508

 

H7.5

 

CYCLOXYDIM

101205–02–1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979–41–9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820–88–0

544

 

H7.6

DIAZINHERBICIDER

PYRIDATE

55512–33–9

447

 

H7.7

DIKARBOXIMIDHERBICIDER

CINIDON-ETHYL

142891–20–1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361–09–7

578

 

H7.8

DIFENYLETERHERBICIDER

ACLONIFEN

74070–46–5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576–02–3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836–75–5

170

 

H7.8

 

OXYFLUORFEN

42874–03–3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINONHERBICIDER

IMAZAMETHABENZ

100728–84–5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311–32–9

619

 

H7.9

 

IMAZETHAPYR

81335–77–5

700

 

H7.10

OORGANISKA HERBICIDER

AMMONIUM SULFAMATE

7773–06–0

679

 

H7.10

 

KLORATER

7775–09–9

7

 

H7.11

ISOXAZOLHERBICIDER

ISOXAFLUTOLE

141112–29–0

575

 

H7.12

MORFAKTINHERBICIDER

FLURENOL

467–69–6

304

 

H7.13

NITRILHERBICIDER

BROMOXYNIL

1689–84–5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194–65–6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689–83–4

86

 

H7.14

HERBICIDER MED ORGANISKT FOSFOR

GLUFOSINATE

51276–47–2

437

 

H7.14

 

GLYPHOSATE

1071–83–6

284

 

H7.15

FENYLPYRAZOLHERBICIDER

PYRAFLUFEN

129630–19–9

605

 

H7.16

PYRIDAZINONHERBICIDER

CHLORIDAZON

1698–60–8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525–23–4

569

 

H7.17

PYRIDINKARBOXAMIDHERBICIDER

PICOLINAFEN

137641–05–5

639

 

H7.18

PYRIDINKARBOXYLSYREHERBICIDER

CLOPYRALID

1702–17–6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918–02–1

174

 

H7.19

PYRIDYLOXYÄTTIKSYREHERBICIDER

FLUROXYPYR

69377–81–7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335–06–3

376

 

H7.20

KINOLINHERBICIDER

QUINCLORAC

84087–01–4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717–03–6

563

 

H7.21

TIADIAZINHERBICIDER

BENTAZONE

25057–89–0

366

 

H7.22

TIOKARBAMATHERBICIDER

EPTC

759–94–4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212–67–1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888–80–9

539

 

H7.22

 

THIOBENCARB

28249–77–6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303–17–5

97

 

H7.23

TRIAZOLHERBICIDER

AMITROL

61–82–5

90

 

H7.24

TRIAZOLINONHERBICIDER

CARFENTRAZONE

128639–02–1

587

 

H7.25

TRIAZOLONHERBICIDER

PROPOXYCARBAZONE

145026–81–9

655

 

H7.26

TRIKETONHERBICIDER

MESOTRIONE

104206–82–8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105–77–8

723

 

H7.27

OKLASSIFICERADE HERBICIDER

CLOMAZONE

81777–89–1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLORIDONE

61213–25–0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797–51–5

648

 

H7.27

 

METHAZOLE

20354–26–1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807–15–3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666–30–9

213

 

H7.27

ANDRA HERBICIDER, BLASTNEDBRYTANDE ELLER MOSSDÖDANDE MEDEL

ANDRA HERBICIDER, BLASTNEDBRYTANDE ELLER MOSSDÖDANDE MEDEL

 

 

Insekticider och akaricider

I0

 

 

 

 

Insekticider baserade på pyretroider

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PYRETROIDINSEKTICIDER

ACRINATHRIN

101007–06–1

678

 

I1.1

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375–30–8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359–37–5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731–84–2

632

 

I1.1

 

BIFENTHRIN

82657–04–3

415

 

I1.1

 

CYFLUTHRIN

68359–37–5

385

 

I1.1

 

CYPERMETHRIN

52315–07–8

332

 

I1.1

 

DELTAMETHRIN

52918–63–5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230–04–4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844–07–1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703–62–3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465–08–6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851–06–9

432

 

I1.1

 

TEFLUTHRIN

79538–32–2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315–07–8

733

Insekticider baserade på klorerade kolväten

I2

 

 

 

 

 

I2.1

KLORERADE ORGANISKA INSEKTICIDER

DICOFOL

115–32–2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227–13–6

114

Insekticider baserade på karbamater och oximkarbamater

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OXIMKARBAMATINSECTICIDER

METHOMYL

16752–77–5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135–22–0

342

 

I3.2

KARBAMATINSEKTICIDER

BENFURACARB

82560–54–1

501

 

I3.2

 

CARBARYL

63–25–2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563–66–2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285–14–8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127–80–3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259–30–9

697

 

I3.2

 

METHIOCARB

2032–65–7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103–98–2

231

Insekticider baserade på organiska fosfater

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSEKTICIDER MED ORGANISKT FOSFOR

AZINPHOS-METHYL

86–50–0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465–99–9

682

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS

2921–88–2

221

 

I4.1

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589–13–0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56–72–4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333–41–5

15

 

I4.1

 

DICHLORVOS

62–73–7

11

 

I4.1

 

DIMETHOATE

60–51–5

59

 

I4.1

 

ETHOPROPHOS

13194–48–4

218

 

I4.1

 

FENAMIPHOS

22224–92–6

692

 

I4.1

 

FENITROTHION

122–14–5

35

 

I4.1

 

FOSTHIAZATE

98886–44–3

585

 

I4.1

 

ISOFENPHOS

25311–71–1

412

 

I4.1

 

MALATHION

121–75–5

12

 

I4.1

 

METHAMIDOPHOS

10265–92–6

355

 

I4.1

 

NALED

300–76–5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETON-METHYL

301–12–2

171

 

I4.1

 

PHOSALONE

2310–17–0

109

 

I4.1

 

PHOSMET

732–11–6

318

 

I4.1

 

PHOXIM

14816–18–3

364

 

I4.1

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232–93–7

239

 

I4.1

 

TRICHLORFON

52–68–6

68

Insekticider baserade på biologiska och botaniska produkter

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGISKA INSEKTICIDER

AZADIRACHTIN

11141–17–6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54–11–5

8

 

I5.1

 

PYRETHRINS

8003–34–7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83–79–4

671

Andra insekticider

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICIDER SOM FRAMSTÄLLTS GENOM JÄSNING

ABAMECTIN

71751–41–2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTIN

51596–10–2

51 596–11–3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316–95–8

636

 

I6.3

BENSOYLUREAINSEKTICIDER

DIFLUBENZURON

35367–38–5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463–69–8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479–06–3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055–07–8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714–46–6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121–18–0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628–44–0

548

 

I6.4

KARBAZATINSEKTICIDER

BIFENAZATE

149877–41–8

736

 

I6.5

DIAZYLHYDRAZININSEKTICIDER

METHOXYFENOZIDE

161050–58–4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410–23–8

724

 

I6.6

TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL FÖR INSEKTER

BUPROFEZIN

69327–76–0

681

 

I6.6

 

CYROMAZINE

66215–27–8

420

 

I6.6

 

HEXYTHIAZOX

78587–05–0

439

 

I6.7

INSEKTSFEROMONER

(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE

35148–19–7

422

 

I6.8

NITROGUANIDININSEKTICIDER

CLOTHIANIDIN

210880–92–5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719–23–4

637

 

I6.9

ORGANOTININSEKTICIDER

AZOCYCLOTIN

41083–11–8

404

 

I6.9

 

CYHEXATIN

13121–70–5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OXIDE

13356–08–6

359

 

I6.10

OXADIAZININSEKTICIDER

INDOXACARB

173584–44–6

612

 

I6.11

FENYL-ETERINSEKTICIDER

PYRIPROXYFEN

95737–68–1

715

 

I6.12

PYRAZOL-(FENYL)INSEKTICIDER

FENPYROXIMATE

134098–61–6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068–37–3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168–77–3

725

 

I6.13

PYRIDININSEKTICIDER

PYMETROZINE

123312–89–0

593

 

I6.14

PYRIDYLMETYLAMININSEKTICIDER

ACETAMIPRID

135410–20–7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261–41–3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988–49–9

631

 

I6.15

SULFITESTERINSEKTICIDER

PROPARGITE

2312–35–8

216

 

I6.16

TETRAZININSEKTICIDER

CLOFENTEZINE

74115–24–5

418

 

I6.17

TETRONSYREINSEKTICIDER

SPIRODICLOFEN

148477–71–8

737

 

I6.18

(KARBAMOYL-)TRIAZOLINSEKTICIDER

TRIAZAMATE

112143–82–5

728

 

I6.19

UREAINSEKTICIDER

DIAFENTHIURON

80060–09–9

8097

 

I6.20

OKLASSIFICERADE INSEKTICIDER

ETOXAZOLE

153233–91–1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928–09–8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489–71–3

583

 

I6.21

ANDRA INSEKTICIDER OCH AKARICIDER

ANDRA INSEKTICIDER OCH AKARICIDER

 

 

Molluskicider, totalt:

M0

 

 

 

 

Molluskicider

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMATMOLLUSKICIDER

THIODICARB

59669–26–0

543

 

M1.2

ANDRA MOLLUSKICIDER

JÄRNFOSFAT

10045–86–0

629

 

M1.2

 

METALDEHYD

108–62–3

62

 

M1.2

 

ANDRA MOLLUSKICIDER

 

 

Tillväxtreglerande medel, totalt:

PGR0

 

 

 

 

Fysiologiska tillväxtreglerande medel för växter

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FYSIOLOGISKA TILLVÄXTREGLERANDE MEDEL FÖR VÄXTER

CHLORMEQUAT

999–81–5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136–77–9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596–84–5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290–64–7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122–39–4

460

 

PGR1.1

 

ETHEPHON

16672–87–0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91–53–2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157–60–8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425–91–3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335–37–7

699

 

PGR1.1

 

MALEIC HYDRAZIDE

51542–52–0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307–26–4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100–04–7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738–62–0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277–53–6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233–85–6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824–39–5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266–40–3

8349

Groningshindrande medel

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

GRONINGSHINDRANDE MEDEL

CARVONE

99–49–0

602

 

PGR2.2

 

CHLORPROPHAM

101–21–3

43

Andra tillväxtreglerande ämnen för växter

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ANDRA TILLVÄXTREGLERANDE ÄMNEN FÖR VÄXTER

ANDRA TILLVÄXTREGLERANDE ÄMNEN FÖR VÄXTER

 

 

Andra växtskyddsmedel, totalt:

ZR0

 

 

 

 

Mineraloljor

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERALOLJA

PETROLEUMOLJOR

64742–55–8

29

Vegetabiliska oljor

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

VEGETABILISKA OLJOR

TJÄROLJOR

 

30

Markdesinficerande medel (inklusive nematicider)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METYLBROMID

METYLBROMID

74–83–9

128

 

ZR3.2

ANDRA MARKDESINFICERANDE MEDEL

CHLOROPICRIN

76–06–2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533–74–4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLOROPROPENE

542–75–6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIUM

137–42–8

20

 

ZR3.2

 

ANDRA MARKDESINFICERANDE MEDEL

 

 

Rodenticider

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDER

BRODIFACOUM

56073–10–0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772–56–7

371

 

ZR4.1

 

CHLORALOSE

15879–93–3

249

 

ZR4.1

 

CHLOROPHACINONE

3691–35–8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836–29–3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073–07–5

514

 

ZR4.1

 

DIFETHIALONE

104653–34–1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035–08–8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81–81–2

70

 

ZR4.1

 

ANDRA RODENTICIDER

 

 

Alla andra växtskyddsmedel

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DESINFICERANDE MEDEL

ANDRA DESINFICERANDE MEDEL

 

 

 

ZR5.2

ANDRA VÄXTSKYDDSMEDEL

ANDRA VÄXTSKYDDSMEDEL

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


10.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 324/23


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1186/2009

av den 16 november 2009

om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 26, 37 och 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I avsaknad av en särskild bestämmelse om avvikelse utformad i enlighet med fördragets bestämmelser ska tullsatser enligt Gemensamma tulltaxan tillämpas på alla varor som importeras till gemenskapen. Detsamma gäller för jordbruksavgifter och alla andra avgifter vid import som fastställs enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller de särskilda ordningarna som är tillämpliga på vissa varor, som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

(3)

Under vissa klart definierade förhållanden, då det vanliga behovet av att skydda ekonomin inte föreligger på grund av de särskilda omständigheter under vilka varorna importeras, är emellertid sådan taxering inte berättigad.

(4)

Under sådana förhållanden bör åtgärder vidtas, som det av hävd har gjorts i de flesta system av tullföreskrifter, så att varorna befrias från de importtullar som de normalt skulle beläggas med.

(5)

Sådana bestämmelser om befrielse kan också vara ett resultat av multilaterala internationella konventioner, till vilka alla eller några av medlemsstaterna har anslutit sig. Om gemenskapen skulle tillämpa sådana konventioner förutsätter det att gemenskapsregler om befrielse från tullar införs i enlighet med tullunionens krav för att undanröja skillnader i syfte, räckvidd och villkor för tillämpningen av den befrielse som omfattas av dessa konventioner, och för att alla berörda parter i hela gemenskapen ska åtnjuta samma förmåner.

(6)

Vissa typer av befrielse som tillämpas i medlemsstaterna härstammar från särskilda konventioner, som har slutits med tredjeland eller med internationella organisationer. Dessa konventioner berör i enlighet med sitt syfte endast den medlemsstat som har undertecknat dem. Det förefaller inte nödvändigt att på gemenskapsnivå definiera villkor för beviljande av sådan befrielse, utan det förefaller tillräckligt att helt enkelt bemyndiga medlemsstaten i fråga att bevilja denna befrielse, vid behov genom ett lämpligt förfarande som fastställs för detta ändamål.

(7)

Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken innebär att en del varor under vissa förhållanden kan beläggas med exporttullar och det är därför också nödvändigt att på gemenskapsnivå specificera de fall, då befrielse från sådana tullar får beviljas.

(8)

För att uppnå juridisk klarhet bör en förteckning upprättas över de bestämmelser i gemenskapsakterna som innehåller vissa åtgärder för befrielse och som inte påverkas av denna förordning.

(9)

Denna förordning hindrar inte att medlemsstaterna tillämpar förbud eller restriktioner för import eller export som är motiverade med hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet, skydd för människors och djurs liv och hälsa eller växters bevarande, skydd av nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller skydd av industriell eller kommersiell äganderätt.

(10)

Vad gäller befrielse som har beviljats inom de fastställda beloppen i euro bör regler utarbetas för omräkning av dessa belopp till nationell valuta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Denna förordning anger de fall då, på grund av särskilda förhållanden, befrielse från import- eller exporttullar och åtgärder som antagits på grundval av artikel 133 i fördraget ska beviljas när varor övergår till fri omsättning eller exporteras från gemenskapens tullområde.

Artikel 2

1.   I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

importtullar: tullar och avgifter med motsvarande verkan samt jordbruksavgifter och andra avgifter vid import som fastställts enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda ordningar för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

b)

exporttullar: jordbruksavgifter och andra avgifter vid export som fastställts enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda ordningar för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

c)

personlig egendom: all egendom avsedd för de berörda personernas personliga bruk eller för att användas i deras hushåll.

Följande ska särskilt utgöra personlig egendom:

i)

Bohag.

ii)

Cyklar och motorcyklar, privata motorfordon och släp till dessa, husvagnar, fritidsbåtar och privata flygplan.

Hushållsförnödenheter för normalt familjebehov, sällskapsdjur och riddjur samt bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna som personen i fråga behöver för att kunna utöva sitt yrke ska också utgöra personlig egendom. Personlig egendom får inte vara sådan att den genom sin art eller sin mängd kan tyda på att den importeras för kommersiella ändamål.

d)

bohag: personliga ägodelar, linne, möbler och utrustning avsedda för de berörda personernas personliga bruk eller för att användas i deras hushåll.

e)

alkoholhaltiga produkter: produkter (öl, vin, aperitifer på vin- eller spritbas, brandy, likör och andra spritdrycker etc.) som tillhör nr 2203-2208 i Kombinerade nomenklaturen.

2.   Om inte annat föreskrivs i denna förordning vad gäller tillämpningen av avdelning II ska tredjeland också innefatta de delar av medlemsstaters territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4).

AVDELNING II

BEFRIELSE FRÅN IMPORTTULLAR

KAPITEL I

Personlig egendom som tillhör fysiska personer som flyttar sin normala bostad från ett tredjeland till gemenskapen

Artikel 3

Om inte annat följer av artiklarna 4-11 ska befrielse från importtullar beviljas för personlig egendom som införs av fysiska personer som flyttar sin normala bostad från ett tredjeland till gemenskapens tullområde.

Artikel 4

Befrielsen ska begränsas till personlig egendom som

a)

utom i särskilda undantagsfall som motiveras av omständigheterna, har tillhört, och, i fråga om icke-förbrukningsvaror, har använts av den person det gäller i hans tidigare normala bostad under minst sex månader före den dag då han upphör att ha sin normala bostad i det tredjeland som är utreseland,

b)

är avsedd att användas för samma ändamål i den nya normala bostaden.

Dessutom kan medlemsstaterna ställa som villkor för befrielsen att egendomen antingen i ursprungslandet eller i utreselandet har varit föremål för de tullar och/eller skatter som den normalt är belagd med.

Artikel 5

1.   Befrielse får endast beviljas för personer vars normala bostad har varit belägen utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader.

2.   De behöriga myndigheterna får emellertid bevilja undantag från regeln i punkt 1 om den person det gäller uppenbarligen hade för avsikt att vara bosatt utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader.

Artikel 6

Befrielse ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga produkter,

b)

tobak eller tobaksvaror,

c)

kommersiella transportmedel,

d)

varor som används vid utövande av ett hantverk eller ett yrke, med undantag av bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna.

Artikel 7

1.   Befrielse ska, utom i särskilda fall, endast beviljas för personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning inom 12 månader räknat från den dag då den person det gäller inrättar sin normala bostad inom gemenskapens tullområde.

2.   Den personliga egendomen får övergå till fri omsättning i flera separata sändningar inom den tidsperiod som anges i punkt 1.

Artikel 8

1.   Tills 12 månader har förflutit från den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot får personlig egendom som har införts med befrielse från importtullar inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2.   Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den tidsperiod som anges i punkt 1 ska medföra betalning av tillämpliga importtullar för den berörda egendomen till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av egendom och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 9

1.   Trots bestämmelserna i artikel 7.1 får befrielse beviljas för personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning innan den person det gäller inrättar sin normala bostad inom gemenskapens tullområde, under förutsättning att han förbinder sig att verkligen inrätta sin normala bostad där inom en tid av sex månader. Denna förbindelse ska åtföljas av en säkerhet; typ av säkerhet och belopp ska fastställas av de behöriga myndigheterna.

2.   Om bestämmelserna enligt punkt 1 tillämpas ska den tidsperiod som fastställs i artikel 4 a beräknas från den dag då den personliga egendomen förs in till gemenskapens tullområde.

Artikel 10

1.   Om den person det gäller på grund av yrkesmässiga åtaganden lämnar det tredjeland där han hade sin normala bostad utan att samtidigt inrätta sin normala bostad inom gemenskapens tullområde, fastän han har för avsikt att slutligen göra detta, får de behöriga myndigheterna bevilja befrielse från importtullar vid införsel av den personliga egendom som han för detta ändamål överför till detta område.

2.   Befrielse från importtullar för den personliga egendom som avses i punkt 1 ska beviljas enligt de villkor som fastställs i artiklarna 3-8, varvid ska gälla att

a)

de tidsperioder som fastställs i artikel 4 a och i artikel 7.1 ska beräknas från den dag då den personliga egendomen införs till gemenskapens tullområde,

b)

den tidsperiod som anges i artikel 8.1 ska beräknas från den dag då den person det gäller faktiskt inrättar sin normala bostad i gemenskapens tullområde.

3.   Befrielse från importtullar ska också förutsätta en förbindelse från den person det gäller att verkligen inrätta sin normala bostad inom gemenskapens tullområde inom en tid som fastställs av de behöriga myndigheterna med hänsyn till omständigheterna. Myndigheterna får begära att denna förbindelse åtföljs av en säkerhet; typ av säkerhet och belopp ska fastställas av de behöriga myndigheterna.

Artikel 11

De behöriga myndigheterna får medge undantag från artiklarna 4 a och b, 6 c och d och 8, när en person måste flytta sin normala bostad från ett tredjeland till gemenskapens tullområde till följd av exceptionella politiska omständigheter.

KAPITEL II

Varor importerade med anledning av giftermål

Artikel 12

1.   Om inte annat följer av artiklarna 13-16 ska befrielse från importtullar beviljas för brudutstyrsel och bohag, nya eller begagnade, som tillhör en person som på grund av giftermål flyttar sin normala bostad från ett tredjeland till gemenskapens tullområde.

2.   Enligt samma villkor ska gåvor som vanligen ges vid ett bröllop och som tas emot av en person som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 från personer som har sin normala bostad i ett tredjeland också få införas tullfritt. Värdet på varje gåva som införs tullfritt får emellertid inte överstiga 1 000 EUR.

Artikel 13

Den befrielse som avses i artikel 12 får endast beviljas för följande personer:

a)

Personer vars normala bostad har varit belägen utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader. Emellertid får undantag från denna regel beviljas, om den person det gäller uppenbarligen hade för avsikt att vara bosatt utanför gemenskapens tullområde under en sammanhängande tidsperiod av minst 12 månader.

b)

Personer som uppvisar bevis på sitt giftermål.

Artikel 14

Befrielse ska inte beviljas för alkoholhaltiga produkter, tobak eller tobaksvaror.

Artikel 15

1.   Utom under exceptionella omständigheter ska befrielse endast beviljas för varor som deklareras för övergång till fri omsättning

a)

tidigast två månader före den dag som har bestämts för bröllopet (i detta fall ska en förutsättning för befrielsen vara att en lämplig säkerhet ställs; typ av säkerhet och belopp ska fastställas av de behöriga myndigheterna), och

b)

senast fyra månader efter dagen för bröllopet.

2.   De varor som avses i artikel 12 får övergå till fri omsättning i flera separata sändningar inom den tidsperiod som anges i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 16

1.   Tills 12 månader har förflutit från den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot får varor som har beviljats befrielse från importtullar enligt artikel 12 inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2.   Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den tidsperiod som anges i punkt 1 ska medföra betalning av tillämpliga importtullar för de berörda varorna till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

KAPITEL III

Personlig egendom som förvärvats genom arv

Artikel 17

1.   Om inte annat följer av artiklarna 18, 19 och 20 ska befrielse från importtullar beviljas för personlig egendom som förvärvats genom arv av en fysisk person som har sin normala bostad inom gemenskapens tullområde.

2.   I punkt 1 avses med personlig egendom all egendom som omnämns i artikel 2.1 c och som utgör den avlidnes kvarlåtenskap.

Artikel 18

Befrielse ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga produkter,

b)

tobak och tobaksvaror,

c)

kommersiella transportmedel,

d)

varor för användning vid närings- eller yrkesverksamhet med undantag av bärbara verktyg, utrustning och instrument för de tillämpade eller fria konsterna, som behövdes för den avlidnes närings- eller yrkesverksamhet,

e)

lager av råmaterial och färdiga produkter eller halvfabrikat,

f)

husdjursbesättning och lager av jordbruksprodukter i större kvantiteter än vad som är rimligt för normalt familjebehov.

Artikel 19

1.   Befrielse ska endast beviljas för personlig egendom som deklareras för övergång till fri omsättning inom två år räknat från den dag då den person det gäller blir berättigad till egendomen (slutlig reglering av arvskiftet).

De behöriga myndigheterna får emellertid förlänga denna tid om särskilda skäl föreligger.

2.   Den personliga egendomen får importeras i flera separata sändningar inom den tidsperiod som anges i punkt 1.

Artikel 20

Artiklarna 17, 18 och 19 ska gälla i tillämpliga delar för personlig egendom som genom arv förvärvats av juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet och som är etablerade inom gemenskapens tullområde.

KAPITEL IV

Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk

Artikel 21

1.   Personlig utstyrsel, skolmateriel och bohag som ingår i en normal möblering av ett studentrum och som tillhör elever eller studenter som kommer för att vistas inom gemenskapens tullområde för att studera där, och som är avsedda för deras personliga bruk under tiden för deras studier, ska beviljas befrielse från importtullar.

2.   I punkt 1 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

elev eller student: varje person som är inskriven vid ett utbildningsinstitut för att där delta i heltidsundervisning.

b)

personlig utstyrsel: underkläder eller linne samt kläder, nya eller begagnade.

c)

skolmateriel: föremål och utrustning (inklusive räknedosor och skrivmaskiner) som normalt används av elever och studenter under studierna.

Artikel 22

Befrielse ska beviljas minst en gång per skolår.

KAPITEL V

Försändelser av ringa värde

Artikel 23

1.   Om inte annat följer av artikel 24 ska varje försändelse som består av varor av ringa värde som sänds direkt från ett tredjeland till en mottagare i gemenskapen vara befriad från importtull.

2.   I punkt 1 avses med varor av ringa värde: varor vars sammanlagda verkliga värde inte överstiger 150 EUR per försändelse.

Artikel 24

Befrielse ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga produkter,

b)

parfymer och luktvatten,

c)

tobak eller tobaksvaror.

KAPITEL VI

Försändelser som skickas av en privatperson till en annan privatperson

Artikel 25

1.   Om inte annat följer av artiklarna 26 och 27 ska varor i försändelser som skickas från ett tredjeland av en privatperson till en annan privatperson som är bosatt i gemenskapens tullområde få införas tullfritt, under förutsättning att denna import inte är av kommersiell natur.

Den befrielse som föreskrivs i denna punkt ska inte gälla för varor i försändelser som skickas från ön Helgoland.

2.   I punkt 1 avses med försändelser av icke-kommersiell natur försändelser som

a)

är av tillfällig natur,

b)

innehåller varor uteslutande för personligt bruk av mottagaren eller hans familj, som inte genom sin art eller mängd tyder på att de importeras för kommersiella ändamål,

c)

skickas av avsändaren till mottagaren utan någon som helst betalning.

Artikel 26

1.   Den befrielse som avses i artikel 25.1 ska gälla för ett värde av 45 EUR per försändelse, inklusive värdet av de varor som avses i artikel 27.

2.   Om det sammanlagda värdet per försändelse av två eller flera artiklar överstiger det belopp som anges i punkt 1 ska befrielse upp till detta belopp beviljas för de artiklar, för vilka befrielse skulle beviljas om de importerats separat, varvid det är underförstått att värdet av en enstaka artikel inte kan delas upp.

Artikel 27

Befrielsen enligt artikel 25.1 ska per försändelse begränsas till nedan angivna kvantiteter för respektive vara:

a)

Tobaksvaror:

50 cigaretter,

25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck),

10 cigarrer,

50 gram röktobak, eller

ett proportionellt urval av dessa olika produkter.

b)

Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt av mer än 22 volymprocent samt odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av 80 volymprocent eller mer: 1 liter, eller

destillerade drycker, spritdrycker och aperitifer på vin- eller alkoholbas, tafia, saké eller liknande drycker med en alkoholhalt av högst 22 volymprocent samt mousserande viner och starkviner: 1 liter, eller ett proportionellt urval av dessa olika produkter, och

icke-mousserande viner: 2 liter.

c)

Parfym: 50 gram, eller

luktvatten: 0,25 liter.

KAPITEL VII

Kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med överflyttning av verksamhet från ett tredjeland till gemenskapen

Artikel 28

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av de i medlemsstaterna gällande bestämmelserna om industri- och handelspolitik, samt om inte annat följer av artiklarna 29-33, ska befrielse från importtullar beviljas för kapitalvaror och annan utrustning som tillhör företag som definitivt upphör med sin verksamhet i ett tredjeland och flyttar till gemenskapens tullområde för att där fortsätta med en liknande verksamhet.

Om det överflyttade företaget är ett jordbruksföretag ska även dess husdjursbesättning beviljas befrielse från importtullar.

2.   I punkt 1 avses med företag en oberoende ekonomisk enhet inom produktions- eller servicesektorn.

Artikel 29

Befrielse ska begränsas till kapitalvaror och annan utrustning som

a)

utom i särskilda undantagsfall som motiveras av omständigheterna, verkligen har använts i företaget under minst 12 månader före den dag då företaget upphörde med sin verksamhet i det tredjeland, varifrån det har överflyttat sin verksamhet,

b)

är avsedda att användas för samma ändamål efter överflyttningen,

c)

är lämpliga i förhållande till det ifrågavarande företagets slag och storlek.

Artikel 30

Befrielse ska inte beviljas för företag, vars överflyttning till gemenskapens tullområde sker antingen i avsikt att gå samman med eller inkorporeras i ett företag som redan är etablerat inom gemenskapens tullområde eller som en följd av detta utan att någon ny verksamhet startas.

Artikel 31

Befrielse ska inte beviljas för

a)

transportmedel som inte är av den art som används i produktions- eller servicesektorn,

b)

livsmedel eller foder av alla slag,

c)

bränsle och lager av råmaterial, färdiga produkter eller halvfabrikat,

d)

husdjursbesättning som innehas av handlare.

Artikel 32

Utom i särskilda undantagsfall som motiveras av omständigheterna ska befrielse enligt artikel 28 endast beviljas för kapitalvaror och annan utrustning som deklareras för övergång till fri omsättning inom en tid av 12 månader från den dag då företaget upphörde med sin verksamhet i det tredjeland som var avsändningsland.

Artikel 33

1.   Tills 12 månader har förflutit från den dag då deras deklaration för övergång till fri omsättning togs emot får kapitalvaror och annan utrustning som har beviljats befrielse från importtullar inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

Om det finns risk för missbruk vad gäller uthyrning eller överlåtelse får denna tid förlängas till 36 månader.

2.   Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den tidsperiod som anges i punkt 1 ska medföra betalning av tillämpliga importtullar för de berörda varorna till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 34

Artiklarna 28-33 ska i tillämpliga delar gälla för kapitalvaror och annan utrustning som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet och som överflyttar denna verksamhet från ett tredjeland till gemenskapens tullområde.

KAPITEL VIII

Produkter som framställs av jordbrukare i gemenskapen på egendomar i tredjeland

Artikel 35

1.   Om inte annat följer av artiklarna 36 och 37 ska befrielse från importtullar beviljas för produkter från jordbruk, husdjursskötsel, biodling, trädgårdsodling och skogsbruk från egendomar belägna i ett tredjeland som gränsar till gemenskapens tullområde och som sköts av jordbrukare som har sin huvudsakliga verksamhet inom detta tullområde och i omedelbar närhet till det berörda tredjelandet.

2.   För att bestämmelserna i punkt 1 ska kunna utnyttjas för produkter från husdjursskötsel ska produkterna erhållas från djur som har sitt ursprung i gemenskapen eller som har deklarerats för övergång till fri omsättning där.

Artikel 36

Befrielsen ska begränsas till produkter som inte har undergått annan behandling än vad som är normalt efter skörd eller produktion.

Artikel 37

Befrielse ska endast beviljas för produkter som införs till gemenskapens tullområde av jordbrukaren själv eller för hans räkning.

Artikel 38

Artiklarna 35, 36 och 37 ska i tillämpliga delar gälla för produkter från fiske eller fiskodling i de sjöar eller vattendrag som gränsar till en medlemsstat och ett tredjeland och som bedrivs av fiskare från gemenskapen, samt för produkter från jakt som bedrivs på sådana sjöar eller vattendrag av jägare från gemenskapen.

KAPITEL IX

Utsäde, gödselmedel och produkter för behandling av jord och grödor som importeras av jordbrukare i tredjeland för att användas på egendomar som gränsar till detta land

Artikel 39

Om inte annat följer av artikel 40 ska befrielse från importtullar beviljas för utsäde, gödselmedel och produkter för behandling av jord och grödor, avsedda för användning på egendomar i gemenskapens tullområde i omedelbar närhet till ett tredjeland och drivs av jordbrukare som har sin huvudsakliga verksamhet i detta tredjeland i omedelbar närhet till gemenskapens tullområde.

Artikel 40

1.   Befrielsen ska begränsas till de kvantiteter av utsäde, gödselmedel och andra produkter som behövs för att driva egendomen.

2.   Den ska endast beviljas för utsäde, gödselmedel eller andra produkter som importeras direkt till gemenskapens tullområde av jordbrukaren eller för hans räkning.

3.   Medlemsstaterna får ställa som villkor för befrielsen att ömsesidig likabehandling garanteras.

KAPITEL X

Varor som ingår i resenärers personliga bagage

Artikel 41

Varor som ingår i det personliga bagaget hos resande från tredjeländer ska inte beläggas med importtull, om sådan import är befriad från mervärdesskatt i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning antagen i enlighet med rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer (5).

Varor som importerats till de territorier som anges i artikel 6.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (6) ska omfattas av samma bestämmelser om tullbefrielse som gäller för varor som importeras till andra territorier i den berörda medlemsstaten.

KAPITEL XI

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel, vetenskapliga instrument och apparater

Artikel 42

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel som är förtecknad i bilaga I ska beviljas befrielse från importtullar oberoende av mottagare och avsedd användning av materielen.

Artikel 43

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel som är förtecknad i bilaga II ska beviljas befrielse från importtullar, under förutsättning att den är avsedd antingen

a)

för offentliga institutioner eller organisationer för undervisning, vetenskap eller kultur, eller

b)

för institutioner eller organisationer i de kategorier som anges för varje vara i kolumn 3 i bilaga II, på villkor att de är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ta emot dessa varor tullfritt.

Artikel 44

1.   Om inte annat följer av artiklarna 45-49 ska vetenskapliga instrument och apparater som inte omfattas av artikel 43 beviljas befrielse från importtullar när de importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål.

2.   Tullbefrielsen enligt punkt 1 ska begränsas till vetenskapliga instrument och apparater som är avsedda för antingen

a)

offentliga institutioner vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning och de avdelningar av offentliga institutioner vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning, eller

b)

privata institutioner vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning och som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ta emot sådana varor tullfritt.

Artikel 45

Tullbefrielsen enligt artikel 44.1 ska också gälla

a)

reservdelar, komponenter eller tillbehör speciellt lämpade för vetenskapliga instrument eller apparater, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt som dessa instrument eller apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater

i)

som tidigare har importerats tullfritt under förutsättning att dessa instrument eller apparater fortfarande är av vetenskaplig beskaffenhet vid den tidpunkt då tullbefrielse begärs för reservdelarna, komponenterna eller tillbehören i fråga, eller

ii)

som skulle haft rätt till tullbefrielse vid den tidpunkt då denna befrielse begärs för reservdelarna, komponenterna eller tillbehören i fråga,

b)

verktyg som ska användas för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av vetenskapliga instrument eller apparater, under förutsättning att dessa verktyg importeras samtidigt som dessa instrument och apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater

i)

som tidigare importerats tullfritt under förutsättning att dessa instrument eller apparater fortfarande är av vetenskaplig beskaffenhet vid den tidpunkt då tullbefrielse begärs för verktygen, eller

ii)

som skulle haft rätt till tullbefrielse vid den tidpunkt då sådan befrielse begärs för verktygen.

Artikel 46

I artiklarna 44 och 45 avses med

a)

vetenskapligt instrument eller apparat: varje instrument eller apparat som, på grund av sina objektiva tekniska egenskaper och de resultat som apparaten eller instrumentet gör det möjligt att erhålla, i huvudsak eller uteslutande lämpar sig för vetenskapliga aktiviteter,

b)

importerad för icke-kommersiella ändamål: vetenskapliga instrument eller apparater avsedda för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål.

Artikel 47

Om det är nödvändigt får vissa instrument och apparater, enligt det förfarande som avses i artikel 247a i förordning (EEG) nr 2913/92, undantas från rätten till tullbefrielse då det framgår att tullfri införsel av dessa instrument eller apparater är skadlig för gemenskapens industri inom den produktionssektor det gäller.

Artikel 48

1.   De varor som anges i artikel 43 och de vetenskapliga instrument eller apparater som har beviljats befrielse från importtullar enligt de villkor som fastställs i artiklarna 45, 46 och 47 får inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2.   Skulle en vara lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en institution eller organisation som är berättigad till tullbefrielse enligt artikel 43 eller 44.2 ska tullbefrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att institutionen eller organisationen använder varan för ändamål som berättigar till denna tullbefrielse.

I annat fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 49

1.   Institutioner och organisationer enligt artiklarna 43 och 44 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda varor som importerats tullfritt för andra ändamål än de som fastställs i nämnda artiklar, ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   För varor som förblir i institutioners eller organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

För varor som används av de institutioner eller organisationer som åtnjuter befrielse för andra ändamål än vad som fastställs i artiklarna 43 och 44 ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa varor börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 50

Artiklarna 47, 48 och 49 ska i tillämpliga delar även gälla för de varor som avses i artikel 45.

Artikel 51

1.   Utrustning importerad för icke-kommersiella ändamål av eller på uppdrag av en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte utanför gemenskapen ska beviljas befrielse från importtullar.

2.   Tullbefrielse ska beviljas om utrustningen

a)

är avsedd för användning av eller med godkännande av medlemmar eller företrädare för institutioner och organisationer enligt punkt 1 inom ramen för och inom gränserna för de överenskommelser om vetenskapligt samarbete, vars ändamål är att genomföra internationella vetenskapliga forskningsprogram vid vetenskapliga forskningsinstitutioner som har sitt säte i gemenskapen och som är godkända för detta ändamål av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna,

b)

fortsätter att tillhöra en fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte utanför gemenskapen medan utrustningen befinner sig inom gemenskapens tullområde.

3.   Vid tillämpningen av denna artikel 51 och artikel 52 ska

a)

med utrustning avses instrument, apparater, maskiner och tillbehör inklusive reservdelar och verktyg särskilt avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation och som används för vetenskaplig forskning,

b)

utrustning avsedd att användas för vetenskaplig forskning som inte utförs i vinstsyfte betraktas som ”importerad för icke-kommersiella ändamål”.

Artikel 52

1.   Utrustning, som har beviljats befrielse från importtullar i överensstämmelse med de villkor som fastställs i artikel 51, får inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2.   Om utrustning skulle lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en institution eller organisation med rätt till tullbefrielse enligt artikel 51 ska tullbefrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att institutionen eller organisationen använder utrustningen för ändamål som ger rätt till sådan tullbefrielse.

I annat fall och utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 44 och 45 ska utlåning, uthyrning och överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

3.   Institutioner eller organisationer enligt artikel 51.1 som inte längre uppfyller de villkor som är nödvändiga för tullbefrielse eller som avser att använda utrustning som införts tullfritt för andra ändamål än de som anges i nämnda artikel, ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

4.   För utrustning som används av institutioner eller organisationer som inte längre uppfyller de villkor som ger rätt till tullbefrielse ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av vara och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 44 och 45 ska för utrustning som används av institution eller organisation som åtnjuter tullbefrielse för andra ändamål än de som anges i artikel 51 tillämpliga importtullar betalas som beräknas från och med den dag då utrustningen börjar användas för annat ändamål, på grundval av den typ av utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

KAPITEL XII

Djur för laboratoriebruk och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning

Artikel 53

1.   Befrielse från importtullar ska beviljas för

a)

djur som är särskilt avsedda för laboratoriebruk,

b)

biologiska eller kemiska ämnen som ingår i en lista som har upprättats i enlighet med det förfarande som avses i artikel 247a i förordning (EEG) nr 2913/92 och som importeras uteslutande för icke-kommersiella ändamål.

2.   Den befrielse som avses i punkt 1 ska vara begränsad till djur och biologiska och kemiska ämnen som är avsedda för antingen

a)

offentliga institut vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning eller de avdelningar vid offentliga institut vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning, eller

b)

privata institut vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning och som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ta emot dessa varor tullfritt.

3.   Den lista som avses i punkt 1 b får endast innefatta biologiska eller kemiska ämnen för vilka det inte finns någon motsvarande tillverkning inom gemenskapens tullområde och som på grund av sin egenart eller grad av renhet huvudsakligen eller uteslutande är lämpade för vetenskaplig forskning.

KAPITEL XIII

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning

Artikel 54

1.   Om inte annat följer av artikel 55 ska följande beviljas befrielse från importtullar:

a)

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung.

b)

Reagenser för blodgruppsbestämning.

c)

Reagenser för bestämning av vävnadstyp.

2.   I punkt 1 avses med

a)

terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung: människoblod och dess derivat (helblod från människor, torkad humanplasma, humanalbumin och stabila lösningar av humanplasmaprotein, humanimmunglobulin och humanfibrinogen),

b)

reagenser för blodgruppsbestämning: alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för blodgruppsbestämning och för upptäckt av blodinkompatibilitet,

c)

reagenser för bestämning av vävnadstyp: alla reagenser som härstammar från människor, djur, växter eller annat och som används för bestämning av vävnadstyper hos människor.

Artikel 55

Befrielse ska begränsas till produkter som

a)

är avsedda för institutioner eller laboratorier som är godkända av de behöriga myndigheterna att användas uteslutande för icke-kommersiella medicinska eller vetenskapliga ändamål,

b)

åtföljs av ett intyg om överensstämmelse, utfärdat av ett vederbörligen bemyndigat organ i det tredjeland som är avsändningsland,

c)

finns i behållare försedda med en speciell etikett som identifierar dem.

Artikel 56

Befrielsen ska även omfatta de särskilda förpackningar som är nödvändiga för transport av terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung eller reagenser för blodgruppsbestämning eller bestämning av vävnadstyp liksom eventuella lösningar och tillbehör som behövs för användningen och som kan ingå i försändelsen.

KAPITEL XIV

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling

Artikel 57

1.   Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling vilka doneras antingen av en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation eller av en privatperson till hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller institutioner för medicinsk forskning som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ta emot dessa varor tullfritt eller vilka har köpts av dessa hälsovårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller medicinska forskningsinstitutioner uteslutande med medel som tillhandahålls av välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer eller med frivilliga bidrag, ska beviljas befrielse från importtullar under förutsättning att det är fastställt att

a)

donationen av instrumenten eller apparaterna i fråga inte döljer ett kommersiellt syfte från givarens sida, och

b)

givaren inte på något sätt har samband med tillverkaren av de instrument eller apparater för vilka befrielse från importtullar begärs.

2.   Tullbefrielsen ska också gälla på samma villkor för

a)

reservdelar, komponenter eller tillbehör speciellt avsedda för de instrument eller apparater som avses i punkt 1, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt som dessa instrument och apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater som tidigare importerats tullfritt,

b)

verktyg avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av instrument eller apparater under förutsättning att dessa verktyg importeras samtidigt som dessa instrument och apparater eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater som tidigare importerats tullfritt.

Artikel 58

För de ändamål som anges i artikel 57 och i synnerhet med hänsyn till instrument och apparater och de mottagare som anges i denna ska artiklarna 47, 48 och 49 tillämpas på motsvarande sätt.

KAPITEL XV

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter

Artikel 59

Försändelser som innehåller prov på referenssubstanser som är godkända av Världshälsoorganisationen för kvalitetskontroll av material som används vid tillverkningen av medicinska produkter, och som sänds till mottagare som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ta emot dessa försändelser tullfritt, ska beviljas befrielse från importtullar.

KAPITEL XVI

Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang

Artikel 60

Farmaceutiska produkter som ska användas som läkemedel för personer eller djur som kommer från tredjeland för att delta i internationella idrottsevenemang som organiseras i gemenskapens tullområde ska beviljas befrielse från importtullar, inom de gränser som är nödvändiga för att tillgodose deras behov under vistelsen inom detta område.

KAPITEL XVII

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer; varor avsedda för blinda och andra funktionshindrade

A.   För allmänna ändamål

Artikel 61

1.   Om inte annat följer av artiklarna 63 och 64 ska följande beviljas befrielse från importtullar, såvida detta inte ger upphov till missbruk eller väsentlig snedvridning av konkurrensen:

a)

Basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna för kostnadsfri distribution till behövande.

b)

Varor av alla slag som utan några kommersiella avsikter hos avsändaren skickas kostnadsfritt av en person eller en organisation etablerad utanför gemenskapens tullområde till statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna, och som ska användas för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande.

c)

Utrustning och kontorsmaterial som utan några kommersiella avsikter hos avsändaren skickas kostnadsfritt av en person eller organisation etablerad utanför gemenskapens tullområde till välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna, och uteslutande ska användas för att tillgodose behoven för deras löpande verksamhet eller för att de ska kunna uppfylla målen för sin välgörande eller filantropiska verksamhet.

2.   I punkt 1 a avses med basförnödenheter de varor som behövs för att tillgodose människors omedelbara behov, t.ex. mat, medicin, kläder och sängkläder.

Artikel 62

Befrielse ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga produkter,

b)

tobak eller tobaksvaror,

c)

kaffe och te,

d)

motorfordon, utom ambulanser.

Artikel 63

Befrielse ska endast beviljas för sådana organisationer vars bokföringsrutiner gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att övervaka deras verksamhet och som erbjuder alla garantier som anses nödvändiga.

Artikel 64

1.   En organisation som beviljats befrielse får inte, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, låna ut, hyra ut eller överlåta de varor och den utrustning som avses i artikel 61 för andra ändamål än de som fastställs i punkt 1 a och 1 b i den artikeln utan att först ha anmält detta till de behöriga myndigheterna.

2.   Skulle varor och utrustning lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som är berättigad till befrielse i enlighet med artiklarna 61 och 63 ska befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att den senare organisationen använder varorna och utrustningen för ändamål som berättigar till sådan befrielse.

I andra fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 65

1.   Organisationer enligt artikel 61 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda varor och utrustning som har importerats tullfritt för andra ändamål än de som föreskrivs i den artikeln, ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   För varor och utrustning som förblir i organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

3.   För varor och utrustning som används av en organisation som åtnjuter befrielse för andra ändamål än de som föreskrivs i artikel 61 ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då varorna och utrustningen börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

B.   Till förmån för funktionshindrade

1.   Varor avsedda för blinda

Artikel 66

Varor som är särskilt utformade för att främja blinda personers utbildning samt deras vetenskapliga eller kulturella framsteg enligt bilaga III ska beviljas befrielse från importtullar.

Artikel 67

1.   Varor som är särskilt utformade för att främja blinda personers utbildning eller vetenskapliga eller kulturella framsteg enligt bilaga IV ska beviljas befrielse från importtullar, under förutsättning att de importeras antingen

a)

av de blinda själva för eget bruk, eller

b)

av institutioner eller organisationer som ägnar sig åt utbildning eller som tillhandahåller hjälp åt blinda och som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ta emot dessa varor tullfritt.

2.   Den befrielse som avses i punkt 1 ska även gälla för reservdelar, komponenter eller tillbehör särskilt avsedda för varorna i fråga och för verktyg som ska användas för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av nämnda varor, under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg importeras samtidigt som varorna eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för varor som tidigare har importerats tullfritt eller som skulle vara berättigade till befrielse vid den tidpunkt då sådan tullfrihet begärs för reservdelarna, komponenterna, tillbehören eller verktygen i fråga.

2.   Varor avsedda för andra funktionshindrade

Artikel 68

1.   Varor som är särskilt utformade för utbildning, sysselsättning eller social anpassning av fysiskt eller mentalt funktionshindrade personer utom blinda ska beviljas befrielse från importtullar om de importeras antingen

a)

av de funktionshindrade själva för eget bruk, eller

b)

av institutioner eller organisationer vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller som tillhandahåller hjälp åt funktionshindrade och som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att ta emot sådana varor tullfritt.

2.   Den tullbefrielse som anges i punkt 1 ska gälla reservdelar, komponenter eller tillbehör särskilt avsedda för varorna i fråga och för verktyg avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av nämnda varor under förutsättning att dessa reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg importeras samtidigt som dessa varor eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för varor som tidigare importerats tullfritt eller som skulle vara berättigade till tullbefrielse vid den tidpunkt då sådan befrielse begärs för reservdelarna, komponenterna eller tillbehören i fråga.

Artikel 69

I överensstämmelse med det förfarande som avses i artikel 247a i förordning (EEG) nr 2913/92 får vissa produkter, om så behövs undantas från rätt till tullbefrielse om det är klarlagt att tullfri införsel för dessa produkter är till skada för gemenskapens industri inom den sektor det gäller.

3.   Gemensamma bestämmelser

Artikel 70

Tullbefrielse för varor för eget bruk för blinda och andra funktionshindrade, enligt i artikel 67.1 a och artikel 68.1 a, får beviljas under förutsättning att de, enligt gällande bestämmelser i medlemsstaterna, kan visa att de är blinda eller funktionshindrade med rätt till denna tullbefrielse.

Artikel 71

1.   Varor som importeras tullfritt av personer enligt artiklarna 67 och 68 får inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2.   Skulle en vara lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en person, institution eller organisation som är berättigad till tullbefrielse enligt artiklarna 67 och 68 ska befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att personen, institutionen eller organisationen använder varan för ändamål som ger rätt till sådan tullbefrielse.

I annat fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 72

1.   Varor som importeras av institutioner eller organisationer som är berättigade till tullbefrielse enligt villkoren i artiklarna 67 och 68 får lånas ut, hyras ut eller överlåtas av dessa institutioner eller organisationer, såväl mot ersättning som kostnadsfritt men utan vinstsyfte, till blinda eller andra funktionshindrade personer för vilka institutionen eller organisationen är verksam, utan att motsvarande importtull behöver betalas.

2.   Utlåning, uthyrning eller överlåtelse får inte äga rum på andra villkor än de som anges i punkt 1 såvida inte de behöriga myndigheterna i förväg underrättats.

Skulle en vara lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en institution eller organisation som är berättigad till tullbefrielse enligt artikel 67.1 eller 68.1 ska tullbefrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att institutionen eller organisationen använder varan för ändamål som berättigar till sådan tullbefrielse.

I annat fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor eller utrustning och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 73

1.   Institutioner eller organisationer enligt artiklarna 67 och 68 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda varor som har införts tullfritt för andra ändamål än de som föreskrivs i dessa artiklar ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   För varor som förblir i institutioners eller organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

3.   För varor som används av de institutioner eller organisationer som åtnjuter befrielse för andra ändamål än de som fastställs i artiklarna 67 och 68 ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då varorna börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

C.   Till förmån för katastrofoffer

Artikel 74

1.   Om inte annat följer av artiklarna 75–80 ska befrielse från importtullar beviljas för varor som importeras av statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer som är godkända av de behöriga myndigheterna om de är avsedda

a)

att kostnadsfritt delas ut till offer för katastrofer som drabbar en eller flera medlemsstaters territorium, eller

b)

att göras tillgängliga kostnadsfritt för offer för sådana katastrofer, medan de förblir respektive organisations egendom.

2.   Varor som importeras för övergång till fri omsättning av katastrofhjälporganisationer för att tillgodose dessa organisationers behov i samband med deras verksamhet ska på samma villkor beviljas sådan befrielse som avses i punkt 1.

Artikel 75

Befrielse ska inte beviljas för material och utrustning avsedda för återuppbyggnad av katastrofområden.

Artikel 76

Befrielsen ska beviljas under förutsättning att kommissionen fattar ett beslut om detta på begäran av medlemsstaten eller medlemsstaterna i fråga, i enlighet med ett brådskande förfarande, som medför samråd med de övriga medlemsstaterna. Om så behövs ska detta beslut fastställa räckvidden och villkoren för befrielsen.

I avvaktan på besked om kommissionens beslut får medlemsstater som drabbats av en katastrof bevilja uppskov för alla importtullar för varor som importeras för de ändamål som beskrivs i artikel 74, på villkor att den importerande organisationen förbinder sig att betala dessa tullar om befrielse inte skulle beviljas.

Artikel 77

Befrielse ska endast beviljas sådana organisationer vars bokföringsrutiner gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att övervaka deras verksamhet och som erbjuder alla garantier som anses nödvändiga.

Artikel 78

1.   En organisation som åtnjuter befrielse får inte, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, låna ut, hyra ut eller överlåta, de varor som avses i artikel 74.1 på andra villkor än de som fastställs i den artikeln utan att först ha anmält detta till de behöriga myndigheterna.

2.   Skulle varor lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt artikel 74 ska befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att den senare organisationen använder varorna för ändamål som berättigar till sådan befrielse.

I andra fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 79

1.   När varor enligt artikel 74.1 b inte längre används av katastrofoffer får de inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till de behöriga myndigheterna.

2.   Skulle varor lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt artikel 74, eller i förekommande fall till en organisation som är berättigad till befrielse enligt artikel 61.1 a, ska befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att organisationerna i fråga använder varorna för ändamål som berättigar till sådan befrielse.

I andra fall ska utlåning, uthyrning eller överlåtelse tillåtas först sedan importtullar betalats till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 80

1.   Organisationer enligt artikel 74 som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, eller som avser att använda de varor som importerats tullfritt för andra ändamål än de som föreskrivs i den artikeln, ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   Om varor förblir i organisationers ägo som inte längre uppfyller de villkor som berättigar till befrielse, och varorna överlåts till en annan organisation som är berättigad till befrielse enligt artikel 74, eller i förekommande fall till en organisation som själv är berättigad till befrielse enligt artikel 61.1 a, ska befrielsen fortsätta att gälla under förutsättning att organisationen använder varorna i fråga för ändamål som ger rätt till sådan befrielse. I annat fall ska tillämpliga importtullar betalas för varorna till den tullsats som gäller den dag då dessa villkor inte längre uppfylls, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

3.   För varor som används av den organisation som åtnjuter befrielse för andra ändamål än de som fastställs i artikel 74 ska tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då dessa varor börjar användas för andra ändamål, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

KAPITEL XVIII

Hederstecken och belöningar

Artikel 81

Om de berörda personerna uppvisar tillfredsställande bevis för de behöriga myndigheterna och under förutsättning att den berörda verksamheten inte på något sätt är av kommersiell natur ska följande beviljas befrielse från importtullar:

a)

Hederstecken som har förlänats av tredjelands regering till personer som har sin normala bostad inom gemenskapens tullområde.

b)

Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symbolisk art som i ett tredjeland har utdelats till personer som har sin normala bostad inom gemenskapens tullområde som ett uttryck för uppskattning för deras verksamhet inom områden som konst, vetenskap, idrott eller offentlig tjänst eller som ett erkännande av prestationer vid ett särskilt evenemang, och som införs till gemenskapens tullområde av dessa personer själva.

c)

Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symbolisk art som skänks av myndigheter eller personer etablerade i ett tredjeland för att delas ut inom gemenskapens tullområde för samma ändamål som avses i b.

d)

Belöningar, troféer och souvenirer av symbolisk art och av begränsat värde avsedda för kostnadsfri utdelning vid affärskonferenser eller liknande internationella arrangemang, till personer som har sin normala bostad i ett tredjeland. Deras art, värde eller övriga kännetecken får inte vara sådana att de kan tyda på att dessa föremål importeras för kommersiella ändamål.

KAPITEL XIX

Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser

Artikel 82

Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga delar av artikel 41, och om inte annat följer av artiklarna 83 och 84, ska befrielse från importtullar beviljas för varor

a)

som importeras till gemenskapens tullområde av personer som har avlagt ett officiellt besök i ett tredjeland och vid detta tillfälle har erhållit dessa varor som gåvor av värdmyndigheterna,

b)

som importeras till gemenskapens tullområde av personer som kommer för att avlägga ett officiellt besök i gemenskapens tullområde och avser att lämna dessa varor som gåvor till värdmyndigheterna,

c)

som skickas som gåva, som ett tecken på vänskap eller välvilja, av ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som ägnar sig åt verksamhet för det allmänna bästa och som har sitt säte i ett tredjeland, till ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som utför en verksamhet för det allmänna bästa som har sitt säte i gemenskapens tullområde, och som är godkända av de behöriga myndigheterna att ta emot sådana varor tullfritt.

Artikel 83

Befrielse ska inte beviljas för alkoholhaltiga produkter, tobak eller tobaksvaror.

Artikel 84

Befrielse ska endast beviljas om de artiklar som är avsedda som gåvor

a)

ges vid enstaka tillfällen,

b)

på grund av sin art, sitt värde och sin mängd inte tyder på något kommersiellt intresse,

c)

inte används för kommersiella ändamål.

KAPITEL XX

Varor som ska användas av monarker eller statsöverhuvuden

Artikel 85

Följande ska beviljas befrielse från importtullar inom de gränser och på de villkor som fastställs av de behöriga myndigheterna:

a)

Gåvor till regerande monarker och statsöverhuvuden.

b)

Varor som ska användas eller förbrukas av regerande monarker och statsöverhuvuden från tredjeland, eller av personer som officiellt representerar dem, under deras officiella vistelse i gemenskapens tullområde. Emellertid får den importerande medlemsstaten ställa ömsesidig likabehandling som villkor för befrielsen.

Bestämmelserna i första stycket ska också tillämpas på personer som åtnjuter företrädesrätt på internationell nivå motsvarande dem som regerande monarker och statsöverhuvuden åtnjuter.

KAPITEL XXI

Varor som importeras för handelsfrämjande ändamål

A.   Varuprover av ringa värde

Artikel 86

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 90.1 a ska befrielse från importtullar beviljas för varuprover som är av ringa värde och som endast kan användas för att främja beställningar av varor av samma typ i syfte att dessa importeras till gemenskapens tullområde.

2.   De behöriga myndigheterna får begära att vissa varor, för att bli kvalificerade för befrielse, görs definitivt obrukbara genom rivning, perforering, tydlig och oförstörbar märkning eller på något annat sätt, under förutsättning att detta inte förstör deras karaktär av prover.

3.   I punkt 1 avses med varuprov varje artikel som representerar en typ av vara vars presentationssätt och mängd i förhållande till varor av samma typ eller kvalitet utesluter att de används för något annat än för att främja beställningar.

B.   Trycksaker och reklammaterial

Artikel 87

Om inte annat följer av artikel 88 ska befrielse från importtullar beviljas för tryckt reklammaterial som kataloger, prislistor, bruksanvisningar eller broschyrer, under förutsättning att de gäller följande varor och tjänster som erbjuds av en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde:

a)

Varor för försäljning eller uthyrning.

b)

Transporter, kommersiella försäkringar eller banktjänster.

Artikel 88

Den befrielse som avses i artikel 87 ska begränsas till tryckt reklammaterial som uppfyller följande villkor:

a)

Trycksaker ska tydligt ange namnet på det företag som tillverkar, säljer eller hyr ut de varor eller erbjuder de tjänster som trycksaken avser.

b)

Varje försändelse ska innehålla högst ett dokument eller ett exemplar av varje dokument om det består av flera dokument; försändelser som innehåller flera exemplar av samma dokument får ändå beviljas tullfrihet om deras sammanlagda bruttovikt inte överskrider ett kilogram.

c)

Trycksaker får inte ingå i gruppförsändelser från samma avsändare till samma mottagare.

Artikel 89

Varor för reklamändamål som inte har något egentligt kommersiellt värde och som skickas kostnadsfritt av leverantörer till deras kunder, och som bortsett från sin reklamfunktion inte kan användas på annat sätt, ska också beviljas befrielse från importtullar.

C.   Varor som används eller förbrukas vid en handelsmässa eller liknande

Artikel 90

1.   Om inte annat följer av artiklarna 91-94 ska följande beviljas befrielse från importtullar:

a)

Små representativa prover av varor som tillverkas utanför gemenskapens tullområde, avsedda för en handelsmässa eller liknande.

b)

Varor, som importeras endast för att demonstreras eller för att demonstrera maskiner och apparater, som tillverkas utanför gemenskapens tullområde och som visas på en handelsmässa eller liknande.

c)

Diverse material av ringa värde som färger, lacker, tapeter osv. som används för att bygga, utrusta och utsmycka tillfälliga montrar som innehas av företrädare från tredjeland på en handelsmässa eller liknande, och som förstörs genom användningen.

d)

Trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, reklamplanscher, almanackor med eller utan illustrationer, oinramade fotografier och andra varor som delas ut kostnadsfritt för att göra reklam för varor som tillverkas utanför gemenskapens tullområde och som ställs ut på en handelsmässa eller liknande.

2.   Med undantag för utställningar som ordnas för privata ändamål i affärslokaler eller andra utrymmen för att sälja varor från tredjeland avses i punkt 1 med handelsmässa eller liknande

a)

utställningar, mässor, visningar och liknande evenemang för handel, industri, jordbruk eller hantverk,

b)

utställningar och evenemang som huvudsakligen anordnas för välgörande ändamål,

c)

utställningar och evenemang som genomförs huvudsakligen i vetenskapligt, tekniskt, hantverksmässigt, konstnärligt, utbildningsmässigt kulturellt, idrottsligt, religiöst, kultiskt, fackförenings- eller turistmässigt syfte eller för främjande av internationell förståelse,

d)

möten mellan företrädare för internationella organisationer eller sammanslutningar,

e)

officiella ceremonier eller minnesceremonier och sammankomster.

Artikel 91

Den befrielse som avses i artikel 90.1 a ska begränsas till prover som

a)

importeras kostnadsfritt som prover från tredjeland eller som framställs vid utställningen av varor som importeras oförpackade från dessa länder,

b)

uteslutande delas ut kostnadsfritt till allmänheten vid utställningen att användas eller förbrukas av de personer som har erhållit dem,

c)

kan identifieras som reklamprover med lågt styckepris,

d)

inte lätt kan säljas och i förekommande fall är förpackade på ett sådant sätt att kvantiteten av respektive artikel är mindre än den minsta kvantitet av samma artikel som faktiskt säljs på marknaden,

e)

i fråga om matvaror eller drycker som inte är förpackade på det sätt som nämns i d, förtärs på platsen för utställningen,

f)

till sitt sammanlagda värde och kvantitet är skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i utställningen.

Artikel 92

Den befrielse som avses i artikel 90.1 b ska begränsas till varor som

a)

förbrukas eller förstörs på utställningen, och

b)

till sitt sammanlagda värde och kvantitet är skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i utställningen.

Artikel 93

Den befrielse som avses i artikel 90.1 d ska begränsas till trycksaker och varor för reklamändamål som

a)

uteslutande är avsedda att delas ut kostnadsfritt till allmänheten på den plats där utställningen äger rum,

b)

till sitt sammanlagda värde och kvantitet är skäliga i förhållande till utställningens art, antalet besökare och hur mycket utställaren medverkar i utställningen.

Artikel 94

Den befrielse som avses i artikel 90.1 a och 90.1 b ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga produkter,

b)

tobak eller tobaksvaror,

c)

fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

KAPITEL XXII

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

Artikel 95

Om inte annat följer av artiklarna 96-101 ska befrielse från importtullar beviljas för varor som i informationssyfte eller för industriell eller kommersiell forskning ska undersökas, analyseras eller provas för bestämning av deras sammansättning, kvalitet eller andra tekniska egenskaper.

Artikel 96

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 99 ska den befrielse som avses i artikel 95 endast beviljas under förutsättning att de varor som ska undersökas, analyseras eller provas förbrukas helt eller förstörs under loppet av undersökningen, analysen eller provningen.

Artikel 97

Varor som används vid undersökningar, analyser eller provningar som i sig själva utgör säljfrämjande åtgärder ska inte beviljas befrielse.

Artikel 98

Befrielse ska endast beviljas för de kvantiteter av varor som är absolut nödvändiga för det ändamål för vilket de importeras. Kvantiteterna ska i varje enskilt fall fastställas av de behöriga myndigheterna, som ska ta hänsyn till detta ändamål.

Artikel 99

1.   Den befrielse som avses i artikel 95 ska även gälla för varor som inte helt förbrukas eller förstörs under undersökningen, analysen eller provningen, under förutsättning att restprodukterna med de behöriga myndigheternas godkännande och under deras övervakning

a)

helt förstörs eller görs kommersiellt värdelösa vid avslutad undersökning, analys eller provning, eller

b)

överlåts till staten utan att förorsaka den några som helst utgifter, om detta är möjligt enligt nationell lag, eller

c)

under vederbörligen motiverade omständigheter exporteras utanför gemenskapens tullområde.

2.   I punkt 1 avses med restprodukter: produkter som är ett resultat av undersökningen, analysen eller provningen eller varor som slutligen inte har använts.

Artikel 100

Utom i de fall då artikel 99.1 är tillämplig ska för restprodukter vid avslutad undersökning, analys eller provning enligt artikel 95 tillämpliga importtullar betalas till den tullsats som gäller den dag då undersökningarna, analyserna eller provningarna avslutas, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Emellertid får den berörda parten med de behöriga myndigheternas godkännande och under deras övervakning omvandla restprodukterna till avfall eller skrot. I detta fall ska de importtullar tillämpas som gäller för sådant avfall eller skrot vid tidpunkten för omvandlingen.

Artikel 101

Den tid inom vilken undersökningarna, analyserna och provningarna ska utföras och de administrativa formaliteterna slutföras för att säkerställa att varorna används för de avsedda ändamålen ska fastställas av de behöriga myndigheterna.

KAPITEL XXIII

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter

Artikel 102

Varumärken, mönster och design och tillhörande dokument samt patentansökningar för uppfinningar och liknande, som ska inges till de organ som är behöriga att handlägga skydd av upphovsrätt eller skydd av industriella och kommersiella patenträttigheter, ska beviljas befrielse från importtullar.

KAPITEL XXIV

Litteratur avsedd som turistinformation

Artikel 103

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 42-50 ska följande beviljas befrielse från importtullar:

a)

Dokumentation (foldrar, broschyrer, böcker, tidskrifter, resehandböcker, inramade eller oinramade planscher, oinramade fotografier och fotografiska förstoringar, kartor med eller utan illustrationer, fönstertransparanger och illustrerade almanackor) som är avsedd att distribueras kostnadsfritt och vars huvudsakliga ändamål är att uppmuntra allmänheten att besöka främmande länder, i synnerhet för att delta i kultur-, turist- och idrottsarrangemang, religiösa sammankomster eller möten eller arrangemang som rör handel eller yrkesmässig verksamhet, under förutsättning att denna litteratur innehåller högst 25 % privata kommersiella annonser exklusive alla privata kommersiella annonser för företag inom gemenskapen, och att den allmänna karaktären hos de mål som dokumentationen ska främja är uppenbar.

b)

Förteckningar över utländska hotell och årsböcker som publiceras av officiella turistbyråer eller under deras överinseende samt tidtabeller för utländska transportföretag om dessa skrifter är avsedda att distribueras kostnadsfritt och innehåller högst 25 % privata kommersiella annonser, exklusive alla privata kommersiella annonser för företag inom gemenskapen.

c)

Referensmateriel som lämnas ut till ackrediterade företrädare eller korrespondenter som är utnämnda av officiella nationella turistbyråer när denna materiel inte är avsedd för distribution, nämligen årsböcker, telefon- eller telexkataloger, hotellförteckningar, mässkataloger, prover på hantverksartiklar av ringa värde och litteratur om museer, universitet, hälsobrunnar och andra liknande inrättningar.

KAPITEL XXV

Diverse dokument och artiklar

Artikel 104

Följande ska beviljas befrielse från importtullar:

a)

Dokument som skickas kostnadsfritt till medlemsstaternas offentliga myndigheter.

b)

Utländska regeringars och officiella internationella organs publikationer som är avsedda att distribueras kostnadsfritt.

c)

Valsedlar för val som organiseras av organ i tredjeland.

d)

Föremål som ska framläggas som bevis eller för liknande ändamål i domstolar eller andra officiella inrättningar i medlemsstaterna.

e)

Prov på namnteckningar och tryckta cirkulär beträffande namnteckningar som skickas som en del av sedvanligt informationsutbyte mellan offentliga myndigheter eller banker.

f)

Officiella trycksaker som skickas till medlemsstaternas centralbanker.

g)

Rapporter, redogörelser, anteckningar, prospekt, ansökningsblanketter och andra dokument som har utfärdats av företag som är registrerade i ett tredjeland och som skickas till innehavare eller tecknare av värdepapper som ges ut av dessa företag.

h)

Inspelade medier (hålkort, ljudinspelningar, mikrofilmer etc.) som används för informationsöverföring och som skickas kostnadsfritt till mottagaren, om tullfri införsel inte förorsakar missbruk eller allvarlig snedvridning av konkurrensen.

i)

Register, arkiv, tryckta blanketter och andra dokument som används vid internationella möten, konferenser eller kongresser samt rapporter från sådana sammankomster.

j)

Planritningar, tekniska ritningar, skisser, beskrivningar och andra liknande dokument som importeras för att erhålla eller fullfölja beställningar i tredjeland eller för att delta i ett anbudsförfarande inom gemenskapens tullområde.

k)

Dokument som ska användas vid undersökningar som inom gemenskapens tullområde ska genomföras av institutioner som har sitt säte i tredjeland.

l)

Tryckta blanketter som ska användas som officiella dokument vid internationell transport av fordon eller varor inom ramen för internationella konventioner.

m)

Tryckta blanketter, etiketter, biljetter och liknande dokument som skickas av transportföretag eller företag i hotellbranschen i ett tredjeland till resebyråer inom gemenskapens tullområde.

n)

Tryckta blanketter och biljetter, konossement, fraktsedlar och andra kommersiella dokument eller kontorsdokument som har använts.

o)

Officiella tryckta blanketter från tredjeland eller internationella myndigheter och trycksaker som överensstämmer med internationell standard och som skickas för distribution av sammanslutningar i tredjeland till motsvarande sammanslutningar i gemenskapens tullområde.

p)

Fotografier, diapositiv och stereotypiplattor för fotografier, med eller utan text, som skickas till pressagenturer eller tidnings- eller tidskriftsutgivare.

q)

Skattemärken och liknande stämpelmärken som är bevis för att avgifter i ett tredjeland har betalats.

KAPITEL XXVI

Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport

Artikel 105

Diverse material som rep, halm, tyg, papper och papp, trä och plast som används för stuvning och skydd - inklusive skydd mot värme - av varor under transport från ett tredjeland till gemenskapens tullområde, och som normalt inte kan återanvändas, ska beviljas befrielse från importtullar.

KAPITEL XXVII

Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport

Artikel 106

Strö, torrfoder och annat foder av olika slag som tas ombord på ett transportmedel som transporterar djur från ett tredjeland till gemenskapens tullområde för att användas till dessa djur under transporten ska beviljas befrielse från importtullar.

KAPITEL XXVIII

Drivmedel och smörjmedel som finns i motorfordon och specialbehållare

Artikel 107

1.   Om inte annat följer av artikel 108, 109 eller 110 ska följande beviljas befrielse från importtullar:

a)

Drivmedel som finns i standardtankarna på

privata motorfordon, nyttofordon och motorcyklar,

specialbehållare,

som förs in i gemenskapens tullområde.

b)

Drivmedel i bärbara tankar som medförs i privata motorfordon och på motorcyklar, högst 10 liter per fordon, och utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om innehav och transport av drivmedel.

2.   I punkt 1 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

nyttofordon: alla slags motordrivna fordon (inklusive traktorer med eller utan släp) som på grund av sin konstruktionstyp och sin utrustning är avsedda och i stånd att mot betalning eller kostnadsfritt transportera

över nio personer inklusive föraren,

varor,

samt alla fordon som är avsedda för andra särskilda ändamål än transport.

b)

privata motorfordon: alla slags motorfordon som inte omfattas av definitionen i led a.

c)

standardtankar:

tankar som är permanent inbyggda av tillverkaren i alla motorfordon av samma typ som fordonet i fråga, på ett sådant sätt att bränslet kan användas direkt både för att driva fram fordonet och, i förekommande fall, för att under transport driva kylsystem eller andra system,

gastankar inbyggda i motorfordon som är avsedda för direkt användning av gas som bränsle och tankar inbyggda i de andra system med vilka fordonet kan vara utrustat,

tankar som är permanent inbyggda av tillverkaren i alla behållare av samma typ som behållaren i fråga, på ett sådant sätt att bränslet kan användas direkt för att under transport driva kylsystem och andra system som specialbehållarna är utrustade med.

d)

specialbehållare: alla behållare som är utrustade med särskilt utformade apparater för kylsystem, syrsättningssystem, termiska isoleringssystem eller andra system.

Artikel 108

Vad gäller drivmedel i standardtankar på nyttofordon och i specialbehållare får medlemsstaterna begränsa tillämpningen av befrielsen till 200 liter per fordon, specialbehållare och resa.

Artikel 109

1.   Medlemsstaterna får begränsa den mängd bränsle som får införas med befrielse från importtullar för

a)

nyttofordon som används för internationella transporter som sträcker sig högst 25 km fågelvägen in i deras gränszon, under förutsättning att dessa resor företas av personer som är bosatta i gränszonen,

b)

privata motorfordon som tillhör personer som är bosatta i gränszonen.

2.   För tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 b avses med ”gränszon”, utan att det påverkar tillämpningen av befintliga konventioner härom, en zon som fågelvägen sträcker sig högst 15 km från gränsen. De lokala förvaltningsområdena vars territorium delvis ligger inom zonen, ska också anses som en del av denna gränszon. Medlemsstaterna får bevilja undantag från detta.

Artikel 110

1.   Bränsle som införs med befrielse från importtullar enligt artiklarna 107, 108 och 109 får inte användas i något annat fordon än det som bränslet importerades i och inte tas ut från fordonet och lagras utom för nödvändiga reparationer av fordonet, och det får inte överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, av den person som åtnjuter befrielsen.

2.   Om bestämmelserna i punkt 1 inte efterföljs ska tillämpliga importtullar för varorna i fråga betalas till den tullsats som gäller den dag då denna avvikelse äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av de behöriga myndigheterna.

Artikel 111

Den befrielse som avses i artikel 107 ska också tillämpas på de smörjmedel som finns i motorfordonen och som behövs för motorfordonens normala drift under resan.

KAPITEL XXIX

Material för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer

Artikel 112

Varor av alla slag som importeras av organisationer som är godkända för detta ändamål av de behöriga myndigheterna, och som är avsedda att användas för uppförande, underhåll eller utsmyckning av kyrkogårdar, gravar för, och minnesmärken över, krigsoffer från tredjeland som är begravda inom gemenskapens tullområde ska beviljas befrielse från importtullar.

KAPITEL XXX

Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

Artikel 113

Följande ska beviljas befrielse från importtullar:

a)

Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer liksom blommor, begravningskransar och andra utsmyckningsföremål som normalt medföljer dessa kistor och urnor.

b)

Blommor, begravningskransar och andra utsmyckningsföremål som medförs av personer bosatta i tredjeland som ska delta i en begravning eller som kommer för att smycka gravar inom gemenskapens tullområde, under förutsättning att denna import genom sin art eller mängd inte tyder på kommersiella avsikter.

AVDELNING III

BEFRIELSE FRÅN EXPORTTULLAR

KAPITEL I

Försändelser av ringa värde

Artikel 114

Försändelser som skickas till mottagarna per brev eller paket och som innehåller varor till ett sammanlagt värde av högst 10 EUR ska beviljas befrielse från exporttullar.

KAPITEL II

Husdjursbesättning som exporteras i samband med överflyttning av en jordbruksverksamhet från gemenskapen till ett tredjeland

Artikel 115

1.   Husdjur som utgör besättning på ett jordbruksföretag som har upphört att bedriva verksamhet i gemenskapens tullområde och överflyttar sin verksamhet till ett tredjeland ska beviljas befrielse från exporttullar.

2.   Den befrielse som avses i punkt 1 ska begränsas till det antal husdjur som är lämpliga i förhållande till jordbruksföretagets typ och storlek.

KAPITEL III

Produkter som framställs av jordbrukare som brukar mark på egendomar inom gemenskapen

Artikel 116

1.   Produkter från jordbruk och djuruppfödning som framställs inom gemenskapens tullområde på egendomar i omedelbar närhet till ett tredjeland, och som brukas av personer som är ägare eller arrendatorer, och som har sin huvudsakliga verksamhet i ett tredjeland som gränsar till gemenskapens tullområde, ska beviljas befrielse från exporttullar.

2.   För att bestämmelserna i punkt 1 ska kunna utnyttjas ska de produkter som framställs från husdjur komma från djur som har sitt ursprung i ifrågavarande tredjeland eller som uppfyller kraven för fri omsättning i detta land.

Artikel 117

Den befrielse som avses i artikel 116.1 ska begränsas till produkter som inte har undergått annan behandling än vad som är normalt efter skörd eller produktion.

Artikel 118

Befrielse ska endast beviljas för produkter som införs till det tredjelandet i fråga av jordbruksföretagaren eller för hans räkning.

KAPITEL IV

Utsäde som exporteras av jordbrukare för att användas på egendomar i tredjeland

Artikel 119

Utsäde som ska användas på egendomar i ett tredjeland i omedelbar närhet till gemenskapens tullområde och som brukas av personer som är ägare eller arrendatorer, och som har sin huvudsakliga verksamhet inom detta tullområde i omedelbar närhet till ifrågavarande tredjeland, ska beviljas befrielse från exporttullar.

Artikel 120

Den befrielse som avses i artikel 119 ska begränsas till de kvantiteter av utsäde som behövs för att bruka egendomen.

Befrielsen ska endast beviljas för utsäde som exporteras direkt från gemenskapens tullområde av jordbrukaren eller för hans räkning.

KAPITEL V

Torrfoder och annat foder som medföljer djur vid export

Artikel 121

Torrfoder och annat foder av alla slag som lastas på det transportmedel som används för att transportera djur från gemenskapens tullområde till ett tredjeland för att användas till dessa djur under resan ska beviljas befrielse från exporttullar.

AVDELNING IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 122

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska bestämmelserna i avdelning II gälla både för varor som deklareras för övergång till fri omsättning och som kommer direkt från tredjeland och för varor som deklareras för övergång till fri omsättning efter att ha varit hänförda till ett annat tullförfarande.

2.   De fall då befrielse inte får beviljas för varor som deklareras för övergång till fri omsättning efter att ha varit hänförda till ett annat tullförfarande ska bestämmas enligt det förfarande som avses i artikel 247a i förordning (EEG) nr 2913/92.

3.   Varor som importeras med tullbefrielse i enlighet med den här förordningen ska inte heller omfattas av kvantitativa restriktioner enligt åtgärder antagna på grundval av artikel 133 i fördraget.

Artikel 123

Om befrielse från importtullar beviljas under förutsättning att mottagaren använder varorna på ett särskilt sätt, kan endast de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vars territorium dessa varor ska användas på detta sätt, bevilja denna befrielse.

Artikel 124

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att varor som övergår till fri omsättning, och för vilka befrielse beviljas under förutsättning att mottagaren använder dessa varor på ett särskilt sätt, inte används för andra ändamål utan att tillämpliga importtullar betalas, såvida inte denna andra användning överensstämmer med de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 125

Om samma person samtidigt uppfyller de villkor som krävs för att befrielse från import- eller exporttullar ska beviljas enligt olika bestämmelser i denna förordning ska dessa bestämmelser tillämpas jämsides med varandra.

Artikel 126

Om denna förordning föreskriver att beviljandet av befrielse förutsätter att vissa villkor uppfylls ska den person det gäller för de behöriga myndigheterna framlägga tillfredsställande bevis för att dessa villkor har uppfyllts.

Artikel 127

Om befrielse från import- eller exporttullar beviljas inom ramarna för ett belopp som fastställs i euro, får medlemsstaterna uppåt eller nedåt avrunda den summa som erhållits vid omräkning av detta belopp till nationell valuta.

Medlemsstaterna får också utan ändring bibehålla värdet av detta belopp i nationell valuta motsvarande beloppet i euro, om omräkningen av detta belopp före avrundning enligt första stycket leder till en ändring på mindre än 5 % av omräkningsvärdet i nationell valuta eller till en minskning av detta vid tidpunkten för den årliga anpassning som avses i artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 128

1.   Ingenting i denna förordning ska hindra medlemsstaterna från att bevilja

a)

befrielse enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963 eller andra konsulära konventioner, eller New York-konventionen av den 16 december 1969 om särskilda uppdrag,

b)

befrielse enligt sedvanliga privilegier som beviljas på grund av internationella överenskommelser eller överenskommelser om högkvarter, i vilka antingen ett tredjeland eller en internationell organisation är avtalsslutande part, inklusive den befrielse som beviljas vid internationella möten,

c)

befrielse enligt sedvanliga privilegier och sedvanlig immunitet som beviljas i samband med internationella överenskommelser som träffas av alla medlemsstater och gäller inrättandet av en kulturell eller vetenskaplig institution eller organisation under internationell rätt,

d)

befrielse enligt sedvanliga privilegier och sedvanlig immunitet som beviljas i samband med kulturella, vetenskapliga eller tekniska samarbetsavtal som träffas med tredjeland,

e)

särskild befrielse som införts enligt överenskommelser som har träffats med tredjeland och som föreskriver gemensamma åtgärder för skydd av människor eller miljö,

f)

särskild befrielse som införts enligt överenskommelser som träffats med angränsande tredjeländer och som motiveras av arten av gränshandel med dessa länder,

g)

befrielse i samband med överenskommelser som har träffats på grundval av ömsesidighet med tredjeländer som är avtalsparter i konventionen om internationell civil luftfart (Chicago 1944) för införande av rekommenderad praxis 4.42 och 4.44 i bilaga 9 till denna konvention (åttonde upplagan, juli 1980).

2.   Om en internationell konvention, som inte omfattas av någon av de kategorier som anges i punkt 1 och som en medlemsstat avser att ansluta sig till, föreskriver att befrielse ska beviljas, ska denna medlemsstat till kommissionen inlämna en ansökan om befrielse och därvid förse kommissionen med alla nödvändiga upplysningar.

Beslut om en sådan ansökan ska fattas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 247a i förordning (EEG) nr 2913/92.

3.   De upplysningar som avses i punkt 2 ska inte krävas om den internationella konventionen i fråga föreskriver ett beviljande av befrielse som inte överskrider de gränser som är fastställda i gemenskapsrätten.

Artikel 129

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de tullbestämmelser som ingår i internationella konventioner och överenskommelser av den art som avses i artikel 128.1 b, c, d, e, f och g samt 128.3 som slutits efter den 26 april 1983.

2.   Kommissionen ska översända texterna till de anmälda konventioner och överenskommelser som avses i punkt 1 till de andra medlemsstaterna.

Artikel 130

Bestämmelserna i denna förordning ska inte förhindra

a)

att Grekland behåller den särskilda status som har tilldelats berget Athos och som garanteras i artikel 105 i den grekiska konstitutionen,

b)

att Spanien och Frankrike behåller tullfriheten enligt konventionen av den 13 juli 1867 respektive 22 och 23 november 1867 mellan dessa länder och Andorra, tills de bestämmelser som reglerar handelsrelationerna mellan gemenskapen och Andorra träder i kraft,

c)

att medlemsstaterna upp till en gräns av 210 EUR behåller befrielsen, om det finns någon, som de beviljade till sjömän på handelsfartyg i internationell trafik den 1 januari 1983,

d)

att Förenade kungariket behåller tullfriheten, enligt fördraget om upprättandet av Republiken Cypern av den 16 augusti 1960, på import av varor som ska användas av dess väpnade styrkor eller den medföljande civila personalen eller för försörjning av deras mässar eller marketenterier.

Artikel 131

1.   Tills gemenskapsbestämmelser har införts på det aktuella området får medlemsstaterna bevilja särskild befrielse till militär personal som i enlighet med internationella överenskommelser är stationerad inom en medlemsstats territorium men inte lyder under dess befäl.

2.   Tills gemenskapsbestämmelser har införts på det aktuella området ska denna förordning inte förhindra att medlemsstaterna behåller den befrielse som de har beviljat arbetstagare som återvänder till sitt hemland efter att på grund av sitt arbete ha bott minst sex månader utanför gemenskapens tullområde.

Artikel 132

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av

a)

förordning (EEG) nr 2913/92,

b)

gällande bestämmelser om proviant för fartyg, flygplan och internationella tåg,

c)

bestämmelser om befrielse enligt andra gemenskapsakter.

Artikel 133

Förordning (EEG) nr 918/83, i den lydelse den har efter ändring genom de akter som förtecknas i bilaga V, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 134

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 2009.

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  Yttrande av den 24 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1.

(3)  Se bilaga V.

(4)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  EUT L 346, 29.12.2007, s. 6.

(6)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.


BILAGA I

A.   Böcker, publikationer och dokument

KN-nr

Varuslag

3705

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade, med undantag av kinofilm:

ex 3705 90 10

Mikrofilmer av böcker, barnbilderböcker och rit- och målarböcker för barn, övningsböcker (arbetsböcker) för skolbruk, böcker med korsord, tidningar och tidskrifter, tryckta dokument eller rapporter av icke-kommersiell natur samt av lösa illustrationer, tryckta sidor och korrektur för framställning av böcker

ex 3705 10 00

Reprofilmer för framställning av böcker

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Barnbilderböcker, ritböcker eller målarböcker för barn

4905

Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topografiska kartor och glober, tryckta:

Andra slag:

ex 4905 99 00

– –

Andra slag:

Kartor, tabeller och diagram av intresse inom vetenskapliga områden såsom geologi, zoologi, botanik, mineralogi, paleontologi, arkeologi, etnologi, meteorologi, klimatologi och geofysik

ex 4906 00 00

Arkitektoniska, industriella eller ingenjörstekniska ritningar och utkast samt reproduktioner av dessa

4911

Andra tryckalster inbegripet tryckta bilder och fotografier:

4911 10

Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.:

ex 4911 10 90

– –

Andra slag:

Kataloger över böcker och publikationer som saluförs av förlag och bokhandlar som bedriver sin verksamhet utanför Europeiska gemenskaperna

Kataloger över filmer, inspelningar eller annat audiovisuellt material av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

Planscher för främjande av turism och turistpublikationer, broschyrer, resehandböcker, tidtabeller, foldrar och liknande publikationer, med eller utan illustrationer, inklusive sådana som har utgivits av privata organ och som är avsedda att göra reklam för resor utanför Europeiska gemenskapernas territorium, samt mikrokopior av dessa artiklar

Bibliografiskt informationsmaterial för gratis distribution (1)

Andra slag:

4911 99 00

– –

Andra:

Lösa illustrationer, tryckta sidor och korrektur som ska användas för framställning av böcker, inbegripet mikrokopior av dessa artiklar (1)

Mikrokopior av böcker, barnbilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, övningsböcker (arbetsböcker) för skolbruk, böcker med korsord, tidningar och tidskrifter samt av dokument eller rapporter av icke-kommersiell natur (1)

Publikationer avsedda att göra reklam för studier utanför Europeiska gemenskapernas territorium, inbegripet mikrokopior av sådana publikationer (1)

Meteorologiska och geofysiska diagram

9023 00

Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål (till exempel vid utbildning eller utställningar) som inte lämpar sig för annan användning:

ex 9023 00 80

Andra:

Kartor och reliefkartor av intresse inom vetenskapliga områden såsom geologi, zoologi, botanik, mineralogi, paleontologi, arkeologi, etnologi, meteorologi, klimatologi och geofysik

B.   Audiovisuellt material av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

Artiklar enligt bilaga II.A som framställs av Förenta nationerna eller något av dess specialiserade organ.


(1)  Tullfriheten ska emellertid inte gälla för artiklar där annonserna omfattar över 25 % av utrymmet. Om det rör sig om publikationer och planscher för att främja turism gäller denna procentsats endast för privat kommersiell reklam.


BILAGA II

A.   Audiovisuellt material av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

KN-nr

Varuslag

Mottagande institutioner eller organisationer

3704 00

Fotografiska plåtar, film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade:

Alla organisationer (inbegripet för radio och television), institutioner eller föreningar som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för tullfri import av dessa varor

ex 3704 00 10

Plåtar och film:

Kinofilmer och positiv av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

 

ex 3705

Fotografiska plåtar och filmer, exponerade och framkallade, andra än kinofilm:

Av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

 

3706

Kinofilm, exponerad och framkallad, även utan ljudspår eller bestående endast av ljudspår:

 

3706 10

Med en bredd av 35 mm eller mer:

– –

Andra:

 

ex 3706 10 99

– – –

Andra positiv:

Journalfilmer (med eller utan ljudspår) som beskriver händelser med aktuellt nyhetsvärde vid tidpunkten för importen och som importeras för kopieringsändamål i maximalt två kopior för varje ämne

Arkivfilmmaterial (även utan ljudspår) avsett för användning i samband med journalfilmer

Underhållningsfilmer, särskilt lämpade för barn och ungdom

Andra filmer av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

 

3706 90

Andra slag:

– –

Annan:

– – –

Andra positiv:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Journalfilmer (även utan ljudspår) som beskriver händelser med aktuellt nyhetsvärde vid tidpunkten för importen och som importeras för kopieringsändamål i högst två kopior för varje ämne

Arkivfilmmaterial (även utan ljudspår) avsett för användning i samband med journalfilmer

Underhållningsfilmer, särskilt lämpade för barn och ungdom

Övriga filmer av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

 

4911

Andra tryckslag inbegripet tryckta bilder och fotografier:

Andra slag:

 

ex 4911 99 00

– –

Andra:

Mikrokort eller andra medier för informationslagring som behövs för datoriserade informations- och dokumentationstjänster av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

Väggkartor avsedda uteslutande för demonstration och utbildning

 

ex 8523

Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller andra fenomen, inbegripet mastrar för framställning av grammofonskivor, dock med undantag av produkter enligt kapitel 37:

Av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

 

ex 9023 00

Instrument, apparater och modeller, avsedda för demonstrationsändamål (till exempel vid undervisning eller på utställningar), som inte lämpar sig för annan användning:

Mönster, modeller och väggkartor av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär, avsedda uteslutande för demonstration och utbildning

Modeller eller visualiseringar av abstrakta begrepp såsom molekylstrukturer eller matematiska formler

 

Diverse

Hologram för laserprojicering

Multimedia-byggsatser

Material för programmerade instruktioner, inbegripet material i byggsatsform med tillhörande tryckt material

 

B.   Samlarföremål och konstverk av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär

KN-nr

Varuslag

Mottagande institutioner eller organisationer

Diverse

Samlarföremål och konstverk, inte avsedda för försäljning

Gallerier, museer och andra institutioner som är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för tullfri import av dessa varor


BILAGA III

KN-nr

Varuslag

4911

Andra tryckalster inbegripet tryckta bilder och fotografier:

4911 10

Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.:

ex 4911 10 90

– –

Andra slag:

I relief för blinda och personer med nedsatt syn

Andra slag:

ex 4911 91 00

– –

Bilder, planscher samt fotografier:

I relief för blinda och personer med nedsatt syn

ex 4911 99 00

– –

Andra:

I relief för blinda och personer med nedsatt syn


BILAGA IV

KN-nr

Varuslag

4802

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt nr 4801 eller 4803; papper och papp, handgjorda:

Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:

ex 4802 55

– –

Med en vikt av 40 g/m2 eller mer men högst 150 g/m2, i rullar

Blindskriftspapper

ex 4802 56

– –

Vägande minst 40 g/m2 men högst 150 g/m2, i ark hos vilka i ovikt skick den ena sidan inte är längre än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm:

Blindskriftspapper

ex 4802 57 00

– –

Annat, vägande minst 40 g/m2 men högst 150 g/m2

Blindskriftspapper

ex 4802 58

– –

Med en vikt av mer än över 150 g/m2:

Blindskriftspapper

Annat papper och annan papp, vars innehåll av fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process utgör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:

ex 4802 61

– –

I rullar:

ex 4802 61 80

– – –

Annat

Blindskriftspapper

ex 4802 62 00

– –

I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm

Blindskriftspapper

ex 4802 69 00

– –

Annat

Blindskriftspapper

4805

Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad som anges i anmärkning 3 till detta kapitel:

Annat:

ex 4805 91 00

– –

Vägande högst 150 g/m2

Blindskriftspapper

ex 4805 92 00

– –

Vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2

Blindskriftspapper

4805 93

– –

Vägande minst 225 g/m2:

ex 4805 93 80

– – –

Annat:

Blindskriftspapper

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafiber, tillskuret i storlek eller form; andra artiklar av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk:

Annat papper och annan papp som används för skrivning, tryckning eller andra grafiska ändamål:

4823 90

Andra slag:

ex 4823 90 40

– –

Papper och annan papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål

Blindskriftspapper

ex 6602 00 00

Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.:

Vita käppar för blinda och personer med nedsatt syn

ex 8469

Skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner:

Anpassade för användning av blinda eller personer med nedsatt syn

ex 8471

Datorer och enheter till datorer; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare på datamedier i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Utrustning för mekanisk framställning av blindskrift och inspelat material för blinda

ex 8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning:

Skivspelare och kassettspelare som är särskilt konstruerade eller anpassade för blinda och personer med nedsatt syn

ex 8523

Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för framställning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel 37:

Talböcker

Magnetband och kassetter för framställning av böcker i blindskrift och talböcker

9013

Anordningar med flytande kristaller som inte utgör artiklar som är speciellt upptagna under andra rubriker; lasrar utom laserdioder, andra optiska apparater och instrument, inte specificerade eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel:

ex 9013 80

Andra anordningar, apparater och instrument:

TV-förstoringsapparater för blinda och personer med nedsatt syn

9021

Ortopediska hjälpmedel inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska gördlar och bråckband; skenor och andra artiklar för behandling av frakturer; proteser; hörapparater och andra hjälpmedel som bärs eller implanteras i kroppen för att kompensera en skada eller ett handikapp:

9021 90

Andra slag:

ex 9021 90 90

– –

Andra:

Elektroniska orienteringsredskap och hjälpmedel för upptäckt av hinder för blinda eller personer med nedsatt syn

TV-förstoringsapparater för blinda och personer med nedsatt syn

Elektroniska läsapparater för blinda och personer med nedsatt syn

9023 00

Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål (till exempel vid undervisning eller utställningar), som inte lämpar sig för annan användning:

ex 902300080

Andra:

Undervisningshjälpmedel och apparater som är särskilt konstruerade för användning av blinda och personer med nedsatt syn

ex 9102

Armbandsur, fickur och andra ur inbegripet stoppur andra än de som upptas under nummer 9101:

Blindur med boetter som inte är av ädelmetall

9504

Artiklar för nöjesfält, bords- eller sällskapsspel inbegripet flipperspel, biljard, särskilda bord för kasinospel och automatiska bowlingbanor:

9504 90

Andra slag:

ex 9504 90 90

– –

Andra:

Bordsspel och tillbehör, särskilt anpassade för användning av blinda eller personer med nedsatt syn

Diverse

Alla andra artiklar som är särskilt utformade för utbildning eller vetenskapliga och kulturella framsteg för blinda och personer med nedsatt syn


BILAGA V

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH EN FÖRTECKNING ÖVER DESS EFTERFÖLJANDE ÄNDRINGAR

Rådets förordning (EEG) nr 918/83

(EGT L 105, 23.4.1983, s. 1)

 

1985 års anslutningsakt, bilaga I, punkterna I.1.e och I.17

(EGT L 302, 15.11.1985, s. 139)

 

Rådets förordning (EEG) nr 3822/85

(EGT L 370, 31.12.1985, s. 22)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3691/87

(EGT L 347, 11.12.1987, s. 8)

 

Rådets förordning (EEG) nr 1315/88

(EGT L 123, 17.5.1988, s. 2)

endast artikel 2

Rådets förordning (EEG) nr 4235/88

(EGT L 373, 31.12.1988, s. 1)

 

Rådets förordning (EEG) nr 3357/91

(EGT L 318, 20.11.1991, s. 3)

 

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92

(EGT L 302, 19.10.1992, s. 1)

endast artikel 252.1

Rådets förordning (EG) nr 355/94

(EGT L 46, 18.2.1994, s. 5)

 

1994 års anslutningsakt, bilaga I, punkt XIII A.I.3

(EGT C 241, 29.8.1994, s. 274)

 

Rådets förordning (EG) nr 1671/2000

(EGT L 193, 29.7.2000, s. 11)

 

2003 års anslutningsakt, bilagan till protokoll nr 3, del 3

(EUT L 236, 23.9.2003, s. 940)

 

Rådets förordning (EG) nr 274/2008

(EUT L 85, 27.3.2008, s. 1)

 


BILAGA VI

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 918/83

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1.2 a och b

Artikel 2.1a och b

Artikel 1.2 c första stycket

Artikel 2.1 c första stycket

Artikel 1.2 c andra stycket, inledande meningen

Artikel 2.1 c andra stycket, inledande meningen

Artikel 1.2 c andra stycket första strecksatsen

Artikel 2.1 c andra stycket i

Artikel 1.2 c andra stycket andra strecksatsen

Artikel 2.1 c andra stycket ii

Artikel 1.2 c tredje stycket

Artikel 2.1 c tredje stycket

Artikel 1.2 d och e

Artikel 2.1 d och e

Artikel 1.3

Artikel 2.2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 4 andra stycket

Artikel 5.2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6 första stycket

Artikel 7.1

Artikel 6 andra stycket

Artikel 7.2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14.1, inledningen

Artikel 15.1, inledningen

Artikel 14.1 första strecksatsen

Artikel 15.1 a

Artikel 14.1 andra strecksatsen

Artikel 15.1 b

Artikel 14.2

Artikel 15.2

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 25

Artikel 21

Artikel 26

Artikel 22

Artikel 27 första stycket

Artikel 23.1

Artikel 27 andra stycket

Artikel 23.2

Artikel 28

Artikel 24

Artikel 29.1

Artikel 25.1

Artikel 29.2, inledningen

Artikel 25.2, inledningen

Artikel 29.2 första strecksatsen

Artikel 25.2 a

Artikel 29.2 andra strecksatsen

Artikel 25.2 b

Artikel 29.2 tredje strecksatsen

Artikel 25.2 c

Artikel 30 första stycket

Artikel 26.1

Artikel 30 andra stycket

Artikel 26.2

Artikel 31

Artikel 27

Artikel 32

Artikel 28

Artikel 33

Artikel 29

Artikel 34

Artikel 30

Artikel 35

Artikel 31

Artikel 36

Artikel 32

Artikel 37

Artikel 33

Artikel 38

Artikel 34

Artikel 39

Artikel 35

Artikel 40

Artikel 36

Artikel 41

Artikel 37

Artikel 42

Artikel 38

Artikel 43

Artikel 39

Artikel 44

Artikel 40

Artikel 45

Artikel 41

Artikel 50

Artikel 42

Artikel 51, inledningen

Artikel 43, inledningen

Artikel 51 första strecksatsen

Artikel 43 a

Artikel 51 andra strecksatsen

Artikel 43 b

Artikel 52.1

Artikel 44.1

Artikel 52.2, inledningen

Artikel 44.2, inledningen

Artikel 52.2 första strecksatsen

Artikel 44.2 a

Artikel 52.2 andra strecksatsen

Artikel 44.2 b

Artikel 53, inledningen

Artikel 45, inledningen

Artikel 53 a, inledningen

Artikel 45 a, inledningen

Artikel 53 a första strecksatsen

Artikel 45 a i

Artikel 53 a andra strecksatsen

Artikel 45 a ii

Artikel 53 b, inledningen

Artikel 45 b, inledningen

Artikel 53 b första strecksatsen

Artikel 45 b i

Artikel 53 b andra strecksatsen

Artikel 45 b ii

Artikel 54, inledningen

Artikel 46, inledningen

Artikel 54 första strecksatsen

Artikel 46 a

Artikel 54 andra strecksatsen

Artikel 46 b

Artikel 56

Artikel 47

Artikel 57

Artikel 48

Artikel 58

Artikel 49

Artikel 59

Artikel 50

Artikel 59a.1 och 59a.2

Artikel 51.1 och 2

Artikel 59a.3, inledningen

Artikel 51.3, inledningen

Artikel 59a.3 första strecksatsen

Artikel 51.3 a

Artikel 59a.3 andra strecksatsen

Artikel 51.3 b

Artikel 59b

Artikel 52

Artikel 60.1

Artikel 53.1

Artikel 60.2, inledningen

Artikel 53.2, inledningen

Artikel 60.2 första strecksatsen

Artikel 53.2 a

Artikel 60.2 andra strecksatsen

Artikel 53.2 b

Artikel 60.3

Artikel 53.3

Artikel 61.1

Artikel 54.1

Artikel 61.2, inledningen

Artikel 54.2, inledningen

Artikel 61.2 första strecksatsen

Artikel 54.2 a

Artikel 61.2 andra strecksatsen

Artikel 54.2 b

Artikel 61.2 tredje strecksatsen

Artikel 54.2 c

Artikel 62

Artikel 55

Artikel 63

Artikel 56

Artikel 63a

Artikel 57

Artikel 63b

Artikel 58

Artikel 63c

Artikel 59

Artikel 64

Artikel 60

Artikel 65

Artikel 61

Artikel 66

Artikel 62

Artikel 67

Artikel 63

Artikel 68

Artikel 64

Artikel 69

Artikel 65

Artikel 70

Artikel 66

Artikel 71 första stycket, inledningen

Artikel 67.1, inledningen

Artikel 71 första stycket första strecksatsen

Artikel 67.1 a

Artikel 71 första stycket andra strecksatsen

Artikel 67.1 b

Artikel 71 andra stycket

Artikel 67.2

Artikel 72.1, inledningen

Artikel 68.1, inledningen

Artikel 72.1 första strecksatsen

Artikel 68.1 a

Artikel 72.1 andra strecksatsen

Artikel 68.1 b

Artikel 72.2

Artikel 68.2

Artikel 73

Artikel 69

Artikel 75

Artikel 70

Artikel 76

Artikel 71

Artikel 77

Artikel 72

Artikel 78

Artikel 73

Artikel 79

Artikel 74

Artikel 80

Artikel 75

Artikel 81

Artikel 76

Artikel 82

Artikel 77

Artikel 83

Artikel 78

Artikel 84

Artikel 79

Artikel 85

Artikel 80

Artikel 86

Artikel 81

Artikel 87

Artikel 82

Artikel 88

Artikel 83

Artikel 89, inledningen

Artikel 84, inledningen

Artikel 89 första strecksatsen

Artikel 84 a

Artikel 89 andra strecksatsen

Artikel 84 b

Artikel 89 tredje strecksatsen

Artikel 84 c

Artikel 90

Artikel 85

Artikel 91

Artikel 86

Artikel 92

Artikel 87

Artikel 93

Artikel 88

Artikel 94

Artikel 89

Artikel 95

Artikel 90

Artikel 96

Artikel 91

Artikel 97

Artikel 92

Artikel 98

Artikel 93

Artikel 99

Artikel 94

Artikel 100

Artikel 95

Artikel 101

Artikel 96

Artikel 102

Artikel 97

Artikel 103

Artikel 98

Artikel 104.1, inledningen

Artikel 99.1, inledningen

Artikel 104.1 första strecksatsen

Artikel 99.1 a

Artikel 104.1 andra strecksatsen

Artikel 99.1 b

Artikel 104.1 tredje strecksatsen

Artikel 99.1 c

Artikel 104.2

Artikel 99.2

Artikel 105

Artikel 100

Artikel 106

Artikel 101

Artikel 107

Artikel 102

Artikel 108

Artikel 103

Artikel 109

Artikel 104

Artikel 110

Artikel 105

Artikel 111

Artikel 106

Artikel 112

Artikel 107

Artikel 113

Artikel 108

Artikel 114

Artikel 109.1

Artikel 109.2

Artikel 115 första stycket

Artikel 110.1

Artikel 115 andra stycket

Artikel 110.2

Artikel 116

Artikel 111

Artikel 117

Artikel 112

Artikel 118.1

Artikel 113

Artikel 119

Artikel 114

Artikel 120

Artikel 115

Artikel 121

Artikel 116

Artikel 122

Artikel 117

Artikel 123

Artikel 118

Artikel 124

Artikel 119

Artikel 125

Artikel 120

Artikel 126

Artikel 121

Artikel 127

Artikel 122

Artikel 128

Artikel 123

Artikel 129

Artikel 124

Artikel 130

Artikel 125

Artikel 131

Artikel 126

Artikel 132

Artikel 127

Artikel 133

Artikel 128

Artikel 134

Artikel 129

Artikel 135

Artikel 130

Artikel 136

Artikel 131

Artikel 139

Artikel 132

Artikel 140

Artikel 144

Artikel 133

Artikel 145

Artikel 134

Bilagorna I-IV

Bilagorna I-IV

Bilaga V

Bilaga VI