ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.169.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 169

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
30 juni 2009


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/478/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

1

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

3

 

 

2009/479/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

9

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

10

 

 

2009/480/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om undertecknande och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

16

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

17

 

 

2009/481/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om undertecknande och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

23

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

24

 

 

2009/482/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om undertecknande och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

30

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

31

 

 

2009/483/EG

 

*

Rådets beslut av den 6 april 2009 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

37

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

38

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Rådet

30.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/1


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/478/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 (1) ändrades förordning (EG) nr 539/2001 (2), i vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland annat genom att Antigua och Barbuda flyttades från negativlistan till positivlistan. Vidare föreskrivs i förordning (EG) nr 1932/2006 att undantaget gäller från det datum då avtal om undantag från viseringsskyldigheten ingås mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda.

(2)

Genom beslut av den 5 juni 2008 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

(3)

Förhandlingarna om avtalet inleddes den 18 juli 2008 och avslutades den 16 oktober 2008.

(4)

Avtalet, som paraferades i Bryssel den 19 november 2008, bör undertecknas, och de åtföljande förklaringarna bör godkännas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutas.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns på gemenskapens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de person(er) som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 4

Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas (3) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutats.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Dagen för undertecknandet av avtalet kommer att av rådets generalsekretariat offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen, och

ANTIGUA OCH BARBUDA, nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM STRÄVAR efter att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta resande genom undantag från viseringskravet vid inresa och kortare vistelser för sina medborgare,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av sex länder, inbegripet Antigua och Barbuda, till förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater,

SOM BEAKTAR att det i artikel 2 i förordning (EG) nr 1932/2006 föreskrivs att viseringsbefrielsen för dessa sex länder ska börja tillämpas från och med det datum då avtalet om undantag från viseringsskyldighet mellan Europeiska gemenskapen och det berörda tredjelandet träder i kraft,

SOM ERKÄNNER att medborgarna i flera medlemsstater är undantagna från viseringskravet när de reser till Antigua och Barbuda för en period som inte är längre än sex månader, medan medborgare i andra medlemsstater omfattas av viseringskravet,

SOM STRÄVAR efter att garantera principen om likabehandling av alla EU-medborgare,

SOM BEAKTAR att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av detta avtal, och att bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till arbetsmarknaden i gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Antigua och Barbudas nationella lagstiftning därför fortfarande gäller för dessa personer,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Antigua och Barbuda vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland,

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)   medborgare Antigua och Barbuda: en person som är medborgare i Antigua och Barbuda,

d)   Schengenområdet: det område utan inre gränser som består av de medlemsstaters territorier som anges i led a och som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Medborgare i Europeiska unionen som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av en medlemsstat får resa in i och uppehålla sig på Antigua och Barbudas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.1.

Medborgare i Antigua och Barbuda som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av Antigua och Barbuda får resa in i och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.

2.   Punkt 1 gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna kategori av personer får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Antigua och Barbuda viseringskrav eller föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 539/2001.

För denna kategori av personer får Antigua och Barbuda i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.

3.   Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de avtalsslutande parternas lagar om inresevillkor och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Antigua och Barbuda förbehåller sig rätten att vägra inresa och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

4.   Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de avtalsslutande parternas gränser.

5.   Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras genom gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning eller Antigua och Barbudas nationella lagstiftning.

Artikel 4

Vistelsetid

1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Antigua och Barbuda under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet.

2.   Medborgare i Antigua och Barbuda får vistas i Schengenområdet under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i någon av de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut. Denna period om tre månader under en sexmånadersperiod ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Antigua och Barbuda får vistas i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut i högst tre månader under en sexmånadersperiod från den dag då personen i fråga först reste in i någon av dessa medlemsstater, oberoende av den vistelsetid som beräknas för Schengenområdet.

3.   Detta avtal påverkar inte Antigua och Barbuda och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden om tre månader i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Artikel 5

Territoriell tillämpning

1.   När det gäller Republiken Frankrike ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.   När det gäller Konungariket Nederländerna ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

Artikel 6

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och företrädare för Antigua och Barbuda. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska kommissionen.

2.   Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet.

3.   Kommittén ska sammanträda vid behov på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan medlemsstaterna och Antigua och Barbuda

Detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Antigua och Barbuda, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras interna förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får avbryta tilllämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl som gäller allmän ordning, skyddet för nationell säkerhet eller skyddet för folkhälsan, olaglig invandring eller om den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om att avbryta tillämpningen av hela eller delar av avtalet ska anmälas till den andra avtalsslutande parten senast två månader innan beslutet träder i kraft. Den avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten när skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

6.   Antigua och Barbuda får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på alla medlemsstater.

7.   Gemenskapen får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den 28 maj 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua and Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.


GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein och myndigheterna i Antigua och Barbuda utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på samma villkor som i detta avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA EN AVLÖNAD VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som utövar en avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.

Denna kategori bör inte omfatta

affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i ett land som hör till den andra avtalsslutande parten),

idrottare och artister som utövar en verksamhet tillfälligt,

journalister utsända av media i bosättningslandet,

företagsinterna praktikanter.

Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén inom dess ansvarsområde enligt artikel 6 i detta avtal, vilken får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande parternas erfarenheter.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM TRE MÅNADER UNDER EN SEXMÅNADERSPERIOD RÄKNAT FRÅN DEN FÖRSTA INRESEDAGEN ENLIGT ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst tre månader under en sexmånadersperiod, räknat från den dag då personen i fråga först reste in i Antigua och Barbuda eller Schengenområdet i enlighet med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än tre månader under loppet av en sexmånadersperiod.


GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och Antigua och Barbuda, och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkor.


30.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/9


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/479/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 (1) ändrades förordning (EG) nr 539/2001 (2), i vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland annat genom att Barbados flyttades från negativlistan till positivlistan. Vidare föreskrivs i förordning (EG) nr 1932/2006 att undantaget gäller från det datum då avtal om undantag från viseringsskyldigheten ingås mellan Europeiska gemenskapen och Barbados.

(2)

Genom beslut av den 5 juni 2008 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

(3)

Förhandlingarna om avtalet inleddes den 7 juli 2008 och avslutades den 16 oktober 2008.

(4)

Avtalet, som paraferades i Bryssel den 12 november 2008, bör undertecknas och de åtföljande förklaringarna bör godkännas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutas.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns på gemenskapens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de person(er) som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 4

Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas (3) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutats.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Dagen för undertecknandet av avtalet kommer att av rådets generalsekretariat offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen, och

BARBADOS, nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM STRÄVAR efter att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta resande genom undantag från viseringskravet vid inresa och kortare vistelser för sina medborgare,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av sex länder, inbegripet Barbados, till förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater,

SOM BEAKTAR att det i artikel 2 i förordning (EG) nr 1932/2006 föreskrivs att viseringsbefrielsen för dessa sex länder ska börja tillämpas från och med det datum då avtalet om undantag från viseringsskyldighet mellan Europeiska gemenskapen och det berörda tredje landet träder i kraft,

SOM ERKÄNNER att medborgarna i alla medlemsstater är undantagna från viseringskravet när de reser till Barbados, dock för olika långa perioder på 28 dagar eller sex månader,

SOM STRÄVAR efter att garantera principen om likabehandling av alla EU-medborgare,

SOM BEAKTAR att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av detta avtal, och att bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till arbetsmarknaden i gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Barbados nationella lagstiftning därför fortfarande gäller för dessa personer,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Barbados vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland,

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)   medborgare i Barbados: en person som är medborgare i Barbados,

d)   Schengenområdet: det område utan inre gränser som består av de medlemsstaters territorier som anges i led a och som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Medborgare i Europeiska unionen som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av en medlemsstat får resa in i och uppehålla sig på Barbados territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.1.

Medborgare i Barbados som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av Barbados får resa in i och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.

2.   Punkt 1 gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna kategori av personer får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Barbados viseringskrav eller föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 539/2001.

För denna kategori av personer får Barbados i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.

3.   Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de avtalsslutande parternas lagar om inresevillkor och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Barbados förbehåller sig rätten att vägra inresa och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

4.   Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de avtalsslutande parternas gränser.

5.   Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras genom gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning eller Barbados nationella lagstiftning.

Artikel 4

Vistelsetid

1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Barbados territorium under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet.

2.   Medborgare i Barbados får vistas i Schengenområdet under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i någon av de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut. Denna period om tre månader under en sexmånadersperiod ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Barbados får vistas i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut i högst tre månader under en sexmånadersperiod från den dag då personen i fråga först reste in i någon av dessa medlemsstater, oberoende av den vistelsetid som beräknas för Schengenområdet.

3.   Detta avtal påverkar inte Barbados och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden om tre månader i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Artikel 5

Territoriell tillämpning

1.   När det gäller Republiken Frankrike ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.   När det gäller Konungariket Nederländerna ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

Artikel 6

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och företrädare för Barbados. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska kommissionen.

2.   Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet.

3.   Kommittén ska sammanträda vid behov på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan medlemsstaterna och Barbados

Detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Barbados, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras interna förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får avbryta tilllämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl som gäller allmän ordning, skyddet för nationell säkerhet eller skyddet för folkhälsan, olaglig invandring eller om den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om att avbryta tillämpningen av hela eller delar av avtalet ska anmälas till den andra avtalsslutande parten senast två månader innan beslutet träder i kraft. Den avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten när skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

6.   Barbados får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på alla medlemsstater.

7.   Gemenskapen får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den 28 maj 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Per le Barbados

Barbadosas vārdā

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.


GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein och myndigheterna i Barbados utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på samma villkor som i detta avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA EN AVLÖNAD VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som utövar en avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.

Denna kategori bör inte omfatta

affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i ett land som hör till den andra avtalsslutande parten),

idrottare och artister som utövar en verksamhet tillfälligt,

journalister utsända av media i bosättningslandet,

företagsinterna praktikanter.

Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén inom dess ansvarsområde enligt artikel 6 i detta avtal, vilka får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande parternas erfarenheter.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM TRE MÅNADER UNDER EN SEXMÅNADERSPERIOD RÄKNAT FRÅN DEN FÖRSTA INRESEDAGEN ENLIGT ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst tre månader under en sexmånadersperiod, räknat från den dag då personen i fråga först reste in i Barbados eller Schengenområdet i enlighet med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än tre månader under loppet av en sexmånadersperiod.


GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och Barbados, och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkor.


30.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/16


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om undertecknande och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/480/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 (1) ändrades förordning (EG) nr 539/2001 (2), i vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland annat genom att Republiken Mauritius (nedan kallad Mauritius) flyttades från negativlistan till positivlistan. Vidare föreskrivs i förordning (EG) nr 1932/2006 att undantaget gäller från det datum då avtal om undantag från viseringsskyldigheten ingås mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius.

(2)

Genom beslut av den 5 juni 2008 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

(3)

Förhandlingarna om avtalet inleddes den 11 juli 2008 och avslutades den 16 oktober 2008.

(4)

Avtalet, som paraferades i Bryssel den 12 november 2008, bör undertecknas, och de åtföljande förklaringarna bör godkännas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutas.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns på gemenskapens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de person(er) som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 4

Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas (3) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutats.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Dagen för undertecknandet av avtalet kommer att av rådets generalsekretariat offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen, och

REPUBLIKEN MAURITIUS, nedan kallad Mauritius,

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM STRÄVAR efter att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta resande genom undantag från viseringskravet vid inresa och kortare vistelser för sina medborgare,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av sex länder, inbegripet Mauritius, till förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater,

SOM BEAKTAR att det i artikel 2 i förordning (EG) nr 1932/2006 föreskrivs att viseringsbefrielsen för dessa sex länder ska börja tillämpas från och med det datum då avtalet om undantag från viseringsskyldighet mellan Europeiska gemenskapen och det berörda tredjelandet träder i kraft,

SOM ERKÄNNER att medborgarna i alla medlemsstater är undantagna från viseringskravet när de reser till Mauritius för en period på sextio dagar,

SOM STRÄVAR efter att garantera principen om likabehandling av alla EU-medborgare,

SOM BEAKTAR att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av detta avtal, och att bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till arbetsmarknaden i gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Mauritius nationella lagstiftning därför fortfarande gäller för dessa personer,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Mauritius vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland,

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)   medborgare i Mauritius: en person som är medborgare i Mauritius,

d)   Schengenområdet: det område utan inre gränser som består av de medlemsstaters territorier som anges i led a och som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Medborgare i Europeiska unionen som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av en medlemsstat får resa in i och uppehålla sig på Mauritius territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.1.

Medborgare i Mauritius som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av Mauritius får resa in i och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.

2.   Punkt 1 gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna kategori av personer får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Mauritius viseringskrav eller föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 539/2001.

För denna kategori av personer får Mauritius i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.

3.   Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de avtalsslutande parternas lagar om inresevillkor och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Mauritius förbehåller sig rätten att vägra inresa och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

4.   Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de avtalsslutande parternas gränser.

5.   Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras genom gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning eller Mauritius nationella lagstiftning.

Artikel 4

Vistelsetid

1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Mauritius territorium under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet.

2.   Medborgare i Mauritius får vistas i Schengenområdet under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i någon av de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut. Denna period om tre månader under en sexmånadersperiod ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Mauritius får vistas i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut i högst tre månader under en sexmånadersperiod från den dag då personen i fråga först reste in i någon av dessa medlemsstater, oberoende av den vistelsetid som beräknas för Schengenområdet.

3.   Detta avtal påverkar inte Mauritius och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden om tre månader i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Artikel 5

Territoriell tillämpning

1.   När det gäller Republiken Frankrike ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.   När det gäller Konungariket Nederländerna ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

Artikel 6

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och företrädare för Mauritius. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska kommissionen.

2.   Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda vid behov på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan medlemsstaterna och Mauritius

Detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Mauritius, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras interna förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får avbryta tilllämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl som gäller allmän ordning, skyddet för nationell säkerhet eller skyddet för folkhälsan, olaglig invandring eller om den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om att avbryta tillämpningen av hela eller delar av avtalet ska anmälas till den andra avtalsslutande parten senast två månader innan beslutet träder i kraft. Den avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten när skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

6.   Mauritius får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på alla medlemsstater.

7.   Gemenskapen får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den 28 maj 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republik of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Mauritius

Maurīcijas Republikas vārdā

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.


GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein och myndigheterna i Mauritius utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på samma villkor som i detta avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA EN AVLÖNAD VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som utövar en avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.

Denna kategori bör inte omfatta

affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i ett land som hör till den andra avtalsslutande parten),

idrottare och artister som utövar en verksamhet tillfälligt,

journalister utsända av media i bosättningslandet,

företagsinterna praktikanter.

Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén inom dess ansvarsområde enligt artikel 6 i detta avtal, vilken får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande parternas erfarenheter.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM TRE MÅNADER UNDER EN SEXMÅNADERSPERIOD RÄKNAT FRÅN DEN FÖRSTA INRESEDAGEN ENLIGT ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst tre månader under en sexmånadersperiod, räknat från den dag då personen i fråga först reste in i Mauritius eller Schengenområdet i enlighet med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än tre månader under loppet av en sexmånadersperiod.


GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och Mauritius, och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkor.


30.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/23


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om undertecknande och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/481/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 (1) ändrades förordning (EG) nr 539/2001 (2), i vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland annat genom att Samväldet Bahamas (nedan kallat Bahamas) flyttades från negativlistan till positivlistan. Vidare föreskrivs i förordning (EG) nr 1932/2006 att undantaget gäller från det datum då avtal om undantag från viseringsskyldigheten ingås mellan Europeiska gemenskapen och Bahamas.

(2)

Genom beslut av den 5 juni 2008 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

(3)

Förhandlingarna om avtalet inleddes den 4 juli 2008 och avslutades den 16 oktober 2008.

(4)

Avtalet, som paraferades i Bryssel den 19 november 2008, bör undertecknas, och de åtföljande förklaringarna bör godkännas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutas.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de person(er) som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 4

Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas (3) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutats.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Dagen för undertecknandet av avtalet kommer att av rådets generalsekretariat offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”, och

SAMVÄLDET BAHAMAS, nedan kallat ”Bahamas”,

nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”,

SOM STRÄVAR efter att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta resande genom undantag från viseringskravet vid inresa och kortare vistelser för sina medborgare,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av sex länder, inbegripet Bahamas, till förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater,

SOM BEAKTAR att det i artikel 2 i förordning (EG) nr 1932/2006 föreskrivs att viseringsbefrielsen för dessa sex länder ska börja tillämpas från och med det datum då avtalet om undantag från viseringsskyldighet mellan Europeiska gemenskapen och det berörda tredje landet träder i kraft,

SOM ERKÄNNER att medborgarna i flera medlemsstater är undantagna från viseringskravet när de reser till Bahamas för en period som inte är längre än tre eller åtta månader, medan medborgare i andra medlemsstater omfattas av viseringskravet,

SOM STRÄVAR efter att garantera principen om likabehandling av alla EU-medborgare,

SOM BEAKTAR att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av detta avtal, och att bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till arbetsmarknaden i gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Bahamas nationella lagstiftning därför fortfarande gäller för dessa personer,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Bahamas vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland,

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)   medborgare i Bahamas: en person som är medborgare i Bahamas,

d)   Schengenområdet: det område utan inre gränser som består av de medlemsstaters territorier som anges i led a och som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Medborgare i Europeiska unionen som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av en medlemsstat får resa in i och uppehålla sig på Bahamas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.1.

Medborgare i Bahamas som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av Bahamas får resa in i och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.

2.   Punkt 1 gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna kategori av personer får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Bahamas viseringskrav eller föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 539/2001.

För denna kategori av personer får Bahamas i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.

3.   Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de avtalsslutande parternas lagar om inresevillkor och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Bahamas förbehåller sig rätten att vägra inresa och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

4.   Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de avtalsslutande parternas gränser.

5.   Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras genom gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning eller Bahamas nationella lagstiftning.

Artikel 4

Vistelsetid

1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Bahamas territorium under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet.

2.   Medborgare i Bahamas får vistas i Schengenområdet under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i någon av de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut. Denna period om tre månader under en sexmånadersperiod ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Bahamas får vistas i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut i högst tre månader under en sexmånadersperiod från den dag då personen i fråga först reste in i någon av dessa medlemsstater, oberoende av den vistelsetid som beräknas för Schengenområdet.

3.   Detta avtal påverkar inte Bahamas och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden om tre månader i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Artikel 5

Territoriell tillämpning

1.   När det gäller Republiken Frankrike ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.   När det gäller Konungariket Nederländerna ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

Artikel 6

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och företrädare för Bahamas. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska kommissionen.

2.   Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda vid behov på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan medlemsstaterna och Bahamas

Detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Bahamas, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras interna förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får avbryta tilllämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl som gäller allmän ordning, skyddet för nationell säkerhet eller skyddet för folkhälsan, olaglig invandring eller om den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om att avbryta tillämpningen av hela eller delar av avtalet ska anmälas till den andra avtalsslutande parten senast två månader innan beslutet träder i kraft. Den avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten när skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

6.   Bahamas får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på alla medlemsstater.

7.   Gemenskapen får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den 28 maj 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de Las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of The Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

For the Commonwealth of The Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.


GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein och myndigheterna i Bahamas utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på samma villkor som i detta avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA EN AVLÖNAD VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som utövar en avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.

Denna kategori bör inte omfatta

affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i ett land som hör till den andra avtalsslutande parten),

idrottare och artister som utövar en verksamhet tillfälligt,

journalister utsända av media i bosättningslandet,

företagsinterna praktikanter.

Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén inom dess ansvarsområde enligt artikel 6 i detta avtal, vilken får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande parternas erfarenheter.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM TRE MÅNADER UNDER EN SEXMÅNADERSPERIOD RÄKNAT FRÅN DEN FÖRSTA INRESEDAGEN ENLIGT ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst tre månader under en sexmånadersperiod, räknat från den dag då personen i fråga först reste in i Bahamas eller Schengenområdet i enlighet med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än tre månader under loppet av en sexmånadersperiod.


GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och Bahamas, och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkor.


30.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/30


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om undertecknande och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/482/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 (1) ändrades förordning (EG) nr 539/2001 (2), i vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland annat genom att Republiken Seychellerna (nedan kallad Seychellerna) flyttades från negativlistan till positivlistan. Vidare föreskrivs i förordning (EG) nr 1932/2006 att undantaget gäller från det datum då avtal om undantag från viseringsskyldigheten ingås mellan Europeiska gemenskapen och Seychellerna.

(2)

Genom beslut av den 5 juni 2008 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

(3)

Förhandlingarna om avtalet inleddes den 9 juli 2008 och avslutades den 16 oktober 2008.

(4)

Avtalet, som paraferades i Bryssel den 12 november 2008, bör undertecknas, och de åtföljande förklaringarna bör godkännas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutas.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de person(er) som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 4

Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas (3) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutats.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen, och

REPUBLIKEN SEYCHELLERNA, nedan kallad Seychellerna,

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM STRÄVAR efter att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta resande genom undantag från viseringskravet vid inresa och kortare vistelser för sina medborgare,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av sex länder, inbegripet Seychellerna, till förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater,

SOM BEAKTAR att det i artikel 2 i förordning (EG) nr 1932/2006 föreskrivs att viseringsbefrielsen för dessa sex länder ska börja tillämpas från och med det datum då avtalet om undantag från viseringsskyldighet mellan Europeiska gemenskapen och det berörda tredjelandet träder i kraft,

SOM ERKÄNNER att medborgarna i alla medlemsstater är undantagna från viseringskravet när de reser till Seychellerna för en period på högst en månad, som kan förlängas till högst tre månader,

SOM STRÄVAR efter att garantera principen om likabehandling av alla EU-medborgare,

SOM BEAKTAR att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av detta avtal, och att bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till arbetsmarknaden i gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Seychellernas nationella lagstiftning därför fortfarande gäller för dessa personer,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Seychellerna vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland,

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)   medborgare i Seychellerna: en person som är medborgare i Seychellerna,

d)   Schengenområdet: det område utan inre gränser som består av de medlemsstaters territorier som anges i led a och som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Medborgare i Europeiska unionen som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av en medlemsstat får resa in i och uppehålla sig på Seychellernas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.1.

Medborgare i Seychellerna som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av Seychellerna får resa in i och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.

2.   Punkt 1 gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna kategori av personer får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Seychellerna viseringskrav eller föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 539/2001.

För denna kategori av personer får Seychellerna i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.

3.   Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de avtalsslutande parternas lagar om inresevillkor och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Seychellerna förbehåller sig rätten att vägra inresa och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

4.   Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de avtalsslutande parternas gränser.

5.   Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras genom gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning eller Seychellernas nationella lagstiftning.

Artikel 4

Vistelsetid

1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Seychellernas territorium under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet.

2.   Medborgare i Seychellerna får vistas i Schengenområdet under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i någon av de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut. Denna period om tre månader under en sexmånadersperiod ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Seychellerna får vistas i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut i högst tre månader under en sexmånadersperiod från den dag då personen i fråga först reste in i någon av dessa medlemsstater, oberoende av den vistelsetid som beräknas för Schengenområdet.

3.   Detta avtal påverkar inte Seychellernas och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden om tre månader i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Artikel 5

Territoriell tillämpning

1.   När det gäller Republiken Frankrike ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.   När det gäller Konungariket Nederländerna ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

Artikel 6

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och företrädare för Seychellerna. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska kommissionen.

2.   Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal.

3.   Kommittén ska sammanträda vid behov på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan medlemsstaterna och Seychellerna

Detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Seychellerna, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras interna förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får avbryta tilllämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl som gäller allmän ordning, skyddet för nationell säkerhet eller skyddet för folkhälsan, olaglig invandring eller om den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om att avbryta tillämpningen av hela eller delar av avtalet ska anmälas till den andra avtalsslutande parten senast två månader innan beslutet träder i kraft. Den avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten när skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

6.   Seychellerna får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på alla medlemsstater.

7.   Gemenskapen får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den 28 maj 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišela Salu Republikas vārdā

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellernas

Image


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.


GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein och myndigheterna i Seychellerna utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på samma villkor som i detta avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA EN AVLÖNAD VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som utövar en avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.

Denna kategori bör inte omfatta

affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i ett land som hör till den andra avtalsslutande parten),

idrottare och artister som utövar en verksamhet tillfälligt,

journalister utsända av media i bosättningslandet,

företagsinterna praktikanter.

Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén inom dess ansvarsområde enligt artikel 6 i detta avtal, vilken får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande parternas erfarenheter.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM TRE MÅNADER UNDER EN SEXMÅNADERSPERIOD RÄKNAT FRÅN DEN FÖRSTA INRESEDAGEN ENLIGT ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst tre månader under en sexmånadersperiod, räknat från den dag då personen i fråga först reste in i Seychellerna eller Schengenområdet i enlighet med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än tre månader under loppet av en sexmånadersperiod.


GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och Seychellerna, och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkor.


30.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/37


RÅDETS BESLUT

av den 6 april 2009

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(2009/483/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 62.2 b i jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1932/2006 (1) ändrades rådets förordning (EG) nr 539/2001 (2), i vilken det fastställs en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar Europeiska unionens yttre gränser (negativlistan) och en förteckning över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (positivlistan), bland annat genom att Saint Kitts och Nevis flyttades från negativlistan till positivlistan. Vidare föreskrivs i förordning (EG) nr 1932/2006 att undantaget gäller från det datum då avtal om undantag från viseringsskyldigheten ingås mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis.

(2)

Genom beslut av den 5 juni 2008 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla fram ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser.

(3)

Förhandlingarna om avtalet inleddes den 15 juli 2008 och avslutades den 16 oktober 2008.

(4)

Avtalet, som paraferades i Bryssel den 12 november 2008, bör undertecknas och de åtföljande förklaringarna bör godkännas. Avtalet bör tillämpas provisoriskt i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutas.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa medlemsstater inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i dem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (nedan kallat avtalet), godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

De förklaringar som åtföljer detta beslut godkänns på gemenskapens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de person(er) som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 4

Avtalet ska tillämpas provisoriskt från och med den dag det undertecknas (3) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets formella ingående avslutats.

Utfärdat i Luxemburg den 6 april 2009.

På rådets vägnar

J. POSPÍŠIL

Ordförande


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.

(2)  EGT L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Dagen för undertecknandet av avtalet kommer att av rådets generalsekretariat offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad gemenskapen, och

SAINT KITTS OCH NEVIS, nedan kallad Saint Kitts och Nevis, nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM STRÄVAR EFTER att ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan de avtalsslutande parterna och önskar underlätta resande genom undantag från viseringskravet vid inresa och kortare vistelser för sina medborgare,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EG) nr 1932/2006 av den 21 december 2006 om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (1), i vilken det bland annat görs en överföring av sex länder, inbegripet Saint Kitts och Nevis, till förteckningen över tredjeländer vars medborgare är undantagna från viseringskravet för kortare vistelser i Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater,

SOM BEAKTAR att det i artikel 2 i förordning (EG) nr 1932/2006 föreskrivs att viseringsbefrielsen för dessa sex länder ska börja tillämpas från och med det datum då avtalet om undantag från viseringsskyldighet mellan Europeiska gemenskapen och det berörda tredje landet träder i kraft,

SOM ERKÄNNER att medborgarna i flera medlemsstater är undantagna från viseringskravet när de reser till Saint Kitts och Nevis för en period som inte är längre än tre månader, medan medborgare i andra medlemsstater omfattas av viseringskravet,

SOM STRÄVAR efter att garantera principen om likabehandling av alla EU-medborgare,

SOM BEAKTAR att personer som reser för att utöva avlönad verksamhet under en kort vistelse inte omfattas av detta avtal, och att bestämmelserna om krav på visering eller undantag från viseringskravet och om tillträde till arbetsmarknaden i gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning och Saint Kitts och Nevis nationella lagstiftning därför fortfarande gäller för dessa personer,

SOM BEAKTAR protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som är fogade till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som bekräftar att bestämmelserna i detta avtal inte är tillämpliga på Förenade kungariket och Irland.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta avtal föreskrivs viseringsfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare i Saint Kitts och Nevis vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst tre månader under en sexmånadersperiod.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal avses med

a)   medlemsstat: alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Förenade kungariket och Irland,

b)   medborgare i Europeiska unionen: en medborgare i en medlemsstat enligt definitionen i led a,

c)   medborgare i Saint Kitts och Nevis: en person som är medborgare i Saint Kitts och Nevis,

d)   Schengenområdet: det område utan inre gränser som består av de medlemsstaters territorier som anges i led a och som tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Medborgare i Europeiska unionen som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av en medlemsstat får resa in i och uppehålla sig på Saint Kitts och Nevis territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.1.

Medborgare i Saint Kitts och Nevis som innehar ett giltigt vanligt pass, diplomatpass, tjänstepass eller officiellt pass utfärdat av Saint Kitts och Nevis får resa in i och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium utan visering under den vistelsetid som anges i artikel 4.2.

2.   Punkt 1 gäller inte personer som reser för att utöva avlönad verksamhet.

För denna kategori av personer får varje medlemsstat själv besluta att ålägga medborgare i Saint Kitts och Nevis viseringskrav eller föreskriva undantag från viseringskravet i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 539/2001.

För denna kategori av personer får Saint Kitts och Nevis i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om viseringskrav eller undantag från detta för medborgare i varje medlemsstat för sig.

3.   Det undantag från viseringskravet som fastställs i detta avtal ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av de avtalsslutande parternas lagar om inresevillkor och kortare vistelser. Medlemsstaterna och Saint Kitts och Nevis förbehåller sig rätten att vägra inresa och kortare vistelser på sina territorier om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda.

4.   Undantaget från viseringskravet gäller oberoende av vilket transportmedel som används för att passera de avtalsslutande parternas gränser.

5.   Frågor som inte omfattas av detta avtal ska regleras genom gemenskapslagstiftningen, medlemsstaternas nationella lagstiftning eller Saint Kitts och Nevis nationella lagstiftning.

Artikel 4

Vistelsetid

1.   Medborgare i Europeiska unionen får vistas på Saint Kitts och Nevis territorium under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i landet.

2.   Medborgare i Saint Kitts och Nevis får vistas i Schengenområdet under högst tre månader under en sexmånadersperiod räknat från den dag då personen i fråga först reste in i någon av de medlemsstater som tillämpar Schengenregelverket fullt ut. Denna period om tre månader under en sexmånadersperiod ska beräknas oberoende av eventuell vistelse i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut.

Medborgare i Saint Kitts och Nevis får vistas i en medlemsstat som ännu inte tillämpar Schengenregelverket fullt ut i högst tre månader under en sexmånadersperiod från den dag då personen i fråga först reste in i någon av dessa medlemsstater, oberoende av den vistelsetid som beräknas för Schengenområdet.

3.   Detta avtal påverkar inte Saint Kitts och Nevis och medlemsstaternas möjlighet att förlänga vistelsetiden om tre månader i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.

Artikel 5

Territoriell tillämpning

1.   När det gäller Republiken Frankrike ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

2.   När det gäller Konungariket Nederländerna ska bestämmelserna i detta avtal endast tillämpas på dess europeiska territorium.

Artikel 6

Gemensam kommitté för förvaltning av avtalet

1.   De avtalsslutande parterna ska inrätta en gemensam expertkommitté (nedan kallad kommittén) bestående av företrädare för Europeiska gemenskapen och företrädare för Saint Kitts och Nevis. Gemenskapen ska företrädas av Europeiska kommissionen.

2.   Kommittén ska bland annat ha till uppgift att

a)

övervaka genomförandet av detta avtal,

b)

föreslå ändringar av eller tillägg till detta avtal,

c)

lösa tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i avtalet.

3.   Kommittén ska sammanträda vid behov på begäran av en av de avtalsslutande parterna.

4.   Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7

Förhållandet mellan detta avtal och befintliga bilaterala avtal om undantag från viseringskravet mellan medlemsstaterna och Saint Kitts och Nevis

Detta avtal ska ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal eller överenskommelser som ingåtts mellan enskilda medlemsstater och Saint Kitts och Nevis, i den mån de behandlar frågor som ingår i tillämpningsområdet för detta avtal.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.   Detta avtal ska ratificeras eller godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras interna förfaranden och ska träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de förfaranden som avses ovan är avslutade.

2.   Detta avtal ingås på obestämd tid, såvida det inte sägs upp i enlighet med punkt 5.

3.   Detta avtal får ändras genom en skriftlig överenskommelse mellan de avtalsslutande parterna. Ändringar ska träda i kraft efter det att de avtalsslutande parterna till varandra anmält att de interna förfaranden som är nödvändiga för detta är avslutade.

4.   Var och en av de avtalsslutande parterna får avbryta tilllämpningen av hela eller delar av detta avtal, särskilt av skäl som gäller allmän ordning, skyddet av nationell säkerhet eller skyddet för folkhälsan, olaglig invandring eller om den andra avtalsslutande parten återinför kravet på visering. Beslutet om att avbryta tillämpningen av hela eller delar av avtalet ska anmälas till den andra avtalsslutande parten senast två månader innan beslutet träder i kraft. Den avtalsslutande part som har avbrutit tillämpningen av detta avtal ska omedelbart underrätta den andra avtalsslutande parten när skälen för att avbryta tillämpningen inte längre föreligger.

5.   Var och en av de avtalsslutande parterna får säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla 90 dagar efter dagen för denna anmälan.

6.   Saint Kitts och Nevis får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast med avseende på alla medlemsstater.

7.   Gemenskapen får avbryta tillämpningen av eller säga upp detta avtal endast på alla sina medlemsstaters vägnar.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den 28 maj 2009 på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise föderatsioon nimel

Για την Ομοσπονδία του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

A Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacij Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Nevis

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätý Krištof a Nevis

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin puolesta

För Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  EUT L 405, 30.12.2006, s. 23.


GEMENSAM FÖRKLARING ANGÅENDE ISLAND, NORGE, SCHWEIZ OCH LIECHTENSTEIN

De avtalsslutande parterna noterar de nära förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, särskilt i kraft av avtalen av den 18 maj 1999 och den 26 oktober 2004 beträffande dessa länders associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket.

Under dessa omständigheter är det önskvärt att myndigheterna i Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein och myndigheterna i Saint Kitts och Nevis utan dröjsmål ingår bilaterala avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på samma villkor som i detta avtal.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV KATEGORIN PERSONER SOM RESER FÖR ATT UTÖVA EN AVLÖNAD VERKSAMHET ENLIGT ARTIKEL 3.2 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna vill säkerställa en enhetlig tolkning och har därför enats om att med kategorin personer som utövar en avlönad verksamhet avses i detta avtal personer som reser in till den andra avtalsslutande partens territorium för att där utöva avlönad yrkesverksamhet eller annan avlönad verksamhet som anställd eller tjänsteleverantör.

Denna kategori bör inte omfatta

affärsresenärer, dvs. personer som reser i affärsärenden (utan att vara anställda i ett land som hör till den andra avtalsslutande parten),

idrottare och artister som utövar en verksamhet tillfälligt,

journalister utsända av media i bosättningslandet,

företagsinterna praktikanter.

Genomförandet av denna förklaring ska övervakas av den gemensamma kommittén inom dess ansvarsområde enligt artikel 6 i detta avtal, vilken får föreslå ändringar om den anser det nödvändigt med hänsyn till de avtalsslutande parternas erfarenheter.


GEMENSAM FÖRKLARING OM TOLKNINGEN AV DEN PERIOD OM TRE MÅNADER UNDER EN SEXMÅNADERSPERIOD RÄKNAT FRÅN DEN FÖRSTA INRESEDAGEN ENLIGT ARTIKEL 4 I DETTA AVTAL

De avtalsslutande parterna har enats om att med en period om högst tre månader under en sexmånadersperiod, räknat från den dag då personen i fråga först reste in i Saint Kitts och Nevis eller Schengenområdet i enlighet med artikel 4 i detta avtal, avses antingen en fortlöpande vistelse eller flera på varandra följande vistelser som sammanlagt inte varar längre än tre månader under loppet av en sexmånadersperiod.


GEMENSAM FÖRKLARING OM INFORMATION TILL MEDBORGARNA OM AVTALET OM UNDANTAG FRÅN VISERINGSKRAVET

De avtalsslutande parterna erkänner vikten av öppenhet för medborgarna i Europeiska unionen och Saint Kitts och Nevis, och har därför enats om att ge fullständig information om innehållet i avtalet om undantag från viseringskravet och om följderna av detta avtal, samt om därmed sammanhängande frågor, t.ex. inresevillkor.