ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.269.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 269

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
14 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 951/2009 av den 9 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 952/2009 av den 13 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål ( 1 )

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 954/2009 av den 13 oktober 2009 om ändring för hundrafjortonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 955/2009 av den 13 oktober 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/754/EG

 

*

Rådets beslut av den 24 september 2009 om utnämning av en spansk ledamot och en spansk suppleant i Regionkommittén

25

 

 

Kommissionen

 

 

2009/755/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 13 oktober 2009 om antagandet av ett finansieringsbeslut om förberedande åtgärder för kontrollstationer 2009

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

14.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 951/2009

av den 9 oktober 2009

om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad stadgan), särskilt artikel 5.4,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av kommissionens yttrande (3),

efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen,

i enlighet med förfarandet i artikel 107.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 42 i stadgan, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (4) är en av hörnstenarna i det statistiska regelverk enligt vilket Europeiska centralbanken (ECB), med de nationella centralbankernas stöd, samlar in statistiska uppgifter. ECB har baserat sitt arbete på denna förordning för att genomföra och kontrollera den samordnade insamlingen av statistiska uppgifter som behövs för att kunna utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter.

(2)

För att förordning (EG) nr 2533/98 även fortsättningsvis ska fungera som ett effektivt instrument för ECB:s insamling av statistiska uppgifter åt ECBS och att säkerställa att ECB även i framtiden har tillgång till statistisk information av tillräckligt hög kvalitet som omfattar alla ECBS uppgifter, är det viktigt att se över omfattningen på de rapporteringskrav som den förordningen uppställer. I detta sammanhang måste man ta hänsyn inte bara till genomförandet av ECBS uppgifter och dess oberoende, utan även till de statistiska principer som framgår av den förordningen.

(3)

Det är nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 2533/98 så att ECB kan samla in de statistiska uppgifter som behövs för att utföra ECBS uppgifter enligt fördraget. I enlighet med detta bör de syften för vilka statistiska uppgifter får samlas in även omfatta sammanställningen av uppgifter för makroekonomisk statistik som behövs för att utföra ECBS uppgifter enligt artikel 105 i fördraget.

(4)

De rapporteringskrav som är nödvändiga för att utföra ECBS uppgifter bör även ta hänsyn till strukturella utvecklingar på finansmarknaderna och till anslutande behov av statistisk information som inte var lika tydliga när förordning (EC) nr 2533/98 antogs. Av detta skäl är det nödvändigt att tillåta insamling av statistiska uppgifter från hela sektorn av finansiella företag, särskilt från försäkringsföretag och pensionsinstitut som, sett till de finansiella tillgångarna, är den näst största undersektorn inom sektorn finansiella företag i euroområdet.

(5)

För att möjliggöra en fortsatt sammanställning av statistik över betalningsbalansen av tillräcklig kvalitet är det nödvändigt att förtydliga de rapporteringskrav som uppställs i samband med uppgifter om alla positioner och transaktioner mellan aktörer som har sin hemvist i deltagande medlemsstater.

(6)

Forskare behöver i allt större utsträckning tillgång till inte direkt identifierbara konfidentiella statistiska uppgifter för att analysera och förstå utvecklingen inom olika sektorer och över länder. Det är därför viktigt att ECB och de nationella centralbankerna får ge forskare tillgång till sådana detaljerade statistiska uppgifter på ECBS-nivå, samtidigt som strikta skyddsåtgärder vad gäller konfidentialiteten upprätthålls.

(7)

För att minimera rapporteringsbördan och för att möjliggöra effektiv utveckling, produktion och spridning av högkvalitativ statistik samt även möjliggöra att ECBS uppgifter kan utföras på ett korrekt sätt, prioriterar ECB statistikbehov och utvärderar rapporteringsbördan. Av samma skäl är det nödvändigt att tillåta en maximal användning av existerande uppgifter, undersökningar, administrativa uppgifter, statistikregister och andra tillgängliga källor, inklusive ett utbyte av konfidentiella uppgifter inom ECBS och med Europeiska statistiksystemet (ESS).

(8)

Europeisk statistik utvecklas, produceras och sprids av både ECBS och ESS, men under olika rättsliga förutsättningar som återspeglar respektive ledningssystem. Förordning (EG) nr 2533/98 bör därför gälla utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (5).

(9)

Europeisk statistik utvecklas, produceras och sprids av ECBS i enlighet med de statistiska principerna om opartiskhet, objektivitet, yrkesmässigt oberoende, kostnadseffektivitet, statistisk konfidentialitet, minimering av rapporteringsbördan och resultat av hög kvalitet, inbegripet tillförlitlighet. Dessa principer definieras och vidareutvecklas av ECB och offentliggörs på dess webbplats som ett offentligt åtagande avseende europeisk statistik som produceras av ECBS. Dessa principer är jämförbara med statistikprinciperna i förordning (EG) nr 223/2009.

(10)

Vid utvecklingen, produktionen och spridningen av europeisk statistik bör bästa praxis och relevanta europeiska och internationella statistiska standarder beaktas.

(11)

I överensstämmelse med artikel 5.1 i stadgan samarbetar ECBS och ESS nära för att säkerställa den samstämmighet som krävs för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik. ECBS och ESS samarbetar i synnerhet vid utarbetandet av sina egna statistikprinciper, vid utformningen av sina statistiska arbetsprogram och i strävan att minska den totala svarsbördan. I detta syfte är utbytet av relevant information om ECBS och ESS statistiska arbetsprogram mellan de berörda ECBS- och ESS-kommittéerna och mellan ECB och kommissionen av särskild betydelse för att maximera fördelarna med ett gott samarbete och för att undvika dubbelarbete vid insamlingen av statistiska uppgifter.

(12)

ESS medlemmar behöver delar av de uppgifter som ECBS samlat in för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik i den mening som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 223/2009. Lämpliga arrangemang bör därför inrättas för att göra respektive uppgifter tillgängliga för ESS medlemmar.

(13)

Mot bakgrund av artikel 285 i fördraget och artikel 5 i stadgan är det också viktigt att säkerställa ett nära samarbete mellan ECBS och ESS, särskilt för att utveckla utbytet av konfidentiella statistiska uppgifter mellan de två systemen för statistiska ändamål.

(14)

För att öka öppenheten bör statistik som ECBS sammanställt på grundval av statistiska uppgifter från institutioner i den finansiella sektorn offentliggöras, men konfidentiella uppgifter bör garanteras en hög skyddsnivå.

(15)

Konfidentiella statistiska uppgifter som en ESS-myndighet samlat in och tillhandahållit en ECBS-medlem bör inte användas för andra ändamål än rent statistiska, t.ex. administrativa eller skattemässiga ändamål eller rättsliga förfaranden eller för de ändamål som avses i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 2533/98. I detta avseende är det nödvändigt att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av sådana konfidentiella statistiska uppgifter och säkerställa att olagligt röjande eller otillåten användning för icke-statistiska ändamål inte sker.

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6) har trätt i kraft och måste respekteras vid ECBS utveckling, produktion och spridning av statistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2533/98 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter: de statistiska uppgifter som uppgiftslämnarna ska tillhandahålla och som är nödvändiga för att ECBS uppgifter ska kunna utföras,

1a.

europeisk statistik: statistik som i) är nödvändig för fullgörandet av ECBS uppgifter enligt fördraget, ii) fastställs i ECBS statistiska arbetsprogram, och iii) utvecklas, framställs och sprids i enlighet med de statistiska principer som avses i artikel 3a,

2.

uppgiftslämnare: de fysiska och juridiska personer samt enheter och filialer som anges i artikel 2.3 och som är uppgiftsskyldiga enligt ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter,

3.

deltagande medlemsstat: en medlemsstat som har infört den gemensamma valutan i enlighet med fördraget,

4.

som har sin hemvist: den som har ett ekonomiskt intressecentrum i ett lands ekonomiska område som det beskrivs i kapitel 1.1.30 i bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (7). I detta sammanhang avser s.k. cross-borderpositioner respektive cross-bordertransaktioner, positioner respektive transaktioner i tillgångar och/eller skulder hos dem som har sin hemvist i deltagande medlemsstater, sedda som ett ekonomiskt område, gentemot dem som har sin hemvist i icke-deltagande medlemsstater och/eller i tredjeland,

5.

internationell investeringsposition: balansräkningen mellan samtliga finansiella cross-bordertillgångar och -skulder,

6.

elektroniska pengar: valuta som lagrats elektroniskt med hjälp av en teknisk anordning, däribland kontantkort, som i omfattande utsträckning kan användas för betalningar till andra enheter än utställaren utan att ett bankkonto nödvändigtvis ingår i transaktionen; dessa kort fungerar som instrument där inbetalning gjorts i förväg av innehavaren,

7.

användning för statistikändamål: användning som uteslutande avser utveckling och framställning av statistiska resultat och statistiska analyser,

8.

utveckling: verksamhet som syftar till att utarbeta, stärka och förbättra statistiska metoder, standarder och förfaranden som används för framställning och spridning av statistik och för utformning av ny statistik och indikatorer,

9.

framställning: all verksamhet som rör den insamling, lagring, behandling och analys som behövs för att sammanställa statistik,

10.

spridning: verksamhet som gör statistik, statistiska analyser och icke-konfidentiella uppgifter tillgängliga för användarna,

11.

statistiska uppgifter: aggregat och enskilda uppgifter, indikatorer och därtill hörande metadata,

12.

konfidentiella statistiska uppgifter: statistiska uppgifter som gör det möjligt att identifiera uppgiftslämnare eller andra juridiska eller fysiska personer, enheter eller filialer antingen direkt genom deras namn, adress eller en officiellt tilldelad identifieringskod, eller indirekt genom härledning, och därvid röja enskilda uppgifter. För att avgöra huruvida en uppgiftslämnare eller annan fysisk eller juridisk person, enhet eller filial går att identifiera, ska hänsyn tas till alla relevanta sätt som en utomstående rimligen kan använda för att identifiera sagda uppgiftslämnare eller juridiska eller fysiska person, enhet eller filial.

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   För att ECB:s rapporteringskrav i fråga om statistiska uppgifter ska uppfyllas, ska ECB ha rätt att med hjälp av de nationella centralbankerna i enlighet med artikel 5.2 i stadgan insamla statistiska uppgifter inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare och för vad som krävs för att utföra ECBS uppgifter. Uppgifter får särskilt insamlas inom områdena monetär och finansiell statistik, statistik över banksedlar, betalnings- och betalningssystemsstatistik, statistik över finansiell stabilitet, betalningsbalansstatistik samt statistik över internationell investeringsposition. När så är nödvändigt för att fullgöra ECBS uppgifter får i vederbörligen motiverade fall kompletterande information också insamlas inom andra områden. De uppgifter som samlas in för att fullgöra ECB:s rapporteringskrav avseende statistik ska ytterligare specificeras i ECBS statistiska arbetsprogram.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   I detta avseende ska referenspopulationen av uppgiftslämnare omfatta följande uppgiftslämnare:

a)

Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en medlemsstat och hör till sektorn ’finansiella företag’ enligt definitionen i ENS 95.

b)

Postgiroinstitut med hemvist i en medlemsstat.

c)

Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en medlemsstat, om de innehar s.k. cross-borderpositioner eller har utfört s.k. cross-bordertransaktioner.

d)

Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en medlemsstat, om de har emitterat värdepapper eller elektroniska pengar.

e)

Fysiska och juridiska personer som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat om de innehar finansiella positioner gentemot personer i andra deltagande medlemsstater eller har genomfört finansiella transaktioner med personer i andra deltagande medlemsstater.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   I vederbörligen motiverade fall, t.ex. för statistik över finansiell stabilitet, ska ECB ha rätt att från juridiska och fysiska personer som avses i punkt 2 a och från enheter som avses i punkt 3 samla in statistiska uppgifter på konsoliderad grund, inbegripet uppgifter om de enheter och filialer som kontrolleras av sådana juridiska och fysiska personer och enheter. ECB ska specificera konsolideringens omfattning.”

3.

Följande artikel ska införas efter artikel 2:

”Artikel 2a

Samarbete med ESS

För att minimera rapporteringsbördan och garantera den samstämmighet som krävs för att producera europeisk statistik, ska ECBS och ESS ha ett nära samarbete samtidigt som de statistiska principer som fastställs i artikel 3a följs.”

4.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Villkor för definitionen av krav på rapportering av statistiska uppgifter (rapporteringskrav)

Vid utformningen och åläggandet av rapporteringskrav ska ECB specificera den faktiska rapporteringspopulationen inom ramen för referenspopulationen av uppgiftslämnare som den definieras i artikel 2. Utan hinder för fullgörandet av ECB:s rapporteringskrav ska ECB

a)

så långt som möjligt använda befintlig statistik,

b)

beakta relevanta europeiska och internationella statistiska standarder,

c)

helt eller delvis undanta särskilda klasser av uppgiftslämnare från sina krav på rapportering av statistiska uppgifter.

Innan ECB antar en förordning om ny statistik, i enlighet med artikel 5, ska ECB utvärdera fördelarna med och kostnaderna för insamling av de nya statistiska uppgifterna i fråga. ECB ska särskilt beakta insamlingens särskilda särdrag, rapporteringspopulationens storlek och periodicitet samt de statistiska uppgifter som de statistiska myndigheterna eller förvaltningarna redan förfogar över.”

5.

Följande artikel ska införas efter artikel 3:

”Artikel 3a

Statistiska principer som ligger till grund för ECBS produktion av europeisk statistik

ECBS utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik ska styras av principerna om opartiskhet, objektivitet, yrkesmässigt oberoende, kostnadseffektivitet, statistisk konfidentialitet, minimering av rapporteringsbördan och hög kvalitet på slutprodukten, inklusive tillförlitlighet, och definitionen av dessa principer ska antas, vidareutvecklas och offentliggöras av ECB. Dessa principer överensstämmer med de statistiska principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (8).

6.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Skydd och användning av konfidentiella statistiska uppgifter som samlats in av ECBS

Följande regler ska gälla för att förhindra otillåten användning och olagligt röjande av konfidentiella statistiska uppgifter som uppgiftslämnaren eller annan juridisk eller fysisk person, enhet eller filial har lämnat till en medlem av ECBS eller som överförts inom ECBS.

1.

ECBS ska använda konfidentiella statistiska uppgifter uteslutande för fullgörandet av ECBS uppgifter, utom i följande situationer:

a)

Om uppgiftslämnaren eller annan juridisk eller fysisk person, enhet eller filial som kan identifieras, uttryckligen har givit sitt samtycke till att nämnda statistiska uppgifter får användas för andra ändamål.

b)

Överföring till ESS-medlemmar i enlighet med artikel 8a.1.

c)

För att ge vetenskapliga forskningsorgan tillgång till konfidentiella statistiska uppgifter som inte medger direkt identifiering, förutsatt att samtycke från den myndighet som tillhandahöll uppgifterna uttryckligen givits i förväg.

d)

När det gäller nationella centralbanker, om de ifrågavarande statistiska uppgifterna används inom tillsynsverksamheten eller för utövande, i enlighet med artikel 14.4 i stadgan, av andra uppgifter än dem som nämns i stadgan.

2.

Uppgiftslämnare ska underrättas om till vilken statistisk eller annan administrativ användning som de statistiska uppgifter som de lämnat kan komma att användas. Uppgiftslämnare ska ha rätt att erhålla information om den rättsliga grunden för överförandet och de skyddsåtgärder som tillämpas.

3.

ECBS-medlemmar ska vidta alla nödvändiga regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter. ECB ska utforma gemensamma regler och tillämpa minimistandarder för att förhindra olagligt röjande och otillåten användning av konfidentiella statistiska uppgifter.

4.

Överföring av konfidentiella statistiska uppgifter inom ECBS som har samlats in i enlighet med artikel 5 i stadgan ska ske

a)

i den utsträckning och med den detaljeringsgrad som är nödvändigt för att ECBS uppgifter enligt fördraget ska kunna utföras, eller

b)

under förutsättning att ett sådant överförande är nödvändigt för effektiv utveckling, produktion eller spridning av statistik enligt artikel 5 i stadgan eller för att förbättra dess kvalitet.

5.

ECB får besluta att, inom ECBS, i den utsträckning och på den detaljnivå som behövs, samla in och överföra konfidentiella uppgifter som ursprungligen samlats in för något annat ändamål än vad som framgår av artikel 5 i stadgan, förutsatt att detta är nödvändigt för att effektivt utveckla eller producera statistik eller för att höja statistikens kvalitet och att statistiken är nödvändig för att utföra ECBS uppgifter enligt fördraget.

6.

Utbyte av konfidentiella statistiska uppgifter får ske inom ECBS i enlighet med punkterna 1 c och 2 för att ge forskare tillgång till sådana uppgifter.

7.

Statistiska uppgifter från källor som i enlighet med nationell lagstiftning är offentliga ska inte anses vara konfidentiella.

8.

Medlemsstaterna och ECB ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter, inbegripet införandet av lämpliga verkställighetsåtgärder vid överträdelse.

Denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar särskilda nationella bestämmelser eller gemenskapsbestämmelser om överföring av andra typer av uppgifter än konfidentiella statistiska uppgifter till ECB, och ska inte tillämpas på konfidentiella statistiska uppgifter som ursprungligen överförts mellan en ESS-myndighet och en ECBS-medlem, för vilka artikel 8a ska vara tillämplig.

Denna artikel ska inte hindra att konfidentiella statistiska uppgifter som samlats in för andra syften än – eller utöver – dem som krävs för ECB:s statistikrapportering används för att uppfylla dessa andra syften.”

7.

Följande artiklar ska införas efter artikel 8:

”Artikel 8a

Utbyte av konfidentiella statistiska uppgifter mellan ECBS och ESS

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om utbyte av andra uppgifter än sådana konfidentiella statistiska uppgifter som omfattas av denna förordning, får överföring av konfidentiella statistiska uppgifter mellan en ECBS-medlem som samlat in uppgifterna och en ESS-myndighet ske om överföringen är nödvändig för att effektivt utveckla, producera eller sprida europeisk statistik eller för att höja dess kvalitet inom ESS och ECBS respektive behörighetsområden och denna nödvändighet har påvisats.

2.   All överföring utöver den första överföringen måste uttryckligen godkännas av den myndighet som samlat in uppgifterna.

3.   Konfidentiella statistiska uppgifter som överförs mellan en ESS-myndighet och en ECBS-medlem ska inte användas för andra ändamål än rent statistiska, t.ex. administrativa eller skattemässiga ändamål, rättsliga förfaranden eller de ändamål som avses i artiklarna 6 och 7.

4.   Statistiska uppgifter som ECBS-medlemmar får från ESS-myndigheter och som erhållits från källor som är lagligt tillgängliga för allmänheten och som förblir tillgängliga för allmänheten enligt nationell lagstiftning ska inte anses vara konfidentiella när det gäller spridning av statistik som härrör från dessa statistiska uppgifter.

5.   Inom sina respektive behörighetsområden ska ECBS medlemmar vidta alla regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter (statistisk röjandekontroll) som ESS-myndigheterna lämnat.

6.   Konfidentiella statistiska uppgifter som ESS-myndigheterna lämnat ska endast vara tillgängliga för personal som arbetar med statistikverksamhet inom sitt särskilda arbetsområde. Dessa personer ska uteslutande använda uppgifterna för statistiska ändamål. De ska omfattas av denna restriktion även när deras anställning har upphört.

7.   Medlemsstaterna och ECB ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och besluta om sanktioner mot alla överträdelser av skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter som ESS-myndigheterna har lämnat.

Artikel 8b

Rapport om skyddet av konfidentiella uppgifter

ECB ska årligen publicera en rapport om de åtgärder som har vidtagits för att skydda de konfidentiella uppgifter som avses i artiklarna 8 och 8a.

Artikel 8c

Skyddet av konfidentiella personuppgifter

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10).

Artikel 8d

Tillgång till administrativa register

För att minska uppgiftslämnarnas börda ska de nationella centralbankerna och ECB ha tillgång till relevanta källor med administrativa uppgifter inom sina respektive system för offentlig förvaltning, i den mån dessa uppgifter är nödvändiga för att utveckla, producera och sprida europeisk statistik.

Varje medlemsstat och ECB ska inom sina respektive behörighetsområden vid behov fastställa vilka praktiska arrangemang och villkor som ska gälla för att få faktisk tillgång till uppgifterna.

ECBS ska använda dessa uppgifter uteslutande för statistiska ändamål.

8.

Bilagorna A och B ska utgå.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 9 oktober 2009.

På rådets vägnar

Å. TORSTENSSON

Ordförande


(1)  EUT C 251, 3.10.2008, s. 1.

(2)  Yttrandet avgivet den 24 mars 2009 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(3)  Yttrandet avgivet den 13 januari 2009 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(4)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.”

(8)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164”.

(9)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.”.


14.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 952/2009

av den 13 oktober 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

77,2

MK

24,8

TR

100,7

ZZ

67,6

0707 00 05

TR

88,3

ZZ

88,3

0709 90 70

TR

97,8

ZZ

97,8

0805 50 10

AR

81,2

CL

77,4

TR

74,3

US

79,7

UY

55,5

ZA

74,6

ZZ

73,8

0806 10 10

BR

195,6

TR

105,2

US

186,7

ZZ

162,5

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

74,7

ZA

83,0

ZZ

76,9

0808 20 50

CN

56,8

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

79,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


14.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 953/2009

av den 13 oktober 2009

om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (1), särskilt artikel 4.3,

efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

Ett antal näringsämnen, såsom vitaminer, mineraler, aminosyror och andra, får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål för att tillgodose de särskilda näringsbehoven hos de personer som livsmedlen är avsedda för eller för att uppfylla de rättsliga kraven i särdirektiv som antagits i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2009/39/EG. Förteckningen över sådana ämnen fastställdes i kommissionens direktiv 2001/15/EG av den 15 februari 2001 om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i specialdestinerade livsmedel (2), och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har på begäran av berörda parter utvärderat nya ämnen, vilket innebär att förteckningen bör kompletteras och uppdateras. Specifikationer bör dessutom införas för vissa vitaminer och mineraler för identifiering av dessa.

(2)

Det är varken möjligt att för de ändamål som avses i den här förordningen definiera näringsämnen som en särskild grupp eller att på nuvarande stadium utarbeta en uttömmande förteckning över alla de kategorier näringsämnen som kan användas i livsmedel för särskilda näringsändamål.

(3)

Det finns en lång rad olika livsmedel för särskilda näringsändamål och tillverkningsmetoderna varierar. Det bör därför för de kategorier näringsämnen som förtecknas i denna förordning finnas ett så stort urval som möjligt av ämnen som, utan att säkerheten äventyras, kan användas i tillverkningen av livsmedel för särskilda näringsändamål.

(4)

Valet av ämnen bör i första hand baseras på säkerhet, och därefter på organismens möjlighet att ta upp dem samt deras organoleptiska och tekniska egenskaper. Om inget annat anges i de bestämmelser som ska tillämpas på särskilda kategorier av livsmedel, innebär det faktum att ett ämne tas med i förteckningen över ämnen som får användas vid tillverkningen av livsmedel för särskilda näringsändamål inte att det är nödvändigt eller önskvärt att tillsätta detta i sådana livsmedel.

(5)

Om det har bedömts nödvändigt att tillsätta ett näringsämne, har detta fastställts i en särskild bestämmelse i de relevanta särdirektiven tillsammans med lämpliga mängdangivelser.

(6)

Om det saknas särskilda bestämmelser eller när det gäller livsmedel för särskilda näringsändamål som inte omfattas av särdirektiv, bör näringsämnen användas för tillverkning av produkter som stämmer överens med definitionen av dessa produkter samt för att tillgodose de särskilda näringsbehoven hos de personer som livsmedlen är avsedda för. Produkterna i fråga måste också vara säkra om de används enligt tillverkarens anvisningar.

(7)

Bestämmelserna angående förteckningen över näringsämnen som får användas vid tillverkningen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, bearbetade spannmålsbaserade livsmedel samt barnmat för spädbarn och småbarn fastställs i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (3) och i kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (4). Dessa bestämmelser behöver därför inte upprepas i denna förordning.

(8)

Ett antal näringsämnen får också tillsättas av tekniska skäl som tillsatser, färgämnen och aromer eller inom andra liknande användningsområden, till exempel godkända oenologiska metoder och processer enligt relevant gemenskapslagstiftning. Därför antas specifikationer för dem på gemenskapsnivå. Dessa specifikationer bör gälla för ämnena oberoende av anledningen till att de används i livsmedlen.

(9)

Till dess att renhetskriterier på gemenskapsnivå har antagits för de övriga ämnena, och för att garantera ett gott skydd av folkhälsan, bör de allmänt erkända renhetskriterier som rekommenderas av internationella organisationer eller organ gälla. Dessa organisationer eller organ inbegriper FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (JECFA) och EUP (Europeiska farmakopén), men är inte begränsade till dessa. Medlemsstaterna bör få behålla nationella bestämmelser som föreskriver strängare renhetskriterier utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fördraget.

(10)

Vissa näringsämnen eller deras derivat har konstaterats vara särskilt nödvändiga för tillverkningen av vissa livsmedel som ingår i gruppen livsmedel för speciella medicinska ändamål och deras eventuella användning bör begränsas till tillverkning av dessa produkter.

(11)

Av tydlighetsskäl bör direktiv 2001/15/EG och kommissionens direktiv 2004/6/EG av den 20 januari 2004 om undantag från direktiv 2001/15/EG för att skjuta upp tillämpningen av förbudet mot handel med vissa produkter (5) upphävas och ersättas av denna förordning.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller livsmedel för särskilda näringsändamål, med undantag för dem som omfattas av direktiv 2006/125/EG och direktiv 2006/141/EG.

Artikel 2

Relevanta ämnen

1.   Av de ämnen som tillhör de kategorier som anges i bilagan till denna förordning, är det endast de som anges i den bilagan och följer de relevanta specifikationer som krävs, som för ett speciellt näringsmässigt ändamål får tillsättas vid framställning av livsmedel för särskilda näringsändamål vilka omfattas av direktiv 2009/39/EG.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (6) får även ämnen som inte tillhör någon av de kategorier som förtecknas i bilagan till denna förordning tillsättas för särskilda näringsändamål vid tillverkning av livsmedel för särskilda näringsändamål.

Artikel 3

Allmänna krav

1.   Användningen av ämnen som tillsätts för särskilda näringsändamål ska leda till tillverkning av säkra produkter som uppfyller de särskilda näringsbehoven hos de personer för vilka de är avsedda, i enlighet med allmänt erkända vetenskapliga rön.

2.   På begäran av de behöriga myndigheter som avses i artikel 11 i direktiv 2009/39/EG ska tillverkaren eller eventuellt importören lägga fram vetenskapligt material och uppgifter som dokumenterar att användningen av ämnena överensstämmer med punkt 1. Om sådant material och sådana uppgifter ingår i en lättillgänglig publikation, räcker det med en hänvisning till denna publikation.

Artikel 4

Särskilda krav för ämnen som anges i bilagorna

1.   Användningen av de ämnen som anges i bilagan till denna förordning ska överensstämma med de särskilda bestämmelser om dessa ämnen som kan vara fastställda i särdirektiv enligt artikel 4.1 i direktiv 2009/39/EG.

2.   Renhetskriterier som fastställts genom EG-bestämmelser och som gäller för de ämnen som finns förtecknade i bilagan när dessa används för tillverkning av livsmedel för andra syften än de som avses i denna förordning, gäller också för de berörda ämnena när de används för framställning av livsmedel för de syften som avses i denna förordning.

3.   För de ämnen som anges i bilagan och för vilka renhetskriterier inte fastställs i gemenskapslagstiftningen ska de allmänt vedertagna renhetskriterier som rekommenderas av internationella organ gälla till dess att gemenskapsbestämmelser om sådana kriterier har antagits. Nationella bestämmelser som föreskriver strängare renhetskriterier får behållas.

Artikel 5

Upphävanden

Direktiv 2001/15/EG och direktiv 2004/6/EG ska upphöra att gälla den 31 december 2009.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 124, 20.5.2009, s. 21.

(2)  EGT L 52, 22.2.2001, s. 19.

(3)  EUT L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 339, 6.12.2006, s. 16.

(5)  EUT L 15, 22.1.2004, s. 31.

(6)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.


BILAGA

Ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål

I denna tabell avses med

dietlivsmedel: livsmedel för särskilda näringsändamål, även livsmedel för speciella medicinska ändamål, men ej modersmjölksersättning, tillskottsnäring, spannmålsbaserade livsmedel samt barnmat för spädbarn och småbarn,

livsmedel för speciella medicinska ändamål: dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i kommissionens direktiv 1999/21/EG av den 25 mars 1999 om dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål (1).

Ämne

Villkor för användning

Dietlivsmedel

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Kategori 1.   Vitaminer

VITAMIN A

Retinol

x

 

Retinylacetat

x

 

Retinylpalmitat

x

 

Betakaroten

x

 

VITAMIN D

Kolekalciferol

x

 

Ergokalciferol

x

 

VITAMIN E

D-alfa-tokoferol

x

 

DL-alfa-tokoferol

x

 

D-alfa-tokoferylacetat

x

 

DL-alfa-tokoferylacetat

x

 

D-alfa-tokoferylvätesuccinat

x

 

D-alfa-tokoferyl-polyetylenglykol 1000-succinat (TPGS)

 

x

VITAMIN K

Fyllokinon (fytomenadion)

x

 

Menakinon (2)

x

 

VITAMIN B1

Tiaminhydroklorid

x

 

Tiaminmononitrat

x

 

VITAMIN B2

Riboflavin

x

 

Natriumriboflavin-5'-fosfat

x

 

NIACIN

Nikotinsyra

x

 

Nikotinamid

x

 

PANTOTENSYRA

Kalcium-D-pantotenat

x

 

Natrium-D-pantotenat

x

 

Dexpantenol

x

 

VITAMIN B6

Pyridoxinhydroklorid

x

 

Pyridoxin-5'-fosfat

x

 

Pyridoxindipalmitat

x

 

FOLAT

Pteroylmonoglutaminsyra

x

 

Kalcium-L-metylfolat

x

 

VITAMIN B12

Cyanokobalamin

x

 

Hydroxykobalamin

x

 

BIOTIN

D-biotin

x

 

VITAMIN C

L-askorbinsyra

x

 

Natrium-L-askorbat

x

 

Kalcium-L-askorbat

x

 

Kalium-L-askorbat

x

 

L-askorbyl-6-palmitat

x

 

Kategori 2.   Mineraler

KALCIUM

Kalciumkarbonat

x

 

Kalciumklorid

x

 

Kalciumsalter av citronsyra

x

 

Kalciumglukonat

x

 

Kalciumglycerolfosfat

x

 

Kalciumlaktat

x

 

Kalciumsalter av ortofosforsyra

x

 

Kalciumhydroxid

x

 

Kalciumoxid

x

 

Kalciumsulfat

x

 

Kalciumbisglycinat

x

 

Kalciumcitratmalat

x

 

Kalciummalat

x

 

Kalcium-L-pidolat

x

 

MAGNESIUM

Magnesiumacetat

x

 

Magnesiumkarbonat

x

 

Magnesiumklorid

x

 

Magnesiumsalter av citronsyra

x

 

Magnesiumglukonat

x

 

Magnesiumglycerolfosfat

x

 

Magnesiumsalter av ortofosforsyra

x

 

Magnesiumlaktat

x

 

Magnesiumhydroxid

x

 

Magnesiumoxid

x

 

Magnesiumsulfat

x

 

Magnesium-L-aspartat

 

x

Magnesiumbisglycinat

x

 

Magnesium-L-pidolat

x

 

Magnesiumkaliumcitrat

x

 

JÄRN

Ferrokarbonat

x

 

Ferrocitrat

x

 

Ferriammoniumcitrat

x

 

Ferroglukonat

x

 

Ferrofumarat

x

 

Natriumferridifosfat

x

 

Ferrolaktat

x

 

Ferrosulfat

x

 

Ferridifosfat (ferripyrofosfat)

x

 

Ferrisackarat

x

 

Elementarjärn (karbonyljärn, elektrolytjärn, ferrum reductum)

x

 

Ferrobisglycinat

x

 

Ferro-L-pidolat

x

 

KOPPAR

Kopparkarbonat

x

 

Kopparcitrat

x

 

Kopparglukonat

x

 

Kopparsulfat

x

 

Kopparlysin-komplex

x

 

JOD

Kaliumjodid

x

 

Kaliumjodat

x

 

Natriumjodid

x

 

Natriumjodat

x

 

ZINK

Zinkacetat

x

 

Zinkklorid

x

 

Zinkcitrat

x

 

Zinkglukonat

x

 

Zinklaktat

x

 

Zinkoxid

x

 

Zinkkarbonat

x

 

Zinksulfat

x

 

Zinkbisglycinat

x

 

MANGAN

Mangankarbonat

x

 

Manganklorid

x

 

Mangancitrat

x

 

Manganglukonat

x

 

Manganglycerolfosfat

x

 

Mangansulfat

x

 

NATRIUM

Natriumbikarbonat

x

 

Natriumkarbonat

x

 

Natriumklorid

x

 

Natriumcitrat

x

 

Natriumglukonat

x

 

Natriumlaktat

x

 

Natriumhydroxid

x

 

Natriumsalter av ortofosforsyra

x

 

KALIUM

Kaliumbikarbonat

x

 

Kaliumkarbonat

x

 

Kaliumklorid

x

 

Kaliumcitrat

x

 

Kaliumglukonat

x

 

Kaliumglycerolfosfat

x

 

Kaliumlaktat

x

 

Kaliumhydroxid

x

 

Kaliumsalter av ortofosforsyra

x

 

Magnesiumkaliumcitrat

x

 

SELEN

Natriumselenat

x

 

Natriumväteselenit

x

 

Natriumselenit

x

 

Selenberikad jäst (3)

x

 

KROM (III)

Krom (III) klorid och dess hexahydrat

x

 

Krom (III) sulfat och dess hexahydrat

x

 

MOLYBDEN (VI)

Ammoniummolybdat

x

 

Natriummolybdat

x

 

FLUOR

Kaliumfluorid

x

 

Natriumfluorid

x

 

BOR

Natriumborat

x

 

Borsyra

x

 

Kategori 3.   Aminosyror

L-alanin

x

 

L-arginin

x

 

L-asparaginsyra

 

x

L-citrullin

 

x

L-cystein

x

 

Cystin

x

 

L-histidin

x

 

L-glutaminsyra

x

 

L-glutamin

x

 

Glycin

 

x

L-isoleucin

x

 

L-leucin

x

 

L-lysin

x

 

L-lysinacetat

x

 

L-metionin

x

 

L-ornitin

x

 

L-fenylalanin

x

 

L-prolin

 

x

L-treonin

x

 

L-tryptofan

x

 

L-tyrosin

x

 

L-valin

x

 

L-serin

 

x

L-arginin-L-aspartat

 

x

L-lysin-L-aspartat

 

x

L-lysin-L-glutamat

 

x

N-acetyl-L-cystein

 

x

N-acetyl-L-metionin

 

x i produkter avsedda för personer över 1 år

När det gäller aminosyror kan, i förekommande fall, även natrium-, kalium-, kalcium- och magnesiumsalter samt hydroklorider av dessa användas

 

 

Kategori 4.   Karnitin och taurin

L-karnitin och dess hydroklorid

x

 

L-karnitinhydroklorid

x

 

Taurin

x

 

L-karnitin-L-tartrat

x

 

Kategori 5.   Nukleotider

Adenosin-5'-fosforsyra (AMP)

x

 

Natriumsalter av AMP

x

 

Cytidin-5'-monofosforsyra (CMP)

x

 

Natriumsalter av CMP

x

 

Guanosin-5'-fosforsyra (GMP)

x

 

Natriumsalter av GMP

x

 

Inosin-5'-fosforsyra (IMP)

x

 

Natriumsalter av IMP

x

 

Uridin-5'-fosforsyra (UMP)

x

 

Natriumsalter av UMP

x

 

Kategori 6.   Kolin och inositol

Kolin

x

 

Kolinklorid

x

 

Kolinbitartrat

x

 

Kolincitrat

x

 

Inositol

x

 


(1)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 29.

(2)  Menakinon förekommer huvudsakligen som menakinon-7 och, i mindre utsträckning, menakinon-6.

(3)  Selenberikad jäst som framställts genom odling med förekomst av natriumselenit som selenkälla, och som i den torkade form som saluförs högst innehåller 2,5 mg Se/g. Den dominerande organiska form av selen som förekommer i jästen är selenometionin (60–85 % av det totala extraherade selenet i produkten). Innehållet av andra organiska selensammansättningar, bl.a. selenocystein, får högst utgöra 10 % av det totala extraherade selenet. Innehållet av oorganiskt selen får normalt högst utgöra 1 % av det totala extraherade selenet.


14.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 954/2009

av den 13 oktober 2009

om ändring för hundrafjortonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi uppfördes i denna förteckning 2002 (2) respektive 2003 (3).

(2)

Båda dessa berörda fysiska personer ifrågasatte var för sig lagenligheten av beslutet om upptagande i förteckningen. Förstainstansrätten underkände deras invändningar (4). Förstainstansrättens dom har överklagats till EG-domstolen (5).

(3)

Enligt domstolens senaste rättspraxis (6) angav FN:s sanktionskommitté för al-Qaida och talibanerna våren 2009 skäl för att de fört upp Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi i förteckningen. Kommissionen offentliggjorde meddelanden (7) riktade till de berörda personerna i vilka dessa underrättas om att FN:s sanktionskommitté för al-Qaida och talibanerna angivit skäl till att föra upp dem och att de kunde begära information om dessa skäl i syfte att yttra sig om dem. Meddelanden sändes till de adresser som angivits i förteckningen. Dessutom underrättades de berörda personerna om skälen till att de förts upp i förteckningen genom meddelanden av den 24 juni 2009 som var ställda till deras advokater i syfte att ge dem tillfälle att yttra sig om dessa skäl och lämna sina synpunkter.

(4)

Kommissionen har tagit emot synpunkter från Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi och övervägt dessa.

(5)

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi finns för närvarande upptagna i den förteckning över personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla, som upprättats av FN:s sanktionskommitté för al-Qaida och talibanerna.

(6)

Efter att noga ha övervägt de synpunkter som Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi lämnat i sin skrivelse av den 23 juli 2009 anser kommissionen, med beaktande av det preventiva syftet med frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser, att det är berättigat att föra upp Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi i förteckningen på grund av hans anknytning till nätverket al-Qaida.

(7)

Efter att noga ha övervägt de synpunkter som Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi lämnat i sin skrivelse av den 16 juli 2009 anser kommissionen, med beaktande av det preventiva syftet med frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser, att det är berättigat att föra upp Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi i förteckningen på grund av hans anknytning till nätverket al-Qaida

(8)

Mot denna bakgrund bör besluten om att uppföra Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi i förteckningen ersättas med nya beslut som bekräftar att de ska ingå i bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002.

(9)

Dessa nya beslut ska gälla från och med den 30 maj 2002 för Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och från och med den 21 november 2003 för Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi, med beaktande av det preventiva syftet med frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser enligt förordning (EG) nr 881/2002 och behovet av att skydda legitima intressen för de ekonomiska aktörer som förlitat sig på besluten från 2002 och 2003.

(10)

Sanktionskommittén ändrade identifieringsuppgifterna för Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi den 16 september 2008 och den 23 mars 2009. Den offentliggjorda informationen (8) om Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi bör därför uppdateras.

(11)

Sanktionskommittén ändrade identifieringsuppgifterna för Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi den 11 augusti 2008, den 30 januari 2009 och den 13 februari 2009. Den offentliggjorda informationen (9) om Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi bör därför uppdateras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 maj 2002 för Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och från och med den 21 november 2003 för Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Karel KOVANDA

Tillförordnad generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2)  Förordning (EG) nr 881/2002.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 2049/2003 (EUT L 303, 21.11.2003, s. 20).

(4)  Målen T-253/02 och T-49/04.

(5)  Målen C-403/06 P och C-399/06 P.

(6)  Domstolens dom av den 3 september 2008 i de förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen, (REG 2008, s. I-6351).

(7)  EUT C 145, 25.6.2009, s. 21, och EUT C 105, 7.5.2009, s. 31.

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 1210/2006 (EUT L 219, 10.8.2006, s. 14).

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 46/2008 (EUT L 16, 19.1.2008, s. 11).


BILAGA

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bekräftas att Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi och Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi ska vara uppförda i förteckningen och att uppgifterna om dem under rubriken ”Fysiska personer” ska ersättas med följande:

1.

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, London, NW8, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien, d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien), e) Dublin, Irland. Född a) den 21 mars 1963, b) den 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisiskt medborgarskap. Pass nr: a) E423362 (tunisiskt pass utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988 med sista giltighetsdag den 14 maj 1993), b) 0841438 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1998 med sista giltighetsdag den 30 december 2003), c) 0898813 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1999 i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinskt pass utfärdat den 30 maj 2001 av Bosnien och Hercegovinas konsulat i London, med sista giltighetsdag den 30 maj 2006). Nationellt identitetsnummer: 1292931. Övriga upplysningar: a) den ovan angivna adressen i Belgien är en boxadress och de belgiska myndigheterna uppger att denna person aldrig varit bosatt i Belgien, b) bor enligt uppgift i Dublin, Irland, c) faderns namn är Mohamed och moderns namn är Medina Abid, d) associerad med Al-Haramain Islamic Foundation, e) hans bosnisk-hercegovinska medborgarskap drogs in i juli 2006 och han saknar giltig bosnisk-hercegovinsk identitetshandling. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 17 oktober 2001.

2.

Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adress: a) Leicester, Förenade kungariket (i januari 2009), b) Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed Abdellah). Född den 28 november 1980 i a) Libyen, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordanien (Muhamad Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Libyskt medborgarskap. Övriga upplysningar: bosatt i Förenade kungariket januari 2009. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003.


14.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 955/2009

av den 13 oktober 2009

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3). Priserna och tillläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 950/2009 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  EUT L 268, 13.10.2009, s. 3.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 14 oktober 2009

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

34,12

1,05

1701 11 90 (1)

34,12

4,67

1701 12 10 (1)

34,12

0,92

1701 12 90 (1)

34,12

4,37

1701 91 00 (2)

37,22

6,62

1701 99 10 (2)

37,22

3,17

1701 99 90 (2)

37,22

3,17

1702 90 95 (3)

0,37

0,30


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

14.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/25


RÅDETS BESLUT

av den 24 september 2009

om utnämning av en spansk ledamot och en spansk suppleant i Regionkommittén

(2009/754/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den spanska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Juan José IBARRETXE MARKUARTU har löpt ut. En plats som suppleant blir ledig till följd av att mandatet för Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010:

a)

som ledamot:

Francisco Javier LÓPEZ ÁLVAREZ, Presidente del Gobierno Vasco,

och

b)

som suppleant:

Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ, Secretario General de Acción Exterior, País Vasco.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2009.

På rådets vägnar

M. OLOFSSON

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

14.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 269/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 oktober 2009

om antagandet av ett finansieringsbeslut om förberedande åtgärder för kontrollstationer 2009

(2009/755/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artiklarna 49.6 b och 75.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (nedan kallade genomförandebestämmelserna), särskilt artikel 90, och

av följande skäl:

(1)

Ett insatsområde enligt meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (3) är att höja nu gällande miniminormer för djurskydd och djurs välbefinnande så att de svarar mot de senaste vetenskapliga rönen och socioekonomiska bedömningarna samt att sörja för tillämpningen.

(2)

För att förbättra välbefinnandet hos vissa slag av transporterade djur föreskrivs i gemenskapslagstiftningen krav på maximal transporttid, efter vilken djuren ska lossas, utfodras och vattnas och beredas vila. Sådana obligatoriska avbrott vid transport av djur över långa sträckor ska ske vid kontrollstationer så som det definieras i artikel 1.1 i rådets förordning (EG) nr 1255/97 av den 25 juni 1997 om gemenskapskriterier för kontrollstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG (4).

(3)

Det ökade antalet långa djurtransporter på landsväg har ökat behovet av bättre kontrollstationer. Efter inhämtning av synpunkter från berörda parter och sakkunskap från experter bör man fastställa dels kvalitetskriterier för kontrollstationer, dels vilka strategier som bör utvecklas inom gemenskapen för hur transportföretagen bör använda dem bättre.

(4)

Ibland saknas dessutom kontrollstationer och ibland håller de som finns låg standard. Såsom förberedande åtgärd bör man därför bygga eller renovera vissa kontrollstationer.

(5)

En inbjudan att lämna förslag offentliggjordes av kommissionen 2008 för en liknande förberedande åtgärd, men inget av de anbud som lämnades in uppfyllde de nödvändiga kriterierna, så till vida att det saknades tillräckliga uppgifter både om projektens ekonomiska livskraft och om samfinansieringskällan.

(6)

Det är lämpligt att bevilja gemenskapsfinansiering för den förberedande åtgärden. I Europeiska gemenskapernas allmänna budget för 2009 anslog budgetmyndigheten 4 000 000 euro för förberedande åtgärder med avseende på kontrollstationer.

(7)

Detta beslut är ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 och i artikel 90 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

(8)

Enligt artikel 83 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska utgifterna kontrolleras, godkännas och betalas inom de tidsfrister som anges i genomförandebestämmelserna.

(9)

För tillämpningen av detta beslut är det lämpligt att definiera begreppet väsentlig ändring i den mening som avses i artikel 90.4 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förberedande åtgärd som anges i bilagan (nedan kallad förberedande åtgärd) antas härmed.

Artikel 2

För tillämpningen av detta beslut gäller definitionen av kontrollstation i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1255/97.

Artikel 3

Gemenskapens högsta bidrag fastställs till 4 000 000 euro och ska finansieras genom budgetpost 17 04 03 03 i Europeiska gemenskapernas allmänna budget för 2009.

Artikel 4

1.   Utanordnare får anta varje ändring av detta beslut som inte betraktas som väsentlig i den mening som avses i artikel 90.4 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning och proportionalitet.

2.   Ändringar i tilldelningen av resurser till de åtgärder som omfattas av de förberedande åtgärderna som sammanlagt inte överstiger 10 % av det högsta bidraget enligt artikel 3 ska inte betraktas som väsentliga i den mening som avses i artikel 90.4 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002, under förutsättning att de inte avsevärt påverkar den förberedande åtgärdens särdrag och mål.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  KOM(2006) 13 slutlig.

(4)  EGT L 174, 2.7.1997, s. 1.


BILAGA

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER MED AVSEENDE PÅ KONTROLLSTATIONER FÖR 2009

1.1   Inledning

Dessa förberedande åtgärder omfattar två genomförandeåtgärder för 2009. På grundval av målen för de förberedande åtgärderna är budgeten och de huvudsakliga åtgärderna följande:

För upphandling (tillämpad i direkt central förvaltning): 200 000 euro

För bidrag (tillämpad i direkt central förvaltning eller vid indirekt centraliserad förvaltning om delegering skett till genomförandeorgan): 3 800 000 euro

1.2   Upphandling: Utvärdering av om det är genomförbart att certifiera kontrollstationer av hög kvalitet

Den sammanlagda budget som avsatts för upphandlingarna under 2009 uppgår till 200 000 euro.

RÄTTSLIG GRUND

Förberedande åtgärder i den mening som avses i artikel 49.6 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

BUDGETPOST

17 04 03 03

PRELIMINÄRT ANTAL OCH TYP AV PLANERADE AVTAL

En studie för utvärdering av om det går att genomföra ett system för certifiering av kontrollstationer.

FÖREMÅLET FÖR PLANERADE KONTRAKT

Syftet med studien är att samla in information om kontrollstationernas nuvarande status och hur de används inom gemenskapen för bedömning av vilka kvalitetskriterier som skulle definiera kontrollstationer av hög kvalitet. I studien ska man även undersöka om ett certifieringssystem för sådana kontrollstationer går att genomföra.

GENOMFÖRANDE

Tillämpningen ska utföras direkt av generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor.

VÄGLEDANDE TIDSRAM FÖR FÖRBEREDANDE AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET

Genomförandet av studien förväntas räcka högst sex månader och ske i form av ett ramavtal. Begäran om tjänster ska inledas efter det att detta beslut har antagits.

SÄRSKILT AVTAL

Studien ska genomföras inom ramen för GD Hälso- och konsumentfrågors ramavtal om utvärdering 2009–2013. Ref/Utvärdering av avtal, konsekvensbedömning och relaterade tjänster: parti 3, livsmedelskedjan SANCO/2008/01/055 Lot 3.

1.3   Bidrag för att bygga eller renovera kontrollstationer

Bidrag ska beviljas genom skriftliga avtal (nedan kallade bidragsöverenskommelser).

RÄTTSLIG GRUND

Förberedande åtgärder i den mening som avses i artikel 49.6 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002

BUDGETPOST

17 04 03 03

ÅRETS PRIORITERINGAR, MÅL SOM SKA UPPNÅS OCH FÖRVÄNTADE RESULTAT

Det ökade antalet långa transporter av djur på landsväg har ökat behovet av bättre kontrollstationer där djuren kan vila. Med hänsyn till djurhälsa och djurskydd har det blivit nödvändigt att införa särskilda åtgärder för att undvika att djuren utsätts för stress och att smittsamma sjukdomar sprids. Målet för åtgärden är att öka användningen av kontrollstationer och främja kontrollstationer av hög kvalitet.

BESKRIVNING AV TILLÄMPNINGSÅTGÄRDEN OCH DESS MÅL

Åtgärden ska bestå av att bygga eller renovera kontrollstationer av hög kvalitet och utvärdera försök med certifiering av kontrollstationer som bygger på resultaten av genomförbarhetsstudien. Åtgärden förväntas uppmuntra till ett ekonomiskt hållbart certifieringssystem av kontrollstationer av hög kvalitet för bättre djurvård för djur som transporteras långa vägar.

TILLÄMPNING

Tillämpningen ska utföras direkt av generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor.

TIDSPLAN OCH VÄGLEDANDE BELOPP FÖR INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG/DIREKTUPPHANDLINGAR

Endast en inbjudan att lämna förslag omfattande 3 800 000 euro ska offentliggöras. Åtgärden ska genomföras inom 24 månader efter det att bidragsöverenskommelsen har undertecknats. Inbjudan att lämna förslag ska påbörjas efter det att den genomförbarhetsstudie som avses i avsnitt 1.2 har slutförts.

HÖGSTA TILLÅTNA SAMFINANSIERINGSSATS

70 %

VÄSENTLIGA URVALS- OCH TILLDELNINGSKRITERIER

Urvalskriterier:

Sökandens ekonomiska kapacitet:

De sökande måste visa att de har den ekonomiska kapacitet som krävs för att klara uppgiften.

De sökande måste styrka att de har de egna medel som krävs för att komplettera samfinansieringen från EU och kunna förvalta det nödvändiga kassaflödet för förvaltning av projektet. Det belopp som beviljas en bidragsmottagare får inte överstiga det totala beloppet av bidragsmottagarens egna kapital och långfristiga skulder.

Sökandens tekniska och yrkesmässiga kompetens:

De sökande måste ha den tekniska och yrkesmässiga kompetens som krävs för att klara den uppgift som samfinansieras. De måste styrka att de har kunnande och erfarenhet när det gäller djurtransporter, av både anläggnings- och verksamhetssidan. De måste lämna intyg på och beskrivningar av projekt och verksamhet under de senaste tre åren, särskilt projekt med anknytning till det relevanta ämnesområdet. De måste lämna detaljerade meritförteckningar för varje medarbetare och visa att den projektansvariga och projektledaren har ledarförmåga, samt även redovisa dennes utbildning, examina, yrkeserfarenhet, forskning och publikationer.

De sökande måste visa att de organisationer som söker är engagerade i projektområdet och stöder uppfattningen att det behövs sådan certifiering för kontrollstationer som åtgärden syftar till att införa. De måste lämna information om de kontakter och internationella aktörer de planerar att vända sig till, särskilt när det gäller certifiering, och vars resurser de tänker involvera i genomförandet av den förberedande åtgärden.

Tilldelningskriterier:

Följande allmänna tilldelningskriterier ska tillämpas:

Förnuftigt angreppssätt (20 %).

Arbetssätt och grad av engagemang från behöriga myndigheters/organisationers sida i de medlemsstater där åtgärden genomförs (30 %).

Projektets nytta på EU-nivå och multiplikatoreffekt (30 %).

Kostnadseffektivitet (20 %).

STÖDFORM

Skriftligt avtal