ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.321.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 321

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
8 december 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1194/2009 av den 30 november 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer ( 1 )

5

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/895/EG

 

*

Rådets beslut av den 26 november 2009 om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten

36

 

 

2009/896/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

38

 

 

2009/897/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

39

 

 

2009/898/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

40

 

 

2009/899/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

41

 

 

2009/900/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

42

 

 

2009/901/EG

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2009 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

43

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/902/RIF av den 30 november 2009 om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet (EUCPN) och om upphävande av beslut 2001/427/RIF

44

 

 

V   Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1195/2009 av den 7 december 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

47

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1196/2009 av den 4 december 2009 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafos regleringsområde, sektion 3M, för fartyg som för en medlemsstats flagg

49

 

 

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

 

 

2009/903/EU

 

*

Rådets beslut, fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen, av den 4 december 2009 om antagande av förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen

51

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1193/2009

av den 3 november 2009

om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 15.8 första strecksatsen och artikel 16.5, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 8 i kommissionens förordning (EG) 314/2002 av den 20 februari 2002 om tillämpningsföreskrifter för kvotsystemet inom sektorn för socker (2) sattes produktionsavgifterna enligt

kommissionens förordning (EG) 1762/2003 (3) för regleringsåret 2002/03,

kommissionens förordning (EG) 1775/2004 (4) för regleringsåret 2003/04,

kommissionens förordning (EG) 1686/2005 (5) för regleringsåret 2004/05, och

kommissionens förordning (EG) 164/2007 (6) för regleringsåret 2005/06.

(2)

Den 8 maj 2008 avkunnade EG-domstolen sin dom i de förenade målen C-5/06 och C-23/06–C-36/06 där man fastställer att artikel 15.1 d i förordning (EG) nr 1260/2001 ska tolkas som att samtliga produktkvantiteter som har exporterats och som omfattas av denna artikel ska beaktas vid fastställandet av den beräknade genomsnittliga förlusten per ton, oavsett om bidrag har utbetalats eller inte. Följaktligen ogiltigförklarade domstolen kommissionens förordning (EG) nr 1762/2003 av den 7 oktober 2003 om fastställande av produktionsavgifter för socker under regleringsåret 2002/03 och kommissionens förordning (EG) nr 1775/2004 av den 14 oktober 2004 om fastställande av produktionsavgifter för socker under regleringsåret 2003/04.

(3)

När det gäller fastställandet av den beräknade genomsnittliga förlusten per ton i enlighet med 15.1 d i förordning (EG) nr 1260/2001, har domstolen, med samma resonemang, genom beslut av den 6 oktober 2008 i de förenade målen C-175/07–C-184/07 och i målen C-466/06 och C-200/06 ogiltigförklarat kommissionens förordning (EG) nr 1686/2005 av den 14 oktober 2005 om fastställande av produktionsavgifterna och koefficienten för tilläggsavgiften för regleringsåret 2004/05 inom sockersektorn.

(4)

Den metod som domstolen ogiltigförklarade för regleringsåren 2002/03, 2003/04 och 2004/05 tillämpades även för regleringsåret 2005/06. De nya produktionsavgifterna på socker för det regleringsåret måste därför fastställas med den nya beräkningsmetoden.

(5)

I sin dom av den 8 maj 2008 i de förenade målen C-5/06 och C-23/06–C-36/06, fastslog domstolen att det vid undersökningen av kommissionens förordning (EG) nr 1837/2002 av den 15 oktober 2002 om fastställande av produktionsavgifterna och koefficienten för tilläggsavgiften för regleringsåret 2001/02 (7) inom sockersektorn inte framkommit några omständigheter som medför att denna ska ogiltigförklaras. För att fastställa produktionsnivåerna för det regleringsåret, beräknar kommissionen den genomsnittliga förlusten på basis av de totala kvantiteter socker som ingår i bearbetade produkter som exporterats, oavsett om de ger rätt till bidrag eller inte.

(6)

Det är följaktligen lämpligt att kommissionen, med hjälp av samma beräkningsmetod som användes för regleringsåret 2001/02, fastställer produktionsavgifterna, och, om det är nödvändigt, en koefficient för ytterligare avgifter.

(7)

För regleringsåret 2002/03 innebär den tidigare sammanlagda uppskattade förlust som konstaterats i enlighet med artikel 15.1 och 15.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 att basproduktionsavgiften och B-avgiften måste beräknas, i enlighet med kraven i artikel 15.3 och 15.4. Basproduktionsavgiften beräknades till 2 % och B-avgiften till 19,962 %. Den sammanlagda förlust som konstaterats på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 täcks samtidigt fullt ut av intäkterna från basproduktionsavgifterna och B-avgifterna, och det fanns ingen anledning att för regleringsåret 2002/03 fastställa den koefficient som avses i artikel 16.2 i samma förordning. Tillämpningen av den beräkningsmetod som avses i skäl 5 ger en basproduktionsavgift på 2 % och en B-avgift på 19,958 %. Den sammanlagda förlust som konstaterats på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 täcks fullt ut av intäkterna från basproduktionsavgifterna och B-avgifterna. Därför finns det ingen anledning att för regleringsåret 2002/03 fastställa den koefficient som avses i artikel 16.2 i samma förordning.

(8)

För regleringsåret 2003/04 innebär den tidigare ursprungliga sammanlagda uppskattade förlust som konstaterats i enlighet med artikel 15.1 och 15.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 att basproduktionsavgiften och B-avgiften måste beräknas, i enlighet med kraven i artikel 15.3 och 15.4. Basproduktionsavgiften beräknades till 2 % och B-avgiften till 27,050 %. Den sammanlagda förlust som konstaterats på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 täcks samtidigt fullt ut av intäkterna från basproduktionsavgifterna och B-avgifterna, och det fanns ingen anledning att för regleringsåret 2003/04 fastställa den koefficient som avses i artikel 16.2 i samma förordning. Tillämpningen av den beräkningsmetod som avses i skäl 5 ger en basproduktionsavgift på 2 % och en B-avgift på 27,169 %. Den sammanlagda förlust som konstaterats på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 täcks fullt ut av intäkterna från basproduktionsavgifterna och B-avgifterna. Därför finns det ingen anledning att för regleringsåret 2003/04 fastställa den koefficient som avses i artikel 16.2 i samma förordning.

(9)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1462/2004 av den 17 augusti 2004 om ändring av det maximala beloppet för B-avgiften och justering av minimipriset för B-betor inom sockersektorn för regleringsåret 2004/05 höjdes för regleringsåret 2004/05 (8) det högsta belopp för B-avgiften som avses i artikel 15.4 andra stycket första strecksatsen i förordning (EG) nr 1260/2001 till 37,5 % av interventionspriset för vitsocker. För regleringsåret 2004/05 innebär den sammanlagda uppskattade förlust som konstaterats i enlighet med artikel 15.1 och 15.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 att de högsta beloppen bör fastställas till 2 % för grundavgiften och till 37,5 % för B-avgiften. Tillämpningen av den beräkningsmetod som avses i skäl 5 ändrar varken basproduktionsavgifterna eller B-avgifterna för det regleringsåret. Enligt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 ska en tilläggsavgift tas ut när den sammanlagda förlust som fastställts i enlighet med artikel 15.1 och 15.2 i den förordningen inte fullt ut täcks av intäkterna från basproduktionsavgifterna och B-avgifterna. För regleringsåret 2004/05 avslöjade den nya beräkningsmetoden sammanlagda förluster på 125 129 948 euro. Den koefficient som avses i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 bör därför fastställas. Vid fastställandet av koefficienten måste hänsyn tas till de avgifter som fastställdes till för höga nivåer för regleringsåret 2003/04 för medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

(10)

För regleringsåret 2005/06 innebär den tidigare sammanlagda uppskattade förlust som konstaterats i enlighet med artikel 15.1 och 15.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 att basproduktionsavgiften sätts till 1,0022 %, i enlighet med kraven i artikel 15.3. Den sammanlagda förlust som konstaterats på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 täcks samtidigt fullt ut av intäkterna från basproduktionsavgifterna, och det fanns ingen anledning att fastställa en B-avgift eller en koefficient som fastställer en ytterligare avgift för regleringsåret 2005/06. Tillämpningen av den beräkningsmetod som avses i skäl 5 ger en basproduktionsavgift på 0,9706 % utan behov av en B-avgift. Den sammanlagda förlust som konstaterats på grundval av tillgängliga uppgifter och i enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 täcks fullt ut av intäkterna från basproduktionsavgifterna, och det är inte nödvändigt att fastställa den koefficient som avses i artikel 16.2 i den förordningen.

(11)

Förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

Av rättssäkerhetsskäl bör de föreslagna ändringarna gälla från och med de datum då de ändrade bestämmelserna trädde i kraft.

(13)

Av rättssäkerhetsskäl och för att säkerställa likabehandling av medlemsstaterna, är det nödvändigt att ange ett datum då de avgifter som ändras i enlighet med den här förordningen ska fastställas i enlighet med artikel 2.2 andra stycket i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för europeiska gemenskapernas egna medel (9).

(14)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna har avgett ett negativt yttrande om åtgärderna i den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 1762/2003 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Produktionsavgifterna för socker för regleringsåret 2002/03 ska vara

a)

12,638 euro per ton vitsocker som basproduktionsavgift för A- och B-socker.

b)

126,113 euro per ton vitsocker som B-avgift för B-socker.

c)

5,330 euro per ton torrsubstans som basproduktionsavgift för A- och B-isoglukos.

d)

55,082 euro per ton torrsubstans som B-avgift för B-isoglukos.

e)

12,638 euro per ton motsvarande torrsubstans socker/isoglukos som basproduktionsavgift för A- och B-inulinsirap.

f)

126,113 euro per ton motsvarande torrsubstans socker/isoglukos som B-avgift för B-inulinsirap.”

Artikel 2

Artikel 1 i förordning (EG) nr 1775/2004 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Produktionsavgifterna för socker för regleringsåret 2003/04 ska vara

a)

12,638 euro per ton vitsocker som basproduktionsavgift för A- och B-socker.

b)

171,679 euro per ton vitsocker som B-avgift för B-socker.

c)

5,330 euro per ton torrsubstans som basproduktionsavgift för A- och B-isoglukos.

d)

73,310 euro per ton torrsubstans som B-avgift för B-isoglukos.

e)

12,638 euro per ton motsvarande torrsubstans socker/isoglukos som basproduktionsavgift för A- och B-inulinsirap.

f)

171,679 euro per ton motsvarande torrsubstans socker/isoglukos som B-avgift för B-inulinsirap.”

Artikel 3

Artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 1686/2005 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Produktionsavgifterna för socker för regleringsåret 2004/05 ska vara

a)

12,638 euro per ton vitsocker som basproduktionsavgift för A- och B-socker.

b)

236,963 euro per ton vitsocker som B-avgift för B-socker.

c)

5,330 euro per ton torrsubstans som basproduktionsavgift för A- och B-isoglukos.

d)

99,424 euro per ton torrsubstans som B-avgift för B-isoglukos.

e)

12,638 euro per ton motsvarande torrsubstans socker/isoglukos som basproduktionsavgift för A- och B-insulinsirap.

f)

236,963 euro per ton motsvarande torrsubstans socker/isoglukos som B-avgift för B-inulinsirap.

Artikel 2

För regleringsåret 2004/05 ska den koefficient som föreskrivs i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1260/2001 vara 0,25466 för Tjeckien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien, och 0,14911 för övriga medlemsstater.”

Artikel 4

Artikel 1 i förordning (EG) nr 164/2007 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Produktionsavgifterna för socker för regleringsåret 2005/06 ska vara

a)

6,133 euro per ton vitsocker som basproduktionsavgift för A- och B-socker.

b)

2,726 euro per ton torrsubstans som basproduktionsavgift för A- och B-isoglukos.

c)

6,133 euro per ton motsvarande torrsubstans socker/isoglukos som basproduktionsavgift för A- och B-inulinsirap.”

Artikel 5

De avgifter som ändrats i enlighet med den här förordningen, och som det hänvisas till i artikel 2.2 andra stycket i förordning (EG, Euratom) 1150/2000, ska fastställas senast den sista dagen i andra månaden efter dagen för ikraftträdandet av den här förordningen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1 ska tillämpas från och med den 8 oktober 2003.

Artikel 2 ska tillämpas från och med den 15 oktober 2004.

Artikel 3 ska tillämpas från och med den 18 oktober 2005.

Artikel 4 ska tillämpas från och med 23 den februari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordning (EG) nr 1260/2001 har upphävts och från och med regleringsåret 2006/07 ersatts av rådets förordning (EG) nr 318/2006 som upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 50, 21.2.2002, s. 40. Förordning (EG) nr 314/2002 har upphävts och ersatts av kommissionens förordning (EG) nr 952/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 39).

(3)  EUT L 254, 8.10.2003, s. 4.

(4)  EUT L 316, 15.10.2004, s. 64.

(5)  EUT L 271, 15.10.2005, s. 12.

(6)  EUT L 51, 20.2.2007, s. 17.

(7)  EGT L 278, 16.10.2002, s. 13.

(8)  EUT L 270, 18.8.2004, s. 4.

(9)  EGT L 130, 31.5.2000, s. 1.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1194/2009

av den 30 november 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

För att upprätthålla en hög och enhetlig nivå för luftfartssäkerhet i Europa, är det nödvändigt att ändra kraven och förfarandena för certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, i synnerhet för att införa en definition av begreppet huvudsaklig verksamhetsort, förbättra innehållet i intyget om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1) och se över bestämmelserna om flygtillstånd.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundar sig på yttrandena (3) från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 ska följande led e, f, g och h läggas till:

”e)   huvudsaklig verksamhetsort: företagets huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen av den verksamhet som avses i denna förordning utövas.

f)   artikel: varje del och anordning som används på civila luftfartyg.

g)   ETSO (European Technical Standard Order): en detaljerad luftvärdighetsspecifikation utfärdad av byrån för att säkerställa uppfyllande av kraven i denna förordning som en minimistandard för angivna artiklars prestanda.

h)   EPA (European Part Approval): innebär att artikeln har tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata som inte tillhör innehavaren av den berörda produktens typcertifikat, förutom för ETSO-artiklar.”

2.

I artikel 3.5 ska hänvisningen till ”21A.112” ersättas med ”21A.112A”.

3.

I artikel 5 ska följande läggas till som punkt 5:

”5.   Med avvikelse från punkt 1 får tillverkningsorganisationer som godkänts i enlighet med avsnitt A i kapitlen F och G i bilagan (del 21) till denna förordning fortsätta att utfärda intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning eller försäkran om överensstämmelse genom att använda EASA-blankett 1, den ursprungliga utgåvan, i enlighet med tillägg I i bilagan (del 21) till denna förordning till och med den 28 september 2010.”

4.

Bilagan (del 21) ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Yttrande 03/2006 om redaktionella ändringar, yttrande 05/2006 om huvudsaklig verksamhetsort, yttrande 06/2008 om EASA-blankett 1, yttrande 04/2007 om flygtillstånd.


BILAGA

Bilagan (del 21) till förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Innehållsförteckningen ska ersättas med följande:

Innehåll

21.1

Allmänt

AVSNITT A – TEKNISKA KRAV

KAPITEL A – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21A.1

Tillämpningsområde

21A.2

Åtagande av annan person än sökanden till eller innehavaren av ett certifikat

21A.3

Fel, störningar och defekter

21A.3B

Luftvärdighetsdirektiv

21A.4

Samordning mellan konstruktion och tillverkning

KAPITEL B – TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21A.11

Tillämpningsområde

21A.13

Villkor för ansökan

21A.14

Visande av förmåga

21A.15

Ansökan

21A.16A

Luftvärdighetskoder

21A.16B

Särskilda villkor

21A.17

Typcertifieringsgrund

21A.18

Fastställande av tillämpliga miljöskyddskrav och certifieringsspecifikationer

21A.19

Förändringar som fordrar ett nytt typcertifikat

21A.20

Uppfyllande av typcertifieringsgrunden och miljöskyddskrav

21A.21

Utfärdande av typcertifikat

21A.23

Utfärdande av begränsat typcertifikat

21A.31

Typkonstruktion

21A.33

Undersökning och prov

21A.35

Flygprov

21A.41

Typcertifikat

21A.44

Innehavarens förpliktelser

21A.47

Överlåtelse

21A.51

Giltighetstid

21A.55

Dokumentation

21A.57

Handböcker

21A.61

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D – ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

21A.90

Tillämpningsområde

21A.91

Klassificering av ändringar i typkonstruktion

21A.92

Villkor för ansökan

21A.93

Ansökan

21A.95

Mindre ändringar

21A.97

Större ändringar

21A.101

Fastställande av tillämpliga certifieringsspecifikationer och miljöskyddskrav

21A.103

Utfärdande av godkännande

21A.105

Dokumentation

21A.107

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21A.109

Förpliktelser och EPA-märkning

KAPITEL E – KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

21A.111

Tillämpningsområde

21A.112A

Villkor för ansökan

21A.112B

Visande av förmåga

21A.113

Ansökan om kompletterande typcertifikat

21A.114

Uppfyllande av krav

21A.115

Utfärdande av kompletterande typcertifikat

21A.116

Överlåtelse

21A.117

Ändringar av den del av en produkt som omfattas av ett kompletterande typcertifikat

21A.118A

Förpliktelser och EPA-märkning

21A.118B

Giltighetstid

21A.119

Handböcker

21A.120

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

KAPITEL F – TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21A.121

Tillämpningsområde

21A.122

Villkor för ansökan

21A.124

Ansökan

21A.125A

Utfärdande av godkännandebrev

21A.125B

Brister

21A.125C

Giltighetstid

21A.126

System för inspektion under produktionen

21A.127

Prov: luftfartyg

21A.128

Prov: motorer och propellrar

21A.129

Tillverkarens förpliktelser

21A.130

Försäkran om överensstämmelse (Statement of conformity)

KAPITEL G – GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21A.131

Tillämpningsområde

21A.133

Villkor för ansökan

21A.134

Ansökan

21A.135

Utfärdande av godkännande av tillverkningsorganisation

21A.139

Kvalitetssystem

21A.143

Verksamhetshandbok för tillverkning

21A.145

Krav för godkännande

21A.147

Förändringar av den godkända tillverkningsorganisationen

21A.148

Ändringar avseende verksamhetsplats

21A.149

Överlåtelse

21A.151

Villkor för godkännande

21A.153

Ändringar i villkoren för godkännande

21A.157

Undersökningar

21A.158

Brister

21A.159

Giltighetstid

21A.163

Befogenheter

21A.165

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL H – LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21A.171

Tillämpningsområde

21A.172

Villkor för ansökan

21A.173

Klassificering

21A.174

Ansökan

21A.175

Språk

21A.177

Ändring eller modifiering

21A.179

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21A.180

Inspektioner

21A.181

Giltighetstid

21A.182

Identifiering av luftfartyg

KAPITEL I – MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21A.201

Tillämpningsområde

21A.203

Villkor för ansökan

21A.204

Ansökan

21A.207

Ändring och modifiering

21A.209

Överlåtelse och återutfärdande inom medlemsstater

21A.210

Inspektioner

21A.211

Giltighetstid

KAPITEL J – GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION (DESIGN ORGANISATION APPROVAL, DOA)

21A.231

Tillämpningsområde

21A.233

Villkor för ansökan

21A.234

Ansökan

21A.235

Utfärdande av godkännande av konstruktionsorganisation

21A.239

System för konstruktionssäkring

21A.243

Uppgifter

21A.245

Krav för godkännande

21A.247

Ändringar av systemet för konstruktionssäkring

21A.249

Överlåtelse

21A.251

Villkor för godkännande

21A.253

Ändringar i villkoren för godkännande

21A.257

Undersökningar

21A.258

Brister

21A.259

Giltighetstid

21A.263

Befogenheter

21A.265

Innehavarens förpliktelser

KAPITEL K – DELAR OCH ANORDNINGAR

21A.301

Tillämpningsområde

21A.303

Uppfyllande av tillämpliga krav

21A.305

Godkännande av delar och anordningar

21A.307

Godkännande av delar och anordningar för installation

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M – REPARATIONER

21A.431

Tillämpningsområde

21A.432A

Villkor för ansökan

21A.432B

Visande av förmåga

21A.433

Underlag för reparation

21A.435

Klassificering av reparationer

21A.437

Utfärdande av godkännande av reparation

21A.439

Tillverkning av reparationsdelar

21A.441

Utförande av reparation

21A.443

Begränsningar

21A.445

Oreparerad skada

21A.447

Dokumentation

21A.449

Instruktioner för fortsatt luftvärdighet

21A.451

Förpliktelser och EPA-märkning

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O – ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

21A.601

Tillämpningsområde

21A.602A

Villkor för ansökan

21A.602B

Visande av förmåga

21A.603

Ansökan

21A.604

ETSO-tillstånd för hjälpkraftsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU)

21A.605

Krav på uppgifter

21A.606

Utfärdande av ETSO-tillstånd

21A.607

Befogenheter för innehavare av ETSO-tillstånd

21A.608

Försäkran om konstruktion och prestanda (Declaration of Design and Performance, DDP)

21A.609

Förpliktelser för innehavare av ETSO-tillstånd

21A.610

Godkännande av avvikelse

21A.611

Konstruktionsändringar

21A.613

Dokumentation

21A.615

Inspektion av byrån

21A.619

Giltighetstid

21A.621

Överlåtelse

KAPITEL P – FLYGTILLSTÅND

21A.701

Tillämpningsområde

21A.703

Villkor för ansökan

21A.705

Behörig myndighet

21A.707

Ansökan om flygtillstånd

21A.708

Flygförhållanden

21A.709

Ansökan om godkännande av flygförhållanden

21A.710

Godkännande av flygförhållanden

21A.711

Utfärdande av ett flygtillstånd

21A.713

Ändringar

21A.715

Språk

21A.719

Överlåtelse

21A.721

Inspektioner

21A.723

Giltighetstid

21A.725

Förnyande av flygtillstånd

21A.727

Flygtillståndsinnehavarens förpliktelser

21A.729

Dokumentation

KAPITEL Q – IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

21A.801

Identifiering av produkter

21A.803

Hantering av identifieringsuppgifter

21A.804

Identifiering av delar och anordningar

21A.805

Identifiering av kritiska delar

21A.807

Identifiering av ETSO-artiklar

AVSNITT B – FÖRFARANDEN FÖR BEHÖRIGA MYNDIGHETER

KAPITEL A – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

21B.5

Tillämpningsområde

21B.20

Den behöriga myndighetens förpliktelser

21B.25

Krav på den behöriga myndighetens organisation

21B.30

Dokumenterade förfaranden

21B.35

Ändringar i organisation och förfaranden

21B.40

Konfliktlösning

21B.45

Rapportering/samordning

21B.55

Dokumentation

21B.60

Luftvärdighetsdirektiv

KAPITEL B – TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

(KAPITEL C – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL D – ÄNDRINGAR AV TYPCERTIFIKAT OCH BEGRÄNSADE TYPCERTIFIKAT

KAPITEL E – KOMPLETTERANDE TYPCERTIFIKAT

KAPITEL F – TILLVERKNING UTAN GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21B.120

Undersökning

21B.125

Brister

21B.130

Utfärdande av godkännandebrev

21B.135

Erkännande av godkännandebrev

21B.140

Ändring av godkännandebrev

21B.145

Begränsning, upphävande och återkallande av godkännandebrev

21B.150

Dokumentation

KAPITEL G – GODKÄNNANDE AV TILLVERKNINGSORGANISATION

21B.220

Undersökning

21B.225

Brister

21B.230

Utfärdande av certifikat

21B.235

Fortsatt övervakning

21B.240

Ändring av godkännande av tillverkningsorganisation

21B.245

Upphävande och återkallande av godkännande av tillverkningsorganisation

21B.260

Dokumentation

KAPITEL H – LUFTVÄRDIGHETSBEVIS OCH BEGRÄNSADE LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

21B.320

Undersökning

21B.325

Utfärdande av luftvärdighetsbevis

21B.326

Luftvärdighetsbevis

21B.327

Begränsat luftvärdighetsbevis

21B.330

Upphävande och återkallande av luftvärdighetsbevis och begränsade luftvärdighetsbevis

21B.345

Dokumentation

KAPITEL I – MILJÖVÄRDIGHETSBEVIS (BULLER)

21B.420

Undersökning

21B.425

Utfärdande av miljövärdighetsbevis (buller)

21B.430

Upphävande och återkallande av miljövärdighetsbevis (buller)

21B.445

Dokumentation

KAPITEL J – GODKÄNNANDE AV KONSTRUKTIONSORGANISATION

KAPITEL K – DELAR OCH ANORDNINGAR

(KAPITEL L – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL M – REPARATIONER

(KAPITEL N – EJ TILLÄMPLIGT)

KAPITEL O – ETSO-TILLSTÅND (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER AUTHORISATIONS)

KAPITEL P – FLYGTILLSTÅND

21B.520

Undersökning

21B.525

Utfärdande av flygtillstånd

21B.530

Återkallande av flygtillstånd

21B.545

Dokumentation

KAPITEL Q – IDENTIFIERING AV PRODUKTER, DELAR OCH ANORDNINGAR

TILLÄGG – EASA-BLANKETTER”;

2.

Rubriken till avsnitt A ska ersättas med följande:

3.

I punkt 21A.14 b ska punkt 5 ersättas med följande:

”5.

en fast eller justerbar propeller.”;

4.

I punkt 21A.35 b ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

för luftfartyg som ska certifieras i enlighet med detta avsnitt, förutom i) varmluftsballonger, friflygande gasballonger, förankrade gasballonger, segelflygplan och motordrivna segelflygplan och ii) luftskepp och flygplan med en maximal startmassa (MTOM) på 2 722 kg eller mindre, för att med en rimlig grad av visshet avgöra att luftfartyget, dess delar och anordningar är pålitliga och fungerar korrekt.”;

5.

Punkt 21A.112 ska ersättas med följande stycke:

Varje fysisk eller juridisk person (organisation) som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt 21A.112B ska vara berättigad att ansöka om ett kompletterande typcertifikat i enlighet med de villkor som fastläggs i detta kapitel.”;

6.

I punkt 21A.124 b ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

En översikt över den information som krävs i punkt 21A.125A b.”;

7.

Punkt 21A.125 ska ersättas med följande stycke:

Sökanden ska vara berättigad att få ett godkännandebrev utfärdat av den behöriga myndigheten, som godkänner att enskilda produkter, delar och anordningar visar överensstämmelse i enlighet med detta kapitel, efter att

a)

ha upprättat ett system för inspektion under produktionen som säkerställer att varje produkt, del eller anordning överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick,

b)

ha tillhandahållit en handbok som innehåller

1.

en beskrivning av det system för inspektion under produktionen som krävs enligt led a,

2.

en beskrivning av medlen för att genomföra kontrollerna i systemet för inspektion under produktionen,

3.

en beskrivning av proven i 21A.127 och 21A.128, samt namnen på de personer som är bemyndigade för syftet i 21A.130 a,

c)

ha visat sin förmåga att bistå i enlighet med punkterna 21A.3 och 21A.129 d.”;

8.

I punkt 21A.125B c ska hänvisningen till ”21B.143” ersättas med en hänvisning till ”punkt 21B.125”.

9.

Punkt 21A.126 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska ”21A.125” ersättas med ”21A.125Aa”.

ii)

I led b ska ”21A.125(a)” ersättas med ”21A.125Aa”.

10.

I punkt 21.A.127 a ska ”21A.125(a)” ersättas med ”21A.125Aa”.

11.

I punkt 21.A.128 ska ”21A.125(a)” ersättas med ”21A.125Aa”.

12.

Punkt 21A.165 ska ändras på följande sätt:

i)

I led c ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.

fastställa att andra produkter, delar eller anordningar är kompletta och överensstämmer med godkända konstruktionsdata samt är i ett funktionssäkert skick innan en EASA-blankett 1 utfärdas för att intyga att de överensstämmer med godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick, och därutöver när det gäller motorer, i enlighet med uppgifter tillhandahållna av innehavaren av motorns typcertifikat, fastställa att varje färdig motor uppfyller de tillämpliga utsläppskrav som anges i punkt 21A.18 b och som är giltiga den dag då motorn tillverkas för att kunna intyga uppfyllande av utsläppskrav, eller”;

ii)

Led k ska ersättas med följande:

”k)

se till att kraven i enlighet med punkt 21A.711 c och e är uppfyllda, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21A.163 e, innan ett flygtillstånd utfärdas för ett luftfartyg.”

13.

I punkt 21A.174 b.3 ii ska ”21A.184c” ersättas med ”21B.327c”.

14.

Punkt 21A.183 ska utgå.

15.

Punkt 21A.184 ska utgå.

16.

Punkt 21A.205 ska utgå.

17.

I punkt 21A.245 ska led a ersättas med följande:

”a)

personalen på alla tekniska avdelningar är tillräckligt stor, har tillräcklig erfarenhet och har givits de befogenheter som är nödvändiga för att den ska kunna fullgöra det ansvar som den har fått sig tilldelat samt att detta ansvar, tillsammans med lokalerna, hjälpmedlen och utrustningen, är av en sådan art att det gör det möjligt för personalen att uppnå målen avseende luftvärdighet och miljöskydd för produkten,”

18.

Punkt 21A.263 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska punkt 4 ersättas med följande:

”4.

ett ETSO-tillstånd i enlighet med punkt 21A.602B b.1, eller”

b)

Led c ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.

att utfärda information eller instruktioner som innehåller följande försäkran: Det tekniska innehållet i detta dokument är godkänt enligt bemyndigandet i DOA ref. EASA.21J.[XXXX].

4.

att godkänna dokumentationsändringar i luftfartygets flyghandbok med supplement, och utfärda sådana ändringar som innehåller följande försäkran: Revision nr. [YY] av AFM (eller supplement) ref. [ZZ], är godkänt enligt bemyndigandet i DOA ref. EASA.21J.[XXXX].”.

ii)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

att utfärda ett flygtillstånd i enlighet med punkt 21A.711 b för ett luftfartyg som innehavaren har konstruerat eller modifierat, eller för vilket innehavaren enligt punkt 21A.263 c.6 har godkänt villkoren enligt vilka flygtillståndet kan utfärdas, när konstruktionsorganisationen själv inom ramen för sitt godkännande av konstruktionsorganisationen kontrollerar luftfartygets konfiguration och intygar överensstämmelsen med de konstruktionsvillkor som har godkänts för flygningen.”

19.

I punkt 21A.265 ska led g ersättas med följande:

”g)

se till att kraven i enlighet med punkt 21A.711 b och e är uppfyllda, när så är tillämpligt i enlighet med befogenheterna i punkt 21A.263 c.7, innan ett flygtillstånd utfärdas för ett luftfartyg.”

20.

I punkt 21A.307 ska led a ersättas med följande:

”a)

åtföljs av ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA-blankett 1), som intygar att artikeln har tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick, och”

21.

Punkt 21A.432 ska ersättas med följande:

a)

Varje fysisk eller juridisk person som har visat, eller är i färd med att visa, sin förmåga enligt punkt 21A.432B ska vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för större reparation enligt de villkor som fastlagts i detta kapitel.

b)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om ett godkännande av underlag för mindre reparation.”

22.

I punkt 21A.601 ska led b utgå.

23.

I punkt 21A.605 d ska ”21A.125b” ersättas med ”21A.125Ab”.

24.

I punkt 21A.606 ska led c ersättas med följande:

”c)

uttryckligen ha förklarat sig beredd att uppfylla punkt 21A.609.”

25.

I punkt 21A.609 ska led f ersättas med följande:

”f)

uppfylla kraven i punkterna 21A.3, 21A.3B och 21A.4.”

26.

Punkt 21A.701 ska ersättas med följande:

a)

Flygtillstånd ska i enlighet med detta kapitel utfärdas för luftfartyg som inte uppfyller, eller där det inte har visats att de uppfyller, tillämpliga krav på luftvärdighet, men som kan genomföra säkra flygningar under bestämda förhållanden och för följande ändamål:

1.

Utveckling.

2.

Påvisande av att bestämmelser eller certifieringsspecifikationer uppfylls.

3.

Konstruktions- eller tillverkningsorganisationers utbildning av flygbesättning.

4.

Produktionsprovflygning av ett nyproducerat luftfartyg.

5.

Flygning av luftfartyg under produktion mellan produktionsanläggningar.

6.

Flygning av luftfartyg för kundgodkännande.

7.

Leverans eller export av luftfartyg.

8.

Flygning av luftfartyg för myndighetsgodkännande.

9.

Marknadsundersökning, inklusive kundens utbildning av besättning.

10.

Utställning och flyguppvisning.

11.

Flygning av luftfartyg till en plats där underhåll eller luftvärdighetsgranskning ska genomföras, eller till ett förvaringsutrymme.

12.

Flygning av luftfartyg vars flygvikt överskrider den maximala certifierade startvikten för flygning över vatten utöver normal sträcka, eller över landområden där lämpliga landningsmöjligheter eller tillgång till lämpligt bränsle saknas.

13.

Rekordslagning, flygtävling eller liknande tävlingsverksamhet.

14.

Flygning av luftfartyg som uppfyller de tillämpliga kraven på luftvärdighet innan överensstämmelse med miljökrav har konstaterats.

15.

För icke-kommersiell flygning med enskilda icke-komplexa luftfartyg eller typer där det inte är tillämpligt med ett luftvärdighetsbevis eller ett begränsat luftvärdighetsbevis.

b)

I detta kapitel fastställs förfarandet för utfärdande av flygtillstånd och för godkännande av därmed förbundna flygförhållanden, samt rättigheterna och förpliktelserna för sökande till, och innehavare av, dessa tillstånd och godkännanden av flygförhållanden.”;

27.

Punkt 21A.703 ska ersättas med följande:

a)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om ett flygtillstånd, med undantag för flygtillstånd som begärs för syftet i punkt 21A.701 a.15 där sökanden måste vara ägaren.

b)

Varje fysisk eller juridisk person ska vara berättigad att ansöka om godkännande av flygförhållandena.”

28.

Punkt 21A.710 c ska ersättas med följande:

”c)

Innan flygförhållandena godkänns måste byrån, den behöriga myndigheten eller den godkända organisationen ha försäkrat sig om att luftfartyget kan genomföra säker flygning enligt angivna villkor och begränsningar. Byrån eller den behöriga myndigheten får utföra eller kräva att sökanden ska utföra varje inspektion eller provning som krävs för det ändamålet.”

29.

Punkt 21A.711 ska ersättas med följande:

a)

Ett flygtillstånd (EASA-blankett 20a, se tillägg) får utfärdas av den behöriga myndigheten enligt de villkor som anges i punkt 21B.525.

b)

En vederbörligt godkänd konstruktionsorganisation får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt 21A.263 c.7, när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

c)

En vederbörligt godkänd tillverkningsorganisation får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt 21A.163 e, när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

d)

En vederbörligt godkänd organisation som svarar för den fortsatta luftvärdigheten får utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20b, se tillägg) i enlighet med de befogenheter som beviljas genom punkt M.A.711 i bilaga I (del M) till förordning (EG) nr 2042/2003, när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

e)

Flygtillståndet ska innehålla en specifikation av ändamål samt alla villkor och begränsningar som har godkänts i enlighet med punkt 21A.710.

f)

När det gäller tillstånd som har utfärdats i enlighet med led b, c eller d ska en kopia av flygtillståndet och därmed förbundna flygförhållanden lämnas in till den behöriga myndigheten så snart som möjligt, dock senast inom tre dagar.

g)

När bevis föreligger som visar att något av de villkor som anges i punkt 21A.723 a inte uppfylls för ett flygtillstånd som utfärdats av en organisation i enlighet med led b, c eller d, ska organisationen omedelbart återkalla flygtillståndet och utan dröjsmål informera den behöriga myndigheten.”;

30.

I punkt 21A.723 ska led a ersättas med följande:

”a)

Ett flygtillstånd ska utfärdas för högst tolv månader och ska förbli giltigt under förutsättning att

1.

de villkor och begränsningar som anges i punkt 21A.711 e i fråga om flygtillståndet är uppfyllda,

2.

flygtillståndet inte har återlämnats eller återkallats,

3.

luftfartyget står kvar i samma register.”;

31.

I punkt 21A.801 ska led d ersättas med följande:

”d)

Med avseende på bemannade ballonger ska den identifieringsskylt som föreskrivs i led b fästas vid ballonghöljet och, om möjligt, placeras på ett sådant sätt att den är läslig för operatören när ballongen är fylld. Dessutom ska korgen, lastbärande konstruktioner och varje brännare på ett beständigt och läsligt sätt vara märkta med tillverkarens namn, artikelnummer (eller likvärdigt) och serienummer (eller likvärdigt).”;

32.

I punkt 21A.804 ska led a ersättas med följande:

”a)

Varje del eller anordning ska på ett beständigt och läsligt sätt vara märkt med

1.

ett namn, ett varumärke eller en symbol som identifierar tillverkaren på ett sätt som anges i tillämpliga konstruktionsdata, och

2.

artikelnumret, enligt definitionen i tillämpliga konstruktionsdata, och

3.

bokstäverna EPA för delar eller anordningar som tillverkats i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata som inte tillhör innehavaren av den berörda produktens typcertifikat, förutom för ETSO-artiklar.”

33.

Följande punkt ska läggas till som punkt 21B.125:

a)

När den behöriga myndigheten i samband med revisioner eller på andra sätt finner objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännandebrev inte uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A i bilagan (del 21), ska denna brist klassificeras i enlighet med 21A.125B a.

b)

Den behöriga myndigheten ska vidta följande åtgärder:

1.

För brist på nivå ett ska den behöriga myndigheten vidta omedelbara åtgärder för att helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla godkännandebrevet, beroende på omfattningen av bristen, fram till dess att framgångsrika korrigerande åtgärder har slutförts av organisationen.

2.

För brist på nivå två ska den behöriga myndigheten bevilja en tidsfrist för korrigerande åtgärder som är lämplig för bristens art, men som inte ska vara längre än 3 månader. Under vissa omständigheter, i slutet av denna period och mot bakgrund av bristens art, kan den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden förutsatt att det finns en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder.

c)

Den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att helt eller delvis upphäva godkännandebrevet om kraven inte uppfylls inom den tidsfrist som beviljats av den behöriga myndigheten.”

34.

I punkt 21.B.135 b.2 ska ”21A.125b” ersättas med ”21A.125Ab”.

35.

Punkt 21B.143 ska utgå.

36.

Punkt 21B.145 ska ersättas med följande:

a)

Begränsningen, upphävandet eller återkallandet av godkännandebrevet ska skriftligen meddelas innehavaren av godkännandebrevet. Den behöriga myndigheten ska uppge orsaken till begränsningen, upphävandet eller återkallandet och informera innehavaren av godkännandebrevet om dennes rätt att överklaga.

b)

När ett godkännandebrev har upphävts ska det åter bli giltigt först när kraven i avsnitt A i kapitel F i bilagan (del 21) åter uppfylls.”;

37.

Punkt 21B.225 ska ersättas med följande:

a)

När den behöriga myndigheten i samband med revisioner eller på andra sätt finner objektiva bevis för att innehavaren av ett godkännande av tillverkningsorganisation inte uppfyller de tillämpliga kraven i avsnitt A i bilagan (del 21), ska denna brist klassificeras i enlighet med 21A.158 a.

b)

Den behöriga myndigheten ska vidta följande åtgärder:

1.

För brist på nivå ett ska den behöriga myndigheten vidta omedelbara åtgärder för att helt eller delvis begränsa, upphäva eller återkalla godkännandet av tillverkningsorganisation, beroende på omfattningen av bristen, fram till dess att framgångsrika korrigerande åtgärder har slutförts av organisationen.

2.

För brist på nivå två ska den behöriga myndigheten bevilja en tidsfrist för korrigerande åtgärder som är lämplig för bristens art, men som inte ska vara längre än 3 månader. Under vissa omständigheter, i slutet av denna period och mot bakgrund av bristens art, kan den behöriga myndigheten förlänga tremånadersperioden förutsatt att det finns en tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder.

c)

Den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att helt eller delvis upphäva godkännandet om kraven inte uppfylls inom den tidsfrist som beviljats av den behöriga myndigheten.”

38.

I punkt 21B.235 ska led a ersättas med följande:

”a)

För att försäkra sig om att kraven för godkännandet av tillverkningsorganisationen upprätthålls, ska den behöriga myndigheten genomföra fortsatt övervakning för att

1.

verifiera att innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation har ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i avsnitt A, kapitel G i denna bilaga (del 21),

2.

verifiera att organisationen hos innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation fungerar i enlighet med tillverkningsorganisationens verksamhetshandbok (POE), och

3.

verifiera effekten av förfarandena i tillverkningsorganisationens verksamhetshandbok (POE), och

4.

genom stickprov övervaka standarden hos produkter, delar eller anordningar.”

39.

Punkt 21B.325 ska ersättas med följande:

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda eller ändra ett luftvärdighetsbevis (EASA-blankett 25, se tillägg) utan otillbörligt dröjsmål när den har försäkrat sig om att kraven i punkt 21B.326 samt tillämpliga krav i avsnitt A i kapitel H i denna bilaga (del 21) är uppfyllda.

b)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda eller ändra ett begränsat luftvärdighetsbevis (EASA-blankett 24, se tillägg) utan otillbörligt dröjsmål när den har försäkrat sig om att kraven i punkt 21B.327 samt tillämpliga krav i avsnitt A i kapitel H i denna bilaga (del 21) är uppfyllda.

c)

För ett nytt luftfartyg eller ett begagnat luftfartyg som kommer från en icke-medlemsstat ska den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten, utöver det relevanta luftvärdighetsbevis som avses i a eller b, utfärda ett första granskningsbevis avseende luftvärdighet (EASA-blankett 15a, se tillägg).”;

40.

Följande punkt ska läggas till som punkt 21B.326:

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda ett luftvärdighetsbevis för

a)

nya luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.2.

2.

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

begagnade luftfartyg:

1.

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.3 och som visar att

i)

luftfartyget överensstämmer med en typkonstruktion som godkänts enligt ett typcertifikat och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i enlighet med bilagan (del 21), och

ii)

de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har uppfyllts, och

iii)

luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i bilaga I (del M) till förordning (EG) nr 2042/2003,

2.

när den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en godkänd konstruktion och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.”;

41.

Följande punkt ska läggas till som punkt 21B.327:

a)

Den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten ska utfärda ett begränsat luftvärdighetsbevis för

1.

nya luftfartyg:

i)

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.2.

ii)

När den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda specifikationer för luftvärdighet, samt är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

2.

begagnade luftfartyg:

i)

Efter uppvisande av den dokumentation som krävs i punkt 21A.174 b.3 och som visar att

A)

luftfartyget överensstämmer med en konstruktion som godkänts av byrån enligt ett begränsat typcertifikat eller i överensstämmelse med särskilda specifikationer för luftvärdighet och varje kompletterande typcertifikat, ändring eller reparation som godkänts i enlighet med bilagan (del 21), och

B)

de tillämpliga luftvärdighetsdirektiven har uppfyllts, och

C)

luftfartyget har inspekterats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i bilaga I (del M) till förordning (EG) nr 2042/2003,

ii)

när den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten är övertygad om att luftfartyget överensstämmer med den godkända konstruktionen och är i ett funktionssäkert skick. Detta kan inbegripa inspektioner utförda av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

b)

För ett luftfartyg som inte kan uppfylla de grundläggande kraven som anges i grundförordningen och som inte är berättigat till ett begränsat typcertifikat, ska byrån, på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från dessa grundläggande krav

1.

utfärda särskilda luftvärdighetsspecifikationer som säkerställer tillfredsställande säkerhet vid avsedd användning och kontrollera att dessa uppfylls, och

2.

ange användningsbegränsningar för detta luftfartyg.

c)

Användningsbegränsningar kommer att vara knutna till begränsade luftvärdighetsbevis som inbegriper luftrumsbegränsningar på det sätt som är nödvändigt för att ta hänsyn till avvikelser från grundläggande krav på luftvärdighet som fastläggs i grundförordningen.”

42.

Punkt 21B.525 ska ersättas med följande:

Den behöriga myndigheten ska utfärda ett flygtillstånd (EASA-blankett 20a, se tillägg) utan onödigt dröjsmål

1.

efter uppvisande av de uppgifter som krävs i punkt 21A.707, och

2.

när de flygförhållanden som avses i punkt 21A.708 har godkänts i enlighet med punkt 21A.710, och

3.

när den behöriga myndigheten antingen genom sina egna undersökningar, vilket kan omfatta inspektioner, eller också genom förfaranden som har överenskommits med sökanden, har försäkrat sig om att luftfartyget överensstämmer med den konstruktion som fastställs i punkt 21A.708 före flygning.”

43.

Tillägg I ska ersättas med följande:

”Tillägg I

Intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning – EASA-blankett 1 som avses i bilagan (del 21)

Image

Instruktioner för användning av EASA-blankett 1

Dessa instruktioner gäller endast då EASA-blankett 1 används för tillverkning. I tillägg II i bilaga I (del M) till förordning (EG) 2042/2003 behandlas hur EASA-blankett 1 används för underhåll.

1.   SYFTE OCH ANVÄNDNING

1.1

Ett primärt syfte med intyget är att förklara nya luftfartsrelaterade produkter, delar och anordningar (nedan kallade artiklar) luftvärdiga.

1.2

Sambandet mellan intyget och artikeln/artiklarna måste fastställas. Utfärdaren ska behålla ett intyg i en form som medger kontroll av de ursprungliga uppgifterna.

1.3

Intyget godtas av många luftvärdighetsmyndigheter, men kan vara beroende av bilaterala avtal och/eller luftvärdighetsmyndighetens policy. Med ’godkända konstruktionsdata’ avses i detta intyg konstruktionsdata som är godkända av luftvärdighetsmyndigheten i importlandet.

1.4

Intyget är inte en följesedel eller en fraktsedel.

1.5

Intyget får inte användas för att intyga luftvärdighet av luftfartyg.

1.6

Intyget utgör inte godkännande för installation av artikeln i ett visst luftfartyg, en viss motor eller en viss propeller, men hjälper slutanvändaren att fastställa dess status avseende godkännande av luftvärdigheten.

1.7

En blandning av artiklar som godkänts för tillverkning och för underhåll är inte tillåten på samma intyg.

1.8

En blandning av artiklar som certifierats i enlighet med ’godkända data’ och med ’icke-godkända data’ är inte tillåten på samma intyg.

2.   ALLMÄNT FORMAT

2.1

Intyget ska överensstämma med formatet i den bifogade blanketten, inklusive numreringen av rutorna och varje rutas placering. Storleken på rutorna får emellertid ändras för att passa den enskilda tillämpningen, men inte i sådan omfattning att intyget inte kan kännas igen.

2.2

Intyget ska vara utformat i liggande format, men storleken får ökas eller minskas betydligt så länge intyget alltjämt går att känna igen och att läsa. Rådfråga i tveksamma fall den behöriga myndigheten.

2.3

Förklaringen om förpliktelser för användaren/installatören kan placeras på valfri sida på blanketten.

2.4

Allt tryck ska vara tydligt och läsbart, för att göra läsningen enkel.

2.5

Intyget får antingen vara förtryckt eller framställt med dator, men i båda fallen ska trycket i rader och tecken vara tydligt och läsbart och i överensstämmelse med det fastställda formatet.

2.6

Intyget bör vara avfattat på engelska och, om det är relevant, på ett eller flera andra språk.

2.7

De uppgifter som skrivs in i intyget får antingen vara skrivna på maskin/dator eller handskrivna med tryckbokstäver och ska göra läsningen enkel.

2.8

För klarhetens skull ska användningen av förkortningar begränsas till ett minimum.

2.9

Det tomma utrymmet på intygets baksida får användas av den som utfärdar intyget för eventuella ytterligare upplysningar men får inte innefatta någon certifieringsuppgift. All användning av intygets baksida måste indikeras i lämplig ruta på intygets framsida.

3.   KOPIOR

3.1

Det finns ingen begränsning för hur många kopior av intyget som skickas till kunden eller som behålls av den som utfärdar intyget.

4.   FEL I ETT INTYG

4.1

Om en slutanvändare hittar fel i ett intyg måste han skriftligen underrätta utfärdaren om dem. Utfärdaren får utfärda ett nytt intyg om felen kan bekräftas och korrigeras.

4.2

Det nya intyget måste ha ett nytt spårningsnummer, ny underskrift och nytt datum.

4.3

Ansökan om ett nytt intyg får lämnas in utan att ny kontroll av artikelns/artiklarnas skick behöver göras. Det nya intyget är inte en förklaring om det aktuella skicket och bör hänvisa till det tidigare intyget i ruta 12 genom följande förklaring: ’Genom detta intyg korrigeras felet/felen i ruta/rutorna [ange vilka rutor som korrigerats] i intyget [ange ursprungligt spårningsnummer] av den [ange ursprungligt utfärdandedatum]. Intyget omfattar inte överensstämmelse/skick/godkännande för användning’. Båda intygen bör behållas under den arkiveringsperiod som fastställs för det första intyget.

5.   UTFÄRDARENS IFYLLANDE AV INTYGET

Ruta 1: Godkännande behörig myndighet /land

Ange namn och land för den behöriga myndighet under vars jurisdiktion intyget utfärdas. Om byrån är den behöriga myndigheten ska endast ’EASA’ anges.

Ruta 2: EASA-blankett 1 – rubrik

’INTYG OM AUKTORISERAT UNDERHÅLL/TILLVERKNING EASA-BLANKETT 1’

Ruta 3: Blankettens spårningsnummer

Ange det unika nummer som bestämts genom numreringssystemet/numreringsförfarandet hos den organisation som anges i ruta 4. Numret kan innehålla både bokstäver och siffror.

Ruta 4: Organisationens namn och adress

Ange fullständigt namn och fullständig adress för den tillverkningsorganisation (se EASA-blankett 55, blad A) som godkänner de artiklar som omfattas av detta intyg. Logotyper etc. för organisationen är tillåtna, förutsatt att de ryms i rutan.

Ruta 5: Arbetsorder/avtal/faktura

För att underlätta för kunden att spåra artikeln/artiklarna: ange arbetsorderns nummer, avtalsnumret, fakturanumret eller liknande referensnummer.

Ruta 6: Artikel

Ange linjeartikelnummer när det finns mer än en linjeartikel. Denna ruta gör det möjligt att göra enkla korsreferenser till ruta 12 (anmärkningar).

Ruta 7: Beskrivning

Ange namnet på eller beskrivningen av artikeln. Använd företrädesvis den term som används i instruktionerna för fortsatt luftvärdighet eller i underhållsdata (t.ex. den illustrerade reservdelskatalogen, luftfartygets underhållshandbok, servicebulletinen, handboken för komponentunderhåll).

Ruta 8: Artikelnummer

Ange det artikelnummer som anges på artikeln eller etiketten/förpackningen. För motorer och propellrar får typbeteckningen användas.

Ruta 9: Mängd

Ange antalet artiklar.

Ruta 10: Serienummer

Om artikeln enligt lag ska identifieras med ett serienummer ska detta nummer anges här. Eventuella andra serienummer som inte krävs enligt lag får också anges här. Ange ’Ej tillämpligt’ om artikeln inte har något serienummer.

Ruta 11: Status/Arbete

Ange antingen ’PROTOTYP’ eller ’NY’.

Ange ’PROTOTYP’ för följande:

i)

Tillverkning av en ny artikel i överensstämmelse med icke-godkända konstruktionsdata.

ii)

Omcertifiering gjord av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget efter ändring eller korrigering av en artikel, före ibruktagandet, (t.ex. efter en konstruktionsändring, korrigering av en defekt, inspektion eller provning, eller förlängning av förvaringstid.) Närmare uppgifter om originalintyget och om ändrings- eller korrigeringsarbetet ska anges i ruta 12.

Ange ’NY’ för följande:

i)

Tillverkning av en ny artikel i överensstämmelse med godkända konstruktionsdata.

ii)

Omcertifiering gjord av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget efter ändring eller korrigering av en artikel, före ibruktagandet, (t.ex. efter en konstruktionsändring, korrigering av en defekt, inspektion eller prov, eller förlängning av förvaringstid.) Närmare uppgifter om originalintyget och om ändrings- eller korrigeringsarbetet ska anges i ruta 12.

iii)

Omcertifiering gjord av tillverkaren av produkten eller av den organisation som anges i ruta 4 i det tidigare intyget, av artiklar från ’prototyp’ (överensstämmelse endast med icke-godkända data) till ’ny’ (överensstämmelse med godkända data och i ett funktionssäkert skick), efter godkännande av tillämpliga konstruktionsdata, under förutsättning att dessa konstruktionsdata inte har ändrats. Följande förklaring ska anges i ruta 12:

OMCERTIFIERING AV ARTIKLAR FRÅN ’PROTOTYP’ TILL ’NY’: I DETTA DOKUMENT INTYGAS GODKÄNNANDET AV DE KONSTRUKTIONSDATA [ANGE TC/STC-NUMMER, VERSION], DATERADE [ANGE DATUM OM DET KRÄVS FÖR FASTSTÄLLANDE AV VERSIONSSTATUS], SOM ANVÄNTS DÅ DENNA ARTIKEL (DESSA ARTIKLAR) TILLVERKATS.

Alternativet ’godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick’ i ruta 13a bör markeras.

iv)

Undersökning av en tidigare godkänd ny artikel före ibruktagandet i överensstämmelse med en kundspecificerad standard eller specifikation (närmare uppgifter om denna och om originalintyget ska anges i ruta 12) eller för att påvisa luftvärdighet (en förklaring av grunderna för godkännandet och närmare uppgifter om originalintyget ska anges i ruta 12).

Ruta 12: Anmärkningar

Beskriv det arbete som avses i ruta 11, antingen direkt eller genom hänvisning till stöddokumentation, så att användaren eller installatören kan avgöra artikelns/artiklarnas luftvärdighet i förhållande till det arbete som certifieras. Om nödvändigt får ett separat blad användas. En hänvisning till detta blad ska då finnas på EASA-blankett 1. För varje upplysning ska det tydligt anges vilken artikel/vilka artiklar i ruta 6 som upplysningen avser. Om inga upplysningar finns, ska ’Inga’ anges.

Ange skälet för godkännande i enlighet med icke-godkända konstruktionsdata i ruta 12 (t.ex. i väntan på typcertifikat, endast för prov, i väntan på godkända data).

Vid utskrift av data från en elektronisk EASA-blankett 1 bör alla data som inte passar in i andra rutor anges i denna ruta.

Ruta 13a

Markera endast en av de två rutorna:

1.

Välj alternativet ’godkända konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick’ om artikeln/artiklarna har tillverkats med användning av godkända konstruktionsdata och har befunnits vara i ett funktionssäkert skick.

2.

Välj alternativet ’icke-godkända konstruktionsdata som anges i ruta 12’å om artikeln/artiklarna har tillverkats med användning av tillämpliga icke-godkända konstruktionsdata. Ange dessa data i ruta 12 (t.ex. i väntan på typcertifikat, endast för prov, i väntan på godkända data).

Det är inte tillåtet att på samma intyg blanda artiklar för vilka intyg utfärdats på grundval av godkända och icke-godkända konstruktionsdata.

Ruta 13b: Underskrift av behörig person

Här skriver den behöriga personen sin namnteckning. Endast personer som uttryckligen bemyndigats i enlighet med den behöriga myndighetens regler och policy får skriva sin namnteckning i denna ruta. För att underlätta igenkännandet får ett unikt nummer, som identifierar den bemyndigade personen, läggas till underskriften.

Ruta 13c: Godkännande/auktorisation nummer

Ange nummer/referens för godkännandet/auktorisationen. Numret eller referensen utfärdas av den behöriga myndigheten.

Ruta 13d: Namn

Ange, i läslig form, namnet på den person som undertecknar i ruta 13b.

Ruta 13e: Datum

Ange det datum då ruta 13b undertecknas. Datumet ska anges i följande format: dd = dag, två siffror; mmm = de första tre bokstäverna i månaden; åååå = årtal, fyra siffror.

Rutorna 14a–14e

Allmänna krav för rutorna 14a–14e:

Används ej för godkännande för tillverkning. Skugga, gör mörkare eller markera på annat sätt för att utesluta oavsiktlig eller obehörig användning.

Förpliktelser för användare/installatör

Skriv följande förklaring på intyget för att göra slutanvändarna uppmärksamma på att de inte fritas från sitt ansvar beträffande installation och användning av alla artiklar som åtföljs av blanketten:

’DETTA INTYG UTGÖR INTE AUTOMATISKT NÅGOT TILLSTÅND ATT INSTALLERA.

I DE FALL ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN ARBETAR I ENLIGHET MED BESTÄMMELSER FRÅN EN ANNAN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET ÄN DEN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET SOM ANGES I RUTA 1, ÄR DET VÄSENTLIGT ATT ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN SER TILL ATT HANS/HENNES LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET ACCEPTERAR ARTIKLAR FRÅN DEN LUFTVÄRDIGHETSMYNDIGHET SOM ANGES I RUTA 1.

FÖRKLARINGAR I RUTORNA 13A OCH 14A UTGÖR INTE NÅGON CERTIFIERING AV INSTALLATIONEN. UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN SKA LUFTFARTYGETS UNDERHÅLLSDOKUMENTATION INNEHÅLLA EN CERTIFIERING AV INSTALLATIONEN SOM UTFÄRDATS AV ANVÄNDAREN/INSTALLATÖREN I ENLIGHET MED DE NATIONELLA BESTÄMMELSERNA INNAN LUFTFARTYGET FÅR TAS I BRUK.’”;

44.

Tillägg II ska ersättas med följande:

”Tillägg II

Granskningsbevis avseende luftvärdighet – EASA-blankett 15a

Image

45.

Tillägg IV ska ersättas med följande:

”Tillägg IV

Begränsat luftvärdighetsbevis – EASA-blankett 24

Behörig myndighets LOGOTYP

BEGRÄNSAT LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

 (1)

[Registreringsmedlemsstat]

[BEHÖRIG MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN]

 (1)

1.

Nationalitet och registreringsmärkning

2.

Tillverkare och tillverkarens beteckning på luftfartyget

3.

Luftfartygets serienummer

4.

Kategorier

5.

Detta luftvärdighetsbevis har utfärdats i enlighet med (2) [konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944] och förordning (EG) nr 216/2008, artikel 5.4 b, när det gäller ovannämnda luftfartyg som anses vara luftvärdigt när det underhålls och flygs i enlighet med ovanstående och med relevanta driftsbegränsningar.

Utöver ovanstående gäller följande begränsningar:

 (1)

 (2) [Luftfartyget får användas i internationell luftfart trots begränsningarna ovan.]

 

Datum för utfärdande:

 

Underskrift:

6.

Detta begränsade luftvärdighetsbevis är giltigt om det inte återkallas av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

Ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet ska bifogas detta bevis.

EASA-blankett 24 utgåva 2

Detta bevis ska medföras ombord under alla flygningar

46.

Tillägg V ska ersättas med följande:

”Tillägg V

Luftvärdighetsbevis – EASA-blankett 25

Behörig myndighets LOGOTYP

LUFTVÄRDIGHETSBEVIS

 (3)

[Registreringsmedlemsstat]

[BEHÖRIG MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN]

 (3)

1.

Nationalitet och registreringsmärkning

2.

Tillverkare och tillverkarens beteckning på luftfartyget

3.

Luftfartygets serienummer

4.

Kategorier

5.

Detta luftvärdighetsbevis har utfärdats i enlighet med konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944 och förordning (EG) nr 216/2008, artikel 5.2 c, när det gäller ovannämnda luftfartyg som anses vara luftvärdigt när det underhålls och flygs i enlighet med ovanstående och med relevanta driftsbegränsningar.

Begränsningar/Anmärkningar:

 (3)

 

Datum för utfärdande:

 

Underskrift:

6.

Detta luftvärdighetsbevis är giltigt om det inte återkallats av den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

Ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet ska bifogas detta bevis.

EASA-blankett 25 utgåva 2

Detta bevis ska medföras ombord under alla flygningar

47.

Tillägg VII ska ersättas med följande:

”Tillägg VII

Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg – EASA-blankett 52

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR LUFTFARTYG

1.

Tillverkande stat

2.

[MEDLEMSSTAT] (4)En medlemsstat i Europeiska unionen (5)

3.

Försäkrans ref nr

4.

Organisation

5.

Luftfartygstyp

6.

Typcertifikatsreferenser

7.

Registrering eller märkning av luftfartyg

8.

Tillverkarens identifieringsnr

9.

Uppgifter om motor/propeller (6)

10.

Modifieringar och/eller servicebulletiner (6)

11.

Luftvärdighetsdirektiv

12.

Medgivanden

13.

Dispenser, avsteg eller avvikelser (6)

14.

Anmärkningar

15.

Luftvärdighetsbevis

16.

Tilläggsbestämmelser

17.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed intygas att detta luftfartyg helt och fullt överensstämmer med den typcertifierade konstruktionen och med det som anges i rutorna 9, 10, 11, 12 och 13.

Luftfartyget är i ett funktionssäkert skick.

Luftfartyget har på ett tillfredsställande sätt provats under flygning.

18.

Underskrift

19.

Namn

20.

Datum (dag/månad/år)

21.

Referens för godkännande av tillverkningsorganisation

EASA-blankett 52 utgåva 2

Instruktioner för användning av EASA-blankett 52 – Försäkran om överensstämmelse för luftfartyg

1.   SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1

Användningen av försäkran om överensstämmelse för luftfartyg som utfärdas av en tillverkare vars tillverkning sker i enlighet med del 21, avsnitt A, kapitel F, beskrivs i 21A.130 och tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven.

1.2

Syftet med den försäkran om överensstämmelse för luftfartyg (EASA-blankett 52) som utfärdas i enlighet med del 21, avsnitt A, kapitel G, är att göra det möjligt för en innehavare av ett lämpligt godkännande av tillverkningsorganisation att utöva sina befogenheter för att erhålla ett luftvärdighetsbevis för ett enskilt luftfartyg från den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten.

2.   ALLMÄNT

2.1

Försäkran om överensstämmelse ska överensstämma med formatet i den bifogade blanketten inklusive numreringen av rutorna och varje rutas placering. Storleken på rutorna får emellertid ändras för att passa den enskilda tillämpningen, men inte i sådan omfattning att försäkran om överensstämmelse inte kan kännas igen. Rådfråga i tveksamma fall den behöriga myndigheten.

2.2

Försäkran om överensstämmelse ska antingen vara förtryckt eller framställt med dator men i båda fallen måste trycket i rader och tecken vara tydligt och läsbart. Förtryckta fraser är tillåtna i enlighet med bifogad mall men ingen annan certifieringsinformation är tillåten.

2.3

Blanketten får fyllas i antingen med maskin/dator eller för hand med tryckbokstäver för att underlätta läsningen. Engelska och, i relevanta fall, ett eller flera av den utfärdande medlemsstatens officiella språk är godtagbart.

2.4

En kopia av försäkran och samtliga referensbilagor ska bevaras av den godkända tillverkningsorganisationen.

3.   IFYLLANDE AV FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AV UTFÄRDAREN

3.1

Samtliga rutor ska fyllas i för att dokumentet ska vara en giltig försäkran.

3.2

En försäkran om överensstämmelse får inte utfärdas till den behöriga myndigheten i registreringsmedlemsstaten såvida inte luftfartygets konstruktion och dess installerade produkter är godkända.

3.3

Den information som krävs i rutorna 9, 10, 11, 12, 13 och 14 får utgöras av hänvisning till enskilda angivna dokument som tillverkningsorganisationen har i sina register, såvida inte den behöriga myndigheten medger något annat.

3.4

Denna försäkran om överensstämmelse är inte avsedd att inbegripa sådana utrustningsartiklar som kan krävas att de är monterade för att tillgodose kraven i tillämpliga operativa bestämmelser. Vissa av dessa enskilda artiklar får emellertid föras in i ruta 10 eller i den godkända typkonstruktionen. Operatörer påminns därför om sitt ansvar för att se till att tillämpliga operativa bestämmelser uppfylls för deras egen verksamhet.

Ruta 1

Ange namn på tillverkningsstaten.

Ruta 2

Den behöriga myndighet under vars bemyndigande försäkran om överensstämmelse utfärdas.

Ruta 3

Ett unikt serienummer bör vara förtryckt i denna ruta för kontroll och spårbarhet av försäkran. Detta gäller inte för ett datorframställt dokument. I detta fall behöver inte numret vara förtryckt om datorn har programmerats att ta fram och skriva ut ett unikt nummer.

Ruta 4

Fullständigt namn och adress för den organisation som utfärdar försäkran. Denna ruta får vara förtryckt. Logotyper etc. är tillåtna, förutsatt att logotypen ryms inom rutan.

Ruta 5

Fullständig beteckning för luftfartygstypen i enlighet med typcertifikatet och till detta hörande datablad.

Ruta 6

Typcertifikatets referensnummer och utgåva för det aktuella luftfartyget.

Ruta 7

Om luftfartyget är registrerat ska denna märkning vara registreringsmärkningen. Om luftfartyget inte är registrerat ska detta vara en sådan märkning som godtagits av den behöriga myndigheten i medlemsstaten och, om tillämpligt, av den behöriga myndigheten i ett tredje land.

Ruta 8

Det identifikationsnummer som tillverkaren har angett för kontroll, spårbarhet och produktstöd. Detta anges ibland som ett tillverkningsserienummer eller konstruktörsnummer.

Ruta 9

Fullständig beteckning för motor- och propellertyp(er) i enlighet med relevant typcertifikat och till detta hörande datablad. Tillverkarens identifikationsnummer för dessa och lokalisering bör också anges.

Ruta 10

Godkända konstruktionsändringar av luftfartygsdefinitionen.

Ruta 11

En förteckning över samtliga tillämpliga luftvärdighetsdirektiv (eller motsvarande) och en förklaring om uppfyllelse, tillsammans med en beskrivning av metoden för uppfyllelse av krav för det aktuella enskilda luftfartyget inklusive produkter och installerade delar, anordningar och utrustningar. Tider för att uppfylla framtida krav bör anges.

Ruta 12

Godkända oavsiktliga avvikelser från den godkända typkonstruktionen anges ibland som medgivanden, avvikelser eller icke-överensstämmelse.

Ruta 13

Endast överenskomna dispenser, avsteg eller avvikelser får anges här.

Ruta 14

Anmärkningar. Alla förklaringar, uppgifter, särskilda data eller begränsningar som kan påverka luftfartygets luftvärdighet. Om det inte finns någon sådan information eller sådana data, ange ”INGA”.

Ruta 15

Ange ”Luftvärdighetsbevis”, eller ”Begränsat luftvärdighetsbevis” eller för efterfrågat luftvärdighetsbevis.

Ruta 16

Tilläggskrav, exempelvis de som meddelats av ett importland, ska anges i denna ruta.

Ruta 17

Giltigheten för försäkran om överensstämmelse är beroende av att samtliga rutor på blanketten fylls i. En kopia av provflygningsrapporten tillsammans med varje registrerad defekt och uppgifter om korrigerande åtgärder ska föras in i register av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation. Rapporten bör undertecknas som tillfredsställande av lämplig certifierande personal och en flygbesättningsmedlem, t.ex. testpilot eller flygteknisk provingenjör. De provflygningar som genomförs är de som anges under kontroll av kvalitetssystemet, som föreskrivs i 21A.139 och särskilt 21A.139 b.1.vi, för att säkerställa att luftfartyget överensstämmer med tillämpliga konstruktionsdata och är i ett funktionssäkert skick.

Förteckningen över den information som lämnats (eller gjorts tillgänglig) för att tillgodose säkerhetsaspekterna i denna försäkran ska föras in i register av innehavaren av godkännandet av tillverkningsorganisation.

Ruta 18

Försäkran om överensstämmelse får undertecknas av den person som bemyndigats att göra detta av innehavaren av tillverkningsgodkännandet i enlighet med 21A.145 d. En signatur som utgörs av en stämpel får inte användas.

Ruta 19

Namn på den person som undertecknar försäkran ska vara maskinskrivet eller tryckt på ett lättläst sätt.

Ruta 20

The date the Statement of Conformity is signed should be given.

Ruta 21

Den behöriga myndighetens godkännandereferens ska anges.”

48.

Tillägg IX ska ersättas med följande:

”Tillägg IX

Certifikat för godkännande av tillverkningsorganisation vilka avses i kapitel G i bilagan (del 21) – EASA-blankett 55

Image

Image

49.

Tillägg X ska ersättas med följande:

”Tillägg X

Godkännandebrev – EASA-blankett 65 – som avses i kapitel F i bilagan (del 21)

Image


(1)  För registreringsstatens bruk.

(2)  Radera när så är lämpligt.”

(3)  För registreringsstatens bruk.”;

(4)  eller EASA om EASA är den behöriga myndigheten.

(5)  Utgår för stater som inte är medlemmar i EU eller EASA.

(6)  Radera när så är lämpligt.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/36


RÅDETS BESLUT

av den 26 november 2009

om Europeiska gemenskapens ståndpunkt vid omförhandlingen av det monetära avtalet med Vatikanstaten

(2009/895/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 111.3,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

efter att ha hört Europeiska centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har behörighet i monetära frågor och växelkursfrågor från och med dagen för införandet av euron.

(2)

Rådet ska besluta om en ordning för förhandlingar om och ingående av avtal som rör monetära frågor eller växelkursfrågor.

(3)

Den 29 december 2000 ingick Republiken Italien på gemenskapens vägnar ett monetärt avtal med Vatikanstaten.

(4)

I sina slutsatser av den 10 februari 2009 uppmanade rådet kommissionen att se över hur de nuvarande monetära avtalen fungerar och att överväga möjliga höjningar av taken för utgivning av mynt.

(5)

I sitt meddelande om hur de monetära avtalen med Monaco, San Marino och Vatikanstaten fungerar drog kommissionen slutsatsen att det monetära avtalet med Vatikanstaten i sin nuvarande form behöver ändras, så att man får ett mera konsekvent förhållningssätt i förbindelserna mellan gemenskapen och de länder som undertecknat ett monetärt avtal.

(6)

Det monetära avtalet med Vatikanstaten bör således omförhandlas så snart som möjligt, så att den nya ordningen kan träda i kraft den 1 januari 2010, samtidigt med de nya regler för införande av euromynt som anges i kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (1), som fick stöd av rådet i dess slutsatser av den 10 februari 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Italien ska underrätta Vatikanstaten om behovet av att snarast möjligt ändra det befintliga monetära avtalet mellan Republiken Italien, på Europeiska gemenskapens vägnar, och Vatikanstaten (nedan kallat avtalet) samt erbjuda omförhandling av relevanta bestämmelser i avtalet.

Artikel 2

Vid omförhandling av avtalet med Vatikanstaten ska gemenskapen söka uppnå följande ändringar:

a)

Avtalet ska ingås mellan gemenskapen och Vatikanstaten. Avtalstexten ska utgöra en kodifierad version av det nuvarande avtalet inklusive ändringar.

b)

Vatikanstaten ska åta sig att anta alla lämpliga bestämmelser, genom direkt införlivande eller möjligtvis likvärdiga åtgärder, som krävs för att tillämpa all relevant gemenskapslagstiftning om förhindrande av penningtvätt, bedrägeri och förfalskningar av kontanter och andra betalningsmedel än kontanter. Vatikanstaten ska också åta sig att anta all relevant gemenskapslagstiftning för bank- och finanssektorn om och när en banksektor skapas i Vatikanstaten.

c)

Metoden för att fastställa taket för utgivning av euromynt i Vatikanstaten ska ses över. Det nya taket ska beräknas med hjälp av en metod som kombinerar en fast del, syftande till att undvika överdriven numismatisk spekulation kring Vatikanstatens mynt genom att tillfredsställa efterfrågan på samlarmynt, och en rörlig del, som beräknas som den genomsnittliga myntutgivningen per capita i Republiken Italien år n-1 multiplicerad med antalet invånare i Vatikanstaten. Utan att det påverkar utgivningen av samlarmynt ska avtalet fastställa minimiandelen euromynt i Vatikanstaten som ska utges till ett nominellt värde till 51 %.

d)

En gemensam kommitté ska inrättas med uppgift att övervaka genomförandet av avtalet. Den ska bestå av företrädare för Vatikanstaten, Republiken Italien, kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB). Den ska varje år kunna se över den fasta delen av utgivningen, för att beakta inflationen och utvecklingen på samlarmarknaden. Den ska vart femte år bedöma lämpligheten av minimiandelen mynt som ska utges till ett nominellt värde och kan besluta att öka den. Den ska fatta beslut enhälligt. Den gemensamma kommittén ska anta sin egen arbetsordning.

e)

Vatikanstatens euromynt ska präglas av Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikanstaten ska dock kunna välja en annan leverantör bland de myntverk i Europeiska unionen som präglar euromynt, med samtycke av gemensamma kommittén. Vid ECB:s godkännande av den totala utgivningsvolymen ska den volym mynt som utges av Vatikanstaten läggas till den volym mynt som utges av Republiken Italien.

f)

Europeiska gemenskapernas domstol ska utses till behörigt organ för att avgöra tvister som kan uppstå i samband med avtalets tillämpning.

Om gemenskapen eller Vatikanstaten anser att den andra parten inte har fullgjort en skyldighet enligt det monetära avtalet, får gemenskapen eller Vatikanstaten föra ärendet vidare till domstolen. Domstolens dom ska vara bindande för parterna, som ska vidta de åtgärder som krävs för att efterleva domen inom en tidsfrist som fastställs av domstolen i domen. Om gemenskapen eller Vatikanstaten inte vidtar de åtgärder som krävs för att efterleva domen inom tidsfristen, får den andra parten omedelbart säga upp avtalet.

Artikel 3

Förhandlingarna med Vatikanstaten ska på gemenskapens vägnar föras av Republiken Italien och kommissionen. Republiken Italien och kommissionen har befogenhet att parafera avtalet på gemenskapens vägnar. ECB ska i full omfattning medverka vid förhandlingarna i och dess godkännande ska krävas för frågor som faller inom dess kompetensområde. Republiken Italien och kommissionen ska lägga fram utkastet till avtal för yttrande av ekonomiska och finansiella kommittén (ECF).

Artikel 4

Kommissionen ska ha befogenhet att ingå avtalet på gemenskapens vägnar efter att avtalet paraferats, förutom ifall EFC eller ECB anser att avtalet bör föreläggas rådet.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien, kommissionen och ECB.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2009.

På rådets vägnar

J. BJÖRKLUND

Ordförande


(1)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 52.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/38


RÅDETS BESLUT

av den 30 november 2009

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/896/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 28 maj 2009 på gemenskapens vägnar och har tillämpats provisoriskt från det datumet, med förbehåll för att det senare ingås, i enlighet med rådets beslut 2009/478/EG (2).

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt om antagandet av den arbetsordningen.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 8.1 i avtalet (4).

Artikel 3

Gemenskapen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 6 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén när det gäller antagandet av dess arbetsordning enligt artikel 6.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 20 oktober 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 1.

(3)  För texten till avtalet, se EUT L 169, 30.6.2009, s. 3.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/39


RÅDETS BESLUT

av den 30 november 2009

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/897/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 28 maj 2009 på gemenskapens vägnar och har tillämpats provisoriskt från det datumet, med förbehåll för att det senare ingås, i enlighet med rådets beslut 2009/481/EG (2).

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt om antagandet av den arbetsordningen.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 8.1 i avtalet (4).

Artikel 3

Gemenskapen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 6 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén när det gäller antagandet av dess arbetsordning enligt artikel 6.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 20 oktober 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 23.

(3)  För texten till avtalet, se EUT L 169, 30.6.2009, s. 24.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/40


RÅDETS BESLUT

av den 30 november 2009

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/898/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 28 maj 2009 på gemenskapens vägnar och har tillämpats provisoriskt från det datumet, med förbehåll för att det senare ingås, i enlighet med rådets beslut 2009/479/EG (2).

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt om antagandet av den arbetsordningen.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 8.1 i avtalet (4).

Artikel 3

Gemenskapen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 6 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén när det gäller antagandet av dess arbetsordning enligt artikel 6.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

Ordförande

B. ASK


(1)  Yttrande av den 20 oktober 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 9.

(3)  För texten till avtalet, se EUT L 169, 30.6.2009, s. 10.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/41


RÅDETS BESLUT

av den 30 november 2009

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/899/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 28 maj 2009 på gemenskapens vägnar och har tillämpats provisoriskt från det datumet, med förbehåll för att det senare ingås, i enlighet med rådets beslut 2009/480/EG (2).

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt om antagandet av den arbetsordningen.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 8.1 i avtalet (4).

Artikel 3

Gemenskapen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 6 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén när det gäller antagandet av dess arbetsordning enligt artikel 6.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 20 oktober 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 16.

(3)  För texten till avtalet, se EUT L 169, 30.6.2009, s. 17.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/42


RÅDETS BESLUT

av den 30 november 2009

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/900/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 28 maj 2009 på gemenskapens vägnar och har tillämpats provisoriskt från det datumet, med förbehåll för att det senare ingås, i enlighet med rådets beslut 2009/482/EG (2).

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt om antagandet av den arbetsordningen.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 8.1 i avtalet (4).

Artikel 3

Gemenskapen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 6 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén när det gäller antagandet av dess arbetsordning enligt artikel 6.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 20 oktober 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 30.

(3)  För texten till avtalet, se EUT L 169, 30.6.2009, s. 31.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/43


RÅDETS BESLUT

av den 30 november 2009

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/901/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har på Europeiska gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet).

(2)

Avtalet undertecknades den 28 maj 2009 på gemenskapens vägnar och har tillämpats provisoriskt från det datumet, med förbehåll för att det senare ingås, i enlighet med rådets beslut 2009/483/EG (2).

(3)

Avtalet bör godkännas.

(4)

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté för förvaltningen av avtalet som själv bör anta sin arbetsordning. Ett förenklat förfarande bör tillämpas för fastställandet av gemenskapens ståndpunkt om antagandet av den arbetsordningen.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (3) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska göra den anmälan som föreskrivs i artikel 8.1 i avtalet (4).

Artikel 3

Gemenskapen ska företrädas av kommissionen, biträdd av experter från medlemsstaterna, i den gemensamma expertkommitté som inrättas genom artikel 6 i avtalet.

Artikel 4

Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma expertkommittén när det gäller antagandet av dess arbetsordning enligt artikel 6.4 i avtalet ska antas av kommissionen efter samråd med en särskild kommitté som utsetts av rådet.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel 30 november 2009

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 20 oktober 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 169, 30.6.2009, s. 37.

(3)  För texten till avtalet, se EUT L 169, 30.6.2009, s. 38.

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/44


RÅDETS BESLUT 2009/902/RIF

av den 30 november 2009

om inrättande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet (EUCPN) och om upphävande av beslut 2001/427/RIF

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30.1, 31 och 34.2 c,

med beaktande av Konungariket Belgiens, Republiken Tjeckiens, Förbundsrepubliken Tysklands, Konungariket Spaniens, Republiken Frankrikes, Republiken Ungerns, Konungariket Nederländernas, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands, Konungariket Sveriges, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 fastslogs behovet av att utarbeta brottsförebyggande åtgärder, utbyta bästa praxis samt att stärka nätverket av behöriga nationella myndigheter för brottsförebyggande åtgärder och samarbetet mellan nationella brottsförebyggande organisationer, varvid det preciserades att ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och narkotikarelaterad brottslighet skulle kunna få högsta prioritet i arbetet. Därför efterlystes en undersökning av möjligheten att inrätta ett program som finansieras av gemenskapen.

(2)

Enligt rekommendation 6 i Europeiska unionens strategi för inledningen av det nya årtusendet om förebyggande och kontroll av organiserad brottslighet (2) ska rådet biträdas av personer med brottsförebyggande expertkunskap, t.ex. de nationella kontaktpunkterna, eller genom att ett nätverk av experter från nationella brottsförebyggande organisationer upprättas.

(3)

Det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet inrättades genom rådets beslut 2001/427/RIF (3).

(4)

I en extern utvärdering av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet som gjordes 2008–2009 fastställdes möjligheter att stärka nätverket, vilka EUCPN:s styrelse godtog och vilket gör det nödvändigt att upphäva beslut 2001/427/RIF för att ersätta det med ett nytt rådsbeslut om nätverket.

(5)

I utvärderingen fastställdes nödvändigheten av att de nationella företrädarna engagerar sig mer i nätverkets verksamheter.

(6)

Det krävs en rad förändringar för att stärka nätverket, vilka inbegriper ändringar av bestämmelserna om kontaktpunkter, sekretariatet, styrelsens struktur och uppgifter, inbegripet utnämningen av dess ordförande.

(7)

Ändringarna i nätverkets sammansättning bör vara effektiva och kostnadseffektiva samt dra lärdom av tidigare erfarenheter i medlemsstaterna med avseende på finansiering och utförande av sekretariats- och andra nätverksuppgifter. Styrelsen bör anstränga sig ytterligare i samarbetet för att undersöka och utforska alla tänkbara möjligheter till finansiering ur Europeiska unionens allmänna budget. Detta kunde göras antingen på grundval av rampartnerskap eller genom att nätverket innefattas i förteckningen över erkända monopolorgan i det relevanta finansieringsprogrammet.

(8)

Övriga bestämmelser bör grunda sig på beslut 2001/427/RIF.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Ett europeiskt nätverk för förebyggande av brottslighet, nedan kallat ”nätverket”, inrättas härmed. Det ska ses som efterträdare till det europeiska nätverk för förebyggande av brottslighet som inrättades genom beslut 2001/427/RIF.

Artikel 2

Mål

1.   Nätverket ska bidra till utvecklingen av olika aspekter inom det brottsförebyggande arbetet på unionsnivå och därvid ta hänsyn till Europeiska unionens strategi för förebyggande av brottslighet, och ska stödja brottsförebyggande verksamhet på nationell och lokal nivå.

2.   Förebyggande av brottslighet ska omfatta alla åtgärder som är avsedda att minska eller på annat sätt bidra till en minskning av brottsligheten och medborgarnas känsla av osäkerhet, både kvantitativt och kvalitativt, antingen genom direkt avskräckande från brottslig verksamhet eller genom politik och insatser som är utformade för att minska potentialen för brottslighet och orsakerna till brottslighet. Häri ingår arbete som utförs av regeringar, behöriga myndigheter, straffrättsliga myndigheter, lokala myndigheter och de specialiserade sammanslutningar dessa har inrättat i Europa, den privata sektorn, frivilligsektorn, forskarna och allmänheten, med stöd från media.

Artikel 3

Struktur och sammansättning

1.   Nätverket ska bestå av en styrelse och ett sekretariat samt kontaktpunkter som får utses av varje medlemsstat.

2.   Styrelsen ska bestå av nationella företrädare med en ordförande och en verkställande kommitté.

3.   Varje medlemsstat ska utse en nationell företrädare och får utse en ställföreträdare.

4.   Ordföranden ska utses bland de nationella företrädarna.

5.   Den verkställande kommittén ska ledas av ordföranden och bestå av ytterligare högst sex styrelsemedlemmar och en företrädare som utses av kommissionen.

Artikel 4

Nätverkets uppgifter

Nätverket ska särskilt

a)

underlätta samarbete och kontakter samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna på det brottsförebyggande området,

b)

samla in, bedöma och vidarebefordra utvärderad information, inbegripet bästa praxis, om befintliga brottsförebyggande åtgärder,

c)

anordna konferenser, särskilt en årlig konferens om bästa praxis, och annan verksamhet, inbegripet det årliga priset för brottsförebyggande arbete, för att uppnå nätverkets målsättningar och sprida resultaten i vida kretsar,

d)

vid behov ställa sin sakkunskap till rådets och kommissionens förfogande,

e)

varje år rapportera till rådet om sin verksamhet, genom styrelsen och behöriga arbetsorgan. Rådet ska uppmanas att godkänna rapporten samt vidarebefordra den till Europaparlamentet,

f)

utveckla och genomföra ett arbetsprogram baserat på en klart definierad strategi som beaktar identifiering av och reaktion på relevanta hot om brottslighet.

Artikel 5

Informationsutbyte

För att fullgöra sina uppgifter ska nätverket

a)

arbeta på ett sektorsövergripande sätt,

b)

genom de nationella företrädarna och kontaktpunkterna stå i nära kontakt med brottsförebyggande organ, lokala myndigheter, lokala partnerskap, det civila samhället samt forskningsinstitut och icke-statliga organisationer i medlemsstaterna,

c)

upprätta och underhålla en egen webbplats, som ska innehålla nätverkets regelbundna rapporter och all annan användbar information, särskilt en förteckning över bästa praxis,

d)

vinnlägga sig om att använda och sprida resultaten av projekt som har relevans för förebyggande av brottslighet och som finansieras genom EU-program.

Artikel 6

Ansvar

1.   Den verkställande kommittén ska bistå ordföranden för att bland annat säkerställa

a)

utarbetandet av nätverkets strategi för styrelsens godkännande,

b)

styrelsens effektiva ledning, och

c)

arbetsprogrammets utarbetande och genomförande.

2.   Styrelsens uppgifter ska inbegripa att

a)

säkerställa att nätverket fungerar korrekt i enlighet med detta beslut, inbegripet beslut om den praktiska organisationen av sekretariatets funktioner,

b)

utforma och anta en budgetförordning,

c)

godkänna nätverkets strategi, vilken ska bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet på unionsnivå,

d)

anta nätverkets arbetsprogram och säkerställa dess genomförande,

e)

anta en årsrapport om nätverkets verksamhet.

3.   Styrelsen ska enhälligt anta sin arbetsordning som bland annat ska omfatta bestämmelser om utnämning av och mandatperiod för ordföranden och medlemmarna i den verkställande kommittén, arrangemang för styrelsens beslutsfattande, språkliga arrangemang, sekretariatets uppgifter, organisation och resurser samt administrativa arrangemang för det samarbete med andra enheter som avses i artikel 8.

4.   Sekretariatet ska bistå styrelsen. Det ska verka på permanent basis, till stöd för nätverket, samtidigt som sekretessen ska respekteras efter behov. Det ska ha följande uppgifter:

a)

Ge administrativt och allmänt stöd till förberedandet av möten, seminarier och konferenser, utarbeta årsrapporten och arbetsprogrammet, stödja genomförandet av arbetsprogrammet samt utgöra en kontaktpunkt för kommunikation med nätverkets medlemmar.

b)

Ha en analytisk och stödjande funktion när det gäller att identifiera pågående forskningsverksamhet på det brottsförebyggande området och därtill knuten information som kan vara till nytta för nätverket.

c)

Ta det övergripande ansvaret för att hysa, utveckla och underhålla nätverkets webbplats.

5.   Alla nationella företrädare ska främja nätverkets verksamhet på nationell och lokal nivå samt underlätta tillhandahållandet, upprätthållandet och utbytet av brottsförebyggande material mellan sina medlemsstater och nätverket.

6.   Kontaktpunkterna ska stödja de nationella företrädarna när det gäller att utbyta information om nationella brottsförebyggande åtgärder och expertis inom nätverket.

7.   Sekretariatet ska rapportera till och dess verksamhet ska kontrolleras av ordföranden och den verkställande kommittén.

8.   Medlemsstaterna är ansvariga för finansieringen av nätverket och dess verksamheter. Medlemsstaterna ska genom styrelsen samarbeta för att säkerställa en kostnadseffektiv finansiering av nätverket och dess verksamheter.

9.   Punkt 8 påverkar inte möjligheterna att ansöka om eller beviljas ekonomiskt stöd från Europeiska unionens allmänna budget.

Artikel 7

Styrelsemöten

Styrelsen ska på ordförandens kallelse sammanträda minst en gång varje halvår.

Artikel 8

Samarbete med andra enheter

Nätverket får samarbeta med andra enheter som är behöriga på det brottsförebyggande området, när detta är av vikt för att uppnå nätverkets målsättningar.

Artikel 9

Utvärdering

Kommissionen ska lägga fram en utvärderingsrapport för rådet om nätverkets verksamhet med särskild inriktning på effektiviteten i arbetet inom nätverket och dess sekretariat, med beaktande av samspelet mellan nätverket och andra relevanta aktörer senast den 30 november 2012. På grundval av resultatet av denna utvärdering ska det göras en bedömning för att fastställa eventuella möjligheter som kan uppnås till exempel genom att överföra sekretariatet till en befintlig byrå.

Artikel 10

Upphävande

Beslut 2001/427/RIF upphävs härmed.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På rådets vägnar

B. ASK

Ordförande


(1)  EUT C 222, 15.9.2009, s. 2.

(2)  EGT C 124, 3.5.2000, s. 1.

(3)  EGT L 153, 8.6.2001, s. 1.


V Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget

RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OBLIGATORISKT

8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1195/2009

av den 7 december 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 december 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2009.

För kommissionen, på ordförandens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1196/2009

av den 4 december 2009

om förbud mot fiske efter kungsfiskar i Nafos regleringsområde, sektion 3M, för fartyg som för en medlemsstats flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3), i synnerhet för vissa av Nafos fiskbestånd, fastställs kvoter för 2009.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till denna förordning och som gjorts av fartyg från gemenskapen och andra avtalsslutande parter medfört att TAC (total tillåten fångstmängd) för 2009 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd, i enlighet med fotnot 1 i ovan nämnda förordning, samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

TAC för 2009 för det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som tilldelats den avtalsslutande part i Nafo som anges i samma bilaga, ska anses vara uppfiskad.

Artikel 2

Förbud

Fiske av det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet. Det är även förbjudet att omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg, och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2009.

För kommissionen,

på ordförandens vägnar,

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  EUT L 22, 26.1.2009, s. 1.


BILAGA

Nr

02/09/NA

Medlemsstat

Alla medlemsstater

Bestånd

RED/N3M.

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

Nafos regleringsområde, sektion 3M

Datum

23.11.2009


RÄTTSAKTER VARS OFFENTLIGGÖRANDE INTE ÄR OBLIGATORISKT

8.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/51


RÅDETS BESLUT,

fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen,

av den 4 december 2009

om antagande av förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen

(2009/903/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 17.3, 17.4 och 17.7 andra stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och

av följande skäl:

(1)

Omständigheterna i samband med ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget har fått till följd att den kommission som utsågs den 22 november 2004 har kvarstått i funktion efter den 31 oktober 2009, i avvaktan på att processen med tillsättandet av den nya kommissionen skulle slutföras, i överensstämmelse med bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen, ändrade genom Lissabonfördraget.

(2)

En ny kommission, bestående av en medborgare från varje medlemsstat, inklusive ordföranden och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, ska tillsättas för perioden till och med den 31 oktober 2014.

(3)

Europeiska rådet har utsett José Manuel DURÃO BARROSO till den person som föreslagits Europaparlamentet som ordförande för kommissionen och Europaparlamentet har valt den utsedda kandidaten.

(4)

I enlighet med artikel 18.1 i fördraget om Europeiska unionen ska Europeiska rådet med godkännande av kommissionens ordförande utnämna unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

(5)

Rådet ska i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen anta förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen för perioden till och med den 31 oktober 2014.

(6)

I enlighet med artikel 17.7 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionen kommer ordföranden, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och de övriga kommissionsledamöterna att vara föremål för ett kollektivt godkännande vid en omröstning i Europaparlamentet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I samförstånd med José Manuel DURÃO BARROSO, vald ordförande för kommissionen, föreslår rådet att följande personer ska utses till ledamöter av kommissionen för perioden till och med den 31 oktober 2014.

 

Joaquín ALMUNIA AMANN

 

László ANDOR

 

Michel BARNIER

 

Dacian CIOLOȘ

 

John DALLI

 

Maria DAMANAKI

 

Karel DE GUCHT

 

Štefan FÜLE

 

Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Johannes HAHN

 

Connie HEDEGAARD

 

Rumiana JELEVA

 

Siim KALLAS

 

Neelie KROES

 

Janusz LEWANDOWSKI

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Günther H. OETTINGER

 

Andris PIEBALGS

 

Janez POTOČNIK

 

Viviane REDING

 

Olli REHN

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Antonio TAJANI

 

Androulla VASSILIOU

Artikel 2

Detta beslut ska översändas till Europaparlamentet.

Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2009

På rådets vägnar

E. BJÖRLING

Ordförande