ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.270.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 270

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
15 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 956/2009 av den 14 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 957/2009 av den 14 oktober 2009 om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2010 inom ramen för vissa Gatt-kvoter

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 958/2009 av den 14 oktober 2009 om fastställande av en procentsats för godkännande för utfärdande av exportlicenser, avslag på ansökningar om exportlicenser och avbrytande av inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 959/2009 av den 14 oktober 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 960/2009 av den 14 oktober 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 961/2009 av den 14 oktober 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Březnický ležák [SGB])

12

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/756/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 oktober 2009 om fastställande av specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck för biometrisk identifiering och kontroll i Informationssystemet för viseringar [delgivet med nr K(2009) 7435]

14

 

 

2009/757/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 14 oktober 2009 om förlängt mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och förlängd utnämningsperiod för dess ledamöter

18

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2009/758/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/7/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 2 oktober 2009 om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

19

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 956/2009

av den 14 oktober 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 957/2009

av den 14 oktober 2009

om fastställande av tilldelningskoefficienter för licenser för export av ost till Förenta staterna under 2010 inom ramen för vissa Gatt-kvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1282/2006 av den 17 augusti 2006 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 i fråga om exportlicenser och exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter (2), särskilt artikel 25.1 och 25.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 671/2009 av den 24 juli 2009 om öppnande av förfarandet för tilldelning av exportlicenser för export av ost till Förenta staterna under 2010 inom ramen för vissa Gatt-kvoter (3) inleds förfarandet för tilldelning av licenser för export av ost till Förenta staterna under 2010 inom ramen för de Gatt-kvoter som avses i artikel 23 i förordning (EG) nr 1282/2006.

(2)

För vissa kvoter och produktgrupper överskrider ansökningarna om exportlicenser de kvantiteter som finns tillgängliga för kvotåret 2010. Det bör därför fastställas tilldelningskoefficienter enligt artikel 25.1 i förordning (EG) nr 1282/2006.

(3)

När det gäller produktgrupper och kvoter där de inlämnade ansökningarna avser kvantiteter som är mindre än de som finns tillgängliga, bör de återstående kvantiteterna i enlighet med artikel 25.3 i förordning (EG) nr 1282/2006 fördelas mellan de sökande i proportion till de kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats in. Tilldelningen av dessa kompletterande kvantiteter bör också förutsätta att de berörda aktörerna informerar den behöriga myndigheten om de kvantiteter de kan godta och att de ställer säkerheter för dem.

(4)

Med tanke på den tidsfrist inom vilken tilldelningskoefficienterna ska fastställas enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 671/2009 bör den här förordningen börja tillämpas så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om exportlicenser som i enlighet med förordning (EG) nr 671/2009 lämnas in för de produktgrupper och kvoter som avses i anmärkningarna 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- och 21-Uruguay, 25-Tokyo i kolumn 3 i bilagan till den här förordningen ska godkännas, med tillämpning av de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 5 i bilagan.

Artikel 2

Ansökningar om exportlicenser som i enlighet med förordning (EG) nr 671/2009 lämnas in för de produktgrupper och kvoter som avses i anmärkningarna 22-Tokyo, 22- och 25-Uruguay i kolumn 3 i bilagan till den här förordningen ska godkännas, för de begärda kvantiteterna.

Exportlicenser får utfärdas för kompletterande kvantiteter som fördelas enligt de tilldelningskoefficienter som anges i kolumn 6 i bilagan, om berörda aktörer inom en vecka från offentliggörandet av den här förordningen godtar kvantiteterna och ställer de säkerheter som krävs.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 234, 29.8.2006, s. 4.

(3)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 47.


BILAGA

Produktgrupp enligt kompletterande anmärkningar i kapitel 4 i ”Harmonized Tariff Schedule of the United States of America”

Grupp- och kvotbeteckning

Tillgängliga kvantiteter för 2010

(ton)

Tilldelningskoefficient enligt artikel 1

Tilldelningskoefficient enligt artikel 2

Anmärkning

Produktgrupp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2475189

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

2,6200400

22-Uruguay

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,9702307

 

25-Uruguay

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 958/2009

av den 14 oktober 2009

om fastställande av en procentsats för godkännande för utfärdande av exportlicenser, avslag på ansökningar om exportlicenser och avbrytande av inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 7e jämförd med artikel 9.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 61 första stycket led d i förordning (EG) nr 1234/2007 får socker som under ett regleringsår produceras utöver den kvot som avses i artikel 56 i den förordningen endast exporteras inom ramen för den kvantitativa gräns som fastställts av kommissionen.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 274/2009 av den 2 april 2009 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2009/10 (3) fastställs ovannämnda kvantitativa gränser.

(3)

De kvantiteter socker som omfattas av ansökningar om exportlicens överstiger den kvantitativa gräns som fastställs i förordning (EG) nr 274/2009. Det bör därför fastställas en procentsats för godkännande för de kvantiteter som begärdes den 5, 6, 7, 8 och 9 oktober 2009. Alla ansökningar om exportlicens för socker som lämnats in efter den 9 oktober 2009 bör därför avslås och inlämnandet av ansökningar om exportlicenser bör avbrytas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportlicenser för utomkvotssocker för vilka ansökningar lämnats in från och med den 5 oktober 2009 till och med den 9 oktober 2009 ska utfärdas för de kvantiteter som begärts, multiplicerade med en procentsats för godkännande på 17,275689 %.

2.   Ansökningar om exportlicens för utomkvotssocker som lämnades in den 12 oktober, 13 oktober, 14 oktober, 15 oktober och 16 oktober 2009 ska avslås.

3.   Inlämnandet av ansökningar om exportlicens för utomkvotssocker ska avbrytas från och med den 19 oktober 2009 till och med den 30 september 2010.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 91, 3.4.2009, s. 16.


15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 959/2009

av den 14 oktober 2009

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 955/2009 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 269, 14.10.2009, s. 23.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 15 oktober 2009

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 960/2009

av den 14 oktober 2009

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande om ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (1) (nedan kallat instrumentet för utvecklingssamarbete), särskilt artikel 1.1 och artikel 31.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artiklarna 1.1 och 31.1 i instrumentet för utvecklingssamarbete innehåller bilaga II till instrumentet en förteckning över stödmottagare från kommittén för utvecklingsbistånd inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD/DAC), som ska uppdateras i enlighet med OECD/DAC:s regelbundna översyner av sin förteckning över stödmottagare.

(2)

Utöver att uppdatera förteckningen över stödmottagare i bilaga II till instrumentet för utvecklingssamarbete bör kommissionen uppdatera bilaga I till instrumentet och underrätta rådet och Europaparlamentet om detta.

(3)

Saudiarabien bör därför strykas från OECD/DAC:s förteckning över stödmottagare i bilaga II i instrumentet för utvecklingssamarbete och från förteckningen över länder berättigade till stöd enligt artikel 1.1 i bilaga I till den förordningen.

(4)

Kosovo (2) bör därför föras upp på OECD/DAC:s förteckning över mottagare av offentligt bistånd i bilaga II i instrumentet för utvecklingssamarbete under rubriken Länder och territorier med lägre medelinkomst.

(5)

Dessutom bör fotnoterna i bilaga II i instrumentet för utvecklingssamarbete ändras i enlighet med OECD/DAC:s översyner.

(6)

Europaparlamentet och rådet bör underrättas om detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1905/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga II ska ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Karel DE GUCHT

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

(2)  Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999.


BILAGA I

Länder berättigade till stöd enligt artikel 1.1

Latinamerika

1.

Argentina

2.

Bolivia

3.

Brasilien

4.

Chile

5.

Colombia

6.

Costa Rica

7.

Kuba

8.

Ecuador

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mexiko

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Peru

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asien

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhutan

22.

Kambodja

23.

Kina

24.

Indien

25.

Indonesien

26.

Nordkorea

27.

Laos

28.

Malaysia

29.

Maldiverna

30.

Mongoliet

31.

Myanmar

32.

Nepal

33.

Pakistan

34.

Filippinerna

35.

Sri Lanka

36.

Thailand

37.

Vietnam

Centralasien

38.

Kazakstan

39.

Kirgizistan

40.

Tadzjikistan

41.

Turkmenistan

42.

Uzbekistan

Mellanöstern

43.

Iran

44.

Irak

45.

Oman

46.

Jemen

Sydafrika

47.

Sydafrika


BILAGA II

OECD/DAC:s förteckning över mottagare av offentligt bistånd

Gäller från 2008 avseende 2008, 2009 och 2010

Minst utvecklade länder

Andra låginkomstländer

(BNI per capita < 935 USD under 2007)

Länder och territorier med lägre medelinkomst

(BNI per capita 936–3 705 USD under 2007)

Länder och territorier med högre medelinkomst

(BNI per capita 3 706–11 455 USD under 2007)

Afghanistan

Elfenbenskusten

Albanien

 (1) Anguilla

Angola

Ghana

Algeriet

Antigua och Barbuda (2)

Bangladesh

Kenya

Armenien

Argentina

Benin

Nordkorea

Azerbajdzjan

Barbados (3)

Bhutan

Kirgizistan

Bolivia

Vitryssland

Burkina Faso

Nigeria

Bosnien och Hercegovina

Belize

Burundi

Pakistan

Kamerun

Botswana

Kambodja

Papua Nya Guinea

Kap Verde

Brasilien

Centralafrikanska republiken

Tadzjikistan

Kina

Chile

Tchad

Uzbekistan

Colombia

Cooköarna

Komorerna

Vietnam

Kongo

Costa Rica

Demokratiska republiken Kongo

Zimbabwe

Dominikanska republiken

Kroatien

Djibouti

 

Ecuador

Kuba

Ekvatorialguinea

 

Egypten

Dominica

Eritrea

 

El Salvador

Fiji

Etiopien

 

Georgien

Gabon

Gambia

 

Guatemala

Grenada

Guinea

 

Guyana

Jamaica

Guinea-Bissau

 

Honduras

Kazakstan

Haiti

 

Indien

Libanon

Kiribati

 

Indonesien

Libyen

Laos

 

Iran

Malaysia

Lesotho

 

Irak

Mauritius

Liberia

 

Jordanien

 (1) Mayotte

Madagaskar

 

Kosovo (4)

Mexiko

Malawi

 

Marshallöarna

Montenegro

Maldiverna

 

Mikronesien

 (1) Montserrat

Mali

 

Republiken Moldavien

Nauru

Mauretanien

 

Mongoliet

Oman (2)

Moçambique

 

Marocko

Palau

Myanmar

 

Namibia

Panama

Nepal

 

Nicaragua

Serbien

Niger

 

Niue

Seychellerna

Rwanda

 

Ockuperat palestinskt område

Sydafrika

Samoa

 

Paraguay

 (1) Saint Helena

São Tomé och Príncipe

 

Peru

Saint Kitts och Nevis

Senegal

 

Filippinerna

Saint Lucia

Sierra Leone

 

Sri Lanka

Saint Vincent och Grenadinerna

Salomonöarna

 

Swaziland

Surinam

Somalia

 

Syrien

Trinidad och Tobago (3)

Sudan

 

Thailand

Turkiet

Tanzania

 

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Uruguay

Östtimor

 

 (1) Tokelauöarna

Venezuela

Togo

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tunisien

 

Uganda

 

Turkmenistan

 

Vanuatu

 

Ukraina

 

Jemen

 

 (1) Wallis och Futuna

 

Zambia

 

 

 


(1)  Territorium.

(2)  Antigua & Barbuda och Oman överskred tröskelvärdet för höginkomstländer under 2007. Enligt OECD/DAC:s regler för översyn av förteckningen kommer dessa båda länder att strykas från förteckningen år 2011 om de förblir höginkomstländer till 2010.

(3)  Barbados och Trinidad & Tobago överskred tröskelvärdet för höginkomstländer under 2006 och 2007. Enligt OECD/DAC:s regler för översyn av förteckningen kommer dessa båda länder att strykas från förteckningen år 2011 om de förblir höginkomstländer till 2010.

(4)  Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999.


15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 961/2009

av den 14 oktober 2009

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Březnický ležák [SGB])

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Tjeckiens ansökan om registrering av beteckningen ”Březnický ležák” har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2), i enlighet med artikel 6.2 första stycket och artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006.

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 38, 17.2.2009, s. 16.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 510/2006:

Klass 2.1:   Öl

TJECKIEN

Březnický ležák (SGB)


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 oktober 2009

om fastställande av specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck för biometrisk identifiering och kontroll i Informationssystemet för viseringar

[delgivet med nr K(2009) 7435]

(Endast de bulgariska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2009/756/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) (1), särskilt artikel 45.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2004/512/EG av den 8 juni 2004 om inrättande av informationssystemet för viseringar (VIS) (2) skapades VIS som ett system för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna, och kommissionen fick i uppdrag att utveckla VIS.

(2)

I förordning (EG) nr 767/2008 fastställs ändamål, funktioner och ansvarsfördelning för VIS samt villkor och förfaranden för utbytet av viseringsuppgifter mellan medlemsstaterna för att underlätta prövningen av viseringsansökningar och beslut som fattas i samband med dessa.

(3)

I kommissionens beslut 2006/648/EG av den 22 september 2006 om fastställande av tekniska specifikationer för standarder för biometriska kännetecken i samband med utvecklingen av Informationssystemet för viseringar (3) anges att ytterligare specifikationer kommer att utarbetas i ett senare skede.

(4)

Det bör nu fastställas specifikationer för bildupplösning och användning av fingeravtryck för biometrisk identifiering och kontroll i VIS så att medlemsstaterna kan börja förbereda sig för användningen av biometriska uppgifter.

(5)

Det är ytterst viktigt att biometriska uppgifter är tillförlitliga och av hög kvalitet. Därför måste tekniska standarder fastställas som gör det möjligt att uppfylla dessa krav på tillförlitlighet och kvalitet. Kontroll på grundval av fyra fingeravtryck ger mycket färre misslyckade sökningsresultat på grund av systemfel eller dålig kvalitet på fingeravtryck än kontroll på grundval av enfingersavtryck. Centrala informationssystemet för viseringar (CS-VIS) bör därför kunna utföra biometriska kontroller för åtkomst av uppgifter på grundval av fyra plant upptagna fingeravtryck.

(6)

Genom detta beslut skapas ingen ny teknisk standard. Beslutet överensstämmer med Icao-standarderna.

(7)

I enlighet med artikel 2 i protokollet om Danmarks ställning, som fogats till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, har Danmark inte deltagit i antagandet av förordning (EG) nr 767/2008, som därför inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom förordning (EG) nr 767/2008 bygger på Schengenregelverket enligt avdelning IV i tredje delen i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, meddelade Danmark, i enlighet med artikel 5 i ovannämnda protokoll, genom en skrivelse av den 13 oktober 2008 att landet hade genomfört förordningen i nationell rätt. Danmark är därför enligt internationell rätt skyldigt att genomföra detta beslut.

(8)

I enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (4) har Förenade kungariket inte deltagit i antagandet av förordning (EG) nr 767/2008, som därför inte är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket eftersom den utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket. Detta beslut riktar sig därför inte till Förenade kungariket.

(9)

I enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om en begäran från Irland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (5) har Irland inte deltagit i antagandet av förordning (EG) nr 767/2008, som därför inte är bindande för eller tillämplig i Irland eftersom den utgör en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket. Detta beslut riktar sig därför inte till Irland.

(10)

Detta beslut är en rättsakt som bygger på Schengenregelverket eller som på annat sätt hänför sig till det regelverket i den mening som avses i artikel 3.2 i 2003 års anslutningsakt och artikel 4.2 i 2005 års anslutningsakt.

(11)

I enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa två staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (6), utgör detta beslut en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet (7).

(12)

I enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, utgör detta beslut en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.B i rådets beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (8) om ingående av avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar.

(13)

I enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, innebär detta beslut en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.B i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG (9) om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det protokollet.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Specifikationerna för bildupplösningen och användningen av fingeravtryck för biometrisk identifiering och kontroll i Informationssystemet för viseringar fastställs i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 9 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  EUT L 213, 15.6.2004, s. 5.

(3)  EUT L 267, 27.9.2006, s. 41.

(4)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(7)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(8)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.

(10)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.


BILAGA

1.   Bildupplösning av fingeravtryck

Centrala informationssystemet för viseringar (CS-VIS) ska motta bilder av tio plant upptagna fingeravtryck med en upplösning på 500 dpi (godtagbar avvikelse på +/- 5 dpi) och 256 grånivåer.

2.   Användning av tio fingeravtryck för biometrisk identifiering och sökning

CS-VIS ska utföra biometrisk sökning (biometrisk identifiering) på grundval av tio plant upptagna fingeravtryck. Om personen saknar ett eller flera fingrar ska dessa anges som saknade i enlighet med ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden (1), och eventuella resterande fingrar ska användas.

3.   Användning av fyra fingeravtryck för biometrisk kontroll

CS-VIS ska kunna utföra biometriska kontroller för åtkomst av uppgifter på grundval av fyra plant upptagna fingeravtryck.

Om möjligt ska fingeravtryck från följande fingrar på antingen höger eller vänster hand användas: pekfingret (NIST-identifiering 2 eller 7), långfingret (NIST-identifiering 3 eller 8), ringfingret (NIST-identifiering 4 eller 9), lillfingret (NIST-identifiering 5 eller 10).

Av ergonomiska skäl samt med hänsyn till standardisering och visualisering ska fingeravtryck från en och samma hand användas, företrädesvis den högra.

Det ska för varje fingeravtryck anges vilket finger det rör sig om, i enlighet med ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden.

Om det inte är möjligt att fastställa vilket finger som använts eller om angivelsen visar sig vara felaktig, kan de nationella systemen begära att CS-VIS utför kontroller med hjälp av ”permutationer” (2).

Saknade fingrar eller fingrar i bandage ska alltid identifieras i enlighet med ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden och Informationssystemet för viseringars dokument för gränssnittskontroll.

4.   Användning av ett eller två fingeravtryck för biometrisk kontroll

Medlemsstaterna får besluta att använda ett eller två plant upptagna fingeravtryck för biometrisk kontroll i stället för fyra fingeravtryck.

Följande fingrar ska användas:

a)

Ett finger: pekfingret (NIST-identifiering 2 eller 7).

b)

Två fingrar: pekfingret (NIST-identifiering 2 eller 7) och långfingret (NIST-identifiering 3 eller 8).

Därutöver kan följande fingrar användas:

a)

Ett finger: tummen (NIST-identifiering 1 eller 6) eller långfingret (NIST-identifiering 3 eller 8).

b)

Två fingrar:

i)

pekfingret (NIST-identifiering 2 eller 7) och ringfingret (NIST-identifiering 4 eller 9), eller

ii)

långfingret (NIST-identifiering 3 eller 8) och ringfingret (NIST-identifiering 4 eller 9).

Av ergonomiska skäl samt med hänsyn till standardisering och visualisering ska fingeravtryck från en och samma hand användas, företrädesvis den högra.

Det ska för varje fingeravtryck anges vilket finger det rör sig om, i enlighet med ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden.

Om det inte är möjligt att fastställa vilket finger som använts eller om angivelsen visar sig vara felaktig, kan de nationella systemen begära att CS-VIS utför kontroller med hjälp av ”permutationer”.

Saknade fingrar eller fingrar i bandage ska alltid anges i enlighet med ANSI/NIST-ITL 1-2000-standarden och Informationssystemet för viseringars dokument för gränssnittskontroll.


(1)  ANSI/NIST-ITL 1-2000 Standard ”Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information”, se http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf

(2)  Permutationer instruerar CS-VIS att upprepade gånger kontrollera ett, två, tre eller fyra källfingeravtryck mot alla fingeravtryck (oftast tio) som tagits i samband med viseringsansökan till dess att kontrollen gett ett positivt resultat eller till dess att samtliga fingeravtryck har kontrollerats utan positivt resultat.


15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 oktober 2009

om förlängt mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och förlängd utnämningsperiod för dess ledamöter

(2009/757/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Mandatet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik förnyades genom kommissionens beslut 2005/383/EG (1).

(2)

Utnämningarna av ledamöterna i gruppen förnyades för en period på fyra år genom kommissionens beslut 2005/754/EG (2).

(3)

Mandatperioden för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och utnämningsperioden för dess ledamöter upphör därför att gälla den 20 oktober 2009.

(4)

Den nya kommissionen bör se över både gruppens mandat och ledamöternas utnämning.

(5)

För att Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik ska kunna fungera till dess att nya beslut har fattats om dess mandat och utnämningen av dess ledamöter bör gruppens nuvarande mandat och den nuvarande utnämningsperioden för dess ledamöter förlängas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det nuvarande mandatet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, som fastställs i beslut 2005/383/EG, ska förlängas till dess att det beslutet ersatts.

Den nuvarande utnämningsperioden för ledamöterna i Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik, som fastställs i beslut 2005/754/EG, ska förlängas till dess att det beslutet ersatts.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 21 oktober 2009.

Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 127, 20.5.2005, s. 17.

(2)  EUT L 284, 27.10.2005, s. 6.


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

15.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/19


BESLUT ATALANTA/7/2009 AV KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK

av den 2 oktober 2009

om ändring av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om godtagande av bidrag från tredjestater till Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik om inrättande av en bidragande länders kommitté för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

(2009/758/Gusp)

KOMMITTÉN FÖR UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIK HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 25 tredje stycket,

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (1), särskilt artikel 10,

med beaktande av beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (2) och beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (3), samt addendumet till detta (4), och

av följande skäl:

(1)

EU:s operationschef höll den 17 november 2008, den 16 december 2008, den 19 mars 2009 och den 3 juli 2009 konferenser om styrkebidrag och bemanning.

(2)

På EU:s operationschefs rekommendation och Europeiska unionens militära kommittés råd om ett bidrag från Montenegro, bör bidraget från Montenegro godtas.

(3)

I enlighet med artikel 6 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut Atalanta/2/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Bidrag från tredjestater

I enlighet med konferenserna om styrkebidrag och bemanning ska bidragen från Norge, Kroatien och Montenegro godtas för EU:s militära insats, i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta).”

Artikel 2

Bilagan till beslut Atalanta/3/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel den 2 oktober 2009.

För kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik

O. SKOOG

Ordförande


(1)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  EUT L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  EUT L 119, 14.5.2009, s. 40.


BILAGA

”BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER DE TREDJESTATER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

Norge

Kroatien

Montenegro”