ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.219.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 219

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
22 augusti 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 av den 5 augusti 2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör ( 1 )

1

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

22.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 219/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 748/2009

av den 5 augusti 2009

om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 18a.3 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2003/87/EG, ändrat genom direktiv 2008/101/EG (2), ska luftfartsverksamhet omfattas av gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (nedan kallat gemenskapens system).

(2)

För att minska de administrativa bördorna för luftfartygsoperatörer fastställs i direktiv 2003/87/EG att en medlemsstat ska ansvara för varje luftfartygsoperatör. Artikel 18a.1–2 i direktivet innehåller regler för hur luftfartygsoperatörer ska tilldelas till sin administrerande medlemsstat. Förteckningen över luftfartygsoperatörer och deras administrerande medlemsstater (nedan kallad förteckningen) bör säkerställa att varje operatör vet av vilken medlemsstat den kommer att regleras och att medlemsstaterna vet vilka operatörer de ska reglera.

(3)

Vid upprättandet av förteckningen har kommissionen beaktat de kommentarer som inkommit efter det att kommissionen den 11 februari 2009 offentliggjorde en preliminär förteckning över luftfartygsoperatörer och deras administrerande medlemsstater. Förteckningen är baserad på data från Eurocontrol som i sin tur bygger på uppgifter från färdplaner (3).

(4)

Kraven i direktiv 2003/87/EG bör tillämpas på luftfartygsoperatörer enligt definitionen i artikel 3 o i det direktivet. Det enda som avgör om de omfattas av gemenskapens system är om de bedriver en luftfartsverksamhet och inte om de finns med i förteckningen. Luftfartygsoperatörer som bedriver en luftfartsverksamhet som finns förtecknad i bilaga I till direktiv 2003/87/EG täcks därmed av gemenskapens system oavsett om de ingår i förteckningen vid tidpunkten för verksamheten. Likaså utesluts luftfartygsoperatörer som upphör att utföra en luftfartsverksamhet från gemenskapens system när de upphör att bedriva en luftfartsverksamhet som finns förtecknad i bilaga I till direktiv 2003/87/EG och inte vid den tidpunkt då de stryks från förteckningen.

(5)

Förteckningen omfattar samtliga luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare, och fram till den 31 december 2008, bedrivit relevant luftfartsverksamhet. Luftfartygsoperatörer som permanent eller tillfälligt upphört med sin luftfartsverksamhet kan därför finnas med på förteckningen. Den tar inte hänsyn till om luftfartygsoperatörer finns med på gemenskapens förteckning över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (4). Denna förordning bör därför inte påverka tillämpningen av de beslut som fattas av kommissionen eller medlemsstaterna i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

(6)

Varje luftfartygsoperatör bör tilldelas en unik kod i förteckningen. Den koden bör göra det möjligt att identifiera deltagare i gemenskapens system.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till denna förordning fastställs förteckningen över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör som avses i artikel 18a.3 a i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 augusti 2009

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

(3)  EUT C 36, 13.2.2009, s. 11. Uppgifter om vilken metod som användes för upprättandet av den preliminära förteckningen har lagts ut på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm.

(4)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.


BILAGA

Förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör

BELGIEN

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

123

ABELAG

BELGIEN

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRLAND

23987

ALROSA-AVIA

RYSKA FEDERATIONEN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RYSKA FEDERATIONEN

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIEN

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTEN

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIEN

31088

CARD AERONAUTICS

FÖRENTA STATERNA

29568

CENTURION AIR CARGO

FÖRENTA STATERNA

30434

CLEOPATRA GROUP

EGYPTEN

32909

CRESAIR INC

FÖRENTA STATERNA

985

EAT

BELGIEN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTEN

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIEN

31497

EXELLAIR

LUXEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

13457

FLYING PARTNERS

BELGIEN

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SCHWEIZ

24057

GEMINI AIR CARGO

FÖRENTA STATERNA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUXEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURKIET

27232

INTERNET JET

NEDERLÄNDERNA

28582

INTER-WETALL

SCHWEIZ

9542

INTL PAPER CY

FÖRENTA STATERNA

27709

KALITTA AIR

FÖRENTA STATERNA

28087

LAS VEGAS CHARTER

FÖRENTA STATERNA

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIEN

31737

MATRACO

BELGIEN

1084

MIL BELGIUM

BELGIEN

1106

MIL ITALY

ITALIEN

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURKIET

33689

MIRAS AIR

KAZAKSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIEN

25228

MURRAY AVTN

FÖRENTA STATERNA

31207

N604FJ LLC

FÖRENTA STATERNA

26688

NEWELL RUBBERMAID

FÖRENTA STATERNA

31660

RIPPLEWOOD AVTN

FÖRENTA STATERNA

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SAUDIARABIEN

27769

SEA-AIR

BELGIEN

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPORE

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIEN

26784

SOUTHERN AIR

FÖRENTA STATERNA

27977

TECHNOMAG

SCHWEIZ

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIEN

27011

TNT AIRWAYS

BELGIEN

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIEN

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIEN

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

FÖRENTA STATERNA

20065

V L M

BELGIEN

13603

VF CORP

FÖRENTA STATERNA


BULGARIEN

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

33329

AERO POWER LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

23962

AIR BAN

BULGARIEN

31414

AIR LAZUR

BULGARIEN

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGARIEN

33225

AIR VICTORY

GEORGIEN

34357

AIR WEST GEORGIA

GEORGIEN

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGARIEN

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIEN

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPPINERNA

21448

ATLANT SOYUZ

RYSKA FEDERATIONEN

30991

AVB-2004 LTD

BULGARIEN

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAIN

28445

BH AIR

BULGARIEN

29056

BULGARIA AIR

BULGARIEN

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIEN

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGARIEN

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGARIEN

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIEN

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

10165

HEMUS AIR

BULGARIEN

32009

INTER AIR SOFIA

BULGARIEN

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RYSKA FEDERATIONEN

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIEN

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RYSKA FEDERATIONEN

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

32126

MIL ARMENIA

ARMENIEN

30622

PMT AIR

KAMBODJA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

VITRYSSLAND

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZAKSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURKIET

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZAKSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GEORGIEN


TJECKIEN

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

30560

ABS JETS INC.

TJECKIEN

7824

ACL SLOVACKY

TJECKIEN

16895

AERO VODOCHODY

TJECKIEN

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TJECKIEN

30203

ATMA AIRLINES

FÖRENADE ARABEMIRATEN

34057

AVTN SPECIALTIES INC

FÖRENTA STATERNA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TJECKIEN

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPERN

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAINA

859

CZECH AIRLINES

TJECKIEN

33327

EARTH ONE LIMITED

FÖRENADE KUNGARIKET

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYEN

31651

GROSSMANN JET LK

TJECKIEN

32231

ILIN AIRCOMPANY

RYSKA FEDERATIONEN

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPERN

30825

LETS FLY SRO

TJECKIEN

33482

MAXIMUS AIR CARGO

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TJECKIEN

30743

NORSE AIR CHARTER

SYDAFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

FÖRENTA STATERNA

27912

PREMIER JETS

FÖRENTA STATERNA

2276

ROCKWELL AUTOMATION

FÖRENTA STATERNA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIEN

32157

SKYDIVE LK

TJECKIEN

27292

SKYGEORGIA

GEORGIEN

31351

TRAST AERO

RYSKA FEDERATIONEN

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TJECKIEN

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

FÖRENTA STATERNA

24805

YAMAL

RYSKA FEDERATIONEN


DANMARK

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

27480

AIR ALPHA A/S

DANMARK

3456

AIR ALSIE

DANMARK

22466

AIR GREENLAND

DANMARK

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DANMARK

34774

ALIGAP A/S

DANMARK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMARK

32921

CANYON GATE FLT SVCS

FÖRENTA STATERNA

28860

CHC DENMARK

DANMARK

781

CIMBER AIR DENMARK

DANMARK

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIKE

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMARK

32738

EASTOK AVIA CO

FÖRENADE ARABEMIRATEN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMARK

31760

FAROE JET

DANMARK

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMARK

32364

GLOBAL TRANSERVICE

FÖRENTA STATERNA

27588

GOL TRANSPORTES

BRASILIEN

32595

GRAAKJAER A/S

DANMARK

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIVERNA

32158

JET TIME A/S

DANMARK

33256

K/S CLIPPER

DANMARK

33518

KIRKBI INVEST

DANMARK

31243

KIRKBI TRADING

DANMARK

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOÇAMBIQUE

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

FÖRENTA STATERNA

12798

NORTH FLYING 1991

DANMARK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (UK)

33063

PANADERO ENERGY LLC

FÖRENTA STATERNA

33803

PARTNERSELSKABET

DANMARK

23090

PHARMA NORD

DANMARK

30137

PRIMERA AIR

ISLAND

33624

QUAD AIR INC

FÖRENTA STATERNA

33696

SHAM WING AIRLINES

SYRIEN

9918

STAR AIR

DANMARK

21550

STERLING AIRLINES

DANMARK

4357

SUNAIR DENMARK

DANMARK

25417

TEPPER AVIATION

FÖRENTA STATERNA

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANMARK

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

ÖSTERRIKE

32655

VIP PARTNERFLY

DANMARK

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

RYSKA FEDERATIONEN

9697

WEATHER MODIFICATION

FÖRENTA STATERNA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMARK

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORGE


TYSKLAND

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

31485

328 SUPPORT SERVICES

TYSKLAND

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

TYSKLAND

33295

ADVANCED AV. LOGIST

TYSKLAND

24433

ADVANCED AVIATION

TYSKLAND

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIET

6802

AERO PERSONAL

MEXIKO

499

AERODATA AKTIENGES 1

TYSKLAND

150

AERODIENST

TYSKLAND

156

AEROFLOT

RYSKA FEDERATIONEN

32334

AEROFLOT CARGO

RYSKA FEDERATIONEN

27181

AEROFLOT DON JSC

RYSKA FEDERATIONEN

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

TYSKLAND

31799

AGRATA AVIATION

ESTLAND

27692

AHSEL HAVA

TURKIET

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

TYSKLAND

22484

AIR ALLIANCE GMBH

TYSKLAND

28844

AIR ASTANA

KAZAKSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

TYSKLAND

33133

AIR CHINA CARGO LTD

KINA

26296

AIR INDEPENDENCE

TYSKLAND

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MACAO (KINA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDAVIEN

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NYA ZEELAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

TYSKLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

FÖRENTA STATERNA

32419

AIRBRIDGE CARGO

RYSKA FEDERATIONEN

32484

AIRCASTLE ADVISOR

FÖRENTA STATERNA

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIEN

22317

AIRSERVICE GMBH

TYSKLAND

31390

AIRSEVEN GMBH

TYSKLAND

21756

AIRTRANS

TYSKLAND

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (UK)

33836

AJWA AVIATION

SAUDIARABIEN

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (UK)

33869

ALCI ANTARTIC

SYDAFRIKA

32684

AMJET AVIATION

FÖRENTA STATERNA

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAINA

31290

AOP AIR OPERATING

SCHWEIZ

34337

API HOLDING

TYSKLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

TYSKLAND

8901

ARCHER DANIELS

FÖRENTA STATERNA

27073

ARTOC AIR

EGYPTEN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

SYDKOREA

32548

ASTRON AVIATION LTD

SCHWEIZ

30698

ATG SWISS FIRST

SCHWEIZ

20979

ATLAS AIR USA

FÖRENTA STATERNA

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURKIET

9230

AUGUSTA AIR

TYSKLAND

29122

AURON LTD

BERMUDA (UK)

31551

AVIATION CAP GRP ED

TYSKLAND

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

FÖRENTA STATERNA

516

BAHAG

TYSKLAND

30586

BALL CORP

FÖRENTA STATERNA

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF

TYSKLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIEN

25978

BAUHAUS GMBH

TYSKLAND

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

TYSKLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

TYSKLAND

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

561

BERTELSMANN

TYSKLAND

31886

BESTAIR TURKEY

TURKIET

6810

BILFINGER UND BERGER

TYSKLAND

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

TYSKLAND

28042

BLUE SKY GROUP

FÖRENTA STATERNA

29090

BLUE WINGS AG

TYSKLAND

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

TYSKLAND

14658

BMW AG

TYSKLAND

24502

BOHLKE VENEER

FÖRENTA STATERNA

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

FÖRENTA STATERNA

31614

BOMBARDIER GERMANY

TYSKLAND

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

FÖRENTA STATERNA

606

BOSCH

TYSKLAND

15176

BUNDESPOLIZEI

TYSKLAND

680

BURDA REISEFLUG

TYSKLAND

32874

BUSINESS JET LTD

NYA ZEELAND

786

CAAC CHINA

KINA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPPINERNA

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

TYSKLAND

22448

CIRRUS AIRLINES

TYSKLAND

28178

CIRRUS AVIATION

TYSKLAND

31719

CLICK MEXICANA

MEXIKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

12213

COMPASS FOOD

FÖRENTA STATERNA

824

CONDOR

TYSKLAND

25210

COOK AIRCRAFT

FÖRENTA STATERNA

31333

CORP JET SVCS

FÖRENADE KUNGARIKET

27760

CORPORATE ACFT LS

SCHWEIZ

33045

CORPORATE JET MNGT

FÖRENADE KUNGARIKET

12495

CROATIA AIRLINES

KROATIEN

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

30461

D2 AVIATION

FÖRENTA STATERNA

32731

DANAHER CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

30651

DAUAIR

TYSKLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

TYSKLAND

26466

DC AVIATION GMBH

TYSKLAND

30996

DEERE & COMPANY

FÖRENTA STATERNA

4484

DELTA AIR LINES

FÖRENTA STATERNA

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

TYSKLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

28473

DOGAN HAVACILIK

TURKIET

28795

DULCO HANDEL GMBH

TYSKLAND

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

FÖRENTA STATERNA

968

DUSSMANN P

FÖRENTA STATERNA

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA – NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIEN

24568

EBM PAPST MULFINGEN

TYSKLAND

34657

EEA GMBH

TYSKLAND

19629

ESCHMANN H D

TYSKLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

TYSKLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

22495

EXCELLENT AIR

TYSKLAND

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

TYSKLAND

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

TYSKLAND

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

FÖRENTA STATERNA

4783

FAI RENT-A-JET

TYSKLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIKE

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

SCHWEIZ

8272

FARNAIR

SCHWEIZ

33077

FAS GMBH

TYSKLAND

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAYSIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

TYSKLAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

TYSKLAND

26843

FMG-FLUGSCHULE

TYSKLAND

27680

FREE BIRD LT

TURKIET

1595

FRENZEL G

TYSKLAND

32678

FRESENA FLUG

TYSKLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

TYSKLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLÄNDERNA

25027

GEKO TRADE

TYSKLAND

3349

GENERAL MOTORS

FÖRENTA STATERNA

9243

GERMANIA

TYSKLAND

28944

GERMANWINGS

TYSKLAND

34841

GIBBS INTERNATIONAL

FÖRENTA STATERNA

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (UK)

23743

GOMEL AIRLINES

VITRYSSLAND

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIEN

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

2395

GROB WERKE

TYSKLAND

32172

GULF JET

FÖRENADE ARABEMIRATEN

26226

HAMBURG INTL

TYSKLAND

26507

HANSEATIC AVIATION

TYSKLAND

26105

HANSGROHE AG

TYSKLAND

1389

HAPAG LLOYD TUI

TYSKLAND

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

TYSKLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

TYSKLAND

31519

HAWKER HUNTER AVTN

FÖRENADE KUNGARIKET

28618

HAWORTH TRANSPORT

FÖRENTA STATERNA

32953

HEIDELBERGCEMENT

TYSKLAND

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

TYSKLAND

31103

HOMAC AVIATION AG

SCHWEIZ

25785

ILYUSHIN AVIATION

RYSKA FEDERATIONEN

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SERBIEN

25512

JET CONNECTION

TYSKLAND

11307

JET EXECUTIVE INT.

TYSKLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

TYSKLAND

16761

JETFLIGHT AVTN

SCHWEIZ

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

21462

JOHNSON CONTROLS

FÖRENTA STATERNA

28591

JOHNSON CTRLS

SCHWEIZ

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

1610

KARMANN GMBH

TYSKLAND

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

TYSKLAND

32568

KOMPASS GMBH

TYSKLAND

1652

KOREAN AIRLINES

SYDKOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RYSKA FEDERATIONEN

33182

KUGU HAVACILIK

TURKIET

28358

KYRGYZSTAN OJSC

RYSKA FEDERATIONEN

29352

LANGNER E

TYSKLAND

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

6383

LECH-AIR GMBH

TYSKLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

TYSKLAND

28576

LIBRA TRAVEL

SCHWEIZ

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

TYSKLAND

1767

LTU LUFTTRANSPORT

TYSKLAND

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIEN

1776

LUFTHANSA

TYSKLAND

3857

LUFTHANSA CARGO

TYSKLAND

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

TYSKLAND

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

TYSKLAND

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

12521

MARXER ANLAGEN

TYSKLAND

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIET

31852

MFI MANAGEMENT FUR

TYSKLAND

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIET

1778

MIL GERMANY

TYSKLAND

1488

MIL INDIA

INDIEN

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

SCHWEIZ

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURKIET

3057

MOELLERS MASCHINEN

TYSKLAND

24270

MONTENEGRO AIRLINES

MONTENEGRO

31944

MYN AVIATION

SAUDIARABIEN

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

TYSKLAND

34805

NAYAK INTERNATIONAL

TYSKLAND

15551

NEW YORKER S H K

TYSKLAND

12218

NIKE

FÖRENTA STATERNA

24661

NORTH AMERICAN JET

FÖRENTA STATERNA

29267

NOVELLUS SYSTEMS

FÖRENTA STATERNA

31791

NOVESPACE

FRANKRIKE

567

OBO JET-CHARTER GMBH

TYSKLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

TYSKLAND

2044

OETKER A

TYSKLAND

25059

OMNI AIR INTL

FÖRENTA STATERNA

2061

OMNIPOL

TJECKIEN

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

TYSKLAND

8236

OWENS-CORNING

FÖRENTA STATERNA

3343

P&P PROMOTION

TYSKLAND

12648

PACELLI

TYSKLAND

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

TYSKLAND

852

PARAGON RANCH

FÖRENTA STATERNA

29731

PARC AVTN

IRLAND

23471

PCT POWDER COATING

LUXEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TURKIET

775

PENTASTAR AVTN

FÖRENTA STATERNA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

FÖRENTA STATERNA

5225

PHOENIX AIR GMBH

TYSKLAND

3085

PICTON LTD

BERMUDA (UK)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (UK)

30132

PREMIUM AVIATION

TYSKLAND

28157

PRESIDENTIAL AVTN

FÖRENTA STATERNA

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

TYSKLAND

12196

PRIVATE WINGS

TYSKLAND

30124

RAE – REGIONAL AIR

TYSKLAND

32083

RAY ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

TYSKLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

FÖRENADE ARABEMIRATEN

29767

RENTAIR UK LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

FÖRENTA STATERNA

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIET

32723

RSG RENTAL SERVICES

TYSKLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

TYSKLAND

23244

RUSSIA FSUE STC

RYSKA FEDERATIONEN

9200

RYAN INTL AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

24784

SAMSUNG TECHWIN

SYDKOREA

18991

SAP AG

TYSKLAND

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

TYSKLAND

5031

SCHWARZMUELLER

ÖSTERRIKE

30971

SEARAY BD100

SYDAFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVERIGE

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

32205

SHANGHAI CARGO

KINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

KINA

21734

SIBERIA AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBAJDZJAN

22021

SILVER CLOUD AIR

TYSKLAND

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIEN

27735

SKY AIRLINES

TURKIET

2477

SKY JET

SCHWEIZ

34392

SKYBUS

KAZAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

TYSKLAND

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

TYSKLAND

26725

SPIRIT AIRLINES 2

FÖRENTA STATERNA

29841

SPIRIT OF SPICES

TYSKLAND

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

RYSKA FEDERATIONEN

14557

STEINER FILM

TYSKLAND

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

2615

STUTTGARTER FLUG

TYSKLAND

12878

SUEDZUCKER REISE

TYSKLAND

28362

SUN D'OR INTL AIRL

ISRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURKIET

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SCHWEIZ

8360

TACA

EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADZJIKISTAN

32435

TALON AIR

FÖRENTA STATERNA

31885

TARHANKULE HAVA

TURKIET

32576

TB INVEST GROUP

TJECKIEN

31566

TEAM AVIATION

TYSKLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ÖSTERRIKE

2681

THAI INTERNATIONAL

THAILAND

14993

THYSSENKRUPP

TYSKLAND

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

SYDAFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

FÖRENTA STATERNA

23497

TRIPLE ALPHA

TYSKLAND

33495

TURBOJET KFT

UNGERN

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURKIET

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

8960

UPS

FÖRENTA STATERNA

21723

URAL AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

4692

US AIRWAYS

FÖRENTA STATERNA

29839

USA 3000 AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

26886

UTAIR AVIATION

RYSKA FEDERATIONEN

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (UK)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIEN

5198

VHM SCHUL & CHARTER

TYSKLAND

2833

VIESSMANN

TYSKLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

FÖRENADE KUNGARIKET

31815

VOLARIS

MEXIKO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

RYSKA FEDERATIONEN

2840

VOLKSWAGEN

TYSKLAND

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRASILIEN

12066

WDL AVIATION

TYSKLAND

24113

WEBER MANAGEMENT

TYSKLAND

1323

WEKA

TYSKLAND

30605

WHEELS AVIATION

TYSKLAND

34391

WHS LEASING AG

SCHWEIZ

33317

WINAIR AUSTRIA

ÖSTERRIKE

25225

WINDROSE JETCHARTER

TYSKLAND

2930

WORLD AIRWAYS

FÖRENTA STATERNA

3647

WUERTH GMBH & CO KG

TYSKLAND

31769

XL AIRWAYS GERMANY

TYSKLAND

32403

XRS HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

5960

ZEMAN

TYSKLAND

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRASILIEN


ESTLAND

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTLAND

29742

AEROVIS

UKRAINA

25753

AIR LIVONIA

ESTLAND

32981

AMW AIRLINES

FÖRENADE ARABEMIRATEN

18219

ESTONIAN AIR

ESTLAND

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTLAND

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTLAND

32214

GENEX LTD.

VITRYSSLAND

24680

KAPO AVIA

RYSKA FEDERATIONEN

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURKIET

21137

MERKEL M

TYSKLAND

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBAJDZJAN

26723

MIL ESTONIA

ESTLAND

26285

MIL UK ARMY

FÖRENADE KUNGARIKET

2799

MIL USA

FÖRENTA STATERNA


GREKLAND

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENYA

20514

AEGEAN AIRLINES

GREKLAND

24601

AERO-KAMOV

RYSKA FEDERATIONEN

31367

AEROLAND

GREKLAND

23232

AEROSVIT

UKRAINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBANON

30886

ALEXANDAIR

GREKLAND

26693

ALKAN AIR

EGYPTEN

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

26574

ARKASAIR

TURKIET

30047

ASHTON AVIATION

FÖRENTA STATERNA

9459

ATHENIAN AIR LINK

GREKLAND

34846

ATHENS AIRWAYS

GREKLAND

20810

AVIATOR

GREKLAND

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SCHWEIZ

34069

BELRESCUEAVIA

VITRYSSLAND

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENYA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINA

31895

CENTAVIA

SERBIEN

34668

CLUB ONE AIR

INDIEN

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GREKLAND

19644

COSTAIR LTD

GREKLAND

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

RYSKA FEDERATIONEN

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

FÖRENTA STATERNA

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GREKLAND

26461

EUROAIR LTD

GREKLAND

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIEN

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIEN

31507

FLYING RESEARCH UU

RYSKA FEDERATIONEN

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIEN

31722

GAINJET

GREKLAND

31659

GHALAYINI I

EGYPTEN

29050

GOLIAF

SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

GREKLAND

17957

GREENLEAF

FÖRENTA STATERNA

24651

GULF HELICOPTERS CO

QATAR

23443

HCAA

GREKLAND

34731

HELICOPTERS (NZ)

NYA ZEELAND

29384

HELLAS JET

GREKLAND

25184

HELLAS WINGS LTD

GREKLAND

32243

HELLENIC IMPERIAL

GREKLAND

25221

HELOG AG

SCHWEIZ

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPPINERNA

19518

INTERJET SA

GREKLAND

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAINA

26787

INTRACOM

GREKLAND

31881

INTRALOT

FÖRENTA STATERNA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDIARABIEN

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAKSTAN

33768

JP AIR OU

ESTLAND

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIEN

32649

K2 SMARTJETS

GREKLAND

30724

KAIZEN AVTN

FÖRENTA STATERNA

33560

KENRICK

ISRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GREKLAND

29995

LEXATA

GREKLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

FÖRENTA STATERNA

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONESIEN

1099

MIL GREECE

GREKLAND

1800

MIL MALAYSIA

MALAYSIA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GREKLAND

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGYPTEN

21711

ORENBURG AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

22404

OXY USA

FÖRENTA STATERNA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GREKLAND

27002

PARADISE AVTN

GREKLAND

34445

PEBUNY LLC

FÖRENTA STATERNA

27649

PECOTOX AIR

MOLDAVIEN

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIEN

29325

PROFLITE

FÖRENTA STATERNA

31819

PWC AVIATION

KUWAIT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDIARABIEN

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIEN

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

FÖRENTA STATERNA

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURKIET

32837

SKOL AIRLINE

RYSKA FEDERATIONEN

31109

SKY EXPRESS GREECE

GREKLAND

31806

SKY WINGS AIRLINES

GREKLAND

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIEN

24773

SWIFT FLITE AVIATION

SYDAFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

GREKLAND

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURKIET

31056

TAMIR AIRWAYS

ISRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGYPTEN

20044

VERAVIA VERNIKOS

GREKLAND

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIEN

25058

WORLD HEALING CENTER

FÖRENTA STATERNA

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDIARABIEN


SPANIEN

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

24007

224TH FLIGHT UNIT

RYSKA FEDERATIONEN

26560

245 PILOT SERVICES

FÖRENTA STATERNA

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIEN

29663

AEROLANE

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEXIKO

26248

AEROLINEAS SOL

MEXIKO

34380

AEROSUR

BOLIVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANIEN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEXIKO

25974

AEROVITRO

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURETANIEN

24500

AIR COMET S.A.

SPANIEN

30183

AIR ESTE S.A.

SPANIEN

9345

AIR EUROPA

SPANIEN

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANIEN

22380

AIR NOSTRUM

SPANIEN

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

SPANIEN

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANIEN

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

29581

AMB GROUP

FÖRENTA STATERNA

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

SPANIEN

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDIARABIEN

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIA

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

FÖRENTA STATERNA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

22877

AVIALSA

SPANIEN

460

AVIANCA

COLOMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLEN

29159

AVION I

FÖRENTA STATERNA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANIEN

33149

AVPRO INC (2)

FÖRENTA STATERNA

32450

AWAIR

FÖRENADE KUNGARIKET

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

SYDAFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

SCHWEIZ

33172

BESTFLY

SPANIEN

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANIEN

32392

BIONIC AVIATION CC

SYDAFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

SPANIEN

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

FÖRENADE KUNGARIKET

34369

BURHANETTIN HAVA

TURKIET

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURETANIEN

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

33475

CALIMA AVIACION SL

SPANIEN

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

SPANIEN

32564

CARABO CAPITAL

FÖRENTA STATERNA

736

CASA

SPANIEN

23687

CASA AIR SERVICES

MAROCKO

29796

CETO MARKETING S.A.

FÖRENADE KUNGARIKET

32118

CLICKAIR SA

SPANIEN

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANIEN

32350

CORPORATE JETS

SPANIEN

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

33427

COVIDIEN INC

FÖRENTA STATERNA

31491

CSIM AIR

FÖRENTA STATERNA

9863

CUKUROVA

TURKIET

33251

DANA (2)

NIGERIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIA

26776

DEAN FOODS

FÖRENTA STATERNA

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURETANIEN

3464

DODSON AVIATION

FÖRENTA STATERNA

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

SPANIEN

8808

EASTMAN KODAK

FÖRENTA STATERNA

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIALGUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

SCHWEIZ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASILIEN

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIEN

24823

EUROCONTINENTAL

SPANIEN

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANKRIKE

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORGE

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

FÖRENTA STATERNA

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANIEN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

FÖRENTA STATERNA

22043

FAASA

SPANIEN

33038

FAIR WIND AIR CHTR

FÖRENTA STATERNA

18767

FIRST INTL AVTN

FÖRENTA STATERNA

22596

FLIGHTLINE SL

SPANIEN

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

FÖRENTA STATERNA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANIEN

31970

FLYING FALCON

FÖRENTA STATERNA

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANIEN

32961

FRAPMAG LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONESIEN

4402

GESTAIR

SPANIEN

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

TYSKLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

FÖRENTA STATERNA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

32525

HARPO INC

FÖRENTA STATERNA

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

FÖRENTA STATERNA

28448

HELVETIC AIRWAYS

SCHWEIZ

31991

HENNIG.

SYDAFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANIEN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANIEN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

FÖRENTA STATERNA

31093

HONG KONG EXPRESS

KINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

1475

IBERIA

SPANIEN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANIEN

25843

ICE BIRD

SCHWEIZ

10117

ILFC

FÖRENTA STATERNA

27097

INAER AV. ANFIBIOS

SPANIEN

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

SPANIEN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANIEN

33212

INTELLECTUAL VENTURE

FÖRENTA STATERNA

31816

INTL PRIVATE JET

SCHWEIZ

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANIEN

31247

JAIR

SYDAFRIKA

31275

JETNOVA

SPANIEN

28372

JWC HUNTINGTON

FÖRENTA STATERNA

34608

KAMA AVIATION

RYSKA FEDERATIONEN

22691

KAVMINVODYAVIA

RYSKA FEDERATIONEN

34463

KAZ AIR JET

KAZAKSTAN

29274

KD AVIA

RYSKA FEDERATIONEN

32291

KELLY CORP

FÖRENTA STATERNA

25582

KINDOC AIRWAYS

SYDAFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

34665

KUNPENG AIRLINES

KINA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

SPANIEN

30440

LARK AVTN

FÖRENTA STATERNA

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

FÖRENTA STATERNA

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (UK)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

FÖRENTA STATERNA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASILIEN

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLAND

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASILIEN

32253

LTH JET LEASING

BRASILIEN

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

SYDAFRIKA

26957

MENAJIAN

FÖRENTA STATERNA

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

FÖRENTA STATERNA

769

MIL CHILE

CHILE

805

MIL COLOMBIA

COLOMBIA

1094

MIL ECUADOR

ECUADOR

1880

MIL MEXICO

MEXIKO

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

1095

MIL SPAIN

SPANIEN

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SCHWEIZ

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRASILIEN

32502

NASAIR

SAUDIARABIEN

604

NAV Y SERVICIO 3

SPANIEN

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASILIEN

31834

NITA JET

FÖRENTA STATERNA

1997

NOMADS

FÖRENTA STATERNA

18907

NORMAN AVIATION

FÖRENTA STATERNA

32556

NYGREN U

SVERIGE

32396

OBODEN IBRU

FÖRENADE ARABEMIRATEN

24549

ODYSSEY AVTN

FÖRENTA STATERNA

33704

ORIONAIR S.L.

SPANIEN

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRASILIEN

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

RYSKA FEDERATIONEN

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

SPANIEN

32177

PREMIAIR (WI)

INDONESIEN

27399

PREMIER TRUST

FÖRENTA STATERNA

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

FÖRENTA STATERNA

32000

PRIVILEGE STYLE SA

SPANIEN

32852

PRIYAN FOUNDATION

FÖRENTA STATERNA

32480

PRONAIR AIRLINES SL

SPANIEN

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

SPANIEN

29804

PUNTO-FA

SPANIEN

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIEN

27231

QUANTUM AIR

SPANIEN

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

FÖRENADE ARABEMIRATEN

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

FÖRENADE KUNGARIKET

26960

RED WINGS CJSC

RYSKA FEDERATIONEN

32100

RING AIR

FÖRENTA STATERNA

34812

RPK CAPITAL MNGT

FÖRENTA STATERNA

33521

RYJET

SPANIEN

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

SPANIEN

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASILIEN

29825

SAS INSTITUTE

FÖRENTA STATERNA

611

SAS NORGE

NORGE

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

FÖRENTA STATERNA

30170

SERAIR TRANSWORLD

SPANIEN

34785

SIERRA NEVADA CORP.

FÖRENTA STATERNA

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIEN

26690

SOKO AVIATION SL

SPANIEN

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRASILIEN

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPPINERNA

4298

SPANAIR S A

SPANIEN

28727

SPENAERO

FÖRENTA STATERNA

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (UK)

1485

STOCKWOOD V

FÖRENTA STATERNA

30064

STREAMLINE RUSSIA

RYSKA FEDERATIONEN

34009

SUNRIDER CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

SPANIEN

11309

SWIFTAIR ESPANA

SPANIEN

31288

TAG AVTN ESPANA

SPANIEN

32401

TAKE AIR LINES

FRANKRIKE

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRASILIEN

31963

TAXI FLY GROUP SA

SPANIEN

34198

TITAN AVAITION

FÖRENADE ARABEMIRATEN

21527

TOP FLY S L

SPANIEN

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

SPANIEN

15453

TRANSAERO AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASILIEN

34330

TRANSPAIS AEREO

MEXIKO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

FÖRENTA STATERNA

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRASILIEN

31969

UNIVERSAL JET SL

SPANIEN

27669

URGEMER CANARIAS SL

SPANIEN

23824

VICTOR ECHO S.A.

SPANIEN

29086

VIM AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIEN

30190

VUELING AIRLINES

SPANIEN

34390

WTORRE S.A.

BRASILIEN

24793

ZOREX S.A.

SPANIEN


FRANKRIKE

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

26915

171JC

FÖRENTA STATERNA

24008

223RD FLIGHT UNIT

RYSKA FEDERATIONEN

34029

3M EXECUTIVE AVTN

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

9554

685TA CORP

FÖRENTA STATERNA

29177

900NB

FÖRENTA STATERNA

34675

A OK JETS (2)

FÖRENTA STATERNA

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (UK)

31724

AAS EUROPE

FRANKRIKE

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEXIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

SCHWEIZ

4306

ACCOR SA

FRANKRIKE

33973

ACD AVIATION

TYSKLAND

31934

ACFT MGMT & TRADING

FÖRENADE KUNGARIKET

31617

ACFT SARL 2

LUXEMBURG

30027

ADAM AVIATION

FÖRENTA STATERNA

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURKIET

27910

ADVANCED TRAINING SY

FÖRENTA STATERNA

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANKRIKE

25187

AERCAP AVIATION

NEDERLÄNDERNA

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRLAND

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANKRIKE

32371

AERO JET CORPORATE

FRANKRIKE

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRASILIEN

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANKRIKE

22257

AERO SERVICES LF

FRANKRIKE

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANKRIKE

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANKRIKE

22072

AERO VISION SARL LF

FRANKRIKE

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

TYSKLAND

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEXIKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEXIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

SYDAFRIKA

5461

AEROSTOCK

FRANKRIKE

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBYEN

1769

AIGLE AZUR

FRANKRIKE

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANKRIKE

186

AIR ALGERIE

ALGERIET

29735

AIR ARABIA

FÖRENADE ARABEMIRATEN

28684

AIR ASIA

MALAYSIA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANKRIKE

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGYPTEN

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANKRIKE

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANKRIKE

30879

AIR DECCAN

INDIEN

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZAKSTAN

227

AIR FRANCE

FRANKRIKE

231

AIR GEFCO

FRANKRIKE

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

ELFENBENSKUSTEN

31977

AIR KING JET

SCHWEIZ

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANKRIKE

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANKRIKE

12060

AIR ND

FRANKRIKE

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUXEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

FÖRENTA STATERNA

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEYCHELLERNA

26152

AIR SRPSKA

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (UK)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANKRIKE

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANKRIKE

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANKRIKE

34296

AIR WING LTD

FÖRENADE ARABEMIRATEN

2496

AIRBUS FRANCE

FRANKRIKE

308

AIRBUS SAS

FRANKRIKE

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANKRIKE

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUXEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

FÖRENADE ARABEMIRATEN

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONESIEN

18045

AIRFLEET CREDIT

FÖRENTA STATERNA

18982

AIRFLITE

FÖRENTA STATERNA

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANKRIKE

26897

AIRLINAIR

FRANKRIKE

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDIARABIEN

23745

AK HAVACILIK

TURKIET

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDIARABIEN

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDIARABIEN

24197

AL NASSR LTD

SCHWEIZ

21699

ALCATEL USA

FÖRENTA STATERNA

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITALIEN

33660

ALFA AIR (GM)

MAROCKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDIARABIEN

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDIARABIEN

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPAN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

RYSKA FEDERATIONEN

32601

ALPHA CHARLIE

FÖRENTA STATERNA

26287

ALTONA

SCHWEIZ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

FÖRENTA STATERNA

34234

AMERICAN ELECTRIC

FÖRENTA STATERNA

8928

AMERICAN HOME PROD

FÖRENTA STATERNA

25806

AMERIDAIR

FRANKRIKE

32857

ANCFCC

MAROCKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SCHWEIZ

984

APACHE AVIATION

FRANKRIKE

6188

APEX OIL

FÖRENTA STATERNA

34185

AQUARIUS AVIATION

CAYMANÖARNA (UK)

398

ARAMCO

FÖRENTA STATERNA

406

ARKIA ISRAEL AL

ISRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

FÖRENTA STATERNA

20337

ARTEMIS SA

FRANKRIKE

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDIARABIEN

22135

ATLANTA JET

FÖRENTA STATERNA

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

FÖRENTA STATERNA

30506

ATLAS BLUE

MAROCKO

17951

AVDEF

FRANKRIKE

34589

AVEL BRAO

FRANKRIKE

32958

AVENIR WORLDWIDE

FÖRENADE ARABEMIRATEN

33558

AVIA TREASURY GMBH

ÖSTERRIKE

29467

AVIALAIR

FRANKRIKE

29399

AVIATION CAPITAL GRP

FÖRENTA STATERNA

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

FÖRENTA STATERNA

33992

AVIATION PARTNERS 2

FÖRENTA STATERNA

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

34211

AVIJET UK LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERBIEN

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIEN

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBYEN

27710

AXIS AIRWAYS

FRANKRIKE

34289

B2 FLIGHT LLC

FÖRENTA STATERNA

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIEN

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LETTLAND

22230

BANCO SAFRA SA

BRASILIEN

12083

BANGKOK AIRWAYS

THAILAND

9347

BARRON INTL HOLDING

LUXEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

SCHWEIZ

28129

BCA-BUSINESS

FRANKRIKE

7723

BELL TEXTRON

FÖRENTA STATERNA

28608

BERGAIR

SCHWEIZ

27140

BERKUT AIR

KAZAKSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

29774

BLS AVIATION USA

FÖRENTA STATERNA

25627

BLUE HERON AVIATION

SCHWEIZ

28677

BLUE LINE

FRANKRIKE

20254

BONAIR TURKEY

TURKIET

25126

BONDCO

FÖRENTA STATERNA

33691

BONEL MARKETING S.A.

SCHWEIZ

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIEN

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANKRIKE

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

4790

BOUYGUES

FRANKRIKE

34276

BRASS BOX LTD

CYPERN

34825

BRASSBOX

UKRAINA

21446

BREITLING

SCHWEIZ

637

BRITAIR

FRANKRIKE

8153

BRUME

FRANKRIKE

32896

BUMI RESOURCES

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANKRIKE

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

34152

BUSI JET INTL.

SCHWEIZ

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIEN

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

FÖRENTA STATERNA

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SCHWEIZ

9122

CARTIER EUROPE

NEDERLÄNDERNA

34144

CASAM SARL

FRANKRIKE

33321

CEIBA

EKVATORIALGUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

FÖRENTA STATERNA

26842

CFPR

FRANKRIKE

31139

CFS AIR

FÖRENTA STATERNA

20711

CGTM

FRANKRIKE

28926

CHC HELICOPTERS

SYDAFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

KINA

12141

CHINA EASTERN

KINA

31087

CHURCHILL AVIATION

FÖRENTA STATERNA

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANKRIKE

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

FÖRENTA STATERNA

799

COCA COLA

FÖRENTA STATERNA

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

SCHWEIZ

28585

COMPAR FOUNDATION

SCHWEIZ

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

FÖRENADE KUNGARIKET

8338

COPLEY NEWSPAPERS

FÖRENTA STATERNA

31680

CORP JET MGMT

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

26244

CORPORATE AIR

FÖRENTA STATERNA

6369

CORSAIR FRANCE

FRANKRIKE

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANKRIKE

12219

COX ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

31073

CP MANAGEMENT

FÖRENTA STATERNA

3513

CROWN EQUIPMENT

FÖRENTA STATERNA

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

FÖRENADE KUNGARIKET

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

FÖRENTA STATERNA

31467

DALIA AIRLINES

LUXEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDIARABIEN

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SYRIEN

2518

DARTA

FRANKRIKE

34168

DARTE HOLDINGS

RYSKA FEDERATIONEN

28094

DASNAIR

SCHWEIZ

18972

DASSAULT AVIATION

FRANKRIKE

1139

DASSAULT FALCON JET

FÖRENTA STATERNA

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANKRIKE

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANKRIKE

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPERN

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANKRIKE

32809

DEAN PHILLIPS INC

FÖRENTA STATERNA

11638

DECAUX

FRANKRIKE

27665

DIAMAIR

SCHWEIZ

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANKRIKE

7028

DOW CHEMICAL

FÖRENTA STATERNA

24571

DSWA

FÖRENTA STATERNA

30876

DUBROVNIK AIRLINES

KROATIEN

31133

DUNMORE HOMES

FÖRENTA STATERNA

9703

EARTH STAR

FÖRENTA STATERNA

31743

EAST STAR AIRLINES

KINA

34303

EASTINDO

INDONESIEN

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBANON

33902

EASYFLY SA

COLOMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SCHWEIZ

32591

EBONY SHINE

FÖRENADE ARABEMIRATEN

29279

ECUATORIAL CARGO

EKVATORIALGUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGYPTEN

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

RYSKA FEDERATIONEN

23028

ELI'S BREAD

FÖRENTA STATERNA

32853

ELITE AIR INC

FÖRENTA STATERNA

32311

ELYSAIR SAS

FRANKRIKE

1013

EMERSON ELECTRIC

FÖRENTA STATERNA

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

EKVATORIALGUINEA

30005

EURL JC DARMON

FRANKRIKE

27518

EUROPE AIRPOST

FRANKRIKE

34741

EUROPEAN FLIGHT

SVERIGE

32827

EXEC JET SOLUTIONS

FÖRENTA STATERNA

29471

EXECUJET EUROPE

SCHWEIZ

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

FÖRENADE ARABEMIRATEN

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

SCHWEIZ

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANMARK

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGYPTEN

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDIARABIEN

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SCHWEIZ

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDIARABIEN

25553

FALCON AIR EXPRESS

FÖRENTA STATERNA

31310

FARNER AIRWINGS

SCHWEIZ

15911

FC AVIATION

FRANKRIKE

1147

FEDERAL EXPRESS

FÖRENTA STATERNA

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANKRIKE

34669

FIREFLY

MALAYSIA

32846

FIRST COMMERCIAL

FÖRENTA STATERNA

21075

FISHER SCIENTIFIC

FÖRENTA STATERNA

31665

FLEET INT AVTN & FIN

FÖRENADE KUNGARIKET

21504

FLICAPE PTY LTD

SYDAFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

FÖRENTA STATERNA

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

SCHWEIZ

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUXEMBURG

33626

FLY 18

SCHWEIZ

30372

FLY AIR SA

FRANKRIKE

28407

FLY AWAY BRASIL

BRASILIEN

28511

FLY EXEC

LIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNISIEN

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

SCHWEIZ

30136

FLYBABOO

SCHWEIZ

30343

FLYING BIRD

FRANKRIKE

29223

FLYING FINN OY

FINLAND

31775

FLYING M

FÖRENTA STATERNA

33632

FLYMEX

MEXIKO

31116

FOCUS AIR USA

FÖRENTA STATERNA

32322

FORTUNE AIR

SYDAFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPAN

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIEN

32749

GEASA

EKVATORIALGUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TURKIET

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GEORGIEN

9002

GIE ATR

FRANKRIKE

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

FÖRENTA STATERNA

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIEN

31682

GLOBAL JET LUX

LUXEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

31731

HALCYONAIR

KAP VERDE

5362

HALLIBURTON

FÖRENTA STATERNA

33959

HASSANCO S.A.

SCHWEIZ

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NORGE

19953

HILTON HOTELS

FÖRENTA STATERNA

26436

HOLIDAY RETIREMENT

FÖRENTA STATERNA

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANKRIKE

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

31965

INDIGO (VI)

INDIEN

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONESIEN

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLOMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

FÖRENTA STATERNA

34222

INLOGS INTERNATIONAL

EJ FASTSTÄLLD

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

FÖRENTA STATERNA

31081

INTERFACE OPS LLC

FÖRENTA STATERNA

32801

INTERJET ABC

MEXIKO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

FÖRENTA STATERNA

32524

INVESTAVIA

KAZAKSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

ISRAEL

30038

IXAIR

FRANKRIKE

31280

IXAIR DPT JET

FRANKRIKE

28006

JAPAT

SCHWEIZ

29118

JAR VENTURE

FRANKRIKE

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUWAIT

32986

JBS CONSULTING LLC

FÖRENTA STATERNA

31772

JCAS

SCHWEIZ

26998

JDP FRANCE

FRANKRIKE

26479

JET 2000

RYSKA FEDERATIONEN

1569

JET AVIAT BUSINESS

SCHWEIZ

30713

JET AVIATION BASEL

SCHWEIZ

30385

JET AVIATION FZCO

FÖRENADE ARABEMIRATEN

26911

JET BLUE AIRWAYS

FÖRENTA STATERNA

32217

JET CRUISING

LUXEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

FÖRENTA STATERNA

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIEN

33015

JET MANAGEMENT SA

SCHWEIZ

33769

JET ONE JSC

KAZAKSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SCHWEIZ

31581

JET4YOU

MAROCKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANKRIKE

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIEN

29268

JEX SARL

LUXEMBURG

30476

JPM AVIATION

FRANKRIKE

29395

JR EXECUTIVE

LIBANON

6510

KALAIR USA CORP

FÖRENTA STATERNA

32776

KALAMAZOO GROUP II

FÖRENTA STATERNA

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNISIEN

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNISIEN

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGYPTEN

30709

KAZAVIA

KAZAKSTAN

32381

KB HOME

FÖRENTA STATERNA

29190

KBBD

FÖRENTA STATERNA

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

FÖRENTA STATERNA

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDIARABIEN

12497

KIRCHMAN

FÖRENTA STATERNA

27587

KOMAR AVTN

FÖRENTA STATERNA

34843

KOSTAR AIRLINES

SYDKOREA

9858

KROLL G

SCHWEIZ

1971

LABORATOIRE ASL

FRANKRIKE

30455

LAS VEGAS JET

FÖRENTA STATERNA

33111

LAYAN INTL.

SCHWEIZ

30595

LEACH CAPITAL

FÖRENTA STATERNA

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBYEN

4489

LIMITED STORES

FÖRENTA STATERNA

31880

LJ ASSOCIATES

FÖRENTA STATERNA

25272

LOTUS AIR

EGYPTEN

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANKRIKE

24211

LOWA LTD

SCHWEIZ

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLEN

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SCHWEIZ

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUXEMBURG

19696

LYRECO

FRANKRIKE

33834

M. SQUARE AVIATION

SCHWEIZ

34423

MACAU JET INTL

MACAO (KINA)

29993

MAG AVIATION

FÖRENTA STATERNA

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (UK)

32078

MALIBU CONSULTING

FÖRENTA STATERNA

34019

MANO RIVER

FÖRENTA STATERNA

22226

MARMON GROUP

FÖRENTA STATERNA

1831

MARTIN BAKER

FÖRENADE KUNGARIKET

32707

MASC AIR LTD

SCHWEIZ

27014

MASTERJET SWITZ.

SCHWEIZ

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALAYSIA

30530

MATADORO MGMT INVEST

FÖRENTA STATERNA

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURETANIEN

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

FÖRENTA STATERNA

31545

MDA SAS

FRANKRIKE

31140

ME LEASING

FÖRENTA STATERNA

1855

MEA AIR LIBAN

LIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROCKO

9689

MELVIN SIMON

FÖRENTA STATERNA

30360

MENAJET

FÖRENADE ARABEMIRATEN

34274

MEREGRASS AIR CHTR

FÖRENTA STATERNA

32814

MERIDIAN AIR CHTR

FÖRENTA STATERNA

21443

METEO-FRANCE

FRANKRIKE

24019

MID EAST JET

SAUDIARABIEN

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBANON

1098

MIL FRANCE

FRANKRIKE

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIA

1119

MIL TUNISIA

TUNISIEN

30933

MILLION AIR

INDIEN

19183

MILLION AIR DALLAS

FÖRENTA STATERNA

34711

MIRAGE AVIATION

FÖRENTA STATERNA

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

31979

MJETS LTD

THAILAND

7764

MOET HENNESSY

FRANKRIKE

28010

MONDIOL

FÖRENTA STATERNA

32755

MONTROSE GLOBAL

FÖRENADE KUNGARIKET

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

FÖRENTA STATERNA

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDIARABIEN

31770

N304RJ

FÖRENTA STATERNA

32270

N349BA

FÖRENTA STATERNA

32370

N72RK

FÖRENTA STATERNA

31025

NATASHA ESTABLISMENT

FÖRENADE ARABEMIRATEN

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDIARABIEN

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGYPTEN

34727

NATIONAL CITY COMM

FÖRENTA STATERNA

31097

NEBULA LTD.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANKRIKE

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

FÖRENTA STATERNA

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

FÖRENTA STATERNA

32959

NOFA

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32963

NORDEX AIR

RYSKA FEDERATIONEN

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

FÖRENTA STATERNA

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNISIEN

30574

NOVARTIS GROUP

FÖRENTA STATERNA

22190

NWT AIRCRAFT

FÖRENTA STATERNA

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (UK)

31264

O AIR

FRANKRIKE

30908

OCANA ASSETS LTD

FÖRENTA STATERNA

28984

OLDBURY HOLDINGS

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32366

OLDBURY HOLDINGS II

SCHWEIZ

28859

OMNI FLYS

MEXIKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

SCHWEIZ

30957

ONE THIRTY NINE

LUXEMBURG

28465

ONEX

FÖRENTA STATERNA

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPORE

31976

OTTER INSPIRATIONS

FÖRENTA STATERNA

28050

OUTFITTER AVIATION

FÖRENTA STATERNA

31395

OUTPOST INTL

FÖRENTA STATERNA

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIA

4139

OYONNAIR

FRANKRIKE

25856

PACE CARGO ENTERRP

FÖRENTA STATERNA

23365

PALMALI HAVA TASI

TURKIET

32473

PAN EUROPEENNE

FRANKRIKE

26289

PARAFFIN AIR

FÖRENTA STATERNA

29999

PARC AVIATION

SCHWEIZ

30941

PARK HAVACILIK

TURKIET

12312

PARTNERSHIP 35 55

FÖRENTA STATERNA

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIEN

34403

PHEEBE LIMITED

FÖRENADE KUNGARIKET

33969

PHENOMAIR

FRANKRIKE

29691

PINNACLE AIR GROUP

FÖRENTA STATERNA

32252

PLANET AVIATION UU

RYSKA FEDERATIONEN

2176

PPG INDUSTRIES

FÖRENTA STATERNA

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIEN

32060

PREMIER AIR

FÖRENTA STATERNA

31595

PREMIER AVIA, JSC

RYSKA FEDERATIONEN

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURKIET

28189

PROAIR CHARTER

TYSKLAND

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

QATAR

31967

RADIOACTIVE

FÖRENTA STATERNA

1427

RAININ AIR

FÖRENTA STATERNA

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

FÖRENTA STATERNA

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SCHWEIZ

31655

REATEX INVEST

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

28265

REGIONAL CAE

FRANKRIKE

2232

REGOURD AVIATION

FRANKRIKE

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIEN

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (UK)

34680

RJH ADVISORY

FÖRENTA STATERNA

32627

RNV ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

31978

ROMEO MIKE AVTN

FÖRENTA STATERNA

30374

RONSO SA DE CV

MEXIKO

31808

ROTOR TRADE 2

FÖRENTA STATERNA

31026

ROUST TRADING

FÖRENADE ARABEMIRATEN

258

ROYAL AIR MAROC

MAROCKO

22439

S ALGERIE

ALGERIET

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

ELFENBENSKUSTEN

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIA

22524

S NIGERIA

NIGERIA

2400

S SCHWEIZ

SCHWEIZ

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TCHAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAIN

22756

SABRINA FISHERIES

FÖRENTA STATERNA

25392

S-AIR JSC

RYSKA FEDERATIONEN

25946

SALEM AVIATION

SAUDIARABIEN

5432

SAUDI OGER

SAUDIARABIEN

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANKRIKE

31959

SBM GROUP

FÖRENTA STATERNA

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

FÖRENTA STATERNA

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA, NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

FÖRENTA STATERNA

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANKRIKE

22291

SEFA FRANCE

FRANKRIKE

1249

SELIA

FRANKRIKE

31182

SENTINEL AIR

FÖRENTA STATERNA

27881

SERLUX

LUXEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

SCHWEIZ

32704

SHAHER TRADING CO.

FÖRENADE KUNGARIKET

24337

SHAR INK

RYSKA FEDERATIONEN

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

KINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (UK)

34418

SIGMAR AVIATION

IRLAND

32728

SILVER VENTURES INC

FÖRENTA STATERNA

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBYEN

24200

SIT-SET AG

SCHWEIZ

27746

SK TRAVEL

FÖRENTA STATERNA

32799

SKY KING INC

FÖRENTA STATERNA

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

FÖRENTA STATERNA

6508

SKYBIRD AVIATION

FÖRENTA STATERNA

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIEN

34050

SKYWAY LTD

RYSKA FEDERATIONEN

32149

SMART AVIATION

FRANKRIKE

32805

SMART AVIATION HE

EGYPTEN

29738

SNC BOETOS

FRANKRIKE

30770

SNC CAVOK

FRANKRIKE

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANKRIKE

22730

SOGERMA

FRANKRIKE

26645

SONNIG

SCHWEIZ

2736

SONY EUROPE

TYSKLAND

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NEDERLÄNDERNA

5752

SOUTHERN CROSS USA

FÖRENTA STATERNA

17921

SPECIALISED TRANSP.

FÖRENADE KUNGARIKET

3994

SPEEDWINGS

SCHWEIZ

27840

SPHINX WINGS

SCHWEIZ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

FÖRENTA STATERNA

32789

SPRINGWAY LTD

RYSKA FEDERATIONEN

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPORE

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANKRIKE

31596

STAR FLYER INC

JAPAN

2574

STARJET AVIATION

SCHWEIZ

24204

STARLING AVIATION

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

FÖRENTA STATERNA

28169

STATE AIR BERKUT

KAZAKSTAN

28156

STEELCASE

FÖRENTA STATERNA

32436

STENSRUD VENTURES

FÖRENTA STATERNA

33040

STORMJETS SA

SCHWEIZ

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANKRIKE

32592

SULTAN AVIATION

FÖRENADE ARABEMIRATEN

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGYPTEN

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGYPTEN

25613

SUPER AIR

TURKIET

30157

SUPER CONSTELLATION

SCHWEIZ

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBAJDZJAN

8591

SWISS EAGLE

SCHWEIZ

30257

SYMPHONY MASTER

SCHWEIZ

33362

SYMPHONY MASTER UAE

FÖRENADE ARABEMIRATEN

5967

SYNTHES

FÖRENTA STATERNA

26148

TAG AVIATION (MNGT)

SCHWEIZ

31437

TAG AVIATION GWCIN

FÖRENADE KUNGARIKET

159

TAG AVIATION SUISSE

SCHWEIZ

29075

TAJ AIR

INDIEN

26797

TAK AVIATION UK LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRASILIEN

31687

TAPAJ

FÖRENTA STATERNA

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGERIET

31962

TAT LEASING

FRANKRIKE

31366

TAV HAVACILIK

TURKIET

33270

THAI AIRASIA LTD

THAILAND

28634

THALES

FRANKRIKE

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

FRANKRIKE

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPORE

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIEN

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

FÖRENTA STATERNA

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASILIEN

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TCHAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

FÖRENTA STATERNA

8921

TRANCHANT GAMING

FRANKRIKE

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANKRIKE

28463

TREY AVIATION

FÖRENTA STATERNA

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONESIEN

21666

TUDOR SALIBA

FÖRENTA STATERNA

2752

TUNIS AIR

TUNISIEN

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

FÖRENTA STATERNA

28928

TWO THOUSAND

LUXEMBURG

28467

TY AIR

FÖRENTA STATERNA

28221

UAS UNITED AVIATION

FÖRENADE ARABEMIRATEN

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANKRIKE

32094

UNION PACIFIC CORP

FÖRENTA STATERNA

28092

UNITED HEALTHGROUP

FÖRENTA STATERNA

22833

UNITED STATES AVTN

FÖRENTA STATERNA

3329

UNITED TECHNOLOGIES

FÖRENTA STATERNA

24318

VALAVIA

FRANKRIKE

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (UK)

33962

VALLJET

FRANKRIKE

10637

VALMONT

FÖRENTA STATERNA

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

31011

VENTURI ENTRISE

FÖRENADE ARABEMIRATEN

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (UK)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

FÖRENADE KUNGARIKET

31635

VIRGIN AMERICA

FÖRENTA STATERNA

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAINA

33500

VOLO AVIATION

FÖRENTA STATERNA

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

FÖRENADE ARABEMIRATEN

27628

VULCAN AVIATION

FÖRENADE KUNGARIKET

23592

VULCAN FLIGHT OPS

FÖRENTA STATERNA

30891

WAF LTD

CAYMANÖARNA (UK)

6924

WEDGE AVIATION

FÖRENTA STATERNA

29491

WELLS AVIATION

FÖRENTA STATERNA

33640

WESTJET

SCHWEIZ

34317

WESTJET FALCON 50061

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

FÖRENTA STATERNA

31064

WHITE LOTUS

FÖRENTA STATERNA

32294

WILKES AND MCHUGH

FÖRENTA STATERNA

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

FÖRENTA STATERNA

31765

WINDS AWAY

FÖRENTA STATERNA

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIA

32063

WIP TRADING

SCHWEIZ

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

FÖRENTA STATERNA

31938

WREN ACQUISITIONS

FÖRENTA STATERNA

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANKRIKE

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

SCHWEIZ

32665

ZYMAN AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

a784

Operatör med kod ICAO_CODE:3S9

Okänd

a788

Operatör med kod ICAO_CODE:902

Okänd

a789

Operatör med kod ICAO_CODE:AAE

Okänd

a790

Operatör med kod ICAO_CODE:AF3

Okänd

a791

Operatör med kod ICAO_CODE:AJT

Okänd

a793

Operatör med kod ICAO_CODE:AME

Okänd

a794

Operatör med kod ICAO_CODE:AMF

Okänd

a795

Operatör med kod ICAO_CODE:AMJ

Okänd

a799

Operatör med kod ICAO_CODE:BCN

Okänd

a800

Operatör med kod ICAO_CODE:BHS

Okänd

a802

Operatör med kod ICAO_CODE:BKS

Okänd

a806

Operatör med kod ICAO_CODE:BRS

Okänd

a808

Operatör med kod ICAO_CODE:BSQ

Okänd

a809

Operatör med kod ICAO_CODE:BUL

Okänd

a811

Operatör med kod ICAO_CODE:CEY

Okänd

a812

Operatör med kod ICAO_CODE:CFC

Okänd

a814

Operatör med kod ICAO_CODE:CFX

Okänd

a816

Operatör med kod ICAO_CODE:CGC

Okänd

a818

Operatör med kod ICAO_CODE:CGQ

Okänd

a819

Operatör med kod ICAO_CODE:CGT

Okänd

a821

Operatör med kod ICAO_CODE:CPT

Okänd

a823

Operatör med kod ICAO_CODE:CSQ

Okänd

a825

Operatör med kod ICAO_CODE:CTL

Okänd

a826

Operatör med kod ICAO_CODE:CTM

Okänd

a829

Operatör med kod ICAO_CODE:CUT

Okänd

a830

Operatör med kod ICAO_CODE:CXP

Okänd

a833

Operatör med kod ICAO_CODE:DEL

Okänd

a834

Operatör med kod ICAO_CODE:DOS

Okänd

a835

Operatör med kod ICAO_CODE:DRA

Okänd

a836

Operatör med kod ICAO_CODE:EGF

Okänd

a837

Operatör med kod ICAO_CODE:EUF

Okänd

a838

Operatör med kod ICAO_CODE:EVO

Okänd

a839

Operatör med kod ICAO_CODE:FAC

Okänd

a840

Operatör med kod ICAO_CODE:FAD

Okänd

a841

Operatör med kod ICAO_CODE:FAE

Okänd

a842

Operatör med kod ICAO_CODE:FAF

Okänd

a843

Operatör med kod ICAO_CODE:FAV

Okänd

a845

Operatör med kod ICAO_CODE:FGH

Okänd

a846

Operatör med kod ICAO_CODE:FGI

Okänd

a850

Operatör med kod ICAO_CODE:FIW

Okänd

a851

Operatör med kod ICAO_CODE:FMI

Okänd

a852

Operatör med kod ICAO_CODE:FNY

Okänd

a854

Operatör med kod ICAO_CODE:FOF

Okänd

a855

Operatör med kod ICAO_CODE:FOG

Okänd

a856

Operatör med kod ICAO_CODE:FOH

Okänd

a857

Operatör med kod ICAO_CODE:FOI

Okänd

a858

Operatör med kod ICAO_CODE:FOT

Okänd

a860

Operatör med kod ICAO_CODE:FW0

Okänd

a861

Operatör med kod ICAO_CODE:FW2

Okänd

a862

Operatör med kod ICAO_CODE:FW4

Okänd

a864

Operatör med kod ICAO_CODE:FWO

Okänd

a865

Operatör med kod ICAO_CODE:FWR

Okänd

a866

Operatör med kod ICAO_CODE:FWU

Okänd

a867

Operatör med kod ICAO_CODE:FWX

Okänd

a868

Operatör med kod ICAO_CODE:FWY

Okänd

a870

Operatör med kod ICAO_CODE:GAF

Okänd

a871

Operatör med kod ICAO_CODE:GFI

Okänd

a873

Operatör med kod ICAO_CODE:GU6

Okänd

a874

Operatör med kod ICAO_CODE:GUF

Okänd

a875

Operatör med kod ICAO_CODE:GUI

Okänd

a876

Operatör med kod ICAO_CODE:GUT

Okänd

a877

Operatör med kod ICAO_CODE:GUY

Okänd

a878

Operatör med kod ICAO_CODE:GWX

Okänd

a879

Operatör med kod ICAO_CODE:HBJ

Okänd

a880

Operatör med kod ICAO_CODE:HDF

Okänd

a881

Operatör med kod ICAO_CODE:HHD

Okänd

a883

Operatör med kod ICAO_CODE:HI6

Okänd

a884

Operatör med kod ICAO_CODE:HI7

Okänd

a885

Operatör med kod ICAO_CODE:HI8

Okänd

a888

Operatör med kod ICAO_CODE:HPJ

Okänd

a889

Operatör med kod ICAO_CODE:HUG

Okänd

a893

Operatör med kod ICAO_CODE:INC

Okänd

a895

Operatör med kod ICAO_CODE:J6A

Okänd

a896

Operatör med kod ICAO_CODE:J6U

Okänd

a898

Operatör med kod ICAO_CODE:J8K

Okänd

a899

Operatör med kod ICAO_CODE:J8S

Okänd

a900

Operatör med kod ICAO_CODE:J8V

Okänd

a901

Operatör med kod ICAO_CODE:KSB

Okänd

a902

Operatör med kod ICAO_CODE:KTM

Okänd

a903

Operatör med kod ICAO_CODE:LAC

Okänd

a904

Operatör med kod ICAO_CODE:LAU

Okänd

a905

Operatör med kod ICAO_CODE:LAV

Okänd

a906

Operatör med kod ICAO_CODE:LDU

Okänd

a908

Operatör med kod ICAO_CODE:LI3

Okänd

a909

Operatör med kod ICAO_CODE:LI4

Okänd

a910

Operatör med kod ICAO_CODE:LI5

Okänd

a911

Operatör med kod ICAO_CODE:LIA

Okänd

a912

Operatör med kod ICAO_CODE:LN3

Okänd

a914

Operatör med kod ICAO_CODE:LN9

Okänd

a919

Operatör med kod ICAO_CODE:MAR

Okänd

a920

Operatör med kod ICAO_CODE:MAW

Okänd

a921

Operatör med kod ICAO_CODE:MEI

Okänd

a922

Operatör med kod ICAO_CODE:MPC

Okänd

a924

Operatör med kod ICAO_CODE:MTN

Okänd

a926

Operatör med kod ICAO_CODE:N11

Okänd

a927

Operatör med kod ICAO_CODE:N12

Okänd

a931

Operatör med kod ICAO_CODE:N17

Okänd

a933

Operatör med kod ICAO_CODE:N20

Okänd

a934

Operatör med kod ICAO_CODE:N21

Okänd

a935

Operatör med kod ICAO_CODE:N22

Okänd

a937

Operatör med kod ICAO_CODE:N24

Okänd

a938

Operatör med kod ICAO_CODE:N26

Okänd

a939

Operatör med kod ICAO_CODE:N27

Okänd

a940

Operatör med kod ICAO_CODE:N28

Okänd

a941

Operatör med kod ICAO_CODE:N30

Okänd

a943

Operatör med kod ICAO_CODE:N32

Okänd

a944

Operatör med kod ICAO_CODE:N33

Okänd

a945

Operatör med kod ICAO_CODE:N34

Okänd

a946

Operatör med kod ICAO_CODE:N35

Okänd

a948

Operatör med kod ICAO_CODE:N37

Okänd

a949

Operatör med kod ICAO_CODE:N39

Okänd

a950

Operatör med kod ICAO_CODE:N40

Okänd

a951

Operatör med kod ICAO_CODE:N41

Okänd

a952

Operatör med kod ICAO_CODE:N42

Okänd

a953

Operatör med kod ICAO_CODE:N43

Okänd

a954

Operatör med kod ICAO_CODE:N47

Okänd

a955

Operatör med kod ICAO_CODE:N48

Okänd

a956

Operatör med kod ICAO_CODE:N49

Okänd

a959

Operatör med kod ICAO_CODE:N51

Okänd

a960

Operatör med kod ICAO_CODE:N52

Okänd

a965

Operatör med kod ICAO_CODE:N59

Okänd

a967

Operatör med kod ICAO_CODE:N61

Okänd

a968

Operatör med kod ICAO_CODE:N64

Okänd

a969

Operatör med kod ICAO_CODE:N65

Okänd

a970

Operatör med kod ICAO_CODE:N66

Okänd

a971

Operatör med kod ICAO_CODE:N67

Okänd

a972

Operatör med kod ICAO_CODE:N68

Okänd

a973

Operatör med kod ICAO_CODE:N70

Okänd

a974

Operatör med kod ICAO_CODE:N71

Okänd

a975

Operatör med kod ICAO_CODE:N72

Okänd

a978

Operatör med kod ICAO_CODE:N76

Okänd

a980

Operatör med kod ICAO_CODE:N78

Okänd

a984

Operatör med kod ICAO_CODE:N81

Okänd

a987

Operatör med kod ICAO_CODE:N85

Okänd

a988

Operatör med kod ICAO_CODE:N86

Okänd

a990

Operatör med kod ICAO_CODE:N88

Okänd

a992

Operatör med kod ICAO_CODE:N93

Okänd

a993

Operatör med kod ICAO_CODE:N94

Okänd

a994

Operatör med kod ICAO_CODE:N95

Okänd

a996

Operatör med kod ICAO_CODE:N97

Okänd

a997

Operatör med kod ICAO_CODE:N98

Okänd

a999

Operatör med kod ICAO_CODE:N9U

Okänd

a1000

Operatör med kod ICAO_CODE:NA0

Okänd

a1001

Operatör med kod ICAO_CODE:NAF

Okänd

a1002

Operatör med kod ICAO_CODE:NCB

Okänd

a1004

Operatör med kod ICAO_CODE:NOA

Okänd

a1008

Operatör med kod ICAO_CODE:OOG

Okänd

a1009

Operatör med kod ICAO_CODE:PAT

Okänd

a1011

Operatör med kod ICAO_CODE:PJW

Okänd

a1013

Operatör med kod ICAO_CODE:PLY

Okänd

a1015

Operatör med kod ICAO_CODE:PRS

Okänd

a1016

Operatör med kod ICAO_CODE:PSE

Okänd

a1017

Operatör med kod ICAO_CODE:PSV

Okänd

a1019

Operatör med kod ICAO_CODE:PTL

Okänd

a1023

Operatör med kod ICAO_CODE:RGF

Okänd

a1024

Operatör med kod ICAO_CODE:RHI

Okänd

a1026

Operatör med kod ICAO_CODE:ROI

Okänd

a1028

Operatör med kod ICAO_CODE:ROR

Okänd

a1029

Operatör med kod ICAO_CODE:ROY

Okänd

a1031

Operatör med kod ICAO_CODE:RUC

Okänd

a1034

Operatör med kod ICAO_CODE:SBH

Okänd

a1035

Operatör med kod ICAO_CODE:SBU

Okänd

a1036

Operatör med kod ICAO_CODE:SER

Okänd

a1038

Operatör med kod ICAO_CODE:SKZ

Okänd

a1039

Operatör med kod ICAO_CODE:SPC

Okänd

a1040

Operatör med kod ICAO_CODE:SSS

Okänd

a1041

Operatör med kod ICAO_CODE:SVD

Okänd

a1042

Operatör med kod ICAO_CODE:TAF

Okänd

a1044

Operatör med kod ICAO_CODE:TIF

Okänd

a1047

Operatör med kod ICAO_CODE:TKE

Okänd

a1053

Operatör med kod ICAO_CODE:TPQ

Okänd

a1056

Operatör med kod ICAO_CODE:TSD

Okänd

a1059

Operatör med kod ICAO_CODE:TX2

Okänd

a1060

Operatör med kod ICAO_CODE:TX8

Okänd

a1062

Operatör med kod ICAO_CODE:V2L

Okänd

a1063

Operatör med kod ICAO_CODE:VEC

Okänd

a1067

Operatör med kod ICAO_CODE:WAJ

Okänd

a1068

Operatör med kod ICAO_CODE:WBS

Okänd

a1069

Operatör med kod ICAO_CODE:WDA

Okänd

a1071

Operatör med kod ICAO_CODE:WIA

Okänd

a1072

Operatör med kod ICAO_CODE:WJA

Okänd

a1073

Operatör med kod ICAO_CODE:WML

Okänd

a1076

Operatör med kod ICAO_CODE:YV1

Okänd

a1077

Operatör med kod ICAO_CODE:YV2

Okänd

a1097

Operatör med kod TAIL NB:3DMRW

Okänd

a1098

Operatör med kod TAIL NB:3DRMW

Okänd

a1100

Operatör med kod TAIL NB:4XCMY

Okänd

a1085

Operatör med kod TAIL NB:6152

Okänd

a1102

Operatör med kod TAIL NB:6VAFW

Okänd

a1507

Operatör med kod TAIL NB:ARBV021

Okänd

a1509

Operatör med kod TAIL NB:BULG001

Okänd

a1104

Operatör med kod TAIL NB:CFFEV

Okänd

a1105

Operatör med kod TAIL NB:CFXCN

Okänd

a1106

Operatör med kod TAIL NB:CGCDS

Okänd

a1107

Operatör med kod TAIL NB:CGCGS

Okänd

a1108

Operatör med kod TAIL NB:CGCMP

Okänd

a1109

Operatör med kod TAIL NB:CGDPF

Okänd

a1110

Operatör med kod TAIL NB:CGJLN

Okänd

a1111

Operatör med kod TAIL NB:CGLBB

Okänd

a1112

Operatör med kod TAIL NB:CGRPM

Okänd

a1305

Operatör med kod TAIL NB:EV0065

Okänd

a1306

Operatör med kod TAIL NB:EV0068

Okänd

a1511

Operatör med kod TAIL NB:FAV4402

Okänd

a1119

Operatör med kod TAIL NB:FGIEI

Okänd

a1121

Operatör med kod TAIL NB:FGVML

Okänd

a1123

Operatör med kod TAIL NB:FOHQK

Okänd

a1125

Operatör med kod TAIL NB:FOIJF

Okänd

a1126

Operatör med kod TAIL NB:FOIJH

Okänd

a1127

Operatör med kod TAIL NB:FOIJK

Okänd

a1128

Operatör med kod TAIL NB:FOIXD

Okänd

a1129

Operatör med kod TAIL NB:FOPTP

Okänd

a1130

Operatör med kod TAIL NB:FORTE

Okänd

a1131

Operatör med kod TAIL NB:FOTAG

Okänd

a1132

Operatör med kod TAIL NB:FOTKE

Okänd

a1133

Operatör med kod TAIL NB:FRA10

Okänd

a1134

Operatör med kod TAIL NB:FRA12

Okänd

a1135

Operatör med kod TAIL NB:FRAAD

Okänd

a1136

Operatör med kod TAIL NB:FRAAG

Okänd

a1137

Operatör med kod TAIL NB:FRADA

Okänd

a1138

Operatör med kod TAIL NB:FRADB

Okänd

a1139

Operatör med kod TAIL NB:FRADC

Okänd

a1141

Operatör med kod TAIL NB:FRAFQ

Okänd

a1142

Operatör med kod TAIL NB:FRAGL

Okänd

a1143

Operatör med kod TAIL NB:FRAGX

Okänd

a1086

Operatör med kod TAIL NB:FRAI

Okänd

a1145

Operatör med kod TAIL NB:FRAIE

Okänd

a1309

Operatör med kod TAIL NB:FRAIIN

Okänd

a1146

Operatör med kod TAIL NB:FRAIJ

Okänd

a1147

Operatör med kod TAIL NB:FRAIL

Okänd

a1148

Operatör med kod TAIL NB:FRAIN

Okänd

a1149

Operatör med kod TAIL NB:FRAIO

Okänd

a1150

Operatör med kod TAIL NB:FRAIQ

Okänd

a1151

Operatör med kod TAIL NB:FRAIT

Okänd

a1152

Operatör med kod TAIL NB:FRAIZ

Okänd

a1153

Operatör med kod TAIL NB:FRAJA

Okänd

a1154

Operatör med kod TAIL NB:FRAJB

Okänd

a1157

Operatör med kod TAIL NB:FRAPO

Okänd

a1088

Operatör med kod TAIL NB:FRAZ

Okänd

a1162

Operatör med kod TAIL NB:FRAZP

Okänd

a1164

Operatör med kod TAIL NB:FRAZZ

Okänd

a1165

Operatör med kod TAIL NB:FRBFA

Okänd

a1166

Operatör med kod TAIL NB:FRBFB

Okänd

a1171

Operatör med kod TAIL NB:FWFBW

Okänd

a1174

Operatör med kod TAIL NB:FZBCF

Okänd

a1176

Operatör med kod TAIL NB:GGALX

Okänd

a1177

Operatör med kod TAIL NB:GSYLJ

Okänd

a1180

Operatör med kod TAIL NB:HBIFJ

Okänd

a1181

Operatör med kod TAIL NB:HBIUX

Okänd

a1182

Operatör med kod TAIL NB:HBJEI

Okänd

a1183

Operatör med kod TAIL NB:HBJRS

Okänd

a1184

Operatör med kod TAIL NB:HHDMX

Okänd

a1513

Operatör med kod TAIL NB:HI719CT

Okänd

a1186

Operatör med kod TAIL NB:HI772

Okänd

a1187

Operatör med kod TAIL NB:HI840

Okänd

a1188

Operatör med kod TAIL NB:HI851

Okänd

a1519

Operatör med kod TAIL NB:HK4492X

Okänd

a1520

Operatör med kod TAIL NB:HK4493X

Okänd

a1190

Operatör med kod TAIL NB:LVRED

Okänd

a1313

Operatör med kod TAIL NB:N109JZ

Okänd

a1192

Operatör med kod TAIL NB:N10SA

Okänd

a1314

Operatör med kod TAIL NB:N110HA

Okänd

a1321

Operatör med kod TAIL NB:N129WA

Okänd

a1322

Operatör med kod TAIL NB:N139CF

Okänd

a1323

Operatör med kod TAIL NB:N143GA

Okänd

a1193

Operatör med kod TAIL NB:N14CG

Okänd

a1324

Operatör med kod TAIL NB:N150LR

Okänd

a1523

Operatör med kod TAIL NB:N1610PR

Okänd

a1326

Operatör med kod TAIL NB:N163PA

Okänd

a1194

Operatör med kod TAIL NB:N173S

Okänd

a1328

Operatör med kod TAIL NB:N177EL

Okänd

a1329

Operatör med kod TAIL NB:N179AE

Okänd

a1330

Operatör med kod TAIL NB:N182GX

Okänd

a1195

Operatör med kod TAIL NB:N184R

Okänd

a1196

Operatör med kod TAIL NB:N193F

Okänd

a1197

Operatör med kod TAIL NB:N19QC

Okänd

a1089

Operatör med kod TAIL NB:N1DG

Okänd

a1331

Operatör med kod TAIL NB:N201CR

Okänd

a1333

Operatör med kod TAIL NB:N218EC

Okänd

a1334

Operatör med kod TAIL NB:N221AL

Okänd

a1335

Operatör med kod TAIL NB:N221DG

Okänd

a1336

Operatör med kod TAIL NB:N221QS

Okänd

a1337

Operatör med kod TAIL NB:N229BP

Okänd

a1198

Operatör med kod TAIL NB:N22EM

Okänd

a1340

Operatör med kod TAIL NB:N245US

Okänd

a1199

Operatör med kod TAIL NB:N24ET

Okänd

a1200

Operatör med kod TAIL NB:N24KW

Okänd

a1201

Operatör med kod TAIL NB:N24UD

Okänd

a1202

Operatör med kod TAIL NB:N260V

Okänd

a1341

Operatör med kod TAIL NB:N262QS

Okänd

a1342

Operatör med kod TAIL NB:N267BB

Okänd

a1343

Operatör med kod TAIL NB:N285CP

Okänd

a1344

Operatör med kod TAIL NB:N296QS

Okänd

a1090

Operatör med kod TAIL NB:N2JR

Okänd

a1345

Operatör med kod TAIL NB:N305EJ

Okänd

a1348

Operatör med kod TAIL NB:N315FV

Okänd

a1349

Operatör med kod TAIL NB:N316NE

Okänd

a1206

Operatör med kod TAIL NB:N31GA

Okänd

a1352

Operatör med kod TAIL NB:N323LB

Okänd

a1354

Operatör med kod TAIL NB:N325FX

Okänd

a1207

Operatör med kod TAIL NB:N326N

Okänd

a1355

Operatör med kod TAIL NB:N328JK

Okänd

a1357

Operatör med kod TAIL NB:N339BA

Okänd

a1358

Operatör med kod TAIL NB:N344AA

Okänd

a1359

Operatör med kod TAIL NB:N345AA

Okänd

a1360

Operatör med kod TAIL NB:N350JS

Okänd

a1361

Operatör med kod TAIL NB:N358WC

Okänd

a1362

Operatör med kod TAIL NB:N364QS

Okänd

a1364

Operatör med kod TAIL NB:N373RS

Okänd

a1366

Operatör med kod TAIL NB:N393BD

Okänd

a1367

Operatör med kod TAIL NB:N393BZ

Okänd

a1211

Operatör med kod TAIL NB:N398W

Okänd

a1370

Operatör med kod TAIL NB:N3DMRT

Okänd

a1371

Operatör med kod TAIL NB:N4009L

Okänd

a1373

Operatör med kod TAIL NB:N404HG

Okänd

a1374

Operatör med kod TAIL NB:N404JW

Okänd

a1212

Operatör med kod TAIL NB:N40PK

Okänd

a1375

Operatör med kod TAIL NB:N414RF

Okänd

a1376

Operatör med kod TAIL NB:N416BD

Okänd

a1378

Operatör med kod TAIL NB:N41972

Okänd

a1379

Operatör med kod TAIL NB:N424QS

Okänd

a1380

Operatör med kod TAIL NB:N426RJ

Okänd

a1381

Operatör med kod TAIL NB:N4297N

Okänd

a1382

Operatör med kod TAIL NB:N434SB

Okänd

a1385

Operatör med kod TAIL NB:N458PE

Okänd

a1391

Operatör med kod TAIL NB:N491AN

Okänd

a1091

Operatör med kod TAIL NB:N4EA

Okänd

a1392

Operatör med kod TAIL NB:N5000X

Okänd

a1394

Operatör med kod TAIL NB:N502JL

Okänd

a1398

Operatör med kod TAIL NB:N512FX

Okänd

a1399

Operatör med kod TAIL NB:N515LR

Okänd

a1404

Operatör med kod TAIL NB:N544LR

Okänd

a1405

Operatör med kod TAIL NB:N547LR

Okänd

a1214

Operatör med kod TAIL NB:N54CC

Okänd

a1406

Operatör med kod TAIL NB:N555GL

Okänd

a1407

Operatör med kod TAIL NB:N561CM

Okänd

a1410

Operatör med kod TAIL NB:N590FA

Okänd

a1412

Operatör med kod TAIL NB:N601JE

Okänd

a1414

Operatör med kod TAIL NB:N601VH

Okänd

a1416

Operatör med kod TAIL NB:N604HC

Okänd

a1417

Operatör med kod TAIL NB:N610PR

Okänd

a1418

Operatör med kod TAIL NB:N614BA

Okänd

a1419

Operatör med kod TAIL NB:N614FX

Okänd

a1420

Operatör med kod TAIL NB:N640QS

Okänd

a1421

Operatör med kod TAIL NB:N650AL

Okänd

a1217

Operatör med kod TAIL NB:N65RZ

Okänd

a1422

Operatör med kod TAIL NB:N668MP

Okänd

a1424

Operatör med kod TAIL NB:N671RW

Okänd

a1425

Operatör med kod TAIL NB:N676GH

Okänd

a1219

Operatör med kod TAIL NB:N67GW

Okänd

a1426

Operatör med kod TAIL NB:N682DB

Okänd

a1427

Operatör med kod TAIL NB:N682QS

Okänd

a1428

Operatör med kod TAIL NB:N684QS

Okänd

a1429

Operatör med kod TAIL NB:N700MP

Okänd

a1430

Operatör med kod TAIL NB:N700NY

Okänd

a1431

Operatör med kod TAIL NB:N711NK

Okänd

a1432

Operatör med kod TAIL NB:N719JP

Okänd

a1221

Operatör med kod TAIL NB:N71NK

Okänd

a1222

Operatör med kod TAIL NB:N71PG

Okänd

a1433

Operatör med kod TAIL NB:N721QS

Okänd

a1434

Operatör med kod TAIL NB:N724YS

Okänd

a1437

Operatör med kod TAIL NB:N729TA

Okänd

a1441

Operatör med kod TAIL NB:N7643U

Okänd

a1442

Operatör med kod TAIL NB:N767FA

Okänd

a1445

Operatör med kod TAIL NB:N797CB

Okänd

a1446

Operatör med kod TAIL NB:N799WW

Okänd

a1447

Operatör med kod TAIL NB:N800EL

Okänd

a1448

Operatör med kod TAIL NB:N800KS

Okänd

a1449

Operatör med kod TAIL NB:N800WA

Okänd

a1450

Operatör med kod TAIL NB:N801PN

Okänd

a1453

Operatör med kod TAIL NB:N841WS

Okänd

a1454

Operatör med kod TAIL NB:N855QS

Okänd

a1224

Operatör med kod TAIL NB:N876H

Okänd

a1460

Operatör med kod TAIL NB:N888AQ

Okänd

a1461

Operatör med kod TAIL NB:N889NC

Okänd

a1462

Operatör med kod TAIL NB:N890CW

Okänd

a1463

Operatör med kod TAIL NB:N898EW

Okänd

a1225

Operatör med kod TAIL NB:N900Q

Okänd

a1465

Operatör med kod TAIL NB:N901QS

Okänd

a1466

Operatör med kod TAIL NB:N9053T

Okänd

a1467

Operatör med kod TAIL NB:N908JB

Okänd

a1226

Operatör med kod TAIL NB:N90AJ

Okänd

a1469

Operatör med kod TAIL NB:N913QS

Okänd

a1470

Operatör med kod TAIL NB:N916LX

Okänd

a1228

Operatör med kod TAIL NB:N91LA

Okänd

a1471

Operatör med kod TAIL NB:N921CC

Okänd

a1472

Operatör med kod TAIL NB:N926QS

Okänd

a1473

Operatör med kod TAIL NB:N929JH

Okänd

a1475

Operatör med kod TAIL NB:N934QS

Okänd

a1229

Operatör med kod TAIL NB:N93LA

Okänd

a1476

Operatör med kod TAIL NB:N948QS

Okänd

a1230

Operatör med kod TAIL NB:N94LA

Okänd

a1477

Operatör med kod TAIL NB:N951DB

Okänd

a1479

Operatör med kod TAIL NB:N958QS

Okänd

a1480

Operatör med kod TAIL NB:N960QS

Okänd

a1481

Operatör med kod TAIL NB:N964QS

Okänd

a1232

Operatör med kod TAIL NB:N96NB

Okänd

a1483

Operatör med kod TAIL NB:N977CP

Okänd

a1486

Operatör med kod TAIL NB:N989AL

Okänd

a1234

Operatör med kod TAIL NB:N98CG

Okänd

a1235

Operatör med kod TAIL NB:N990M

Okänd

a1487

Operatör med kod TAIL NB:N995CR

Okänd

a1488

Operatör med kod TAIL NB:N997QS

Okänd

a1236

Operatör med kod TAIL NB:N99CN

Okänd

a1237

Operatör med kod TAIL NB:NASA4

Okänd

a1238

Operatör med kod TAIL NB:NXF61

Okänd

a1239

Operatör med kod TAIL NB:OOGML

Okänd

a1240

Operatör med kod TAIL NB:OYWET

Okänd

a1241

Operatör med kod TAIL NB:P4FLY

Okänd

a1246

Operatör med kod TAIL NB:PPEIC

Okänd

a1248

Operatör med kod TAIL NB:PPETR

Okänd

a1251

Operatör med kod TAIL NB:PPMIS

Okänd

a1252

Operatör med kod TAIL NB:PRAIN

Okänd

a1255

Operatör med kod TAIL NB:PRDRI

Okänd

a1257

Operatör med kod TAIL NB:PRODT

Okänd

a1258

Operatör med kod TAIL NB:PRSCE

Okänd

a1260

Operatör med kod TAIL NB:PRXDY

Okänd

a1263

Operatör med kod TAIL NB:PTLMS

Okänd

a1264

Operatör med kod TAIL NB:PTLNC

Okänd

a1266

Operatör med kod TAIL NB:PTLUK

Okänd

a1267

Operatör med kod TAIL NB:PTORA

Okänd

a1269

Operatör med kod TAIL NB:PTSCR

Okänd

a1274

Operatör med kod TAIL NB:PTWJS

Okänd

a1278

Operatör med kod TAIL NB:PTXGS

Okänd

a1280

Operatör med kod TAIL NB:PTZMA

Okänd

a1282

Operatör med kod TAIL NB:RSSA1

Okänd

a1525

Operatör med kod TAIL NB:SHELL01

Okänd

a1526

Operatör med kod TAIL NB:TIF375A

Okänd

a1284

Operatör med kod TAIL NB:TZTAC

Okänd

a1285

Operatör med kod TAIL NB:UJT17

Okänd

a1490

Operatör med kod TAIL NB:UJT300

Okänd

a1286

Operatör med kod TAIL NB:UN450

Okänd

a1287

Operatör med kod TAIL NB:VHTGG

Okänd

a1288

Operatör med kod TAIL NB:VPBDB

Okänd

a1289

Operatör med kod TAIL NB:VPBJV

Okänd

a1290

Operatör med kod TAIL NB:VPBMS

Okänd

a1294

Operatör med kod TAIL NB:VPCVI

Okänd

a1295

Operatör med kod TAIL NB:XAAEX

Okänd

a1297

Operatör med kod TAIL NB:XAESC

Okänd

a1300

Operatör med kod TAIL NB:XARYB

Okänd

a1301

Operatör med kod TAIL NB:YRCJF

Okänd

a1528

Operatör med kod TAIL NB:YV1004C

Okänd

a1491

Operatör med kod TAIL NB:YV1005

Okänd

a1492

Operatör med kod TAIL NB:YV1008

Okänd

a1493

Operatör med kod TAIL NB:YV1009

Okänd

a1494

Operatör med kod TAIL NB:YV1010

Okänd

a1495

Operatör med kod TAIL NB:YV1083

Okänd

a1496

Operatör med kod TAIL NB:YV1401

Okänd

a1497

Operatör med kod TAIL NB:YV1495

Okänd

a1498

Operatör med kod TAIL NB:YV1496

Okänd

a1499

Operatör med kod TAIL NB:YV1850

Okänd

a1500

Operatör med kod TAIL NB:YV1929

Okänd

a1501

Operatör med kod TAIL NB:YV2040

Okänd

a1502

Operatör med kod TAIL NB:YV2073

Okänd

a1505

Operatör med kod TAIL NB:YV2421

Okänd

a1506

Operatör med kod TAIL NB:YV2422

Okänd

a1533

Operatör med kod TAIL NB:YV292CP

Okänd

a1534

Operatör med kod TAIL NB:YV450CP

Okänd

a1535

Operatör med kod TAIL NB:YV455CP

Okänd

a1537

Operatör med kod TAIL NB:YV778CP

Okänd

a1302

Operatör med kod TAIL NB:ZSEPB

Okänd

a1303

Operatör med kod TAIL NB:ZSOEE

Okänd

a1304

Operatör med kod TAIL NB:ZSPZA

Okänd


IRLAND

Kod

Luftfartygsoperatör

Lufttrafikföretagets stat

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

FÖRENTA STATERNA

131

AER ARANN

IRLAND

132

AER LINGUS

IRLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

FÖRENTA STATERNA

23714

AERO TOY STORE

FÖRENTA STATERNA

29670

AERO WAYS

FÖRENTA STATERNA

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEXIKO

28752

AEROMANAGMENT GROUP

FÖRENTA STATERNA

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

FÖRENTA STATERNA

298

AIR CONTRACTORS

IRLAND

31763

AIR PARTNER

FÖRENADE KUNGARIKET