ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.164.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 164

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
26 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 550/2009 av den 25 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 551/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna V och VI (undantag avseende tensider) ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 553/2009 av den 25 juni 2009 om inledande av en särskild anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs från tidigare skördar än skörden under regleringsåret 2007/2008 och som innehas av det ungerska interventionsorganet

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 554/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2597/2001 avseende tullkvoter för vissa viner med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 555/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import ( 1 )

37

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 556/2009 av den 25 juni 2009 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 431/2008 för fryst kött av nötkreatur

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 557/2009 av den 25 juni 2009 om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 412/2008 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

39

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 558/2009 av den 25 juni 2009 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

40

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ( 1 )

42

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (Omarbetning) ( 1 )

45

 

*

Kommissionens direktiv 2009/70/EG av den 25 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel som verksamma ämnen ( 1 )

59

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2009/492/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 22 juni 2009 om ett gemenskapsbidrag till förvaltningsfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) för att stödja kampanjen mot mul- och klövsjuka utanför gemenskapen

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 550/2009

av den 25 juni 2009

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.


BILAGA

Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ” betecknar ”övrigt ursprung”.


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 551/2009

av den 25 juni 2009

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna V och VI (undantag avseende tensider)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (1), särskilt artikel 13.1,

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 648/2004 säkerställer fri rörlighet för tvätt- och rengöringsmedel samt tensider i tvätt- och rengöringsmedel på den inre marknaden och garanterar samtidigt bland annat en hög skyddsnivå för miljön genom sina krav på fullständig biologisk nedbrytbarhet av tensider i tvätt- och rengöringsmedel.

(2)

Artiklarna 5, 6 och 9 i förordningen innehåller regler för hur tensider som inte uppfyller ovannämnda krav på fullständig biologisk nedbrytbarhet ändå kan beviljas undantag för användning i specifika industriella eller institutionella tillämpningar, under förutsättning att tillämpningarna är mindre spridda och att den åtföljande risken för miljön är liten jämfört med den samhällsekonomiska nyttan.

(3)

I förordningen fastställs att risken för miljön ska bedömas genom en kompletterande riskbedömning enligt bilaga IV, som utförs av tillverkaren av tensiden och skickas till behörig myndighet i en medlemsstat för utvärdering.

(4)

Tensider för vilka ett undantag beviljas ska anges i bilaga V till förordningen. De tensider för vilka undantag inte beviljas ska anges i bilaga VI till förordningen.

(5)

Undantag ska antas i överensstämmelse med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

(6)

En ansökan om undantag gjordes för tensiden med IUPAC-namnet (3) alkoholer, Guerbet, C16-20, etoxylerad, n-butyleter (7-8EO), även känd under handelsnamnet Dehypon G 2084 med CAS-nummer (4) 147993-59-7 för användning i tre industriella tillämpningar, nämligen: flaskrengöring, CIP-rengöring (cleaning-in-place) och metallrengöring.

(7)

Begäran om undantag utvärderades av den behöriga tyska myndigheten enligt förfarandet i artikel 5 i förordningen. Begäran befanns uppfylla de tre villkoren enligt artikel 6. För det första rör det sig om tre mindre spridda tillämpningar. För det andra är det specifika industriella tillämpningar. För det tredje finns det ingen risk för miljön, eftersom själva tensiden inte utgör en risk och metaboliterna inte är långlivade.

(8)

De tre tillämpningarna ansågs vara mindre spridda industriella tillämpningar på grund av tensidens totala årliga förbrukning och på grund av tensidens användning endast i specifika typer av industriella anläggningar.

(9)

Slutsatsen om avsaknaden av risk för miljön baseras på att en hög grad av primär biologisk nedbrytbarhet av tensiden snabbt uppnåddes, och på den fullständiga biologiska nedbrytbarheten av tensidens metaboliter. Metaboliterna uppfyller därför samma kriterier som de tensider för vilka förordningen garanterar fri rörlighet på den inre marknaden.

(10)

Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av lagstiftning som syftar till avskaffande av tekniska handelshinder inom sektorn för detergenter beslutade ändå att begränsa undantaget till en period om tio år för att främja utvecklingen av tensider som ger motsvarande effekt och samtidigt uppfyller kriterierna för fullständig biologisk nedbrytbarhet, och för vilka undantag därför inte krävs.

(11)

Tidigare tilldelades ämnen inom gemenskapen antingen ett Einecsnummer eller ett ELINCS-nummer. Dessutom har cirka 700 ämnen som tidigare identifierats som polymerer godkänts som icke-polymerer och har tilldelats NLP-nummer (No-Longer Polymer). Einecs-, ELINCS- och NLP-nummer kallas nu tillsammans EG-nummer, och motsvarande rubriker i tabellerna i bilaga V och VI bör ändras så att de återger den nya nomenklaturen.

(12)

Bilagorna V och VI till förordning (EG) nr 648/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för tvätt- och rengöringsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 648/2004 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Internationella kemiunionen (IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry).

(4)  Chemical Abstracts Service.


BILAGA I

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER TENSIDER FÖR VILKA UNDANTAG MEDGETTS

Genom undantag som medgetts enligt artiklarna 4–6 och enligt förfarandet i artikel 12.2 kan följande tensider i tvätt- och rengöringsmedel, som uppfyller kraven i de tester som föreskrivs i bilaga II, men som inte uppfyller kraven i de tester som föreskrivs i bilaga III, släppas ut på marknaden och användas med de begränsningar som anges nedan.

IUPAC-namn

EG-nummer

CAS-nummer

Begränsningar

Alkoholer, Guerbet, C16-20, etoxylerade, n-butyleter (7-8EO)

Inget (polymer)

147993-59-7

Får användas för följande industriella tillämpningar till och med den 27 juni 2019:

flaskrengöring

CIP-rengöring (cleaning-in-place)

metallrengöring

EG-numret är Einecs-, ELINCS- eller NLP-numret och är det officiella numret för ämnet inom Europeiska unionen.

Einecs står för European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances. Denna förteckning utgör den definitiva förteckningen över alla ämnen som fastställts förekomma på gemenskapsmarknaden den 18 september 1981. Einecsnumret kan erhållas från European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (1).

ELINCS står för European List of Notified Chemical Substances. ELINCS-numret kan erhållas från European List of Notified Substances, i dess ändrade lydelse (2).

NLP står för No Longer Polymer. Termen polymer definieras i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (3). NLP-numret kan erhållas från listan ’No-Longer-Polymers’, i dess ändrade lydelse (4).


(1)  EGT C 146 A, 15.6.1990, s. 1.

(2)  Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

(4)  Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.”


BILAGA II

”BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER TENSIDER I TVÄTT- OCH RENGÖRINGSMEDEL SOM ÄR FÖRBJUDNA ELLER OMFATTAS AV BEGRÄNSNINGAR

Det har konstaterats att följande tensider i tvätt- och rengöringsmedel inte uppfyller kraven i denna förordning.

IUPAC-namn

EG-nummer

CAS-nummer

Begränsningar

 

 

 

 

EG-numret är Einecs-, ELINCS- eller NLP-numret och är det officiella numret för ämnet inom Europeiska unionen.”


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 552/2009

av den 22 juni 2009

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (2) fastställdes begränsningar för vissa farliga ämnen och beredningar. Förordning (EG) nr 1907/2006 upphäver och ersätter direktiv 76/769/EEG med verkan från och med den 1 juni 2009. Bilaga XVII till den förordningen ersätter bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(2)

Enligt artikel 67 i förordning (EG) nr 1907/2006 får ämnen, blandningar eller varor tillverkas, släppas ut på marknaden eller användas endast om de uppfyller de villkor som gäller för de begränsningar avseende dem som fastställs i bilaga XVII.

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/122/EG av den 12 december 2006 om ändring för 30:e gången av rådets direktiv 76/769/EEG (perfluoroktansulfonat) (3) och kommissionens direktiv 2006/139/EG av den 20 december 2006 om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller restriktioner för användning och utsläppande på marknaden av arsenikföreningar i syfte att anpassa bilaga I till den tekniska utvecklingen (4), om ändring av bilaga I till direktiv 76/769/EEG, antogs strax före förordning (EG) nr 1907/2006 i december 2006, men de berörda begränsningarna har ännu inte införts i bilaga XVII till den förordningen. Därför bör bilaga XVII ändras så att den omfattar begränsningarna i direktiven 2006/122/EG och 2006/139/EG, eftersom begränsningarna i fråga annars kommer att upphöra att gälla den 1 juni 2009.

(4)

Enligt artikel 137.3 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska de ändringar av begränsningarna som från och med den 1 juni 2007 antagits med stöd av direktiv 76/769/EEG införas i bilaga XVII till förordningen och träda i kraft den 1 juni 2009.

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/51/EG om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver (5) antogs den 25 september 2007. Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1348/2008/EG om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG vad gäller begränsning av användning och utsläppande på marknaden av 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat (6) antogs den 16 december 2008. Begränsningarna har ännu inte införts i bilaga XVII till den förordningen. Bilaga XVII bör ändras så att den omfattar de begränsningar avseende vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver som antagits genom direktiv 2007/51/EG och de begränsningar avseende 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat som antagits genom beslut (EG) nr 1348/2008/EG.

(6)

Det bör tas hänsyn till de berörda bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (7).

(7)

Eftersom bestämmelserna i avdelning VIII i förordning (EG) nr 1907/2006 och särskilt bilaga XVII är direkt tillämpliga från och med den 1 juni 2009 bör begränsningarna vara klart utformade så att aktörer och tillsynsmyndigheter kan tillämpa dem på rätt sätt. Därför bör skrivningen avseende begränsningarna ses över. Terminologin i de olika posterna bör harmoniseras och anpassas till definitionerna i förordning (EG) nr 1907/2006.

(8)

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (8) innehåller krav på att utrustning som innehåller PCB och PCT ska dekontamineras och bortskaffas så snart som möjligt, och det fastställs hur utrustning som innehåller dessa ämnen ska dekontamineras. Posten om PCT i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför inte innehålla bestämmelser om utrustning som innehåller PCT, eftersom detta regleras fullständigt i direktiv 96/59/EG.

(9)

De befintliga begränsningarna för ämnena 2-naftylamin, bensidin, 4-nitrobifenyl och 4-aminobifenyl är tvetydiga eftersom det är oklart om förbudet endast gäller försäljning till allmänheten eller om det också gäller försäljning för yrkesmässigt bruk. Det bör tydliggöras. Eftersom det enligt rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (9) är förbjudet att framställa, tillverka och använda dessa ämnen i arbetet, bör de begränsningar avseende ämnena som anges i förordning (EG) nr 1907/2006 överensstämma med direktiv 98/24/EG.

(10)

Koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan är enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (10) underkastade stränga restriktioner. Genom förordning (EG) nr 2037/2000 omfattas koltetraklorid av ett förbud med undantag medan 1,1,1-trikloretan omfattas av ett totalförbud. Begränsningarna avseende koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 är därför överflödiga och bör utgå.

(11)

Eftersom kvicksilver i batterier regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (11) är bestämmelserna om kvicksilver i batterier i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 överflödiga och bör utgå.

(12)

Enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 är avfall inte ett ämne, en blandning eller en vara i den mening som avses i artikel 3 i den förordningen. Eftersom avfall inte omfattas av begränsningarna enligt den förordningen är bestämmelserna om undantag för avfall i bilaga XVII till den förordningen överflödiga och bör utgå.

(13)

Vissa begränsningar i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 bör ändras med hänsyn till definitionerna av ”användning” och ”utsläppande på marknaden” i artikel 3 i den förordningen.

(14)

Posten avseende asbestfibrer i bilaga I till direktiv 76/769/EEG innehöll ett undantag för diafragmer som innehåller krysotil. Det bör preciseras att detta undantag kommer att ses över efter mottagandet av de rapporter som ska lämnas av de medlemsstater som använder sig av undantaget. På grundval av definitionen av utsläppande på marknaden i förordning (EG) nr 1907/2006 bör dessutom medlemsstaterna få tillåta att vissa varor som innehåller sådana fibrer och som installerats och/eller tagits i bruk före den 1 januari 2005 på särskilda villkor släpps ut på marknaden, om en hög hälsonivå säkerställs.

(15)

Det bör klargöras att för ämnen som ingår i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 som en följd av de begränsningar som antagits inom ramen för direktiv 76/769/EEG (posterna 1–58) gäller begränsningarna inte lagring, förvaring, behandling, påfyllning av behållare eller överföring från en behållare till en annan för export, om det inte är förbjudet att tillverka ämnena.

(16)

Till skillnad från direktiv 76/769/EEG innehåller rådets förordning (EG) nr 1907/2006 en definition av begreppet ”vara”. För att man ska täcka samma innehåll som för den ursprungliga begränsningen avseende kadmium bör begreppet ”blandningar” läggas till i några av bestämmelserna.

(17)

Det bör klargöras att de begränsningar som införts i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 av utsläppande på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver inte gäller instrument som redan användes i gemenskapen när begränsningen trädde i kraft.

(18)

I de poster i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 som gäller pentabromdifenyleter och oktabromdifenyleter bör det anges att begränsningarna inte gäller varor som redan var i bruk det datum som begränsningarna skulle börja tillämpas, eftersom dessa ämnen ingår i varor som har lång livslängd och som säljs på andrahandsmarknaden, t.ex. flygplan och fordon. Eftersom användningen av ämnena i elektriska och elektroniska produkter dessutom är reglerad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (12), bör dessa produkter inte omfattas av de aktuella begränsningarna.

(19)

Det bör klargöras i begränsningen avseende nonylfenol och nonylfenoletoxylat att giltigheten av nationella tillstånd för bekämpningsmedel eller biocidprodukter som innehåller nonylfenoletoxilat som en beståndsdel inte bör påverkas, i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG av den 18 juni 2003 om ändring för tjugosjätte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (nonylfenol, nonylfenoletoxilat och cement) (13).

(20)

Det bör klargöras att den begränsning som införts i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 avseende perfluoroktansulfonat inte gäller produkter som redan användes i gemenskapen när begränsningen trädde i kraft.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUT L 372, 27.12.2006, s. 32.

(4)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 94.

(5)  EUT L 257, 3.10.2007, s. 13.

(6)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 108.

(7)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.

(9)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

(10)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.

(11)  EUT L 266, 26.9.2006, s. 1.

(12)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  EUT L 178, 17.7.2003, s. 24.


BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ska ersättas med följande:

2.

Tabellen med beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning och villkor ska ersättas med följande:

”För ämnen som ingår i denna bilaga som en följd av de begränsningar som antagits inom ramen för direktiv 76/769/EEG (posterna 1–58), ska begränsningarna inte gälla lagring, förvaring, behandling, påfyllning av behållare, eller överföring från en behållare till en annan för export, om det inte är förbjudet att tillverka ämnena.


Kolumn 1

Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning

Kolumn 2

Villkor

1.

Polyklorerade terfenyler (PCT)

Får inte släppas ut på marknaden eller användas

som ämnen,

i blandningar, inklusive spilloljor, eller i utrustning, i högre koncentrationer än 50 mg/kg (0,005 viktprocent).

2.

Kloreten (vinylklorid)

CAS-nr 75–01–4

EG-nr 200–831–0

Får inte användas som drivgas i aerosoler, oavsett användningsområde.

Aerosolbehållare som innehåller ämnet som drivgas får inte släppas ut på marknaden.

3.

Vätskeformiga ämnen eller blandningar som anses som farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG och direktiv 1999/45/EG

1.

Får inte användas i

prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färgeffekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

trolleri- och skämtartiklar,

spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

2.

Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

3.

Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne och om de

utgör en fara vid aspiration och är märkta med R65 eller H304, och

kan användas som bränsle i prydnadslampor, och

förpackas i behållare om 15 liter eller mindre.

4.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar, ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att förpackningen av ämnen och blandningar som omfattas av punkt 3, när de är avsedda att användas i lampor, är synligt, läsligt och outplånligt märkt med följande text:

’Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn’.

4.

Tris(2,3-dibromopropyl)fosfat

CAS-nr 126–72–7

1.

Får inte användas i textilvaror som är avsedda att komma i kontakt med huden, t.ex. kläder, underkläder och sängkläder.

2.

Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

5.

Bensen

CAS-nr 71–43–2

EG-nr 200–753–7

1.

Får inte användas i leksaker eller delar till leksaker om koncentrationen av bensen i fri form överstiger 5 mg/kg (0,0005 %) av vikten hos leksaken eller delen till leksaken.

2.

Leksaker eller delar till leksaker som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

3.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas

som ämne,

som beståndsdel i andra ämnen, eller i blandningar, i koncentrationer på 0,1 viktprocent eller högre.

4.

Punkt 3 gäller dock inte för

a)

motorbränslen som omfattas av direktiv 98/70/EG,

b)

ämnen och blandningar för användning i industriprocesser som inte medför bensenutsläpp i mängder som överstiger vad som föreskrivs genom gällande lagstiftning.

6.

Asbestfibrer

a)

Krokidolit

CAS-nr 12001–28–4

b)

Amosit

CAS-nr 12172–73–5

c)

Antofyllit

CAS-nr 77536–67–5

d)

Aktinolit

CAS-nr 77536–66–4

e)

Tremolit

CAS-nr 77536–68–6

f)

Krysotil

CAS-nr 12001–29–5

CAS-nr 132207–32–0

1.

Det är förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och använda dessa fibrer och sådana varor som medvetet tillsatts sådana fibrer.

Medlemsstaterna får dock undanta utsläppande på marknaden och användning av diafragmer som innehåller krysotil (led f) för befintliga elektrolysanläggningar tills de tas ur bruk eller tills lämpliga asbestfria ersättningsmaterial finns tillgängliga, beroende på vilket som inträffar först.

Senast den 1 juni 2011 ska de medlemsstater som använder sig av detta undantag lämna en rapport till kommissionen om tillgången till asbestfria ersättningsmaterial för elektrolysanläggningar och om de insatser som gjorts för att utveckla dessa alternativ, om skyddet för dem som arbetar på anläggningarna, om källan till och mängden krysotil, om källan till och mängden diafragmer som innehåller krysotil och om vilket datum undantaget förväntas upphöra. Kommissionen ska offentliggöra denna information.

Efter att ha mottagit dessa rapporter ska kommissionen anmoda kemikaliemyndigheten att sammanställa dokumentation i enlighet med artikel 69 med avseende på att förbjuda utsläppande på marknaden och användning av diafragmer som innehåller krysotil.

2.

Varor som innehåller de asbestfibrer som avses i punkt 1 och som installerats och/eller tagits i bruk före den 1 januari 2005 får även fortsättningsvis användas tills varorna slutförvaras eller tas ur bruk. För att skydda människors hälsa får medlemsstaterna dock begränsa, förbjuda eller villkora användningen av sådana varor innan de slutförvaras eller tas ur bruk.

Medlemsstaterna får tillåta att varor som innehåller de asbestfibrer som avses i punkt 1 och som installerats och/eller tagits i bruk före den 1 januari 2005 på särskilda villkor och i sin helhet släpps ut på marknaden om en hög hälsoskyddsnivå säkerställs. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa nationella åtgärder senast den 1 juni 2011. Kommissionen ska offentliggöra denna information.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar får utsläppandet på marknaden och användningen av varor som innehåller dessa fibrer, som är tillåtna enligt ovanstående undantag, endast tillåtas om leverantörerna före utsläppandet på marknaden säkerställer att varorna försetts med en etikett i enlighet med tillägg 7 till denna bilaga.

7.

Tris(1-aziridinyl)fosfinoxid

CAS-nr 545–55–1

EG-nr 208–892–5

1.

Får inte användas i textilvaror som är avsedda att komma i kontakt med huden, t.ex. kläder, underkläder och sängkläder.

2.

Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

8.

Polybromerade bifenyler (PBB)

CAS-nr 59536–65–1

1.

Får inte användas i textilvaror som är avsedda att komma i kontakt med huden, t.ex. kläder, underkläder och sängkläder.

2.

Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

9.

a)

Pulver av kvillajabark

(Quillaja saponaria) och dess derivat som innehåller saponiner

CAS-nr 68990–67–0

EG-nr 273–620–4

b)

Pulver från rötterna av Helleborus viridis och Helleborus niger

c)

Pulver från rötterna av Veratrum album och Veratrum nigrum

d)

Benzidin och/eller dess derivat

CAS-nr 92–87–5

EG-nr 202–199–1

e)

2-Nitrobensaldehyd

CAS-nr 552–89–6

EG-nr 209–025–3

f)

Trämjöl

1.

Får inte användas i skämtartiklar eller i blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, t.ex. nyspulver och stinkbomber.

2.

Skämtartiklar, eller blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte stinkbomber som innehåller högst 1,5 ml vätska.

10.

a)

Ammoniumsulfid

CAS-nr 12135–76–1

EG-nr 235–223–4

b)

Ammoniumvätesulfid

CAS-nr 12124–99–1

EG-nr 235–184–3

c)

Ammoniumpolysulfid

CAS-nr 9080–17–5

EG-nr 232–989–1

1.

Får inte användas i skämtartiklar eller i blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, t.ex. nyspulver och stinkbomber.

2.

Skämtartiklar, eller blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte stinkbomber som innehåller högst 1,5 ml vätska.

11.

Flyktiga estrar av bromättiksyra:

a)

Metylbromacetat

CAS-nr 96–32–2

EG-nr 202–499–2

b)

Etylbromacetat

CAS-nr 105–36–2

EG-nr 203–290–9

c)

Propylbromacetat

CAS-nr 35223–80–4

d)

Butylbromacetat

CAS-nr 18991–98–5

EG-nr 242–729–9

1.

Får inte användas i skämtartiklar eller i blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, t.ex. nyspulver och stinkbomber.

2.

Skämtartiklar, eller blandningar eller varor som är avsedda att användas för detta ändamål, som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte stinkbomber som innehåller högst 1,5 ml vätska.

12.

2-Naftylamin

CAS-nr 91–59–8

EG-nr 202–080–4 och dess salter

13.

Benzidin

CAS-nr 92–87–5

EG-nr 202–199–1 och dess salter

14.

4-Nitrobifenyl

CAS-nr 92–93–3

Einecs EG-nr 202–204–7

15.

4-Aminobifenyl, xenylamin

CAS-nr 92–67–1

Einecs EG-nr 202–177–1 och dess salter

Följande gäller posterna 12–15:

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent.

16.

Blykarbonat:

a)

Neutral vattenfri karbonat PbCO3

CAS-nr 598–63–0

EG-nr 209–943–4

b)

Bly(II)hydroxidkarbonat 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-nr 1319–46–6

EG-nr 215–290–6

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd att användas som färg.

Medlemsstaterna får dock inom sina territorier tillåta att ämnet eller blandningen används för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, i enlighet med ILO-konventionen nr 13 om användning av blyvitt och blysulfater i färger.

17.

Blysulfater:

a)

PbSO4

CAS-nr 7446–14–2

EG-nr 231–198–9

b)

Pbx SO4

CAS-nr 15739–80–7

EG-nr 239–831–0

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd att användas som färg.

Medlemsstaterna får dock inom sina territorier tillåta att ämnet eller blandningen används för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, i enlighet med ILO-konventionen nr 13 om användning av blyvitt och blysulfater i färger.

18.

Kvicksilverföreningar

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd

a)

att förhindra påväxt av mikroorganismer, växter och djur på

båtskrov,

burar, flottar, nät och andra redskap eller annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,

redskap eller utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten,

b)

för träskydd,

c)

för impregnering av grova textilier för industriellt bruk och garn för framställning av sådana textilier,

d)

för behandling av industriellt processvatten, oavsett användningsområde.

18a.

Kvicksilver

CAS-nr 7439–97–6

EG-nr 231–106–7

1.

Får inte släppas ut på marknaden

a)

i febertermometrar,

b)

i andra mätinstrument avsedda att saluföras till allmänheten (t.ex. manometrar, barometrar, blodtrycksmätare och andra termometrar än febertermometrar).

2.

Begränsningen i punkt 1 gäller inte för mätinstrument som tagits i bruk i gemenskapen före den 3 april 2009. Medlemsstaterna får dock begränsa eller förbjuda utsläppandet på marknaden av sådana mätinstrument.

3.

Begränsningen i punkt 1 b gäller inte för

a)

mätinstrument som var äldre än 50 år den 3 oktober 2007;

b)

barometrar (utom barometrar enligt led a) till och med den 3 oktober 2009.

4.

Kommissionen ska senast den 3 oktober 2009 se över tillgången till tekniskt och ekonomiskt genomförbara tillförlitliga och säkrare alternativ till blodtrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver och som används inom hälso- och sjukvården och för andra yrkesmässiga och industriella ändamål. På grundval av denna översyn, eller så snart som nya uppgifter om tillförlitliga säkrare alternativ till blodtrycksmätare och andra mätinstrument som innehåller kvicksilver finns att tillgå, ska kommissionen om så är lämpligt lägga fram ett lagstiftningsförslag i syfte att utvidga begränsningarna i punkt 1 till att omfatta blodtrycksmätare och andra mätinstrument som används inom hälso- och sjukvården och för andra yrkesmässiga och industriella ändamål, så att kvicksilver i mätinstrument kan fasas ut så snart detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

19.

Arsenikföreningar

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd att förhindra påväxt av mikroorganismer, växter och djur på

båtskrov,

burar, flottar, nät och andra redskap eller annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,

redskap eller utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten.

2.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd att användas för behandling av industriellt processvatten, oavsett användningsområde.

3.

Får inte användas för träskydd. Trä som behandlats på detta sätt får dessutom inte släppas ut på marknaden.

4.

Genom undantag från punkt 3 gäller följande:

a)

Avseende ämnen och blandningar för träskydd: Dessa får endast användas inom industrianläggningar som utnyttjar vakuum eller tryck vid träimpregnering, om det rör sig om lösningar av oorganiska föreningar av koppar/krom/arsenik (CCA) av typen C och om de är tillåtna enligt artikel 5.1 i direktiv 98/8/EG. Det behandlade träet får inte släppas ut på marknaden innan fixeringen av träskyddsmedlet är avslutad.

b)

Trä som behandlats med CCA-lösningar i enlighet med led a får släppas ut på marknaden för yrkesmässig och industriell användning, förutsatt att virkets hållfasthet är nödvändig för människors eller husdjurs säkerhet och att det är osannolikt att allmänheten kommer i hudkontakt med det under dess livslängd,

som konstruktionsvirke i offentliga byggnader och jordbruksbyggnader, kontorsbyggnader och industrianläggningar,

i broar och broverk,

som konstruktionsvirke i sötvatten och bräckt vatten, för t.ex. bryggor och broar,

som bullerskydd,

i lavinskydd,

i skyddsräcken och skyddsbarriärer vid vägar,

som stolpar av barkat rundvirke av barrträd till stängsel för kreatursbesättningar,

i konstruktioner för skydd mot jordras,

som stolpar för överföring av el och telekommunikationer,

som järnvägssyllar i marken.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar, ska leverantörna före utsläppandet på marknaden se till att allt behandlat trä som släpps ut på marknaden är individuellt märkt med texten “Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik”. Därutöver ska allt trä som släpps ut på marknaden i förpackningar även vara försett med en etikett med texten “Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid skärning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä ska behandlas som farligt avfall av ett godkänt företag”.

d)

Behandlat trä enligt led a får inte användas

i bostadshus, oavsett ändamål,

på något ställe där det finns risk för upprepad hudkontakt,

i havsvatten,

för jordbruksändamål, med undantag av stängselstolpar för kreatursbesättningar och konstruktionsvirke i jordbruksbyggnader, enligt led b,

i anordningar där behandlat trä kan komma i kontakt med halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människor eller djur.

5.

Trä som behandlats med arsenikföreningar och togs i bruk i gemenskapen före den 30 september 2007 eller släpptes ut på marknaden i enlighet med punkt 4 får vara kvar och användas tills det tas ur bruk.

6.

Trä som behandlats med CCA av typen C och togs i bruk i gemenskapen före den 30 september 2007 eller släpptes ut på marknaden i enlighet med punkt 4

får användas eller återanvändas på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d,

får släppas ut på marknaden på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d.

7.

Medlemsstaterna får tillåta att trä som behandlats med andra typer av CCA-lösningar och som togs i bruk i gemenskapen före den 30 september 2007

används eller återanvänds på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d,

släpps ut på marknaden på de villkor som gäller för användningen enligt punkt 4 b, c och d.

20.

Tennorganiska föreningar

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen fungerar som biocid i fritt associerad färg.

2.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen fungerar som biocid avsedd att förhindra påväxt av mikroorganismer, växter och djur på

a)

alla farkoster oavsett längd avsedda att användas på hav, i kustvatten, flodmynningar och på inre vattenvägar samt i insjöar,

b)

burar, flottar, nät och andra redskap eller annan utrustning som används för odling av fisk eller skaldjur,

c)

redskap eller utrustning som helt eller delvis är nedsänkt i vatten.

3.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd att användas för behandling av industriellt processvatten.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxikarboran/dibutyltennväteborat C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nr 75113–37–0

EG-nr 401–040–5

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre.

Första stycket gäller dock inte för detta ämne (DBB) eller blandningar som innehåller ämnet, om ämnet eller blandningarna uteslutande är avsedda för förädling till varor i vilka koncentrationen av ämnet är 0,1 % eller högre.

22.

Pentaklorfenol

CAS-nr 87–86–5

EG-nr 201–778–6 och dess salter och estrar

Får inte släppas ut på marknaden eller användas

som ämne,

som beståndsdel i andra ämnen, eller i blandningar, i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre.

23.

Kadmium

CAS-nr 7440–43–9

EG-nr 231–152–8 och dess föreningar

I denna post är nummer och kapitel inom hakparentes de nummer och kapitel som används i tulltaxe- och statistikklassifikation enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1).

1.

Får inte användas för att ge färg åt varor som tillverkats av följande ämnen och blandningar:

a)

polyvinylklorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polyuretan (PUR) [3909 50]

polyeten med låg densitet (LDPE), utom för polyeten med låg densitet som används för framställning av färgade förrådsblandningar [3901 10]

cellulosaacetat (CA) [3912 11] [3912 12]

cellulosaacetatbutyrat (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoxihartser [3907 30]

melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20]

ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10]

omättade polyestrar (UP) [3907 91]

polyetentereftalat (PET) [3907 60]

polybutylentereftalat (PBT)

genomskinlig polystyren/polystyren för allmän användning [3903 11] [3903 19]

akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA)

tvärbunden polyeten (VPE)

slagtålig polystyren

polypropylen (PP) [3902 10]

b)

Färger [3208] [3209]

Om färgerna har en hög zinkhalt, ska mängden kadmiumrester vara så låg som möjligt och i varje fall lägre än 0,1 viktprocent.

Varor eller delar till varor som tillverkats av de ämnen och blandningar som anges ovan och som färgats med kadmium får inte i något fall eller för någon användning släppas ut på marknaden, om kadmiumhalten i plastmaterialet (uttryckt som Cd-metall) är högre än 0,01 viktprocent.

2.

Punkt 1 gäller dock inte för varor som ska färgas av säkerhetsskäl.

3.

Får inte användas för att stabilisera följande blandningar eller varor som har tillverkats av polymerer eller sampolymerisat av vinylklorid:

förpackningsmaterial (påsar, behållare, flaskor, lock) [3923 29 10]

kontors- och skolförnödenheter [3926 10]

detaljer till möbler, karosserier och dylikt [3926 30]

kläder och accessoarer (även handskar) [3926 20]

golvbeläggningsmaterial och väggbeklädnader [3918 10]

impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader [5903 10]

konstläder [4202]

grammofonskivor

rör och slangar samt rördelar och tillbehör [3917 23]

svängdörrar

vägtransportfordon (invändigt, utvändigt och undertill)

bestrykning av tunnplåt för byggnadsändamål eller i industrin

isolering för elledningar

Blandningar, varor eller delar till varor som avses ovan och som har tillverkats av polymerer eller sampolymerisat av vinylklorid och stabiliserats med ämnen som innehåller kadmium får inte i något fall eller för någon användning släppas ut på marknaden om kadmiumhalten (uttryckt som Cd-metall) i polymerer är högre än 0,01 viktprocent.

4.

Punkt 3 gäller dock inte för blandningar och varor för vilka kadmiumbaserade stabilisatorer använts av säkerhetsskäl.

5.

I denna post avses med kadmiering avsättning av eller bestrykning med metalliskt kadmium på en metallyta.

Får inte användas för att kadmiera metallvaror eller delar till varor som används inom följande sektorer eller för följande ändamål:

a)

Utrustning och maskiner för

livsmedelsproduktion [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

jordbruk [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

kylning och frysning [8418]

tryckning och bokbindning [8440] [8442] [8443]

b)

Utrustning och maskiner för tillverkning av

hushållsartiklar [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

möbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

sanitetsartiklar [7324]

centralvärme- och luftkonditioneringsanläggningar [7322] [8403] [8404] [8415]

Kadmierade varor eller delar till sådana varor som används inom de sektorer eller för de ändamål som anges i leden a och b samt varor som har tillverkats inom de sektorer som anges i led b får inte i något fall eller för något ändamål släppas ut på marknaden.

6.

Bestämmelserna i punkt 5 gäller också för kadmierade varor eller delar till sådana varor som används inom de sektorer eller för de ändamål som anges i leden a och b nedan samt för varor som har tillverkats inom de sektorer som anges i led b nedan.

a)

Utrustning och maskiner för tillverkning av

papper och kartong [8419 32] [8439] [8441]

textilier och kläder [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

b)

Utrustning och maskiner för tillverkning av

utrustning och maskiner för användning inom industrin [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

fordon för vägtrafik och jordbruk [kapitel 87]

järnvägsmateriel [kapitel 86]

fartyg [kapitel 89]

7.

Begränsningarna i punkterna 5 och 6 gäller dock inte för

varor och delar till varor som används i flyg-, rymd-, gruv-, offshore- eller kärnkraftsindustrin och på vilka höga säkerhetskrav ställs, och inte heller för säkerhetsanordningar i fordon för vägtrafik och jordbruk, järnvägsmateriel eller fartyg,

elektriska kontakter, oavsett användningsområde, om det behövs för att garantera säkerheten hos den apparat i vilken de är installerade.

24.

Monometyltetraklordifenylmetan

Handelsnamn: Ugilec 141

CAS-nr 76253–60–6

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar.

Varor som innehåller ämnet får inte släppas ut på marknaden.

2.

Punkt 1 gäller dock inte i följande fall:

a)

För anläggningar och maskiner som var i bruk den 18 juni 1994, till dess maskinerna eller anläggningarna utrangeras.

b)

Vid underhåll av anläggningar och maskiner som var i bruk i en medlemsstat den 18 juni 1994.

Vid tillämpning av led a får dock medlemsstaterna med åberopande av skäl som rör skydd för människors hälsa och miljön förbjuda användningen av sådana anläggningar och maskiner inom sina territorier före utrangeringen.

25.

Monometyldiklordifenylmetan

Handelsnamn: Ugilec 121

Ugilec 21

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar.

Varor som innehåller ämnet får inte släppas ut på marknaden.

26.

Monometyldibromdifenylmetan brombensylbromtoluen, blandning av isomerer

Handelsnamn: DBBT

CAS-nr 99688–47–8

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar.

Varor som innehåller ämnet får inte släppas ut på marknaden.

27.

Nickel

CAS-nr 7440–02–0

EG-nr 231–111–4 och dess föreningar

1.

Får inte användas

a)

i stift, ringar och andra inlägg som efter håltagning placeras i öron eller andra delar av människokroppen, såvida inte den mängd nickel som avges från dessa inlägg är mindre än 0,2 μg/cm2/vecka (gränsvärde för migrering),

b)

i varor som är avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden, t.ex.

örhängen,

halsband, armband och kedjor, vristsmycken, fingerringar,

boetter, armband och spännen till armbandsur,

nitknappar, spännen, nitar, blixtlås och metallmärken som används i kläder,

om den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden överstiger 0,5 μg/cm2/vecka,

c)

i sådana varor som avses i led b med en nickelfri beläggning, om denna beläggning inte är tillräcklig för att säkerställa att den mängd nickel som avges från de delar som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden inte överstiger 0,5 μg/cm2/vecka under minst två år vid normal användning av varan.

2.

Varor som omfattas av punkt 1 får endast släppas ut på marknaden om de överensstämmer med kraven i den punkten.

3.

De standarder som har antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) ska användas som provmetoder för att visa att varor överensstämmer med kraven i punkterna 1 och 2.

28.

Ämnen som finns upptagna i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerade som cancerframkallande i kategori 1A eller 1B (tabell 3.1) eller cancerframkallande i kategori 1 eller 2 (tabell 3.2) med följande beteckning:

Cancerframkallande ämne kategori 1A (tabell 3.1) eller cancerframkallande ämne kategori 1 (tabell 3.2), förtecknat i tillägg 1

Cancerframkallande ämne kategori 1B (tabell 3.1) eller cancerframkallande ämne kategori 2 (tabell 3.2), förtecknat i tillägg 2

29.

Ämnen som finns upptagna i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerade som könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B (tabell 3.1) eller mutagena i kategori 1 eller 2 (tabell 3.2) med följande beteckning:

Mutagent ämne kategori 1A (tabell 3.1) eller mutagent ämne kategori 1 (tabell 3.2), förtecknat i tillägg 3

Mutagent ämne kategori 1B (tabell 3.1) eller mutagent ämne kategori 2 (tabell 3.2), förtecknat i tillägg 4

30.

Ämnen som finns upptagna i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerade som reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B (tabell 3.1) eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 (tabell 3.2) med följande beteckning:

Reproduktionstoxiskt ämne, kategori 1A, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen (tabell 3.1), eller reproduktionstoxiskt ämne kategori 1 märkt med R60 (’Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga’) eller med R61 (’Kan ge fosterskador’) (tabell 3.2), förtecknat i tillägg 5

Reproduktionstoxiskt ämne, kategori 1B, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen (tabell 3.1), eller reproduktionstoxiskt ämne kategori 2 märkt med R60 (’Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga’) eller med R61 (’Kan ge fosterskador’) (tabell 3.2), förtecknat i tillägg 6

Utan att det påverkar bestämmelserna i andra delar av denna bilaga gäller följande för posterna 28–30:

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas

som ämnen,

som beståndsdelar i andra ämnen, eller

i blandningar,

för försäljning till allmänheten när den individuella koncentrationen i ämnet eller blandningen är lika med eller högre än

antingen den relevanta specifika koncentrationen enligt del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008, eller

den relevanta koncentrationen enligt direktiv 1999/45/EG.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att förpackningar för sådana ämnen och blandningar är synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text:

’Endast för yrkesmässigt bruk’.

2.

Punkt 1 gäller dock inte för:

a)

läkemedel för människor eller djur enligt definitionen i direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG,

b)

kosmetiska produkter enligt definitionen i direktiv 76/768/EEG,

c)

följande drivmedel och oljeprodukter:

motorbränslen som omfattas av direktiv 98/70/EG,

mineraloljeprodukter avsedda att användas som drivmedel i mobila eller fasta förbränningsanläggningar,

drivmedel som säljs i slutna system (t.ex. gasflaskor med flytande gas),

d)

konstnärsfärger som omfattas av direktiv 1999/45/EG.

31.

a)

Kreosot, tvättolja

CAS-nr 8001–58–9

EG-nr 232–287–5

b)

Kreosotolja, tvättolja

CAS-nr 61789–28–4

EG-nr 263–047–8

c)

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, naftalenolja

CAS-nr 84650–04–4

EG-nr 283–484–8

d)

Kreosotolja, acenaftenfraktion, tvättolja

CAS-nr 90640–84–9

EG-nr 292–605–3

e)

Destillat (stenkolstjära), övre; tung antracenolja

CAS-nr 65996–91–0

EG-nr 266–026–1

f)

Antracenolja

CAS-nr 90640–80–5

EG-nr 292–602–7

g)

Tjärsyror, stenkols-, rå; råfenoler

CAS-nr 65996–85–2

EG-nr 266–019–3

h)

Kreosot, trä

CAS-nr 8021–39–4

EG-nr 232–419–1

i)

Lågtemperaturtjärolja, alkalisk; extraktionsåterstoder (kol), lågtemperaturstenkolstjära, alkaliska

CAS-nr 122384–78–5

EG-nr 310–191–5

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd för behandling av trä. Trä som behandlats på detta sätt får dessutom inte släppas ut på marknaden.

2.

Genom undantag från punkt 1 gäller följande:

a)

Ämnena och blandningarna får användas för träbehandling i industrianläggningar eller återbehandling utförd på plats av yrkesmässiga utövare som omfattas av gemenskapslagstiftningen om skydd av arbetstagare endast om de innehåller

i)

benz[a]pyren i en koncentration på mindre än 50 mg/kg (0,005 viktprocent), och

ii)

vattenextraherbara fenoler i en koncentration på mindre än 3 viktprocent.

Sådana ämnen och blandningar som används för träbehandling i industriella anläggningar eller används av yrkesmässiga utövare

får endast släppas ut på marknaden i förpackningar som rymmer minst 20 liter,

får inte säljas till konsumenter.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar ska leverantörna före utsläppandet på marknaden se till att förpackningar för sådana ämnen och blandningar är synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text:

’Endast för industriellt eller yrkesmässigt bruk’.

b)

Trä som behandlats i industriella anläggningar eller av yrkesmässiga utövare i enlighet med led a och som släpps ut på marknaden för första gången eller återbehandlas på plats får användas endast för yrkesmässigt och industriellt bruk, t.ex. för järnvägar, kraftledningar, telekommunikationer, inhägnader, jordbruksändamål (t.ex. stöttor för träd) och i hamnar och vattenvägar.

c)

Förbudet i punkt 1 mot utsläppande på marknaden gäller inte trä som behandlats med de ämnen som anges i post 31 a–i före den 31 december 2002 och släpps ut på andrahandsmarknaden för återanvändning.

3.

Sådant behandlat trä som avses i punkt 2 b och c får inte användas

inuti byggnader, oavsett ändamål,

i leksaker,

på lekplatser,

i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt,

vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord,

vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av

behållare avsedda för odling,

förpackningar som kan komma i kontakt med råvaror, halvfabrikat eller färdiga produkter som är avsedda att konsumeras av människor eller djur,

andra material som kan förorena de varor som anges ovan.

32.

Kloroform

CAS-nr 67–66–3

EG-nr 200–663–8

34.

1,1,2-Trikloretan

CAS-nr 79–00–5

EG-nr 201–166–9

35.

1,1,2,2-Tetrakloretan

CAS-nr 79–34–5

EG-nr 201–197–8

36.

1,1,1,2-Tetrakloretan

CAS-nr 630–20–6

37.

Pentakloretan

CAS-nr 76–01–7

EG-nr 200–925–1

38.

1,1-Dikloreten

CAS-nr 75–35–4

EG-nr 200–864–0

Utan att det påverkar bestämmelserna i andra delar av denna bilaga gäller följande för posterna 32–38:

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas

som ämnen,

som beståndsdelar i andra ämnen, eller i blandningar, i koncentrationer på 0,1 viktprocent eller högre,

om ämnet eller blandningen är avsedd för försäljning till allmänheten och/eller för hantering som medför exponering såsom ytrengöring eller textilrengöring.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar, ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att förpackningar för sådana ämnen och blandningar i vilka de ingår i koncentrationer på 0,1 viktprocent eller högre, är synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text:

’Endast för industriellt bruk’.

Detta gäller dock inte för

a)

läkemedel för människor eller djur enligt definitionen i direktiv 2001/82/EG och direktiv 2001/83/EG,

b)

kosmetiska produkter enligt definitionen i direktiv 76/768/EEG.

40.

Ämnen som uppfyller kriterierna för brandfarlighet i direktiv 67/548/EEG och klassificerats som brandfarliga, mycket brandfarliga eller synnerligen brandfarliga, oberoende av om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008

1.

Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.

metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,

konstgjord snö och frost,

pruttkuddar,

spagettispray,

exkrementimitationer,

signalhorn för fester,

dekorativa flingor och dekorativt skum,

konstgjorda spindelnät,

stinkbomber.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:

’Endast för yrkesmässigt bruk’.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).

4.

De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

41.

Hexakloretan

CAS-nr 67–72–1

EG-nr 200–666–4

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar, om ämnet eller blandningen är avsedd för framställning eller bearbetning av icke-järnmetaller.

42.

Alkaner, C10-C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja) (SCCP)

EG-nr 287–476–5

CAS-nr 85535–84–8

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller som beståndsdelar i andra ämnen eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent, om ämnet eller blandningen är avsedd för

metallbearbetning,

infettning av läder.

43.

Azofärger och azofärgämnen

1.

Azofärgämnen. som genom reduktiv avspjälkning av en eller flera azogrupper kan avge en eller flera av de aromatiska aminer som förtecknas i tillägg 8, i detekterbara koncentrationer som överstiger 30 mg/kg (0,003 viktprocent) i varorna eller deras färgade delar uppmätt enligt de analysmetoder som förtecknas i tillägg 10, får inte användas i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt och långvarig kontakt med människors hud eller munhåla, t.ex.

kläder, sängkläder, handdukar, postischer, peruker, hattar, blöjor och andra hygienartiklar, samt sovsäckar,

skodon, handskar, klockarmband, handväskor, portmonnäer/plånböcker, portföljer, överdragsklädsel för stolar, värdepåsar som bärs runt halsen,

leksaker av tyg eller läder och leksaker som är klädda med tyg eller läder,

garn och tyger som är avsedda att användas av slutkonsumenten.

2.

De textil- och läderartiklar som avses i punkt 1 får dessutom inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller kraven i den punkten.

3.

Azofärgämnen i förteckningen över azofärgämnen i tillägg 9 får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent, om ämnet eller blandningen är avsedd för färgning av textilier och läderartiklar.

44.

Pentabromdifenyleter

C12H5Br5O

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas

som ämne,

i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent.

2.

Varor eller flamskyddade delar av dessa som innehåller detta ämne i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent får inte släppas ut på marknaden.

3.

Punkt 2 gäller dock inte för

varor som tagits i bruk i gemenskapen före den 15 augusti 2004,

elektriska och elektroniska produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (3).

45.

Oktabromdifenyleter

C12H2Br8O

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas

som ämne,

som beståndsdel i andra ämnen, eller i blandningar, i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent.

2.

Varor eller flamskyddade delar av dessa som innehåller detta ämne i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent får inte släppas ut på marknaden.

3.

Punkt 2 gäller dock inte för

varor som tagits i bruk i gemenskapen före den 15 augusti 2004,

elektriska och elektroniska produkter som omfattas av direktiv 2002/95/EG.

46.

a)

Nonylfenol

C6H4(OH)C9H19

CAS-nr 25154–52–3

EG-nr 246–672–0

b)

Nonylfenoletoxilat

(C2H4O)nC15H24O

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar i koncentrationer på 0,1 viktprocent eller högre för följande ändamål:

1.

Rengöring i industriell och yrkesmässig användning, utom

kontrollerade slutna system för kemisk rengöring där rengöringsmedlet återvinns eller förbränns,

rengöringssystem där rengöringsmedlet återvinns eller förbränns vid en särskild process.

2.

Hushållsrengöring.

3.

Textil- och läderbearbetning, utom

bearbetning där rengöringsmedlet inte rinner ut i avloppsvattnet eller spillvattnet,

system där processvattnet förbehandlas vid en särskild process som helt avlägsnar den organiska delen före den biologiska behandlingen av spillvatten (avfettning av fårskinn).

4.

Emulgator i spendoppsmedel.

5.

Metallbearbetning, utom

användning i kontrollerade slutna system där rengöringsmedlet återvinns eller förbränns.

6.

Tillverkning av pappersmassa och papper.

7.

Kosmetiska produkter.

8.

Andra kroppsvårdsprodukter, utom

spermiedödande medel.

9.

Beståndsdelar i bekämpningsmedel och biocider. Nationella tillstånd för bekämpningsmedel eller biocidprodukter som innehåller nonylfenoletoxilat som en beståndsdel och som beviljats före den 17 juli 2003, ska dock inte påverkas av denna begränsning under sin giltighetstid.

47.

Krom(VI)föreningar

1.

Cement och blandningar som innehåller cement får inte släppas ut på marknaden eller användas, om de, när de hydratiserats, innehåller mer än 2 mg/kg (0,0002 %) lösligt krom VI av cementens totala torrvikt.

2.

Om reduktionsmedel används ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att förpackningar för cement och blandningar som innehåller cement är synligt, läsligt och outplånligt märkta med uppgifter om förpackningsdatum samt om de lagringsförhållanden som är lämpliga och den lagringstid som är lämplig för att bibehålla reduktionsmedlets verkan och hålla mängden lösligt krom VI under det gränsvärde som anges i punkt 1, utan att detta påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte utsläppande på marknaden och användning i kontrollerade slutna och helt automatiserade processer där cement och blandningar som innehåller cement hanteras endast av maskiner och där det inte finns någon möjlighet till hudkontakt.

48.

Toluen

CAS-nr 108–88–3

EG-nr 203–625–9

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre i lim och sprejfärger avsedda för försäljning till allmänheten.

49.

Triklorbensen

CAS-nr 120–82–1

EG-nr 204–428–0

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller i blandningar i en koncentration på 0,1 viktprocent eller högre, utom

som intermediär i syntes, eller

som lösningsmedel i slutna kemiska kloreringsprocesser, eller

i tillverkningen av 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen (TATB).

50.

Polycykliska aromatiska kolväten

a)

Benz[a]pyren

CAS-nr 50–32–8

b)

Benz[e]pyren

CAS-nr 192–97–2

c)

Benz[a]antracen

CAS-nr 56–55–3

d)

Krysen

CAS-nr 218–01–9

e)

Benz[b]fluoranten

CAS-nr 205–99–2

f)

Benz[j]fluoranten

CAS-nr 205–82–3

g)

Benz[k]fluoranten

CAS-nr 207–08–9

h)

Dibenz[a,h]antracen

CAS-nr 53–70–3

1.

Från och med den 1 januari 2010 får extender oils (dvs. oljor med funktionerna mjukgörning och/eller utdrygning) inte släppas ut på marknaden eller användas för framställning av däck eller delar av däck om de innehåller

mer än 1 mg/kg (0,0001 viktprocent) benz[a]pyren eller

mer än 10 mg/kg (0,001 viktprocent) av summan av alla förtecknade polycykliska aromatiska kolväten.

Dessa gränsvärden ska anses vara uppfyllda om extraktet av polycykliska aromatiska ämnen (PCA) utgör mindre än 3 viktprocent enligt standarden IP346:1998 (Determination of PCA in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions – Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method) som fastställts av Institute of Petroleum, under förutsättning att tillverkaren eller importören kontrollerar överensstämmelsen med gränsvärdena för benz[a]pyren och de förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena samt korrelationen av de uppmätta värdena med PCA-extraktet var sjätte månad eller efter varje större driftförändring, beroende på vilket som inträffar först.

2.

Dessutom får däck och slitbanor för regummering som tillverkas efter den 1 januari 2010 inte släppas ut på marknaden om de innehåller extender oils i mängder som som överstiger gränsvärdena i punkt 1.

Dessa gränsvärden ska anses vara uppfyllda om de vulkaniserade gummiblandningarna inte överstiger gränsvärdet på 0,35 % Bay protons uppmätt och uträknad enligt standarden ISO-21461 (Rubber vulcanised – Determination of aromaticity of oil in vulcanised rubber compounds).

3.

Punkt 2 gäller dock inte regummerade däck om deras slitbanor inte innehåller extender oils i mängder som överstiger gränsvärdena i punkt 1.

4.

I denna post avses med däck sådana däck som omfattas av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (4),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon (5), och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (6).

51.

Följande ftalater (eller andra CAS- och EG-nummer som innehåller ämnet):

a)

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

CAS-nr 117–81–7

EG-nr 204–211–0

b)

Dibutylftalat (DBP)

CAS-nr 84–74–2

EG-nr 201–557–4

c)

Butylbensylftalat (BBP)

CAS-nr 85–68–7

EG-nr 201–622–7

1.

Får inte användas som ämnen eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsartiklar.

2.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller dessa ftalater i en högre koncentration än 0,1 viktprocent får inte släppas ut på marknaden.

3.

Kommissionen ska senast den 16 januari 2010 på nytt utvärdera de åtgärder som fastställs avseende denna post på grundval av nya vetenskapliga rön om sådana ämnen samt om deras ersättningsämnen, och om det är motiverat ska åtgärderna ändras i enlighet med detta.

4.

I denna post avses med barnavårdsartikel alla produkter som är avsedda att underlätta barns sömn, barns avslappning, barns hygien, matning av barn eller barns sugning.

52.

Följande ftalater (eller andra CAS- och EG-nummer som innehåller ämnet):

a)

Diisononylftalat (DINP)

CAS-nr 28553–12–0 och 68515–48–0

EG-nr 249–079–5 och 271–090–9

b)

Diisodecylftalat (DIDP)

CAS-nr 26761–40–0 och 68515–49–1

EG-nr 247–977–1 och 271–091–4

c)

Di-n-oktylftalat (DNOP)

CAS-nr 117–84–0

EG-nr 204–214–7

1.

Får inte användas som ämnen eller i blandningar i högre koncentrationer än 0,1 viktprocent av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen.

2.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller dessa ftalater i en högre koncentration än 0,1 viktprocent av det mjukgjorda materialet får inte släppas ut på marknaden.

3.

Kommissionen ska senast den 16 januari 2010 på nytt utvärdera de åtgärder som fastställs avseende denna post på grundval av nya vetenskapliga rön om sådana ämnen samt om deras ersättningsämnen, och om det är motiverat ska åtgärderna ändras i enlighet med detta.

4.

I denna post avses med barnavårdsartikel alla produkter som är avsedda att underlätta barns sömn, barns avslappning, barns hygien, matning av barn eller barns sugning.

53.

Perfluoroktansulfonat (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metallsalt (O-M+), halonid, amid och andra derivat, även polymerer)

1.

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämnen eller i blandningar i koncentrationer på 50 mg/kg (0,005 viktprocent) eller högre.

2.

Får inte släppas ut på marknaden i halvfabrikat av produkter eller varor eller delar av dem, om koncentrationen av PFOS är lika med eller högre än 0,1 viktprocent, beräknat i förhållande till massan av strukturellt eller mikrostrukturellt urskiljbara delar som innehåller PFOS, eller för textilier eller andra belagda material, om mängden PFOS är lika med eller högre än 1 μg/m2 av det belagda materialet.

3.

Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för följande artiklar, eller ämnen och blandningar som behövs för att producera dem:

a)

fotoresister eller antireflexbeläggning för fotolitografiska processer,

b)

ytbehandling av film, filmpapper eller fotoplåtar,

c)

medel för att förhindra dimbildning vid icke-dekorativ hårdförkromning (VI) och våtmedel för användning i kontrollerade elektropläteringssystem där mängden PFOS som släpps ut i miljön minimeras, genom fullständig tillämpning av relevant bästa tillgängliga teknik som utarbetats inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG (7);

d)

hydrauloljor inom flygindustrin.

4.

Genom undantag från punkt 1 får brandsläckningsskum som fanns på marknaden före den 27 december 2006 användas till och med den 27 juni 2011.

5.

Punkt 2 gäller dock inte för varor som tagits i bruk i gemenskapen före den 27 juni 2008.

6.

Punkterna 1 och 2 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 684/2004 (8).

7.

Så snart ny information blir tillgänglig om användningar och säkrare alternativa ämnen eller teknik för användningarna ska kommissionen se över vart och ett av undantagen i punkt 3 a-d så att

a)

användningen av PFOS avvecklas så snart som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att använda säkrare alternativ,

b)

ett undantag endast kan fortsätta att gälla för nödvändiga användningar för vilka det inte finns säkrare alternativ och där de åtgärder som vidtagits för att finna säkrare alternativ har rapporterats,

c)

utsläppen av PFOS i miljön har minimerats, genom tillämpning av bästa tillgängliga teknik.

8.

Kommissionen ska följa den pågående verksamheten när det gäller riskbedömning och tillgången till säkrare alternativa ämnen eller teknik för användningen av perfluoroktansyra (PFOA) och närbesläktade ämnen samt föreslå alla nödvändiga åtgärder för att minska identifierade risker, inklusive begränsningar av utsläppande på marknaden och användning, särskilt när säkrare alternativa ämnen eller teknik, som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara, finns tillgängliga.

54.

2-(2-Metoxietoxi)etanol (DEGME)

CAS-nr 111–77–3

EG-nr 203–906–6

Får inte släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 för försäljning till allmänheten, som en beståndsdel i färger, färgborttagningsmedel, rengöringsmedel, självpolerande emulsioner och golvtätningsmedel i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent.

55.

2-(2-Butoxietoxi)etanol (DEGBE)

CAS-nr 112–34–5

EG-nr 203–961–6

1.

Får inte för första gången släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 för försäljning till allmänheten, som en beståndsdel i sprutlackeringsfärger eller rengöringssprayer i aerosolbehållare i koncentrationer som är lika med eller högre än 3 viktprocent.

2.

Sprutlackeringsfärger och rengöringssprayer i aerosolbehållare som innehåller DEGBE och som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten efter den 27 december 2010.

3.

Utan att det påverkar annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar, ska leverantörna före utsläppandet på marknaden se till att andra färger än sprutlackeringsfärger som innehåller DEGBE i koncentrationer som är lika med eller högre än 3 viktprocent och som släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten märks synligt, läsligt och outplånligt senast den 27 december 2010 med följande text:

’Får ej användas i sprutlackeringsutrustning’.

56.

Metylendifenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr 26447–40–5

EG-nr 247–714–0

1.

Får inte släppas ut på marknaden efter den 27 december 2010 som en beståndsdel i blandningar i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent MDI för försäljning till allmänheten, om inte leverantörerna före utsläppandet på marknaden ser till att förpackningen

a)

innehåller skyddshandskar som uppfyller kraven i rådets direktiv 89/686/EEG (9),

b)

är synligt, läsligt och outplånligt märkt med följande text och utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar:

’—

Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt.

Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.

Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).’

2.

Punkt 1 a gäller dock inte smältlim.

57.

Cyklohexan

CAS-nr 110–82–7

EG-nr 203–806–2

1.

Får inte för första gången släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 för försäljning till allmänheten som en beståndsdel i neoprenbaserade kontaktlim i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent i förpackningsstorlekar som rymmer mer än 350 g.

2.

Neoprenbaserade kontaktlim som innehåller cyklohexan och som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden för försäljning till allmänheten efter den 27 december 2010.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och beredningar, ska leverantörna före utsläppandet på marknaden se till att neoprenbaserat kontaktlim som innehåller cyklohexan i koncentrationer som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent och som efter den 27 december 2010 släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten är synligt, läsligt och outplånligt märkt med följande text:

’—

Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden.

Denna produkt får ej användas vid mattläggning.’

58.

Ammoniumnitrat

CAS-nr 6484–52–2

EG-nr 229–347–8

1.

Får inte för första gången släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 som ett ämne eller i blandningar som innehåller mer än 28 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet för användning som fast gödselmedel, enkelt eller sammansatt, om gödselmedlet inte uppfyller de tekniska bestämmelser om ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som fastställs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 (10).

2.

Får inte släppas ut på marknaden efter den 27 juni 2010 som ämne eller i blandningar som innehåller 16 viktprocent eller mer kväve i förhållande till ammoniumnitratet, förutom för tillhandahållande till

a)

nedströmsanvändare och distributörer, inklusive fysiska eller juridiska personer som innehar licens eller tillstånd i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG (11);

b)

jordbrukare för användning i samband med jordbruksverksamhet, antingen på heltid eller på deltid, och inte nödvändigtvis relaterat till landarealens storlek.

I detta led avses med

i)   jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning enligt nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag ligger inom gemenskapens territorium enligt artikel 299 i EG-fördraget, och som bedriver jordbruksverksamhet,

ii)   jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inklusive skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (12),

c)

fysiska eller juridiska personer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som trädgårdsodling, växtodling i växthus, underhåll av parker, trädgårdar eller idrottsplaner, skogsbruk eller liknande verksamhet.

3.

När det gäller restriktionerna i punkt 2 får medlemsstaterna dock av socioekonomiska skäl till och med den 1 juli 2014 tillämpa ett gränsvärde på upp till 20 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet på ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom det egna territoriet. De ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

3.

I tilläggen 1–6 ska inledningen ersättas med följande:

”INLEDNING

Förklaring av rubrikerna i tabellen:

Ämnets namn:

Namnet motsvarar den internationella kemikalieidentifiering som används för ämnet i del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Ämnena anges om möjligt med sina Iupac-namn. Ämnen som finns med i Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), Elincs (European List of Notified Substances) eller förteckningen ’No-longer-polymers’ anges med de namn de har i dessa förteckningar. I vissa fall anges även ämnenas trivialnamn. Om det är möjligt betecknas växtskyddsmedel och biocider med sina ISO-namn.

Ämnesgrupper:

I del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 anges ett antal ämnesgrupper. I dessa fall gäller klassificeringskraven för alla ämnen som omfattas av beskrivningen.

I vissa fall finns det klassificeringskrav för enskilda ämnen som ingår i en ämnesgrupp. I sådana fall införs en särskild post för ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 och ämnesgruppen förses med anmärkningen ’utom sådana som anges på annan plats i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008’.

I vissa fall kan enskilda ämnen ingå i mer än en ämnesgrupp. Ämnets klassificering ska då spegla klassificeringen för var och en av de båda ämnesgrupperna. Om det finns mer än en klassificering för en och samma fara ska den högre faroklassificeringen användas.

Indexnummer:

Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008. I tillägget är ämnena upptecknade efter detta indexnummer.

EG-nummer:

EG-numret, dvs. Einecs-, Elincs- eller NLP-numret, är ämnets officiella nummer i Europeiska unionen. Einecs-numret anges i förteckningen över kommersiellt använda kemiska ämnen (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Elincs-numret anges i den europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen (European List of Notified Substances). NLP-numret anges i förteckningen över s.k. före detta polymerer (No-longer-polymers). Dessa förteckningar offentliggörs av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer.

EG-numret är en sjusiffrig talföljd av typen XXX-XXX-X. Einecs-nummer startar med 200–001–8, Elincs-nummer startar med 400–010–9 och NLP-nummer startar med 500–001–0. Numret anges i kolumnen ’EG-nummer’.

CAS-nummer:

CAS-nummer (CAS = Chemical Abstracts Service) har fastställts för ämnen för att underlätta identifieringen av dem.

Anmärkningar:

Den fullständiga texten till anmärkningarna finns i del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

Anmärkningarna i den här förordningen har följande betydelse:

 

Anmärkning A:

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1272/2008 ska ämnesnamnet på etiketten överensstämma med en av de benämningar som anges i del 3 i bilaga VI till den förordningen.

I den delen används ibland allmänna beskrivningar som ’föreningar’ eller ’salter’. I sådana fall är den leverantör som släpper ut ett sådant ämne på marknaden skyldig att ange korrekt namn på etiketten, med beaktande av avsnitt 1.1.1.4 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

 

Anmärkning C:

Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer.

 

Anmärkning D:

Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

Ibland släpps dock sådana ämnen ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall ska den leverantör som släpper ut ett sådant ämne på marknaden ange dess namn, följt av ’ej stabiliserad’ på etiketten.

 

Anmärkning J:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EG-nr 200–753–7).

 

Anmärkning K:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EG-nr 203–450–8).

 

Anmärkning L:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.

 

Anmärkning M:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,005 viktprocent benz[a]pyren (EG-nr 200–028–5).

 

Anmärkning N:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringsförloppet är känt och det kan påvisas att det ämne som det är framställt av inte är cancerframkallande.

 

Anmärkning P:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan påvisas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EG-nr 200–753–7).

 

Anmärkning R:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om fibrerna har en längdviktad geometrisk genomsnittlig diameter minus två standardavvikelser större än 6 μm”;

4.

I tilläggen 1, 2, 3, 5 och 6 ska hänvisningarna till anmärkningarna E, H och S i kolumnen ”Kommentarer” strykas.

5.

I tillägg 1 ska rubriken ersättas med ”Post 28 – Cancerframkallande ämnen: kategori 1A (tabell 3.1)/kategori 1 (tabell 3.2)”.

6.

Tillägg 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med ”Post 28 – Cancerframkallande ämnen: kategori 1B (tabell 3.1)/kategori 2 (tabell 3.2)”.

b)

För posterna med indexnummer 024–017–00–8, 611–024–00–1, 611–029–00–9, 611–030–00–4 och 650–017–00–8 ska orden ”bilaga I till direktiv 67/548/EEG” ersättas med ”bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008”.

c)

Posterna med indexnummer 649–062–00–6, 649–063–00–1, 649–064–00–7, 649–065–00–2, 649–066–00–8, 649–067–00–3, 649–068–00–9, 649–069–00–4, 649–070–00-X, 649–071–00–5, 649–072–00–0, 649–073–00–6, 649–074–00–1, 649–075–00–7, 649–076–00–2, 649–077–00–8, 649–078–00–3, 649–079–00–9, 649–080–00–4, 649–081–00-X, 649–082–00–5, 649–083–00–0, 649–084–00–6, 649–085–00–1, 649–086–00–7, 649–087–00–2, 649–089–00–3, 649–090–00–9, 649–091–00–4, 649–092–00-X, 649–093–00–5, 649–094–00–0, 649–095–00–6, 649–096–00–1, 649–097–00–7, 649–098–00–2, 649–099–00–8, 649–100–00–1, 649–101–00–7, 649–102–00–2, 649–103–00–8, 649–104–00–3, 649–105–00–9, 649–106–00–4, 649–107–00-X, 649–108–00–5, 649–109–00–0, 649–110–00–6, 649–111–00–1, 649–112–00–7, 649–113–00–2, 649–114–00–8, 649–115–00–3, 649–116–00–9, 649–117–00–4, 649–119–00–5, 649–120–00–0, 649–121–00–6, 649–122–00–1, 649–123–00–7, 649–124–00–2, 649–125–00–8, 649–126–00–3, 649–127–00–9, 649–128–00–4, 649–129–00-X, 649–130–00–5, 649–131–00–0, 649–132–00–6, 649–133–00–1, 649–134–00–7, 649–135–00–2, 649–136–00–8, 649–137–00–3, 649–138–00–9, 649–139–00–4, 649–140–00-X, 649–141–00–5, 649–142–00–0, 649–143–00–6, 649–144–00–1, 649–145–00–7, 649–146–00–2, 649–147–00–8, 649–148–00–3, 649–149–00–9, 649–150–00–4, 649–151–0-X, 649–152–00–5, 649–153–00–0, 649–154–00–6, 649–155–00–1, 649–156–00–7, 649–157–00–2, 649–158–00–8, 649–159–00–3, 649–160–00–9, 649–161–00–4, 649–162–00-X, 649–163–00–5, 649–164–00–0, 649–165–00–6, 649–166–00–1, 649–167–00–7, 649–168–00–2, 649–169–00–8, 649–170–00–3, 649–171–00–9, 649–172–00–4, 649–173–00-X, 649–174–00–5, 649–177–00–1, 649–178–00–7, 649–179–00–2, 649–180–00–8, 649–181–00–3, 649–182–00–9, 649–183–00–4, 649–184–00-X, 649–185–00–5, 649–186–00–0, 649–187–00–6, 649–188–00–1, 649–189–00–7, 649–190–00–2, 649–191–00–8, 649–193–00–9, 649–194–00–4, 649–195–00-X, 649–196–00–5, 649–197–00–0, 649–198–00–6, 649–199–00–1, 649–200–00–5, 649–201–00–0, 649–202–00–6, 649–203–00–1, 649–204–00–7, 649–205–00–2, 649–206–00–8, 649–207–00–3, 649–208–00–9, 649–209–00–4 och 649–210–00-X ska utgå.

7.

I tillägg 3 ska rubriken ersättas med ”Post 29 – Mutagena ämnen: kategori 1A (tabell 3.1)/kategori 1 (tabell 3.2)”.

8.

I tillägg 4 ska rubriken ersättas med ”Post 29 – Mutagena ämnen: kategori 1B (tabell 3.1)/kategori 2 (tabell 3.2)”.

9.

I tillägg 5 ska rubriken ersättas med ”Post 30 – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 1A (tabell 3.1)/kategori 1 (tabell 3.2)”.

10.

I tillägg 6 ska rubriken ersättas med ”Post 30 – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 1B (tabell 3.1)/kategori 2 (tabell 3.2)”.

11.

I tillägg 8 ska rubriken ersättas med ”Post 43 – Azofärger – Förteckning över aromatiska aminer”.

12.

I tillägg 9 ska rubriken ersättas med ”Post 43 – Azofärger – Förteckning över azofärgämnen”.

13.

Tillägg 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med ”Post 43 – Azofärger – Förteckning över analysmetoder”.

b)

I fotnoten ska adresserna till CEN och Cenelec ersättas med följande:

”CEN, Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, BELGIEN tfn + 32 25500811, fax + 32 25500819 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec, Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, BELGIEN tfn + 32 25196871, fax + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)”


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 42.

(2)  EGT L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(5)  EUT L 171, 9.7.2003, s.1.

(6)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1.

(7)  EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.

(8)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.

(9)  EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(10)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(11)  EGT L 121, 15.5.1993, s. 20.

(12)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.”


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 553/2009

av den 25 juni 2009

om inledande av en särskild anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs från tidigare skördar än skörden under regleringsåret 2007/2008 och som innehas av det ungerska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1), särskilt artikel 43 f jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 127/2009 av den 12 februari 2009 om förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av utbetalande organ eller interventionsorgan (2), föreskrivs att spannmål som innehas av interventionsorganen ska säljas genom anbudsinfordran och till sådana priser att marknadsstörningar undviks.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 712/2007 (3) inleds stående anbudsinfordringar avseende regleringsåret 2007/2008 för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan. För att säkra att uppfödarna och foderindustrin får tillgång till majsleveranser till konkurrenskraftiga priser under de första månaderna av regleringsåret 2008/2009 har förordningen ändrats såtillvida att det gjordes möjligt att lämna in anbud inom delanbudsinfordringarna fram till och med den 17 december 2008.

(3)

I början av regleringsåret 2007/2008 innehöll gemenskapens interventionslager 2,46 miljoner ton, varav 2,23 miljoner ton majs. Under regleringsårets gång har förhållandevis stora kvantiteter ur interventionslagren, särskilt majs, sålts inom ramen för den anbudsinfordran som inleddes genom förordning (EG) nr 712/2007.

(4)

På grund av de förhållanden, särskilt vad gäller prisnivån, som råder på marknaden sedan mitten av september 2008, har aktörerna inte lämnat några anbud och interventionslagren innehöll den 31 oktober 2008 cirka 16 000 ton interventionsmajs. Dessa äldre lagerkvantiteter, huvudsakligen från skördarna 2004 och 2005, kommer att konkurrera med den majs som skördades i gemenskapen under 2008 då skörden var riklig och försäljningspriserna redan den 31 oktober 2008 låg under interventionspriset. Mot bakgrund av detta bör lagret ställas till förfogande för användning på den inre marknaden.

(5)

I artikel 7.3 i förordning (EEG) nr 127/2009 anges att det om det under ett regleringsår uppstår störningar i den gemensamma marknadsorganisationens funktion till följd av bland annat svårigheter att under ett regleringsår sälja spannmål till priser som uppfyller bestämmelserna i artikel 5.1 får försäljning ske på gemenskapsmarknaden genom särskilda anbudsinfordringar på särskilda villkor. Det faktum att den majs från tidigare skördar än skörden 2007/2008 och som innehas av det ungerska interventionsorganet har lagrats under lång tid och de låga priser för majs som har nyligen konstaterats på den ungerska marknaden utgör en särskild omständighet av ett sådant slag att det är motiverat att inleda en särskild anbudsinfordran för försäljning av majs från tidigare skördar än skörden 2007/2008 till lägre priser än interventionspriset.

(6)

Dessutom har det konstaterats stora prissvängningar på gemenskapsmarknaden. På grund av dessa faktorer kan det hända att tilldelade partier inte hämtas ut av dem som tilldelats anbuden. Den säkerhet på fem euro per ton som föreskrivs i artikel 5.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 127/2009 är således inte tillräcklig för att säkra att partierna hämtas. För att förhindra att en sådan situation uppstår och säkerställa att den anbudsinfordran som föreskrivs i denna förordning kan genomföras utan problem bör säkerheten höjas för att minimera riskerna.

(7)

Med hänsyn till situationen på gemenskapsmarknaden är det lämpligt att kommissionen ansvarar för anbudsinfordran. Dessutom bör en tilldelningskoefficient fastställas för de anbud som ligger på samma nivå som det lägsta försäljningspriset.

(8)

För att effektivisera hanteringen är det lämpligt att föreskriva att de uppgifter som kommissionen behöver ska skickas in elektroniskt. Det är viktigt att anbudsgivarnas anonymitet garanteras i de meddelanden som interventionsorganet kommer att skicka in till kommissionen.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ungerska interventionsorganet ska bjuda ut majs från tidigare skördar än skörden 2007/2008 till försäljning genom en anbudsinfordran på gemenskapens inre marknad.

Artikel 2

1.   Den försäljning som avses i artikel 1 ska göras på de villkor som fastställs i förordning (EG) nr 127/2009.

2.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EG) nr 127/2009 får det lägsta försäljningspriset vara lägre än interventionspriset, med tillägg av en månatlig ökning.

3.   Genom undantag från artikel 5.3 andra stycket i förordning (EG) nr 127/2009 ska säkerheten för anbudet vara tio euro per ton.

Artikel 3

1.   Tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran ska löpa ut den 30 juni 2009, kl. 13 (lokal tid i Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för respektive delanbudsinfordran ska löpa ut följande onsdagar kl. 13 (lokal tid, Bryssel):

Den 15 juli 2009.

Den 5 och 26 augusti 2009.

Den 9 och 23 september 2009.

Den 14 och 28 oktober 2009.

Den 11 och 25 november 2009.

Den 2 och 16 december 2009.

2.   Anbuden ska lämnas in till det ungerska interventionsorganet:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Tfn (36) 1 219 62 60

Fax (36) 1 219 89 05

E-postadress: ertekesites@mvh.gov.hu

Webbplats: www.mvh.gov.hu

Artikel 4

Det berörda interventionsorganet ska underrätta kommissionen om inlämnade anbud inom fyra timmar från det att den tidsfrist som anges i artikel 3.1 har löpt ut. Om inga anbud har lämnats in ska den berörda medlemsstaten meddela kommissionen detta inom samma tidsfrist. Om en medlemsstat inte lämnar något meddelande till kommissionen inom den fastställda tidsfristen ska kommissionen förutsätta att det inte lämnats in något anbud i den berörda medlemsstaten.

De meddelanden som avses i första stycket ska lämnas in på elektronisk väg med hjälp av förlagan i bilaga I. Anbudsgivarnas identitet får inte avslöjas.

Artikel 5

1.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 195.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris för majs eller fatta beslut om att inte godta de inlämnade anbuden.

2.   Om fastställandet av det lägsta priset i enlighet med punkt 1 leder till att den största tillgängliga kvantiteten överskrids får en tilldelningskoefficient fastställas för de kvantiteter för vilka anbud lämnats som ligger på samma nivå som det lägsta priset, så att den största tillgängliga kvantiteten inte överskrids.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EGT L 42, 13.2.2009, s. 3.

(3)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 7.


BILAGA

Meddelande till kommissionen om de anbud som kommer in inom ramen för den särskilda anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarkanden av majs från tidigare skördar än skörden 2007/2008 och som innehas av det ungerska interventionsorganet

Förlaga (1)

(Artikel 4 i förordning (EG) nr. 553/2009)

1

2

3

4

Anbud nr

Parti nr

Kvantitet

(ton)

Anbudspris

euro/ton

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

osv.

 

 

 

Ange de totala erbjudna mängderna (inklusive anbud som avvisats för samma parti): … ton.


(1)  Ska skickas till GD AGRI (D2).


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 554/2009

av den 25 juni 2009

om ändring av förordning (EG) nr 2597/2001 avseende tullkvoter för vissa viner med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 153/2002 av den 21 januari 2002 om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 februari 2008 undertecknades protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (2) (nedan kallat protokollet). Genom rådets och kommissionens beslut 2008/438/EG, Euratom (3) har protokollet godkänts på Europeiska gemenskapens, Europeiska atomenergigemenskapens och medlemsstaternas vägnar, och det har tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2007.

(2)

I artikel 5 i protokollet och i bilaga VIII till detta fastställs ändringar av de nuvarande tullkvoterna för vissa viner på kärl rymmande mer än 2 liter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, från och med den 1 januari 2007.

(3)

För att genomföra de tullkvoter för vin som anges i protokollet är det nödvändigt att ändra kommissionens förordning (EG) nr 2597/2001 av den 28 december 2001 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa viner med ursprung i Republiken Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (4).

(4)

Taric-numren för vissa underrubriker i den kombinerade nomenklaturen (KN) har ändrats från och med den 1 juli 2007. Taric-numren för dessa KN-nummer i del II i bilagan till förordning (EG) nr 2597/2001 bör därför anpassas.

(5)

Eftersom protokollet är tillämpligt från och med den 1 januari 2007, bör denna förordning tillämpas från och med samma datum och träda i kraft omedelbart.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del II i bilagan till förordning (EG) nr 2597/2001 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 25, 29.1.2002, s. 16.

(2)  EUT L 99, 10.4.2008, s. 2.

(3)  EUT L 155, 13.6.2008, s. 15.

(4)  EGT L 345, 29.12.2001, s. 35.


BILAGA

”DEL II:   F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

Löpnummer

KN-nr

Taric-undernr

Varuslag

Årlig tullkvot

(i hl)

Tull inom tullkvot

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Mousserande vin, annat än champagne och Asti spumante

Annat vin av färska druvor, på kärl rymmande högst 2 liter

49 000 (2)

Tullfritt

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Annat vin av färska druvor, på kärl rymmande mer än 2 liter

350 000 (3)

Tullfritt

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Detta Taric-undernummer gäller från och med den 1 juli 2007.

(2)  Fr.o.m. den 1 januari 2008 ska denna kvot årligen ökas med 6 000 hl.

(3)  Fr.o.m. den 1 januari 2008 ska denna kvot årligen minskas med 6 000 hl.”


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 555/2009

av den 25 juni 2009

om ändring av förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller ska organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 10.3 andra stycket och 10.4 första stycket,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), särskilt artikel 18.1 fjärde strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 (3) fastställs djurhälsokrav för import av vissa andra fåglar än fjäderfä till gemenskapen och villkoren för karantän för dessa fåglar efter import.

(2)

I bilaga V till den förordningen finns en förteckning över enskilda karantäner och karantänstationer som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för import av vissa andra fåglar än fjäderfä.

(3)

Tyskland och Slovakien har sett över sina godkända enskilda karantäner och karantänstationer och skickat en uppdaterad förteckning över dessa enskilda karantäner och karantänstationer till kommissionen. Förteckningen över godkända enskilda karantäner och karantänstationer i bilaga V till förordning (EG) nr 318/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Förordning (EG) nr 318/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 318/2007 ska ändras på följande sätt:

1.

I delen om Tyskland ska följande post utgå:

”DE

TYSKLAND

NW-2”

2.

Efter delen om Portugal ska följande post läggas till för Slovakien:

”SK

SLOVAKIEN

SK-PO-101”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 84, 24.3.2007, s. 7.


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 556/2009

av den 25 juni 2009

om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 431/2008 för fryst kött av nötkreatur

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 431/2008 av den 19 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av fryst kött av nötkreatur med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer 0206 29 91 (3) öppnades en tullkvot för import av nötköttsprodukter.

(2)

Kvantiteterna i de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importrättigheter för kvoten med löpnummer 09.4003 som har lämnats in för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 enligt förordning (EG) nr 431/2008 fastställs en tilldelningskoefficient på 29,943487 %.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 130, 20.5.2008, s. 3.


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 557/2009

av den 25 juni 2009

om tilldelning av importrättigheter på grundval av ansökningar inlämnade för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 412/2008 för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (2), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 412/2008 av den 8 maj 2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för fryst kött av nötkreatur eller andra oxdjur avsett för bearbetning (3) öppnades tullkvoter för import av nötköttsprodukter.

(2)

Kvantiteterna i de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 överstiger de tillgängliga kvantiteterna för rättigheter avseende kvoten med löpnummer 09.4057. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan tilldelas och det bör fastställas en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på de begärda kvantiteterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importrättigheter som har lämnats in för perioden 1 juli 2009–30 juni 2010 enligt förordning (EG) nr 412/2008 fastställs en tilldelningskoefficient på 18,957513 % för rättigheter avseende kvoten med löpnummer 09.4057.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125, 9.5.2008, s. 7.


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 558/2009

av den 25 juni 2009

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2008/2009 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 945/2008 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 514/2009 (4).

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009, ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 26 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 3.


BILAGA

De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 26 juni 2009

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)  Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.


DIREKTIV

26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/42


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/49/EG

av den 18 juni 2009

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I ordförandeskapets slutsatser från mötet den 8 och 9 mars 2007 betonade Europeiska rådet att minskning av administrativa bördor är en viktig åtgärd för att stimulera Europas ekonomi, särskilt genom dess återverkningar för små och medelstora företag. Europeiska rådet framhöll att kraftfulla gemensamma insatser från såväl Europeiska unionen som medlemsstaterna är nödvändiga för att minska de administrativa bördorna.

(2)

Redovisning och revision har lyfts fram som områden inom vilka de administrativa bördorna för företag i gemenskapen kan minskas.

(3)

I kommissionens meddelande av den 10 juli 2007 om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision identifieras ändringar som är nödvändiga att göra i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (3) och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (4). Särskilt uppmärksamhet riktades mot att ytterligare lätta på rapporteringskraven för små och medelstora företag.

(4)

Tidigare har att ett antal ändringar gjorts för att göra det möjligt för företag som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG att använda redovisningsmetoder i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS). I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (5) måste företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS, och är därför undantagna från de flesta av kraven i direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG. Dessa direktiv ligger emellertid fortfarande till grund för små och medelstora företags redovisning i gemenskapen.

(5)

Små och medelstora företag omfattas ofta av samma regler som större företag, men deras särskilda redovisningsbehov har sällan utvärderats. I synnerhet är det ökade antalet krav på offentliggöranden betungande för sådana företag. Omfattande rapporteringskrav skapar en finansiell börda och kan hindra en effektiv användning av kapital för produktiva syften.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1606/2002 har också visat att det finns ett behov av att klargöra förhållandet mellan redovisningsreglerna enligt direktiv 83/349/EEG och IFRS.

(7)

Även om kostnader för bolagsbildning kan redovisas som tillgångar i balansräkningen, krävs enligt artikel 34.2 i direktiv 78/660/EEG att dessa kostnader förklaras i en not. Små företag kan undantas från denna upplysningsskyldighet i enlighet med artikel 44.2 i det direktivet. För att minska den onödiga administrativa bördan bör det även vara möjligt att undanta medelstora företag från denna upplysningsskyldighet.

(8)

Enligt direktiv 83/349/EEG måste ett moderföretag upprätta en sammanställd redovisning även om det enda dotterföretaget eller alla dotterföretag sammanlagt endast har ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3 i det direktivet. Dessa företag omfattas följaktligen av förordning (EG) nr 1606/2002 och är därför skyldiga att upprätta sammanställda redovisningar enligt IFRS. Detta krav anses vara betungande när ett moderföretag endast har dotterföretag av ringa betydelse. Ett moderföretag bör därför undantas från skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut om det endast har dotterföretag som anses vara av ringa betydelse, både sett för sig och sammanlagt. Även om denna lagstadgade skyldighet bör tas bort, bör ett moderföretag fortfarande kunna upprätta en sammanställd redovisning och ett sammanställt årsbokslut på eget initiativ.

(9)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att minska de administrativa bördor som är kopplade till vissa krav på offentliggörande för små och medelstora företag samt skyldigheten att upprätta en sammanställd redovisning för vissa företag inom gemenskapen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10)

Direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

I enlighet med artikel 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (6) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 78/660/EEG

I artikel 45.2 i direktiv 78/660/EEG ska första meningen i andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får ge de bolag som avses i artikel 27 tillåtelse att utelämna de upplysningar som föreskrivs i artiklarna 34.2 och 43.1.8.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 83/349/EEG

I artikel 13 i direktiv 83/349/EEG ska följande punkt införas:

”2a.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 och artiklarna 5 och 6 ska moderföretag som lyder under en medlemsstats lagstiftning och som endast har dotterföretag av ringa betydelse med hänsyn till de syften som anges i artikel 16.3, både sett för sig och sammanlagt, undantas från skyldigheten enligt artikel 1.1.”

Artikel 3

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 2011. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

Š. FÜLE

Ordförande


(1)  EUT C 77, 31.3.2009, s. 37.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 18 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 maj 2009.

(3)  EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(5)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/45


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/54/EG

av den 18 juni 2009

om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten

(Omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det omarbetas av tydlighetsskäl.

(2)

Medlemsstaternas lagstiftning definierar naturligt mineralvatten. Denna lagstiftning fastställer villkoren för att ett naturligt mineralvatten ska kunna erkännas som sådant och innehåller regler för hur källorna får utnyttjas. De innehåller dessutom särskilda föreskrifter för saluförande av sådant vatten.

(3)

Skillnaderna mellan dessa lagstiftningar hindrar den fria rörligheten för naturliga mineralvatten och skapar ojämlika konkurrensvillkor och inverkar därmed direkt på den inre marknadens funktion.

(4)

Dessa hinder kan i detta fall undanröjas genom att varje medlemsstat förpliktas att inom sitt territorium tillåta saluförande av naturligt mineralvatten, som var och en av de övriga medlemsstaterna erkänner som sådant, och genom fastställande av gemensamma regler för i synnerhet de mikrobiologiska krav som måste uppfyllas och för villkoren för att använda särskilda namn för vissa typer av mineralvatten.

(5)

De viktigaste syftet med bestämmelser om naturliga mineralvatten bör vara att skydda konsumenters hälsa, att förhindra att konsumenter vilseleds och att säkerställa rättvis handel.

(6)

I avvaktan på att avtal om ömsesidigt erkännande av naturligt mineralvatten sluts mellan gemenskapen och tredje land, bör till dess avtalen har genomförts villkor fastställas för hur liknande produkter från tredje land kan tillåtas att komma in i gemenskapen som naturliga mineralvatten.

(7)

Det är viktigt att se till att naturligt mineralvatten när det saluförs har kvar de egenskaper som gjort att det kunnat erkännas som sådant. Förpackningarna som används för emballeringen bör därför ha lämpliga förslutningar.

(8)

I fråga om märkning är naturliga mineralvatten underkastade de allmänna regler som fastställts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (5). Detta direktiv kan därför begränsas till att fastställa de tillägg och undantag som bör göras i förhållande till dessa allmänna regler.

(9)

Uppgift i innehållsdeklarationen om ett naturligt mineralvattens analytiska sammansättning bör vara obligatorisk för att säkerställa att konsumenter hålls informerade.

(10)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

(11)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta gränsvärden för koncentrationerna av de beståndsdelar som ingår i naturligt mineralvatten, nödvändiga föreskrifter för att i märkningen ange höga halter av vissa beståndsdelar, villkoren för användning av ozonberikad luft för behandling av naturligt mineralvatten, information om hur naturligt mineralvatten behandlats, analysmetoder för att bestämma frånvaron av föroreningar i naturligt mineralvatten samt de provtagningsförfaranden och analysmetoder som behövs för att kontrollera de mikrobiologiska egenskaperna hos naturligt mineralvatten. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(12)

När det, på grund av tvingande, brådskande skäl, inte är möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG för antagande av ändringar till detta direktiv som behövs för att säkerställa skyddet av folkhälsan.

(13)

De nya bestämmelser som införs i detta direktiv gäller endast kommittéförfarandena. De behöver därför inte införlivas av medlemsstaterna.

(14)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga IV del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Detta direktiv gäller vatten som utvunnits ur marken i en medlemsstat och som av den ansvariga myndigheten i denna medlemsstat erkänns som naturligt mineralvatten som uppfyller bestämmelserna i bilaga I, avsnitt I.

2.   Detta direktiv gäller också vatten som utvunnits ur marken i ett tredje land och importerats till gemenskapen och som av den ansvariga myndigheten i en medlemsstat erkänts som naturligt mineralvatten.

Det vatten som avses i första stycket får erkännas som naturligt mineralvatten endast om den ansvariga myndigheten i utvinningslandet har intygat att det uppfyller kraven i bilaga I, avsnitt I och att tillämpningen av bestämmelserna i bilaga II, punkt 2 kontrolleras regelbundet.

Det intyg som avses i andra stycket får gälla i högst fem år. Förfarandet för erkännande enligt första stycket behöver inte upprepas om intyget förnyas före utgången av denna period.

3.   Detta direktiv ska inte gälla för

a)

vatten som är läkemedel enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (7),

b)

naturligt mineralvatten som används vid källor för botande ändamål i termiska eller hydromineraliska badanläggningar.

4.   Grunderna för ett sådant erkännande som avses i punkterna 1 och 2 ska anges i vederbörlig ordning av den ansvariga myndigheten i medlemsstaten och publiceras offentligt.

5.   Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om de fall i vilka ett erkännande enligt punkterna 1 och 2 har lämnats eller återkallats. En förteckning över naturliga mineralvatten med sådant erkännande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att endast sådant vatten som avses i artikel 1 och som följer bestämmelserna i detta direktiv får saluföras som naturligt mineralvatten.

Artikel 3

Källor med naturligt mineralvatten ska utnyttjas och vattnet därifrån förpackas i enlighet med bilaga II.

Artikel 4

1.   Naturligt mineralvatten får i sitt tillstånd vid källan inte behandlas utöver att

a)

instabila ämnen som järn och svavelföreningar separeras genom filtrering eller dekantering, eventuellt föregången av syresättning, såvida denna behandling inte ändrar vattnets sammansättning i fråga om de väsentliga beståndsdelar som ger vattnet dess egenskaper,

b)

järn, mangan- och svavelföreningar och arsenik separeras från vissa naturliga mineralvatten genom behandling med ozonberikad luft, såvida denna behandling inte ändrar vattnets sammansättning i fråga om de väsentliga beståndsdelar som ger dess egenskaper, och under förutsättning att

i)

behandlingen överensstämmer med de användningsvillkor som ska fastställas av kommissionen efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (8),

ii)

behandlingen anmäls till och särskilt kontrolleras av behöriga myndigheter,

c)

andra oönskade beståndsdelar än de som anges i led a eller b separeras, såvida denna behandling inte ändrar vattnets sammansättning i fråga om de väsentliga beståndsdelar som ger det dess egenskaper, och under förutsättning att

i)

behandlingen överensstämmer med de användningsvillkor som ska fastställas av kommissionen efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet,

ii)

behandlingen anmäls till och särskilt kontrolleras av behöriga myndigheter,

d)

fri koldioxid helt eller delvis avlägsnas genom uteslutande fysikaliska metoder.

De åtgärder som avses i punkterna b i och c i, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

Första stycket ska inte hindra att naturligt mineralvatten och källvatten kan används vid framställning av läskedrycker.

2.   Naturligt mineralvatten får i sitt tillstånd vid källan inte tillföras några tillsatser utöver att koldioxid införs eller återinförs i enlighet med de villkor som fastställs i bilaga I, avsnitt III.

3.   Det ska vara förbjudet att på något sätt, oavsett metod, desinfektera och, om inte annat följer av punkt 2, tillsätta bakteriostatiska ämnen eller på annat sätt behandla vattnet så att antalet mikroorganismer i naturligt mineralvatten kan förväntas bli förändrat.

Artikel 5

1.   Det totala antalet mikroorganismer i naturligt mineralvatten vid källan ska stämma överens med det normala antalet och på ett tillfredsställande sätt visa att källan är skyddad mot all förorening. Detta totala antal mikroorganismer ska bestämmas under de förhållanden som fastställs i bilaga I, avsnitt II, punkt 1.3.3.

Efter buteljering får det totala antalet mikroorganismer vid källan inte överskrida 100 per milliliter vid 20 till 22 °C efter 72 timmar på agar-agar eller en agar-gelatinblandning, och 20 per milliliter vid 37 °C efter 24 timmar på agar-agar. Totala antalet mikroorganismer ska analyseras inom 12 timmar efter buteljeringstillfället och vattnet ska under dessa 12 timmar hållas vid en konstant temperatur av 4 °C ± 1 °C.

Vid källan ska dessa värden normalt inte överskrida 20 per milliliter vid 20 till 22 °C efter 72 timmar respektive 5 per milliliter vid 37 °C efter 24 timmar, under förutsättning att de ska anses som riktvärden och inte som högsta tillåtna koncentrationer.

2.   Vid källan och när det saluförs ska ett naturligt mineralvatten vara fritt från följande:

a)

Parasiter och sjukdomsframkallande mikroorganismer.

b)

Escherichia coli och andra koliforma bakterier samt fekala streptokocker i varje undersökt prov på 250 ml.

c)

Sporbildande sulfitreducerande anaeroba bakterier i varje undersökt prov på 50 ml.

d)

Pseudomonas aeruginosa i varje undersökt prov på 250 ml.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 och de villkor för utnyttjandet som fastställs i bilaga II får det naturliga mineralvattnet när det saluförs

a)

endast innehålla mikroorganismer i ett totalt antal som motsvarar resultatet av den normala ökningen av antalet bakterier vid källan,

b)

inte ha några organoleptiska defekter.

Artikel 6

Behållare som används som förpackning för naturligt mineralvatten ska vara försedd med sådan tillslutning att den hindrar förfalskning eller förorening.

Artikel 7

1.   Varubeteckningen för naturligt mineralvatten ska vara ”naturligt mineralvatten” eller, för bubblande naturligt mineralvatten såsom detta definieras i bilaga I, avsnitt III, allt efter omständigheterna ”naturligt mineralvatten med naturlig kolsyra”, ”naturligt mineralvatten som berikats med gas från källan” eller ”kolsyrat naturligt mineralvatten”.

Varubeteckningen för naturligt mineralvatten som har behandlats på något av de sätt som avses i artikel 4.1 första stycket d ska allt efter omständigheterna dessutom innehålla uppgiften ”fullständigt befriat från kolsyra” eller ”delvis befriat från kolsyra”.

2.   Etiketter för naturligt mineralvatten ska också vara försedda med följande obligatoriska uppgifter:

a)

Uppgift om den analytiska sammansättningen med angivande av dess karakteristiska beståndsdelar.

b)

Platsen där källan utnyttjas och källans namn.

c)

Uppgifter om eventuella behandlingar som avses i artikel 4.1 första stycket b och c.

3.   Om det saknas gemenskapsbestämmelser om uppgifter om någon av de behandlingar som avses i punkt 2 c får medlemsstaterna behålla sina nationella bestämmelser.

Artikel 8

1.   Namnet på ort, samhälle eller plats får ingå i formuleringen av en handelsbeteckning under förutsättning att det hänvisar till ett naturligt mineralvatten, vars källa exploateras på den plats som beteckningen anger och under förutsättning att detta inte är vilseledande i fråga om denna plats.

2.   Det ska vara förbjudet att saluföra naturligt mineralvatten från en och samma källa under mer än en handelsbeteckning.

3.   Om etiketter eller inskriptioner på förpackningar i vilka naturligt mineralvatten saluhålls, innehåller en handelsbeteckning som avviker från namnet på källan eller den plats där det utvunnits, ska platsen där det utvunnits eller källans namn anges med bokstäver som är minst en och en halv gånger höjden och bredden på den största av de bokstäver som används för denna handelsbeteckning.

Första stycket ska också tillämpas, och med samma syfte, i fråga om den betydelse som tillskrivs namnet på källan eller platsen där den exploateras med avseende på den handelsbeteckning som används i alla former av reklam som anknyter till naturligt mineralvatten.

Artikel 9

1.   Det ska vara förbjudet att på förpackningar eller etiketter och i reklam, oavsett form, använda uppgifter, beteckningar, firmamärken, märkesnamn, bilder eller andra sinnebilder, oavsett om de är beskrivande eller inte, som

a)

i fråga om naturligt mineralvatten antyder en egenskap som vattnet inte besitter, särskilt i fråga om dess ursprung, dag då det blev godkänt för att exploateras, analysresultat eller liknande hänvisningar till äkthetsgarantier,

b)

i fråga om förpackat dricksvatten som inte uppfyller bestämmelserna i bilaga I, avsnitt I, kan förväntas orsaka förväxling med naturligt mineralvatten, särskilt benämningen ”mineralvatten”.

2.   Alla uppgifter som tillskriver ett naturligt mineralvatten förebyggande, behandlande eller botande egenskaper när det gäller mänskliga sjukdomar ska vara förbjudna.

De uppgifter som räknas upp i bilaga III ska dock godkännas, om de uppfyller tillämpliga kriterier som fastställs i denna bilaga eller, om sådana saknas, kriterier som fastställts i nationella bestämmelser och under förutsättning att de har utarbetats på basis av fysikalisk-kemiska analyser och, vid behov, farmakologiska, fysiologiska och kliniska undersökningar som utförts enligt erkända vetenskapliga metoder i enlighet med bilaga I, avsnitt I, punkt 2.

Medlemsstaterna får tillåta uppgifterna ”stimulerar matsmältningen”, ”kan underlätta leverns och gallans funktioner” eller liknande uppgifter. De får också tillåta att andra uppgifter tas med, under förutsättning att dessa inte strider mot principerna i första stycket och är förenliga med dem i andra stycket.

3.   Medlemsstaterna får anta särskilda bestämmelser om uppgifter – både på förpackningar eller etiketter och i reklam – om lämpligheten av naturligt mineralvatten för spädbarn. Sådana bestämmelser får också gälla de av vattnets egenskaper som bestämmer hur dessa uppgifter ska användas.

Medlemsstater som avser att vidta sådana åtgärder ska i förväg underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta.

4.   Uttrycket ”källvatten” får bara användas om vatten som är avsett att användas som dricksvatten i sitt naturliga tillstånd och som tappas vid källan, och som

a)

uppfyller de villkor för utvinning som anges i bilaga II, punkterna 2 och 3, vilka ska tillämpas till fullo på källvatten,

b)

uppfyller de mikrobiologiska krav som fastställs i artikel 5,

c)

uppfyller märkningskraven i artikel 7.2 b och c och i artikel 8,

d)

inte utsatts för någon annan behandling än de som avses i artikel 4. Andra behandlingar kan godkännas av kommissionen.

De åtgärder som avses i punkt d, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

Källvatten ska också uppfylla bestämmelserna i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (9).

5.   Om det saknas gemenskapsbestämmelser om sådan behandling av källvatten som anges i punkt 4 första stycket d får medlemsstaterna behålla sina nationella bestämmelser om behandlingen.

Artikel 10

Medlemsstaterna ska besluta om de åtgärder som behövs för att säkerställa att handel med naturligt mineralvatten som följer definitionerna och reglerna som fastställs i detta direktiv inte kan hindras genom tillämpning av icke harmoniserade nationella bestämmelser som reglerar egenskaper, sammansättning, villkor för exploatering, förpackning, märkning av eller reklam för naturligt mineralvatten eller livsmedel i allmänhet.

Artikel 11

1.   Om en medlemsstat har välgrundad anledning att anta att ett naturligt mineralvatten inte stämmer överens med de bestämmelser som fastställs i detta direktiv eller utgör en fara för folkhälsan, får denna medlemsstat, även om mineralvattnet omsätts fritt i en eller flera medlemsstater, tillfälligt begränsa eller upphäva handeln med den produkten inom sitt territorium. Den ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta samt ange skälen för sitt beslut.

2.   På begäran av en medlemsstat eller av kommissionen ska den medlemsstat som har erkänt vattnet överlämna all information som avser erkännandet av vattnet tillsammans med resultaten från de regelbundna kontrollerna.

3.   Kommissionen ska så snart som möjligt inom den ständiga kommitté som anges i artikel 14.1 undersöka de skäl som anförs av den medlemsstat som avses i punkt 1 och skyndsamt avge sitt yttrande och vidta lämpliga åtgärder.

4.   Om kommissionen anser att ändringar i detta direktiv är nödvändiga för att säkerställa skyddet av folkhälsan, ska den anta dessa ändringar.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 14.3.

Den medlemsstat som har vidtagit skyddsåtgärder får i så fall behålla dessa tills ändringarna har antagits.

Artikel 12

Följande åtgärder ska antas av kommissionen:

a)

Gränsvärden för koncentrationerna av de beståndsdelar som ingår i naturligt mineralvatten.

b)

Nödvändiga föreskrifter för att i märkningen ange höga halter av vissa beståndsdelar.

c)

De villkor för användning av ozonberikad luft som avses i artikel 4.1 första stycket b.

d)

Information om de behandlingar som avses i artikel 7.2 c.

e)

Analysmetoder, inklusive detektionsgränser för att kontrollera frånvaron av föroreningar i naturligt mineralvatten.

f)

De provtagningsförfaranden och analysmetoder som behövs för att kontrollera de mikrobiologiska egenskaperna hos naturligt mineralvatten.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

Artikel 13

Varje beslut som kan tänkas påverka folkhälsan ska antas av kommissionen efter samråd med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Artikel 14

1.   Kommissionen ska biträdas av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1 – 5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 15

Detta direktiv ska inte gälla för naturligt mineralvatten avsett för export till tredje land.

Artikel 16

Direktiv 80/777/EEG, i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga IV del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga IV del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 17

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

Š. FÜLE

Ordförande


(1)  EUT C 162, 25.6.2008, s. 87.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 23 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 28 maj 2009.

(3)  EGT L 229, 30.8.1980, s. 1.

(4)  Se bilaga IV, del A.

(5)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(8)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.


BILAGA I

I.   DEFINITION

1.

”Naturligt mineralvatten” innebär mikrobiologiskt hälsosamt vatten, i den mening som avses i artikel 5, som har sitt ursprung i en underjordisk grundvattenyta eller förekomst och som kommer från en källa som tappas från ett eller flera naturliga eller borrade uttag.

Naturligt mineralvatten kan klart skiljas från vanligt dricksvatten

a)

genom sin natur, som karakteriseras av mineralhalt, spårelement eller andra beståndsdelar och, i vissa fall, av särskilda egenskaper,

b)

genom sin ursprungliga renhet,

och när båda dessa egenskaper har bevarats intakta på grund av vattnets underjordiska ursprung som har varit skyddat mot alla föroreningsrisker.

2.

De egenskaper som anges i punkt 1 och som kan ge naturligt mineralvatten hälsofrämjande egenskaper ska ha bedömts

a)

från följande synpunkter:

i)

geologiska och hydrologiska,

ii)

fysikaliska, kemiska och fysikalisk-kemiska,

iii)

mikrobiologiska,

iv)

vid behov farmakologiska, fysiologiska och kliniska,

b)

enligt de kriterier som räknas upp i avsnitt II,

c)

enligt de vetenskapliga metoder som godkänts av den ansvariga myndigheten.

De analyser som avses i första stycket punkt a iv) får vara frivilliga om vattnet har en sammansättning som gör att det i den medlemsstat det kommer från betraktades som naturligt mineralvatten före den 17 juli 1980. Detta gäller i synnerhet när det ifrågavarande vattnet både vid källan och efter buteljering, per kg, innehåller minst 1 000 mg av totala salter i lösning eller minst 250 mg fri koldioxid.

3.

Sammansättning, temperatur och andra väsentliga egenskaper hos naturligt mineralvatten ska förbli stabila inom gränserna för naturlig variation. De får i synnerhet inte påverkas av eventuella variationer i flödet.

Enligt artikel 5.1 betyder det normala antalet mikroorganismer i naturligt mineralvatten det någorlunda konstanta antalet mikroorganismer vid källan före varje behandling och vars kvalitativa och kvantitativa sammansättning tas med i bedömningen när vattnet kontrolleras genom periodisk analys.

II.   KRAV OCH KRITERIER FÖR ANVÄNDNING AV DEFINITIONEN

1.1   Krav på geologiska och hydrologiska undersökningar

Följande uppgifter ska vara obligatoriska:

1.1.1

Den exakta platsen för uttaget med höjden över havet markerad på karta i högst skala 1:1 000.

1.1.2

Detaljerad geologisk rapport om terrängens ursprung och beskaffenhet.

1.1.3

Det hydrogeologiska skiktets stratigrafi.

1.1.4

Beskrivning av uppfordringsanordningar.

1.1.5

Områdets avgränsning eller uppgifter om andra åtgärder som skyddar källan mot förorening.

1.2   Krav på fysikaliska, kemiska och fysikalisk-kemiska undersökningar

Dessa undersökningar ska fastställa följande:

1.2.1

Källans flödeskapacitet.

1.2.2

Vattnets temperatur vid källan och den omgivande temperaturen.

1.2.3

Förhållandet mellan terrängens beskaffenhet och arten och typen av mineral i vattnet.

1.2.4

Torrsubstans vid 180 °C och 260 °C.

1.2.5

Elektrisk lednings- eller motståndsförmåga med angivelse av temperaturen vid mätningen.

1.2.6

Vätejonkoncentrationen (pH).

1.2.7

Anjoner och katjoner.

1.2.8

Icke-joniserade ämnen.

1.2.9

Spårämnen.

1.2.10

Radioaktivitet vid källan.

1.2.11

Vid behov, de relativa isotopnivåerna för vattnets beståndsdelar, syre (16O-18O) och väte (protium, deuterium, tritium).

1.2.12

Toxicitet hos vissa beståndsdelar i vattnet med hänsyn tagen till den tillåtna nivån för var och en av dem.

1.3   Kriterier för mikrobiologiska analyser vid källan

Dessa analyser ska

1.3.1

påvisa frånvaron av parasiter och sjukdomsframkallande mikroorganismer,

1.3.2

innehålla en kvantitativ bestämning av antalet mikroorganismer som kan tyda på fekal förorening:

a)

frånvaro av Escherichia coli och andra koliforma bakterier i 250 ml vid 37 °C och 44,5 °C,

b)

frånvaro av fekala streptokocker i 250 ml,

c)

frånvaro av sporbildande sulfitreducerande anaerober i 50 ml, eller

d)

frånvaro av Pseudomonas aeruginosa i 250 ml,

1.3.3

innehålla bestämning av totala antalet mikroorganismer per ml vatten

a)

vid 20 till 22 °C efter 72 timmar på agar-agar eller en agar-gelatinblandning,

b)

vid 37 °C efter 24 timmar på agar-agar.

1.4   Krav på kliniska och farmakologiska analyser

1.4.1

Analyserna, som ska utföras i enlighet med vetenskapligt erkända metoder, ska vara lämpade för de speciella egenskaperna hos det naturliga mineralvattnet och dess effekter på den mänskliga organismen, såsom urinavsöndring, mag- och tarmfunktioner samt kompensation för mineralbrist.

1.4.2

Om konsekvens och samstämmighet kan fastställas vid ett större antal kliniska observationer får detta, vid behov, ersätta de analyser som avses i punkt 1.4.1. Kliniska analyser får, om det är lämpligt, ersätta de analyser som avses i punkt 1.4.1 under förutsättning att konsekvens och samstämmighet hos ett större antal observationer gör det möjligt att nå samma resultat.

III.   YTTERLIGARE KRAV MED AVSEENDE PÅ BUBBLANDE NATURLIGT MINERALVATTEN

Vid källan eller efter buteljering avger bubblande naturligt mineralvatten under normala temperatur- och tryckförhållanden koldioxid spontant och på ett klart synligt sätt. Dessa vatten kan delas in i tre kategorier, för vilka följande beteckningar är reserverade och tillämpliga:

a)

”Naturligt mineralvatten med naturlig kolsyra” betyder vatten vars innehåll av koldioxid från källan efter dekantering, om sådan sker, och buteljering är densamma som vid källan med hänsyn tagen till att koldioxid från samma grundvattennivå eller förekomst vid behov återförs i samma mängd som försvunnit i samband med dessa operationer och med förbehåll för sedvanliga tekniska toleranser.

b)

”Naturligt mineralvatten berikat med gas från källan” betyder vatten vars innehåll av koldioxid från samma grundvattennivå eller samma förekomst efter dekantering, om sådan sker, och buteljering är större än den som fastställts vid källan.

c)

”Kolsyrat naturligt mineralvatten” betyder vatten som tillsatts koldioxid av annat ursprung än den grundvattennivå eller förekomst som vattnet kommer ifrån.


BILAGA II

VILLKOR FÖR UTVINNING OCH SALUFÖRANDE AV NATURLIGT MINERALVATTEN

1.

Exploatering av en källa med naturligt mineralvatten ska förutsätta tillstånd av den ansvariga myndigheten i det land där vattnet har utvunnits, sedan det konstaterats att vattnet i fråga följer de bestämmelser som har fastställts i bilaga I, avsnitt I.

2.

Utrustning för exploatering av vattnet ska installeras på ett sådant sätt att varje möjlighet till förorening undviks och så att vattnet behåller de egenskaper som motsvarar dem som tillskrivs det och som det har vid källan.

I detta syfte ska följande uppfyllas i synnerhet:

a)

Källan eller utflödet ska skyddas mot föroreningsrisker.

b)

Uppfordringsanordningar, rörledningar och reservoarer ska vara av material som är lämpliga för vatten och byggda för att förhindra kemiska, fysikalisk-kemiska eller mikrobiologiska förändringar av vattnet.

c)

Exploateringsförhållandena, särskilt utrustningen för diskning och buteljering, ska motsvara hygieniska krav; särskilt förpackningarna ska vara tillverkade eller behandlade på ett sådant sätt att ogynnsam inverkan på det naturliga mineralvattnets mikrobiologiska och kemiska egenskaper undviks.

d)

Transport av naturligt mineralvatten i behållare av annat slag än sådana som godkänts för distribution till konsumenten ska vara förbjuden.

Emellertid behöver led d inte tillämpas för mineralvatten som utvinns, exploateras och saluförs på en medlemsstats territorium, om det i denna medlemsstat den 17 juli 1980 var tillåtet att transportera mineralvatten i tankar från källan till buteljeringsanläggningen.

Led d behöver inte heller tillämpas för mineralvatten som utvinns, exploateras och saluförs på en medlemsstats territorium, om det i denna medlemsstat den 13 december 1996 var tillåtet att transportera mineralvatten i tankar från källan till buteljeringsanläggningen.

3.

Om det vid exploateringen konstateras att det naturliga mineralvattnet är förorenat och inte längre visar upp de mikrobiologiska egenskaper som fastställts i artikel 5, ska den person som exploaterar källan genast avbryta all exploatering, i synnerhet buteljeringen, tills orsaken till föroreningen är eliminerad och vattnet uppfyller bestämmelserna i artikel 5.

4.

Den ansvariga myndigheten i ursprungslandet ska utföra periodiska kontroller för att se om

a)

det naturliga mineralvatten för vars exploatering källan har godkänts uppfyller kraven i bilaga I, avsnitt I,

b)

bestämmelserna i punkterna 2 och 3 tillämpas av den person som exploaterar källan.


BILAGA III

UPPGIFTER OCH KRITERIER ENLIGT ARTIKEL 9.2

Uppgifter

Kriterier

Låg mineralhalt

Mineralsalthalt beräknad som en fast återstod av högst 500 mg/l

Mycket låg mineralhalt

Mineralsalthalt beräknad som en fast återstod av högst 50 mg/l

Rikt på mineralsalter

Mineralsalthalt beräknad som en fast återstod över 1 500 mg/l

Innehåller bikarbonat

Bikarbonathalt över 600 mg/l

Innehåller sulfat

Sulfathalt över 200 mg/l

Innehåller klorid

Kloridhalt över 200 mg/l

Innehåller kalcium

Kalciumhalt över 150 mg/l

Innehåller magnesium

Magnesiumhalt över 50 mg/l

Innehåller fluorid

Fluoridhalt över 1 mg/l

Innehåller järn

Halt av tvåvärdigt järn över 1 mg/l

Surt

Halt av fri koldioxid över 250 mg/l

Innehåller natrium

Natriumhalt över 200 mg/l

Lämpligt för beredning av spädbarnsmat

Lämpligt för natriumfattig diet

Natriumhalt under 20 mg/l

Kan vara laxerande

Kan vara urindrivande


BILAGA IV

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(som det hänvisas till i artikel 16)

Rådets direktiv 80/777/EEG

(EGT L 229, 30.8.1980, s. 1)

 

Rådets direktiv 80/1276/EEG

(EGT L 375, 31.12.1980, s. 77)

Artikel 1, endast tredje strecksatsen

Rådets direktiv 85/7/EEG

(EGT L 2, 3.1.1985, s. 22)

Artikel 1, endast punkt 10

Punkt B.1.o i bilaga I till 1985 års anslutningsakt

(EGT L 302, 15.11.1985, s. 214)

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/70/EG

(EGT L 299, 23.11.1996, s. 26)

 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 1882/2003

(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1)

Bilaga III, endast punkt 4

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 16)

Rättsakter

Tidsfrist för införlivande

Tillåtelse av handel med produkter som överensstämmer med detta direktiv

Förbud mot handel med produkter som inte överensstämmer med detta direktiv

80/777/EEG

18 juli 1982

18 juli 1984

80/1276/EEG

85/7/EEG

96/70/EG

28 oktober 1997

28 oktober 1998 (1)


(1)  Handeln med produkter som släppts ut på marknaden eller som märkts innan datumet och som inte överensstämmer med detta direktiv, får fortsätta tills lagren tagit slut.


BILAGA V

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 80/777/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

Artikel 1.2

Artikel 1.3, första och andra strecksatsen

Artikel 1.3 a och b

Artikel 1.4

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Artikel 1.5

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1 a

Artikel 4.1 a första stycket a

Artikel 4.1 b första och andra strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket b i och ii

Artikel 4.1 c första och andra strecksatsen

Artikel 4.1 första stycket c i och ii

Artikel 4.1 d

Artikel 4.1 första stycket, d

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 4.2

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.2

Artikel 5.3 första och andra strecksatsen

Artikel 5.3 a och b

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.2

Artikel 7.2a

Artikel 7.3

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9.1

Artikel 9.1

Artikel 9.2 a, b och c

Artikel 9.2 första, andra och tredje stycket

Artikel 9.3

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Artikel 9.4a första stycket första till fjärde strecksatsen

Artikel 9.4 första stycket a – d

Artikel 9.4a, andra stycket

Artikel 9.4, andra stycket

Artikel 9.4b

Artikel 9.5

Artikel 10.1

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 11

Artikel 11.1 första till fjärde strecksatsen

Artikel 12 a – d

Artikel 11.2 första och andra strecksatsen

Artikel 12 e och f

Artikel 11a

Artikel 13

Artikel 12.1

Artikel 14.1

Artikel 12.2

Artikel 14.2 och 14.3

Artikel 12.3

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Bilaga 1.I 1

Bilaga I.I 1

Bilaga 1.I 2 första stycket a 1 – 4

Bilaga I.I 2 första stycket a i – iv

Bilaga 1.I 2 första stycket b

Bilaga I.I 2 första stycket b

Bilaga 1.I 2 första stycket c

Bilaga I.I 2 första stycket c

Bilaga 1.I 2 andra stycket

Bilaga I.I 2 andra stycket

Bilaga 1.I 3

Bilaga I.I 3

Bilaga 1.II, 1.1

Bilaga I.II, 1.1

Bilaga 1.II, 1.2

Bilaga I.II, 1.2

Bilaga 1.II, 1.3

Bilaga I.II, 1.3

Bilaga 1.II, 1.3.1

Bilaga I.II, 1.3.1

Bilaga 1.II, 1.3.2

Bilaga I.II, 1.3.2

Bilaga 1.II, 1.3.3 i och ii

Bilaga I.II, 1.3.3 a och b

Bilaga 1.II, 1.4

Bilaga I.II, 1.4

Bilaga 1.III

Bilaga I.III

Bilaga 2

Bilaga II

Bilaga 3

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V


26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/59


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/70/EG

av den 25 juni 2009

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (2) och (EG) nr 2229/2004 (3) innehåller genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Förteckningen omfattar difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel.

(2)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1112/2002 och (EG) nr 2229/2004 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 2229/2004 ska lämna relevanta bedömningsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). För difenakum var Finland rapporterande medlemsstat, och alla relevanta upplysningar lämnades den 16 juli 2007. För didecyldimetylammoniumklorid var Nederländerna rapporterande medlemsstat, och alla relevanta upplysningar lämnades den 28 november 2007. För svavel var Frankrike rapporterande medlemsstat, och alla relevanta upplysningar lämnades den 18 oktober 2007.

(3)

Utvärderingsrapporterna har granskats av medlemsstaterna och Efsa och lämnades till kommissionen den 19 december 2008 i form av Efsas vetenskapliga rapporter om difenakum (4), didecyldimetylammoniumklorid (5) och svavel (6). Medlemsstaterna och kommissionen har granskat rapporterna i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och de godkändes slutgiltigt den 26 februari 2009 som kommissionens granskningsrapport om difenakum och den 12 mars 2009 som kommissionens granskningsrapport om didecyldimetylammoniumklorid respektive svavel.

(4)

Av de olika undersökningar som gjorts har det framgått att växtskyddsmedel som innehåller difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapporter. Dessa verksamma ämnen bör därför införas i bilaga I så att godkännanden för de växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(5)

Oberoende av ovanstående bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. För difenakum bör man därför kräva att anmälaren inkommer med ytterligare uppgifter till kommissionen om metoderna för bestämning av resthalter av difenakum i kroppsvätskor och om specifikationen för det framställda verksamma ämnet. Vidare bör man för didecyldimetylammoniumklorid kräva att anmälaren inkommer med ytterligare uppgifter om den kemiska specifikationen och om bedömningen av risken för vattenlevande organismer. För svavel slutligen bör man kräva att anmälaren inkommer med ytterligare uppgifter till kommissionen som bekräftar riskbedömningen för icke-målorganismer, särskilt fåglar, däggdjur, organismer i sediment och leddjur som inte är målarter.

(6)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter ges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(7)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att granska befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt de i artikel 13, och de relevanta villkoren i bilaga I är uppfyllda. Medlemsstaterna bör vid behov ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen i enlighet med bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(8)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt förordning (EEG) nr 3600/92 har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter är det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavaren av ett godkännande kan visa att vederbörande har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv om ändring av bilaga I som hittills har antagits.

(9)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2010 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2010.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, om så krävs ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel som verksamma ämnen senast den 30 juni 2010.

Senast detta datum ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att villkoren i bilaga I till det direktivet har uppfyllts rörande difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel, med undantag av villkoren i del B i den post som rör det aktuella verksamma ämnet, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 ska medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller difenakum, didecyldimetylammoniumklorid och svavel antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som senast den 31 december 2009 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post i samma direktivs bilaga I som rör difenakum, didecyldimetylammoniumklorid respektive svavel. På grundval av denna nya prövning ska medlemsstaterna fastställa om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter ska medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller difenakum, didecyldimetylammoniumklorid eller svavel som enda verksamma ämne, om så krävs senast den 30 juni 2014 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller difenakum, didecyldimetylammoniumklorid eller svavel som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 juni 2014 eller vid det datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv som inför det berörda ämnet eller de berörda ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 2010.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  ”Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenacoum” (färdigställd den 19 december 2008), EFSA Scientific Report, nr 218, 2008.

(5)  ”Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance didecyldimethylammonium chloride” (färdigställd den 19 december 2008), EFSA Scientific Report, nr 214, 2008.

(6)  ”Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur” (färdigställd den 19 december 2008), EFSA Scientific Report, nr 221, 2008.


BILAGA

Följande poster ska läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”295

Difenakum

CAS-nr 56073–07–5

CIPAC-nr 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxikumarin

≥ 905 g/kg

1 januari 2010

30 december 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som rodenticid i form av preparerat bete som placeras i särskilda åverkanssäkra och låsta beteslådor.

Den nominella koncentrationen av det verksamma ämnet i produkterna får inte överstiga 50 mg/kg.

Får endast godkännas för yrkesmässigt bruk.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om difenakum, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 26 februari 2009. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta skyddet av fåglar och däggdjur som inte är målarter mot primär och sekundär förgiftning. Vid behov ska riskreducerande åtgärder vidtas.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren inkommer med ytterligare uppgifter till kommissionen om metoder för bestämning av resthalter av difenakum i kroppsvätskor.

De ska se till att anmälaren inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 30 november 2011.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren inkommer med ytterligare uppgifter till kommissionen om specifikationen för det framställda verksamma ämnet.

De ska se till att anmälaren inkommer med sådana uppgifter till kommissionen senast den 31 december 2009.

296

Didecyldimetylammoniumklorid

CAS-nr: Inget nummer har tilldelats

CIPAC-nr: Inget nummer har tilldelats

Didecyldimetylammoniumklorid är en blandning av kvartära alkylammoniumsalter med typiska alkylkedjelängder på C8, C10 och C12, med mer än 90 % C10

≥ 70 % (tekniskt koncentrat)

1 januari 2010

31 december 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning inomhus som baktericid, fungicid, herbicid och algicid på prydnadsväxter.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om didecyldimetylammoniumklorid, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 12 mars 2009.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Skyddet av användarnas och arbetstagarnas säkerhet. I de godkända användningsvillkoren måste det anges att lämplig personlig skyddsutrustning ska användas och att riskreducerande åtgärder för att minska exponeringen ska tillämpas.

Skyddet för vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande ska vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren inkommer med ytterligare uppgifter till kommissionen om specifikationen för det framställda verksamma ämnet senast den 1 januari 2010 och om risken för vattenlevande organismer senast den 31 december 2011.

297

Svavel

CAS-nr 7704–34–9

CIPAC-nr 18

Svavel

≥ 990 g/kg

1 januari 2010

31 december 2019

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid och akaricid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om svavel, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 12 mars 2009.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Skyddet av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande ska vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

De berörda medlemsstaterna ska se till att anmälaren inkommer med ytterligare uppgifter till kommissionen som bekräftar riskbedömningen för fåglar, däggdjur, organismer i sediment och leddjur som inte är målarter. De ska se till att den anmälare som har begärt att svavel ska införas i denna bilaga överlämnar sådana uppgifter till kommissionen senast den 30 juni 2011.”


(1)  Närmare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och specifikation finns i granskningsrapporten.


II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BESLUT

Kommissionen

26.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 164/64


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 juni 2009

om ett gemenskapsbidrag till förvaltningsfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) för att stödja kampanjen mot mul- och klövsjuka utanför gemenskapen

(2009/492/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 13, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 90/424/EEG fastställs förfaranden för gemenskapens finansiella stöd till specifika veterinäråtgärder. Bland dessa åtgärder kommer kampanjen mot mul- och klövsjuka att ingå. I det beslutet fastställs att varje stödåtgärd som gemenskapen beslutar om för att bekämpa mul- och klövsjuka utanför gemenskapen, särskilt för att skydda riskområden inom gemenskapen, kan ges finansiellt gemenskapsstöd.

(2)

Mot bakgrund av de allvarliga mul- och klövsjukeepidemier som i slutet av 1950-talet bröt ut både inom gemenskapen och i dess grannländer, grundades Europakommissionen för bekämpning av mul- och klövsjuka (EUFMD) inom ramen för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

(3)

Under 1960-talet ökade risken för att exotiska stammar av mul- och klövsjuka fördes in i Europa, och därför uppmanades de länder som var medlemmar i EUFMD att inrätta en förvaltningsfond för de nödåtgärder som skulle genomföras på Balkan, varifrån sjukdomen oftast kommer in i gemenskapen. Den förvaltningsfonden delades senare upp i fond 911100MTF/003/EEC som stöddes av de medlemsländer som också var medlemsstater i gemenskapen, och i fond 909700MTF/004/MUL som stöddes av de länder som var medlemmar i EUFMD men som då inte var eller som inte är medlemsstater i gemenskapen.

(4)

Enligt artikel 4 i rådets direktiv 90/423/EEG (2) skulle vaccineringen mot mul- och klövsjuka upphöra i gemenskapen under 1991.

(5)

I rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (3) bekräftas förbudet mot profylaktisk vaccinering samtidigt som möjligheten att använda nödvaccinering mot mul- och klövsjuka utvidgas.

(6)

Ett antal utbrott av mul- och klövsjuka som rapporterats sedan 1992, särskilt i de delar av gemenskapen som gränsar mot tredjeländer med endemisk smitta, och ett större utbrott i vissa medlemsstater under 2001, innebär att det krävs stor medvetenhet om och beredskap för sjukdomen, även i form av internationellt samarbete.

(7)

Dessutom har utbrott och i vissa fall allvarliga epidemier i tredjeländer som gränsar till medlemsstaterna rapporterats under senare år, något som kan innebära ett hot mot hälsotillståndet hos mottagliga djurbesättningar i gemenskapen.

(8)

Eftersom det uppkommit nya topotyper av viruset i kombination med att bekämpningsåtgärderna försämrats på regional nivå, har gemenskapen i nära samarbete med EUFMD samt med stöd från fond 911100MTF/003/EEC framgångsrikt stött nödvaccinationskampanjer i Turkiet och i Transkaukasien.

(9)

Europeiska gemenskapen och FN undertecknade den 29 april 2003 ett ekonomiskt och administrativt ramavtal som skapade förutsättningar för att genomföra det avtal mellan Europeiska kommissionen och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation som undertecknades den 17 juli 2003.

(10)

I enlighet med kommissionens beslut 2005/436/EG av den 13 juni 2005 om gemenskapens samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, med särskild hänsyn till verksamhet som utförs av Europakommissionen för bekämpning av mul- och klövsjuka (4), ingick kommissionen ett genomförandeavtal, MTF/INT/003/EEC911100 (TFEU970089129), om EG-finansierad permanent verksamhet som utförs av EUFMD. Avtalet undertecknades den 1 september 2005 och tillämpades från den 1 januari 2005 till den 31 december 2008.

(11)

Det är lämpligt att förnya det genomförandeavtalet och fastställa gemenskapens bidrag till förvaltningsfond 911100MTF/INT/003/EEC.

(12)

Med tanke på Europeiska unionens utvidgningar 2004 och 2007 är det lämpligt att gemenskapens bidrag fastställs till högst 8 000 000 euro för en period på fyra år. Förvaltningsfondens budget för 2009 bör utgöras av fondens sammanlagda medel per den 31 december 2008 samt ett bidrag från gemenskapen som innebär att det totala beloppet uppgår till ett belopp i US-dollar som motsvarar 2 000 000 euro. Härefter bör kostnaderna täckas genom årliga överföringar till förvaltningsfonden.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De sammanlagda medlen för förvaltningsfond 911100MTF/INT/003/EEC (TFEU 970089129) (nedan kallad förvaltningsfonden) per den 31 december 2008 fastställs till 677 855 euro.

2.   Gemenskapens bidrag till förvaltningsfonden fastställs härmed till högst 8 000 000 euro för en period på fyra år från den 1 januari 2009.

3.   Den första utbetalningen av det belopp som avses i punkt 2 ska för år 2009 utgöras av

a)

det belopp som avses i punkt 1, samt

b)

det bidrag från gemenskapen som krävs för att det totala beloppet ska uppgå till ett belopp i US-dollar som motsvarar 2 000 000 euro.

4.   De utgifter som förvaltningsfonden haft under 2009, 2010, 2011 och 2012 ska täckas genom årliga bidrag från gemenskapen, vilka ska betalas ut 2010, 2011, 2012 respektive 2013. Dessa bidrag ska dock betalas ut under förutsättning att det finns tillgängliga medel i gemenskapens budget.

5.   De årliga bidrag från gemenskapen som avses i punkt 4 ska grunda sig på den ekonomiska rapport som framställs av EUFMD till antingen den verkställande kommitténs årliga sammanträde eller till EUFMD:s allmänna sammanträde vartannat år. Detaljerad dokumentation i enlighet med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations bestämmelser ska ligga till grund för rapporten.

Artikel 2

1.   Ett genomförandeavtal om förvaltningsfondens användning och drift ska slutas mellan Europeiska kommissionen och FAO för en period på fyra år från den 1 januari 2009.

2.   Förvaltningsfonden ska drivas gemensamt av Europeiska kommissionen och EUFMD i enlighet med det genomförandeavtal som avses i punkt 1 i denna artikel.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 13.

(3)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  EUT L 151, 14.6.2005, s. 26.