ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.192.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 192

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
24 juli 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 645/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 646/2009 av den 23 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) när det gäller 2010 års förteckning över sekundära målvariabler för resursfördelningen i hushållen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 647/2009 av den 23 juli 2009 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Brněnské pivo eller Starobrněnské pivo (IGP))

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 648/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder under regleringsåret 2008/09

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 649/2009 av den 23 juli 2009 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2009 inom ramen för förvaltningen av fiskekvoter genom fördelning mellan åren

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 650/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 651/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

44

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 652/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för ägg

45

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 653/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

47

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 654/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för nötkött

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 655/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av exportbidrag för griskött

53

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 656/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

55

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 657/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

57

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 658/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 9:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

59

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 659/2009 av den 23 juli 2009 om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 7. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

60

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 660/2009 av den 23 juli 2009 om förbud mot fiske efter birkelånga i ICES-områdena VI och VII (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under spansk flagg

61

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2009/558/Gusp av den 16 mars 2009 om ingåendet av avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel

63

Avtal om säkerhetsförfaranden för utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan Europeiska unionen och Israel

64

 

 

2009/559/Gusp

 

*

Beslut Atalanta/6/2009 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 22 juli 2009 om utnämning av befälhavaren över Europeiska unionens styrka för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta)

68

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 645/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 646/2009

av den 23 juli 2009

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) när det gäller 2010 års förteckning över sekundära målvariabler för resursfördelningen i hushållen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 av den 16 juni 2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC) (1), särskilt artikel 15.2 f, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1177/2003 inrättades en gemensam ram för systematisk framställning av gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor, med jämförbara och aktuella tvärsnittsdata och longitudinella data över inkomst och över graden av fattigdom och social utslagning, och hur dessa företeelser är fördelade i befolkningen på nationell nivå och på EU-nivå.

(2)

Enligt artikel 15.2 f i förordning (EG) nr 1177/2003 behövs det åtgärder för tillämpningen av den förteckning över sekundära målområden och variabler som varje år ska ingå i tvärsnittsdelstudien för EU–SILC. Förteckningen över sekundära målvariabler i modulen om resursfördelningen i hushållen bör fastställas för år 2010, tillsammans med de tillhörande variabelkoderna och definitionerna.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det statistiska programmet, som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de sekundära målvariablerna, variabelkoderna och definitionerna för 2010 års modul om resursfördelningen i hushållen, som ska ingå i tvärsnittsdelen av gemenskapsstatistiken över inkomst- och levnadsvillkor (EU–SILC), fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 165, 3.7.2003, s. 1.

(2)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA

Vid tillämpningen av denna förordning ska följande enheter, datainsamlingsmetoder, referensperiod och dataöverföringsrutiner användas:

1.   Enheter

De sju obligatoriska variablerna om hur hushållen hanterar och förvaltar sin ekonomi ska samlas in med de enskilda hushållen som enhet.

Alla övriga variabler i denna modul ska samlas in för enskilda personer, och referensperioden ska vara den nuvarande situationen. Det rör sig om två olika typer av enheter.

De variabler som gäller bidrag till den gemensamma hushållsbudgeten, tillgång till bankkonto, förmågan att besluta över utgifter, tidsanvändning och hur mycket man spenderar per månad ska besvaras för varje hushållsmedlem eller, i förekommande fall, för varje utvald svarsperson som är 16 år eller äldre i hushåll med minst två personer som är 16 år eller äldre.

Variablerna om beslutsfattande (både specifikt och generellt) och hur länge partnerna bott samman ska besvaras för varje enskild hushållsmedlem eller, i förekommande fall, för alla utvalda svarspersoner som är 16 år eller äldre och som bor med en partner.

2.   Datainsamlingsmetoder

För variabler som samlas in på hushållsnivå (del 1 i förteckningen nedan) är datainsamlingsmetoden personlig intervju med hushållets svarsperson.

För variabler som samlas in på individnivå (delarna 2 och 3 i förteckningen nedan) är datainsamlingsmetoden personlig intervju med alla nuvarande medlemmar i hushållet som är 16 år eller äldre eller, i förekommande fall, med den utvalda svarspersonen i hushållet.

På grund av den särskilda karaktären på de uppgifter som ska samlas in tillåts endast personliga intervjuer (och undantagsvis intervjuer med en person som svarar i stället för tillfälligt frånvarande eller oförmögna personer).

3.   Referensperiod

Referensperiod för samtliga målvariabler ska vara den nuvarande situationen.

4.   Resultatrapportering till Eurostat

De sekundära målvariablerna för ”resursfördelningen i hushållen” ska översändas till Eurostat antingen i filen med hushållsuppgifter (H) eller i filen med personliga uppgifter (P) efter de primära målvariablerna.

OMRÅDEN OCH FÖRTECKNING ÖVER MÅLVARIABLER

Modul 2010

Resursfördelningen i hushållen

Variabel

Kod

Målvariabel

1.    Frågor på hushållsnivå – obligatoriska

HA010

 

Hushållets syn på ekonomin

1

Vi betraktar alla inkomster som gemensamma medel

2

Vi betraktar vissa inkomster som gemensamma medel och resten som privata medel

3

Vi betraktar alla inkomster som privata medel tillhörande den person vars inkomst det är

4

Hushållet har inga inkomster

HA010_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

HA020

 

Förvaltning av hushållets gemensamma medel

1

En eller flera medlemmar i hushållet

2

Minst en person i hushållet och minst en person utanför hushållet är inblandade i förvaltningen av hushållets gemensamma medel

3

Ingen i hushållet och minst en person utanför hushållet är inblandade i förvaltningen av hushållets gemensamma medel

4

Hushållet har inga gemensamma medel

HA020_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

HA030

 

ID-nummer för person 1 som sköter hushållets ekonomi

ID-nummer

Personligt identifieringsnummer för person 1

HA030_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

HA020≠1,2

HA040

 

ID-nummer för person 2 som sköter hushållets ekonomi

ID-nummer

Personligt identifieringsnummer för person 2

HA040_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

HA020≠1,2 eller färre än 2 personer i hushållet som är med om att sköta hushållets ekonomi

HA050

 

ID-nummer för person 3 som sköter hushållets ekonomi

ID-nummer

Personligt identifieringsnummer för person 3

HA050_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

HA020≠1,2 eller färre än 3 personer i hushållet som är med om att sköta hushållets ekonomi

HA060

 

ID-nummer för person 4 som sköter hushållets ekonomi

ID-nummer

Personligt identifieringsnummer för person 4

HA060_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

HA020≠1,2 eller färre än 4 personer i hushållet som är med om att sköta hushållets ekonomi

HA070

 

ID-nummer för person 5 som sköter hushållets ekonomi

ID-nummer

Personligt identifieringsnummer för person 5

HA070_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

HA020≠1,2 eller färre än 5 personer i hushållet som är med om att sköta hushållets ekonomi

2.    Frågor på individnivå – obligatoriska

PA010

 

Andel av den egna inkomsten som hålls åtskild från den gemensamma hushållsbudgeten

1

Hela min personliga inkomst

2

Mer än hälften av min personliga inkomst

3

Ungefär hälften av min personliga inkomst

4

Mindre än hälften av min personliga inkomst

5

Ingenting

6

Svarspersonen har ingen egen inkomst

PA010_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA020

 

Tillgång till bankkonto

1

Ja

2

Nej

PA020_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA030

 

Beslut om vardagsinköp

1

Övervägande jag

2

Ungefär lika

3

Övervägande min partner

PA030_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Svarspersonen ingår inte i ett par som bor i hushållet (RB240_F=-2)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA040

 

Beslut om större utgifter för barnet eller barnen

1

Övervägande jag

2

Ungefär lika

3

Övervägande min partner

PA040_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Svarspersonen ingår inte i ett par som bor i hushållet (RB240_F=-2) eller i ett par med ansvar för barnen (mor - eller farföräldrar, ensamstående förälder som bor med ett par)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll, hushåll utan barn under 16 eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA050

 

Beslut om dyra inköp av kapitalvaror och möbler

1

Övervägande jag

2

Ungefär lika

3

Övervägande min partner

4

Har aldrig förekommit

PA050_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Svarspersonen ingår inte i ett par som bor i hushållet (RB240_F=-2)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA060

 

Beslut om att låna pengar

1

Övervägande jag

2

Ungefär lika

3

Övervägande min partner

4

Har aldrig förekommit

PA060_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Svarspersonen ingår inte i ett par som bor i hushållet (RB240_F=-2)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA070

 

Beslut om användning av sparande

1

Övervägande jag

2

Ungefär lika

3

Övervägande min partner

4

Vi har inget (gemensamt) sparande

5

Har aldrig förekommit

PA070_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Svarspersonen ingår inte i ett par som bor i hushållet (RB240_F=-2)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA080

 

Beslut i allmänhet

1

Övervägande jag

2

Ungefär lika

3

Övervägande min partner

PA080_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Svarspersonen ingår inte i ett par som bor i hushållet (RB240_F=-2)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA090

 

Möjlighet att själv besluta om utgifter för den egna konsumtionen, fritidsaktiviteter och fritidsintressen

1

Ja, alltid eller nästan alltid

2

Ja, ibland

3

Aldrig eller nästan aldrig

PA090_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA100

 

Möjlighet att besluta om inköp för barnens behov (inklusive ge dem fickpengar)

1

Ja, alltid eller nästan alltid

2

Ja, ibland

3

Aldrig eller nästan aldrig

PA100_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll, hushåll utan barn under 16 eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

PA110

 

Tid som partnerna bott samman

0–99

Antal år

PA110_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (har ingen partner eller partnern är inte medlem av hushållet)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

3.    Frågor på individnivå – frivilliga

PA120

 

Restid till och från arbetet

0–99

Timmar per vecka

PA120_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-2

Ej tillämpligt (PL030≠1,2)

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

-5

Ej tillfrågad

PA130

 

Tid som ägnas åt fritidsaktiviteter

0–99

Timmar per vecka

PA130_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

-5

Ej tillfrågad

PA140

 

Tid som ägnas åt hushållsarbete, barnomsorg och vård av andra anhöriga

0–99

Timmar per vecka

PA140_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

-5

Ej tillfrågad

PA150

 

Utgifter per månad för egna behov

0+

I nationell valuta per månad

PA150_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

-5

Ej tillfrågad

PA160

 

Svarspersonens utgifter per månad för barn

0+

I nationell valuta per månad

PA160_F

1

Variabel ifylld

-1

Uppgift saknas

-3

Ej utvald svarsperson

-4

Enpersonshushåll, hushåll utan barn under 16 eller hushåll med färre än två personer som är 16 år eller äldre

-5

Ej tillfrågad


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 647/2009

av den 23 juli 2009

om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Brněnské pivo eller Starobrněnské pivo (IGP))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.4 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket och artikel 17.2 i förordning (EG) nr 510/2006 har Tjeckiens ansökning om registrering av beteckningen ”Brněnské pivo” eller ”Starobrněnské pivo” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Eftersom inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 510/2006 har inkommit till kommissionen bör denna beteckning registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska föras in i registret.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 310, 5.12.2008, s. 25.


BILAGA

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 510/2006:

Klass 2.1:   Öl

REPUBLIKEN TJECKIEN

Brněnské pivo eller Starobrněnské pivo (IGP)


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 648/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av det slutliga stödbeloppet för torkat foder under regleringsåret 2008/09

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 90 c jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 88.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs det stödbelopp som ska betalas ut för torkat foder till förädlingsföretagen inom ramen för den maximala garanterade kvantitet som anges i artikel 89 i den förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 33.1 andra stycket i kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder (2) har medlemsstaterna underrättat kommissionen om de kvantiteter torkat foder för vilka rätt till stöd har erkänts avseende regleringsåret 2008/09. Av dessa meddelanden framgår att den maximala garanterade kvantiteten för torkat foder inte har överskridits.

(3)

Stödbeloppet för torkat foder uppgår således till 33 euro per ton enligt artikel 88.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det slutliga stödbeloppet för torkat foder ska under regleringsåret 2008/09 vara 33 euro per ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 61, 8.3.2005, s. 4.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 649/2009

av den 23 juli 2009

om anpassning av vissa fiskekvoter för 2009 inom ramen för förvaltningen av fiskekvoter genom fördelning mellan åren

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 23.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (2), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 ska kommissionen, om den har konstaterat att en medlemsstat har överskridit de fiskemöjligheter som den tilldelats, göra avdrag från denna medlemsstats framtida fiskemöjligheter.

(2)

I artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96 fastställs de kriterier och villkor enligt vilka kommissionen kan göra sådana avdrag.

(3)

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år kvoten tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra denna kvantitet till året efter. Kommissionen måste lägga den kvantitet som hållits inne till den berörda kvoten.

(4)

För 2008 fastställs kvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EG) nr 2015/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2007 och 2008 (3), rådets förordning (EG) nr 1404/2007 av den 26 november 2007 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (4), rådets förordning (EG) nr 1579/2007 av den 20 december 2007 om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (5) och rådets förordning (EG) nr 40/2008 av den 16 januari 2008 om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (6). I förordningarna anges också vilka bestånd som kan omfattas av åtgärderna i förordning (EG) nr 847/96.

(5)

För 2009 fastställs kvoter för vissa bestånd i rådets förordning (EG) nr 1139/2008 av den 10 november 2008 om fastställande för 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd i Svarta havet (7), rådets förordning (EG) nr 1359/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av fiskemöjligheterna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavsbestånd för 2009 och 2010 (8), rådets förordning (EG) nr 1322/2008 av den 28 november 2008 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (9) och rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (10).

(6)

När det gäller Förenade kungariket, Irland och Polen har vissa av dessa kvoter för 2009 anpassats genom kommissionens förordning (EG) nr 147/2007 av den 15 februari 2007 om anpassning av vissa fiskekvoter från och med 2007 till och med 2012 enligt artikel 23.4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (11) och kommissionens förordning (EG) nr 635/2008 av den 3 juli 2008 om anpassning av de torskkvoter som ska tilldelas Polen i Östersjön (delområdena 25–32, gemenskapens vatten) från 2008 till 2011 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/2008 (12).

(7)

Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2008, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en del av deras kvoter för 2008 skulle hållas inne och överföras till nästa år. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter som hållits inne läggas till kvoterna för 2009.

(8)

Med stöd av artikel 5.1 i förordning (EG) nr 847/96 bör avdrag göras från de nationella kvoterna för 2009 motsvarande den kvantitet med vilken respektive tillåtna kvot överskridits. Med stöd av artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 bör viktade avdrag från de nationella kvoterna för 2009 göras vid överskridande av tillåtna landningar under 2008 för vissa bestånd som fastställs i förordningarna (EG) nr 2015/2006, (EG) nr 1404/2007, (EG) nr 1579/2007 och (EG) nr 40/2008.

(9)

För vissa medlemsstater är de avdrag som ska göras större än deras kvoter för 2009. Med beaktande av artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 är det lämpligt att se till att hela kvantiteten dras av även i sådana fall, för att på så sätt behandla medlemsstaterna lika och effektivt bidra till bevarandet av resurser, genom att i så stor utsträckning som möjligt kompensera för tidigare överfiske. Fartygen i de medlemsstaterna bör därför inte få bedriva fiske efter de berörda arterna i områdena i fråga under 2009, och de återstående kvantiteterna bör dras av under de efterföljande åren. I enlighet med det förfarande som avses i artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002, bör kommissionen därför dra av de återstående kvantiteterna från den berörda kvoten för 2010 och, i tillämpliga fall, från kvoterna för de efterföljande åren.

(10)

Medlemsstaterna bör dock få kompensera för de återstående kvantiteter som ska dras av genom att under 2009 erhålla ytterligare fiskemöjligheter för det berörda beståndet genom ett utbyte av kvoter på grundval av artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002, och således undvika att de kvantiteterna dras av från deras fiskemöjligheter för 2010 eller senare år.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskekvoter som fastställs i förordningarna (EG) nr 1139/2008, (EG) nr 1322/2008, (EG) nr 1359/2008 och (EG) nr 43/2009 ska ökas i enlighet med bilaga I eller minskas i enlighet med bilaga II.

2.   Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de minskningar som fastställs i förordningarna (EG) nr 147/2007 och (EG) nr 635/2008

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 28.

(4)  EUT L 312, 30.11.2007, s. 1.

(5)  EUT L 346, 29.12.2007, s. 1.

(6)  EUT L 19, 23.1.2008, s. 1.

(7)  EUT L 308, 19.11.2008, s. 3.

(8)  EUT L 352, 31.12.2008, s. 1.

(9)  EUT L 345, 23.12.2008, s. 1.

(10)  EUT L 22, 26.1.2009, s. 1.

(11)  EUT L 46, 16.2.2007, s. 10.

(12)  EUT L 176, 4.7.2008, s. 8.


BILAGA I

ÖVERFÖRINGAR TILL 2009 ÅRS KVOTER

Medlemsstat

Beståndskod

Art

Område

Slutlig kvot 2008

Fångster 2008

Fångster 2008 – särskilda villkor

Procent av slutlig kvot

Överförd kvantitet

Ursprunglig kvot 2009

Reviderad kvot 2009

Ny kod 2009

BEL

ANF/07.

Marulk

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Marulk

VIIIa, b, d, e

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Torsk

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Torsk

VIIb-k, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D

BEL

HAD/5BC6A.

Kolja

EG-vatten i Vb och VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII och XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Kummel

EG-vatten i IIa och IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Kummel

VI, VII; EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Glasvarar

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Långa

EG-vatten i IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Havskräfta

EG-vatten i IIa och IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf och VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Tunga

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Tunga

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Tunga

EG-vatten i II och IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Tunga

VIIIa och b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Piggvar och slätvar

EG-vatten i IIa och IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Lubb

EG-vatten i III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Lubb

EG-vatten i IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Torsk

Kattegatt

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Kummel

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Kummel

EG-vatten i IIa och IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i I och II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Långa

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Långa

EG-vatten i IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Havskräfta

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Havskräfta

EG-vatten i IIa och IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Piggvar och slätvar

EG-vatten i IIa och IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Tunga

EG-vatten i II och IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Pigghaj

EG-vatten i IIa och IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Taggmakrill

VI, VII och VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Sill

EG-vatten och internationella vatten i I och II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i II, IV och V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Sill

Delområdena 22–24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Torsk

Delområdena 22–24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Rödspätta

EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Marulk

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Torsk

IIIa Kattegatt

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Pigghaj

EG-vatten och internationella vatten i I, V–VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Pigghaj

EG-vatten i IIa och IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Kolja

EG-vatten i Vb och VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Kolja

EG-vatten och internationella vatten i Vib, XII och XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Sill

EG-vatten och internationella vatten i I och II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Sill

EG-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Sill

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Kummel

EG-vatten i IIa och IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Taggmakrill

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe och Vb; internationella vatten i XII och XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Långa

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Långa

EG-vatten i IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i I och II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Havskräfta

EG-vatten i IIa och IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Havskräfta

EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Tunga

EG-vatten i II och IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Rockor

EG-vatten i IIa och IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Piggvar och slätvar

EG-vatten i IIa och IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Lubb

EG-vatten och internationella vatten i I, II och XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Lubb

EG-vatten i III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I–VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIId, XII och XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Vitling

VI; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Sill

Delområdena 22–24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Torsk

Delområdena 22–24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Rödspätta

EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Skarpsill

EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Ansjovis

IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Marulk

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Marulk

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Marulk

VIIIc, IX, X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Kolja

EG-vatten i Vb och VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Kummel

VI, VII; EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Kummel

VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Taggmakrill

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Taggmakrill

VIIIc och IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Glasvarar

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Glasvarar

VI; EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Glasvarar

VIIIc, IX, X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Havskräfta

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Havskräfta

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI; EG-vatten i Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Havskräfta

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe.

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Havskräfta

IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Blåvitling

VIIIc, IX, X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Beryxar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX och X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Djuphavshajar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Djuphavshajar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Atlantisk soldatfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX, X, XII och XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Fläckpagell

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI, VII och VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Fläckpagell

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Fläckpagell

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Marulk

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Marulk

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Marulk

VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Torsk

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Torsk

VIIb–k, VIII, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D

FRA

DGS/15X14

Pigghaj

EG-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Pigghaj

EG-vatten i IIa och IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Kolja

EG-vatten i Vb och VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Kolja

EG-vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Sill

EG-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Sill

VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Kummel

EG-vatten i II a och IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Kummel

VI och VII; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Kummel

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Taggmakrill

VI, VII och VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Taggmakrill

VIIIc och IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Glasvarar

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Glasvarar

VI; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Glasvarar

VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Långa

EG-vatten i V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i I och II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Havskräfta

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Havskräfta

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Havskräfta

EG-vatten i II a och IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI; EG-vatten i Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Havskräfta

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Rödspätta

VIIb och VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf och VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Tunga

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Tunga

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Tunga

EG-vatten i II och IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Tunga

VIIb och VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Tunga

VIIIa och VIIIb

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Rockor

EG-vatten i IIa och IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Piggvar och slätvar

EG-vatten i IIa och IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Lubb

EG-vatten och internationella vatten i I, II och XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Lubb

EG-vatten i IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Lubb

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Vitling

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Vitling

VI; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Beryxar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i II, IV och V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI och VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX och X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Djuphavshajar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Djuphavshajar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI och VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i X och XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Atlantisk soldatfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Atlantisk soldatfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Atlantisk soldatfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII och XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, IV och Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V b, VI och VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX, XII och XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Fläckpagell

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI, VII och VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Sill

Bottniska viken (delområdena 30–31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Skarpsill

EG-vatten i delområdena 22–32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Torsk

EG-vatten i delområdena 22–24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Skarpsill

EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Taggmakrill

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Marulk

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Torsk

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Torsk

VIIb–k, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D

NLD

DGS/2AC4-C

Pigghaj

EG-vatten i IIa och IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Pigghaj

EG-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Sill

EG-vatten och internationella vatten i I och II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Sill

EG-vatten och internationella vatten i Vb och VIb och VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Sill

VIaS, VIIb och VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Sill

VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Kummel

EG-vatten i IIa och IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Taggmakrill

VI, VII och VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Långa

EG-vatten i IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Havskräfta

EG-vatten i IIa och IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Tunga

EG-vatten i II och IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa; EG-vatten i IIIbcd

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Tunga

VIIg, h, j, k

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Piggvar och slätvar

EG-vatten i IIa och IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Marulk

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/407A

Torsk

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Torsk

VIIb–k, VIII, IX och X, EG-vatten i CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Kolja

EG-vatten i Vb och VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Kolja

VIb, XII och XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Sill

EG-vatten och internationella vatten i I och II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Sill

EG-vatten och internationella vatten i Vb och VIb och VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Sill

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Sill

VIaS, VIIb och VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Sill

VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Kummel

VI, VII; EG-vatten i Vb, internationella vatten i XII och XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Taggmakrill

VI, VII och VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Glasvarar

VI; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Glasvarar

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI; EG-vatten i Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Havskräfta

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Rödspätta

VIIb och VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Tunga

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Tunga

VIIb och VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Pigghaj

EG-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Lubb

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Vitling

VI: EG-vatten i Vb: internationella vatten i XII och XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Vitling

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Djuphavshajar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI och VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Atlantisk soldatfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Atlantisk soldatfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII och XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i Vb, VI och VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX, X, XII och XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Sill

EG-vatten i delområdena 22–24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Skarpsill

EG-vatten i delområdena 22–32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Rödspätta

EG-vatten i delområdena 22–32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Torsk

EG-vatten i delområdena 22–24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Sill

EG-vatten i delområdena 22–24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Sill

Delområdena 30–31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Rödspätta

EG-vatten i delområdena 22–32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Skarpsill

EG-vatten i delområdena 22–32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Lubb

EG-vatten i III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Lubb

EG-vatten i IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Torsk

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Kummel

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Långa

EG-vatten i IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Havskräfta

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Piggvar och slätvar

EG-vatten i IIa och IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Tunga

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Skoläst

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Beryxar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Marulk

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i II, IV och V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Birkelånga

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion VI och VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII och XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Torsk

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Torsk

VI; EG-vatten i Vb; EG-vatten och internationella vatten i XII och XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Torsk

VIIb–k, VIII, IX och X; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D

UK

DGS/15X14

Pigghaj

EG-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Pigghaj

EG-vatten i IIa och IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Djuphavshajar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i X och XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i I, II, III och IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI och VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Kolja

EG-vatten i Vb och VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Kolja

EG-vatten och internationella vatten i ICES-områdena VIb, XII och XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Sill

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Sill

EG-vatten och internationella vatten i I och II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Sill

EG-vatten och internationella vatten i Vb och VIb och VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Sill

VIIg, VIIh, VIIj och VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Kummel

VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Kummel

EG-vatten i IIa och IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Kummel

VI och VII; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Taggmakrill

VI, VII och VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; EG-vatten i Vb; internationella vatten i XII och XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Glasvar

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Glasvar

VI; EG-vatten i Vb; EG-vatten och internationella vatten i XII och XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Långa

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Långa

EG-vatten i IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i I och II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Långa

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Havskräfta

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Havskräfta

EG-vatten i IIa och IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Havskräfta

VI; EG-vatten i Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Atlantisk soldatfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Rödspätta

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Rödspätta

VIIf och VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i Vb, VI och VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Skoläst

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII, IX, X, XI och XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Fläckpagell

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Fläckpagell

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VI, VII och VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Tunga

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Tunga

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Tunga

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Tunga

EG-vatten i II och IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Tunga

VIIh, VIIj och VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Rockor

EG-vatten i IIa och IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Piggvar och slätvar

EG-vatten i IIa och IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Lubb

EG-vatten och internationella vatten i I, II och XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Lubb

EG-vatten i IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Lubb

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Vitling

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Vitling

VI; EG-vatten i Vb; EG-vatten och internationella vatten i XII och XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


BILAGA II

AVDRAG FRÅN 2009 ÅRS KVOTER

Medlemsstat

Artkod

Områdeskod 2008

Artnamn

Områdesnamn

Sanktion Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96

Slutlig kvot 2008

Marginal

Total anpassad kvantitet 2008

Fångster 2008 – särskilda villkor

Fångster 2008

Totala fångster 2008

%

Avdrag

Ursprunglig kvantitet 2009

Reviderad kvantitet 2009

Utestående balans

BEL

SRX

2AC4-C

Rockor

EG-vatten i IIa och IV

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Piggvar

Svarta havet

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Långa

Norska vatten i IV

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Kummel

IIIa; EG-vatten i IIIb, IIIc och IIId

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Torsk

I och IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Torsk

Norska vatten i I och II

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Kolja

Norska vatten i I och II

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Lubb

EG-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Torsk

EG-vatten i delområdena 25–32

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Nordhavsräka

NAFO 3L

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Liten hälleflundra

NAFO 3LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Rocka

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Skarpsill

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Torsk

VI; EG-vatten i Vb; EG-vatten och internationella vatten i XII och XIV

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Kummel

VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Långa

EG-vatten i IV

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Tunga

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Torsk

VI; EG-vatten i Vb; EG-vatten och internationella vatten i XII och XIV

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Rödspätta

VIIf and VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Dolkfisk

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet och jurisdiktion i V, VI, VII och XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Fläckpagell

VI, VII, VIII EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet och jurisdiktion)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Rödspätta

IV; EG-vatten i IIa; den del av IIIa som inte omfattas av Skagerrak och Kattegatt

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Rockor

EG-vatten i IIa och IV

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Torsk

Norska vatten i I och II

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Liten hälleflundra

Grönländska vatten i V och XIV

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Liten hälleflundra

Norska vatten i I och II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Kungsfiskar

Grönländska vatten i V och XIV

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Kolja

IV; EG-vatten i IIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Blåvitling

EG-vatten och internationella vatten i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII och XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Makrill

IIIa och IV; EG-vatten IIa, IIIb, IIIc och IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Beryxar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet och jurisdiktion i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Fjällbrosmar

EG-vatten och vatten som inte lyder under tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i VIII och IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Torsk

I och IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Rocka

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Kolja

Norska vatten i I och II

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Gråsej

Norska vatten i I och II

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Liten hälleflundra

Norska vatten i I och II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Kungsfiskar

EG-vatten och internationella vatten i V; internationella vatten i XII och XIV

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Marulk

VIIIc, IX och X; EG-vatten i CECAF 34.1.1

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Storögd tonfisk

Atlanten

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 650/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2, jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) fastställs bestämmelser för en stående anbudsinfordran.

(2)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och en granskning av de anbud som inlämnats inom ramen för anbudsförfarandet är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för den anbudsperiod som löper ut den 21 juli 2009.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den stående anbudsinfordran som inleddes genom förordning (EG) nr 619/2008 för den anbudsperiod som löper ut den 21 juli 2009 ska det högsta bidragsbeloppet för de produkter och de destinationer som avses i artikel 1 a och b och artikel 2 i den förordningen vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


BILAGA

(EUR/100 kg)

Produkt

Nomenklaturnummer för exportbidrag

Högsta exportbidragsbelopp för export till de destinationer som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 619/2008

Smör

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Smörolja

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 651/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 619/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 619/2008 av den 27 juni 2008 om inledande av en stående anbudsinfordran för exportbidrag för vissa mjölkprodukter (2) föreskrivs en stående anbudsinfordran.

(2)

I enlighet med artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 1454/2007 av den 10 december 2007 om gemensamma bestämmelser för ett anbudsförfarande för fastställande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter (3) och efter en bedömning av de anbud som lämnats in inom ramen för anbudsinfordran bör ett högsta exportbidrag fastställas för den anbudsperiod som löper ut den 21 juli 2009.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för den stående anbudsinfordran som inleds genom förordning (EG) nr 619/2008 ska det högsta exportbidraget för den produkt och de destinationer som avses i artikel 1 c och artikel 2 i den förordningen vara 25,80 EUR/100 kg för den anbudsperiod som löper ut den 21 juli 2009.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  EUT L 325, 11.12.2007, s. 69.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/45


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 652/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av exportbidrag för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket samt artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XIX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter i gemenskapen får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för ägg bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EEG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EEG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (2) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (3) samt kraven på märkning i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på märkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 och i punkt A i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1234/2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad version i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.


BILAGA

Fastställande av exportbidragen för ägg som skall tillämpas från den 24 juli 2009

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 st

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 st

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

E09

Bahrein, Förenade Arabemiraten, Hongkong SFO, Jemen, Kuwait, Oman, Qatar, Ryssland, Turkiet.

E10

Filippinerna, Japan, Malaysia, Sydkorea, Taiwan, Thailand.

E19

Samtliga destinationer utom Schweiz och grupperna E09, E10.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 653/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket samt artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i del XX i bilaga I till samma förordning och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får utjämnas genom ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för fjäderfäkött bör därför exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162 - 164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EEG) nr 1234/2007 kan det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmelseort, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett identifieringsmärke i enlighet med artikel 5.1 b i Europaparlementets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EEG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på identifieringsmärkning som anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad version i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.


BILAGA

Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 24 juli 2009

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

V03

A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/49


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 654/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av exportbidrag för nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som avses i del XV i bilaga I till den förordningen och priserna i gemenskapen utjämnas genom exportbidrag.

(2)

Med tanke på den rådande situationen på marknaden för nötkött bör det fastställas exportbidrag i enlighet med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164 och 167–170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

I enlighet med artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen variera för olika bestämmelseorter, om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

Villkoren i artikel 7.2 tredje stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) leder till en minskning av det särskilda bidraget, om den mängd urbenat kött som är avsedd för export uppgår till mindre än 95 %, men mer än 85 %, av vikten av den sammanlagda mängden styckningsdelar från urbeningen.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 333/2009 (6) ska därför upphöra att gälla och ersättas av en ny förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

I det fall som avses i artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1359/2007 ska det bidrag som gäller för produkter med KN-nummer 0201 30 00 9100 minskas med 7 euro/100 kg.

Artikel 3

Förordning (EG) nr 333/2009 ska upphöra att gälla

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83.

(5)  EUT L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 104, 24.4.2009, s. 4.


BILAGA

Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 24 juli 2009

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

48,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

61,0

B03

EUR/100 kg nettovikt

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovikt

36,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

84,7

B03

EUR/100 kg nettovikt

49,8

EG

EUR/100 kg nettovikt

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovikt

50,8

B03

EUR/100 kg nettovikt

29,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovikt

16,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettovikt

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovikt

22,6

B03

EUR/100 kg nettovikt

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovikt

20,7

Anmärkning: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

B00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför gemenskapen).

B02

:

B04 och destination EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 36 och 45 och i vissa fall artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11)).

B04

:

Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Västbanken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Príncipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 433/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 21) och, om tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.

(4)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 (EUT L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är uppfyllda.

(7)  Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).

Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117, 4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/53


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 655/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av exportbidrag för griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1), särskilt artikel 164.2 sista stycket och artikel 170, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får skillnaden mellan världsmarknadspriserna på de produkter som anges i del XVII i bilaga I i samma förordning och priserna på dessa produkter på gemenskapsmarknaden utjämnas av exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden för griskött bör exportbidragen fastställas enligt de regler och kriterier som avses i artiklarna 162–164, 167, 169 och 170 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 får exportbidragen om det är nödvändigt, framför allt på grund av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördraget, variera för olika bestämmelseorter.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som är försedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (2). Dessa produkter måste också uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

2.   De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en godkänd anläggning, och de krav på kontrollmärkning som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83.


BILAGA

Exportbidrag för griskött från och med den 24 juli 2009

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/55


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 656/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 143,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin, särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tilllämpning av tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De representativa priserna bör därför offentliggöras.

(3)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 145. 29.6.1995, s. 47.


BILAGA

till kommissionens förordning 23 juli 2009 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris

(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i artikel 3.3

(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kycklingar), frysta

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kycklingar), frysta

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

194,9

5

BR

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Äggula

317,6

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

344,6

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade höns av arten Gallus domesticus

228,9

17

BR

3502 11 90

Torkat äggalbumin

555,5

0

AR


(1)  Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/57


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av bidragssatserna för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 164.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 162.1 b i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som avses i artikel 1.1 s och som förtecknas i del XIX i bilaga I i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det ska fastställas en bidragssats som ska tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 14.2 b i förordning (EG) nr 1043/2005 ska bidragssatsen för 100 kg av var och en av basprodukterna i fråga fastställas för samma period som den period för vilken bidragsbeloppen fastställs för dessa produkter som exporteras i obearbetat tillstånd.

(4)

I artikel 11 i jordbruksavtalet som slöts inom ramen för Uruguayrundan föreskrivs att bidrag som beviljas för export av en produkt som ingår i en vara inte får överstiga det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetat skick.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som ska tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 s i förordning (EG) nr 1234/2007, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i del V i bilaga XX till förordning (EG) nr 1234/2007, ska fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för näringsliv och industri


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.


BILAGA

Bidragssatserna som från och med den 24 juli 2009 skall tillämpas för ägg och äggulor som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag

Bestämmelseort (1)

Bidragssats

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:

 

 

– av fjäderfä

 

 

0407 00 30

– – andra slag:

 

 

a)

Vid export av äggalbumin enligt KN-numren 3502 11 90 och 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

Vid export av andra varor

01

0,00

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:

 

 

– äggula:

 

 

0408 11

– – torkad:

 

 

ex 0408 11 80

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

osötad

01

56,48

0408 19

– – annan:

 

 

– – – lämplig som livsmedel:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – flytande:

 

 

osötad

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – fryst:

 

 

osötad

01

28,35

– andra slag:

 

 

0408 91

– – torkade:

 

 

ex 0408 91 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

35,78

0408 99

– – andra:

 

 

ex 0408 99 80

– – – lämpliga som livsmedel:

 

 

osötade

01

9,00


(1)  Bestämmelseorterna är följande:

01

Tredjeland. För Schweiz och Liechtenstein är dessa bidragssatser inte tillämpliga på varor som förtecknas i tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972,

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Förenade Arabemiraten, Jemen, Turkiet, Hongkong SAR och Ryssland,

03

Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan och Filippinerna,

04

Alla bestämmelseorter utom Schweiz och de som anges i 02 och 03.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/59


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 658/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av det högsta uppköpspriset för smör för den 9:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2009 (2) inleds uppköp av smör genom ett anbudsförfarande för perioden som löper ut den 31 augusti 2009, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 105/2008 av den 5 februari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör (3).

(2)

Mot bakgrund av vilka anbud som har kommit in inom ramen för de enskilda anbudsinfordringarna bör det, i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 105/2008, fastställas ett högsta uppköpspris eller fattas beslut om att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den 9:e enskilda anbudsinfordran bör det fastställas ett högsta uppköpspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 9:e enskilda anbudsinfordran för uppköp av smör inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 186/2009, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 21 juli 2009, ska det högsta uppköpspriset vara 220,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  EUT L 32, 6.2.2008, s. 3.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/60


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 659/2009

av den 23 juli 2009

om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den 7. enskilda anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 310/2009 (2) inleds uppköp av skummjölkspulver genom anbudsförfarande för perioden som löper ut den 31 augusti 2009, i enlighet med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (3).

(2)

Mot bakgrund av vilka anbud som har kommit in inom ramen för de enskilda anbudsinfordringarna bör det, i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett högsta uppköpspris eller fattas beslut om att inte fullfölja anbudsförfarandet.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den 7. enskilda anbudsinfordran bör det fastställas ett högsta uppköpspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 7. enskilda anbudsinfordran för uppköp av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 310/2009, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 21 juli 2009, ska det högsta uppköpspriset vara 167,90 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100.


24.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/61


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 660/2009

av den 23 juli 2009

om förbud mot fiske efter birkelånga i ICES-områdena VI och VII (EG-vatten och vatten över vilka tredjeland inte har jurisdiktion eller utövar suveräna rättigheter) med fartyg som seglar under spansk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och av följande skäl:

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 43/2009 av den 16 januari 2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2009.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2009 är uppfiskad.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppfiskad kvot

Den fiskekvot för 2009 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg och att förvara dessa fångster omb