ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.259.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 259

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
2 oktober 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 917/2009 av den 1 oktober 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 918/2009 av den 1 oktober 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 919/2009 av den 1 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 915/2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2009

5

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart ( 1 )

8

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/109/EG av den 16 september 2009 om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar

14

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/730/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 2 juli 2008 om statligt stöd C 11/2007 som Italien genomfört till förmån för Ottana Energia Srl [delgivet med nr K(2008) 3117]  ( 1 )

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

2.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 917/2009

av den 1 oktober 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

29,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 50 10

AR

96,7

CL

103,4

TR

77,4

UY

88,0

ZA

75,0

ZZ

88,1

0806 10 10

BR

195,6

EG

159,5

TR

92,9

US

152,0

ZZ

150,0

0808 10 80

CL

85,7

NZ

67,1

US

83,8

ZA

74,1

ZZ

77,7

0808 20 50

AR

82,8

CN

62,5

TR

99,5

ZA

74,6

ZZ

79,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


2.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 918/2009

av den 1 oktober 2009

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2009/10 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 877/2009 (3).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 253, 25.9.2009, s. 3.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 2 oktober 2009

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

42,17

4,82

1701 99 10 (2)

42,17

1,69

1701 99 90 (2)

42,17

1,69

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


2.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 919/2009

av den 1 oktober 2009

om ändring av förordning (EG) nr 915/2009 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

De importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 oktober 2009 fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 915/2009 (3).

(2)

Eftersom de beräknade genomsnittsvärdena av importtullarna avviker med 5 EUR/t från de fastställda värdena, bör de importtullar som fastställs i förordning (EG) nr 915/2009 justeras i motsvarande mån.

(3)

Förordning (EG) nr 915/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 915/2009 ska ersättas med bilagorna till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 oktober 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  EUT L 258, 1.10.2009, s. 6.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 136.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och som ska gälla från och med den 2 oktober 2009

KN-nr

Varuslag

Importtull (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete:

av hög kvalitet

17,20

av medelhög kvalitet

27,20

av låg kvalitet

47,20

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

74,12

1005 10 90

Utsädesmajs annan än hybridmajs

32,00

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

32,00

1007 00 90

Sorghum av andra slag än hybrider för utsäde

74,12


(1)  Enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96 ska importtullen för varor, som anländer till gemenskapen via Atlanten eller Suezkanalen, minskas med

3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade kungariket eller vid den Iberiska halvöns Atlantkust.

(2)  Om villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av importtullen med 24 euro/ton.


BILAGA II

Beräkningsgrunder för importtullarna i bilaga I

30.9.2009

1.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

(EUR/t)

 

Vanligt vete (1)

Majs

Durumvete, hög kvalitet

Durumvete, medelhög kvalitet (2)

Durumvete, låg kvalitet (3)

Korn

Börs

Minnéapolis

Chicago

Börsnotering

137,25

88,56

Pris fob USA

115,58

105,58

85,58

58,97

Tillägg för Mexikanska golfen

18,38

Tillägg för Stora sjöarna

10,11

2.

Genomsnitt enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

17,59 EUR/t

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

24,24 EUR/t


(1)  Bidrag med 14 EUR/ton ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Avdrag med 10 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Avdrag med 30 EUR/ton (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


DIREKTIV

2.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/8


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/100/EG

av den 16 september 2009

om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 76/135/EEG av den 20 januari 1976 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

För att förbättra sjösäkerheten i gemenskapens inlandssjöfart bör fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart erkännas ömsesidigt.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa under vilka förhållanden och på vilka villkor medlemsstaterna får avbryta ett fartygs resa.

(4)

Det är nödvändigt att detta direktiv gäller för de fartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (5).

(5)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 21 i direktiv 2006/87/EG ska detta direktiv tillämpas på fartyg som används för godstransport, med en samlad dödvikt på 20 metriska ton eller däröver, på inre vattenvägar,

a)

med en längd som inte överstiger 20 meter, eller

b)

för vilka produkten av L × B × T (längd, bredd, djupgående) ger en volym som inte överstiger 100 m3.

Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av föreskrifterna i förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen eller i överenskommelsen om transport av farligt gods på Rhen (ADNR).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska i den omfattning som krävs besluta om förfaranden som är nödvändiga för att utfärda fartcertifikat.

En medlemsstat får emellertid göra undantag från detta direktiv för fartyg som inte lämnar statens inre vattenvägar.

2.   Fartcertifikat ska utfärdas av den medlemsstat där fartyget är registrerat eller har sin hemort eller, om så inte kan ske, av den medlemsstat där fartygets ägare har sin hemort. Varje medlemsstat får begära att en annan medlemsstat utfärdar fartcertifikat för fartyg som drivs av den förstnämnda statens medborgare. Medlemsstaterna får delegera sina befogenheter till godkända organisationer.

3.   Fartcertifikatet ska avfattas på något av Europeiska unionens institutioners officiella språk samt innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga I, varvid bilagans numrering ska användas.

Artikel 3

1.   Om inte annat följer av punkterna 36 ska varje medlemsstat för färd på sina nationella vattenvägar godta de fartcertifikat som utfärdats av en annan medlemsstat enligt artikel 2 på samma grunder som om den förstnämnda staten själv hade utfärdat certifikatet.

2.   Punkt 1 ska tillämpas endast om certifikatet utfärdats eller senast förlängts mindre än fem år dessförinnan och ännu inte upphört att gälla.

Det intyg som utfärdas i enlighet med förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen ska under hela sin giltighetstid godtas som bevis i den mening som avses i punkterna 3 och 5.

3.   Medlemsstaterna får begära att de tekniska specifikationer som fastställts i förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen ska uppfyllas. Som bevis på detta får de begära det intyg som avses i punkt 2 andra stycket.

4.   Medlemsstaterna får begära att fartyg som fraktar farligt gods, enligt definitionen i ADNR, ska uppfylla de krav som fastställts i denna överenskommelse. Som bevis på detta får de begära att det tillstånd som stadgas i överenskommelsen visas upp.

5.   De fartyg som uppfyller kraven i förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen ska tillåtas trafikera alla inre vattenvägar i gemenskapen. Bevis på att kraven är uppfyllda kan lämnas genom det intyg som åsyftas i punkt 2 andra stycket.

Särskilda villkor för transport av farligt gods ska anses uppfyllda på alla gemenskapens vattenvägar om fartygen motsvarar kraven i ADNR. Bevis på detta kan lämnas genom det tillstånd som åsyftas i punkt 4.

6.   Medlemsstaterna får begära att ytterligare villkor, motsvarande dem som krävs för deras egna fartyg, ska uppfyllas på inre vattenvägar som används av havsgående fartyg. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina inre vattenvägar för havsgående fartyg och kommissionen ska upprätta en förteckning över dessa, på grundval av uppgifterna från medlemsstaterna.

Artikel 4

1.   Varje medlemsstat får återkalla ett fartcertifikat som den har utfärdat.

2.   Varje medlemsstat får avbryta ett fartygs resa, om fartyget vid inspektion befinns vara i ett sådant skick som klart utgör en fara för omgivningen, till dess bristerna avhjälps. Denna medlemsstat får också avbryta fartygets resa, till dess bristerna avhjälps, om fartyget eller dess utrustning vid inspektion visar sig inte uppfylla kraven i fartcertifikatet eller i övriga dokument som åsyftas i artikel 3.

3.   En medlemsstat som avbrutit ett fartygs resa, eller som meddelat sin avsikt att göra detta om bristerna inte avhjälps, ska underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fartcertifikatet eller övriga dokument som åsyftas i artikel 3 utfärdats om skälen till det beslut den har fattat eller avser att fatta.

4.   Alla beslut att avbryta ett fartygs resa som fattats i enlighet med de åtgärder som beslutats för att genomföra detta direktiv ska motiveras utförligt. Ett beslut ska meddelas den berörda parten som samtidigt ska underrättas om sina möjligheter att överklaga enligt gällande lag i medlemsstaterna och om de tidsfrister som gäller för överklagande.

Artikel 5

Direktiv 76/135/EEG, i dess lydelse enligt det direktiv som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 september 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  EUT C 204, 9.8.2008, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 17 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 13 juli 2009.

(3)  EGT L 21, 29.1.1976, s. 10.

(4)  Se bilaga II del A.

(5)  EUT L 389, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA I

MINIMIUPPGIFTER I CERTIFIKATEN

(som det hänvisas till i artikel 2.3)

Uppgifterna är indelade i tre grupper

I.

:

Obligatorisk

:

Inget särskilt tecken

II.

:

Anges i förekommande fall

:

(x)

III.

:

Önskvärd men ej obligatorisk

:

(+)

1.

Namn på utfärdande myndighet eller godkänd organisation

2.

a)

Dokumentets beteckning

b)

(+) Dokumentets löpnummer

3.

Utfärdande medlemsstat

4.

Namn och adress på fartygets ägare

5.

Fartygets namn

6.

(x) Fartygets registreringsort och -nummer

7.

(x) Hemort

8.

(+) Fartygstyp

9.

(+) Användning

10.

Viktigaste data:

a)

Största längd i meter

b)

Största bredd i meter

c)

Största djupgående i meter

11.

(x) Dödvikt i metriska ton eller deplacement i m3 vid maximalt djupgående

12.

(x) Upplysning om lastmärke

13.

(x) Största tillåtna antal passagerare

14.

Huvudmaskineriets maximala effekt i HK eller kW

15.

Uppgift om minsta fribord i centimeter

16.

a)

Följande förklaring: Ovan beskrivna fartyg förklaras vara lämpat för sjöfart

b)

(x) På följande villkor

c)

(x) Uppgift om begränsningar i fartygets användning

17.

a)

Datum då giltighetstiden utgår

b)

Datum för utfärdande

18.

Utfärdande myndighets eller godkänd organisations stämpel och underskrift


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och dess ändring

(som det hänvisas till i artikel 5)

Rådets direktiv 76/135/EEG

(EGT L 21, 29.1.1976, s. 10)

Rådets direktiv 78/1016/EEG

(EGT L 349, 13.12.1978, s. 31)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 5)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

76/135/EEG

19 januari 1977

78/1016/EEG


BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 76/135/EEG

Detta direktiv

Artikel 1 inledningen och a

Artikel 1 första stycket inledningen

Artikel 1 b

Artikel 1 första stycket a och b

Artikel 1 sista meningen

Artikel 1 andra stycket

Artiklarna 2–4

Artiklarna 2–4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


2.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/14


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/109/EG

av den 16 september 2009

om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2 g,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte den 8 och 9 mars 2007 enades Europeiska rådet om att den administrativa bördan på företagen bör minskas med 25 % fram till år 2012 för att förbättra konkurrenskraften hos företagen i gemenskapen.

(2)

Bolagsrätten har identifierats som ett av de områden som ålägger företag ett flertal informationskrav, av vilka vissa framstår som föråldrade eller alltför långtgående. Det är därför lämpligt att se över dessa skyldigheter och i förekommande fall minska den administrativa bördan på företagen i gemenskapen till vad som är absolut nödvändigt för att skydda andra berörda parters intressen.

(3)

Räckvidden för rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (3), och för rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag (4), bör anpassas för att beakta ändringar i finsk bolagsrätt.

(4)

Företags webbplatser och andra webbplatser kan i vissa fall vara ett alternativ till offentliggörande via bolagens register. Medlemsstaterna bör kunna utse de andra webbplatser som företagen kan använda gratis för sådant offentliggörande, exempelvis företagssammanslutningars eller handelskammares webbplatser eller den centrala elektroniska plattform som nämns i rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (5). I de fall det är möjligt att använda företags webbplatser eller andra webbplatser för offentliggörande av fusions- och delningsplaner och av andra handlingar som ska göras tillgängliga för aktieägare och borgenärer under förfarandet, bör vissa garantier i fråga om webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet uppfyllas.

(5)

Kraven på offentliggörande av fusionsplanen vid gränsöverskridande fusioner enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (6) bör motsvara de krav som gäller för inhemska fusioner och delningar enligt direktiv 78/855/EEG och rådets sjätte direktiv 82/891/EEG av den 17 december 1982 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om delning av aktiebolag (7).

(6)

Medlemsstaterna bör kunna föreskriva att de omfattande rapporterings- och informationskrav i samband med fusioner eller delningar av företag, vilka anges i artikel 9 och artikel 11.1 c i direktiv 78/855/EEG och i artikel 7 och artikel 9.1 c i direktiv 82/891/EEG, inte behöver iakttas om samtliga aktieägare i de företag som berörs av fusionen eller delningen kommer överens om att iakttagande av dessa krav kan undvaras.

(7)

Ändringar av direktiven 78/855/EEG och 82/891/EEG som möjliggör en sådan överenskommelse mellan aktieägarna bör inte påverka tillämpningen av systemen för att skydda intressena för de berörda företagens borgenärer eller av de bestämmelser som syftar till att säkerställa att nödvändig information lämnas till anställda i de företagen, samt till offentliga myndigheter, såsom skattemyndigheterna, som kontrollerar fusionen eller delningen i enlighet med befintlig gemenskapsrätt.

(8)

Det är inte nödvändigt att upprätthålla kravet på en redovisning om en emittent vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad offentliggör halvårsrapporter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (8).

(9)

Ett utlåtande av en oberoende sakkunnig i enlighet med direktiv 77/91/EEG är ofta inte nödvändigt om ett utlåtande av en oberoende sakkunnig som skyddar aktieägarnas och borgenärernas intressen även måste upprättas i samband med fusionen eller delningen. Medlemsstaterna bör därför i dessa fall ha möjlighet att befria företag från rapporteringskravet enligt direktiv 77/91/EEG eller föreskriva att båda utlåtandena får upprättas av samma sakkunniga person.

(10)

Fusioner mellan moderbolag och deras dotterbolag får begränsade ekonomiska effekter för aktieägare och borgenärer i de fall där moderbolagets innehav i dotterbolaget uppgår till 90 % eller mer av aktierna och andra värdepapper som ger rösträtt. Detta gäller även vissa delningar, särskilt när företag delas och nya företag bildas som ägs av aktieägarna i proportion till deras innehav i det företag som delas. I dessa fall bör därför rapporteringskraven enligt direktiven 78/855/EEG och 82/891/EEG sänkas.

(11)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att minska den administrativa börda som följer framför allt av offentliggörande- och dokumentationskraven på aktiebolag inom gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(12)

Direktiven 77/91/EEG, 78/855/EEG, 82/891/EEG och 2005/56/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (9) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt som möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna, samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 77/91/EEG

Direktiv 77/91/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 fjortonde strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

i Finland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag”.

2.

I artikel 10 ska följande punkt läggas till:

”5.   Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa denna artikel på bildandet av ett nytt företag genom en fusion eller delning om ett oberoende sakkunnigutlåtande upprättas om fusions- eller delningsplanen.

Om medlemsstaterna beslutar att tillämpa denna artikel i de fall som avses i det första stycket får de föreskriva att det utlåtande som avses i denna artikel och det oberoende sakkunnigutlåtandet om fusions- eller delningsplanen får upprättas av samma sakkunniga person eller personer.”

3.

Artikel 27.3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna kan besluta att inte tillämpa punkt 2 om ökningen av det tecknade kapitalet sker för att genomföra en fusion, delning eller ett offentligt erbjudande om köp eller byte och i syfte att ersätta aktieägarna i ett bolag som upplöses genom fusionen, delas eller är föremål för det offentliga erbjudandet om köp eller byte.

Vid fusioner och delningar ska medlemsstaterna emellertid endast tillämpa första stycket om ett oberoende sakkunnigutlåtande har upprättats om fusions- eller delningsplanen.

Om medlemsstaterna beslutar att tillämpa punkt 2 vid en fusion eller delning får de föreskriva att det utlåtande som avses i denna artikel och det oberoende sakkunnigutlåtandet om fusions- eller delningsplanen får upprättas av samma sakkunniga person eller personer.”

Artikel 2

Ändringar av direktiv 78/855/EEG

Direktiv 78/855/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.1 fjortonde strecksatsen ska ersättas med följande:

”—

Finland: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag.”

2.

I artikel 6 ska följande stycken läggas till:

”Ett fusionerande företag ska undantas från kravet på offentliggörande i artikel 3 i direktiv 68/151/EEG om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska fatta beslut om fusionsplanen och avslutas tidigast vid denna bolagsstämmas slut, kostnadsfritt gör fusionsplanen tillgänglig för allmänheten på sin webbplats. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva att offentliggörandet sker via den centrala elektroniska plattform som avses i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG. Medlemsstaterna får alternativt kräva att sådant offentliggörande ska ske på annan webbplats som de har utsett för detta ändamål. Om medlemsstaterna utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte tas ut någon särskild avgift från företagen för detta offentliggörande.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska plattformen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska plattformen senast en månad före dagen för bolagsstämman. I denna hänvisning ska även anges vilken dag fusionsplanen offentliggjordes på webbplatsen, och den ska vara tillgänglig kostnadsfritt för allmänheten. Ingen särskild avgift ska tas ut av företagen för detta offentliggörande.

Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen överföra kostnader som gäller den centrala elektroniska plattformen.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala elektroniska plattformen eller den webbplats som den berörda medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

3.

I artikel 8 ska följande stycke läggas till:

”Vid tillämpningen av första stycket led b ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”

4.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av de fusionerande bolagen ska upprätta en utförlig skriftlig redogörelse i vilken fusionsplanen och särskilt utbytesförhållandet mellan aktierna förklaras och bedöms från rättslig och ekonomisk synpunkt.

Den redogörelsen ska även ange eventuella särskilda värderingssvårigheter som har uppkommit.

2.   Förvaltnings- eller ledningsorganen i vart och ett av de inblandade företagen ska underrätta bolagsstämman i sitt bolag samt de andra inblandade bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan, så att dessa organ kan underrätta sina respektive bolagsstämmor, om alla väsentliga ändringar i tillgångarna och skulderna som har inträffat efter upprättandet av fusionsplanen fram till dagen för den bolagsstämma som ska besluta om fusionsplanen.

3.   Medlemsstaterna får föreskriva att den redogörelse som avses i punkt 1 och/eller den information som avses i punkt 2 inte ska krävas om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper som är förenade med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen har kommit överens om detta.”

5.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden c och d ska ersättas med följande:

”c)

I förekommande fall, en särskild redovisning som ska upprättas tidigast den första dagen i den tredje månaden före den tidpunkt då fusionsplanen upprättades, om det senaste årsbokslutet avser ett räkenskapsår som avslutades mer än sex månader före denna tidpunkt.

d)

I förekommande fall, de redogörelser av de fusionerande bolagens förvaltnings- eller ledningsorgan som avses i artikel 9.”

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”Vid tillämpningen av första stycket led c ska en redovisning inte krävas om företaget offentliggör en halvårsrapport i enlighet med artikel 5 i direktiv 2004/109/EG och gör den tillgänglig för aktieägarna i enlighet med denna punkt. Dessutom får medlemsstaterna föreskriva att en redovisning inte krävs om alla aktieägare och innehavare av andra värdepapper som är förenade med rösträtt i vart och ett av de bolag som deltar i fusionen har kommit överens om detta.”

b)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Om en aktieägare har givit sitt medgivande till att företaget förmedlar information elektroniskt får dessa handlingar skickas via elektronisk post.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Ett företag ska undantas från kravet att göra de handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga där det har sitt säte om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska fatta beslut om fusionsplanen och avslutas tidigast vid bolagsstämmans slut, gör dem tillgängliga på sin webbplats. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Punkt 3 ska inte vara tillämplig om webbplatsen gör det möjligt för aktieägarna att under hela den period som avses i första stycket i denna punkt ladda ner och skriva ut de handlingar som avses i punkt 1. I detta fall får medlemsstaterna emellertid föreskriva att företaget ska göra dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna där det har sitt säte.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

6.

Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2.   För det ändamålet ska det i medlemsstaternas lagstiftning minst föreskrivas att dessa borgenärer har rätt till betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande bolagens ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har sådan säkerhet.

Medlemsstaterna ska fastställa villkor för det skydd som avses i punkt 1 och i första stycket i denna punkt. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att borgenärerna har rätt att ansöka hos lämpliga administrativa och rättsliga myndigheter om betryggande säkerhet, under förutsättning att de på ett trovärdigt sätt kan visa att fusionen medför att deras fordringar riskerar att inte gottgöras och att ingen betryggande säkerhet har ställts av företaget.”

7.

Artikel 23.4 ska utgå.

8.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra meningen ska ersättas med följande:

”På ett sådant förfarande ska bestämmelserna i kapitel II tillämpas.”

b)

Följande mening ska läggas till:

”Medlemsstaterna får emellertid inte införa kraven i artikel 5.2 b, c och d, artiklarna 9 och 10, artikel 11.1 d och e, artikel 19.1 b och artiklarna 20 och 21.”

9.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska inte tillämpa artikel 7 vid de förfaranden som avses i artikel 24 om följande villkor är uppfyllda:”

b)

I led b ska den andra meningen utgå.

c)

Följande punkt ska läggas till:

”Vid tillämpningen av led b i första stycket ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”

10.

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Om en fusion sker genom ett förvärv som genomförs av ett bolag som äger minst 90 % av, men inte alla, aktier och andra värdepapper som är förenade med rösträtt på bolagsstämman i det eller de bolag som förvärvas, får medlemsstaterna inte kräva att fusionen godkänns av bolagsstämman i det övertagande bolaget om följande villkor är uppfyllda:”

b)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

alla aktieägare i det övertagande bolaget ska ha rätt att minst en månad före den i led a angivna tidpunkten hos detta bolag där det har sitt säte ta del av de i artikel 11.1 a, b och, i tillämpliga fall, c, d, och e angivna handlingarna.”

c)

Följande stycke ska läggas till:

”Vid tillämpningen av led b i första stycket ska artikel 11.2, 11.3 och 11.4 tillämpas.”

11.

Artikel 28 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska inte upprätthålla kraven i artiklarna 9, 10 och 11 på en sådan fusion som avses i artikel 27 om följande villkor är uppfyllda:”

b)

I led c ska följande ord läggas till:

”eller av en administrativ myndighet som utsetts av medlemsstaten för detta ändamål.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”En medlemsstat behöver inte tillämpa första stycket om denna medlemsstats lagstiftning ger det övertagande bolaget rätt att, utan föregående offentligt uppköpserbjudande, kräva att alla innehavare av kvarvarande värdepapper i det eller de företag som ska övertas ska sälja dessa värdepapper till det övertagande företaget före fusionen till ett rimligt pris.”

Artikel 3

Ändringar av direktiv 82/891/EEG

Direktiv 82/891/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4 ska följande stycken läggas till:

”Ett företag som deltar i delningen ska undantas från kravet på offentliggörande i artikel 3 i direktiv 68/151/EEG om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta om delningsplanen och avslutas tidigast när denna bolagsstämma avslutas, gör delningsplanen tillgänglig på sin egen webbplats, kostnadsfritt för allmänheten. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och får endast införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva att det offentliggörande som nämns i det stycket ska ske via den centrala elektroniska plattform som avses i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG. Medlemsstaterna får alternativt kräva att sådant offentliggörande ska ske på annan webbplats som de har utsett för detta ändamål. Om medlemsstaterna utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte tas ut någon särskild avgift från företagen för detta offentliggörande.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska plattformen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska plattformen minst en månad före dagen för bolagsstämman. I hänvisningen ska även anges vilken dag delningsplanen offentliggjordes på webbplatsen, och den ska kostnadsfritt vara tillgänglig för allmänheten. Ingen särskild avgift ska tas ut av företagen för detta offentliggörande.

Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen överföra kostnader som rör den centrala elektroniska plattformen.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala elektroniska plattformen eller den webbplats som den berörda medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

2.

I artikel 6 ska följande stycke läggas till:

”Vid tillämpningen av led b i första stycket ska artikel 9.2, 9.3 och 9.4 tillämpas.”

3.

Artikel 7.2 andra stycket ska ersättas med följande:

”I förekommande fall ska i redogörelsen även anges om det för de mottagande bolagen har upprättats något sådant utlåtande över apportegendom som avses i artikel 27.2 i direktiv 77/91/EEG och i vilket register utlåtandet ska vara infört.”

4.

Artikel 8.3 ska utgå.

5.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden c och d ska ersättas med följande:

”c)

I förekommande fall, en särskild redovisning som ska avslutas tidigast den första dagen i den tredje månaden före den tidpunkt då delningsplanen upprättades, om det senaste årsbokslutet avser ett räkenskapsår som avslutades mer än sex månader före denna tidpunkt.

d)

I förekommande fall, de i artikel 7.1 nämnda redogörelserna av förvaltnings- eller ledningsorganen i de bolag som deltar i delningen.”

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”Vid tillämpning av led c i första stycket ska en redovisning inte krävas om företaget offentliggör en halvårsrapport i enlighet med artikel 5 i direktiv 2004/109/EG och gör det tillgängligt för aktieägarna i enlighet med denna punkt.”

b)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Om en aktieägare har givit sitt medgivande till att företaget använder elektroniska metoder att förmedla information får sådana handlingar skickas via elektronisk post.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Ett företag ska undantas från kravet på att göra de handlingar som avses i punkt 1 tillgängliga där det har sitt säte om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta om delningsplanen och avslutas tidigast när bolagsstämman avslutas, gör handlingarna tillgängliga på sin webbplats. Medlemsstaterna får endast underkasta detta undantag sådana krav och begränsningar som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och endast i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Punkt 3 ska inte vara tillämplig om webbplatsen gör det möjligt för aktieägarna att under hela den period som avses i första stycket i denna punkt ladda ner och skriva ut de handlingar som avses i punkt 1. I detta fall får medlemsstaterna emellertid föreskriva att företaget gör dessa handlingar tillgängliga för aktieägarna där det har sitt säte.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen på sin webbplats under en viss period efter bolagsstämman. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

6.

Artikel 12.2 ska ersättas med följande:

”2.   För det ändamålet ska det i medlemsstaternas lagstiftning åtminstone fastställas att dessa borgenärer ska ha rätt till betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de ekonomiska förhållandena i det delade bolaget och i de bolag till vilka skulderna ska överföras enligt delningsplanen samt om borgenärerna inte redan har sådan säkerhet.

Medlemsstaterna ska fastställa villkor för det skydd som avses i punkt 1 och i det första stycket i denna punkt. Medlemsstaterna ska under alla omständigheter se till att borgenärerna har rätt att ansöka hos lämpliga administrativa och rättsliga myndigheter om betryggande säkerhet, under förutsättning att de på ett trovärdigt sätt kan visa att delningen gör att deras fordringar riskerar att inte gottgöras och att ingen betryggande säkerhet har givits av företaget.”

7.

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningen ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 ska medlemsstaterna inte kräva att delningen godkänns på bolagsstämma i det bolag som ska delas om de mottagande bolagen tillsammans äger alla aktier i det bolag som ska delas och alla andra värdepapper som ger rösträtt vid bolagsstämmor i det bolag som ska delas, och följande villkor är uppfyllda:”

b)

I led b ska den andra meningen utgå.

c)

Led c ska utgå.

d)

Följande punkt ska läggas till:

”Vid tillämpning av led b i första stycket ska artikel 9.2, 9.3 och 9.4 och artikel 10 tillämpas.”

8.

Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska utgå.

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska inte tillämpa kraven i artiklarna 7 och 8 och artikel 9.1 c, d och e om aktierna i vart och ett av de nya bolagen tilldelas aktieägarna i det bolag som ska delas i förhållande till deras rätt till kapitalet i det sistnämnda bolaget.”

Artikel 4

Ändringar av direktiv 2005/56/EG

Direktiv 2005/56/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6.1 ska följande stycken läggas till:

”Ett fusionerande företag ska undantas från kravet på offentliggörande i artikel 3 i direktiv 68/151/EEG om företaget, under en oavbruten period som inleds minst en månad före dagen för den bolagsstämma som ska besluta om den gemensamma planen för gränsöverskridande fusion och avslutas tidigast när bolagsstämman avslutas, gör den gemensamma planen för sådan fusion tillgänglig på sin egen webbplats, kostnadsfritt för allmänheten. Medlemsstaterna får inte underkasta detta undantag andra krav och begränsningar än sådana som är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens säkerhet och handlingarnas äkthet och endast får införa sådana krav och begränsningar i den mån de är proportionella för att uppfylla dessa mål.

Med avvikelse från andra stycket får medlemsstaterna kräva att det offentliggörande som nämns i det stycket ska ske via den centrala elektroniska plattform som avses i artikel 3.4 i direktiv 68/151/EEG. Medlemsstaterna får alternativt kräva att sådant offentliggörande ska ske på annan webbplats som de har utsett för detta ändamål. Om medlemsstaterna utnyttjar någon av dessa möjligheter ska de se till att det inte tas ut någon särskild avgift från företagen för detta offentliggörande.

Om en annan webbplats än den centrala elektroniska plattformen används ska en hänvisning som ger åtkomst till den webbplatsen offentliggöras på den centrala elektroniska plattformen minst en månad före dagen för bolagsstämman. I hänvisningen ska även anges vilken dag den gemensamma planen för gränsöverskridande fusion offentliggjordes på webbplatsen, och den ska vara tillgänglig gratis för allmänheten. Ingen särskild avgift ska tas ut av företagen för detta offentliggörande.

Förbudet i det tredje och fjärde stycket mot att ta ut en särskild avgift av företag för ett offentliggörande ska inte påverka medlemsstaternas möjlighet att till företagen överföra kostnader som rör den centrala elektroniska plattformen.

Medlemsstaterna får kräva att företag ska behålla informationen under en viss period efter bolagsstämman på sin webbplats eller, i förekommande fall, på den centrala elektroniska plattformen eller den webbplats som den berörda medlemsstaten har utsett. Medlemsstaterna får fastställa konsekvenserna av ett tillfälligt avbrott i åtkomsten till webbplatsen eller till den centrala elektroniska plattformen som orsakas av tekniska eller andra faktorer.”

2.

Artikel 15.2 ska ersättas med följande:

”2.   Om en gränsöverskridande fusion genom förvärv genomförs av ett bolag som innehar minst 90 %, men inte alla, aktier och andra värdepapper som ger rösträtt på bolagsstämmor i det eller de bolag som förvärvas, ska utlåtanden av en oberoende sakkunnig eller av oberoende sakkunniga och de handlingar som behövs för en granskning bara krävas i den mån detta fastställs i den nationella lagstiftning som reglerar antingen det förvärvande bolaget eller det bolag som ska förvärvas i enlighet med direktiv 78/855/EEG.”

Artikel 5

Översyn

Kommissionen ska fem år efter den tidpunkt som anges i artikel 6.1 se över hur de bestämmelser i direktiven 77/91/EEG, 78/855/EEG, 82/891/EEG och 2005/56/EG som ändrats eller lagts till genom det här direktivet fungerar, särskilt vad avser deras effekt när det gäller att minska företagens administrativa börda, mot bakgrund av vunna erfarenheter av tillämpningen av dem, och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, vid behov tillsammans med förslag till ytterligare ändringar av de direktiven.

Artikel 6

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 30 juni 2011. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 september 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 juli 2009.

(3)  EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

(4)  EGT L 295, 20.10.1978, s. 36.

(5)  EGT L 65, 14.3.1968, s. 8.

(6)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.

(7)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 47.

(8)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(9)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

2.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 juli 2008

om statligt stöd C 11/2007 som Italien genomfört till förmån för Ottana Energia Srl

[delgivet med nr K(2008) 3117]

(Endast den italienska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2009/730/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (1) och med beaktande av dessa synpunkter, och

av följande skäl:

I.   FÖRFARANDE

(1)

Den 23 februari 2006 anmälde de italienska myndigheterna till kommissionen det undsättningsstöd till Ottana Energia Srl (nedan kallat Ottana Energia) som beviljats den 29 december 2005, dvs. innan anmälan gjordes.

(2)

Den 14 juli 2006 anmälde de italienska myndigheterna en omstruktureringsplan som automatiskt skulle ha lett till en förlängning av undsättningsstödet i enlighet med punkt 26 i riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter (2) (nedan kallade riktlinjerna).

(3)

Den 6 december 2006 angav kommissionen i beslut K(2006) 5829 (nedan kallat beslutet om undsättning) att den inte hade några invändningar mot undsättningsstödet. Eftersom omstruktureringsplanen inte framstod som lämplig ansåg kommissionen emellertid inte att den kunde motivera en förlängning av undsättningsstödet, och man angav att stödet skulle upphöra den 8 januari 2007.

(4)

Eftersom undsättningsstödet inte upphörde måste kommissionen med stöd av punkt 27 i riktlinjerna vidta åtgärder mot det olagliga stödet. Genom en skrivelse av den 4 april 2007 underrättade kommissionen Italien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende detta stöd. Kommissionen ifrågasatte också omstruktureringsstödets förenlighet med gemenskapslagstiftningen.

(5)

Kommissionens beslut om att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (3). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med sina synpunkter på stödet i fråga. Kommissionen har inte mottagit några synpunkter från berörda parter.

(6)

Italien lämnade synpunkter i en skrivelse av den 22 maj 2007. Ytterligare upplysningar begärdes genom skrivelser av den 11 juli 2007, den 17 oktober 2007 och den 20 december 2007 och lämnades den 31 augusti 2007, den 12 november 2007 respektive den 13 mars 2008. Dessutom hölls ett möte mellan kommissionens avdelningar och de italienska myndigheterna den 7 december 2007. Vidare förekom e-postkorrespondens vid flera tillfällen. De senaste svaren från Italien lämnades den 14 och den 28 maj 2008.

II.   DETALJERAD BESKRIVNING AV STÖDET

1.   Stödmottagare

(7)

Ottana Energia är ett lokalt allmännyttigt företag i provinsen Nuoro på Sardinien (4). Företaget ägs av PC Holding, ett holdingbolag för Ottana Energia som ägs av en privatperson och inte har någon betydande verksamhet i övrigt.

(8)

Ottana Energia har omkring 115 anställda och kan enligt beslutet om undsättning anses tillhöra kategorin små och medelstora företag (5). Eftersom det har fler än 50 anställda kan det dock inte anses vara ett litet företag.

(9)

Ottana Energia driver ett termoelektriskt kraftverk som byggts för att tillgodose behovet av el och värme i Ottanas industriområde. Företaget ägnar sig alltså åt elproduktion och tillhandahåller trycksatt ånga, vatten, kväve och tryckluft. Anläggningen består huvudsakligen av två identiska ångpannor för produktion av överhettad högtrycksånga och två turbogeneratorer för produktion av elenergi och processånga med två olika trycknivåer.

(10)

På elmarknaden är Ottana Energia verksamt på Borsa Elettrica och säljer på MGP-segmentet (”day ahead”-marknad) främst under höglasttider. Företagets kapacitet är 140 MW, varav man i genomsnitt sålt omkring 30 MW. Kommissionen har uppfattat att Ottana Energias andel av Sardiniens elmarknad är 5 % sett till kapacitet och 4 % sett till produktion.

(11)

Under 2005 genomgick Ottana Energia ekonomiska svårigheter som främst berodde på att företaget saknade medel för att betala för eldningsolja. Priset steg från 140 EUR/ton 2004 till 279 EUR/ton första halvåret 2006. Stigande oljepriser låg bakom upp till 85 % av företagets kostnader. Därför gjordes uppskattningen att det under första halvåret 2006 behövdes omkring 5 miljoner EUR för att hålla företaget vid liv.

2.   Åtgärden

(12)

Den 29 december 2005 beviljades Ottana Energia en garanti för ett lån på 5 miljoner EUR från ministeriet för ekonomisk utveckling. I augusti 2006 förlängde ministeriet lånegarantin som ett omstruktureringsstöd på grundval av en omstruktureringsplan.

(13)

De italienska myndigheterna uppgav att lånet skulle återbetalas på fem år (2009–2014) med 1 miljon EUR per år.

3.   Omstruktureringsplanen

(14)

Den första versionen av den gällande omstruktureringsplanen daterar sig till juni 2006. I augusti det året godkändes planen av ett utskott inom ministeriet för ekonomisk utveckling, med förbehåll för kommissionens slutgiltiga godkännande. Planen lämnades sedan för godkännande till de sardiska regionala myndigheterna och fackföreningarna. Den godkändes den 9 januari 2007. Godkännandet innefattar ett åtagande från de regionala myndigheterna att snarast möjligt utfärda de tillstånd som krävs för den andra etappen.

(15)

Planen grundas på en genomförbarhetsstudie som gjorts av Electrowatt-Econo-Poyry, en välkänd konsultfirma, som undersökt flera alternativ när det gäller att öka prestandan (”repowering”). Genomförbarhetsstudien har sedan kompletterats med en marknadsundersökning.

(16)

Enligt planen är den främsta orsaken till krisen företagets beroende av eldningsolja och dess oförmåga att låta elpriset spegla prisökningarna på eldningsolja. Elreserven på Sardinien utgörs av koleldade kraftverk med lägre kostnader än för olja. Ottana Energia strävar därför efter att minska de direkta kostnaderna, särskilt för bränsle och transporter. Företaget har utarbetat en omställningsplan för kraftverket.

(17)

I detta sammanhang har de italienska myndigheterna till kommissionen lämnat en plan för företagets fortsatta utveckling, med två huvudsakliga omstruktureringsetapper. Den tredje etappen är fortfarande valfri och kommer inte att vara förknippad med statligt stöd eller finansiering enligt omstruktureringsplanen. Kommissionen anser därför att omstruktureringen främst kommer att ske under de två första etapperna, och att omstruktureringsperioden tar slut 2014 när stödet återbetalats.

(18)

Etapp ett, som pågår för närvarande, handlar om att ställa om en av kraftverkets ångpannor till drift med flytande kol (”carbone fluido”), medan den andra även fortsättningsvis drivs med eldningsolja. Dessutom har ett system utformats för automatisk kontroll av ellasten på marknaden för sekundärregleringstjänster. En anläggning för omvänd osmos planeras också.

(19)

När det gäller tillhandahållande av el och värme har Ottana Energia försökt ställa om sin egen produktion till nyttigheter med högre mervärde. När det gäller elproduktionen har företaget också ställt om sin egen produktion från ”day ahead”-marknaden (6) till balansmarknaden (7). Där sker handel med tjänster som Ottana Energias kraftverk tillhandahåller för den systemansvarige för överföringsnätet. Det handlar om kontroll av själva nätets frekvens och spänning. Balansmarknaden är normalt sett mer lönsam för elproducenter med tanke på den stora koncentrationen på marknaden och de långsiktiga leveransavtalen.

(20)

Under etapp två ska den andra generatorn ställas om från eldningsolja till vegetabilisk olja. På så sätt planeras en minskning av utsläppen som kan utnyttjas för att skaffa och sälja gröna certifikat. Detta verkar nödvändigt för att planen ska bli framgångsrik när det gäller att kompensera för de högre priserna för biobränsle jämfört med fossilt bränsle, som åtminstone för närvarande inte kan kompenseras med punktskatterabatter eftersom inget tillstånd har erhållits för det. Den tekniska omstrukturering som planeras går ut på att installera ny utrustning i kraftverket för att möjliggöra elproduktion med hjälp av vegetabilisk olja.

(21)

För att kunna göra de investeringar som planeras under etapp två startade Ottana Energia i början av 2007 tillsammans med Azienda-Energetica Etschwerke AG (AE-EW) i Bolzano, en ledande aktör på energimarknaden i Sydtyrolen, ett gemensamt företag med namnet Biopower Sardegna Srl. Företagets tillgångar utgörs av 14,5 miljoner EUR i eget kapital, varav 8,5 miljoner EUR i likvida medel och 6 miljoner EUR i infrastruktur och anläggningar som tillhandahålls av Ottana Energia. Av dessa 8,5 miljoner EUR kommer 1,4 miljoner EUR från PC Holding, och 7,1 miljoner EUR utgörs av en kassaöverföring från AE-EW. PC Holding kommer därmed att kontrollera Biopower till 51 % genom sin direkta andel på 10 % och Ottana Energias andel på 41 %. Det egna kapitalet motsvarar 25 % av det totala projektet, i överensstämmelse med finansinstitutets krav.

(22)

Enligt avtalet med de sardiska regionala myndigheterna och fackföreningarna ska också 45 arbetstillfällen dras in. Ett förtidspensioneringssystem ska införas.

(23)

De sammanlagda omstruktureringskostnaderna för etapperna ett och två visas nedan.

Tabell

Översikt över omstruktureringskostnader

(EUR)

Omstruktureringsåtgärd

Beräknad kostnad

Finansiering

Modernisering av anläggning

900 000

Självfinansierad

Avgångsvederlag

1 000 000

Självfinansierad

Etapp ett: användning av flytande kol

1 090 000

Självfinansierad

Etapp två: drift med vegetabilisk olja

42 300 000

25 % eget kapital, varav:

51 % Ottana Energia/PC Holding

49 % AE-EW

75 % bankfinansiering

(24)

Italien har påpekat att självfinansieringen i etapp ett avser finansiering genom företagets kassaflöden mellan 2006 och 2008. Etapp två finansieras med eget kapital från den nya aktieägaren och med ett banklån med garantier från AE-EW och inteckningar av maskinerna.

(25)

Italien uppger att etapp två kommer att ge mycket hög internränta (25 %) och ett betydande avkastningsvärde. När det gäller utsikterna till lönsamhet har de italienska myndigheterna dessutom uppdaterat sina ekonomiska prognoser. Man har förklarat att affärsprognosen för etapp två visserligen gäller fram till 2020, men att företaget bör ha en positiv rörelsemarginal och gå med vinst från och med 2010. Från och med 2010 förväntas Ottana Energia dessutom ha en avkastning på det egna kapitalet på 2 % och från och med 2011 i genomsnitt 3 %, vilket enligt Italien är lika högt eller högre än siffran för konkurrenterna, som uppges vara 2 %.

(26)

Etapp tre skulle bestå i övergång till naturgas, som i framtiden kommer att överföras genom gasledningen GASLI, som förbinder Algeriet med Italien via Sardinien (och väntas stå färdig först 2009). Eftersom inget beslut fattats om byggplanen är denna etapp hypotetisk. Det gäller även finansieringen av projektet, som beräknas kräva omkring 250 miljoner EUR. När denna etapp slutförts räknar Ottana Energia med att ersätta de befintliga turbiner och pannor som drivs med eldningsolja med ett nytt gaskraftverk. Man kommer dock att fortsätta använda vegetabilisk olja åtminstone under hela den tolvårsperiod som det gröna certifikatet gäller, dvs. till utgången av 2021 om perioden inleds vid utgången av 2008.

III.   SKÄL TILL ATT FÖRFARANDET INLEDDES

(27)

I beslutet om att inleda förfarandet konstaterade kommissionen att undsättningsstödet inte upphört. Kommissionen slog därför fast att stödet upprätthölls olagligen och ansåg sig skyldig att inleda förfarandet enligt punkt 27 i riktlinjerna (8).

(28)

Kommissionen uppgav att det inte stod klart hur den olagliga förlängningen av undsättningsstödet kunde utgöra omstruktureringsstöd som var förenligt med den gemensamma marknaden, eftersom omstruktureringsplanen saknade grundläggande inslag som kunde visa hur företaget planerade att återställa sin långsiktiga lönsamhet. Framför allt konstaterades att ingen tydlig information lämnats som klargjorde omstruktureringsstrategin, med tillförlitliga prognoser för företagets framtida resultat och med bekräftelse på att ett betydande eget bidrag och kompensationsåtgärder planerades. Kommissionen uppmanade därför Italien att besvara flera frågor som ställts tidigare.

(29)

Kommissionen ifrågasatte också om den förlängning av undsättningsstödet med tolv år som ursprungligen planerats var nödvändig. Det skulle väcka tvivel på att stödet var begränsat till vad som var absolut nödvändigt. Dessutom framstod uppgifterna om det egna bidrag som otillräckliga, eftersom det i planen och förklaringarna från Italien bara angetts att företaget skulle bidra till omstruktureringen med egna medel och med externt stöd från en ny aktieägare, utan närmare information om hur dessa egna medel skulle genereras.

(30)

Slutligen kunde inte kommissionen identifiera några tillräckliga kompensationsåtgärder, eftersom inga sådana åtgärder nämns i omstruktureringsplanen.

IV.   KOMMENTARER FRÅN ITALIEN

(31)

I sina synpunkter lämnade Italien mer information om omstruktureringsplanen. Man lade bl.a. fram

en genomförbarhetsstudie som legat till grund vid valet av den gällande strategin,

en marknadsundersökning som visade att det inte finns någon överkapacitet på energimarknaden i Sardinien,

information om genomförandet av etapperna ett och två (se skäl 17),

information om att en ny aktieägare tillkommit och om finansieringen av etapp två (se skäl 21 och följande),

en uppdatering av de ekonomiska prognoserna för företaget (se skäl 25).

(32)

Italien föreslog följande kompensationsåtgärder:

[…] (9),

avyttring av divisionerna […] före utgången av 2010 […].

(33)

När det gäller den första åtgärden förklarade Italien att Ottana Energia i praktiken fått en ny referensmarknad och därmed nya konkurrenter. […]. Dessa divisioner är inte strategiska och skulle därför kunna säljas som en kompensationsåtgärd. […].

(34)

Italien försäkrade dessutom att Ottana förpliktat sig att inte producera mer än 90 MW av en total prognostiserad produktionskapacitet på 140 MW innan etapp tre inleds, och inte under några omständigheter före 2012.

(35)

Italien försäkrade också att Ottana Energia under perioden 2009–2014 kommer att betala tillbaka 1 miljon EUR per år och inte kommer att få något annat stöd förrän de 5 miljoner EUR som mottagits återbetalats i sin helhet.

V.   BEDÖMNING

1.   Förekomst av stöd

(36)

Som anges i beslutet av den 6 december utgör åtgärden statligt stöd enligt artikel 87.1 i EG-fördraget, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen (10) genom att gynna Ottana Energia och därför påverkar handeln mellan medlemsstaterna (se skälen 12–15), eftersom det är osannolikt att Ottana Energia skulle ha fått samma lånevillkor på marknaden utan den statliga garantin.

2.   Stödets förenlighet

(37)

Eftersom stödet inte återbetalats den 8 januari 2007 måste det anses som olagligt från och med den 9 januari 2007 om det betraktas som undsättningsstöd (se skäl 3).

(38)

Den omständigheten är inte i sig tillräcklig för att stödet ska anses ha missbrukats, utan det krävs också att stödet inte är förenligt enligt artikel 87.3 i EG-fördraget. Kommissionen måste alltså bedöma åtgärdens förenlighet på alla andra relevanta grunder (11). Genom punkt 20 i riktlinjerna begränsas dock dessa grunder till dem som anges i riktlinjerna. Det olagliga undsättningsstödet kan alltså betraktas som omstruktureringsstöd.

(39)

I beslutet om att inleda förfarandet angav kommissionen att stödet därför måste uppfylla villkoren i punkterna 32–51 i riktlinjerna. Framför allt ska en omstruktureringsplan läggas fram som innebär att den långsiktiga lönsamheten återställs, och stödet ska begränsas till vad som är absolut nödvändigt och förhindra otillbörlig snedvridning av konkurrensen. I beslutet om att inleda förfarandet uttrycktes tvivel i det avseendet, men undersökningen har bekräftat att villkoren är uppfyllda.

(40)

Undersökningen bekräftade för det första att Ottana Energia är ett företag i svårigheter. Kommissionen tillstår i beslutet om undsättning att Ottana Energia är berättigat till omstruktureringsstöd. I samma beslut ställs dock frågan om situationen förändrats, eftersom företaget kunnat få lån för att finansiera sin omstrukturering. Dessa tvivel har emellertid kunnat skingras, eftersom Italien har visat både att lånet beviljades för undsättningsperioden och att Ottana Energia inte skulle ha tillräckliga medel för att återbetala stödet under omstruktureringsperioden. Eftersom Ottana Energia skulle generera tillräckliga inkomster först 2008 skulle bankerna inte ha gett företaget möjlighet att ens genomföra etapp ett utan garantin, och det skulle då ha riskerat insolvens i den mening som aves i punkt 10 c i riktlinjerna.

(41)

Undersökningen bekräftade också att PC Holding, som äger Ottana Energia, inte ensamt kunde tillhandahålla de medel som krävdes för företagets omstrukturering, vilket betyder att stödets tillåtlighet inte kan ifrågasättas med stöd av punkt 13 i riktlinjerna.

(42)

När förfarandet inleddes ifrågasatte kommissionen att det fanns en omstruktureringsplan som skulle ge företaget möjlighet att återställa den långsiktiga lönsamheten.

(43)

Italien har sedan dess kunnat lämna närmare uppgifter om sin omstruktureringsplan och komplettera med de inslag som saknades för att den skulle vara lämplig. Kommissionen tillstår för det första att omstruktureringsplanen grundas på en genomförbarhetsstudie som legat till grund vid valet av den gällande strategin (den fanns redan 2006 men lämnades aldrig till kommissionen). För det andra förklarade Italien att etapperna ett och två är inbördes kompletterande och inte utgör alternativ till varandra, vilket kommissionen först uppfattat (det var endast fallet med etapp tre efter 2020). För det tredje förklarade Italien att stödmottagaren funnit en ny aktieägare som skulle delfinansiera etapp två (se skäl 21). Slutligen fastslogs att det genom etapp två skulle bli möjligt för stödmottagaren att återställa lönsamheten och att man snarast behövde det nödvändiga godkännandet av detta projekt.

(44)

Mot denna bakgrund kan kommissionen nu identifiera konkreta interna åtgärder som syftar till att ställa om företagets verksamhet. Först och främst handlar det om övergången från mycket dyr eldningsolja till flytande kol. Sedan rör det sig om övergången från ”day ahead”-marknaden till balansmarknaden, som har bidragit till lönsamheten eftersom den senare marknaden är mer lönsam för Ottana Energia i och med att den i mindre utsträckning kännetecknas av prisvolatilitet och fluktuationer i de kvantiteter som tillhandahålls.

(45)

För det andra drar kommissionen slutsatsen att de nya investeringarna i bioenergi också är lönsamma. De bör ge mycket hög internränta (25 %) och ett betydande avkastningsvärde (se skäl 25).

(46)

Sammantaget visade Italien, med utgångspunkt i tillförlitliga prognoser över elförsörjningen, som alltid genomgår förändringar, och intäkterna från gröna certifikat, att företaget kommer att få betydande inkomster från och med 2008. Vidare uppges att företaget bör ha en positiv rörelsemarginal och gå med vinst från och med 2010. Avkastningen på det egna kapitalet bör också från och med 2010 åtminstone vara lika hög som för konkurrenterna (se skäl 25). Kommissionen anser därför att Ottana Energia kan se till att den långsiktiga lönsamheten återställs.

(47)

Eftersom alla nödvändiga inslag i omstruktureringsplanen var på plats den 9 januari 2007 och godkändes av regionen den dagen och då – i motsats till vad som antogs i beslutet om att inleda förfarandet – ansågs kunna återställa Ottana Energias långsiktiga lönsamhet, betraktar kommissionen nu omstruktureringsplanen som en fortsättning av undsättningsperioden.

(48)

Ett utskott inom ministeriet för ekonomisk utveckling godkände dessutom omstruktureringsplanen när den lades fram för utskottet och föreslog en förlängning av omstruktureringsstödet, med förbehåll för kommissionens godkännande. Kommissionens godkännande är inte nödvändigt, eftersom det skulle strida mot punkt 59 i riktlinjerna. Ett sådant procedurfel kan dock inte i sig vara ett tillräckligt skäl för att betrakta omstruktureringsstödet som oförenligt.

(49)

När förfarandet inleddes ifrågasatte kommissionen att företaget i väsentlig utsträckning bidragit till omstruktureringen med egna medel, vilket krävs enligt punkt 44 i riktlinjerna, och att stödet begränsats till vad som var absolut nödvändigt, eftersom återbetalning av stödet planerades först efter tolv år.

(50)

Italien har sedan dess visat att företaget i betydande utsträckning bidragit med egna medel. Det gäller dock inte finansieringen av etapp ett, som finansieras genom ordinarie kassaflöden, vilket inte utgör ett eget bidrag eftersom det åtminstone måste anses ha möjliggjorts av det statliga stödet (12). Etapp två finansieras dock helt och hållet med det egna bidraget, i form av antingen aktiekapital eller extern finansiering som garanteras av aktieägarna eller produktionstillgångarna (och inte den statliga garantin). Med tanke på att omstruktureringskostnaderna uppgår till omkring 50 miljoner EUR, varav 5 miljoner EUR finansieras med stödet och 42,3 miljoner EUR med det egna bidraget (se skäl 23), var Ottana Energias bidrag över 80 %. Det är klart över det gränsvärde som anges i punkt 44 i riktlinjerna.

(51)

Slutligen har Ottana Energia nu förkortat återbetalningstiden för det lån som utgör undsättningsstöd. Stödet kommer nu att återbetalas mellan 2009 och 2014 i delbetalningar på 1 miljon EUR. Det förefaller rimligt eftersom företaget förväntas få betydande inkomster från och med 2008.

(52)

Kommissionen har under undersökningen identifierat flera åtgärder för att lindra stödets negativa effekter för konkurrenterna.

(53)

För det första godtar kommissionen att avyttringen av avdelningarna […] kan utgöra en kompensationsåtgärd eftersom dessa verksamheter är lönsamma enligt de italienska myndigheterna. Kommissionen inser emellertid inte hur ökat utnyttjande […] kan vara en kompensationsåtgärd eftersom detta under alla omständigheter är en åtgärd som sannolikt gynnar företaget och därför inte utgör någon uppoffring.

(54)

Kommissionen konstaterar vidare att Ottana Energia inte kan minska sin kapacitet eftersom det bara har två ångpannor, som båda är nödvändiga för att återställa företagets lönsamhet. Det är därför endast produktionsbegränsande åtgärder som är tänkbara i detta fall. Företaget och Italien har i själva verket åtagit sig att vidta sådana åtgärder, som därför kan betraktas som kompensationsåtgärder.

(55)

Kommissionen har kommit fram till att kompensationsåtgärderna är tillräckliga för att i möjligaste mån lindra eventuella negativa effekter av stödet för konkurrenterna, eftersom stödmottagaren är ett litet företag vars ställning på den relevanta elmarknaden på Sardinien är obetydlig jämfört med konkurrenternas. Ottana Energias överlevnad bidrar dessutom till att stabilisera konkurrensen på den sardiska energimarknaden, eftersom Ottana Energia i själva verket är det enda alternativet till de dominerande energibolagen Enel och Endessa, som tillsammans har mer än 95 % av marknaden. Ottana Energias marknadsinträde […] kommer därför att ytterligare stärka konkurrensen på denna i hög grad koncentrerade marknad.

(56)

Kommissionen kan inte heller bekräfta sin iakttagelse i beslutet om att inleda förfarandet, nämligen att det fanns överkapacitet på den sardiska energimarknaden. Även om det faktiskt finns överkapacitet är det bara för att det alltid ska finnas en viss reserv för öns försörjning.

(57)

Slutligen ser kommissionen åtagandet att inte bevilja Ottana Energia mer investeringsstöd förrän 2014 som särskilt viktigt. I det sammanhanget konstateras att den sardiska elmarknaden står inför förändring, framför allt i och med byggandet av gasledningen GASLI och ett projekt för att upprätta en särskilt kraftfull kabelförbindelse med fastlandet. Den sardiska elmarknaden kommer då att bli mer öppen för konkurrens och därmed känsligare för snedvridningar på grund av statligt stöd. Åtagandet innebär därför en garanti för att det inte kommer att förekomma någon snedvridning i samband med etapp tre, eftersom omstruktureringsstödet kommer att återbetalas innan dess och inte kan ersättas med något annat omstrukturerings- eller investeringsstöd.

(58)

Det engångsvillkor som anges i punkterna 72 och följande i riktlinjerna är slutligen uppfyllt, eftersom Ottana Energia inte har beviljats undsättnings- eller omstruktureringsstöd tidigare. Eftersom alla nödvändiga inslag i omstruktureringsplanen var på plats den 9 januari 2007 ser kommissionen nu omstruktureringsprojektet som en fortsättning på undsättningsperioden. Det handlar därmed om en och samma omstrukturering som utgör ett undantag från engångsvillkoret enligt punkt 73 a i riktlinjerna.

(59)

Ottana ska genomföra omstruktureringsplanen i dess helhet i enlighet med punkt 47 i riktlinjerna. Kommissionen ska i enlighet med punkterna 50 och 51 i riktlinjerna hållas underrättad om genomförandet av de ovannämnda kompensationsåtgärderna.

VI.   SLUTSATS

(60)

Kommissionen anser mot denna bakgrund att stödet i fråga kan betraktas som omstruktureringsstöd. Stödet följer omedelbart på undsättningsstödet. Därför dras slutsatsen att Italien visserligen olagligen har genomfört omstruktureringsstödet till Ottana Energia i strid med artikel 88.3 i EG-fördraget, men att det statliga stödet är förenligt med den gemensamma marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det statliga stöd som Italien genomfört till förmån för Ottana Energia Srl är förenligt med den gemensamma marknaden i den mening som avses i artikel 87.3 c i EG-fördraget och gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter av 2004, på de villkor som föreskrivs i artikel 2.

Artikel 2

1.   Omstruktureringsplanen ska genomföras i sin helhet och alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att se till att planen genomförs.

2.   Italien ska se till att avdelningarna […] avyttras […] före utgången av 2010.

3.   Italien ska se till att följande åtaganden fullgörs:

a)

Ottana Energia Srl ska inte producera mer än 90 MW av en total möjlig produktionskapacitet på 140 MW innan etapp tre inleds, och inte under några omständigheter före 2012.

b)

Ottana Energia Srl ska återbetala 1 miljon EUR varje år mellan 2009 och 2014 och ska inte beviljas något annat stöd förrän det belopp på 5 miljoner EUR som företaget mottagit har återbetalats i sin helhet.

4.   För att efterlevnaden av de villkor som anges i punkterna 1–3 ska kunna övervakas ska Italien i slutet av varje år fram till 2014 lämna korta rapporter om genomförandet av omstruktureringsplanen och de åtaganden som anges ovan.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 2 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Neelie KROES

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 122, 2.6.2007, s. 22.

(2)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(3)  EUT C 122, 2.6.2007, s. 22.

(4)  Anläggningen byggdes 1970 och har bytt ägare flera gånger, såsom framgår av beslutet om att inleda förfarandet (se fotnot 1).

(5)  Mot bakgrund av artikel 2.1, jämförd med artikel 4.3, i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag, små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(6)  På ”day ahead”-marknaden bedrivs handel med el.

(7)  Balansmarknaden kräver leveranser av en viss mängd el för balans i det nationella nätet. Leveranserna sker på begäran av den systemansvarige för det nationella överföringsnätet, på grundval av ett långsiktigt avtal om elleveranser. Elleveranserna på ”day ahead”-marknaden sker däremot efter dagliga auktioner.

(8)  EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.

(9)  Konfidentiell uppgift.

(10)  Elmarknaden har delvis liberaliserats i EU sedan Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG (EGT L 27, 30.1.1997, s. 20) trädde i kraft, och konkurrens mellan elleverantörer är därför möjlig. Åtgärden kan alltså leda till att Ottana gynnas i förhållande till sina konkurrenter i EU, vilket kan påverka handeln mellan medlemsstaterna.

(11)  Detta är kommissionens normala praxis, se kommissionens beslut 2008/344/EG i ärende C 23/2006, Technologie Buczek (EUT L 116, 30.4.2008, s. 26).

(12)  Riktlinjerna, punkt 43. Se kommissionens beslut 2002/185/EG i ärende C 19/2000, Technische Glaswerke Ilmenau (EGT L 62, 5.3.2002, s. 30, punkt 106).