ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.206.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 206

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
8 augusti 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 724/2009 av den 7 augusti 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 725/2009 av den 7 augusti 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pan de Cruz de Ciudad Real (SGB))

11

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/603/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 5 augusti 2009 om fastställande av registreringskrav för producenter av batterier och ackumulatorer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG [delgivet med nr K(2009) 6054]  ( 1 )

13

 

 

2009/604/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 7 augusti 2009 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för år 2009 till ett tvåårigt pilotprojekt om luftkvalitet i skolor

16

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/605/Gusp av den 7 augusti 2009 om ändring av gemensam åtgärd 2009/137/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 723/2009

av den 25 juni 2009

om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 171 och 172 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 171 i EG-fördraget kan gemenskapen bilda gemensamma företag eller andra organisationer som krävs för att effektivt genomföra gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

(2)

Att stödja och utveckla forskningsinfrastrukturer i Europa är sedan länge ett mål för gemenskapen, vilket senast bekräftades i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (4) och särskilt i rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet  (5).

(3)

Traditionellt har stödet för användning och utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer huvudsakligen tagit formen av bidrag till förmån för redan etablerade forskningsinfrastrukturer i medlemsstaterna, men det har under de senaste åren visat sig att utvecklingen av nya strukturer måste stimuleras ytterligare, vilket kan åstadkommas genom att det skapas en lämplig rättslig ram som underlättar deras inrättande och drift på gemenskapsnivå.

(4)

Detta behov har uttryckts vid flera tillfällen, både på politisk nivå av medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna, samt av de olika aktörerna inom den europeiska forskarvärlden som företag, forskningscentrum och universitet och framför allt Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (Esfri).

(5)

Samtidigt som det i gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling sedan längre erkänns att vetenskapliga forskningsinfrastrukturer i världsklass är avgörande för uppnåendet av gemenskapens FoTU-mål enligt artikel 163 i fördraget är bestämmelserna som styr inrättandet, finansieringen och driften av dessa strukturer fortfarande uppdelade och regionaliserade. Med tanke på att de europeiska forskningsinfrastrukturerna konkurrerar med gemenskapens globala partner, som gör och kommer att fortsätta göra kraftiga investeringar i moderna storskaliga forskningsinfrastrukturer, och med tanke på att dessa infrastrukturer blir alltmer komplexa och dyra, vilket gör att de ofta är utom räckhåll för en enskild medlemsstat eller till och med världsdel, är det nu nödvändigt att utnyttja och utveckla den fulla potentialen av artikel 171 i fördraget, genom att inrätta en ram som innehåller de förfaranden och villkor för inrättande och drift av europeiska forskningsinfrastrukturer på gemenskapsnivå som är nödvändiga för att genomföra gemenskapens FoTU-program på ett effektivt sätt. Denna nya rättsliga ram skulle komplettera andra rättsliga former i enlighet med nationell och internationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftningen.

(6)

Till skillnad från de gemensamma teknikinitiativ i form av gemensamma företag som gemenskapen deltar i och bidrar ekonomiskt till, bör ett konsortium för en europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallat Eric-konsortium) inte ses som ett gemenskapsorgan i den mening som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6) (budgetförordningen) utan som en rättslig enhet som gemenskapen inte nödvändigtvis deltar i och inte bidrar ekonomiskt till i enlighet med artikel 108.2 f i budgetförordningen.

(7)

Med hänsyn till det nära samarbetet mellan medlemsstaterna och gemenskapen när det gäller programplanering och genomförande av kompletterande forskningsverksamhet i enlighet med artiklarna 164 och 165 i fördraget, bör berörda medlemsstater, själva eller i samarbete med andra kvalificerade enheter, definiera vilka behov som finns av att inrätta forskningsinfrastrukturer i denna juridiska form utifrån deras forskning och tekniska utveckling och utifrån gemenskapens krav. Av samma skäl bör medlemskapet i ett Eric-konsortium vara öppet för berörda medlemsstater med eventuellt deltagande av länder som anslutit sig till ramprogramment för forskning och teknisk utveckling (nedan kallade anslutna länder), tredjeländer som uppfyller kraven för medlemskap och specialiserade mellanstatliga organisationer. Utöver fullständigt medlemskap bör medlemsstater kunna bli observatörer i ett Eric-konsortium enligt villkoren i dess stadgar.

(8)

Ett Eric-konsortium som inrättas i enlighet med denna förordning bör ha till huvuduppgift att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur på icke-ekonomiska grunder och bör anslå de mesta av sina resurser till denna huvuduppgift. För att främja innovation samt överföring av kunskaper och teknik bör Eric-konsortiet få bedriva viss begränsad ekonomisk verksamhet, om den har nära anknytning till konsortiets huvuduppgift och inte hindra dessa från att utföras. Inrättandet av sådana europeiska forskningsinfrastrukturer som Eric-konsortier utesluter inte att forskningsinfrastrukturer av alleuropeiskt intresse med annan rättslig form också kan erkännas som forskningsinfrastrukturer som bidrar till framstegen inom europeisk forskning, bland annat genomförandet av den färdplan som utvecklats av Esfri. Kommissionen bör säkerställa att Esfri-medlemmar och andra berörda parter är informerade om dessa alternativa rättsliga former.

(9)

Forskningsinfrastrukturerna bör bidra till att säkra vetenskaplig excellens inom gemenskapens forskning och gemenskapens ekonomiska konkurrenskraft på medellång till lång sikt genom att ge effektivt stöd till europeisk forskningsverksamhet. För att uppnå detta bör de vara fullständigt öppna för den europeiska forskarvärlden i allmänhet enligt de regler som föreskrivs i deras stadgar och ha ambitionen att förbättra den europeiska vetenskapskapaciteten jämfört med dess nuvarande läge och därmed bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

(10)

För att möjliggöra ett effektivt förfarande för inrättandet av ett Eric-konsortium är det nödvändigt att de organ som är villiga att inrätta ett sådant skickar in en ansökan till kommissionen som, med hjälp av oberoende experter, vilka kan inkludera Esfri, bör utvärdera om den föreslagna forskningsinfrastrukturen överensstämmer med denna förordning. En sådan ansökan bör innehålla en förklaring där värdmedlemsstaten erkänner Eric-konsortiet som en internationell organisation vid tillämpning av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (7) och rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (8) från och med tidpunkten för konsortiets inrättande. Eric-konsortiet bör även åtnjuta vissa undantag i sin egenskap av internationell organisation vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (9), i enlighet med reglerna för statligt stöd.

(11)

Av öppenhetsskäl bör beslutet om inrättande av ett Eric-konsortium offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Av samma skäl bör de viktigaste delarna av konsortiets stadgar bifogas det beslutet.

(12)

För att kunna utföra sina uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt bör Eric-konsortiet vara en juridisk person och ha den mest vittgående rättskapaciteten från och med den dag då beslutet om dess inrättande träder i kraft. För att det ska vara möjligt att fastställa vilken lagstiftning som är tillämplig, bör Eric-konsortiet ha ett stadgeenligt säte i ett land som är medlem i det konsortiet, antingen en medlemsstat eller ett anslutet land.

(13)

Medlemmarna i ett Eric-konsortium bör vara minst tre medlemsstater och därutöver får medlemmarna vara anslutna länder och tredjeländer som uppfyller kraven för medlemskap men som inte är anslutna länder samt specialiserade mellanstatliga organisationer.

(14)

I enlighet med gemenskapsdimensionen för denna förordning bör medlemsstaterna gemensamt ha majoriteten av rösterna i medlemsförsamlingen i ett Eric-konsortium.

(15)

För genomförandet av denna ram bör mer detaljerade bestämmelser fastställas i stadgarna på grundval av vilka kommissionen bör undersöka om en ansökan överensstämmer med den ram som fastställs i denna förordning.

(16)

Det är nödvändigt att å ena sidan fastställa att ett Eric-konsortium ska ha tillräcklig möjlighet att ändra sina stadgar och å andra sidan fastställa att gemenskapen, som inrättar Eric-konsortiet, ska ha kvar kontrollen över vissa viktiga delar. Om en ändring gäller en viktig del av de stadgar som bifogas beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, bör denna ändring godkännas, innan den får verkan, genom ett beslut som kommissionen fattar i enlighet med samma förfarande som det som användes för inrättandet av Eric-konsortiet. Alla andra ändringar bör meddelas kommissionen, som bör ha möjlighet att invända mot dem om den anser att ändringarna strider mot denna förordning.

(17)

Det är nödvändigt att ett Eric-konsortium skapar egna organ så att det kan förvalta sin verksamhet på ett effektivt sätt. I stadgarna bör det fastställas på vilket sätt dessa organ juridiskt företräder Eric-konsortiet.

(18)

Med tanke på det finansiella ansvar som åligger Eric-konsortiet, är det nödvändigt att konsortiet genomför sin verksamhet i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

(19)

Ett Eric-konsortium kan erhålla finansiering i enlighet med avdelning VI i budgetförordningen. Finansiering inom ramen för sammanhållningspolitiken är också möjlig i enlighet med den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.

(20)

För att genomföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och som en logisk följd av dess status som juridisk person, bör ett Eric-konsortium ansvara för sina skulder. För att göra det möjligt för medlemmarna att hitta lämpliga lösningar avseende deras ansvar, bör det i stadgarna ges möjlighet att inrätta olika ansvarsordningar som går utöver det ansvar som är begränsat till medlemmarnas bidrag.

(21)

Eftersom Eric-konsortiet inrättas i enlighet med gemenskapslagstiftningen bör den styras av gemenskapslagstiftningen, samt av lagstiftningen i den stat där det har sitt stadgeenliga säte. Eric-konsortiet kan emellertid ha ett driftsställe i en annan stat. För särskilda punkter som fastställts i Eric-konsortiets stadgar bör lagstiftningen i den staten tillämpas. Dessutom bör ett Eric-konsortium styras i enlighet med genomförandebestämmelser som överensstämmer med stadgarna.

(22)

Medlemsstaterna har frihet att själva besluta att tillämpa eller anta lagar och andra författningar, såvida de inte strider mot denna förordnings tillämpningsområde eller syften.

(23)

För att säkerställa att överensstämmelsen med denna förordning kontrolleras i tillräcklig hög grad, bör ett Eric-konsortium till kommissionen och relevanta behöriga myndigheter översända sin årsrapport och all annan information om omständigheter som hotar att allvarligt äventyra fullgörandet av Eric-konsortiets uppgifter. Om kommissionen, på grundval av informationen i årsrapporten eller på annat sätt, misstänker att Eric-konsortiet allvarligt överträder denna förordning eller annan tillämplig lagbestämmelse, bör den begära en förklaring och/eller åtgärder från Eric-konsortiet och/eller dess medlemmar. I extrema fall och om inga korrigerande åtgärder vidtas, får kommissionen upphäva beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, och på det sättet inleda upplösningen av Eric-konsortiet.

(24)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen inrättande av en ram för europeiska forskningsinfrastrukturer mellan medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella konstitutionella ordningar, på grund av problemets gränsöverskridande karaktär, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(25)

Eftersom denna förordning främst har inrättats för ett effektivt verkställande av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration och eftersom de åtgärder som är nödvändiga för dess genomförande framför allt är förvaltningsåtgärder, bör dessa antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en rättslig ram med krav och förfaranden för inrättande av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallat Eric-konsortium), samt effekterna av inrättandet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   forskningsinfrastruktur: anläggningar, resurser och därmed sammanhängande tjänster som forskarsamhället använder för att genomföra spetsforskning på alla områden; denna definition omfattar vetenskaplig basutrustning och forskningsmaterial, kunskapsbaserade resurser som samlingar, arkiv och strukturerad vetenskaplig information, IKT-infrastrukturer som nät, datorutrustning, programvara och kommunikationsverktyg samt alla andra unika medel som är nödvändiga för att uppnå vetenskaplig excellens. Sådana forskningsinfrastrukturer kan vara lokaliserade på en enda plats eller organiserade i ett nät (”spridda”).

b)   tredjeland: en stat som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen.

c)   anslutet land: ett tredjeland som är part i ett internationellt avtal tillsammans med gemenskapen och som i enlighet med eller på grundval av detta avtal ger ett ekonomiskt bidrag till hela eller delar av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 3

Uppgift och annan verksamhet

1.   Huvuduppgiften för ett Eric-konsortium ska vara att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur.

2.   Ett Eric-konsortium ska utföra sin huvuduppgift utan vinstsyfte. Den får emellertid bedriva begränsad ekonomisk verksamhet, under förutsättning att den är nära förknippad med huvuduppgiften och inte äventyrar denna.

3.   Ett Eric-konsortium ska registrera kostnaderna och intäkterna av sin ekonomiska verksamhet separat och ska ta marknadsmässiga priser för den, eller om dessa inte kan fastställas, hela kostnaderna plus en rimlig marginal.

Artikel 4

Krav avseende infrastruktur

Den forskningsinfrastruktur som inrättas av ett Eric-konsortium ska uppfylla följande krav:

a)

Den ska vara nödvändig för genomförandet av europeiska forskningsprogram och forskningsprojekt, inbegripet ett korrekt genomförande av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

b)

Den ska utgöra ett mervärde i förstärkningen och struktureringen av det europeiska forskningsområdet och en väsentlig förbättring på de berörda vetenskapliga och tekniska områdena på internationell nivå.

c)

Det europeiska forskarsamhället, som består av forskare från medlemsstaterna och från anslutna länder, ska med respekt för bestämmelserna i stadgarna beviljas faktisk tillgång.

d)

Den ska bidra till kunskapens och/eller forskarnas rörlighet inom det europeiska forskningsområdet och öka användningen av den intellektuella potentialen i samtliga medlemsstater i unionen.

e)

Den ska bidra till spridningen och optimeringen av resultaten från gemenskapens verksamhet för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 5

Ansökan om inrättande av ett Eric-konsortium

1.   De organ som vill inrätta ett Eric-konsortium (nedan kallade sökande) ska lämna in en ansökan till kommissionen. Ansökan ska lämnas in skriftligen på ett av unionens institutioners officiella språk och innehålla följande:

a)

En begäran till kommissionen om inrättande av Eric-konsortiet.

b)

Ett förslag till stadgar för Eric-konsortiet enligt artikel 10.

c)

En vetenskaplig och teknisk beskrivning av den forskningsinfrastruktur som ska inrättas och drivas av Eric-konsortiet, i vilken särskilt de krav som avses i artikel 4 ska tas upp.

d)

En förklaring från värdmedlemsstaten i vilken denna erkänner Eric-konsortiet – från och med tidpunkten för dess inrättande – som en internationell organisation i den mening som avses i artiklarna 143 g och 151.1 b i direktiv 2006/112/EG och som en internationell organisation i den mening som avses i artikel 23.1 andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG. Begränsningarna och villkoren för undantagen enligt dessa bestämmelser ska anges i ett avtal mellan Eric-konsortiets medlemmar.

2.   Kommissionen ska utvärdera ansökan mot bakgrund av villkoren i denna förordning. Under utvärderingen ska den begära utlåtanden från oberoende experter, i synnerhet inom området för Eric-konsortiets avsedda verksamhet. Resultatet av utvärderingen ska meddelas sökandena som, om så är nödvändigt, ska uppmanas att komplettera eller ändra ansökan.

Artikel 6

Beslut om ansökan

1.   Kommissionen ska, med beaktande av resultatet av den utvärdering som avses i artikel 5.2 och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20,

a)

anta ett beslut om inrättande av Eric-konsortiet, efter att ha förvissat sig om att de krav som fastställs i denna förordning uppfylls, eller

b)

avslå ansökan om den anser att de krav som fastställs i denna förordning inte uppfylls, inbegripet avsaknad av den förklaring som avses i artikel 5.1 d.

2.   Beslutet om ansökan ska meddelas sökandena. Om ansökan avslås ska beslutet för sökandena motiveras i på ett klart och tydligt sätt.

Beslutet om inrättande av Eric-konsortiet ska också offentliggöras i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

3.   De viktigaste delarna av de stadgar som avses i artikel 10 b–f och 10 g i–vi och som ingår i ansökan ska bifogas beslutet om inrättande av Eric-konsortiet.

Artikel 7

Eric-konsortiets status

1.   Ett Eric-konsortium ska ha status som juridisk person från och med den dag då beslutet om dess inrättande får verkan.

2.   Ett Eric-konsortium ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Konsortiet får särskilt förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.   Eric-konsortiet är en internationell organisation i den mening som avses i artikel 15 c i direktiv 2004/18/EG.

Artikel 8

Säte och namn

1.   Ett Eric-konsortium ska ha ett stadgeenligt säte på ett territorium som tillhör en av dess medlemmar, antingen en medlemsstat eller ett anslutet land.

2.   Ett Eric-konsortium ska ha ett namn som innehåller förkortningen ”Eric”.

Artikel 9

Kriterier för sammansättningen

1.   Följande enheter får bli medlemmar av ett Eric-konsortium:

a)

Medlemsstater.

b)

Anslutna länder.

c)

Andra tredjeländer än anslutna länder.

d)

Mellanstatliga organisationer.

2.   Ett Eric-konsortium ska ha minst tre medlemsstater som medlemmar. Ytterligare medlemsstater får när som helst ansluta sig som medlemmar på rättvisa och rimliga villkor enligt stadgarna och som observatörer utan rösträtt på villkor som är angivna i stadgarna. Ytterligare anslutna länder och tredjeländer som inte är anslutna länder samt mellanstatliga organisationer kan också ansluta sig till ett Eric-konsortium, under förutsättning att den medlemsförsamling som avses i artikel 12 a samtycker till detta, i enlighet med de villkor och förfaranden för medlemskap som fastställs i stadgarna.

3.   Medlemsstaterna ska gemensamt inneha en majoritet av rösträtterna i medlemsförsamlingen.

4.   En medlemsstat, ett anslutet land eller ett tredjeland får, när det gäller utövandet av särskilda rättigheter och fullgörandet av särskilda skyldigheter som medlem av ett Eric-konsortium, företrädas av en eller flera offentliga enheter, inbegripet regioner, eller av en eller flera privata enheter som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter.

5.   Anslutna länder, tredjeländer och mellanstatliga organisationer som ansöker om att inrätta ett Eric-konsortium eller om medlemskap i ett sådant ska erkänna att detta konsortium har status som juridisk person och rättskapacitet i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 och att det omfattas av bestämmelser som fastställs med tillämpning av artikel 15.

6.   Anslutna länder och tredjeländer som ansöker om att inrätta ett Eric-konsortium eller om medlemskap i ett sådant ska behandla konsortiet på ett sätt som motsvarar vad som följer av artiklarna 5.1 d och 7.3.

Artikel 10

Stadgar

Ett Eric-konsortiums stadgar ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

En förteckning över medlemmar, observatörer och, i tillämpliga fall, de enheter som företräder medlemmar samt villkor och förfaranden för ändringar av konsortiets sammansättning och representation i enlighet med artikel 9.

b)

Eric-konsortiets uppgifter och verksamhet.

c)

Konsortiets stadgeenliga säte i enlighet med artikel 8.1.

d)

Eric-konsortiets namn i enlighet med artikel 8.2.

e)

Varaktighet och förfarandet för upplösning i enlighet med artikel 16.

f)

Bestämmelser om ansvar i enlighet med artikel 14.2.

g)

Grundläggande principer som omfattar

i)

tillträdesstrategi för användare,

ii)

strategi för vetenskaplig utvärdering,

iii)

strategi för spridning,

iv)

strategi för immateriell äganderätt,

v)

anställningsstrategi, inbegripet lika möjligheter,

vi)

strategi för upphandling, som ska följa principerna för öppenhet, icke-diskriminering och konkurrens,

vii)

avveckling, i förekommande fall,

viii)

datastrategi.

h)

Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, inbegripet skyldigheten att bidra till en balanserad budget samt rösträtt.

i)

Eric-konsortiets organ, deras uppgift, ansvar, sammansättning och beslutsförfaranden, bland annat när det gäller ändringar av stadgarna, i enlighet med artiklarna 11 och 12.

j)

Arbetsspråket/arbetsspråken.

k)

Hänvisningar till tillämpningsföreskrifter för stadgarna.

Stadgarna ska vara offentligt tillgängliga på Eric-konsortiets webbplats och vid dess stadgeenliga säte.

Artikel 11

Ändring av stadgarna

1.   Eric-konsortiet ska överlämna alla ändringar av stadgarna som rör artikel 10 b-f och 10 g i-vi till kommissionen för godkännande. Sådana ändringar får inte verkan förrän beslutet om godkännande har trätt i kraft. Kommissionen ska i tillämpliga delar tillämpa artiklarna 5.2 och 6.

2.   Eric-konsortiet ska överlämna alla de ändringar av stadgarna som inte avses i punkt 1 till kommissionen inom tio dagar efter antagandet.

3.   Kommissionen får komma med invändningar mot sådana ändringar inom sextio dagar från och med överlämnandet, med angivande av skäl till varför ändringen inte uppfyller kraven i denna förordning.

4.   Ändringen får inte verkan förrän perioden för invändningar har upphört, eller kommissionen har avstått från invändningar, eller eventuellt framlagda invändningar har dragits tillbaka.

5.   Ansökan om ändring ska innehålla följande:

a)

Texten till den föreslagna eller, i förekommande fall, antagna ändringen, inbegripet det datum då den träder i kraft.

b)

Den ändrade konsoliderade versionen av stadgarna.

Artikel 12

Eric-konsortiets organisation

I stadgarna ska minst följande organ föreskrivas, med följande befogenheter:

a)

En medlemsförsamling som ska vara det organ som har full beslutsrätt, inbegripet rätt att anta budgeten.

b)

En direktör eller en styrelse, utsedd av medlemsförsamlingen, som ska vara Eric-konsortiets verkställande organ och juridiska företrädare.

I stadgarna ska anges på vilket sätt styrelsemedlemmarna juridiskt företräder Eric-konsortiet.

Artikel 13

Budgetprinciper, räkenskaper och revision

1.   Alla intäkts- och utgiftsposter för ett Eric-konsortium ska beräknas för varje budgetår och tas upp i budgeten. Budgetens inkomster och utgifter ska vara i balans.

2.   Medlemmarna i ett Eric-konsortium ska säkerställa att anslagen används i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

3.   Budgeten ska upprättas och genomföras och räkenskaperna ska läggas fram med beaktande av principen om insyn och öppenhet.

4.   Räkenskaperna för ett Eric-konsortium ska åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret.

5.   Ett Eric-konsortium ska omfattas av kraven i den tillämpliga nationella lagstiftningen när det gäller utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaperna.

Artikel 14

Ansvar och försäkringar

1.   Ett Eric-konsortium ska vara ansvarigt för sina skulder.

2.   Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Eric-konsortiets skulder ska begränsas till deras respektive bidrag till konsortiet. Medlemmarna får i stadgarna ange att de tar på sig ett fast ansvar utöver sitt respektive bidrag eller ett obegränsat ansvar.

3.   Om medlemmarnas ekonomiska ansvar inte är obegränsat, ska Eric-konsortiet teckna lämpliga försäkringar för att täcka de risker som är förknippade med infrastrukturens konstruktion och dess verksamhet.

4.   Gemenskapen ska inte ansvara för någon av Eric-konsortiets skulder.

Artikel 15

Tillämplig lag och behörig domstol

1.   Inrättande av ett Eric-konsortium och dess funktionssätt ska styras av

a)

gemenskapslagstiftningen, särskilt denna förordning, och de beslut som avses i artiklarna 6.1 a och 11.1,

b)

lagstiftningen i den stat där Eric-konsortiets har sitt stadgeenliga säte när det gäller frågor som inte, eller endast delvis, regleras av de rättsakter som avses i a,

c)

stadgarna och deras genomförandebestämmelser.

2.   Europeiska gemenskapernas domstol ska vara behörig att avgöra tvister mellan medlemmarna vad avser Eric-konsortiet eller mellan medlemmarna och konsortiet samt alla tvister i vilka gemenskapen är part.

3.   Gemenskapslagstiftningen om behörig domstol ska tillämpas på tvister mellan ett Eric-konsortium och tredje parter. I fall som inte omfattas av gemenskapslagstiftningen ska lagstiftningen i den stat där Eric-konsortiet har sitt stadgeenliga säte fastställa vilken domstol som är behörig att avgöra den aktuella tvisten.

Artikel 16

Upplösning och insolvens

1.   I stadgarna ska fastställas vilket förfarande som ska tillämpas vid upplösning av Eric-konsortiet efter ett beslut av medlemsförsamlingen. Upplösningen kan medföra att verksamheten överflyttas till en annan juridisk person.

2.   Utan otillbörligt dröjsmål efter medlemsförsamlingens antagande av ett beslut om upplösning, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter antagandet, ska Eric-konsortiet informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Utan otillbörligt dröjsmål efter slutförandet av upplösningsförfarandet, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter slutförandet, ska Eric-konsortiet informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Konsortiet ska upplösas den dag då meddelandet offentliggörs.

4.   Närhelst ett Eric-konsortium är oförmöget att betala sina skulder ska det omedelbart informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17

Rapportering och kontroll

1.   Ett Eric-konsortium ska utarbeta en årlig verksamhetsrapport, som särskilt ska innehålla konsortiets vetenskapliga, operativa och ekonomiska verksamhet enligt artikel 3. Denna rapport ska godkännas av medlemsförsamlingen och överlämnas till kommissionen och till berörda offentliga myndigheter inom sex månader från och med utgången av det budgetår rapporten avser. Rapporten ska offentliggöras.

2.   Ett Eric-konsortium och de berörda medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla händelser som allvarligt kan äventyra ett korrekt genomförande av konsortiets uppgift eller hindrar konsortiet från att uppfylla de villkor som fastställs i denna förordning.

3.   Om kommissionen har skäl att misstänka att ett Eric-konsortium allvarligt bryter mot denna förordning, de beslut som antagits i enlighet med denna eller någon annan tillämplig lagbestämmelse, ska kommissionen begära förklaringar från konsortiet och/eller dess medlemmar.

4.   Om kommissionen, efter att ha gett Eric-konsortiet och/eller dess medlemmar en rimlig tidsfrist att lämna synpunkter, drar slutsatsen att konsortiet allvarligt brutit mot denna förordning, de beslut som antagits i enlighet med denna eller någon annan tillämplig lagbestämmelse, får kommissionen föreslå korrigeringsåtgärder för konsortiet och dess medlemmar.

5.   Om inga korrigeringsåtgärder vidtas, får kommissionen upphäva beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20. Ett sådant beslut ska meddelas konsortiet och offentliggöras i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Detta ska leda till att konsortiet upplöses.

Artikel 18

Lämpliga åtgärder

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning.

Artikel 19

Rapportering och översyn

Senast den 27 juli 2014 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om förordningens tillämpning och vid behov förslag till ändringar.

Artikel 20

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en förvaltningskommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 2009.

På rådets vägnar

L. MIKO

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 19 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 14 januari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 76, 31.3.2009, s. 6.

(4)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EUT L 54, 22.2.2007, s. 101.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(8)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 724/2009

av den 7 augusti 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 725/2009

av den 7 augusti 2009

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pan de Cruz de Ciudad Real (SGB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006, har Spaniens begäran om registrering av beteckningen ”Pan de Cruz de Ciudad Real” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen och därför bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 324, 19.12.2008, s. 26.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 510/2006:

Klass 2.4   Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

SPANIEN

Pan de Cruz de Ciudad Real (SGB)


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/13


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 augusti 2009

om fastställande av registreringskrav för producenter av batterier och ackumulatorer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG

[delgivet med nr K(2009) 6054]

(Text av betydelse för EES)

(2009/603/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (1), särskilt artikel 17, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2006/66/EG fastställs krav på registrering av producenter av batterier och ackumulatorer. För att undvika att producenterna drabbas av onödiga administrativa bördor, måste formföreskrifter som gäller i hela gemenskapen fastställas.

(2)

Det är lämpligt att fastställa den information som producenter av batterier och ackumulatorer ska lämna när de ansöker om registrering, samtidigt som man ska undvika överlappning med de krav som gäller andra registreringsförfaranden.

(3)

Registreringsavgifterna bör vara proportionerliga och kostnadsbaserade för att undvika att berörda producenter drabbas av onödiga administrativa kostnader.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Registreringskrav

Registrering av producenter av batterier och ackumulatorer ska ske elektroniskt eller i pappersform hos de nationella myndigheter eller hos de nationella producentorganisationer som godkänts av medlemsstaterna, nedan kallade registreringsorgan.

Registreringsförfarandet kan vara en del av ett annat registreringsförfarande från producentens sida.

Producenter av batterier och ackumulatorer behöver bara registrera sig en gång i en medlemsstat där de yrkesmässigt släpper ut batterier och ackumulatorer på medlemsstatens marknad för första gången, och de ska få ett registreringsnummer vid registreringen.

Artikel 2

Information som tillverkarna ska tillhandahålla

Producenter av batterier och ackumulatorer ska lämna den information som anges i bilagan till registreringsorganen.

Vid registreringen enligt artikel 1 andra stycket behöver producenterna av batterier och ackumulatorer inte lämna annan information än den som anges i bilagan.

Artikel 3

Registreringsavgifter

Registreringsorgan får bara ta ut registreringsavgifter om de är kostnadsbaserade och proportionerliga.

Registreringsorgan som tar ut registreringsavgifter ska informera den behöriga nationella myndigheten om vilken kostnadsberäkning avgiften baseras på.

Artikel 4

Ändring av registreringsuppgifter

Medlemsstaterna ska se till att producenterna, om de uppgifter som de har lämnat enligt bilagan till detta beslut ändras, underrättar det berörda registreringsorganet om detta inom en månad efter ändringen.

Artikel 5

Avregistrering

Om en producent upphör att vara producent i en medlemsstat ska vederbörande underrätta det berörda registreringsorganet om detta och avregistreras.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 augusti 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.


BILAGA

INFORMATION SOM SKA LÄMNAS VID REGISTRERING

1.

Producentens namn och eventuella varumärken som producenten använder i medlemsstaten.

2.

Producentens adress(er): postnummer och ort, gatunamn och -nummer, land, webbadress, telefonnummer samt, i förekommande fall, en kontaktperson hos producenten, faxnummer och e-postadress.

3.

Angivelse av vilken typ av batterier som producenten släpper ut på marknaden: bärbara batterier och ackumulatorer, industribatterier och -ackumulatorer eller bilbatterier och -ackumulatorer.

4.

Information om hur producenten uppfyller sina skyldigheter: genom ett individuellt eller kollektivt system.

5.

Dag för ansökan om registrering.

6.

Producentens nationella identifieringsnummer, inklusive producentens europeiska skatteregistreringsnummer eller nationella skatteregistreringsnummer (valfritt).

7.

Försäkran om att den lämnade informationen är sann.


8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/16


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 augusti 2009

om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för år 2009 till ett tvåårigt pilotprojekt om luftkvalitet i skolor

(2009/604/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artiklarna 49.6 a och b och 75.2,

med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2), särskilt artikel 90, och

av följande skäl:

(1)

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 ingår budgetposten 17 03 09 – pilotprojekt inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet.

(2)

Enligt artikel 49.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad budgetförordningen) måste en grundläggande rättsakt antas i förväg, innan anslag som förts upp i budgeten för gemenskapens eller Europeiska unionens åtgärder får användas.

(3)

Enligt artikel 49.6 a och b i budgetförordningen får som undantag från artikel 49.1 anslag användas utan någon grundläggande rättsakt för pilotprojekt av experimentell karaktär som syftar till att kontrollera om en åtgärd är genomförbar och ändamålsenlig samt för förberedande åtgärder inom tillämpningsområdet för EG-fördraget avsedda att förbereda förslag till framtida åtgärder, förutsatt att de åtgärder de är avsedda att finansiera omfattas av gemenskapernas eller Europeiska unionens behörighet.

(4)

Enligt artikel 75.2 i budgetförordningen ska ett utgiftsåtagande föregås av ett finansieringsbeslut som fattats av en institution eller av de myndigheter till vilka ansvaret för sådana beslut delegerats.

(5)

Enligt artikel 90.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (nedan kallade budgetförordningens genomförandebestämmelser) ska, när anslag utnyttjas på grundval av ett årligt arbetsprogram som bedömts vara tillräckligt detaljerat, arbetsprogrammet utgöra finansieringsbeslut för de bidrag och upphandlingskontrakt som behöver tilldelas.

(6)

Budgetmyndigheten har avsatt särskilda medel i Europeiska unionens budget för 2009, närmare bestämt budgetposten 17 03 09, för ett pilotprojekt inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet.

(7)

Det är lämpligt att anta det årliga arbetsprogrammet för pilotprojektet inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet, vilket kommer att utgöra finansieringsbeslutet för projektet i den mening som avses i artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90 i budgetförordningens genomförandebestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det arbetsprogram som beskrivs i bilagan godkänns härmed och ska finansieras genom budgetpost 17 03 09 i Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2009, dock med högst 4 000 000 euro.

Artikel 2

Detta beslut utgör ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75 i budgetförordningen och artikel 90 i budgetförordningens genomförandebestämmelser.

Generaldirektören för hälso- och konsumentfrågor ska ansvara för dess genomförande.

Utfärdat i Bryssel den 7 augusti 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.


BILAGA

Pilotprojekt inom Sammansatt forskning om hälsa, miljö, transport och klimatförändringar – Förbättring av inom- och utomhusluftens kvalitet (budgetpost 17 03 09)

1.   INLEDNING

1.1   Budgetpost: 17 03 09

1.2   Grundläggande rättsakt

Pilotprojekt i den mening som avses i artikel 49.6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (2).

1.3   Pilotprojektets allmänna mål

Budgetmyndigheten har gett kommissionen anslag för att finansiera ett pilotprojekt med målet att öka våra kunskaper om inomhusluftens kvalitet i skolor och barnomsorgsmiljöer.

Inomhusluftens kvalitet har tidigare uppmärksammats mindre inom forskningen än utomhusluftens kvalitet, även om forskningen på det senare området i vissa fall kan tillämpas på inomhusluften. Det finns också heltäckande lagstiftning om utomhusluft, medan inomhusluften lagregleras i spridda initiativ och rättsakter. Inomhusluftens kvalitet i skolor har dessutom studerats mycket mindre än inomhusluftens kvalitet i andra inomhusmiljöer. Eftersom omkring 20 % av EU:s befolkning tillbringar långa perioder varje dag i skolor och eftersom förekomsten av astma och andra andningssjukdomar ökar snabbt i Europa, särskilt hos barn, har projektet följande mål:

Kartlägga och analysera problem med inomhusluften i skolor, med särskild tonvikt på ventilation, byggnadskonstruktion, underhåll och rengöring.

Bedöma nyttan av lämplig ventilation för att minska luftföroreningar i skolor.

Bedöma klimatförändringarnas inverkan (ökad förekomst av värmeböljor, köldknäppar och luftföroreningar) i skolor på barns hälsa.

Bedöma inverkan av föroreningsbegränsande åtgärder mot luftföroreningar utomhus, inbegripet kortfristiga åtgärder, på luftkvaliteten inomhus och på barns exponering i skolmiljöer.

Ge lämpliga rekommendationer för att lösa problem med luftkvaliteten inomhus i skolmiljöer.

1.4   Särskilda prioriteringar för 2009

1.

Utföra inomhusmätningar i skolor för att få fram nya data om halterna av viktiga föroreningar inomhus i skolor.

2.

Bedöma kopplingen till transporter (trafik) och klimatförändringarnas inverkan på skolmiljöerna.

3.

Bedöma hälsoeffekterna av barns exponering för föroreningar i inomhusluft och ge rekommendationer om förebyggande och minskning av sjukdomar i andningsorganen genom sundare skolmiljöer och relaterade åtgärder.

4.

Göra en systematisk, kvantitativ uppdelning av källorna till föroreningar i inomhusluften i skolmiljöer. En kartläggning av de viktigaste källorna skulle bidra till att minska dem. Här är det särskilt viktigt med kunskap om läckage av kemikalier från konsumentprodukter och byggnadsmaterial.

5.

Undersöka mekanismerna för kemisk och biokemisk interaktion i sådana inomhusluftblandningar som typiskt förekommer i skolor på olika geografiska latituder och utveckla metoder för bättre underbyggda hälsoriskbedömningar där hänsyn tas till hur sådan interaktion påverkar den totala hälsorisken.

6.

Ta fram europeiska riktlinjer för sunda europeiska skolor med ledning av ovanstående.

Tidigare har två projekt kring samma ämne fått stöd av kommissionen och parlamentet.

Kommissionen stödde 2001 ett projekt om luftvägshälsa i skolor i fem europeiska städer i Danmark, Frankrike, Italien, Norge och Sverige. Under projektet konstaterades gemensamma problem såsom dålig ventilation, hög förekomst av partikelformiga föroreningar, mögel och allergiframkallande ämnen. Man fann att en liknande studie där alla medlemsstater ingick skulle vara synnerligen befogad (3).

Ett pilotprojekt om exponering för kemikalier i inomhusluft och eventuella hälsorisker, finansierat av Europaparlamentet, presenterades 2008. I projektet ingick skolor och barnomsorg i städer i valda EU-länder. De viktigaste resultaten var bl.a. att det krävdes mer forskning om hur luftföroreningar inomhus påverkar folkhälsan (särskilt i inomhusmiljöer där barn uppehåller sig ofta såsom skolor och förskolor) i Europeiska unionen (4).

Man konstaterade 2009 att med tanke på tillgängliga anslag borde pilotprojektet få större geografisk täckning i EU:s medlemsstater, särskilt de nya medlemsstaterna. Kandidatländerna och länderna i Central- och Östeuropa ska också ingå. Målet är att ta fram riktlinjer för åtgärder mot föroreningarna som ska täcka ett bredare spektrum av europeiska miljöer.

Pilotprojektet bör bygga vidare på tidigare projekt och samverka med befintliga projekt på området (t.ex. HITEA) (5).

2.   DET EKONOMISKA STÖDETS FORM: INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

2.1   Uppdelning av medel mellan åtgärder som ska genomföras (se nedanstående avsnitt)

Total disponibel budget: 4 000 000 euro. Ett enda globalt tjänstekontrakt kommer att tilldelas efter en offentlig ansökningsomgång.

2.2   Förväntade resultat av åtgärden

Syftet med ansökningsomgången är att öka kunskaperna om inomhusluftens kvalitet i skolor, eftersom barn, som ju är särskilt känsliga för föroreningar, tillbringar en stor del av sin tid i skolmiljöer. Dessutom har projektet som mål att samla in kunskap om de olika situationer som kan uppstå i skolmiljöer i hela Europa. Projektet ska sedan utmynna i riktlinjer för olika situationer med syftet att skapa sunda skolmiljöer.

2.3   Preliminär tidplan

Anbudsinfordran

Senast i slutet av första halvåret 2009

Urval och undertecknade av kontraktet

Senast i slutet av 2009


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 343, 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


III Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

8.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/20


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2009/605/GUSP

av den 7 augusti 2009

om ändring av gemensam åtgärd 2009/137/Gusp om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo (1)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 februari 2009 antog rådet gemensam åtgärd 2009/137/Gusp (2) om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo.

(2)

I artikel 5.1 i gemensam åtgärd 2009/137/Gusp fastställs ett finansiellt referensbelopp på 645 000 EUR för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag till och med den 28 februari 2010. Detta finansiella referensbelopp bör ökas med 102 000 EUR för att täcka utgifterna för den förstärkta sambandsnärvaron i Belgrad.

(3)

Gemensam åtgärd 2009/137/Gusp bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.1 i gemensam åtgärd 2009/137/Gusp ska ersättas med följande:

”1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 mars 2009–28 februari 2010 ska vara 747 000 EUR.”

Artikel 2

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 46, 17.2.2009, s. 69.