ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.197.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 197

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
29 juli 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 679/2009 av den 7 juli 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1386/2007 om inrättande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som ska tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 680/2009 av den 27 juli 2009 om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

17

 

*

Rådets förordning (EG) nr 681/2009 av den 27 juli 2009 om avslutande av översynen, avseende en ny exportör, av förordning (EG) nr 192/2007 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i bland annat Malaysia, om återinförande av tullen på import från en exportör i det landet och om avslutande av registrering av denna import

18

 

*

Rådets förordning (EG) nr 682/2009 av den 27 juli 2009 om avslutande av den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 683/2009 av den 28 juli 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 685/2009 av den 28 juli 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/09

65

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2009/84/EG av den 28 juli 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp sulfurylfluorid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet ( 1 )

67

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/567/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter [delgivet med nr K(2009) 4595]  ( 1 )

70

 

 

2009/568/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till mjukpapper [delgivet med nr K(2009) 4596]  ( 1 )

87

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/569/Gusp av den 27 juli 2009 om stöd till OPCW:s verksamhet inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

96

 

*

Rådets beslut 2009/570/Gusp av den 27 juli 2009 om ändring och förlängning av beslut 2008/901/Gusp om ett oberoende internationellt undersökningsuppdrag avseende konflikten i Georgien

108

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/571/Gusp av den 27 juli 2009 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för krisen i Georgien

109

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2009/572/Gusp av den 27 juli 2009 om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2008/736/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia

110

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2009/573/Gusp av den 27 juli 2009 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/795/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

111

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 679/2009

av den 7 juli 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1386/2007 om inrättande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som ska tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1386/2007 av den 22 oktober 2007 om inrättande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som ska tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (1), särskilt artikel 70,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1386/2007 genomförs ett antal bevarande- och tillämpningsföreskrifter som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo). Denna förordning har därefter ändrats genom rådets förordning (EG) nr 538/2008 (2). Dessutom har det fastställts inkonsekvenser mellan förordning (EG) nr 1386/2007 och Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter varför ytterligare ändringar är nödvändiga.

(2)

Vid sitt trettionde årsmöte i september 2008 antog Nafo ett antal ändringar av sina bevarande- och tillämpningsföreskrifter. Ändringarna avser föreskrifter beträffande bottenfiske, stängda områden i syfte att skydda känsliga djuphavsberg, krav på märkning och ytterligare åtgärder på hamnstatsnivå.

(3)

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (3) kommer att vara tillämplig den 1 januari 2010.

(4)

Förordning (EG) nr 1386/2007 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1386/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande punkter läggas till:

”21.

bottenfiske: fiske med redskap som faktiskt eller sannolikt kommer i kontakt med havsbotten under normal fiskeverksamhet.

22.

befintliga områden för bottenfiske: områden där VMS-uppgifter och/eller andra uppgifter om geografisk referens anger att bottenfiske har bedrivits under minst två år under referensperioden 1987–2007.

23.

nya områden för bottenfiske: andra områden än befintliga områden för bottenfiske, där bottenfiske bedrivs.”

2.

I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

”4.   Befälhavare på gemenskapsfartyg ska registrera koordinater avseende början och slut för provtråldrag som görs i enlighet med punkt 3.”

3.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”5.   Fartyg som bedriver riktat fiske efter andra arter än dem som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel får fånga reglerade arter om näten har en maskstorlek som understiger den som anges i dessa punkter, förutsatt att bifångstkraven i artikel 4 är uppfyllda.”

4.

Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   Gemenskapsfartyg som bedriver fiske i områden utanför Nafos regleringsområde får emellertid ombord förvara nät med en mindre maskstorlek än den som anges i artikel 7, förutsatt att näten är säkert surrade och stuvade och inte är tillgängliga för omedelbar användning.”

5.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Särskilda bestämmelser för fiske efter räka i sektion 3L

Fiske efter räka i sektion 3L ska ske på mer än 200 meters djup.”

6.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Områden med begränsat fiske

1.   Det ska vara förbjudet att bedriva fiskeverksamhet med bottenredskap i följande områden:

Område

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30′N

45.00.30′W

51°00,30′N

45°00,30′W

51°00,30′N

47°00,30′W

50°00,30′N

47°00,30′W

Corners

djuphavsberg

35°00,00′N

48°00,00′W

36°00,00′N

48°00,00′W

36°00,00′N

52°00,00′W

35°00,00′N

52°00,00′W

Newfoundlands

djuphavsberg

43°29,00′N

43°20,00′W

44°00,00′N

43°20,00′W

44°00,00′N

46°40,00′W

43°29,00′N

46°40,00′W

New Englands

djuphavsberg

35°00,00′N

57°00,00′W

39°00,00′N

57°00,00′W

39°00,00′N

64°00,00′W

35°00,00′N

64°00,00′W

Fogos

djuphavsberg 1

42°31,33′N

53°23,17′W

42°31,33′N

52°33,37′W

41°55,48′N

53°23,17′W

41°55,48′N

52°33,37′W

Fogos

djuphavsberg 2

41°07,22′N

52°27,49′W

41°07,22′N

51°38,10′W

40°31,37′N

52°27,49′W

40°31,37′N

51°38,10′W

2.   Det område i Nafo-sektion 3O som avgränsas av följande koordinater (i nummerordning och tillbaka till koordinat 1) ska vara stängt för allt bottenfiske:

Koordinat nr

Latitud

Longitud

1

42°53,00′N

51°00,00′W

2

42°52,04′N

51°31,44′W

3

43°24,13′N

51°58,12′W

4

43°24,20′N

51°58,18′W

5

43°39,38′N

52°13,10′W

6

43°40,59′N

52°27,52′W

7

43°56,19′N

52°39,48′W

8

44°04,53′N

52°58,12′W

9

44°18,38′N

53°06,00′W

10

44°18,36′N

53°24,07′W

11

44°49,59′N

54°30,00′W

12

44°29,55′N

54°30,00′W

13

43°26,59′N

52°55,59′W

14

42°48,00′N

51°41,06′W

15

42°33,02′N

51°00,00′W”

7.

Följande ska införas:

”KAPITEL IIa

SKYDD AV KÄNSLIGA MARINA EKOSYSTEM

Artikel 12a

Definition av känsliga marina ekosystem

I detta kapitel gäller följande definition av känsliga marina ekosystem:

a)

Marina ekosystem som är unika eller där sällsynta arter ingår som, om de går förlorade, inte kan kompenseras genom liknande områden eller ekosystem. De innefattar

i)

livsmiljöer med inhemska arter,

ii)

livsmiljöer med sällsynta, hotade eller utrotningshotade arter som enbart förekommer i vissa begränsade områden,

iii)

yngelområden eller vissa begränsade områden för födosökning, reproduktion eller lek.

b)

Marina ekosystem som är nödvändiga för fiskbeståndens överlevnad, funktion, lek/reproduktion eller återhämtning, för särskilda livsstadier (t.ex. yngelområden eller uppväxtområden) eller för sällsynta, hotade eller utrotningshotade marina arter.

c)

Marina ekosystem som är särskilt utsatta för degradering till följd av antropogen verksamhet.

d)

Marina ekosystem som kännetecknas av populationer eller grupper av arter med en eller flera av följande egenskaper:

i)

Långsam tillväxt.

ii)

Sen mognadsålder.

iii)

Långsam eller oberäknelig återhämtning.

iv)

Långlivad.

e)

Marina ekosystem som kännetecknas av komplexa fysikaliska strukturer som skapats genom signifikanta koncentrationer av biotiska och abiotiska faktorer. I sådana ekosystem är de ekologiska processerna vanligtvis starkt beroende av dessa typer av strukturerade system. I dessa ekosystem är dessutom mångfalden ofta stor, och den är beroende av strukturbildande organismer.

Artikel 12b

Definition av betydande negativ inverkan

I detta kapitel avses med betydande negativ inverkan sådan inverkan som kan äventyra ekosystemets struktur eller funktion på ett sätt som

a)

skadar de drabbade populationernas förmåga till återväxt,

b)

försämrar livsmiljöernas naturliga produktivitet på lång sikt, eller

c)

orsakar betydande förlust av artrikedom, livsmiljöer eller samhällstyper på mer än tillfällig basis.

Artikel 12c

Definition av indikatorarter i känsliga marina ekosystem

I detta kapitel avses med indikatorarter i känsliga marina ekosystem antipatharia, gorgonacea, havsanemonfält med ceriantharia, lophelia och fält med sjöpenna.

Artikel 12d

Definition av påträffande av känsliga marina ekosystem

I detta kapitel avses med påträffande av känsliga marina ekosystem fångst, per uppsättning redskap, av indikatorarter i känsliga marina ekosystem överstigande 100 kg levande korall och/eller 1 000 kg levande svampdjur.

Artikel 12e

Bedömning av bottenfiske

1.   De medlemsstater vars fartyg avser att bedriva bottenfiske inom Nafos regleringsområde ska 2009 göra en bedömning av bottenfiskets kända och förväntade effekter på känsliga marina ekosystem. Medlemsstaterna ska endast tillåta bottenfiske i de fall där bedömningen visar att en sådan verksamhet inte kan förväntas medföra någon betydande negativ inverkan på känsliga marina ekosystem.

2.   Vid genomförandet av den bedömning som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna förlita sig på bästa tillgängliga vetenskapliga och tekniska rön när det gäller lokaliseringen av känsliga marina ekosystem i de områden där deras fiskefartyg avser att bedriva fiske. Dessa rön ska i förekommande fall inbegripa vetenskapliga uppgifter på grundval av vilka sannolikheten för förekomst av sådana ekosystem kan uppskattas.

3.   Den uppskattning av risken för betydande negativ inverkan på känsliga marina ekosystem som görs inom ramen för den bedömning som avses i punkt 1 ska, där så är lämpligt, beakta att förhållandena kan skilja sig åt mellan nya och befintliga områden för bottenfiske.

4.   Medlemsstaterna ska lämna in sina bedömningar enligt punkt 1 till kommissionen så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 2009. Där ska även en beskrivning ingå av de riskreducerande åtgärder som syftar till att förhindra betydande negativ inverkan på känsliga marina ekosystem. Kommissionen ska utan dröjsmål överlämna dessa uppgifter till Nafos sekretariat.

Artikel 12f

Bottenfiske i nya områden för bottenfiske

1.   Allt fiske i nya områden för bottenfiske, eller med bottenredskap som inte tidigare har använts i det berörda området, ska betraktas som undersökande fiske och bedrivas i enlighet med det protokoll om undersökande fiske som avses i punkt 2.

2.   De medlemsstater vars fartyg avser att bedriva fiske i nya områden för bottenfiske, eller med bottenredskap som inte tidigare har använts i det berörda området, ska upprätta ett protokoll om undersökande fiske med hjälp av förlagorna i bilaga XVI.

3.   Protokollet om undersökande fiske ska innehålla följande uppgifter:

a)

En upptagningsplan som beskriver målarter, datum och områden. Begränsningar av områden och fiskeansträngningar ska beaktas för att säkerställa att fisket genomförs gradvis inom ett begränsat geografiskt område.

b)

En plan för riskreducerande åtgärder, inbegripet åtgärder för att förhindra sådan betydande negativ inverkan på känsliga marina ekosystem som kan bli följden av fisket.

c)

En fångstövervakningsplan med registrering och rapportering av alla arter som fångats, fullständig satellitövervakning och fullständig observatörstäckning. Rapporteringen och registreringen ska, om så är nödvändigt, vara tillräckligt detaljerad för att en bedömning av verksamheten ska kunna göras.

d)

En plan för insamling av uppgifter för att underlätta kartläggning av känsliga marina ekosystem och arter i fiskeområdet.

4.   Medlemsstaterna ska se till att det undersökande bottenfisket omfattas av det bedömningsförfarande som avses i artikel 12e.

5.   Medlemsstaterna ska överlämna det protokoll om undersökande fiske som avses i punkt 2 och den bedömning som avses i artikel 12e.1 till kommissionen för vidarebefordran till Nafos sekretariat. Medlemsstaterna ska se till att det undersökande fisket inte blir tillåtet innan dessa uppgifter har mottagits av Nafos sekretariat.

Artikel 12g

Oförutsett påträffande av känsliga marina ekosystem i befintliga områden för bottenfiske

1.   När ett fartyg som bedriver fiske i befintliga områden för bottenfiske påträffar indikatorarter i känsliga marina ekosystem, ska befälhavaren fastställa vilken mängd av indikatorarter som fångats.

2.   Om mängden indikatorarter i känsliga marina ekosystem som fångats med t.ex. tråldrag, nät eller långrev överstiger det gränsvärde som anges i artikel 12d, ska bestämmelserna i punkterna 3 och 4 tillämpas.

3.   Befälhavaren ska rapportera händelsen till flaggmedlemsstaten, som utan dröjsmål ska vidarebefordra informationen till sekretariatschefen via kommissionen. Kommissionen ska omedelbart underrätta övriga medlemsstater vars fartyg finns i området. Berörda medlemsstater ska omedelbart underrätta alla fiskefartyg som för deras flagg i området.

4.   Befälhavaren ska upphöra med fisket och förflytta sig minst två nautiska mil från bogseringens/utsättningens ändpunkt i den riktning som minst sannolikt leder till ytterligare påträffanden. Befälhavaren ska använda sitt goda omdöme på grundval av all tillgänglig information.

Artikel 12h

Oförutsett påträffande av känsliga marina ekosystem i nya områden för bottenfiske

1.   När ett fartyg som bedriver fiske i nya områden för bottenfiske påträffar indikatorarter i känsliga marina ekosystem, ska befälhavaren fastställa vilken mängd av indikatorarter som fångats. Observatörerna ska kartlägga koraller, svampdjur och organismer på lägsta möjliga taxonomiska nivå.

2.   Om mängden sådana arter som fångats per redskap, t.ex. tråldrag, bottensatta garn eller långrev, överstiger det gränsvärde som anges i artikel 12d, ska bestämmelserna i punkterna 3, 4 och 5 tillämpas.

3.   Befälhavaren ska rapportera händelsen till flaggmedlemsstaten, som utan dröjsmål ska vidarebefordra informationen till sekretariatschefen via kommissionen. Kommissionen ska omedelbart underrätta övriga medlemsstater vars fartyg finns i området. Berörda medlemsstater ska omedelbart underrätta alla fiskefartyg som för deras flagg i området.

4.   En tillfällig stängning ska gälla för ett område med en radie på 2 nautiska mil kring den position för påträffandet som fartyget med i Nafo avtalsslutande parts flagg har rapporterat. Rapporteringspositionen är den som har uppgetts av fartyget – antingen bogseringens/utsättningens ändpunkt eller en annan position som bevisligen ligger närmast den exakta lokaliseringen. Den tillfälliga stängningen ska gälla fram till dess att Nafos sekretariat rekommenderar att området kan öppnas på nytt.

5.   Fartyget ska upphöra med fisket och förflytta sig minst två nautiska mil från bogseringens/utsättningens ändpunkt i den riktning som minst sannolikt leder till ytterligare påträffanden. Befälhavaren ska använda sitt goda omdöme på grundval av all tillgänglig information.”

8.

Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   All beredd fisk som härrör från Nafos regleringsområde ska märkas på ett sådant sätt att varje art och produktkategori enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (4) och för räka fångstdatum kan identifieras med hjälp av trebokstavskoden i bilaga I till den förordningen respektive koderna för produktform i bilaga XIV b till den här förordningen.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   All räka som fångats i sektion 3L och 3M och all liten hälleflundra som fångats i delområde 2 och sektionerna 3KLMNO ska märkas med uppgift om att de fångats i dessa respektive områden.”

9.

I artikel 47 ska följande led läggas till:

”g)

till inspektörer på begäran tillhandahålla koordinater avseende början och slut för provtråldrag som görs i enlighet med artikel 6.4.”

10.

Kapitel V ska ersättas med följande:

”KAPITEL V

HAMNSTATSKONTROLL FÖR FARTYG SOM FÖR EN ANNAN AVTALSSLUTANDE PARTS FLAGG

Artikel 62

Tillämpningsområde

1.   Detta kapitel ska tillämpas på landning eller omlastning i medlemsstaters hamnar, för fiskefartyg som för en i Nafo annan avtalsslutande parts flagg, av fisk som fångats i Nafos regleringsområde eller fiskeriprodukter som härrör från sådan fisk som inte tidigare har landats eller lossats i en hamn.

2.   Detta kapitel ska inte påverka tillämpningen av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1005/2008.

Artikel 63

Utsedda hamnar

Medlemsstaterna ska utse hamnar till vilka fiskefartyg kan ges tillträde för landning eller omlastning. Medlemsstaterna ska anmäla sina utsedda hamnar till kommissionen, som i sin tur ska överlämna en förteckning över dessa hamnar till Nafos sekretariat. Efterföljande ändringar av förteckningen ska anmälas till Nafos sekretariat senast femton dagar innan ändringen träder i kraft.

Artikel 63a

Behörig myndighet

1.   Medlemsstaterna ska utse den behöriga myndighet som ska fungera som kontaktpunkt för mottagande av meddelanden i enlighet med artikel 63b och av intygande samt utfärda tillstånd i enlighet med artikel 63c.

2.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen om den behöriga myndighetens beteckning och kontaktuppgifter. Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till Nafos sekretariat.

Artikel 63b

Förhandsmeddelande om ankomst till hamn

1.   Genom undantag från artikel 28e.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 ska befälhavare på de fiskefartyg som avses i artikel 62.1 i den här förordningen, eller dennes ombud, som har för avsikt att anlöpa en hamn för landning eller omlastning meddela den behöriga myndigheten i den hamnmedlemsstat som avses i artikel 63a i den här förordningen minst tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid till hamnen.

2.   En medlemsstat får emellertid utfärda bestämmelser om annan tidsfrist för förhandsmeddelande, med beaktande av bland annat avståndet mellan fiskevattnen och hamnen. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, eller ett organ som den har utsett, om den tidsfristen. Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till Nafos sekretariat.

3.   Förhandsmeddelandet ska åtföljas av följande blanketter med del A vederbörligen ifylld:

a)

Blankett PSC 1, i enlighet med bilaga XV (A), när fartyget har för avsikt att landa eller omlasta sin egen fångst.

b)

Blankett PSC 2, i enlighet med bilaga XV (B), när fartyget har för avsikt att landa eller omlasta fångst som mottagits genom omlastning. En separat blankett ska användas för varje levererande fartyg.

c)

Både blankett PSC 1 och PSC 2, när fartyget har för avsikt att landa eller omlasta både egen fångst och fångst som mottagits genom omlastning.

4.   Befälhavare eller deras ombud får annullera ett tidigare förhandsmeddelande genom att meddela de behöriga myndigheterna i den hamn som de hade för avsikt att använda senast 24 timmar före den meddelade beräknade ankomsttiden till hamnen. Hamnmedlemsstaten får emellertid utfärda bestämmelser om annan tidsfrist för förhandsmeddelande. Meddelandet ska åtföljas av en kopia av den ursprungliga blanketten PSC 1 eller PSC 2 med ordet ’annullerat’ skrivet tvärs över.

5.   Den behöriga myndigheten i hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål överlämna en kopia av den blankett för förhandsmeddelande som avses i punkterna 3 och 4 till den avtalsslutande flaggstat vars flagg fiskefartyget för som har för avsikt att landa eller omlasta och, om fartyget har deltagit i omlastning, till den avtalsslutande flaggstat vars flagg det levererande fartyget för.

6.   En kopia av blanketten ska också överlämnas till kommissionen, eller till ett organ som den har utsett, som utan dröjsmål ska vidarebefordra den till Nafos sekretariat.

Artikel 63c

Tillstånd att landa eller omlasta

1.   Landning eller omlastning får inte påbörjas förrän den behöriga myndigheten i hamnmedlemsstaten har givit tillstånd till detta. Sådant tillstånd ges endast efter det att flaggstaten har returnerat kopian av blankett PSC 1 och/eller PSC 2, överlämnad i enlighet med artikel 63b.5 och med del B vederbörligen ifylld, där följande intygas:

a)

Det fiskefartyg som enligt uppgift har fångat fisken hade tillräckligt stor kvot för de arter som uppgivits.

b)

De angivna kvantiteterna fisk ombord har rapporterats i vederbörlig ordning efter art och tagits med i beräkningen av eventuellt tillämpliga fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen.

c)

De fiskefartyg som enligt uppgift har fångat fisken hade tillstånd att fiska i de uppgivna områdena.

d)

Fartygets närvaro i det område som det har uppgivit för fångsten har kontrollerats mot VMS-uppgifter.

2.   Om ett intygande enligt punkt 1 inte föreligger, får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten, genom undantag från punkt 1, tillåta att en landning genomförs helt eller delvis. I sådana fall ska den berörda fisken förvaras i lager under den behöriga myndighetens kontroll. Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän det intygande som avses i punkt 1 har mottagits och kontrollerats av de behöriga myndigheterna. Om intygandet inte har inkommit inom 14 dagar efter landningen, får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten beslagta och avyttra fisken i enlighet med nationella föreskrifter.

3.   Den behöriga myndigheten i hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål meddela befälhavaren sitt beslut om huruvida tillstånd för landningen eller omlastningen getts eller ej genom att returnera en kopia av blankett PSC 1 och/eller PSC 2 med del C vederbörligen ifylld. En kopia ska utan dröjsmål också överlämnas till kommissionen, eller till ett organ som den har utsett, som ska vidarebefordra informationen till Nafos sekretariat.

Artikel 63d

Inspektioner

1.   Såvida en återhämtningsplan inte kräver annat, ska hamnmedlemsstaten inspektera minst 15 % av alla sådana landningar eller omlastningar under varje rapporteringsår.

2.   Inspektionerna ska utföras av godkända nationella inspektörer som före inspektionen ska uppvisa identitetshandlingar för fartygets befälhavare.

3.   Hamnmedlemsstaten får bjuda in inspektörer från andra avtalsslutande parter för observation av sina egna inspektioner av landningar eller omlastningar på det sätt som avses i detta kapitel.

4.   En inspektion ska omfatta kontroll av hela lossningen eller omlastningen i den hamnen, och de nationella inspektörerna ska åtminstone

a)

göra en dubbelkontroll av kvantiteterna av varje art som landats eller omlastats mot

i)

kvantiteterna av varje art som registrerats i loggboken,

ii)

fångst- och verksamhetsrapporterna, och

iii)

alla fångstuppgifter i förhandsmeddelandet (PSC 1 eller PSC 2),

b)

kontrollera och registrera kvantiteterna per art av den fångst som finns kvar ombord efter det att landningen eller omlastningen har avslutats,

c)

kontrollera information från inspektioner som genomförts till sjöss,

d)

kontrollera alla nätredskap ombord och registrera maskstorlekar,

e)

kontrollera att fiskstorleken överensstämmer med kraven på minsta storlek.

5.   De nationella inspektörerna ska i görligaste mån bemöda sig om att inte i onödan uppehålla ett fiskefartyg och se till att fiskefartyget utsätts för minsta möjliga störning eller olägenhet och att fiskens kvalitet inte försämras i onödan.

6.   Ett fiskefartygs befälhavare ska

a)

samarbeta med hamnstatens inspektörer och bistå dem vid inspektionen av fiskefartyget i enlighet med dessa förfaranden, och får inte hindra, trakassera eller störa inspektörerna när de utför sina uppgifter,

b)

ge hamnstatens inspektörer tillträde till områden, däck, utrymmen, fångster, nätredskap och andra redskap eller annan utrustning samt tillhandahålla sådan relevant information som inspektörerna begär, inbegripet kopior av relevant dokumentation.

Artikel 63e

Allvarliga överträdelser

1.   Följande överträdelser ska betraktas som allvarliga:

a)

Att hindra en inspektör från att utföra sina uppgifter.

b)

Att landa eller omlasta i en icke utsedd hamn.

c)

Att inte efterleva bestämmelserna om förhandsmeddelande inför ankomst.

d)

Att landa eller omlasta utan hamnmedlemsstatens tillstånd.

2.   Varje hamnmedlemsstat ska vidta verkställighetsåtgärder mot ett fiskefartyg när det enligt dess lagstiftning har fastställts att fartyget har begått en allvarlig överträdelse enligt punkt 1. Beroende på framför allt hur allvarlig överträdelsen är, och i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning, får åtgärderna bland annat omfatta

a)

böter,

b)

beslagtagande av olagliga fiskeredskap och fångster,

c)

kvarstad på fartyget.

Artikel 63f

Kontrollrapporter

1.   Varje inspektion ska dokumenteras genom att blanketten för hamnkontrollrapporten enligt bilaga XII fylls i.

2.   Kontrollrapporten får kompletteras med befälhavarens kommentarer och ska undertecknas av inspektören och befälhavaren vid inspektionens slut. Befälhavaren på fiskefartyget ska få en kopia av kontrollrapporten.

3.   En kopia av varje kontrollrapport ska utan dröjsmål överlämnas till den stat vars flagg det inspekterade fiskefartyget för och till den stat vars flagg det levererande fartyget för i de fall fartyget har deltagit i omlastning. En kopia ska utan dröjsmål också överlämnas till kommissionen, eller till ett organ som den har utsett, som ska vidarebefordra informationen till Nafos sekretariat. Originalet eller en bestyrkt kopia av varje kontrollrapport ska på begäran överlämnas till den stat vars flagg det inspekterade fartyget för.”

11.

Artikel 68 ska ersättas med följande:

”Artikel 68

Anlöpning av hamn

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1005/2008 ska medlemsstaterna se till att befälhavare på fartyg från en icke-avtalsslutande part endast får anlöpa en hamn som är utsedd i enlighet med artikel 63. En befälhavare som har för avsikt att anlöpa en utsedd hamn ska meddela hamnmedlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med artikel 63b. Hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål vidarebefordra denna information till den stat vars flagg fartyget för och till kommissionen, eller till ett organ som den har utsett, som utan dröjsmål ska vidarebefordra informationen till Nafos sekretariat.

2.   Bestämmelserna i artiklarna 63b och 63c ska gälla i tillämpliga delar. Hamnmedlemsstaten ska förbjuda fartyg som inte har tillhandahållit det nödvändiga förhandsmeddelande som avses i punkt 1, och för vilka det intygande från flaggstaten som avses i artikel 63c.1 inte har tillhandahållits, att anlöpa dess hamnar.

3.   En medlemsstat som nekar tillstånd att landa eller omlasta ska informera det berörda fartygets befälhavare om detta beslut.”

12.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 68a

Inspektion i hamn

1.   Medlemsstaterna ska se till att fartyg från en icke-avtalsslutande part som anlöper någon av deras hamnar inspekteras av deras behöriga myndigheter. Fartyget ska inte ges tillstånd att landa eller omlasta förrän denna inspektion har ägt rum. Dessa inspektioner ska omfatta fartygshandlingar, loggböcker, fiskeredskap, fångst ombord och eventuellt andra aspekter i samband med fartygets verksamhet i Nafos regleringsområde.

2.   Om de behöriga myndigheterna när inspektionen är avslutad har konstaterat att fartyget från en icke-avtalsslutande part ombord förvarar fångst från något av de bestånd eller grupper av bestånd som regleras av Nafo eller avses i bilaga II till denna förordning, ska den berörda medlemsstaten förbjuda all landning och/eller omlastning av fångst från fartyget.

3.   Ett sådant förbud ska emellertid inte tillämpas om befälhavaren på det inspekterade fartyget eller dennes företrädare på ett tillfredsställande sätt kan visa för de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten att

a)

de arter som förvaras ombord har fångats utanför Nafos regleringsområde, eller

b)

de arter som förvaras ombord och som förtecknas i bilaga II fångades i enlighet med Nafos bevarande- och tillämpningsföreskrifter.

4.   En medlemsstat som nekar tillstånd att landa eller omlasta ska informera det berörda fartygets befälhavare om detta beslut.

5.   Inspektionen ska dokumenteras genom att åtminstone blanketten för hamnkontrollrapporten i bilaga XII fylls i.

6.   Information om resultaten av de inspektioner som gjorts av fartyg från en icke-avtalsslutande part i medlemsstaternas hamnar och eventuella ytterligare åtgärder ska utan dröjsmål vidarebefordras till den stat vars flagg fartyget för samt till kommissionen, eller till ett organ som den har utsett, som utan dröjsmål ska vidarebefordra informationen till Nafos sekretariat.”

13.

I bilaga V ska punkt 3 utgå.

14.

I bilaga XII ska avsnitt A ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

15.

Texten i bilaga II till denna förordning ska läggas till som bilaga XV.

16.

Texten i bilaga III till denna förordning ska läggas till som bilaga XVI.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2009.

På rådets vägnar

A. BORG

Ordförande


(1)  EUT L 318, 5.12.2007, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 538/2008 av den 29 maj 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1386/2007 om inrättande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som ska tillämpas i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (EUT L 157, 17.6.2008, s. 1).

(3)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(4)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.”


BILAGA I

”A.   BLANKETT FÖR ’RAPPORT FRÅN INSPEKTION I HAMN’

Image

Image

Image


BILAGA II

”BILAGA XV

BLANKETTER FÖR MEDDELANDE OM HAMNSTATSKONTROLL

Image

Image


BILAGA III

”BILAGA XVI

FÖRLAGOR TILL PROTOKOLLET OM UNDERSÖKANDE FISKE I NYA OMRÅDEN DÄR FISKEREDSKAPEN SANNOLIKT KOMMER I KONTAKT MED HAVSBOTTEN

I.   Medlemsstaten lämnar in en anmälan om avsikt att bedriva undersökande fiske till nafos sekretariat via kommissionen

Upptagningsplan

Plan för riskreducerande åtgärder

Övervakning av fångsterna

Insamling av uppgifter

Målart

Åtgärder för att förhindra betydande negativ inverkan på känsliga marina ekosystem

Kartlägga och registrera alla arter som tas ombord på lägsta möjliga taxonomiska nivå

Uppgifterna kommer att insamlas och rapporteras i ett standardiserat format

Datum för fisket

 

Fullständig satellittäckning

 

Beskrivning av det område där fisket ska bedrivas

 

Fullständig observatörstäckning

 

Förväntad ansträngning

 

 

 

Typer av redskap för bottenfiske som använts

 

 

 

II.   Medlemsstaten lämnar färdrapport till Nafos sekretariat via kommissionen

FÖRHANDSMEDDELANDE OM AVSIKT ATT BEDRIVA UNDERSÖKANDE FISKE (1)

FARTYGETS NAMN:

FARTYGETS FLAGGSTAT:

OMRÅDE(N) DÄR MAN RÄKNAR MED ATT BEDRIVA DET UNDERSÖKANDE FISKET (ANGE ÄVEN LAT./LONG.):

BERÄKNADE DATUM FÖR DET UNDERSÖKANDE FISKET:

HAR FISKE TIDIGARE BEDRIVITS I ANGRÄNSANDE OMRÅDEN (OM SÅ ÄR FALLET, ANGE INFORMATIONSKÄLLA):

DE DJUP SOM MAN RÄKNAR MED ATT PÅTRÄFFA VID DET UNDERSÖKANDE FISKET:

FINNS KARTOR ÖVER LIVSMILJÖER I OMRÅDET (OM SÅ ÄR FALLET, ANGE KÄLLA):

FINNS BESTÄMNINGSNYCKLAR FÖR IDENTIFIERING AV POTENTIELLT KÄNSLIGA ARTER (OM SÅ ÄR FALLET, ANGE KÄLLA):

KÄNDA KÄNSLIGA MARINA EKOSYSTEM (2) PÅ DEN PLATS ELLER DE PLATSER DÄR FISKE SKA BEDRIVAS:

RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA BETYDANDE NEGATIV INVERKAN PÅ KÄNSLIGA MARINA EKOSYSTEM, OM SÅDANA PÅTRÄFFAS:

FINNS BATYMETRISKA KARTOR ÖVER DET OMRÅDE SOM SKA UNDERSÖKAS (OM SÅ ÄR FALLET, ANGE KÄLLA):

FINNS NÅGON FISKERIVETENSKAPLIG INFORMATION OM DET OMRÅDE SOM SKA UNDERSÖKAS (OM SÅ ÄR FALLET, ANGE KÄLLA):

EFTERSÖKTA MÅLARTER:

VILKA TYPER AV REDSKAP FÖRESLÅS ANVÄNDAS (ANGE TYP) I RESPEKTIVE OMRÅDE (ANGE ÄVEN LAT./LONG.):

III.   Medlemsstatens färdrapport om undersökande fiske  (3) som inlämnas till Nafos vetenskapliga råd

FARTYGETS NAMN:

FARTYGETS FLAGGSTAT:

OMRÅDE(N) DÄR FISKET HAR BEDRIVITS (ANGE ÄVEN LAT./LONG.):

DATUM FÖR FISKET:

DJUP SOM PÅTRÄFFATS UNDER FISKET (FÖRTECKNING ÖVER VARJE DRAG, INBEGRIPET LAT./LONG.):

TOTALT ANTAL TIMMAR/FISKEOMRÅDE (FÖRTECKNING ÖVER VARJE DRAG, INBEGRIPET LAT./LONG.):

TYPER AV REDSKAP SOM HAR ANVÄNTS (ANGE TYP) I RESPEKTIVE OMRÅDE (ANGE ÄVEN LAT./LONG.):

KÄNSLIGA MARINA EKOSYSTEM (4) SOM PÅTRÄFFATS (FÖRTECKNING ÖVER VARJE DRAG, INBEGRIPET LAT./LONG.):

RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT FÖRHINDRA BETYDANDE NEGATIV INVERKAN PÅ KÄNSLIGA MARINA EKOSYSTEM, OM SÅDANA PÅTRÄFFAS:

FÖRTECKNING ÖVER ALLA ORGANISMER (SOM BEHÅLLITS, BIFÅNGSTER) SOM TAGITS OMBORD (IDENTIFIERADE TILL LÄGSTA TAXONOMISKA ENHET):

FÖRTECKNING ÖVER POTENTIELLT KÄNSLIGA INDIKATORARTER (5) SOM TAGITS OMBORD PÅ VARJE PLATS (ANGE ÄVEN LAT./LONG.):

FÖRTECKNING ÖVER ORGANISMER SOM EVENTUELLT BEHÅLLITS FÖR BIOLOGISK PROVTAGNING (T.EX. LÄNGD, VIKT, KÖN, ÅLDER):

Anmärkning: Uppgiftsrapporteringen ska ske enligt en standardiserad specifikation, t.ex. i enlighet med vad som antagits genom program för vetenskaplig observation.


(1)  Med undersökande fiske avses allt bottenfiske i nya områden eller med bottenredskap som inte använts tidigare i det berörda området.

(2)  Se FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske i det fria havet (International Guideline for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas).

(3)  Med undersökande fiske avses allt bottenfiske i nya områden eller med bottenredskap som inte har använts tidigare i det berörda området.

(4)  Se FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske i det fria havet (International Guideline for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas).

(5)  Se bilaga 1 till FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske i det fria havet (International Guideline for the Management of Deep-Sea Fisheries in the High Seas).”


29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/17


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 680/2009

av den 27 juli 2009

om ändring av förordning (EG) nr 423/2007 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/652/Gusp av den 7 augusti 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 1110/2008 (2) om ändring av rådets förordning (EG) nr 423/2007 (3) införde kompletterande restriktiva åtgärder i enlighet med gemensam ståndpunkt 2008/652/Gusp, och i synnerhet en skyldighet att i förhand anmäla vissa transporter till och från Iran.

(2)

Av tekniska skäl infördes en bestämmelse om undantag, under en övergångsperiod, från reglerna för genomförandet av skyldigheten att göra anmälan i förhand. Att tillämpningsbestämmelserna för åtgärden är så komplicerade har medfört oväntade förseningar av genomförandet och därför bör övergångsperioden förlängas till den 31 december 2010.

(3)

Förordning (EG) nr 423/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4a fjärde och femte stycket i förordning (EG) nr 423/2007 ska ersättas med följande:

”Fram till och med den 31 december 2010 får summariska införsel- och utförseldeklarationer och de kompletterande uppgifter som det hänvisas till i denna artikel inlämnas skriftligen med användning av affärs-, hamn- eller transportinformation, om de innehåller de nödvändiga upplysningarna.

Från och med den 1 januari 2011 ska de erforderliga kompletterande uppgifter som avses i denna artikel inlämnas antingen skriftligen eller i förekommande fall genom användning av de summariska införsel- och utförseldeklarationerna.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  EUT L 213, 8.8.2008, s. 58.

(2)  EUT L 300, 11.11.2008, s. 1.

(3)  EUT L 103, 20.4.2007, s. 1.


29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/18


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 681/2009

av den 27 juli 2009

om avslutande av översynen, avseende en ny exportör, av förordning (EG) nr 192/2007 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i bland annat Malaysia, om återinförande av tullen på import från en exportör i det landet och om avslutande av registrering av denna import

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.4,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDE

(1)

Genom förordning (EG) nr 192/2007 (2) införde rådet, efter en översyn vid giltighetstidens utgång, en slutgiltig antidumpningstull på import till gemenskapen av visst slags polyetentereftalat (nedan kallad PET-plast) med ursprung i bl.a. Malaysia. De gällande åtgärderna består av en tullsats på 160,1 euro per ton, med undantag för de särskilt angivna företag för vilka individuella tullsatser gäller. Enligt samma förordning infördes antidumpningstullar även på import av PET-plast med ursprung i Indien, Indonesien, Sydkorea, Thailand och Taiwan. De ursprungliga åtgärderna infördes efter en undersökning (nedan kallad den ursprungliga undersökningen) genom förordning (EG) nr 2604/2000 (3).

B.   DETTA FÖRFARANDE

1.   Begäran om översyn

(2)

Kommissionen mottog senare en begäran från Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (nedan kallad sökanden) om inledande av en översyn avseende en ny exportör av förordning (EG) nr 192/2007, i enlighet med artikel 11.4 i grundförordningen. Sökanden gjorde gällande att företaget inte exporterade visst slags PET-plast till gemenskapen under den undersökningsperiod som låg till grund för antidumpningsåtgärderna, dvs. perioden 1 oktober 1998–30 september 1999 (nedan kallad den ursprungliga undersökningsperioden) och att företaget inte är närstående någon av de exporterande tillverkare av visst slags PET-plast vilka omfattas av de ovannämnda antidumpningsåtgärderna. Sökanden gjorde vidare gällande att företaget började exportera visst slags PET-plast till gemenskapen först efter utgången av den ursprungliga undersökningsperioden.

2.   Inledande av en översyn avseende en ny exportör

(3)

Kommissionen granskade den bevisning som lagts fram av sökanden och ansåg att den var tillräcklig för att motivera inledandet av en översyn enligt artikel 11.4 i grundförordningen. Efter samråd med rådgivande kommittén och efter det att den berörda gemenskapsindustrin fått möjlighet att lämna synpunkter inledde kommissionen genom förordning (EG) nr 1082/2008 (4) en översyn av förordning (EG) nr 192/2007 med avseende på sökanden.

(4)

I enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1082/2008 upphävdes den antidumpningstull på 160,1 euro per ton som infördes genom förordning (EG) nr 192/2007 på import av visst slags PET-plast som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av sökanden. I enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen fick tullmyndigheterna samtidigt instruktioner om att vidta lämpliga åtgärder för att registrera sådan import.

3.   Berörd produkt

(5)

Den produkt som berörs av denna översyn är densamma som i den ursprungliga undersökningen, dvs. PET-plast med en viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISO-standard 1628–5, som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20.

4.   Berörda parter

(6)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden, gemenskapsindustrin och företrädarna för exportlandet om att översynen hade inletts. De berörda parterna gavs tillfälle att skriftligen lämna synpunkter och bli hörda.

(7)

Kommissionen sände ett frågeformulär till sökanden vilket denne besvarade inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg vara nödvändiga för att fastställa om dumpning förelåg och utförde ett kontrollbesök på plats hos sökanden.

5.   Översynsperiod

(8)

Översynsperioden avseende en ny exportör omfattade perioden från och med den 1 oktober 2007 till och med den 30 september 2008.

C.   ÅTERKALLELSE AV BEGÄRAN OM ÖVERSYN AVSEENDE EN NY EXPORTÖR

(9)

Genom en skrivelse till kommissionen av den 22 april 2009 återkallade sökanden formellt sin begäran om översyn avseende en ny tillverkare utan någon särskild motivering.

(10)

Under dessa omständigheter kunde kommissionen inte fastställa någon individuell dumpningsmarginal och tullsats för sökanden. Slutsatsen drogs därför att import till gemenskapen av visst slags PET-plast med en viskositetskvot på minst 78 ml/g enligt ISO-standarden 1628–5, som klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20, med ursprung i Malaysia och som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av företaget Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD bör omfattas av den landsomfattande tull som gäller för ”övriga företag” i Malaysia (160,1 euro per ton) och som infördes genom rådets förordning (EG) nr 192/2007, och att denna tullsats därför bör återinföras.

D.   RETROAKTIVT UTTAG AV ANTIDUMPNINGSTULLEN

(11)

Mot bakgrund av ovanstående resultat bör den antidumpningstull som är tillämplig på Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD tas ut retroaktivt från och med den dag då översynen inleddes på sådan import av den berörda produkten som registrerats i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1082/2008.

E.   MEDDELANDE AV UPPGIFTER OCH ÅTGÄRDERNAS GILTIGHETSTID

(12)

Sökanden och övriga berörda parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för avsikten att återinföra en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags PET-plast med ursprung i bl.a. Malaysia och som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av företaget Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD och att retroaktivt ta ut denna tull på import som registrerats. Deras synpunkter togs under övervägande och beaktades där så var lämpligt.

(13)

Denna översyn påverkar inte den tidpunkt då förordning (EG) nr 192/2007 upphör att gälla i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den översyn avseende en ny exportör som inleddes genom förordning (EG) nr 1082/2008 ska avslutas och den antidumpningstull som enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 192/2007 gäller för ”övriga företag” i Malaysia ska återinföras för den import som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1082/2008.

2.   Den antidumpningstull som enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 192/2007 ska tillämpas på ”övriga företag” i Malaysia ska tas ut med verkan från och med den 6 november 2008 på import av visst slags polyetentereftalat, som registrerats enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1082/2008.

3.   Tullmyndigheterna ska upphöra med den registrering av import som sker i enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1082/2008.

4.   Om inget annat anges ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 59, 27.2.2007, s. 1.

(3)  EGT L 301, 30.11.2000, s. 21.

(4)  EUT L 296, 5.11.2008, s. 5.


29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/20


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 682/2009

av den 27 juli 2009

om avslutande av den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

1.   Gällande åtgärder

(1)

Genom förordning (EG) nr 1425/2006 (2) införde rådet i september 2006 en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Folkrepubliken Kina. Förordningen ändrades senast genom rådets förordning (EG) nr 189/2009 (3). För de åtta företagen med individuella tullsatser varierar tullarna från 4,3 % till 12,8 %. Tullen är 8,4 % för samarbetsvilliga företag utan individuella tullsatser och den övriga tullen är 28,8 %.

2.   Begäran om översyn

(2)

Den 25 mars 2008 mottog kommissionen en begäran om partiell interimsöversyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen av en exporterande tillverkare av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Kina.

(3)

Begäran lämnades in av CeDo Shanghai Limited (nedan kallad CeDo Shanghai eller sökanden).

(4)

Sökanden hävdar bland annat att dess exportpriser för vissa säckar, bärkassar och påsar av plast vid försäljning till gemenskapen hade ökat avsevärt och att de nu är betydligt högre än det konstruerade normalvärdet baserat på sökandens tillverkningskostnader i Kina och att detta lett till att dumpningen minskat eller undanröjts. Fortsatt tillämpning av åtgärden på den nuvarande nivån, som byggde på den tidigare fastställda dumpningsnivån, är därför inte längre nödvändig för att motverka dumpning.

3.   Inledande

(5)

Efter samråd med rådgivande kommittén fastställde kommissionen att det fanns tillräcklig prima facie-bevisning som motiverade en partiell interimsöversyn och offentliggjorde ett tillkännagivande (nedan kallat tillkännagivandet om inledande) i Europeiska unionens officiella tidning  (4) om att en partiell interimsöversyn inleddes i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen och att översynen begränsades till en undersökning av dumpning avseende CeDo Shanghai.

(6)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden från och med den 1 juli 2007 till och med den 30 juni 2008.

(7)

Kommissionen underrättade officiellt sökanden, företrädarna för gemenskapsindustrin och företrädarna för exportlandet om att översynen hade inletts. De berörda parterna fick möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och begära att bli hörda inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet om inledande.

B.   BERÖRD PRODUKT

(8)

Den berörda produkten är densamma som den som anges i rådets förordning (EG) nr 1425/2006 i dess ändrade lydelse, dvs. säckar, bärkassar och påsar av plast innehållande minst 20 viktprocent polyeten tillverkade av plastfolie med en tjocklek av högst 100 mikrometer (μm) med ursprung i Kina, och som för tillfället klassificeras enligt KN-nummer ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 och ex 3923 29 90 (Taric-nummer 3923210020, 3923291020 och 3923299020).

C.   ÅTERKALLELSE AV BEGÄRAN OCH AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET

(9)

Genom ett brev av den 24 mars 2009 till kommissionen tog CeDo Shanghai formellt tillbaka sin ansökan om en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Kina.

(10)

Det övervägdes huruvida det var befogat att på eget initiativ fortsätta undersökningen. Kommissionen ansåg att ett avslutande av undersökningen inte påverkar den redan gällande antidumpningsåtgärden, och att ett sådant avslutande inte skulle strida mot gemenskapens intresse. På grundval av detta bör undersökningen avslutas.

(11)

Berörda parter underrättades om avsikten att avsluta undersökningen och gavs tillfälle att lämna synpunkter på detta. Det lämnades emellertid inga synpunkter som kunde ändra beslutet.

(12)

Därför dras slutsatsen att översynen avseende import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Kina bör avslutas utan ändring av de gällande antidumpningsåtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den partiella interimsöversynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bl.a. i Folkrepubliken Kina, vilken inleddes i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EG) nr 384/96, ska härmed avslutas utan att de gällande antidumpningsåtgärderna ändras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2009.

På rådets vägnar

C. BILDT

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 270, 29.9.2006, s. 4.

(3)  EUT L 67, 12.3.2009, s. 5.

(4)  EUT C 176, 11.7.2008, s. 9.


29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 683/2009

av den 28 juli 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 684/2009

av den 24 juli 2009

om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (1), särskilt artikel 29.1, och

av följande skäl:

(1)

Punktskattepliktiga varor som flyttas under punktskatteuppskov ska åtföljas av det elektroniska administrativa dokument som avses i artikel 21.1 i direktiv 2008/118/EG, för vilket det datoriserade system ska tillämpas som inrättas genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (2).

(2)

Det datoriserade systemet syftar till att göra det möjligt att följa och övervaka flyttningar av varor under punktskatteuppskov och det är därför nödvändigt att fastställa form och innehåll för de elektroniska meddelanden som ska användas i samband med sådan flyttning.

(3)

Eftersom flyttningarna ska åtföljas av ett elektroniskt administrativt dokument bör särskilt form och innehåll för de meddelanden som utgör detta dokument fastställas. Det är också nödvändigt att fastställa form och innehåll för de meddelanden som utgör mottagningsrapport och exportrapport.

(4)

Enligt direktiv 2008/118/EG kan ett elektroniskt administrativt dokument återkallas, bestämmelseorten ändras och en flyttning av varor under punktskatteuppskov delas upp. Det är därför nödvändigt att fastställa form och innehåll för meddelanden avseende återkallande av det elektroniska administrativa dokumentet, ändring av bestämmelseorten och uppdelning av en flyttning, och att fastställa regler och förfaranden för utbyte av sådana meddelanden.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa form för det pappersdokument som avses i artiklarna 26 och 27 i direktiv 2008/118/EG och som ska användas när det datoriserade systemet inte är tillgängligt.

(6)

Eftersom de bestämmelser som fastställs genom denna förordning kommer att ersätta dem som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov (3) bör den förordningen upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för punktskatter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs

a)

form och innehåll för de elektroniska meddelanden som i enlighet med artiklarna 21–25 i direktiv 2008/118/EG ska utbytas genom det datoriserade system som avses i artikel 21.2 i det direktivet,

b)

regler och förfaranden för utbyte av de meddelanden som avses i a,

c)

formen för de pappersdokument som avses i artiklarna 26 och 27 i direktiv 2008/118/EG.

Artikel 2

Skyldigheter avseende meddelanden som utbyts genom det datoriserade systemet

När det gäller form och innehåll ska de meddelanden som utbyts i enlighet med artiklarna 21–25 i direktiv 2008/118/EG uppfylla de krav som fastställs i bilaga I till denna förordning. Om vissa av uppgiftsfälten i meddelandena ska fyllas i med koder ska de koder som förtecknas i bilaga II användas.

Artikel 3

Formaliteter innan flyttningen av punktskattepliktiga varor kan påbörjas

1.   Preliminära elektroniska administrativa dokument som lämnas i enlighet med artikel 21.2 i direktiv 2008/118/EG och elektroniska administrativa dokument som tilldelas en unik administrativ referenskod i enlighet med artikel 21.3 tredje stycket i det direktivet ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

2.   Preliminära elektroniska administrativa dokument ska inlämnas tidigast sju dagar före den dag som på dokumentet anges vara avsändningsdag för de berörda punktskattepliktiga varorna.

Artikel 4

Återkallande av det elektroniska administrativa dokumentet

1.   En avsändare som vill återkalla det elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med artikel 21.7 i direktiv 2008/118/EG ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om återkallande och lämna in detta till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om återkallande ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 2 i bilaga I till denna förordning.

2.   De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om återkallande.

Om uppgifterna är giltiga, ska myndigheterna ange dag och tidpunkt för kontrollen i meddelandet om återkallande, meddela avsändaren dessa uppgifter och vidarebefordra meddelandet om återkallande till behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten. Om uppgifterna inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

3.   När de behöriga myndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten har mottagit meddelandet om återkallande ska de vidarebefordra detta till mottagaren om denna är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare.

Artikel 5

Meddelande avseende ändring av bestämmelseort för flyttning av punktskattepliktiga varor

1.   En avsändare som vill ändra bestämmelseorten i enlighet med artikel 21.8 i direktiv 2008/118/EG, eller komplettera uppgifterna om mottagare i enlighet med artikel 22.2 i det direktivet, ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort och sända det till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 3 i bilaga I till denna förordning.

2.   De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Om uppgifterna är giltiga ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten

a)

ange dag och tidpunkt för kontrollen och ett löpnummer i meddelandet om ändring av bestämmelseort och underrätta avsändaren om detta,

b)

uppdatera det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med uppgifterna i meddelandet om ändring av bestämmelseort.

Om uppdateringen omfattar en ändring av bestämmelsemedlemsstat eller en ändring av mottagare är artikel 21.4 och 21.5 i direktiv 2008/118/EG tillämpliga med avseende på det uppdaterade elektroniska administrativa dokumentet.

3.   Om den uppdatering som avses i punkt 2 b omfattar en ändring av bestämmelsemedlemsstat ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till de behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Dessa myndigheter ska underrätta den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet om ändringen av bestämmelseort genom att använda meddelandet om ändring av bestämmelseort, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I.

4.   Om den uppdatering som avses i punkt 2 b omfattar en ändring av den leveransplats som nämns i datagrupp 7 på det elektroniska administrativa dokumentet, men inte en ändring av bestämmelsemedlemsstat eller mottagare, ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till de behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Dessa myndigheter ska vidarebefordra meddelandet om ändring av bestämmelseort till mottagaren.

5.   Om uppgifterna i det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

6.   Om det uppdaterade elektroniska administrativa dokumentet innehåller en ny mottagare i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten underrätta den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet om ändringen av bestämmelseort med hjälp av meddelandet om ändring av bestämmelseort, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I.

Artikel 6

Meddelanden om uppdelning av flyttning av punktskattepliktiga varor

1.   En avsändare som vill dela upp en flyttning av punkskattepliktiga varor i enlighet med artikel 23 i direktiv 2008/118/EG ska fylla i fälten på det preliminära meddelandet om uppdelning för varje bestämmelseort och lämna in detta till de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Det preliminära meddelandet om uppdelning ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 5 i bilaga I till denna förordning.

2.   De behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära meddelandet om uppdelning.

Om uppgifterna är giltiga ska de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten

a)

utfärda ett nytt elektroniskt administrativt dokument för varje bestämmelseort, som ska ersätta det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet,

b)

utfärda ett meddelande om uppdelning för det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, som ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 4 i bilaga I till denna förordning,

c)

sända meddelandet om uppdelning till den avsändare och de behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet.

Artikel 21.3 tredje stycket och artikel 21.4, 21.5 och 21.6 i direktiv 2008/118/EG ska gälla med hänsyn till varje nytt elektroniskt administrativt dokument som avses i led a.

3.   De behöriga myndigheterna i den bestämmelsemedlemsstat som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet ska vidarebefordra meddelandet om uppdelning till den mottagare som anges i det ursprungliga elektroniska administrativa dokumentet, om denna är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare.

4.   Om uppgifterna i det preliminära meddelandet om uppdelning inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om detta utan dröjsmål.

Artikel 7

Formaliteter i samband med avslutande av flyttning av punktskattepliktiga varor

Den mottagningsrapport som inlämnas i enlighet med artikel 24 i direktiv 2008/118/EG och den exportrapport som inlämnas i enlighet med artikel 25 i samma direktiv ska uppfylla de krav som fastställs i tabell 6 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 8

Reservrutin

1.   Det pappersdokument som avses i artikel 26.1 a i direktiv 2008/118/EG ska ha rubriken ”Följedokument för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov”. De uppgifter som krävs ska återges i form av dataelement, uttryckta på samma sätt som i det elektroniska administrativa dokumentet. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 1 i bilaga I till denna förordning.

2.   De uppgifter som avses i artikel 26.5 i direktiv 2008/118/EG och som avsändaren ska meddela de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten ska återges i form av dataelement som uttrycks på samma sätt som i meddelandet om ändring av bestämmelseort eller meddelandet om uppdelning, beroende på omständigheterna. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 3 eller, allt efter omständigheterna, tabell 5 i bilaga I till denna förordning.

3.   Det pappersdokument som avses i artikel 27.1 och 27.2 i direktiv 2008/118/EG ska ha rubriken ”Mottagningsrapport/Exportrapport för reservrutin för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov”. De uppgifter som krävs ska återges i form av dataelement, uttryckta på samma sätt som i mottagningsrapporten eller exportrapporten, allt efter omständigheterna. Alla dataelement, liksom alla datagrupper och dataundergrupper till vilka dessa hör, ska anges med hjälp av de siffror och bokstäver som anges i kolumnerna A och B i tabell 6 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 9

Upphävande

Förordning (EEG) nr 2719/92 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 april 2010. Den ska emellertid fortsätta att gälla för de flyttningar som avses i artikel 46 i direktiv 2008/118/EG.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2010, med undantag av artikel 6 som ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2009.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 5.

(3)  EGT L 276, 19.9.1992, s. 1.


BILAGA I

ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM ANVÄNDS FÖR FÖRFLYTTNINGAR AV PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR UNDER PUNKTSKATTEUPPSKOV

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

1.

Dataelementen i de elektroniska meddelanden som används för det datoriserade system som avses i artikel 21.2 i direktiv 2008/118/EG är organiserade i datagrupper och vid behov i dataundergrupper. Uppgifterna och deras användning beskrivs närmare i tabellerna 1–6 i vilka

a)

kolumn A innehåller den numeriska kod (nummer) som tilldelats varje datagrupp och dataundergrupp. Varje dataundergrupp följer löpnumret för den data(under)grupp som den tillhör (till exempel: om datagruppens nummer är 1 är numret för en av denna grupps dataundergrupper 1.1 och numret för denna dataundergrupps dataundergrupp 1.1.1),

b)

kolumn B innehåller den alfabetiska kod (bokstav) som tilldelats varje dataelement i en data(under)grupp,

c)

kolumn C anger data(under)grupp eller dataelement,

d)

kolumn D innehåller ett värde för varje data(under)grupp eller dataelement som anger om införandet av motsvarande uppgift är

obligatoriskt, dvs. uppgiften ska anges (R=required). Även om en data(under)grupp är fakultativ (O=optional) eller villkorad (C=conditional) kan dataelement inom den gruppen fortfarande vara obligatoriska (R=required) om de behöriga myndigheterna i medlemsstaten har beslutat att uppgifterna i denna (under)grupp måste fyllas i eller om villkoret gäller,

fakultativt (O=optional), vilket innebär att den person (avsändaren eller mottagaren) som lämnar in meddelandet kan välja att föra in uppgiften, utom då en medlemsstat har angivit att uppgiften är obligatorisk i enlighet med det alternativ som anges i kolumn E för en del av de fakultativa data(under)grupperna eller dataelementen,

villkorat (C=conditional), vilket innebär att användningen av data(under)gruppen eller dataelementet beror på andra data(under)grupper eller dataelement i samma meddelande,

beroende (D=dependent), vilket innebär att användningen av data(under)grupper eller dataelement är beroende av ett villkor som det datoriserade systemet inte kan kontrollera och som anges i kolumnerna E och F.

e)

kolumn E innehåller villkoren för de uppgifter vars införande är villkorat och anger, när så är tillämpligt, hur fakultativa och beroende uppgifter ska användas och vilka uppgifter som de behöriga myndigheterna måste ange,

f)

kolumn F innehåller vid behov förklaringar rörande ifyllandet av meddelandet,

g)

kolumn G innehåller

för vissa data(under)grupper ett nummer följt av ”x” som anger hur många gånger data(under)gruppen kan upprepas i meddelandet (standard=1), och

för varje dataelement, utom för dataelement som anger tidpunkt och/eller datum, karakteristika som anger datatyp och datalängd. Koderna för datatyperna är följande:

a bokstavskod

n numerisk kod

an alfanumerisk kod.

Numret efter koden anger den tillåtna datalängden för det aktuella dataelementet. Om det står två punkter före en längdangivelse, innebär detta att en uppgift inte har en viss fastställd längd utan kan ha upp till det antal tecken som anges av längdangivelsen. Ett kommatecken i en datalängd innebär att uppgiften kan innehålla decimaler; siffran före kommatecknet anger attributets totala längd och siffran efter kommatecknet anger det högsta antalet siffror efter decimalkommat.

För dataelement som anger tidpunkt och/eller datum innebär angivande av ”datum”, ”tid” eller ”datumTid” att datum, tidpunkt eller både och måste anges i överensstämmelse med standarden ISO 8601 för datum- och tidsangivelser.

2.

Följande förkortningar används i tabellerna 1–6:

e-AD: elektroniskt administrativt dokument

ARC: administrativ referenskod

SEED: systemet för utbyte av uppgifter om punktskatter (den elektroniska databas som avses i artikel 22.1 i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 (1)

KN-nr: nummer i Kombinerade nomenklaturen

Tabell 1

(enligt artiklarna 3.1 och 8.1)

Preliminärt elektroniskt administrativt dokument och elektroniskt administrativt dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Meddelandetyp

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Standardinlämning (ska alltid användas utom när inlämningen avser export enligt det lokala klareringsförfarandet)

2

=

Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet (tillämpning av artikel 283 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2))

Meddelandetypen får inte förekomma i ett e-AD som tilldelats en administrativ referenskod, eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning.

n1

1.

e-AD rubrik

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

5

=

undantagen mottagare (artikel 17.1 a iv i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

8

=

okänd bestämmelseort (okänd mottagare artikel 22 i direktiv 2008/118/EG)

n1

 

b

Försändelsetid

R

 

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara mindre än eller lika med 24. Talet för D ska vara mindre än eller lika med 92.

an3

 

c

Transportarrangemang

R

 

Ange den person som ansvarar för arrangemanget av den första transporten med hjälp av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

n1

 

d

Administrativ referenskod (ARC)

R

Anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD

Se bilaga II, kodförteckning 2

an21

 

e

Datum och tidpunkt för godkännande av e-AD

R

Anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

 

f

Löpnummer

R

Anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära e-AD och för varje ändring av bestämmelseort

Anges som 1 vid det första godkännandet och ökas sen med 1 för varje e-AD som de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten utfärdar efter varje ändring av bestämmelseorten

n..5

 

g

Datum och tidpunkt för godkännande av uppdatering

C

Datum och tidpunkt för godkännande av meddelandet om ändring av bestämmelseort i tabell 3. Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten om bestämmelseorten ändras.

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

 

h

Markering för uppskjutet inlämnande

D

”R” för inlämnande av ett e-AD för en flyttning som har inletts på grundval av det pappersdokument som avses i artikel 8.1

Tillåtna värden:

0

=

felaktigt

1

=

korrekt

Standardvärdet är ”felaktigt”.

Dataelementet får inte förekomma i ett e-AD som tilldelats en administrativ referenskod, eller i det pappersdokument som avses i artikel 8.1 i denna förordning.

n1

2.

AVSÄNDARE

R

 

 

 

 

a

Punktskattenummer

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade avsändaren

an13

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

3.

Avsändningsort

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”1”

 

 

 

a

Skatteupplagsreferens

R

 

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för det skatteupplag från vilket varorna sänds

an13

 

b

Namn

O

 

 

an..182

 

c

Gata

O

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

O

 

an..10

 

f

Stad

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

4.

Avsändningskontor – import

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”2”

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange koden för importtullkontoret. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

5.

MOTTAGARE

C

”R” utom för meddelande av typen ”2 – Inlämning för export enligt det lokala klareringsförfarandet” eller för kod för bestämmelseort 8

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

Detta dataelement gäller inte för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6.

KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR om mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Medlemsstatskod

R

 

Ange bestämmelseortsmedlemsstaten med hjälp av medlemsstatskoderna i bilaga II, kodförteckning 3

a2

 

b

Serienummer för intyg om befrielse från punktskatt

D

”R” om ett serienummer anges på det intyg om befrielse från punktskatt som infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt (3)

 

an..255

7.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se kod för bestämmelseort i fält 1a)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2, 3 och 5: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 7c, 7e och 7f:

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3, 4 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8.

Bestämmelsetullkontor

C

”R” vid export (kod för bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a)

 

 

 

a

Referensnummer tullkontor

R

 

Ange kod för det exportkontor till vilket exportdeklarationen ska inges i enlighet med artikel 161.5 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (4). Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

9.

e-AD

R

 

 

 

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar försändelsen i avsändarens bokföring

an..22

 

b

Fakturanummer

R

 

Ange varornas fakturanummer. Om fakturan ännu inte har ställts ut anges numret på transportens följesedel eller liknande transportdokument.

an..35

 

c

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Datum som anges på det dokument som anges i fält 9b.

datum

 

d

Ursprungskod

R

 

Tillåtna värden för flyttningens ursprung är följande:

1

=

Ursprung – skatteupplag (i de situationer som avses i artikel 17.1 a i direktiv 2008/118/EG)

2

=

Ursprung – import (i de situationer som avses i artikel 17.1 b i direktiv 2008/118/EG)

n1

 

e

Datum för avsändning

R

 

Den dag flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG, vilken kan infalla högst sju dagar efter dagen för inlämnandet av förslag till e-AD. Avsändningsdagen kan i de fall som avses i artikel 26 i direktiv 2008/118/ EG vara ett datum i det förflutna.

datum

 

f

Tidpunkt för avsändning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Den tidpunkt vid vilken flyttningen påbörjas i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2008/118/EG. Tidpunkten anges i lokal tid.

Time

 

g

Tidigare administrativ referenskod (ARC)

D

Ska anges av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av nya e-AD till följd av godkännande av meddelande om uppdelning (tabell 5)

Den administrativa referenskod som ska anges är den administrativa referenskoden för det tidigare elektroniska administrativa dokumentet.

an21

9.1

ADMINISTRATIVT ENHETSDOKUMENT IMPORT

C

”R” om koden för ursprung i fält 9d är ”2” (import)

 

9X

 

a

Nummer för administrativt enhetsdokument för import

R

Numret ska tillhandahållas av antingen avsändaren vid tidpunkten för inlämnande av det preliminära e-AD eller av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten vid godkännande av det preliminära e-AD

Ange numret/numren för de(t) administrativa enhetsdokument som används för de berörda varornas övergång till fri omsättning

an..21

10.

Behörig myndighet vid avsändningsplatsen

R

 

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange koden för avsändningsmedlemsstatens behöriga myndighetskontor med ansvar för punktskattekontrollen på avsändningsplatsen. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

11.

FLYTTNINGSGARANTI

R

 

 

 

 

a

Kod borgensman

R

 

Ange de(n) person(er) som är ansvariga för att ställa en garanti med hjälp av koden för borgensman i bilaga II, kodförteckning 6

n..4

12.

BORGENSMAN

C

”R” om en av följande koder för borgensman är tillämpliga: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 eller 1234

(Se kod borgensman i bilaga II, kodförteckning 6)

Ange varornas transportör och/eller ägare om de ställer garantin

2X

 

a

Borgensmannens punktskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange ett giltigt SEED-registreringsnummer eller mervärdesskattenummer för varornas transportör eller ägare

an13

 

b

Mervärdesskattenummer

O

an..35

 

c

Namn

C

För 12c, d, f och g: ”O” om borgensmannens punktskattenummer anges, annars ”R”

 

an..182

 

d

Gata

C

 

an..65

 

e

Nummer

O

 

an..11

 

f

Postnummer

C

 

an..10

 

g

Stad

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

13.

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Kod för transportsätt

R

 

Ange transportsätt då flyttningen påbörjas med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 7

n..2

14.

Transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för arrangemanget av den första transporten om värdet i fält 1c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

15.

Första transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange den person som utför den första transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

16.

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

R

 

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 13a. Se bilaga II, kodförteckning 8.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

R

 

Ange registreringsnummer för transportenhet(er)

an..35

 

c

Identitet försegling

D

”R” om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange kompletterande upplysningar om transporter, t.ex. identitet för eventuella efterföljande transportörer, information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.

e-AD huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange ett unikt löpnummer, börja med 1

n..3

 

b

Kod för den punktskattepliktiga varan

R

 

Ange tillämplig kod för punktskattepliktig vara, se bilaga II, kodförteckning 11

an4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller på avsändningsdagen

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage)

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage (för alkohol och alkoholhaltiga drycker, energiprodukter och för alla tobaksprodukter utom cigaretter)

n..15,2

 

g

Alkoholhalt

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange alkoholhalt (i volymprocent vid 20 °C) om tillämpligt i enlighet med bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

h

Grad Plato

D

”R” om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval av grad Plato

Ange grad Plato för öl om avsändningsmedlemsstaten och/eller bestämmelsemedlemsstaten beskattar öl på grundval grad Plato. Se bilaga II, kodförteckning 11.

n..5,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella kompletterande uppgifter om den skattmärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärke_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

”R” om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke

n1

 

l

Ursprungsbeteckning

O

 

Detta fält kan användas för intyg när det gäller följande:

1.

Vissa viner avseende en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning.

2.

Vissa spritdrycker, avseende tillverkningsplats, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning.

3.

Öl, som bryggts av ett litet självständigt bryggeri så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG (5), om man har för avsikt att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har bryggts på ett litet självständigt bryggeri.”

4.

Etylakohol, som framställts av ett litet destilleri så som detta definieras i rådets direktiv 92/83/EEG, om man har för avsikt att i bestämmelsemedlemsstaten begära nedsättning av punktskatten. Intyget ska utformas enligt följande: ”Härmed intygas att den angivna produkten har framställts på ett litet destilleri.”

an..350

 

m

Ursprungsbeteckning_LNG

C

”R” om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

n

Producentens storlek

O

 

För öl eller spritdrycker för vilka ett intyg har angivits i fält 17l (ursprungsbeteckning) ska produktionen under föregående år anges i hektoliter öl eller hektoliter ren alkohol

n..15

 

o

Densitet

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C om det är tillämpligt i enlighet med tabellen i bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”).

Obligatoriskt (”R”) för bulktransport av de viner som avses i punkterna 1–9, 15 och 16 i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 479/2008 (6), för vilka varubeskrivningen ska innehålla de frivilliga uppgifter som anges i artikel 60 i den förordningen under förutsättning att de anges på märkningen eller att avsikten är att de ska anges på märkningen.

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

r

Varornas varumärke

D

Obligatoriskt (”R”) om varorna har ett varumärke. Avsändningsmedlemsstaten får besluta att de transporterade varornas varumärke inte behöver anges om det anges på fakturan eller annat handelsdokument som avses i fält 9b.

Ange om tillämpligt varornas varumärke

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.1

KOLLI

R

 

 

99x

 

a

Kod kollislag

R

 

Ange kollislag med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 9

a2

 

b

Antal kollin

C

Obligatoriskt (”R”) om märkt ”Räknebart”

Ange antal kollin om dessa är räknebara i enlighet med bilaga II, kodförteckning 9

n..15

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla kollina

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.2

VINPRODUKT

D

Obligatoriskt (”R”) om produkterna ingår i del XII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007 (7)

 

 

 

a

Vinproduktskategori

R

 

För vinprodukter som ingår i del XII i bilaga I till förordning (EG) nr 1234/2007 ska ett av följande värden anges:

1

=

vin utan SUB/SGB

2

=

vin med uppgift om druvsort men utan SUB/SGB

3

=

vin med SUB eller SGB

4

=

importerat vin

5

=

annat

n1

 

b

Kod för vinodlingszon

D

Obligatoriskt (”R”) för vinprodukter i bulkform (nominell volym mer än 60 liter)

Ange den vinodlingszon i vilken den transporterade produkten har sitt ursprung i enlighet med bilaga IX till förordning (EG) nr 479/2008

n..2

 

c

Tredjeland som är ursprungsland

C

Obligatoriskt (”R”) om vinprodukten i fält 17.2a är ”4” (importerat vin)

Ange en landskod enligt förteckningen i bilaga II, kodförteckning 4

a2

 

d

Övriga upplysningar

O

 

 

an..350

 

e

Övriga upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

17.2.1

Kod för VINBEHANDLING

D

Obligatoriskt (”R”) om vinprodukter i bulkform (nominell volym mer än 60 liter)

 

99x

 

a

Kod för vinbehandling

R

 

Ange en av flera koder för vinbehandling i enlighet med del B 1.4 b i bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 436/2009/EG (8)

n..2

18.

Certifikat

O

 

 

9x

 

a

Kort dokumentbeskrivning

C

Obligatoriskt (”R”) om inte fält 18c används

Ange beskrivning av eventuella certifikat som avser de transporterade varorna, till exempel certifikat avseende den ursprungsbeteckning som avses i fält 17l

an..350

 

b

Kort dokumentbeskrivning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

c

Dokumentreferens

C

Obligatoriskt (”R”) om inte fält 18a används

Ange referens till eventuella certifikat som avser de transporterade varorna

an..350

 

d

Dokumentreferens_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


Tabell 2

(enligt artikel 4.1)

Återkallande

A

B

C

D

E

F

G

1.

e-AD FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR

R

 

 

 

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska återkallas

an21

2.

ÅTERKALLANDE

R

 

 

 

 

a

Orsak till återkallande

R

 

Ange orsaken till återkallande av e-AD med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 10

n1

3.

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av återkallande

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om återkallande

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid


Tabell 3

(enligt artiklarna 5.1 och 8.2)

Ändring av bestämmelseort

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande av ändring av bestämmelseort

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

2.

Uppdatering av e-AD

R

 

 

 

 

a

Löpnummer

C

Anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten efter godkännande av det preliminära meddelandet om ändring av bestämmelseort

Anges till 1 vid inledande godkännande av e-AD och ökas sedan med 1 vid varje ändring av bestämmelseort

n..5

 

b

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD för vilket bestämmelseorten ska ändras

an21

 

c

Försändelsetid

D

Obligatoriskt (”R”) när försändelsetiden ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer. (Exempel: H12, eller D04.) Talet för H ska vara mindre än eller lika med 24. Talet för D ska vara mindre än eller lika med 92.

an3

 

d

Ändrat transportarrangemang

D

Obligatoriskt (”R”) när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den person som ansvarar för transporten med hjälp av ett av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

N1

 

e

Fakturanummer

D

Obligatoriskt (”R”) när fakturan ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange varornas fakturanummer. Om fakturan ännu inte har ställts ut anges numret på transportens följesedel eller liknande transportdokument.

an..35

 

f

Fakturadag

O

Avsändningsmedlemsstaten kan besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om fakturanumret har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten

Dag som anges på det dokument som anges i fält 2e

Datum

 

g

Kod för transportsätt

D

Obligatoriskt (”R”) när transportsättet ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange transportsätt med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 7

n..2

3.

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens nya bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

n1

4.

NY MOTTAGARE

D

Obligatoriskt (”R”) när mottagaren ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

5.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2 och 3

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 5c, 5e och 5f

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6.

Bestämmelsetullkontor

C

”R” vid export (kod för bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 3a)

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange kod för det exportkontor till vilket exportdeklarationen kommer att inges i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

7.

Ny transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för att anordna transporten om värdet i fält 2d är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8.

Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten kan besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om transportören ändras till följd av ändring av bestämmelseorten

Ange den nya person som utför transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

9.

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

Obligatoriskt (”R”) när upplysningar om transporten har ändrats till följd av ändring av bestämmelseorten

 

99x

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange de koder för transportenhet som gäller för det transportsätt som anges i fält 2g, se bilaga II, kodförteckning 8

n..2

 

b

Identitet transportenhet

R

 

Ange registreringsnummer för transportenhet(er)

an..35

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod, se bilaga II, kodförteckning 1

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange kompletterande upplysningar om transporten, t.ex. identitet för eventuella efterföljande transportörer, information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


Tabell 4

(enligt artikel 5.3 andra stycket, artikel 5.6 och artikel 6.2 b)

Meddelande om ändring av bestämmelseort/Meddelande om uppdelning

A

B

C

D

E

F

G

1.

 

MEDDELANDE OM PUNKTSKATT

R

 

 

 

 

a

Meddelandetyp

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange orsaken till meddelandet med hjälp av ett av följande värden:

1

=

Ändring av bestämmelseort

2

=

Uppdelning

n1

 

b

Datum och tidpunkt för meddelandet

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

 

c

Administrativ referenskod (ARC)

R

Ska anges av behöriga myndigheter i bestämmelsemedlemsstaten (i händelse av meddelande om ändring av bestämmelseort) eller avsändningsmedlemsstaten (i händelse av meddelande om uppdelning)

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som meddelandet gäller

an21

2.

 

EFTERFÖLJANDE ARC

C

Obligatoriskt (”R”) om meddelandetypen i fält 1a är 2

Ska anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten

 

9x

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

Ska anges av behöriga myndigheter i avsändningsmedlemsstaten

 

an21


Tabell 5

(enligt artiklarna 6.1 och 8.2)

Uppdelning

A

B

C

D

E

F

G

1.

Uppdelning av e-AD

R

 

 

 

 

a

Tidigare administrativ referenskod ARC

R

 

Ange den administrativa referenskoden för det e-AD som ska delas upp.

Se bilaga II, kodförteckning 2

an21

2.

ÄNDRAD bestämmelseort

R

 

 

 

 

a

Kod för bestämmelseort

R

 

Ange flyttningens bestämmelseort med hjälp av ett av följande värden:

1

=

skatteupplag (artikel 17.1 a i i direktiv 2008/118/EG)

2

=

registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii i direktiv 2008/118/EG)

3

=

tillfällig registrerad mottagare (artikel 17.1 a ii och artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG)

4

=

direkt leveransplats (artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG)

6

=

export (artikel 17.1 a iii i direktiv 2008/118/EG)

8

=

okänd bestämmelseort (okänd mottagare artikel 22 i direktiv 2008/118/EG)

n1

3.

Upplysningar om uppdelning av e-AD

R

 

 

9x

 

a

Lokalt referensnummer

R

 

Ett unikt serienummer som avsändaren tilldelat e-AD och som identifierar försändelsen i avsändarens bokföring

an..22

 

b

Försändelsetid

D

Obligatoriskt (”R”) när försändelsetiden ändras till följd av uppdelning

Ange den normala försändelsetiden, med beaktande av transportsätt och avstånd, uttryckt i timmar (H) eller dagar (D) följt av ett tvåsiffrigt nummer (t.ex.: H12 eller D04). Talet för H ska vara mindre än eller lika med 24. Talet för D ska vara mindre än eller lika med 92.

an3

 

c

Ändrat transportarrangemang

D

Obligatoriskt (”R”) när den person som är ansvarig för att anordna transporten ändras till följd av uppdelning

Ange den person som är ansvarig för att anordna den första transporten med hjälp av ett av följande värden:

1

=

avsändare

2

=

mottagare

3

=

varornas ägare

4

=

annan

n1

4.

NY MOTTAGARE

D

Obligatoriskt (”R”) när mottagaren ändras till följd uppdelning

 

 

 

a

Identifiering av mottagaren

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

5.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2 och 3

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2 och 3: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2 och 3

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 5c, 5e och 5f:

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

6.

Bestämmelsetullkontor

C

”R” vid export (kod för ändrad bestämmelseort 6)

(Se koder för bestämmelseort i fält 2a)

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange kod för det exportkontor till vilket exportdeklarationen kommer att inges i enlighet med artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

7.

Ny transportanordnare

C

”R” för att ange den person som ansvarar för transporten om värdet i fält 3c är ”3” eller ”4”

 

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

8.

Ny transportör

O

Avsändningsmedlemsstaten kan besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”) om transportören ändras till följd av uppdelning

Ange den person som utför den nya transporten

 

 

a

Mervärdesskattenummer

O

 

 

an..35

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

9.

UPPLYSNINGAR OM TRANSPORTEN

D

Obligatoriskt (”R”) när upplysningar om transporten har ändrats till följd av uppdelning

 

99X

 

a

Kod för transportenhet

R

 

Ange kod för transportenhet. Se bilaga II, kodförteckning 8.

n..2

 

b

Identitet transportenhet

R

 

Ange registreringsnummer för transportenhet(er)

an..35

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla transportenheten

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

f

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange kompletterande upplysningar om transporter, t.ex. identitet för eventuella efterföljande transportörer, information om efterföljande transportenheter

an..350

 

g

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

10.

e-AD:s huvuddel

R

 

En separat datagrupp ska användas för varje produkt i sändningen

999x

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange ett unikt löpnummer, börja med 1

n..3

 

b

Kod för den punktskattepliktiga varan

R

 

Ange tillämplig kod för punktskattepliktig vara, se bilaga II, kodförteckning 11

an..4

 

c

KN-nr

R

 

Ange det KN-nummer som gäller den dag som ansökan om uppdelning lämnas in

n8

 

d

Kvantitet

R

 

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

Vid flyttning till en registrerad mottagare, enligt artikel 19.3 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som mottagaren har rätt att ta emot

Vid flyttning till en organisation med undantag, enligt artikel 12 i direktiv 2008/118/EG, får kvantiteten inte överskrida den kvantitet som registrerats i intyget om befrielse från punktskatt

n..15,3

 

e

Bruttovikt

R

 

Ange sändningens bruttovikt (de punktskattepliktiga varorna inklusive emballage)

n..15,2

 

f

Nettovikt

R

 

Ange de punktskattepliktiga varornas vikt utan emballage

n..15,2

 

i

Skattemärke

O

 

Ange eventuella kompletterande uppgifter om den skattmärkning som bestämmelsemedlemsstaten kräver

an..350

 

j

Skattemärkning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

k

Markering för användning av skattemärke

D

”R” om skattemärke används

Ange ”1” om varorna är försedda med eller innehåller skattemärke eller ”0” om varorna inte är försedda med eller innehåller skattemärke

n1

 

o

Densitet

C

”R” om tillämpligt för de aktuella punktskattepliktiga varorna

Ange densitet vid 15 °C om det är tillämpligt i enlighet med tabellen i bilaga II, kodförteckning 11

n..5,2

 

p

Handelsbeteckning

O

Avsändningsmedlemsstaten får besluta att denna uppgift ska vara obligatorisk (”R”)

Ange varornas handelsbeteckning i syfte att identifiera de varor som transporteras

an..350

 

q

Handelsbeteckning_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

 

r

Varornas varumärke

D

Obligatoriskt (”R”) om varorna har ett varumärke

Ange om tillämpligt varornas varumärke

an..350

 

s

Varornas varumärke_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

11.

KOLLI

 

 

 

99x

 

a

Kod slag av kollin

R

 

Ange slag av kolli med hjälp av koderna i bilaga II, kodförteckning 9

a2

 

b

Antal kollin

C

Obligatoriskt (”R”) om märkt ”Räknebart”

Ange antal kollin om dessa är räknebara i enlighet med bilaga II, kodförteckning 9

n..15

 

c

Identitet försegling

D

Obligatoriskt (”R”) om förseglingar används

Ange de förseglingar som används för att försegla kollina

an..35

 

d

Upplysningar om förseglingar

O

 

Ange eventuella ytterligare uppgifter om dessa förseglingar (t.ex. vilken typ av försegling som används)

an..350

 

e

Upplysningar om förseglingar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


Tabell 6

(enligt artiklarna 7 och 8.3)

Mottagningsrapport/Exportrapport

A

B

C

D

E

F

G

1.

ATTRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum och tidpunkt för godkännande mottagningsrapport/exportrapport

C

Anges av behöriga myndigheter i bestämmelse- eller exportmedlemsstaten efter godkännande av mottagningsrapport/exportrapport

Tidpunkten anges i lokal tid

datumTid

2.

e-AD för FLYTTNING AV PUNKTSKATTEBELAGDA VAROR

R

 

 

 

 

a

Administrativ referenskod (ARC)

R

 

Ange den administrativa referenskoden för e-AD.

Se bilaga II, kodförteckning 2

an21

 

b

Löpnummer

R

 

Ange löpnummer för e-AD.

n..5

3.

MOTTAGARE

R

 

 

 

 

a

Identifiering av mottagare

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 6

Inte tillämpligt för kod för bestämmelseort 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

För kod för bestämmelseort:

1, 2, 3 och 4: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för den godkända upplagshavaren eller registrerade mottagaren

6: ange mervärdesskattenummer för den person som företräder avsändaren vid exportkontoret

an..16

 

b

Namn

R

 

 

an..182

 

c

Gata

R

 

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

 

an..11

 

e

Postnummer

R

 

 

an..10

 

f

Stad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

4.

Leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1 och 4

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1 a i tabell 1)

Ange den faktiska leveransplatsen för de punktskattepliktiga varorna

 

 

a

Identifiering av leveransplats

C

”R” för kod för bestämmelseort 1

”O” för kod för bestämmelseort 2, 3 och 5

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

För kod för bestämmelseort:

1: ange ett giltigt SEED-registreringsnummer för bestämmelseskatteupplaget

2, 3 och 5: ange mervärdesskattenummer eller annat identifieringsnummer

an..16

 

b

Namn

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 4

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

an..182

 

c

Gata

C

För fält 4c, 4e och 4f:

”R” för kod för bestämmelseort 2, 3, 4 och 5

”O” för kod för bestämmelseort 1

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

an..65

 

d

Nummer

O

 

an..11

 

e

Postnummer

C

 

an..10

 

f

Stad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

5.

BESTÄMMELSEKONTOR

C

”R” för kod för bestämmelseort 1, 2, 3 och 8

(Se koder för bestämmelseort i fält 1a i tabell 1)

 

 

 

a

Kontorsreferensnummer

R

 

Ange kontorskoden för den behöriga myndighet som svarar för punktskattekontrollen på bestämmelseorten. Se bilaga II, kodförteckning 5.

an8

6.

MOTTAGNINGSRAPPORT/EXPORTRAPPORT

R

 

 

 

 

a

Ankomstdag för de punktskattepliktiga varorna

R

 

Den dag flyttningen avslutas i enlighet med artikel 20.2 i direktiv 2008/118/EG

Dag

 

b

Allmän slutsats vid mottagande

R

 

Tillåtna värden är följande:

1

=

Varorna godtagna, överensstämmer med order

2

=

Varorna godtagna, överensstämmer ej med order

3

=

Varorna vägrats

4

=

Varorna delvis vägrats

21

=

Utförsel godtagits, överensstämmer med order

22

=

Utförsel godtagits, överensstämmer ej med order

23

=

Utförsel vägrad

n..2

 

c

Kompletterande upplysningar

O

 

Ange eventuella kompletterande upplysningar om mottagandet av de punktskattepliktiga varorna

an..350

 

d

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2

7.

HUVUDDEL MOTTAGNINGSRAPPORT/EXPORTRAPPORT

C

Obligatoriskt (”R”) om värdet för den allmänna slutsatsen vid mottagandet är ett annat än 1 och 21 (se fält 6b)

 

999X

 

a

Varupostnummer

R

 

Ange det varupostnummer som är kopplat till det e-AD (fält 17a i tabell 1) som avser den punktskattepliktiga vara för vilken varken koden 1 eller 21 är tillämplig

n..3

 

b

Indikator för underskott eller överskott

D

Obligatoriskt (”R”) om det konstateras att det för det aktuella varupostnumret finns ett under- eller överskott

Tillåtna värden:

S

=

underskott

E

=

överskott

a1

 

c

Konstaterat under- eller överskott

C

Obligatoriskt (”R”) om indikator angivits i fält 7b

Ange kvantitet (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

n..15,3

 

d

Kod för den punktskattepliktiga varan

R

 

Ange tillämplig kod för punktskattepliktig vara, se bilaga II, kodförteckning 11

an4

 

e

Vägrad kvantitet

C

Obligatoriskt (”R”) om den allmänna slutsatsen vid mottagandet har angivits med kod 4 (se fält 6b)

Ange kvantitet för varje varupostnummer för vilket punktskattepliktiga varor vägras (uttryckt i den måttenhet som är kopplad till varukoden, se bilaga II, tabellerna 11 och 12)

n..15,3

7.1

Orsak till att sändning ej överensstämmer med order

D

Obligatoriskt (”R”) för varje varupostnummer för vilket den allmänna slutsatsen vid mottagandet angivits till 2, 3, 4, 22 eller 23 (se fält 6b)

 

9X

 

a

Orsak till att sändning ej överensstämmer med order

R

 

Tillåtna värden:

0

=

annan

1

=

överskott (excess)

2

=

underskott (shortage)

3

=

varorna skadade

4

=

försegling bruten

5

=

rapporterad av systemet för exportkontroll (ECS)

6

=

en eller flera varupostnummer med oriktiga värden

n1

 

b

Kompletterande upplysningar

C

Obligatoriskt (”R”) om orsaken till att sändningen ej överensstämmer med order är 0

”O” om orsaken till att sändningen ej överensstämmer med order är 3, 4 eller 5

(se fält 7.1a)

Ange eventuella kompletterande upplysningar om mottagandet av de punktskattepliktiga varorna

an..350

 

c

Kompletterande upplysningar_LNG

C

Obligatoriskt (”R”) om motsvarande textfält används

Ange språkkod (se bilaga II, kodförteckning 1) för att ange det språk som används i denna datagrupp

a2


(1)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 1.

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EGT L 8, 11.1.1996, s. 11.

(4)  EGT L 302,19.10.1992, s. 1.

(5)  EGT L 316, 31.10.1992, s. 21.

(6)  EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(8)  EUT L 128, 27.5.2009, s. 15.


BILAGA II

(hänvisningar i artikel 2)

Förteckning över koder

1.   SPRÅKKODER

Dessa koder är ett utdrag ur standarden ISO 639.1 (alpha-2-koder). Dessutom har två koder som inte ingår i standarden lagts till för att användas tillsammans med den latinska teckenversionen av språk som använder icke-latinska tecken, dvs.

bt – bulgariska (latinska tecken)

gr – grekiska (latinska tecken)

Kod

Beskrivning

bg

Bulgariska

bt

Bulgariska (latinska tecken)

cs

Tjeckiska

da

Danska

nl

Nederländska

en

Engelska

et

Estniska

fi

Finska

fr

Franska

ga

Gaeliska

gr

Grekiska (latinska tecken)

de

Tyska

el

Grekiska

hu

Ungerska

it

Italienska

lv

Lettiska

lt

Litauiska

mt

Maltesiska

pl

Polska

pt

Portugisiska

ro

Rumänska

sk

Slovakiska

sl

Slovenska

es

Spanska

sv

Svenska

2.   ADMINISTRATIV REFERENSKOD (ARC)

Fält

Innehåll

Fälttyp

Exempel

1

År

Numerisk 2

05

2

Anger den medlemsstat där e-AD ursprungligen lämnades in

Alfabetisk 2

ES

3

Nationellt tilldelad unik kod

Alfanumerisk 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrollsiffra

Numerisk 1

9

Fält 1 anger de två sista siffrorna i det år flyttningen godtogs.

Fält 3 måste fyllas i med en unik kod för varje förflyttning inom ramen för systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS). Medlemsstaterna är ansvariga för hur detta fält används, men varje EMCS-förflyttning måste ha ett unikt nummer.

Fält 4 innehåller en kontrollsiffra för hela den administrativa referenskoden som ska bidra till att upptäcka fel när koden förs in.

3.   MEDLEMSSTATER

Ska vara identisk med koderna i ISO-standarden för alfa-2-koder (1) (ISO 3166), begränsad till medlemsstaterna, med undantag av följande:

För Grekland ska EL i stället för GR användas.

För Förenade kungariket ska GB i stället för UK användas.

4.   LANDSKODER

Använd koderna i ISO-standarden för alfa-2-koder (ISO 3166).

5.   TULLKONTORSREFERENSNUMMER

Tullkontorsreferensnumret består av en identifieringskod för medlemsstaten (se kodförteckning 3) följd av ett 6-siffrigt alfanumeriskt nationellt nummer, t.ex. IT0830AB.

6.   KOD BORGENSMAN

Kod

Beskrivning

1

Avsändare

2

Transportör

3

De punktskattepliktiga varornas ägare

4

Mottagare

12

Gemensam garanti avsändare och transportör

13

Gemensam garanti avsändare och de punktskattepliktiga varornas ägare

14

Gemensam garanti avsändare och mottagare

23

Gemensam garanti transportör och de punktskattepliktiga varornas ägare

24

Gemensam garanti transportör och mottagare

34

Gemensam garanti de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

123

Gemensam garanti avsändare, transportör och de punktskattepliktiga varornas ägare

124

Gemensam garanti avsändare, transportör och mottagare

134

Gemensam garanti avsändare, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

234

Gemensam garanti transportör, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

1234

Gemensam garanti avsändare, transportör, de punktskattepliktiga varornas ägare och mottagare

7.   TRANSPORTSÄTT

Kod

Beskrivning

0

Annat

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Postförsändelse

7

Transport genom fasta installationer

8

Transport på inre vattenvägar

8.   TRANSPORTENHET

Kod

Beskrivning

1

Container

2

Fordon

3

Släpfordon

4

Traktor

9.   EMBALLAGE

Använd koderna för fält 31 i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

10.   KOD FÖR ORSAK TILL ÅTERKALLANDE

Kod

Beskrivning

0

Annan

1

Skrivfel

2

Handelstransaktionen avbrutits

3

Dubblett e-AD

4

Flyttningen påbörjades inte på avsändningsdagen

11.   PUNKTSKATTEPLIKTIG VARA

PSK

KAT

ENHET

Beskrivning

A

P

D

T200

T

4

Cigaretter enligt definitionen i artiklarna 4.1 och 7.2 i rådets direktiv 95/59/EG (2)

N

N

N

T300

T

4

Cigarrer och cigariller enligt definitionen i artiklarna 3 och 7.1 i direktiv 95/59/EG

N

N

N

T400

T

1

Finskuren röktobak för rullning av cigaretter enligt definitionen i artikel 6 i direktiv 95/59/EG

N

N

N

T500

T

1

Annan röktobak i enlighet med artiklarna 5 och 7.2 i direktiv 95/59/EG

N

N

N

B000

B

3

Öl enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 92/83/EEG

J

J

N

W200

W

3

Icke mousserande vin och icke mousserande jästa drycker andra än vin eller öl i enlighet med artiklarna 8.1 och 12.1 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

W300

W

3

Mousserande vin och mousserande jästa drycker andra än vin eller öl i enlighet med artiklarna 8.2 och 12.2 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

I000

I

3

Mellanprodukter enligt definitionen i artikel 17 i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

S200

S

3

Alkoholhaltiga drycker enligt definitionen i artikel 20 första, andra och tredje strecksatsen i direktiv 92/83/EEG

J

N

N

S300

S

3

Etylalkohol, enligt definitionen i artikel 20 första strecksatsen i direktiv 92/83/EEG, enligt KN-nummer 2207 och 2208, andra än spritdrycker (S200)

J

N

N

S400

S

3

Delvis denaturerad alkohol, enligt artikel 20 i direktiv 92/83/EEG, dvs. alkohol som har denaturerats men som ännu inte uppfyller de villkor som krävs för att omfattas av undantaget enligt artikel 27.1 a eller 27.1 b i det direktivet, andra än spritdrycker (S200)

J

N

N

S500

S

3

Produkter som innehåller etylalkohol enligt definitionen i artikel 20 första strecksatsen i direktiv 92/83/EEG, enligt andra KN-nummer än 2207 och 2208

J

N

N

E200

E

2

Vegetabiliska och animaliska oljor – produkter enligt KN-nummer 1507–1518, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 a i rådets direktiv 2003/96/EG (3))

N

N

J

E300

E

2

Mineraloljor (energiprodukter) – produkter enligt KN-nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50 (artikel 20.1 b i b i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E410

E

2

Byhaltig bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 51 och 2710 11 59 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E420

E

2

Blyfri bensin enligt KN-nummer 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 och 2710 11 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E430

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), omärkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E440

E

2

Gasoljor (dieselbrännoljor), märkta, enligt KN-nummer 2710 19 41 till 2710 19 49 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E450

E

2

Flygfotogen, omärkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E460

E

2

Flygfotogen, märkt, enligt KN-nummer 2710 19 21 och 2710 19 25 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E470

E

1

Tung eldningsolja enligt KN-nummer 2710 19 61–2710 19 69 (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E480

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 i kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E490

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2710 11 till 2710 19 69, inte angivna ovan, med undantag av produkter enligt KN-nummer 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, andra än kommersiella bulktransporter (artikel 20.1 c i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E500

E

1

Motorgas och andra gasformiga kolväten (LPG) enligt KN-nummer 2711 12 11–2711 19 00 (artikel 20.1 d i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E600

E

1

Mättade acykliska kolväten enligt KN-nummer 2901 10 (artikel 20.1 e i direktiv 2003/96/EG)

N

N

N

E700

E

2

Cycliska kolväten enligt KN-nummer 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 och 2902 44 (artikel 20.1 f i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E800

E

2

Produkter enligt KN-nummer 2905 11 00 (metanol [metylalkohol]), som inte är av syntetiskt ursprung, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle (artikel 20.1 g i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E910

E

2

Fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar enligt KN-nummer 3824 90 99 (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

E920

E

2

Produkter enligt KN-nummer 3824 90 99, när de är avsedda för användning som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle – andra än fettsyramonoalkylestrar, innehållande minst 96,5 % estrar (artikel 20.1 h i direktiv 2003/96/EG)

N

N

J

Anmärkning:

De KN-nummer som används i tabellen för energiprodukter är de som används i kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 (EGT L 279, 23.10.2001).

Förklaring till tabellförkortningar:

PSK Kod för punktskattepliktig vara

KAT Kategori för punktskattepliktig vara

ENHET Måttenhet (från förteckning 12)

A: Alkoholhalt måste anges (Ja/Nej)

P: Grad Plato får anges (Ja/Nej)

D: Densitet vid 15 °C måste anges (Ja/Nej)

12.   MÅTTENHETER

Kod för måttenhet

Beskrivning

1

Kg

2

Liter (vid temperaturen 15 °C)

3

Liter (vid temperaturen 20 °C)

4

1 000 styck


(1)  UN/ECE Trade Facilitation Recommendation nr 3, tredje utgåvan, antagen av Working Party on Facilitation of International Trade Procedures, Genève, januari 1996, ECE/TRADE/201.

(2)  EGT L 291, 6.12.1995, s. 40.

(3)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.


29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/65


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 685/2009

av den 28 juli 2009

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/09

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2008/09 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 945/2008 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 666/2009 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/09, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 3.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 29 juli 2009

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/67


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/84/EG

av den 28 juli 2009

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp sulfurylfluorid som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 16.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 av den 4 december 2007 om andra fasen av det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (2) fastställs en förteckning över verksamma ämnen som ska utvärderas för att eventuellt tas upp i bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG. I förteckningen ingår sulfurylfluorid.

(2)

I kommissionens direktiv 2006/140/EG (3) tas sulfurylfluorid upp som verksamt ämne i bilaga I till direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 8, träskyddsmedel, som definieras i bilaga V till direktiv 98/8/EG.

(3)

I enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 har sulfurylfluorid nu utvärderats i överensstämmelse med artikel 11.2 i direktiv 98/8/EG för användning i produkttyp 18, insekticider, som definieras i bilaga V till det direktivet.

(4)

Sverige utsågs till rapporterande medlemsstat och överlämnade den behöriga myndighetens rapport till kommissionen tillsammans med en rekommendation, i enlighet med artikel 14.4 och 14.6 i förordning (EG) nr 1451/2007 den 19 juni 2007.

(5)

Den behöriga myndighetens rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen. I enlighet med artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 infördes resultaten av granskningen i en granskningsrapport vid mötet i ständiga kommittén för biocidprodukter den 20 februari 2009.

(6)

Av de undersökningar som gjorts framgår att biocidprodukter som används som insekticider och som innehåller sulfurylfluorid kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5 i direktiv 98/8/EG. Det är därför motiverat att sulfurylfluorid tas upp i bilaga I så att godkännanden av biocidprodukter som används som insekticider och som innehåller sulfurylfluorid kan beviljas, ändras eller återkallas i alla medlemsstater, i enlighet med artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG

(7)

Mot bakgrund av resultaten av granskningsrapporten bör man kräva att produkter som innehåller sulfurylfluorid och som används som insekticider endast godkänns för användning av yrkesfolk som utbildats för att använda dem, i enlighet med artikel 10.2 i e i direktiv 98/8/EG, och att särskilda riskbegränsande åtgärder tillämpas på produktgodkännandenivå för att garantera säkerheten för användare och personer som befinner sig i närheten.

(8)

Därutöver bör det krävas kontinuerlig övervakning av sulfurylfluoriden i troposfären och resultaten av övervakningen bör regelbundet lämnas in till kommissionen.

(9)

Det är viktigt att bestämmelserna i detta direktiv börjar tillämpas samtidigt i alla medlemsstater så att de biocidprodukter som innehåller det verksamma ämnet sulfurylfluorid behandlas likvärdigt på marknaden och även för att generellt främja en väl fungerande marknad för biocidprodukter.

(10)

En rimlig tid bör tillåtas förflyta innan ett verksamt ämne tas upp i bilaga I, så att medlemsstaterna och de berörda parterna ges möjlighet att förbereda sig för att uppfylla de nya kraven, och för att sökande som har utarbetat dokumentation till fullo ska kunna åtnjuta den tioåriga dataskyddsperiod som räknas från dagen för upptagandet i enlighet med artikel 12.1 c ii i direktiv 98/8/EG.

(11)

Efter upptagandet bör medlemsstaterna ges en rimlig tidsfrist för att genomföra artikel 16.3 i direktiv 98/8/EG, framför allt för att bevilja, ändra eller återkalla godkännanden av biocidprodukter i produkttyp 18 som innehåller sulfurylfluorid för att se till att kraven i direktiv 98/8/EG uppfylls.

(12)

Direktiv 98/8/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 98/8/EG ska ändras enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2011.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  EUT L 414, 30.12.2006, s. 78.


BILAGA

Följande ska läggas till post nr 1 i bilaga I till direktiv 98/8/EG:

Nr

Trivialnamn

IUPAC-namn

Identifikationsnummer

Det verksamma ämnets minsta renhetsgrad i den biocidprodukt som släpps ut på marknaden

Dag för upptagande

Sista dag för uppfyllande av artikel 16.3

(utom när det gäller produkter som innehåller mer än ett verksamt ämne, för vilka sista dag för uppfyllande av artikel 16.3 ska vara den dag som fastställs i det senaste beslutet om upptagande av dess verksamma ämnen)

Upptagandeperioden löper ut den

Produkttyp

Särskilda bestämmelser (1)

 

 

 

”994 g/kg

1 juli 2011

30 juni 2013

30 juni 2021

18

Medlemsstaterna ska se till att godkännanden omfattas av följande villkor:

1.

Produkter får endast säljas till och användas av yrkesfolk som utbildats att använda dem.

2.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att skydda besprutande personer och personer som befinner sig i närheten, och behandlade byggnader eller andra utrymmen måste ventileras.

3.

På produkternas etiketter och/eller säkerhetsdatablad ska det anges att alla livsmedel måste avlägsnas innan ett utrymme besprutas.

4.

Koncentrationer av sulfurulfluorid i troposfären ska övervakas.

5.

Medlemsstaterna ska också se till att de som innehar godkännanden överlämnar rapporter från den övervakninhg som avses i punkt 4 direkt till kommissionen vart femte år med början senast fem år efter att godkännandet gavs. Detektionsgränsen för analysen ska vara minst 0,5 ppt (motsvarande 2,1 ng sulfurylfluorid/m3 troposfär).”


(1)  För tillämpningen av de gemensamma principerna i bilaga VI, är granskningsrapporternas innehåll och slutsatser tillgängliga på kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/70


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 juli 2009

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter

[delgivet med nr K(2009) 4595]

(Text av betydelse för EES)

(2009/567/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1980/2000 får gemenskapens miljömärke tilldelas en produkt vars egenskaper gör att den kan bidra till betydande förbättringar i fråga om vissa centrala miljöaspekter.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1980/2000 ska särskilda miljömärkningskriterier fastställas för varje produktgrupp, utgående från de utkast till kriterier som fastställts av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd.

(3)

Översyn av miljömärkeskriterierna samt de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven ska ske i god tid innan giltighetstiden för de kriterier som fastställts för produktgruppen i fråga löper ut.

(4)

I enlighet med förordning (EG) nr 1980/2000 har man i god tid gjort en översyn över de ekologiska kriterierna, liksom av de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna genom kommissionens beslut 1999/178/EG av den 17 februari 1999 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter (2), ändrat genom beslut 2002/371/EC av den 15 maj 2002 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till textilprodukter (3). Dessa ekologiska kriterier och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven är giltiga till och med senast den 31 december 2009.

(5)

Mot bakgrund av denna översyn är det lämpligt att ändra definitionen av produktgruppen och fastställa nya ekologiska kriterier för att ta hänsyn till den vetenskapliga och marknadsrelaterade utvecklingen.

(6)

De ekologiska kriterierna liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

(7)

Beslut 1999/178/EG bör därför ersättas.

(8)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats miljömärket för textilprodukter, baserat på kriterierna i beslut 1999/178/EG så att de har tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till att uppfylla de reviderade kriterierna och kraven. Tillverkarna bör också ha rätt att lämna in ansökningar för att uppfylla kriterierna enligt beslut 1999/178/EG eller för att uppfylla kriterierna enligt detta beslut, tills giltighetstiden för beslutet löper ut.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktgruppen ”textilprodukter” ska omfatta följande:

a)

Textilier för konfektion och accessoarer: Kläder och accessoarer (såsom näsdukar, halsdukar, väskor, shoppingväskor, ryggsäckar, skärp osv.) som består av minst 90 viktprocent textilfibrer.

b)

Inredningstextilier: Textilprodukter för inomhusbruk som består av minst 90 viktprocent textilfibrer. Större och mindre mattor ingår. Heltäckningsmattor och väggbeklädnader ingår inte.

c)

Fibrer, garn och tyg (inklusive slitstark fiberduk) som används i textilier för konfektion och accessoarer eller i inredningstextilier.

Denna produktgrupp kommer inte att omfatta textilier som är behandlade med biocidprodukter förutom i de fall då dessa biocidprodukter ingår i bilaga IA till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (4), då dessa ämnen ger textilierna ytterligare egenskaper som direkt syftar till att skydda människors hälsa (t.ex. biocidprodukter som tillsätts till textilnät och konfektion för att stå emot mygg och loppor, kvalster eller allergener) och där det verksamma ämnet är godkänt för användningen i fråga enligt bilaga V till direktiv 98/8/EG.

När det gäller textilier för konfektion och accessoarer och inredningstextilier ska dun, fjädrar, membran och beläggningar inte tas med i beräkningen av procentandelen textilfibrer.

Artikel 2

För att produkter som omfattas av produktgruppen ”textilprodukter” ska kunna tilldelas gemenskapens miljömärke enligt förordning (EG) nr 1980/2000 ska en textilprodukt uppfylla de kriterier som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”textilprodukter” liksom för de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 4

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”textilprodukter” tilldelas kodnummer ”016”.

Artikel 5

Beslut 1999/178/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

1.   Ansökningar om miljömärket för produkter som omfattas av produktgruppen ”textilprodukter” och som har lämnats in före den dag då detta beslut antas ska utvärderas i enlighet med de villkor som anges i beslut 1999/178/EG.

2.   Ansökningar om miljömärket för produkter som omfattas av produktgruppen ”textilprodukter” som lämnas in från och med den dag då detta beslut antas till och med senast den 31 december 2009 får basera sig antingen på de kriterier som anges i beslut 1999/178/EG eller på de kriterier som anges i detta beslut.

Dessa ansökningar ska utvärderas i enlighet med de kriterier som de baseras på.

3.   Om ett miljömärke tilldelas på grundval av en ansökan som utvärderas enligt de kriterier som anges i beslut 1999/178/EG får detta miljömärke användas i tolv månader från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EGT L 57, 5.3.1999, s. 21.

(3)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 29.

(4)  EGT L 123, 4.4.1998, s. 1.


BILAGA

ALLMÄNT

Kriteriernas syfte

Det viktigaste syftet med dessa kriterier är att minska vattenföroreningar i samband med nyckelprocesserna i textiltillverkningen, bl.a. vid fibertillverkning, spinning, vävning, stickning, blekning, färgning och ytbehandling.

Kriterierna har fastställts till nivåer som främjar märkning av textilprodukter med låg miljöpåverkan.

Bedömnings- och kontrollkrav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantör(er) eller underleverantör(er) etc.

I tillämpliga fall får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänts som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

Den funktionella enhet som ska användas som referens för in- och utgående mängder ska avse 1 kg textilmaterial vid normala förhållanden (65 % relativ luftfuktighet ± 4 % och 20 °C ± 2 °C – dessa normer är specificerade i ISO 139 Textilier – standardförhållanden för konditionering och provning).

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende kontroller.

Vid bedömningar av ansökningar och vid kontroll av huruvida kriterierna uppfyllts rekommenderas de behöriga organen att ta hänsyn till om ett erkänt miljöledningssystem såsom EMAS eller EN ISO 14001 används (sådana system måste dock inte användas).

KRITERIER AVSEENDE MILJÖPÅVERKAN

Kriterierna är indelade i tre större kategorier, nämligen textilfibrer, processer och kemikalier samt användbarhet.

KRITERIER FÖR TEXTILFIBRER

Kriterier för de olika fibrerna fastställs i denna del för akryl, bomull och andra naturliga cellulosafibrer, elastan, lin och andra bastfibrer, obearbetad ull och andra keratinfibrer, regenererade cellulosafibrer, polyamid, polyester och polypropen.

Andra fibrer, för vilka inga särskilda kriterier har fastställts, får också användas, med undantag för mineralfibrer, glasfibrer, metallfibrer, kolfibrer och andra oorganiska fibrer.

Om produkten innehåller mindre än 5 % av en viss fibertyp i förhållande till textilfibrernas totala vikt behöver de kriterier som fastställs i denna del inte uppfyllas. De behöver heller inte uppfyllas om fibrerna kommer från återvunnet material. Med återvunna fibrer avses i detta sammanhang endast fibrer från spillmaterial från textil- och konfektionsindustrin eller från avfall (textilier eller liknande). Minst 85 viktprocent av alla fibrer i produkten måste dock antingen uppfylla motsvarande eventuella fiberspecifika kriterier eller komma från återvunnet material.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerade uppgifter om textilproduktens sammansättning.

1.   Akryl

1.1

Resterna av akrylnitril i obearbetade fibrer från anläggningen för fibertillverkning ska vara mindre än 1,5 mg/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: extraktion med kokande vatten och kvantitativ bestämning med vätske-gaskromatografi med kapillärkolonn.

1.2

Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av akrylnitril (under polymeriseringen och fram till det att lösningen är färdig för spinning) ska vara mindre än 1 g/kg producerade fibrer.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

2.   Bomull och andra naturliga fröfibrer av cellulosa (inklusive kapok)

Bomull och andra naturliga fröfibrer av cellulosa (nedan kallade bomull) får inte innehålla mer än 0,05 ppm (om testmetodens känslighet medger detta) av vart och ett av följande ämnen: aldrin, captafol, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen, hexaklorcyklohexan (isomerer totalt), 2,4,5-T, klordimeform, klorbensilat, dinoseb med salter, monokrotofos, pentaklorfenol, toxafen, metamidofos, metylparation, paration och fosfamidon. Analysen ska göras på råbomull, innan den genomgår någon våtbehandling, för varje parti bomull eller två gånger per år om mer än två parti bomull tas emot per år.

Detta krav gäller inte om mer än 50 % av bomullsinnehållet består av ekologiskt odlad bomull eller bomull från övergångsodling, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med de produktions- och inspektionskrav som fastställs i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1).

Detta krav gäller inte om sökanden kan tillhandahålla dokumentation som visar vilka odlare som har producerat minst 75 % av den bomull som används i slutprodukten, samt ett intyg från dessa odlare att de ämnen som nämns ovan inte har använts på de fält eller bomullsplantor från vilka bomullen i fråga kommer eller på själva bomullen.

Om minst 95 % av bomullen i en produkt är ekologisk, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med de produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, får den sökande anbringa texten ”ekologisk bomull” bredvid miljömärket. Om mellan 70 % och 95 % av bomullen i en produkt är ekologisk får den märkas med ”tillverkad med xy % ekologisk bomull”.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen kunna styrka att produkten är ekologiskt certifierad eller tillhandahålla dokumentation som visar att odlarna inte har använt ovannämnda kemikalier, eller en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetoder: i tillämpliga fall US EPA 8081 A (klorerade organiska bekämpningsmedel: ultraljuds- eller Soxhlet-extraktion och icke-polära lösningsmedel (iso-oktan eller hexan)), 8151 A (klorerade herbicider: metanol), 8141 A (organiska fosforföreningar) eller 8270 C (måttligt flyktiga organiska föreningar).

Minst 3 % ekologisk bomull, dvs. då ett oberoende organ intygar att bomullen har framställts i enlighet med det produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, måste användas på årsbasis.

Sökanden ska tillhandahålla

information om certifieringsorganet,

ett intyg som anger andelen certifierad ekologisk bomull som har använts i hela produktionen av miljömärkta textilier på årsbasis.

Det behöriga organet får begära in ytterligare dokumentation för att bedöma om kraven enligt standarden och certifieringssystemet har uppfyllts.

3.   Elastan

3.1

Organiska tennföreningar får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga organiska tennföreningar har använts.

3.2

Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av aromatiska diisocyanater under polymerisering och fibertillverkning, mätt under de processteg där de uppträder, inklusive läckageutsläpp, ska vara mindre än 5 mg/kg producerade fiber.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

4.   Lin och andra bastfibrer (inbegripet hampa, jute och rami)

Lin och andra bastfibrer får inte framställas genom vattenrötning, om inte spillvattnet från vattenrötningen renas så att den kemiska syreförbrukningen (COD) eller den totala mängden organiskt kol minskas med minst 75 % för hampafibrer och minst 95 % för lin- och andra bastfibrer.

Bedömning och kontroll: Om vattenrötning används ska sökanden tillhandahålla en testrapport med resultaten enligt följande testmetod: ISO 6060 (COD).

5.   Obearbetad ull och andra keratinfibrer (inbegripet fårull, kamelull, alpackaull och getull)

5.1

Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm: γ-hexaklorcyklohexan (lindan), α-hexaklorcyklohexan, β-hexaklorcyklohexan, δ-hexaklorcyklohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p′-DDT och p,p′-DDD.

5.2

Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm: diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, diklorfention, klorpyrifos, fenklorfos, etion och pirimifos-metyl.

5.3

Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, cyhalotrin och flumetrin.

5.4

Den totala halten av följande ämnen får inte överstiga 2 ppm: diflubensuron, triflumuron och dicyklanil.

Analysen ska göras på råull, innan den genomgår någon våtbehandling, för varje parti ull eller två gånger per år om mer än två parti ull tas emot per år.

Dessa krav (så som anges i punkterna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4 men även enskilt) gäller inte om det finns dokumenterat vilka jordbrukare som har producerat minst 75 % av ullen eller keratinfibrerna i fråga, tillsammans med ett intyg från dessa jordbrukare att de ämnen som nämns ovan inte har använts på de fält eller djur som berörs.

Bedömning och kontroll av punkterna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4: Sökanden ska antingen tillhandahålla ovannämnda dokumentation eller en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: IWTO Draft Test Method 59.

5.5

Den kemiska syreförbrukningen i det spillvatten från avfettningen som släpps ut i avloppssystemet får inte överstiga 60 g/kg obearbetad ull. Spillvattnet ska dessutom renas utanför anläggningen för att minska den kemiska syreförbrukningen med ytterligare minst 75 %, uttryckt som ett årsgenomsnitt.

Den kemiska syreförbrukningen i det spillvatten från avfettningen som renas på plats och som släpps ut i ytvattnet får inte överstiga 45 g/kg obearbetad ull. pH-värdet på spillvattnet som släpps ut i ytvattnet ska vara 6–9 (om inte pH-värdet i recipienten är högre eller lägre), och temperaturen ska vara lägre än 40 °C (om inte temperaturen i recipienten är högre). För ulltvätteriet ska behandlingen av spillvattnet från avfettningen beskrivas i detalj och den kemiska syreförbrukningen ska övervakas kontinuerligt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla relevanta uppgifter och en testrapport med resultaten enligt följande testmetod: ISO 6060.

6.   Regenererade cellulosafibrer (inbegripet viskos, lyocell, acetat, cupro, triacetat)

6.1

Halten klorerade organiska ämnen i fibrerna får inte överstiga 250 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: ISO 11480.97 (kontrollerad förbränning och mikrokolometri).

6.2

Det årliga genomsnittliga utsläppet av svavelföreningar till luften vid tillverkning av viskosfibrer får inte överstiga 120 g/kg tillverkade fiberfilament och 30 g/kg tillverkade stapelfibrer. Om båda fibertyperna tillverkas i en viss anläggning får den totala mängden utsläpp inte överstiga motsvarande viktade genomsnitt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

6.3

Det årliga genomsnittliga utsläppet från produktionsstället av zink till vatten vid tillverkning av viskosfibrer får inte överstiga 0,3 g/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

6.4

Den årliga genomsnittliga halten av koppar i spillvattnet vid tillverkning av cuprofibrer får inte överstiga 0,1 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

7.   Polyamid

Det årliga genomsnittliga utsläppet till luften av dikväveoxid vid tillverkning av monomer får inte överstiga 10 g/kg tillverkade polyamid 6-fibrer och 50 g/kg tillverkade polyamid 6.6-fibrer.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

8.   Polyester

8.1

Mängden antimon i polyesterfiber får inte överstiga 260 ppm. Om ingen antimon har använts får sökanden uppge ”antimonfri” (eller motsvarande text) bredvid miljömärket.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att ingen antimon har använts eller tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten av antimon mätt med följande testmetod: direktbestämning med atomabsorptionsspektrometri. Analysen ska göras på obearbetade råfibrer före eventuell våtbehandling.

8.2

Det årliga genomsnittliga utsläppet av flyktiga organiska föreningar under polymeriseringen och fibertillverkning av polyester, mätt under de processteg där de uppträder, inklusive läckageutsläpp, får inte överstiga 1,2 g/kg tillverkad polyesterharts. (Med flyktiga organiska föreningar avses organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kPa eller mer, eller som har en motsvarande flyktighet under de specifika användningsbetingelserna.)

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och/eller testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

9.   Polypropen

Blybaserade pigment får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga blybaserade pigment har använts.

KRITERIER FÖR PROCESSER OCH KEMIKALIER

Kriterierna i den här delen gäller i tillämpliga fall alla faser i tillverkningen av produkten, även tillverkningen av fibrer. Det är dock godtagbart att vissa återvunna fibrer kan innehålla vissa färgämnen eller andra substanser som utesluts av dessa kriterier, förutsatt att de tillfördes i materialets tidigare livscykel.

10.   Hjälp- och appreturkemikalier för fibrer och garn

10.1

Klister: Minst 95 % (torrvikt) av de ämnen som ingår i klisterpreparat som används på fibrer ska i tillräckligt hög grad vara biologiskt nedbrytbara eller i annat fall kunna återanvändas.

Hänsyn ska tas till summan av varje komponent.

Bedömning och kontroll: I detta sammanhang anses ett ämne vara i tillräckligt hög grad biologiskt nedbrytbart om

analys med metod OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B eller ISO 9888 visar att ämnet brutits ned med minst 70 % inom 28 dagar, eller

analys med metod OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593 visar att ämnet brutits ned med minst 60 % inom 28 dagar, eller

analys med metod OECD 303 eller ISO 11733 visar att ämnet brutits ned med minst 80 % inom 28 dagar, eller

motsvarande grad av biologisk nedbrytbarhet kan uppvisas för vissa ämnen där dessa testmetoder inte kan användas.

Sökanden ska tillhandahålla tillräcklig dokumentation, säkerhetsdatablad, testrapporter och/eller intyg, där testmetoderna och resultaten anges enligt ovan, och som visar att alla klisterpreparat som används uppfyller detta kriterium.

10.2

Spinnoljor, spinnoljetillsatser och beredningsmedel för förspinning (inklusive kardoljor, spinnappretur och smörjmedel): Minst 90 % (torrvikt) av de ämnen som ingår ska i tillräckligt hög grad var biologiskt nedbrytbara eller möjliga att avlägsna i ett reningsverk.

Detta krav gäller inte beredningsmedel för slutspinning (spinnoljor, konditioneringsmedel), ”coning oils”, oljor för varp- och snoddprocessen, vaxer, stickoljor, silikonoljor och oorganiska ämnen. Hänsyn ska tas till summan av varje komponent.

Bedömning och kontroll: I detta sammanhang anses ett ämne vara i tillräckligt hög grad biologiskt nedbrytbart eller möjligt att avlägsna i ett reningsverk om

analys med metod OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B eller ISO 9888 visar att ämnet brutits ned med minst 70 % inom 28 dagar, eller

analys med metod OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593 visar att ämnet brutits ned med minst 60 % inom 28 dagar, eller

analys med metod OECD 303 eller ISO 11733 visar att ämnet brutits ned med minst 80 % inom 28 dagar, eller

motsvarande grad av biologisk nedbrytbarhet eller rening kan uppvisas för vissa ämnen där dessa testmetoder inte kan användas.

Sökanden ska tillhandahålla tillräcklig dokumentation, säkerhetsdatablad, testrapporter och/eller intyg, där testmetoderna och resultaten anges enligt ovan, och som visar att alla använda tillsatser och beredningsmedel uppfyller detta kriterium.

10.3

Halten av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i produktens mineraloljedel ska understiga 3 viktprocent.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla tillräcklig dokumentation, säkerhetsdatablad, varuinformationsblad eller intyg, där halten av PAH anges eller av vilka det framgår att inga produkter innehållande mineraloljor har använts.

11.   Biocidprodukter och biostatiska produkter

Klorfenoler (deras salter och estrar), PCB och organiska tennföreningar får inte användas under transport eller lagring av produkter och halvfabrikat.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa ämnen och föreningar inte har använts på garn, tyg eller på den slutliga produkten. Vid kontroll av intygets riktighet ska följande testmetod och gränsvärde användas: extraktion i tillämpliga fall, nedbrytning med ättiksyraanhydrid, bestämning med vätske-gaskromatografi med kapillärkolonn och elektroninfångningsdetektor (ECD), gränsvärde 0,05 ppm.

12.   Strippning eller pigmentborttagning

Tungmetallsalter (med undantag för järn) eller formaldehyd får inte användas för strippning eller pigmentborttagning.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa ämnen inte har använts.

13.   Viktökning

Ceriumföreningar får inte användas vid viktökning av garn eller tyg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga ceriumföreningar har använts.

14.   Alla kemikalier och kemiska beredningar

Alkylfenoletoxylater (APEO), linjära alkylbensensulfonater (LAS), dimetylbis(hydrogenerad talgalkyl)ammoniumklorid (DHTDMAC), distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), ditalgalkyldimetylammoniumklorid (DTDMAC), etylendiamintetraacetat (EDTA) och dietylentriaminpentaacetat (DTPA) får inte användas och får inte ingå i någon av de beredningar eller formuleringar som används.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa ämnen inte har använts.

15.   Rengöringsmedel, mjukgörare och komplexbildare

Vid varje anläggning för våtbehandling ska minst 95 viktprocent av de rengöringsmedel, mjukgörare och komplexbildare som används vara i tillräckligt hög grad nedbrytbara eller möjliga att avlägsna i tillräckligt hög grad i ett reningsverk.

Detta gäller med undantag av ytaktiva ämnen i rengöringsmedel och mjukgörare i varje anläggning för våtbehandling, som ska vara fullständigt biologiskt nedbrytbara i aerob miljö.

Bedömning och kontroll:”I tillräckligt hög grad biologiskt nedbrytbara eller möjliga att avlägsna” definieras enligt kriteriet för hjälp- och appreturkemikalier för fibrer och garn. Sökanden ska tillhandahålla tillräcklig dokumentation, säkerhetsdatablad, testrapporter och/eller intyg, där testmetoderna och resultaten anges enligt ovan, och som visar att alla rengöringsmedel, mjukgörare och komplexbildare som används uppfyller detta kriterium.

”Fullständig biologisk nedbrytbarhet i aerob miljö” ska tolkas så som fastställs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (2). Sökanden ska tillhandahålla tillräcklig dokumentation, säkerhetsdatablad, testrapporter och/eller intyg, där testmetoderna och resultaten anges enligt ovan, och som visar att alla ytaktiva medel i rengöringsmedel och mjukgörare som används uppfyller detta kriterium.

16.   Blekmedel: Klorföreningar får inte användas för blekning av garn, tyg och slutprodukter

Detta krav gäller inte tillverkningen av regenererade cellulosafibrer. (Se kriterium 6.1.)

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga klorerade blekmedel har använts.

17.   Föroreningar i färgämnen: Färgämne med fiberaffinitet (lösligt eller olösligt)

Halten av jonformiga föroreningar i färgämnena får högst vara följande: Ag 100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1 500 ppm.

Metaller som utgör en integrerad del av färgämnesmolekylen (t.ex. metallkomplexfärgämnen och vissa reaktivfärgämnen) ska inte beaktas vid bedömning av huruvida dessa gränsvärden uppfylls. Gränsvärdena avser endast föroreningar.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse.

18.   Föroreningar i pigment: Olösligt färgämne utan fiberaffinitet

Halten av jonformiga föroreningar i pigmenten får högst vara följande: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1 000 ppm.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse.

19.   Kromfärgning

Kromfärgning är inte tillåten.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att kromfärgning inte har skett.

20.   Metallkomplexfärgämnen

Om metallkomplexfärgämnen baserade på koppar, krom eller nickel används:

20.1

Vid färgning av cellulosa, där metallkomplexfärgämnen ingår i färgämnets sammansättning, får mindre än 20 % av vart och ett av de metallkomplexfärgämnen som används (ingående ämnen i processen) släppas ut till reningsanläggningen (på plats eller utanför anläggningen).

Vid alla andra färgningsprocesser, där metallkomplexfärgämnen ingår i färgämnets sammansättning, får mindre än 7 % av vart och ett av de metallkomplexfärgämnen som används (ingående ämnen i processen) släppas ut till reningsanläggningen (på plats eller utanför anläggningen).

Sökanden ska antingen intyga att dessa ämnen inte har använts eller tillhandahålla dokumentation och testrapporter som visar förekomsten mätt med följande testmetod: ISO 8288 för Cu, Ni, EN 1233 för Cr.

20.2

Utsläppen till vatten efter reningen får inte överskrida följande nivåer: Cu 75 mg/kg (fiber, garn och tyg), Cr 50 mg/kg, Ni 75 mg/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att dessa ämnen inte har använts eller tillhandahålla dokumentation och testrapporter som visar förekomsten mätt med följande testmetoder: ISO 8288 för Cu och Ni. EN 1233 för Cr.

21.   Azofärgämnen

Inga azofärgämnen som kan sönderdelas till någon av följande aromatiska aminer får användas:

4-aminobifenyl

(92-67-1)

bensidin

(92-87-5)

4-klor-o-toluidin

(95-69-2)

2-naftylamin

(91-59-8)

o-amino-azotoluen

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen

(99-55-8)

p-kloranilin

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodifenylmetan

(101-77-9)

3,3′-diklorbensidin

(91-94-1)

3,3′-dimetoxibensidin

(119-90-4)

3,3′-dimetylbensidin

(119-93-7)

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan

(838-88-0)

p-kresidin

(120-71-8)

4,4′-oxidianilin

(101-80-4)

4,4′-tiodianilin

(139-65-1)

o-toluidin

(95-53-4)

2,4-diaminotoluen

(95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin

(137-17-7)

4-aminoazobensen

(60-09-3)

o-anisidin

(90-04-0)

2,4-xylidin

 

2,6-xylidin

 

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa färgämnen inte har använts. Vid kontroll av intygets riktighet ska följande standarder användas: EN 14362–1 och 2. (Observera: Felaktiga positiva utslag kan uppstå när det gäller 4-aminoazobensen och det rekommenderas därför att resultatet bekräftas.)

22.   Färgämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

22.1

Följande färgämnen får inte användas:

C.I. Basic Red 9.

C.I. Disperse Blue 1.

C.I. Acid Red 26.

C.I. Basic Violet 14.

C.I. Disperse Orange 11.

C.I. Direct Black 38.

C.I. Direct Blue 6.

C.I. Direct Red 28.

C.I. Disperse Yellow 3.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa färgämnen inte har använts.

22.2

Färgämnen eller färgämnesberedningar som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen som, vid tidpunkten för ansökan, tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande riskfraser (eller kombinationer av riskfraser) får inte användas:

R40 (misstänks kunna ge cancer).

R45 (kan ge cancer).

R46 (kan ge ärftliga genetiska skador).

R49 (kan ge cancer vid inandning).

R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga).

R61 (kan ge fosterskador).

R62 (möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga).

R63 (möjlig risk för fosterskador).

R68 (möjlig risk för bestående hälsoskador).

Dessa riskfraser fastställs i rådets direktiv 67/548/EEG (3).

Alternativt kan klassificering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (4) övervägas. I detta fall får inga ämnen eller beredningar tillsättas till råmaterialen som, vid tidpunkten för ansökan, har tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande faroangivelser (eller kombinationer av dessa): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa färgämnen inte har använts.

23.   Potentiellt allergiframkallande färgämnen

Följande färgämnen får inte användas:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(previously designated Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa färgämnen inte har använts.

24.   Halogenhaltiga bärare för polyester

Halogenhaltiga bärare får inte användas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att dessa ämnen inte har använts.

25.   Tryckning

25.1

De tryckpastor som används får inte innehålla mer än 5 % flyktiga organiska föreningar, såsom lacknafta (med flyktiga organiska föreningar avses organiska föreningar som vid 293,15 K har ett ångtryck på 0,01 kPa eller mer, eller som har en motsvarande flyktighet under de specifika användningsbetingelserna).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att ingen tryckning har förekommit eller tillhandahålla tillräcklig dokumentation som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

25.2

Plastisolbaserad tryckning tillåts inte.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att ingen tryckning har förekommit eller tillhandahålla tillräcklig dokumentation som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

26.   Formaldehyd

Mängden fri och delvis hydrolyserbar formaldehyd i det färdiga tyget får inte överstiga 20 ppm i produkter för spädbarn och småbarn, 30 ppm för produkter som kommer i direkt kontakt med huden och 75 ppm för alla andra produkter.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att inga produkter innehållande formaldehyd har använts eller tillhandahålla en testrapport som visar förekomsten mätt med följande testmetod: EN ISO 14184–1.

27.   Avloppsvatten från våtbehandling

27.1

Den kemiska syreförbrukningen i det avloppsvatten från våtbehandlingsanläggningarna (med undantag för anläggningar där obearbetad ull avfettas och anläggningar för rötning av lin) som släpps ut efter reningen (oavsett om det sker på plats eller utanför anläggningen) ska vara mindre än 20 g/kg, uttryckt som ett årsgenomsnitt.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerad dokumentation och testrapporter (ISO 6060 ska användas) som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

27.2

Om spillvattnet renas på plats och släpps ut direkt i vattnet ska det också ha ett pH-värde på 6–9 (om inte pH-värdet i recipienten är högre eller lägre) och en temperatur under 40 °C (om inte temperaturen i recipienten är högre).

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla dokumentation och testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

28.   Flamskyddsmedel

Endast flamskyddsmedel som är kemiskt bundna i polymerfibern eller på fiberns yta (reaktiva flamskyddsmedel) får användas i produkten. Om de flamskyddsmedel som används har någon av de R-fraser som anges nedan ska dessa reaktiva flamskyddsmedel, vid applicering, ändra sin kemiska natur så att de inte längre kan klassificeras enligt någon av dessa R-fraser. (Mindre än 0,1 % av flamskyddsmedlet på behandlat garn eller tyg kan fortfarande ha samma egenskaper som innan det applicerades.)

R40 (misstänks kunna ge cancer).

R45 (kan ge cancer).

R46 (kan ge ärftliga genetiska skador).

R49 (kan ge cancer vid inandning).

R50 (mycket giftigt för vattenlevande organismer).

R51 (giftigt för vattenlevande organismer).

R52 (skadligt för vattenlevande organismer).

R53 (kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön).

R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga).

R61 (kan ge fosterskador).

R62 (möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga).

R63 (möjlig risk för fosterskador).

R68 (möjlig risk för bestående hälsoskador).

Dessa riskfraser fastställs i direktiv 67/548/EEG.

Flamskyddsmedel som endast blandas fysiskt med polymerfibrer eller textilbeläggningar omfattas inte (additiva flamskyddsmedel).

Alternativt kan klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 övervägas. I detta fall får inga ämnen eller beredningar tillsättas till råmaterialen som, vid tidpunkten för ansökan, har tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande faroangivelser (eller kombinationer av dessa): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga additiva flamskyddsmedel har använts och, i förekommande fall, ange vilka reaktiva flamskyddsmedel som har använts och tillhandahålla dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad) och/eller intyg som visar att dessa flamskyddsmedel uppfyller detta kriterium.

29.   Antifiltningsbehandling

Halogenerade ämnen eller beredningar ska endast appliceras på ullfiberduk och tvättad lösull.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att sådana ämnen inte har använts (gäller inte ullfiberduk och tvättad lösull).

30.   Appreteringsmedel för tyg

Ordet ”appreteringsmedel” omfattar alla fysiska eller kemiska behandlingar som ger tyget särskilda egenskaper, såsom mjukhet, vattentäthet, lättskötthet etc.

Ämnen eller beredningar för appretering och som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnen som, vid tidpunkten för ansökan, tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande riskfraser (eller kombinationer av riskfraser) får inte användas:

R40 (misstänks kunna ge cancer).

R45 (kan ge cancer).

R46 (kan ge ärftliga genetiska skador).

R49 (kan ge cancer vid inandning).

R50 (mycket giftigt för vattenlevande organismer).

R51 (giftigt för vattenlevande organismer).

R52 (skadligt för vattenlevande organismer).

R53 (kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön).

R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga).

R61 (kan ge fosterskador).

R62 (möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga).

R63 (möjlig risk för fosterskador).

R68 (möjlig risk för bestående hälsoskador).

Dessa riskfraser fastställs i rådets direktiv 67/548/EEG.

Alternativt kan klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 övervägas. I detta fall får inga ämnen eller beredningar tillsättas till råmaterialen som, vid tidpunkten för ansökan, har tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande faroangivelser (eller kombinationer av dessa): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska antingen intyga att inga appreteringsmedel har använts, eller ange vilka appreteringsmedel som har använts och tillhandahålla dokumentation (t.ex. säkerhetsdatablad) och/eller intyg som visar att dessa appreteringsmedel uppfyller detta kriterium.

31.   Fyllmaterial

31.1

Fyllmaterial bestående av textilfibrer ska i tillämpliga fall uppfylla de kriterier som gäller för textilfibrer (1–9).

31.2

Fyllmaterial ska uppfylla kriterium 11 om biocidprodukter och biostatiska produkter och kriterium 26 om formaldehyd.

31.3

Rengöringsmedel och andra kemikalier som används för att tvätta fyllmaterial (dun, fjädrar, natur- eller syntetfibrer) ska uppfylla kriterium 14 om hjälpkemikalier och kriterium 15 om rengöringsmedel, mjukgörare och komplexbildare.

Bedömning och kontroll: Se motsvarande kriterier.

32.   Beläggningar, laminat och membran

32.1

Produkter som är tillverkade av polyuretan ska uppfylla det kriterium som anges i punkt 3.1 om organiska tennföreningar och det kriterium som anges i punkt 3.2 om utsläpp av aromatiska diisocyanater.

Bedömning och kontroll: Se motsvarande kriterier.

32.2

Produkter som är tillverkade av polyester ska uppfylla det kriterium som anges i punkt 8.1 om antimonhalten och det kriterium som anges i punkt 8.2 om utsläpp av flyktiga organiska föreningar under polymeriseringen.

Bedömning och kontroll: Se motsvarande kriterier.

32.3

Mjukgörare och lösningsmedel som, vid tidpunkten för ansökan, tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande riskfraser (eller en kombination av riskfraser) får inte användas vid tillverkning av beläggningar, laminat och membran:

R40 (misstänks kunna ge cancer).

R45 (kan ge cancer).

R46 (kan ge ärftliga genetiska skador).

R49 (kan ge cancer vid inandning).

R50 (mycket giftigt för vattenlevande organismer).

R51 (giftigt för vattenlevande organismer).

R52 (skadligt för vattenlevande organismer).

R53 (kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön).

R60 (kan ge nedsatt fortplantningsförmåga).

R61 (kan ge fosterskador).

R62 (möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga).

R63 (möjlig risk för fosterskador).

R68 (möjlig risk för bestående hälsoskador).

Dessa riskfraser fastställs i rådets direktiv 67/548/EEG.

Alternativt kan klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 övervägas. I detta fall får inga ämnen eller beredningar tillsättas till råmaterialen som, vid tidpunkten för ansökan, har tilldelats eller kan komma att tilldelas någon av följande faroangivelser (eller kombinationer av dessa): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att inga sådana mjukgörare eller lösningsmedel har använts.

32.4

Utsläppen av flyktiga organiska föreningar får inte överstiga 10 g C/kg.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla dokumentation och testrapporter som visar att produkten uppfyller detta kriterium samt ett intyg om överensstämmelse.

33.   Energi- och vattenförbrukning

Sökanden ska tillhandahålla information om energi- och vattenförbrukningen för tillverkningsanläggningar med våtbehandling.

Bedömning och kontroll: Sökanden uppmanas tillhandahålla ovannämnda information.

KRITERIER FÖR ANVÄNDBARHET

Nedanstående kriterier ska antingen tillämpas på det färgade garnet, det färdiga tyget eller den slutliga produkten, och i förekommande fall ska analyser göras.

34.   Dimensionsförändringar under tvätt och torkning

Dimensionsförändringarna efter tvätt och torkning får inte överstiga följande:

± 2 % för gardiner och möbeltyg som är avtagbara och tvättbara.

Mer än –8 % eller + 4 % för andra vävda produkter och slitstark fiberduk, andra stickade produkter eller frottéhanddukar.

Detta krav gäller inte

fibrer eller garn,

produkter som tydligt märkts med ”endast kemtvätt” eller motsvarande (om sådana produkter normalt märks på det sättet),

möbeltyger som inte är avtagbara och tvättbara.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla testrapporter som visar dimensionsförändringarna, mätt enligt standarderna EN ISO 6330, ISO 5077 på följande sätt: Tre tvättar vid de temperaturer som anges på produkten, med torktumling efter varje tvättcykel, såvida ingen annan torkmetod anges på produkten.

35.   Färgbeständighet vid tvätt

Färgbeständigheten vid tvätt ska vara minst nivå 3–4 för färgförändring och minst nivå 3–4 för missfärgning.

Detta kriterium gäller inte produkter som tydligt märkts med ”endast kemtvätt” eller motsvarande (om sådana produkter normalt märks på det sättet), vita produkter, produkter som varken är färgade eller tryckta eller icke tvättbara möbeltyger.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla testrapporter som visar färgbeständigheten mätt enligt följande standard: EN ISO 105 C06 (en tvätt vid den temperatur som anges på produkten med perborattvättmedel).

36.   Färgbeständighet mot svett (sur, alkalisk)

Färgbeständigheten mot svett (sur och alkalisk) ska vara minst nivå 3–4 (färgförändring och missfärgning).

Nivå 3 tillåts dock när tygerna både är mörka (standarddjup > 1/1) och tillverkade av regenererad ull eller innehåller mer än 20 % silke.

Detta kriterium gäller inte vita produkter, produkter som vare sig är färgade eller tryckta, möbeltyger, gardiner eller liknande inredningstextilier.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla testrapporter som visar färgbeständigheten mätt enligt följande standard: EN ISO 105 E04 (sur och alkalisk, jämförelse med tyger tillverkade av flera fibrer).

37.   Färgbeständighet mot våtnötning

Färgbeständigheten mot våtnötning ska vara minst nivå 2–3. Nivå 2 tillåts dock för indigofärgad denim.

Detta kriterium gäller inte vita produkter och produkter som varken är färgade eller tryckta.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar färgbeständigheten mätt enligt följande standard: EN ISO 105 X12.

38.   Färgbeständighet mot torrnötning

Färgbeständigheten mot torrnötning ska vara minst nivå 4.

Nivå 3–4 tillåts dock för indigofärgad denim.

Detta kriterium gäller inte vita produkter, produkter som vare sig är färgade eller tryckta, gardiner eller liknande inredningstextilier.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar färgbeständigheten mätt enligt följande standard: EN ISO 105 X12.

39.   Färgbeständighet mot ljus

Färgbeständigheten mot ljus ska vara minst nivå 5 för möbler, gardiner och draperier. För alla andra produkter ska färgbeständigheten mot ljus vara minst nivå 4.

Nivå 4 tillåts dock när tyger avsedda för möbler, gardiner eller draperier både är ljusa (standarddjup < 1/12) och tillverkade av mer än 20 % ull eller andra keratinfibrer, av mer än 20 % silke eller av mer än 20 % linne eller andra bastfibrer.

Detta krav gäller inte madrassvar, madrasskydd och underkläder.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla en testrapport som visar färgbeständigheten mätt enligt standarden EN ISO 105 B02.

40.   Information på miljömärket

Ruta 2 i miljömärket ska innehålla följande text:

Främjande av användning av hållbara fibrer.

Hållbar och hög kvalitet.

Begränsning av farliga ämnen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav och tillhandahålla ett prov på produktens förpackning där märket förekommer.


(1)  EGT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

(3)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.


29.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/87


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 juli 2009

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till mjukpapper

[delgivet med nr K(2009) 4596]

(Text av betydelse för EES)

(2009/568/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 1980/2000 får gemenskapens miljömärke tilldelas en produkt vars egenskaper gör att den kan bidra till betydande förbättringar i fråga om vissa centrala miljöaspekter.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1980/2000 ska särskilda miljömärkningskriterier fastställas för varje produktgrupp, utgående från de utkast till kriterier som fastställts av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd.

(3)

Översyn av miljömärkeskriterierna samt de därtill hörande bedömnings- och kontrollkraven ska ske i god tid innan giltighetstiden för de kriterier som fastställts för produktgruppen i fråga löper ut.

(4)

I enlighet med förordning (EG) nr 1980/2000 har man i god tid gjort en översyn över de ekologiska kriterierna, liksom av de bedömnings- och kontrollkrav som är knutna till kriterierna genom kommissionens beslut 2001/405/EG av den 4 maj 2001 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till mjukpappersprodukter (2). Dessa ekologiska kriterier och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven är giltiga till och med den 4 januari 2010.

(5)

Mot bakgrund av denna översyn är det lämpligt att ändra definitionen av produktgruppen och fastställa nya ekologiska kriterier för att ta hänsyn till den vetenskapliga och marknadsrelaterade utvecklingen.

(6)

De ekologiska kriterierna liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

(7)

Vidare är de nödvändigt att ändra definitionen av den produktgrupp som har fastställts i beslut 2001/405/EG för att specificera att produkter som omfattas av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (3) inte bör ingå i omfattningen för produktgruppen i fråga.

(8)

Beslut 2001/405/EG bör därför ersättas.

(9)

En övergångsperiod bör medges för tillverkare vars produkter har tilldelats miljömärket för mjukpapper, baserat på kriterierna i beslut 2001/405/EG så att de har tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till att uppfylla de reviderade kriterierna och kraven. Tillverkarna bör också ha rätt att lämna in ansökningar för att uppfylla kriterierna enligt beslut 2001/405/EG eller för att uppfylla kriterierna enligt detta beslut, tills giltighetstiden för beslutet löper ut.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produktgruppen ”mjukpapper” ska omfatta ark eller rullar av mjukpapper lämpade för personlig hygien, uppsugning av vätskor eller rengöring av nedsmutsade ytor. Mjukpappersprodukten består av kräppat eller präglat papper i ett eller flera skikt. Produktens fiberinnehåll ska vara minst 90 %.

Produktgruppen ska inte omfatta något av följande:

a)

Våtservetter och sanitetsprodukter.

b)

Mjukpappersprodukter laminerade med andra material än mjukpapper.

c)

Produkter enligt direktiv 76/768/EEG.

Artikel 2

För att produkter som omfattas av produktgruppen ”mjukpapper” ska kunna tilldelas gemenskapens miljömärke enligt förordning (EG) nr 1980/2000 ska mjukpapperet uppfylla de kriterier som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 3

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”mjukpapper” liksom för de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 4

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”mjukpapper” tilldelas kodnummer ”004”.

Artikel 5

Beslut 2001/405/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

1.   Ansökningar om miljömärke för produkter som omfattas av produktgruppen ”mjukpapper” och som har lämnats in före den dag då detta beslut antas ska utvärderas i enlighet med de villkor som anges i beslut 2001/405/EG.

2.   Ansökningar om miljömärke för produkter som omfattas av produktgruppen ”mjukpapper” som lämnas in från och med den dag då detta beslut antas till och med senast den 4 januari 2010 får basera sig antingen på de kriterier som anges i beslut 2001/405/EG eller på de kriterier som anges i detta beslut.

Dessa ansökningar ska utvärderas i enlighet med de kriterier som de baseras på.

3.   Om ett miljömärke tilldelas på grundval av en ansökan som utvärderas enligt de kriterier som anges i beslut 2001/405/EG får detta miljömärke användas i tolv månader från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EGT L 142, 29.5.2001, s. 10.

(3)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.


BILAGA

ALLMÄNT

Kriteriernas syfte

Syftet med dessa kriterier är framför allt följande:

Att minska utsläpp av giftiga eller eutrofierande ämnen till vattendrag.

Att minska miljöskador eller miljörisker i samband med energianvändning (global uppvärmning, försurning, uttunning av ozonskiktet, förbrukning av icke-förnybara resurser) genom att minska energiförbrukningen och därmed förknippade utsläpp till luften.

Att minska miljöskador och miljörisker i samband med användningen av farliga kemikalier.

Att främja användning av hållbara fibrer.

Att skydda skogarna genom att tillämpa principer för hållbart skogsbruk.

Kriterierna har fastställts till nivåer som främjar märkning av mjukpappersprodukter med låg miljöpåverkan.

Bedömnings- och kontrollkrav

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller testrapporter, eller på annat sätt styrka att kriterierna uppfylls, kan dessa dokument komma antingen från sökanden själv eller från dennes leverantör(er) eller underleverantör(er) etc.

I tillämpliga fall får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas om de godkänts som likvärdiga av det behöriga organ som bedömer ansökan.

Om det är möjligt bör testningen utföras av laboratorier som är ackrediterade och som uppfyller kraven i standarden EN ISO 17025.

I förekommande fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende kontroller.

Vid bedömningar av ansökningar och vid kontroll av huruvida kriterierna uppfyllts rekommenderas de behöriga organen att ta hänsyn till om ett erkänt miljöledningssystem såsom EMAS eller EN ISO 14001 används (sådana system måste dock inte användas).

KRITERIER AVSEENDE MILJÖPÅVERKAN

De ekologiska kriterierna omfattar massatillverkningen inklusive alla underprocesser för de ingående beståndsdelarna, från den punkt då fiberråvaran/returpapperet passerar fabriksgrindarna till den punkt där massan lämnar massafabriken. När det gäller papperstillverkningsprocesserna ingår alla underprocesser, från malning av pappersmassan (sönderdelning av returpapperet) till upprullning av papperet på rullar.

Transport, omvandling och förpackning av massa, papper eller råmaterial ingår inte.

Returfiber definieras som fiber som har erhållits genom återvinning av använt papper och använd kartong från trycknings- eller förbrukningsstegen. Inköpt fiber eller utskott från den egna produktionen av nyfiber ingår inte i definitionen.

1.   Utsläpp till vatten och luft

a)   Kemisk syreförbrukning (COD), fosfor (P), svavel (S), kväveoxider (NOx)

För var och en av dessa parametrar ska utsläppen till luft och/eller vatten från pappersmasse- och papperstillverkningen uttryckas som belastningspoäng (PCOD, PP, PS, PNOx) enligt nedan.

Ingen av de enskilda belastningspoängen, PCOD, PP, PS eller PNOx, får överskrida 1,5.

Summan av belastningspoängen (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) får inte överskrida 4,0.

PCOD ska beräknas enligt följande (PP, PS, och PNOx ska beräknas på samma sätt med motsvarande referensvärden).

För varje använd massa ”i” ska de tillhörande uppmätta utsläppen av kemiskt syreförbrukande ämnen (CODmassa,i uttryckt i kg/ton lufttorkad massa – ADT) viktas proportionellt mot respektive använd massa (massa,i med avseende på lufttorkat ton mjukpapper). Det viktade utsläppet av kemiskt syreförbrukande ämnen för massorna adderas därefter till det uppmätta utsläppet av kemiskt syreförbrukande ämnen från papperstillverkningen för att erhålla ett totalt utsläppsvärde, CODtotal..

Det viktade COD-referensvärdet för massatillverkningen ska beräknas på samma sätt, som summan av de viktade referensvärdena för varje använd massa, och adderas till referensvärdet för papperstillverkningen för att erhålla ett totalt COD-referensvärde, CODreftotal. Referensvärdena för varje använd massatyp och för papperstillverkningen anges i tabell 1.

Slutligen divideras det totala COD-värdet för utsläppet med det totala COD-referensvärdet enligt följande:

Formula

Tabell 1

Referensvärden för utsläpp från olika massatyper och från papperstillverkning

(kg/ADT)

Massatyp/papper

Utsläpp

CODreferens

Preferens

Sreferens

NOxreferens

Kemisk massa (förutom sulfitmassa)

18,0

0,045

0,6

1,6

Kemisk massa (sulfitmassa)

25,0

0,045

0,6

1,6

Oblekt kemisk massa

10,0

0,02

0,6

1,6

CTMP-massa

15,0

0,01

0,3

0,3

Returfibermassa

3,0

0,01

0,03

0,3

Mjukpapper

2,0

0,01

0,03

0,5

Vid kraftvärmeproduktion (värme och el) vid samma fabrik ska utsläppen av NOx och S fördelas och beräknas enligt följande ekvation:

Andelen utsläpp från elproduktionen =

2 x (MWh(el)) / [2 x MWh(el) + MWh(värme)]

Elen i denna beräkning är nettoelen. Nettoelen omfattar inte den del av elen som används vid kraftverket för att producera energi, utan endast den del som levereras från kraftverket till massa-/papperstillverkningen.

Värmen i denna beräkning är nettovärmen. Nettovärmen omfattar inte den del av värmen som används vid kraftverket för att producera energi, utan endast den del som levereras från kraftverket till massa-/papperstillverkningen.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerade beräkningar som visar att produktion uppfyller detta kriterium, samt kompletterande dokumentation och testrapporter där följande specifika testmetoder har använts för respektive parameter eller motsvarande enligt nedan: Kemisk syreförbrukning: ISO 6060, DIN 38409 del 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lang LCK 114, Hack eller WTW.

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349.

NOx: ISO 11564.

S(oxid.): EPA nr 8,

S(red.): EPA nr 16A.

S-innehåll i olja: ISO 8754.

S-innehåll i kol: ISO 351.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvens och om beräkningen av belastningspoängen för COD, P, S och NOx. Den ska omfatta alla utsläpp av S och NOx som uppstår vid tillverkningen av massa och papper, även ånga som genereras utanför produktionsstället, förutom sådana utsläpp som uppstår vid elproduktion. Mätningarna ska omfatta sodapannor, mesaugnar, ångpannor och förbränningsugnar för starkt luktande gaser. Även diffusa utsläpp ska beaktas. Rapporterade utsläppsvärden för S till luften ska omfatta både oxiderade och reducerade S-utsläpp (dimetylsulfid, metylmerkaptan, svavelväte och liknande). S-utsläppen som härrör från framställningen av värmeenergi från olja, kol eller andra externa bränslen med känt S-innehåll ska beaktas men får beräknas i stället för mätas.

Proverna från utsläpp till vatten ska vara ofiltrerade och osedimenterade och tas efter rening vid produktionsstället eller efter rening i ett offentligt reningsverk. Perioden för mätningarna ska baseras på tolv månaders produktion. Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning, där det saknas utsläppsmätningar för en tolvmånadersperiod, ska resultaten baseras på utsläppsmätningar tagna en gång per dag under 45 på varandra följande dagar, efter att anläggningens utsläppsvärden har stabiliserats.

b)   AOX

Det viktade medelvärdet för AOX som släpps ut vid tillverkningen av de massor som används i en miljömärkt mjukpappersprodukt får inte överstiga 0,12 kg/ADT papper. AOX-utsläpp från varje enskild massa som används i papperet får inte överskrida 0,25 kg/ADT massa.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla testrapporter med resultaten, där följande testmetod har använts: AOX ISO 9562 (1989), från massaleverantören och detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium uppfylls samt kompletterande dokumentation.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen. AOX ska endast mätas i processer där klorföreningar används för blekning av pappersmassan. AOX behöver inte mätas i spillvatten från ointegrerade pappersbruk, i spillvatten från massatillverkning utan blekning eller där blekningen utförs med klorfria ämnen.

Vid mätning av utsläpp ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas efter rening vid produktionsstället eller efter rening i ett offentligt reningsverk. Perioden för mätningarna ska baseras på tolv månaders produktion. Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning, där det saknas utsläppsmätningar för en tolvmånadersperiod, ska resultaten baseras på utsläppsmätningar tagna en gång per dag under 45 på varandra följande dagar, efter att anläggningens utsläppsvärden har stabiliserats.

c)   CO2

Koldioxidutsläppen från icke förnybara källor får inte överskrida 1 500 kg per ADT tillverkat papper, inklusive utsläpp från elproduktionen (oavsett om denna sker på produktionsstället eller inte).

De bränslen som används för att omvandla mjukpapperet till en produkt och vid transport för att distribuera denna produkt, massor eller annat råmaterial ska inte ingå i beräkningarna.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla detaljerade beräkningar som visar att produkten uppfyller detta kriterium, samt kompletterande dokumentation.

Den sökande ska redovisa uppgifter om kolidoxidutsläppen till luft. Denna redovisning ska omfatta alla icke förnybara bränslen som används vid massa- och papperstillverkningen, dvs. även utsläpp i samband med elproduktionen (oavsett om den sker på produktionsstället eller inte).

Följande utsläppsfaktorer ska användas vid beräkningen av koldioxidutsläppen från bränslen:

Tabell 2

Bränsle

Koldioxidutsläpp

Enhet

Kol

95

g CO2, fossil/MJ

Råolja

73

g CO2, fossil/MJ

Eldningsolja, klass 1

74

g CO2, fossil/MJ

Eldningsolja, klass 2–5

77

g CO2, fossil/MJ

LPG (gasol)

62,40

g CO2, fossil/MJ

Naturgas

56

g CO2, fossil/MJ

El från nätet

400

g CO2, fossil/kWh

Vad gäller el från nätet ska det värde som anges i tabellen ovan (genomsnittligt värde för Europa) användas, såvida inte sökanden inkommer med dokumentation som gör det möjligt att fastställa att el från för